Sunteți pe pagina 1din 4

REFERATE GENERALE

REFLUXUL GASTROESOFAGIAN LA
NOU-NĂSCUT ŞI SUGAR (II)
Valeriu V. Lupu, Ancuţa Ignat, Gabriela Păduraru, Marin Burlea
Disciplina Pediatrie, Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr. T. Popa“, Iaşi

REZUMAT
Refluxul gastroesofagian la nou-născut şi sugar se particularizează prin patogenie, încadrare diagnostică şi
abordare terapeutică, imaturitatea funcţională a aparatului digestiv, imaturitatea anatomică a sfincterului
esofagian inferior Hiss şi aciditatea gastrică mai mică. În cazul sugarilor se ţine cont şi de complianţa redusă
la procedurile laborioase cum sunt pH-metria, impedanţ-pH-metria şi endoscopia degestivă. Graniţa dintre
regurgitaţii, reflux gastroesofagian fiziologic şi boală de reflux este uneori dificil de trasat. Modificarea stilului
de viaţă la sugari (alimentaţia şi modificările poziţionale), prin obţinerea aderenţei mamei la recomandările
medicale reprezintă un prim pas în tratamentul RGE, fiind urmat în cazurile non-responsive de terapia far-
macologică şi intervenţia chirurgicală.

Cuvinte cheie: reflux gastroesofagian, nou-născut, sugar

TRATAMENTUL BRGE Atât sugarii alimentaţi la sân, cât şi sugarii ali-


mentaţi cu formulă de lapte au o frecvenţă similară
Opţiunile de tratament în refluxul gastroesofa- a refluxului fiziologic, dar durata episoadelor de
gian (RGE) fiziologic şi în boala de reflux gastro- reflux determinată prin monitorizarea pH-ului poate
esofagian (BRGE) includ: modificări ale stilului de fi mai scurtă la sugarii alimentaţi natural (27,28).
viaţă, terapia farmacologică şi chirurgia. Un studiu efectuat pe sugari a arătat că alimen-
Modificarea stilului de viaţă la sugarii cu RGE tarea cu un volum mare de lapte a determinat re-
fiziologic include alimentaţia şi modificările pozi- gurgitare, probabil prin creşterea frecvenţei re-
ţionale. Educarea părinţilor, ghidurile şi suportul laxării tranzitorii a SEI şi un volum redus de lapte a
moral sunt întotdeauna necesare şi, de obicei, su- scăzut frecvenţa refluxului (29). Reducerea severă
ficiente pentru sugarii cu simptome de RGE fizio- a cantităţii alimentare o perioadă îndelungată poate
logic. În caz de RGE funcţional la sugarul mic, re- lipsi nou-născutul de energia calorică necesară şi
gurgitaţiile şi vărsăturile se rezolvă spontan până la poate afecta creşterea în greutatea. Sugarii cu greu-
vârsta de 1 an. Trebuie explicată părinţilor natura tate inadecvată din cauza pierderilor prin regurgitaţii
fiziologică, benignă a afecţiunii şi lămurită dis- pot beneficia de o creştere a energiei calorice prin
tincţia dintre refluxul fiziologic şi cel patologic. formule speciale atunci când volumul sau frecvenţa
Părinţii trebuie ascultaţi şi liniştiţi. Avem obligaţia alimentaţiei sunt scăzute ca parte a terapiei (21).
să le înţelegem anxietatea, vorbindu-le despre isto- Preparatele care îngroaşă mesele sau formulele
ria naturală a bolii. Informarea părinţilor trebuie să îngroşate (Gelopectose 3-5%, Gumilk 2%) şi lap-
fie cât mai completă şi la obiect deoarece majoritatea tele antireflux determină diminuarea numărului
manevrelor vor fi efectuate de către părinţi. regurgitaţiilor; la fel şi alimentele consistente pen-
tru sugari de tipul formulelor cu cereale par să re-
Măsuri dietetice ducă RGE. Acestea cresc vâscozitatea şi realizează
Aproximativ 50% din sugarii sănătoşi în vârstă un floculat fin, uşor evacuabil din stomac, rămânând
de 3-4 luni prezintă cel puţin o regurgitaţie pe zi în suspensie în lichidul gastric (30).
(26).

