Sunteți pe pagina 1din 16

ASOCIAŢIA „ARIZONA SPEECH-LANGUAGE-HEARING” INC

Revizuit aprilie 1986, martie 1991, martie 1996, mai 2003, mai 2004, februarie 2005, mai 2006
în vigoare din octombrie 1986, iulie 1991, martie 1996, mai 2003, mai 2004, octombrie 2005,
octombrie 2006, octombrie 2007, octombrie 2008

ARTICOLUL I
Numele acestei organizatii este ASOCIAŢIA „ARIZONA SPEECH-LANGUAGE-HEARING”
INC

ARTICOLUL II
SCOPURI

Scopurile acestei organizaţii sunt:


1. să încurajeze studiul ştiinţific de bază al proceselor de comunicare umană individuală, cu referire
specială la vorbire, auz şi limbaj,
2. să promoveze investigarea şi prevenirea tulburărilor de comunicare umană şi îmbunătăţirea
procedurilor clinice pentru astfel de tulburări,
3. să stimuleze schimbul de informaţii între persoane şi organizaţii şi să difuzeze astfel de
informaţii,
4. să promoveze pregătirea adecvată academică şi clinică, precum şi să încurajeze menţinerea
cunoştinţelor actuale şi a competenţelor,
5. să susţină drepturile persoanelor cu tulburări de comunicare, precum şi să promoveze interesele
individuale şi colective profesionale ale membrilor Asociaţiei.

ARTICOLUL III
APARTENENŢĂ

Structura organizatorică a acestei asociaţii constă în cinci clase: membru activ, membru
student, membru pe viaţă, membru afiliat şi membru asociat.
Secţiunea 1. Eligibilitate
A. Membru activ
i. activ din 01 octombrie 2008 - membru activ necesită:
(1) o diplomă de absolvent cu specializare în patologia vorbirii – limbajului, audiologie,
sau ştiinţa vorbirii-limbajului-auzului
(2) o diplomă de absolvent şi dovada prezentă de cercetare activă, de interes, precum şi
performanţă în domeniul comunicării umane.
ii. Cerinţele pentru alegerea ca membru al Asociaţiei „ARIZONA SPEECH-LANGUAGE-
HEARING” INC pot fi eliminate în cazuri speciale, la recomandarea Comitetului Membrilor
Asociaţiei „ARIZONA SPEECH-LANGUAGE-HEARING” INC pentru membru
şi a unui vot majoritar al Comitetului executiv.
B. Membru student
Calitatea de membru student se acordă acelor persoane care sunt înscrişi ca:
• studenţilor si absolvenţilor full-time şi part-time ai unui colegiu acreditat sau care deţin diplomă
universitară şi care este recunoscută de către această instituţie ca specializaţi în patologia vorbirii –
limbajului, audiologie, tulburari de comunicare sau ştiinţa vorbirii-limbajului
• studenţii doctoranzi full-time ai unui colegiu acreditat sau care deţin diplomă universitară şi care
este recunoscută de către această instituţie ca specializaţi în patologia vorbirii – limbajului,
audiologie, tulburari de comunicare sau ştiinţa vorbirii-limbajului
B. Membru pe viaţă
Orice membru care a atins vârsta de 65 de ani va primi în mod automat titlul de membru de viaţă.
Toate privilegiile de membru activ se va acordă membrilor pe viaţă fără ca aceştia să
plăteascăcotizaţiile anuale pentru oricare dintre anii următori după ce au împlinit vârsta de 65 de
ani
D. Membru afiliat
Calitatea de membru afiliat este acordată acelor persoane care nu sunt eligibile pentru membru cu
drepturi depline sau de membru student, dar care deţin diplomă de licenţă cu specializare în
patologia vorbirii – limbajului, audiologie, tulburari de comunicare sau ştiinţa vorbirii-limbajului.
E. Membru asociat
Calitatea de membru asociat se acordă acelor persoane care deţin o diplomă într-un domeniu
referitor la comunicarea umană, dar care nu sunt eligibile pentru membru activ, membru student sau
membru afiliat.

Secţiunea 2. Privilegii
A. Membrii de toate categoriile, vor avea dreptul de a asista şi participa la toate reuniunile periodice
ale Asociaţiei,
B. Membrii de toate categoriile, vor primi toate publicaţiile emise de Asociaţie,
C. Doar membrii activi şi membrii pe viaţă vor fi eligibili pentru a ocupa funcţii elective în
Asociaţie sau ca preşedinţii ai comisiilor.
D. Doar membrii activi şi membrii pe viaţă vor fi eligibili pentru a vota în treburile Asociaţiei.

Secţiunea 3. Cererea de membru


A. Reînnoirea calităţii de membru pentru acele persoane care figurau ca membrii în anul precedent
şi care îndeplinesc în continuare cerinţele pentru aceeaşi categorie de membru se va efectua după
achitarea cotizaţiilor pentru anul în curs.
B. Admitere în calitatea de membru de către persoanele care nu au figurat ca membrii în anul
precedent se va efectua pein solicitarea în scris către Preşedintelui Comitetului membrilor, îndată ce
cerinţele sunt îndeplinite şi după plata solicitantului a taxelor pentru anul în curs.
C. Aplicarea pentru schimbarea statutului de membru se face în scris şi se transmise către
Preşedintele Comitetului membrilor. Odată ce cerinţele sunt îndeplinite, statutul de membru este
schimbat şi după plata solicitantului a taxelor pentru anul în curs. Membrii de viaţă sunt excluşi de
la obligaţia platei taxelor.
D. Orice cerere avută în discuţie de către președintele Preşedintele Comitetului membrilor va fi
prezentată Comitetului executiv pentru revizuire şi acceptare/respingere.

Secţiunea 4. Încetarea calităţii de membru


A. Orice membru din orice categorie de membru care se angajează în practică lipsită de etică poate
fi suspendat din Asociaţie printr-un vot de trei pătrimi al Consiliul executiv. Practicile lipsite de
etică vor fi definite în conformitate cu Codul de etică al Asociaţiei.

Secţiunea 5. Reintroducerea de membru


A. La recomandarea şi cu vot de trei pătrimi al Consiliul executiv, persoana care a fost suspendată
poate fi restabilită după un an.

ARTICOLUL IV
TAXE

Secţiunea 1. Cantitatea de taxe


A. Taxele se percep tuturor membrilor Asociaţiei, cu excepţia membrilor pe viaţă. Taxe şi
modificările cotizaţiilor se recomandată de către Consiliul executiv. Modificări de cotizaţii vor fi
ratificate în cursul întâlnirii anuale a membrilor Asociaţiei şi prin votul a două treimi din numărul
membrilor prezenţi şi votanţi. eficace pentru
Începând din octombrie 2008, cotizaţiile de membru vor fi:
Membru activ: $ 100.00
Membru afiliat: $ 75.00 Membru asociat: $ 60.00
Membru student: $ 15.00
Membru pe viaţă: scutit
B. Taxele se plătesc în avans pentru anul în curs, începând la 1 octombrie.
C. Taxele neplătite până la 31 decembrie pentru reînnoirea calităţii de membru se consideră arierate.
Începând din începând octombrie 2008, taxele de întârziere vor fi de $ 20.00.

