Sunteți pe pagina 1din 50

MON]TORUL OFICIAL

AL

ROMANIEI
Anul 186 (XXX)-Nr-576 LEGl, DECRETEP,AH8TTAERAA±l SI ALTE ACTS Luni, 9 iulie 2018

Pagina

DECIZ!l

Decizia nr. 92 din 1 mar(ie referi(Care I,a exceplia


neconstitutionalit 'sp®zl§li]or Qpdbna»Ielr
urgenta a duvem 2O 1 1 'pyitvind t§ita bill rtga
con(ribo,ii pentru -
s2m5t5tii, tn ancamb'ul 8
alin. (1) §l {2), art`
si alln. (2) `e

Decizia nr.121 din 2


necons,ituiionaJitate a dispozitiilor art. 12 alin` (2) din
Lege8 nr. 285/2010 privind sa'arizarea in anul 2011 a
PerSOnalU'ui PIatit din fonduri publice. art. !L an. 15
alin. (2) din Ordon8nra de urgen,5 a Guvemului
nr. 80/2010 perltru compl©tarea art.ll din Ordonan¢
de urgen{5 a Guvemului nr. 37/2OO8 privind
reglementarea unor masurl financiare m domenlul
buge(8r> PreCum Si Pentru 1'nstitulrea alter, mast,ri gaan€:o¥#:grf:ff3%e#aTH§:e::i#!guan:t!;ae#§euOniOi:mi%so:S£:t#
{eritoriale Lag(ea. H oghilag &s!!egi!,I,§eAO,3;daamTfgs:ta!i:tiv:i
fmanciare in domeniu' bugetar.\ ^arfI, 9 di Tamava| Co ente Sever
de urgen(a a Guvemu!I raO12 pri laJ , Cracitunel
salariilor personalu,u e Joe -judelul Al
anul 2O13. prorogare
normative, precum Si TE ALE ORGANEL
E ADM'NISTRATIEI PUBllCE GzENTRALE
art. 5 alin, (2) din Ordonan Ghv5mulu i
prMnd reglemer`ta,¢a alcptJievFtea#gtrel kiugloeEj;ieieNnatt}iuona;eropbeanrterg
alin. (5) din Orbonan ur§ania
nr. 83/2014 privind sal Norme'or pnvlnd pTOCedurile de autorizare ,.,.. 46
fonduri pub!ice ?n anul 2015, preCum'Si all
ACTE ALE AUTORITAT'I )DE SUPRAVEGHERE
domerliul cheltule'ilor publrce si ai6 art. 10
FI NANCIARA
Ordonan{a cle urgen!a a Guvernu'ui nr` 57/2O1
salarizarea personalului pla{it din fonduri puS^l;l€l\eS ij} f ¥e62gsR#ufi#algv:neTgun9:vun:i€dPuE€jnng#a:5;I;¥:dteida:f!Cfil:n®v3posh:earc£oaFmAnPu±:n:6:a:;fqi
anul 2016, prorogarea unor termenel pre¢um sl uncle
masu n+ fiscal-bug eta re
. 4748
46 MONITORUL OFICIALAL F`OMANIEI, PARTEA I, Nr. 576/9.VIl.2018

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE


ALE ADMINISTRATIE] PUBLICE CENTRALE
I
COMISIA NATIONALA PENTRU CONTROLUL ACTIVITATILOR NUCLEARE

ORDIN
Pentru aPrObarea Normelor privind procedurile de autorizare
tn conformitate cu prevederile art. 7 alin. (7) din Regulamentul de organizare §i funct,'onare a comisiei Nationale pentru
controluI ActIVita{ilor Nucleare, aproba{ prin Hotararea Guvernului nr.1.627/2003,. cu modiflcarile Si completarile ult;rioare,
avand'tn vedere:
-art. 5 din Legea nr,111/19.96 privlnd desfaSurarea tn siguranta, reglementarea, autorIZarea Si COntrOIul actlvitatilc,r
nucleare, republlcata, cu modiflc5rile sl completarile ulterioare,I
- ordinul ministrului sanatatii, al ministru'ui educatiei nationale Si al preSedintelui Comisiei Natlonale pentru Controlul
Activita,llor Nucleare nr. 752/3.978/136/2018 pentru aprobarea Normelor privind cerintele de baza de securitate radiologica,
luand tn considerare:
-Directiva 2013/59/Euratom a Consiliului din 5 decembrie 2013 de stabilire a normelor de securitate de baza privind
PrOteCtia imPOtriVa PeriCC,lelOr PreZentate de eXPunerea la radiatlile ionizante Si de abrogare a directlvelor 89/618/Euratom,
90/641 /Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Eura{om Si 2003/122/Euratom;
-Referatul de aprobare nr. 2.840 din ll.06.2O18 al Directiei autorizare utmzare radiatii ionizante din cadrul comisiei
Na,ionale pentru Con{rolu( Activjtatllor Nucleare,

pre§edintele ComiSiei Nationale p® ontrolu I Activ l{a,ilor N uclearo urmatorul ordin:

Art. 1. ~ Se aproba Normele prMnd durile de Art, 4. -Prez rain se pub'ic5 ?n Monitorul Oficial al
autorizare , prev5zute
de zile de la data
prezentul ordln.
Art. 2. -La data intr
abroga Ordinul pre§e
Controlul Activ}tati'or Nuc`'6&fe n
Normelor de securita{e r art. 24 alin. (1 ),
cu comple{arile ulterlo ubljcat i art. 27, art. 28 li[` I), art. 29, art. 30
Romaniel, Parfea I, nr.~ 7 3Ctive 2O13/59/Eura{om a Consiliului
Art. 3. - PrevedBl tabilire a normelor de securitate de
Nationale pentru Controlu periGQlelOr PreZentate de
PriVind aProberea Cerin,elOr de au{OriZare a actiVitatii de eXPunerea la radia!ii'e iOniZante ?i de abrogare a
manipu'are a ins'ala¢ilor radio'og,-ce, publica!?n Monitorul Oficial Directivelor 89/618/Euratom, 90/641Ifuratom, g6/29/Euratom,
al Romaniei, Partea I, nr. 709 din 1 septembrie 2017, raman rn 97/43/Euratom §i 2003/122/Euratom, publicat5 ?n Jurnalul
vjgoare, cu exaeptia ariico[ului 4, care se abroga. Oficial iur\ii Europene, seria L, r,r.13/i din 17.01.2014.

srJ"/??'Z : 5r-:<.<,.1 i
_y L4/ `~; `:),( (/) a:_j4 yyyZ ,+) =

a) Anexa se publlca tn Monl{oruI Oficlal al Romanlel, Partea I, nr 576 bIS, Care Se POate aChlZ,,IOna de la Centrul pentru relat" cu pubIICul al Reglel

Autonome nMonitoruI Oficial", Bucuresti, sos. panduri nr 1


MONETOE3ELFEal OFICEAL
AL

ROMANIEI
Anul 186 (XXX)-Nr. 576 his LEGl, DECRETE:AH8TTAERAAkl sl ALTE ACTE Luni, 9 iulie 2018

SUMAR

Pagina

Anexa 'a Ordinul presedinte'ui Comisiei Nationale pentru


controlul Activitatilor Nucleare r;r. 155/2018
pentru aprobarea riormelor privind procedurile de
autorizare 3-48
MONITORUL OFICIALAL ROMANIEl, PARTEA ,, Nr. 576 bis/9.Vll.2018

ACTE ALE ORGANELOR DE SP`ECIALITATE


ALE ADMINISTRATIEI
I
PUBLICE CENTRALE
COMISIA NATIONALA PENTRU CONTROLULACTIVITATILOR NUCLEARE

ORDIN
pentru aprobarea Normelor privind procedurile de autorizare*)
tn conformitate cu prevederile art. 7 alin. (7) din Regulamentul de organizare sl functionare a comisiei Nationale Pentru
controlul Activitatllor Nucleare, aprobat prim Hotararea Guvernului nr. 1.627/2OO3, cu niodificarile Si completarile ult;rioare,
avand tn vedere:
-art. 5 din Legea nr.111/1996 privind desfasurarea tn siguranfa, reglementarea, autorizarea si controlul activitatilor
nucleare, republicata, cu modificarile si complet5rile ult6rioare;
-Ordinu' ministrulul san5tatii, al ministrului educatiei nationale Si al preSedintelui Comisiei Nationale pentru Controlul
Activitatilor Nucleare nr. 752/3.978/136/2018 pentru aprobarea Normelor privind cerintele de baza de secluritate radlologica,
luand tn considerare:
-Directiva 2013/59/Euratom a Consiliului din 5 decembrle 2013 de stabilire a normelor de securitate de baza privind
protectia tmpotriva pericole'or prezentate de expunerea la radiatiile ionizante si de abrogare a directivelor 89/618/Euratoml
90/641'/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom si 20O3/122/Euratt,m;
-Referatul de aprobare nr. 2.840 din 1'1.06.2018 al Directiei autorizare utillzare radiatli lonizante din cadrul Comisiei
Nationale pentru Controlul Activitatilor Nucleare,

pre§edintele Comisiei Nationale pentru Controlul Activitatilor Nucleare Smite urmatorul ordin:

Art. 1. -Se aproba Normele privind procedurile de Art. 4. - Prezentul ordin se publica tn Monitorul Oficial al
autorizare, prevazute tn anexa care face parfe integranta din Romaniei, Partea I, si intfa tn vigoare la 30 de zile de la data
prezentul ordin. publicarii.
Art. 2. -La data intrarii Tn vigoare a prezentului ordin se
abroga Ordinul preSedintelui Comisiei Nationale pentru
I
Controlul Activitatilor Nucleare nr. 366/2001 privind aprobarea
Prezentul ordln transpune Si implementeaza art. 24 alin. (1 ),
Normelor de securitate radiologica -Proceduri de autorizarel
art. 25 alin. (1) -par!iaI, art. 27, art. 28 lit. f)I art. 29, art. 30
cu completarile ulterioare, publicat tn Monitoru' Oficial al
alin. (1 ) §i anexa lX din Directiva 2013/59/Euratom a Consiliului
Romaniei, Partea I, nr. 764 si 764 bis din 30 noiembrie 20O1.
Art. 3. - Prevec]erile Ordinului preSedintelui Comisiei
din 5 decembrie 2013 de stabi'ire a normelor de securitate de
Nationale pentru Controlul Activitatilor Nucleare nr.176/2017 baza privind protectia tmpotriva pericole'or prezentate de
expunerea la radiatiile ionizante si de abrogare a
privind aprobarea cerlntelor de ;utorizare a actlvitatli de
manipulare a instalatiilor radiologjce, publicat tn Monitorul Oficial Directivelor 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom,
al Romaniei, Partea I, nr. 709 din 1 septembrie 2017, raman tn 97/43/Euratom si 20O3/122/Euratom, publicata tn Jurnalul
vigoare, cu exceptia arficolului 4, care se abroga. Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr.13/1 din 17.01.2014.

Presedintele Comisiei Nationale pentru Controlul Activitatilor Nucleare,


Rodin Traicu

Bucuresti, 2 iulie 2018.


Nr.155_

*) Ordinul nr.155/2018 a fast publicat tn Monitorul Oflcial a' Romaniei, Pariea I, nr. 576 c)in 9 tulle 2018 si este reprodus si tn acest numar bls
MuNl I UkuL OLICIAL AL kOivIANIEI, PAR I EA I, Nr. 5/6 bls/9.Vll.2018

AN ERA
Norms privimd procedurile de au€oFiZaITe

CAPITOLUL I

Scop, domemiu de aplicare §i defimitii

Scopul

Art. 1. - Prezentele norms stabilesc, cerintele specifice, conditiile §i etapele procesului de

autorizare a activitatilor cu surge de radiatii in conformitate cu Normele privind cerintele de baza

de securitate radiologica aprobate prim Ordinul ministrului sanatatii, al ministrului educafiei

nationale Si al preSedintelui Comisiei Nationale pentru Controlul Activitatilor Nucleare nr.

752/3.978/136/2018.

Domeniul de aplicare

Art. 2. -(1) Prezentele norme se aplica tuturor situatiilor de expunere planiflCat5, care implica

riscul de expunere la radiatii ionizante ce nu poate fl neglijat din punct de vedere al protectiei

fmpotriva radiatiilor ionizante.

(2) Prezentele norme se aplica activitatilor prevazute la art. 2 lit. c) - d) §i j) - I) din Legea nr.
111/1996 privind desfaSurarea ?n siguranta, reglementarea, autorizarea si controlul activitatilor

nucleare, republicata, cu modificirile Si completarile ulterioare, denumit5 in continuare Legea, m.

111/1996.

Art. 3. - Prezentele norme nu se aplica utilizarii sau consumului de catre populatie a I,rOduSelOr

care au fost supuse iradierii sau care contin materiale radioactive si nici activitatilor care implica

surge naturale de radiatii.

Art. 4. - Prezentele norme nu exclud obtinerea Si a altor autoriza[ii prevazute de reglementarile

in vigoare.

Art. 5. -Avizul preliminar prevazut la art.17 din Legea nr.111/1996, nu face obiectul

prezentelor norme. Acest aviz precizeaza, sub rezerva corectitudinii datelor fumizate de
solicitant, daca activitatea care se doreSte a fl desfa§urata este exceptata de la procesul de

autorizare, iar in cazul in care activitatea nu se excepteaz5, ce components a procesulu.i de

autorizare se aplica.