Autor de corespondenţă:
Dr. Ancuţa Ignat, Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr. T. Popa“, Str. Universităţii nr. 16, Iaşi
E-mail: anca_ign@yahoo.com

REVISTA ROMÂNÅ DE PEDIATRIE – VOLUMUL LXV, NR. 1, AN 2016 79


80 REVISTA ROMÂNÅ DE PEDIATRIE – VOLUMUL LXV, NR. 1, AN 2016

Îngroşarea prânzurilor cu cereale de orez este (IPP), antagonişti ai receptorilor H2 pentru a trata
asociată cu o scădere a numărului de episoade de sugarii cu regurgitaţii care apar ca simptom izolat
vărsături, dar nu se înregistrează o îmbunătăţire a (18).
indicelui de reflux (31). Există studii care susţin că
formulele îngroşate pot reduce frecvenţa regurgi- Recomandări posturale
taţiilor şi volumul total al unei vărsături. De ase- Iniţial s-a observat că poziţionarea copilului în
menea, poate reduce timpul în care copilul plânge decubit ventral cu capul mai ridicat duce la rărirea
şi creşte timpul de somn al acestuia (32). Alte studii şi scurtarea episoadelor de reflux, dar fără efecte
arată că îngroşarea prânzurilor poate să agraveze semnificative asupra duratei refluxului (34). Ul-
episoadele de tuse şi/sau alte simptome respiratorii terior, posibilitatea apariţiei morţii subite în această
în perioada postprandială (33). Cerealele de orez poziţie a redus entuziasmul. În multe ţări, s-a lansat
folosite cresc densitatea calorică a formulei şi pot chiar o campanie împotriva poziţionării ventrale a
provoca constipaţie. Îngroşarea laptelui este asociată sugarului datorită riscului de moarte subită. Această
cu un risc mai mare pentru enterocolită necrotică în poziţionare poate fi o modalitate utilă în cazul su-
rândul prematurilor. garulului în stare de veghe. Astfel, plasarea suga-
De asemenea, se folosesc formule de lapte care rului în stare de veghe, în poziţie ventrală, cu capul
sunt evacuate mai rapid din stomac. Cu cât for- într-o parte, la o înclinaţie de 30-45o este eficientă
mulele de lapte sunt mai bogate în cazeină, cu atât în controlul regurgitaţiilor şi/sau vărsăturilor şi
evacuarea este mai lentă. Cazeina floculează în me- implicit a refluxului (35).
diul acid gastric (30). Cu ajutorul pH-metriei s-a dovedit că poziţia
Mediul ambiental tabagic se va suprima deoarece ventrală scade expunerea la refluatul acid a esofa-
acesta scade presiunea SEI. De asemenea, trebuie gului comparativ cu poziţia dorsală (36).
evitate toate sursele de compresiune pe abdomen: Se evită poziţia culcat pe spate sau semişezândă
înfăşatul sau îmbrăcămintea prea strânsă, bandaj şi, de asemenea, se evită plasarea copilului în sca-
antiherniar neadecvat sau manipulările intempestive unul auto sau în orice poziţie şezândă după mese,
care pot provoca regurgitaţii sau vărsături (30). putând exacerba RGE, prin creşterea presiunii