ARTICOLUL V
Membrii Comitetului executiv

Secţiunea 1. Denumire
Oficialii din această Asociaţie vor fi:
Preşedintele
Preşedintele ales
fostul Preşedintele
Preşedintele de program
Preşedintele de program ales
Secretar
Trezorier
Preşedinte practici etice
Preşedinte publicaţii
Preşedinte Relaţii Publice
Reprezentant audiologie
Ceilalţi membri ai Comitetului executiv pot include:
Consilier/i legislativ/i conform articolului VII
Reprezentantul studenţilor din fiecare instituţie de învăţământ acreditată din Arizona, care a fost
în mod corespunzător selectată pentru a servi în această calitate.

Secţiunea 2. Eligibilitatea pentru alegeri


Toţi membrii activi, după finalizarea de un an de membru, precum şi toţi membrii pe viaţă, sunt
eligibili pentru orice birou al Asociaţiei.

Secţiunea 3. Atribuţii
A. Preşedintele Asociaţiei va:
i. prezida toate reuniunile periodice ale Asociaţiei.
ii. convoca şedinţe de urgenţă ale Asociaţiei, Comitetul executiv, sau oricărei dintre comisii.
Iii. numi, sub îndrumarea Comitetului executiv, toţi preşedinţii comitetelor speciale, reprezentantul
studenţilor, precum şi orice grupuri de lucru, după caz, pentru necesităţile actuale ale Asociaţiei.
iv. defini sarcinile unei comisii ori de câte ori astfel de sarcini nu au fost în mod adecvat
definite de Asociaţie.
v. promova interesele Asociaţie în toate modurile.
vi. supraveghea toată corespondenţa oficială a Asociaţiei.
vii. supraveghea probleme financiare ale Asociaţiei.
viii. supraveghea personal contractatele pentru gestionarea Asociaţiei şi serviciile juridice.
ix. participa la şedinţele Comitetului executiv.
x. deservi în comitetul bugetar.
B. Preşedintele ales va:
i. fi învestit cu puterile Preşedintelui atunci când, indiferent de motiv Preşedintele nu poate
participa la sarcinile prezidenţiale. În cazul în care devine imposibil pentru Preşedintele a finaliza
mandatul, Preşedintele ales îşi asumă îndatoririle.
ii. efectua, la sugestia şi puterea de apreciere a preşedintelui, alte îndatoriri care nu au fost precizate
iii. îndeplini alte sarcini care ar putea fi alocate prin acţiuni aleAsociaţiei sau Comitetului executiv
iv. participa la şedinţele Comitetului executiv.
v. păstra confidenţialitatea în timp ce se angajează în activităţi care au legătură cu anchetele sau
acuzaţiile aduse împotriva oricărui membru al acestei Asociaţii.
vi. prezida Comisia legislativă de a revizui legislaţia şi va recomanda orice modificare necesară, în
curs de desfăşurare.
C.Fostul Presedinte va:
i. deservi ca ex-officio membru în toate comisiile.
ii. asista parlamentarul
iii. putea accede în funcţia de Preşedinte
iv. participa la şedinţa Comitetului executiv.
v. deservi în comitetul bugetar.
D.Preşedintele de program va:
i. prezida Comitetului Convenţiei.
ii. deservi în comitetul bugetar
iii. efectua, la sugestia şi puterea de apreciere a preşedintelui, alte îndatoriri care nu au fost atribuite
de către Consiliu sau de legislaţie.
iv. va participa la şedinţele Comitetului executiv.
E. Preşedintele de program ales va:
i. stabili timpul şi locul convenţiei anuale coroborat cu conducerea executivă
ii. asista Preşedintele Programului.
iii. accede la poziţia de Preşedintele Programului.
iv. participa la şedinţele Comitetului executiv.
F. Secretarul va:
i. înregistra şi îndosaria rapoartele efectuate de către oficiali şi preşedinţii comisiilor.
ii. înregistra şi îndosaria minuta tuturor reuniunilor de afaceri ale Asociaţiei şi ale Comitetului
executiv.
iii. deservi în calitate de membru al comisiei în comisii.
iv. exercita alte atribuţii care ar putea fi alocate pentru el/ea prin acţiuni aleAsociaţiei sau
Comitetului executiv.
v. participa la şedinţele Comitetului executiv.
G. Trezorierul va:
i. deservi în calitate de preşedinte al comitetului bugetar şi va coordona planificarea întâlnirii
referitoare la bugetul anual cu contabilul Asociaţiei.
ii. analiza şi da rapoarte trimestriale de buget, cu asistenţă din partea contabilului Asociaţiei la
reuniunile periodice ale Consiliul executiv.
iii. prezenta situaţiile financiare ale activităţilor şi variaţiilor activelor nete precum şi situaţia
poziţiei financiare la reuniunea de afaceri anuală a Asociaţiei.
iv. îndeplini alte sarcini care ar putea fi alocate prin acţiuni aleAsociaţiei sau Comitetului executiv.
v. solicita aprobarea Comitetului executiv pentru orice cheltuieli care nu sunt cuprinse în buget.
vi. monitoriza şi raporta cheltuielile de comisilor Comitetului executiv.
vii. participa la şedinţele Comitetului executiv.
H. Preşedintele practicilor etice va:
i. acţiona în calitate de legătură majoră între Asociaţie, Comitetul de practici etice, membrii şi
public, în general cu privire la orice anchete sau acuzaţii legate de practici lipsite de etică.
ii. reprezenta membrii acestei Asociaţii la deliberările Comitetul executiv ca şi prim consilier.
iii. îndeplini alte sarcini care ar putea fi alocate prin acţiuni aleAsociaţiei sau Comitetului executiv.
iv. participa la şedinţele Comitetului executiv.
v. păstra confidenţialitatea în timp ce se angajează în activităţi care au legătură cu anchetele sau
acuzaţiile aduse împotriva oricărui membru al acestei Asociaţii.
I. Preşedintele publicaţiilor va:
i. fi responsabil pentru pregătirea şi distribuirea tuturor publicaţiilor Asociaţiei către membri
ii. reprezintă membrii acestei Asociaţii la deliberările Comitetul executiv în calitate de al doilea
consilier.
iii. deservi în comitetul bugetar.
iv. îndeplini alte sarcini care ar putea fi alocate prin acţiuni aleAsociaţiei sau Comitetului executiv.
v. participa la şedinţele Comitetului executiv.
J. Preşedintele relaţii publice va:
i. fi legătură de comunicare majoră între Asociaţie şi mass-media precum şi alte grupuri de interes.
ii. reprezinta membrii acestei Asociaţii la deliberările Comitetul executiv în calitate de al treilea
consilier.
iii. îndeplini alte sarcini care ar putea fi alocate prin acţiuni aleAsociaţiei sau Comitetului executiv
iv. participa la şedinţele Comitetului executiv.
L. Reprezentantul audiolog
i. fi legătură majoră între Asociaţie şi comunitatea audiologilor privind problemele legate de
audiologie.
ii. îndeplini alte sarcini care ar putea fi alocate prin acţiuni aleAsociaţiei sau Comitetului executiv.
iii. supraveghea toate activităţile de educaţie continuă pentru audiologi.
iv. participa la şedinţele Comitetului executiv.
Secţiunea 4. Condiţii
A. termenul începe la 1 iulie, după alegerea ordonatorului.
B. presedintele, preşedintele ales şi fostul preşedinte, vor fi în funcţie un an.
C. preşedintele de program ales va deservi două mandate consecutive pe termen de un an ca
preşedinte de program ales şi ca preşedinte de program. Secretarul, preşedintele practicilor etice,
trezorierul, preşedintele publicaţiilor, preşedintele relaţiilor publice şi reprezentantul audiolog
vor fi aleşi pentru un mandat de doi ani.
E. Toţi oficialii vor fi aleşi vot pe mail, cu cel puţin trei luni înainte de începerea mandatelor lor.
F. posturile vacante, altele decât preşedintele ales, care pot apărea în cursul anului se completează
prin numirea de către preşedinte, cu aprobarea Comitetului executiv. În cazul în care preşedintele
ales nu poate finaliza un termen, comitetul de nominalizare, va desemna doi oameni şi se vor
efectua alegeri speciale.
Secţiunea 5. Înlăturarea din funcţie
Îndepărtarea din funcţie a oricărui oficial trebuie să fie inițiată prin petiţie semnată de zece membri,
precum şi cu votul afirmativ a două treimi din membrii votanţi.