Definitii

Art. 6. -£n scopul prezentelor norme, pe langa deflnitiile Si abrevierile din Legea rIT.111/l996 Si

din Normele privind cerintele de baz5 de securitate radiologica, se folosesc urmatorii termeni:

a) cz"p/as'c,ye - activitatea de alegere a unui amplasament convenabil pentnl instalatia

radiologica sau pentru activitatea de utilizare sau producere a unor surse de radia!ii;
MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEl, PARTEA I, Nr. 576 bis/9.Vll.2018

b) czev,orz-zc,re - eliberarea certificatului de iuregistrare ori a autorizatiei pentru activitatile

prevazute in prezentele norme;


c) COJ,SZJ"C/Z'e - aCtiVitatea de realiZare a amenajarilor incluzand constructii, flniSaje, instalatii,

montaj, teste de acceptanta;

d) c7e/z'J7e7'C - aCtiVitatea de luare in posesie legal5 de catre proprietar;

e) c7ezc,sczmbJc,re/dez7WCrmbrC,re - OPeratiunea de demOntare a inStalatiei radiologice in

componente, ?n vederea unei posibile utilizari ulterioare sau pentru casare Si eliminare ca

de!eu;

I) ckyozz',c,J~e - aCtiVitate de PaStrare, in COnditiile PreV5zute de reglementari, a surselor

radioactive, a minereurilor de uraniu Si toriu, a instala{iilor radiologice, aflate in detinere

autorizafa;

g) c7ezczrfec,cz7-C - aCtiVitate COmPlex5 ce se desfa§oara la o instalatie radiologica, in scopul

eliberarii componentelor §i amplasamentu[ui acesteia de sub cerintele de autorizare;

h) /,r77!'ZCZ7-e - aCtiVitate de SChimbare a PrOPrietarului instalatiei radiologice, sursei radioactive,

indiferent daca aceasta se efectueaza printr-o operatic comerciala sau cu titlu gratuit;

i) z'J72POy,/ej,I,off - aCtiVitatea de aduCere in SPatiul COmunitar european Sad de SCOatere din

spatial comunitar european a sun-selor de radiatii. Orice expediere spre teritoriul Rominiei

dintr-un stat care nu este membru al Uniunii Europene este considerat5 import §i orice

expediere dinspre teritoriul Romaniei catre un slat care nu este membru al Uniunii Europene

este considerata export;

j) z'775',C,/C,J~e /77CO72,CZ7~C ~ aCtiVitatea de aSamblare Si/Sau de Punere in funCtiune, duPa CaZ, a unui

echipament la locul de utilizare autorizat, veriflCa1-ea §i Predarea la benefiCiar la Parametrii

prevazuti de producator in speciflcatiile tehnice;


k) z^#cfez'J~Z-e7-e - aCtiVitatea de Cedare a drePtului de fOIOSinta aSuPra unei SurSe de radiatii, Pe

termen determinat, conform unui contract legal intro parti;

1) rmc,#zP3,/C,7-C -una Sau mai multe din urmatoarele activitati: montarea, instalarea, mentenanta,

repararea, modificarea, dezmembrarea sau orice alta operatic efectuata direct asupra sursei

de radiatii, cu exceptia utilizarii (operarii) si a transportdrii acesteia in afara incintei aflat5

sub jurisdictia unitatii care desfaSoara activitatea cu sursa respectiva;

m) wc7#,e77CZ7,Z6 - aclivitate de men!inere a unui echipament in parametrii tehnici prevazuti de

producator, prim operatiuni periodice, preventive, prevazute de producator in manualul de


utilizare;

n) rmoc7,,cc7,e - aCtiVitatea de fnlOCuire a unOr SubanSamble Cu altele, care nu sunt recomandate

de producator §i/sau schimbarea unor parame'Lrli Jlehnici, in scopul reconditionarii, refacerii,

tmbunatatirii parametrilo[~ sau altor mtcntii asem5natoarc;


lvluNl I UIJ`lJL urlUIAL AL HIJMAN,El, L'Ak I EA I, Nr. b/6 bls,9.Vll.2l)18

o) 77ac,7Z;,2J/ OjVU - numa1~ atribuit matfurilOr PeriCuloase print regulamcntul tip al ONU, in

conrormitate cu pe.ricolul pe care il prezinta in timpul tranporfului intern sau intemational;

p) pJrOCeSC7J~e - OriCe OPeratie Care SChimba CaraCteriSLicile unui deseu, inclusiv pre-tratatre,

tratarea Si reconditionarea;

q) p7^OC7a,cc)rc,//¢br,'ccz7~e - tOtalitatea practicilor umane necesare organizal-ii procesului tehnologic

de fabricalie a unei surge de radiatii, de la aprovizionarea cu materii prime pans la ambalare

Si livrare;

r) repc7rCZy'e - aCtiVitatea de aduCere a inStalatiei radiologice in parametrii normali de lucru, prim

alte operatiuni decat cele de intre!inere, ca urmare a aparitiei unor defects in functionarea

acesteia. Se includ operatiunile de schimbare a sursei radioactive sau ansamblului sursei

radioactive chiar daca aceasta operatiune este necesara ca urmare a scaderii activitatii sursei

radioactive sub valoarea minima utila;

s) ,eS,cz7-e - determinarea CaPabilitatii unei surge de radiatii de a indeplini cerintele specificate

prim supunerea acesteia la un set de conditii fizice, chimice, de mediu sau de functionare

(teste de acceptanta sau/§i a teste de conformitate);

i) ,rcz72S/Ier - aCtiVitatea de fumiZare a unOr Surge de radiatii Care nu mai Sunt neCeSare unui
titular de autorizatie, din diverse motive intemeiate, Gum ar f1: SChimbarea PrOfllului de

activitate, restrangerea activitatii, lichidarea societ5tii etc., care are ca rezultat schimbarea

prpprietarului surselor de radiatii; I


t) z,zz-/z'zcz7~e/exp/OC,fCZre - aCtiVitatea de fOIOSire, OPerare, eXPIOatare Sau funCtiOnare, inCluSiV

intretinerea curenta, a surselor de radiatii.

CAPITOLUL II
Procesul de autorizare
SECTIUNEA 1

Cerinte generale
Art. 7. - (1) Tinand cont de amploarea Si probabilitatea expunerilor, precum §i de impactul pe

care I-ar putea avea controlul reglementat al CNCAN in reducerea acestor expuneri sau in

imbunatatirea securitatii radiologice, controlul reglementat al CNCAN se exercita, dup5 caz, prim

urmatoarele mijloace speciflcate in Legea nr.111/1996:

a) notiflcare;
b) iuregistrare;

c) autorizare;

d) regim de control.
MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 576 bis/9.VIl.2018

(2) Orice persoana flZiC5 sau juridic5 de drept public sau privat care inten!ioneaza sa desfaSoare
o practica justiflcata trebuie sa transmita la CNCAN o notiflCare COnfOrm art. 10 alin (1) din

prezentele norme. Nu este necesara o notiflCare SeParat5 in cazul depunerii unei cereri de
autori zare .

Art. 8. - (1) Toate practicile trebuie sa faca obiecful controalelor periodice ale CNCAN, in

conformitate cu procedurile speciflce de control §i luand in considerare amploarea Si

probabilitatea expunerilor rezultate din aceste practici.

(2) Regimul de control, ca parte a sistemului de control reglementat al CNCAN, nu face obiectul

prezentelor norme.
SECTIENEA a 2-a

Notiflcarea
Art. 9. -(1) NotiflCarea eSte Valabila pe toata durata de desfa§urare a activitatilor speciflCate in

Normele privind cerintele de baza de securitate radiologica, cu conditia ca informatiile transmise

de persoanele specificate la all. 7 alin. (2) care au facut notiflCarea S5 ramana nemodiflCate.

(2) Predarea surselor de radiatii ca de§eu radioactiv catre intreprinderile specializate in colectarea

Si tratarea de§eur~ilor radioactive se consider5, transfer si se notiflCa la CNCAN.


Art. 10. - (1) fn vederea notiflCarii, PerSOanele !peciflCate la art. 7 alin. (2) vor trimite la

CNCAN urmatoarele documente :


a) formularul de notiflCare, redaCtat COnfOrm mOdelului din aneXa nr. 1 1a norme, cu

semnatura reprezentantului legal al acesteia;

b) copia documentelor care atesta ca solicitantul este persoana legal constituita;

c) informatii privind activitatile desfaSurate in cadrul practicii.

(2) fn cazul in care informafiile mentionate la alin. (1) se modiflC5, este necesar ca solicitantul sa
faca o noua notiflCare la CNCAN, ?n termen de eel mull 30 de zile de la data modificarii.

(3) Procesul de notiflcare se flnalizeaza cu conflrmarea transmiLerii documentatiei la CNCAN.


SECTIINEA a 3-a
Solicitarea si eliberarea certificatului de inregistrare sam a autorizatiei

Art. ll. - 1) Microscoapele electronice sunt exceptate de la obtinerea certificatului de

lnregistrare sau a autorizatiei.

(2) Solicitantul de certificat de inregistl-are sau a autorizatiei trimite la CNCAN dosarul de


solicitare a certiflCatului de inregistrare sau a autorizatiei care trebuie sa cotryina urmatoarele:

a) cererea de eliberare a certificatului de inregislrare saw a autorizatiei, redactata conform

modelului din anexa nr. 2 la norme, cu semnatura reprczentanfului legal al solicitanfului;

b) documentelc generals pentrun eliberarea certiflCatului de ?nregiStrare Sau a autOriZa'tiei

prevazute la art.17 Si 22 din pre7elltele nOrme;.


MUNl I Ur`UL ULICIAL AL RUMANIEl, L'AR ) EA I, NI-. a/6 bls/9.VIl.20'l8

c) documcntatia lehnica pcntru inregistrare sau pentru flecare tip de autoriza!ie, prev5_zuta in

prezentele norme ;
d) copia ordinului de plata a tar-ifului de iureglStrare Sau autOriZare in COnfOrmitate Cu

Regulamentul privind tarifele pentru auto1`iZarea Si COntrOlul activit5tilor nucleare in vigoal-e.

(3) Fara a aduce atingere prevederilor de la alin. (1), CNCAN poate solicita informatii
suplimentare speciflce flecarui tip de practic5 prevazute in reglementarile emise privind

practicile respective.

(4) Toate documentele prevazute la alin. (1 ) trebuie s5, flo lizibile §i s5 nu prezinte Sters5,turi.

(5) Solicitantul certiflCatului de iuregistrare sau al autorizatiei transmite la CNCAN dosanll

prevazut la alin. (1) pe suport hartie §i in format electronic.

(6) fn cazul in care dosarul cuprinde copii ale documentelor emise de alte autoritati competente,
inclusiv autorizatii, avize Si certificate de Curs, aCeStea trebuie Sa COntina mentiunea »Conform cu

originalul" §i semnatura reprezentantului legal al solicitantului.

(7) Toate documentele transmise pe suport hartie trebuie indosariate intr-o mapaldosar de
incopciat §i paginile trebuie numerotate.

(8) Data solicitarii certiflcatului de iuregistrare sau a autorizatiei este data la care cererea a fost
inregistrata la CNCAN.

(9) Solicitarile care nu indeplinesc cumulativ toate cerintele speciflCate la alin. (2) - (8) nu intra
in procesul de evaluare Si se resping.

(10) So[icitantul poate transmite o singura cerere pentru mai multe activitati din cadrul

practicilor mentionate in anexa nr. 7 la norme, cu conditia ca cererea respectiva sa fle inSOtita de
dosare dis'incte cu dooumentatia tehnica speciflC5 pentru fleCare aCtiVitate.

Art.12. -(1) Dosarele care indeplinesc cumulativ toate cerin!ele mentionate la art. ll din

prezentele norme inrfu in procesul de evaluare a documentatiei tehnice.

(2) fn cursul procesului de evaluare de la alin. (1), CNCAN poate solicita clariflcari, dovezi in
sustinerea aflrmatiilor §i expertize tehnice, care se adauga la dosar, §i poate efectua inspectii.

(3) R5spunsul la solicit5rile prevazute la alin. (1) se transmit la CNCAN in col mull 30 de zile de
la data primirii solicitarii. fn cazuri temeinic justiflcate, acest termen se poate prelungi ou acordul

prealabil al CNCAN.

(4) Nerespectarea termenelor prev5zute la alin. (3) are crept rezultat respingerea dosarului.

(5) fn cazul instalaSiilor radiologice care se autorizeaz5 pe faze, confolm art. 8 alin. (8) din Legea
nr. 111/1996 efectuarea inspectiei este obligatorie pentm faza de punerea in functiune Si

respectiv de utilizare, dupa caz.

Art.13. -(I) Procesul de evaluare a dosarelor complete de iuregistrare dureaza pans la 2 luni §i

se flnaliZeaZa fle Cu eliberarea CertifiCatului de iuregiStrare, fie Cu O SCriSOare mOtiVat5 de


MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEl, PARTEA I, Nr. 576 bis/9.Vll.2018

respingere a dosarului, justiflcata corespunzator, in cazul in care solicitanful nu indeplineSte

cerin!ele de inregistrare.

(2) Procesul de evaluare a dosarelor complete de autorizare dureaza pana la 2 luni, in functie de
complexitatea surselor de radiatii Si se finalizeaza fle Cu eliberarea autOriZatiei, fle Cu a SCriSOare

de respingere a dosarului, justificata corespunzator, in cazul in care solicitantul nu indeplineSte

cerin!ele de autorizare.

(3) Prim exceptie de la prevederile alin. (2), in situatia unor practici noi sau a unor practici
complexe, pentm care capacitatea de evaluare a CNCAN este limitata sau este I`eCeSara expertiZa

din afara CNCAN, procesul de evaluare se poate prelungi pina la 6 1uni.

(4) Dosarele respinse nu se retumeaza solicitantului §i, ulterior respingerii, acesta nu poate
invoca folosirea documentatiei din dosar pentru obtinerea unui all certiflCat de iuregiStrare Sau

unei alte antorizatii.

Art. 14. - (1) Certificaful de imegistrare/autorizatia permite titularului sa desfasoare doer

activitatile pentru care a lost eliberat/a, in limitele Si conditiile prevazute in acesta/aceasta si

numai pe perioada specificata.

(2) Drepturile dobandite pe baza certiflCatului de iuregistrare/autorizatiei nu pot fl translnise unui


tert.

(3) Certiflcatul de iuregistrare/autoriza!ia se emite in baza documenta!iei tehnice transmise de


solicitant.

(4) Orice modiflcare a documentatiei tehnice in baza c5reia a fost eliberat cerfificatul de
iuregistrare/autoriza!ia se realizeaza numai cu aprobarea CNCAN, modiflCarea unilateral5 de

catre titular flind interZiSa.

SECTIINEA a 4-a
Certificatul de inregistrare eliberat de CNCAN
Art.15. -(1) furegistrarea se solicita inainte de desfaSurarea urmatoarelor practici:

a) practica de radiologie de diagnostic din cadrul expunerilor medicale, care cuprinde

activitatile de amplasare - consthlctie/utlliZare/definere a SurSelor de radia[ii utilizate in

RX - diagnosticul uman Si veterinar Si in radiologia interventionala, Si in expunerile

imagistice in scopuri non - medicale, cu exceptia instalatiilor radiologice de angiografie

Si de tomografle COmPuteriZata;

b) practicile de defectoscopie care cuprind activitatile de amplasare -

const1-uCtie/utllizare/detinere a surselor RX de I-adiatii;

a) practici de masurare cu surse 1-adiOaCtiVe de CategOria 4 Si 5 definite in Normele pl'ivind

controlu[ 1-egle'mentat a[ SurSelOr 1-adiOaCtiVe Si geStiOnal~ea fn Siguranta 'a Sul-SelOr Orfane,

care cuprind activitati de amplasare -construclie/utilizare/detinere/dezafccla1-e ;


MONl-I ORUL ULICIAL AL liOMANltl, PAR rEA I, Nr. 576 bIS/9.Vll.2018

d) practici care implica surse radioactive deschise cu activitatea mai mare decat valoa1-ea de

exceptare prevazuta in Normele pl-ivind col-lntele de baza de sccuritate 1-adiOIOgiCa, dal`

mai mica decat, de 1000 ori, valoarea de exceptare respectiva , care cuprind activitatile de

amplasare - constmctie/utilizare.

(2) CNCAN poate lua in considerare fn1-egiSlrarea Si Pentru alte tipuri de practici decat cele
mentionate la alin. (1 ), conform reglementarilo1-SPeCiflCe Pentru fleCare tip de PraCtiCa.

Art. 16. -(1) CNCAN elibereaz5 certificatul de inregistrare numai pentru practicile justiflcate, in

conformitate cu prevederile Normelor privind cerintele de baz5 de securitate radiologica.

(2) CNCAN elibereaz5 un singur certificat de inregistrare pentru toate sursele de radiatii cu care
se desfaSoara practicile mentionate la art.15 Si care sunt amplasate in acelaSi punct de lucru al

s o lie itanfului .

(3) Certiflcatul de iuregistrare se elibereaz5 pe o perioada de 10 ani, cu conditia ca infomatiile


transmise de titular s5 ramana nemodificate.

Art.17. -( I) £n scopul eliberarii certiflCatului de iuregistrare, solicitanful trebuie sa transmita la

CNCAN un dosar de iuregistrare continand urmatoarele documente:

a) cererea de illregiStrare, intOCmita COnfOrm fOrmularului tip speciflCat in anexa nr. 2 1a

norme, semnata de reprezentantul legal al solicitantului;

b) 1ista cu documentele care fac parte din dosarul de inregistrare;

c) copia documentelor care atest5 ca solicitantul este legal constituit;

d) documentatia tehnica de iuregistrare speciflcata in art.18;

e) declaratia semnata de expertul in protectie radiologica /experful in flZiCa mediCala, Cu

permis de nivel 3 valabil emis de CNCAN pentru practica care face obiecful inregistrdrii.
I) copia documentelor care atesta plata tarifului de iuregistrare, conform Regulamentului

privind tarifele pentnl autorizarea §i controlul activit5filor nucleare, in vigoare.

