Sunteți pe pagina 1din 323

Engleza in 24 Zile – Oana Ciurea 1

Engleza in 24 Zile – Oana Ciurea 2


INTRODUCTION
INTRODUCERE

Hello! My name is Oana and I’ll be your guide throughout this English course. It will
help you study English by yourself, starting from a beginner level up to an intermediate
level. It is based on basic grammar notions, applied in exercises, texts and useful
expressions and dialogues. You can use this course at home, but also in the street or in
the car thanks to its audio support that will also help you with the pronunciation!
I hope you will enjoy it!

Salut! Numele meu este Oana şi te voi ghida de-a lungul acestui curs de limba engleză.
Te va ajuta să studiezi engleza singur, pornind de la un nivel de începător şi continuând
până la un nivel intermediary. Acesta se bazează pe reguli de gramatică elementare,
aplicate în exerciţii, texte şi expresii utile şi dialoguri. Poţi să foloseşti acest curs acasă,
dar şi pe stradă sau în maşină, mulţumită suportului audio care te va ajuta şi cu
pronunţia. Sper că îţi va plăcea!

Engleza in 24 Zile – Oana Ciurea 3


LESSON 1
LECŢIA 1

BASIC PHONETICS RULES


REGULI FONETICE ELEMENTARE

Limba engleză este o limbă aparte datorită sistemului fonetic de care dispune. Pentru a
putea citi, vorbi şi scrie în limba engleză, trebuie să îl cunoaştem. Iată care sunt
principalele sunete, împărţite pe categorii.

VOWELS
VOCALE
- Short Vowels
Vocale scurte
[Ǻ] precum în pig [pǺǺg] – porc; este o vocală cvasiînchisă, adică pronunţată cu limba
apropiată de cerul gurii, articulată cu o deschidere a gurii puţin mai relaxată decât o
vocală închisă; de asemenea, este o vocală semianterioară, pronunţată cu limba într-o
poziţie intermediară şi nerotunjită, adică pronunțată fără a rotunji buzele.
[e] precum în bed [be ed] – pat; vocală semiînchisă anterioară, articulată în partea
dinainte a cavității bucale şi nerotunjită.
[æ] precum în cat [kæ æt] – pisică; vocala corespunde unui sunte românesc care leagă ‚e’
de ‚a’
[Ǣ] precum în top [tǢ Ǣp] –bluză; vocală deschisă, pronunţată cu gura relativ largă şi cu
limba depărtată de cerul gurii (un sunet intermediar între ‚o’ şi ‚a’ din limba română )
posterioară, adică limba este plasată înspre partea posterioară a cavității orale, fără însă
a bloca fluxul de aer şi rotunjită
[Ȝ] precum în cut [cȜ Ȝt] – pisică; vocală semideschisă, pronunţată cu o deschidere a gurii
intermediară, posterioară şi nerotunjită; se pronunţă ca un ‚a’ românesc scurt.
[Ț] precum în put [pȚ Țt] – a pune; vocală cvasiînchisă semiposterioară rotunjită. În
limba româna, sunetul cel mai apropiat este ‚u’
[ǩ] precum în about [ǩ’baȚt] – despre; vocală mijlocie, pronun’ată cu o deschidere a
gurii intermediară centrală, articulată în partea de mijloc a cavităţii orale. Sunetul
românesc asemănător este ‚ă’
[i] precum în happy [hæpi] – fericit; vocală închisă, adică pronunţată cu limba apropiată
de cerul gurii, anterioară nerotunjită; canalul fonator se strâmtează, dar într-o măsură
mai mică decît în cazul consoanelor
[u] precum în actually ['æktuǩli] – de fapt; vocală închisă posterioară rotunjită,
asemănătoare vocalei româneşti ‚u’.

- Long vowels
Vocale lungi
Sunt recunoscute în transcrierea fonetică după simbolul [:] care le însoţeşte.

[i:] precum în sheep [∫i:


i:p]
i: - oaie

Engleza in 24 Zile – Oana Ciurea 4


[ǡ:] precum în father [fǡ:
ǡ:ðǩ]
ǡ: - tată
[Ǥ:] precum în door [dǤ:
Ǥ:]
Ǥ: - uşă
[u:] precum în boot [bu:
u:t]
u: - cizmă
[3:] precum în bird [b3:
3:d]
3: - pasăre

