Sunteți pe pagina 1din 9

 Unitatea de învătare  V

Vin

sărbătorile
Competente Detalii de
Ziua Activităţi  integrate Resurse Evaluare
specifice continut
Mier MEM 1.1 • Exerciții de numărare a obiectelor din Aprecieri
curi 1.4; 4.1 clasă în grupe de câte zece (cărți de la bibliotecă, Numerele Caiet MEM individuale
2 dec. 1.2; 1.3 jetoane dintr-un joc, creioanele copiilor de pe un naturale de la pg. 46 referitoare la
rând/dintr-un grup etc.)
31 la 100 Jetoane cu formularea
• identificarea și scrierea numerelor formate imagini, răspunsurilor
CLR 2.2; 2.3 numai din zeci reprezentate în desenele de jucării și și rezolvarea
la pg. 46- manual și caiet MEM numere exercițiilor
• descompunerea numerelor formate numai
din zeci în alte două numere Pronunţarea
• Compararea cardinalului a două mulțimi corectă a
de obiecte (jetoane, jucării, figuri geometrice) sunetelor
(frontal)
• Reamintirea unor numărători utilizate în jocuri
cunoscute (De-a v-ați ascunselea) în care se numără Citirea,
din zece în zece scrierea şi
• Ordonarea crescătoare și descrescătoare a ordonarea Interevaluare
unor numere formate numai din zeci notate numerelor în perechi
pe jetoane formate numai
• utilizarea semnelor mai mic/mai mare/egal din zeci, mai
pentru a compara numere date (frontal) mici decât 100
• numărarea în scris din 10 în 10, de la 10 la
100, crescător şi descrescător (individual)
DP 2.2 Intȃlnirea de dimineață: prezența, noutăți, Comunicarea în Calendarul
CLR 1.1; 2.2 calendarul naturii. grup naturii Observarea
1.3; 1.4; 2.1; • Formularea de observații privind vremea comportame
4.1; 4.2 (prezența norilor, fenomene ale naturii prezente, ntului
predicții despre evoluția vremii pe parcursul zilei)
MEM 4.1 participativ
(frontal)
2h •Discuție- Ce anotimp a început? Care sunt Acte de Caiet CLR,
semnele sale? Care sunt lunile de iarnă? De vorbire- a manual, pg.
ce ne place luna decembrie? Ce sărbători așteptăm? Ce prezenta un 42
fac oamenii așteptând aceste sărbători?etc. (frontal) anotimp
• Povestire după imagine- Facem curățenie Aprecieri
generală - Observarea imaginii din manual Sunetul ă, individuale
CLR pg. 42 litera ă de privind
• identificarea literei ă în cuvintele din mână realizarea
manual și din caiet ; sarcinilor
• Intuirea literei ă de mȃnă.
• asocierea cuvintelor scrise cu litere de
tipar cu cele scrise cu litere de mână- ex. 1,
pg. 42
• exersarea literei ă de mȃnă ;
•Jocul însușirilor- Un copil spune un cuvȃnt care
arată o însușire și care conține sunetul ă, iar colegii
spun denumirea unor obiecte care pot avea însușirea
respectivă (ex: mică - scară, haină, foaie…)
AVAP 1.1; 1.2; • colaj- Ciorapul lui Moș Nicolae Tehnici de hȃrtie Indicații și
2.2 (individual) lucru (colaj, glasată, evaluare
• Prezentarea lucrării/ expunere (frontal) pensulație, foarfecă, individuală
amprentare, lipici,
pulverizare) acuarele
MM 2.1 • Audiție muzicală/Interpretarea cȃntecelor CD cu
cunoscute (frontal) Cȃntare vocală melodii
populare și
colinde
CLR 1.4; 3.1 • Prezentarea unei felicitări – discuții: Comunicarea Observarea
4.1; 4.2 utilitate, conținut, elemente specifice, în grup comportame
formule de adresare (frontal) Texte ntului
• Decuparea din reviste, ziare şi printuri a Scrierea decupate din participativ
AVAP 2.2; 2.3 unor cuvinte necesare pentru a compune funcțională- reviste, ziare, Aplauze
textul felicitării (individual) Felicitarea printuri pentru cele
• Colaj de imagini care au legătură cu iarna, Hârtie glasată, mai bune
în primul chenar de pe pg. 43(om de zăpadă, Colaj forfecă, interpretări
crenguță de brad cu globulețe etc.) șabloane,
• compunerea textului felicitării – al doilea lipici Interevaluare
chenar
DP 2.2 Intȃlnirea de dimineață: prezența, noutăți, Caiet, manual Observarea
CLR 2.2; 2.4 calendarul naturii etc. Sunetul l și CLR pg. 44 comportame
1.3; 1.4 • Convorbire- Meșteșuguri populare (olărit, litera l de Planșă cu ntului în
4.1 țesut, brodat-costume populare etc.) – mână litera l de timpul
AVAP 1.1; 1.3 observarea modelelor populare de pe un ilic; mână și de activității
MM 2.3 • Selectarea din discuție a cuvintelor în care tipar
se aude sunetul l – scrierea lor la tablă cu Jetoane cu
litere de tipar Intonarea literele de Aprecieri
Joi • Exerciții pentru familiarizarea cu litera l de propozițiilor mȃnă învățate individuale
3 dec. mȃnă- recunoașterea literei în cuvintele de la interogative.
ex.1/pg. 44 caiet CLR și citirea cuvintelor Semnul Interevaluare
• exersarea literei întrebării

