Sunteți pe pagina 1din 19

Sistemul Electronic de Achizitii Publice

Fisa de date
Tip anunt: Anunt de participare simplificat
Tip Legislatie: Legea nr. 98/23.05.2016

S-a organizat o consultare de piata: Nu

Sectiunea I Autoritatea contractanta

I.1) Denumire si adrese


Comuna Jurilovca (Consiliul Local Jurilovca)
Cod de identificare fiscala: 4793952; Adresa: Strada: 1 Mai, nr. 2; Localitate: Jurilovca; Cod Postal: 827115; Tara: Romania; Codul NUTS:
RO225 Tulcea; Adresa de e-mail: primariajurilovca@yahoo.com; Nr de telefon: +40 0240563797; Fax: +40 0240563799; Persoana de
contact: Violeta Georgiana Silai; In Atentia: Violeta Georgiana Silai; Adresa web a sediului principal al autoritatii/entitatii contractante(URL)
www.primariajurilovca.ro; Adresa web a profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro;

I.2) Achizitie comuna


Contractul implica o achizitie comuna: Nu
Contractul este atribuit de un organism central de achizitie: Nu

I.3) Comunicare
Documentele de achizitii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestrictionat, complet si gratuit la (Website): www.e-licitatie.ro
Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor 13
Informatii suplimentare pot fi obtinute de la:
adresa mentionata mai sus
Ofertele, candidaturile sau cererile de participare trebuie depuse la:
adresa mentionata mai sus

I.4) Tipul autoritatii contractante


Autoritatea regională sau locală

I.5) Activitate principala


Servicii generale ale administratiilor publice

Sectiunea II Obiectul contractului


II.1 Obiectul achizitiei
II.1.1 Titlu:
„Reabilitare si modernizare scoli si gradinite in Comuna Jurilovca, judetul Tulcea”
Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta: 4793952/2018/8/9/10/11/12

II.1.2 Cod CPV Principal:


Lucrari de reparatii generale si de renovare (Rev.2)

II.1.3 Tip de contract:


Lucrari
Executare

II.1.4 Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor


Autoritatea contractantă intenţionează sa realizeze achiziţia unor lucrari de executie privind consolidarea, reabilitarea a
doua scoli si trei gradinite din Comuna Jurilovca, judetul Tulcea, pentru care autoritatea contractantă a primit finantare în cadrul
Programului National de Dezvoltare Locala 2017-2020.

Obiectivele pentru care urmeaza a fi executate lucrarile de executie sunt :


• Lot nr. 1 – „Reabilitare si modernizare scoala in Localitatea Visina, Comuna Jurilovca, Judetul Tulcea":
Valoarea estimata pentru LOT 1 este 1.256.926,44 lei.

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 05.11.2018 17:23 Pagina 1


Sistemul Electronic de Achizitii Publice

• Lot nr. 2 – „Reabilitare si modernizare scoala in Localitatea Salcioara, Comuna Jurilovca, Judetul Tulcea":
Valoarea estimata pentru LOT 2 este 855.000 lei.

• Lot nr. 3 – „Reabilitare si modernizare gradinita in Localitatea Salcioara, Comuna Jurilovca, Judetul Tulcea":
Valoarea estimata pentru LOT 3 este 384.200 lei.

• Lot nr. 4 – „Reabilitare, extindere si modernizare scoala in Localitatea Jurilovca, Comuna Jurilovca, Judetul Tulcea":
Valoarea estimata pentru LOT 4 este 2.626.600 lei.

• Lot nr. 5 – „Reabilitare si modernizare gradinita in Localitatea Jurilovca, Comuna Jurilovca, Judetul Tulcea":
Valoarea estimata pentru LOT 5 este 728.851 lei.

Valoarea estimataa intregului contract este de 5.851.577,44 lei, fara TVA.

Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificări sau informatii suplimentare în legătură cu documetatia de
atribuire cu 13 zile înainte de depunerea ofertelor. În măsura în care solicitările de clarificare sunt solicitate în termenul mentionat,
autoritatea contractantă va răspunde la solicitările de clarificare cu 6 zile înainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor.

II.1.5) Valoarea totala estimata:


Valoarea estimata fara TVA : 5851577,44 ; Moneda: RON

II.1.6) Impartire in loturi:


Da
Ofertele trebuie depuse pentru: Numarul maxim de loturi
Numarul maxim de loturi care pot fi atribuite unui singur ofertant 5

II.2 Descriere
II.2.1 - Denumire lot
1 - Lot nr. 1 – „Reabilitare si modernizare scoala in Localitatea Visina, Comuna Jurilovca, Judetul Tulcea"

II.2.2 Coduri CPV


Cod CPV Principal: Lucrari de reparatii generale si de renovare (Rev.2)
Coduri CPV secundare:
45000000-7 Lucrari de constructii (Rev.2)
45300000-0 Lucrari de instalatii pentru cladiri (Rev.2)

II.2.3 Locul de executare


Cod NUTS: RO225 Tulcea
Locul principal de executare:
Localitatea Visina, Comuna Jurilovca, Judetul Tulcea

II.2.4 Descrierea achizitiei publice


(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Lucrările de reabilitare si modernizare ce trebuie executate sunt:
- desfacere şarpanta si invelitoare panouri azbociment; desfacere planseu lemn si umplutura de pamant desfacere grinzi lemn la
planseu ; demolare coşuri de fum si demontare sobe; demontare tamplarie exterioara si interioara unde este cazul executarea
lucrărilor de consolidare conform expertizei tehnice; executarea de zidărie de completare la goluri care se inchid; demolarea parţiala
pentru goluri ferestre centrala termica; demontre pereţi uşori din OSB
- montare şarpanta noua si invelitoare din ţigla ceramica presata, pe strat de astereala;
- executarea unor compartimentări din zidărie cărămidă de 25 cm la centrala termica
- executarea unor compartimentări uşoare la hol din tamplarie de PVC si geam termoizolant;
- executarea unui plafon suspendat din placi gips carton RF cu termoizolatie vata minerala 15 cm la partea superioara;
- executarea de finisaje cuprinzând vopsitorie lavabila pe strat de glet la pereţi si tavane precum si montaj de lambriu de PVC in
sali de clasa si hol;
- desfacere pardoseli existente si executare pardoseli din gresie de trafic intens si parchet laminat de trafic intens.
- montare tamplarie din PVC maron si geam termoizolant la usi exterioare si ferestre, inclusiv glafuri si din PVC la uşile interioare
care necesita înlocuire; excepţie usa metalica la centrala termica.
- aplicarea unui finisaj exterior de tip termosistem (placare cu polistiren expandat de 10 cm grosime, plasa PVC, mortar si strat

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 05.11.2018 17:23 Pagina 2


Sistemul Electronic de Achizitii Publice

tencuiala structurata de exterior);


- reconfigurare trepte scări de acces principal si executare rampa persoane cu handicap locomotor inclusiv balustrada si placare cu
gresie antiderapanta refacere trotuare in zone degradate.

II.2.5 Criterii de atribuire


Pretul cel mai scazut

II.2.6 Valoarea totala estimata


Valoarea estimata fara TVA : 1256926,44; Moneda: RON
Valoarea garantiei de participare: 1,0000 % - 12569,26 RON

II.2.7 Durata contractului, concesiunii, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii


Durata in luni: 24; Durata in zile : -
Contractul se reinnoieste: Nu

II.2.10 Informatii privind variantele


Vor fi acceptate variante: Nu
II.2.11 Informatii privind optiunile
Optiuni: Nu
II.2.12 Informatii privind cataloagele electronice
Ofertele trebuie sa fie prezentate sub forma de cataloage electronice sau sa includa un catalog electronic: Nu
II.2.13 Informatii despre fondurile Uniunii Europene
Achizitia se refera la un proiect si/sau program finantat din fonduri ale Uniunii Europene: Nu
II.2.14 Informatii suplimentare
Programului National de Dezvoltare Locala 2017-2020
Procentul minim de lucrari/servicii care urmeaza sa fie atribuite de concesionar unor terti (dupa caz)-

II.2.1 - Denumire lot


2 - Lot nr. 2 – „Reabilitare si modernizare scoala in Localitatea Salcioara, Comuna Jurilovca, Judetul Tulcea"

II.2.2 Coduri CPV


Cod CPV Principal: Lucrari de reparatii generale si de renovare (Rev.2)
Coduri CPV secundare:
45000000-7 Lucrari de constructii (Rev.2)
45300000-0 Lucrari de instalatii pentru cladiri (Rev.2)

II.2.3 Locul de executare


Cod NUTS: RO225 Tulcea
Locul principal de executare:
Localitatea Salcioara, Comuna Jurilovca, Judetul Tulcea

II.2.4 Descrierea achizitiei publice


(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Lucrările de consolidare si reabilitare ce trebuie proiectate si executate sunt:
- desfacere şarpanta si invelitoare panouri azbociment; desfacere planseu lemn si umplutura pamant
- desfacere grinzi lemn la planseu ;
- demolare coşuri de fum si demontare sobe;
- demontare tamplarie exterioara din PVC
- executarea lucrărilor de consolidare conform expertizei tehnice;
- executarea de zidărie de completare la goluri care se micsoreaza;
- demolarea parţiala pentru montare usa centrala termica
- montare şarpanta noua si invelitoare din ţigla ceramica presata, pe strat de astereala; executarea unor compartimentări din
zidărie cărămidă de 25 cm la centrala termica executarea unor compartimentări uşoare cu gips carton RBI de 7-10 cm grosime;
executarea unui plafon suspendat din placi gips carton RF cu termoizolatie vata minerala 15 cm la partea superioara; executarea de
finisaje cuprinzând vopsitorie lavabila pe strat de glet la pereţi si tavane precum si montaj de lambriu de PVC in sali de clasa si hol;
- desfacere pardoseli existente si executare pardoseli din gresie de trafic intens si parchet laminat

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 05.11.2018 17:23 Pagina 3


Sistemul Electronic de Achizitii Publice

- montare tamplarie din PVC maron si geam termoizolant la usi exterioare si ferestre, inclusiv glafuri si din PVC la uşile interioare;
- aplicarea unui finisaj exterior de tip termosistem (placare cu polistiren expandat de 10 cm grosime, plasa PVC, mortar si strat
tencuiala structurata de exterior);
- desfacere balustrada existenta si montare de balustrada conform cu normele in vigoare la scări si rampa persoane cu handicap
locomotar refacere trotuare in zone degradate.