DIFTONGS
DIFTONGI
[eǺ] precum în make [meǺk] – a face
[aǺ] precum în lie [laǺ] – a minţi
[ǤǺ] precum în boy [bǤǺ] - băiat
[ǩȚ] precum în note [nǩȚt] - notiţă
[aȚ] precum în now [naȚ] - acum
[Ǻǩ] precum în real [rǺǩl] - real
[eǩ] precum în hair [heǩ] - păr
[Țǩ] precum în sure [∫Țǩ] - sigur
[uǩ] precum în actually ['æktuǩli] – de fapt
[iǩ] precum în here [hiǩ] - aici

TRIFTONGS
TRIFTONGI
[aǺǩ] precum în fire [faǺǩ] - foc
[aȚǩ] precum în hour [aȚǩ] - oră

CONSONANTS
CONSOANE
[b] precum în back [bæk] - spate
[k] precum în cat [kæ æt] - pisică
[d] precum în day [deǺ] - zi
[f] precum în fat [fæt] - gras
[g] precum în get [get] – a obţine
[h] precum în hot [hǢt] – fierbinte; uneori aceasta consoană este mută (nu se aude),
precum în hour [aȚǩ]
[Ȣ] precum în pleasure ['pleȢǩ] – plăcere; în limba română corespunde sunetului ‚j’
[dȢ] precum în jump [dȢȜmp] – a sări; în limba română acest sunet se aude în grupul
‚ge’, ‚gi’
[l] precum în let [let] – a lăsa
[m] precum în summer ['sȜmǩ] - vară

Engleza in 24 Zile – Oana Ciurea 5


[n] precum în sun [sȜn] - soare
[ŋ] precum în sing [sǺŋ] – a cânta
[p] precum în pen [pen] - stilou
[r] precum în red [red] - roşu
[s] precum în soon [su:n] – în curând
[∫] precum în ship [∫Ǻp] – oaie; în limba română corespunde sunetului ‚ş’
[t∫] precum în cheese [t∫i:z] - brânză; în limba română acest sunet se aude în grupul
‚ce’, ‚ci’
[t] precum în ten [ten] - zece
[θ] precum în thing [θǺŋ] - lucru; pentru a reuşi să il pronunţi, aşază vârful limbii între
dinţi şi spune „s”
[ð] precum în then [ðen] - atunci; pentru a reuşi să il pronunţi, aşază vârful limbii între
dinţi şi spune „z”
[v] precum în view [vju:] – vedere, privelişte
[z] precum în zero [zǺǩrǩȚ] - zero

SEMIVOWELS
SEMIVOCALE
[j] precum în year [jǺǩ] - an
[w] precum în wet [wet] - ud

THE ALPHABET
ALFABETUL

Alfabetul limbii engleze este compus din 26 de litere care individual se citesc după cum
urmează:
A [eǺ] G [ȴi:] L [el] Q [kju:] V [vi:]
B [bi:] H [eit∫] M [em] R [ǡ:] W [dΛbǩl ju:]
C [si:] I [aǺ] N [en] S [es] X [eks]
D [di:] J [ȴeǺ] O [ǩu] T [ti:] Y [wai]
E [i:] K [kei] P [pi:] U [ju:] Z [zed]
F [ef]

Listen and repeat!


Ascultă şi repetă!

Engleza in 24 Zile – Oana Ciurea 6


Aflate în componenţa cuvintelor, literele alfabetului pot suferi modificări din punct de
vedere al pronunţiei. Iată câteva exemple:

A, a - name [ne
eǺm] - nume; car [‘ka:
a:]
a: - maşină; man ['mæ
æn] -bărbat; an [ǩn]-
un, o;
B, b - big [b
bǺg] - mare ; brother [b
brȜðǩ] - frate
C, c - ceiling [‘s
si:lǺŋ] - tavan ; cat [k
kæt] - pisică
D, d - dear [d
dǺǩ] - drag; donkey [d
dǢŋki] - măgar
E, e - degree [dǺǺ’gri:
i:]
i: - grad; best [‘be
est] – cel mai bun; jacket [‘ȴækǩ
ǩt] -
geacă
F, f – face [ffeǺs] - faţă
G, g – genie [ȴ
ȴi:ni] - spiriduş; game [g
geǺm] - joc
H, h – home [‘hǩum] - acasă; hour [auǩ] - oră
I, i – fire [‘fa
aǺǩ] - foc; pupil [‘pju:pǩ
ǩl] - elev; trip [trǺǺp] - excursie
J, j – jump [‘ȴ
ȴȜmp] – a sări
K, k – key [‘ki:] - cheie
L, l – language [‘llæŋgwiȴ] - limbaj
M, m – moon [‘mu:n] - lună
N, n – nature [‘n
neǺt∫ǩ] - natură
O, o – ocean [‘ǩu
ǩu∫ǩn]
ǩu -ocean; job [‘ȴǢb] - slujbă
P, p – pig [p
pǺg] - porc
Q, q – question [‘k
kwest∫ǩn] - întrebare
R, r – rock [‘rrǢk] - piatră; robber [‘rrǢbǩ
ǩ] - hoţ
S, s – school [s
sku:l] - şcoală
T, t – tooth [ttu:θ
θ] - dinte
U, u – universe [ju:nǺv3:s] - univers;fun [fΛn] - distractiv; fur [f3:] - blană
V, v – verb [v
v3 :b] - verb
W, w – vowel [vau
uǩl] - vocală; way [w
weǺ] - drum
X, x – X-ray [eks
eksreǺ]
eks – rază X; wax [wæks
ks]
ks - ceară
Y, y – you [‘ju:
ju:]
ju: - tu; young [‘jjȜŋ] - tânăr
Z, z – zebra [z
zi:brǩ] - zebră

