Sunteți pe pagina 1din 7

1. Enumerați si tratati pe scurt principiile fundamentale ale contabilității.

Principiul dublei reprezentări - conform căruia contabilitatea studiază patrimoniu


divizat în active si pasive patrimoniale de aceeași valoare.
Principiul dublei înregistrări - conform căruia contabilitatea consemnează operațiunile
economice sub forma unei corespondențe a cel putin 2 elemente patrimoniale care se modifica cu
aceeași valoare conform legilor economice obiective
Principiul dublei centralizări - conform căruia operațiunile se centralizeaza cu ajutorul
instrumentului numit cont pe intrări și ieșiri stabilindu-se soldurile finale care devin solduri
inițiale pentru perioada următoare. Informațiile scrise în conturi se centralizeaza in balanta de
verificare care sta la baza întocmirii bilanțului contabil.

2. Enumerați si prezentati pe scurt principiile de lucru sau organizare a contabilității .


Principiul documentării- conform căruia toate operațiunile economice se înscriu în
contabilitate numai pe bază de documente justificative legale (facturi, chitanță, ordin de plată,
extras de cont, ordin de deplasare, bonuri de consum, bonuri de predare, bonuri de transfer, state
de salarii etc.). Documentele justificative se întocmesc la locul si in momentul producerii
operațiunii de către persoane autorizate. Operațiunile consemnate în contabilitate se înscriu în
registre, centralizatoare, situații de intrări și ieșiri, balanțe si fise.
Exemple de registre: r de casă, r de bancă, jurnal de cumpărări, jurnal de vânzări, registru jurnal,
registrul cartea mare si r inventar.
Exemple de fise: fișa clientului, furnizorului, salariatului, stocului.
Exemple de balanțe: balanta stocurilor, furnizorilor, clienților.
Principiul înregistrării cronologice si sistematice - conform căruia toate operațiunile se
consemnează în registrul jurnal in ordine cronologică sub forma de articole contabile si se
centralizeaza in fișele de cont care formează registrul cartea mare.
Principiul înregistrării sintetice si analitice - conform căruia contabilitatea asigura
evidența analitică a elementelor patrimoniale pe care le centralizeaza e clase si grupe.
Exemplu: analitic clienții se evidențiază la nivel de client si document de evidență prin
centralizarea clienților se obține grupa de creante comerciale, iar prin centralizarea creanțelor
comerciale cu alte tipuri de creante se obține in total creante.

3. Enumerați 6 principii normative ale contabilității


a. Principiul prudenței - conform căruia nu se admite înregistrarea în contabilitate a veniturilor
probabil viitoare, dar se recomandă înregistrarea cheltuielilor si datoriile probabile viitoare
b. Principiul permanentei
c. Principiul continuității activității
d. Principiul independenței exercițiului financiar
e. Principiul intangibilitatii bilanțului de deschidere
f. Principiul recompensarii activelor cu pasivele si a veniturilor cu cheltuielile
g. Principiul prevalentei economicului asupra juridicului
h. Principiul entității

4. Prezentati tehnica de prelucrare a datelor in conta


Documente justificative/operațiuni patrimoniale -> articole contabile/registrul jurnal -> fișe
conturi/registrul Cartea mare -> balanța de verificare - > situatii financiare anuale.
5. Prezentati structura sintetica a activelor patrimoniale
A. Active imobilizată
1.imobilizari corporale
2.imobilizari necorporale
3.imobilizari financiare
B. Active circulante (curente)
1. Stocuri
2.creante
3.investiții financiare pe termen scurt
4.active de trezorerie
C. Active de regularizare
1.cu cheltuieli in avans
2.alte active in avans

6. Prezentati structura imobilizarilor corporale

7. Prezentati structura imobilizarilor necorporale si financiare


-cheltuieli de constituire; cheltuieli de dezvoltare; concesiuni; brevete; licențe; marci comerciale
si alte drepturi si active similare; fondul comercial, alte imobile necorporale, imobile necorporale
in curs; avansuri acordate pentru imobilizari necorporale;
-imobile financiare, acțiuni deținute la entitățile...
Acțiunea este un titlu de valoare care atestă dr de proprietate, dr de vot si dr de dividende. - Sunt
specifice societăților pe acțiuni, societățile cu răspundere limita au capitalul divizat în părți
sociale.
Acțiunile si partile sociale au o valoare nominală si sunt incluse in capitalul social, se vand si se
cumpără la bursa sau in privat.

8. Prezentati structura stocurilor


1. Materii prime sau materiale de baza (substanța de bază pt produsele finale)
2. Materii consumabile:
-materiale auxiliare
-combustibil
-materiale pt ambalat
-piese de schimb, furaje etc.
3. Materiale de natură obiectelor de inventar (tuse, calculatoarele de birou, telefoanele ce valori
mici)
4. Produsele
-produse finite
-semifabricate
-produse reziduale(deșeuri, rebuturi, produse secundare)
-produse agricole (nu sunt industriale, pt ca omul nu intervine în realizarea lor)
5. Producție în curs de executie:
-produse in curs de executie
-lucrari si servicii in executie
6. Active biologice de natură stocurilor
7. Mărfuri (produse cu scopul de a fi revandute)
8. Ambalaje (care circula )
9. Stocuri aflate la terțe
-materii prime și materiale aflate la terți
-produse aflate la terți
-active biologice aflate la terți
-marfuri aflate la terți
-ambalaje aflate la terți
10. Stocuri in curs de aprovizionare
-materii prime și materiale in curs de aprovizionare
-marfuri si ambalaje
11.Avansuri acordate pentru cumparari de bunuri de natura stocurilor