II.2.5 Criterii de atribuire


Pretul cel mai scazut

II.2.6 Valoarea totala estimata


Valoarea estimata fara TVA : 855000; Moneda: RON
Valoarea garantiei de participare: 1,00 % - 8550 RON

II.2.7 Durata contractului, concesiunii, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii


Durata in luni: 5; Durata in zile : -
Contractul se reinnoieste: Nu

II.2.10 Informatii privind variantele


Vor fi acceptate variante: Nu
II.2.11 Informatii privind optiunile
Optiuni: Nu
II.2.12 Informatii privind cataloagele electronice
Ofertele trebuie sa fie prezentate sub forma de cataloage electronice sau sa includa un catalog electronic: Nu
II.2.13 Informatii despre fondurile Uniunii Europene
Achizitia se refera la un proiect si/sau program finantat din fonduri ale Uniunii Europene: Nu
II.2.14 Informatii suplimentare
Programului National de Dezvoltare Locala 2017-2020
Procentul minim de lucrari/servicii care urmeaza sa fie atribuite de concesionar unor terti (dupa caz)-

II.2.1 - Denumire lot


3 - Lot nr. 3 – „Reabilitare si modernizare gradinita in Localitatea Salcioara, Comuna Jurilovca, Judetul Tulcea"

II.2.2 Coduri CPV


Cod CPV Principal: Lucrari de reparatii generale si de renovare (Rev.2)
Coduri CPV secundare:
45000000-7 Lucrari de constructii (Rev.2)
45300000-0 Lucrari de instalatii pentru cladiri (Rev.2)

II.2.3 Locul de executare


Cod NUTS: RO225 Tulcea
Locul principal de executare:
Localitatea Salcioara, Comuna Jurilovca, Judetul Tulcea

II.2.4 Descrierea achizitiei publice


(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Lucrările de consolidare si reabilitare ce trebuie proiectate si executate sunt:
- desfacere şarpanta si invelitoare panouri azbociment; desfacere planseu lemn si umplutura pamant desfacere grinzi lemn la
planseu ; demontare tamplarie exterioara din PVC demolare coşuri de fum si demontare sobe; executarea lucrărilor de consolidare
conform expertizei tehnice; executarea unui plafon suspendat din placi gips carton RF cu termoizolatie vata minerala 15 cm la
partea superioara;
- executarea de finisaje cuprinzând vopsitorie lavabila pe strat de glet la pereţi si tavane, faianţa unde este cazul, precum si montaj
de lambriu de PVC in sali de grupa si hol.
- desfacere pardoseli existente si executare pardoseli din gresie de trafic intens si parchet laminat
- montare tamplarie din PVC maron cu geam termoizolant la usi exterioare si ferestre, inclusiv glafuri.
- reparaţii tencuiala la faţade si aplicarea unui finisaj de tip termosistem (placare cu polistiren expandat de 10 cm grosime, plasa
PVC, mortar si strat tencuiala structurata de exterior);

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 05.11.2018 17:23 Pagina 4


Sistemul Electronic de Achizitii Publice

- montare şarpanta noua si invelitoare din ţigla ceramica, pe strat de


- aste rea la;
- refacere trotuare in zone degradate.
- montare de balustrada conform cu normele in vigoare la scări si rampa persoane cu handicap locomotar

II.2.5 Criterii de atribuire


Pretul cel mai scazut

II.2.6 Valoarea totala estimata


Valoarea estimata fara TVA : 384200; Moneda: RON
Valoarea garantiei de participare: 1,00 % - 3842 RON

II.2.7 Durata contractului, concesiunii, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii


Durata in luni: 12; Durata in zile : -
Contractul se reinnoieste: Nu

II.2.10 Informatii privind variantele


Vor fi acceptate variante: Nu
II.2.11 Informatii privind optiunile
Optiuni: Nu
II.2.12 Informatii privind cataloagele electronice
Ofertele trebuie sa fie prezentate sub forma de cataloage electronice sau sa includa un catalog electronic: Nu
II.2.13 Informatii despre fondurile Uniunii Europene
Achizitia se refera la un proiect si/sau program finantat din fonduri ale Uniunii Europene: Nu
II.2.14 Informatii suplimentare
Programului National de Dezvoltare Locala 2017-2020
Procentul minim de lucrari/servicii care urmeaza sa fie atribuite de concesionar unor terti (dupa caz)-

II.2.1 - Denumire lot


4 - Lot nr. 4 – „Reabilitare, extindere si modernizare scoala in Localitatea Jurilovca, Comuna Jurilovca, Judetul Tulcea"

II.2.2 Coduri CPV


Cod CPV Principal: Lucrari de reparatii generale si de renovare (Rev.2)
Coduri CPV secundare:
45000000-7 Lucrari de constructii (Rev.2)
45300000-0 Lucrari de instalatii pentru cladiri (Rev.2)

II.2.3 Locul de executare


Cod NUTS: RO225 Tulcea
Locul principal de executare:
Localitatea Jurilovca, Comuna Jurilovca, Judetul Tulcea

II.2.4 Descrierea achizitiei publice


(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Lucrările de consolidare si reabilitare ce trebuie proiectate si executate sunt:
- demontarea tamplariei interioare si exterioare;
- desfacerea şarpantei si a invelitorii din tabla zincata;
- curatarea stratului de termoizolatie existenta in pod;
- desfacera tencuielilor atat la interior, la pereţi si tavane, cat si la exterior, inclusiv rostuirea;
- desfacerea pardoselii de gresie de la holul etajului;
- desfacerea placajului de gresie de la ambele scări de acces la etaj si de la
- podeşte;
- desfacerea labriurilor;
- spargerea infrastructurii de beton de la trepte terasa de acces si rampa;
- demontarea tamplariei interioare si exterioare;
- desfacerea şarpantei si a invelitorii din tabla zincata;

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 05.11.2018 17:23 Pagina 5


Sistemul Electronic de Achizitii Publice

- adancirea rosturilor dintre cărămizi si montarea conectorilor pentru fixarea armaturii din camasuieli, dispusi cate 6/mp, pe pereţii
de la parter in vederea camasuirii lor;
- indepartarea prafului prin suflare cu aer comprimat si umezirea zidăriei pana la o umiditate optima
- camasuirea pereţilor pe zona propusa cuprinzând urmatoarele operaţii
- injectarea fisurilor cu lapte de ciment;
- montarea ancorelor chimice in centurile planseului peste parter la exterior;
- montarea armaturilor pentru tencuiala armata din plase cu ochiuri patrate de 10 cm si diametrul barelor de 6 mm;
- bordarea golurilor de ferestre si de usi cu bare cu diametrul de 16 mm înglobate in camasuieli si legate de armaturile din acestea;
- se va executa tencuiala armata din mortar m100t, in grosime medie de 5 cm, la ambele fete, la pereţii parterului.
- închiderea copertinei de la terasa de acces si transformarea spaţiului in hol de acces atat in şcoala existenta cat si in extindere
- refacerea tencuielilor interioare si exterioare in zonele in care nu s-au executat camasuieli;
- desfacerea îngrijită a pardoselii din parchet laminat existenta si remontarea acesteia dupa terminarea lucararilor de amenajare;

II.2.5 Criterii de atribuire


Pretul cel mai scazut

II.2.6 Valoarea totala estimata


Valoarea estimata fara TVA : 2626600; Moneda: RON
Valoarea garantiei de participare: 1,00 % - 26266 RON

II.2.7 Durata contractului, concesiunii, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii


Durata in luni: 24; Durata in zile : -
Contractul se reinnoieste: Nu

II.2.10 Informatii privind variantele


Vor fi acceptate variante: Nu
II.2.11 Informatii privind optiunile
Optiuni: Nu
II.2.12 Informatii privind cataloagele electronice
Ofertele trebuie sa fie prezentate sub forma de cataloage electronice sau sa includa un catalog electronic: Nu
II.2.13 Informatii despre fondurile Uniunii Europene
Achizitia se refera la un proiect si/sau program finantat din fonduri ale Uniunii Europene: Nu
II.2.14 Informatii suplimentare
Programului National de Dezvoltare Locala 2017-2020
Procentul minim de lucrari/servicii care urmeaza sa fie atribuite de concesionar unor terti (dupa caz)-

II.2.1 - Denumire lot


5 - Lot nr. 5 – „Reabilitare si modernizare gradinita in Localitatea Jurilovca, Comuna Jurilovca, Judetul Tulcea"

II.2.2 Coduri CPV


Cod CPV Principal: Lucrari de reparatii generale si de renovare (Rev.2)
Coduri CPV secundare:
45000000-7 Lucrari de constructii (Rev.2)
45300000-0 Lucrari de instalatii pentru cladiri (Rev.2)

II.2.3 Locul de executare


Cod NUTS: RO225 Tulcea
Locul principal de executare:
Localitatea Jurilovca, Comuna Jurilovca, Judetul Tulcea

II.2.4 Descrierea achizitiei publice


(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Lucrările de consolidare si reabilitare ce trebuie proiectate si executate sunt:
- desfacere şarpanta si invelitoare panouri azbociment;
- desfacere planseu lemn si umplutura de pamant
- desfacere grinzi lemn la planseu ;

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 05.11.2018 17:23 Pagina 6


Sistemul Electronic de Achizitii Publice

- demontare tamplarie exterioara din PVC


- demolare coşuri de fum si demontare sobe;
- executarea lucrărilor de consolidare conform expertizei tehnice;
- spargere zidărie pentru creare de goluri;
- executarea unor compartimentări din zidărie cărămidă de 25 cm la centrala termica,
- executarea unor compartimentări uşoare cu gips carton 10 cm grosime; suprainaltare pereţi in zona de grup sanitar si cancelarie
pentru a ajunge la cota şarpanta
- reconfigurare scări acces si executare rampa persoane handicap; executarea unui plafon suspendat din placi gips carton RF cu
termoizolatie vata minerala 15 cm la partea superioara;
- executarea de finisaje cuprinzând vopsitorie lavabila pe strat de glet la pereţi si tavane, precum si montaj de lambriu de PVC in
sali de grupa si holuri.
- desfacere pardoseli existente si executare pardoseli din gresie de trafic intens si parchet laminat de trafic.
- montare tamplarie din PVC maron cu geam termoizolant la usi exterioare si ferestre, inclusiv giafuri, excepţie usa metalica la
centrala termica.
- reparaţii tencuiala la faţade si aplicarea unui finisaj de tip termosistem (placare cu polistiren expandat de 10 cm grosime, plasa
PVC, mortar si strat tencuiala structurata de exterior);
- montare şarpanta noua si invelitoare din ţigla ceramica, pe strat de astereala; reconfigurare trepte scări de acces si rampa si
placare cu gresie antiderapanta refacere trotuare in zone degradate.