AVAP 1.1; 2.3 • Vizionarea unei prezentări/film despre Numerele în Prezentare Observarea
viața animalelor sălbatice concentru PPT/ film modului în
CLR 3.1 • Numărarea pe cadrele din film/ slide-urile 31- 100 documentar care
MEM 4.1; 1.1; prezentării a unor elemente din natură- receptează
1.2; 1.3 numere formate din zeci și unități (frontal) prezentarea
• citirea unor numere formate din zeci și Caiet MEM
unități – pg.47 manual MEM, caiet pg. 47 Aprecieri
• scrierea numerelor reprezentate în imagini individuale/
și în tabel (individual, verificare frontală) Autoevaluar
• descompunerea unor numere date în zeci și e
unități; compararea numerelor ( cel mai mare, cel mai
mic, mai mic decât 50, mai mare decât 70 etc.)
(frontal)- ex. pg. 47
Interevaluare
•completarea șirurilor de numere cu în perechi
numerele lipsă (individual)
Educație fizică
Vineri  MEM 1.1; 1.4; • Joc: Cine știe? – Copiii sunt solicitați să Numerele de la Corectarea și
4 dec. numere în intervale date 31 la 100: aprecierea
• Citirea numerelor și a inverselor acestora – formare, citire, răspunsurilor
pg. 48; discuții, observarea diferențelor scriere, Caiet și
• exerciții de completare a unor șiruri de ordonare manual
numere pg. 48 MEM, pg 48 Observații și
• Exerciții de compunere și descompunere a aprecieri
numerelor cuprinse între 31 și 100 individuale,
(frontal+individual) selectiv
CLR 2.3; 2.4 • joc: Ghicește numărul – conducătorul Formularea Jetoane
jocului precizează numărul zecilor și pe cel corectă a (bancnote) Observarea
al unităților sau dă indicii despre acestea ennțurilor gradului de
( Are trei zeci și mai mult de opt unități. Ce personale implicare în
număr este?) activitate
CLR 2.2; 2.4; • joc de rol: În atelierul unui meșter popular Corectarea
3.1 – interviu Citirea textelor Fișe cu citirii
1.3; 1.4;4.1 • citirea textului Ilicul lui Alin scurte textul/manua
• discuții pe baza textului:informații generale Linia de dialog l pg. 44 Observații și
AVAP 2.3 și de detaliu, formulare de întrebări și aprecieri
răspunsuri; exersarea citirii (frontal) Caiet CLR individuale
• ex. 3 pg.44 – substantive articulate pg. 44
• ex. 4 pg. 44 – transcriere de propoziții Coli albe, Verificare
• desenarea unui ilic cu model popular Linia –rol creioane frontală
(individual) constructiv colorate, Expunerea
carioci lucrărilor
• Receptarea cȃntecului „Iarna” Cȃntare vocală CD cu Observarea
- dicția, melodia de comportame
MM 1.3; 1.4 • Joc de mișcare sugerat de versurile sincronizarea învățat ntului
2.1; 2.2; 3.2 cȃntecului (grupuri mici) Ritmul : participativ
AVAP 2.2 • Realizarea unui desen corespunzător tempo-ul
cȃntecului învățat (individual) Elemente de Creioane Aprecieri
• Intonarea melodiei folosind silabe limbaj plastic colorate, coli (selectiv-
muzicale (frontal) albe, jucării grupe)
Consiliere 
Intȃlnirea de dimineață: prezența, mesajul Comunicarea Calendarul
DP 1.1; 2.1; săptămȃnii, noutăți, calendarul naturii etc. în grup naturii
2.2;3.1 Anunțarea subiectelor din săptămȃna care a Observarea
început și a tipurilor de activități ce vor fi Sarcini de comportame
desfășurate; repartizarea responsabilităților. lucru în ntului
CLR 2.2 Joc de rol: De-a profesorul– Fiecare copil activitatea participativ
va primi cȃte o fișă pe care se află un desen școlară
(o plantă, un animal, un obiect etc). El va trebui să explice Fișe de lucru
colegilor ce desen are pe fișă fără să o arate celorlalți. Copiii
AVAP 2.2 vor putea pune întrebări suplimentare după explicații, astfel
încât să poată spune despre ce le-a vorbit „profesorul” Discuții: A prezenta un Sprijin
Cum a fost să explici celorlalți? Ce a fost dificil/ușor? Cum te-
ai simțit în fața clasei/ etc. obiect individual
• reprezentarea prin desen și cuvinte a Expunerea
activității/sarcinii școlare preferate Linia și punctul lucrărilor
(individual)
Luni
AVAP 2.3 • Colaj – Invitație la serbarea de Crăciun Colaj- elemente șablon brad, Observarea
7 dec.
CLR 2.4; 4.1 • Scrierea textului – exersare pe caiet, pg. de limbaj hârtie folosirii
43, apoi transcriere pe invitația realizată plastic: volum glasată, tehnicilor de
Tehnici de lipici, lucru
MM 1.2 lucru: rupere, foarfecă Expunerea
• Audiție muzicală: Colinde tăiere, CD player lucrărilor
decupare Caiet CLR
Melodia pg. 43