Listen and repeat!


Ascultă şi repetă!

Engleza in 24 Zile – Oana Ciurea 7


Exercises
Exerciţii

1. a. Listen and number the abbreviations (1-6) in the order that you hear
them.
Ascultă şi numerotează abrevierile (1-6) în ordinea în care le auzi.

OK ___ NYC ___


CIA ___ UK ___
VIP ___ USA ___

b. Repeat the abbreviations!


Repetă abrevierile!

2. a. Listen and complete with letters from the box.


Ascultă şi completează cu literele din chenar.

A E I O U R
/i:/ B C D _ G P T V
/e/ FLMNSXZ
/eǺ/ _ H J K
/u:/ Q _ W
/aǺ/ _ Y
/ǩu/ _
/ǡ:/ _

b. Repeat the letters of the alphabet.


Repetă literele alfabetului.

Engleza in 24 Zile – Oana Ciurea 8


LESSON 2
LECŢIA 2

Reading & Listening Exercise: WHO ARE YOU?


Exerciţiu de citire şi ascultare: CINE EŞTI TU?

1. Listen to the contexts below.


Ascultă contextele de mai jos.

Hello! I am Joan. And who are you? Salut! Eu sunt Joan. Şi tu / dumneata /
['hǩlǩȚ] ['aǺm 'dȢǩȚæn] ['ænd 'hu: 'ǡ: ju:] dumneavoastră cine eşti / sunteţi?

I am Peter. Who is he? Eu sunt Peter. Cine este el?


['aǺ em 'pi:tǩ] ['hu: 'Ǻz 'hi:]

He is my colleague, Mr. Murphy. El este colegul meu, Dl. Murphy.


['hi: 'Ǻz 'maǺ 'kǢli:g 'mǺstǩ 'm3:fi]

And she? Who is she? Dar ea? Ea cine este?


['ænd '∫i:] ['hu: 'Ǻz '∫i:]

She is Donna. We are friends. Ea este Donna. Noi suntem prieteni.


['∫i: 'Ǻz 'dǢna ] ['wi: 'ǡ: 'frendz]

And who are they? Si ei cine sunt?


['ænd 'hu: 'ǡ: 'ðeǺ]

They are Mr. and Mrs. Johnson. Ei sunt domnul şi doamna Johnson.
['ðeǺ 'ǡ: 'mǺstǩ 'ænd 'mǺsǺz 'dȢǢnsǩn]

2. Listen again and follow the texts at the same time.


Ascultă din nou şi urmăreşte textele în acelaşi timp.

3. Read and repeat the texts as many times as necessary.


Citeşte şi repetă textele de câte ori este nevoie.

Reading & Listening exercise: At the reception desk


Exerciţiu de citire şi ascultare: La recepţie

Receptionist: Good morning! Welcome to The London English School. What’s your
name?
Student: Robert.
Receptionist: Can you spell that, please?
Student: R-O-B-E-R-T

Engleza in 24 Zile – Oana Ciurea 9


Receptionist: And your surname?
Student: Tusane.
Receptionist: Sorry, can you repeat that please?
Student: Tusane, T-U-S-A-N-E
Receptionist: Thank you.
Student: You’re welcome.Good-bye.

