Sunteți pe pagina 1din 1

Şedinţa EXTRAORDINARĂ din data de 13.09.

2019 va avea următoarea :

ORDINE DE ZI

1. Proiect de hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și


Administrației Publice prin Compania Naţională de Investiţii ″C.N.I.″ S.A., a amplasamentului şi
asigurarea condiţiilor în vederea realizării obiectivului de investiţii „Reabilitare, modernizare, dotare
și extindere cinematograf, comuna Periam, sat Periam, str.Magnoliei, nr.27, județul Timiș”;
- iniţiator: primar; raport al compartimentului de specialitate (Dezvoltare
Economico-socială, Urbanism și Transport Public din cadrul Primăriei Comunei
Periam); aviz Comisia de specialitate nr.II din cadrul Consiliului Local Periam.

2. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea art.1-3 din H.C.L. Periam


nr.73/06.09.2019 privind instituirea unei taxe speciale în vederea colectării și transportării deșeurilor municipale
de pe raza UAT Periam, ca urmare a situației de urgență generată de nerespectarea clauzelor contractuale de
către operatorul de salubrizare ASOCIEREA S.C. BRAI-CATA S.R.L. - S.C. LIBRO EVENTS S.R.L.;
- iniţiator: primar; raport al compartimentului de specialitate (Financiar-contabil,
Impozite și taxe din cadrul Primăriei Comunei Periam); aviz Comisia de
specialitate nr.I din cadrul Consiliului Local Periam.

PRIMAR,
Ing. ec. DUMITRAŞ CORNEL