MM 2.1; 3.2; • Receptarea și intonarea unui colind – Genuri CD Observarea


3.3 pregătirea serbării de Crăciun muzicale- comportame
AVAP 2.3 • Pregătirea unui dans pentru serbare Colinde ntului
• reprezentarea prin desen a conţinutului Dansul participativ
colindului învăţat Linia şi punctul

Limba engleză
Religie
DP 2.1 • Joc de rol: La școală – exprimarea stărilor Comunicarea în Observarea
CLR 1.1; 1.2 emoționale în situații ce pot apărea în timpul grup comportame
1.3;4.1 unei activități (în perechi) Mnual CLR ntului
3.1; 3.2; 1.4 • Joc: Cine știe mai multe? –nume care încep Sunetul l, litera Caiet CLR, participativ
cu sunetul l (frontal) scrierea cu litere de L de mână pg. 45
tipar și citirea lor; asocierea scrierii de mână,
la tablă - demonstrare
MM 2.1 • Intuirea literei L de mȃnă; exersarea în aer,
2h cu degetul pe bancă/în palmă (frontal) Sprijin în
• Exersarea literei L de mȃnă în caiet pg. 45- rezolvarea
2 rânduri, ex. 2 (individual) sarcinilor
• asocierea imaginilor cu cuvintele scrise cu Citirea textelor individuale
litere de tipar, apoi cu litere de mȃnă - ex. 1, scurte Fișe cu
pg. 45 (frontal) Scrierea textul de Aprecierea
• copierea substantivelor proprii de la ex. 3 propoziţiilor citit/ răspunsurilor
pg. 45 caiet interogative manualul
• Citirea textului „Calul lui Lică”.
• refacerea cuvintelor din silabele date: le,
na, E; a, na, li, Li; ca, Li, li.(frontal)
Marti • Compunerea unor cuvinte din silabele date
8 dec. și scrierea acestor cuvinte – ex. 4, pg. 45 Observarea
(frontal) comportame
• Jocul silabelor muzicale- intonarea pe ntului
muzică/melodii cunoscute folosind silabele participativ
la, le, li, lo, lu (frontal) Sunete muzicale
MEM 1.1; 1.2; • alegerea numărului care completează un șir Numere Manual și Evaluare
1.3; 4.1 dat – manual, pg. 49 (frontal) naturale în caiet MEM, selectivă
AVAP 2.2 • numere pare și numere impare în intervale concentrul 31- pg. 49
date (frontal) 100 Interevaluare
• numărare cu pas dat (din 5 în 5; din 2 în 2)-
oral și în scris, frontal Observarea
• scrierea unor numere din concentrul 31- Coli albe, modului de
100 după criterii date – ex. pg. 49 caiet Rolul creioane realizare a
(frontal, individual) constructiv al colorate și labirintului
• joc matematic – Labirint cu numărătoare – liniei carioci
manual, pg. 49; crearea unui labirint
asemănător celui din manual, folosind
personaje preferate
Educatie  fizică
Mier­
curi    DP 2.2 Intȃlnirea de dimineață: prezența, noutăți, Comunicarea în
9 dec. CLR 1.1; 1.2; calendarul naturii etc. cadrul grupului Etichete cu Urmărirea
1.3; 2.2; 2.3;4.1 • Crearea unei povestiri colective în care să Formularea de cuvinte modului în
DP 1.1 fie folosite cuvintele: elice, ace, Aricel, enunțuri pentru care sunt
larice; găsirea unui titlu potrivit (frontal) povestire formulate
DP 2.2 • asocierea unor substantive cu adjectivele Grupul de enunțurile
