Sunteți pe pagina 1din 5

Veronica Mihailov

(Republica Moldova)

ETICA PROFESIONALĂ A CADRULUI DIDACTIC: PRINCIPII ŞI NORME

Rezumat. În acest articol sunt prezentate abordări ale normativităţii de conduită etică profesională. Principiile
eticii sunt norme cu valoare strategică şi operaţională pentru eficientizarea conduitei activităţii profesionale a
cadrului didactic din Republica Moldova.

Cuvinte-cheie: etică, etică profesională, principii, norme, cod de etică.

Ca ştiinţă normativă, etica cuprinde nu numai Pentru a-şi face cunoscută voinţa de către subiect,
un cod moral, o analiză a problemelor conduitei de autoritatea promulgă norme, iar pentru a-şi face
viaţă în baza idealurilor umane, ci şi răspunde la efectivă voinţa, autoritatea adaugă o sancţiune sau
problemele de formare a nobleţei şi a voinţei umane o atenţionare cu pedeapsa.
[5, p. 89]. În această ordine de idei, principiile generale
Normele şi principiile etice sunt variate şi ale eticii reprezintă norme cu valoare strategică
percepute diferit în culturi diferite; ele apar sau şi operaţională, ce trebuie respectate în vederea
dispar în contexte social-culturale relativ omogene. inaugurării eficienţei activităţilor proiectate la nivel
Cu toate acestea, exista norme morale care trebuie organizaţional. Acestea sunt:
conformate supună principiului universalităţii,
1. Principiul egalităţii în faţa normelor;
să fie aplicabile oricui, oriunde şi oricând. Ele au
2. Principiul clarităţii şi clarificării (conceptelor,
caracter absolut şi obiectiv, nu depind de credinţe,
poziţiilor);
sentimente şi obiceiuri particulare.
3. Principiul relativismului şi absolutismului.
Astfel, norma se poate impune în societate ca o
anumită conduită care poate să influenţeze atitu- Principiile educaţiei morale sunt teze normative
dinea oamenilor, exercitând o adevărată presiune, care orientează şi direcţionează activitatea cadrului
normativă prin măsurile luate de o colectivitate faţă didactic în vederea realizării obiectivului fundamen-
de membrii care nu se conformează acesteia. tal al educaţiei morale: formarea profilului moral al
În cadrul fiecărei profesii există probleme personalităţii copiilor, în concordantă cu cerinţele
specifice de morală, dar etica profesională are idealului educaţiei.
importanţă, în primul rând, pentru profesiile al Analizând sistemul de principii ale eticii, se
căror, obiect este omul. Astfel distingem etica disting trei principii fundamentale:
pedagogului, etica medicului, etica judecătorului  principiul renunţării este propriu mai multor
etc. [4, p. 15]. În acest context, etica profesională tipuri istorice de morală: budistă, creştină, stoică.
este determinată de particularităţile specifice ale Acest principiu vizează renunţarea la ordinea
unor profesii, de interesele corporative, de cultura reală şi la cea normativ-valorică a colectivităţii;
profesională etc. Oamenii care îndeplinesc funcţii  principiul individualismului este unul al raţiunii
profesionale similare sau identice îşi elaborea- de afirmare a individului împotriva celorlalţi şi
ză tradiţii specifice şi se asociază în baza unor împotriva colectivităţii;
principii de solidaritate profesională, în stare să  principiul colectivismului cuprinde orice morală
păstreze reputaţia grupului profesional anumit. O şi moralitate, deoarece omul este o fiinţă socială,
componentă esenţială a eticii profesionale este că el trăieşte în colectiv şi în diverse forme de colec-
aceasta include diverse norme de conduită, ce se tivitate şi de comunitate umană. Coerenţa şi
caracterizează prin aceea că este emisă de cineva, stabilitatea într-o colectivitate nu sunt posibile
îşi are sursa în voinţa unei autorităţi normative; că fără respectarea de către toţi a unui minimum
ea se adresează unor agenţi numiţi subiecţii normei. de cerinţe morale ale vieţii în comun şi fără

