Sunteți pe pagina 1din 5

CONSIDERAŢII ASUPRA UNOR INDICATORI PSIHOMOTRICI ŞI

MOTRICI ÎN TENIS
Drd. Enache Corneliu
Prof.univ.dr. Sanda Toma Urichianu
Universitatea Ecologicǎ din Bucureşti

Key words: motricity, result, control samples, training.


Abstract. For the selection and preparation are not enough tennis somatosensory
driving criteria , they must be correlated with the psychomotor and mental .
They were chosen and developed the most effective samples and screening tests, and
training in tennis ( applicable age junior ) and following a system of teaching , we
aim to highlight the influences of sports training on motor skills , psychomotor and
student behavior in different stages training . The study demonstrates the need to
address the selection and training process in tennis using as criteria trials and tests
not only driving , but also the psychomotor .
Actualitatea. Tenisul este un sport dinamic, complex şi mereu perfectibil, datoritǎ
diversitǎţii variantelor şi efectelor specifice imprimate mingii de cǎtre marii
campioni. Performanţa în tenis se obţine prin învǎţarea unei tehnici foarte bune care
prin imprimarea notei personale poate deveni stil de joc, completatǎ de o tacticǎ
actualizatǎ a fazelor de joc şi calitǎţile psihomotrice ale jucǎtorului. Corectitudinea
şi eficienţa aplicǎrii procedeelor tehnice depind de deprinderile motrice specifice
care se pot sintetiza în procedee tehnice de sine statatoare, cu conţinut tehnic şi o
frecvenţa importanta în fazele de joc (4). Învǎţarea unei tehnici corecte are
importanţǎ pentru urmatoarele aspecte: o tehnicǎ bunǎ oferǎ cursivitate jocului de
tenis, are un caracter individual prin crearea unui stil personal, este complexǎ şi
asigurǎ jocului spectaculozitate, poate aduce sportivul la un grad înalt de maiestrie,
fiind de cele mai multe ori decisivǎ în finalizarea punctului de joc (2). Specialiştii
din domeniu apreciazǎ faptul cǎ tehnica modernǎ vizeazǎ, urmatoarele aspecte
importante : pregǎtirea, echilibrul, compensarea efortului la nivelul segmentelor,
sincronizarea segmentelor, reechilibrarea corpului, plasament şi replasament cu
forme diversificate de deplasare în teren, acceleraţii şi deceleraţii ale segmentelor
corpului, adaptarea şi readaptarea corpului la lovirea mingii, gândire, imaginaţie,
anticipare şi reacţie rapidǎ, calitǎţi motrice de vitezǎ, forţa în regim de rezistenţǎ,
aspecte adaptative ale marilor funcţiuni organice (6).
Obiectivul. Pentru realizarea etapelor de selecţie şi pregătire în tenis nu sunt
suficiente criteriile somato-motrice, acestea trebuind completate cu cele
psihomotrice şi psihice. Au fost alese şi elaborate cele mai eficiente probe şi teste de
selecţie şi pregătire în tenis (aplicabile la vârsta junioratului) şi în urma unui sistem
de activităţi didactice, am urmărit să evidenţiem influenţele antrenamentului sportiv
asupra calităţilor motrice, psihomotrice şi ale comportamentului elevilor în diferite
etape de pregătire. Studiul demonstrează necesitatea abordării procesului de selecție
și pregătire în tenis folosind drept criterii nu numai probele și testele motrice, ci și
cele psihomotrice (3).
Organizarea cercetǎrii. Cercetarea s-a efectuat la Şcoala Generală Nr. 28,
pe un grup de 16 elevi (8 fete şi 8 băieţi), de vârsta 8-9 ani, selectați dintr-un eşantion
de 30 elevi.
Metodele utilizate pentru studiu sunt: observaţia, experimentul, teste motrice
şi psihomotrice iniţiale şi finale, metoda statistico-matematică.
Probele şi testele utilizate în acest studiu au urmǎrit dezvoltarea psihomotrică sub
toate aspectele ei . Motricitatea a fost testatǎ prin urmǎtoarele probe: testul Viteza
de execuţie a braţului îndemânatic, aruncarea mingii de oină la distanță de pe loc,
care testeaza forța exploziva a brațului îndemânatic, săritura în lungime de pe loc,
care testeaza forța explozivă a membrelor inferioare, deplasări în triunghi, care
aprecieaza viteza de deplasare, ridicări de trunchi, care testeaza rezistența
musculaturii abdominale.
Aptitudinile psihomotrice au fost testate prin urmatoarele probe:
"Tapping"pentru viteza de reacție și repetiție, „Matorin" pentru coordonarea
generală, "Kinestezie"pentru sensibilitatea kinestezică, „Bass" - pentru echilibrul
dinamic (1).
Studiul a constat în aplicarea testelor motrice și psihomotrice în faza de
început dupǎ care am întocmit tabele cu rezultate preliminare iar în urma cercetǎrii
acestora a fost alcǎtuitǎ o grupă de pregătire care cuprinde subiecţii cu cele mai bune
rezultate pe categorii de vârstă. Ţinând seama de cerinţele tenisului, conținutul
antrenamentelor au urmărit: aplicarea pregătiri fizice generale; învățarea corectă a
elementelor tehnice de bază din tenis; dezvoltarea unei baze de pregǎtire psihologicǎ
bunǎ.