potrivite ; formularea de enunţuri orale cu perechile litere ce Caiet CLR,
de cuvinte obţinute; scrierea independentă a unei pg. 47 Aprecieri
propoziţii folosind una dintre perechile de cuvinte
Reguli de individuale,
• Citirea şi transcrierea unor dialoguri comportament şi selective
scurte- ex. 3, pg. 47 comunicare Observarea
• Joc- Rebus pg. 47 caiet CLR desfășurării
• Joc de rol: La magazin (in perechi) – jocurilor de
exersarea formelor de singular şi plural ale rol
substantivelor
CLR 2.2; 2.4 • Povestire – La bunici – povestirea unor Comunicarea în Observarea
MEM 3.1 întâmplări petrecute la bunici sau spațiul școlar Imagine- modului în
prezentarea bunicilor; recunoaşterea Povestirea unor fermă, curte care se
animalelor domestice care pot fi crescute de întâmplări cu animale formulează
bunicii de la ţară (frontal) trăite Planşă cu enunțurile
CLR 1.3; 4.1 • Identificarea în povestirile copiilor a litera t de
AVAP 2.3 cuvintelor care conţin sunetul t (frontal) Sunetul şi tipar şi de
• scrierea acestor cuvinte la tablă, cu litere litera t de mână Evaluare
de tipar şi citirea lor (frontal) mână Caiet şi frontală
• intuirea literei t de mână şi familiarizarea manual CLR
cu scrierea ei pg. 48
• asociere imagine- cuvânt scris cu litere de
tipar – cuvânt scris cu litere de
mână; încercuirea literei t de mână – ex. 2. Elemente de Observarea
Pg. 48 caiet limbaj plastic modului de
• reprezentarea prin desen a casei şi lucru
gospodăriei bunicilor
MEM 1.5; 3.1 • vizionarea prezentării despre animale- părţi Animale: Atlas Observarea
AVAP 1.1 componente, schelet, rolul scheletului- scheletul zoologic/ comportame
CLR 3.1 discuţii pentru extragerea informaţiilor Formularea prezentare ntului
esenţiale, observarea asemănărilor şi corectă a PPT participativ
deosebirilor dintre scheletul unui câine, unui enunţurilor
elefant, unui dinozaur etc. (frontal)
MEM 1.1; 1.2; • joc: Recunoaşte animalul – recunoaşterea
1.3 animalului după scheletul acestuia, pe baza Compararea Manual şi Evaluare
unor imagini din atlas sau din prezentare numerelor caiet MEM, selectivă
MM 2.1 • numărarea oaselor vizibile în imaginile a naturale pg. 50
două schelete diferite şi compararea celor
două numere(individual) Melodia
• exerciţii de comparare a numerelor din
concentrul 31-100 ex. 1 şi 2 pg. 50
• asocierea imaginii animalului cu scheletul
său – ex. 3 pg. 50 caiet MEM
• interpretarea unor cântece cunoscute
despre animale
AVAP 2.3 • Colaj – Invitație la serbarea de Crăciun Colaj- elemente șablon brad, Observarea
CLR 2.4; 4.1 • Scrierea textului – exersare pe caiet, pg. de limbaj hârtie folosirii
43, apoi transcriere pe invitația realizată plastic: volum glasată, tehnicilor de
Tehnici de lipici, lucru
MM 1.2 lucru: rupere, foarfecă Expunerea
• Audiție muzicală: Colinde tăiere, CD player lucrărilor
decupare Caiet CLR
Melodia pg. 43

