Sunteți pe pagina 1din 33

ORDIN NR.

208 DIN 7 MARTIE 2012


privind aprobarea Listei tarifelor pentru prestaţiile în domeniul sănătăţii publice efectuate la nivelul
direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti şi de către Institutul Naţional de Sănătate
Publică
EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 172 din 16 martie 2012

Văzând Referatul de aprobare al Direcţiei sănătate publică şi control în sănătate publică nr. R.L. 1.942 din
7 martie 2012,
având în vedere art. 41 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi
completările ulterioare,
în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea
Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

ART. 1
Se aprobă Lista tarifelor pentru prestaţiile în domeniul sănătăţii publice efectuate la nivelul direcţiilor de
sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti şi de către Institutul Naţional de Sănătate Publică,
prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
ART. 2
Pentru determinările pe care laboratoarele le pot efectua, dar nu sunt cuprinse în prezentul ordin, tarifarea
se va face conform devizului.
ART. 3
Sunt exceptate de la plata prestaţiilor prevăzute la art. 1 instituţiile publice aflate în subordinea
Ministerului Sănătăţii, finanţate integral de la bugetul de stat, precum şi persoanele fizice care beneficiază de
gratuitate, conform prevederilor legale în vigoare.
ART. 4
Se interzice refacturarea în scop lucrativ a oricăreia dintre prestaţiile care fac obiectul prezentului ordin.
ART. 5
Direcţia sănătate publică şi control în sănătate publică şi Direcţia generală economică din cadrul
Ministerul Sănătăţii, direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, precum şi Institutul
Naţional de Sănătate Publică vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
ART. 6
La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului sănătăţii nr. 37/2006 privind
tarifele pentru prestaţiile efectuate de direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti şi de
institutele de sănătate publică, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 54 din 20 ianuarie
2006, cu modificările ulterioare.
ART. 7
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul sănătăţii,
Ritli Ladislau

Bucureşti, 7 martie 2012.


Nr. 208.

1
ANEXA 1

LISTA
tarifelor pentru prestaţiile în domeniul sănătăţii publice efectuate la nivelul direcţiilor de sănătate publică
judeţene şi a municipiului Bucureşti şi de către Institutul Naţional de Sănătate Publică
______________________________________________________________________________
| Activitatea sau prestaţia | Tariful |
| | - lei - |
|____________________________________________________________|_________________|
| I. MICROBIOLOGIE, SEROLOGIE ŞI PARAZITOLOGIE |
|______________________________________________________________________________|
| Examenul bacteriologic al sputei | 25 |
|____________________________________________________________|_________________|
| Antibiograma | 25 |
|____________________________________________________________|_________________|
| Determinarea titrului ASLO | 19 |
|____________________________________________________________|_________________|
| Reacţia Wright | 8 |
|____________________________________________________________|_________________|
| Reacţia Widal | 19 |
|____________________________________________________________|_________________|
| Reacţia Huddlesson | 6 |
|____________________________________________________________|_________________|
| Reacţia WDRL | 10 |
|____________________________________________________________|_________________|
| Reacţii de fixare a complementului | 21 |
|____________________________________________________________|_________________|
| Reacţii serice cantitative | 9 |
|____________________________________________________________|_________________|
| Reacţii de hemaglutinoinhibare | 38 |
|____________________________________________________________|_________________|
| Reacţii de latexaglutinare | 12 |
|____________________________________________________________|_________________|
| Reacţii de hemaglutinare pasivă | 14 |
|____________________________________________________________|_________________|
| Reacţii de aglutinare liză | 14 |
|____________________________________________________________|_________________|
| Examen serologic pentru HIV | test rapid | 34 |
|____________________________________|_______________________|_________________|
| | ELISA | 30 |
|____________________________________|_______________________|_________________|
| Determinare Ag. HBs | 40 |
|____________________________________________________________|_________________|
| Confirmare Ag. HBs | 50 |
|____________________________________________________________|_________________|
| Determinare anticorpi HBs | determinare calitativă | 50 |
|___________________________________|________________________|_________________|
| | determinare cantitativă| 50 |
|___________________________________|________________________|_________________|
| Determinarea Ag. HBe | 60 |
|____________________________________________________________|_________________|
| Determinarea anticorpilor HBe | 60 |
|____________________________________________________________|_________________|
| Determinarea anticorpilor HBc | 50 |
|____________________________________________________________|_________________|
| Determinarea anticorpilor HAV | 50 |
|____________________________________________________________|_________________|
| Determinarea anticorpilor HCV | 60 |
|____________________________________________________________|_________________|
| Determinarea anticorpilor HDV | 60 |
|____________________________________________________________|_________________|

2
______________________________________________________________________________
| Activitatea sau prestaţia | Tariful |
| | - lei - |
|____________________________________________________________|_________________|
| Determinarea anticorpilor în | hemaglutinare pasivă | 19 |
| difterie | | |
|____________________________________|_______________________|_________________|
| | ELISA | 24 |
|____________________________________|_______________________|_________________|
| Determinarea anticorpilor în tetanos | 22 |
|____________________________________________________________|_________________|
| Determinarea anticorpilor în rujeolă | 90 |
|____________________________________________________________|_________________|
| Determinarea anticorpilor în rubeolă | 80 |
|____________________________________________________________|_________________|
| Determinarea anticorpilor în tusea convulsivă | 20 |
|____________________________________________________________|_________________|
| Determinarea anticorpilor în infecţia cu Chl. trachomatis | 25 |
|____________________________________________________________|_________________|
| Determinarea anticorpilor în oreion | 45 |
|____________________________________________________________|_________________|
| Determinarea anticorpilor în leptospiroză | 28 |
|____________________________________________________________|_________________|
| Determinarea anticorpilor în bruceloză | 28 |
|____________________________________________________________|_________________|
| Determinarea anticorpilor în toxoplasmoză | 60 |
|____________________________________________________________|_________________|
| Alte determinări serologice | pe bază de |
| | deviz, în |
| | funcţie de |
| | agentul patogen |
| | de decelat |
|____________________________________________________________|_________________|
| Coprocultură | 35 |
|____________________________________________________________|_________________|
| Urocultură | 30 |
|____________________________________________________________|_________________|
| Hemocultură | 50 |
|____________________________________________________________|_________________|
| Hemocultură asistată în sistem automat | 160 |
|____________________________________________________________|_________________|
| Exudat faringian | 25 |
|____________________________________________________________|_________________|
| Alte culturi bacteriene | pe bază de |
| | deviz, în |
| | funcţie de |
| | agentul patogen |
| | de decelat |
|____________________________________________________________|_________________|
| Examen coproparazitologic | 12 |
|____________________________________________________________|_________________|
| ELISA în boli parazitare | pe bază de |
| | deviz, în |
| | funcţie de |
| | agentul patogen |
| | de decelat |
|____________________________________________________________|_________________|
| Frotiu în picătură groasă pentru malarie şi filarioză | 7 |
|____________________________________________________________|_________________|
| Examen de spută pentru Pneumocystis carinii | 8 |
|____________________________________________________________|_________________|

3
______________________________________________________________________________
| Activitatea sau prestaţia | Tariful |
| | - lei - |
|____________________________________________________________|_________________|
| Alte determinări în boli parazitare | pe bază de |
| | deviz, în |
| | funcţie de |
| | agentul patogen |
| | de decelat şi de|
| | tehnica |
| | utilizată |
|____________________________________________________________|_________________|
| Test rapid malarie | 31 |
|____________________________________________________________|_________________|
| II. CONTROLUL BACTERIOLOGIC PENTRU SPITALE |
|______________________________________________________________________________|
| Eficienţa sterilizării | 25/probă |
|____________________________________________________________|_________________|
| Menţinerea sterilităţii | 35/probă |
|____________________________________________________________|_________________|
| Catgut chirurgical | 18/probă |
|____________________________________________________________|_________________|
| Soluţii perfuzabile | 30/probă |
|____________________________________________________________|_________________|
| Condiţii igienico-sanitare | 35/probă |
|____________________________________________________________|_________________|
| Aeromicrofloră | 25/probă |
|____________________________________________________________|_________________|
| III. VACCINĂRI |
|______________________________________________________________________________|
| Vaccinări necuprinse în Programul naţional de imunizări | 6 + preţ vaccin |
|____________________________________________________________|_________________|
| IV. ACTIVITĂŢI DDD |
|______________________________________________________________________________|
| Dezinfecţii | 0,25 lei/mp |
|____________________________________________________________|_________________|
| Dezinsecţii | 0,19 lei/mp |
|____________________________________________________________|_________________|
| Deratizări | 0,13 lei/mp |
|____________________________________________________________|_________________|
| V. IGIENĂ |
|______________________________________________________________________________|
| V.1. Determinări în aerul ambiant |
|______________________________________________________________________________|
| Acid clorhidric | 19 |
|____________________________________________________________|_________________|
| Amoniac | 22 |
|____________________________________________________________|_________________|
| Aldehide totale | 27 |
|____________________________________________________________|_________________|
| Aerosoli de acid sulfuric şi sulfaţi solubili | 25 |
|____________________________________________________________|_________________|
| Clor | 27 |
|____________________________________________________________|_________________|
| Oxizi de azot | 25 |
|____________________________________________________________|_________________|
| Dioxid de sulf (valoare medie 30 minute) | 25 |
|____________________________________________________________|_________________|
| Dioxid de sulf (valoare medie zilnică) | 35 |
|____________________________________________________________|_________________|
| Fenoli | 30 |
|____________________________________________________________|_________________|
| Hidrogen sulfurat | 30 |
|____________________________________________________________|_________________|

4
______________________________________________________________________________
| Activitatea sau prestaţia | Tariful |
| | - lei - |
|____________________________________________________________|_________________|
| Dioxid de carbon | 30 |
|____________________________________________________________|_________________|
| Monoxid de carbon | 30 |
|____________________________________________________________|_________________|
| Fluor | 30 |
|____________________________________________________________|_________________|
| Toluen | 30 |
|____________________________________________________________|_________________|
| Pulberi în suspensie PM10, metoda gravimetrică (valoare | 45 |
| medie zilnică) | |
|____________________________________________________________|_________________|
| Pulberi totale în suspensie (medie 30 minute) | 30 |
|____________________________________________________________|_________________|
| Pulberi sedimentabile | 25 |
|____________________________________________________________|_________________|
| Mercur | 35 |
|____________________________________________________________|_________________|
| Sulfură de carbon | 30 |
|____________________________________________________________|_________________|
| Ozon | 30 |
|____________________________________________________________|_________________|
| Pulberi negre | 25 |
|____________________________________________________________|_________________|
| 3,4 benzpiren | 45 |
|____________________________________________________________|_________________|
| Azbest | 100 |
|____________________________________________________________|_________________|
| V.2. Determinări în apă |
|______________________________________________________________________________|
| Determinarea indicatorilor curenţi în apă (potabilă, de suprafaţă şi |
| reziduală) |
|______________________________________________________________________________|
| Examen organoleptic şi fizic |
|______________________________________________________________________________|
| Culoare, miros, gust | 10/parametru |
|____________________________________________________________|_________________|
| pH | 10 |
|____________________________________________________________|_________________|
| Turbiditate | 10 |
|____________________________________________________________|_________________|
| Conductivitate | 10 |
|____________________________________________________________|_________________|
| Examen chimic |
|______________________________________________________________________________|
| Amoniac | 25 |
|____________________________________________________________|_________________|
| Nitriţi | 25 |
|____________________________________________________________|_________________|
| Cloruri | 30 |
|____________________________________________________________|_________________|
| Substanţe organice oxidabile - CCOMn | 25 |
|____________________________________________________________|_________________|
| Examen chimic complex pentru apa potabilă | Conform |
| | devizului |
|____________________________________________________________|_________________|
| Determinări chimice în apă potabilă |
|______________________________________________________________________________|
| Prelevare de probe de apă pentru analiza chimică | 10/probă |
|____________________________________________________________|_________________|