II.2.5 Criterii de atribuire


Pretul cel mai scazut

II.2.6 Valoarea totala estimata


Valoarea estimata fara TVA : 728851; Moneda: RON
Valoarea garantiei de participare: 1,00 % - 7288,51 RON

II.2.7 Durata contractului, concesiunii, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii


Durata in luni: 5; Durata in zile : -
Contractul se reinnoieste: Nu

II.2.10 Informatii privind variantele


Vor fi acceptate variante: Nu
II.2.11 Informatii privind optiunile
Optiuni: Nu
II.2.12 Informatii privind cataloagele electronice
Ofertele trebuie sa fie prezentate sub forma de cataloage electronice sau sa includa un catalog electronic: Nu
II.2.13 Informatii despre fondurile Uniunii Europene
Achizitia se refera la un proiect si/sau program finantat din fonduri ale Uniunii Europene: Nu
II.2.14 Informatii suplimentare
Programului National de Dezvoltare Locala 2017-2020
Procentul minim de lucrari/servicii care urmeaza sa fie atribuite de concesionar unor terti (dupa caz)-

II.3 Ajustarea pretului contractului


Contractul va fi ajustat dupa urmatoarea metoda :Pretul contractului poate fi ajustat în cazul în care au loc modificări legislative sau
au fost emise de către autoritătile locale acte administrative care au ca obiect instituirea, modificarea sau renuntarea la anumite
taxe/impozite locale al căror efect se reflectă în cresterea/diminuarea costurilor pe baza cărora s-au fundamentat preturile ofertate.
În orice situatie, pretul contractului poate fi ajustat doar în măsura strict necesară pentru acoperirea costurilor pe baza cărora s-a
fundamentat pretul contractului.

Sectiunea III Informatii juridice, economice, financiare si tehnice


III.1) CONDITII DE PARTICIPARE:

III.1.1.a) Situatia personala a candidatului sau ofertantului


Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate:
Cerinta nr. 1

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 05.11.2018 17:23 Pagina 7


Sistemul Electronic de Achizitii Publice

Ofertantul sau după caz, ofertantul asociat, tertul sustinator, subcontractantul declarat nu trebuie să se încadreze în situatiile
prevăzute la art. 164 din Legea nr. 98/2016.
Până la data limită de depunere a ofertelor se va prezenta D.U.A.E. continând Declaratia privind neîncadrarea în prevederile art. 164
din Legea nr. 98/2016 iar ulterior, în conformitate cu Nota nr. 1, se vor prezenta documentele suport aferente respectiv, Cazierul
judiciar si fiscal pentru operatorul economic si Cazierul judiciar pentru fiecare din membrii organului de administrare, de conducere
sau de supraveghere al operatorului economic si pentru persoanele care au putere de reprezentare, de decizie sau de control în
cadrul acestuia, în conformitate cu art. 164 alin. (2) din Legea nr. 98/2016.

Cerinta nr. 2
Ofertantul sau după caz, ofertantul asociat, tertul sustinator, subcontractantul declarat nu trebuie să se încadreze în situatiile
prevăzute de art. 165 din Legea nr. 98/2016.
Până la data limită de depunere a ofertelor se va prezenta D.U.A.E. continând Declaratia privind neîncadrarea în prevederile art. 165
din Legea nr. 98/2016 iar ulterior, în conformitate cu Nota nr. 1, se vor prezenta documentele suport aferente, respectiv Certificatul
eliberat de Administratia Finantelor Publice precum si Certificatul/ certificatele eliberate de Autoritătile Publice Locale din care să
rezulte faptul că, operatorul economic nu are datorii restante către bugetul de stat sau bugetul/ bugetele locale la momentul
prezentării acestora.

Cerinta nr. 3
Ofertantul sau după caz, ofertantul asociat, tertul sustinator, subcontractantul declarat nu trebuie să se încadreze în situatiile
prevăzute de art. 167 din Legea nr. 98/2016.
Până la data limită de depunere a ofertelor se va prezenta D.U.A.E. continând Declaratia privind neîncadrarea în prevederile art. 167
din Legea nr. 98/2016.

Cerinta nr. 4
Ofertantul sau după caz, ofertantul asociat, tertul sustinator, subcontractantul declarat nu trebuie să se încadreze în situatiile
prevăzute de art. 60, lit. d) si e) din Legea nr. 98/2016.
Până la data limită de depunere a ofertelor se va prezenta Declaratie pe propria răspundere privind neîncadrarea în prevederile art.
60, lit. d) si e) din Legea nr. 98/2016.
Nota nr. 1
Până la termenul limită stabilit pentru depunerea ofertelor, operatorii economici participanti vor prezenta DUAE (Documentul Unic
de Achizitie European) atasat documentatiei de atribuire completat în mod corespunzător de fiecare entitate participantă în parte
(după caz, ofertant, ofertant asociat, tert sustinator, subcontractant declarat), în scopul de a face dovada preliminară a îndeplinirii
cerintelor mentionate anterior.
Înainte de atribuirea contractului, autoritatea contractantă va solicita ofertantului clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de
atribuire să prezinte documentele justificative actualizate prin care confirmă îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare, în
conformitate cu cerintele stabilite prin DUAE si prin documentatia de atribuire.

Nota nr. 2
Prin exceptie de la prevederile Notei nr. 1, până la termenul stabilit pentru depunerea ofertelor, împreună cu DUAE, operatorii
economici participanti vor prezenta si Declaratia privind neîncadrarea în prevederile art. 60, lit. d) si e) din Legea nr. 98/2016 –
Formularul nr. 3, impreuna cu documente edificatoare ce contin informatii cu privire la membrii din cadrul consiliului de
administrație/organului de conducere sau de supervizare și/sau acționari ori asociați ai fiecărei entităti implicate în procedura de
atribuire. În acest sens, ofertantul, ofertantul asociat, tertul sustinător si subcontractantul nu trebuie să se afle în conflict de interese
cu următoarele persoane cu functie de decizie din cadrul autoritătii contractante Ion Eugen – Primar; Silai Violeta Georgiana –
Secretar, Alistarh Ludmila Carmen – Contabil, Mateescu Andrei – Reprezentant legal al furnizorului de servicii auxiliare achizitiei..

Nota nr. 3
Dovada îndeplinirii obligatiilor de plata a taxelor, impozitelor si contributiilor se va face la nivelul societatii/ companiei. Dovada
îndeplinirii obligatiilor de plată a impozitelor si taxelor locale, se va realiza pentru sediul social si pentru toate sediile secundare/
punctele de lucru stabile pentru care contribuabilul i) figurează cu bunuri (mobile/ imobile) impozabile si/sau ii) are obligatia sa
solicite înregistrarea fiscala a acestora (potrivit Formularului ANAF 060 – Declaratie de înregistrare fiscala/declaratie de mentiuni
pentru sediile secundare) ca plătitor de impozit pe venituri din salarii, potrivit Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu
modificările si completările ulterioare.

Nota nr. 4
Ofertele depuse de operatorii economici care figurează cu datorii restante la data prezentării documentelor, vor fi excluse în
conformitate cu prevederile art. 165 alin. (1) din Legea nr. 98/ 2016 privind achizitiile publice, cu exceptia situatiilor prevăzute la art.
165 alin. (3) si art. 166 alin. (2) din acelasi act normativ.

Nota nr. 5
Operatorii economici nerezidenti (straini) au dreptul de a prezenta orice documente edificatoare eliberate de autoritatile

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 05.11.2018 17:23 Pagina 8


Sistemul Electronic de Achizitii Publice

competente ale tarii de origine (cum ar fi certificate, caziere fiscal sau alte documente echivalente) pentru demonstrarea faptului ca
si-au îndeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul de stat si bugetul local, în conformitate cu
legislatia din tara de rezidenta, precum si un certificat de rezidenta fiscala (evitarea dublei impuneri) valabil pentru anul calendaristic
în curs ori a unui angajament de obtinere a acestui document, cel mai târziu pâna la data semnarii contractului.

III.1.1.b) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale


Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate:
Cerinta nr. 1
Operatorii economici ce depun ofertă trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, să reiasă
că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna dintre situațiile de anulare a constituirii precum și faptul că are
capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului.
Se vor prezenta documente care dovedesc forma de înregistrare a operatorului economic, respectiv Certificatul constatator emis de
Oficiul Registrului Comertului în raza căruia este situat sediul ofertantului din care să rezulte cel putin informatiile legate de
structura actionarilor, reprezentantilor legali, obiectul de activitate, modul de organizare si functionare al operatorului economic.
Certificatul constatator trebuie sa contină date actuale/ reale la momentul prezentării.

Nota nr. 1:
Până la termenul limită stabilit pentru depunerea ofertelor, operatorii economici participanti vor prezenta D.U.A.E. (Documentul Unic
de Achizitie European) atasat documentatiei de atribuire, conform art. 193 alin. (1) din Legea 98/2016, completat în mod
corespunzător de fiecare entitate participantă în parte (după caz, ofertant, ofertant asociat, subcontractant declarat), în scopul de a
face dovada preliminară a îndeplinirii cerintelor mentionate anterior.
Înainte de atribuirea contractului de achizitie publică, autoritatea contractantă va solicita ofertantului clasat pe primul loc după
aplicarea criteriului de atribuire să prezinte documentele justificative prin care confirmă îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare, în
conformitate cu cerintele stabilite prin DUAE si prin documentatia de atribuire.

Nota 2:
Obiectul contractului trebuie să aibă corespondent în codul CAEN din Certificatul Constatator emis de ONRC, iar ofertantul trebuie
să fie autorizat să desfăsoare activitătile aferente contractului, conform art. 15 din Legea nr. 359/ 2004. În cazul persoanelor fizice
autorizate se va prezenta autorizatia de functionare sau alte documente echivalente din care să rezulte competenta acestora de a
realiza activitătile care fac obiectul prezentului contract.

Nota 3:
Operatorii economici nerezidenti (straini): vor prezenta documente echivalente care dovedesc o formă de înregistrare ori
apartenenta din punct de vedere profesional în condiţiile legii din ţara de rezidentă, din care sa rezulte că operatorul economic este
adecvat constituit, că nu se află în niciuna din situaţiile de anulare a constituirii şi că are capacitatea profesională de a realiza
activitatile care fac obiectul prezentului contract în corelare cu cerintele mai sus mentionate si reglementarile aplicabile în tara de
origine/ tara în care operatorul economic este stabilit.

Nota 4:
În cazul participării la procedură cu ofertă comună si in situatia în care ofertantul intetionează să subcontracteze părti din contract,
cerintele aferente acestui criteriu de calificare pot fi îndeplinite în conditiile art. 51 din H.G. nr. 395/2016.

III.1.2) Capacitatea economica si financiara

III.1.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala


Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate:
Ofertantul va face dovada ca a executat in ultimii 5 ani în cadrul unuia sau cel mult 3 contracte, lucrari de executie/ reabilitare/
modernizare/extindere cladiri/imobile (din categoria de importanta C) cu o valoare cumulata de minimum:
- pentru Lotul 1: 1.200.000 lei fara TVA.
- pentru Lotul 2: 850.000 lei fara TVA.
- pentru Lotul 3: 350.000 lei fara TVA.
- pentru Lotul 4: 2.500.000 lei fara TVA.
- pentru Lotul 5: 700.000 lei fara TVA.
Modalitatea de indeplinire:
Se va prezenta:
- Pentru a face dovada îndeplinirii cerintei de calificare ofertantul va prezenta certificate/ documente/ recomandari/ procese-verbale
de receptie (datate, semnate si parafate de catre beneficiar) prin care se confirmă executarea lucrarilor similare si din continutul
cărora să rezulte cel putin informatii referitoare la: beneficiarul contractului, tipul lucrarilor executate si cantitătile aferente, perioada
în care au fost executate lucrarile similare, valoarea lucrarilor similare, modul de îndeplinire a obligatiilor contractuale, alte informatii
relevante pentru analiza modului de îndeplinire a cerintei de calificare.

