Sunteți pe pagina 1din 13

,:..

ffiKffifuK
cLLexplica"ttii
PffiffiPffi
enciclopedice
si date istorice t ..r. ,":t

l:,.-
:':r.. ii

' ii.
l{'
A
,4.t
::;r' ---r'
'
'ri
I I i ',
i: j'.':i,.l:'
: ;- -' it "..
I --
-t{i- --/:-j;
-
ACEASTA

BIBLIE,
ir epanrrNE LUr:
BIBLIA
ILUSTRATA
PENTRIJ COPII
Cupnrxs
* =,4'--'€
rr* "=i1.-.
*.;:aewr,**.

Introducere in Biblie ChemarealuiMoise ...... .66


VncHrur TnsraunNr PlagileEgiptului ......... .68
VECutuL Tr.sralltNr 16 Iesirea Jin Lgipr . . .74
.ENEZA Mana cereasci .76
Facerea lumli . . 18 Dumnczeu poarti de griji
Adam si Er.a popurtrlui S;u ......... .78
in gridina Edenului 20 Tablclc Legii . . ,80
Cain si Abel ')L
NUlvlERI, DEUTBRONON.j
Potopul si arca lui Noe . . . . . 26 Drumul cdtre
Porumbelul si ramura de mislin 30 PdmintulFigiduingei . . . . . 82
Turnul Babel 34 impirrqirea pimAntului

Istoria lui Avratrm


dc din.,
'lo Jr lordrrr . . . 84
l8
Alegcrea lui Iosua Navi
L)istrugere:r Sodomei
si a Gomorei /.) ;i moartealuiMoise ...... 88
CARTEA LL]I IOSUA
Avraam iqi arati credinta . . .44 .

J.r:rc.i Rel-cc;) ...........


Trecerealordanulur ......., 90
.48
Frrrtii Ircov si ].rr
ZiJtrrilc lclilronulrri . . .. a4
. .50
JUDECAl'ORI
Visul 1ui I;rcov . . .52
Ocuparea Pimintului
Irt,'rra Iui l,,.ii... .56 Figiduintei ......98
Iosif 1:r curtea faraonului . . . . .bu Istoria lui Sanson . .. ... .. ..102
EXODUL
RUT
Moise, salvat din api o4
B lsrta
REGI
iUDITA
Istoria Iui Sarnuel . . .108 Curajul Iudirci . . ...154
Domnia 1ui Saul .. .r12 DANIEL
David ;i Coliar . ...116 Proorocul Daniel . . . . . . . . . . .156
Fiii lui David . ..120 EZDRA
Rizvritirea lui Abesalon-r . 1tl
,]LL ir-rtuu.."..odinrobie .. .. . ..160
inteleprul rcge S.rlomorr . . 1)/, ESTER{
Templul regelui Solomon . . . .126 Estera isi salveazi poporul . . .164
Iubirile regelui Solomor-r . . ...128 NEEMIA
irnparrircr reqarLriui isruclir . .t32 Refacereaierusalimului . . . . .166
lroorocrrl Iljc... . ..136 IONA
Minunile lui Elisei .r42 Ionasibalena
,. ......172
Cdderea regatekrr Nour- TEsrauENr
Israel si Iucla . . ..148
Nour-TEsrerr,tENT . .. .. ... ..176

^.

SFINTII EVANGHELISTI Tiierea capului


Bunavestire .. . . ..178 luiloanBotezltorul ......194
Nafterea 1ui Ioan Botezitorui .182 Ispitirea lui Iisus . . . .j 96
Mirturia lui Ioan BotezEtorul .184 Iisus propoviduieste
inGalileea .......198
Nagterea lui Iisus .. .. ......186
.
Apostolii gi ir.rvititurile
Copiliria si tineretea 1ui Iisus.190 lui li'us .. . ....2A4
Iisus primeste botezul inrnullireapAinilor .........20g
delaloan .......192 Iisus lini;teqte furtuna pe rnare 210

