Sunteți pe pagina 1din 10
ICS 91.010.30;13.220.50 SR EN 1991-1-2/NA Octombrie 2006 STANDARD ROMAN Eurocod 1: Actiuni asupra structurilor Partea 1-2: Actiuni generale - Actiuni asupra structurilor expuse la foc Anexa nationala Eurocode 1: Actions on structures- Part 1-2: General actions-Actions on structures exposed to fire. National Annex Eurocode 1: Actions sur les structures -- Partie 1-2: Actions générales-Actions sur les structures exposées. Annexe Nationale APROBARE | Aprobat de Directorul General al ASRO la 12 octombrie 2006 ASOCIATIA DE STANDARDIZARE DIN ROMANIA (ASRO) Str. Mendeleev nr. 21-25, cod 010362, Bucuresti Director General: Tel.: +40 21 316 32 96, Fax: +40 21 316 08 70 Directia Standardizare: Tel. +40 21 310 17 30, +40 21 310 43 08, +4021 312.47 44, Fax: +4021 315 58 70 Direcfia Publica Serv. Vanzzii/Abonamente: Tel. +40 21 316 77 25, Fax +40 21 317 25 14, +40 21 31294 88 Serviciul Redactie - Marketing, Drepturi de Autor + 40 21 316.99.74 TASRO Reproducerea sau uilizarea tiegrala sau parjala @ prezeniulu slandard In onloe publcali sr prin once procedeu (electronic, mecanic, folocopiere, microflmare etc.) este interzis& dac& nu exist acordul scris al ASRO Ref.: SR EN 1991-1-2:2004/NA:2006 Editia 1 by imkobra for Docs Tartents,Ro - Knowledge Overdose Pag. 1 of 10 Preambul Acest standard SR EN 1991-1-2:2004/NA:2006 reprezinta anexa national NA care defineste conditile de aplicare pe teritoriul Roméniei a standardului SR EN 1991-1-2:2004. Aceasta anexa nationala a fost elaboraté de Comitetul Tehnic CT 343 «Bazele proiectarii si eurocoduri pentru structuri», ASRO, cu secretariatul detinut de Institutul National de Cercetare — Dezvoltare in Constructii si Economia Construcfilor, institufie sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului. Aceastd anexa national - furnizeaza parametrii determinati la nivel national (NPD) pentru articolele urméitoare ale standardului european EN 1991-1-2:2002, care autorizeaz alegerea nationala, si anume: -2.4(4) =3.1(10) -3.3.12(1) -3.3.1.3(1) - 3.3.2 (2) -4.22(2) -4.3.1(2) = stabileste condi SREN 1991-1 le de utilizare a anexelor informative A, B, C, D, E, F si G ale standardului 2004 ‘Anexa nationala are rol dublu: = pe de o parte, pe plan european, conform regulilot CEN, ca anexa cu caracter informativ la EN 1991-1-2:2002, publicat de ASRO ca standard roman SR EN 1991-1-2:2004; - pe de alté parte, pe plan national, ca standard roman —_ distinct SR EN 1991-1-2:2004/NA:2006, care indic& parametrii determinati la nivel national pentru evaluarea siguranfei structurilor expuse la foc pe baza prevederilor standardului SR EN 1991-1-2:2004. La proiectarea si expertizarea constructilor la inc&rc&ri date de actiunea focului se utilizeaz& prevederile standardului SR EN 1991-1-2:2004/NA:2006 impreuna cu prevederile standardului roman SR EN 1991-1-2:2004 si ale Eurocodurilor EN 1991 pana la EN 1999, pe masura adoptarii si implementarii in Romania a acestor standarde cu anexele lor nationale. Denumirea sinumerotarea artoolelor din anexa netjonald suntidentice cu cele din standardul roman SR EN 1991-1-2:2004. by imkobra for Docs Tartents,Ro - Knowledge Overdose Pag. 2of 10 ‘SR EN 1991-1-2:2004/NA:2006 |. Termeni si defini Pentru utilizarea acestui standard se aplicd termenii si definitile indicate in SR EN 1991-1-2:2004, 1.5, cat si urmatoarele’ 1 grad de rezistenta la foc capacitate globala a constructiei sau a compartimentului de incendiu de a rspunde la actiunea unui foc standard (curba incendiului nominal), definit prin performantele minimale ale principalelor elemente ‘componente ale constructiei: - stdlpi, diafragme, pereti portanti, - grinzi, plangee, acoperisuri terasa, ~ pereti portanti si neportanti, - contravantuiri, sarpanta acoperigurilor f4r pod, - acoperiguri autoportante (curbe) fara pod, ~ panouri invelitoare si suportul continuu al invelitorii combustibile (in