(2) Solicitarea iuregistririi este obligatorie in termen de 60 de zile de la procurarea instalapiei


radiologice care face obiectul iuregistrini.

Art. 18. - Documentatia tehnic5 pentm inregistrare trebuie sa includa urmatoarele informatii,

dupa caz:

a) tipul sursei radioactive §i certificatul sursei - in copie, categoria sursei radioactive,

clasiflcare ISO, clas5 de securitate, activitatea sursei radioactive §i data

producerii/masuririi, tipul instalatiei radiologice RX, denumirea comerciala, varianta


constructiva, seria Si anul de fabricatie, producatoru1;

b) certiflCatul de COnfOrmitate a inStalatiei radiologice cu directivele UE Si declaratia

producatorului privind conformitatea cu standardele tehnice aplicabile - nunai pentru


10 MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEl, PARTEA I, Nr. 576 bjs/9.Vll.2018

instalatiile radiologice noi care nu sunt acinizitionte de la un fumizor autorizat de

CNCAN;

c) cantitatea, data achizi!ion5rii, date privind proveniertya sursei de radiatii, furnizoru1,

dovada proprietatii asupra sursei de radiatii respective, contract de vanzare - cumparare,

facfur5, comanda ferma, proces verbal de predare-primire, dupa caz;

d) modalitatea de dezafectare, modul de gestionare a de§eurilor radioactive, acceptul de

retumare la producator/fumizor a surselor radioactive scoase din uz si documente

justiflCatiVe ;

e) caracterizarea amplasamentului §i descrierea masurilor necesare de protectie impotriva

radia!iilor ionizante, inclusiv calculul ecranelor de protectie inpotriva radiatiilor

ionizante conform cerintelor aplicabile din reglementdrile specifice Si buletinul de

veriflCare a eflCaCitatii eCranelor de protectie impotriva radiatiilor ionizante, emis de o

intreprindere autorizata de CNCAN;

I) 1ista cu procedurile sistemului de management al calitatii implementat pentru practica

supus5 iuregistrarii ;

g) descrierea programului de mentenanta in conformitate cu speciflCatiile produc5torului Si


cu cerintele din Standardele tehnice aplicabile; I

h) copia buletinului de veriflcare tehnica a instalatiei radiologice, dupa instalare - montare

sau veriflCare PeriOdiCa;

i) copia deciziei de nominalizare a responsabilului cu protectia radiologica, care va confine

urmatoarele: nume, prenume, numinll Si data emiterii PermiSului de exercitare valabil,

emis pentru domeniu1 Si specialitatea in care se desfaSoara practica supusa iuregistrdrii;

j) descrierea sistemelor de dozimetrie -dozimetrie individuala, dozimetrie de erie, etc. ;


k) copiile avizelor Si autorizatiilor emise de alte autoritati competente, conform prevederilor

legale, dupa caz;

1) orice alto informatii relevante pentru aprecierea gradului de securitate radiologica §i

protectie impotriva radiatiilor ionizante ;


m) planul amplasamentului/laboratorului, intocmit conform cerintelor din normele speciflCe,

cu reprezentarea punctelor in care se efectueaza periodic masuratorile de arie; planul

trebuie intocmit pe format A4 sau A3, conform regulilor desenului tehnic, semnat de

?ntocmitor, avizat de expertul in fizica medicalalexpertul in protectie radiologic5, dupa

caz, §i aprobat de catre reprezentantu1 legal al solicitantului. Acest desen va face parte

jntegranta din certificaful de lnregistrare care va fl eliberat.


IVIuNl I Ur{UL ULICIAL AL l`uMANItl, r'AL` I EA I, Nr. b/6 bls/9.Vll.2018 ll

n) llSta luc1-atOrllor care desfa§oara activitaii cu sursele de radiatii: nume, prenume, functia,

avizu1 §j data ultimulul Program de Pregatire in Prt,teClie radio]ogica, numarul si nivelul

permlsului de excrcitare;
o) 1ista echipamelltelor de protectie impotriva radiatiilor ionjzante: denumire, numarul

autoriza,lei de fumiZare;

p) informatii privind punctul/punctele de lucru unde se desfaSoara activitatile care fac


obiectul inregistratii.

Art. 19. - Certificatul de iuregistrare eliberat de CNCAN confine Gel putin umatoarele

i nformati 1 :

a) numarul de identiflCare al CertifiCatului, atribuit de CNCAN;

b) denumirea titularului, adresa sediului social, numarul de inregistrare la Oficiul

Registrului Comerqului sau numarul actului normativ in baza caruia este constituit legal;

c) activitatile desfaSurate in cadrul practicii iuregistrate;

d) numarul de anexe; anexele fac parte integranta din certiflCatul de iuregiStrare;

e) date de identiflCare a SurSelor de radiatii: denumirea comerciala, varianta constructiva,

categoria sursei radioactive, seria Si anul de fabricatie, dupa caz;

I) numele producatorului surselor de radiatii;

g) numarul autorizatiei de fumizare, dup5 caz;


h) principalii parametrii ai surselor de radiatii, componentele principals relevante pentru

securitatea radiologica, seria si anul de fabricatie, scopul utilizirii;

i) durata de via!a sau recomand5rile de securitate radiologic5, testele de acceptanfa,

proceduri de intretinere §i dezafectare, dupa caz;

j) informatii privind punctul de lucru unde se desfa§oara practica supusa iuregistratii:


denumire, adresa, telefon;

k) numele responsabilului cu protectia radiologica, tipul, numinl1 §i anul eliberarii

permisului de exercitare;
I) llimite §i COnditii Pentnl deSfaSurarea PraCtiCii SuPuSe iuregiStr5rii;

m) data eliberirii Si data expiratii certiflcatului de iuregistrare;

n) semnatura preSedintelui CNCAN.

SECTIUNEA a 5-a

Autorizatiile eliberate de CNCAN


Art. 20. -(1) Eliberarea autorizatiilor se solicita inainte de desfaSurarea urmatoarelor practici:

a) practici de RX - diagnostic uman Si veterinar din cadrul expunerilor medicale cu instalatii

radiologice de tomografle COmPuteriZata §i angiografle,` care cuprind activitatile de


12 MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEl, PARTEA I, Nr. 576 bis/9.Vll.2018

amplasare - constructie/utilizare/detinere, transfer, inchiriere, manipulare, producere,

fumizare, import/export, depozitare, dupa caz;

b) practici de radioterapie cu surse de radiatii, in scop uman §i veterinar, din cadrul

expunerilor medicale, care cuprind activitatile de amplasare/constructie/punere in

func!iune/utilizare/dezafectare/detinere/transfer/inchiriere, manipulare, producere,

fumizare, import/export, depozitare, dupa caz;

c) practici de medicina nucleara aplicate unor persoane sau animals in scopul stabilirii

diagnosticulul medical Sau Veterinar, tratamentului sau cercetatii, din cadml expunerilor

medicale, care cuprind activitatile de amplasare/constnlctie/punere in

func!iune/utilizare/dezafectare/detinere/transfer/inchiriere, manipulare, producere,

manipulare, fumizare, dupa caz;

d) practici desfasurate cu surse de radiatii in scopuri non - medicale, altele decat cele

mentionate la art.15 alin llit a), care cuprind activitatile de amplasare/constructie/punere

in functiune/utilizare/dezafectare/detinere/ producere, fumizare, import, export,

transferul, detinere, manipulare, dupa caz.

e) practici industriale cu surge radioactive inchise de categoria 1, 2 Si 3, care cuprind

activitatile de transport, amplasare, constructie,I punere in functiune,

exploatarea/utilizarea, detinerea, transferul, depozitarea, manipularea, dezafectarea

instalatiilor radiologice cu surge radioactive inchise de categoria i, 2 §i 3 definite in

Normele privind controlul reglementat al surselor radioactive Si gestionarea in siguranta a

surselor orfane, aprobate prim Ordinul pre§edintelui CNCAN nr.144/2018 ;

I) practici industriale cu surge de radiatii, altele decat cele mentionate la lit. d), inclusiv

acceleratori liniari, care nu tndeplinesc criteriile de exceptare de la controlul reglementat,

notiflcare sau inregistrare prevazute in prezentele norme, Si care cuprind activitatile de

amplasare/ constmctie/ punere in functiune/ utilizare/exploatare/ dezafectare/

detinere/transfer/depozitare/manipulare , producere, fumizare , import/export, dup5 caz ;

g) practici desfaSurate cu surse de radiatii in domeniul cercetarii, educatiei, agriculturii, care


nu indeplinesc criteriile de exceptare de la controlul reglementat sau iuregistrare

prevazute in prezentele norme Si care cuprind activitati de amplasare/ constructie/punere


in functiune/utilizare/dezafectare/de!inere/ tram s fer/, dupa caz ;

h) practici privind adaugarea deliberat5 de substante radioactive la producerea sau

fabricarea produselor de consum sau a alloi- produse, inclusiv produse medicamentoase,

care includ activitafi de p1-OduCel-e, furniZare Si maniPulare, dupa caz;

i) practicile care elibereaza in mediu cant'itati semniflCatlVe de materialc radioactive

incorporate in efluenti gazo§i sau lichizi.


IlvlONll I)RUL OI=lCIAL AL ROMANIEl, PARTEA I, Nr. 5-/6 bls/9.Vll.2O18 13

(2) Suplimenlar fala de actlvitatile mentionate in cadrul practicilo1` SPeCifiCate la alin. (1),
elibe1-area anlQriZatiCi Se SOliCit5 Si fnainte de desfaSul-area activitatilo1- de P1-OduCe1-e Si

furnizare a sistemelo1` de deteC£ie a 1-adiatiilOr iOniZante Si a 111ijloacelor individuale de

pl-otectie impotriva radiatiilor ionizante.

(3) Se auto1-iZeaZa dePOZitarea definitiVa, reCiClarea §i reu,iliZarea materialelor radioactive

rezultate din orice practica autorizat5.

AI~t. 21. -( 1) Eliberarea autorizatiei este prealabila desfaSuririi activitatilor speciflcate la art. 20.

(2) Autorizafia se elibereaza numai pentru practicile justificate conform Normelor privind
cerintele de baza de securitate radiologica.

(3) Termenul de valabilitate a autorizatiei este stabilit £n conformitate cu prevederile Legii nr.
111/1996.

Al-I. 22. - in scopul eliberarii autorizatiei, solicitantul trebuie sa transmita la CNCAN un dosar

de autorizare care sa aiba obligatoriu urmatorul continut:

a) cererea de eliberare a autorizatiei, completata conform formularului din anexa IIf. 2 la

norme, in original, Si semnata de reprezentantul legal al solicitantului de autoriza!ie;

b) 1ista documentelor anexate la cerere;

c) documentele care atesta calitatea de persoana legal constituita a solicitantului, in copie-,

d) documentatia tehnica;

e,) declaratia semnata de expertul in protectie radiologiGa,J expertul in flzic5 medicala, cu

permis de nive1 3 valabil emis de CNCAN pentm practica care face obiectul inregistrarii,
dupa caz;

D documentele care atesta plata tarifului de autorizare conform Regulamentului privind


tarifele pentm autorizarea §i controlul activifatilor nucleare, in vigoare, in copie.

Art. 23. -(1 ) Autoriza!ia confine eel putin urmatoarele informatii, dupa caz:

a) numinll de identiflCare atribuit de CNCAN;

b) denumirea titularului de autorizatie, adresa sediului social, numarul de iuregistrare la

Oflciul Registrului Comertului sau numinll actului normativ in baza caruia este constituit

legal;

c) numaml de anexe; anexele fac parte integranta din autorizatie;

d) date de identificare a surselor de radiatii: denumirea comercial5, varianta constructiva,

categoria sursei radioactive, dupa caz;

e) numele producatorului surselor de radiatii;

I) tipul practicii desfaSurate Si activit5tile autorizate;

g) num5rul autorizapiei de fumizare/autorizatiei de securitate radiologica pentm produs,


dupa caz;
14 MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEl, PARTEA I, Nr. 576 bis/9.Vl'.2018

h) principalii parametri ai surselor de radiatii, componentele principale relevante pentru

securitatea radiologica, scopul utilizarii;

i) informatii privind punctul de lucru unde se desfaSoara practica supusa autorizirii:

denumire, adresa, telefon;

j) numele persoanelor responsabile, Gum ar fl responsabilului cu protectia radiologica,


expertul in protec!ie radiologic5/fizica medicala, num5ru1 Si data eliberarii permisului de

exercitare;

k) limite Si conditii pentm desfa§urarea activitatii autorizate;

1) conditii suplimentare specifice;

m) data eliberarii Si data expiratii autorizatiei;

n) planul cu amplasamentul surselor de radiafii, dupa caz;

o) semnatura preSedintelui CNCAN.

Art. 24. -(1 ) CNCAN elibereaza autorizatii pentru practicile care implica urmatoarele activitati:

a) import/export;

b) fumizare;

c) detinere;

d) stocare/depozitare;

e) amplasare;

D constructie;

g) punere in functiune;
h) utilizare/exploatare;

i) dezafectare;

j) producere;
k) manipulare;

1) transfer;

m) transport.

(2) Autorizatiile de import/export, de furnizare, de securitate radiologic5 pentru produs, de


detinere, de transfer, de transport , de manipulare Si de producere se elibereaza in faza unica.

(3) Autorizarea pe faze de realizare implica eliberarea de autorizatii pentru urmatoa1-ere aCtiVit5ti:
amplasare, constructie, punere in functiune, utilizare, dezafectare, conform normelor CNCAN

speciflCe fleCarei Pl-aCtiCi.

SECTIINEA a 6-a
ITipunn-i de autorizatii

AutorizaSii care se eAibereaz5 £n fazh umic£

Autoriza!ia de impor6/export
MONl rORUL OLICIAL AL ROMANIEl, PARTEA I, Nr. 576 big/9.VIl.2018 15

Are. 25. -(1) Se elibereaza numai pent1-u eXPeditiile de sul-se dc radialli/materialclc radioactive

din §i c5tre statele non --UE.

(2) Autorizatia se elibercaza pentru una sau mai multe expedi!ii Si pentru rna sau mar multe
clase de surse de l~adiatii Si permite efectuarea operatiilor de import/export pentru aceslea.

(3) Imporful de surse de radiatii este perlnis numai daca acestea au autoriza{ie de fumizare sam
autorizatie de securitate radiologic5 pentru produs, dupa caz, valabila, eliberata de CNCAN, cu

exceptia situatiilor cand importul se face peutnl dotare proprie.

(4) fn cazul imporfului pentru dotare proprie, solicitanful trebuie sa demonstreze c5 sursele de
radiatii indeplinesc eel-intele din standardele intemationale aplicabile, iar transferul este pelmiS

numai dupa a perioada de 5 ani de utilizare.

(5) Solicitarea autorizatiei de import/export se depune la CNCAN cu col putin 15 zile lucratoare
inainte de data preconizat5 pentru import/export; data solicitarii autorizatiei este data la care

cererea de autorizare a fost inregistrat5 la CNCAN.

(6) Importatorul, respectiv fumizorul, dupa caz, trebuie sa respecte cerin!ele legate privind
detinerea, depozitarea si furnizarea surselor de radiatii mentionate in prezentele norme.