5
______________________________________________________________________________
| Activitatea sau prestaţia | Tariful |
| | - lei - |
|____________________________________________________________|_________________|
| Fier, mangan, plumb, aluminiu, zinc, arsen, cupru, nichel, | 30/determinare |
| cadmiu, seleniu, calciu, magneziu, brom/bromaţi etc. | |
| analize spectrofotometrice de absorbţie moleculară) | |
|____________________________________________________________|_________________|
| Fier, mangan, plumb, aluminiu, | pregătire probă | 10 |
| zinc, arsen, cupru, nichel, |______________________|_________________|
| cadmiu, seleniu, calciu, magneziu | determinare | 50/element |
| etc. (prin spectrofotometrie în | | |
| absorbţie atomică) | | |
|_____________________________________|______________________|_________________|
| Sodiu, potasiu, calciu, magneziu - determinare chimică | 35/determinare |
|____________________________________________________________|_________________|
| Sodiu, potasiu, calciu, magneziu | pregătire probă | 10 |
| (prin spectrofotometrie în |______________________|_________________|
| absorbţie atomică) | determinare | 50/element |
|_____________________________________|______________________|_________________|
| Detergenţi (analize spectrofotometrice de absorbţie | 38 |
| moleculară) | |
|____________________________________________________________|_________________|
| Fluor (analiza electrochimică) | 20 |
|____________________________________________________________|_________________|
| Anioni dizolvaţi: fluorură, | pregătire probă | 10 |
| iodură, clorură, nitrit, nitrat, |______________________|_________________|
| fosfat, sulfat etc. (prin | determinare | 200/probă |
| ioncromatografie) | | |
|_____________________________________|______________________|_________________|
| Cationi dizolvaţi: litiu, sodiu, | pregătire probă | 10 |
| amoniu, potasiu, mangan, calciu, |______________________|_________________|
| magneziu etc. (prin | determinare | 200/probă |
| ioncromatografie) | | |
|_____________________________________|______________________|_________________|
| Iod (analize spectrofotometrice de absorbţie moleculară) | 25 |
|____________________________________________________________|_________________|
| Iod (determinare chimică) | 25 |
|____________________________________________________________|_________________|
| Alcalinitate, aciditate | 20 |
|____________________________________________________________|_________________|
| CBO5 | 30 |
|____________________________________________________________|_________________|
| Suspensii | 30 |
|____________________________________________________________|_________________|
| Reziduu fix | 30 |
|____________________________________________________________|_________________|
| Fenol (analize spectrofotometrice de absorbţie moleculară) | 45 |
|____________________________________________________________|_________________|
| Fenol (determinare chimică) | 30 |
|____________________________________________________________|_________________|
| Reziduuri petroliere (metoda extracţiei) | 100 |
|____________________________________________________________|_________________|
| Hidrocarburi policiclice aromatice | pregătire probă | 50 |
| prin metoda HPLC |_______________________|_________________|
| | determinare | 200/probă |
|____________________________________|_______________________|_________________|
| Trihalometani (prin | pregătire probă | 20 |
| gazcromatografie) |_______________________|_________________|
| | determinare | 150/probă |
|____________________________________|_______________________|_________________|

6
______________________________________________________________________________
| Activitatea sau prestaţia | Tariful |
| | - lei - |
|____________________________________________________________|_________________|
| Pesticide (prin gazcromatografie) | pregătire probă | 30 |
| |_______________________|_________________|
| | determinare | 200/probă |
|____________________________________|_______________________|_________________|
| Oxigen dizolvat - metoda iodometrică | 28 |
|____________________________________________________________|_________________|
| Oxigen dizolvat - cu oxigenometru portabil | 35 |
|____________________________________________________________|_________________|
| Carbon organic total (TOC, IC, TC, | pregătire probă | 50 |
| NPOC) |_______________________|_________________|
| | determinare | 150/probă |
|____________________________________|_______________________|_________________|
| Fosfaţi (analize spectrofotometrice de absorbţie | 30 |
| moleculară) | |
|____________________________________________________________|_________________|
| Fosfaţi - determinare chimică | 30 |
|____________________________________________________________|_________________|
| Sulfaţi (analize spectrofotometrice de absorbţie | 35 |
| moleculară) | |
|____________________________________________________________|_________________|
| Sulfaţi (determinare gravimetrică) | 30 |
|____________________________________________________________|_________________|
| Nitriţi (analize spectrofotometrice de absorbţie | 25 |
| moleculară) | |
|____________________________________________________________|_________________|
| Nitraţi (analize spectrofotometrice de absorbţie | 35/determinare |
| moleculară) | |
|____________________________________________________________|_________________|
| Hidrogen sulfurat (analize spectrofotometrice de absorbţie | 50 |
| moleculară) | |
|____________________________________________________________|_________________|
| Duritate temporară, permanentă şi totală | 25 |
|____________________________________________________________|_________________|
| Cianuri şi cianogeni (analize spectrofotometrice de | 60 |
| absorbţie moleculară) | |
|____________________________________________________________|_________________|
| Clor rezidual | liber | 15 |
| |_______________________|_________________|
| | total | 25 |
|____________________________________|_______________________|_________________|
| Determinare metale prin ICP-MS | pregătire probă | 65 |
| (spectrometrie de masă cu plasmă |_______________________|_________________|
| cuplată inductiv) | determinare | 170/1 element |
| | |_________________|
| | | 300/2 elemente |
| | |_________________|
| | | 400/3 elemente |
| | |_________________|
| | | 500/4 elemente |
| |_______________________|_________________|
| | determinare pentru | 110/element |
| | fiecare element | |
| | suplimentar | |
|____________________________________|_______________________|_________________|
| Bor (determinare prin spectroscopie moleculară) | 25 |
|____________________________________________________________|_________________|
| Determinări în apă cu specificarea metodei de lucru |
|______________________________________________________________________________|

7
______________________________________________________________________________
| Activitatea sau prestaţia | Tariful |
| | - lei - |
|____________________________________________________________|_________________|
| Determinare prin spectrofotometrie | pregătire probă | 10 |
| în absorbţie atomică |______________________|_________________|
| | determinare | 50/element |
|_____________________________________|______________________|_________________|
| Determinare prin gazcromatografie | pregătire probă | 50 |
| |______________________|_________________|
| | determinare | 150/probă |
|_____________________________________|______________________|_________________|
| Determinare prin lichidcromatografie| pregătire probă | 50 |
| |______________________|_________________|
| | determinare | 200/probă |
|_____________________________________|______________________|_________________|
| Determinare prin ioncromatografie | pregătire probă | 30 |
| |______________________|_________________|
| | determinare | 200/probă |
|_____________________________________|______________________|_________________|
| Determinare prin ICP-MS | pregătire probă | 65 |
| (spectrometrie de masă cu plasmă |______________________|_________________|
| cuplată inductiv) | determinare | 170/1 element |
| |______________________|_________________|
| | determinare | 300/2 elemente |
| | 6 elemente/probă | |
| |______________________|_________________|
| | pentru fiecare | 400/3 elemente |
| | element suplimentar | |
|_____________________________________|______________________|_________________|
| Ape reziduale şi de suprafaţă |
|______________________________________________________________________________|
| pH | 15 |
|____________________________________________________________|_________________|
| Turbiditate | 15 |
|____________________________________________________________|_________________|
| CBO5 | 30 |
|____________________________________________________________|_________________|
| Suspensii | 35 |
|____________________________________________________________|_________________|
| Reziduu fix | 30 |
|____________________________________________________________|_________________|
| Fenoli (analize spectrofotometrice de absorbţie moleculară)| 47 |
|____________________________________________________________|_________________|
| Substanţe organice oxidabile - CCOCr | 50 |
|____________________________________________________________|_________________|
| Substanţe organice oxidabile - CCOMn | 30 |
|____________________________________________________________|_________________|
| Oxigen dizolvat - metoda iodometrică | 28 |
|____________________________________________________________|_________________|
| Oxigen dizolvat - cu oxigenmetru portabil | 35 |
|____________________________________________________________|_________________|
| Sulfaţi (analize spectrofotometrice de absorbţie | 35 |
| moleculară) | |
|____________________________________________________________|_________________|
| Nitriţi (analize spectrofotometrice de absorbţie | 30 |
| moleculară) | |
|____________________________________________________________|_________________|
| Amoniac (analize spectrofotometrice de absorbţie | 33 |
| moleculară) | |
|____________________________________________________________|_________________|
| Hidrogen sulfurat (analize spectrofotometrice de absorbţie | 50 |
| moleculară) | |
|____________________________________________________________|_________________|

8
______________________________________________________________________________
| Activitatea sau prestaţia | Tariful |
| | - lei - |
|____________________________________________________________|_________________|
| Detergenţi (analize spectrofotometrice de absorbţie | 38 |
| moleculară) | |
|____________________________________________________________|_________________|
| Duritate | 25 |
|____________________________________________________________|_________________|
| Cianuri şi cianogeni (analize spectrofotometrice de | 60 |
| absorbţie moleculară) | |
|____________________________________________________________|_________________|
| Clor rezidual | liber | 25 |
| |______________________|_________________|
| | total | 25 |
|_____________________________________|______________________|_________________|
| Cloruri | 25 |
|____________________________________________________________|_________________|
| Metale (zinc, nichel, plumb, fier, mangan, aluminiu, arsen,| 35/determinare |
| cupru, nichel, cadmiu, seleniu, calciu, magneziu etc.) | |
| (analize spectrofotometrice de absorbţie moleculară) | |
|____________________________________________________________|_________________|
| Mercur (analiza prin | pregătire probă | 25 |
| spectrofotometrie cu absorbţie |_______________________|_________________|
| atomică cu generator de hidruri) | determinare | 50/element |
|____________________________________|_______________________|_________________|
| Arsen (analiza prin | pregătire probă | 25 |
| spectrofotometrie cu absorbţie |_______________________|_________________|
| atomică cu generator de hidruri) | determinare | 50/element |
|____________________________________|_______________________|_________________|
| Nitraţi (analize spectrofotometrice de absorbţie | 40 |
| moleculară) | |
|____________________________________________________________|_________________|
| Alcalinitate şi aciditate | 25 |
|____________________________________________________________|_________________|
| Brom/Bromaţi | 35 |
|____________________________________________________________|_________________|
| Parametrii microbiologici şi parametrii indicatori de potabilitate a apei |
|______________________________________________________________________________|
| Prelevare de probe de apă pentru analiza microbiologică | 35/probă |
|____________________________________________________________|_________________|
| Număr colonii la 22 °C şi 37 °C | 20/parametru |
|____________________________________________________________|_________________|
| Bacterii coliforme | 25 |
|____________________________________________________________|_________________|
| Escherichia coli | 25 |
|____________________________________________________________|_________________|
| Enterococi | 25 |
|____________________________________________________________|_________________|
| Clostridium perfringens | 55 |
|____________________________________________________________|_________________|
| Bacterii din genul Salmonella | 80/probă |
|____________________________________________________________|_________________|
| Pseudomonas aeruginosa | 30 |
|____________________________________________________________|_________________|
| Analiza microbiologică a apei de îmbăiere din zonele | 200/probă |
| naturale | |
|____________________________________________________________|_________________|
| Analiza microbiologică a apei de piscină | 200 |
|____________________________________________________________|_________________|
| Determinare Legionella pneumophila | 110 |
|____________________________________________________________|_________________|
| Apă de irigaţii | 72 |
|____________________________________________________________|_________________|