Joi  CLR 3.1; 4.1; • citirea şi discutarea textului „ La tataie” Litera t de Fişe cu Observarea
 10  4.2 mână textul de citit comportame
dec. MEM 4.1 • folosirea în enunţuri proprii a cuvintelor Citirea textelor ntului
mioara, Mioara, toarce scurte Caiet CLR participativ
• Joc Eu spun una, tu spui mai multe – oral, pg. 48
CLR 2.2; 4.1 frontal; în scris, individual ex. 4 pg. 48 Autocorectare
 Dictare – 3 enunţuri din textul citit a dictării prin
compararea cu
textul scris la
tablă
DP 2.2 Intȃlnirea de dimineață: prezența, noutăți, Comunicarea în Observarea
CLR1.1; 1.2; calendarul naturii etc. grup comportame
1.3; 2.3; 2.4; • Observarea, citirea şi discutarea textului Acte de vorbire Imagini cu ntului
4.1 „ Iarna” Citirea unui colidători participativ
• recompunerea cuvintelor din silabele aflate text scurt Fişe/ text
MM 2.1 în casete- ex. 1, pg. 49 caiet; discuţii despre scris pe tablă Corectarea
scrierea substantivelor proprii răspunsurilor
• exersarea literei T de mână – 2 rânduri,
MEM 1.3 • recompunerea şi scrierea unor propoziţii Litera T de Caiet,
asociind fiecărui număr din „schema” mână manual CLR
propoziţiei un cuvânt – ex. 4, pg. 49(frontal) pg. 49 Interevaluare
MEM1.1.1; • Exerciții de reprezentare a unor mulţimi Numere Manual şi Observarea
1.2; 1.3; 1.4 care respectă condiţii date – ex. 1 pg. 51 naturale de la caiet MEM, modului de
caiet şi manual MEM- demonstrarea 31 la 100: pg. 51 implicare în
CLR 2.2 situaţiilor: mai mic, mai mare, tot atâtea recunoaștere, sarcinile de
• Joc Ghici, cine sunt! – formularea unor numărare, fișe de lucru
enunțuri ghicitoare despre numerele din comparare lucru/desene
concentrul 31-100 (ex: Sunt mai mare decȃt 45 cu la tablă –
2. Cine sunt? Sunt cel mai mare număr care are cifra manual
zecilor 5. Cine sunt? etc)
Numere naturale
•scrierea unor numere după condiţii date –
ex. 2/ pg. 51, caiet MEM (individual)
• compararea unor perechi de numere din
intervalul 31-100 – ex. 3, pg. 51
Educație fizică
MEM 1.1; 1.2; • observarea organelor interne ale animalelor Organele Atlas
1.3;5.1; 1.4 (mamifere, păsări) pe diferite planşe din interne la zoologic/
atlasul zoologic; discuţie- unde se află animale şi rolul planşe
CLR 1.1; 1.2; fiecare organ, care este rolul lui (frontal) lor
3.1 • Joc- Rebus pg. 52 caiet MEM Semnificația
AVAP 2.3 • reprezentarea prin desen a organelor mesajelor scurte Caiet MEM,
interne ale animalelor Compararea și pg. 52
• ordonarea numerelor naturale ex. pg. 52 ordonarea
numerelor 31-
100
CLR 1.3; 4.1 • joc- Ghiceşte unde este ci! – conducătorul Grupul de Planşa cu Evaluare
jocului pronunţă cuvinte, iar copiii bat din litere ci grupul de selectivă
palme atunci când aud ci (frontal) litere ci
Vineri • citirea cuvintelor care conţin grupul ci, Corectarea
11 dec. MEM 5.1 încercuirea grupului de litere, asociere Caiet, exercițiilor
imagine-cuvinte – ex. 1, pg. 50 caiet CLR Sortare manual lucrate
(frontal) Cuvinte și silabe CLR, pg. 50 individual
• exersarea scrierii grupului ci – ex. 2 pg. 50 Autoevaluar
(individual) e
• Joc: Ce sau ci? – exerciţiul 3, pg. 50;