Vocabulary
Vocabular

who [hu:] = cine


my [maǺ] = meu, mea, mei, mele
colleague [kǢli:g] = coleg
Mr., mister [mǺstǩ] = Dl., domnul
Mrs [mǺsǺz] = D-na, doamna
Ms [mǺz] = D-ra, domnişoara
and [ænd] = şi
friends [frendz] = prieteni
welcome to [welcǩm tȚ] = bine aţi venit la
school [sku:l] = şcoală
what [wǢt] = ce
(first) name [f3:t neǺm] = prenume
surname [s3:neǺm] = nume (de familie)
can you spell [kæn ju: spel] = puteţi spune pe litere
please [pli:z] = vă rog
thank you [θæŋk ju:] = mulţumesc
You’re welcome! [ju: ǩ welcǩm] = Cu plăcere!
call me [kǤ:l mi:] = spuneţi-mi
Hello! [hǩlǩȚ] = Bună! Salut!
Good morning! [gȚd mǤ:niŋ] = Bună dimineaţa!
Good afternoon! [gȚd ,ǡ:ftǩ’nu:n] = Bună ziua!
Good evening! [gȚd i:vniŋ] = Bună seara!
Good night ! [gȚd naǺt] = Noapte bună!
Good bye! [gȚd baǺ] = La revedere!
Bye! [baǺ] = Pa!

Exercises
Exerciţii

1. Listen to the text.


Ascultă textul.

Engleza in 24 Zile – Oana Ciurea 10


2. Listen and repeat the new words.
Ascultă şi repetă cuvintele noi.

3. Read the text.


Citeşte textul.

4. Translate the text into Romanian.


Tradu textul în limba română.

Grammar box

TO BE (1)
A FI (1)

În textul de mai sus am întalnit două aspecte gramaticale importante: verbul a fi (to be )
şi pronumele subiect (subject pronoun).

SUBJECT PRONOUN TO BE Short Form Romanian


*
I am I’m (Eu) sunt
**
You are You’re (Tu) eşti
He is He’s (El) este
She is She’s (Ea) este
***
It is It’s (El/Ea) este
We are We’re (Noi) suntem
*
You are You’re (Voi) sunteţi
They are They’re (Ei/Ele) sunt
*
Pronumele subiect I se scrie cu majusculă indiferent de locul în propoziţie.
**
Pronumele subiect YOU poate face referire atât la persoana a doua singular (TU, DUMNEATA) cât şi la
persoana a doua plural (VOI, DUMNEAVOASTRĂ).
***
Pronumele subiect IT, persoana a treia singular (EL, EA), este folosit pentru non-persoane (lucruri,
fenomene, animale etc).

Listen and repeat!


Ascultă şi repetă!

Pentru a forma propoziţii negative, adaugăm negaţia NOT lângă verbul 'TO BE', astfel:

SUBJECT PRONOUN TO BE Short Form Romanian


I am not I’m not (Eu) nu sunt
*
You are not You aren’t (Tu) nu eşti
He is not He isn’t (El) nu este
She is not She isn’t (Ea) nu este
**
It is not It isn’t (El/Ea) nu este
We are not We aren’t (Noi) nu suntem
*
You are not You aren’t (Voi) nu sunteţi
They are not They aren’t (Ei/Ele) nu sunt

Engleza in 24 Zile – Oana Ciurea 11


Listen and repeat!
Ascultă şi repetă!

Pentru a forma întrebări folosind verbul 'TO BE', nu trebuie decât să inversezi locul
pronumelui subiect cu cel al verbului.

Question Short answers Romanian


Am I happy? Yes, I am. Sunt eu fericit?Da, sunt.
Are you happy? Yes, I am. / No, I’m not. Eşti tu fericit? Da, sunt. /
Nu, nu sunt.
Is he / she / it happy? Yes, he is. No, he isn’t. Este el / ea fericit / ă? Da,
el este / Nu, nu este.
Are we happy? Yes, we are. Suntem noi fericiţi? Da,
suntem.
Are you happy? Yes, we are. No, we Sunteţi voi fericiţi? Da,
aren’t. suntem. / Nu, nu suntem.
Are they happy? Yes, they are. No, they Sunt ei fericiţi? Da, sunt. /
aren’t. Nu, nu sunt.

Uneori folosim cuvinte interogative, precum WHO. Acestea se aşază la începutul


întrebării.
Who are you? Cine eşti tu?
[hu: ǡ: ju:]

Listen and repeat!


Ascultă şi repetă!

Exercises
Exerciţii

1. a. Complete the blank spaces with the subject pronoun or the correct form of
the verb TO BE.
Completează spaţiile goale cu pronumele subiect sau cu forma potrivită a
verbului TO BE.

a. She ___is__Dr. Smith.


b. ______ are Mr. and Mrs. Johnson.
c. We________friends.
d. He______ my colleague.
e. ______ are my friends.
f. ____ am Paul.
g. This _____Carlos.

Engleza in 24 Zile – Oana Ciurea 12


h. She ______ Sara, my sister.
i. I _____Maria. And who____ you?

b. Listen and check the sentences. Then, repeat.