9
______________________________________________________________________________
| Activitatea sau prestaţia | Tariful |
| | - lei - |
|____________________________________________________________|_________________|
| Ape reziduale menajere | 250 |
|____________________________________________________________|_________________|
| Sol şi nămol | 72 |
|____________________________________________________________|_________________|
| Plante irigate | 78 |
|____________________________________________________________|_________________|
| Analiza parazitologică | 200/probă |
|____________________________________________________________|_________________|
| V.3. Determinări în alimente |
|______________________________________________________________________________|
| Examen organoleptic | 10 |
|____________________________________________________________|_________________|
| Examen fizic |
|______________________________________________________________________________|
| Analize ponderale | 10 |
|____________________________________________________________|_________________|
| Densitate | 12 |
|____________________________________________________________|_________________|
| Umiditate | 20 |
|____________________________________________________________|_________________|
| Refractometrie | 12 |
|____________________________________________________________|_________________|
| Solubilitate | 10 |
|____________________________________________________________|_________________|
| Granulaţie | 10 |
|____________________________________________________________|_________________|
| Punct de topire | 18 |
|____________________________________________________________|_________________|
| Punct de fierbere | 11 |
|____________________________________________________________|_________________|
| Viscozitate | 12 |
|____________________________________________________________|_________________|
| Examinări chimice |
|______________________________________________________________________________|
| Proteine | 75 |
|____________________________________________________________|_________________|
| Lipide prin: | metoda extracţiei | 30 |
| | simple | |
|____________________________________|_______________________|_________________|
| | metoda Soxhlet | 75 |
|____________________________________|_______________________|_________________|
| | metoda butirometrică | 40 |
|____________________________________|_______________________|_________________|
| Glucide - zahăr direct reducător | 25 |
|____________________________________________________________|_________________|
| Glucide - zahăr total | 30 |
|____________________________________________________________|_________________|
| Cenuşă: | totală | 45 |
|____________________________________|_______________________|_________________|
| | insolubilă în acid | 55 |
| | clorhidric | |
|____________________________________|_______________________|_________________|
| Colagen | 60 |
|____________________________________________________________|_________________|
| Alfa aminoacizi liberi totali | 8 |
|____________________________________________________________|_________________|
| Celuloză | 36 |
|____________________________________________________________|_________________|
| Caroten (metoda clasică) | 18 |
|____________________________________________________________|_________________|

10
______________________________________________________________________________
| Activitatea sau prestaţia | Tariful |
| | - lei - |
|____________________________________________________________|_________________|
| Vitamina C (metoda clasică) | 24 |
|____________________________________________________________|_________________|
| Aciditate totală | 15 |
|____________________________________________________________|_________________|
| Aciditate liberă | 15 |
|____________________________________________________________|_________________|
| Aciditate volatilă | 22 |
|____________________________________________________________|_________________|
| Azot uşor hidrolizabil | 30 |
|____________________________________________________________|_________________|
| Plumb (prin spectrofotometrie în | pregătire probă | 50 |
| absorbţie atomică) |_______________________|_________________|
| | determinare | 50/probă |
|____________________________________|_______________________|_________________|
| Mercur (prin spectrofotometrie în | pregătire probă | 70 |
| absorbţie atomică) |_______________________|_________________|
| | determinare | 50/probă |
|____________________________________|_______________________|_________________|
| Conservanţi (metoda clasică) | 35 |
|____________________________________________________________|_________________|
| Conservanţi (prin | pregătire probă | 50 |
| lichidcromatografie - HPLC) |_______________________|_________________|
| | determinare | 200/probă |
|____________________________________|_______________________|_________________|
| Coloranţi - identificare | 20 |
|____________________________________________________________|_________________|
| Azotaţi | 40 |
|____________________________________________________________|_________________|
| Azotiţi | 25 |
|____________________________________________________________|_________________|
| Polifosfaţi | 42 |
|____________________________________________________________|_________________|
| Alcool metilic (metoda clasică) | 21 |
|____________________________________________________________|_________________|
| Dioxid de carbon | 16 |
|____________________________________________________________|_________________|
| Zaharine şi ciclamat (metoda clasică) | 23/element |
|____________________________________________________________|_________________|
| Zaharine şi ciclamat (prin | pregătire probă | 50 |
| lichidcromatografie - HPLC) |______________________|_________________|
| | determinare | 200/probă |
|_____________________________________|______________________|_________________|
| Iod total în sarea iodată | 40 |
|____________________________________________________________|_________________|
| Clorură de magneziu în sare | 15 |
|____________________________________________________________|_________________|
| Trioxid de fier în sare | 25 |
|____________________________________________________________|_________________|
| Substanţe insolubile în apă | 10 |
|____________________________________________________________|_________________|
| Substanţe insolubile în alcool | 17 |
|____________________________________________________________|_________________|
| Indici pentru grăsimi: | indicele de iod | 20 |
| |_______________________|_________________|
| | indicele de peroxid | 16 |
| |_______________________|_________________|
| | indicele de | 20 |
| | saponificare | |
|____________________________________|_______________________|_________________|

11
______________________________________________________________________________
| Activitatea sau prestaţia | Tariful |
| | - lei - |
|____________________________________________________________|_________________|
| Controlul pasteurizării produselor | pasteurizarea laptelui| 20 |
| alimentare: | (testul fosfatazei) | |
| |_______________________|_________________|
| | pasteurizarea înaltă a| 22 |
| | laptelui (testul | |
| | peroxidazei) | |
| |_______________________|_________________|
| | semiconserve din carne| 26 |
| | (testul fosfatazei) | |
| |_______________________|_________________|
| | semiconserve din carne| 15 |
| | (testul coagulării | |
| | proteinelor) | |
|____________________________________|_______________________|_________________|
| Determinarea pH în alimente | 11 |
|____________________________________________________________|_________________|
| Identificarea amidonului: | în lapte | 10 |
| |_______________________|_________________|
| | în produse de carne | 12 |
|____________________________________|_______________________|_________________|
| Testul reductazei în lapte | 12 |
|____________________________________________________________|_________________|
| Reacţia Kreiss în grăsimi | 12 |
|____________________________________________________________|_________________|
| Teste de prospeţime: | identificarea | 25 |
| | amoniacului liber | |
| |_______________________|_________________|
| | identificarea | 25 |
| | hidrogenului sulfurat | |
|____________________________________|_______________________|_________________|
| Determinarea glutenului: | umed | 11 |
| |_______________________|_________________|
| | indice glutenic | 10 |
| |_______________________|_________________|
| | indice de deformare a | 15 |
| | glutenului | |
|____________________________________|_______________________|_________________|
| Determinarea porozităţii produselor de panificaţie | 15 |
|____________________________________________________________|_________________|
| Controlul ermeticităţii conservelor | 11 |
|____________________________________________________________|_________________|
| Determinarea capacităţii de creştere la drojdie | 11 |
|____________________________________________________________|_________________|
| Determinarea conţinutului de fier în făină, boia de ardei | 19 |
| şi zahăr | |
|____________________________________________________________|_________________|
| Determinarea uleiurilor volatile din produse vegetale | 45 |
|____________________________________________________________|_________________|
| Controlul limitei de impurităţi în produse vegetale | 69 |
| (metale grele) | |
|____________________________________________________________|_________________|
| Determinarea corpilor străini: | în cereale | 12 |
| |_______________________|_________________|
| | impurităţi minerale în| 25 |
| | alimente | |
|____________________________________|_______________________|_________________|
| Determinări de aditivi alimentari |
|______________________________________________________________________________|

12
______________________________________________________________________________
| Activitatea sau prestaţia | Tariful |
| | - lei - |
|____________________________________________________________|_________________|
| Determinare prin | pregătirea probei de | 50 |
| lichidcromatografie (HPLC) | alimente pentru | |
| | determinare de | |
| | îndulcitori, | |
| | conservanţi, coloranţi| |
| | etc. | |
| |_______________________|_________________|
| | determinare | 200 |
|____________________________________|_______________________|_________________|
| Determinare prin ioncromatografie | pregătirea probei de | 50 |
| (IC) | alimente pentru | |
| | determinare de: | |
| | nitraţi, nitriţi, | |
| | fosfaţi | |
| |_______________________|_________________|
| | determinare | 150 |
|____________________________________|_______________________|_________________|
| Determinarea reziduurilor de pesticide sau metaboliţi de pesticide în |
| alimente cu destinaţie nutriţională specială |
|______________________________________________________________________________|
| Determinare prin gazcromatografie | pregătirea probei | 100 |
| (GC) |_______________________|_________________|
| | determinare prin | 180/probă |
| | GC-ECD (pesticide | |
| | organoclorurate) | |
| |_______________________|_________________|
| | determinare prin | 180/probă |
| | GC-NPD (pesticide | |
| | organofosforice) | |
|____________________________________|_______________________|_________________|
| Determinare prin | pregătirea probei | 100 |
| lichidcromatografie (HPLC) |_______________________|_________________|
| | determinare prin HPLC | 200 |
| | (alte pesticide) | |
|____________________________________|_______________________|_________________|
| Determinare de micotoxine |
|______________________________________________________________________________|
| Determinarea reziduurilor de | prin ELISA cu | 350/probă |
| micotoxine | purificare pe coloana | |
| | de imunoafinitate | |
| |_______________________|_________________|
| | prin ELISA fără | 230/probă |
| | purificare | |
| |_______________________|_________________|
| | prin ELISA | 60/probă |
| | identificare rapidă | |
|____________________________________|_______________________|_________________|
| Determinarea prin | pregătirea probei de | 100 |
| lichidcromatografie (HPLC) | alimente | |
| |_______________________|_________________|
| | determinare | 200 |
|____________________________________|_______________________|_________________|
| Determinări diverse |
|______________________________________________________________________________|
| Dioxid de sulf total în leber şi produse dulci | 26 |
|____________________________________________________________|_________________|
| Acid feric în sucuri şi germeni de fructe | 20 |
|____________________________________________________________|_________________|
| Capsaicina în boia de ardei | 35 |
|____________________________________________________________|_________________|

