Sunteți pe pagina 1din 38

Şcoala Gimnazială “Constantin Asiminei”, Epureni

Comuna Duda- Epureni Avizat


Judeţ Vaslui Director:
Nr………/ Profesor Antici Mihaela

PLANIFICARE
LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNᾸ
CLASA a VIII-a
2019-2020

PROFESOR: TROFIN ELENA- ANDREEA


2
PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
CLASA a VIII-a

Școala Gimnazială ‚Constantin Asiminei’ Epureni


Disciplina: Limba și literatura română
Profesor: Trofin Elena-Andreea
Nr. de ore/săptămână: 4
Clasa a VIII-a
An școlar: 2019-2020
Manual: Limba și literatura română- Editura Humanitas

COMPETENŢE GENERALE, SOCIALE ŞI CIVICE

1. Receptarea mesajului oral în diferite situaţii de comunicare


2. Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în producerea de mesaje orale în situaţii de comunicare monologată şi
dialogată
3. Receptarea mesajului scris, din texte literare şi nonliterare, în scopuri diverse
4. Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în producerea de mesaje scrise, în diferite contexte de realizare, cu
scopuri diverse
VALORI ŞI ATITUDINI

 Cultivarea interesului pentru lectură şi a plăcerii de a citi, a gustului estetic în domeniul literaturii
 Stimularea gândirii autonome, reflexive şi critice în raport cu diversele mesaje receptate
 Cultivarea unei atitudini pozitive faţă de comunicare prin conştientizarea impactului limbajului asupra celorlalţi şi prin nevoia de a înţelege şi de a
folosi limbajul într-o manieră pozitivă, responsabilă din punct de vedere social
 Cultivarea unei atitudini pozitive faţă de limba română şi recunoaşterea rolului acesteia pentru dezvoltarea personală şi îmbogăţirea orizontului
cultural
 Dezvoltarea interesului faţă de comunicarea interculturală

3
PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
CLASA a VIII -a

Semestrul I
Unitatea de Competenţe specifice Conţinuturi Nr. de ore Săptamâna Observaţii
învăţare alocate
Săptămâna 1 1.1. înţelegerea semnificaţiei generale a mesajului  Recapitulare 4 I
(prezentarea oral, sesizând progresia şi coerenţa ideilor  Unitate de învăţare
programei şi a exprimate; introductivă
manualului; 1.5. aplicarea principiilor ascultării active în
evaluare manifestarea unui comportament comunicativ
predictivă; adecvat;
actualizarea 2.1. construirea unui discurs oral pe o temă dată;
cunoştinţelor) 2.2. utilizarea în mod nuanţat a categoriilor lexicale
într-un mesaj oral;
3.1. dovedirea înţelegerii unui text literar sau
nonliterar, pornind de la cerinţe date;
4.1. redactarea diverselor texte, adaptându-le la
situaţia de comunicare concretă;
4.2. utilizarea în redactarea unui text propriu a
cunoştinţelor de morfosintaxă, folosind adecvat
semnele ortografice şi de punctuaţie;

Cartea, obiect 1.5. aplicarea principiilor ascultării active în Cartea, obiect cultural (actualizare) 4 II
cultural manifestarea unui comportament comunicativ adecvat;
2.1. construirea unui discurs oral pe o temă dată; Textul argumentativ (susţinerea
2.4. îmbinarea corectă a elementelor verbale cu cele preferinţelor şi a opiniilor)
nonverbale în cadrul mesajului oral; Modalităţi de exprimare a
2.5. captarea şi menţinerea atenţiei interlocutorului prin preferinţelor şi a opiniilor.
modul de prezentare a mesajului; Argumentarea unui punct de vedere
3.3. identificarea valorilor etice şi culturale într-un tex Lectură: Citesc, deci exist!
Moment ortografic: Să scriem
corect!

4
Unitatea 1 1.1. înţelegerea semnificaţiei generale a mesajului  Genul liric 28 III- IX
Genul liric oral, sesizând progresia şi coerenţa ideilor „Lacul” de Mihai Eminescu
exprimate; „Izvorul nopţii” de Lucian
1.3. sesizarea adecvării elementelor lexicale Blaga
utilizate la scopul mesajului ascultat; „Emoţie de toamnă” de
1.5. aplicarea principiilor ascultării active în Nichita Stănescu
manifestarea unui comportament comunicativ  Noţiuni de teorie literară
adecvat; privind genul liric, cu
2.1. construirea unui discurs oral pe o temă dată; aplicaţie pe texte suport
2.2. utilizarea în mod nuanţat a categoriilor lexicale (actualizare); se pot selecta 2,
într-un mesaj oral; 3 texte, conform indicaţiilor
2.4. îmbinarea corectă a elementelor verbale cu cele programei şcolare în vigoare
nonverbale în cadrul mesajului oral; (p. 30)
2.5. captarea şi menţinerea atenţiei interlocutorului *Versul liber
prin modul de prezentare a mesajului;  Eul liric
3.1. dovedirea înţelegerii unui text literar sau  Figuri de stil (actualizare)
nonliterar, pornind de la cerinţe date;
3.2. sesizarea valorii expresive a categoriilor  Lexicul (actualizare)
morfosintactice, a mijloacelor de îmbogăţire a  Vocabularul fundamental şi
vocabularului şi a categoriilor semantice utilizate; masa vocabularului.
3.3. identificarea valorilor etice şi culturale într-un Dinamica vocabularului
text, exprimându-şi impresiile şi preferinţele;  Mijloacele interne de
4.1. redactarea diverselor texte, adaptându-le la îmbogăţire a vocabularului
situaţia de comunicare concretă; (actualizare)
4.3. redactarea unui text argumentativ;  Familia de cuvinte
(actualizare)

*Prefixoidele.
*Sufixoidele (ambele pe bază de
aplicaţii)

 Mijloacele externe de
îmbogăţire a vocabularului.
 Împrumuturile lexicale

5
 Neologismele.
 Evitarea greşelilor în
utilizarea neologismelor
 Cuvântul şi contextul.
 Sensul propriu (de bază şi
secundar) şi sensul figurat

 Categorii semantice
 Sinonimele
 Antonimele
 Omonimele
 Cuvintele
polisemantice
(actualizare)
 Paronimele
 Pleonasmul
 Noţiuni de fonetică
(actualizare)
*Valorile stilistice ale nivelului
fonetic într-un text literar
 Situaţia de comunicare
monologată şi dialogată
(actualizare).
 Monologul: text descriptiv
Unitatea 2 1.4. sesizarea particularităţilor lexico-gramaticale Genul epic 20 X- XIV S XII-
Genul epic ale unui mesaj ascultat; *Scrieri SF: „Planeta celor doi TEZA
Povestirea 2.1. construirea unui discurs oral pe o temă dată; sori” de Horia Aramă
științifico- 2.3. utilizarea corectă a relaţiilor sintactice în  Rezumatul oral
fantastică textele orale proprii; (actualizare)
3.1. dovedirea înţelegerii unui text literar sau  Noţiuni de sintaxă
nonliterar, pornind de la cerinţe date;  Enunţul
3.2. sesizarea valorii expresive a categoriilor  Fraza
morfosintactice, a mijloacelor de îmbogăţire a  Relaţiile sintactice în
vocabularului şi a categoriilor semantice utilizate; propoziţie şi frază şi
4.2. utilizarea în redactarea unui text propriu a mijloacele de stabilire a
6
cunoştinţelor de morfosintaxă, folosind adecvat acestora (actualizare)
semnele ortografice şi de punctuaţie;  Cuvintele şi construcţiile
incidente. Punctuaţia lor
 Predicatul verbal (actualizare)
 Predicatul nominal
(actualizare).
 Predicatul nominal
incomplet
 Probleme ale acordului
(acordul după înţeles,
acordul prin atracţie)
 Propoziţia subordonată
predicativă

