Sunteți pe pagina 1din 9

Planificare calendaristică in conformitate cu programa școlară pentru clasa V-a (Limba engleza, L1) Aprobat prin ordin al ministrului

Nr. 3393 / 28.02.2017 pe structura anului şcolar 2019 / 2020 conform


ORDIN Nr. 3191/2019 din 20 februarie 2019

Str. Anton Pann, nr. 7,Voluntari – Ilfov


Tel./Fax : 031 412 79 05
Cod fiscal: 11269080
scoala1voluntari@yahoo.com

Nr._______/_____________
Disciplina: Limba engleză,L1
Clasa: a VI-a B, F Viză șef catedră .................................
Nr. ore: 2 ore /săptămână L1
Profesor: Fundeanu Andreea
Aria Curriculară: Limbă şi Comunicare
Manual : Limba modernă 1. Engleză – clasa a VI-a, Art Klett Viză director...........................

PLANIFICAREA ESTE ORIENTATIVĂ ŞI SE ADAPTEAZĂ NIVELULUI CLASEI

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
Anul școlar: 2019 - 2020
SEMESTRUL I

Nr. Unităţi de Competenţe specifice Conţinuturi Nr. Săptămâna Obs.


crt. învăţare ore
1 Starter Unit 4 S1-S2 INITIAL
09.09-13.09 TEST
16.09-20.09 PAPER

2 UNIT 1 1.1Identificarea informaţiilor esenţiale din Sugestii de contexte de comunicare/ 8 S3-S6 5


fragmente scurte înregistrate, referitoare la vocabular: Activităţi de interes: muzică, sport, 23.09-27.09 octombrie
aspecte cotidiene previzibile, atunci când se sporturi extreme, protecţia animalelor/ 30.09-04.10 – Ziua
I love vorbește rar și clar protecţia mediului 7.10-11.10 Internațion
watching 1.2. Identificarea semnificaţiei generale a 14.10-18.10 ală a
cartoons! mesajelor orale curente, clar și rar articulate Gramatică funcțională: Educației
1.3. Identificarea unor elemente culturale -A descrie activități
specifice limbii studiate -A dialoga pe teme cunoscute
2.1. Realizarea unei expuneri scurte, exersate, - A dialoga pe teme cunoscute
asupra unui subiect familiar
2.2. Participarea la scurte interacţiuni verbale cu
sprijin din partea interlocutorilor
2.3. Exprimarea unei păreri în legătură cu un Elemente de construcție a
subiect familiar/ o situaţie cunoscută Comunicării:
2.4. Manifestarea interesului pentru participarea la -Prezentul Simplu
schimbul verbal -Prezentul Continuu
3.1. Identificarea informaţiilor necesare din liste - Like/enjoy/love/hate + ing
sau din texte funcţionale simple (pliante, meniuri, - Adverbul de mod
orare, reclame)
3.2. Extragerea informaţiilor dintr-un text clar
structurat (articole de ziar/digitale simple,
broșuri), în care numerele și numele joacă un rol
important
3.3. Identificarea unor informaţii de detaliu dintr-
un document web
4.1. Completarea unui formular cu informaţii de
identificare (educaţie, interese, competenţe)
4.2. Prezentarea unei activităţi în scris, utilizând
cuvinte de legătură („și”, „dar”, „pentru că”)

