Sunteți pe pagina 1din 7

Wish Local Termeni și condiții

pentru comercianții cu
amănuntul
Ultima actualizare: February 22, 2019
Acești termeni și condiții pentru comercianții cu amănuntul Wish Local („termenii
și condițiile” sau „acordul”) guvernează utilizarea serviciului (definit mai jos). Prin
participarea la serviciu, inclusiv, fără limitare, prin crearea unui cont, utilizarea
aplicației (așa cum este definită mai jos) sau acceptarea sau distribuirea
produselor de la ContextLogic Inc. („Wish” sau „noi”) și dvs. („comerciantul cu
amănuntul” sau „dvs.”) acceptați și sunteți de acord să respectați acești termeni și
condiții.

1. Definiții
 1.1. „Aplicație” înseamnă orice site web, inclusiv, fără limitare, site -ul
web https://www.wish.com, și/sau aplicația mobilă pe care Wish o oferă ca
asistență pentru serviciu.
 1.2. „Produse” înseamnă produsele pe care comerciantul cu amănuntul este de
acord să le primească și să le distribuie prin intermediul aplicației
 1.3. „Serviciu” înseamnă programul „Wish Local” al firmei Wish, inclusiv toate
programele sau serviciile aferente, inclusiv, dar fără a se limita la, „Wish Pickup”.
 1.4. „Termenii de utilizare a aplicației” înseamnă termenii de utilizare aflați
în termenii de utilizare pe care Wish îi poate actualiza din când în când.

2. Utilizarea aplicației
Termenii de utilizare ai aplicației sunt incluși aici prin referință și se aplică la
utilizarea aplicației de către comerciantul cu amănuntul. Dacă există un conflict
între acești termeni și condiții și termenii de utilizare a aplicației, acești termeni și
condiții vor guverna.

3. Servicii
După cum se precizează suplimentar în aplicație la momentul în care
comerciantul cu amănuntul acceptă să primească și să distribuie anumite
produse, acesta trebuie (i) să depoziteze aceste produse după ce le -a primit de la
Wish, comercianți Wish și/sau transportatori și să distribuie astfel de produse
clienților finali conform instrucțiunilor din aplicație și (ii) să efectueze alte servicii
legate de activitățile menționate anterior, așa cum sunt prezentate în a plicație sau
sunt solicitate în alt mod rezonabil de către Wish.
4. Titlul de proprietate asupra produselor; pierderea
produselor
Wish și/sau comercianții Wish, după caz, păstrează toate titlurile de proprietate
pentru fiecare produs până la eliberarea către clientul final Wish aplicabil. Titlul
de proprietate asupra produselor nu trece la comerciantul cu amănuntul în niciun
caz. Comerciantul cu amănuntul nu va pretinde niciun drept de proprietate asupra
niciunui produs și nu va închiria, transfera sau dispune de altfel de produse, cu
excepția cazurilor în care acest lucru este permis în mod expres în conformitate
cu acești termeni și condiții. Comerciantul cu amănuntul va fi responsabil pentru
toate produsele care sunt pierdute sau deteriorate în orice mome nt după ce i-au
fost livrate și înainte de primirea de către clientul final dorit (sau transferul
conform secțiunii 6 de mai jos, după caz). Wish poate, la discreția sa, să
compenseze costul înlocuirii sau rambursării pentru astfel de produse pierdute
sau deteriorate cu orice sume datorate comerciantului cu amănuntul.

5. Locația; depozitarea; securitatea


Toate produsele vor fi depozitate în unitatea în cauză a comerciantului cu
amănuntul, desemnată în aplicație („locația comerciantului cu amănuntul”).
Comerciantul cu amănuntul va utiliza practici rezonabile din punct de vedere
comercial în materie de siguranță și securitate, menite să protejeze zonele în
care produsele vor fi depozitate și/sau manevrate sau în care utilizatorii Wish vor
vizita pentru a ridica articole, inclusiv, după caz, măsuri fizice, tehnice și
administrative. Wish și/sau reprezentanții săi autorizați au dreptul să inspecteze
locația comercianților cu amănuntul, în orice moment în timpul orelor normale de
lucru și după o notificare prealabilă rezonabilă a comerciantului cu amănuntul.

6. Transferul produselor
Dacă se solicită de către Wish și în conformitate cu instrucțiunile Wish,
comerciantul cu amănuntul va livra cantitățile solicitate de produse către orice
locație desemnată de Wish. Wish va plăti sau va rambursa comerciantului cu
amănuntul costurile directe și verificate de expediere ale unui astfel de transfer
dacă Wish nu instruiește comerciantul cu amănuntul să utilizeze contul de
expediere al lui Wish.