afarai de tabla goala). Clasificarea elementelor de constructii cuprinde cinci grade de rezistentd la foc. 1.2 grad de rezistenté la foc pentru grad de rezistenta la foc valabil pentru prima perioad’ de tranzitie, adic& pana la revizuirea documentelor normative in vigoare privind siguranta la foc. Se noteazi cu cifre romane (de exemplu gradut I) 1.3 grad de rezistenta la foc pentru a doua perioada de tranzitie grad de rezisten{ la foc valabil pentru a doua perioadd de tranzitie, adic’ dupa revizuirea documentelor normative in vigoare privind siguranta la foc. Se noteazi cu cifre arabe (Ge exemplu gradul 2). by imkobra for Docs Tartents,Ro - Knowledge Overdose Pag. 30f 10 Il. Parametr ‘SR EN 1991-1-2:2004/NA:2006 ‘SR EN 1991-1-2:2004 Sectiunea 2 Procedura pentru calculul la foc al structut 2.4 Analiza temperaturii leterminati la nivel national pentru utilizarea standardului (4) NOTA 1 - Durata specificata poate fi stabilita in reglementérile nationale sau obfinuta din anexa F, urmand specificatiile anexei nationale. Pentru stat NA24.1.2. (4) NOTA 2 - in anexa nationala pot fi stabilite perioade limita de rezistenta la foc. ‘ea rezistentei la foc se utilizeaza datele tehnice specificate in tabelele NA.2.4.1.1 si Cand calculul elementelor se bazeaza pe datele prezentate in tabelele NA.2.4.1.1 si NA 2.4.1.2 sau pe alte reguli simplficate, care se refers la expunerea la foc standardizata, se ia in considerare numai perioada de incailzire (nu si perioada de racire), Tabelul NA.2.4.1.1 - Perioade limita de rezistenta la foc (prima etapa a perioadei de tranzitie) Nr. | Tipul elementelor de constructie Gradul de rezistenta la foc ert. H W i wv 1 | Star R150 R120 REO R30 | - 2 | Perefi portant. diatragme REI160 | REI120 RETO | REISO | — 3_ | Perefi interior neportanti E130 130 eS = |- | Pereti exterior neportanti eS eS eis | eli | — 3] Grinzi, ferme, nervart R60 R45 Ras a (R30) (R30) & | Plangee, acoperisur terasa REI60 REI 45 REI45 | REIS | — (RE130)__| (REI 30) 7 Contravantuin R45 R30 R15 = [> Sarpanta acoperisurilor fara pod (R30) (R15) @ | Acoperigur autoportante (cu dublé curburé) fara | REI 45 REI30 REI 15 = [> Pod (REI30) | (REI15) 9 | Panour, de invelitoare s suportul continuy al | REI 15 = = =| ‘nvelitori combustible (in afara de tabla goala) NOTA 1 ~ Pentru simbolutile R, EI, REI, ase vedea SR EN 13501:2004. REI — sunt satisfacute toate criterile (capacitate portant, etangeitate la foc, izolare termi) R— este satisfacut numai criteriul de capacitate portant El— sunt satisfacute numai critrile de etangeitate la foc gi cel de izolare termics NOTA2 - Cifrele din paranteza corespund claditlor si compartimentelor in care sarcina termicé nu depsigeste 840 MJim?, cu exceptia ‘ladiror nate, a color cu sali aglomerale, a celor care adapostesc persoane care nu se pot evacua singure gia celor cu echipamente ‘cu importants deosebita by imkobra for Docs Tore Ro - Knowledge Overdose Pag. 4of 10 ‘SR EN 1991-1-2:2004/NA:2006 Tabelul NA.2.4.1.2 - Perioade limita de rezistenté la foc (etapa doua a perioadei de tranzitie) Nr. | Tipul elementelor de constructie Gradul de rezistenfa la foc crt. 7 2 3 a 5 7 | Sipe R150 R120 REO R20 | RS 2_ | Pereti portangi, diafragme RET150[REI120 | RET60 | REIS | REIS | Perel interion neportangy ry E130 ES = = @_| Pereli exterior neportanti 130 ES eis | E15 = | Grinzi, ferme, nervuri Re Ra R20 R15 = 6 | Plansee, acoperiguri terasa REI60 | REI45 | REI30 | REI1S = 7 | Contravantuir, sarpanta acoperigurior fara] R45 R30 RIS = = pod @ | Acoperiguri autoportante (curbe) fara pod REI45 | REI30 | REI1S = = ‘9 | Panouri de invelitoare si suportul continuu al REI1S | REI15 = = = invelitorii combustibile (In afara de tablé goala) NOTA 1 — Pentru simbolurle R, El, REI, a se vedea SR EN 13501:2004. REI - sunt satisticute toate criterile (capacitate portant, etangeitate la foc, izolare termi) R— este satistAcut numai crterul