UNIVERS PEDAGOGIC NR. 3 (55) 2017 49


CULTURA EDUCAŢIEI

funcţionarea opiniei de grup, ce asigură integra- prima. Pedagogul trebuie să cunoască bine persona-
rea indivizilor în viaţa colectivă şi echilibrarea litatea copilului, pentru a face distincţie între ceea
comportamentelor inadecvate[4, p. 41-44]. ce este pozitiv şi ceea ce este negativ în comporta-
În corelaţie cu principiile eticii sunt şi principii- mentul copilului.
le morale, ce reprezintă unele forme de exprimare 5. Respectarea particularităţilor de vârstă şi
a cerinţelor morale care dezvăluie în linii generale individuale în educaţia morală. Potrivit acestui
conţinutul moralităţii existente într-o societate sau principiu, procesul instructiv-educativ trebuie
alta. Ele exprimă cerinţele fundamentale ce ţin de să se desfăşoare în concordanţă cu particularită-
esenţa morală a omului, de caracterul corelaţiei ţile de vârstă şi individuale ale copiilor, adică cu
dintre oameni şi care determină direcţiile magis- profilul psihologic al vârstei şi profilul psihologic
trale ale activităţii oamenilor, ele devenind astfel o individual. Cunoaşterea profilului psihologic al
bază a normelor concrete de conduită. vârstei şi al celui individual este indispensabilă
O abordare tradiţională a sistemului de principii pentru tot ceea ce întreprinde pedagogul în cadrul
ale educaţiei morale este propusă de autoarea educaţiei morale: formularea cerinţelor, alegerea
V. Lungu: metodelor şi procedeelor, imprimarea unui stil în
1. Caracterul activ al educaţiei morale. Se relaţia educativă, folosirea diverselor procedee ale
impune, în cadrul educaţiei morale, să valorificăm aprobării şi dezaprobării.
experienţa de viaţă a copilului şi, în acelaşi timp, 6. Continuitatea, consecvenţa şi unitatea în
să-i oferim posibilităţi pentru îmbogăţirea ei prin educaţia morală. Acest principiu indică necesita-
antrenarea în diferite acţiuni practice. În virtutea tea de a urmări şi a adopta, pe parcursul timpului,
acestui principiu, educatorul va trebui să urmăreas- o atitudine consecventă în exercitarea acţiunilor
că cu precauţie acumularea experienţei morale prin educative, pe fondul realizării unui consens între
trăirea unor fapte şi împrejurări de viaţă bogate în diferiţi factori educativi. Continuitatea este impusă
semnificaţii şi manifestări morale. de însăşi evoluţia psihică şi morală a copilului, de
2. Educaţia personalităţii în grup şi pentru grup. particularităţile pedagogice ale formării conştiinţei,
Pedagogul trebuie să organizeze viaţa colectivă a pe de o parte, şi a conduitei morale, pe de altă parte.
copiilor insistând asupra integrărilor în sistemul Consecvenţa în educaţia morală înseamnă fermitate
relaţiilor interpersonale ce se constituie în cadrul în îndeplinirea cerinţelor formulate, în realizarea
acestui colectiv. Numai muncind şi trăind în colectiv, unei concordanţe între cerinţă şi faptă, între acţiune
copiii vor ajunge să înţeleagă dinamica relaţiei şi aprecierea acesteia [4, p. 46].
dintre dorinţele personale şi exigenţele colectivului, Trebuie să amintim că problemele cele mai
să simtă sentimentul de responsabilitate pentru importante ale moralei se centrează în jurul modului
colectiv, pentru fiecare membru al său, să se identifi- cum se dezvoltă în viaţă standardele interiorizate
ce cu năzuinţele, perspectivele şi bucuriile colective. cu privire la bine şi rău, cum se dezvoltă judecata
3. Îmbinarea exigenţei faţă de copii cu respectul morală, cum se formează deprinderile de autocon-
pentru ei. Respectarea acestui principiu impune trol, necesar în satisfacerea standardelor interiori-
pedagogului o preocupare permanentă în vederea zate (ale dorinţelor, intereselor, năzuinţelor etc.)
dozării sistemului de cerinţe, concomitent cu Judecata morală presupune evaluarea (cel mai
eliminarea oricăror manifestări de bănuială, des autoevaluarea) unor comportamente şi situaţii
neîncredere, suspiciune, subapreciere. Exigenţa prin raportarea lor la cerinţele morale impuse
izvorăşte din umanismul educatorului, din respec- de ambianţa social-istorică a individului. Ea se
tarea demnităţii umane şi este incompatibilă cu formează prin învăţarea socială şi însuşirea critică a
aşa-zisul liberalism pedagogic. modelelor de conduită promovate de societate.
4. Sprijinirea pe calităţile pozitive ale personali- Dezvoltarea morală este un proces activ de
tăţii copilului în vederea înlăturării celor negative. organizare a experienţei în structuri cu semnifica-
Sensul acestui principiu rezultă din postularea ţie crescândă, prin care valorile morale sunt văzute
existenţei la fiecare personalitate umană a unor dintr-o perspectivă nouă.
componente, trăsături sau calităţi pozitive, de ordin Unii cercetători disting anumite etape în formarea
intelectual, afectiv, moral. Se impune să îmbinăm valorilor morale, în dependenţă de particularităţile
încurajarea elementelor pozitive cu dezaprobarea de vârstă şi de componentele comportamentului
manifestărilor negative, accentul punându-se pe etic: formarea unor obişnuinţe morale elementare,