(7) Importatorul sau exportatorul surselor de radia!ii trebuie s5 se asigure in avans ca beneficiarul
importului, respectiv exportului, are autorizatii legale sau a notificat intentia de utilizare, dupa

caz, conform prezentelor norme Si legisla!iei in vigoare.

(8) Este interzis inportul surselor radioactive pentm care importatorul nu are acord pentru
retumarea la producator/fumizor a surselor scoase din uz sau, in mod exceptional, pentru

dispunerea ca deSeu radioactiv.

(9) Perioada de valabilitate a autorizatiei de import/export este de Gel mull 1 an.


Art. 26. - Fdra a aduce atingere prevederilor art. 25 alin. (3)J SurSele de radiatii care nu au

autorizatie de fumizare eliberata de CNCAN pot fl importate sau exportate nunai in urmatoarele
situatii:

a) sursele de radiatii constituie parti components ale unei instalatii sau materia prima pentru

fabricarea unei instalatii care a obtinut autorizatie din partea CNCAN;

b) importul se face pentm dotare proprie, cu obligatia ob!inerii autorizatiei de securitate

radiologic5 pentru produs in maximum doua luni de la intrarea acestora in tars; in caz

contrar, echipamentele se vor retuma la fumizor sau se vor casa cu respectarea

prevederilor privind casarea din prezenta reglementare; CNCAN poate accepta, in cazuri
exceptionale, bine justificate, prelungirea acestui termen, dar nu mai mull de 6 luni;

c) import temporar pentru expozitii, targuri, examinin sau testari speciale in condi!iile

impuse de CNCAN sau utihzare temporara de cadre un utilizator autorizat de CNCAN;

d) export ca urmare a unui import temporar conform lit. c);


16 MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEl, PARTEA I, Nr. 576 big/9.Vll.2018

e) surge radioactive deschise utilizate in cadrul unor contracte de cercetare de catre

utilizatori aulorizati, daca necesitatea acestora este justiflCata §i Se demOnStreaZa Ca . Sunt

asigurate conditiile de utilizare in siguranta, respectiv de retumare la producator sau

dispunere ca deSeu radioactiv pentru sursele scoase din uz;

I) import temporar ca urmare a unui export temporar pentm reparare.

Art. 27. - (1) in scopul eliberarii autoriza!iei de import/export, solicitantul trebuie sa depuna la

CNCAN documentele prevazute la art. 22.

(2) Documentatia tehnic5 cuprinde, dupa caz, urmatoarele:


a) informatii privind sursele de radiatii: denumirea comerciala, tipul, varianta constructiva,

parametrii maximi, producatorul, cantitatea;


b) num5rul autorizatiei de fumizare/autorizatiei de securitate radiologica pentru produs

valabile pentru sursele de radiatii care fac obiectul autorizirii;

c) informa!ii privind expeditia: numarul de expeditii, expeditoru1, transportatoru1 (cu

autorizatie de transport valabila eliberata de CNCAN, in cazul surselor radioactive), tipul

coletelor de transport cu men!ionarea numarului ONU, mijlocele de transport, ruta de

transport, punctele vamale, punctul de trecere a frontierei, perioada de Limp estimata

pentru fiecare expeditie;


d) informatii privind coletul de transport Si respectiv protectia de uraniu sdr5cit, dup5 caz;

e) scopul importului/exportului Si destinatarul final al surselor de radiatii;

I) decizia de nominalizare a persoanei responsabile ou importu1/exportul, semnata de

reprezentantul legal al solicitantului;

g) procedura de import/export care trebuie sa contina prevederi pentnl situatia in care

produsul nu poate fi livrat destinatarului declarat, ca parte a sistemului de management al


calitatii certiflcat de un organism notificat Si certificaful de management al calit5!ii;

h) copia documentelor care atesta ca beneficiarul importului indepline§,e conditiile legale de

utilizare/detinere ;

i) copia aprobarii exportului din Romania emis5 de autoritatea competenta in protectie

radiologica din tara de destinatie, dupa caz.

. Autorizatia de furnizaFe
Art. 28. -(1) Autorizatia de fumizare se elibereaza in baza evaluarii de securitate I-adiologic5 a

produselor fumizate Si permite titularului sa se aprovizioneze de la produc5tori, sa detima, sa


depozite7e §i Sa COmerClal17eZe urmatOarele:

a) surse de radiatii,

b) apa1-atura de COitrOl do7imetriC,


MONl -rORuL OFICIAL /\`L ROMANIEl, PARTEA I, Nr. 576 bis/9.Vll.2O18 17

c) material sau dispozltiV utilizaJl in scopul protec!iei individuale impotriva radia}iilor

ionizante,

d) container/mijloc de transport special amenajat.

(2) SoliciJLarea autOriZatiei de fumiZa1-e Se dCPune la CNCAN cu eel pufin doua luni inainte de

data preconizat5 pentru comercializarea sursei de radiatii sau pentru import. Data solicitatii

autorizatiei este data la care cererea de autoriza1-e a fOSl inregiStrata la CNCAN.

(3) Fumizarea este permis5 numai pentru sursele de radiatii speciflCate la alin. (1) pentnl care a
fost facuta evaluarea de securitate radiologica; documentatia tehnica pentnl evaluarea de

securitate radiologica se depune o data cu cererea de eliberare a autorizatiei de fumizare.

(4) Fumizarea este pemisa numai la beneficial-ii care fac dovada respectarii prezentelor norme
cu privire la notiflCare §i autOriZare Pe faze de realizare.

(5) Fumizorul are obliga!ia sa faca dovada ca sursele de radia!ii au certiflcat de garantie valabil.

(6) Autorizatia de fumizare se elibereaza, pentru fleCare tip distinct de SurSa de radia!ii mentiOnat
la alin. (1), solicitanti[or care indeplinesc urmatoarele conditii:

a) pun la dispozifia beneficiarilor §i CNCAN informatiile previnte in Normele privind

cerintele de baza de securitate radiologica;

b) demonstreaza ca dispun de contracte cu unitati autorizate, conform ordinului

preSedintelui CNCAN nr. 176/2017 privind aprobarea cerintelor de autorizare a activita!ii


de manipulare a instala!iilor radiologice, care sa asigure instalarea, montarea, punerea in

funcfiune, mentenan£a §i dezafectarea echipamentelor cu surge de radia!ii pentru care se

solicita autorizatia de fumizare;

a) dispun de spatiu de depozitare corespunzator, daca este cazul;

d) dispun de aranjamente pentru a asigura transportul specializat, dupa caz;

e) mentin evidenta stricta a livririlor Si a raportatilor catre CNCAN;

I) dispun de acorduri pentm retumarea la producator/fumizor a surselor radioactive scoase

din uz.

(7) Autorizatia se elibereaza pentru o perioada de 5 ani.


Art. 29. - (1) fn scopul eliberarii autorizatiei de fumizare, solicitantul trebuie s5 depun5 la

CNCAN pe linga documentele prevazute la art. 22 Si urmatoarele:

a) 1ista societ5tilor care au accepful fumizorului sa comercializeze echipamentul respectiv,

inclusiv documentele care atesta calitatea acestora de persoane legal constituite;

b) informatii privind echipamentul cu surge de radiatii, sistemele de detec!ie sau

echipamentele individuale de protectie impotriva radiatiilor ionizante: denumire

comerciala, tip, varianta constructiv5, producator, componen!a;

c) documentatia tehnica de autorizare speciflCata la alin. (2).


18 MONITORuL OFICIAL AL ROMANIEll PARTEA I, Nr. 576 bis/9.Vll.2018

(2) Documentatia tehnica de autorizare cuprinde urma¢oarele:


a) speciflCatiile tehnice, in special parametrii relevan!i din punct de vedere al securitatii

radiologice, pentm echipamentul respectiv Si pentru principalele sale componente,

marcaje de avertizare Si eventualele aprobari de model de colet, producator ;

b) informatii privind sursele radioactive: radionuclid, activitate, categoria, clasiflCarea ISO,

clasa de securitate, producator;

c) certiflCatul valabil de confomitate cu directivele europene aplicabile §i declaratia

producatorului privind conformitatea cu standardele tehnice aplicabile, in copie;


d) documentele care atesta ca sunt asigurate serviciile de manipulare pentm echipamentele

fumizate, in copie;

e) documentele care atest5 aranjamentele dintre fumizor §i produc5tor privind retumarea

surselor radioactive scoase din uz, in copie;

I) decizia de nominalizare a persoanei responsabile cu fumizarea, semnata de reprezentantul

legal al solicitantului de autorizatie, in original;

g) procedura de fumizare ca parte a sistemului de management al calita!ii certiflCat de un


organism notificat, in copie;

h) fotografli ale sur'sei de radiatii Si ale etichetelor puse pe aceasta §i pe 'componentele

principale, in format electronic;


i) fotografla SurSei radioactive (CarCaSa Si COlet), certiflCatul sursei si certificaful coletului,

dupa caz, in format electronic;

j) manualul de utilizare, tradus in limba romana, in format electronic;


k) rezultatele programului de testare, efectuat de un organism acreditat, in format electronic;

I) informatii privind durata de viata a sursei de radiatii, perioada de garantie Si durata pentnl

care producatorul asigura piese de schimb, in format electronic;

m) avizele §i autorizatiile eliberate de alte autoritati publice, in copie.

Autorizatia de securitate radiologica pentru produs (ASR)


Art 30. - (1) Autorizatia de securitate radiologica pentru produs se solicita pentnl flecare tip

distinct de sursa de radiatii, de aparatura de control dozimetric, de material sau dispozitiv utilizat

in scopul p1-OteCtiei imPOtriVa radiatiilOr iOniZante, de COntainer Sau mijloc de transport special

amenajat, pe care solicitantul de autorizatie inten!ioneaz5 sa-I produc5, in vederea utilizarii sau

comercializarii.

(2) Autorizatia de securitate radiologica pentru produs se solicits Si pelltlu SurSele de radiatii care
au fost importate pentru doLare proprie, conform art. 26 lit. b).

(3) Autoii7aJ!ia se ellbereaZa Pentnl O PerlOada de 5 ani.


MONrl Ol<UL OFICIAL AL F`OMANIEl, PARTEA I, Nr 5-/6 bis/9.VII.2018 19

Art 31. -(I) fn scopul eliberarii autorizatiei de securitate radiologica pentl-u produs, solicitanful

t1-CbuiC Sa tranSmita la CNCAN documentele prevazThte la art. 22, documentalia tehnic5, p1-eCum

Si info1'1naliile privind produsu1: denumire comerciala, tip, va1`ianta COnStruCtiVa, COmPOnenta.

(2) Documentatia tehnica de autorizare cuprinde urmatoarele, dupa caz:


a) speciflcatiile tehnice, in special parametrii relevanti din punct de vedere al securitalii

radiologice, pentru sursa de radiatii respectiva si pentru principalele sale componente;

b) informatii privind sursele radioactive: radionuclid, activitate, categoria, clasificarea ISO,

clasa de securitate, producator;

c) certiflcatul valabil de conformitate cu directivele europene aplicat,ile Si declaratia

producatorului privind conformitatea cu standardele tehnice aplicabile, in copie;


d) acordul privind retumarea la producator/fumizor a surselor radioactive scoase din uz, in

copie;

e) fotografii ale surselor de radiatii Si ale etichetelor puss pe echipament §i pe componentele

principale, in fomat electronic;


I) fotografia sursei radioactive (carcass §i colet), certificatul sursei Si certiflCatul coletului,

dupa caz, in format electronic;

g) manualul de utilizare, tradus in limba romana, in format electronic;


h) rezultatele programului de testare, efectuat de un organism acreditat, in format electronic;

i) informatii privind durata de viaSa a instalatiei radiologice, perioada de garantie §i durata

pentm care producatorul asigura piese de schimb, in format electronic;

j) avizele §i autoriza!iile eliberate de alte autoritati publice, dupa caz.


Autorizatia de detinere
Art. 32. -( 1) Autorizatry de definere se elibereaz5 pentru sursele de radiapii supuse procesului de

autorizare conform art. 20 din prezentele norme, cu respectarea reglement5rilor speciflce de

garantii nucleare .

(2) Solicitarea autorizatiei de detinere se depune la CNCAN in maximum 15 zile lucr5toare de la


data dobandirii calitatii de proprietar asupra sursei de radiatii;

(3) Se excepteaz5 de la prevederile alin. (2), situatiile in care utilizatorul sursei de radiatii are Si
calitatea de proprietar Si a depus la CNCAN documentatia completa de iuregistrare, respectiv de

eliberare a autorizatiei de utilizare sau punere in functiune, dupa caz.

(4) Autorizata de detinere a surselor de radiatii se elibereaz5 daca solicitantul indepline§te


urmatoarele conditii :

a) demonstreaza calitatea de proprietor al surselor de radiatii respective;

b) dispune de conditii adecvate de depozitare care sa asigure protectia flzica §i securitatea

radiologica a surselor de radiapii;


20 MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 576 bis/9.Vll.2018

c) dispune de acorduri pentru utilizarea, transferul sau dispunerea ca de§eu radioactiv a

surselor radioactive intr-un interval de timp rezonabil, dan nu mai mull de 5 ani;
d) dispune de un plan de urgetrya, care se aproba de CNCAN in procesul de autorizare, in

cazul detinerii de surse radioactive.

(5) Autorizatia de detinere pentm sursele de radiatii care fac obiectul unui litigiu se elibereaza
numai dupa ce s-a clariflcat situatia juridica §i s-a emis o sentin[a deflnitiva de catre instanta

competenta. Pan5 la sortyionarea litigiului, responsibilitatea asigurarii protectiei flZiCe Si

securitatii radiologice revine persoanei flzice sau juridice de crept public sac privat care are in

posesie sursa de radiatii.

(6) Autorizatia se elibereaza pe o perioada de 5 ani.


Art. 33. - (1) in vederea eliberdrii autorizatiei de detinere, solicitantul trebuie sa transmita la

CNCAN documentele prevazute la art. 22 Si documentatia tehnica speciflCata la alin. (2).

(2) Documentatia tehnica cuprinde umatoarele


a) informapii privind sursele de radiatii: denumirea comerciala, tip, varianta constmctiva,

serie, an de fabricatie, producatoru1, numarul autorizatiei de fumizare/autorizatiei de

securitate radiologica pentm produs, principalele specificatii tehnice, cantitatea de uraniu

saracit cortyinuta, dupa caz;

b) informatii privind locul de depozitare, copia documentelor care atest5 regimul juridic al

spatiilor de depozitare (daca este cazul) Si modalitatea de asigurare a protectiei flzice Si a

securitatii radiologice ;

c) scopul detinerii;

d) planul de urgen!a, in situatia detinerii de surge radioactive;

e) decizia de nominalizare a persoanei responsabile cu activitatea de detinere ;

I) certiflCatul privind contaminarea neflXata a SurSelOr radioactive inChiSe, emiS de maxim 6

luni de catre o intreprindere autorizata de CNCAN sau de producator, dupa caz.

Autorizatia de transfer
Art. 34. -(1) Autorizatia de transfer se elibereaza pentru sursele de radiatii aflate ln proprietatea

solicitantului, cu exceptia surselor radioactive de categoria 4 §i 5 specificate in Nomele privind

controlul reglementat al surselor radioactive Si gestionarea in sigurant5 a surselor orfane,

aprobate prim Ordinul 144/26.06.2018, pcntm care este suflCienta numal nOtiflCarea Prealabi15

conform prevederilor art. 35 din prezentele norme.