l0
C upRrNs

Minunile luiPetru.. . . . .. ...260


PetrusiCorneliu ....262
intemnitarea qi eliberarea
luiPetru .........266
ir-rtour."r"n lui Saul la Hristos 268
Prima cdlStorie misionarX
aluiPavel .......772
P:rve1, in Atena si Coriut . . . .276
Pavel, in Efes si Cezareea . . . .280
irrt.'l".....o 1ui Pavel
lalerusalim ......282
intemnitarea lui Pavel
: ,rrarineanul cel milostir' . . . .212 inCezareea ......286
'.'.r", lui Lazjr . . ...21+ Pavel cilitoreqte la Roma . . . .288
-:.irsinlerusaliln . . .. . ......216 EPISTOLE
l lmele lnvalitturl Epistolele Apostolului Pavel
aleluilisus .......?.2A citre romani si corinteni . . .292
:.etuzuliudeilor .....227 Alte epistole a1e

-naceade taind ..........274 Ap.rsrulului lavel .. ......)q4


ljnJerealuilisus ........../26 Epistola Apostolului Iacov . . .296
-:.usinfata Sinedriului ..... .228 Epistolele Apostolului Petru . .298
-:.ns infala luiPilat ........8A Epistolele Apostolului Ioan . .300
l:unrrrlcrucii . .....23?. APOCALIPSA
--.. rstignirea si moattea
Apocalipsa Apostolului
luilisus .........214 IoanTeologul ....304
l.inerea in mormAnt
.iinvierealuilisus . .......238 Mielul desface
cele gapte peceli . 106
lratlrile lui Iisus ce1 inviat . . .240
'rltarealac.r . ingerii qi trAmbilele cerelti . . t08
....2+2
: J-.TELE APOSTOLILOR
Femeia care na;te ;i balaurul i10
:,bileJefoc.... .244 JuJccarr de ap,'i . )tL
'-rrrra comuniti.tte cre)tinil .. .246 lcrsonaje biblice . ) tr+

l.iinur-rea 1ui Petru si,.,,.i


lilr. iJ
si a lui Ioan .248
ictru qr loan, aruncati in @i

inchisoare .25A
l:.'pcr iJuirea lui $teian . . . .252
\lucenicia 1ui $tefan .7.54

l: p,'r'Sduirea lui Filip ..... .758

11
Introducere in Blblie
..
-i BIBLIA ESTE un Exodul, Leviticul, Numerii si
+" t
::l
ansamblu de cXrti Deuteronomul) formeazi,
\!-
' i': scrise de-a lungul pentru evrei, Legea
-j Ierilon!p
ICIUSAIII\ a peste o mie de sau Tora, fiindcd i"
-l .'
. 7t]umran airi, de diferiti ele contin
Bctleeqr ,'Sj-
lsi, autori si in diferite
.i: -
.-.-
cuvAntul lui
i:i- epoci, dar Dumnezeu, dat
/.s.-,... totdeauna sub prin Moise,
IS-
'r<
\.'L
l inspiratie poporului 1ui
PrsttRrLl ntN Qul,rnaN
dumnezeiascd qi Israel.
Foarte aproape de Marea transmilAnd
Moarti se afli pesterile oamenilor mesajul DttmneTeu i-a dat
din Qumran, acolo uncle lui Dumnezeu. Lui Moise
s au giisit cele mai vechi Ttblele Legii
Biblia se pe
nanuscrise ale Biblici. muntele Sinai.
imparte in doui
pirgi: Vechiul Tesramenr si Noul
Testament. Vechiul Testament a fost
scris, in cea mai mare parte, in ebraici,
cu exceptia cAtorva fragmente: Cartea
intelepciunii lui Solomon si Cartea a
doua a Macabeilor. in scl-rimb, Noul
Cirtile Noului Testament
Ccle 27 de cirri carc Lrrmelza
Testament a fost scris in greacl, cu
Noul Testament au fost scrise in a doua
exceplia Evangheliei dupi Matei, care
jumltate a secolului I. Multe sunt
a fost scrisir in aramaicd.
adresare bisericilor locale si chiar
anumitor persoane, cum este cazul
Cuprinsul Vechiului Testament epistolelor.
Se obignuieste sd se faci o clasificare Evreii nu il ,..ur-rur. pe Iisus ca Fiu al
dupl contir-Lut a cdrtilor biblice din lui Dumnezeu qi nici ca Mesia, pe care
Vechiul Testament, ei i1 asteptau si, in consecingi, nu acordi
. cirtile istorice, care relateazi nicio valoare religioasi
istoria poporului iudeu; Noului Testament.
. carrile didactice, unde sunt inclusi Cre;tinii, dimpotrivi, cred in
psaln.rii, proverbele, poemele altele; dumnezeirea 1ui Iisus Hristos si ii
. cirrile profetice, scrise deEiprooroci. urmeazd poruncile, care vin sd le
Pe ntru evrei, cdrtile Vechiului implineasci pe cele date lui Moise in
Tesran-ienr repr-ezintd Sfintele Scripturi Vechiul Testamenr, aga incAt cele doui
si, in iiecare sArnbdti, se citesc in pirgi, Vechiul qi Noul Tesramenr, se
.in;r,:ogi. lrrnrclc cinci cini clre completeazd si formeazi Cartea
colrpun Ve cl-riul Testament (Geneza, SfAntx - Biblia.