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 05.11.2018 17:23 Pagina 9


Sistemul Electronic de Achizitii Publice

Notă 1:
Până la termenul limită stabilit pentru depunerea ofertelor, operatorii economici participanti vor prezenta D.U.A.E. (Documentul Unic
de Achizitie European) atasat documentatiei de atribuire, conform art. 193 alin. (1) din Legea 98/2016, completat în mod
corespunzător de fiecare entitate participantă în parte (după caz, ofertant, ofertant asociat, tert sustinator), în scopul de a face
dovada preliminară a îndeplinirii cerintelor mentionate anterior.
Înainte de atribuirea contractului, autoritatea contractantă va solicita ofertantului clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de
atribuire să prezinte documentele justificative prin care confirmă îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare, în conformitate cu
cerintele stabilite prin DUAE si prin documentatia de atribuire.

Nota 2:
Pentru îndeplinirea cerintei privind nivelul minim al experientei similare se accepta:
- fie prezentarea unui singur contract care sa acopere prin obiectul sau lucrari de executie/ reabilitare/modernizare/extindere
cladiri/imobile (din categoria de importanta C), iar valoarea lucrarilor executate sa fie de cel putin: Lotul 1: 1.200.000 lei fara TVA,
Lotul 2: 850.000 lei fara TVA, Lotul 3: 350.000 lei fara TVA, Lotul 4: 2.500.000 lei fara TVA, Lotul 5: 700.000 lei fara TVA.;
- fie prezentarea unui numar maxim de trei contracte distincte, care sa acopere prin obiectul acestora lucrari de executie/
reabilitare/ modernizare/extindere cladiri/imobile (din categoria de importanta C), iar valoarea cumulata a lucrarilor executate sa fie
de cel putin: Lotul 1: 1.200.000 lei fara TVA, Lotul 2: 850.000 lei fara TVA, Lotul 3: 350.000 lei fara TVA, Lotul 4: 2.500.000 lei fara TVA,
Lotul 5: 700.000 lei fara TVA.

Nota 3:
Lucrările indicate în scopul dovedirii experientei similare trebuie să reprezinte lucrări efectiv executate în perioada mentionată, sens
în care se vor prezenta dovezi corespunzatoare privind efectuarea acestora (documente din cadrul carora sa rezulte natura,
complexitatea si volumul acestora), dupa caz, autoritatea contractantă, prin comisia de evaluare nominalizată rezervandu-si dreptul
de a solicita referinte oficiale cu privire la respectivele servicii de la beneficiar si/sau autoritatile competente.

Nota 4:
Pentru calculul pretului contractelor exprimat în euro sau în alte monede se va folosi cursul stabilit de catre parti în respectivele
contracte (daca este cazul) sau, în absenta acestuia, cursul mediu comunicat de catre Banca Nationala a României pentru anii în care
au fost derulate contractele în cauza respectiv: pentru anul 2015 – 1 EUR = 4,4450 lei, 1 USD = 4,0057 lei; pentru anul 2016 – 1 EUR
= 4,4908 lei, 1 USD = 4,0592 lei; pentru anul 2017 – 1 EUR = 4,5681 lei, 1 USD = 4,0525; pentru anul 2018, cursul valutar aplicabil se
va calcula ca expresie a mediei aritmetice a valorilor medii lunare a cursului valutar comunicat de Banca Nationala a României
pentru perioada cuprinsa între începutul anului si luna anterioara depunerii ofertei.
Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate:
Informatii privind asociatii (daca e cazul)
Modalitatea de indeplinire:
Se va prezenta:
Acordul de asociere încheiat între operatorii economici care se asociază în vederea depunerii ofertei comune si a executiei
contractului.

Nota 1:
Acordul de asociere se va prezenta până la data limită de depunere a ofertelor stabilită în anuntul de participare si va trebui să
contină cel putin următoarele informatii:
- asociatii sunt responsabili solidar si nelimitat de executia integrală a contractului, la termen si în conditiile asumate prin acesta;
- nominalizarea liderului formal al asocierii si membri acesteia împreună cu datele de identificare ale acestora;
- comunicările dintre autoritatea contractanta si membrii asocierii cu privire la desfăsurarea procedurii de atribuire/executia
contractului se vor face cu liderul asocierii;
- partea/ părtile din contract care urmează să fie îndeplinită/îndeplinite de fiecare asociat în parte cu referire la activitătile ce revin
fiecarui membru al asocierii;
- pentru a evita posibile situatii litigioase între membrii asocierii datorate intârzierilor care pot surveni pe fluxul de numerar prin
transferurile suplimentare care trebuie realizate de la un asociat la altul (în cazul in care facturile ar urma sa să platească numai către
liderul asocierii), ofertantul are dreptul de sa stabili prin acordul de asociere ca situatiile de plata care emană din partea asocierii să
fie însotite de două sau mai multe facturi (în loc de o singura factura care sa emane de la liderul asocierii) care vor fi emise de catre
fiecare membru al asocierii în parte, corespunzând cotei de participare a fiecarui asociat în cadrul asocierii si care va fi aplicată la
valoarea situatiei de plată astfel întocmite. În acest din urmă caz, autoritatea contractanta va realiza plătile în cadrul contractului în
mod individual către fiecare asociat în parte, fără ca un astfel de act să impieteze răspunderea solidară a asociatilor, asa cum este
precizat mai sus.

Nota 2:
În cazul participarii la procedură cu oferta comună, cerintele privind capacitatea tehnică si/sau profesională pot fi îndeplinite prin
luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului (asocierii). Cerintele de calificare privind capacitatea de exercitare a

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 05.11.2018 17:23 Pagina 10


Sistemul Electronic de Achizitii Publice

activitătii profesionale vor fi îndeplinite de fiecare asociat în parte, în conformitate cu partea/partile din contract pe care acestia o
vor executa conform acordului de asociere prezentat.
Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate:
Informatii cu privire la subcontractanti:
În cazul în care părti din contractul ce urmează a fi atribuit vor fi îndeplinite de către unul sau mai multi subcontractanti, ofertantul
are obligatia de a preciza partea/ părtile din contract pe care acesta urmează să le subcontracteze.
Modalitatea de indeplinire:
Operatorii economici vor indica în cadrul DUAE informatii cu privire la partea/partile din contract pe care intentionează să le
subcontracteze.

Nota 1:
Până la termenul limită stabilit pentru depunerea ofertelor, operatorii economici participanti vor prezenta DUAE (Documentul Unic
de Achizitie European) atasat documentatiei de atribuire completat în mod corespunzător de fiecare entitate participantă în parte
(după caz, ofertant, ofertant asociat, subcontractant declarat) împreună cu Acordul/Acordurile de subcontractare, în scopul de a face
dovada preliminară a îndeplinirii cerintelor mentionate anterior.
Înainte de atribuirea contractului, autoritatea contractantă va solicita ofertantului clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de
atribuire să prezinte documentele justificative prin care confirmă îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare, în conformitate cu
cerintele stabilite prin DUAE si prin documentatia de atribuire.
Nota 2:
Resursele privind capacitatea tehnică și profesională a subcontractantilor declarati se vor lua în considerare pentru partea lor de
implicare în contractul care urmeaza a fi atribuit, dacă sunt prezentate documente relevante în acest sens de catre ofertantul care
invocă sustinerea din partea subcontractantilor.
Nota 3:
Autoritatea contractantă îsi rezervă dreptul de a solicita ofertantului clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire să
prezinte informaţii şi documente relevante referitoare la capacitatea tehnică şi profesională a subcontractanţilor propuşi, cu privire
la partea/părţile din contract pe care aceştia urmează să o/le îndeplinească efectiv.
Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate:
Informatii cu privire la tertii sustinători (dacă este cazul):
Modalitatea de indeplinire:
Operatorul economic are dreptul să invoce susţinerea unui/unor terţ/terţi în ceea ce priveşte îndeplinirea criteriilor privind
capacitatea tehnică si/sau profesională, indiferent de natura relatiilor juridice existente între operatorul economic si tertul/tertii
respectiv/respectivi.
Nota 1:
Până la termenul limită stabilit pentru depunerea ofertelor, operatorii economici participanti vor prezenta DUAE (Documentul Unic
de Achizitie European) atasat documentatiei de atribuire completat în mod corespunzător de fiecare entitate participantă în parte
(ofertant, ofertant asociat, tert susținător) în care se vor include informațiile cu privire la existența unei susțineri de tertă parte la care
se atasează angajamentul ferm al tertului sustinător/angajamentele ferme ale tertilor sustinători din care trebuie să rezulte modul
efectiv în care tertul/tertii sustinători va/vor asigura îndeplinirea angajamentului. Înainte de atribuirea contractului, autoritatea
contractantă va solicita ofertantului clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire să prezinte documentele justificative
care probează cele asumate în angajamentul/angajamentele de sustinere si prin care confirmă îndeplinirea tuturor criteriilor de
calificare, în conformitate cu cerintele stabilite prin DUAE si prin documentatia de atribuire.