(2) Este interzis transferul surselor de radiatii fara doculnentatia tehniCa aferenta Care CuPrindC
col pu£in:

a) manualul de utilizare;
MuNl I i)RUL OFICIAL AL ROMANIEl, PARTEA I, Nr. 5/6 big/9.V".20rI8 21

b) buletinu] de vcrirlcal-e tehnica emis confol`m normelor CNCAN sau cerJLifiCatul de garan!ie,

dupa ca/-;

c) contractu] in baza caruia se face transferul.

(3) Transfe1-ul Se aCOrda numai daCa beneflCjarul tranSferului a notificat la CNCAN inten,ia de

ulilizare sau de inregistrare a sursei de radiatii conform prevederilo1-art. 35 din prezentele norme.

(4) Urmatoarele operatii nu sunt conside1-ate tranSferuri Si, Pe Cale de COnSeCinta, nu neCeSit5

autorizatie:

a) mutarea surselor radioactive sau instalatiilor radiologice intre compartimentele

administrative ale aceleiaSi persoane legal constituite;

b) trimiterea temporara la o unitate autorizata pentru a fi testate sau reparate;

c) diviziunea unei persoane legal constituite cand sursele tree in patrimoniul persoanei

provenite din diviziune.

(5) Autorizatia se elibereaza pentru o perioada de eel mull 1 an.


Art. 35. -(1) fn scopul obtinerii autorizatiei de transfer, solicitantul trebuie s5 trimit5 la CNCAN

documentele prevazute la art. 22, precum §i documentatia tehnica specificata la alin. (2).

(2) Documentatia tehnica trebuie sa contin5 urmatoarele informatii, dup5 caz:


a) 1ista surselor de radiatii care fac obiectul transferului, 1a care se precizeaza tipu1, modelul,

denumirea comerciala, parametrii maximi, producatorul, seria Si anul de fabrica!ie;

b) descrierea starii tehnice;

c) identitatea persoanei legal constituite catre care se efectueaza transferul si copia

documentelor care atesta c5 este persoana legal constituita;

d) copia contractelor saw documentelor in baza carora se efectueaza transferul;

e) copii dupa ultimele teste de veriflCare tehniCa, reSPeCtiV COPia CertifiCatului de garantie

pentru echipamentele noi;


I) nominalizarea persoanei responsabile cu activitatea de transfer;

g) transportatorul autorizat in conformitate cu prevederile Normei privind cerintele de


autorizare a activitatii de transport de materiale radioactive aprobata prim ordinul

pre§edintelui CNCAN nr. 22 I/2017 pentru aprobarea;


h) intervalul de timp in care se desfaSoara opera[iunile de transfer.

Autorizatia de manipulare
Art. 36. - (1) Practica de manipulare include umatoarele activitati: montare, instalare,

mentenanta (intretinere Si veriflcare), reparare, modificare, reconditionare,

dezmembrare/dezafectare, tratare, prelucrare sau orice alfa operatic aferenta asupra surselor de

radi atii .
22 MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEl, PARTEA I, Nr. 576 bis/9.Vll.2018

(2) Titularul de autorizatie desfaSoara activitatea de manipulare numai la beneficiarii men!ionati


la alin. (9), autorizati in domeniul aplicatiilor cu radia!ii ionizante conform prevederilor Legii nr.

lil/1996.

(3) Titularul autorizatiei de manipulare poate aduce de la beneflciari, in atelierele proprii,


amenajate corespunzator, pentnl o perioada de limp determinata, surse de radiatii pentnl a fi

reparate sau modiflcate, conform unei proceduri de luare in custodie aprobate de CNCAN in

procesul de autorizare; in aceasta situapie, titularul autorizatiei de manipulare trebuie sa aiba


autorizatiile corespunzatoare eliberate de CNCAN: amplasare, constructie, utilizare etc, dup5

CaZ.

(4) Pe perioada cat sursele de radiatii sunt in custodia tifularului autorizatiei de manipulare,
acesta preia toate responsabilitatile privind asigurarea protectiei flzice Si securitatii radiologice.

(5) Utilizarea sau transferul surselor de radiatii sunt interzise pe perioada de luare in custodie.

(6) Sursele de radiatii aflate in custodie pot fl PuSe in funC!iune numai Pentru teStare Si VerifiCare.

(7) in cadrul activitatii de reparare, este interzisa inlocuirea pieselor sau subansamblelor cu
componente care nu sunt originale sau nu sunt recomandate de producator, precum Si

modiflCarea Ori SuPrimarea elementelOr de SeCuritate radiOIOgiCa.

(8) Prim exceptie de la prevederile alin. (7), modiflCarea Se autOriZeaZa COnfOm PreVederilor din

prezentele norme privind autorizatia de producere.

(9) fn cazul activitatilor de instalare - montare, se considera ca beneficiarul este autorizat daca
indeplineSte urmatoarele conditii, dupa caz:

a) pentru sursele de radiatii supuse iuregistrarii, beneflCiarul face dovada achizition5rii legale

a acestora, exista autorizatie de fumizare sau de securitate radiologic5 pentru produs

eliberata de CNCAN Si s-a facut notificarea prealabia;

b) pentru sursele de radiatii supuse autorizarii pe faze de realizare, beneflCiarul detine

autorizatie de constructie valabila;

c) sursele de radiatii au Post importate in temeiul art. 25;

d) sursele de radiatii respective sunt excep,ate de [a autorizare.

(10) Titularul de autorizatie de manipulare trebuie sa respecte instruc!iunile de instalare -


montare ale producatorului, hmitele §i conditiile din autorizatiile eliberate de CNCAN, sa

instruiasca personalul beneficiarului cu privire la utilizarea sursei de radiatii §i sa nu aduc5

modiflCari aCeSteia, illClusiv sistemului de etichetare.

(ll) Tifularul de autorizatie de manjpulare a1'e drePtul Ca ?m PeriOada de mOntaj Sa Puma ?n


functiune instalatia radiologica numai pc timpul necesar 1-eglarii, callbrarii, VerifiC5rii Si testarll,

conform propriilor procedul'i aprdbate de CNCAN in p1-OCeSul de autOri7are; rapOrtul COnt'inand

rezultatelc tes,clor de acceptan!5/veriflCa1'e PeriOdiCa Se Preda benef-1Ciarullli.


lvlUNI I ukUL l)Lil`.lAL AL kOIVIANIEl, PARTEA I, Nr. 576 bls/9.Vll.2O18 23

(I 2) Autorjzatla Se eljt,ereaZ5 pcntru o perioada de 5 ani.


Art. 37o -(1) fn scopul elibe1-a1-ii autOriZatlel de maniPulare, SOlicitantul trebuie s5 faca dovada

rcspectarii prevedcrilol- Ordinului preSedintelui CNCAN nr. 176/2017 privind aprobarea

cerirtyelor de autorizare a actlvitatii dc manipulare a instalatjilor radiologice si sa depun5 la

CNCAN documentele prevazute la art. 22, precum Si documentatia tehnica speciflcata la alin.

(2).

(2) Documentatia tehnic5 de autori7.are CuPrinde Gel putin umatoarele informatii:


a) tipul sursei de radiatii care face obiecful autorizarii: model/tip, paramentrii maximi,

pro due ator;


b) demonstrarea capabilitatil tehnice a personalului implicat in activitati de manipulare:

educatie, certificatul de absolvire a cursurilor privind instalarea, montarea, intretinerea,

repararea, certiflCatul de abSOlvire a cursurilor de protectie radiologica aprobate de

CNCAN;
c) curriculum vitae al personalului de manipulare con!illand infOrmatii PriVind CaliflCarea §i

experietrya ln activitatea de manip\llar'e pe flecare clasa de instalatii;

d) lista personalului cu responsabilitati, cu pemis de exercitare de nive1 2 valabi1;

e) dealaratie pe proprie raspundere privind existenta manualelor de instalare §i de service,

precum Si a sculelor §i dispozitivelol ileCeSare Si lista acestora;

I) modalitatea de a asigura pies. de schimb originate §i sprijin logistic din partea

producatorului pe o perioad5 de 10 arli de la data fabricatiei;

g) procedurile de lucru, ca parte a sistemului de management al calitatii certiflCat de un


organism acreditat, inclusiv copia certiflCatului;

h) modelul buletinului de veriflCare tehniCalCertiflCatului de secuntate radiologica Si

certiflCatul de garantie emis de flrma de maniPulare.

Autorizatia de transport
Art. 38. - (1) in scopul eliber5rii autorizatiei de transport, solicitanful trebuie sa depuna la

CNCAN documentele prevazute la art. 22, precum Si documentatia tehnica necesara.

(2) Cerintele speciflce privind autorizarea activitatii de transport sunt prevazute in Norma

privind cerintele de autorizare a ac,ivitatii de transport de materials radioactive aprobata prin


Ordinul pre§edintelui CNCAN nr. 221/2017 pentnl aprobarea.

Autorizatia de producere
Art. 39. - (1) Autorizatia de producere a surselor de radiatii permite titulanllui sa produca,

prelucreze, de!ina, depoziteze temporar Si fumizeze aceste produse, precum si s5 recicleze, sa


reutilizeze sursele radioactive.
24 MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEl, PARTEA I, Nr. 576 bis/9.Vll.2018

(2) Solicitantul trebuie sa obtina autorizatia de securitate radiologic5 pentru produsele pe Gal-e
doreste sa le fabrice.

(3) Procesul de producers trebuie sa fie organizat in sistem de management al calitatii.

(4) Autorizatia se elibereaza, de regula, pentru o perioada de 5 ani.


Art. 40. - (1) fn scopul obtinerii autorizatiei de producere, solicitantul trebuie sa trimifa la

CNCAN documentele prevazute la art. 22, documentatia tehnica specificata la alin. (2) §i sa

speciflCe numinll autoriza!iei de securitate radiologica pentru produs.

(2) Documentatia tehnica de autorizare trebuie sa contina urmatoarele informa!ii:


a) prezentarea procesului de productie, justificarea Si optimizarea;

b) identiflCarea ZOnelor §i operatiilor cu rise de iradiere;

c) descrierea zonelor de productie §i testare flnala, inCluSiV a Celor cu rise de iradiere, in

conformitate cu cerintele pentnl utilizarea surselor de radiatii;

d) nominalizarea personalului cu responsabilitati: responsabilii cu protectia radiologica §i

expertul in protectie radiologica;

e) programul constrangerilor de doza Si limitele de doza aplicate;

I) clasificarea locurilor de munc5 in zone controlate §i supravegheate;

g) descrierea sistemului de management al calitatii certiflCat de un Organism aCreditat;


h) planul de confrol de calitate, veriflcari Si inspectii;

i) lista procedurilor aplicabile in procesul de productie §i copiile acestora.

Autorizatiile pe faze de realizare

Art. 41. -(1 ) Practicile care implica utilizarea/6perarea surselor de radiatii se autorizeaz5 pe faze

de reahzare, dupa caz, astfel:

a) amplasare;

b) constructie;

c) punere in functiune;

d) utilizare/exploatare;

e) conservare;

I) dezafectare.

(2) Fazele de realizare pot fl COmaSate, duPa CaZ; Pentru anumite PraCtiCi nu Sunt neCeSare tOate

fazele de realizare. Cerinte pe lipuri de practici sunt prev5zute ?n reglement5rile speciflCe Pentru

flecare tip de practica emise de CNCAN.

(3) Pentnl faza de utilizare/cxploatare a unei instalatii radiologice, CNCAN poate emile o
autorizatie partiala, de functionare de proba, conform art. 8 alm. (9) dm Legca nr. 111/1996 , cu

valabilitate de eel m'ult doi ant. Acest Lip de auLorizatie se elibcreaza nunai tin cazurile ?n cal`e

CNCAN considcra c5 sl.mt necesa1-a info1-matii SuPlimenlare PriVind COmPOl'tarCa in explOatare a


MONrl ORUL OFICIAL AL r{OMANIEl, PART EA I, Nr. 576 big/9.VIl.2O18 25

instalatici radiologicc sau sun' necesare m5suratoli care llu pot fl CfeCfuate deCat Pe O PeriOada de

Limp mai inde]ungata.

(4) in cazul in care solicitantu_1 de autoriza1,ie desfaSoara aceeaSi practica cu su1-Se de radiatii, Pe
acelaSi amplasament, CNCAN va cmite o singu1-a aulOriZatie Pentru tOate SurSele de radiatii din

cadrul practicii, tinand cont de prevederile alin. ( I ).

Art. 42. -( 1 ) Autorizarea pe faze de realizare este obligatorie pentru urmatoarele practici:

a) radioterapie;

b) orice practica cu surge radioactive inchise de categoria 1, 2 Si 3 care nu sunt exceptate de

la procesul de autorizare conform prevederilor Normelor privind cerintele de baza de

securitate radiologica;

c) radiegrafle industriala;

d) angiografle;

e) tomografle COmPuteriZata;

I) medicin5 nucleara in vivo, diagnostic si terapie;

g) practici care implica utilizarea echipamentelor cu surge radioactive deschise cu activitatea


mai mare decat de 1000 ori valoarea de exceptare prevazuta in Normele privind cerintele

de baza de securitate radiologica; exprimat matematic inseamna>1000 x valoarea de

exCePtare

h) practici cu acceleratori de particulej altele decit cele speciflCate la lit. a).

(2) Pentru toate practicile specificate la alin. (1), supuse procesului de autorizare pe faze de
realizare, sursele de radiatii trebuie sa aiba autorizatie de fumizare, autorizatie de securitate

radiologic5 pentru produs sau evaluare de securitate radiologica pentnl produs din partea

CNCAN, dupa caz, conform prevederilor din prezentele norme.

Autorizatia de amplasare si /sau constructie

Art. 43. - (1) Autorizatia permite amplasarea Si/sau constructia cladirii, realizarea amenajarilor

de radioprotectie, montajul instalatiilor radiologice, functionarea acestora pe perioada limitata in

scopul efectuirii reglajelor, testelor de acceptanta Si masuratorilor de eflCaCitate a eCranelOr de

radioprotectie.

(2) Autoriza!ia se elibereaza, de regul5, pentru 5 ani.


Art. 44. - (1) £n scopul eliber5,rii autorizatiei, solicitantul trebuie s5 trimit5 la CNCAN

documentele prevazute la art. 22 Si documentatia tehnica specificafa la alin. (2).

(2) Documentatia tehnica de autorizare cuprinde, dup5 caz:


a) descrierea locatiei §i a vecinafatilor, tipul instalatiei radiologice Si parametrii maximi de

functionare, solutiile propuse pentru asigurarea securitatii radiologice, calculul ecranelor

de protectie impotriva radiatiilor ionizante, desene in formal A3 sau A4, realizate conform
26 MONITORuL OFICIAL AL ROMANIEl, PARTEA I, Nr. 576 big/9.Vll.2O18

regulilor desenului tehnic, semnate de intocmitor, avizate de expertul in protectie

radiologicalexpertul in flZiCa mediCala, duPa CaZ Si aPrObate de Catre rePreZentantul legal a[

solicitanfului, care sa permita identiflCarea ZOnei Si locatiei undo este amplasata instalatia

radiologica, vecinatatile atat pe palier cat Si la nivelurile sub §i supraadiacent, ecranele de

protectie impotriva radiatiilor ionizante, indicarea zone1;r controlate §i a zonelor


sup rave gheate ;

b) declaratia de expertizare a documentatiei tehnice de autorizare, semnata de expertul in

protectie radiologicalexpertul in fizica medicala, cu permis de nivel 3 valabil pentru


domeniul in care se desfaSoafa practica, in original;

a) planul initial de dezafectare, intocmit conform reglementinlor specifice;

d) copiile avizelor §i autoriza!iilor necesar a fl emise de alte autoritati competente, conform

legislatiei in vigoare;

e) copia ale documentelor care atesta regimul juridic asupra spatiului de amplasare;

I) specificarea autoriza!iei de fumizare/autorizatiei de securitate radiologic5 pentm produs.