12
INrnopuc'ERE iN

+!
Clasificarea mie de ani mai vechi clecAt copiile
s.!#\9J, :\' cd4ilor biblice medievale.
'?
a $ .t\t,f? $::lP ) din Noul in pegterile din Qumran au fost g[site
l tlY l.twr..L Testament, in jur cle 900 de suluri de pergament,
-.{',niu.rr,-mw
- + .:1€_ i-,

in funcqie scrise cu cerneald, dar doar unsprezece


r+-Js rt/d ERg!6f.,;e;
^J
c.-t 1yv*1.* ffi"i de continut, s-au pistrat in conditii bune. Restul era
atY(p=iJ' €9;
!#ld) este urmitoarea: format din 80.000 de fragmente,
F--/
. cdrli1e oamenii de stiin;[
l. l.urrccrise erreicsti istorice: Matei, restaurAnd doar
...: BrbLiei uu fost gdsite Marcu, Luca, aproximativ
in Qumran.
Ioan, Faptele 15.000 dintre ele.
Apostoiilor; Sulurile gdsite
. c';rti1e didactice: toate epistolele; contineaLl cartea
. cirlile profetice: Apocalipsa. lui Isaia in
intregime gi
\lanuscrisele de la Qumran numeloase
-r prlmivara anului 1947 gi in anii fragmente ale
.:m-idtori, s-au glsit, din intAmplare, tuturor cdrtilor
.:r pe;terile din Qumran, in apropiere din Vechiul Testament, cu exceptia
je V1area Moarti, nigte suluri cirtii Esterei. CAteva dintre e1e dateazi
:].1r1uscrise pistrate in vase de lut. de la sfArqitul secolului III i.Hr. qi cele
-{cestea constituie cele mai vechi copii mai recente sunt clin secolul I d.Hr..
:risrenre a1e cdrtilor Bibliei, fiind cu o inainte de anul 70.