9. Prezentati structura creantelor

1. Creante comerciale

 clienti
 clienti incerti sau in litigiu
 -efecte de primit de la client
 -clienti-facturi de intocmit

2.Furnizori – debitori pentru prestari de servicii si executari de lucrari

3.Creante fata de salariati

 -avansuri acordate personalului


 -alte creante in legatura cu personalul

4.Creante fata de stat:

 creante prinvind asigurarile sociale


 -creante privind bugetul statului
TVA de recuperate
TVA deductibila
TVA neexigibila
Alte creante

5.Subventii de primit

6.Creante in cadrul grupului

 Creante din decontari in cadrul grupului


 Dobanzi de incasat aferente decontarilor in cadrul grupurilor
7. Creante privind interesele de participare:

 Creante din decontari prinvind interesele de participare


 Dobanzi de incasat aferente decontarilor prinvind interesele de participare

8.Creante fata de asociati sau actionari privind capitalul subscris si nevarsat

9.Creante din decontarea operatiunilor ( decontari din ioeratiuni din participatie-activ)

10. Debitori diversi

11.Dobanzi de incasat

10.Prezentati structura investitiilor financiare si a activelor de trezorerie –bani

Investitii financiare pe termen lung

 Actiuni detinute la entitatile affiliate


 Obligatiuni emise si rascumparate

11. Prezentati structura sintetica a pasivelor patrimoniale (grupe si subgrupe)

 capitaluri proprii
 provizoare pentru riscuri si cheltuieli
 vinituri in avans

12. Prezentati structura capitalelor si provizioanelor

1) capital social (dreptul de proprietate asupra aportului de active) pline legate de capital
2) rezerve
3) rezultate (profit sau pierdere)
4) provizioane pentru litigii
5) provizioane pentru relocarea activelor
6) provizioane pt garantii acordate tertilor
7) provizioane pt restructurare
8) provizioane pt impozite si taxe
9) provizioane pentru pensii
10) alte provizioane pt riscuri si cheltuieli
13. Prezentati structura datoriilor

1. datorii comerciale:

Furnizori
Furnizori de imobilizari
Efecte de platit bilete de avion si cecuri
Efecte de platit pt imobilizari
Furnizori – facturi
Client creditori

2. -datorii financiare :

Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni


Imprumuturi de la banci
Dobanzi la imprumuturile de la banci
Alte imprumuturi si datorii assimilate

-datorii fata de salariati

-datorii privind asigurarile si politica sociala

-datorii la bugetul de stat si bugetele locale

-datorii privind grupul si asociatii

-creditori diversi

14.Prezentati structura veniturilor si cheltuielilor

A. venituri din activitatea de baza

1. cifra de afaceri – totalitatea veniturilor din vanzari

2. venituri de productie stocata

3. venituri din subventii pt exploatare

4. alte venituri (din penalitate, din despagubire, din expropriere)

B. Cheltuieli pt activitatea de baza

1. cheltuieli material

2. cheltuieli cu salariile

3. cheltuieli cu lucrari si servicii executate de terti


4. cheltuieli cu amortizarea imobilizarilor corporale si necorporale

5. cheltuieli cu impozite sit axe (locale)

6. cheltuieli cu provizionare

7. alte cheltuieli (amenzi, penalizati, donatii)

C. Rezultatul din activitatea de baza

1. profit, daca A>B

2. pierdere, daca A<B

D. Venituri financiare:

1. venituri din dobanzi

2. venituri din diferente de curs valutar

3. venituri din imobilizari financiare

4. castiguri din investitii financiare

5. alte venituri financiare.

E. Cheltuieli financiare

1. cheltuieli cu dobanzi

2. cheltuieli cu dif de curs valutar

3. cheltuieli privind imobilizarile financiare

4. pierderi din scorurile acordate

5. pierderi din investitii financiare

6. alte pierderi

F. Rezultatul financiare

1. profit, daca E>D

2.pierdere, daca D<E

E. Total venituri: A+D

H. Total cheltuieli: B+E


I.Rezultatul brut al exercitiilor:

1. profit, G>H

2. pierdere, G<H

J. Impozite:

1. impozit pe profit

2. impozit pe venit ( 1% din venit daca au salariat si 3& daca nu au )

K. Rezultatul:

1. profit (I-J)

2. pierdere

15. Prezentati structura sistemelor financiare actuale (bilantul contabil)

1. Bilantul care prezinta situatia activelor si pasivelor cu solduri la inceputuri si finele la


exercitiu.

2. Costul de profit si pierderu, care prezinta veniturile si cheltuielile grupate pe activitatea de


baza si financiara.

3. Situatiile modificarilor capitalului care prezinta analitic elementele de capital propriu cu


solduri, intrari, iesiri si existente finale.

4. Situatia fluxurilor de numerar sau trezorerie , care prezinta incasarile si platile structurate pe 2
acrivitati:

a. activitatea de baza

b. activitatea de finantare (contractarea si tabularea de credite)

5. Note explicative, care prezinta informatii suplimentare legate de active, pasive, venituri,
cheltuieli si elemente extrapatrimoniale (garantii, bunuri luate cu chirie, etc)