Autorizafia de punere in functiune


Art. 45. -(1) Autorizatia de punere in functiune se elibereaza pentnl solicitantii care fac dovada

ca sunt indepllinite Cerin!ele de amenajare, dotare, incadrare cu personal specializat si organizare

corespunzatoare a activitatii, in conformitate cu reglementarile speciflCe Pe tiPuri de PraCtiCa.

(2) Autorizatia pemite efectuarea tuturor testelor necesare inainte de operarea instalatiei
radiologice la parametrii maximi.

(3) fn cazul instalatiilor radiologice medicale utilizate in scopuri radioterapeutice pentru care
normele speciflCe Pe tip de PraCtiCa imPun faZa de Punere in funCtiune, autOriZatia Permite

efectuarea tuturor testelor, calibrin Si masur5tori pe fantome, necesare inainte de ulilizarea

instalafiei radiologice pe pacient, precum Si instruirea practica a utilizatorilor.

(4) Titulalul de autOriZatie are Obligatia, prim proceduri inteme, sa ia masurile necesare, astfel
incat sa permit5 operarea instalatiei pe paciertyi numai dupa ce a obtinul autorizatia de utilizare §i

sa tina evidertya documentelor care atesta aplicarea procedurilor.

(5) Autorizatia este valabi15, de regula, doi ani de la data eliberarii.


Art. 46. - (1) in scopul eliberarii autorizatiei de punere in functiune, solicitantul trebuie sa

depuna la CNCAN documentele prevazute la art. 22 §i documentatia tehnica speciflCat5 1a alin.

(2).

(2) Documentatia Jlehnica de auto1-iZare CuPrinde:


a) dccla1-atia Pe PrOPrie raSPundere a rePreZentantului legal al solicitantului de autorizatie ca

s'-au realizat amenajarile de protec!ie impotriva radiatillor 'ioni7antC COnform dOCumentatiei


MONI l'ORuL OFICIAL AL ROMANIEl, PARTEA I, Nr. 576 big/9.Vll.2018
27

tehllice sllpo1-I dePuSe la CNCAN si pentl`u care s-a emis autorlZatia de amPlasare §i/sau

I conslructie;

b) buletinul de veriflCare tehniCa a inStalatiei 1'adiOlogicc ®rotocolul tcstclor de acceptare),

emlS duPa inSta]are -mOntare de 0 unitate autOriZata COnfOrm Legii nl`. 111/1996;

c) datele de identiflcare Si componenta instalaliei radiologice, ca anexa la buletinul de

veriflCare emiS duP5 montare;

d) buletinul de veriflCare a eflCaCitatii eCranelor de protecfie, emis de o unitate autorizata

conform Legii nr.111/1996;

e) schita amplasamentului, cu figurarea instalatiei radiologice, a zonelor controlate, a Zonelor

supraveglleate Si a celor destinate persoanelor din populatie precum Si a circuitelor

functi onal e ;

I) programul detaliat al testelor, reglajelor din programul de punere in functiune, inclusiv,

acolo unde este cazul, programul de pregatire pe fantome a utilizatorului in vederea

operatii instala!iei radiologice Si planiflCarii Si eXeCuL5rii tipurilor de tratamente specifice

efectuate cu instalatiile de radioterapie precum Si instruirea in utilizarea aplicapiei software

pentm planul de tratament;

g) declaratia de expertizare a documentatiei tehnice de autorizare, semnafa de expertul in

protectie radiologica sau expertul in flzica medicala, dupa caz, cu permis de nive1 3 valabil

pentru domeniul in care se desfaSoara practica, in original;


h) copiile avizelor Si autorizatiilor necesar a fi emise de alte autoritati competente, conform

legislatiei in vigoare;

i) informatii privind instruirea §i autorizarea personalului;

j) nominalizarea expertului in protectie radiologica, a expertului in flzica medicala, dupa caz,

precum §i a responsabililor cu protectia radiologica;


k) informatii privind mijloace de protectie individuale §i colective;

1) informatii privind monitorizarea dozimetrica individuala si de arie;

m) regulamentul de lucru care trebuie sa contina Si regulile de protectie impotriva radiatiilor

ionizante Si securitate radiologica care trebuie respectate la punerea in functiune;

n) intervalul de timp pentm care se solicita autorizarea punerii in functiune;

o) planul de raspuns in situatii de urgetrya pentm punerea in functiune.

Autorizatia de utilizare/exploatare
Art. 47. - ( 1 ) Autorizatia se elibereaza numai pentnl PraCtiCi juStiflCate.

(2) fn scopul eliberirii autorizatiei de utilizare/exploatare, solicitantul trebuie sa depuna la


CNCAN documentele prev5zute la art. 22, documenta[ia tehnica speciflcata la alin. (3), precum

§i urmatoarele documente:
28 MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEl, PARTEA I, Nr. 576 bis/9.Vll.2018

a) declaratie/raport privind modul de indeplinire a conditiilor impuse in faza anterioara de

realizare;

b) copia actelor de provenienta a surselor de radiatii, inclusiv copia documentelor care atesta

dreptul de proprietate asupra surselor de radia!ii.

(3) Documentatia tehnica de autorizare trebuie sa contina informatii care sa demonstreze


respectarea cerintelor de securitate radiologica prevazute in reglement5rile CNCAN speciflce pe

tipuri de practici Si va include urmatoarele:

a) descrierea practicii, inclusiv a limitelor de operare, justificarea §i optimizarea practicii;

b) descrierea surselor de radiatii, dupa caz;

c) aranjamentele pentrm asigurarea servicii[or de manipulare a echipamentului de catre o

unitate autorizata de CNCAN;

d) copia documentelor privind gestionarea surselor radioactive scoase din uz, a deSeurilor

radioactive §i a eliberarilor de efluenti;

e) descrierea locatiilor utilizate Si a amenajirilor;

f) desene in format A3 sau A4, realizate conform regulilor desenului tehnic, semnate de

intocmltOr, aViZate de eXPertul in PrOteC{ie radiOIOgiCareXPert in flZiCa mediCala Si aPrObate

de catre reprezentanful legal al solicitantului, si pe care se vor indica: locatia sursei de

radiatii, vecinatatile acesteia, punctele de control dozimetric/de masur5tori dozimetrice de

arie;

g) programul privind constringerile de doza, optimizarea;


h) clasiflCarea lucr5torilor expuSi;

1) infOrmatii PriVind mOnitOriZarea dOZimetriCa indiViduala §i respectiv dozimetria de erie,

efecfuate de organisme notiflcate, respectiv autorizate de CNCAN, inclusiv copia

contractelor aferente, dup5, caz;

j) lista cu aparatura dozimetric5, dupa caz, §i copiile certiflCatelor de calibrare/etalonare,


valabile;

k) informatii privind instruirea Si autorizarea personalului;

1) informatii privind mijloacele individuale de prolec,ie impotriva radiatiilor ionizante;

m) decizia de nominalizare a expertului in protectie radiologica/expertului in fizic5 medicala,

dupa caz, Si a responsabililor cu protectia radiologica;

n) planul de dezafectare acfualizat, dupa caz;

o) cxpunerea neintentionata Si m5surile corective;

p) documen,elc proprll ale SOllCltantului de autOriZatle Care I-eglementeaza desfa§urarea

practicii, inclusiv informa!ii privind sistemul'de management al calitatii imp[ementat de


solicitantul de autorizatie;
MONll OkUL OFICIAL AL ROMANIEl, PARTEA I, Nr. 576 bIS/9.VIl 2018 29

q) pla]1ul de intC1-Ventie in CaZ de urgenta radio]ogic5;

I) buletine]c de.vcriflCare tehniCa Pe1-iOdiCa a inStalatjilOr radiOIOgiCe Sau+emiSe duPa inStalare

-- montare, dupa caz, de o unltate de maniPulare autorizata, in copie;

s) buletincle cu rezultatele monitorlZ5rii dozimetrice de arie, in copie;

§) declaratia de cxpertizare a documentaliei tehnice de aulorizare, senmata de expcrtul in

protectie radiologica, cu permis de nive1 3 valabil pentru domeniul in care se desfaSoara

practica, in original;
t) copiile avjzelor §i autorizatiilor necesar a fi emise de alte autoritati competente, conform

legislatiei in vigoare.

(4) Autorizatia se elibereaza pentnl o perioada de 5 ani.


AutorizaSia de dezafectare

Art. 48. - (1) Autorizatia de dezafectare permite demontarea instalatiilor radiologice §i

indepartarea surselor radioactive prim intermediul unui titular de autorizafie de manipulare

corespunzato are.

(2) Sursele de radiatii care nu necesit5 dezafectare, conform nomelor CNCAN speciflce pe
tipuri de practica, vor fl deZmembrate de un titular de autOriZatie de maniPulare COreSPunZatOal`e

tipului respectiv de sursa de radiatii.

(3) Autorizatia de dezafectare pentnl insta-latiile radiologice in care au fost utilizate surge
deschise de radiatii sau pentru instalatiile radiologice cu rise mare de contaminate Se elibereaZa

conform cerintelor speciflCe PreVaZute in Norma privind cerintele de securitate pentm

dezafectarea instalatiilor nucleare si radiologice aprobata prim Ordinul pre§edintelui CNCAN nr.

115/2017 precum §i in reglementarile speciflCe Pe tiPuri de PraCtiC5, dupa caz.

(4) Autorizatia se poate elibera pentru un an sau pe o perioada mai lunga, in functie de
complexitatea practicii Si de cerintele din reglementinle speciflCe emiSe de CNCAN.

Art. 49. - (1) fn scopul eliberarii autorizatiei de dezafectare, utilizatorul trebuie sa depuna la

CNCAN documentele prevazute la art. 22, precum Si documentatia tehnica speciflcata la alin.

(2).

(2) Docunenta!ia tehnica de autorizare cuprinde col putin urmatoarele informatii, dupa caz:
a) descrierea instalatiei radiologice care face obiectul dezafectatii;

b) justiflCarea Si deSCrierea PrOCeSului de deZafeCtare, Cu accent Pe deCOntaminare, OPtimiZare

§i aplicarea principiului ALARA;


c) planul final de dezafectare, intocmit conform reglementirilor speciflce, cu mentionarea

perioadei estimate pentru dezafectare;


d) descrierea modului de gestionare a surselor radioactive scoase din uz Si a deseurilor

radioactive, inclusiv copia acordurilor aferente;


30 MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 576 bis/9.Vll.2O18

e) acordurile privind depozitarea, ambalarea Si transportul surselor radioactive Si a deSeurilor

radioactive;

i) procedurile de lucru ale unitatii care face dezmembrarea instala[iei radiologice pe parcursul
fazei de dezafectare, care trebuie sa fle autorizata de CNCAN conform prevederilor Legii

nr. 111/1996;

g) nominalizarea persoanelor responsabile cu dezafectarea din partea utilizatorului Si a unit5tii


care face dezafectarea;

h) alte documente prevazute de Norma privind cerintele de securitate pentnl dezafectarea

instalatiilor nucleare §i radiologice, dupa caz.

Art. 50. - La incetarea activitatii, u'ilizatorul este obligat:

a) sa puma in practica planul de dezafectare aprobat de CNCAN conform art. 49, dup5 caz;

b) sa retumeze surse[e radioactive la produc5ror sau, in cazul in care nu este posibi1, sa

asigure transferul acestora la unit5ti autorizate de CNCAN pentnl utilizare, recic[are sau

reutilizare, pe baza unei autorizatii speciflce, ori tratarea acestora ca deSeuri radioactive;

c) sa transfere deSeurile radioactive la o static de tratare autorizat5 de CNCAN;

d) sa asigure decontaminarea spatiilor Si utilajelor pe care le-a utilizat, daca este cazul, pana la

limita de exceptare prev5zuta in Normele privind cerintele de baz5 de securitate

radiologic5;

e) sa transmita la CNCAN raportul privind aplicarea planului de dezafectare Si rezultatele

masuratorilor de dozimetrie de arie care sa ateste lipsa contaminarii radioactive in punctele

de lucru cu surse de radiatii, de regula in eel mult 30 de zile de la flnalizarea lucririlor de

dezafectare, cu exceptia situatiilor cand sunt prevazute alto termene in reglementirile

specifice.

I) sa obtina avizul sanitar, dupa caz.

Prelungirea valabilitatii certificatelor de inregistrare/autorizatiilor

AI-t. 51. - (1) Titularul de autorizatie are obligatia sa solicite prelungirea valabilitatii

certiflCatelOr de iuregiStrare /autOriZatiilOr Cu COL Putin 2 luni inainte de data de expirare inscrisa

pe document.

(2) fn vederea prelungirii valabilitatii certificatelor de inregistrare/autorizatiilor, tifularul va


transmits la CNCAN urmatoarea documentatie:

a) cererea de ]nregistrare/autorizare, [nlocmita pe formularul din anexa nr. 4 la norme, in

original, semnat5 de reprezentantu1 legal al solicitantului; in cerere se va preciza la scop

oprelungirea valabilitatii'3;

b) 1ista documentelor anexate la ccic1-ea de illreglSt[are/autOriZare;


MONll ORUL OrlCIAL AL ROMANIEl, PARTEA I, Nr. 576 bis/9.Vll.2018 31

a) aprobari §i avize cmise de alto autorit2lti, actualizate/modificate, confo1-m P1`eVederilo1-

1egale in vigoare;

d) 1-aPOrl privind evaluarea starii tehnicc Si de securitate I-adiologica, semnat de expcr[ul in

protcctie radiologica;
e) raport privind indeplinirea condiliilor din certificatul de inregistrare/autorizatia pentru care

se solicita prelungirea valabilitatii si a dispozitiilor CNCAN din procesele verbale de

control;

I) raport privind modiflc5rile Si imbunatatirile efectuate la amenajarile de protectie impotriva

radiatiilor ionizante Si la planu1 1aboratoarelor/amplasamentelor precum Si evaluarea

impactului asupra securitatii radiologice, in cazul instalatiilor prevazute cu amenajati de

protectie impotriva radiatiilor ionizante;

g) inventarul surselor de radiatii - instalatii radiologice Si surge radioactive, sifuatia juridica a


acestora, certiflCatele surselor radioactive, buletinele de verificare valabile, explicitarea

modificirilor survenite in inventar;

h) inventarul echipamenlelor de dozimetrie, inclusiv buletinele metrologice/certiflCatele de

c alibrare ;

i) documentele care atesta plata tarifului de autorizare conform Regulamentului privind

tarifele pentru autorizarea Si controlul activitatilor nucleare, in vigoare.

(3) in conditiile in care solicitantul depune la CNCAN documentatia completa de prelungire a


certiflCatului de iuregistrare/autorizatiei, aSa Gum se specifica la alin. (2), valabilitatea

certiflCatului de inregiStrare/au'OriZatiei in CauZa Se eXtinde automat Pentm O PeriOada de Gel

mull 3 luni.

(4) in cazul in care dosaml depus la CNCAN nu respecta prevederile alin. (2), solicitanfului i se
aplic5 prevederile art. 52 si este obligat sa-si inceteze activitatea de la data expirarii valabilitatii

certiflCatului de inregistrare/autorizatiei §i s5 asigure protectia flZiCa a SurSelOr de radiatii.