7. Plata; taxele
Wish va plăti comerciantului cu amănuntul așa cum este stabilit în aplicație, în
contul Wish al comerciantului cu amănuntul sau altfel, așa cum vi s -a comunicat
de către Wish, pentru îndeplinirea corespunzătoare a serviciilor furnizate în
conformitate cu acești termeni și condiții.
Plata efectuată de Wish către comerciantul cu amănuntul este considerată a fi
efectuată și finalizată, după transmiterea de către Wish a sumei de plată datorată
comerciantului cu amănuntul, prin metoda de plată selectată de către
comerciantul cu amănuntul (de exemplu, PayPal sau altele care pot fi adăugate
sau eliminate din când în când), indiferent de primirea de către comerciantul cu
amănuntul a plății de la furnizorul sau procesatorul de servicii de plată.
Fiecare furnizor sau procesator de servicii de plată poate avea propriile condiții
de utilizare sau alte cerințe legale, iar Wish nu garantează și nu este răspunzător
pentru niciun serviciu furnizat de un astfel de furnizor sau procesator (inclusiv,
fără limitare, orice remitere de plată, protocoale de securitate sau obligațiile față
de comercianții cu amănuntul, eliberarea exactă și în timp util a plăților către
comerciantul cu amănuntul, indisponibilitatea serviciilor etc. ale unui astfel de
furnizor sau procesator de servicii de plată). Comerciantul cu amănuntul își
asumă riscul de pierdere și neplată de la furnizorul sau procesatorul de servicii de
plată.
Comerciantul cu amănuntul va fi responsabil pentru toate taxele aferente oricărei
plăți primite în conformitate cu prezentul acord.
În plus față de cele de mai sus, Wish poate alege în mod unilateral să amâne
remiterea și să rețină sumele datorate către comerciantul cu amănuntul sau orice
altă plată datorată în condițiile prezentului acord, până când Wish primește
confirmarea livrării produsului.
Tranzacțiile pentru care Wish nu poate confirma livrarea pot fi neeligibile pentru
plată.

8. Despăgubiri
Prin prezenta, Wish este de acord să apere, să despăgubească și să exonereze
de răspundere comerciantul cu amănuntul și afiliații săi, precum și directorii,
membrii comitetului de conducere, angajații și reprezentanții săi de și împotriva
oricăror revendicări ale terților („revendicări”) avute împotriva comerciantului cu
amănuntul în măsura în care acestea provin din (a) răspunderea pentru pr oduse
care rezultă direct din orice defect al unui produs; sau (b) o afirmație conform
căreia produsele încalcă drepturile de proprietate intelectuală ale unei astfel de
terțe părți. Comerciantul cu amănuntul este de acord prin prezenta să apere, să
despăgubească și să exonereze de răspundere Wish și afiliații săi, precum și
directorii, membrii comitetului de conducere, angajații și reprezentanții săi de și
împotriva oricăror revendicări care decurg din neglijența sau abaterea
intenționată a comerciantului cu amănuntul. Obligațiile de despăgubire de mai sus
se aplică numai în cazul în care partea care despăgubește este notificată cu
promptitudine cu privire la revendicările aplicabile (cu condiția ca incapacitatea de
a notifica cu promptitudine va scuti partea responsabilă de despăgubire doar de
obligațiile sale în măsura în care poate demonstra prejudiciul material din cauza
unei astfel de neîndepliniri) și i se acordă o asistență rezonabilă și un control unic
asupra apărării și soluționării revendicărilor aplicabile. În pofida celor de mai sus,
comerciantul cu amănuntul nu poate să consimtă la înaintarea unui proces sau să
participe la o soluționare a revendicărilor în numele Wish fără consimțământului
scris prealabil al Wish.

9. Retrageri
Comerciantul cu amănuntul, la cererea companiei Wish, asistă la efectuarea
oricărei retrageri de produse (inclusiv, fără limitare, acceptarea și returnarea
produselor către o locație desemnată de către Wish sau de o terță parte
responsabilă). Wish va plăti sau va rambursa comerciantului cu amănuntul pentru
costurile sale rezonabile, verificabile în caz de returnare sau pentru costurile de
preluare (așa cum au fost selectate de către Wish) pentru produsele afectate care
rezultă direct din această asistență solicitată de Wish.

10. Exclusivitatea/non-concurența
Comerciantul cu amănuntul este de acord ca, în parte pentru a proteja securitatea
și valoarea informațiilor confidențiale și a secretelor comerciale ale Wish care i -au
fost și îi sunt dezvăluite pe durata prezentului acord, a utilizării serviciului și
pentru o perioadă de un (1) an de la data încetării prezentului acord sau a
utilizării serviciului (oricare dintre acestea este ulterioară), comerciantul cu
amănuntul nu va furniza servicii pentru nicio platformă de comerț el ectronic care
oferă produse sau servicii concurente cu Wish.