III.1.3.b) Standarde de asigurare a calitatii si de protectie a mediului

III.1.5) Informatii privind contractele rezervate:


Nu

III.1.6) Depozite valorice si garantii solicitate:


III.1.6.a) Garantie de participare:
a) Cuantumul garantiei de participare:
LOT 1 – 12.569,26 lei;
LOT 2 – 8.550 lei;
LOT 3 – 3.842 lei;
LOT 4 – 26.266 lei;
LOT 5 – 7.288,51 lei.
Pentru calculul echivalentei garantiei de participare se va avea in vedere cursul comunicat de B.N.R. si valabil pentru data publicarii
anuntului de participare;
b) Perioada de valabilitate a garantiei: 120 de zile de la termenul limita stabilit pentru primirea ofertelor.
c) Garantia de participare se va constitui, în conformitate cu prevederile art. 35 si art. 36 din H.G. nr. 395/2016, prin:
1. Virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis de o instituție de credit din România sau din alt stat sau de o

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 05.11.2018 17:23 Pagina 11


Sistemul Electronic de Achizitii Publice

societate de asigurări, în condițiile legii.


sau
2. Ordin de plată sau virament bancar sau în contul Autoritatii Contractante RO90TREZ6465006XXX000193 deschis la Trezoreria
Baia, cu conditia confirmarii acestuia de catre banca emitenta pana cel tarziu la termenul limită stabilit pentru depunerea ofertelor.
Nota nr. 1:
În cazul constituirii garantiei printr-un instrument de garantare emis de o societate bancară/ de asigurări se va completa Formularul
nr. 2 sau un alt model care să contina cel putin informatiile din doc. pus la dispozitie. Garantia de participare în format electronic se
depune în SEAP pâna la termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor. Dupa aceasta data, autorit. contractanta poate solicita
(prin clarificari) depunerea garantiei de particip. in original doar daca executarea garantiei este conditionata de transmiterea de
catre asigurator/garant a documentului in original.;
Nota nr. 2:
În cazul participării la procedură cu ofertă comună, gar. de partic. trebuie constituită în numele asocierii si să mentioneze că acopera
în mod solidar toti membrii grupului de op. ec.;
Nota nr. 3:
Garantia de participare emisă în altă limbă decât româna va fi prezentată împreună cu traducerea autorizată în limba română.
III.1.6.b) Garantie de buna executie:
a) Cuantumul garanției de bună execuție este de 10% din valoarea fără TVA a fiecărui contract subsecvent încheiat.
b) Garanția de bună execuție se constituie prin virament bancar sau instrument de garantare emis în condițiile legii de o instituție de
credit din România sau din alt stat sau de o societate de asigurări, în conformitate cu art. 39 și art. 40 din H.G. nr. 395/2016 sau prin
rețineri succesive din sumele datorate pentru facturile parțiale, în condițiile prevăzute la art. 40 alin. (3) din H.G. nr. 395/2016. În
acest ultim caz, suma inițială pe care o va depune contractantul în contul deschis la dispoziția autorității contractante va fi de cel
puțin 1% din prețul contractului.
Ofertantul declarat câștigător are obligația de a constitui garanția de bună execuție a contractului în condițiile de mai sus cel mai
târziu în termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării contractului subsecvent.
c) Autoritatea contractantă va elibera/ restitui garanția de bună execuție, conform prevederilor art. 42 din H.G. nr. 395/2016.

III.1.8) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul:
Asociere conform art. 53. din Legea privind achizitiile publice nr 98/2016

III.1.9) Legislatia aplicabila:


a) Legea privind achizitiile nr 98/2016
b) Legea privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor sectoriale si a
contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si functionarea Consiliului National de
Solutionare a Contestatiilor nr 101/2016;
c) www.anap.gov.ro
d) H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de
achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice;
e) Legislația specifică tipului de lucrări care fac obiectul prezentului contract.

III.2) CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT:

III.2.2) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale:


Nu

III.2.3) Informatii privind personalul responsabil cu executarea contractului:


Obligatie de a preciza numele si calificarile profesionale ale angajatilor desemnati pentru executarea contractului: Nu

Sectiunea IV Procedura

IV.1 Descriere

IV.1.1 Tipul procedurii si modalitatea de desfasurare:


IV.1.1.a) Modalitatea de desfasurare a procedurii de atribuire:
Online
IV.1.1.b) Tipul Procedurii
Procedura simplificata
Intr-o singura etapa

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 05.11.2018 17:23 Pagina 12


Sistemul Electronic de Achizitii Publice

IV.1.3 Informatii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achizitii:


Ofertele trebuie depuse pentru: Contract de achizitii publice

IV.1.6 Informatii despre licitatia electronica


Se va organiza o licitatie electronica: Nu

IV.1.8 Informatii despre Acordul privind achizitiile publice (AAP)


Achizitia intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice: Nu

IV.2 Informatii administrative

IV.2.4 Limbile in care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare


Romana
Moneda in care se transmite oferta financiara: : RON

IV.2.6 Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
4 luni (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.4 Prezentarea ofertei

IV.4.1 Modul de prezentare al propunerii tehnice


Propunerea tehnica se va prezenta la rubrica special prevazuta în S.E.A.P. în aceste sens, respectiv “Documente de calificare si
propunere tehnică”.
Ofertantii vor întocmi propunerea tehnica astfel încât sa asigure posibilitatea verificarii corespondentei acesteia cu
cerintele/specificatiile prevazute în cadrul prezentei sectiuni, respectiv cu cele prevazute in cadrul caietului de sarcini si a
documentelor anexate la acesta.
Propunerea tehnica se va întocmi într-o maniera organizata, astfel încât procesul de evaluare a ofertelor sa permita identificarea
facila a corespondentei informatiilor cuprinse în oferta cu cerintele fisei de date a achizitiei si caietului de sarcini.
Propunerea tehnica va cuprinde cel putin urmatoarele capitole/sectiuni, prin raportare la necesitatile, obiectivele si constrângerile
explicitate în caietul de sarcini pentru realizarea contractului:
1. Organizarea si metodologia de executie a lucrărilor
Această secţiune a ofertei tehnice trebuie completată în aşa fel încât informaţiile din propunerea tehnică să permită identificarea cu
uşurinţă a corespondenţei cu specificaţiile tehnice minime din caietul de sarcini.
Metodologia de execuție a lucrărilor constituie acea parte a propunerii tehnice care prezintă modul în care ofertantul îşi propune să
asigure prestarea solicitată prin specificaţiile tehnice incluse în documentaţia de atribuire. Metodologia trebuie să cuprindă minim
următoarele:
- descrierea de ansamblu a abordării propuse de ofertant pentru executarea lucrărilor, inclusiv planul de lucru cu
asociatii/subcontractantii în raport cu eventualele activitati care urmeaza sa fie derulate de catre fiecare asociat/subcontractant în
parte, daca este cazul (prezentarea trebuie să fie clară, logică şi realistă, pornind de la contextul şi cerinţele prezentate în caietul de
sarcini)
- descrierea cât mai detaliată a activităţilor propuse de ofertant pentru realizarea lucrărilor solicitate, cu indicarea oricăror
etape/stadii considerate ca esenţiale, a rezultatelor şi efectelor aşteptate şi estimate;
- descrierea modului de urmarire, raportare si control a progreselor înregistrate, cu realizarile aferente, dar si modul în care se
propune rezolvarea problemelor, cu indicarea potentialelor elemente ce necesita o astfel de rezolvare.

2. Graficul fizic si valoric de îndeplinire a contractului:


Graficul de îndeplinire a contractului va surprinde executia lucrarilor urmând sa fie întocmit pe categorii de activitati (cu
subactivitatile aferente), în succesiunea logica de realizare a acestora (identificata conform procedurilor tehnice de executie
aplicabile acestor obiecte dupa cum rezulta din prevederile caietului de sarcini) si în corelare cu legislatia (standarde/normative) în
vigoare, cu precizarea duratelor de îndeplinire si a datelor de începere si de finalizare (start-finish), precum si cu indicarea drumului
critic, a interdependentelor dintre activitati si a reperelor critice (jaloane/milestones), sens în care, pentru acuratetea prezentarii
informatiilor se recomanda utilizarea la întocmirea acestuia a unui program de calcul automatizat cum ar fi
PRIMAVERA/MICROSOFT PROJECT sau similar. Principalul element al graficului va fi termenul de executie a contractului în care
ofertantul se obliga sa execute lucrarile aferente. Durata astfel rezultata prin luarea în considerare a termenelor respective se
constituie ca durata de executie a contractului, care se va întinde între momentul emiterii ordinului de începere a si momentul
receptiei la terminarea tuturor lucrarilor respective.
Ofertantul va prezenta de asemenea graficul de executie valoric propus pentru executarea lucrarilor aferente obiectivului de
investitii, exprimat procentual prin raportare la valoarea totală ofertată.
Autoritatea contractanta îsi rezerva dreptul de a analiza si verifica conformitatea termenelor ofertate din punctul de vedere al
asigurarii îndeplinirii de catre operatorii economici a cerintelor solicitate prin Caietul de sarcini, cu scopul protejarii acesteia

