Sunteți pe pagina 1din 11

Planificare calendaristică in conformitate cu programa școlară pentru clasa V-a (Limba engleza, L1) Aprobat prin ordin al ministrului

Nr. 3393 / 28.02.2017 pe structura anului şcolar 2019 / 2020 conform


ORDIN Nr. 3191/2019 din 20 februarie 2019

Str. Anton Pann, nr. 7,Voluntari – Ilfov


Tel./Fax : 031 412 79 05
Cod fiscal: 11269080
scoala1voluntari@yahoo.com

Nr._______/_____________
Disciplina: Limba engleză
Clasa: a V-a C, F Viză șef catedră .................................
Nr. ore: 2 ore /săptămână L1
Profesor: FUNDEANU ANDREEA
Aria Curriculară: Limbă şi Comunicare Viză director...........................
Manual : Limba Modernă (L1), Limba engleză, clasa aV-a, Art Klett
PLANIFICAREA ESTE ORIENTATIVĂ ŞI SE ADAPTEAZĂ NIVELULUI CLASEI

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
Anul școlar: 2019 - 2020
SEMESTRUL I

Nr. Unităţi de Competenţe specifice Conţinuturi Nr. ore Săptămâna Obs.


crt. învăţare
1. Starter Unit 1.1 Identificarea sensului global al Sugestii de contexte de comunicare/ 4 S1-S2 Initial
unor mesaje și dialoguri uzuale, clar vocabular: 09..09-13.09
articulate
test
formule de salut, numerele de la 1 la 16.09-20.09
paper
100, culorile, zilele săptămâni,
1.2 Identificarea semnificației unor lunile anului, anotimpurile, obiecte
schimburi verbale uzuale și clar
din sala de clasă
articulate, în situația în care
interlocutorul oferă ajutor pentru a
facilita înțelegerea Gramatică funcțională:
- a participa la schimburi verbale
2.2 Stabilirea de contacte sociale pe orale / scrise simple;
baza unor formule conversaționale - a relata la timpul prezent;
simple (salut, bun rămas, prezentare, - a cere și a oferi informații.
mulțumire, instrucțiuni)
2.4 Manifestarea disponibilității
pentru participarea la dialog

4.1 Redactarea de mesaje simple și


scurte

4.3 Manifestarea disponibilității pentru


schimbul de mesaje scrise simple
2. UNIT 1 1.1 Identificarea sensului global al Sugestii de contexte de comunicare/ 6 S3-S5 5
unor mesaje și dialoguri uzuale, clar vocabular: 23.09-27.09 octombrie
We’re from articulate Țări și naționalități 30.09-04.10 – Ziua
the UK 07.10-11.10 Internațion
1.2 Identificarea semnificației unor ală a
Gramatică funcțională:
schimburi verbale uzuale și clar Educației
- a cere și a oferi informații;
articulate, în situația în care
interlocutorul oferă ajutor pentru a - a relata la timpul prezent;
facilita înțelegerea - a descrie persoane, locuri;
- a participa la schimburi verbale
2.1 Prezentarea simplă a unei persoane/ orale / scrise simple.
a unui personaj

2.2 Stabilirea de contacte sociale pe Elemente de construcție a


baza unor formule conversaționale Comunicării:
simple (salut, bun rămas, prezentare,
mulțumire, instrucțiuni)  pronume personale;
 adjective posesive
2.4 Manifestarea disponibilității
pentru participarea la dialog  articolul hotărât și nehotărât: „a /
an”, „the”;
3.2 Extragerea informațiilor dintr-un  Prezentul Simplu: forma afirmativă
text scurt, însoțit de ilustrații (forma lungă, forma scurtă).

4.1 Redactarea de mesaje simple și


scurte

4.2 Descrierea unor aspecte ale vieții


cotidiene (oameni, locuri, școală,
European Day familie, hobby-uri), folosind propoziții
of languages scurte
3. UNIT 2 1.1 Identificarea sensului global al Sugestii de contexte de comunicare/ 6 S6-S8
unor mesaje și dialoguri uzuale, clar vocabular: 14.10-18.10
Are they articulate Familia 21.10-25.10
twins? 28.10-01.11
1.2 Identificarea semnificației unor
Gramatică funcțională:
schimburi verbale uzuale și clar
- a participa la schimburi verbale
articulate, în situația în care
interlocutorul oferă ajutor pentru a orale / scrise simple;
facilita înțelegerea - a cere și a oferi informații;
- a relata la timpul prezent;
2.2 Stabilirea de contacte sociale pe - a descrie persoane, locuri.
baza unor formule conversaționale
simple (salut, bun rămas, prezentare, Elemente de construcție a
mulțumire, instrucțiuni) Comunicării:

 Prezentul Simplu: forma negativă


2.4 Manifestarea disponibilității (forma lungă, forma scurtă);
pentru participarea la dialog
 Prezentul Simplu: forma
3.2 Extragerea informațiilor dintr-un Interogativă și răspunsuri scurte;
text scurt, însoțit de ilustrații  Întrebări care încep cu „Wh-”:
„Who...?, What...?, When...?,
4.1 Redactarea de mesaje simple și Where...?, Which...?, How old...?”
scurte

4.2 Descrierea unor aspecte ale vieții


cotidiene (oameni, locuri, școală,
familie, hobby-uri), folosind propoziții
scurte
Halloween
activities!

4. 2 S9
Revision 04.11-08.11

Test paper
5. UNIT 3 1.1 Identificarea sensului global al Sugestii de contexte de comunicare/ 8 S10-S13
unor mesaje și dialoguri uzuale, clar vocabular: 11.11-15.11
Have you got articulate Animale de companie 18.11-25.11
a pet? 25.11-29.11
1.2 Identificarea semnificației unor 02.12-06.12
schimburi verbale uzuale și clar Gramatică funcțională:
articulate, în situația în care - a cere și a oferi informații;
interlocutorul oferă ajutor pentru a - a descrie persoane, locuri;
facilita înțelegerea - a participa la schimburi verbale
orale / scrise simple;
2.1 Prezentarea simplă a unei persoane
- a relata la timpul prezent;
2.4 Manifestarea disponibilității - a exprima cantitatea
pentru participarea la dialog

3.2 Extragerea informațiilor dintr-un Elemente de construcție a


text scurt, însoțit de ilustrații Comunicării:

4.1 Redactarea de mesaje simple și  Verbul „a avea” (have got) - forma


scurte afirmativă (forma lungă forma
scurtă);
4.2 Descrierea unor aspecte ale vieții  Verbul „a avea” (have got) - forma
cotidiene (oameni, locuri, școală,
negativă (forma lungă, forma scurtă);
familie, hobby-uri), folosind propoziții
scurte  Verbul „a avea” (have got) - forma
interogativă și răspunsuri scurte;
 Adjectivul și pronumele
demonstrativ:„this, that, these,
those”;
 Substantive numărabile și nenumărabile.
6. Festivals B 1.1 Identificarea sensului global al Sugestii de contexte de comunicare/ 2 S14
unor mesaje și dialoguri uzuale, clar vocabular: 09.12-13.12
Christmas articulate Festivaluri-Crăciunul
1.3 Manifestarea curiozității fata de
Gramatică funcțională:
unele elemente specifice spațiului
- a cere și a oferi informații;
cultural al limbii studiate
- a relata la timpul prezent;
2.4 Manifestarea disponibilității - a participa la schimburi verbale
pentru participarea la dialog orale / scrise simple;

3.2 Extragerea informațiilor dintr-un


text scurt, însoțit de ilustrații

4.2 Descrierea unor aspecte ale vieții


cotidiene (oameni, locuri, școală,
familie, hobby-uri), folosind propoziții
scurte

7. 1st Semester 1.1 Identificarea sensului global al 2 S15


Revision unor mesaje și dialoguri uzuale, clar 16.12-20.12
articulate
1.3 Manifestarea curiozității fata de
Summative unele elemente specifice spațiului
test cultural al limbii studiate
2.3 Exprimarea preferințelor
3.2 Extragerea informațiilor dintr-un
text scurt, însoțit de ilustrații
3.3 Identificarea informațiilor din
mesaje scrise simple de la prieteni
sau de la colegi
4.1 Redactarea de mesaje simple și
scurte
4.2 Descrierea unor aspecte ale vieții
cotidiene (oameni, locuri, școală,
familie, hobby-uri), folosind propoziții
scurte

VACANȚA DE IARNĂ
22.12 – 13.01
SEMESTRUL AL II LEA

Nr. Unităţi de Competenţe specifice Conţinuturi Nr. ore Săptămâna Obs.


