Sunteți pe pagina 1din 5

MONITORUL OFICIAL

AL

ROMANIEI
Anul 186 (XXX)-Nr. 449 LEG,, DECRETE:Ari5TTfRAkl §I ALTE ACTE Miercuri. 30 mai 2018

SuMAR

EIOR eE SPECl
E ADMIN ISTRAT'EI PuBLICE,CENTRALE
ruin aft , presedintolu
#akAPIr8ifREffi#*uSaAnuatofatffi+vi#3}!qupro£
Mctodol ogtol pentm TrocunQaapr*at; fuutZOfilOr de
i do fomae in dowhul
unor de/givatate
102. - Ordjn 8l Propedjntolui Comi8iei Na,ionale pentru
ContoluI Activit5quor Nucleare prMnd modit'carea Si
comp'otarea Ordinului pro§odlnte,ui Comisiei
Na,ionelo pentru Controlul Activlta,i'or Nuctearo
nr. 202/2OO2 pentru aprobarea Nomelor ,,prfuind
oliberarea permiselor de exercitaro ,a actkylratllor
nuc]eare 9l dceOmnaroa expel,llor , acredifa,i tn

a ul flrtyelor publ-ee perfu nwhfflcarea


I. 2 fa ln8truetlqnll® Brivind tiPBrirea \S decorllarea
9pect8le de calatorie Brafuita, 5rnise \?a baza
rilor: Logll nr. 44/1984 yprivind yeteranliy a
preoum S uncle drop'uri ale invallzifer i

L[g ~¥tt#'a%?ub!i#tceu #ffl¥#finuSl


#ffi#lEfinriSar3#Qrfutrfub#cene#.ELhajS£fuZbso*l.¥.I. g
- ord[n a' dlrectorulul general al Agentiel Naapnale

gopeefficaffiRErty !pr#Iiicxp®ffi?astELELRErjav#RERE=
si8tomatiC5 a lmobllelor in Si§temul lntegrat de
cadastru §l carts funclara, realizate la nivel de unhate
admi nistratlv-teritoriala 15
10 MONITORuL OFICIAL AL ROMAN'El, PARTEA I, Nr. 449/30.V.2018

GUVERNUL ROMANIEI
COMISIA NATIONALA PENTRU CONTROLULACTIVITATILOR NUCLEARE

ORDIN
privind modificarea §i completarea Ordinului pre§edintelui Comisiei Nationale
pentru Controlul Activit5,ilor Nucleare nr. 202/2002 pentru aprobarea Normelor
privind eliberarea permiselor de exercitare a actjvita,ilor nucleare §i desemnarea
expenilor acreditati in protec,!e radlologica
tn conformifate cu prevederl'e all. 7 alin. (7) din Regu'amentu' de organizare Si func,ionare a Comisiei Nationale pen'ru
Controlul Act-lvitatilor Nuc'eare, aprobat prim Hotanarea Guvemului nr. 1.627/2003, cu modificarile si complet2irile ulterioare,
avand in vedere Legea nr.111/1996 privind desfaSurarea tn siguranfi, reglementarea, auforizarea Si controlul activita,ilor
nucleare, republica,a, cu modific5rile Si completarile ulterioare,
Iuand tn considerare Directive 2013/59/Euratom a Consiliului din 5 decembrie 2013 de stabilire a normelor de securitate
de baza privind protectia tmpotriva pericolelor prezentate de expunerea la radia,iile ionizante Sl de abrogare a
Directivelor 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom si 2003/122/Euratom,

pro§®dlnt®l® Comletoi Natlonal® p®ntnI Controlul ActMfaql®r NucJcar® emite urm5torul ordin:

ant®hoafa datoi de expirare in8ense pe pet-miS; data soliCitarii


Qnlrrfo'I ull' A=tI:fad;ntou: £ru##tOnlrTi2CoCo2ramg8:O2l #antiionaalpOropebenrtr: esto data m,ogistrarif cerorii la CNCAN +I
Normelor privind eliberal'ea permiselor de exercifaro a a) La artlcoI®l® 12,14 `Sl 1§, 3lntagma ,,seou,ltate
activit5,ilor nucleare §i desemnerea expel,i oredita,i ,^^tnyt radJoI®8lCa''\ `JB® t'nltP€ule*tot 'n m rospunzmor cu
protec,ie racliotogjc5l, put,ri¢atin
I, put,rfty inifenltofvl
rm Ofi F`omchiei, 8magma »PndOapa mdiOIOqlCaf'.
Partea I, llr. 936 §i 93G bi6 dlh 20 a se modlfica e) La altleoful 28 ®Iln®aful (2), I a) se modrmed §i va
si se completeaza dupa oum urmeaza: ayca dmanl cL,Pripe: y)ca cu a veehime de eel
1. TltllJI Ordinulul S®ymOd avfa lJmffl®"l ne).rispoybe;bitii qu protoqfa radl
cuprins : putin 10 ani in aceisffi func,l®;-;
0 Artlcoha' « so ®brogiv| y^
p®ntru aIIrobarea NorThe4or g) uncoJL,I 46 se Yin.odlfles Sl v voa urmatoru[ cuprlns:
de exero"are a ®cthrlasiltor rluelcone gil dce®mneroa Art. 46. ~ {1) ih fazul ndqugiril valabllltiql permioului de
expaplor in pr®t®etto ndldsg,edee ex®rohate de nivel 1 $ 2 pentru demenlile generatori de radiatii,
2. Allico'ul 1 se modmca ,I v® ovca urmatorul etJPrine: surso ?nchise de radia,ii. surge deschise de radia,ii,
radiodiagnostic. redfoterapie. complex, accelerctori de pertioule,
.Art. 1 . - Se aproba Normele prfulnd eliberarea permiselor
de exeroifare a actjvitdtilor nuc'®are Si desomnarea expeaplor 'n acGvitati cll rise nesemnifroativ -tehnici nucleare. cererea va fi
in§ope ,de:
protectie radiologica, prevazute Tn anexa care face perte
integranta din prezenful ordin.n
a) copijl® donlmentelor care d®monstreaza indeplinirea
3. Articolele 3 ,I 48B a
condiqi[or spa to tn prorentele norme;
b) absoM Fl ultlm'i a a:ni. a unul ours de radloprotec,ie
4. Anoxa se modifi
adeovat pen ve[Ol prfufty 9l Practiea deSfaSurata;
qa eaza :
) Tltlul 8e medmCa ?I
o) QOPia menteldr care atest5 achifarea tariflllui de
NNormelo privlnd ®llberarea
a activrafl,or I,uct®8ro stdeschna
-ire
•pqulor --
3utOriZare Pre`thZute de regulameBtul tn vigOare;
• a) copla
rmlsul ui pentru^ \edre ee solicits prelungirea
va'ablliratii.
in proteetle:ifediofacll
b) La ar,lcolu' 1 aljnoa (2) Ceer a prelungire st dooumentatia prev5zuta la
alin. (1 )ttrebui inrogistrate la reglstratLlra CNCAN 'nainte de
avea urm5torul cupr]ne:
data oxpir5rii permi§u'ui. Tnt aecet caz. valabillfatea permisului
»a ) cerirtyele do califlcare, td speclflca' la alin. (1) lit. a) 8e PrelungeSte fafa a mat fl neCeSar5

:epsepromnlssaef:I;idceuexp:oi£!Ta p:ndti"ctoigign§?Iuolxopxeo#ELeeiS SE*givifenin*is#iubil'far£'uiL:ou-:;-de-:-xe-:'l::I ;'e~n:v-e-I| :


radiologic5;b;
se face in llrma examinaril efectuate conform prevederilor
a) La alllcolul 2 se Introduce un nou allneat, allneatul (2),
prezentelor norme.»
cu urm5torul cuprins: h) Anexa nr. 4 la norme se modiflca §i va avea urmatorul
(2) tn scopul prezentelor nol'me: cuprlns:
a) re,-nno,'rea perm,'su/u,I c,e exeroffare tnseamna solicifarea
MAtribu,iilo §i re§ponsabilit5,ilo
ellbefarii unui nou permis de exercitare la a data ulterioara datei responsabllulul cu protec,ia radlologica
de expirare tnscrise pe permis; data solicitarii este data 1. Responsabilului cu protec,ia radiologica 'i revin, dup2l caz,
inregistrar,i cererii la CNCAN; col putin urmatcrarele atribu,ii Si responsabilita,i:
l3) Prelungirea valabilitatii permislJIui de exercitaro Tnsearr`na a) s5 asigure desfa§urarea activifa,ilor care imp'ica radia,ii
solicitarea eliberarii unui nou permi§ de exercitare la a data ionizante, in conformitate cu procedurile §i metodele de lucru,
MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEl, PARTEA I, Nr. 449/30.V.2018 ll