Prin urmare, la sugari alimentaţi cu formulă de intraabdominale.
lapte care prezintă regurgitaţii frecvente se reco- Prin urmare, terapia posturală este o modalitate
mandă următoarea abordare: se stabileşte istoricul terapeutică utilă la copiii mici, cu poziţionarea în
alimentaţiei, se reduce volumul prânzurilor numai plan înclinat la 35-40o în decubit dorsal sub supra-
dacă sunt în exces pentru greutatea copilului, se veghere.
oferă prânzuri mai mici şi mai frecvente (menţinând
în acelaşi timp aceeaşi cantitate de lapte zilnică), cu Tratamentul farmacologic
excepţia cazului în care prânzurile sunt deja mici şi Terapia farmacologică în BRGE are ca scop:
frecvente, apoi se adaugă formule îngroşate (de ameliorarea simptomelor de reflux, prevenirea
exemplu, care conţin amidon de orez, amidon de complicaţiilor majore şi a intervenţiei chirurgicale,
porumb sau făină de roşcove) (18). prevenirea recurenţelor bolii. Tratamentul medi-
La sugarii alimentaţi la sân care continuă să camentos este indicat în RGE patologic sau când
prezinte regurgitaţii în ciuda evaluării şi consilierii, tratamentul conservator (terapia posturală şi die-
se ia în considerare terapia cu alginat pentru o pe- tetică) nu a dat rezultatele scontate.
rioadă de 1-2 săptămâni. Dacă terapia cu alginat Nu este recomandată terapia cu IPP sau anta-
este benefică, se continuă cu ea, dar se opreşte gonişti ai receptorilor H2 pentru a trata sugarii cu
această terapie la anumite intervale de timp, pentru regurgitaţii care apar ca simptom izolat.
a verifica dacă sugarul şi-a revenit (18). Se ia în considerare tratamentul pentru 4 săptă-
La sugarii alimentaţi cu formule de lapte, dacă mâni cu IPP sau antagonişti ai receptorilor H2 care
această abordare nu are succes, se opresc formulele nu sunt în măsură se relateze simptomele lor (su-
de lapte îngroşate şi se administrează terapie cu gari), care au regurgitaţii numeroase şi care prezintă
alginat pentru o perioadă de 1-2 săptămâni. La fel dificultăţi de alimentaţie (de exemplu, la ce cei cu
ca şi la sugarii alimentaţi la sân, dacă terapia cu refuz alimentar sau sufocare), comportament neo-
alginat este benefică, se continuă cu ea, dar se bişnuit sau dificultăţi de creştere.
opreşte această terapie la anumite intervale de timp Dacă simptomele nu se remit sau reapar după
pentru a verifica dacă sugarul şi-a revenit (18). oprirea tratamentului cu IPP sau antagonişti ai re-
Nu se administrează medicamente care suprimă ceptorilor H2, se ia în considerare posibilitatea
aciditatea, precum inhibitorii de pompă protonică efectuării de endoscopie digestivă superioară (18).
REVISTA ROMÂNÅ DE PEDIATRIE – VOLUMUL LXV, NR. 1, AN 2016 81