13
______________________________________________________________________________
| Activitatea sau prestaţia | Tariful |
| | - lei - |
|____________________________________________________________|_________________|
| Determinarea concentraţiei alcoolice | 35/determinare |
|____________________________________________________________|_________________|
| Determinarea esterilor, furfurolului şi alcoolilor | 35/determinare |
| superiori (metoda clasică) | |
|____________________________________________________________|_________________|
| Determinarea compoziţiei alcoolice | pregătirea probei | 30 |
| prin gazcromatografie (GC) |_______________________|_________________|
| | determinare prin GC | 150/probă |
|____________________________________|_______________________|_________________|
| Determinarea clorurii de sodiu | 25 |
|____________________________________________________________|_________________|
| Determinarea alcalinităţii | 15 |
|____________________________________________________________|_________________|
| Titru proteic | 35 |
|____________________________________________________________|_________________|
| Extract cafea, ceai, vin | 45 |
|____________________________________________________________|_________________|
| Cafeină (metoda clasică) | 51 |
|____________________________________________________________|_________________|
| Cafeină (determinare prin | pregătire probă | 100 |
| lichidcromatografie) |_______________________|_________________|
| | determinare prin HPLC | 200 |
|____________________________________|_______________________|_________________|
| Reacţii de falsificare la miere | 57 |
|____________________________________________________________|_________________|
| Determinarea calciului în lapte | 37 |
|____________________________________________________________|_________________|
| Determinarea calciului în lapte | pregătire probă | 50 |
| prin spectrofotometrie în |_______________________|_________________|
| absorbţie atomică (cu prelucrarea | determinare | 50 |
| probei) | | |
|____________________________________|_______________________|_________________|
| Determinarea substanţelor reducătoare din zahăr | 28 |
|____________________________________________________________|_________________|
| Determinarea culorii zahărului | 18 |
|____________________________________________________________|_________________|
| Cupru, plumb în vin şi alte | pregătire probă | 50 |
| băuturi alcoolice, prin |_______________________|_________________|
| spectrofotometrie în absorbţie | determinare | 50/element |
| atomică (cu prelucrarea probei) | | |
|____________________________________|_______________________|_________________|
| Bioxid de sulf liber în vin | 15 |
|____________________________________________________________|_________________|
| Bioxid de sulf total în vin | 25 |
|____________________________________________________________|_________________|
| Determinarea alcoolului metilic din băuturile alcoolice şi | 35 |
| vin (metoda clasică) | |
|____________________________________________________________|_________________|
| | determinare | 180/probă |
|____________________________________|_______________________|_________________|
| Bere - concentraţia mustului primitiv | 30 |
|____________________________________________________________|_________________|
| Bere - determinarea culorii | 12 |
|____________________________________________________________|_________________|
| Bere - determinarea dioxidului de carbon | 25 |
|____________________________________________________________|_________________|
| Monoglutamat de sodiu (metoda clasică) | 36 |
|____________________________________________________________|_________________|
| Substanţe organice nesaponificabile | 27 |
|____________________________________________________________|_________________|

14
______________________________________________________________________________
| Activitatea sau prestaţia | Tariful |
| | - lei - |
|____________________________________________________________|_________________|
| Indice de tiobarbituric | 36 |
|____________________________________________________________|_________________|
| Dioxid de carbon în alcool | 25 |
|____________________________________________________________|_________________|
| Teste de simulare şi migrare metale (materiale în contact | 50/tip de |
| cu alimentul) | simulant |
|____________________________________________________________|_________________|
| Determinări bacteriologice din alimente |
|______________________________________________________________________________|
| Bacterioscopie | 4 |
|____________________________________________________________|_________________|
| Număr total de germeni | 20 |
|____________________________________________________________|_________________|
| Bacterii coliforme | 25 |
|____________________________________________________________|_________________|
| E.Coli | 25 |
|____________________________________________________________|_________________|
| Salmonella | 30 |
|____________________________________________________________|_________________|
| Stafilococ coagulazo-pozitiv | 25 |
|____________________________________________________________|_________________|
| Bacillus cereus | 25 |
|____________________________________________________________|_________________|
| Bacterii sulfito-reductoare | 25 |
|____________________________________________________________|_________________|
| Streptococ fecal | 25 |
|____________________________________________________________|_________________|
| Yersinia | 40 |
|____________________________________________________________|_________________|
| Vibrio parahaemoliticus | 40 |
|____________________________________________________________|_________________|
| Bacilus subtilis | 40 |
|____________________________________________________________|_________________|
| Leuconostoc | 40 |
|____________________________________________________________|_________________|
| Campylobacter pilori | 25 |
|____________________________________________________________|_________________|
| Listeria monocytogenes | 25 |
|____________________________________________________________|_________________|
| Enterobacterii | 25 |
|____________________________________________________________|_________________|
| Drojdii şi mucegaiuri | 18 |
|____________________________________________________________|_________________|
| Examen microbiologic al | cu PH peste 4,5 | 23 |
| conservelor sterilizate |_______________________|_________________|
| | cu PH sub 4,5 | 26 |
|____________________________________|_______________________|_________________|
| Expertiza condiţiilor de igienă prin indicatori microbiologici |
|______________________________________________________________________________|
| Recipienţi, utilaje | 30/probă |
|____________________________________________________________|_________________|
| Suprafeţe | 30/probă |
|____________________________________________________________|_________________|
| Aeromicrofloră | 25/probă |
|____________________________________________________________|_________________|
| Mâini personal | 40/probă |
|____________________________________________________________|_________________|
| Determinarea valorii nutritive a unui aliment sau a unei raţii alimentare |
|______________________________________________________________________________|

15
______________________________________________________________________________
| Activitatea sau prestaţia | Tariful |
| | - lei - |
|____________________________________________________________|_________________|
| Determinare statistică | 100 |
|____________________________________________________________|_________________|
| Alte determinări în aer, apă, sol, alimente şi alte produse, cu |
| specificarea metodei de lucru |
|______________________________________________________________________________|
| Determinare prin spectrofotometrie | pregătire probă aer, | 50 |
| în absorbţie atomică | aliment | |
| |_______________________|_________________|
| | pregătire probă apă | 30 |
| |_______________________|_________________|
| | pregătire probă alte | 50 |
| | produse | |
| |_______________________|_________________|
| | determinare prin | 50/element |
| | absorbţie atomică | chimic |
|____________________________________|_______________________|_________________|
| Determinare prin gazcromatografie | pregătire probă aer | 30 |
| |_______________________|_________________|
| | pregătire probă apă, | 50 |
| | aliment, alte produse | |
| |_______________________|_________________|
| | pregătire probă alte | 50 |
| | produse | |
| |_______________________|_________________|
| | determinare prin | 150/probă |
| | gazcromatografie | |
|____________________________________|_______________________|_________________|
| Determinare prin | pregătire probă aer | 50 |
| lichidcromatografie |_______________________|_________________|
| | pregătire probă apă, | 50 |
| | aliment, alte produse | |
| |_______________________|_________________|
| | pregătire probă din | 60 |
| | material biologic | |
| |_______________________|_________________|
| | determinare prin | 200/probă |
| | lichidcromatografie | |
|____________________________________|_______________________|_________________|
| Determinare prin ioncromatografie | pregătire probă aer | 50 |
| |_______________________|_________________|
| | pregătire probă apă, | 50 |
| | aliment, alte produse | |
| |_______________________|_________________|
| | pregătirea probă alte | 50 |
| | produse | |
| |_______________________|_________________|
| | determinare prin | 150/probă |
| | ioncromatografie | |
|____________________________________|_______________________|_________________|
| Determinare prin spectrometrie de | pregătire probă aer | 30 |
| masă cu plasmă cuplată inductiv |_______________________|_________________|
| (ICP-MS) | pregătire probă alte | 50 |
| | produse | |
| |_______________________|_________________|
| | determinare | 400 |
| | 6 elemente/probă | |
| |_______________________|_________________|
| | pentru fiecare element| 15/element |
| | suplimentar | |
|____________________________________|_______________________|_________________|

16
______________________________________________________________________________
| Activitatea sau prestaţia | Tariful |
| | - lei - |
|____________________________________________________________|_________________|
| V.4. Analize pentru cosmetice, detergenţi şi produse de curăţenie |
|______________________________________________________________________________|
| 1. Determinări fizico-chimice |
|______________________________________________________________________________|
| Determinări organoleptice | 10 |
|____________________________________________________________|_________________|
| Densitate | 12 |
|____________________________________________________________|_________________|
| pH | 15 |
|____________________________________________________________|_________________|
| Umiditate v. substanţă uscată | 40 |
|____________________________________________________________|_________________|
| Solubilitate | 10 |
|____________________________________________________________|_________________|
| Clor activ | 20 |
|____________________________________________________________|_________________|
| Amoniac | 20 |
|____________________________________________________________|_________________|
| Acid formic, formaldehidă | 35 |
|____________________________________________________________|_________________|
| Alcalinitate | 20 |
|____________________________________________________________|_________________|
| Aciditate totală | 15 |
|____________________________________________________________|_________________|
| Aciditate | 23 |
|____________________________________________________________|_________________|
| Alcalinitate | 25 |
|____________________________________________________________|_________________|
| Substanţe reducătoare | 35 |
|____________________________________________________________|_________________|
| Carbonaţi | 35 |
|____________________________________________________________|_________________|
| Fosfaţi | 35 |
|____________________________________________________________|_________________|
| Sulfaţi | 35 |
|____________________________________________________________|_________________|
| Substanţă activă | 38 |
|____________________________________________________________|_________________|
| Substanţă anionică | 37 |
|____________________________________________________________|_________________|
| Indice de râncezire | 73 |
|____________________________________________________________|_________________|
| Extracţie cu eter de petrol | 30 |
|____________________________________________________________|_________________|
| Oxigen activ | 37 |
|____________________________________________________________|_________________|
| Punct de tulburare | 12 |
|____________________________________________________________|_________________|
| Stabilitate | 15 |
|____________________________________________________________|_________________|
| Putere de spumare | 12 |
|____________________________________________________________|_________________|
| Tipul emulsiei | 25 |
|____________________________________________________________|_________________|
| Conţinut în substanţe volatile | 36 |
|____________________________________________________________|_________________|
| Timpul de scurgere | 15 |
|____________________________________________________________|_________________|
| Viscozitate | 28 |
|____________________________________________________________|_________________|