de capacitate portant El— sunt satisfacute numai critorile de ctangcitate la foc gi col de izolare tormica NOTA 2 - Ciffele din paranteza corespund cladirlor si compartimentelor in care sarcina termicd nu depageste 840 Mulm?, cu ‘exceptia dadirlor alte, a celor cu sili aglomerate, a color care adapostesc persoane care nu se pot evacua singure si a celor cu ‘echipamente cu importan{a deosebita Sectiunea 3 Actiuni termice pentru analiza temperaturii 3.1. Reguli generale (10) NOTA - In anexa national se poate specifica utilizarea curbelor nominale temperatura — timp conform 3.2 sau, ca 0 alternativa, utilizarea modelelor de incendiu natural conform 3.3. Pe plan national, se utilizeaz’ curbele nominale temperatura — timp conform 3.2 sau, ca 0 alternativa, modelele de incendiu natural conform 3.3, 3.3. Modele de incendiu natural 3.3.1 Modele simplificate de incendiu 3.3.1.2 Incendii de compartiment (1) NOTA 1 - Anexa national poate specifica procedura de calcul a condi Pentru incendiile de compartiment (in sensul de incdpere) se poate utiliza metoda o-zona. 3.3.1.3 Incendii localizate (1) NOTA - Anexa nationala poate specifica procedura de calcul a conditiilor incal C este prezentaté o metoda pentru calculul actiunilor termice ale incen Pentru incendiile localizate (limitate ca spatiu) se poate utiliza metoda prezentata in anexa C din SR EN 1991-1-2. by imkobra for Docs Torte. Ro - Knowledge Overdose Pag. Sof 10 ‘SR EN 1991-1-2:2004/NA:2006 3.3.2 Modele avansate de incendiu (2) NOTA - Anexa nationalé poate specifica procedura de calcul a conditiilor incalzi in anexa D este prezentata o metoda de calcul a actiunii termice in cazul modelelor o-zona, doua- zone sau cu calcul computerizat de dinamica fluidelor. In calcule se utilizeaza unul din modelele urmatoare: - o-zona, care presupune o distributie uniforma a temperaturi in functie de timp; - doua - zone, care presupune un strat fierbinte la partea de sus, cu o grosime care creste In timp si presupune c& stratul are tntotdeauna o temperaturd uniform’, dar care depinde de timp (creste in timp); = calcul computerizat de dinamica fluidelor, care prezint evolutia temperaturii in compartiment ({n incinta considerata) In completa ei dependenta de timp si spatiu. In figura NA.1 se prezint conceptul de baz al modelului de calcul cu doua - zone. STRAT SUPERIOR DE GAZE FIERBINTI | ae natn By) re ye aed Figura NA.1 - Conceptul de baz al modelului de calcul cu doud zone Secfiunea 4 Actiuni mecanice pentru calculul structural 4.2 Simultaneitatea actiunilor 4.2.2 Actiuni suplimentare a. Nu se impune peretilor rezistenti la foc s& aiba conditia de a rezista la impactul orizontal, conform SR EN 1363-2:2001. b, Nu se ia in considerare diminuarea incdrcarilor datorité topirii zpezii in situatii de incendiu (pe baza analizei statistice a temperaturilor scdzute la nivel national, precum si a experientei incendillor reale). (2) NOTA ~ Alegerea actiunilor suplimentare poate sa fie specificata in anexa nationala. Se iau in calcul, de la caz la caz, actiunile aditionale urmatoare: - incdrcarea din zdpada; = vantul; - actiunile datorate explozillor; ~ actiuni din socu - cdderea unor elemente structurale ale constructiei; - actiuni din defectarea utilajelor - actiuni datorate alterarii bruste a procesului tehnologic gi pe timpul reparatilor; - incrcari sau presiuni sporite suplimentare, accidentale, de duraté medie; by imkobra for Docs Torrenjg Ro - Knowledge Overdose Pag. 6of 10 ‘SR EN 1991-1-2:2004/NA:2006 = cumularea in lant a efectului de dilatare longitudinala a structurilor pe portiunile de structura neexpuse la foc, adiacente portiunilor expuse. Nu se iau in considerare: seismice; - inundatiile (in afara de spatille de productie si/sau depozitare in care unele substante se pot autoaprinde la contactul cu apa, de exemplu carbidul); - deplasarile reazemelor; - alunecare de teren; - actiune din