Art. 52. - (1) Titulanll de autorizatie care nu solicita prelungirea valabilitatii certiflcatelor de

inregistrare sau autorizatiilor pans la data expiririi lor, conform art. 51, trebuie sa inceteze

utilizarea surselor de radiatii de la data expirini valabilita[ii certiflCatului de

imegistrare/autorizatiei Si sa asigure protectia flzica a surselor de radiatii.

(2) Titularul de autoriza!ie trebuie sa procedeze conform art. 67 - 68, sau, daca doreste sa
utilizeze in continuare sursele de radiatii, trebuie sa reia procesul de autorizare prevazut la

Sectiunea a 3-a din prezentul capitol.

Mo dirlcarea certiflcatului d e in registrare/autorizatiei


Art. 53. - (1) ModiflCarea CertiflCatului de £uregistrare/autorizatiei poate fl efeCtuata in

urmatoarele situatii :
32 MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEl, PARTEA I, Nr. 576 bis/9.Vll.2018

a) la initiativa CNCAN, conform art.13 din Legea nr.111/1996;

b) la solicitarea titularului de autorizatie.

(2) Titularul de autorizatie are obligatia sa solicite modiflCarea CertiflCatului de


iuregistrare/autorizatiei in una din urmatoarele situatii :

a) modiflc5ri ale denumirii adresei sediului social sac alte modiflCari in actul COnStitutiV al

titularului de autorizatie, care modiflca informatia pe baza cateia s-a eliberat certiflcatul de

iuregistrare/autorizatia; se solicits in termen de Gel mull 15 zile dup5 efectuarea

modiflCarilOr mentiOnate anterior;

b) schimbarea personalului cu responsabilitati care este mentionat in certiflCatul de

iuregistrare/autorizatie; se solicita cu Gel putin 15 zile inainte de efectuarea modificarii

menti onate ;

c) extinderea limitelor §i conditiilor din certiflCatul de inregiStrare/autOriZatie, Prim

introducerea de noi surge de radiatii; se solicita cu 30 de zile inaintea modificatii efective si

devine efectiva dupa obtinerea certiflcafului/autorizatiei ;

d) alte modificari care ar putea afecta securitatea surselor de radiatii, protec!ia radiologic5 a

lucratorilor, a populatiei sau mediului; se solicits cu 30 de zile inaintea modiflCarii efeCtiVe

Si devine efectiva dupa obtinerea certiflCafului/autorizatiei.


Art. 54. - Solicitarea pentm modiflCarea CertifiCatului de iuregiStrare/autOriZapiei in COnfOrmitate

cu art. 53 se va face prim depunerea la CNCAN a documentelor urmatoare:

a) cererea de modificare a certiflCatului de iuregiStrare/autOriZatiei, intOCmita Pe fOrmularul

din anexa llr. 3 1a norms, in original, semnat5 de reprezentantul legal al solicitantului; in

cerere se va preciza la scop wmodiflCare";

b) 1ista documentelor anexate la cererea de modiflCare;

c) documentatia tehnica pentru modiflCarea CertiflCatului de inregistrare/autorizatiei;

d) documentele care atesta plata tarifului de autorizare conform Regulamentu[ui privind

tarifele pentru autorizarea §i controlul activita!ilor nucleare, in vigoare.

Art. 55. - Documentatia tehnica pentru modiflCarea denumirii, adreSei Sediului SOCial Sau alte

modific5ri in actul constitu'iv al titularului de autorizatie care altereaza informa!ia pe baza careia

s-a eliberat certiflcaful de fnregistrare/autorizatia cuprinde:

a) informatii care s5 sustina necesitatea modificarii solicitale;

b) copia documentelor care atesta modiflCarile in aCtele titu[arului de autorizatie, ca de ex.

certificatul dc inregistrare la Oflciul Registrului Comertului, cu men+iunea "conform cu

originalul;

c) copiilc documenttclol- actualizate dill dOCumentatia tehmic5 depusa p'elltru Obtinerea

autorizaflel initiate, dup5 caz.


MONl-I ORUL l)riCIAL AL r<UMANIEl, PARTEA I, Nr. 5-/6 big/9.VII.2018 33

AEd€. 56. -Documentatia tehnicti pcntm inl1`OduCerea unei nOi SurSC dC radiatii CuPrindC:

a) justiflCarea mOdiflC2Lrii SOliCitate;

b) informatii privind impactul asupra seouritatil radiOlogice Si, dupa caz, calculele de

ecranelor de protectie impotriva 1-adiatiilor ionizante efectuate de un expert in p1-OteCtie

radiologic5 autorizat de CNCAN;

c) doculnentatia tehniCa SPeCifiCa mOdifiCarii SOliCitate;

d) copiile documentelor actualizate din documentatia tehnnica depus5 pentru obtinerea

autorizatiei initiate, dupa caz.

Art. 57. - Documentatia tehnica privind alte modific5ri care ar putea afecta securitatea surselor

de radia!ii, protectia radiologica a lucratorilor, a populatiei sau mediului cuprinde:

a) justiflCarea mOdiflCarii SOlicitate;

b) evaluarea privind impactu] asupra securita!ii radiologice Si calculele de ecranelor protectie

impotriva radiatiilor ionizante, efectuate de un expert in protectie radiologica autorizat de

CNCAN;

a) autorizatii sau avize eliberate de alte autoritati conform prevederilor legate in vigoare, in

copie.

Art. 58. - (1) Modiflcarea certificatului de iuregistrare/autorizatiei nu schimba termenul de

valabilitate a acestora.

(2) Daca CNCAN va constata ca modiflCarile propuse nu indeplinesc cel`infele de securitate


radiologica, va proceda la transmiterea unei scrisori motivate de respingere a solicitirii de

modificare sau la retragerea certiflCatului de inregistrare/autorizatiei.

(3) Termenele prevazute pentru eliberarea certiflCatelor de inregistrare Si autorizatiilor se aplica

Si in cazul modiflc5rilor.
CAPITOLUL IV
Regimul de sanctionare
SECTIUNEA 1

Susp end area §i retragerea certiflcatelor de inregistrare/autorizatiilor


Art. 59. - CertiflCatul de inregiStrare/autOriZatia Se retrage, in parte sau in intregime, de catre

CNCAN, din proprie initiativa sau la sesizarea oric5ror persoane flZiCe Sau juridiCe, ^m tOate

cazurile in care CNCAN constat5 ca nu sunt indeplinite conditiile mentionate in art.ll din
Legea nr. 111/1996.

Art. 60. -Masura suspendarii sau retragerii certificafului de inregistrare/autorizatiei se comunica

titularului de autorizatie printr-o adresa semnat5 de pre§edintele CNCAN; in adresa se vor

men!iona baza legala §i motivele care au dus la luarea acestei masuri, iar in cazul suspendirii se

va mentiona §i intervalul de suspendare.


34 MONITORuL OFICIAL AL ROMANIEl, PARTEA I, Nr. 576 bis/9.Vll.2018

Art. 61. - Suspendarea §i retragerea certiflcatului de iuregistrare/autorizatiei devin efective

imediat ce au fost aduse la cunoStin!a titularului de autorizatie; confrmarea de primire a

corespondenfei constituie o dovada a luarii la cunoStinta.

Art. 62. - Suspendarea certificatului de iuregistrare/autoriza!iei are ca efect:

a) incetarea imediat5 a practicilor cu surse de radiatii;

b) obligatia,titularului de autorizatie de a asigura protec!ia fizic5 Si securitatea radiologica a

surselor de radiatii;

c) obliga!ia titularului de autorizatie de a prezenta in maximum cinci zile lucratoare un plan

de masuri, cu termene de realizare Si persoane responsabile, pentru rezolvarea problemelor

care au dug la masura suspend5rii;

d) obligatia titularului de autoriza{ie de a inapoia CNCAN originalul certiflCatului de

imegi s trare/autorizat i ei .

Art. 63. - Masura suspendarii se aplica pentru toate cazurile care se apreciaza ca pot fl rezolvate

intr-un interval nu mai mare de 6 luni calendaristice. Daca aceasta cerinta nu poate fi lndeplinita,

atunci se ia masura retragerii.

Art. 64. -(1) Suspendarea se realizeaza in baza unui proces verbal de control.

(2) Revocarea suspendirii se realizeaza la momenful comunicarii de c5tre titularul de autorizatie


a indepinirii planului de masuri prevazut la art. 62 lit. c) conflrmate Prim PrOCeSul Verbal de

control al inspectiei CNCAN.

(3) Ridicarea suspendarii devine efectiva din momentul primirii adresei serrate de preSedintele
CNCAN Si a originalului certiflCatului de iuregistrare/autorizatiei.

SECTIENEA a 2-a
Pierderea, furtul sam deteriorarea certiflcatului de inregistrare/autorizatiei
Art. 65. -( 1) fn cazul pierderii, furtului sau deteriorarii certiflCatului de inregistrare/autorizatiei,

titularul de autorizatie trebuie sa solicite un duplicat Si s5 transmita la CNCAN urmatoarele

documente:

a) cerere pentru eliberarea duplicatulul in care se explica imprejurarile in care s-a produs

evenlmentul; cererea se trimite in original, semnat5 de l®eprezentantul legal al titularului

de autoriza[ie;

b) dovada publicarii unui anun! de anulare a certiflCatului de in1-egiStrare/autOriZatiei;

c) dovada achitarii tarifului pentm eliberarea duplicatelor prevazLlt in Regulamenful privind

tarifelc pentru autorizarea Si controlul activiJla¢ilor nucleare, tn vigoare.

(2) fn conditillc in care tllulalul de aulorlZafiC a indePlinlt Cerlntele mentionate la alin. (1),

CNCAN' va clibc1-a O COPiC a CertiflCafului de inregiStrare/autorizatlei care va avea pe prima

pagin5, tn parlea de sus, mentiunea "Duplicat".


MONl rORuL OFICIAL AL ROl\,4ANIEl, rJARI EA I, Nr. 5/6 bIS/9 Vll.20'l8 35

SECTIUNEA a 3-a,

fimcetarea valabilita!ii cer¢ificatulufi de £mlfegiStlfaITe/au¢OFiZatiei

AE'€® 66. -CertiflCatul de ?1lregiStrare/autOriZatia iSi PierdC Valabilitatea in urm5toal-ele cazuri:

a) s-a depa§it perioada de valabilitate men1}ionaJL5 pc ccrliflCat/autO1-iZatie, Cu eXCePtia

prcv5zuta la art. 51 alin. (3);

b) titularu1 Si-a pierdut calitatea de pel~soana legal constituita;

c) titularul renunta la autoriza[ie, cu indeplinirea cerintelor de incetare a practicii din

prezenta reglementare ;
d) practica autorizata a fost abandonata sau instl`ainafa;

e) certiflcatul de iuregistrare/autorizatia a fost retrasa sau anulata.

SECTIINEA a 4-a
fncetarea activitatii
Art. 67. - La incetarea activitatii de utilizare/exploatare sau detinere, titularul de autorizatie are

urmatoarele obligatii, dupa caz:

a) sa solicite eliberarea autorizatiei de dezafectare, in cazurile speciflCate in nOrmele

CNCAN pe tipuri de practici Si sa implementeze planul de dezafectare; sa transmit5

autorizatiile Si avizele emise de alte autoritati, precum Si buletinul cu m5suratorile

dozimetrice de arie;

b) sa transmita procesul verbal de casare a instalatiilor RX;

c) s5 transfere sursele radioactive la utilizatori autorizati, in baza unei autorizatii sau

notificari in func!ie de categoria sursei, sa le retumeze la producator sau sa le trateze ca

de§euri radioactive;

d) sa transfere de§eurile radioactive la o sta!ie de tratare;

e) sa decontamineze spatiile §i utilajele pe care le-a utilizat, daca este cazu1, pina la limita

de eliberare de sub regimul de control reglementat.

Art. 68. -(1) £ncetarea activitatii devine efectiva numai dupa ce CNCAN a iuregistrat adresa de

incetare a activitatii insotita de documentele doveditoare Si dupa ce zona de lucru a fost

controlata de un inspector CNCAN in cazul desfaSur5rii fazei de dezafectare §i in cazul in care

au fost utilizate surse radioactive deschise sau surse radioactive cu pericol de contaminare.
I (2) Adresa de incetare a activitatii se va intocmi conforin formularelor din anexa nr. 5 la nome,

respectiv din anexa nr. 6 1a home.

CAPITOLUL V
Dispozitii finale §i tranzitorii

Art.69. -( 1 ) CertiflCatele de iuregiStrare Si autOriZatiile eliberate inainte de intrarea in vigoare a

prezentelor norme iSi pastreaza valabilitatea pana la data expirarii acestora.


36 MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEl, PARTEA I, Nr. 576 bls/9.Vll.2018

(2) Activitatile existente se notiflca la CNCAN la data intr5rii im vigoare a prezentelor norme,
daca nu se speciflca altfel in reglementarile emise de CNCAN pentru fiecare tip de practica.

(3) Prezentele norme se aplica Si solicitarilor de eliberare a certificatelor de iuregistrare sau a


autorizatiilor in curs de solutionare la data intririi in vigoare a prezentelor home.

Art. 70. - Anexele nr. I - 7 1a home fac parte integranta din prezentele norme.
MONl I ORUL OFiCIAL AL ROMANIEl, PAR I-EA i, Nr. 5-/6 big/9 Vll.2U18 37

Anexa nr. I
la norme
Model foFTmular Pentru mO¢iflCaFe

Nr. fnreglStrare/data

N OTIFICARE

Denumirea per-SOanei legal conslifuite:

Adresa sediului social:

Telefon:

Fax:

E-mail:

Actul normativ in baza caruia este legal constituita, nr. inregistrare la Oficiul Registrului

Comerfului si data iuregistra1-ii, nr. inregiStrare in Registrul Unic al Cabinetelor Medicale si data

iuregistrarii, dupa caz:

Adresa punctului de lucru unde se desfa§oara practica/telefon/fax/e-mail:

Activitatea notiflCata:

Descrierea instalapiilor radiologice: denumire comercial5, seria, anul de fabricatie, producator,

fumizor, data achizitionarii, nr. autorizatie de fumizare/autorizatie de securitate radiologic5

pentru produs/ sau formularu1 1493/93 Euratom, dupa caz, principalele caracteristici tehnice

(tensiunea max. -kV Si curentul max.-mA in fubul RX):

Descrierea surselor radioactive: denumire comerciala, seria, anul de fabricalie, produc5tor,

fumizor, data achizitionarii, nr. autorizatie de fumizare, radionuclid, activitatea (Bq) §i data

masurarii, categoria sursei (4 sau 5), aranjamente la scoaterea din uz:

Reprezentantul legal al persoanei legal constituite (nume, prenume, functia):

Persoana de contact cu CNCAN pentru fumizarea de informatii suplimentare daca este cazul

(nume, prenume, functia, telefon, e-mail):

Alte informatii daca este cazu1:

Lista cu documentele care se anexeaza la formularul de notiflcare:

Selmatura rePreZentantului legal al persoanei legal constituite


38 MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEl, PARTEA I, Nr. 576 bis/9.Vll.2O18

Anexa nr. 2
la norme
Model formular pentru cerere de inregistrare/autorizare
Nr. fnregistrare/data

CERERE DE fNREGISTRARE/AUTORIZARE

Denumirea solicitanfului : I

Adresa sediului social.I

Telefon:

Fax:

E-mail:

Actul normativ ?n baza caruia este legal constituita, nr. inregistrare la oflciul Registmlui

Comertului §i data iuregistrarii, IIT. iuregiStrare in Registrul Unic al Cabinetelor Medicale §i data

iuregistrini, dupa caz:

Adresa punctului de lucru unde se desfaSoara practica/telefon/fax/e-mail:

Adresa po§tala la care poate fl trimisa corespondenta:

Tipul activitatii desfaSurate in cadrul practicii pentru care se solicita autorizare / iuregistrare

amplasare / construcfie / punere in functiune / utilizare / dezafectare / detinere / transfer /

fumizare / manipulare / producere / depozitare /import / export

Sursele de radiatii: mobilalflXa

a. instalatii radiologice: tipul, denumirea comercial5, numinl, modelul, parametrii maximi

(tensiunea - kV si curentul - mA in tubul RX), producator, fumizor, nr. autorizatiei de


furnizare/autorizatiei de securitate radiologic5 pentru produs Si data eliberirii, 1ocul de amplasare

(se vor completa datele de mat sus pentru fiecare instalatie RID
b. surge radioactive: denumirea comercia15, numar, radionuclid, activitatea (Bq) Si data

masurarii activit5tii, categoria sursei, produc5torul, fumizoru1/ autorizatia de securitate

radiologica/ formularul 1493/93 Euratom, dupa caz,, nl-. autorizatiei de fumizare Si data

eliber5rii, colet container, seria, protecfia (uraniu saracit, wolfram, plumb, parafma) 1ocul de

amp las are

(se vor completa datele de mai sus pentru fiecare sursd)


Reprezentantlll legal al solicitanfului (numc, prcnume, functia, tel e-mail):

Persoana de contact cu CNCAN penlru fumlzarea de informatii suplimental-a daca este cazul

(nume, prenume, fi.mcfia, telefoll, e-mail):


Expertul in protectie radiologica/expellul ?n flZiCa mCdlCala* (nume, pl-enume, nl-. permis de

exercitare Si data eliberal-ii,1elefon, e-mail).