Când se alege IPP sau antagonişti ai receptorilor antagoniştii receptorilor H2 este eficientă, dar uti-
H2, se are în vedere disponibilitatea pentru vârsta lizarea pe termen lung este limitată. Ei pot provoca
respectivă, preferinţa părinţilor şi costul de achiziţie. tahifilaxie în termen de şase săptămâni şi pot creşte
IPP reprezintă cel mai eficient tratament care riscul de boli de ficat şi ginecomastie.
produce supresia acidului clorhidric, leagă covalent Nu se administrează metoclopramid, domperi-
şi dezactivează pompele de protoni din celulele pa- don sau eritromicină pentru tratamentul RGE sau
rietale (pompele H+/K+ - ATP-ază). Datorită efec- BRGE, având în vedere potenţialul lor de a crea
tului lor antisecretor, reprezintă medicaţia de elecţie evenimente adverse (18).
în tratamentul RGE, determinând dispariţia simp- Prokineticele pot reduce simptomele BRGE
tomatologiei de reflux în peste 90% din cazuri (37). prin îmbunătăţirea contractilităţii corpului esofa-
Acest tratament empiric se menţine pe durata de gian, creşterea presiunii SEI şi creşterea ratei de
4-8 săptămâni şi se constituie într-un veritabil test golire gastrică. Cu toate acestea, beneficiile acestor
diagnostic simplu şi cost-eficient, inclusiv pentru agenţi nu pot depăşi efectele negative, care includ:
cei cu simptome extradigestive (38). Eficienţa somnolenţă, agitaţie şi reacţii extrapiramidale. Nu
maximă este obţinută când sunt administraţi cu ½ există suficiente dovezi care să sprijine utilizarea
oră înainte de micul dejun, astfel încât vârful de de rutină a prokineticelor în BRGE la copii.
concentraţie plasmatică să coincidă cu momentul
mesei, dacă se recurge la administrarea în 2 prize Tratamentul chirurgical
zilnice, cea de-a doua doză este administrată cu ½ Pentru tratamentul chirurgical (fundoplicatură)
oră înainte de masa de seară. IPP sunt reprezentaţi se are în vedere efectuarea de endoscopie digestivă
de benzimidazoli: Omeprazol, Pantoprazol, Lanso- superioară cu prelevarea de biopsii. De asemenea,
prazol, Esomeprazol, Rabeprazol. Autori francezi se poate efectua pH-metrie sau impedanţ-pH-metrie
raportau o toxicitate ridicată pentru IPP: cefalee, înaintea intervenţiei chirurgicale.
vertij, somnolenţă, reacţii cutanate, confuzie men- După ce diagnosticul de BRGE se confirmă,
tală, atingeri hematologice, hepatită (posibil cu terapia chirurgicală se are în vedere la pacienţii la
formă fulminantă), tulburări digestive şi electro- care:
litice, interacţiuni medicamentoase (39). Indicaţia • managementul medical nu a avut succes (re-
de bază a tratamentului cu IPP rămâne leziunea de gurgitaţii severe necontrolate de tratament
esofagită severă (eroziunea şi ulceraţia esofagiană) sau efecte adverse importante în urma trata-
sau esofagul Barrett. Administrarea IPP la cei cu mentului);
reflux non-acid nu influenţează volumul şi frec- • se optează pentru intervenţie chirugicală în
venţa episoadelor de reflux faţă de cei cu reflux ciuda tratamentului eficient (se ia în conside-
acid. Apariţia în cursul tratamentului cu IPP a unor rare calitatea vieţii, administrarea de medica-
„scăpări acide“ nocturne (adică episod de reflux mente pe tot parcursul vieţii, costul medica-
nocturn) este combătută cu dublarea dozei de IPP mentelor);
sau administrarea asociată de blocant pentru recep- • apar complicaţii ale BRGE (esofag Barrett,
torii H2, intermitent, pentru a se preveni instalarea stenoză peptică) (42,43);
tahifilaxiei care se dezvoltă rapid în condiţiile unei • prezintă manifestări extradigestive (disfonie,
administrări continue. tuse cronică, pneumonie de aspiraţie) (44-46).
Antagoniştii receptorilor H2 scad secreţia acidă În plus, fundoplicatura la sugarii cu BRGE sever
prin inhibarea receptorilor histaminici H2 de la se efectuează când măsurile dietetice s-au dovedit
nivelul celulelor parietale gastrice. Într-un studiu ineficiente în cazul alimentării pe sondă-nazogas-
efectuat pe sugari, ranitidina (2 mg/kg/doză) a re- trică continuă pe termen lung cu formule îngroşate
dus timpul în care pH a fost < 4 cu 44% atunci când (18).
s-a administrat de două ori pe zi şi cu 90% atunci Fundoplicatura Nissen este metoda preferată,
când s-a administrat de 3 ori pe zi (40). Dintre foarte eficace în controlul vărsăturilor. Se realizează
membrii seriei (Cimetidina, Ranitidina, Famotidina, pe cale chirurgicală clasică, iar în ultimul timp, tot
Nizatidina), cei mai studiaţi şi utilizaţi în pediatrie mai multe centre recurg la intervenţia pe cale la-
sunt Ranitidina şi Nizatidina (41). Blocantele de paroscopică, superioară tehnicilor clasice, datorită
receptori H2 sunt încă folosite ca terapie de primă vizibilităţii mai bune şi caracterului mai puţin in-
linie pentru esofagitele uşoare şi medii, cu durata vaziv şi agresiv.
tratamentului de 6-8 săptămâni pentru esofagitele În general, chirurgia antireflux a fost mai atent
uşoare şi cu o durată a tratamentului de 3-4 luni evaluată la adulţi decât la copii. Dintre copiii care
pentru formele moderate de esofagită. Terapia cu au avut intervenţie chirurgicală, cei cu tulburări
82 REVISTA ROMÂNÅ DE PEDIATRIE – VOLUMUL LXV, NR. 1, AN 2016