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 05.11.2018 17:23 Pagina 13


Sistemul Electronic de Achizitii Publice

împotriva ofertelor care prevad termene nesustenabile, care nu pot fi fundamentate. Ofertele care prevad o durata de executie
nerealista, de natura sa nu asigure satisfacerea cerintelor din Caietul de sarcini, vor fi respinse ca neconforme.
3. Resursele alocate pentru realizarea contractului
Ofertantii au liberatea de a-si prevedea propriile consumuri si metodologii de executie a lucrarilor, cu conditia respectarii cerintelor
cantitative si calitative prevazute în caietul de sarcini/actele normative în vigoare care reglementeaza executia respectivelor lucrari.
Ofertantul va prezenta în cadrul propunerii tehnice o secțiune distinctă în care să detalieze resursele tehnice, materiale și de
personal alocate pentru realizarea contractului, respectiv:
- va detalia resursele tehnice utilizate pentru realizarea fiecărei activități aferente contractului (utilajele, mijloacele de transport,
echipamentele tehnice, etc.) cu indicarea inclusiv a numărului acestora.
- va prezenta personalul disponibilizat pentru realizarea fiecărei activități aferente contractului, indicand, atât pentru pesonalul de
conducere cât și pentru cel de execuție, categoriile de personal din cadrul echipei de proiect, precum și numărul acestora. De
asemenea, se va prezenta organigrama proiectului, care să conțină reprezentarea relațiilor de coordonare/subordonare dintre
membrii echipei de proiect, respectiv subcontractanții declarați.
Pentru toți experții în privința cărora desfășurarea activității este condiționată de obținerea unei certificări/atestări/autorizări
specifice emisă de autoritățile competente potrivit dispozițiilor legale, ofertantul va descrie în cadrul propunerii tehnice momentul în
care acești experți vor interveni în implementarea contractului și modul în care operatorul economic și-a asigurat accesul la serviciile
acestor experți (fie prin resurse proprii, caz în care vor fi prezentate persoanele în cauză, fie prin externalizare, situație în care se vor
descrie aranjamentele contractuale realizate în vederea obținerii serviciilor respective).
- va prezenta lista principalelor materiale de construcții ce urmează a fi puse în operă în cadrul contractului cu furnizorii aferenți. De
asemenea se va prezenta ansamblul de activitati de procurare, depozitare, intretinere si transport al materialelor de constructii (cu
indicarea metodelor de transport de la locul de livrare la locul de punere in opera)
- va prezenta Fisele tehnice (Formularele F5) afarente echipamentelor ce vor fi furnizate si instalate in cadrul contractului,
completate cu informații privind echipamentele ofertate. În acest sens, pentru echipamentele solicitate se vor prezenta si
specificatiile tehnice de la producatori/reprezentantii autorizati ai acestora pentru echipamentele ofertate si documentele suport
aferente, din care sa rezulte parametrii de functionare ai acestora dar si informatii privind disponibilitatea livrarii si conditiile de
livrare (inclusiv termenele si conditiile de garantie si mentenanta), urmând ca graficul de îndeplinire a contractului propus sa tina
cont de termenele de livrare precizate de furnizori.
4. Descrierea organizarii de santier aferenta contractului
Descrierea organizarii de santier se va prezenta sub forma unui memoriu tehnic.
Organizarea de santier va include dar nu se va limita la birouri, spatii pentru muncitori, grupuri sanitare etc. cu respectarea
legislaţiei naţionale in vigoare, spatii de depozitare materiale si echipamente, si branşamente la reţelele existente, asigurarea
securitatii şantierului, inclusiv curatarea completa a şantierului la terminarea lucrărilor, panouri de prezentare si cheltuielile conexe
organizarii de şantier. Respectiva descriere va fi insotita de planul lucrarilor de O.S. in care se vor prezenta următoarele: clădiri, zone
de depozitare, accese în şantier, lucrări temporare. Planşa va include dimensiuni şi etichete.
5. Planul de asigurare a calitatii:
Planul calitatii pentru executia lucrarilor - P.C. va contine cel putin: descrierea sistemului calitatii, inclusiv lista procedurilor aferente
sistemului calitatii - P.S. - aplicate la lucrarile aferente contractului; sistemul de gestionare a documentatiei pentru executarea
lucrarilor care va include atat pe subcontractori cat si pe furnizorii antreprenorului, metodele de control aplicate cu privire la
utilizarea în scopul executiei lucrarilor exclusiv a documentelor validate si aprobate, precum si metodele de înregistrare a
modificarilor si completarilor la documentatie; metodele pentru managementul achizitiilor de materiale, echipamente si dotari;
modul de efectuare a controlului asupra calitatii materialelor si a fortei de munca si de abordare a defectiunilor si remedierilor,
inclusiv procedurile pentru actiuni preventive corective; lista procedurilor tehnice de executie a tuturor categoriilor/tipurilor de
lucrari care urmeaza sa fie aplicate la realizarea acordului-cadru, însotita de procedurile tehnice de executie; planul de control al
calitatii, verificari si încercari – P.C.C.V.I..
6. Planul cu masurile privind protectia mediului – P.M.
Planul va contine cel putin: descrierea sistemului de management al mediului pe durata executiei lucrarilor; masurile pentru
protectia atmosferei, respectiv pentru reducerea prafului degajat; masurile pentru gestionarea/controlul zgomotului si vibratilor;
managementul deseurilor, care să conțină inclusiv indicarea locurilor de evacuare a deșeurilor și a metodelor de transport al
acestora de la șantier la locul de evacuare; masurile de combatere a poluarii accidentale a emisarului datorate antreprenorului;
masurile adoptate in cazul producerii unor avarii la retelele existente in zona santierului datorate executiei lucrarilor.
7. Planul generic privind normele de siguranta si protectie a muncii implementat la nivelul organizatiei ofertantului, cu referire la
politica acestuia privind securitatea si sanatatea muncii, masurile privind protectia colectiva, primul ajutor, etc., însotit de declaratia
pe proprie raspundere din care sa rezulte faptul ca la elaborarea ofertei, ofertantul a tinut cont de obligatiile referitoare la conditiile
privind sanatatea si securitatea muncii, obligatiile în domeniul mediului, social si al relatiilor de munca, stabilite prin legislatia
adoptata la nivelul Uniunii Europene, legislatia nationala, prin acorduri colective sau prin tratatele si acordurile internationale în
aceste domenii, si ca va respecta aceste conditii pe parcursul îndeplinirii contractului. Informatii detaliate privind reglementarile care
sunt în vigoare la nivel national si care se refera la conditiile privind sanatatea si securitatea muncii, se pot obtine de la Inspectia
Muncii (sau de pe site-ul http://www.inspectmun.ro/Legislatie/legislatie.html). Principalele documente europene cu efect asupra
domeniului serviciilor sociale pot fi gasite mai jos: Strategia Europa 2020 – http://ec.europa.eu/europe2020/index_ro.htm
Comunicarea Comisiei catre Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic si Social European si Comitetul Regiunilor, de
însotire a Comunicarii privind „O piata unica pentru Europa secolului XXI”, Servicii de interes general, inclusiv servicii sociale de

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 05.11.2018 17:23 Pagina 14


Sistemul Electronic de Achizitii Publice

interes general: un nou angajament European, COM (2007) 725 final – http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=
COM:2007:0725:FIN:RO:PDF;
8. Planul privind masurile de supraveghere a lucrarilor în perioada de garantie acordata.
Documentul prezentat va avea in vedere precizarea modalitatilor, termenului de interventie si a duratelor de remediere a
defecţiunilor datorate viciilor de execuţie care ar putea apărea, a resurselor tehnice si de personal alocate pentru punerea în aplicare
a planului, detaliate pe categorii de lucrări ce ar putea necesita remedierea.
In mod conex, se vor prezenta condiţiile de întretinere în perioada post garanţie, respectiv descrierea facilitaţilor tehnice pe care
ofertantul le poate pune la dispoziţia autoritatii contractante dupa experirarea perioadei de grantie acordata, dar si condiţiile în care
se angajeaza la acest demers.
Ofertantul va detalia cerinţele pentru mentenanţa inclusiv pentru echipamente incluse în ofertă. Detaliile vor fi prezentate sub formă
de liste şi vor include: descrierea fiecărui echipament, cerinţele pentru mentenanţa periodică, senzitivitatea procesului legat de
respectivul echipament si durata de viaţă.
9. Garantii acordate.
Se va preciza durata de garantie acordata lucrărilor. Perioada de garantie a lucrarii va fi de minimum 36 de luni si se va exprima
global în luni calendaristice de la data întocmirii procesului - verbal de receptie la terminarea lucrarilor si reprezinta perioada de
timp cuprinsa între data receptiei la terminarea lucrarilor si data receptiei finale. Pe parcursul perioadei de garantie antreprenorul
are obligatia înlaturarii, pe cheltuiala sa, a tuturor viciilor si/sau deficientelor aparute datorita nerespectarii clauzelor si specificatiilor
contractuale sau a reglementarilor tehnice aplicabile, ofertantii avand obligatia de a-si cuantifica distinct in cadrul propunerii
financiare costurile previzionate.
Autoritatea contractanta îsi rezerva dreptul de a analiza si verifica conformitatea termenului ofertat din punctul de vedere al
asigurarii îndeplinirii de catre operatorii economici a cerintelor solicitate prin Caietul de sarcini, cu scopul protejarii acesteia
împotriva ofertelor care prevad termene nesustenabile/care nu pot fi fundamentate.
Ofertele care prevad o perioada de garantie nesustenabila/care nu poate fi fundamentata din punct de vedere tehnic, logistic si a
resurselor prevazute în oferta, de natura sa nu asigure satisfacerea cerintelor din Caietul de Sarcini, vor fi respinse ca neconforme.
10. Angajamentele ofertantului în raport cu autoritatea contractanta privind executia lucarilor care se contracteaza
Se vor prezenta: angajamentul neechivoc al ofertantului de a suporta in cazul adjudecarii contractului toate prejudiciile decurgând
din erori sau omisiuni referitoare la lucrarile executate, precum si descrierea modalitatii practice prin care se materializeaza acest
angajament si angajamentul de a nu subcontracta lucrari ulterior emiterii ordinului de începere a lucrarilor fara acceptul autoritatii
contractante, catre operatori economici care nu au fost nominalizati ca fiind subcontractanti de specialitate în cadrul ofertei în alte
conditii decât cele prevazute la art. 151 - 161 din H.G. nr. 395/2016, sub forma de documente autentice;

Nota 1:
În sensul celor de mai sus, urmatorii termeni au urmatoarele semnificatii:
-”Activitate” însemna un element bine definit si delimitat de actiune în cadrul contractului ce urmeaza sa fie atribuit, a carei realizare
presupune un timp estimat de realizare si un nivel alocat al resurselor necesare;
- ”Resurse” înseamna elemente necesare pentru realizarea unei activitati, cum ar fi: resurse materiale, echipamente (inclusiv utilaje,
instalatii, echipamente tehnice/tehnologice, etc.), resurse umane (forta de munca), resurse informationale (know-how, daca este
cazul), resurse financiare (capital, respectiv bani) si timp (durata).
- ”Succesiune logica” înseamna ordinea activitatilor cu mentiunea ca unele dintre activitati nu pot fi începute înainte de finalizarea
unei alte activitati, în timp ce alte activitati pot fi independente unele fata de celelalte, fie în acelasi timp sau una dupa alta (fara a
afecta logica generala a programului de realizarea a investitiei si scara aferenta timpului).
- ”Durata” înseamna zile lucratoare. Numarul de zile alocat va fi prezentat în zile lucratoare întregi, fara subdiviziuni de zile (orice
subdiviziuni se rotunjesc in plus), cu un total de 242 zile lucratoare/an, respectiv o medie 22 zile lucratoare pe luna.
Nota 2:
În cazul cand vor exista limitări, conditionări sau restrictii impuse de ofertant în raport cu cerintele caietului de sarcini, oferta va fi
declarată ca fiind neconformă. Specificatiile tehnice aferente caietului de sarcini reprezintă cerinte minimale referitoare la nivelul
calitativ, tehnic si de performantă, scop în care solutiile tehnice ofertate în cadrul propunerii tehnice pot face referire la atingerea
unor niveluri superioare.
Nota 3:
În cazul în care pe parcursul îndeplinirii contractului se constată faptul că nu sunt respectate elemente ale propunerii tehnice (sunt
inferioare sau nu corespund cerintelor prevăzute în caietul de sarcini) autoritatea contractantă îsi rezerva dreptul de a denunta
unilateral contractul/acordul-cadru ori de a solicita sistarea prestării serviciilor până la remedierea situatiei constatate.
Nota 4:
Orice necorelare, omisiune ori neconformitate constatată în privinta documentelor ofertei, în raport cu caietul de sarcini ori
prevederile legislatiei în vigoare, inclusiv în cazul lipsei unui document aferent propunerii financiare/tehnice si/sau completarea
gresită a unui document ori neprezentarea acestuia continând cel putin informatiile solicitate poate conduce la declararea ofertei ca
fiind neconformă. Nu se admite copierea în tot sau în parte a caietului de sarcini în cadrul propunerii tehnice, ofertantii având
obligatia de a proba conformitatea ofertei cu cerintele acestuia prin prezentarea propriei abordări asupra modului de îndeplinire a
contractului si de rezolvare a eventualelor dificultati legate de îndeplinirea acestuia, prin raportare la continutul propunerii tehnice
mai sus mentionat.
Nota 5:

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 05.11.2018 17:23 Pagina 15


Sistemul Electronic de Achizitii Publice

Autoritatea contractantă îsi rezervă dreptul de a analiza si verifica conformitatea valorilor/propunerilor/activitătilor ofertate/propuse
de operatorii economici in cadrul ofertei din punctul de vedere al îndeplinirii cerintelor solicitate prin caietul de sarcini, cu scopul
protejarii acesteia împotriva ofertelor ce contin valori/propuneri/activităti care intra în contradictie cu specificatiile tehnice stabilite
si/sau care sunt nesustenabile/care nu pot fi fundamentate. Ofertele care sunt nesustenabile/care nu pot fi fundamentate din punct
de vedere tehnic, logistic si a resurselor prevăzute în ofertă, de natură să nu asigure satisfacerea cerintelor din caietul de sarcini, vor
fi respinse ca neconforme.
Nota 6:
In situatia în care doua sau mai multe oferte prezinta acelasi pret si se gasesc pe primul loc, autoritatea contractanta va solicita
clarificari prin intermediul SEAP, în vederea prezentarii de catre operatorii economici a documentului/documentelor care contin noi
valori ale pretului ofertat (reofertare).