MIONll OIJ`UL UF IUIAL AL l<OMANIEl, PAR rEA I, Nr. 576 big/9.Vll.20rl8 39

* - nu sc complcteaza pentru autorizfltiile de detincl-a, fu1`niZ,are autOriZatlel dC SCCu1-ilale

radiologica penJLru PrOduS, imPOl-I, eX1,Or'L

-exper'lul in flZiCa mediCa]5 se completeaza pentru praclicilc dc terapie

Rcsponsabilul cu protec!ia radlologicay (nulne, prenume, functia, nr. permis de exercitare Si data

eliberal-ii, telefon, e-mail):


* - nu se completeaza pentru autorizatiile de detinere, furnizare/ autorizatiei de securitate

radiologic5 pentru produs, import, export

Persoana responsabil5 pentru activitatea de de{inere, fumizare/, import, export

Alte informatii daca este cazu1:

Lista cu doculnentele care se anexeaza la cerere:

Semn5tura reprezentantului legal al solicitantului


40 MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEl, PARTEA I, Nr. 576 bis/9.Vll.2018

Anexa nr. 3
la norme
Model formular pentru cerere de modificare a
certificatului de inregistrare/autorizatiei
Nr. iuregistrare/data

CERERE bE MODIFICARE A CERTIFICATULur DE I


iNRE GISTRARE/AUTORIZATIEI

Denumirea so licitantului :

Adresa sediului social:

Telefon:

Fax:

E-mail:

Actul normativ in baza caruia este legal constituita, lit. iuregiStrare la OflCiul Registrului

Comerfului Si data iuregistr5rii, nr. iuregistrare in Registrul Unic al Cabinetelor Medicale Si data

iuregistrarii, dupa caz:

Adresa punctului de lucru unde se desfaSoara practica/telefon/fax/e-lnai1:

Adresa poStala la care poate fl trimisa corespondenta:

Numarul certiflCatului de iuregiStrare/autOriZatiei Pentru Care Se SOlicita modificarea, data

eliberarii Si data expirarii valabilitatii:

Motivul modificirii certificatului de inregistrare/autoriza[iei :

Tipul activit5tii

amplasare /constructie/ punere in functiune / utilizare /dezafectare /

detinere / transfer / fumizare / manipulare / producere /depozitare /

import / export

Sursele de radiatii (numai pentru cele nou introduse):

a.instalatii RX: tipu1, denumirea comerciala, num5ru1, modelu1, parametrii maximi (,ensiunea -

kV §i curenful - mA tn tubul RX), producator, fumizor, nr. autorizafiei de fumizare/autorizatiei

de securitate radio[ogica pentru produs Si data eliber5rii, 1ocul de amplasare

(se vor completa datele de mai sus pentru fiecare instalafie RX)
b.surge 1-adiOaCtiVe (numai Pentru Cele nou introduse): denumirea comc1`Cialci, num5r,

radionuclid, activilatea (Bq) $1 data maSur5rii activitatii, categoria sursci (I, 2 sau 3),

p1-OduCatOrul, fumiZt,ru1, nl-. autorizatiei de fumizal-e/auto1-1Zaliei de securitalc radiologic5 penLl-u

p1-OduS Si data eliber5rii, locu[ de amplasare

(se vor complela da[ele de mat sus pentru fiecare sursd)


MulVl , UL{UL l)LICl,\L ,``L l<UivlANIEl, I-JAli I EA I, IVr. 5/b bls/9.V'll.2u'lt;

Reprezentantu11cga] al solicitautului (nulllC, P]`enume, funCtia):

Persoana de contact cu CNCAN pent]'u fu1-niZarea de infOl`matii SuP]imentare daCa eSle CaZul

(nulne, prenume, functia, telefon, e-1nail):


Expel~ful in protectie radiologic5/ExperJlul in fizica medicalay (llume, prenume, nr. permis de

exercitare §i data eliberarii, telefon, e-mail):


* - nu se completeaza pentru autoriza,file de detinere, fumizare/ autorizatiei de securitate

radiologica pentru produs, import, export


- expertul in flzica medicala se completeaza in cazul practicilor de terapie

Responsabilul cu protectia radiologica i (nume, prenume, functia, nr. permis de exercitare Si data

eliberarii, telefon, e-mail):


* - nu se completeaza pentru autorizatijle de detinere, fumizare/ autorizatiei de securitate

radiologica pentru produs, import, export

Alto informatii daca este cazul:

Lista cu documentele care se anexeaza la cerere:

Semnatura reprezentantului legal al solicitantului


42 MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEl, PARTEA I, Nr. 576 bis/9.Vll.2O18

Anexa nr. 4
la norme

Model formular pentru cerere de prelungire a valabilitatii


certificatului d e £nregistrare/autorizatiei

Nr. furegistrare/data

CERERE DE PRELUNGIRE A VALABILITATII


CERTIFICATULUI DE iNREGISTRARE/AUTORIZATIEI

Denumirea solicitanfului :

Adresa sediului social:

Telefon:

Fax:

E-mail :

Actul normativ ?n baza c5ruia este legal constituit5, nr. inregistrare la Oflciul Registrului

Comertului §i data inregistririi, nr. iuregistrare in Registrul Unic al Cabinetelor Medicale Si data

iuregistririi, dup5 caz:

Adresa punctului de lucru unde se desfaSoafa practica/telefon/fax/e-mail:

Adresa postal5 1a care poate fl trimiSa COreSPOndenta:

Numarul certiflCatului de iuregiStrare/autOriZatiei Pentm Care Se SOliCita Prelungirea, data

eliber5rii, data expirarii valabilitatii:

Tipul activit5£ii: amplasare /constructie/ punere in functiune / utilizare /dezafectare /detinere /

manipulare / producere /depozitare /

Sursele de radiatii:

a.instalafii RX: tipul, denumirea comerclala, numarul, modelul, parametrii maximi (tensiunea -

kV Si curentul - mA in tubul RX), producator, fumizor, nr. autoriza!iei de fumizare/autoriza!iei

de securitate 1-adiOIOgiCa Pentru PrOduS Si data eliberarii,1ocul de amplasare

(se vor completa datele de mai sus penlru fiecare instalatie RX)
b.surge radioactive: denumirea comerciala, numar, radionuclid, activitalea (Bq) Si data masur5rii

activitatii, categoria sursei (1, 2 sau 3), producatoru1, fumizorul, nr. autorizatiei de fumizare/

autorizatlei de seoul-itate radiologic5 pentru produs Si data elibera1-ii, lOCul de amPlaSare

(se vor completa dc,tele de mat sus pentru fiecare sursd)


Modific5rile survcnite ln planul amplasamenLului §i in amenaJarile de radiOP1-OleCtie:

Reprezen'tantul legal al solicilantului (nume, prcnume, functia):


l\JIuNl I UIJ`uL OLIC,AL AL r<UIVIANIEI, rAl-{ I I/-\` ,, Nl . b/6 bls/9.VI,.Zl)'lt)

Pel`soana dc contact cu CNCAN pcntru lrul-niZarea de infOrmatii SuPlimentare daCa eSte CaZul

(nu]Tle, PrCnume, funCtia,1elefon, e-mail):

Expertul fn p1-OteCtie 1-adiOlogic5/expertul in flZiCa mediCala` (nume, Prenume, nr. PermiS de

exel`cital-e Si data elibcl-arii, telefon, e-mall):

- nu se completeaza pentru autorizatiile de de}inere, fumizare/ autorizatiei de securitate

radiologica pentru produs


- experful in flzica medicala se completeaza in cazul practicilor de terapie

Responsabilul cu protectia radiologica* (nume, prenume, functia, nr. permis de exercitare Si data

eliberarii, telefon, e-mail):


* - nu se completeaza pentru autorizatiile de detinere, fumizare/ autorizatiei de securitate

radiologica pentru produs

Alte informatii daca este cazu1:

Lista cu documentele care se anexeaza la cerere:

Semnatura reprezentantului legal al solicitantului


44 MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 576 bis/9.VIl.2018

Anexa nr. 5
la norme

Model formu]ar pentru notificarea incetarii activit5tii utilizare/detinere instaLatii

radiologice cu surse radioactive

Nr. inregi strafe/data

CERERE DE iNCETARE A ACTIVITATII CU INSTALATII RADIOLOGICE CU

SURSE RADIOACTIVE

Denumirea de autorizatie:

Adresa sediului social:

Telefon:

Fax:

E-mail:

Actul normativ in baza caruia este legal constituit5, nr. iuregistrare la OflCiul Registrului

Comertului Si data iuregistr5rii, nr. inregistrare in Registrul Unic al Cabinetelor Medicare si data

iuregistrarii, dupa caz:

Adresa punctului de lucru undo se desfaSoara practica/telefon/fax/e-mail:

Adresa poStala la care poate fi trimisa corespondenta:

Denumirea instalatiei radiologice/model/parametrii maximi/informatii provind sursele

radioactive: radionuclid/activitatea (Bq) 1a data de...

Data incetarii activita!ii:

Datele autoriza!iei de utilizare/certiflcafului de inregistrare: numar/titular/data emiterii/data

expirdrii

Datele autoriza!iei de dezafectare (dupa caz): numar/titular/data emiterii/data expirarii

Denumirea firmei care a efectuat dezafectarea Si datele autorizatiei de manipulare a acesteia:

numar/tifulal-/data emiterii/data expiral-ii

Datele autorizatiei de transfer a instalatiilol~ radiologice Si a surselor radioactive (dupa caz):

nl_unar/titular/data emiterii/data expi I-5ri i

Datele autorizatiei de de!inere a instalatiilor 1-adiOIOgiCe Si a SurSelor radioactive (dupa caz):

num5r/titular/data emiterii/data exp ir5ri i

Datcle autorizaliei dc inchlrieTe a inStalatillOr 1`adiOlt,giCC §i Zt Su1-SelOl- radioactive (duPa CaZ):

numir/titular-/data a miterii/data expira1-i i


lVIl)l\jl I (Jt`UL ULICIAL AL Rl)lV,ANIEl, PARTEA i, Nr. 5-/6 bls/9.VII.2u'l8 45

Expcrtul in pJ`OteCljc radiologica¥ (llume, PrCnume, 1If. Pal-miS de eXe1-Cilal-e §i data eliber5rii,

telefon, e-mail) care sul,ervizeaza activita!ile desfaSurate de ilrlreP1-1ndere

Persoana de contact din partea tjtularului de autorizatie, pentru fumizarea de informatli

suplimentare, daca esLe cazu1 (nume, prenume, func}ia in cadrul intreprinderii, tclefon, e-mail)

Alto informatii, daca cstc cazul

Lista cu documentele care se anexeaza la cerere, dupa caz:

1. Copia procesului verbal de casare $1 deZmembrare a inStalatiei radiologice

2. Copia actului care atesta retumarea surselor radioactive la fumizor/producitor

3. Copia actului prim care s-au transferat deSeurile radioactive la o static dc tratarc

4. Buletinul de veriflcare a contaminarii neflXate a SPatiilOr §i utilajelor utilizate, emise de o

intreprindere autorizata

5. Avizul sanitar Si buletin masuratori de arie

Semnatura reprezentantului legal al tifularului de autorizatiei


46 MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEl, PARTEA I, Nr. 576 his/9.Vll.2018

Anexa nr. 6
la norme
Model formular pentru notificarea incetarii activit5tii utilizare/detinere instala!ii

radiologice fora surse radioactive

Nr. furegistrare/data

CERERE DE fNCETARE A ACTIVITATII CU INSTALATII RADIOLOGICE FARA


SURSE RADIOACTIVE

Denumirea tifularului de autorizatie:

Adresa sediului social:

Telefon:

Fax:

E-mail:

Actul nomativ in baza caruia este legal constituita, nr. iuregistrare la oflciul Registrului

Comerqului Si data iuregistr5rii, nr. iuregistrare in Registrul Unic al Cabinetelor Medicale §i data

inregistr5rii, dupa caz:

Adresa punctului de lucru undo se desfaSoara practica/telefon/fax/e-mail:

Adresa po§tala la care poate fi trimisa coresponden!a:

Denumirea ins talatiei radiologice/mo de1/parametrii maximi

Data incetarii activitatii:

Datele autorizatiei de utilizare/certificatului de inregistrare: numat/titular/data emiterii/data

exp iratii :

Denumirea unit5tii care a efecfuat demontarea instala!iilor radiologice §i datele autoriza[iei de

manipulare a acesteia: numar/titular/data emiterii/data expirarii

Datele autorizatiei de transfer a instala!iilor radio]ogice (dupa caz): numar/titular/data

emiteri i/data expirarii

Datele autorizatiei de detincrc a instalatiilor radlologlce (dupa ca71): num5r/titula1'/data

emiteril/data exp lrciri i


l\vlONl I uklJL OhCl,JJ\L AL ROMANIEI, F'ART EA I, Nr. 5-/6 bis/9.VIl.2u'l8 4,/

Datclc anto1-i,JaJ}iei dc fnclliricrc a ins+lala£1ilOr 1`adiOlogice (dupa caz): numal/titula1/data

emitcrii/data cxplral-ii

Persoalla de contact din partea titularului de autorizatie, pentru fumizarca de informatii

suplimentare, daca estc cazul (nume, prenume, functia in cadrul intreprinderii, telefon, e-mail)

Alto informatii, daca este cazul

Lista cu documentele care se anexeaza la cerere:

Copia procesului ve1-bat de casare Si dezlnembrare a instalatiei radiologice

Semnatura reprezentantului legal al titularului de autorizatie


48 MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEl, PARTEA I, Nr. 576 bis/9.Vll.2018

Anexa nr. 7
la norme

Lista practicilor pentru care se poate depune o singura solicitare pentru mai multe

activitati din cadrul practicii

I. Practica de control nedistructiv - activitatile de utilizare, detinere Si transport

2. Practica de carotaj radioactiv -activitatile de utilizare, detinere §i transport

3. Practici cu sisteme de masurare cu surse radioactive de categoria 3 -activitatile de

detinere Si utilizare