Sunteți pe pagina 1din 2

Prof: ...

Disciplina: ISTORIE
Clasa a XII-a Număr de ore pe săptămână: 1
PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
Anul școlar 2019/2020
SEMESTRUL I – 15 săptămâni

Nr.
Nr.
Unități de învățare Competențe specifice Conținuturi de Săpt. Obs.
crt.
ore
1. ♦ Prezentarea obiectului şi a
INTRODUCERE materiei. 1 S1
♦ Test predictiv.
2. 1.1. Construirea unor explicaţii şi ♦ Romanitatea românilor în
argumente intra- şi multidisciplinare cu 1 S2
viziunea istoricilor.
POPOARE ȘI SPAŢII privire la evenimente și procese
ISTORICE istorice. ♦ Descoperitori de noi spaţii si
1 S3
3.1. Compararea surselor istorice în culturi între sec. XV-XIX.
vederea stabilirii credibilităţii şi a ♦ Călători români acasă și în lume. 1 S4
3. validităţii informaţiei conţinută de ♦ Viziuni istoriografice despre
RECAPITULARE acestea. poporul român şi spaţiile istorice 1 S5
europene şi internaţionale.
4.
1.1. Construirea unor explicaţii şi
argumente intra- şi multidisciplinare cu
privire la evenimente şi procese
istorice.
2.3. Descoperirea constantelor în ♦ Sate, târguri şi orase din Europa şi
1 S6
desfăşurarea fenomenelor istorice din spaţiul românesc.
studiate.
4.4. Realizarea de conexiuni între
informaţiile oferite de sursele istorice şi
contextul vieţii cotidiene.

2.3. Descoperirea constantelor în


desfăşurarea fenomenelor istorice
S7
OAMENII, studiate.
SOCIETATEA ŞI 4.4. Realizarea de conexiuni între ♦ Constituţiile din România. 2
LUMEA IDEILOR informaţiile oferite de sursele istorice S8
şi contextul vieţii cotidiene.

1.1. Construirea unor explicaţii şi


argumente intra- şi multidisciplinare cu
privire la evenimente şi procese
istorice.
♦ Secolul XX – între democraţie şi S9
2.3. Descoperirea constantelor în
desfăşurarea fenomenelor istorice totalitarism. Ideologii şi practici 2
studiate. politice în România şi în Europa. S10
4.2. Integrarea cunoștințelor obţinute în
medii non-formale de învăţare în
analiza fenomenelor istorice studiate.

5. ♦ Autonomii locale şi instituţii S11


centrale în spaţiul românesc 2
2.2. Proiectarea unui demers de (secolele IX-XVIII). S12
cooperare pentru identificarea şi
realizarea unor scopuri comune.
STATUL ȘI POLITICA S13
2.3. Descoperirea constantelor în ♦ Statul român modern: de la
desfăşurarea fenomenelor istorice proiect politic la realizarea 2
studiate. României Mari (sec. XVIII-XX) S14

6.
Recapitulare semestrială 1 S15

Vacanța de iarnă - sâmbătă, 21 decembrie 2019 - duminică, 12 ianuarie 2020


SEMESTRUL II – 16 săptămâni
Nr.
Nr.
Unități de învățare Competențe specifice Conținuturi de Săpt. Obs.
crt.
ore
7. 1.1. Construirea unor explicaţii şi ♦ Politicile culturale şi românii din
argumente intra- şi multidisciplinare cu 1 S16
afara graniţelor.
privire la evenimente şi procese ♦ Diversitatea etnică, confesională
OAMENII, istorice. şi soluţiile politice în România
2.3. Descoperirea constantelor în modernă. Minorități naționale în S17
SOCIETATEA ŞI desfăşurarea fenomenelor istorice 1
România secolului XX.
LUMEA IDEILOR studiate. ♦ Viziuni despre modernizare în
4.2. Integrarea cunoștințelor obţinute în Europa secolelor XIX-XX : curente
medii non-formale de învăţare în şi politici culturale, identități 1 S18
analiza fenomenelor istorice studiate. naţionale şi identitate europeană.
♦ Redefinirea rolurilor statului de
la primul război mondial până la 1 S19
planul Schumann.
2.2. Proiectarea unui demers de Situaţia României.
8. STATUL ȘI POLITICA cooperare pentru identificarea şi ♦ România postbelică. Stalinism,
realizarea unor scopuri comune. naţional- comunism şi disidenţă 1 S20
2.3. Descoperirea constantelor în anticomunistă.
desfăşurarea fenomenelor istorice ♦ Construcţia democraţiei 1 S21
studiate postdecembriste.
♦ Statul român de la Autonomiile
9. Recapitulare locale până în perioada 1 S22
postdecembristă.
♦ Spaţiul românesc între diplomaţie
şi conflict în evul mediu şi la 1 S23
începuturile modernităţii.
RELAŢIILE 2.3. Descoperirea constantelor în
10. ♦ România şi concertul european;
INTERNAŢIONALE derularea fenomenelor istorice studiate.
de la „criza orientală” la marile 1 S24
alianţe ale sec. XX.
♦ România în perioada „războiului 1 S25
rece”.

Vacanța de primăvară - sâmbătă, 4 aprilie 2020 - marți, 21 aprilie 2020


RELAŢIILE 2.3. Descoperirea constantelor în ♦ România în perioada „războiului
11. 1 S26
INTERNAŢIONALE derularea fenomenelor istorice studiate. rece”.
1.1. Construirea unor explicaţii şi
argumente intra- şi multidisciplinare cu
♦ Biserica şi scoala în Evul Mediu
RELIGIA ŞI VIAŢA privire la evenimente şi procese
şi la începuturile modernităţii.
12. istorice. 1 S27
RELIGIOASĂ Construcţie ecleziastică şi implicare
3.1. Compararea surselor istorice în
laică.
vederea stabilirii credibilităţii şi a vali-
dităţii informaţiei conţinută de acestea.
3.1. Compararea surselor istorice în
vederea stabilirii credibilităţii şi a
♦ Protectorat religios şi identitate
RELIGIA ŞI VIAŢA validităţii informaţiei conţinută de
culturală în Europa şi spaţiul
13. acestea. 1 S28
RELIGIOASĂ românesc. Statul, Biserica şi
4.2. Integrarea cunoștințelor obţinute în
diaspora
medii non-formale de învăţare în
analiza fenomenelor istorice studiate.
3.1. Compararea surselor istorice în
vederea stabilirii credibilităţii şi a
validităţii informaţiei conţinută de S29
Recapitulare
14. acestea. ♦ Religia şi viaţa religioasă. 2
semestrială 4.2. Integrarea cunoștințelor obţinute în S30
medii non-formale de învăţare în
analiza fenomenelor istorice studiate.
3.1. Compararea surselor istorice în
vederea stabilirii credibilităţii şi a
Recapitulare validităţii informaţiei conţinută de
♦ Evoluţia statului român în
15. acestea. 1 S31
anuală contextul relațiilor internaționale.
4.2. Integrarea cunoștințelor obţinute în
medii non-formale de învăţare în
analiza fenomenelor istorice studiate
Activităţi extracurriculare şi extraşcolare S32 – Planificarea se află la
16. „ȘCOALA ALTFEL”
„Şcoala altfel: Să ştii mai multe, să fii mai bun!” decizia unității de învățământ