Ascultă şi verifică propoziţiile. Apoi, repetă.

2. a. Match the questions in column A with the answers in column B.


Potriveşte întrebările din coloana A cu răspunsurile din coloana B.

A B
a. Who are you? 1. She’s Donna.
b. Who is he? 2. He is my colleague.
c. Who is she? 3. They are my neighbours.
d. Who are they? 4. I’m Helen.

a
4

b. Listen, check and repeat the questions and answers.


Ascultă, verifică şi repetă întrebările şi răspunsurile.

Grammar box

TO BE (2)
A FI (2)

Verbul TO BE poate fi folosit:


• pentru a exprima vârsta
I am eleven. Eu am unsprezece ani.
['aǺ em Ǻlevǩn]
Anna is four. Ana are patru ani.
[æna Ǻz fǤ:]
• pentru a exprima naţionalitatea
I am Romanian. Eu sunt român.
['aǺ em rȚmeǺnǺǩn]
You’re French. Tu eşti francez.
[ju:ǩ frent∫]
• pentru a exprima profesia
I am a teacher. Eu sunt profesor.
['aǺ em ǩ tǺt∫ǩ]
He’s a student. El este student.
['hǺz ǩ stju:dǩnt]
• cu un adjectiv
I’m happy. Eu sunt fericit.

Engleza in 24 Zile – Oana Ciurea 13


[aǺm hæpǺ]
It’s easy. Este uşor.
[Ǻts i:zi]
• cu un substantiv
I am your sister. Eu sunt sora ta.
['aǺ em jǤ: sǺstǩ]
They are my dogs. Ei sunt câinii mei.
[ðeǺ ǡ: maǺ dǢgs]
• cu sensul de „există”, „se află”, „se găseşte” în expresiile „there is”, there
are”
There is a box on the table. Pe masă este o cutie.
[ðeǩ Ǻz ǩ bǢks Ǣn ðǩ teǺbǩl]
There are two boxes on the table. Pe masă sunt două cutii.
[ðeǩ ǡ: tȚ bǢksi:z Ǣn ðǩ teǺbǩl]

Listen and repeat!


Ascultă şi repetă!

Exercises
Exerciţii

1. a. Complete the blank spaces using am, is, are.


Completează spaţiile libere folosind am, is, are.

a. It ___is___ my family.
b. They _________ my parents.
c. Lucy ________ English.
d. We __________ in the garden.
e. It _________my book.
f. Maria and Anna ________students.
g. I _________ happy.

b. Translate the sentences in a. into Romanian.


Tradu propoziţiile de la a. în limba română.

2. a. Put the sentences in their negative form.


Transformă la negativ următoarele propoziţii.

a. It’s hot today. _It isn’t hot today.___________________________________________


b. I’m at home. ___________________________________________________________
c. My friends are here. _____________________________________________________
d. You’re a teacher. _______________________________________________________
e. We’re at the cinema. ____________________________________________________
f. It is difficult. ___________________________________________________________

Engleza in 24 Zile – Oana Ciurea 14


g. Katty is happy. _________________________________________________________

b. Translate the negative sentences in a. into Romanian.


Tradu propoziţiile negative de la a. în limba română.

3. a. Transform the statements into questions.


Transformă afirmaţiile în întrebări.

a. I’m late. ___Am I late?___________________________________________________


b. You’re ill. _____________________________________________________________
c. We’re right. ___________________________________________________________
d. He’s fifteen. ___________________________________________________________
e. It’s cold. ______________________________________________________________
f. The school is in this street. ________________________________________________
g. My books are in the bag. _________________________________________________

b. Translate the questions in a. into Romanian.


Tradu întrebările de la a. în limba română.

Reading & Listening exercise: HOW OLD ARE YOU?


Exerciţiu de citire şi ascultare: CÂŢI ANI AI?

1. Listen to the contexts below.


Ascultă contextele de mai jos.

I am Albert. I am twenty years old. Eu sunt Albert. (Eu) Am douăzeci de ani.


['aǺ em 'ælbǩt] ['aǺ em 'twenti 'jǺǩz ǩȚld]

How old are you? Tu câţi ani ai?


['haȚ ǩȚld ǡ: ju:]

I am nineteen. How old is he? Eu am nouăsprezece ani. El câţi ani are?


['aǺ em nainti:n] [haȚ ǩȚld Ǻz hi:]

He is eleven. How old are they? El are unsprezece ani. Câţi ani au ei / ele?
[hi: Ǻz Ǻ’levǩn ] [haȚ ǩȚld ǡ: ðeǺ]

They are five and seven years old. Ei au cinci şi şapte ani.
[ðeǺ ǡ: faǺv ænd sevǩn 'jǺǩz ǩȚld]

2. Listen again and follow the texts at the same time.


Ascultă din nou şi urmăreşte textele în acelaşi timp.

