Sunteți pe pagina 1din 17

AVIZAT

Inspector de specialitate,

FIŞĂ DE AVIZARE
A PROIECTULUI DE PROGRAMĂ PENTRU CDL

Tipul de CDL: aprofundare


Profilul/Domeniul de pregătire: Economic
Calificarea profesională: Tehnician în administratie
Denumirea opţionalului : ACTIVITATEA DE SECRETARIAT
Tipul opţional: aprofundare
Clasa a XI-a, liceu tehnologic
Durata: 1 an
An şcolar: 2018-2019
Număr de ore pe săptămână: 2h/sapt ; 66ore/an
Autorii:
- prof.ing.Ciorpac Sabina
- prof.ec.Florariu Marina
Instituţia de învăţământ: Colegiul Economic Administrativ, Iasi

Partenerii sociali:

CRITERII ŞI INDICATORI DE EVALUARE


DA NU DA, cu recomandare

Respectarea structurii standard a programei


 Notă de prezentare/Argument
 Competenţe specifice/ Rezultatele invatarii
 Situaţii de invăţare (cel puţin una pentru fiecare competenţă)
 Conţinuturi
 Modalitaţi de evaluare
Existenţa unei bibliografii

Elemente de calitate
 Concordanţa cu nevoile de formare identificate la nivel local
 Conţinutul argumentului
 Oportunitatea Curriculumului in Dezvoltare Locală
 Realismul in raport cu resursele disponibile la nivelul unităţii
de invăţămant şi al operatorului economic partener
 Corelarea competenţelor/ rezultatelor invăţării cu conţinuturile
 Adecvarea modalităţilor de evaluare la demersul didactic
propus
 Deschiderea către abordări interdisciplinare şi transdisciplinare
AVIZUL CCŞ: DA DA,cu recomandări NU
Avizul conducerii şcolii Aviz comisie metodica
Director,
Prof. Baziluc Catalin
NOTĂ: Pentru a fi acceptat proiectul de programă trebuie să întrunească "DA" la punctele I şi II şi cel puţin 5
"DA" / "DA cu recomandări" la punctul III
Liceul Tehnologic”V. Craiu, Belcesti

Curriculum în dezvoltare locală

Activitatea de secretariat
Tip CDL: aprofundare
Profil: Servicii
Domeniul depregătire profesională: Economic
Domeniul de pregătire generală: Economic
Calificarea profesională: Tehnician în administratie
Clasa a-XI-a liceu
66 ore / an

Autori,

prof. Ing.Ciorpac Sabina


-prof.EC. Florariu Marina

Agentul economic ............................... ...............................................

2018 - 2019

2
CUPRINS

1. NOTĂ DE PREZENTARE ............................................................................................. 4

2. TABEL DE CORELARE DINTRE REZULTATELE ÎNVĂȚĂRII ȘI


CONȚINUTURILE ÎNVĂȚĂRII .................................................................................... 6

3. LISTA MINIMĂ DE RESURSE MATERIALE ......................................................... 12

4. SUGESTII METODOLOGICE .................................................................................... 12

5. SUGESTII PRIVIND EVALUAREA........................................................................... 13

6. BIBLIOGRAFIE ............................................................................................................ 17