50 UNIVERS PEDAGOGIC NR. 3 (55) 2017


Veronica Mihailov. Etica profesională a cadrului didactic: principii şi norme

trezirea conştiinţei morale, cultivarea convingeri- se ţine seama de faptul că orice individ are nevoie
lor morale, stimularea comportamentelor afective, de a-şi creşte sau de a-şi conserva imaginea pozitivă
formarea atitudinilor etice, structurarea unor valori de sine şi aprecierea în cadrul grupului social.
şi a idealului moral [1, p. 67]. În acest context, etica profesională impune stabi-
Din perspectivă sociologică se poate remarca o lirea unor reguli interne în fiecare profesiune, care
paradigmă a normativităţii care consideră individul pot lua forma „bunelor practici”, „codurilor etice”
secundar în raport cu normele sociale (Durkheim şi sau „codurilor deontologice”.
şcoala franceză în general) şi o paradigmă construc- Obligaţiile pragmatice determinate de etica pro-
tivistă, centrată pe situaţie şi interacţiune (Merton fesională şi de deontologie îi permit profesionistu-
şi şcoala americană în general). lui să aleagă raţional normele morale de conduită,
Din perspectivă psihologică se pune în evidenţă în baza unei pregătiri şi decizii axiologice în raport
dinamica personalităţii, prin motivaţii funcţional cu idealul moral. Idealul moral constituie proiecţia
autonome, spre autorealizare (G. Allport, 1981; la maximum a capacităţilor umane în baza valorilor
A.H. Maslow, 1972). determinate axiologic şi normative de ştiinţa Eticii.
Teoriile asupra dezvoltării conştiinţei morale Această disciplină a ajutat întotdeauna oamenii să
(J. Piaget, 1980; L. Kohlberg, 1984) au pus în ducă o viaţă conştientă, să înţeleagă de ce e necesar
evidenţă stadiile evoluţiei conştiinţei morale, para- să fie morali şi cum să devină morali [2].
lelismul între dezvoltarea inteligenţei şi afectivitatea Astfel, funcţia axiologică a educaţiei etice, adică
morală, rolul mediului social (cultural) în determi- cea de a stabili normele valorice ale acestora şi de a
narea formelor de cooperare şi interacţiune morală, forma atitudini corecte faţă de relaţiile pedagogice,
precum şi în configurarea tipului de personalitate faţă de comportamentele pedagogice, de capacită-
morală. Se poate insista că teoria lui Kohlberg are ţile, de valorile, de aprecierile obiective ale faptelor
pretenţii nerealiste privind angajarea profesori- şi al proceselor pedagogice, ce ar trebui realizate la
lor în educaţia pentru valori. Câtă vreme el însuşi un asemenea nivel, încât să asigure modelarea viito-
afirmă că o mică parte din populaţie atinge stadiile rului pedagog. Trebuie să se ajungă la etapa când
superioare ale dezvoltării judecăţii morale, rezultă acesta ar fi capabil să desfăşoare o activitate profe-
că există destui profesori care predau la niveluri sională creativă, conform schimbărilor în educaţie
morale inferioare. Cum ar putea un profesor, aflat şi social-utile eficiente, flexibile [5, p. 42].
la un nivel moral inferior, să prezinte argumente Funcţiile Codului etic al cadrului didactic din
pentru un stadiu moral superior de dezvoltare a Republica Moldova evidenţiază, de asemenea,
elevului? Critica ulterioară a acestei concepţii constă strânsa relaţie dintre management şi etica profe-
în două reproşuri care i se fac: întemeierea judecăţii sională, deoarece Codul etic este o componentă a
morale doar pe o singură valoare - justiţia, fără a ţine culturii organizaţionale, un instrument de decizie,
seama de bogăţia judecăţii morale, de compasiune dar şi de management al resurselor umane, un
şi de iubirea aproapelui; întemeierea acţiunii doar instrument de branding şi marketing, Una dintre
pe actul cognitiv al judecăţii (morale) fără a ţine întrebările sau dubiile care se ridică în acest
seama de afectivitate. În dinamica acţiunii, subiectul domeniu este dacă etica şi validarea ei prin coduri
se comportă de o manieră depărtată de standarde- etice contribuie la sporirea eficienţei activităţii
le morale pe care le profesează în timp de linişte. publice sau, dimpotrivă, este un factor de inflexibi-
Există un decalaj între o moralitate normativă şi un litate şi un blocant al acţiunii publice. Cu siguranţă,
comportament moral în situaţia concretă; compor- codurile de etică împreună cu legislaţia constituie
tamentul depinde de context, în special de percepţia mecanisme de control, iar ignorarea lor atrage
subiectului asupra consecinţelor (riscante) ale sancţiuni administrative şi/sau penale, însă scopul
faptelor sale. lor nu este pedeapsa ci „trasarea unor limite ale
Psihologia socială a evoluat de la preocuparea confortului activităţii profesionale şi ale benefici-
pentru coeziunea socială (iniţiată de Durkheim) ilor ce derivă dintr-un comportament etic la locul
spre problemele diferenţierii sociale. Serge de muncă” [3, p. 111], primând aşadar nu funcţia
Moscovici [7] pune în evidenţă dinamicile identita- coercitivă, ci aceea de trasare a standardelor de
re generate de dinamicile de influenţă socială – care acţiune administrativă.
modifică relaţiile sociale, duc la noi atitudini şi com- În Republica Moldova Codul de etică al cadrului
portamente (de inovaţie sau de complezenţă), dacă didactic este elaborat în baza art. 135, alin. (6) –