MM 2.1; 2.3 • Receptarea şi învăţarea unui colind Melodia- Jucării Observarea


accesibil ; acompaniament cu jucării Colinde muzicale comportame
MM 3.3 muzicale (frontal) Acompaniame CD ntului
DP 2.2 • Repetarea dansului pentru serbare nt cu jucării participativ
• Discuţii despre comportamentul şi muzicale
atitudinile care asigură reuşita unei activităţi Sarcini de lucru
de grup (sincronizare, colaborare, ascultarea
celorlalţi)
 Consiliere 
Luni DP 2.2; 3.1 Intȃlnirea de dimineață: prezența, mesajul Comunicarea în
14 dec. săptămȃnii, noutăți, calendarul naturii etc. cadrul grupului Observarea
Anunțarea subiectelor din săptămȃna care a comportame
început și a tipurilor de activități ce vor fi Activitatea Decupaje ntului
DP 1.1; 3.1; 3.2 desfășurate; distribuirea responsabilităţilor. şcolară şi de din reviste și participativ
MEM 5.1 • Activitate în grup- realizarea unui orar acasă: tipuri de materiale
AVAP 2.3 pentru perioada de după orele de curs – sarcini, promoțional
CLR 2.3 timpul afectat temelor, activităţilor încadrare în e; creioane Aprecierea
recreative şi de igienă, folosind cuvinte şi timp colorate, coli modului în
desene Reguli de albe A4 care a fost
• Joc de rol – Cum îmi fac temele (perechi – comunicare realizat rolul
roluri: părinte, copil) eficientă
AVAP 1.1; 2.2; • realizarea unor podoabe de Crăciun pentru Tehnici de hȃrtie Observarea
2.3 împodobirea clasei lucru: origami glasată, modului de
MM 1.2 • Expunerea lucrărilor Elemente de lipici, lucru
• Audiție muzicală: colinde limbaj plastic: foarfecă, Interevaluare
formă, volum fire, acuarele
Melodia CD player
MM2.1 •Pregătirea serbării de Crăciun – colinde, Cȃntarea Înregistrare Observarea
3.1 cântece de iarnă, dans vocală și cu audio comportame
. acompaniamen ntului
DP 2.2 • Joc de mișcare pe muzică; acompaniament t; mişcare pe participativ
(în grupuri mici) muzică
• Discuţie- cum îmi prezint rolul la serbare, Reguli în grup
cum îmi ajut colegii
Limba engleză
Religie
DP 2.2 Intȃlnirea de dimineață: prezența, noutăți, Comunicarea Calendarul Observarea
CLR 1.3; 1.4; calendarul naturii etc. în grup naturii comportame
2.2; 4.1 • Joc: Fazan (în grupuri mici) – cerinţă ntului
specială: să fie spuse şi cuvinte în care există Grupul de Caiet CLR pg. participativ
AVAP 2.3 ce sau ci litere ci 51
2h • copierea cuvintelor care se scriu cu grupul
de litere ci – ex. 1, pg. 51caiet Caiet cu
• completarea cuvintelor cu grupul potrivit – liniatură Autoevaluar
ce sau ci; citirea cuvintelor obţinute ex. 2 pg. e
51 Linia şi
• completarea şi citirea enunţurilor lacunare punctul
cu unul dintre cuvintele date – ex. 3 pg. 51
• realizarea unui desen potrivit uneia dintre
propoziţiile completate (individual)
• citirea şi discutarea textului „La Crăciun”
• transcrierea dialogului din text
• Dictare – 2 propoziţii din text (individual,
corectare frontală)
Marți
• Joc Eu spun unul, tu mai mulţi: melc, nuc,
15 dec.
mac, amic, colac, turc