13
VECHITJL
TE,STAME,NT
$r a zrs DuuNrzru:
,,SA racnr
or,t
pupA cHrpur sr lupA
asrl,tAN,qnra lroasrRA"
GnNnzt 7:26
VECHIUL TESTAMENT

{h
Arl..
r,fV.i

--;:s:*
PRrrlmr-p crNcr cAnlr ale Vechiului Dup[ chemarea lui Avraam gi a
Testament dezvolt[ trei teme urmaqilor sdi ca popor al lui Dumnezeu,
fundamentale: flgiiduinta lui se trece 1a irnplinirea legdmAntului.,
Dumnezeu, alegerea poporului care se care va avea loc prin Moise, omul pe
va mAntui gi legdmAntul cu Dumnezeu care Dumnezeu l-a ales s[ elibereze
al poporului ales. poporul israelit de sub robia egipteand,
Geneza sau Facerea, cartea care s[ il scoatd din Egipt Ei sd ii duc[ pe
Jc:clride Biblia, (.te o i.torie u muntele Sinai: acestea le gisim in Exod
mAntuirii. in ea ni se prezinti facerea sau Ieqire. Pe acest munte, Dumnezeu
lumii, care este alteratd de cidere:r va pecetlui legdmAntul Sdu cu poporul
strArtto.il,rr in pAclt, si re:taullrca.'i 1ui Israel, dAndu-i lui Moise Tablele
prin lucrarea lui Dumnezeu, Care alege Legii.
un popor gi ii arati calea pe care ]n crrtea uunriti Nunre[ii )e 5pune
trebuie s[ o urmeze. istoria poporului ales in drumul siu
Alegerea lr-ri Dumnezeu se face prin prin pustiul Sinaiului pAni la qesurile
cl-remarea lui Ar-raam. De acee a, Moabului, 1a porqile PimAntului
Geneza devine istoria farniliei lui ragadulnlcl.
Avraartr. Drr. prnrru r rjurrge rici. rrr Deuteronom inseamni ,,a doua lege",
se spune, mai inainte, istoria creirii lui deoarece prima lege a fost dati pe
AJrnr ;i Evr, cu prirrir lor urmasi, si mrrntele Sin:ri. Acolo, pe muntele Sinai,
cea de-a doua inmultlre a neamului poporul a primit zece porunci, cici nu
omenesc pornind de 1a Noe, dupi cra pregitit penffu mai multe, dar
marele potop. Dumnezeu ii spusese lui Moise intreaga

t6
V p, cn tr.rl Tp.s tal,tpNt

-ege. De aceea, cAnd au ajuns la porqile


PamAntului Fdgdduinlei, Moise, care gtia
;a I se apropie moartea gi cd nu va intra in
PimAntul Fdgdduin;ei, face cunoscut
roporului tot ceea ce i-a descoperit
Dumnezeu.

Templul dinlerusalim

israeliti in rizboaiele pe care le purta,


pentru a o apdra, si nu avea un loc
stabil. De aceea, templul din Ierusalim
capdtd o mare importanld chiar de la
\lc.t tRA\-\4r-l LL.'FADr \lNl 1l lcr, \
Din cauza soviielilor sale in slujirea lui Dumnezeu, construirea 1ui.
\{oise nu a putut intra in PdmAntul Figiiduingei. Alte cirli ale Vechiului Testament
L-a vizut doar de pe inillimea muntelui Nebo si vorbesc despre istoria unor femei
ecolo a dat poporului, inainte de a muri, toati curajoase gi dornice sd salveze poporul
legea descoperiti lui dc Dumnezeu.
israelit: Rut, Iudita, Estera.
De asemenea, in alte cdrli ni se face
Iosua, un rdzboinic viteaz, urmaqul lui cunoscuti lucrarea marilor prooroci
Moise, va conduce poporul ales in
1llie, Elisei 1i Daniel), care. prtn
PdmAntul Fdgdduinlei. In Cartea lui invd;dturile 1or, au condus poporul ales
Iosua este descrisA cuccrirea aceslor si au proorocit, prin descoperire
pdmAnturi qi impdrgirea 1or triburilor lui dumnezeiascl, cele ce aveau si se
Israel. intAmple.
Chivotul LegimAntului
in urmitoarele cirqi ale Vechiului
Testament se vorbeqte despre domniile
cliferi;ilor conducdtori ai poporului lui
Israel, cum ar fi: Samuei, Saul, David,
pAnd la regele Solomon, cel care a
construit templul din Ierusalim, pentru a
se pistra acolo, pentru totdeauna,
Chivotul Leg[mAntului. in acest chivot
se p[strau Tablele Legii qi in faga lui se
rugau gi aduceau jertfi lui Dumnezeu. :. ,..tii, ", '' :.'
| ,. .,..."'
Chivotul insofea intotdeauna armata
P r eo ;ii purtau Chil otLtl LegdmdnttLlui