3
1. NOTĂ DE PREZENTARE

Calificarea profesională: Tehnician în administratie

Nivel de pregătire: învățământ liceal

Numărul de ore alocat modulului: 66 ore/an

Acest curriculum are la bază standardele de pregătire profesională în domeniul


Economic și are ca scop formarea de competențe profesionale în vederea realizării formării
profesionale la nivelul standardelor europene, la cerințele economiei de piață din Uniunea
Europeană.
Modulul ACTIVITATEA DE BIROU este centrat pe rezultate ale învăţării şi vizează
dobândirea de cunoştinţe, abilităţi şi atitudini necesare angajării pe piaţa muncii în una din
ocupaţiile specificate în SPP-urile corespunzătoare calificărilor profesionale de nivel 4, din
domeniul de pregătire profesională ECONOMIC sau în continuarea pregătirii într-o calificare
de nivel superior.
Curriculumul de dezvoltare locală asigură formare tinerilor pentru piata muncii si
presupune participarea şi eforturile reunite ale mai multor factori implicaţi în procesul de
educaţie: elevi, cadre didactice, părinţi, parteneri sociali (agenţi economici, instituţii-organizaţii
locale sau regionale, etc.). Opţiunea pentru o astfel de componenta a curriculumului se
integrează strategiei de descentralizare, conform căreia autorităţile publice locale trebuie să
joace un rol important în învăţământul profesional şi tehnic datorită responsabilităţii şi
angajamentelor pe care le au faţă de cetăţeni.
Curriculumul de dezvoltare locală este elaborat într-un cadru de parteneriat între şcoală
ş comunitate şi are în vedere:
• resursele locale pentru instruire (baza materială a grupurilor şcolare, cadrul de colaborare cu
agenţii economici);
• cerinţele locale pentru pregătirea în diverse calificări, care să servească activităţilor economice
desfăşurate în zonă.
Conţinutul curriculumului de dezvoltare locală pentru pregătirea de specialitate se
elaborează de către colective mixte formate din profesori şi specialişti din domeniul în care
elevii se pregătesc.
Scopul curriculumului de dezvoltare locală poate fi sintetizat în următoarele:

4
• lărgirea domeniului ocupaţional, dar şi adâncirea competenţelor cheie, alături de competenţele
personale şi cele sociale: comunicarea, lucrul în echipă, gândirea critică, asumarea
responsabilităţilor, creativitatea şi sprijinul antreprenorial;
• dobândirea cunoştinţelor şi deprinderilor de dezvoltare a unei afaceri proprii pornind de la
formarea profesională într-o calificare;
• promovarea valorilor democratice în curriculum, care să le permită viitorilor absolvenţi să
devină cetăţeni responsabili ai unei societăţi deschise.
În viziunea noii proiectări curriculare, profesorul are libertatea de a alege metodele şi
tehnicile didactice, iar împreună cu agentul economic poate propune noi activităţi de învăţare
în măsură să asigure atingerea competenţelor din SPP, acesta individualizând şi particularizând
procesul didactic la specificul clasei. De asemenea, se va urmări permanent respectarea
normelor de sănătatea şi securitatea muncii.
Unitatea de rezultate ale învățării - tehnice specializate
URÎ 14. Realizarea activitatii de birou

5
2. TABEL DE CORELARE DINTRE REZULTATELE ÎNVĂȚĂRII ȘI CONȚINUTURILE ÎNVĂȚĂRII

Rezultate ale învățării propuse spre aprofundare Conţinuturile învăţării Situaţii de învăţare
URÎ 14. REALIZAREA ACTIVITATII DE BIROU
Rezultate ale învăţării (Codificate conform SPP)
Cunoştinţe Abilităţi Atitudini
14.1.1 14.2.1 14.3.1 Se îmbină activitățile bazate
Descrierea Anlizarea Manifestarea I.Elementele definitorii ale comunicării la pe efortul individual şi în
elementelor elementelor capacitatii de locul de muncă şi cu publicul echipă al elevilor:
definitorii ale definitorii ale stabilire a documentarea după diverse
comunicarii la comunicarii lalocul elementelor 1.Analizarea elementelor definitorii ale surse de informare,
locul de munca si demunca si cu definitorii ale comunicării la locul de muncă şi cu publicul. observația proprie,
cu publicul publicul comunicarii lalocul exercițiul personal,
14.2.2 de munca 2.Identificarea colaboratorilor cu care experimentul și lucrul
Idenntificarea 14.3.2 organizaţia are relaţii de afaceri individual.
colaboratorilor cu Participarea intr-un Se aplică metode centrate pe
care organizatia are mod independent si elev și se transformă elevul
relatii de afaceri responsabil la
Rezultate ale învățării propuse spre aprofundare Conţinuturile învăţării Situaţii de învăţare
URÎ 14. REALIZAREA ACTIVITATII DE BIROU
Rezultate ale învăţării (Codificate conform SPP)
Cunoştinţe Abilităţi Atitudini
identificarea în coparticipant la propria
colaboratorilor cu instruire și educație.
care organizatia are
relatii de afaceri
14.3.3 II. Problemele cotidiene din organizaţie Optimizarea comunicării în
14.1.2 14.2.3 Manifestarea 1.Activitatea cotidiană din organizație: relaţiile interpersonale.
Prezentarea Analizarea capacitatii de rezolvarea problemelor zilnice: Argumentarea clară și
problemelor problemelor analiza a modului de corespondenţă scrisă, convorbiri telefonice, concisă a propriilor puncte
cotidiene din cotidiene din primire transmitere curierat. de vedere manifestând
organizatie organizatie: a informatiilor prin dispoziția spre un dialog
corespondenta diverse forme de critic și constructiv.
scrisa,convorbirea comunicare in Se îmbină activitățile bazate
telefonica, crierat functie de situatia pe efortul individual şi în
concreta si de echipă al elevilor:
interlocutor documentarea după diverse
surse de informare,
observația proprie,

