Sunteți pe pagina 1din 2

Ordinul 828/2019 privind aprobarea Procedurii şi competenţelor de emitere, modificare

şi retragere a avizului de gospodărire a apelor, inclusiv procedura de evaluare a


impactului asupra corpurilor de apă, a Normativului de conţinut al documentaţiei
tehnice supuse avizării, precum şi a Conţinutului-cadru al Studiului de evaluare a
impactului asupra corpurilor de apă
Ordinul 828/2019 din 2019.07.25
Status: Acte în vigoare
Versiune de la: 25 iulie 2019

Intră în vigoare:
25 iulie 2019

Ordinul 828/2019 privind aprobarea Procedurii şi competenţelor de emitere, modificare


şi retragere a avizului de gospodărire a apelor, inclusiv procedura de evaluare a
impactului asupra corpurilor de apă, a Normativului de conţinut al documentaţiei
tehnice supuse avizării, precum şi a Conţinutului-cadru al Studiului de evaluare a
impactului asupra corpurilor de apă
Dată act: 4-iul-2019
Emitent: Ministerul Apelor si Padurilor

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 140.325 din 28 iunie 2019 al Direcţiei
managementul resurselor de apă din cadrul Ministerului Apelor şi Pădurilor,

În temeiul prevederilor art. 110 lit. a), b) şi f) din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările
şi completările ulterioare, precum şi ale art. 13 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 20/2017
privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apelor şi Pădurilor, cu modificările şi
completările ulterioare,

ministrul apelor şi pădurilor emite prezentul ordin.

Art. 1
Se aprobă Procedura şi competenţele de emitere, modificare şi retragere a avizului de
gospodărire a apelor, inclusiv procedura de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă,
prevăzută în anexa nr. 1.

Art. 2
Se aprobă Normativul de conţinut al documentaţiei tehnice supuse avizării, prevăzut în anexa
nr. 2.

Art. 3
Se aprobă Conţinutul-cadru al Studiului de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă,
prevăzut în anexa nr. 3.

Art. 4
Anexele nr. 1-3*) fac parte integrantă din prezentul ordin.
*) Anexele nr. 1-3 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 615 bis, care se
poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul
Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

Art. 5
La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă:
a)art. 1-39, anexele nr. 1a, 1.b.1, 1.c.1, 1.c.2, 1.e.1 şi 1.f din anexa la Ordinul ministrului
mediului şi gospodăririi apelor nr. 662/2006 privind aprobarea Procedurii şi a competenţelor
de emitere a avizelor şi autorizaţiilor de gospodărire a apelor, publicat în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 661 din 1 august 2006;
b)art. 1-41 din anexa la Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 799/2012 privind
aprobarea Normativului de conţinut al documentaţiilor tehnice de fundamentare necesare
obţinerii avizului de gospodărire a apelor şi a autorizaţiei de gospodărire a apelor, publicat în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 151 din 7 martie 2012;
c)Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 873/2012 pentru aprobarea Procedurii de
notificare din punctul de vedere al gospodăririi apelor, publicat în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 287 din 2 mai 2012;
d)art. 2-4, anexele nr. 2a) şi 2b) din anexa nr. 2 la Ordinul ministrului mediului şi gospodăririi
apelor nr. 15/2006 pentru aprobarea Procedurii de suspendare temporară a autorizaţiei de
gospodărire a apelor şi a Procedurii de modificare sau de retragere a avizelor şi autorizaţiilor
de gospodărire a apelor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 108 din 3
februarie 2006.

Art. 6
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Ministrul apelor şi pădurilor,


Ioan Deneş
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 615 din data de 25 iulie 2019