astfel tncat sa se reducii la minim pericolul de supraexpunere gestiune a surselor tnchise, a surselor deschise §i a
sau contaminare; generatori,or de radia,ii dup5 Gum urmeaza:
b) sa supravegheze punerea in aplicare a programului pentnJ a) sursele inchi§e §i deschise trebuie inregistrate in registru'
monitorizarea 'ocu'ui de munca: special men,ionat mai sue, cu urmatoarele date: denumirea
c) sa pastreze eviden,e corespunzatoare ale tuturor surselor materialului radioactiv, activitatea fiecarui radionuclid continut,
de radia,ii Si sa verifice eficien,a m5surilor de asigurare data m2isufarii radioactivita,ii. denumirea producatorului, seria,
tmpotriva degradarii, faspandirli sou furtului acestora; dupa caz. conform datelor tnscrise tn documentele de receptie
d) sa asigure si sa controleze amp,asarea sistemelor de ale §ursei respective;
avertizare; b) instala,iile, aparatele sau dispozitivele care folosesc surge
a) s5 efectueze evaluan' periodice privind st8rea SiStemelOr tnchise trebuie ?nregistrate cu urmatoarele date: denumirea
relevante de securitate Si de avertizare; materia'ului radioactiv, activitatea flecarui radionuclid con,inut,
I) s5 supravegheze punerea tn aplicare a programului de data masufarii radioactivifa,ii, numaru, de preparate sou
monitorizare dozimetrica individuals; materiale radioactive care intra tn componen,a instala,lei,
g) s5 supravegheze punerea in aplicare a programului de aparatului sau dispozitivului, conform datelor tnscrise tn
monitorizare a san5ta,ii: documentele de recap,ie ale instalatiei respective;
h) sa urmareasca efectuarea controlului medical la angajare; a) generatorii de radia,ii trebuie Tnregistrati cu urmatoarele
i) sa asigure informarea corespunzatoare a noilor lucn=tori in
date: denumirea, tipul de radio,ie general, energia Si intensitatea
leg5tufa cu metode,e Si procedurile de lucru;
radio,lei, seria Si anul de fabricatie, denumirea produedtoru'ui,
j) s2l consilieze Si s5 prezinte obeervatii I,rivind plenurile de conform datelor 'nscrlse tn documentele de receplie a
lucru;
k) sa stobileasc5 planurile de lucru; genoratorului re§pectiv;
a) montionaroa explieit5 a SurselOr pe Care le eliberoaza din
depozfrol thularu'ui de, autoriza,le aeu de la locul de pastrare,
a raspl,nsul
#s5fupmalrfZ==TaT:arf§eu=lendpuriv=nn: lpo##:8Tudscainrca §l numele lueratorilor ^Jcaro lo: ptiincec §l care urmeaza sa le
in cazul oxpunerilor d® urgen,5, inclllsiv sa v®rifice
utllizoze ?n incintol utorizafe fag tn afara acestora, ore Si data
periodic gradlll de pregati,e a echlpetor de Ta§PunS; de elibe
n) s5 informez9 .S' tS8 ins¢rula econalul exprlS~
a) ,in! 8 sorselOr T6intrate ?n depozit, care
profesional cu prMre fa aaeefe_tp pectfl¥ lqu9te de au fost utilizatotm inrmele autbriz8te ,&au tn afara aCes'Ora, era
protec,ia inpotriva fad ia,tllor ionizan u§iy sa efoctueze
instruiri periodlce Tn dome radidtll'or §l data rolntraril sursdi tn depoat.o
ionizante;
i) Anew la40m® st`modiPE §i va avca umatorul
o) s5 asigure ca 86,fie ® p6ee roe
masurilor de protecfie inpotriva fadfatiilor fonizrm tringll® §l TesPO^hablIItatl,a
Si utllizBrea
echipamentului rfulili in pFOtoCq6 rrd[o'qt]lca
ionizante; fn protecfie^ ratllo'ogtiGa ofer5 consillere de
ELlleru'ui de a`;torke!ie cu privire fa a8peCtol® legate
p) §5 asigure
do respecfarea cerinfelor legale apllcabile Tn ccea ce prive§te
q) sa anllnte, de 'ndata, reprozentantul legal 8' titularulul de
autoriza,ie l]nde acesta 'S desfa§oar5 actjvitatea despre orice expunerea profosionala Si expun®roa publica.
situatie ce ar putea conduee la supri]expuroro sau confaminaro, 2. Consillerea oforifa de expertuI Tn proteape redtologic5
tn vederea asigurarii masurilor de provenire 9i Proteetie, §i Sa cuprinde. fare a ae limlta 'a ace8tea. aSpecte roforitOaro fa:
tntreprinda m5surile pro,iminare ncoesare pentru evitanca a) ontimizEirea Sl stabi'lrea COnStrangerilOr de dOZa
SuPraeXPunelii luCr5torilor ti a populatiei; corespunzatoace:A
I) sa anon,e, de 'ndat5, FePreZentanful legal al tltularulul de b) planurl tii §i recap,ia la punerea tn
a utoriza,ie undo acestat;'S Pesfaapara ®rice funcquhe a 8U toe rstfa I s&u modificato, 'n ceea ce