17
GrNrza 1

Facerea lumii
Dumnezeu a creat lumea din nimic ;i a
N $ASE ztLE,
ficut ordine in haosul universal. Asa a inceput totul.
Din intunericul ce1 mai adAnc avea sd apard via;a.
La inceput, Dumnezeu a fdcut cerul si pdmAntul
PimAntul era haos gi intunericul acoperea adAncul, dar un
vAnt cald care aducea via;[ qi iubire se purta pe deasupra
Hn-rN,t pnnm-on apeior: era Duhul lui Dumnezeu.
OAMENI In prima zi, Dumnezeu a creat lumina. ,,Si fie lumini
La inceput, birbatul ;i (Gen. 1: 3)", a spus, qi a despirlit iumina de intuneric.
femeia se hrineau cu
plante ;i cu roadele
Astfel au apdrut lumina qi intunericul. $i a numit lumina zl
pomilor. gi intunericul, nodpte.
A doua zi a fdcut tiria qi t[ria de deasupra apelor a
numit-o cer.
A spus Dumnezeu: ,,Sd se adune apele cele de sub cer la
un loc qi sd se arate uscatul (Gen. 1: 9)". $i aEa s-a intAmplat.
Apele le-a numit mare gi uscatul, p[mAnt. $i in aceastd
a treia zi a ficut ca pimAntul sd dea verdeafd, piante qi
pomi roditori, cu semin;e.
In cea de-a paffa zi, Dumnezeu a pus luminltori pe tiria
cerului, ca s[ separe ziua de noapte qi s[ deosebeasci zilele,
anotimpurile qi anii qi pentru a lumina pimAntul.
In a cincea zi a fdcut Dumnezeu vietigile din apd gi
pdsirile care si zboare pe intinsul cerului. AEa au apirr,rt
ruare tipurile de animale rcvalice. mici :i mari, si toate
pdsdrile zbur6toare. Si Dumnezeu le-a binecuvAntat, zicAnd:
,C^reqte;i qi vd inmul;if !"
In a gasea zi, Dumnezeu a ficut animalele de pe pdmAnt:
animale domestice, tArAtoare gi animale s5lbatice. Apoi a
spus: ,,Sd facem om dupd chipul gi dupd aseminarea Noastr[,
ca s[ stlpAneascd pegtii mdrii, pdsdrile cerului, animalele
domestice, toate vietilile ce se tArdsc pe pimint qi tot
pimAntull (Gen. 1: 26)". $i astfel a creat Dumnezeu omul,
birbat ;i femeie, qi i-a binecuvAntat, zicAndu-le si se
inmulteascd pentru a umple pdmAntul si sd se hrdneasci cu
ierburi si cu roadele pomilor.

Astru de pe cet
F.acgRpe LUMrj

:: : prir-it Dumnezeu toate cele ce fdcuse qi a vizut c[ erau $r a zis DuvNaztu:


:-:-i tLrarte. Terminat[ fiind toati lucrarea Sa, in ziua a ,,SA rre lulrrNAronr
:!:.-a Dumnezeu S-a odihnit. Si a binecuvAntat ziua a PE TARIA CERULUI".
:!rritr Si a sfin1it-o, pentru cd in ea S-a odihnit de toate GpNpze 7: 74
.
-r,--rrile pe care le-a fdcut.
-i.a a creat Dumnezeu lumea gi i-a pus pe blrbat si pe
::=.ie deasupla tuturor.

' ;-. 1::t'"

= =.='-',!
€,F].?'= ,

8:,i' ,,'r r '