ARTICOLUL VI
Comitetul executiv
Secţiunea 1. Denumire
Comitetul executiv este format din oficiali ai Asociaţiei astfel cum sunt definiţi la articolul V,
fostul Preşedintele, consilierul/consilierii legislativ/i ASHA, precum şi reprezentanţi ai studenţilor
de la instituţii publice acreditate de statul Arizona.
Secţiunea 2. Privilegii de vot
A. Membrii cu drept de vot ai Comitetului executiv trebuie să fie oficialii.
B. Consilierul/consilierii legislativ/i ASHA trebuie să aibă privilegii de vot prin deţinerea calităţii de
membru în ASOCIAŢIA „ARIZONA SPEECH-LANGUAGE-HEARING” INC. În caz contrar, se
acordă ex-officio fără drept de vot.
C. Reprezentantul studenţilor va avea privilegii de vot în virtutea calităţii lui/ei de membru
în în ASOCIAŢIA „ARIZONA SPEECH-LANGUAGE-HEARING” INC. Ca un grup,
reprezentantul studenţilor are dreptul la un vot în cursul votării Comitetului executiv.
Secţiunea 3. Reuniuni
A. Comitetul executiv se întâlneşte înainte de reuniunea periodică de afaceri anuală a
Asociaţiei. Se ţin astfel de întâlniri suplimentare, care sunt necesare pentru tranzacţia de afaceri.
B. Un cvorum din Comitetul executiv este format din nu mai puţin de cinci dintre membrii săi.
Acţiunile de Consiliul se decid prin majoritate, cu excepţia cazului în care se preved altfel în această
legislaţie.
C. Comitetul executiv va permite membrilor să participe la reuniunile sale, să participa la discuţii pe
bază de invitaţie, dar neavând drept de vot
Secţiunea 4. Atribuţii
Comitetul executiv va:
A. vota cererile care se află în discuţie la Comitetul membrilor sau dacă sunt o excepţie de la
eligibilitatea pentru aderare.
B. cere şi primi astfel de rapoarte de la oficiali şi comitete, rapoarte necesare pentru desfăşurarea
activităţii.
C. înfiinţa şi dizolva comisii speciale.
D. selectata ora şi locul reuniunilor.
E. supraveghea afacerile financiare ale Asociaţiei şi va asigura stabilitatea financiară a Asociaţiei.
F. printr-un vot de trei pătrimi poate recurge la serviciile de personal suplimentar, necesare pentru
îndeplinirea atribuţiilor Asociaţiei.
G. raporta acţiuni şi recomandări membrilor acestei Asociaţii.
H. deservi, în toate privinţele, ca şi Consiliu de Administraţie, astfel cum este definit în Actul
Constitutiv.

ARTICOLUL VII
Consilierul legislativ al ASOCIAŢIEI „ARIZONA SPEECH-LANGUAGE-HEARING” INC
În cazul în care consilierul legislativ este un membru al ASOCIAŢIEI „ARIZONA SPEECH-
LANGUAGE-HEARING” INC el/ea va fi un membru cu drept de vot al Comitetului executiv.
Dacă el/ea nu este un membru al ASOCIAŢIEI „ARIZONA SPEECH-LANGUAGE-HEARING”
INC el/ea poate servi ca un membru ex-officio fără drept de vot al Comitetul executiv.

ARTICOLUL VIII
Alegeri
Secţiunea 1.
Oficialii Asociaţiei vor fi aleşi prin votul pe mail, cu cel puţin trei luni înainte de începutul mandatului
lor.
Secţiunea 2.
A. Votarea în cadrul alegerilor se execută pe buletinele de vot prevăzute.
B. Alegerea se face prin pluralitatea de voturi exprimate.
C. În cazul unui vot egal pentru orice birou, ceilalţi membri ai nou-alesului Comitet executiv vor
vota prin vot scris.Candidatul care primeşte majoritatea de voturilor Consiliului executiv va fi
declarat câştigător. În caz de egalitate la vot a Comitetului executiv nou ales, Comitetul executiv în
curs va vota în scris, iar candidatul care va primi majoritatea acestor voturi va fi declarat câştigător
D. Doar membrii activi şi pe viaţă vor fi eligibili pentru a vota oficialii Asociaţiei.
E. În cazul în care nu există candidaţi pentru o poziţie din Comitetului executiv şi/sau o poziţie
permanentă, numirile se fac de către Preşedintele Asociaţiei şi acceptate prin votul majoritar al
Comitetului executiv.
F. În cazul în care o poziţie din Comitetul executiv sau poziţie de comisie are co-preşedinţi, numai
una dintre aceste persoane va da un vot în timpul reuniunilor Comitetului executiv.