7
Rezultate ale învățării propuse spre aprofundare Conţinuturile învăţării Situaţii de învăţare
URÎ 14. REALIZAREA ACTIVITATII DE BIROU
Rezultate ale învăţării (Codificate conform SPP)
Cunoştinţe Abilităţi Atitudini
exercițiul personal,
experimentul și lucrul
individual.

14.1.3 14.2.4 14.3.3 III.Descrierea utilitarelor personale Se aplică metode centrate pe


Descrierea Organizarea, Manifestarea 1. Organizarea, utilizarea, reînnoirea unor elev și se transformă elevul
utilitarelor personale utilizarea reinoirea capacitatii de utilitare personale (aparatură modernă de în coparticipant la propria
unor utilitare analiza a modului de birou-calculatorul, maşina de multiplicat, instruire și educație.
personale primire transmitere fax, aparatura de înregistrare-clasare, Se îmbină activitățile bazate
a informatilor prin interfonul) pe efortul individual şi în
diverse forme de 2. Utilizarea unei agende electronice: echipă al elevilor:
comunicare in consultare, completare, modificare documentarea după diverse
functie de situatia surse de informare,
concreta si de observația proprie,
interlocutor exercițiul personal,

8
Rezultate ale învățării propuse spre aprofundare Conţinuturile învăţării Situaţii de învăţare
URÎ 14. REALIZAREA ACTIVITATII DE BIROU
Rezultate ale învăţării (Codificate conform SPP)
Cunoştinţe Abilităţi Atitudini
experimentul și lucrul
individual.

14.1.1.11 14.2.15 14.3.12 IV.Descrierea elementelor specifice activităţii Se îmbină activitățile bazate
Descrierea Analizarea Folosirea de birou pe efortul individual şi în
elementelor elementelor responsabila a 1.Analizarea elementelor specifice activităţii echipă al elevilor:
specifice activitatii specifice activitatii mijloacelor media de birou: executarea serviciilor de birou - documentarea după diverse
de birou de birou interactive si a procesare text; copiere; tehnoredactare surse de informare,
echipamentelor de respectând calitatea scrierii, ortografia, observația proprie exercițiul
birotica claritatea coerenţa, încadrarea în pagină personal, experimentul și
14.3.13 2.Tinerea evidenţei stocurilor de consumabile lucrul individual.
Manifestarea hârtie, toner, consumabile, tipizate, intrate şi Se aplică metode centrate pe
atentiei si utilizarea ieşite elev și se transformă elevul
softului

9
Rezultate ale învățării propuse spre aprofundare Conţinuturile învăţării Situaţii de învăţare
URÎ 14. REALIZAREA ACTIVITATII DE BIROU
Rezultate ale învăţării (Codificate conform SPP)
Cunoştinţe Abilităţi Atitudini
informational 3.Respectarea deontologiei profesionale - în coparticipant la propria
specific activitatii amabilitatea în relaţiile cu publicul, respectarea instruire și educație.
de secretariat confidenţialităţii informaţiilor