 Subiectul (actualizare)
 Propoziţia subordonată
subiectivă
 Natura elementului
regent al propoziţiei
subiective
 Propoziţia subordonată
subiectivă

 Text informativ
 Texte publicitare
*Articolul de ziar / de revistă

Lucrare scrisă 3.1. dovedirea înţelegerii unui text literar sau 4 XII
semestrială nonliterar, pornind de la cerinţe date;
3.2. sesizarea valorii expresive a categoriilor
morfosintactice, a mijloacelor de îmbogăţire a
vocabularului şi a categoriilor semantice utilizate;
3.3. identificarea valorilor etice şi culturale într-un
text, exprimându-şi impresiile şi preferinţele;
4.1. redactarea diverselor texte, adaptându-le la
7
situaţia de comunicare concretă;
4.2. utilizarea în redactarea unui text propriu a
cunoştinţelor de morfosintaxă, folosind adecvat
semnele ortografice şi de punctuaţie;
4.3. redactarea unui text argumentativ;
Recapitulare Recapitulare 4 XV
semestrială
TOTAL ORE PE SEMESTRUL I 60

8
Semestrul II

Unitatea de Competenţe specifice Conţinuturi Nr. de Săptămâna Obs.


învăţare ore
alocate
Unitatea 3 1.1. înţelegerea semnificaţiei generale a Genul epic 8 I-II
Nuvela mesajului oral, sesizând progresia şi coerenţa Nuvela (fragment)
ideilor exprimate; „Popa Tanda” de Ioan Slavici
1.2. sesizarea semnificaţiei îmbinării elementelor  Timpul, spaţiul naraţiunii
verbale cu cele nonverbale (gest, mimică etc.)  Logica acţiunii
într-un text oral;  Relaţiile dintre personaje
2.1. construirea unui discurs oral pe o temă  Modalităţi de caracterizare a
dată; personajelor
2.2. utilizarea în mod nuanţat a categoriilor
lexicale într-un mesaj oral;  Atributul (actualizare)
2.3. utilizarea corectă a relaţiilor sintactice în  Propoziţia subordonată atributivă
textele orale proprii;
3.1. dovedirea înţelegerii unui text literar sau
nonliterar, pornind de la cerinţe date;
3.2. sesizarea valorii expresive a categoriilor
morfosintactice, a mijloacelor de îmbogăţire a
vocabularului şi a categoriilor semantice
utilizate;
4.1. redactarea diverselor texte, adaptându-le la
situaţia de comunicare concretă;
4.2. utilizarea în redactarea unui text propriu a
cunoştinţelor de morfosintaxă, folosind adecvat
semnele ortografice şi de punctuaţie;

Unitatea 4 2.1. construirea unui discurs oral pe o temă dată; Genul epic 16 III-VI
Romanul 2.2. utilizarea în mod nuanţat a categoriilor lexicale Romanul (fragment): „Baltagul” de
într-un mesaj oral; Mihail Sadoveanu
2.3. utilizarea corectă a relaţiilor sintactice în  Timpul, spaţiul naraţiunii
textele orale proprii;  Logica acţiunii.
9
3.1. dovedirea înţelegerii unui text literar sau  Relaţiile dintre personaje
nonliterar, pornind de la cerinţe date;  Modalităţi de caracterizare a
3.2. sesizarea valorii expresive a categoriilor personajelor
morfosintactice, a mijloacelor de îmbogăţire a
vocabularului şi a categoriilor semantice utilizate;  Complementul direct (actualizare).
4.1. redactarea diverselor texte, adaptându-le la  Propoziţia subordonată completivă
situaţia de comunicare concretă; directă
 Complementul indirect (actualizare).
 Propoziţia subordonată completivă
indirectă
 Textul nonliterar
Unitatea 5 1.1. înţelegerea semnificaţiei generale a mesajului Genul dramatic 28 VII-XIII
Genul dramatic oral, sesizând progresia şi coerenţa ideilor „O scrisoare pierdută„ de Ion Luca
Comedia exprimate; Caragiale
1.2. sesizarea semnificaţiei îmbinării elementelor  Opera dramatică: trăsături
verbale cu cele nonverbale (gest, mimică etc.) într- generale
un text oral;  Vizionarea de spectacol
1.3. sesizarea adecvării elementelor lexicale
utilizate la scopul mesajului ascultat;  Complementul circumstanţial de
1.4. sesizarea particularităţilor lexico-gramaticale loc, de timp, de mod (actualizare),
ale unui mesaj ascultat; de cauză, de scop
1.5. aplicarea principiilor ascultării active în  Propoziţia subordonată
manifestarea unui comportament comunicativ circumstanţială de loc, de timp,
adecvat; de mod, de cauză, de scop,
2.1. construirea unui discurs oral pe o temă dată; condiţională, concesivă,
2.2. utilizarea în mod nuanţat a categoriilor lexicale consecutivă
într-un mesaj oral;
2.3. utilizarea corectă a relaţiilor sintactice în  Situaţia de comunicare dialogată.
textele orale proprii; Acte de vorbire
2.4. îmbinarea corectă a elementelor verbale cu cele Îmbinarea elementelor verbale,
nonverbale în cadrul mesajului oral; nonverbale şi paraverbale în dialog
2.5. captarea şi menţinerea atenţiei interlocutorului
prin modul de prezentare a mesajului;
3.1. dovedirea înţelegerii unui text literar sau
nonliterar, pornind de la cerinţe date;
10
3.2. sesizarea valorii expresive a categoriilor
morfosintactice, a mijloacelor de îmbogăţire a
vocabularului şi a categoriilor semantice utilizate;
3.3. identificarea valorilor etice şi culturale într-un
text, exprimându-şi impresiile şi preferinţele;
4.1. redactarea diverselor texte, adaptându-le la
situaţia de comunicare concretă;
4.2. utilizarea în redactarea unui text propriu a
cunoştinţelor de morfosintaxă, folosind adecvat
semnele ortografice şi de punctuaţie;
Pregătire pentru teză şi teză, inclusiv discutarea tezei 4 XVI

Unitatea 6 1.1. înţelegerea semnificaţiei generale a mesajului Genul epic 12 XIV – S V-


Balada populară oral, sesizând progresia şi coerenţa ideilor Balada populară: „Mioriţa” XVIII Şcoala
exprimate;  Figuri de stil. altfel
1.2. sesizarea semnificaţiei îmbinării elementelor Alegoria S VI-
verbale cu cele nonverbale (gest, mimică etc.) într- Teza
un text oral;
2.1. construirea unui discurs oral pe o temă dată;
2.2. utilizarea în mod nuanţat a categoriilor lexicale
într-un mesaj oral;
2.3. utilizarea corectă a relaţiilor sintactice în
textele orale proprii;
Recapitulare 3.1. dovedirea înţelegerii unui text literar sau  Recapitulare 4
finală nonliterar, pornind de la cerinţe date; XIX
3.2. sesizarea valorii expresive a categoriilor
morfosintactice, a mijloacelor de îmbogăţire a
vocabularului şi a categoriilor semantice utilizate;
4.1. redactarea diverselor texte, adaptându-le la
situaţia de comunicare concretă;
4.2. utilizarea în redactarea unui text propriu a
cunoştinţelor de morfosintaxă, folosind adecvat
semnele ortografice şi de punctuaţie;

11
Total ore pentru semestrul al II-lea 76

TOTAL ORE / AN 136

Structura anului şcolar 2019-2020 pentru clasa a VIII-a: 34 de săptămâni;


Semestrul I: 15 săptămâni, 4 ore/săptămână=60 de ore;
Semestrul al II-lea: 19 săptămâni, 4 ore/săptămână=76 de ore;
„Şcoala altfel ” va fi în perioada 4- 8 mai 2020;
Teze: semestrul I- 28 noiembrie 2019 (săptămâna 12); semestrul al II-lea - 14 mai 2020 (săptămâna 16).