IV.4.2 Modul de prezentare al propunerii financiare


Propunerea financiara va cuprinde pretul total ofertat, care se completeaza în S.E.A.P., la rubrica special prevazuta în acest sens
„Oferta” ca expresie a valorii ofertate pentru executia întregului contract si care se compune din: pretul lucrarilor de constructii-
montaj, inclusiv a echipamentelor/utilajelor tehnologice si a dotarilor, cheltuielile legate de O.S. aferente si altele asemenea.
Valoarea ofertei va fi exprimata în lei (fara TVA).
Nota 1:
Ofertantul va elabora propunerea financiara astfel încât aceasta sa furnizeze toate informatiile solicitate cu privire la preturile si
tarifele respective (exprimate in Lei, fara TVA), precum si la alte conditii contractuale, financiare si comerciale legate de executia
lucrarilor prevazute in cadrul caietului de sarcini, astfel încât aceasta sa asigure realizarea întregilor cantitati de lucrari solicitate prin
caietul de sarcini, cel putin la nivelul calitativ stabilit, în conformitate cu prevederile legale aplicabile lucrarilor aferente contractului
Nota 2:
În sustinerea pretului ofertat se vor utiliza atât formularele puse la dispozitie de autoritatea contractanta cât si modelele emise prin
legislatia specifica, din care sa rezulte preturile unitare ce trebuie prezentate conform listelor de cantitati de lucrari anexa la caietul
de sarcini, respectiv urmatoarele formulare: F1– Centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv (care va include toate categoriile de costuri
care fac parte integranta din propunerea financiara indicate mai sus), F2 – Centralizatoarele cheltuielilor pe obiecte, F3 - Lista cu
cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari, F4 – Lista cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, C6 – Lista cuprinzând
consumurile de resurse materiale, C7 - Lista cuprinzând consumurile cu mana de lucru, C8 - Lista cuprinzând consumurile de ore
functionare a utilajelor de constructii, C9 - Lista cuprinzând consumurile privind transporturile.
Nota 3:
La calculul altor cheltuieli directe cu manopera (din recapitulatia devizului) se vor folosi coeficientii stabiliti de lege (C.A.M., T.V.A.,
etc.) si coeficienti proprii ai ofertantului. Ofertantul va prezenta detaliat cota de cheltuieli indirecte cu luarea în considerare a Anexei
nr. 6 „Structura si continutul cheltuielilor indirecte” aferenta „Ghidului privind elaborarea devizelor la nivel de categorii de lucrari si
obiecte de constructii pentru investitii realizate din fonduri publice” - Indicativ P 91/1-02. Nu se accepta preturi unitare diferite
pentru acelasi tip de operatiune/resurse, respectiv cote de cheltuieli indirecte/profit diferite în cadrul ofertei, ori necotarea unui
articol, a organizarii de santier.
Nota 4:
Propunerea financiară are caracter ferm si obligatoriu, din punctul de vedere al continutului si prevederilor acesteia pe toată
perioada de valabilitate a ofertei/durata acordului-cadru. Cu exceptia erorilor aritmetice, astfel cum sunt acestea definite la art. 134
alin. (10) din H.G. nr. 395/2016, nu vor fi permise alte omisiuni, necorelari sau ajustări ale propunerii financiare. Prin erori aritmetice
în sensul acestor dispozitii se înteleg inclusiv următoarele situatii:
a) în cazul unei discrepante între pretul unitar si pretul total, va fi luat în considerare pretul unitar, iar pretul total va fi corectat
corespunzător;
b) dacă există o discrepantă între litere si cifre, trebuie luată în considerare valoarea exprimată în litere, iar valoarea exprimată în
cifre va fi corectată corespunzător.
Nota 5:
Intra in obligatia ofertantilor sa demonstreze la prima cerere scrisa a comisiei de evaluare ca au inclus toate activitatile care trebuie
întreprinse de Antreprenor pentru a-si îndeplini obligatiile in cadrul Contractului, respectiv toate operatiunile, activitatile,
organizarea de santier necesare pentru executia lucrarilor in cauza astfel cum sunt acestea detaliate in caietul de sarcini,
cuantumurile aplicate pentru calculul altor cheltuieli directe cu manopera, cuantumul aplicat pentru calculul profitului, respectiv
toate cheltuielile legate de executie, manipulare, procurare, transport, testare, punere în functiune, inclusiv probe tehnologice,
eventualele remedieri in perioada de garantie si orice alte cheltuieli pâna la receptia finala. Nu se accepta necotarea oricareia dintre
elementele mai sus enumerate.
Nota 6:
În vederea comparării unitare a ofertelor, se solicită ca toate preturile să fie exprimate în cifre cu două zecimale. Niciun fel de cereri
si pretentii ulterioare ale ofertantului legate de ajustări de preturi, determinate de orice motive (cu exceptia situatiilor prevăzute
explicit în documentatia de atribuire si/sau prin dispozitiile legale aplicabile), nu pot face obiectul vreunei negocieri sau proceduri
litigioase între părtile contractante.

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 05.11.2018 17:23 Pagina 16


Sistemul Electronic de Achizitii Publice

Continuare sectiunea "IV.4.3 Modul de prezentare al ofertei":


Note: 8.Pentru pregatirea si transmiterea ofertei, ofertantul trebuie sa examineze toate documentele ce formeaza documentatia de
atribuire. Nerespectarea instructiunilor si neprezentarea formularelor solicitate completate în mod corespunzator sunt activitati
realizate pe riscul ofertantului, iar esecul de a depune o oferta care sa nu îndeplineasca cerintele minime si obligatorii de calificare si
instructiunile de prezentare/completare a documentelor indicate prin prezenta documentatie poate conduce la respingerea ofertei
ca fiind inacceptabila/ neconforma, cu aplicarea în mod corespunzator a dispozitiilor legale incidente. Ofertantii trebuie sa transmita
o oferta completa pentru toate activitatile ce fac obiectul acestui contract. Nu vor fi acceptate oferte care vor prezenta
activitati/cantitati incomplete.
9. Ofertantii poarta exclusiv raspunderea pentru examinarea cu atentia cuvenita a documentatiei de atribuire, inclusiv a oricarei
clarificari aduse documentatiei de atribuire în timpul perioadei de pregatire a ofertei prin raspunsurile autoritatii contractante la
solicitarile de clarificari, precum si pentru obtinerea tuturor informatiilor necesare cu privire la orice fel de conditii si obligatii care
pot afecta în vreun fel valoarea, conditiile stabilite, natura/continutul ofertei sau executia contractului.
10. Niciun cost suportat de operatorul economic pentru pregatirea si depunerea ofertei nu va fi rambursat. Toate aceste costuri vor
fi suportate de catre ofertanti, indiferent de rezultatul aplicarii procedurii de atribuire.
11. Prin depunerea unei oferte, ofertantul accepta în prealabil conditiile generale si particulare care guverneaza acest contract, dupa
cum sunt prezentate în aceasta documentatie de atribuire, ca singura baza a acestei proceduri de atribuire, indiferent de situatia ori
de conditiile proprii. Eventualele propuneri cu privire la clauzele obligatorii ale contractului se vor formula în scris, sub forma de
clarificari, pana la termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor, la sectiunea „Intrebari”. Eventualele propuneri cu privire la
clauzele specifice contractuale se vor formula în scris sub forma de clarificari, înainte de data limita stabilita pentru depunerea
ofertei, la sectiunea ”Întrebari” sau se vor prezenta în cadrul ofertei sub forma de propuneri de amendamente.
12. Prezumtia de legalitate si autenticitate a documentelor prezentate: ofertantul îsi asuma raspunderea exclusiva pentru legalitatea
si autenticitatea tuturor documentelor prezentate în original, copie si/sau copie “conforma cu originalul” în vederea participarii la
procedura.
13. Analizarea documentelor prezentate de ofertanti de catre comisia de evaluare nu angajeaza din partea acesteia nicio raspundere
sau obligatie fata de acceptarea acestora ca fiind autentice sau legale si nu înlatura raspunderea exclusiva a ofertantului sub acest
aspect, în conformitate cu prevederile art. 167 lit. h) din Legea nr. 98/2016. În acest sens, operatorii economici care nu si-au
îndeplinit conditiile contractuale si/sau care au prezentat documente false în cadrul prezentei proceduri de atribuire sau la alte
proceduri de atribuire a contractelor de achizitie publica vor fi respinsi, cu aplicarea în mod corespunzator a
dispozitiilor/consecintelor legale incidente.
14. Orice referire din cuprinsul prezentei documentatii de atribuire (inclusiv a caietului de sarcini), prin care se indica o anumita
atestare, autorizare, certificare, origine, sursa, productie, un procedeu special, o marca de fabrica sau de comert, un brevet de
inventie si/sau o licenta de fabricatie, o autorizatie/certificare/atestare, se va citi si interpreta ca fiind însotita de mentiunea „sau
echivalent”.