neurologice au prezentat de 2 ori mai frecvent com- Probleme ridică BRGE, unde modalităţile de
plicaţii, morbiditatea a fost de 3 ori mai mare, iar tratament, răspunsul la terapie şi factorul timp joacă
reintevenţia chirurgicală a fost necesară de 4 ori un rol decisiv.
mai frecvent decât la cei fără tulburări neurologice Ca factori de prognostic nefavorabil pot fi con-
(47,48). sideraţi:
Fundoplicatura în copilăria timpurie are o rată • diagnosticul tardiv, în faza de esofagită se-
de eşec mai mare decât fundoplicatura efectuată mai veră, stenoză esofagiană sau esofagul Barrett;
târziu, în copilărie (49). • copii encefalopaţi sau cu alte tare neurologice
asociate sau tulburări de comportament; având
EVOLUŢIA BRGE LA NOU-NĂSCUT ŞI în vedere faptul că sugarii cu retard psiho-
motor sunt afectaţi în peste o treime din ca-
SUGAR
zuri de RGE. Aceştia dezvoltă leziuni extinse
Consecinţele refluxului pot deveni evidente încă de esofagită care determină pe termen scurt
din perioada neonatală şi de sugar mic. Se contu- anemie, iar pe termen lung, leziuni de stenoză
rează la această vârstă forma emetizantă, forma he- esofagiană;
moragică şi formele respiratorii sau cele cu expre- • alte boli asociate precum: sclerodermia, mu-
sie neurologică. coviscidoza;
Hematemeza survine înainte de vârsta de 10 zile • tratament incorect, cu discordanţă între tipul
de viaţă (prin esofagită asociată adesea cu gastro- leziunii şi tipul de tratament utilizat;
duodenită) şi este principala cauză de hemoragie la • lipsa de complianţă a pacienţilor sau părinţilor;
această vârstă, fiind agravată de hipovitaminoza K; • rezistenţa la tratament (exemplu nonrespon-
profilaxia cu vitamina K administrată sistematic în sivii la tratamentul cu IPP).
primele ore de viaţă devine astfel utilă, iar în unele În concluzie, BRGE este o afecţiune cu prog-
ţări se realizează până la 3 luni (de exemplu în nostic bun, rezultatele terapeutice furnizate de toate
Italia). datele din literatură sunt favorabile. Individualizarea
De asemenea, un RGE patologic poate determina fiecărui caz este obligatorie şi necesară.
accese de tip paroxistic, care au adesea un curs dra-
matic, cu crize de cianoză şi hipotonie, detresă res- CONCLUZII
piratorie, dispnee laringiană sau crize de apnee, ne-
cesitând reanimare (marchează uneori moartea Este importantă stabilirea cu exactitate a carac-
subită); manifestările sunt greu de corelat cu re- terului fiziologic sau patologic al refluxului gastro-
fluxul, dar răspunsul pozitiv la terapia antireflux şi esofagian pentru cunoaşte abordarii terapeutice ul-
testele de pH-metrie confirmă cauza. terioare.
În plus, la aceeaşi vârstă, nu sunt de neglijat şi Complianţa redusă la procedurile laborioase
alte consecinţe ale reflux de tipul celor respiratorii: (pH-metrie, impedanţ-pH-metrie şi endoscopie di-
bronşiolite sau pneumopatii repetate, episoade noc- gestivă superioară) fac ca examenul clinic şi
turne de tuse şi wheezing, care în evoluţie se trans- relatările părinţilor să fie suficiente pentru diagnos-
formă în boală respiratorie cronică, şi consecinţe ticarea refluxului.
nutriţionale: stagnare în greutate, anemie hipocromă. În cazul nou-născuţilor şi sugarilor este impor-
tantă aplicarea măsurilor dietetice şi a celor postu-
rale care se impun în momentul în care apar regur-
PROGNOSTICUL BRGE
gitaţiile şi vărsăturile.
Prognosticul pentru sugarii cu istoric de RGE fi-
ziologic sau funcţional este foarte bun, cu vinde-
care chiar spontană şi completă.

S-ar putea să vă placă și