11. Informații confidențiale


Comerciantul cu amănuntul înțelege și este de acord că pe durata acordului poate
primi sau poate avea acces în alt mod la informații, dezvăluite în scris, oral sau
prin alte mijloace, pe care Wish le consideră confidențiale, incluzând, dar fără a
se limita la informații comerciale, financiare și tehnice, planuri, software, sisteme,
rapoarte, previziuni, prețuri, secrete comerciale, procese și know-how, tangibile
sau intangibile („informațiile confidențiale”). Informațiile confidențiale includ, fără
limitare, orice date și informații referitoare la comercianții sau clienții companiei
Wish. În pofida celor de mai sus, informațiile confidențiale nu includ informații
care: (i) sunt sau devin general accesibile publicului fără nicio acțiune sau
omisiune a comerciantului cu amănuntul; sau (ii) comerciantul cu amănuntul le
obține de drept de la terți fără restricții. Comerciantul cu amănuntul este de acord:
(i) să utilizeze informațiile confidențiale numai în scopul îndeplinirii obligațiilor
care îi revin; și (ii) să asigure, să protejeze și să păstreze confidențialitatea unor
asemenea informații cu o grijă cel puțin la fel ca cea pe care o utilizează pentru a
păstra confidențialitatea propriilor informații cele mai confidențiale, dar în niciun
caz mai puțin decât o îngrijire rezonabilă. Comerciantul cu amănuntul nu va
reproduce informațiile confidențiale decât în măsura în care este necesar pentru
îndeplinirea scopului acestor termeni și condiții. Comerciantul cu amănuntul nu va
comunica cu niciunul dintre comercianții Wish. Comerciantul cu amănuntul poate
să furnizeze informații confidențiale care trebuie dezvăluite prin lege numai în
baza unei citații autorizate, a unei hotărâri judecătorești sau a unei autorități
guvernamentale și cu condiția ca acesta să notifice Wish înainte de divulgare
(dacă este legal) și să permită Wish posibilitatea de a solicita o ordonanță de
protecție sau un alt remediu adecvat care să îi protejeze informațiile confidențiale
împotriva divulgării și, în măsura în care comerciantul cu amănuntul are obligația
de a divulga astfel de informații confidențiale, trebuie să limiteze divulgarea
acestora în cea mai mare măsură posibilă în aceste circumstanțe.
12. Declinarea responsabilității pentru garanție
Cu excepția cazului în care se specifică în mod expres în ACEȘTI TERMENI ȘI
CONDIȚII, NICIO parte nu își asumă (ȘI ASTFEL ÎȘI DECLINĂ
RESPONSABILITATEA) pentru ORICE garanție expresă sau implicită, incluzând,
fără limitare, orice garanție de vandabilitate, neîncălcare sau potrivire pentru un
anumit scop.

13. Limitarea răspunderii


În niciun caz, WISH nu va răspunde față de COMERCIANTUL CU AMĂNUNTUL
în legătură cu ACEȘTI TERMENI ȘI CONDIȚII, indiferent de forma sa u teoria
acțiunii, pentru orice (i) daune indirecte, accidentale, pe cale de consecință,
punitive, speciale sau alte daune similare, cauzate oricum, indiferent dacă O
ASTFEL DE PARTE a fost informată cu privire la posibilitatea unor astfel de
daune sau pierderi; (ii) sume care în total depășesc taxele plătite comerciantului
cu amănuntul în perioada de ȘASE (6) luni anterioare datei la care a apărut
cauza acțiunii.

14. Publicitatea și utilizarea însemnelor Wish


Comerciantul cu amănuntul nu poate utiliza numele, mărcile comerciale sau
siglele Wish („însemnele Wish”), fără acordul scris prealabil al Wish. Dacă Wish
aprobă utilizarea de către comerciantul cu amănuntul a însemnelor Wish, acesta
trebuie: (a) să utilizeze însemnele Wish numai în conformitate cu sta ndardele de
calitate și instrucțiunile de utilizare, așa cum este posibil să fie prescrise de Wish
din când în când și (b) să înceteze imediat utilizarea însemnelor Wish atunci când
acest lucru este cerut de Wish. Fără a limita cele de mai sus, comerciantu l cu
amănuntul nu poate utiliza însemnele Wish în niciun fel sau în legătură cu orice
produse sau servicii care sunt: (i) înșelătoare, defăimătoare, calomnioase,
obscene, vulgare, profanatoare, scandaloase sau inacceptabile; (ii) utilizate în
legătură cu orice material care încalcă drepturile oricărei terțe părți, inclusiv, fără
limitare, drepturi de proprietate intelectuală; sau (iii) oferite de orice altă
companie decât Wish.