V.Prezentarea și utilizarea echipamentelor de


14.1.12 14.2.16 14.3.12 birotică: Se îmbină activitățile bazate
Prezentarea Analizarea Folosirea 1.identificarea echipamentelor de birotică .- pe efortul individual şi în
echipamentelor de softului responsabila a fax, telefon, copiator, calculator, imprimantă, echipă al elevilor:
birotica informational mijloacelor media multifuncționale documentarea după diverse
specific activitatii interactive si a 2.întreţinerea echipamentelor de birotică - surse de informare,
de secretariat echipamentelor de curentă, periodică, înlocuirea consumabilelor observația proprie exercițiul
birotica (toner, cartuş, hârtie) personal, experimentul și
3 utilizarea echipamentelor de birotică -. pentru lucrul individual.
transmiterea şi recepţionarea comunicărilor,

10
Rezultate ale învățării propuse spre aprofundare Conţinuturile învăţării Situaţii de învăţare
URÎ 14. REALIZAREA ACTIVITATII DE BIROU
Rezultate ale învăţării (Codificate conform SPP)
Cunoştinţe Abilităţi Atitudini
14.3.13 executarea manuală şi automată a copiilor, Se aplică metode centrate pe
Manifestarea procesare text, tehnoredactare elev și se transformă elevul
atentiei in utilizarea în coparticipant la propria
softului instruire și educație.
informational
specific activitatii
de secretariat

11
3. LISTA MINIMĂ DE RESURSE MATERIALE

Lista minimă de resurse materiale(echipamente, unelte și instrumente, machete, materii


prime și materiale, documentații tehnice, economice și juridice etc.) necesare dobândirii
rezultatelor învățării( existente în școală sau la operatorul economic):

Echipamente tehnice de învățare, predare și comunicare care facilitează activitatea


cadrului didactic și receptivitatea fiecărui elev: calculatoare, videoproiector, imprimantă.
Legislație în administrația publică
Formularistică (documente) de specialitate
Tablă, cretă, marker, flipchart.

4. SUGESTII METODOLOGICE

Conţinuturile modulului “Curriculum la decizia școlii” trebuie să fie abordate într-o


manieră integrată, corelată cu particularităţile şi cu nivelul iniţial de pregătire al elevilor.
Numărul de ore alocat fiecărei teme rămâne la latitudinea profesorului de instruire
practică/agentului economic în funcţie de dificultatea temelor, de nivelul de cunoştinţe
anterioare ale colectivului cu care lucrează, de complexitatea materialului didactic implicat în
strategia didactică şi de ritmul de asimilare a cunoştinţelor de către colectivul instruit.
Modulul are o structură elastică, deci poate încorpora, în orice moment al procesului
educativ, noi mijloace sau resurse didactice.
Pregătirea se recomandă a se desfăşura în laboratoare sau/şi în cabinete de specialitate,
ateliere de instruire practică din unitatea de învăţământ sau de la operatorul economic, dotate
conform recomandărilor menţionate mai sus.
Pregătirea în cabinete/ laboratoare tehnologice/ ateliere de instruire practică din unitatea
de învăţământ sau de la operatorul economic are importanţă deosebită în atingerea rezultatelor
învăţării, deoarece elevii participă efectiv la activităţi specifice calificării profesionale
Tehnician în administratie
Se recomandă abordarea instruirii centrate pe elev prin proiectarea unor activităţi de
învăţare variate, prin care să fie luate în considerare stilurile individuale de învăţare ale fiecărui
elev, inclusiv adaptarea la elevii cu CES.
Aceste activități de învățare vizează:
- aplicarea metodelor centrate pe elev, pe activizarea structurilor cognitive şi operatorii
ale elevilor, pe exersarea potenţialului psihofizic al acestora, pe transformarea elevului în
coparticipant la propria instruire şi educaţie;
- îmbinarea şi alternanţa sistematică a activităţilor bazate pe efortul individual al
elevului (documentarea după diverse surse de informare, observaţia proprie, exerciţiul personal,
instruirea programată, experimentul şi lucrul individual, tehnica muncii cu fişe) cu activităţile
ce solicită efortul colectiv (de echipă, de grup) de genul discuţiilor, asaltului de idei, etc.;
- folosirea unor metode care să favorizeze relaţia nemijlocită a elevului cu obiectele
cunoaşterii, prin recurgere la modele concrete;
- însuşirea unor metode de informare şi de documentare independentă, care oferă
deschiderea spre autoinstruire, spre învăţare continuă.
Metode didactice recomandate, centrate pe elev și pe activitatea acestuia:
-Studiul de caz;
-Jocul de rol;
- Metoda cubului;
- Schimbă perechea;
- Știu/Vreau să știu/Am învățat etc.

