Sunteți pe pagina 1din 11
Primaria municipiului Chisinau Semnat AUTORIZATIE DE DESFH nr_GS-OL HE din_42 -40- 2049 Ca urmare a cererilor adresate de Societatea_cu Rdspundere Limitatd _,.Regata Imobiliare” cu domiciliul/sedinl in municipiul Chisindu, str. Alexandru Ldpusneanu, 10. telefon de contact O69117745. inregistrate cunr__7811 _din__20.09.2018 cun,_8125 _ din__02.10.2018 in baza prevederilor Legii nr. 163 din 09.07.2010 .,Privind autorizarea executarii lucrarilor de constructie”, se AUTORIZEAZA: Executarea lucrarilor de —desfiintare__a@__constructiilor__cu_nr.__cadastrale 0100520. 184.01+0100520.184.04_(comerciald, prestari__servicii, depozite), cu suprafaja total de 961,7 mp, proprietatea solicitantului, in baza contractului de vanzare-cumpdrare nr. 1945 din 27.06.2017, conform datelor din Registrul bunurilor imobile al Serviciului Cadastral Teritorial Chisindu, vizualizate la 04.10.2018. in raionul municipiul/oragul Chisincu sectorul_Buiucani_comuna/satul i str Maria Cebotari___nr_20 bloc ap. in urmatoarele conditii:_Sd execute lucrdrile de demolare conform ‘documentatiei de proiect_avizate_la_12.09.2018, in_baza_procesului-verbal_al_sedintei_Consiliului National al Monumentelor Istorice nr. 16 din 07.09.2018 si avizului conditionat al Agentiei Nationale Arheologice nr. 786 din 19.09.2018 (se anexeazd) Proiectul de organizare a santicrului a fost elaborat de_LL_,,Pldmdadeala Visarion”, autorizatie/demers nr_ 03/0014 din 19.01.2015, obiect nr_ 004/17-OLD. Termenul de incepere a lucrarilor de desfiinjare este de _6 (Sase) luni de la data cliberarii prezentei autorizatii Durata executarii lucrarilor de desfiintare nu va depasi_2 (doud) luni din momentul inceperii luerarilor de desfiintare. VICEPRIMAR SECRETAR INTERIMAR end tec lel an Ta jan Talmaci A RI Se Sergiu Borozan din_Z£- 42+ 2018 2018 direct’ prin postd. Achitata plata de CO ‘Transmisa solicitantului la data de Primaria municipiului C! CERTIFICAT DE URBANISM PENTRU mb9~/LE din 17. OF. DLs Ca urmare a cererilor depuse de Societatea cu Raspundere Limitata ,,.Regata Imobiliare” cu sediul/ domiciliul _in municipiul Chigindu, str. Maria Cebotari, 20 telefon de contact _ 069117743 inregistrate cu nr._“6.526_din 31.07.2018 _nr.__2167-p_din 22.08.2018 in baza prevederilor Legit nr. 163 din 09.07.2010 .Privind autorizarca executarii Iuerarilor de constructie”, se gina CERTIFICA: Elaborarea documentatiei de proiect pentru: construirea_unui_centru_social-cultural_si de agrement pe terenul_cu_nr. cadastral 0100520184, din _contul _demoléirii___constructiilor cu _numerele _ cadastrale 0100520184,01+0100520184.04 situat in raionul munieipiul/orasul Chisindu sectorul. Buiucani__comuna/satul str, Maria Cebotari nr 20 bloc. ap. 1. Regimul juridie:_Lotu! de_pdmdn_cu_nr. cadastral 0100520184, cu suprafata de 0.2236 _ha — wroprietate municipal, in arenda solicitantului conform contractului de arendéi funciard nr. 6580/2014 din 31.12.2014 si contractului de cesiune a creantei din 14.11.2017, Construciiile cu nr. cadastrale 0100520184.01+0100520184.04 (comercialii/prestari servicii, depozite). cu suprafata totale de 961,7 mp proprietatea solicitantului, in baza contractului de vanzare-cumparare nr. 1945 din 27.06.2017, conform datelor_din Registrul_bunurilor imobile al Serviciului Cadastral Teritorial Chisindu, vizualizate_la 11.09.2018. Conform deciziei Consiliului municipal Chisinau nr 11/35 din 23.12.2014, lotul de pdmént din str. Maria Cehotari, 20, cu suprafata de 0.2236 ha, a fost dat in arenda, fara drept de privatizare, pentru proiectarea si construirea unui nou obiectiv, in limitele