IV.4.3 Modul de prezentare al ofertei


Instructiuni privind derularea procedurii de atribuire:
a)Procedura de atrib. se va aplica integral prin mijloace electronice. În ac. sens numai op. ec. înregistrati în SEAP au dreptul de a
transmite oferta cf. preved. art. 58 din HG 395/2016.
b)Op. ec. au obligatia de a transmite oferta si DUAE în format electronic si numai pâna la data si ora limita stab. pentru dep. of. prev.
în anuntul de participare, în cond. prev. de art. 60 alin. (1) din HG 395/2016.
În conf. cu prev. art. 60 alin. (4) din HG 395/ 2016, doc. care se transmit prin mijl. electr. vor fi semnate cu semnătură electronică si
încărcate în SEAP în sectiunile specifice disponibile în sist. inf. si numai de către op. ec. înregistrati în procedură. (Lg. 455/2001)
Astfel, cu exceptia doc. expres indicate în prezenta documen., toate doc. prin care op. ec. demonstreaza îndeplinirea cerintelor din
doc. de atribuire, DUAE, prop. teh. si fin., precum si doc. care însotesc oferta se transmit prin SEAP în format electronic, în mod
obligatoriu semnate cu semnatura electronica extinsa a reprezentantului legal/ persoana împuternicită de reprez. legal al
ofertantului sau după caz, a asociatului/subcon./tertului sustinător.
c)Doc. eliberate de institutii oficiale sau terti tr. sa fie datate, semnate si parafate cf. preved.leg. în vig. si se vor prezenta scanate in
format color si lizibil, semnate de catre ofertant, pe proprie raspundere, cu mentiunea „cf. cu originalul”. Fisierele astfel rezultate se
vor încarca în S.E.A.P. la sectiunea corespunzatoare.
d)Ca dovadă preliminară pentru îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare mentionate în cadrul documen. de atrib., ofertantii vor
prezenta DUAE, pus la dispozitie de AC, atasat in format editabil (fisier de tip word) documen. de atrib., constând într-o declaratie
pe propria răspundere. DUAE se regaseste la Sectiunea „Documente atasate ce compun Documentatia de Atribuire” si se va
prezenta din partea ofertantului, ofertantului asociat, tertului sustinător si subcontrac. declarat până la termenul limită stabilit pt
dep. of. In cuprinsul DUAE op.ec.vor mentiona succint, dar precis, modul concret de îndeplinire a respectivelor cerinţe - inclusiv,
dacă au fost solicitate, diverse valori, cantităţi sau altele asemenea.
Înainte de atribuire contr.de achiz. pb., AC va solicita ofertantului clasat pe primul loc, după aplicarea criteriului de atribuire, să
prezinte doc. justificative actualizate prin care confirmă îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare, în cf. cu cerintele stabilite prin
DUAE si prin documen. de atribuire.
În situatia în care ofertantul clasat pe primul loc nu demonstrează în mod corespunzător îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare,
AC solicită ofertantului clasat pe locul următor să depună toate doc. justificative ca dovadă a inf. cuprinse în DUAE, în scopul

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 05.11.2018 17:23 Pagina 17


Sistemul Electronic de Achizitii Publice

verificării îndeplinirii criteriilor de calificare.


Aceeasi procedură de lucru se va aplica până va fi identificată oferta op. ec. care face dovada îndeplinirii tuturor criteriilor de
calificare în cf. cu cerintele stabilite prin DUAE si prin documen. de atribuire.
e)Reguli de comunicare
e1)Solicitarile de clarificari ref. la prezenta docum. de atribuire, se vor adresa în mod exclusiv în S.E.A.P. la Sectiunea „Întrebari” din
cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijl. electr. iar raspunsurile la acestea vor fi publicate în SEAP la Sectiunea
”Documentatie, clarificari si decizii” din cadrul anuntului de participare. Prin urmare, pt transmiterea solicitarilor de clarificari în
legatura cu documen. de atribuire op. ec. tr. să se înregistreze în SEAP ca op. ec. cf. prev. art. 5 din HG 395/2016.
AC va raspunde în mod clar, complet si fara ambiguitati, cât mai repede posibil, la orice clarificare solicitata, într-o perioada care nu
tr. sa depaseasca, de regula, 2 zile lucratoare (în functie de vol. si complex. răspunsurilor) de la primirea unei astfel de solicitari din
partea op. ec., cu cond. transmiterii solicitarii de clarificari în timp util de catre op. ec.
Pt clarificarile transmise dupa expirarea termenului prevazut la sectiunea I.1 din prezenta si care fac imposibila transmiterea
raspunsului în termen, AC va raspunde numai în cond. prev. de art. 153 din Lg. 98/2016. Prin urmare, recomandam op. ec. sa
manifeste un comportament diligent si să formuleze eventualele solicitari de clarificare cu celeritate;
e2)Pentru comunicarile ulterioare depunerii ofertelor: comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificare în legatura cu oferta
prin utilizarea facilitatilor teh. disponibile în SEAP (Sectiunea “Întrebari”) acordând în acest sens un termen de raspuns, de regula, de
cel mult 3 zile lucratoare de la primirea unei astfel de solicitari din partea comisiei de evaluare. Op. ec. vor transmite raspunsurile la
clarificari si eventualele doc. solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor prin intermediul SEAP (Sectiunea “Întrebari”), în format
electronic, semnate cu semnatura electronica extinsa, cf. prev. Lg. 455/2001.
f)Împreuna cu DUAE, prop. teh. si fin. se vor mai depune si urm. doc.:
1.Opisul continând indexul doc. depuse;
2.Scrisoarea de înaintare (cu referire la perioada de valab. a ofertei);
3.Dovada privind constituirea garan. de particip. În sit. în care se va prezenta un doc. eliberat de o soc. de asigurari se vor prezenta
în mod obligatoriu si doc. anexe aferente politei din care cel putin contr. de asigurare, cond. de asigurare, dovada platii primei de
asigurare si, dupa caz, dovada constituirii garantiei colaterale solicitate de soc. de asigurari;
4.Lista doc. din oferta care sunt confidentiale (daca este cazul), iar în absenta acestui doc. se prezumă că AC/ organismele
competente nu sunt tinute de obligatia prev. la art. 123, alin (1) din HG 395/2016. In cazul în care anumite elem. componente ale
ofertei se vor indica ca fiind confidentiale, op. ec. va prezenta dovedi si justifica temeinic caracterul de confidentialitate incident in
privinta acelor sectiuni din oferta;
5.Împuternicire legală - semnată de către administrator/ reprezentantul legal, sau un alt doc. legal echivalent, în cazul în care
semnatarul ofertei este altcineva decât administratorul/ repr. legal al firmei (trad. autoriz., daca este cazul). Prin împuternicire se va
autoriza semnatarul ofertei sa angajeze ofertantul pt atribuirea contractului.
6.Modelul de contract însusit. Modelul de contract (acord contractual) va trebui sa aiba mentiunea „Am citit si suntem de acord fara
rezerve cu termenii si conditiile contractuale prev. în Documentatia de Atribuire”.

Note:
1.În cazul în care exista incertitudini sau neclaritati în ceea ce priveste anumite doc. prezentate, AC îsi rezerva dreptul de a solicita
detalii, precizari sau confirmari suplim. atât de la ofertantul în cauza, cât si de la autorit. competente care pot furniza inf.în acest
sens.
2.Op. ec. trebuie să ia toate măsurile a.î. oferta să fie transmisă în S.E.A.P., numai în format electronic si numai până la data limită de
depunere a ofertelor, asa cum este aceasta evidentiată în cadrul invitatiei de participare. Riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forta
majoră, cad în sarcina op. ec. Ofertele depuse la o altă adresă decât cea stabilită în cadrul invitatiei de participare sau după expirarea
termenului limită pentru depunere, ori cele care nu fac dovada constituirii garantiei de participare vor fi respinse în conformitate cu
preved. art. 64 din HG 395/2016. Nu se acceptă oferte si/sau doc. nesemnate cu semnatură electronică extinsă validă a semnatarului
ofertei, bazată pe un certificat calificat nesuspendat sau nerevocat la momentul semnării ofertei în conf. cu prev. leg. referitoare la
semnatura electronică a semnatarului respectivelor doc. Op. ec. vor avea în vedere împrejurarea că lipsa criptării pretului ofertat în
SEAP conduce la imposibilitatea accesării eventualelor doc. deja încarcate la sectiunile aferente. 3. În cazul doc.emise de
institutii/organisme oficiale abilitate în acest sens doc. respective tr. sa fie semnate si parafate cf. prev. legale.
4.Orice op. ec. are dreptul de a-si modifica sau de a-si retrage oferta numai înainte de data limita stabilita pt dep. ofertei si numai
printr-o solicitare scrisa în acest sens. În cazul în care ofertantul doreste sa opereze modificari asupra ofertei deja depuse, acesta are
obligatia de a asigura transmiterea modificarilor respective de catre AC pâna la data limita pt dep. ofertelor. Pt a fi considerate parte
a ofertei deja depuse, modificarile tr. prezentate în conformitate cu prevederile prezentei documentatii de atribuire, cu
amendamentul ca în antentul fiecarui document prin care se modifica un doc. deja transmis se va înscrie în mod obligatoriu
mentiunea "MODIFICARI".
5.Dupa expirarea term. limita stabilit pt. dep. of., op. ec. nu are dreptul de a-si retrage sau de a-si modifica oferta în alte cond. decât
cele expres reglementate de legiuitor în acest sens si probarii circumstantelor respective.
6.Pt. a se evita aparitia de erori pe parcursul analizarii si verificarii doc. prezentate de ofertanti se solicita op. ec. sa procedeze la
numerotarea de la prima la ultima pag. a tuturor pag. din cadrul ofertei a.î. acestea sa poata fi identificate în mod facil.
7.Ofertantii au obligatia de elab. of. in cf. cu prev. documen. de atrib., scop in care se recomanda analizarea documen. de atrib. cu
grija cuvenita pt realizarea acestui demers si sa pregateasca oferta în lb. româna în cf. cu toate instructiunile, formularele,
prevederile contractuale si CS continute în aceasta documen. În acest scop, ofertantii vor avea în vedere împrej. ca modelul form.

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 05.11.2018 17:23 Pagina 18


Sistemul Electronic de Achizitii Publice

solicitate prin documen. de atribuire este unul orientativ scop în care acestia au dreptul de a utiliza inclusiv alte modele cu cond. ca
acestea sa contina cel putin datele continute de respectivele form. şi, după caz, alte inf. rezultate a fi necesare cf. disp. legale. Doc.
emise în lb. străine se vor prezenta însotite de traducerea autoriz. a acestora în lb. rom.

Sectiunea VI Informatii suplimentare

VI.1 Aceasta achizitie este periodica

Nu
Programul estimat de publicare a anunturilor viitoare : -

VI.2 Informatii privind fluxurile de lucru electronice

Se va utiliza sistemul de comenzi electronice: Nu


Se va accepta facturarea electronica: Nu
Se vor utiliza platile electronice: Nu

VI.3 Informatii suplimentare

VI.4 Proceduri de contestare

VI.4.1 Organismul de solutionare a contestatiilor


Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3; Localitate: Bucuresti; Cod Postal: 030084; Tara: Romania; Codul NUTS: RO321 Bucuresti;
Adresa de e-mail: office@cnsc.ro; Nr de telefon: +40 213104641; Adresa web a sediului principal al autoritatii/entitatii
contractante(URL) http://www.cnsc.ro;

VI.4.3 Procedura de contestare


Precizari privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:
Termenele de exercitare a căii de atac sunt cele prevăzute în Legea nr. 101/ 2016.

VI.4.4 Serviciul de la care se pot obtine informatii privind procedura de contestare


Comuna Jurilovca (Consiliul Local Jurilovca)
Adresa: Str. 1 Mai, Nr.2, Localitatea: Jurilovca; Localitate: Jurilovca; Cod Postal: 827115; Tara: Romania; Codul NUTS: RO225 Tulcea;
Adresa de e-mail: primariajurilovca@yahoo.com; Nr de telefon: +40 721713105; Adresa web a sediului principal al
autoritatii/entitatii contractante(URL) www.ecomunitate.ro;

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 05.11.2018 17:23 Pagina 19