European Day
of languages
3. UNIT 2 1.1Identificarea informaţiilor esenţiale din Sugestii de contexte de comunicare/ 8 S7-S10
fragmente scurte înregistrate, referitoare la vocabular: Activităţi de interes: 21.10-25.10
aspecte cotidiene previzibile, atunci când se muzică, sport, sporturi extreme, 28.10-01.11
Tomorrow it vorbește rar și clar protecţia animalelor/ protecţia mediului 04.11-08.11
will be cold 1.2. Identificarea semnificaţiei generale a 11.11-15.11
and windy mesajelor orale curente, clar și rar articulate Gramatică funcțională:
1.3. Identificarea unor elemente culturale - A dialoga pe teme cunoscute
specifice limbii studiate - A face invitaţii
2.1. Realizarea unei expuneri scurte, exersate, - A relata activităţi simple la timpul
Halloween asupra unui subiect familiar viitor
activities! 2.2. Participarea la scurte interacţiuni verbale cu
sprijin din partea interlocutorilor Elemente de construcție a
2.4. Manifestarea interesului pentru participarea la Comunicării:
schimbul verbal -Viitorul exprimat prin Will
3.1. Identificarea informaţiilor necesare din liste - May/Might
sau din texte funcţionale simple (pliante, meniuri, - Fraza condițională tip 1
orare, reclame)
3.2. Extragerea informaţiilor dintr-un text clar
structurat (articole de ziar/digitale simple,
broșuri), în care numerele și numele joacă un rol
important
3.3. Identificarea unor informaţii de detaliu dintr-
un document web
3.4. Manifestarea disponibilităţii pentru informare
prin lectură
4.1. Completarea unui formular cu informaţii de
identificare (educaţie, interese, competenţe)
4. UNIT 3 1.1Identificarea informaţiilor esenţiale din Sugestii de contexte de comunicare/ 6 S11-S13
fragmente scurte înregistrate, referitoare la vocabular: Persoane celebre: sportivi, 18.11-25.11
aspecte cotidiene previzibile, atunci când se exploratori, artiști 25.11-29.11
His hair was vorbește rar și clar 02.12-06.12
black 1.2. Identificarea semnificaţiei generale a Gramatică funcțională:
mesajelor orale curente, clar și rar articulate - A relata activităţi simple la timpul
1.3. Identificarea unor elemente culturale trecut
specifice limbii studiate - A dialoga pe teme cunoscute
2.1. Realizarea unei expuneri scurte, exersate,
asupra unui subiect familiar
2.3. Exprimarea unei păreri în legătură cu un Elemente de construcție a
subiect familiar/ o situaţie cunoscută Comunicării:
3.1. Identificarea informaţiilor necesare din liste - Verbul to be – Trecutul
sau din texte funcţionale simple (pliante, meniuri, Simplu
orare, reclame) - Întrebări folosind When/Where/
3.2. Extragerea informaţiilor dintr-un text clar Why/How, etc.
structurat (articole de ziar/digitale simple,
broșuri), în care numerele și numele joacă un rol
important
3.3. Identificarea unor informaţii de detaliu dintr-
un document web
4.1. Completarea unui formular cu informaţii de
identificare (educaţie, interese, competenţe)

1st Semester 1.1Identificarea informaţiilor esenţiale din Sugestii de contexte de comunicare/ 4 S14-S15
Revision fragmente scurte înregistrate, referitoare la vocabular: Universul personal, 09.12-13.12
aspecte cotidiene previzibile, atunci când se Persoane celebre: sportivi, exploratori, 16.12-20.12
vorbește rar și clar artiști, Activităţi de interes: muzică,
Summative 1.2. Identificarea semnificaţiei generale a sport, sporturi extreme, protecţia
Test mesajelor orale curente, clar și rar articulate animalelor/ protecţia mediului
1.3. Identificarea unor elemente culturale
specifice limbii studiate Gramatică funcțională:
2.1. Realizarea unei expuneri scurte, exersate, -A descrie activități
asupra unui subiect familiar -A dialoga pe teme cunoscute
Festivals - 2.3. Exprimarea unei păreri în legătură cu un - A dialoga pe teme cunoscute
Christmas subiect familiar/ o situaţie cunoscută -A relata activităţi simple la timpul
3.1. Identificarea informaţiilor necesare din liste trecut
sau din texte funcţionale simple (pliante, meniuri, - A dialoga pe teme cunoscute
orare, reclame) - A dialoga pe teme cunoscute
4.2. Prezentarea unei activităţi în scris, utilizând - A face invitaţii
cuvinte de legătură („și”, „dar”, „pentru că”) - A relata activităţi simple la timpul
viitor
Elemente de construcție a
Comunicării:
- Prezentul Simplu
- Prezentul Continuu
- Viitorul cu WILL
- Trecutul Simplu
- Adverbul de mod

VACANȚA DE IARNĂ
22.12 – 13.01

SEMESTRUL II

Nr. Unităţi de Competenţe specifice Conţinuturi Nr. Săptămâna Obs.


crt. învăţare ore
UNIT 4 1.1Identificarea informaţiilor esenţiale din fragmente Sugestii de contexte de comunicare/ 6 S16-S18 24 ianuarie
scurte înregistrate, referitoare la aspecte cotidiene vocabular: Universul personal 13.01-17.01 – Ziua
previzibile, atunci când se vorbește rar și clar 20.01-24.01 Unirii
He felt 1.2. Identificarea semnificaţiei generale a mesajelor Gramatică funcțională: 27.01-31.01 Principatel
relaxed orale curente, clar și rar articulate - A relata activităţi simple la timpul or Române
1.3. Identificarea unor elemente culturale specifice trecut (zi liberă)
limbii studiate - A dialoga pe teme cunoscute
2.1. Realizarea unei expuneri scurte, exersate, asupra
unui subiect familiar
2.2. Participarea la scurte interacţiuni verbale cu Elemente de construcție a
sprijin din partea interlocutorilor Comunicării:
2.3. Exprimarea unei păreri în legătură cu un subiect - Trecutul Simplu – verbe regulate
familiar/ o situaţie cunoscută Trecutul Simplu – verbe neregulate
2.4. Manifestarea interesului pentru participarea la
schimbul verbal
3.1. Identificarea informaţiilor necesare din liste sau
din texte funcţionale simple (pliante, meniuri, orare,
reclame)
3.2. Extragerea informaţiilor dintr-un text clar
structurat (articole de ziar/digitale simple, broșuri),
în care numerele și numele joacă un rol important
3.3. Identificarea unor informaţii de detaliu dintr-un
document web
3.4. Manifestarea disponibilităţii pentru informare
prin lectură
4.2. Prezentarea unei activităţi în scris, utilizând
cuvinte de legătură („și”, „dar”, „pentru că”)
4.3. Participarea la schimbul de mesaje scrise