ARTICOLUL IX
Comisiile
Secţiunea 1. Comisiile permanente vor fi:
Comisia Bugetară
Comisia comitetelor
Comisia practicilor etice
Comisia membrilor
Publicaţiile programului
Publicaţii
Relaţii publice
Secţiunea 2. Atribuţii
A. Comisia bugetară va:
i. fi formată din Preşedintele Asociaţiei, Preşedintele ales, fostul Preşedinte, Preşedintele
programului, Preşedintele Publicaţiilor şi trezorierul, care va fi Preşedintele Comitetului.
ii. fi responsabil pentru elaborarea bugetului Asociaţiei şi va acţiona asupra tuturor
cheltuielilor excepţionale care nu fost autorizate în alt mod.
iii. nu va autoriza cheltuieli la categoriile bugetare care depăşesc 20% din
suma aprobat pentru această categorie de buget, fără aprobarea prealabilă a Comitetului executiv.
iv. se va reuni cu contabilul Asociaţiei cel puţin o dată pe an
B. Comisia practicilor etice va:
i. acţiona în problemele indicate de membrii sau de către public ca fiind practici lipsite de etică.
ii. îndeplini atribuţiile de legătură dintre Asociaţie Comisia de etică a Asociaţiei americane de
comunicare-limbaj-audiologie.
iii. recomanda Comitetului executiv revocarea calităţii de membru în ASOCIAŢIA „ARIZONA
SPEECH-LANGUAGE-HEARING” INC în cazurile în care încălcarea Codului de etică o cere.
iv. păstra confidenţialitatea în timp ce se angajează în activităţi care au legătură cu anchetele sau
acuzaţiile aduse împotriva oricărui membru al acestei Asociaţii.
C. Comisia membrilor va:
i. promova Asociaţia şi încuraja toate persoanele care sunt eligibile pentru a deveni membrii ai
Asociaţiei, la nivelul adecvat de membru.
ii. investiga şi de a determina eligibilitatea membrilor potenţiali
iii. menţine listele membrilor actuali.
D. Comisia de program va:
i. elabora programele întâlnirilor.
E. Comisia pentru publicaţii va:
i. pregăti material pentru publicaţiile ASOCIAŢIA „ARIZONA SPEECH-LANGUAGE-
HEARING” INC.
F. Comisia pentru relaţii publice va:
i. îndeplini atribuţiile de legătură între Asociaţie şi comunicarea mass-media, precum
şi alte grupuri de interes, în numele Asociaţiei.
Secţiunea 3. Comisiile speciale
A. Presşedintele Asociaţiei va numi comisiile speciale şi operaţionale care pot fi necesare pentru
desfăşurarea activităţii şi pe care le va putea desfiinţa după finalizarea sarcinilor lor.
B. Preşedintele, cu aprobarea Comitetului executiv, numeşte preşedinţii tuturor Comisilor speciale.
Secţiunea 4. Condiţii
A. Mandatul pentru preşedinţii comisiilor speciale este de doi ani, aproximativ o jumătate vor fi
numiţi în anii pari şi cealaltă jumătate fiind numiţi vor fi numiţi în anii impari. În vigoare din iulie
1991, următorul program va fi astfel:
Anii pari: Copilăria timpurie
Multiculturale/multilingve
şcoli publice
practică privată
onoruri
Anii impari: Educaţie continuă
audiologie
SLP medical
Website
(Preşedintele Comitetului Studenţilor este o excepţie de la termenul de doi ani al mandatului, în
schimb, adică mandatul va fi de un an.)
Orice Comisii speciale care nu sunt incluse în această listă vor fi programate să coincidă cu cel mai
bine cu programul de mai sus.
B. În cazul în care un preşedinte Comisia specială nu este în măsură să-şi îndeplinească
responsabilitatea pentru doi ani consecutivi, preşedintele va recomanda un membru al Asociaţiei
pentru numirea în postul vacant, astfel cum s-a subliniat în articolul V, punctul 3Aiii. Noul
Preşedintele va finaliza termenul de doi ani.
C. În cazul în care un preşedinte din comisiile speciale va dori să-şi continue activitatea peste
termenul mandatului de doi ani, acesta va trimite o cerere, în scris, preşedintelui ales din care să
reiasă faptul că el/ea este pregătit să deţină această poziţie pentru încă doi ani.

Secţiunea 5. Atribuţii şi arhivă.


A. Toate comisiile permanente şi speciale vor:
i. menţine un notebook sau înregistrare scrisă a politicilor, procedurilor şi acţiunilor în scopul
continuităţii.
ii. desfăşura o activitate pertinentă în domeniile lor de specialitate.
iii. raporta activităţile lor, la fiecare reuniune Comitetului executiv, fie în scris sau oral
iv. pregăti un raport scris anual pentru distribuirea către membrii la întâlnirea anuală de afaceri a
Asociaţiei.
B. Toate forţele de lucru trebuie să prezinte către Comitetul executiv un raport scris despre
constatările şi recomandările lor pertinente legate de sarcinile lor.

ARTICOLUL X
Reuniuni
Secţiunea 1. Convenţia anuală
Asociaţia trebuie să susţină cel e puţin o convenție anuală, momentul şi locul urmând să fie stabilite
de Comitetul executiv şi anunţate cu cel puțin șase săptămâni înainte de data convenţiei. Secţiunea
2. Convenţia de afaceri anuală
Cel puţin o dată în timpul acestei Convenţii, membrii se vor întruni în ceea ce priveşte desfăşurarea
activităţii Asociaţiei.
A. Preşedintele ales va servi ca deputat în Parlament.
i. deputatul va fi responsabil pentru punerea în aplicare „Regulamentul Roberts” în timpul
Convenţiei de afaceri anuală.
ii. parlamentarul va acţiona în această calitate şi va avea un vot în timpul acestei reuniuni.
Secţiunea 3. Reuniuni suplimentare de afaceri
Alte reuniuni de afaceri pot fi numite, la dispoziţia Comitetului executiv sau la solicitarea scrisă a
zece sau mai mulţi membrii ai Asociaţiei. Atunci când au loc astfel de Convenţiei de afaceri anuală,
acestea nu trebuie să aibă loc cu mai puţin patru săptămâni şi nici cu mai mult de şase săptămâni de
la notificarea membrilor cu privire la timpul, locul şi motivul pentru care urmează să fie susţinută.
Secţiunea 4. Cvorum
Membrii de vot prezenţi la orice reuniune a Asociaţiei se constituie un cvorum.