MEM 1.3 •exerciţii de comparare şi ordonare a Numere Manual MEM, Observarea


4.1; 4.2 numerelor – pg. 53 manual MEM naturale de la pg. 53 modului de
CLR 2.3 • scrierea numerelor care respectă condiţiile 31 la 100 rezolvare a
date; citirea cerinţelor şi explicarea lor – ex. Formularea Caiet MEM, exerciţiilor
1 caiet MEM pg. 53 unor idei pg. 53 Interevaluare
• Identificarea numerelor pare şi impare pe în perechi
baza numerotării caselor din imagine- caiet, Elemente de
AVAP 2.3 pg. 53 limbaj plastic
• numărători în intervale date – ex. 2(frontal)
• realizarea unui desen – stradă cu case pe ambele
laturi; fiecare copil hotărăste ce număr are prima casă
de pe partea stângă, apoi face schimb de desene cu cel
mai apropiat coleg şi numerotează casele desenate de
acesta; la final, fiecare copil reprimeşte desenul
personal şi verifică numărătoarea făcută de coleg
(perechi)
Educație fizică
Mier­ MEM 1.1; 1.2; Recapitulare- exerciţii de numărare în Numerele Caiet MEM, Evaluare
curi 1.3; 1.5 concentrul 31-100; scrierea şi citirea naturale de la pg. 54 selectivă,
16 dec numerelor; numărare în intervale precizate; 31 la 100 frontală
CLR 2.2; 2.3 compararea numerelor – pg. 54 caiet MEM
• crearea unei poveşti pe baza imaginilor Formularea Corectarea
dintr-o carte în care să fie folosite numere de corectă a formulărilor
la 1 la 100, personaje fiind animale sălbatice enunţurilor
şi domestice
DP 2.2 Intȃlnirea de dimineață: prezența, noutăți, Comunicarea Calendarul Observarea
CLR1.3; 1.4; calendarul naturii etc. în grup; naturii comportame
3.2 • Recapitulare: ă, t, T, l, L, ce, ci de mână – Rutine școlare ntului
AVAP 2.3 citire şi transcriere de cuvinte ex. 1. pg. 52 Litere şi Caiet CLR, participativ
2h • refacerea enunţurilor prin asocierea a două grupuri de pg. 52
grupuri de cuvinte ex. 2, pg 52; •citirea litere
textului Un motan alintat Semnul
• formularea de întrebări şi răspunsuri pe întrebării şi
baza textului citit lina de dialog Expunerea
• dictare – 3 enunţuri din text pe caiet, pg. 52 desenelor
• realizarea unui desen potrivit textului citit