5. SUGESTII PRIVIND EVALUAREA

Evaluarea reprezintă partea finală a demersului de proiectare didactică, prin care


profesorul va măsura eficienţa întregului proces instructiv-educativ. Evaluarea urmăreşte
măsura în care elevii şi-au achiziţionat rezultatele învăţării propuse în standardele de pregătire
profesională.
Evaluarea poate fi:
a. La începutul modulului – evaluare iniţială. Instrumentele de evaluare pot fi orale şi
scrise. Reflectă nivelul de pregătire al elevului.
b. În timpul parcurgerii modulului, prin forme de verificare continuă a rezultatelor
învăţării. Planificarea evaluării trebuie să aibă loc într-un mediu real, după un program stabilit,
evitându-se aglomerarea evaluărilor în aceeaşi perioadă de timp.
c. Finală - realizată printr-o metodă cu caracter aplicativ şi integrat la sfârşitul procesului
de predare/ învăţare şi care informează asupra îndeplinirii criteriilor de realizare a cunoştinţelor,
abilităţilor şi atitudinilor.

13
Se propun următoarele instrumente de evaluare iniţială: întrebări, chestionare, exerciţii
de tipul ştiu/vreau să ştiu/am învăţat, brainstorming.
Se propun următoarele instrumente de evaluare continuă:
- fişe de observaţie;
- fişe test, fişe de lucru;
- fişe de autoevaluare;
- fişe de monitorizare a progresului,
- teste de verificare a cunoştinţelor cu: itemi cu alegere multiplă, cu alegere duală, de
completare, de tip pereche, de tip întrebări structurate sau de tip rezolvare de probleme;
- fişa de autoevaluare a capacităţii colaborative;
- lista de verificare a proiectului;
- brainstorming;
- planificarea proiectului;
- mozaicul;
- jurnalul elevului.
Se propun următoarele instrumente de evaluare finală:
- Chestionare - cu grile de evaluare/autoevaluare.
- Proiectul - prin care se evaluează metodele de lucru, utilizarea corespunzătoare a
bibliografiei, materialelor şi echipamentelor, acurateţea tehnică, modul de organizare a ideilor
şi materialelor într-un raport. Poate fi abordat individual sau de către un grup de elevi.
- Portofoliul - care oferă informaţii despre rezultatele şcolare ale elevilor, activităţile
extraşcolare, etc.
Rezultatele învăţării/ competenţele cheie dobândite se evaluează integrat în situaţiile în
care s-a realizat agregarea acestora în unităţile respective şi separat în situaţiile în care pot fi
individualizate în contextul profesional.

14
Exemplu:

C1 Foloseşte echipamentele de birotică


Criterii de performanţă Precizări privind aplicabilitatea criteriilor Probe de evaluare
de performanţă

a. Identificarea echipamentelor de fax, telefon, copiator, calculator, Exerciţiu scris,


birotică imprimantă, probă orală

b. Ţinerea evidenţei stocurilor de hârtie, toner, consumabile, tipizate, Exerciţiu scris, fişă
consumabile intrate şi ieşite de lucru.

c Utilizarea echipamentelor de birotică pentru transmiterea şi recepţionarea Probă practică


comunicărilor, executarea manuală şi
automată a copiilor, procesare text,
tehnoredactare

Competenţa se poate evalua pe baza unei fişe de lucru pe care elevii o vor rezolva în cadrul
unei echipe de lucru.