ARTICOLUL XI
Publicaţii
Secţiunea 1
Asociaţia va emite publicaţii care sunt necesare şi adecvate pentru realizarea scopului Asociaţiei.
Secţiunea 2.
Un anuar al membrilor, o listă a membrilor Comitetului executiv şi o enumerare a preşedinţilor şi a
membrilor diferitelor comisii trebuie să fie disponibile membrilor prin intermediul site-ului
Asociaţiei.

ARTICOLUL XII
Codul de Etică
Această Asociere va adopta ca şi Cod de Etică Codul de Etică al „ARIZONA SPEECH-
LANGUAGE-HEARING” INC
ARTICOLUL XIII
Modificări

Secţiunea 1. Procedură
A. Modificările aduse acestor legi pot fi iniţiate de către Comitetul executiv în scris sau printr-o
propunerea semnată de cel puţin zece membri activi sau pe viața.
B. Propunerile de modificare iniţiate de membrii se vor depune la Consiliul executiv, în formă
scrisă, cu cel puţin 60 de zile înainte de Convenţia de afaceri anuală a Asociaţiei.
i. recomandarea pentru aprobarea sau respingerea unor astfel de modificări va fi făcută printr-o
majoritate de voturi ale Comitetului executiv.
ii.consiliul va prezenta membrilor astfel de modificări la statut în formă scrisă, cu recomandarea de
aprobare sau de respingere, cu cel puţin 60 de zile înainte de Convenţia de afaceri anuală a
Asociaţiei.

Secţiunea 2. Adoptare
Amendamentele propuse impun votul a doua treimi din drepturile de vot ale membrilor care se participă
la Convenţia de afaceri anuală a Asociaţiei.
B. legislaţia care a fost aprobată de către membrii, va intra în vigoare după Convenţia de afaceri
anuală a Asociaţiei, începând Octombrie 1986, sau printr-o creditare specială.

ARTICOLUL XIV
Discriminare

Asociaţia nu va face discriminări pe bază de rasă, origine naţională, religie, vârstă, sex, orientare
sexuală sau handicap. Toate programele şi activităţile Asociaţiei vor fi efectuate în promovarea
acestei politici
2. CODUL DE ETICA al
ASOCIAŢIEI „ARIZONA SPEECH-LANGUAGE-HEARING” INC
Revizuit mai, 2003