planimetrice si cu regimul actual de indltime, din contul demoliirii imobilelor private. Conform hotiirdrit Judecdtoriei sediul Centru municipiul Chisinau din 30.12.2015, corectata prin incheierea din 15.01.2016, s-a dispus anularea sintagmei_.cu regimul actual de indltime” din pet. 1 al deciziei mengionate, cu menjinerea sintagmei_,fird drept de privatizare”. Conform deciziei Colegiului Civil al Curtii de Apel Chisindu din 07.06.2018 (definitive si executorie la momentul pronuntén izare” din pet. 1 al deciziei Consiliulut municipal Chisindw nr_ 11/35 din 23.12.2014. Conform procesului-verbal al sedinjei Consiliului arhitectural-urhanistic municipal din 18.07.2018, a fost acceptatd schija de proiect. Conform procesului-verbal al sedintei Consiliului National al Monumentelor Istorice nr. 12 din 19.07.2018, a fost acceptaté schita de proiect privind construirea unei cladiri de menire social-culturald si de agrement in cazul descoperirii_ unor vestigit arheologice in timpul Iueréirilor de excavatie, executorul lucrdrilor va anunta autoritatea publica local si Agentia Nationald Arheologicd. 2, Regimul economie: /nverdicrii asupra drepiului imobilului examinat nu sunt inregistrate, 3. Regimul tehnie: Conform datelor DGAURF mu sunt atestate procese geologice active pentru zona respectivd. Seismicitatea in conformitate cu harta microraiondrii dupa conditiile seismice constituie 8 grade. Racordarea la retelele tehnico-edilitare_municipale, strdmutarea lor din zona de construire, inclusiv a postului_de transformare si asigurarea conditiilor necesare pentru exploatarea/protejarea lor ulterioard va fi efectuatd in baza avizelor serviciilor de resort. Demolarea construcfiilor va fi efectuatd in baza autorizatiei de desfiinare, eliberata in modut stabitit, la cererea proprietarului Consiliului municipal Chisindw nr. 68/1-2 din 22.03.2007, imobilul este amplasat in nucleul istoric_al Chisindiului, monument de importanjé nationald, inclus cu nr. 308 Chisindu, in Registrul monunentelor Republicii Moldova ocrotite de stat, aprobat prin Hotérdrea Parlamentului Republicii Moldova nr_1531-XII din 22.06.1993, in hotarele Gradinii Publice Stefan cel Mare si Sant", conform insiliului municipal Chigindu nr, 6/28 din 27.06.2013. Documentatia de proiect va dorizate, conform actelor_normative in vigoare, inclusiv_celor_sanitare, ic_din_zona prevederilor deciziei C fi elaboratii de_persod protectiei_mediului, contra incendiilor si antiseismice, tindnd cont de regimul urban respectiva, procesul-verbal al _sedintei_Consiliului_National_al_Monumentelor_Istorice_nr._12_din 19.07.2018, schita de proiect avizaté la 31.07.2018, avizul Agentiei Nationale Arheologice. Regimul de inaltime va fi stabilit, tindnd cont de regimul urbanistic si arhitectural din zona respectiva, Obiectivul va fi amplasat in limitele terenului arendat cu nr. cadastral 0100520184. De prevazut: amplasarea, echiparea si_conformarea_cladirii_conform cerintelor_normative_in_vigoare. De prevdzut parcaje auto pentru cliengi/angajati. Se impune_asigurarea stabilitéii_clddirilor invecinate si respectarea retragerilor de la hotarele terenului, cu amplasarea acceselor auto in limitele terenului arendat, fard afectarea spatiului radinii_publice. Pentru lucrérile de construire si finisare vor fi utilizate materiale certificate, Este necesar de prevédzut: amenajarea terenului aferent, iluminarea nocturnd gi accesul pentru persoane cu mobilitate redusd Proiectul de executie, verifical_in_modul stabilit, va fi prezentat_spre_aprobare arhitectului-sef al_municipiului Chisindu, insogit de avizul pozitiv_al_expertizei_ecologice de stat_si procesul-verbal al_consultarilor publice. C, Prezentul certificat nu permite executarea lucrarilor de constructie si are valabilitate. 