3. Read and repeat the texts as many times as necessary.

Engleza in 24 Zile – Oana Ciurea 15


Citeşte şi repetă textele de câte ori este nevoie.

Useful expressions box


In limba engleză exprimăm vârsta folosind verbul TO BE, spre deosebire de limba
română unde utilizăm „a avea”. O traducere mot-a-mot ar fi:
I am 20 years old. – Eu sunt în vârstă de 20 de ani.
[aǺ em tȚentǺ jǺǩs ǩȚld]

Useful expressions box

NUMBERS
NUMERE

0 = zero / oh ['ziǩrǩȚ] / ['ǩȚ]


1 = one ['wȜn]
2 = two ['tu:]
3 = three ['θri:]
4 = four ['fǤ:]
5 = five ['faǺv]
6 =six ['sǺks]
7 = seven ['sevǩn]
8 = eight ['eǺt]
9 = nine ['naǺn]
10 = ten ['ten]
11 = eleven [Ǻ'levǩn]
12 = twelve ['twelv]
13 = thirteen [‚θ3:’ti:n]
14 = fourteen [‚fǤ:’ti:n]
15 = fifteen [‚fǺf’ti:n]
16 = sixteen [‚sǺks’ti:n]
17 = seventeen [‚sevǩn’ti:n]
18 = eighteen [‚eǺ’ti:n]
19 = nineteen [‚naǺn’ti:n]
20 = twenty ['twenti]

Listen and repeat!


Asculă şi repetă!

Engleza in 24 Zile – Oana Ciurea 16


Exercises
Exerciţii

1. Make up questions with How old is / are...?


Formulează întrebări cu How old is / are...?

a. your brother
__How old is your brother?_________________________________________________
b. your sister
________________________________________________________________________
c. your car
________________________________________________________________________
d. your parents
________________________________________________________________________
e. you
________________________________________________________________________
f. your mobile phone
________________________________________________________________________
g. your children
________________________________________________________________________
h. your computer
________________________________________________________________________

2. Say it in English.
Spune în limba engleză.

a. Câţi ani ai? Eu am 20 de ani.


b. Câţi ani are el? El are 18 ani.
c. Câţi ani are ea? Ea are 8 ani.
d. Câţi ani aveţi? Avem 5 şi 6 ani.
e. Câţi ani au copiii tăi? Au 7 şi 9 ani.
f. Cât de veche este maşina ta? Este veche de 10 ani.
g. Cât de vechi este telefonul tău? Este vechi de 2 ani.
h. Cât de veche este casa ta? Este veche de 30 de ani.

Reading & Listening exercise: WHERE ARE YOU FROM?


Exerciţiu de citire şi ascultare: DE UNDE EŞTI?

1. Listen to the contexts below.


Ascultă contextele de mai jos.

I am Donna. I’m from Canada. Eu sunt Donna. Sunt din Canada.


['aǺ em dǢna] [aǺm frǢm kænǩdǩ]

I’m Canadian. And he? Sunt canadiancă. Dar el?

Engleza in 24 Zile – Oana Ciurea 17


[‚aǺm kǩ,neǺdiǩn] [ænd hi:]

He is from Great Britain. He is British. El este din Marea Britanie. Este englez.
And they? Dar ei?
[hi: Ǻz frǢm gret brǺtǩn] [hi: Ǻz brǺtǺ∫] [ænd ðeǺ]

They are from the U.S.A. They are Ei sunt din S.U.A. Sunt americani.
American.
[ðeǺ ǡ: frǢm ðǩ ju: es eǺ] [ðeǺ ǡ: ǩ’merǺkǩn]

2. Listen again and follow the texts at the same time.


Ascultă din nou şi urmăreşte textele în acelaşi timp.

3. Read and repeat the texts as many times as necessary.


Citeşte şi repetă textele de câte ori este nevoie.

Useful expressions box

COUNTRIES AND NATIONALITIES


ŢĂRI ŞI NAŢIONALITĂŢI

În limba engleză scriem cu majusculă atât ţara cât şi naţionalitatea, indiferent de locul în
propoziţie. Iată câteva exemple de ţări şi naţionalităţi (pentru mai multe exemple de ţări şi
naţionalităţi verifică lista de naţionalităţi din Useful lists).
Great Britain [greǺt brǺtǩn] – British [brǺtǺ∫]
Spain [speǺn] – Spanish [’spænǺ∫]
United States of America [junaǺtǺd steǺts ǩv ǩmerika] – American [ǩ’merikǩn]
Canada [’kænǩda] – Canadian [kǩ’neǺdǺǩn]
Italy [Ǻtǩli] – Italian [ǺtælǺǩn]
France [fræns] – French [frent∫]
Portugal [pǤ:t∫Țgǩl] – Portuguese [pǤ:t∫Țgi:z]
China [t∫aǺnǩ] – Chinese [t∫aǺni:z]

Listen and repeat!