UNIT 5 1.1Identificarea informaţiilor esenţiale din fragmente Sugestii de contexte de comunicare/ 6 S19-S21
scurte înregistrate, referitoare la aspecte cotidiene vocabular: Activităţi de interes: muzică, 03.02-07.02
previzibile, atunci când se vorbește rar și clar sport, sporturi extreme, protecţia 10.02-14.02
1.2. Identificarea semnificaţiei generale a mesajelor animalelor/ protecţia mediului 17.02-21.02
Where did orale curente, clar și rar articulate
you stay? 2.1. Realizarea unei expuneri scurte, exersate, asupra Gramatică funcțională:
unui subiect familiar - A descrie activităţi
2.2. Participarea la scurte interacţiuni verbale cu - A exprima acordul/ dezacordul
sprijin din partea interlocutorilor - A relata activităţi simple la timpul trecut
3.1. Identificarea informaţiilor necesare din liste sau - A face invitaţii
din texte funcţionale simple (pliante, meniuri, orare,
reclame) Elemente de construcție a
3.2. Extragerea informaţiilor dintr-un text clar Comunicării:
structurat (articole de ziar/digitale simple, broșuri), - Trecutul Simplu – verbe regulate
în care numerele și numele joacă un rol important Trecutul Simplu – verbe neregulate
3.3. Identificarea unor informaţii de detaliu dintr-un - Used to – afirmativ, negativ,
document web interogativ
3.4. Manifestarea disponibilităţii pentru informare
prin lectură
4.1. Completarea unui formular cu informaţii de
identificare (educaţie, interese, competenţe)
Valentine’s Day

SĂPTĂMÂNA “ȘCOALA ALTFEL” S22


24.02-28.02

UNIT 6 1.1Identificarea informaţiilor esenţiale din fragmente Sugestii de contexte de comunicare/ 8 S23-S26
scurte înregistrate, referitoare la aspecte cotidiene vocabular: Activităţi de interes: muzică, 02.03-06.03
previzibile, atunci când se vorbește rar și clar sport, sporturi extreme, protecţia 09.03-13.03
I’m going to 1.2. Identificarea semnificaţiei generale a mesajelor animalelor/ protecţia mediului 16.03-20.03
the museum orale curente, clar și rar articulate 25.03-29.03
1.3. Identificarea unor elemente culturale specifice Gramatică funcțională:
limbii studiate - A descrie activităţi
2.1. Realizarea unei expuneri scurte, exersate, asupra - A dialoga pe teme cunoscute
unui subiect familiar - A relata activităţi simple la timpul viitor
2.2. Participarea la scurte interacţiuni verbale cu
sprijin din partea interlocutorilor
2.3. Exprimarea unei păreri în legătură cu un subiect Elemente de construcție a
familiar/ o situaţie cunoscută Comunicării:
2.4. Manifestarea interesului pentru participarea la -Prezentul Continuu – folosit pentru a
schimbul verbal exprima viitorul
3.1. Identificarea informaţiilor necesare din liste sau -expresii de timp folosite cu timpul viitor
din texte funcţionale simple (pliante, meniuri, orare, -Prezentul Simplu folosit pentru a
reclame) exprima viitorul
3.2. Extragerea informaţiilor dintr-un text clar
structurat (articole de ziar/digitale simple, broșuri),
în care numerele și numele joacă un rol important
3.3. Identificarea unor informaţii de detaliu dintr-un
document web
3.4. Manifestarea disponibilităţii pentru informare
prin lectură
4.1. Completarea unui formular cu informaţii de
identificare (educaţie, interese, competenţe)

Mother’s Day
Revision toate Sugestii de contexte de comunicare/ 2 S27
01.04-05.04
Test Paper vocabular: Activităţi de interes: muzică,
sport, sporturi extreme, protecţia
animalelor/ protecţia mediului
Earth’s Day

Happy Easter!
Gramatică funcțională:
- A descrie activităţi
- A exprima acordul/ dezacordul
- A relata activităţi simple la timpul trecut
- A face invitaţii
- A dialoga pe teme cunoscute
- A relata activităţi simple la timpul viitor