a rdere sou furf de §urse d8<3adl8ti_I; t!~


§) s5 anunfe, de find8ta, iePreZemhtutlagal al
priveste , contl
rului de caractetlgifeile givlnd seourita
autorizatie undo acesfa ,Si tiestaapara adivita{ea de8Pre ®rice rolevanfe Rent
act®ri§li6ile d® pro[ectare,
I di§pozitlvele de avertizare
i radidegice;
urgen¢ radtologie5 ap5rut5, 8a edOPto; de manrl perfu ¢) c,es-ifer S a\zonelor Supravegheate ;
llmitarea 9i reduCerea conSeCinlelOrj becn rdar£a prlmului d) cl8Shicarea luCriferl'Or:
aj utor Si pentru asigurarea aejsten}ei nfedi givnzatoro e) progr the mbnltorizare a 'ooului de munch si de
Si sa inteIZiC5 aceesu' o[jcartyr persogne rcontamlrrata mdnitorizafo rioual5 Si dozim&wia per§onala aforonta;
sau in zone tn care nfrofui de lnBHienb dapa ttfl lnstrmmenfe adech,ate\de monitchzave a radlatillor;
mjfele achtsra
tn condi,ii'e legii, cu excep,ia per80anelOr de§emna'e Pentru aBieurarea Catitatii ;
raspunsu, la urgenta, care frobule sa utiljzeze e¢~tiSbmnqnffiRife; S;I i? monitorizaro a medlu'ui;
protec,ie corespunz5tor; gestionaroa depeurilor radioactive;
i) sa ,lna evidenfa consumu'ui de surge deschlse, pe baza I) masurl pentru prevenirea accldentelor §i incidentelor;
actelor justificative tntocmi,e de catre lucratorii care au primit §i k) pregatirea §i r5spunsul in §itua,ii de expunere de urgenta;
utilizat sursele deschise; I) programs de formare Si de reinstruire pentru per§onalul
I) sa ,in2i evidenta deSeurilor radioactive pentru transferul expus profesional;
acestora tn vederea tratarii tn units,i specializate ori depozit5rii m) investigarea §i analiza accidentelor Si incidentelor Si
intermediare sau definitive, cu precizarea starii de agregare. intreprinderea ac,iunilor de remediere adecvate;
precum Si a radioactivitatli pe radionuclizii con,lnu,i. n) condi,iile de angajare pentru lucfatoarele tns5rcinate Si
2. Suplimentar fa,a de atributiile Si responsabilita,ile pentru cele care alapteaza;
prevazute la pet.1, responsabilul cu protec,ia radiologic5 are a) pregatirea documenta,lei corespunzatoare, precum
obliga,ia sa tnregistreze, tntr-un registru special. intrarea 'n evaluarlle prealabile ale riscurilor Si procedurile scrise."
12 MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEl, PARTEA I, Nr. 449/30.V.2018

j) Anexa n[. 6.5*) la norme se modiflca §i va avea urmatorul cuprin8:


ANI¥A Nr. 6.5
Ia normo

-ANT_ 66
Ia rrorrno

I) Anexa nr. 6.6 este repredusa 'n facsimil.


MONITORUL OFICIALAL ROMANIEl, PARTEA I, Nr. 449/30.V.2018 13

I) in tot cubrinsul anexei, sintagmele MeXPert aCI|editat", (2) Prevederile prezentului ordin se aplica si cererilor de
wexPert aCreditat in PrOteCtie radiOIOgiCa" §i MeXPert eliberare a permiselor de exercitare tn curs de 'solutic,nare la
acreditat tn radjoprotectie" se inlocuieso tn mod data intran'i tn vigoare a acestuia.
corespunzator cu sintagma »expert in protectle Art. lll. - Prezentul ordin se publica tn Mc,nitorul Oficial al
radiologica", sintagma wresponsabil cu securitatea Romaniei, Partea I.
radiologica" se inlocuieSte in mod corespunz5tor cu *
sintagma uresponsabil cu protec,ia radiologica", iar Prezentul ordln transpune art. 82 alin. (1) Si (2) Si art. 84
termenul »radioprotectie" se ?n[ocuieste in mod alin. (2) din Directiva 2013/59/Euratom a Consiliului din
5 decembrie 2013 de stabilire a normelor de securitate de baza
corespunzator cu sintagina »protectie radioI'ogicaJl.
Art. ll. -(1) Permisele de exercitare, emise de comisia privind protectia tmpotriva pericolelor prezentate de expunerea
la radia,iile ionizante si de abrogare a Directivelor 89/618/
Nationala pentru Cc,ntrolul Activitatilor Nucleare tnainte de
Euratom, 90/641/Eurat6m, 96/29/Euratom, 97/43/ Euratom si
intrarea tn vigoare a prezentului ordin, tsi mentin valabiljtatea 2003/122/Euratc,m, publicat5 tn Jurnalul Oficia' al Uniun'il
pang la termenu, prevazut de acestea. Europene L 13/1 din 17.01.2014.

PreSedintele Comisiei Na!ionale pentru Controlul Activitatilor Nucleare,


Rodin Tra]cu

BucurestiI 7 mai 2018.


Nr.102.