PREAMBUL
Conservarea celor mai înalte standarde de integritate şi a principiilor etice este vitală pentru
descărcarea responsabilă a obligaţiilor de către patologii care se ocupă de vorbire şi limbaj, de
audiologi şi de oamenii de ştiinţă din domeniul vorbirii, limbajului şi de auzului. Acest Cod de Etică
stabileşte principiile fundamentale şi normele considerate esenţiale pentru acest scop.
Fiecare persoană fizică ce este
(a) un membru al ASOCIAŢIA „ARIZONA SPEECH-LANGUAGE-HEARING” INC, fie
certificat sau nu,
(b) un nemembru care deţine certificat clinic de competenţă de la Asociaţie,
(c) un aspirant ce doreşte să devină membru sau să obţină certificare,
(d) un membru care activează în domeniul clinic şi care doreşte să îndeplinească standardele de
certificare, trebuie să respecte acest Cod de etică.
Orice încălcare a spiritului şi scopului prezentului cod se consideră lipsită de etică.
Imposibilitatea de a specifica vreo responsabilitate sau vreo practică deosebită în acest Cod de Etică
nu trebuie să fie interpretată ca o negare a existenţei altor responsabilităţi sau practici.
Bazele de conduită etică sunt descrise de principiile şi normele de etică în care acestea se
referă la comportamentul în activităţile de cercetare şi academice şi responsabilitatea faţă de
persoanele deservite, faţă de public şi faţă de patologii care se ocupă de vorbire şi limbaj, de
audiologi şi de oamenii de ştiinţă din domeniul vorbirii, limbajului şi auzului.
Principiile de etică şi aspiraţiile constituie fondul care stă la baza morală a Codului de etică.
Persoanele fizice trebuie să respecte aceste principii şi obligaţii pozitive în toate condiţiile de
activitate profesională.
Regulile de etică sunt declaraţii specifice ale conduitei profesionale minim acceptabile sau a
interdicţiilor şi se aplică tuturor persoanelor fizice.
PRINCIPIUL DE ETICA I: Persoanele fizice vor onora responsabilitatea lor de a se
preocupa de bunăstarea persoanelor pe care le deservesc profesional sau de participanţii la
activităţile de cercetare şi ştiinţifice şi vor trata animalele implicate în cercetare într-un mod uman.
A. Persoanele fizice trebuie să furnizeze toate serviciile competent.
B. Persoanele fizice vor utiliza toate resursele, inclusiv trimiterea atunci când este cazul, pentru a se
asigura că serviciul este furnizat de înaltă calitate.
C. Persoanele fizice nu trebuie să discrimineze în furnizarea de servicii profesionale sau de conduită
sau în activităţile de cercetare şi ştiinţifice, în funcţie de rasă sau etnie, sex, vârstă, religie, origine
naţională, orientare sexuală, sau handicap.
D. Persoanele fizice nu trebuie să denatureze prerogativelor asistenţilor, tehnicienilor sau a
personalului auxiliar. Ele trebuie să-i informeaze pe aceştia că servesc profesional în numele şi în
baza acreditărilor profesionale ale persoanelor care prestează servicii.
E. Persoanele care deţin certificate de competenţă clinică nu vor putea delega sarcini care necesită
abilităţi unice, cunoştinţe şi judecată care sunt în sfera de aplicare a profesiei lor către asistenţi,
tehnicieni, personal de sprijin, studenţi, sau orice persoană care nu activează în domeniu şi asupra
cărora au responsabilitate de supervizare. O persoană poate delega servicii de suport pentru
asistenţi, tehnicieni, personal de sprijin, studenţi, sau de orice alte persoane numai în cazul în care
aceste servicii sunt supervizate în mod adecvat de către o persoană care deţine un Certificat de
competenţă clinică adecvat.
F. Persoanele fizice informează pe deplin pe cei pe care îi deservesc de natura şi efectele posibile
ale serviciilor prestate şi a produselor distribuite; de asemenea trebuie să informeze şi pe
participanţii la cercetare despre efectele posibile ale participării lor în domeniul cercetărilor
efectuate.
G. Persoanele fizice evaluează eficienţa serviciilor prestate şi a produselor distribuite şi vor furniza
servicii sau vor distribui produse numai atunci când beneficiul aşteptat este rezonabil.
H. Persoanele fizice nu vor garanta rezultatele niciunui tratament sau procedură, direct sau implicit,
ei pot face face doar un prognostic rezonabil.
I. Persoanele fizice nu vor furniza servicii clinice numai prin corespondenţă.
J. Persoanele fizice pot practica telecomunicaţiile (de exemplu, telesănătate/e-sănătate), în cazul în
care acestea nu sunt interzise prin lege.
K. Persoanele fizice vor menţine adecvat şi în mod corespunzător înregistrări securizate ale
serviciilor profesionale prestate, ale activităţilor de cercetare şi ştiinţifice efectuate, precum şi ale
produselor distribuite şi pot permite accesul la aceste înregistrări numai atunci când sunt autorizate
sau atunci când se solicită prin lege.
L. Persoanele fizice nu vor dezvălui, fără autorizaţie, orice informaţii profesionale sau personale
despre persoanele deservite profesional, sau participanţi implicaţi în activităţi de cercetare şi
ştiinţifice, cu excepţia cazului în care sunt solicitate prin lege să facă acest lucru sau cu excepţia
cazului în care a face acest lucru este necesar pentru a proteja bunăstarea persoanei sau a
comunităţii.
M.Persoanele fizice nu vor percepe onorarii pentru serviciile prestate şi nici nu vor denatura*, în
niciun mod, serviciile prestate sau produsele distribuite.
N. Persoanele fizice vor folosi persoanele în cercetare sau ca subiectele de demonstraţii de predare
numai cu acordul lor, în cunoştinţă de cauză.
O. Persoanele fizice ale căror servicii profesionale sunt afectate negativ de abuzul de substanţe sau
de alte condiţii legate de sănătate trebuie să solicite asistenţă profesională şi, dacă este cazul, să se
retragă din zonele în care practica este afectată.
PRINCIPIUL DE ETICA II: Persoanele fizice vor onora responsabilitatea lor de a atinge şi de a
menţine cel mai înalt nivel de competenţă profesională.
Reguli de etică
A. Persoanele fizice se pot angaja în furnizarea de servicii clinice numai în cazul în care deţin un
certificat corespunzător de competenţă clinică sau atunci când sunt în procesul de certificare şi sunt
supervizate de către o persoană care deţine un certificat de competenţă clinică adecvat.
B. Persoanele fizice se vor angaja numai în acele aspecte ale profesiilor care sunt în sfera lor de
competenţă, având în vedere nivelul lor de educaţie, formare profesională şi experienţă.
C. Persoanele fizice vor continua dezvoltarea profesională pe tot parcursul carierei lor.
D. Persoanele fizice vor delega furnizarea de servicii clinice numai către: (1) persoanele care deţin
certificatul corespunzător de competenţă clinică; (2) persoanele aflate în procesul de învăţământ sau
de certificare, care sunt supervizate în mod corespunzător de către o persoană care deţine
certificatul corespunzător de competenţă clinică, sau (3), asistenţi, tehnicieni, personal de sprijin,
care sunt supervizaţi corespunzător de către o persoană care deţine un certificat de competenţă
clinică adecvat.
E. Persoanele fizice nu vor impune sau permite echipei sale de profesionişti să furnizeze servicii sau
să efectueze activităţi de cercetare care depăşesc nivelul de competenţă, educaţie, formare
profesională şi experienţă al acesteia.
F. Persoanele fizice se vor asigura că toate echipamentele folosite în furnizarea de servicii sau
pentru a desfăşura activităţi de cercetare şi ştiinţifice sunt în bună stare de funcţionare şi sunt
calibrate în mod corespunzător.
PRINCIPIUL DE ETICA III: Persoanele fizice vor onora responsabilitatea lor către public, prin
promovarea înţelegerii publice a profesiilor, prin sprijinirea dezvoltării de servicii concepute pentru
a îndeplini nevoile nesatisfăcute ale publicului, precum şi prin furnizarea de informaţii corecte, în
toate comunicările care implică orice aspect al profesiei, inclusiv diseminarea rezultatelor şi
activităţile de cercetare ştiinţifică.
Reguli de etică
A. Persoanele fizice nu vor denatura prerogativelor lor de competenţă, educaţie, formare
profesională, experienţă, ştiinţifice sau contribuţiile la cercetare.
B. Persoanele fizice nu vor participa la activităţile profesionale care constituie un conflict de
interese.
C. Persoanele fizice vor deservi profesional numai pe baza interesului celor care sunt menţionate
mai sus şi nu pe orice interes financiar personal.
D. Persoanele fizice nu vor denatura informaţii legate de diagnostic, cercetare, servicii prestate, sau
produse distribuite; ele nu trebuie să se angajeze în orice sistem de fraudare în legătură cu obţinerea
de plată sau rambursare pentru astfel de servicii sau produse.
E. Declaraţiile persoanelor fizice către public trebuie să furnizeze informaţii exacte cu privire la
natura şi gestionarea tulburărilor de comunicare, profesie şi serviciile profesionale, precum şi cu
privire la activităţile de cercetare şi ştiinţifice.
F. Declaraţiile persoanelor fizice adresate publicului, cele legate de publicitate, de marketing şi
serviciile profesionale, de raportarea rezultatelor de cercetare, precum şi de promovarea produselor
trebuie să adere la standardele existente profesionale şi nu trebuie să conţină denaturări.
PRINCIPIUL DE ETICA IV: Persoanele fizice trebuie să onoreze responsabilităţile lor faţă de
profesie şi de relaţiile lor cu colegii, studenţii, membrii ai profesiilor aliate. Persoanele fizice vor
menţine demnitatea şi autonomia profesiilor liberale, relaţiile armonioase interprofesionale şi
intraprofesionale şi vor accepta standarde profesiilor de autoimpuse.
Reguli de etică
A. Persoanele fizice vor interzice oricărei persoane aflată în supervizare să se angajeze în orice
practică care încalcă Codul de etică.
B. Persoanele fizice nu se vor angaja în necinste, fraudă, înşelăciune, declaraţii false, hărţuirea
sexuală, sau orice formă de comportament care se va reflecta negativ în profesie sau sau în modul
de a deservi profesional persoanele.
C. Persoanele fizice nu se vor implica în activităţi sexuale cu clienţii sau studenţii asupra cărora
exercită autoritate profesională.
D. Persoanele fizice vor atribui de credit numai celor care au contribuit la o publicaţie, prezentare
sau produs. Credit trebuie să fie atribuit în funcţie de contribuţie şi numai cu acordul
contribuabilului.
E. Persoanele vor face referire la sursă atunci când vor utiliza ideile altor persoane, cercetarea,
prezentările sau materiale scrise, orale sau orice alte medii de prezentare sau de sinteză.
F. Declaraţiile persoanelor fizice către colegi cu privire la serviciile profesionale, cercetare, rezultate
şi produse trebuie să adere la standardele profesionale existente şi nu să nu conţină denaturări.
G. Persoanele fizice nu vor furniza servicii profesionale fără a exercita judecata profesională
independentă, indiferent de sursa de referinţă sau de baza de prescriptie medicală.
H. Persoanele fizice nu trebuie să discrimineze în relaţiile lor cu colegii, studenţii şi membrii ai
profesiilor aliate, pe bază de rasă sau etnie, sex, vârstă, religie, origine naţională, orientare sexuală,
sau handicap.
I. Persoanele fizice care au motive să creadă că acest Cod de Etică a fost încălcat vor informa
Consiliul de Etică.
J. Persoanele fizice trebuie să respecte în totalitate politicile Consiliului de Etică care iau în
considerare şi judecă plângerile legate de încălcări ale Codului de etică.
* În sensul prezentului cod de etică, declaraţiile false includ orice declaraţii mincinoase sau
declaraţii care sunt susceptibile de a induce în eroare. Denaturarea include, de asemenea, eşecul de a
declara orice informaţie care este semnificativă şi că ar trebui, în mod corect, să fie luată în
considerare.