17
______________________________________________________________________________
| Activitatea sau prestaţia | Tariful |
| | - lei - |
|____________________________________________________________|_________________|
| Punctul de topire | 15 |
|____________________________________________________________|_________________|
| Punctul de solidificare | 18 |
|____________________________________________________________|_________________|
| Acidul mercaptoacetic (cromatografie în strat subţire) | 150 |
|____________________________________________________________|_________________|
| Determinări spectrofotometrice în produsele cosmetice | 50 |
|____________________________________________________________|_________________|
| Determinări volumetrice în produsele cosmetice | 25 |
|____________________________________________________________|_________________|
| Determinări prin gazcromatografie în produsele cosmetice | 150/probă |
|____________________________________________________________|_________________|
| Determinări prin lichidcromatografie în produsele cosmetice| 200/probă |
|____________________________________________________________|_________________|
| Determinări electrochimice în produsele cosmetice | 20 |
|____________________________________________________________|_________________|
| Determinări prin cromatografie în strat subţire din | 150/probă |
| produsele cosmetice | |
|____________________________________________________________|_________________|
| Determinări gravimetrice în produsele cosmetice | 30 |
|____________________________________________________________|_________________|
| Determinări prin spectroscopie de absorbţie atomică în | 100/element |
| produsele cosmetice | |
|____________________________________________________________|_________________|
| Determinări prin ISP-MS în produsele cosmetice | 50/element |
|____________________________________________________________|_________________|
| Pregătire probă de produs cosmetic prin mineralizare | 50 |
|____________________________________________________________|_________________|
| Pregătire probă de produs cosmetic prin extragere în | 60 |
| solvenţi (pentru determinări de gazcromatografie sau | |
| lichidcromatografie) | |
|____________________________________________________________|_________________|
| Prelevare probă | 10 |
|____________________________________________________________|_________________|
| 2. Determinări microbiologice |
|______________________________________________________________________________|
| Număr total de germeni | 25 |
|____________________________________________________________|_________________|
| Bacterii coliforme | 45 |
|____________________________________________________________|_________________|
| E.Coli | 45 |
|____________________________________________________________|_________________|
| Salmonella | 100 |
|____________________________________________________________|_________________|
| Stafilococ aureus | 50 |
|____________________________________________________________|_________________|
| Pseudomonas aeruginosa | 72 |
|____________________________________________________________|_________________|
| Candida albicans | 50 |
|____________________________________________________________|_________________|
| Enterobacter | 40 |
|____________________________________________________________|_________________|
| Consultanţă de specialitate | 80/oră |
|____________________________________________________________|_________________|
| VI. MEDICINA MUNCII |
|______________________________________________________________________________|
| Determinarea expunerii la zgomot | 80/loc de muncă |
|____________________________________________________________|_________________|
| Determinarea zgomotului şi analiză spectrală | 90/loc de muncă |
|____________________________________________________________|_________________|

18
______________________________________________________________________________
| Activitatea sau prestaţia | Tariful |
| | - lei - |
|____________________________________________________________|_________________|
| Determinarea vibraţiilor mecanice | 80/loc de muncă |
|____________________________________________________________|_________________|
| Determinarea/Evaluarea iluminatului | 40/loc de muncă |
|____________________________________________________________|_________________|
| Determinarea efortului profesional preponderent fizic | 90/loc de muncă |
|____________________________________________________________|_________________|
| Examen audiometric | 45/persoană |
|____________________________________________________________|_________________|
| Evaluarea solicitărilor vizuale în relaţie cu activitatea | 50/persoană |
| profesională (intrare în/ieşire din schimbul de muncă), | |
| interpretarea rezultatelor, recomandări | |
|____________________________________________________________|_________________|
| Examinare Ergovision | 100/persoană |
|____________________________________________________________|_________________|
| Probe funcţionale ventilatorii | 25/persoană |
|____________________________________________________________|_________________|
| Evaluarea psihoaptitudinală a muncitorilor | 30/persoană |
|____________________________________________________________|_________________|
| Evaluarea capacităţii de muncă şi a oboselii profesionale | 80/persoană |
|____________________________________________________________|_________________|
| Teste funcţionale pentru diagnosticul sindromului Raynaud | 50/persoană |
|____________________________________________________________|_________________|
| Determinarea sau evaluarea microclimatului industrial | 55/loc de muncă |
|____________________________________________________________|_________________|
| Evaluarea suprasolicitării termice a organismului | 60/persoană |
|____________________________________________________________|_________________|
| Măsurarea nivelelor câmpurilor magnetice statice şi ale | 50/loc de muncă |
| câmpurilor electrice şi magnetice de joasă frecvenţă | |
|____________________________________________________________|_________________|
| Măsurarea nivelelor câmpurilor electrice şi magnetice de | 65/loc de muncă |
| joasă frecvenţă şi analiza spectrală sau a | |
| caracteristicilor formei de undă | |
|____________________________________________________________|_________________|
| Măsurarea nivelelor câmpurilor electromagnetice de înaltă | 100/loc de muncă|
| frecvenţă | |
|____________________________________________________________|_________________|
| Măsurarea nivelelor câmpurilor electromagnetice de înaltă | 150/loc de muncă|
| frecvenţă şi analiza spectrală sau a caracteristicilor | |
| formei de undă | |
|____________________________________________________________|_________________|
| Expertiză de specialitate cu evaluarea dozimetrică a | conform |
| densităţii de curent indus în corp de câmpurile electrice | devizului |
| sau magnetice de joasă frecvenţă | |
|____________________________________________________________|_________________|
| Expertiză de specialitate cu evaluarea dozimetrică a ratei | conform |
| de absorbţie specifice în expunerea la câmpuri | devizului |

| electromagnetice de înaltă frecvenţă | |


|____________________________________________________________|_________________|
| Expertiza expunerii la radiaţii laser | 65/loc de muncă |
|____________________________________________________________|_________________|
| Evaluarea nivelului câmpului electromagnetic | 100/loc de muncă|
|____________________________________________________________|_________________|
| Referat tehnic de interpretare a buletinului de câmpuri | 150/buletin |
| electromagnetice | |
|____________________________________________________________|_________________|
| Elaborarea referatului de impact asupra stării de sănătate | conform |
| privind expunerea la câmpuri electromagnetice | devizului |
|____________________________________________________________|_________________|

19
______________________________________________________________________________
| Activitatea sau prestaţia | Tariful |
| | - lei - |
|____________________________________________________________|_________________|
| Examen clinic general | 45/persoană |
|____________________________________________________________|_________________|
| Chestionar de specialitate | 40/chestionar |
|____________________________________________________________|_________________|
| Evaluarea ergonomică a locului de muncă | 50/loc de muncă |
|____________________________________________________________|_________________|
| Recomandări ergonomice de concepţie sau corecţie privind | 50/loc de muncă |
| disfuncţiile locului de muncă | |
|____________________________________________________________|_________________|
| Evaluarea solicitărilor neuropsihosenzoriale ale locului | 50/loc de muncă |
| de muncă | |
|____________________________________________________________|_________________|
| Evaluarea solicitărilor neuropsihosenzoriale la o persoană | 30/persoană |
|____________________________________________________________|_________________|
| Stabilirea profilului psihologic al unei persoane | 50/persoană |
|____________________________________________________________|_________________|
| Evaluarea stresului profesional la nivelul unui loc de | 85/loc de muncă |
| muncă | |
|____________________________________________________________|_________________|
| Profilaxia şi managementul stresului profesional | 35/persoană |
|____________________________________________________________|_________________|
| Determinarea riscurilor psihogene pentru sănătatea mintală | 85/persoană |
| a personalului | |
|____________________________________________________________|_________________|
| Determinări psihofiziologice pentru evaluarea adaptării şi | 35/persoană |
| oboselii în muncă | |
|____________________________________________________________|_________________|
| Determinări privind încărcarea executantului generată de | 35/persoană |
| conţinutul activităţii | |
|____________________________________________________________|_________________|
| Psihodiagnostic de psihopatologie ocupaţională | 30/persoană |
|____________________________________________________________|_________________|
| Testări psihologice privind autorizarea personalului pentru| 35/persoană |
| activităţi în condiţii de izolare, lucru la înălţime şi | |
| risc de electrocutare | |
|____________________________________________________________|_________________|
| Programe profilactice pentru menţinerea şi îmbunătăţirea | 100/loc de muncă|
| sănătăţii mintale a lucrătorilor pe loc de muncă sau | 80/persoană |
| grupuri-ţintă | |
|____________________________________________________________|_________________|
| Evaluarea consumului energetic în | prin metoda | 250/determinare |
| relaţie cu activitatea | calorimetriei indirecte| |
| profesională | (aparat COSMED k4b2) | |
| |________________________|_________________|
| | prin monitorizarea | 100/determinare |
| | frecvenţei cardiace | |
| | (Holter, ECG) | |
| |________________________|_________________|
| | prin metoda observaţiei| 50/determinare |
| | şi prin tabele | |
| | specifice | |
|___________________________________|________________________|_________________|
| Evaluarea reacţiilor cardiovasculare în relaţie cu | 150/determinare |
| activitatea profesională (prin monitorizare ECG şi TA | |
| Holter) | |
|____________________________________________________________|_________________|
| Evaluarea factorilor de risc cardiovascular şi a riscului | 100/determinare |
| cardiovascular legat de profesie | |
|____________________________________________________________|_________________|

20
______________________________________________________________________________
| Activitatea sau prestaţia | Tariful |
| | - lei - |
|____________________________________________________________|_________________|
| Recomandări privind îmbunătăţirea protecţiei sănătăţii | 100/loc de muncă|
| lucrătorilor cu risc cardiovascular legat de profesie | |
|____________________________________________________________|_________________|
| Program de reabilitare a lucrătorilor cu risc | 500/program |
| cardiovascular şi metabolic legat de profesie | |
|____________________________________________________________|_________________|
| Studii inovative privind noi factori de risc în domeniul | conform |
| medicinei muncii | devizului |
|____________________________________________________________|_________________|
| Determinarea prin expertizare a condiţiilor de muncă | 200/expertiză |
| (deosebite, speciale şi alte situaţii) | |
|____________________________________________________________|_________________|
| Determinări în aerul locurilor de muncă |
|______________________________________________________________________________|
| Prelevare de probe de aer pe absorbitor | 15/probă |
|____________________________________________________________|_________________|
| Prelevare de probe de aer pe filtru MCE, cuarţuri, fibre de| 20/probă |
| sticlă | |
|____________________________________________________________|_________________|
| Prelevare de probe de aer pe tub adsorbant sau filtru PTFE | 25/probă |
|____________________________________________________________|_________________|
| Pulberi inhalabile gravimetrice | 35 |
|____________________________________________________________|_________________|
| Pulberi respirabile | 40 |
|____________________________________________________________|_________________|
| Determinarea conţinutului de bioxid de siliciu liber | 200 |
| cristalin al pulberilor prin spectroscopie IR cu | |
| transformata Fourier sau prin difractometrie | |
|____________________________________________________________|_________________|
| Fibre de azbest (microscopie optică) | 100 |
|____________________________________________________________|_________________|
| Identificarea azbestului în diverse matrice prin | 200 |
| spectroscopie IR cu transformata Fourier | |
|____________________________________________________________|_________________|
| Acetat de etil | 30 |
|____________________________________________________________|_________________|
| Acetat butilic | 30 |
|____________________________________________________________|_________________|
| Acetonă prin metoda clasică | 30 |
|____________________________________________________________|_________________|
| Acetonă prin gazcromatografie | pregătire probă | 50 |
| |_______________________|_________________|
| | determinare | 150 |
|____________________________________|_______________________|_________________|
| Acetat de metil | 30 |
|____________________________________________________________|_________________|
| Acid acetic | 30 |
|____________________________________________________________|_________________|
| Acid azotic | 30 |
|____________________________________________________________|_________________|
| Acid cianhidric | 35 |
|____________________________________________________________|_________________|
| Acid clorhidric | 35 |
|____________________________________________________________|_________________|
| Acid fluorhidric şi fluoruri | 30 |
|____________________________________________________________|_________________|
| Acid fosforic | 35 |
|____________________________________________________________|_________________|
| Acid sulfuric şi anhidridă sulfurică | 35 |
|____________________________________________________________|_________________|