Tabel nr.1 Indicatori ai dezvoltǎrii fizice la bǎieţii de 8-10 ani (Scarlat, E., Scarlat,
M., 2002)
Au fost repetate testele şi în urmatoarea etapǎ am comparat rezultatele şi am
interpretat evoluția aptitudinilor motrice și psihomotrice, a comportamentului psihic
și a capacității de joc.
Datele obţinute în urma examenului antropometric ne-au furnizat informaţii
privind nivelul indicilor somatici: înălțime, greutate, perimetrul toracic în repaus.
Analiza acestor date ne-a condus la concluzia cǎ subiecţii noştri se încadreazǎ în
media pe țară și în procentul de creșteri de la stadiul inițial la cel final la toți
parametrii, fapt care aratǎ o dezvoltare fizică normală şi siguranţa cǎ subiecţii pot
continua pregatirea sportivǎ.
Testele aptitudinilor motrice scot în evidență progresele înregistrate în urma
pregǎtirii efectuate. Analiza rezultatelor la probele: "Viteza de execuţie manuală" și
"Deplasări în triunghi" aratǎ că vârsta de 8-9 ani este conformǎ dezvoltării vitezei cu
indici mai buni pentru fete decât pentru băieți.
Testele probei "Aruncarea mingii de oină la distanță de pe loc"aratǎ rezultate mai
bune la băieți şi o putem explica printr-o posibilǎ experiența motrică anterioară mai
bună.
Rezultatele la testul "Săritura în lungime de pe loc" aratǎ cǎ antrenamentele din
prima etapǎ au fost foarte bune deoarece s-au înregistrat progrese mari de la o etapǎ
la alta.
În cadrul probelor care ne indica dezvoltarea psihomotricǎ, testele ne dau o serie de
indicii care sunt mai mult sau mai putin influenţate de zestrea geneticǎ a subiecţilor.
Astfel testul "Tapping" dovedeşte prin diferențele de la o testare la alta că odată cu
vârsta se îmbunǎtǎţesc indicii de concentrare, de atenție și de echilibrare a proceselor
nervoase fundamentate. Testele "Matorin" și "Bass"aratǎ diferenţe în sens pozitiv
între cele douǎ probe, care se datoreazǎ atât creșterii biologice cât şi antrenarii fizice.
Testul "Kinestezie" prezintǎ date în evoluţie care se datorează vârstei biologice şi ne
indica o mai mare stabilitate a proceselor nervoase și o perfecționare a simțului
kinestezic.
Rezultatele înregistrate la testele psihomotrice aratǎ indicatori pozitivi care
evidențiazǎ perfectibilitatea proceselor psihice pe masura avansǎrii vârstei biologice
dar și a gradului de antrenament.
Au fost în observaţie unii indicatori ai comportamentului psihic: frecvența,
punctualitatea, atenția, disciplina, perseverența, rapiditatea deciziilor, stabilitatea
emoțională și sociabilitatea (5).
Rezultatele corelate cu cele din testări, ne-au condus la concluzia că existǎ
omogenitate la grupa de fete iar la baieţi au apărut evoluții diferite la subiecții din
aceeași grupă
Concluzii și propuneri. Rezultatele obţinute ne permit să afirmăm că putem
acționa pentru o bunǎ pregătire psihomotrică. Comparând rezultatele obţinute în
urma testelor aratǎ faptul cǎ subiecţii au înregistrat progrese în învățarea și
capacitatea de joc. De asemenea este confirmatǎ abordarea procesului de selecție
și de antrenament în tenis luând în calcul atât probele și testele motrice, ci și cele
psihomotrice. Aceste rezultate coreleazǎ cu capacitatea de joc a subiecţilor. Cele
mai relevante teste privind aptitudinile psihice s-au dovedit a fi: atenția,
perseverența, rapiditatea deciziilor și stabilitatea emoțională. Aceste concluzii ne
conduc la situaţia de a propune includerea în planificarea pe etape a unor obiective
ce privesc componentele aptitudinilor motrice cât și a celor psihomotrice.
BIBLIOGRAFIE
1. Drewett, J., Cum sǎ fii cel mai bun la tenis, Ed.ARC, 2009;
2. Harman, H.,În culisele tenisului, Ed. Publica Colectia Books, 2014;
3. Moise, D.G., Moise, O., Modele de lecţii pentru pregǎtirea tehnico-tacticǎ în
tenisul de performantǎ, Ed. Leda Muntenia, 1999;
4. Scholl, P., Sǎ jucǎm corect tenis, 2004;
5. Schonborn, R.,Tenisul, metodologia instruirii,
6. Voia, R., Tenis, mica enciclopedie, Ed. Sport-turism, 1978.