Comitetul de practici etice (EPC) este investit prin lege de ASOCIAŢIA „ARIZONA SPEECH-
LANGUAGE-HEARING” INC cu responsabilitatea de a interpreta, administra şi pune în aplicare
Codul Deontologic al Asociaţiei. În consecinţă, EPC adoptă următoarele practici şi proceduri care
trebuie urmate în administrarea şi punerea în aplicare acest Cod. Un precept fundamental care
ghidează EPC în descărcarea de gestiune a responsabilităţii sale este că un cod de etică eficient
necesită o administrare corectă şi echitabilă şi cere respectarea deplină a acestuia de către toţi
membrii Asociaţiei. EPC recunoaşte că fiecare caz trebuie judecat în mod individual şi că nu există
două cazuri susceptibile de a fi identice. Astfel, EPC are responsabilitatea de a-şi exercita hotărârea
privind fondul fiecărui caz şi precum şi dreptul a interpreta Codul de etică.

3. APLICARE ASHA: CUM SĂ APLICI PENTRU CERTIFICATUL IN TERAPIA


LIMBAJULUI și COMUNICĂRII

Aplicantii pentru Certificatul de Competenta Clinica in Terapia Limbajului si Comunicarii ( CCC-


SLP) sunt evaluati conform Standardelor de Certificare in Terapia Limbajului si Comunicarii2005.
Aplicare initiala
Pentru a incepe procesul de aplicare, mai intai trebuie indeplinite urmatoarele conditii:
 Cererea pentru Certificare in Terapia Limbajului si Comunicarii
 Platirea taxelor/ taxei
Cand va completati cererea, va rugam consultati lista codurilor institutiilor pentru a gasi codul
potrivit colegiului sau universitatii dumneavoastra.
Documente necesare
Dupa completarea pasilor pentru cererea de certificare , trebuie sa indepliniti si urmatoarele
conditii:
A. Sa treceti examenul Praxis (trimis direct de la ETS la ASHA)
B. *Foaia matricola care verifica data si nota acordata ( poate ajunge direct de la institutie)
C. Raportul de cercetator clinic în domeniul patologie vorbire-limbaj (SLPCF) și Clasamentul
[PDF] din care să reiasă experiența clinică ca şi cercetător
*Candidatii care aplica dupa mai mult de trei ani de la absolvirea unui program acreditat CAA,
trebuie sa prezinte foile matricole de la licenta care sa releve ca toate cursurile au fost finalizate.
Candidatii internationali trebuie sa prezinte o copie legalizata originala.
Procesul de certificare
Revizuirea cererii completate si a documentelor necesare va dura aproximativ 4-6 saptamani. Puteti
depune o cerere in orice moment de la terminarea cursurilor, practicii, si a primirii notei de
absolvire.
Va rugam contactati Centrul de Actiune la 800-498-2071 pentru orice intrebare in legatura cu
obtinerea ceritificatului ASHA.

4. DESPRE EXAMENUL PRAXIS

Examinarile Praxis pentru audiologie si terapia limbajului si comunicarii sunt componente integrate
ale standardelor ASHA de certificare. Perfectionarea examenelor este solicitata de ASHA si
facilitata de Serviciul Educational de Testare (ETS) pentru a oferi un sistem de evaluari amanuntit,
corect si validat cu grija. Examenele Praxis pentru audiologie si terapia limbajului si comunicarii
sunt detinute si administrate de ETS ca parte a Praxis II: în evaluarile candidaţilor insa, Consiliul
ASHA pentru Certificarea Clinica in Audiologie si Terapia Limbajului si Comunicarii (CFCC) ia
decizia finala in legatura cu scorul de absolvire.
De ce este necesara obtinerea unei diplome Praxis?
Examenul Praxis reprezinta o cerere pentru una sau mai multe din urmatoarele:
D. Certificarea ASHA pentru audiologie si terapia limbajului si comunicarii
E. Licentierea profesionala statala
F. Certificat pentru titlul de profesor
Standardul de certificare V-B SLP 2005: Evaluare sumativa
Solicitantul trebuie sa treaca examinarea nationala adoptata de ASHA in scopul certificarii in terapia
limbajului si comunicarii.
Implementare: Evaluarea sumativă este o analiză cuprinzătoare a rezultatelor invățării,
reprezentand punctul culminant al pregătirii profesionale. Dovada absolvirii examenului trebuie
prezentată la Biroul Național de catre Agenția de Testare care se ocupă cu administrarea examinării.
Standardul de certificare V-B in audiologie SLP 2012: Evaluare sumativa
Solicitantul trebuie sa treaca examinarea nationala adoptata de ASHA in scopul certificarii in
audiologie.
In atentia audiologilor: Standardele 2012 pentru certificarea competentelor clinice in audiologie
(CCC-A) au intrat in vigoare pe 1 ianuarie 2012.
Implementare: Examinarea națională in audiologie este concepută pentru a evalua, intr-o manieră
cumprinzătoare, cunoștințele solicitantului asupra conceptelor profesionale și problemelor la care
acesta a fost expus in timpul invățămantului profesional și a practicii clinice. Aplicantul trebuie să
absolve in termen de 2 ani de la data prezentarii la curs si practică. Scorul pentru a trece examenul
este 600.
CFCC cere ca toți aplicanții să treacă examenul național in domeniul in care certificarea este
solicitată.
Informații generale:
Aplicanții ce au picat examenul il pot susține din nou. Dacă, in termen de doi ani, aceștia nu absolv
atunci dosarele pentru certificare vor fi inchise. Insa, dacă aplicantul trece examenul mai tarziu de
aceasta dată, persoana va trebui să reaplice pentru ceritificare conform standardelor care sunt in
vigoare in acel moment și va fi nevoit să mai plătească taxele pentru aplicare.
Cand ar trebui sa absolve?
Este recomandat ca intregistrarea si trecerea examenului Praxis să se realizeze nu mai devreme de
absolvirea cursurilor postuniversitare și a practicii clinice sau in primul an al practicii clinice .
Aplicanții ar trebui să ia in considerare orice cerință de licențiere privind completarea examenului.
Cum sunt elaborate examenele?
La aproximativ fiecare 5-7 ani, ASHA desemnează o persoană care să efectueze o validare
independentă a competențelor (analiză practică) de studiu petru fiecare profesie (audiologie și
terapia limbajului și comunicării). Fiecare analiză practică include o abordare multi-metodă care
implică un număr de panouri profesionale și un studiu la scară largă realizat de către practicieni,
educatori, supervizori clinicieni și directori clinicieni. Acest proces se poate intinde pe o durată de
12 luni. Rezultatele analizei practice oferă informații descriptive despre sarcinile efectuate la locul
de muncă și/sau despre cunoștințele, competențele și abilitățile care se cred a fi necesare in
realizarea acestor sarcini de către proaspeții absolvenți ce intră in practica profesionala
independentă.
Rezultatele studiului impreună cu o analiză a literaturii de specialitate asupra practicii (de exemplu
domeniile de practică, modele preferate de practică și publicații de la organizații profesionale
conexe) și cu analiza colegială realizată pe scara larga de catre consliile de licentiere de stat,
programe academice si organizații profesionale conexe presupun baza pentru o evaluare a
standardelor de certificare in vigoare si pentru orice schimbare a standardelor recomandată de
Consiliul ASHA pentru Certificarea Clinica (CFCC).
Tiparul examenuli Praxis este derivat din standardele ASHA care reprezinta reflectoarele
rezultatelor obtinute in urma studiului de analiză practică.
Studiile standard de setare sunt intotdeauna efectuate periodic pentru a evalua relevanța fiecarei
intrebari pentru un practicant clinician nou si pentru a determina numarul intrebarilor la care acesta
ar trebui să raspunda corect pentru a obține diploma de examen. ETS pregatește un raport pentru
CFCC impreună cu o recomandare care dovedește obținerea unui scor de trecere. CFCC verifica
recomandarea și apoi ia o decizie finală in ceea ce priveste scorul.
De catre cine este redactat testul?
ASHA nominalizează experți in domeniu care să servească comitetele Praxis și care să lucreze
pentru imbunătățirea examenului. Experții angajați sunt persoane certificate de ASHA in ambele
medii, atat academic cat și clinic. Examenul de audiologie este elaborat de către audiologi.
Examenul de terapia limbajului și comunicării este realizat de către specialiști in această arie
impreună cu audiologii care redactează intrebările despre auz și știința auzului.
5. REINTEGRARE IN DOMENIU