UNIVERS PEDAGOGIC NR. 3 (55) 2017 51


CULTURA EDUCAŢIEI

(8), din Codul Educaţiei (nr. 152 din 17 iulie 2014), personalitatea elevului şi să manifeste faţă de acesta
aprobat prin Ordinul Ministerului Educaţiei, nr. 861 o exigenţă respectivă; să menţină propria reputaţie şi
din 07 septembrie 2015, şi înregistrat de Minis- reputaţia colegilor săi; să se îngrijească de credibili-
terul Justiţiei al Republicii Moldova (nr. 1103 din tatea morală a societăţii faţă de învăţător [4, p. 15].
26 februarie 2016), publicat în Monitorul Oficial O buna etică la locul de muncă poate îmbunătăţi
(18.03.2016, nr. 59-67). Acest Cod reglementează imaginea unei instituţii, atât pe plan intern, cât şi
raporturile profesionale ale cadrelor didactice şi pe plan extern. Pe plan intern, calitatea echipei şi
funcţionează atât ca un contract moral între părinţi/ performanţele acesteia vor spori, ierarhia nu va fi
alţi reprezentanţi legali, elevi, copii, comunitatea contestată, iar munca va fi realizată în termen. Pe
locală şi diferitele categorii de personal din sistemul plan extern, imaginea instituţiei va avea de câştigat
de învăţământ general şi profesional tehnic, respon- atunci când la locul de muncă sunt implementate şi
sabil de instruire şi educaţie, cât şi ca un sistem de respectate de principiile etice.
standarde de conduită profesională, capabile să Vizavi de cele relatate, punctăm câteva reco-
contribuie la coeziunea instituţională şi a grupuri- mandări pentru instituţiile învăţământului general
lor de persoane implicate în activitatea educaţiona- şi profesional tehnic, public şi privat, ce vor imple-
lă prin formarea şi menţinerea unui climat bazat pe menta un cod de etică şi un comportament etic în ac-
cooperare şi competiţie după reguli corecte. tivitatea angajaţilor:
Astfel Codul de etică al cadrului didactic din • Punctaţi regulile ce ţin de o conduită etică. Un vechi
R. Moldova se referă la personalul din sistemul de proverb spune ca nu puteţi schimba ceea ce nu
învăţământ general şi profesional tehnic public şi vedeţi. Pentru ca un angajat să aibă capacitatea de
privat, responsabil de instruire şi educaţie. Astfel, a se autoevalua din punctul de vedere al compor-
în mod particular, cadrele didactice trebuie să îşi tamentului etic, trebuie să înţeleagă mai întâi
desfăşoare activitatea profesională în conformitate acest concept. În acest caz, angajatorul trebuie
cu următoarele principii [8, p. 4]: sa aplice Codul eticii, care să conţină exemple de
a) devotament faţă de profesia de pedagog; comportament etic al managerului instituţiei, cu
b) profesionalism în relaţiile cu elevii, copiii şi aplicaţii pentru respectivul loc de muncă.
părinţii/alţi reprezentanţi legali; • Constituiţi un sistem de recompense. În mod ideal,
c) respect şi toleranţă faţă de unicitatea şi diver- acest comportament etic ar trebui să consti-
sitatea copiilor şi elevilor; tuie o recompensă în sine. Angajaţii ar trebui
d) colaborare cu colegii, părinţii/ alţi reprezen- să se comporte astfel deoarece aşa este corect,
tanţi ai copiilor şi elevilor; insuflându-şi un simţ de autoapreciere. Dar
e) onestitate şi integritate; lucrurile nu funcţionează mereu aşa şi angajaţii
f) receptivitate la nevoile copiilor şi elevilor; ar putea avea nevoie de motivaţii materiale
g) răspundere în faţa conducerii instituţiilor pentru a le reaminti să facă ceea ce trebuie. Cum
de învăţământ, colectivelor pedagogice şi şi pentru ce vor fi recompensaţi, ţine de decizia
organelor reprezentative ale părinţilor/altor fiecărei instituţii.
reprezentanţi legali; • Instituiţi cursuri de formare. Mulţi manageri
h) eficienţă şi eficacitate; impun angajaţilor participarea la seminarii
i) obiectivitate şi corectitudine. de formare în care angajaţii îşi vor dezvolta
Totodată, în acest act normativ este evidenţi- comportamentul etic prin ascultarea vorbitori-
at şi obligativitatea de cunoaştere şi de aplicare lor şi participarea în activităţi elaborate pentru
a normelor de conduită în vederea asigurării a-i face mai conştienţi de anumite aspecte ce ţin
unui învăţământ de calitate de către cadrele de de serviciul lor.
conducere, cadrele didactice şi cadrele didactice • Aduceţi un grup extern de consiliere în probleme
auxiliare. Aceste norme identifică: de etică. Uneori este dificil pentru cineva care
a) relaţiile cu elevii; lucrează la acea instituţie să observe situaţiile
b) relaţiile cu părinţii/ alţi reprezentanţi legali; cu obiectivitate pentru a hotărî ce este şi ce nu
c) relaţiile cu colegii; este etic. Din acest motiv ar trebui să vă gândiţi
d) conduita managerială; la puţin ajutor extern.
e) relaţiile cu membrii comunităţilor locale. În acest scop, trainingul etic joacă un rol
Etica pedagogică îl obligă pe pedagog să onoreze important atât ca instrument al dezvoltării profe-