Asculă şi repetă!

Exercises
Exerciţii

1. Complete the answers with I, you, he, she, we sau they and nationalities.
Completează răspunsurile cu I, you, he, she, we sau they şi naţionalităţi.

Engleza in 24 Zile – Oana Ciurea 18


a. Is Anna from Germany? Yes, _she_ is. _She_ is _German_.
b. Is Rosa from Japan? No, she _ isn’t. _She_ is from Spain, _she_
is _Spanish__.
c. Is Daniel from Poland? Yes, ____ is. ____ is __________ .
d. Are Roberto and Donna from Brazil? Yes, ____ are. ____ are __________.
e. Are you from Spain? No, ____’m not. ___’m from Romania. I’m
______________.
f. Are you and your brother from Italy? Yes, _____ are. ____ are ___________.

2. Say it in English.
Spune în limba engleză.

a. De unde eşti? Eu sunt din Franţa. Sunt francez.


b. El este Italian.
c. Ea este Canadiancă.
d. Noi suntem nemţi.
e. Ei sunt din Japonia. Sunt japonezi.
f. Este Maria din Spania? Da, este.
g. Este Leon din Brazilia? Nu, nu este. Leon este american.
h. Ei sunt polonezi.
i. Eşti tu din România? Da, sunt.
j. Sunt ei din China? Nu, nu sunt. Ei nu sunt chinezi. Sunt japonezi.

Reading & Listening exercise: WHAT ARE YOU?


Exerciţiu de citire şi ascultare: CE EŞTI TU?

1. Listen to the contexts below.


Ascultă contextele de mai jos.

What are you? Ce eşti tu?


[wǢt ǡ: ju:]

I’m a teacher. What is he? Eu sunt profesor. Ce este el?


['aǺm ǩ ti: t∫ǩ] [wǢt Ǻz hi:]

He is an engineer. And she, what is she? El este inginer. Dar ea, ce este?
[hi: Ǻz ǩn endȢǺnǺǩ] [ænd ∫i: wǢt Ǻz ∫i:]

She is a doctor. What are they? Ea este medic. Ce sunt ei?


[∫i: Ǻz ǩ dǢktǩ] [wǢt ǡ: ðeǺ]

They are pilots. Ei sunt piloţi.


[ðeǺ ǡ: paǺlǩtz]

Engleza in 24 Zile – Oana Ciurea 19


2. Listen again and follow the texts at the same time.
Ascultă din nou şi urmăreşte textele în acelaşi timp.

3. Read and repeat the texts as many times as necessary.


Citeşte şi repetă textele de câte ori este nevoie.

Grammar box

THE ARTICLES A / AN
ARTICOLELE A / AN (UN; O)

În limba engleză folosim articolul nehotărât a / an (un, o) în faţa profesiei. Acesta nu face
diferenţa de gen (feminin sau masculin), criteriul de utilizare fiind următorul:

a [ǩ] + consoană sau semivocală


a pilot [ǩ paǺlǩt] = un pilot
a teacher [ǩ ti: t∫ǩ] = un profesor
a doctor [ǩ dǢktǩ] = un medic
a vet [ǩ vet] = un medic veterinar
a window [ǩ wǺndǩȚ] = o fereastră
a year [ǩ ji:ǩ] = un an

an [ǩn] + vocală
an engineer [ǩn endȢǺnǺǩ] = un inginer
an artist [ǩn ǡ:tǺst] = un artist
an arhitect [ǩn ǡ:kǺtekt] = un arhitect
an economist [ǩn ǺkǢnǢmǺst] = un economist

Listen and repeat!


Ascultă şi repetă!

Exercises
Exerciţii

1. Practise the undefinite article a / an, putting it in front of the nouns


designing
professions.
Exersează articolul nehotarât a / an, aşezându-l în faţa următoarelor substantive-
profesii.

_____ artist _____ engineer ______ painter


_____ shop assistant _____economist ______ model

Engleza in 24 Zile – Oana Ciurea 20


_____athlete _____ architect ______ lawyer
_____alpinist _____ musician ______ teacher
_____translator ______manager ______ taxi driver

b. Listen and check, then repeat by yourself.