AVAP 1.1; 2.2; Atelier -Compoziție liberă în colaborare cu Elemente de Acuarele, Observarea
2.3 părinţii/ perechi părinte-copil –“Iarna”- limbaj pensule, hȃrtie participării
CLR 2.4 expoziție (lucrări cu tehnică la alegere: colaj, plastic. glasată, la activitate
MM 1.2 pictură, desen) Tehnici de materiale din
• Prezentarea lucrărilor lucru natură, lipici,
• Audiție muzicală A formula o foarfecă
idee, o opinie Înregistrare
Sunete muzicale audio
vocale și
instrumentale
MEM 1.1; 1.2; • Ne jucăm și învățăm – jocul labirint, pg. Numere Caiet MEM, Observarea
1.3; 1.5; 55, caiet MEM; naturale pȃnă pg. 55 implicării în
CLR 2.2; 2.3 • Joc: Bingo! – Fiecare copil realizaeză un tabel cu la 100 activitate
DP 1.1 3 coloane și 3 rȃnduri. In fiecare casetă obținută Formularea de
desenează cȃte un animal. La semnalul conducătorului
întrebări și Prezentarea
de joc, copiii trec pe la colegii lor, toți deodată, și
încearcă să găsească care copil care îndrăgeşte unul răspunsuri tabelului de
dintre animalele desenate de el, îi scrie numele în caseta despre joc
corespunzătoare. Cȃștigă jocul cel care reușește să scrie preferințe
numele a 9 colegi diferiți în cele 9 casete ale tabelului.
• Recapitulare: ă, t, T, l, L, ce, ci de mână – Litere şi Observarea
CLR1.3; 1.4; citire şi transcriere de cuvinte ex. 1. pg. 52 grupuri de Caiet CLR, comportame
3.2 • refacerea enunţurilor prin asocierea a două litere pg. 52 ntului
AVAP 2.3 grupuri de cuvinte ex. 2, pg 52; •citirea Semnul participativ
2h textului Un motan alintat întrebării şi
• formularea de întrebări şi răspunsuri pe lina de dialog
baza textului citit
Joi  • dictare – 3 enunţuri din text pe caiet, pg. 52
17 dec. • realizarea unui desen potrivit textului citit Expunerea
desenelor
DP 2.2 . Litere, Fișe de lucru Observarea
CLR 1.1; 1.3; • Probă de evaluare sumativă grupuri de modului de
1.4; 3.1; 4.1 litere. Linia realizare a
de dialog şi sarcinilor de
semnul lucru
întrebării
Text şi titlu Autoevaluar
e
Educație fizică

Vineri MEM1.1; 1.2; Probă de evaluare la finalul unității Numere Fişe de lucru Evaluare
18 dec. 1.3; 1.5; 3.1 tematice naturale 31- sumativă
100
Animale:
schelet şi
organe
interne
DP 2.2 Intȃlnirea de dimineață: prezența, noutăți, Comunicarea Aprecieri
CLR2.2; 2.3; calendarul naturii etc. în grup individuale
2.4 Serbare: Iată, vine Moş Crăciun! Acte de Costume, şi colective
MM 2.1; 3.1; vorbire decor
3.2 Cântare vocală
AVAP 2.3 cu
acompaniame
nt
 Cântec:  Iarna a sosit în zori ­ repetare Cântarea în
MM – 1.3; 1.4;  Aprecieri
 Acompanierea cu ajutorul instrumentelor  colectiv  casetofon cu
2.1; 3.3 globale si
improvizate (tobe, lemne, creioane) Cântarea CD 
CLR – 2.4 individuale
 Colorare: La sănius (finalizarea desenului) instrumentală

Consiliere