Sunteți pe pagina 1din 2

Drept financiar 2018-2019 – Seminar nr. 4 – Elaborarea și aprobarea bugetelor – 11-15.03.

2019

Aplicaţii practice

Indicaţi varianta/variantele corecte:


1. Ordonatorii de credite sunt competenți să elaboreze:
a) bugetul instituției proprii și bugetele instituțiilor subordonate;
b) bugetul instituției proprii, dacă au mandat de la ordonatorul superior;
c) bugetul instituției proprii, chiar și numai partea de cheltuieli.
2. Ordonatorii de credite sunt:
a) ordonatori principali, dacă au în subordine alte instituții locale, cum ar fi Inspectorul General
Școlar pentru județul Iași;
b) ordonatori secundari, dacă au bugetul inclus în bugetul unei instituții supraordonate, cum ar fi
Președintele Curții de Apel Iași;
c) ordonatori terțiari, care primesc întotdeauna alocații bugetare de la un ordonator secundar.
3. Cadrul bugetar multianual este:
a) o instituție juridică de drept european;
b) un instrument de combatere a excedentului bugetar;
c) un document de verificare a bugetelor.
4. Indicatorii macro-economici și sociali sunt:
a) instrumente cu relativă precizie, ce permit orientarea procesului bugetar spre anumite obiective;
b) parametri din economie, ce permit prevederea corectă a veniturilor publice;
c) elaborați la nivel de UE, de stat sau de județ, după nevoie.
5. Procedura de elaborare a bugetului de stat are la bază:
a) propunerile de cheltuieli estimate de ordonatorii principali de credite;
b) limitele de cheltuieli stabilite de Guvern;
c) conţinutul bugetului pe anul anterior.
6. Scrisoarea-cadru este un document:
a) cu rol informativ pentru autoritățile publice în pregătirea proiectului de buget;
b) cu efect obligatoriu pentru autoritățile publice în implementarea procedurii indicate;
c) cu efect obligatoriu pentru ordonatorii de credite.
7. Au competenţa de a stabili dimensiunea bugetului instituției proprii:
a) ordonatorii principali de credite;
b) ordonatorii secundari de credite, dacă au şi venituri proprii;
c) ordonatorii terţiari de credite.
8. Vor elabora bugete în calitate de ordonatori de credite:
a) directorul unei şcoli pentru şcoala respectivă;
b) inspectorul şcolar general pentru toate şcolile din judeţ;
c) inspectorul şcolar general în baza bugetelor tuturor şcolilor din judeţ şi a propriilor venituri şi
cheltuieli.
9. Ordonatorii principali de credite elaborează un buget propriu cu considerarea:
a) solicitărilor ordonatorilor secundari de credite;
b) veniturilor proprii ale ordonatorilor secundari de credite;
c) limitelor de cheltuieli ce corespund domeniului coordonat.
10. În procesul de elaborare a bugetului de stat:
a) atât Guvernul, cât şi Ministerul Finanțelor Publice verifică conţinutul proiectelor elaborate de
instituţiile subordonate;

Drept financiar – UAIC – Drept 2018-2019 1


Drept financiar 2018-2019 – Seminar nr. 4 – Elaborarea și aprobarea bugetelor – 11-15.03.2019

b) Ministerul Finanțelor Publice exercită un control de cenzură;


c) Ministerul Finanțelor Publice exercită un control de legalitate, în raport cu care Guvernul este
mediator.
11. Ministerul Finanţelor Publice:
a) elaborează norme metodologice privind procedura bugetară;
b) are calitatea de ordonator principal de credite;
c) repartizează pentru fiecare comună sume defalcate.
12. Ministerul Finanțelor Publice:
a) intervine în elaborarea bugetelor pentru a asigura executarea politicilor publice;
b) poate suplini lipsa de acțiune a unui ordonator principal de credite;
c) respinge propuneri de proiect dacă nu respectă strategia fiscal-bugetară.
13. Bugetele locale sunt:
a) beneficiare de cote defalcate distribuite de Guvern;
b) beneficiare de sume defalcate, distribuite de Direcțiile Generale de Finanțe Publice, exclusiv în
funcţie de suprafaţa unităţii administrativ-teritoriale;
c) beneficiare a transferurilor consolidabile distribuite întotdeauna de Guvern.
14. În cadrul procedurii bugetare locale:
a) Direcțiile Generale de Finanțe Publice elaborează un buget pe ansamblul fiecărui judeţ supus
aprobării Consiliului Județean;
b) Preşedintele Consiliului Judeţean verifică bugetele elaborate de primari;
c) primarii pot elabora bugete mari mizând pe veniturile proprii.
15. În cadrul procedurii bugetare locale:
a) Consiliul Local poate refuza proiectul de buget, solicitând refacerea acestuia;
b) ordonatorul de credite poate limita cheltuielile pentru a evita deficitul bugetar;
c) ordonatorul de credite poate primi sume suplimentare de la bugetul de stat.
16. Elaborarea bugetului asigurărilor sociale se face:
a) la nivel de județ, luând în considerare capacitatea contributivă;
b) la nivel național, concomitent cu legea bugetului de stat;
c) de către Parlament, având în vedere importanța majoră a acestui buget.
17. Elaborarea bugetului Uniunii Europene:
a) se face de către instituțiile europene, care îl și aprobă;
b) se face exclusiv de către Comisie;
c) se face cu contribuția directă a Consiliului și a Parlamentului.
18. În conţinutul bugetului:
a) se includ veniturile proprii şi sumele acordate de la bugetul de stat;
b) se includ cheltuielile proprii şi eventual cheltuielile pentru instituţiile subordonate;
c) se include fondul de rezervă al Guvernului, aflat la dispoziţia ordonatorului principal de credite.
19. Aprobarea proiectului de buget:
a) se face fără dezbaterea acestuia;
b) produce efecte numai pentru viitor;
c) se face cu majoritate calificată.
20. În etapa de aprobare a bugetului de stat, este posibilă:
a) modificarea bugetului fără a consulta Guvernul;
b) trimiterea bugetului înapoi la Guvern pentru refacere;
c) prelungirea dezbaterilor parlamentare dincolo de data de 31 decembrie.

Drept financiar – UAIC – Drept 2018-2019 2

S-ar putea să vă placă și