diferente periodice de temperatura climatice gi tehnologice; - depunerea de praf climatice sau tehnologice; - efectul grindinil 4.3 Reguli de grupare a actiunilor 4.3.1, Reguli generale (2) NOTA. Utilizarea valorii evasipermanente yz,Q; sau a valorii frecvente q,Q; poate fi specificata in anexa nationala. Se recomanda utilizarea valorii y+ Pentru valoarea reprezentativa a actiunii variabile Q, se utilizeazA valoarea cvasipermanent 2 Qs, by imkobra for Docs Toren Ro - Knowledge Overdose Pag. 7of 10 ‘SR EN 1991-1-2:2004/NA:2006 Ill. Conditiile de utilizare a anexelor standardului SR EN 1991-1-2:2004 ‘Anexa A (informativa) - Curbe temperatura-timp parametrice Anexa A isi paistreazé caracterul informativ in ceea ce priveste utlizarea standardului ‘SR EN 1991-1-2:2004 gi a anexei nationale. Curbele parametrice pot fi utiizate in calcul pe baz de soft validat. Alegerea curbelor parametrice se face pe baza unei analize efectuate de experti ‘competenti in calculul la foc. Rezultatele se compara cu cele rezultate din calculul simplificat care utilizeaza curba standard; se utilizeaza cel mai defavorabil rezultat din cele doua, Anexa_B (informativa) - Actiuni termice pentru elemente exterioare — Metode de calcul simplificate Anexa B isi pastreaz caracterul informativ in ceea ce priveste utilizarea standardului ‘SR EN 1991-1-2:2004 si a anexei nationale. ‘Anexa C (informativa) - Incendii localizate Anexa C isi pastreazi caracterul informativ in ceea ce priveste utilizarea standardului ‘SR EN 1991-1-2:2004 si a anexei nationale. Anexa D (informativa) - Modele avansate de incendiu ‘Anexa D igi pastreaza caracterul informativ in cea ce priveste utilizarea standardului ‘SR EN 1991-1-2:2004 si a anexei nationale ‘Anexa E (informativa) ~ Densitatea sarcinii termice ‘Anexa E are caracter normativ in calculul sarcinii termice in cea ce priveste utilizarea standardului ‘SR EN 1991-1-2:2004 si a anexei nationale. ‘Anexa F (informativa) - Timp echiv: int de expunere la foc Anexa F isi pastreazi caracterul informativ in ceea ce priveste utilizarea standardului SR EN 1991-1-2:2004 si a anexei najionale. ‘Anexa G (informativa) - Factorul de forma Anexa G igi pastreazi caracterul informativ in ceea ce priveste utilizarea standardului ‘SR EN 1991-1-2:2004 si a anexei nationale. by imkobra for Docs Toner. Ro - Knowledge Overdose Pag. Bof 10 SR EN 1991-1-2:2004/NA:2006 (pagina alba) by imkobra for Docs Torerip Ro - Knowledge Overdose Pag. 9of 10 Membrii comitetului tehnic CT 343 «Bazele proiectaiii si eurocoduri pentru structuri» care au participat la elaborarea prezentului standard: Presedinte: Secretar: Expert ASRO: Membri: Anteproiectul standardului a fost elaborat de dl. Bucuresti di dna. dna. di di di dna. di di dna, di dna di di di di di Radu PASCU Mihaela BONTEA Marilena CALIN Dan LUNGU Dan GEORGESCU Augustin POPAESCU Nicolina ISOPESCU Dan DUBINA Mircea MIRONESCU Liliana CEAUSU Constantin CRISTESCU Doina TOMA loan ‘SONEA Radu PETROVICI Florea CRANGUS Tudor POSTELNICU lacint MANOLIU tea Tehnica de Bucuresti INCERC ~ Bucuresti ASRO Universitatea Tehnica de Constructii- Bucuresti INCERC — Bucuresti POPAESCU SA - Bucuresti Universitatea Tehnica lasi Universitatea Politehnicd Timisoara MIRO GRUP. CNS.LPC. ISPCF - Bucuresti MTCT-ORTC MAL PROVEST PROIECT- Bucuresti CILAS - Brasov Universitatea Tehnica de Constructii- Bucuresti SRGF - Bucuresti Dan DUMITRESCU, SIGUR CONSTRUCT - Un standard roman nu confine neaparat totalitatea prevederilor necesare pentru contractare. Uitilizatorii standardului sunt raspunzatori de aplicarea corecta a acestuia. Este important ca utilizatorii standardelor romane sa se asigure c sunt in posesia ultimei edifii si a tuturor modificarilor. Informatille referitoare la standardele romane sunt publicate in Catalogu! Standardelor Romédne si in Buletinul Standardizani. by imkobra for Docs Tartents,Ro - Knowledge Overdose Pag. 10 010