crt. învăţare
8. UNIT 4 1.1 Identificarea sensului global al Sugestii de contexte de comunicare/ 6 S16-S18 24 ianuarie
unor mesaje și dialoguri uzuale, clar vocabular: 13.01-17.01 – Ziua
There’s a articulate Camerele casei 20.01-24.01 Unirii
huge garden 27.01-31.01 Principatel
1.2 Identificarea semnificației unor or Române
Gramatică funcțională:
schimburi verbale uzuale și clar (zi liberă)
- a cere si a oferi informații;
articulate, în situația în care
interlocutorul oferă ajutor pentru a - a relata la timpul prezent;
facilita înțelegerea - a participa la schimburi verbale
orale / scrise simple;
2.2 Stabilirea de contacte sociale pe - a descrie persoane, locuri.
baza unor formule conversaționale
simple (salut, bun rămas, prezentare,
mulțumire, instrucțiuni) Elemente de construcție a
Comunicării:
2.3 Exprimarea preferințelor
 Structuri care încep cu „There”:
2.4 Manifestarea disponibilității
„There is / There are”, „There isn’t /
pentru participarea la dialog
There aren’t”,
3.2 Extragerea informațiilor dintr-un  Forma interogativă: „Is there...? /
text scurt, însoțit de ilustrații Are there...?” și răspunsuri scurte;
 Prepoziții de loc: „in, on, under,
3.3 Identificarea informațiilor din next to, near, between, behind,
mesaje scrise simple de la prieteni opposite, in front of”.
sau de la colegi

4.1 Redactarea de mesaje simple și


scurte

4.2 Descrierea unor aspecte ale vieții


cotidiene (oameni, locuri, școală,
familie, hobby-uri), folosind propoziții
scurte
9. UNIT 5 1.1 Identificarea sensului global al Sugestii de contexte de comunicare/ 6 S19-S21
unor mesaje și dialoguri uzuale, clar vocabular: 03.02-07.02
I usually get up articulate Activități curente 10.02-14.02
early 17.02-21.02
2.2 Stabilirea de contacte sociale pe
Gramatică funcțională:
baza unor formule conversaționale
- a descrie persoane, locuri;
simple (salut, bun rămas, prezentare,
mulțumire, instrucțiuni) - a cere și a oferi informații;
- a participa la schimburi verbale
2.4 Manifestarea disponibilității orale / scrise simple;
pentru participarea la dialog - a relata la timpul prezent

3.2 Extragerea informațiilor dintr-un


text scurt, însoțit de ilustrații Elemente de construcție a
Comunicării:
4.1 Redactarea de mesaje simple și
scurte  Prezentul simplu – Forma afirmativa;
 Prezentul simplu - persoana a 3-a
4.2 Descrierea unor aspecte ale vieții
cotidiene (oameni, locuri, școală, singular: “s / es”;
familie, hobby-uri), folosind propoziții  Prepoziții de timp: “at, in, on”;
scurte  Adverbe de frecventa: “never, sometimes,
often, usually, always” (cu Present
Simple);
Valentine’s Day

Mother’s Day

SĂPTĂMÂNA “ȘCOALA ALTFEL” S22


24.02-28.02

10. UNIT 6 Sugestii de contexte de comunicare/ 8 S23-S26


1.1 Identificarea sensului global al vocabular: 02.03-06.03
What do you do unor mesaje și dialoguri uzuale, clar Timp liber 09.03-13.03
on Saturdays? articulate 16.03-20.03
Gramatică funcțională: 25.03-29.03
1.2 Identificarea semnificației unor
- a descrie persoane, locuri;
schimburi verbale uzuale și clar
articulate, în situația în care - a cere si a oferi informații;
interlocutorul oferă ajutor pentru a - a participa la schimburi verbale
facilita înțelegerea orale / scrise simple;
- a relata la timpul prezent;
2.1 Prezentarea simplă a unei persoane - a exprima ordinea

2.2 Stabilirea de contacte sociale pe Elemente de construcție a


baza unor formule conversaționale
Comunicării:
simple (salut, bun rămas, prezentare,
 Prezentul simplu – forma negativă;
mulțumire, instrucțiuni)
 Prezentul simplu – forma interoga-
2.4 Manifestarea disponibilității tivă și răspunsuri scurte;
pentru participarea la dialog  Întrebări specifice pentru Prezentul
Simplu;
3.2 Extragerea informațiilor dintr-un  Pronume personale;
text scurt, însoțit de ilustrații  Numeralul ordinal

3.3 Identificarea informațiilor din


mesaje scrise simple de la prieteni
sau de la colegi

4.1 Redactarea de mesaje simple și


scurte

2 S27
Revision 01.04-05.04

Test Paper

Earth’s Day

Happy Easter!