12
Planificarea unităţii de învăţare
Semestrul I

Unitatea de învăţare: RECAPITULARE


Nr. de ore alocate: 4
Săptămâna: I

Resurse
Conţinuturi (detalieri) Competenţe Activităţi de învăţare Timp Materiale Forme de Evaluare
specifice nr.ore didactice organizare
Data
 Prezentarea manualului şi a 1.1.  Observarea manualului SI Programa Activitate frontală
programei 1.5.  Stabilirea de relaţii între conţinuturile 1 şcolară şi
 Prezentarea metodologiei şi a prevăzute în programă şi parcurgerea de
programei pentru Evaluarea lor examen,
naţională manual
 Prezentarea criteriilor de
evaluare pentru clasa a VIII-a

 Actualizarea cunoştinţelor 1.5.  Exerciţii de actualizare a cunoştinţelor 2 Fişă de Activitate frontală Observarea
2.1. lucru Activitate indivi- sistematică
2.2. Auxiliare duală Aprecierea
didactice răspunsurilor
 Evaluare predictivă 2.1.  Rezolvarea de exerciţii pe baza 1 Fişe de Activitate Aprecierea
3.3. noţiunilor teoretice însuşite evaluare independentă fişelor de
4.3. evaluare

13
Unitatea de învăţare: CARTEA, OBIECT CULTURAL
Nr. de ore alocate: 4
Săptămâna: II
Resurse
Conţinuturi (detalieri) Competenţe Activităţi de învăţare Timp Materiale Forme de Evaluare
specifice nr.ore didactice organizare
Data
Cartea-obiect cultural 1.5  Exerciţii de căutare şi selectare a S II Programa Activitate frontală Observarea
-componenţa cărţii 2.1 informaţiilor din dicţionar; 1 şcolară şi Activitate sistematică
-anexele unei cărţi 2.4  Exerciţii de prezentare orală a de individuală Aprecierea
Comunicare-convergenţa ideilor 2.5 ilustraţiilor; examen, Activitate frontală răspunsurilor
în jurul unei teme 4.3  Exerciţii de precizare a anexelor la o 1 manual-
carte; 1 DEX
 Exerciţii de realizare a unui -copertă
monolog, a unui dialog; 1 de carte;
 Exerciţii de prezentare a punctului -volume
de vedere; de poezii
 Exerciţii de îmbinare a elementelor Fişă de
verbale, nonverbale şi paraverbale în lucru
monolog şi dialog;

14
Planificarea unităţii de învăţare

Unitatea de învăţare: GENUL LIRIC


Nr. de ore alocate: 28
Săptămâna: III- IX

Resurse
Conţinuturi (detalieri) Competenţe Activităţi de învăţare Timp Materiale Forme de Evaluare
specifice nr. ore didactice organizare
Data
1. Noţiuni de teorie literară 1.1.  Exerciţii de evaluare a lecturii făcute de S III Manual Activitate frontală Observarea
privind genul liric, cu 1.5. colegi pe baza unei grile Grila de Activitate individu- sistematică
aplicaţie pe: 3.1.  Discuţii asupra evaluării lecturii 2 evaluare a ală Aprecierea
 Lacul, de M.. Eminescu  Exerciţii de vocabular lecturii răspunsurilor
 Izvorul noptii, de L. Blaga
 Emotie de toamnă, de
N.Stănescu
- actualizare;
2. Lacul, de M.. Eminescu 3.1.  Exerciţii de identificare a elementelor de Manual Activitate frontală Observarea
 Lectura aprofundată a textului 3.2. versificaţie Fişe de Activitate individu- sistematică
suport  Exerciţii de identificare a elementelor de 2 lucru ală Aprecierea
 Actualizarea noţiunilor prozodie răspunsurilor
referitoare la elemente de  măsura
prozodie.  rima
 piciorul metric
*Versul liber  ritmul
 versul
 strofa
 Exerciţii de identificare a versurilor
libere

15
3. Izvorul noptii, de L. 3.1.  Exerciţii de identificare a structurii Manual Activitate frontală Observarea
Blaga textului liric S IV Fişe de Activitate individu- sistematică
 Lectura aprofundată a textului  Exerciţii de actualizare a noţiunilor 2 lucru ală Aprecierea
suport referitoare la genul liric răspunsurilor
 Actualizarea noţiunilor  Exerciţii de identificare a
referitoare la genul liric caracteristicilor genului liric în textul
studiat
 Exerciţii de identificare a mărcilor eului
 Eul liric liric în textul studiat

4. Emotie de toamnă, de 3.1.  Exerciţii de identificare a modurilor de Manual Activitate frontală Observarea
N.Stănescu 3.2. expunere specifice genului liric 2 Fişe de Activitate individu- sistematică
 Lectura aprofundată a textului  Exerciţii de comentare a sensului global lucru ală Aprecierea
al textului liric răspunsurilor
5. Figuri de stil 3.1.  Exerciţii de identificare a figurilor de SV Manual Activitate frontală Observarea
 actualizare 3.2. stil şi a mijloacelor de obţinere a 1 Fişe de Activitate individu- sistematică
expresivităţii în textele studiate lucru ală Aprecierea
răspunsurilor
6. Comentarea unor 2.4.  Exerciţii de interpretare a semnificaţiei 1 Manual Activitate frontală Observarea
secvenţe din operele lirice 2.5. unor secvenţe din opere lirice studiate Fişe de Activitate individu- sistematică
studiate sau din texte la 3.3. sau la prima vedere lucru ală Aprecierea
prima vedere, pe baza 4.1.  Exerciţii de interpretare a semnificaţiei Auxiliare răspunsurilor
unor cerinţe date unor figuri de stil şi a unor procedee de didactice
obţinere a expresivităţii textului
 Exerciţii de identificare şi de comentare
a elementelor de structură a operei lirice

16
7. Trăsături specifice 1.1.  Exerciţii de redactare de text vizând 2 Manual Activitate frontală Observarea
genului liric în opere 1.3 ilustrarea unor trăsături ale genului liric Fişe de Activitate sistematică
literare studiate sau în 2.1 şi ale speciilor studiate lucru individuală Aprecierea
texte la prima vedere 2.4 Auxiliare răspunsurilor
 sistematizare 2.5 didactice

