Sunteți pe pagina 1din 1

JUDECĂTORIA1) .......................

DOMNULE PREŞEDINTE,
Subsemnatul ........................................, domiciliat în .............................,
str. .................................. nr. ......, bloc ......, scară ....., etaj ...., apart. .....,
sector/judeţ ..................................., reprezentat prin avocat ........................., cu sediul profesional
în ........................, str. ................................ nr. ......, bloc ......, scară ....., etaj ...., apart. .....,
sector/judeţ ................., vă solicit să dispuneţi:

RECTIFICAREA ÎNSCRIERII DIN CUPRINSUL CĂRŢII FUNCIARE


privitoare la imobilul situat în localitatea ......................................, str. ................................
nr. ......, bloc ......, scară ....., etaj ...., apart. ....., sector/judeţ ............., cu număr de carte
funciară ..................... şi număr cadastral al parcelei ........................, întrucât aceasta nu
corespunde situaţiei juridice reale2)
3)
.

ÎN FAPT:
Subsemnatul sunt dator a plăti fostei mele soţii ............................., domiciliată
în ................................., str. ............................ nr. ......, bloc ......, scară ....., etaj ...., apart. ......,
sector/judeţ .................................., ca urmare a hotărârii de expedient pronunţate în cauză, o
sultă în cuantum de ......................................... lei. Or, în cartea funciară C. Partea a III-a,
referitoare la înscrierile privind dezmembrămintele dreptului de proprietate şi sarcini, aceasta
cuprinde în mod greşit obligaţia subsemnatului la plata unei sulte de ......... lei, ceea ce este
evident în contradicţie cu hotărârea judecătorească ce a stat la baza acestei înscrieri.
Pentru aceste considerente, vă solicit să admiteţi cererea subsemnatului şi să dispuneţi
rectificarea cuprinsului cărţii funciare în sensul celor de mai sus 4).

ÎN DREPT:
Îmi întemeiez cererea pe dispoziţiile art. 82 Cod procedură civilă şi art. 35-39 din Legea nr.
7/1996.

ANEXEZ:
1. ....................................
2. Actul juridic care justifică cererea5).
3. Împuternicirea avocaţială şi contractul de asistenţă juridică nr. .................. .
4. Taxa de timbru judiciar în cuantum de ................ şi timbru judiciar ............ .

DATA SEMNĂTURA

DOMNULUI PREŞEDINTE AL JUDECĂTORIEI6) ........................................