15. Programe de recomandare


Wish poate oferi programe de recomandare și vă poate permite să participați la
asemenea programe de recomandare. Recunoașteți și sunteți de acord că Wish
poate termina programele de recomandare sau participarea dvs. la un program de
recomandare în orice moment, precum și faptul că participarea va fi guverna tă
de termenii de utilizare ai programului de recomandare Wish Local și/sau
de termenii și condițiile programului de recomandare Wish Local Star, după caz,
în funcție de entitatea sau persoana care efectuează recomandarea.

16. Relația dintre părți


Comerciantul cu amănuntul va efectua toate serviciile în conformitate cu acești
termeni și condiții ca un contractor independent. Nimic din acești termeni și
condiții nu va fi interpretat în sensul că exprimă sau implică o relație de tip joint
venture, parteneriat, conducător/reprezentant, afiliat, custode sau
angajator/angajat între Wish și comerciantul cu amănuntul.

17. Soluționarea litigiilor


Acești termeni și condiții vor fi guvernați și interpretați în conformitate cu legile
Statului California (fără a ține seama de prevederile referitoare la conflictele de
legi sau Convenția ONU privind vânzarea internațională a mărfurilor). Toate
litigiile care decurg din sau se referă la obiectul acestor termeni și condiții vor fi
soluționate definitiv în San Francisco, California, în conformitate cu regulile și
procedurile de arbitraj simplificate ale Judicial Arbitration and Mediation Services,
Inc. („JAMS”) în vigoare la acel moment, de un arbitru comercial cu o experiență
substanțială în soluționarea litigiilor privind contractele comerciale, care vor fi
selectați din lista corespunzătoare a arbitrilor JAMS în conformitate cu aceste
reguli; cu condiția, totuși, ca fiecare parte să aibă dreptul să urmărească să
obțină în orice moment o măsură reparatorie sau o altă măsură echitabilă de la
orice instanță de jurisdicție competentă. Arbitrajul se va desfășura în limba
engleză și va constitui forumul exclusiv pentru soluționarea litigiului. Sentința cu
privire la hotărârea pronunțată de un astfel de arbitru poate fi introdusă în orice
instanță competentă. În orice litigiu, partea care are câștig de cauză va avea
dreptul să recupereze costurile și onorariile avocaților.

18. Modificarea
Wish poate modifica în mod unilateral acești termeni și condiții în orice moment.
Dacă Wish face acest lucru, va încerca să aducă o astfel de modificare în atenția
comerciantului cu amănuntul, prin trimiterea unui e-mail, introducerea unei
notificări în aplicație sau prin alte mijloace și o astfel de modificare se va aplica
pentru toate produsele planificate a fi expediate după această notificare. Cu
excepția celor enunțate în această secțiune 17, nu se vor face modificări sau
derogări la acești termeni și condiții, cu excepția cazului în care sunt prezentate
în scris și semnate pentru și în numele ambelor părți.

19. Diverse
Comerciantul cu amănuntul este de acord să respecte toate legile și
reglementările aplicabile. Comerciantul cu amănuntul nu poate delega drepturile
sau obligațiile care îi revin în conformitate cu acești termeni și condiții fără
acordul Wish. Eșecul oricărei părți de a-și exercita drepturile în temeiul acestor
termeni și condiții nu va fi interpretat ca o renunțare la astfel de drepturi. Acești
termeni și condiții înlocuiesc toate propunerile, verbale sau scrise, toate
negocierile, conversațiile sau discuțiile dintre părți sau între părți referitoare la
obiectul acestor termeni și condiții și toate înțelegerile sau obiceiurile trecute în
domeniu. În cazul în care orice prevedere a acestor termeni și condiții va fi
declarată ilegală sau inaplicabilă, respectiva prevedere va fi limitată sau eliminată
în măsura minimă necesară, astfel încât acești termeni și condiții vor rămâne în
vigoare și vor fi aplicabili și obligatorii. Niciuna dintre părți nu are dreptul sau
autoritatea expresă sau implicită de a-și asuma sau de a crea obligații în numele
sau pe numele celeilalte părți sau de a obliga cealaltă parte la orice contract,
acord sau întreprindere cu orice terță parte. Titlurile și legendele sunt doar pentru
comoditate și nu trebuie utilizate la interpretarea acestor termeni și condiții.

S-ar putea să vă placă și