21
______________________________________________________________________________
| Activitatea sau prestaţia | Tariful |
| | - lei - |
|____________________________________________________________|_________________|
| Acroleină | 30 |
|____________________________________________________________|_________________|
| Alcool butiric prin metoda clasică | 35 |
|____________________________________________________________|_________________|
| Alcool butiric prin | pregătire probă | 50 |
| gazcromatografie |_______________________|_________________|
| | determinare | 150 |
|____________________________________|_______________________|_________________|
| Alcool etilic prin metoda clasică | 35 |
|____________________________________________________________|_________________|
| Alcool etilic prin | pregătire probă | 50 |
| gazcromatografie |_______________________|_________________|
| | determinare | 150 |
|____________________________________|_______________________|_________________|
| Alcool izopropilic prin metoda clasică | 35 |
|____________________________________________________________|_________________|
| Alcool izopropilic prin | pregătire probă | 50 |
| gazcromatografie |_______________________|_________________|
| | determinare | 150 |
|____________________________________|_______________________|_________________|
| Alcool propilic prin metoda clasică | 35 |
|____________________________________________________________|_________________|
| Alcool propilic prin | pregătire probă | 50 |
| gazcromatografie |_______________________|_________________|
| | determinare | 150 |
|____________________________________|_______________________|_________________|
| Alcool metilic prin metoda clasică | 35 |
|____________________________________________________________|_________________|
| Alcool metilic prin | pregătire probă | 50 |
| gazcromatografie |_______________________|_________________|
| | determinare | 150 |
|____________________________________|_______________________|_________________|
| Aluminiu | 59 |
|____________________________________________________________|_________________|
| Amoniac | 35 |
|____________________________________________________________|_________________|
| Anhidridă ftalică | 45 |
|____________________________________________________________|_________________|
| Anhidridă maleică | 45 |
|____________________________________________________________|_________________|
| Antimoniu | 59 |
|____________________________________________________________|_________________|
| Argint metal şi compuşi solubili | 59 |
|____________________________________________________________|_________________|
| Arsen şi compuşi anorganici | 30 |
|____________________________________________________________|_________________|
| Benzen prin metoda clasică | 35 |
|____________________________________________________________|_________________|
| Benzen prin gaz cromatografie | pregătire probă | 50 |
| |_______________________|_________________|
| | determinare | 150 |
|____________________________________|_______________________|_________________|
| Benzină şi carburanţi prin metoda clasică | 35 |
|____________________________________________________________|_________________|
| Benzină şi carburanţi prin | pregătire probă | 50 |
| gazcromatografie |_______________________|_________________|
| | determinare | 150 |
|____________________________________|_______________________|_________________|
| Dioxid de carbon | 35 |
|____________________________________________________________|_________________|

22
______________________________________________________________________________
| Activitatea sau prestaţia | Tariful |
| | - lei - |
|____________________________________________________________|_________________|
| Dioxid de sulf | 35 |
|____________________________________________________________|_________________|
| Celosolv | 70 |
|____________________________________________________________|_________________|
| Cianuri şi cianogeni | 30 |
|____________________________________________________________|_________________|
| Ciclohexanonă prin metoda clasică | 35 |
|____________________________________________________________|_________________|
| Ciclohexanonă prin | pregătire probă | 50 |
| gazcromatografie |_______________________|_________________|
| | determinare | 150 |
|____________________________________|_______________________|_________________|
| Clor | 35 |
|____________________________________________________________|_________________|
| Cloroform prin metoda clasică | 35 |
|____________________________________________________________|_________________|
| Cloroform prin gazcromatografie | pregătire probă | 50 |
| |_______________________|_________________|
| | determinare | 150 |
|____________________________________|_______________________|_________________|
| Crom, oxizi de crom | 59 |
|____________________________________________________________|_________________|
| Cromaţi şi bicromaţi de cupru | în praf | 59 |
| conţinuţi: |_______________________|_________________|
| | în fum | 59 |
|____________________________________|_______________________|_________________|
| Cupru | 59 |
|____________________________________________________________|_________________|
| Dioxan | 70 |
|____________________________________________________________|_________________|
| Epiclorhidrină | 70 |
|____________________________________________________________|_________________|
| Eter etilic | 70 |
|____________________________________________________________|_________________|
| Etilendiamină | 70 |
|____________________________________________________________|_________________|
| Fenol prin metoda clasică | 35 |
|____________________________________________________________|_________________|
| Fenol prin gaz cromatografie | pregătire probă | 50 |
| |_______________________|_________________|
| | determinare | 150 |
|____________________________________|_______________________|_________________|
| Formaldehidă | 35 |
|____________________________________________________________|_________________|
| Hidrocarburi alifatice prin metoda | 35 |
| clasică | |
|____________________________________________________________|_________________|
| Hidrocarburi alifatice prin | pregătire probă | 50 |
| gazcromatografie |_______________________|_________________|
| | determinare | 150 |
|____________________________________|_______________________|_________________|
| Hidrochinonă | 50 |
|____________________________________________________________|_________________|
| Hidrogen sulfurat | 35 |
|____________________________________________________________|_________________|
| Hidroxizi alcalini | 35 |
|____________________________________________________________|_________________|
| Mangan | 59 |
|____________________________________________________________|_________________|

23
______________________________________________________________________________
| Activitatea sau prestaţia | Tariful |
| | - lei - |
|____________________________________________________________|_________________|
| Mercur | 59 |
|____________________________________________________________|_________________|
| Metil etil cetonă | 35 |
|____________________________________________________________|_________________|
| Naftalina | 50 |
|____________________________________________________________|_________________|
| Naftol alfa şi beta | 50 |
|____________________________________________________________|_________________|
| Nichel carbonil | 30 |
|____________________________________________________________|_________________|
| Ozon | 30 |
|____________________________________________________________|_________________|
| Oxizi de azot | 35 |
|____________________________________________________________|_________________|
| Monoxid de carbon | 35 |
|____________________________________________________________|_________________|
| Oxid de etilenă prin metoda clasică | 35 |
|____________________________________________________________|_________________|
| Oxid de etilenă prin | pregătire probă | 50 |
| gazcromatografie |_______________________|_________________|
| | determinare | 150 |
|____________________________________|_______________________|_________________|
| Oxid de propilenă | 35 |
|____________________________________________________________|_________________|
| Oxid feric | 59 |
|____________________________________________________________|_________________|
| Oxid de zinc (fumuri) | 59 |
|____________________________________________________________|_________________|
| Percloretilenă prin metoda clasică | 35 |
|____________________________________________________________|_________________|
| Percloretilenă prin | pregătire probă | 50 |
| gazcromatografie |_______________________|_________________|
| | determinare | 150 |
|____________________________________|_______________________|_________________|
| Plumb şi compuşi | 59 |
|____________________________________________________________|_________________|
| Seleniu şi compuşi | 59 |
|____________________________________________________________|_________________|
| Stiren prin metoda clasică | 35 |
|____________________________________________________________|_________________|
| Stiren prin gaz cromatografie | pregătire probă | 50 |
| |_______________________|_________________|
| | determinare | 150 |
|____________________________________|_______________________|_________________|
| Sulfură de carbon | 59 |
|____________________________________________________________|_________________|
| Terebentină | 59 |
|____________________________________________________________|_________________|
| Tetraclorură de carbon | 59 |
|____________________________________________________________|_________________|
| Titan şi oxid de titan | 59 |
|____________________________________________________________|_________________|
| Toluen prin metoda clasică | 35 |
|____________________________________________________________|_________________|
| Toluen prin gazcromatografie | pregătire probă | 50 |
| |_______________________|_________________|
| | determinare | 150 |
|____________________________________|_______________________|_________________|
| Toluen diizocianat prin metoda clasică | 35 |
|____________________________________________________________|_________________|

24
______________________________________________________________________________
| Activitatea sau prestaţia | Tariful |
| | - lei - |
|____________________________________________________________|_________________|
| Toluen diizocianat prin | pregătire probă | 50 |
| gazcromatografie |_______________________|_________________|
| | determinare | 150 |
|____________________________________|_______________________|_________________|
| Tricloretilenă | 59 |
|____________________________________________________________|_________________|
| Xilen prin metoda clasică | 35 |
|____________________________________________________________|_________________|
| Xilen prin gazcromatografie | pregătire probă | 50 |
| |_______________________|_________________|
| | determinare | 150 |
|____________________________________|_______________________|_________________|
| Tungsten | 59 |
|____________________________________________________________|_________________|
| Uleiuri minerale | 35 |
|____________________________________________________________|_________________|
| Anilină | 59 |
|____________________________________________________________|_________________|
| Benzidină | 59 |
|____________________________________________________________|_________________|
| Tetraetil de plumb | 59 |
|____________________________________________________________|_________________|
| Hidrocarburi aromatice policiclice | 59 |
|____________________________________________________________|_________________|
| Negru de fum | 50 |
|____________________________________________________________|_________________|
| Pesticide şi paration | 59 |
|____________________________________________________________|_________________|
| Clorură de vinil prin metoda clasică | 35 |
|____________________________________________________________|_________________|
| Clorură de vinil prin | pregătire probă | 50 |
| gazcromatografie |_______________________|_________________|
| | determinare | 150 |
|____________________________________|_______________________|_________________|
| Acizi anorganici: acid | pregătire probă | 80/probă |
| fluorhidric, acid clorhidric, acid |_______________________|_________________|
| bromhidric, acid azotic, acid | determinare IC | 200/probă |
| ortofosforic, acid sulfuric prin | | |
| ioncromatografie | | |
|____________________________________|_______________________|_________________|
| Amoniac prin ioncromatografie | pregătire probă | 80/probă |
| |_______________________|_________________|
| | determinare IC | 200/probă |
|____________________________________|_______________________|_________________|
| Hidroxizi alcalini (LiOH, KOH, | pregătire de probă | 80/probă |
| CaOH) prin ioncromatografie |_______________________|_________________|
| | determinare IC | 200/probă |
|____________________________________|_______________________|_________________|
| Alte determinări în aerul locurilor de muncă, cu specificarea metodei |
| de lucru |
|______________________________________________________________________________|

