Sunteți pe pagina 1din 2

Caracterizarea personajelor*

Alexandru Lăpuşneanul:
Personajul principal al nuvelei, erou romantic, cu atestare istorică - este alcătuit din puternice
trăsături de caracter, un personaj excepţional, ce acţionează în împrejurări deosebite. Ca
orice personaj principal de nuvelă, Alexandru Lăpuşneanul este foarte riguros conturat,
având puternice trăsături de caracter.
Lăpuşneanul este tipul domnitorului tiran şi crud, cu voinţă puternică şi spirit vindicativ
(răzbunător), trăsături ce reies indirect, din faptele şi vorbele personajului. în organizarea
răzbunării împotriva boierilor trădători, care constituie unica raţiune pentru care s-a urcat
pentru a doua oară pe tronul Moldovei, vodă schingiuieşte, ciunteşte şi-i omoară pe boieri, le
ia averile profitând de "cea mai mică greşeală dregătorească, la cea mai mică plângere".
Hotărât să-şi ducă la îndeplinire planul, el este de neclintit, răspunzând cu mânie: "Dacă voi
nu mă vreţi, eu vă vreu [...] şi dacă voi nu mă iubiţi, eu vă iubesc pre voi [...] Să mă întorc?
Mai degrabă-şi întoarce Dunărea cursul îndărăpt".
Se dovedeşte bun cunoscător al psihologiei umane, care reiese din secvenţele ce relevă
atitudinea lui faţă de Motoc, pe care-1 cruţă pentru a se folosi de perfidia şi ticăloşia Iui în
aplicarea planului de răzbunare, precum şi din cea în care ştie să profite de mulţimea adunată
la porţile curţii domneşti care-1 linşează, reuşind astfel să scape de unul dintre cei mai
ameninţători duşmani ai săi, argumentând "Proşti, dar mulţi [...] să omor o mulţime de
oameni pentru un om, nu ar fi păcat?".
Deţine arta disimulării, scena din biserică fiind foarte semnificativă în acest sens; vodă,
îmbrăcat "cu mare pompă domnească", a fi comis crime, citează din Biblie, în timp ce
pregăteşte cel mai sadic omor din toate câte comisese - piramida de capete tăiate ale celor 47
de boieri ucişi la ospăţul domnesc, la care fuseseră invitaţi.
Cruzimea este trăsătură romantică şi dominantăa lui Lăpuşneanul, reieşind indirectdin
multele scene cumplite: leacul de frică, linşarea lui Motoc, ameninţarea cu moartea a propriei
familii, schingiuirea şi omorârea cu sânge rece, ba chiar cu satisfacţie a boierilor etc. Moartea
violentă, prin otrăvirea lui Lăpuşneanul de către chiar blânda lui soţie, este tot de factură
romantică.
Caracterizarea directă:
Făcută de naratorse conturează, prin redarea gesturilor şi a mimiciipersonajului, atât forţa
de disimulare - "în minutul acela el era foarte galben la faţă, ca şi racla sfântului ar fi
tresărit"-, cât şi ura permanentă care-i determină comportamentul: "sângele într-însul începu a
fierbe".
Norodul- este primul personaj colectiv constituit pentru prima oară într-o operă literară,
după regula de mişcare şi de gândire unitară, reacţionând ca un singur om: "Prostimea
rămase cu gura căscată.[...] începu a se strânge cete-cete [...] Toate glasurile se făcură un glas
[...] în toate inimile fu ca o schinteie electrică."
Autorul are măiestria artistică de a surprinde psihologia mulţimii, iar pentru a numi mulţimea
constituită ca un singur personaj, foloseşte substantive şi expresii sugestive, ca: "gloata",
"norodul", "câteva sute de mojici", "prostimea", "proşti", "mulţime", "idra cu multe capete".
Motoc este boierul intrigant şi trădător, perfid şi cinic, care nu se dă în lături de la nimic
pentru a profita de orice împrejurare care-i poate fi benefică.
In antitezăcu Lăpuşneanul este domniţa Ruxanda, înzestrată numai cu trăsături pozitive, între
care gingăşia, blândeţea şi iubirea de oameni.
Procedeele de caracterizare, directe şi indirecte, repliciledevenite emblematice pentru
construirea eroilor, compun personaje romantice, a căror trăsătură dominantă trimite şi către
influenţe clasiciste, iar