8. Lexicul 1.3.  Exerciţii de actualizare a noţiunilor S VI Manual Activitate frontală Observarea


 Vocabularul fundamental 3.2. referitoare la structura vocabularului 1 Fişe de Activitate individu- sistematică
 Masa vocabularului limbii române lucru ală Aprecierea
 Dinamica vocabularului  Exerciţii de identificare a unor cuvinte Auxiliare răspunsurilor
aparţinând vocabularului didactice
fundamental/masei vocabularului
 Exerciţii de integrare în enunţuri a unor
cuvinte aparţinând celor două părţi ale
vocabularului limbii române
 Exerciţii de sesizare a dinamicii
vocabularului limbii române
9. Lexicul 1.3.  Exerciţii de identificare a cuvintelor Manual Activitate frontală Observarea
 Mijloacele interne de 3.2. derivate, compuse şi obţinute prin 1 Fişe de Activitate individu- sistematică
îmbogăţire a vocabularului conversiune în texte date lucru ală Aprecierea
 Exerciţii de creare şi de integrare în Auxiliare Activitate pe grupe răspunsurilor
context a cuvintelor derivate, compuse didactice
şi obţinute prin conversiune
 Exerciţii de creare a unor serii
derivative

17
10. Lexicul 1.3.  Exerciţii de creare a unor familii de 1 Manual Activitate frontală Observarea
 Familia de cuvinte 3.2. cuvinte Fişe de Activitate individu- sistematică
 *Prefixoidele  Exerciţii de integrare în context a unor lucru ală Aprecierea
 *Sufixoidele cuvinte aparţinând aceleiaşi familii Auxiliare Activitate pe grupe răspunsurilor
lexicale didactice
 Exerciţii de identificare a cuvintelor
formate cu prefixoide şi sufixoide
 Exerciţii de diferenţiere a prefixoidelor
şi sufixoidelor de prefixe şi sufixe
11. Lexicul 1.3.  Exerciţii de identificare a unor cuvinte 1 Manual Activitate frontală Observarea
 Mijloacele externe de 3.2. împrumutate în texte date Fişe de Activitate individu- sistematică
îmbogăţire a vocabularului  Exerciţii de identificare a sensului unor lucru ală Aprecierea
 Împrumuturile lexicale împrumuturi din texte date Auxiliare Activitate pe grupe răspunsurilor
 Exerciţii de integrare în context a unor didactice
împrumuturi
12. Lexicul 1.3.  Exerciţii de identificare a unor S VII Manual Activitate frontală Observarea
 Neologismele 2.2. neologisme în texte date 1 Fişe de Activitate individu- sistematică
 Evitarea greşelilor în 3.2.  Exerciţii de identificare a sensului unor lucru ală Aprecierea
utilizarea neologismelor neologisme Auxiliare Activitate pe grupe răspunsurilor
 Exerciţii de integrare în context a unor didactice
neologisme
13. Lexicul 1.3.  Exerciţii de identificare a sensului Manual Activitate frontală Observarea
 Cuvântul şi contextul 2.2. cuvintelor în context Fişe de Activitate individu- sistematică
 Sensul propriu (de bază şi 3.2.  Exerciţii de integrare în context a unor 1 lucru ală Aprecierea
secundar) cuvinte cu sensul lor propriu (de bază şi Auxiliare Activitate pe grupe răspunsurilor
 Sensul figurat secundar didactice
 Exerciţii de integrare în context a unor
cuvinte cu sens figurat

18
14. Lexicul 1.3.  Exerciţii de identificare în texte date a 1 Manual Activitate frontală Observarea
 Categorii semantice 2.2. sinonimelor şi antonimelor Fişe de Activitate individu- sistematică
 Sinonimele 3.2.  Exerciţii de integrare în context a lucru ală Aprecierea
 Antonimele seriilor sinonimice Auxiliare Activitate pe grupe răspunsurilor
 Exerciţii de integrare în context a didactice
antonimelor

15. Lexicul 1.3.  Exerciţii de diferenţiere a omografelor şi 1 Manual Activitate frontală Observarea
 Categorii semantice 2.2. omofonelor Fişe de Activitate individu- sistematică
 Omonimele 3.2.  Exerciţii de identificare în context a lucru ală Aprecierea
 Cuvintele polisemantice omonimelor Auxiliare Activitate pe grupe răspunsurilor
 Exerciţii de identificare a sensurilor didactice
cuvintelor polisemantice
16. Lexicul 1.3.  Exerciţii de identificare a paronimelor în S VIII Manual Activitate frontală Observarea
 Paronimele 2.2. texte date 2 Fişe de Activitate sistematică
 Pleonasmul 3.2.  Exerciţii de diferenţiere a sensurilor lucru individuală Aprecierea
paronimelor Auxiliare răspunsurilor
 Exerciţii de integrare în context a didactice
paronimelor
 Exerciţii de identificare a construcţiilor
pleonastice
 Exerciţii de evitare a construcţiilor
pleonastice
17. Lexicul 1.3.  Exerciţii complexe de vocabular Manual Activitate frontală Observarea
 Consolidare 2.2.  Exerciţii recapitulative pentru 2 Fişe de Activitate sistematică
4.1. sistematizarea noţiunilor teoretice lucru individuală Aprecierea
 Exerciţii de utilizare expresivă a limbii Auxiliare răspunsurilor
române didactice

19
18. Noţiuni de fonetică 3.2.  Exerciţii de identificare a diftongilor, S IX Manual Activitate frontală Observarea
 Valorile stilistice ale nivelului triftongilor şi hiatului 1 Fişe de Activitate sistematică
fonetic într-un text literar  Exerciţii de despărţire corectă a lucru individuală Aprecierea
cuvintelor în silabe Auxiliare răspunsurilor
 Exerciţii de identificare a valorilor didactice
stilistice ale nivelului fonetic într-un
text literar
19. Situaţia de comunicare 2.5.  Exerciţii de identificare a elementelor 1 Manual Activitate frontală Observarea
monologată şi dialogată specifice situaţiei de comunicare Fişe de Activitate sistematică
 Monologul: text descriptiv monologată lucru individuală Aprecierea
 Exerciţii de alcătuire a unui monolog Auxiliare răspunsurilor
descriptiv didactice
20. Recapitulare  Exerciţii recapitulative Fişe de Activitate frontală Aprecierea
1 lucru răspunsurilor
21. Evaluare 1.3  Rezolvarea de exerciţii pe baza Fişe de Activitate Aprecierea
 Unitatea II 3.2. noţiunilor teoretice însuşite 1 evaluare independentă fişelor de
4.3. evaluare

20
Planificarea unităţii de învăţare

Unitatea de învăţare: GENUL EPIC + Lucrare scrisă semestrială


Nr .de ore alocate: 20
Săptămâna:X – XIV

Resurse
Conţinuturi (detalieri) Competenţe Activităţi de învăţare Timp Materiale Forme de Evaluare
specifice nr. ore didactice organizare
Data
1. Scrierea SF 3.1.  Exerciţii de evaluare a lecturii făcute de SX Grila de Activitate frontală
Planeta celor doi sori, de 1.4. colegi pe baza unei grile 1 evaluare a Activitate Observarea
H.Aramă  Discuţii asupra evaluării lecturii lecturii individuală sistematică
 Exerciţii de vocabular Aprecierea
răspunsurilor
 Lectura aprofundată a  Exerciţii de identificare a 1 Manual Activitate frontală Observarea
textului-suport. 3.1. caracteristicilor scrierilor SF Fişe de Activitate sistematică
 Elemente specifice scrierilor 2.3.  Exerciţii de rezumare a textului lucru individuală Aprecierea
SF răspunsurilor
 Rezumatul oral

