Sunteți pe pagina 1din 6

INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN TELEORMAN

Şcoala Gimnazială Plopii Slăviteşti


Comuna Plopii Slăviteşti, judeţul Teleorman
Telefon/Fax 0247356606
e-mail: scoala.plopii.slavitesti@gmail.com

PLAN DE PREVENIRE SI APARARE IMPOTRIVA


INCENDIILOR PENTRU ANUL SCOLAR 2018-2019

Masurile ce urmeaza a fi Cine Termen Cine verifica Termen


Nr. indeplinite si verificate raspunde si ia masuri
crt.
Reactualizarea deciziei de Responsabilul 30.X. Directorul 30.X.
1. constituire a colectivului PSI PSI a.c. coordonator a.c.

Efectuarea instructajului de Responsabilul 30.X. Presedintele 30.X.


2. PSI la nivelul scolii cu PSI a.c. Colectivului a.c.
prezentarea planului de Colectiv PSI PSI
prevenire si aparare precum si a
celui de alarmare evacuare si
interventie
3. Efectuarea semestriala a 30.X. Responsabilul 30.X.
instructajului de PSI cu elevii Responsabilul a.c. colectivului a.c.
de liceu zi, conform normelor PSI PSI
MEC si in cadrul instruirii Colectiv PSI
practice cu consemnarea
capitolelor si articolelor prelu- Dirigintii
crate in fisa individuala de PSI.
Se vor prezenta mijloacele
PSI din dotare si modul de
functionare al acestora la
inceputul perioadei de practica
4. Se vor organiza demonstratii Responsabilul Semestr Responsabil 30.x.
apalicative cu privire la PSI ial PSI a.c.
utilizarea mijloacelor de Colectiv PSI
stingere si cu personalul
muncitor, de ingrijire, de paza,
personalul didactic, didactic
auxiliar
administrator,tehnician,
bibliotecar.
5. Se vor procura mijloace de Administrator 30.XII. Responsabil 30.XII
stingere la nivelul necesarului ul a.c. PSI a.c.
stabilit de norme, se vor
completa materialele de la
pichetul de incendiu.
6 Asigurarea functionarii in bune
conditiuni a instalatiilor Administrator 30.XII. Responsabil 30.XII
electrice de iluminat, de forta si Personal a.c. colectiv PSI a.c.
siguranta, evitandu-se autorizat
improvizatiile. Se vor folosi
numai sigurante calibrate.
Tablourile electrice vor fi
montate conform normelor
actualede securitate, iar prizele
montate pe lemn vor fi
desfiintate, eliminandu-se orice
improvizatii posibile.
Va fi verificata etanseitatea Responsabil Perma-
7 furtunului ce alimenteaza Tehnician Perman colectiv PSI nent
butelia. laboratorant ent
Se vor instrui la inceputul
fiecarui an scolar membrii
colectivului PSI, precum si cu
profesorii nou veniti si cei care
vor intra ocazional si cei care
fac ore in laboratorul de
chimie.
In vederea evacuarii elevilor si
8 a bunurilor materiale in deplina
siguranta, in cazul unor Administrator Per Responsabilul Perma-
evenimente deosebite se vor ma-nent nent
efectua: Mmembrii
- intocmirea si afisarea pe Colectivului
fiecare etaj a planului de PSI
evacuare, marcandu-se
cu indicatoare caile de
acces si evacuare si
nominalizandu-se echipa
de interventie.
- Se va cunoaste si se va
folosi semnul de alarma
in caz necessitate: de 5
ori 3 secunde;
- Se va asigura
functionarea iluminatului
de siguranta pe timpul
noptii. Se vor efectua cu
elevii de la cursurile de
zi, precum si cu intreg
personalul din scoala,
aplicatii de evacuare.
9 Depozitarea substantelor Tehnician Per Responsabil Perma-
infamabile se va face cu Laborant Ma nent
respectarea normelor in nent
vigoare.Substantele chimice din
Profesori de
labo-rator vor fi astfel
depositate incat sa nu produca chimie
reactii chimice periculoase.
In depozitele de materiale vor fi
folosite corpuri de iluminat
numai cu globurifara
improvizatii
10 Deseurile de hartie vor fi depo- Administrator Per Responsabil Perma-
zitate pe termene scurte,intr-o ma nent
incapere lipsita de pericolul de nent
incendiu, fiind evitat accesul
elevilor in afara de bibliotecar,
administratie si personalul de
ingrijire.,maculatura predandu-
se regular la centre specializate
de colectare.
11 Terasele cladirilor vor fi Administrator Per Responsabil Perma-
incuiate, iar cheile vor fi ma nent
pastrate de administratorul mecanic nent
scolii care va infiinta un registru intretinere
in care vor consemna:
cine a luat cheia si de ce ?
Pentru cat timp a fost luata
cheia ?

12 In cazul lucrului cu foc deschis Administrator Per Director Perma-


in cazul unor reparatii in scoala Ma nent
se va emite permis de lucru cu Responsabil nent
foc deschis valabil o singura zi Colectiv
care va contine: Cine va executa
lucrarea? Unde se executa
lucrarea? Intre ce ora se executa
lucrarea? Ce masuri de PSI au
fost luate. Se va instrui
personalul ce lucreaza semnand
pentru instruirea efectuata.
13 Se va asigura buna functionare Administrator Per Responsabil Perma-
a insta-latiei de incalzire din Mecanic ma nent
toate incaperile scolii. nent
Se va asigura buna functionare
14 a hidrantilor interiori sau Administrator Per Responsabil Perma-
exteriori, acolo unde exista in ma nent
dotare. Vor fi dotati conform ne
normelor si va marca exis-tenta nt
lor. Hidrantii de exterior vor fi
protejati pentru iarna, in
vederea functionarii lor
Permanent, membrii
colectivului PSI din scoala.

Terasele cladirilor vor fi


15 incuiate permanent, cheia Administrator Per Responsabil Perma-
acesteia gasindu-se numai la ma nent
administrator sau mecanic, nent
accesul copiilor la acastea
facandu-se numai supravegheat
pentru recuperarea unor mingii
in timpul orelor de sport.
Pichetele de incendiu vor fi
16 dotate conform normelor in Administrator Per Responsabil Perma-
vigore si nu vor fi ma nent
descompletate de uneltele din nent
dotare pentru lucrari de
intretinerea spatiilor verzi si
pentru gradinina scolii.
La terminarea programului de
17 lucru se vor controla Colectiv PSI Per Responsabil Perma-
apa,lumina, ferestrele, de catre ma nent
personalul de ingrijire pe fiecare nent
palier, la clasele, laboratoare,
salile cu practica, restul
incaperilor, in vederea
verificarii unor nereguli ce ar fi
putut sa apara si luind masuri
operative de remediere.
Se va intocmi un registru pentru
18 “ Lucrarile cu foc deschis” si Administrator Sept. Responsabil Perma-
pentru intocmirea permiselor a.c. nent
de lucru.
Se vor face instruiri si
19 schimburi de experienta Responsabil Anual Responsabil Perma-
organizate la nivel de psi PSI nent
Inspectoratul Scolar al
Sectorului 6 in colaborare cu
departamentul Protectiei Civile
a Inspectoratului General pentru
Situatii de Urgenta Sectorul 6.

PRESEDINTELE COLECTIVULUI PSI

Dir.adj.

Reprezentant al salariatilor cu

atributii de coordonare si control PSI