Activitate:

În grupe de 5 elevi aveţi următoarele activităţi de rezolvat:

1. Identifică echipamentelor de birotică


2. Ţine evidenţa stocurilor de consumabile
3. Utilizează echipamentele de birotică
Fişa de evaluare

Nume candidat:

Nume evaluator:

UC 21 Realizarea activităţii de birou

Sarcini Modul de realizare a Rezultatul Data


sarcinilor evaluării
 identificarea echipamentelor de DA sau (√)
birotică NU sau (X)
 ţinerea evidenţei stocurilor de DA sau (√)
consumabile NU sau (X)

 utilizarea echipamentelor de DA sau (√)


birotică NU sau (X)
 Evaluatorul va bifa fiecare sarcină îndeplinită corect de către elev.
 Competenţa se consideră atinsă dacă elevul îndeplineşte sarcina o singură dată.

15
 Certificarea competenţei se obţine dacă toate sarcinile de lucru sunt îndeplinite. Sarcinile
neîndeplinite se vor reevalua după o perioada de pregătire folosindu-se acelaşi instrument de
evaluare.
Precizări pentru aplicarea probei de evaluare

 elevul va fi evaluat in urma parcurgerii tuturor etapelor de învăţare


 elevul va realiza operaţiile practice cerute înainte de evaluare la fiecare etapă de învăţare
 certificarea acestor competenţe se va realiza în urma evaluării formative.
 înregistrarea performanţei se va realiza printr-o fişă de evaluare completată de profesor pe
parcursul probei
Sugestii privind dovezile evaluării:

 Fişa de evaluare, care trebuie să fie elaborată conform criteriilor de performanţă şi


condiţiilor de aplicabilitate, utilizată pentru evaluarea prin probe practice constituie
dovadă a evaluării
 Pentru probele scrise, dovezi ale evaluării sunt considerate fişele de lucru, proiectele,
portofoliile.
 Orice alt material elaborat de către elev sau utilizat de către profesor pentru evaluare
poate constitui o dovada a evaluării competenţelor elevului.

Pentru modulul Activitatea de birou în vederea dobândirii competenţelor, se recomandă


utilizarea următoarelor metode didactice:

 Expunerea se poate aplica la conţinutul „Identificarea echipamentelor de birotică”,


profesorul prezentând tipurile de echipamente şi particularităţile acestora.
Desfăşurarea orelor de laborator tehnologic se realizează în cabinete dotate cu
calculatoare şi soft specific, copiatoare, fax, telefon, mobilier specific, materiale consumabile.

16
6. BIBLIOGRAFIE

www.edu.ro – este pagina web a Ministerului Educaţiei şi Cercetării de unde puteţi accesa
standardele de pregătire profesională
www.tvet.ro – este pagina web a Centrului Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional
şi Tehnic, unde puteţi accesa standardele de pregătire profesională şi auxiliare curriculare
Pentru Laboratorul tehnologic – “Firma de exerciţiu”
www.roct.ro este site-ul Departamentului ROCT - Departamentul de Coordonare al Firmelor
de Exercitiu din invatamantul preuniversitar din Romania.
www.1educat.ro
www.afaceri.net
www.economicsoftware.ro/yatg
www.ase.ro/bibliotecavirtuala
Motoare de cautare
www.business.com/
www.accountingnet.com
http://www.rsc-yh.hull.ac.uk/curriculum.html - pagină pentru crearea de materiale şi, de
asemenea, pentru programe de calculator ce pot fi utilizate în procesul de creare a resurselor
– completarea spaţiilor libere, cuvinte încrucişate sau întrebări-test

17