21
2. Noţiuni de sintaxă 2.3.  Exerciţii de actualizare a noţiunilor 2 Manual Activitate frontală Observarea
 Enunţul 3.2. referitoare la relaţiile sintactice în Fişe de Activitate sistematică
 Fraza 4.2. propoziţie şi frază lucru individuală Aprecierea
 Relaţiile sintactice în  Exerciţii de diferenţiere a frazei de răspunsurilor
propoziţie şi frază şi enunţ
mijloacele de stabilire a  Exerciţii de identificare a relaţiilor
acestora sintactice în propoziţie şi frază
 Exerciţii de identificare a mijloacelor de
stabilire a relaţiilor sintactice în
propoziţie şi frază

3. Cuvintele şi construcţiile 2.3.  Exerciţii de identificare a cuvintelor şi S XI Manual Activitate frontală Observarea
incidente 3.2. construcţiilor incidente şi a punctuaţiei 1 Fişe de Activitate sistematică
 Punctuaţia lor 4.2. specifice lucru individuală Aprecierea
 Exerciţii de diferenţiere a cuvintelor şi răspunsurilor
construcţiilor incidente de alte structuri
sintactice
 apoziţia
 vocativul
 Exerciţii de elaborare de enunţuri în care
să apară cuvinte şi construcţii incidente
4. Predicatul verbal 2.3.  Exerciţii de actualizare a noţiunilor 1 Manual Activitate frontală Observarea
 actualizare 4.2. referitoare la predicatul verbal Fişe de Activitate sistematică
 Exerciţii de identificare a predicatului lucru individuală Aprecierea
verbal exprimat prin diverse părţi de Auxiliare răspunsurilor
vorbire didactice
 Exerciţii de analiză a predicatului verbal
 Exerciţii de integrare în context a
diferitelor părţi de vorbire cu funcţia
sintactică de predicat verbal

22
5. Predicatul nominal 2.3.  Exerciţii de identificare a predicatului 2 Manual Activitate frontală Observarea
incomplet 4.2. nominal incomplet Fişe de Activitate sistematică
 Exerciţii de analiză a predicatului lucru individuală Aprecierea
Probleme ale acordului nominal incomplet Auxiliare răspunsurilor
acordul după înţeles, acordul  Exerciţii de sesizare a problemelor de didactice
prin atracţie acord între subiect şi predicat

6. Propoziţia subordonată 2.3.  Exerciţii de identificare a subordonatei S XIII Manual Activitate frontală Observarea
predicativă 4.2. predicative în texte date Fişe de Activitate sistematică
 Exerciţii de identificare a elementelor 2 lucru individuală Aprecierea
regente ale subordonatei predicative Auxiliare răspunsurilor
 Exerciţii de integrare în context a didactice
subordonatei predicative
 Exerciţii de contragere şi de expansiune
7. Dezvoltarea competen- 3.1.  Lectura expresivă a unor texte, 2 Fragmente Activitate Aprecierea
ţelor de lectură şi de 2.1. demonstrarea înţelegerii textelor prin de texte individuală răspunsurilor
înţelegere a unui text participarea la discuţii pe marginea lor literare/ Activitate frontală
literar / nonliterar şi prin rezolvarea unor cerinţe specifice nonliterare Activitate în grup

8. Recapitulare pentru 2.3.  Exerciţii de identificare a diferitelor S XII Fişă de Activitate Observarea
lucrarea scrisă 4.1. părţi de propoziţie evaluare individuală sistematică
semestrială 4.1  Exerciţii de analiză a diferitelor părţi de 4 Aprecierea
4.2 propoziţie răspunsurilor
9. Lucrare scrisă 4.3  Exerciţii de integrare în enunţuri a
semestrială părţilor de vorbire cu diferite funcţii
sintactice
 Evaluare complexă cu diferite tipuri de Evaluare
itemi sumativă

23
10. Subiectul 2.3.  Exerciţii de actualizare a noţiunilor S XIV Manual Activitate frontală Observarea
 actualizare 4.2. referitoare la subiect 2 Fişe de Activitate pe grupe sistematică
11. Propoziţia subordonată  Exerciţii de identificare a subiectului lucru Activitate Aprecierea
subiectivă exprimat prin diverse părţi de vorbire Auxiliare individuală răspunsurilor
 Natura elementului regent al  Exerciţii de analiză a subiectului didactice
propoziţiei subiective  Exerciţii de integrare în context a
diferitelor părţi de vorbire cu funcţia
sintactică de subiect
 Exerciţii de identificare a subordonatei
subiective în texte date
 Exerciţii de identificare a elementelor
regente ale subordonatei subiective
 Exerciţii de integrare în context a
subordonatei subiective
 Exerciţii de integrare în context a
subordonatelor predicativă şi subiectivă
 Exerciţii de contragere şi de expansiune
12. Propoziţia subordonată 1.1.  Exerciţii de identificare a propoziţiilor Manual Activitate frontală Observarea
predicativă şi propoziţia 1.2. subordonate predicativă şi subiectivă 2 Fişe de Activitate pe grupe sistematică
subordonată subiectivă 2.1.  Exerciţii de identificare a elementelor lucru Activitate Aprecierea
 consolidare 2.2. regente ale subordonatelor predicativă şi Auxiliare individuală răspunsurilor
13. Texte publicitare 2.3. subiectivă didactice
 *Articolul de ziar / de revistă 4.1.  Exerciţii de identificare a
4.2. particularităţilor textelor publicitare
 Redactare de articole de ziar/de revistă
2.1. Exerciţii de identificare a caracteristicilor Manualul Activitate frontală Observarea
Recapitulare semestrială 2.2. textelor funcţionale SV Fişe de Activitate individu- sistematică
2.3. Exerciţii de elaborare a unor texte 4 lucru ală Aprecierea
4.2. funcţionale Auxiliare răspunsurilor
didactice

24
Planificarea unităţii de învăţare
Semestrul II

Unitatea de învăţare: GENUL EPIC


Nr. de ore alocate: 8
Săptămâna: XVI-XVII

Resurse
Conţinuturi (detalieri) Competenţe Activităţi de învăţare Timp Materiale Forme de Evaluare
specifice nr. ore didactice organizare
Data
1. Nuvela 3.1.  Exerciţii de evaluare a lecturii făcute de S I Grila de Activitate frontală Observarea
 Popa Tanda, de Ioan Slavici 3.2. colegi pe baza unei grile 1 evaluare a Activitate individu- sistematică
 Discuţii asupra evaluării lecturii lecturii ală Aprecierea
 Exerciţii de vocabular răspunsurilor
2. Lectura aprofundată a 2.1.  Exerciţii de identificare a 1 Manualul Activitate frontală Observarea
textului 3.1. caracteristicilor genului epic în textul Fişe de Activitate individu- sistematică
 Caracteristici ale genului epic 3.2. studiat lucru ală Aprecierea
 Moduri de expunere 4.1.  Exerciţii de identificare a modurilor de răspunsurilor
expunere
3. Lectura aprofundată a 3.1.  Exerciţii de identificare a timpului şi 1 Manualul Activitate frontală Observarea
textului 3.2. spaţiului acţiunii Fişe de Activitate individu- sistematică
 Timpul întâmplării lucru ală Aprecierea
 Spaţiul naraţiunii răspunsurilor
 Relaţiile dintre personaje
 Modalităţi de caracterizare a
personajelor