Elemente de construcție a
Comunicării:
- Trecutul Simplu – verbe regulate
Trecutul Simplu – verbe neregulate
-Used to – afirmativ, negative,
interogativ
-Prezentul Continuu – folosit pentru a
exprima viitorul
-expresii de timp folosite cu timpul viitor
-Prezentul Simplu folosit pentru a
exprima viitorul
VACANȚA DE PRIMĂVARĂ
05.04 – 21.04
UNIT 7 1.2. Identificarea semnificaţiei generale a mesajelor Sugestii de contexte de comunicare/ 6 S28-S30
orale curente, clar și rar articulate vocabular: Ţări, mijloace de transport 22.04.24.03
1.3. Identificarea unor elemente culturale specifice 27.04-01.05
Did you go limbii studiate 04.05-08.05
by plane? 2.1. Realizarea unei expuneri scurte, exersate, asupra Gramatică funcțională:
unui subiect familiar - A descrie activităţi
2.2. Participarea la scurte interacţiuni verbale cu - A exprima acordul/ dezacordul
sprijin din partea interlocutorilor - A dialoga pe teme cunoscute
2.3. Exprimarea unei păreri în legătură cu un subiect - A compara
familiar/ o situaţie cunoscută
3.1. Identificarea informaţiilor necesare din liste sau Elemente de construcție a
din texte funcţionale simple (pliante, meniuri, orare, Comunicării:
reclame) - Adjectivul – grade de comparație
(comparativ, superlativ)
4.1. Completarea unui formular cu informaţii de - As..... as
identificare (educaţie, interese, competenţe) - Posesia folosind ‘s și of
4.2. Prezentarea unei activităţi în scris, utilizând
cuvinte de legătură („și”, „dar”, „pentru că”)
4.3. Participarea la schimbul de mesaje scrise

UNIT 8 1.1Identificarea informaţiilor esenţiale din fragmente Sugestii de contexte de comunicare/ 6 S31-S33
scurte înregistrate, referitoare la aspecte cotidiene vocabular: Universul personal 11.05-15.05
previzibile, atunci când se vorbește rar și clar 18.05-22.05
I never 1.2. Identificarea semnificaţiei generale a mesajelor 25.05-29.05
make my orale curente, clar și rar articulate Gramatică funcțională:
bed! 1.3. Identificarea unor elemente culturale specifice - A descrie activităţi
limbii studiate - A exprima acordul/ dezacordul
2.1. Realizarea unei expuneri scurte, exersate, asupra - A dialoga pe teme cunoscute
unui subiect familiar - A descrie obiceiuri
2.2. Participarea la scurte interacţiuni verbale cu
sprijin din partea interlocutorilor Elemente de construcție a
2.3. Exprimarea unei păreri în legătură cu un subiect Comunicării:
familiar/ o situaţie cunoscută - Have to / Don’t have to
2.4. Manifestarea interesului pentru participarea la - Had to
schimbul verbal - Must / Mustn’t
3.1. Identificarea informaţiilor necesare din liste sau - Mustn’t / Don’t have to
din texte funcţionale simple (pliante, meniuri, orare,
reclame)
3.2. Extragerea informaţiilor dintr-un text clar
structurat (articole de ziar/digitale simple, broșuri),
în care numerele și numele joacă un rol important
3.3. Identificarea unor informaţii de detaliu dintr-un
document web
3.4. Manifestarea disponibilităţii pentru informare
prin lectură
4.1. Completarea unui formular cu informaţii de
identificare (educaţie, interese, competenţe)
4.2. Prezentarea unei activităţi în scris, utilizând
cuvinte de legătură („și”, „dar”, „pentru că”)
4.3. Participarea la schimbul de mesaje scrise

Final toate Sugestii de contexte de comunicare/ 4 S34-S35 5 iunie –


vocabular: Activităţi de interes: muzică, 01.06-05.06 Ziua
Revision sport, sporturi extreme, protecţia Învățătorul
08.06-12.06
animalelor/ protecţia mediului , Ţări, ui
mijloace de transport, Universul personal
Summative Gramatică funcțională:
- A descrie activităţi
Test Paper - A exprima acordul/ dezacordul
- A relata activităţi simple la timpul trecut
- A face invitaţii
- A dialoga pe teme cunoscute
- A relata activităţi simple la timpul viitor
- A descrie obiceiuri
- A compara
Elemente de construcție a
Comunicării:
- Trecutul Simplu – verbe regulate
Trecutul Simplu – verbe neregulate
-Used to – afirmativ, negative,
interogativ
-Prezentul Continuu – folosit pentru a
exprima viitorul
-expresii de timp folosite cu timpul viitor
-Prezentul Simplu folosit pentru a exprima
Viitorul
- Adjectivul – grade de comparație
(comparativ, superlativ)
- As..... as
- Posesia folosind ‘s și of
- Have to / Don’t have to
- Had to
- Must / Mustn’t
- Mustn’t / Don’t have to