Nuvela "Alexandru Lăpuşneanul" este o nuvelă istorică deoarece cuprinde numeroase
elementele realiste ilustrate de adevărul istoric, preluat de Costache Negruzzi din "Letopiseţul
Ţării Moldovei" scris de Grigore Ureche:
• ocuparea tronuluiMoldovei de către Alexandru Lăpuşneanul Pentru a doua domnie, între
1564-1569, întâlnirea lui Lăpuşneanul cu boierii"Motoc vornicul şi Veveriţă postelnicul şi
cu Spanciog spătarul"; replica lui Alexandru vodă: "De nu mă vor, eu îi voiu pre ei şi de nu
mâ iubescu, eu îi iubescu pre dânşii şi tot voiu merge, ori cu voie, ori fâră voie"; scena
ospăţului şi a măcelului de la curtea domnească, omorârea celor 47 de boieri: "...închis-au
poarta şi ca nişte lupi într-o turmă făr de nici un păstor au întrat într-înşii, de-i snopiia şi-i
junghiia, nu numai boierii, ce şi slujitorii. [...] Şi au perit atuncea 47 de boieri, fără altă curte
ce nu s-au băgat în samă. Şi aşa după atâta nedumnezeire, îi pari ia că ş-au răscumpărat
inima"; descrierea morţii lui Lăpuşneanuleste preluată în mare măsură de Negruzzi din
aceeaşi cronică: "... văzându-să în boală grea ce zăcuse şi neavându nădejde de a mai firea
viu, au lăsat cuvântu episcopilor şi boierilor, de-1 vor vedea că ieste spre moarte, iară ei să-]
călugărească. Decii văzându-1 ei leşinându şi mai multu mort decât viu, [...] l-au călugărit şi
i-au pus nume de călugărie Pahomie. Mai apoi, dacă s-au trezit şi s-au văzut călugăr, zic să
fie zis că de să va scula, va popi şi el pre unii. [...] Roxanda, doamnă-sa, temându-se de un
cuvântu ca acesta [...] l-au otrăvit şi au murit. Şi cu cinste l-au îngropatu în mănăstirea sa,"
Slatina, ce ieste de dânsul zidită".
• în nuvelă, Costache Negruzzi face referiri directela inspira rea sa din cronica Iui Grigore
Ureche, atunci când relatează prezentarea doamnei Ruxanda: "La moartea părintelui ei,
bunului Petru Rareş, care, zice hronica, cu multă jale şi mâhniciune a tuturor s-au îngropat în
sf.monastirea Probota, zidită de el, Ruxanda rămăsese, în fragedă vârstă, sub tuturatul a doi
fraţi mai mari, Iliaş şi Ştefan"; prezentându-1 pe Ştefan, fratele Ruxandei, ca fiind un
desfrânat: "«Nu hălăduia de răul lui nici o
• jupâneasă, dacă era frumoasă», zice hronlcarul în naivitatea să".
• în afară de datele istorice reale, în nuvelă se manifestă şi ficţiunea, ca rezultat al procesului
de transfigurare a realităţii, ca produs al fanteziei autorului, sub formă de licenţe istorice. De
pildă, Motoc, Spancioc şi Stroici nu mai trăiau în timpul celei de a doua domnii a lui
Lăpuşneanu, deoarece fuseseră condamnaţi şi executaţi în Polonia.
Referindu-se Ia valoarea incontestabilă a nuvelei "Alexandru Lăpuşneanul" de Costache
Negruzzi, George Călinescu afirma că aceasta "ar fi devenit o scriere celebră ca şi Hamlet,
dacă literatura română ar fi avut în ajutor prestigiul unei limbi universale. Nu se poate
închipui o mai perfectă sinteză de gesturi patetice adânci, cuvinte memorabile, de observaţie
psihologică acută, de atitudini romantice şi intuiţie realistă".