25
4. Lectura aprofundată a 2.1.  Exerciţii de identificare a etapelor 1 Manualul Activitate frontală Observarea
textului 3.1. acţiunii Fişe de Activitate individu- sistematică
 Logica acţiunii. 3.2.  Exerciţii de identificare a momentelor lucru ală Aprecierea
subiectului răspunsurilor
Caracteristici ale speciei  Rezumarea orală a fragmentului studiat
5. Lectura aprofundată a 2.1. Exerciţii de identificare a relaţiilor dintre S II Manualul Activitate frontală Observarea
textului 3.1. personaje 1 Fişe de Activitate pe grupe sistematică
3.2. Exerciţii de identificare a modalităţilor de lucru Aprecierea
4.1. caracterizare a personajelor răspunsurilor
Redactarea caracterizării unui personaj din
romanul studiat
6. Lectura aprofundată a 3.1. Exerciţii de actualizare a caracteristicilor 1 Manualul Activitate frontală Observarea
textului 3.2. romanului Fişe de Activitate pe grupe sistematică
 4.1. Redactarea de text pentru motivarea lucru Activitate individu- Aprecierea
apartenenţei la specie a textului studiat ală răspunsurilor
7. Atributul 2.3. Exerciţii de actualizare a noţiunilor 1 Manualul Activitate frontală Observarea
 Actualizare 4.2. referitoare la atribut Fişe de Activitate pe grupe sistematică
Exerciţii de identificare a atributului lucru Activitate individu- Aprecierea
exprimat prin diverse părţi de vorbire ală răspunsurilor
Exerciţii de analiză a atributului
Exerciţii de integrare în context a diferitelor
părţi de vorbire cu funcţia sintactică de
atribut

8. Propoziţia subordonată 2.3. Exerciţii de identificare a subordonatei 1 Manualul Activitate frontală Observarea
atributivă 4.2. atributive în texte date Fişe de Activitate pe grupe sistematică
Exerciţii de identificare a elementelor lucru Aprecierea
regente ale subordonatei atributive Auxiliare răspunsurilor
Exerciţii de integrare în context a didactice
subordonatei atributive
Exerciţii de utilizare corectă a pronumelui
relativ care introduce atributiva
Exerciţii de utilizare expresivă a limbii
Exerciţii de contragere şi de expansiune
26
Unitatea de învăţare: GENUL EPIC. ROMANUL
Nr. de ore alocate: 16
Săptămâna: I- IV
Resurse Evaluare
Conţinuturi (detalieri) Competenţe Activităţi de învăţare
specifice
Timp Materiale Forme de
nr. ore didactice organizare
Data
1. Romanul 3.1.  Exerciţii de evaluare a lecturii făcute de S IV Grila de Activitate frontală Observarea
 Baltagul de Mihail 3.2. colegi pe baza unei grile 1 evaluare a Activitate sistematică
Sadoveanu  Discuţii asupra evaluării lecturii lecturii individuală Aprecierea
 Exerciţii de vocabular răspunsurilor

2. Lectura aprofundată a 2.1.  Exerciţii de identificare a 1 Manualul Activitate frontală Observarea


textului 3.1. caracteristicilor genului epic în textul Fişe de Activitate individu- sistematică
 Caracteristici ale genului epic. 3.2. studiat lucru ală Aprecierea
Moduri de expunere 4.1.  Exerciţii de identificare a modurilor de răspunsurilor
expunere
3. Lectura aprofundată a 3.1.  Exerciţii de identificare a timpului şi 1 Manualul Activitate frontală Observarea
textului 3.2. spaţiului acţiunii Fişe de Activitate sistematică
 Timpul lucru individuală Aprecierea
 Spaţiul răspunsurilor

4. Lectura aprofundată a 2.1.  Exerciţii de identificare a etapelor 1 Manualul Activitate frontală Observarea
textului 3.1. acţiunii Fişe de Activitate individu- sistematică
 Logica acţiunii. 3.2.  Exerciţii de identificare a momentelor lucru ală Aprecierea
subiectului răspunsurilor
 Rezumarea orală a fragmentului studiat

27
5. Lectura aprofundată a 2.1.  Exerciţii de identificare a relaţiilor SV Manualul Activitate frontală Observarea
textului 3.1. dintre personaje 1 Fişe de Activitate pe grupe sistematică
 Relaţiile dintre personaje 3.2.  Exerciţii de identificare a modalităţilor lucru Aprecierea
 Modalităţi de caracterizare a 4.1. de caracterizare a personajelor răspunsurilor
personajelor  Redactarea caracterizării unui personaj
din romanul studiat

6. Lectura aprofundată a 3.1.  Exerciţii de actualizare a 1 Manualul Activitate frontală Observarea


textului 3.2. caracteristicilor romanului Fişe de Activitate pe grupe sistematică
 Caracteristici ale speciei 4.1.  Redactarea de text pentru motivarea lucru Activitate individu- Aprecierea
apartenenţei la specie a textului studiat ală răspunsurilor
7. Complementul direct 2.3.  Exerciţii de actualizare a noţiunilor 1 Manualul Activitate frontală Observarea
 Actualizare 4.2. referitoare la complementul direct Fişe de Activitate individu- sistematică
 Exerciţii de identificare a lucru ală Aprecierea
complementului direct exprimat prin Auxiliare răspunsurilor
diverse părţi de vorbire didactice
 Exerciţii de analiză a complementului
direct
 Exerciţii de integrare în context a
diferitelor părţi de vorbire cu funcţia
sintactică de complement direct
8. Propoziţia subordonată 2.3.  Exerciţii de identificare a subordonatei Manualul Activitate frontală Observarea
completivă directă 4.2. completive directe în texte date 1 Fişe de Activitate individu- sistematică
 Exerciţii de identificare a elementelor lucru ală Aprecierea
regente ale subordonatei completive Auxiliare răspunsurilor
directe didactice
 Exerciţii de integrare în context a
subordonatei completive directe
 Exerciţii de contragere şi de expansiune

28
9. Complementul indirect 2.3.  Exerciţii de actualizare a noţiunilor S VI Fişe de Activitate frontală Observarea
 Actualizare 4.2. referitoare la complementul indirect 1 lucru Activitate pe grupe sistematică
 Exerciţii de identificare a Auxiliare Activitate individu- Aprecierea
complementului indirect exprimat prin didactice ală răspunsurilor
diverse părţi de vorbire
 Exerciţii de analiză a complementului
indirect
 Exerciţii de integrare în context a
diferitelor părţi de vorbire cu funcţia
sintactică de complement indirect
10. Propoziţia subordonată 2.3.  Exerciţii de identificare a subordonatei 1 Grila de Activitate frontală Observarea
completivă indirectă 4.2. completive indirecte în texte date evaluare a Activitate individu- sistematică
 Exerciţii de identificare a elementelor lecturii ală Aprecierea
regente ale subordonatei completive răspunsurilor
indirecte
 Exerciţii de integrare în context a
subordonatei completive indirecte
 Exerciţii de contragere şi de expansiune
11. Subordonatele 2.3.  Exerciţii de identificare a 2 Grila de Activitate frontală Observarea
completive 4.2. subordonatelor completive evaluare a Activitate individu- sistematică
necircumstanţiale necircumstanţiale lecturii ală Aprecierea
 Consolidare  Exerciţii de integrare în context a răspunsurilor
subordonatelor completive
necircumstanţiale
 Exerciţii de contragere şi de expansiune

12. Recapitulare 2.3  Rezolvarea de exerciţii pe baza S VII Fişe de Activitate pe grupe Observarea
4.1 noţiunilor teoretice însuşite 2 lucru Activitate frontală sistematică
4.2 Aprecierea
răspunsurilor

29
13. Evaluare 2.3.  Fişă de evaluare 1 Fişă de Activitate Aprecierea
 Unitatea V 4.1. evaluare individuală fişei de
4.2. evaluare