POLITICA DE CERTIFICARE PENTRU REINTEGRAREA IN TERAPIA LIMBAJULUI


SI COMUNICARII

După renunțare sau revocarea certificării, persoanele fizice care candideaza pentru reintegrare
trebuie să indeplinească urmatoarele politici si proceduri:
Solicitarea reintegrarii- standardele de certificare nu s-au schimbat
In cazul in care reintegrarea se solicită cand standardele de certificare sunt aceleași cu cele care au
fost in viguare cand s-a abandonat sau revocat certificarea, aplicanții trebuie să prezinte:
A.Formularul de reintegrare (contactati Centrul de Actiune ASHA pentru cerere la 800- 498- 2071),
semnat de catre aplicant si de catre un coleg care detine certificat curent ASHA in terapia limajului
si comunicarii. Atata timp cat persoana fizica nu este obligata sa supervizeze aplicantul, este
recomandabil sa fie cineva caruia ii sunt familiare cunostintele, competentele si abilitatile acestuia.
B. Taxa de reintegrare.
C. Dovada orelor de dezvoltare profesională bazată pe numarul de ani cat certificarea fost
abandonată sau revocată ( ex. 1 an=10 ore de dezvoltare profesionale, 2 ani=20 de ore, 3 sau mai
mulți ani=30 de ore). Activitățile de dezvoltare profesională trebuie terminate inaintea depunerii
cererii pentru formularul de reintegrare ai trebuie sa fi fost finalizați nu mai mult de trei ani inainte.
Solicitarea reintegrarii- standardele de certificare s-au schimbat
In cazul in care reintegrarea se solicită cand standardele de certificare sunt diferite față de cele care
au fost in vigoare cand s-a abandonat sau revocat certificarea, aplicantii trebuie să prezinte:
1.Formularul de reintegrare (contactează Centrul de Ațtiune ASHA pentru cerere la 800- 498-
2071), semnat de către aplicant și de către un coleg care deține certificat curent ASHA in patologia
limbii vorbite. Atata timp cat persoana fizică nu este obligată să supervizeze aplicantul, este
recomandabil să fie cineva căruia ii sunt familiare cunoștințele, competențele și abilitățile acestuia.
2.Taxa de reintegrare.
3. Dovada a 30 de ore de activități de dezvoltare profesională. Activitățile de dezvoltare
profesională trebuiesc terminate inaintea depunerii cererii pentru formularul de reintegrare și trebuie
să fi fost finalizate nu după mai mult de trei ani.
4. Confirmarea prin notificarea oficială de la Serviciul Educațional de Testare (ETS) a finalizării cu
succes a examenului Praxis in terapia limbajului și comunicării, se realizează nu cu mai mult de 5
ani inaintea depunerii cererii de reintegrare- finalizarea cu succes este definită prin obținerea unui
scor de trecere bazat pe standardele din vigoare cand cererea de reintegrare este depusă. Scorul
actual de trecere este de 600.
Dezvoltarea profesionala pentru reintegrare
1. Activitatile acceptate trebuie sa fi fost finalizate nu cu mai mult de trei ani inaintea depunerii
formularului de reintegrare.
2. Activitatile trebuie sa vizeze furnizarea activitatilor specifice clinice profesiilor care tin de terapia
limbajului si comunicariisi/sau audiologie.
3. Cursuri sau activitati care au tangenta cu aceste domenii, sunt de natura generala, iar cursurile
care nu sunt legate in mod specific cu practicarea terapiei limbajului si comunicarii vorbite si/ sau
audiologiei nu sunt acceptate.
Mentinerea certificatului
Odată ce a fost acordat certificatul, toți deținătorii trebuie să fie foarte atenți la faptul că menținerea
certificatului se realizează prin respectarea Codului Etic ASHA, taxa anuală de certificare sau taxa
ASHA, precum și prin realizarea a 30 de ore de dezvoltare profesionala la fiecare trei ani.

Bibliografie: http://www.asha.org/advocacy/state

http://www.asha.org/advocacy

S-ar putea să vă placă și