25
______________________________________________________________________________
| Activitatea sau prestaţia | Tariful |
| | - lei - |
|____________________________________________________________|_________________|
| Determinare prin spectrofotometrie | pregătire probă pentru| 50/probă |
| cu absorbţie atomică | tehnica flacără sau | |
| | cuptor de grafit | |
| |_______________________|_________________|
| | pregătire probă pentru| 100/probă |
| | tehnica generare de | |
| | vapori | |
| |_______________________|_________________|
| | determinare tehnică | 50/element |
| | flacără | |
| |_______________________|_________________|
| | determinare tehnică | 80/element |
| | cuptor de grafit sau | |
| | generare de vapori | |
|____________________________________|_______________________|_________________|
| Determinare prin gazcromatografie | pregătire probă | 50 |
| |_______________________|_________________|
| | determinare | 180/probă |
|____________________________________|_______________________|_________________|
| Determinare prin | pregătire probă | 50 |
| lichidcromatografie |_______________________|_________________|
| | determinare | 200/probă |
|____________________________________|_______________________|_________________|
| Determinare prin ioncromatografie | pregătire probă | 80/probă |
| |_______________________|_________________|
| | determinare IC | 200/probă |
|____________________________________|_______________________|_________________|
| Biotoxicologie |
|______________________________________________________________________________|
| Recoltare de produse biologice | 5 |
|____________________________________________________________|_________________|
| Acetonă (urină) | 25 |
|____________________________________________________________|_________________|
| Acid deltaaminolevulinic | 25 |
|____________________________________________________________|_________________|
| Acid hipuric (urină) | 20 |
|____________________________________________________________|_________________|
| Acid mandelic (urină) | 25 |
|____________________________________________________________|_________________|
| Acid tricloracetic (urină) | 25 |
|____________________________________________________________|_________________|
| Arsen (urină) | 59 |
|____________________________________________________________|_________________|
| Cadmiu (urină, sânge) | 59 |
|____________________________________________________________|_________________|
| Carboxihemoglobină | 50 |
|____________________________________________________________|_________________|
| Colinesteraze | 15 |
|____________________________________________________________|_________________|
| Coproporfirine | 25 |
|____________________________________________________________|_________________|
| Crom (urină) | 70 |
|____________________________________________________________|_________________|
| Fenoli liberi şi conjugaţi | 40 |
|____________________________________________________________|_________________|
| Clor | 25 |
|____________________________________________________________|_________________|
| Mangan (urină) | 70 |
|____________________________________________________________|_________________|

26
______________________________________________________________________________
| Activitatea sau prestaţia | Tariful |
| | - lei - |
|____________________________________________________________|_________________|
| Mercur (urină şi/sânge) | 70 |
|____________________________________________________________|_________________|
| Methemoglobină | 40 |
|____________________________________________________________|_________________|
| Plumb (urină şi/sânge) | 70 |
|____________________________________________________________|_________________|
| Tiocianaţi (urină) | 30 |
|____________________________________________________________|_________________|
| Uroporfirine | 20 |
|____________________________________________________________|_________________|
| Compuşi triclor totali | 25 |
|____________________________________________________________|_________________|
| Fluor | 30 |
|____________________________________________________________|_________________|
| Metale (Pb, Cd, Ni, Cr, Mn din | pregătire probă | 50/probă |
| sânge/ser/urină prin spectrometrie | biologică pentru | |
| de absorbţie atomică) | tehnica cuptor | |
| |_______________________|_________________|
| | determinare SAA cu | 80/element |
| | tehnica cuptor | |
|____________________________________|_______________________|_________________|
| Mercur/Arsen din urină SAA cu generare de vapori |
|______________________________________________________________________________|
| Biochimie şi hematologie |
|______________________________________________________________________________|
| Recoltare produse biologice | 5 |
|____________________________________________________________|_________________|
| Examen sumar de urină | 10 |
|____________________________________________________________|_________________|
| Glicemie | 7 |
|____________________________________________________________|_________________|
| Calciu (total şi ionic) | 10 |
|____________________________________________________________|_________________|
| Creatinină | 8 |
|____________________________________________________________|_________________|
| Acid uric | 7 |
|____________________________________________________________|_________________|
| Tymol | 7 |
|____________________________________________________________|_________________|
| Sulfat de zinc | 5 |
|____________________________________________________________|_________________|
| Magneziu | 7 |
|____________________________________________________________|_________________|
| Magneziu eritrocitar | 70 |
|____________________________________________________________|_________________|
| Fibrinogen | 10 |
|____________________________________________________________|_________________|
| Fosfatază acidă | 8 |
|____________________________________________________________|_________________|
| Fosfatază alcalină | 8 |
|____________________________________________________________|_________________|
| HDL-colesterol | 10 |
|____________________________________________________________|_________________|
| LDL-colesterol | 8 |
|____________________________________________________________|_________________|
| Colesterol | 8 |
|____________________________________________________________|_________________|
| Lipide | 8 |
|____________________________________________________________|_________________|

27
______________________________________________________________________________
| Activitatea sau prestaţia | Tariful |
| | - lei - |
|____________________________________________________________|_________________|
| TGO | 7 |
|____________________________________________________________|_________________|
| TGP | 7 |
|____________________________________________________________|_________________|
| Electroforeză | 20 |
|____________________________________________________________|_________________|
| Bilirubinemie | 13 |
|____________________________________________________________|_________________|
| Trigliceride | 8 |
|____________________________________________________________|_________________|
| Sideremie | 8 |
|____________________________________________________________|_________________|
| Amilazemie | 7 |
|____________________________________________________________|_________________|
| Uree | 8 |
|____________________________________________________________|_________________|
| Colinesterază | 8 |
|____________________________________________________________|_________________|
| Gama glutamil transpeptidază | 8 |
|____________________________________________________________|_________________|
| Lactat dehidrogenază | 7 |
|____________________________________________________________|_________________|
| Proteine totale | 8 |
|____________________________________________________________|_________________|
| Hemoleucogramă completă | 15 |
|____________________________________________________________|_________________|
| VSH | 13 |
|____________________________________________________________|_________________|
| Examen citologic exfoliat pulmonar şi vezical | 50 |
|____________________________________________________________|_________________|
| Identificarea corpilor azbestozici în spută | 50 |
|____________________________________________________________|_________________|
| Identificarea corpilor feruginoşi în spută | 50 |
|____________________________________________________________|_________________|
| Determinarea imunoglobulinelor | 19 |
|____________________________________________________________|_________________|
| Determinarea complementului C3 | 18 |
|____________________________________________________________|_________________|
| Proteina C reactivă | 10 |
|____________________________________________________________|_________________|
| Beta 2 microglobulină | 30 |
|____________________________________________________________|_________________|
| Testul micronucleilor | 100 |
|____________________________________________________________|_________________|
| Determinarea aberaţiilor cromozomiale | 250 |
|____________________________________________________________|_________________|
| Referat tehnic pentru abilitarea laboratorului de | 300/referat |
| toxicologie (elaborat pe baza documentaţiei depuse pentru | |
| reabilitare) | |
|____________________________________________________________|_________________|
| Consultanţă pentru laboratoare de toxicologie | 40/oră |
|____________________________________________________________|_________________|
| Alte prestaţii de medicina muncii |
|______________________________________________________________________________|
| Consultanţă de specialitate medicina muncii | 35/persoană |
|____________________________________________________________|_________________|
| Elaborarea referatului privind starea de sănătate a | 50/referat |
| lucrătorilor | |
|____________________________________________________________|_________________|

28
______________________________________________________________________________
| Activitatea sau prestaţia | Tariful |
| | - lei - |
|____________________________________________________________|_________________|
| Participare la evaluarea factorilor de risc de la locul de | 50/loc de muncă |
| muncă | |
|____________________________________________________________|_________________|
| Participare la evaluarea factorilor de risc de la locul de | 50/persoană |
| muncă pentru femeia gravidă sau care alăptează | |
|____________________________________________________________|_________________|
| VII. IGIENA RADIAŢIILOR |
|______________________________________________________________________________|
| Avizare şi autorizare |
|______________________________________________________________________________|
| Avizare amplasare, construcţie şi reamenajare practici şi | 200 |
| activităţi nucleare | |
|____________________________________________________________|_________________|
| Avizare faze de conservare, încetare a activităţii şi | 200 |
| dezafectarea instalaţiilor nucleare şi radiologice cu risc | |
| radiologic semnificativ | |
|____________________________________________________________|_________________|
| Autorizare sanitară pentru utilizarea instalaţiilor dentare| 200 |
|____________________________________________________________|_________________|
| Aviz sanitar pentru transportul surselor şi materialelor | 200 |
| radioactive | |
|____________________________________________________________|_________________|
| Autorizare sanitară pentru depozitarea surselor şi | 300 |
| materialelor radioactive | |
|____________________________________________________________|_________________|
| Autorizare sanitară de producere, manipulare instalaţii | 400 |
| nucleare, radiologice şi surse din practici şi activităţi | |
| nucleare | |
|____________________________________________________________|_________________|
| Autorizare sanitară pentru utilizarea instalaţiei Rx | 300 |
| diagnostic, CT | |
|____________________________________________________________|_________________|
| Autorizare sanitară pentru utilizarea laboratoarelor mobile| 300 |
| dotate cu instalaţii radiologice | |
|____________________________________________________________|_________________|
| Autorizare sanitară pentru activităţi în domeniul nuclear | 400 |
| cu surse şi instalaţii care nu se organizează în unităţi | |
| nucleare (de exemplu, service etc.) | |
|____________________________________________________________|_________________|
| Autorizare sanitară pentru utilizarea instalaţiei de | 500 |
| radioterapie | |
|____________________________________________________________|_________________|
| Autorizare sanitară pentru utilizarea instalaţiei de | 300 |
| defectoscopie industrială | |
|____________________________________________________________|_________________|
| Autorizare sanitară pentru utilizarea tehnicilor nucleare, | 300 |
| difractometriei, altele asemenea | |
|____________________________________________________________|_________________|
| Autorizare sanitară pentru utilizarea laboratoarelor cu | 500 |
| surse deschise | |
|____________________________________________________________|_________________|
| Autorizare sanitară pentru lucrul cu surse radioactive | 500 |
| deschise în exteriorul unităţii de bază | |
|____________________________________________________________|_________________|
| Dozimetrii |
|______________________________________________________________________________|
| Verificări metrologice ale aparaturii dozimetrice | 300/cameră |
| | ionizare |
|____________________________________________________________|_________________|