14. Dezvoltarea 3.1.  Lectura expresivă a unor texte, 1 Fragment Activitate Aprecierea
competenţelor de lectură 2.1. demonstrarea înţelegerii textelor prin e de texte individuală răspunsurilor
şi de înţelegere a unui participarea la discuţii pe marginea lor literare/ Activitate frontală
text literar / nonliterar şi prin rezolvarea unor cerinţe specifice nonliterar Activitate în grup
e

Planificarea unităţii de învăţare

Unitatea de învăţare: GENUL DRAMATIC + Lucrare scrisă semestrială


Nr. de ore alocate: 32
Săptămâna: VIII-XVI

Resurse
Conţinuturi (detalieri) Competenţe Activităţi de învăţare Timp Materiale Forme de Evaluare
specifice (nr. didactice organizare
ore)
1. O scrisoare pierdută de I. L. 3.1.  Exerciţii de evaluare a lecturii făcute de S VIII Grila de Activitate frontală Observarea
Caragiale 3.2. colegi pe baza unei grile 1 evaluare a Activitate sistematică
 Discuţii asupra evaluării lecturii lecturii individuală Aprecierea
 Exerciţii de vocabular răspunsurilor
2. Lectura aprofundată a 2.1.  Exerciţii de identificare a valorilor etice 1 Manualul Activitate frontală Observarea
textului 2.2. în textul studiat Fişe de Activitate pe grupe sistematică
 Comentarea unor secvenţe din 3.3.  Exerciţii de interpretare nuanţată a lucru Aprecierea
opera studiată textului studiat răspunsurilor

30
3. Opera dramatică 1.1.  Exerciţii de identificare a 1 Casete Activitate frontală Observarea
 Vizionarea de spectacol 1.2. particularităţilor spectacolului dramatic video Activitate sistematică
1.3.  Exerciţii de identificare a valorilor Videopro- individuală Aprecierea
1.4. culturale ale spectacolului dramatic iector etc. răspunsurilor
3.3.
4. Lectura aprofundată a 2.1.  Exerciţii de identificare a 1 Manualul Activitate frontală Observarea
textului 3.1. caracteristicilor genului dramatic în Fişe de Activitate individu- sistematică
 Opera dramatică: trăsături 3.2. textul studiat lucru ală Aprecierea
generale 4.1.  Exerciţii de identificare a modurilor de răspunsurilor
expunere
5. Dezvoltarea competenţelor 3.1.  Lectura expresivă a unor texte, Fragment Activitate individu- Aprecierea
de lectură şi de înţelegere a 2.1. demonstrarea înţelegerii textelor prin S IX e de texte ală răspunsurilor
unui text literar/nonliterar participarea la discuţii pe marginea lor 1 literare/ Activitate frontală
şi prin rezolvarea unor cerinţe specifice nonliterar Activitate în grup
e
6. Complementul 2.3.  Exerciţii de actualizare a noţiunilor 1 Manualul Activitate frontală Observarea
circumstanţial de loc 4.2. referitoare la complementul Fişe de Activitate individu- sistematică
 Actualizare circumstanţial de loc lucru ală Aprecierea
 Exerciţii de identificare a Auxiliare răspunsurilor
complementului circumstanţial de loc didactie
exprimat prin diverse părţi de vorbire
 Exerciţii de analiză a complementului
circumstanţial de loc
 Exerciţii de integrare în context a
diferitelor părţi de vorbire cu funcţia
sintactică de complement circumstanţial
de loc
7. Propoziţia subordonată 2.3.  Exerciţii de identificare a 1 Manualul Activitate frontală Observarea
circumstanţială de loc 4.2. circumstanţialei de loc în texte date Fişe de Activitate individu- sistematică
 Exerciţii de identificare a elementelor lucru ală Aprecierea
regente ale circumstanţialei de loc Auxiliare răspunsurilor
 Exerciţii de integrare în context a didactie
circumstanţialei de loc
 Exerciţii de contragere şi de expansiune
31
8. Complementul 2.3.  Exerciţii de actualizare a noţiunilor 1 Manualul Activitate frontală Observarea
circumstanţial de timp 4.2. referitoare la complementul Fişe de Activitate individu- sistematică
 Actualizare circumstanţial de timp lucru ală Aprecierea
 Exerciţii de identificare a Auxiliare răspunsurilor
complementului circumstanţial de timp didactice
exprimat prin diverse părţi de vorbire
 Exerciţii de analiză a complementului
circumstanţial de timp
 Exerciţii de integrare în context a
diferitelor părţi de vorbire cu funcţia
sintactică de complement circumstanţial
de timp
9. Propoziţia subordonată 2.3.  Exerciţii de identificare a SX Manualul Activitate frontală Observarea
circumstanţială de timp 4.2. circumstanţialei de timp în texte date 1 Fişe de Activitate individu- sistematică
 Exerciţii de identificare a elementelor lucru ală Aprecierea
regente ale circumstanţialei de timp Auxiliare răspunsurilor
 Exerciţii de integrare în context a didactice
circumstanţialei de timp
 Exerciţii de contragere şi de expansiune
10. Complementul 2.3.  Exerciţii de actualizare a noţiunilor 1 Manualul Activitate frontală Observarea
circumstanţial de mod 4.2. referitoare la complementul Fişe de Activitate individu- sistematică
 Actualizare circumstanţial de mod lucru ală Aprecierea
 Exerciţii de identificare a Auxiliare răspunsurilor
complementului circumstanţial de mod didactice
exprimat prin diverse părţi de vorbire
 Exerciţii de analiză a complementului
circumstanţial de mod
 Exerciţii de integrare în context a
diferitelor părţi de vorbire cu funcţia
sintactică de complement circumstanţial
de mod

32
11. Propoziţia subordonată 2.3.  Exerciţii de identificare a 1 Manualul Activitate frontală Observarea
circumstanţială de mod 4.2. circumstanţialei de mod în texte date Fişe de Activitate individu- sistematică
 Exerciţii de identificare a elementelor lucru ală Aprecierea
regente ale circumstanţialei de mod Auxiliare răspunsurilor
 Exerciţii de integrare în context a didactice
circumstanţialei de mod
 Exerciţii de contragere şi de expansiune
12. Dezvoltarea competenţelor 3.1.  Lectura expresivă a unor texte, 1 Fragment Activitate individu- Aprecierea
de lectură şi de înţelegere a 2.1. demonstrarea înţelegerii textelor prin e de texte ală răspunsurilor
unui text literar / nonliterar participarea la discuţii pe marginea lor literare / Activitate frontală
şi prin rezolvarea unor cerinţe specifice nonlite- Activitate în grup
rare
13. Complementul 2.3.  Exerciţii de identificare a S XI Manualul Activitate frontală Observarea
circumstanţial de cauză 4.2. complementului circumstanţial de cauză 1 Fişe de Activitate individu- sistematică
exprimat prin diverse părţi de vorbire în lucru ală Aprecierea
texte date Auxiliare răspunsurilor
 Exerciţii de analiză a complementului didactice
circumstanţial de cauză
 Exerciţii de integrare în context a
diferitelor părţi de vorbire cu funcţia
sintactică de complement circumstanţial
de cauză
14. Propoziţia subordonată 2.3.  Exerciţii de identificare a 2 Manualul Activitate frontală Observarea
circumstanţială de cauză 4.2. circumstanţialei de cauză în texte date Fişe de Activitate individu- sistematică
 Exerciţii de identificare a elementelor lucru ală Aprecierea
regente ale circumstanţialei de cauză Auxiliare răspunsurilor
 Exerciţii de integrare în context a didactice
circumstanţialei de cauză
 Exerciţii de contragere şi de expansiune