52 UNIVERS PEDAGOGIC NR. 3 (55) 2017


Veronica Mihailov. Etica profesională a cadrului didactic: principii şi norme

sionale, cât şi ca modalitate de „învăţare continuă”, fiind în corelaţie cu principiile morale, ca fundamen-
motiv pentru care programele de formare profesio- tare a normelor concrete de conduită a cadrului
nală şi, în cadrul lor, „programele de training etic” ar didactic.
trebui incluse în mod constant” [3, p. 119]. Din perspectiva sociologică şi psihologică etica
În context, conchidem că etica profesională profesională impune stabilirea unor coduri deonto-
este determinată în baza unor principii de solida- logice.
ritate profesională unde sunt incluse şi diverse Funcţia axiologică a educaţiei etice trebuie să fie
norme de conduită. realizată la nivelul de modelare a viitorului pedagog,
În cadrul examinării sistemului de principii ale pentru a fi capabil să desfăşoare o activitate profe-
eticii sunt identificate principii fundamentale, ele sională creativă.

REFERINŢE BIBLIOGRAFICE

1. Callo T. Pedagogia practică a atitudinilor. Chişinău, Litera,


2014;
2. Codul de etică al cadrului didactic. Disponibil la: http://www.
edu.gov.md/sites/default/files/document/attachments/
codul_de_etica_ro_4.pdf;
3. Comportament etic. Disponibil la: https://resurseuma-
ne1001.wordpress.com/tag/comportament-etic/ (vizitat
12.08.2017);
4. Cozma C. Elemente de etică şi deontologie. Iaşi, Lumen, 1997;
5. Frunză S. Publicitatea şi administraţia publică sub presiunea
eticii. Iaşi, Lumen, 2015;
6. Lungu V. Etica profesională. Suport de curs. Chişinău, CEP USM,
2011;
7. Mândâcanu V.M. Etica comportamentului moral. Timişoara,
Presa Universitară Română, 2003;
8. Mândâcanu V.M. Etica pedagogică. Chişinău, UPS „Ion
Creangă”,1998, p. 190;
9. Moscovici S. Influenţă socială şi schimbare socială. Iaşi, Polirom,
2011.

UNIVERS PEDAGOGIC NR. 3 (55) 2017 53

S-ar putea să vă placă și