12 (doudsprezece) luni de la data emiterii. Documentatia de proiect, in baza cdreia se va solicita eliberarea autorizatiei de construire, va fi ‘insofitd de urmatoarele avize gi studii: Directia_generala_arhitecturd, urbanism si relagii funciare; LCS. Gaz-Natural Fenosa” S.A.; autorizatia de desfiintare; hotardrea definit ‘i irevocabild a instanjei de judecatd; avizul pozitiv_al expertizei_ecologice de stat si_procesul-verbal_al_consultérilor_publice (conform prevederilor art. 20(3) din Legea nr. 591 din 23.09.1999 ,,Cu_privire la_spatiile verzi_ale localitatilor urbane si rurale SECRETAR INTERIMAR Achitata plata de 2 i. Chitanga nr. din ZZ - OF. 2018 ‘Transmis solicitantului la data de 2018 direcf/prin posta. VALABILITATEA SE PRELUNGESTE @ LUNI VICEPRIMAR SECRETAR Re ARHITECT-SEF LAO Mate Data Noté. In conformitate cu art. 26 din Legea privind autorizarea executarii lucrarilor de constructie, responsabilitatea pentru emiterea certificatului de urbanism pentru proiectare revine solidar semnatarilor acestulia YUNLAIND-WIDOS NALNAD ANVYALENS ldvouvd ND LINAW>AYOV Ad Is 1V PROIECT CONCEPT ZA MARHITRAY. Chisinau Tighina 49 tel. 278963, 886803 tik) | > >» _! PLAN GENERAL Cladiri existente Sc 4:500 ZI i El WU suvigahha Tiiviay 1S WSINVEAO vuaPanieuy YIVEANAD vLLOaHA yaikuy Nia 4v836I13 ES Paval PARCARE PUBLICA cy) = 292600 Nox) = 210000 NTECTURA, GTI! PUNGIARE VAVIZAT Portal-intrare Th grdin& public’ proiectat Plan inclinat proiectat 232850 s yi ‘ 3 eM ae E(K) = 25950 NX) = 209960 eq PROIECT CONCEPT: CENTRU SOCIAL - CULTURAL SI DE AGREMENT CU PARCARI SUBTERANE Bt ae er : AVIZAT: Directia general arhitectura, urbanism Achituctaget” si relafii funciare al municipilui Chigghau + PLANUL DE AMPLASARE A IMOBILULUI Sergi Borozan Anexa la autorizatia de desfiintare nr. Privind_demolarea constructiilor cu nr. cadastrale 0100520.184.01--0100520.184.04 din str. Maria Cebotari, 20 sectorul___ Buiucani Solicitant_Societatea cu Raspundere Limitard ,Regata Imobiliare” Aria terenului, plansa nr._._41, 42, 53,54 __scara 1:2000, nr. scara 1:500 Sef Directie autorizarea proiectirii : Alexei Cebanenco Sef sectie W Aliona Cazacu Specialist princi Gheorghii Furtund VY Zi ey li y CE ye Directia generala arhitectura, urbanism i el Bat. rela{ii funciare a Consiliului municipal RECTIA GENET Ty a ost Hine Chisinau ‘URBAN! in PLANUL DE AMPLASARE A IMOBI Sergiy Borozan Anexa la certficatul de urbanism pentru proicctare nr.642/ 18 ain £7. OF. dOL§ Privind autorizarea_elabordrii_documentatiei_de proiect pentru_construirea_unui centru social-cultural si de agrement pe terenul cu nr. cadastral 0100520184, din contul demolarii constructiilor cu nr. cadastrale 0100520184.01+0100520184.04 str. Maria Cebotari, 20 sectorul Buiucani Aria terenului__0,2236 ha _plansanr. _4/, 42 55,53 scara 1:2000, nr. scara 1:500 AVIZAT: Seful Directiei autorizarea proiectarii ” Alexei Cebanenco 0 teren arendat sexe) Aliona Cazacn Specialist prineipal_— 2A Nina Subernescaia eo Bee STUN 4, BEE. 4d e ns Eg. ts D 2 les tage Ae spe P ~ ef See rE An Pos Un CxXeugter 18.08.2079 Gl Wit Phore. N26 = 108 z ° 3 wooed masa aE ‘ese pagnd papas weeaeveg rc Tringzeao eeunuog | ew g o olla 1 nilay19 AowsaNoR PROIECT CONCEPT: CENTRU SOCIAL - CUI OST 3S SWaaNgO NVTd a WAV TEE 1S 1 ‘OALIHUY YIVEENGO yainey Nid Lvu36i73 * fe Zw MARHITRAV. Cage Foe 327A AF r PRR KN VES eS. eR TESTA DIN ARAVA, fd EOTURA, pIRECTH ALA ARHIT! F A GENER! SM $1 RELATE ‘URBAN!