33
15. Complementul 2.3.  Exerciţii de identificare a 1 Manualul Activitate frontală Observarea
circumstanţial de scop 4.2. complementului circumstanţial de scop Fişe de Activitate individu- sistematică
exprimat prin diverse părţi de vorbire în lucru ală Aprecierea
texte date Auxiliare răspunsurilor
 Exerciţii de analiză a complementului didactice
circumstanţial de scop
 Exerciţii de integrare în context a
diferitelor părţi de vorbire cu funcţia
sintactică de complement circumstanţial
de scop
16. Propoziţia subordonată 2.3.  Exerciţii de identificare a S XII Manualul Activitate frontală Observarea
circumstanţială de scop 4.2. circumstanţialei de scop în texte date 1 Fişe de Activitate individu- sistematică
 Exerciţii de identificare a elementelor lucru ală Aprecierea
regente ale circumstanţialei de scop Auxiliare răspunsurilor
 Exerciţii de integrare în context a didactice
circumstanţialei de scop
 Exerciţii de contragere şi de expansiune
17. Propoziţia subordonată 2.3.  Exerciţii de identificare a Manualul Activitate frontală Observarea
circumstanţială 4.2. circumstanţialei condiţionale în texte 2 Fişe de Activitate individu- sistematică
condiţională date lucru ală Aprecierea
 Exerciţii de identificare a elementelor Auxiliare răspunsurilor
regente ale circumstanţialei didactice
condiţionale
 Exerciţii de integrare în context a
circumstanţialei condiţionale
 Exerciţii de contragere şi de expansiune
18. Propoziţia subordonată 2.3.  Exerciţii de identificare a Manualul Activitate frontală Observarea
circumstanţială concesivă 4.2. circumstanţialei concesive în texte date 1 Fişe de Activitate individu- sistematică
 Exerciţii de identificare a elementelor S XIII lucru ală Aprecierea
regente ale circumstanţialei concesive 1 Auxiliare răspunsurilor
 Exerciţii de integrare în context a didactice
circumstanţialei concesive
 Exerciţii de contragere şi de expansiune

34
1. Propoziţia subordonată 2.3.  Exerciţii de identificare a 2 Manualul Activitate frontală Observarea
circumstanţială 4.2. circumstanţialei consecutive în texte Fişe de Activitate individu- sistematică
consecutivă date lucru ală Aprecierea
 Exerciţii de identificare a elementelor Auxiliare răspunsurilor
regente ale circumstanţialei consecutive didactice
 Exerciţii de integrare în context a
circumstanţialei consecutive
 Exerciţii de contragere şi de expansiune
2. Dezvoltarea competenţelor 3.1.  Lectura expresivă a unor texte, Fragment Activitate individu- Aprecierea
de lectură şi de înţelegere a 2.1. demonstrarea înţelegerii textelor prin 1 e de texte ală răspunsurilor
unui text literar / nonliterar participarea la discuţii pe marginea lor literare/ Activitate frontală
şi prin rezolvarea unor cerinţe specifice nonliterar Activitate în grup
e
3. Complementele 2.3.  Exerciţii de identificare a S XIV Manualul Activitate frontală Observarea
circumstanţiale 4.2. complementelor circumstanţiale în texte 2 Fişe de Activitate individu- sistematică
 Consolidare date lucru ală Aprecierea
 Exerciţii de analiză a diferitelor tipuri Auxiliare răspunsurilor
de complemente circumstanţiale didactice
 Exerciţii de integrare în context a
diferitelor tipuri de complemente
circumstanţiale
1. Propoziţiile subordonate 2.3.  Exerciţii de identificare a Manualul Activitate frontală Observarea
circumstanţiale 4.2. subordonatelor circumstanţiale în texte 2 Fişe de Activitate individu- sistematică
 Consolidare date lucru ală Aprecierea
 Exerciţii de identificare a elementelor Auxiliare răspunsurilo
regente ale subordonatelor didactice
circumstanţiale
 Exerciţii de integrare în context a
diferitelor subordonate circumstanţiale
 Exerciţii de contragere şi de expansiune

35
2. Recapitulare pentru 2.3.  Exerciţii de identificare a diferitelor S XVI Fişe de Activitate frontală Observarea
lucrarea scrisă semestrială 4.1. părţi de propoziţie 2 lucru Activitate individu- sistematică
3. Lucrare scrisă semestrială  Exerciţii de analiză a diferitelor părţi de 1 Auxiliare ală Aprecierea
4. Discutarea lucrării propoziţie 1 didactice răspunsurilor
 Exerciţii de integrare în enunţuri a
părţilor de vorbire cu diferite funcţii
sintactice

36
Planificarea unităţii de învăţare

Unitatea de învăţare: GENUL EPIC. Balada


Nr. de ore alocate: 12
Săptămâna: XVII- XIX

Resurse
Conţinuturi (detalieri) Competenţe Activităţi de învăţare Evaluare
specifice
1. Miorița 3.1.  Exerciţii de evaluare a lecturii făcute de S Grila de Activitate frontală Observarea
 Lectură aprofundată 3.2. colegi pe baza unei grile XVII evaluare a Activitate individu- sistematică
 Discuţii asupra evaluării lecturii 1 lecturii ală Aprecierea
 Exerciţii de vocabular răspunsurilor
2. Lectura aprofundată a 2.1.  Exerciţii de identificare a 2 Manual Activitate frontală Observarea
textului 3.1. caracteristicilor genului epic în textul Fişe de Activitate individu- sistematică
 Caracteristici ale genului epic 3.2. studiat lucru ală Aprecierea
 Moduri de expunere 4.1.  Exerciţii de identificare a modurilor de răspunsurilor
expunere
3. Lectura aprofundată a 2.1.  Exerciţii de identificare a modalităţilor 1 Manual Activitate frontală Observarea
textului 3.1. de caracterizare a personajelor Fişe de Activitate individu- sistematică
 Personaje 3.2.  Redactarea caracterizării unui personaj lucru ală Aprecierea
 Modalităţi de caracterizare a 4.1. din balada populară studiată răspunsurilor
personajelor

4. Lectura aprofundată a 3.1.  Exerciţii de actualizare a S Manual Activitate frontală Observarea


textului 3.2. caracteristicilor baladei populare XVIII Fişe de Activitate individu- sistematică
 Caracteristici ale literaturii 4.1.  Exerciţii de identificare a 1 lucru ală Aprecierea
populare caracteristicilor speciei răspunsurilor
 Caracteristici ale speciei  Redactarea de text pentru motivarea
apartenenţei la specie a textului studiat

37
5. Actualizarea 1.5.  Exerciţii de actualizare a cunoştinţelor Fişă de Activitate individu- Observarea
cunoştinţelor 2.1. 1 lucru ală sistematică
2.2. Auxiliare Activitate frontală Aprecierea
didactice răspunsurilor

6. Evaluare 2.1.  Rezolvarea de exerciţii pe baza 1 Fişe de Activitate indepen- Aprecierea


3.3. noţiunilor teoretice însuşite evaluare dentă răspunsurilor
4.3.
7. Oră la dispoziţia 1
profesorului
8. Recapitulare finală 2.1.  Rezolvarea de exerciţii pe baza S XIX Fişe de Activitate frontală Observarea
3.3. noţiunilor teoretice însuşite 4 lucru sistematică
4.3 Aprecierea
răspunsurilor

38

S-ar putea să vă placă și