VACANȚA DE PRIMĂVARĂ
06.04 – 21.04
11. UNIT 7 1.1 Identificarea sensului global al Sugestii de contexte de comunicare/ 4 S28-S29
unor mesaje și dialoguri uzuale, clar vocabular: 22.04.24.03
I can cook articulate Propria persoană 27.04-01.05
very well!
1.2 Identificarea semnificației unor
Gramatică funcțională:
schimburi verbale uzuale și clar
articulate, în situația în care
interlocutorul oferă ajutor pentru a - a cere și a oferi informații;
facilita înțelegerea - a exprima preferințe;
- a participa la schimburi verbale
1.3 Manifestarea curiozității fata de orale / scrise simple;
unele elemente specifice spațiului - a da un ordin;
cultural al limbii studiate - a relata la timpul prezent;
- a descrie persoane, locuri;
2.1 Prezentarea simplă a unei persoane

2.2 Stabilirea de contacte sociale pe


baza unor formule conversaționale Elemente de construcție a
simple (salut, bun rămas, prezentare, Comunicării:
mulțumire, instrucțiuni)
 „A putea” – forma afirmativă și
2.1 Prezentarea simplă a unei persoane negativă;
 „A putea” – forma interogativă și
2.2 Stabilirea de contacte sociale pe răspunsuri scurte;
baza unor formule conversaționale
simple (salut, bun rămas, prezentare,
mulțumire, instrucțiuni)

2.4 Manifestarea disponibilității


pentru participarea la dialog

3.2 Extragerea informațiilor dintr-un


text scurt, însoțit de ilustrații

4.1 Redactarea de mesaje simple și


scurte

4.2 Descrierea unor aspecte ale vieții


cotidiene (oameni, locuri, școală,
familie, hobby-uri), folosind propoziții
scurte

12. UNIT 8 1.1 Identificarea sensului global al 8 S30-S33


unor mesaje și dialoguri uzuale, clar Sugestii de contexte de comunicare/ 04.05-08.05
articulate vocabular: 11.05-15.05
They’re looking
Cumpărături 18.05-22.05
at trainers 1.2 Identificarea semnificației unor 25.05-29.05
schimburi verbale uzuale și clar
articulate, în situația în care
Gramatică funcțională:
interlocutorul oferă ajutor pentru a
- a descrie persoane, locuri;
facilita înțelegerea
- a cere și a oferi informații;
1.3 Manifestarea curiozității fata de - a participa la schimburi verbale
unele elemente specifice spațiului orale / scrise simple;
cultural al limbii studiate - a relata la timpul prezent.
2.1 Prezentarea simplă a unei persoane

2.2 Stabilirea de contacte sociale pe


baza unor formule conversaționale Elemente de construcție a
simple (salut, bun rămas, prezentare, Comunicării:
mulțumire, instrucțiuni)
 Prezentul continuu: forma
2.1 Prezentarea simplă a unei persoane afirmativă;
 Prezentul continuu: reguli de
2.2 Stabilirea de contacte sociale pe scriere;
baza unor formule conversaționale  Prezentul continuu: forma negativă;
simple (salut, bun rămas, prezentare,  Prezentul continuu: forma
mulțumire, instrucțiuni)
interogativă și răspunsuri scurte;
2.4 Manifestarea disponibilității  Pronumele posesiv;
pentru participarea la dialog  Întrebări cu „Whose...?”

3.2 Extragerea informațiilor dintr-un


text scurt, însoțit de ilustrații

4.1 Redactarea de mesaje simple și


scurte

4.2 Descrierea unor aspecte ale vieții


cotidiene (oameni, locuri, școală,
familie, hobby-uri), folosind propoziții
scurte

Europe’s Day
13. 2nd 1.1 Identificarea sensului global al 4 S34-S35 5 iunie –
unor mesaje și dialoguri uzuale, clar 01.06-05.06 Ziua
Semester articulate Învățătorul
08.06-12.06
revision 1.3 Manifestarea curiozității fata de ui
unele elemente specifice spațiului
Final cultural al limbii studiate
2.3 Exprimarea preferințelor
revision
3.2 Extragerea informațiilor dintr-un
text scurt, însoțit de ilustrații
Summative 3.3 Identificarea informațiilor din
test mesaje scrise simple de la prieteni
sau de la colegi
4.1 Redactarea de mesaje simple și
scurte
4.2 Descrierea unor aspecte ale vieții
cotidiene (oameni, locuri, școală,
familie, hobby-uri), folosind propoziții
scurte