29
______________________________________________________________________________
| Activitatea sau prestaţia | Tariful |
| | - lei - |
|____________________________________________________________|_________________|
| Controlul expunerii profesionale individuale la radiaţii | conform |
| ionizante | devizului/ |
| | persoană/lună |
|____________________________________________________________|_________________|
| Dozimetrii de câmp la Rx dentar, difractometrii şi similare| 150/instalaţie |
|____________________________________________________________|_________________|
| Dozimetrii de câmp la Rx diagnostic, terapie, defectoscopie| 200/instalaţie |
|____________________________________________________________|_________________|
| Dozimetrie de câmp la laborator cu surse deschise | 350/sursă |
|____________________________________________________________|_________________|
| Dozimetrie de câmp radioterapie | 300/instalaţie |
|____________________________________________________________|_________________|
| Etalonări |
|______________________________________________________________________________|
| Instalaţii de terapie convenţională | 1000/instalaţie |
|____________________________________________________________|_________________|
| Instalaţii de terapie cu energii înalte | 2000/instalaţie |
|____________________________________________________________|_________________|
| Instalaţii de brahiterapie | 1000/sursă |
|____________________________________________________________|_________________|
| Instalaţii de medicină nucleară | 800/instalaţie |
|____________________________________________________________|_________________|
| Dozimetre | 100/echipament |
|____________________________________________________________|_________________|
| Evaluarea condiţiilor de muncă cu radiaţii ionizante |
|______________________________________________________________________________|
| Expertizarea unităţilor cu risc radiologic I | 300/unitate |
|____________________________________________________________|_________________|
| Expertizarea unităţilor cu risc radiologic II | 400/unitate |
|____________________________________________________________|_________________|
| Expertizarea unităţilor cu risc radiologic III | 500/unitate |
|____________________________________________________________|_________________|
| Expertizarea unităţilor cu risc radiologic IV | 600/unitate |
|____________________________________________________________|_________________|
| Evaluarea dozelor de radiaţii administrate pacienţilor |
|______________________________________________________________________________|
| Evaluarea dozelor la instalaţiile de rontgendiagnostic | 50/tip examinare|
|____________________________________________________________|_________________|
| Evaluarea dozelor la instalaţiile de rontgenterapie | 100/tip |
| | examinare |
|____________________________________________________________|_________________|
| Evaluarea dozelor la instalaţiile de cobaltoterapie/TEI | 150/tip |
| | examinare |
|____________________________________________________________|_________________|
| Determinarea contaminării locurilor de muncă |
|______________________________________________________________________________|
| Radiometria suprafeţelor | 80/probă |
|____________________________________________________________|_________________|
| Recoltarea probelor de aer | 80/probă |
|____________________________________________________________|_________________|
| Recoltarea efluenţilor lichizi | 70/probă |
|____________________________________________________________|_________________|
| Recoltări de probe de urină | 30/probă |
|____________________________________________________________|_________________|
| Biochimie şi hematologie |
|______________________________________________________________________________|
| Testul micronucleilor | conform |
| | devizului |
|____________________________________________________________|_________________|

30
______________________________________________________________________________
| Activitatea sau prestaţia | Tariful |
| | - lei - |
|____________________________________________________________|_________________|
| Aberaţii cromozomiale | conform |
| | devizului |
|____________________________________________________________|_________________|
| Radiometrie |
|______________________________________________________________________________|
| Pregătirea chimică a probelor de produse alimentare în | 50/probă |
| vederea analizării radiometrice | |
|____________________________________________________________|_________________|
| Pregătirea chimică a probelor de apă potabilă/minerală în | 25/probă |
| vederea analizării radiometrice | |
|____________________________________________________________|_________________|
| Radiocesiu | 350 |
|____________________________________________________________|_________________|
| Radiostronţiu | 350 |
|____________________________________________________________|_________________|
| Radiu 226 | 450 |
|____________________________________________________________|_________________|
| Poloniu 210 şi plumb 210 | 450 |
|____________________________________________________________|_________________|
| Uraniu natural | 450 |
|____________________________________________________________|_________________|
| Thoriu natural | 450 |
|____________________________________________________________|_________________|
| Iod 131 | 450 |
|____________________________________________________________|_________________|
| Tritiu | 450 |
|____________________________________________________________|_________________|
| Alte determinări specifice |
|______________________________________________________________________________|
| Spectrofotometrie standard pe timp de măsură (minimum 20 de| 500 |
| ore) HPGe | |
|____________________________________________________________|_________________|
| Spectrofotometrie standard pe timp de măsură (minimum 20 de| 250 |
| ore) NaI | |
|____________________________________________________________|_________________|
| Spectrofotometrie standard pe timp scurt CS 137 şi CS 134 | 50/oră |
| HPGe | |
|____________________________________________________________|_________________|
| Spectrofotometrie standard pe timp scurt NaI | 12/oră |
|____________________________________________________________|_________________|
| Radiometrie alfa sau betaglobală pentru activităţi mari | conform |
| | devizului |
|____________________________________________________________|_________________|
| Radiometrie alfa sau betaglobală pentru activităţi mici | 100 |
|____________________________________________________________|_________________|
| Determinarea contaminării urinare radioactive | 150 |
|____________________________________________________________|_________________|
| Alte prestaţii privind igiena radiaţiilor ionizante |
|______________________________________________________________________________|
| Consultanţă de specialitate | 130/oră |
|____________________________________________________________|_________________|
| Referat de evaluare a riscurilor în expunerea profesională | 125/referat |
| la radiaţii ionizante | |
|____________________________________________________________|_________________|
| Referat de evaluare pentru înregistrarea laboratorului apă | 300/referat |
| - radioactivitate | |
|____________________________________________________________|_________________|
| Expertiză de specialitate cu evaluare în vederea | conform |
| notificării laborator - radioactivitate | devizului |
|____________________________________________________________|_________________|

31
______________________________________________________________________________
| Activitatea sau prestaţia | Tariful |
| | - lei - |
|____________________________________________________________|_________________|
| Taxă de deplasare pentru efectuarea prestaţiilor în afara | conform |
| localităţii laboratorului | devizului |
|____________________________________________________________|_________________|
| Controlul calităţii instalaţiilor radiologice | 500 lei/ |
| | instalaţie |
|____________________________________________________________|_________________|
| VIII. COMBATEREA VECTORILOR |
|______________________________________________________________________________|
| Avizare produse biocide | 200/produs |
|____________________________________________________________|_________________|
| Test de eficacitate a insecticidelor pentru insecte | 40 |
| zburătoare (Musca domestica) - laborator | |
|____________________________________________________________|_________________|
| Test de eficacitate a insecticidelor pentru insecte | 50 |
| târâtoare (Blatella germanica, Blatta orientalis sau | |
| Periplaneta americana) - laborator | |
|____________________________________________________________|_________________|
| Test de remanenţă pentru insecticide - laborator | 500 |
|____________________________________________________________|_________________|
| Test pentru stabilirea caracterului atractant sau repelent | 40 |
| al unui produs - laborator | |
|____________________________________________________________|_________________|
| Test de eficacitate a raticidelor pentru şobolani hibrizi | 150 |
| sau şobolani albi - biobază | |
|____________________________________________________________|_________________|
| Expertiză pentru identificarea vectorilor sau a | 60 |
| artropodelor generatoare de disconfort pentru specii comune| |
| - 1 probă cu aproximativ 10 exemplare | |
|____________________________________________________________|_________________|
| Expertiză pentru identificarea vectorilor sau a | 200 |
| artropodelor generatoare de disconfort - constatări în | |
| teren | |
|____________________________________________________________|_________________|
| Test pentru stabilirea toxicităţii acute orale (DL_50) la | 300/produs |
| şobolan | |
|____________________________________________________________|_________________|
| Test pentru stabilirea toxicităţii acute dermale (DL_50) la| 200/produs |
| şobolan | |
|____________________________________________________________|_________________|
| Test pentru stabilirea potenţialului de sensibilizare la | 400/produs |
| cobai | |
|____________________________________________________________|_________________|
| IX. CABINETE MEDICALE DE FRONTIERĂ |
|______________________________________________________________________________|
| Certificat de scutire de control sanitar/certificat de | 400 |
| control sanitar al navei | |
|____________________________________________________________|_________________|
| Certificate internaţionale de vaccinări sau profilaxie | 20 |
|____________________________________________________________|_________________|
| Eliberarea certificatului internaţional de vaccinare sau | 150 |
| profilaxie | |
|____________________________________________________________|_________________|
| Certificat medical pentru nave | 300 |
|____________________________________________________________|_________________|
| Emiterea avizului epidemiologic pentru boli carantinabile | 10 |
|____________________________________________________________|_________________|

32
______________________________________________________________________________
| Activitatea sau prestaţia | Tariful |
| | - lei - |
|____________________________________________________________|_________________|
| X. PRESTAŢII DIVERSE |
|______________________________________________________________________________|
| Elaborarea referatelor tehnice pe bază de dosare depuse | conform |
| | devizului |
|____________________________________________________________|_________________|
| Referat tehnic de interpretare a buletinului de măsurare de| 150/buletin de |
| câmpuri electromagnetice | determinări |
|____________________________________________________________|_________________|
| Consultanţă de specialitate | 130/oră |
|____________________________________________________________|_________________|
| Studii de specialitate | conform |
| | devizului |
|____________________________________________________________|_________________|
| Referat pentru solicitări de avizare materiale şi/sau | conform |
| campanii IEC | devizului |
|____________________________________________________________|_________________|
| Taxă de deplasare pentru efectuarea de prestaţii în afara | conform |
| localităţii laboratorului | devizului |
|____________________________________________________________|_________________|
| Elaborarea referatului de înregistrare a laboratoarelor de | 200/referat |
| analiză a apei potabile | |
|____________________________________________________________|_________________|
| Auditarea laboratoarelor de apă în vederea înregistrării | 200/laborator |
|____________________________________________________________|_________________|
| Verificarea şi evaluarea dosarelor de înregistrare a | 100/dosar |
| laboratoarelor care efectuează controlul oficial al apei | |
| potabile | |
|____________________________________________________________|_________________|
| Verificarea şi evaluarea dosarelor de notificare a apelor | 100/dosar |
| îmbuteliate, altele decât apele minerale naturale sau decât| |
| apele de izvor | |
|____________________________________________________________|_________________|
| Expertiză în domeniul apei potabile şi al apelor de | 200/expertiză |
| îmbăiere | |
|____________________________________________________________|_________________|
| Instruire practică de laborator | 40/persoană/oră |
|____________________________________________________________|_________________|
| Cursuri, instruiri, activităţi pentru informare, formare, | 40/persoană/oră |
| dezvoltare, specializare în domeniul medicinei muncii, | |
| igienei şi sănătăţii publice | |
|____________________________________________________________|_________________|
| Determinarea factorului de protecţie prin metoda vizuală | 250 |
|____________________________________________________________|_________________|
| Supravegherea condiţiilor igienico-sanitare din mediu/ale | 50/chestionar |
| personalului (chestionar de simptome) | |
|____________________________________________________________|_________________|
| Determinarea zgomotului urban în locuinţă | 80/locuinţă |
|____________________________________________________________|_________________|
| Determinarea/Evaluarea microclimatului ambiental | 40/punct de |
| | determinare |
|____________________________________________________________|_________________|
| Expertiză în caz de incident radiologic | conform |
| | devizului |
|____________________________________________________________|_________________|

33