Ascultă şi verifică, apoi repetă singur.

c. Translate the words into Romanian using a dictionary.


Cu ajutorul unui dicţionar tradu cuvintele în română.

2. Say it into English.


Spune în limba engleză.

a. Eu sunt arhitect.
b. El este profesor.
c. Ei sunt piloţi.
d. Ce eşti tu? Eu sunt inginer.
e. Ce este ea? Ea este translator.
f. Ele sunt profesoare.
g. Tu eşti economistă.
h. Noi suntem artişti.
i. Bună! Eu sunt Joan. Am 20 de ani. Sunt vânzătoare.
j. Bună! Eu sunt Cristian. Am 19 ani. Sunt student.

3. Answer the following questions.


Răspunde la următoarele întrebări.

a. What are you? ______________________________________________


b. What is he? _________________________________________________
c. What is she? ________________________________________________
d. What are they? ______________________________________________
e. Is Fiona Spanish? ____________________________________________
f. Is Carlos Portuguese? _________________________________________
g. Are Maia and Tudor Romanian? _________________________________
h. How old are you? _____________________________________________

Engleza in 24 Zile – Oana Ciurea 21


LESSON 3
LECŢIA 3

Reading & Listening exercise: WHAT IS THIS?


Exerciţiu de citire şi ascultate: CE ESTE ACESTA?

1. Listen to the contexts below.


Ascultă contextele de mai jos.

What is this? It’s a plane. Ce este acesta? Este un avion.


[‘wǢt Ǻz ðǺs] [Ǻts ǩ pleǺn]

What is this? It’s a house. Ce este aceasta? Este o casă.


[‘wǢt Ǻz ðǺs] [Ǻts ǩ haȚs]

What is that? That’s my car. Ce este aceea? Este maşina mea.


[‘wǢt Ǻz ðæt] [ðæts maǺ kǡ:]

What is that? That’s my chair. Ce este acela? Este scaunul meu.


[‘wǢt Ǻz ðæt] [ðæts maǺ t∫eǩ]

What are these? These are his toys. Ce sunt acestea? Sunt jucăriile lui.
[‘wǢt ǡ: ði:z] [ði:z ǡ: hǺz tǤǺz]

What are these? These are trees. Ce sunt aceştia? Sunt copaci.
[‘wǢt ǡ: ði:z] [ði:z ǡ: tri:z]

What are those? Those are my new shoes. Ce sunt aceia? Sunt pantofii mei noi.
[‘wǢt ǡ: ðǩȚz] [ðǩȚz ǡ: maǺ nju: ∫u:z]

What are those? Those are some nice windows. Ce sunt acelea? Acelea sunt nişte
[‘wǢt ǡ: ðǩȚz] [ðǩȚz ǡ: sȜm naǺs wǺndǩȚz] ferestre drăguţe.

2. Listen again and follow the texts at the same time.


Ascultă din nou şi urmăreşte textele în acelaşi timp.

3. Read and repeat the texts as many times as necessary.


Citeşte şi repetă textele de câte ori este nevoie.

Vocabulary
Vocabular

this [ðǺs] = acesta, aceasta


that [ðæt] = acela, aceea

Engleza in 24 Zile – Oana Ciurea 22


these [ði:z] = aceştia, acestea
those [ðǩȚz] = aceia, acelea
plane [pleǺn] = avion
house [haȚs] = casă
car [kǡ:] = maşină
chair [t∫eǩ] = scaun
toys [tǤǺz] = jucării
trees [tri:z] = copaci
new [nju:] = nou
shoes [∫u:z] = pantofi
nice [naǺs] = drăguţ
windows [wǺndǩȚz] = ferestre

Grammar box
În textul de mai sus, observăm că în limba engleză aşezăm adjectivul înaintea
substantivului.
This is our new teacher. Acesta este noul nostru professor.
[ðǺs Ǻz aȚǩ nju: ti:t∫ǩ]
That is a green house. Aceea este ao casă verde.
[ðæt Ǻz ǩ gri:n haȚs]

Useful expressions box.

THIS / THAT
ACESTA, ACEASTA / ACELA, ACEEA

‘This’ este pronumele demonstrativ singular de apropiere (acesta, aceasta).


this table [ðǺs teǺbǩl] = această masă (de aici)
this chair [ðǺs t∫eǩ] = acest scaun (de aici)

That este pronumele demonstrativ singular de depărtare (acela, aceea).


that window [ðæt wǺndǩȚ] = fereastra aceea (de acolo)
that boy [ðæt bǤǺ] = băiatul acela (de acolo)

THESE / THOSE
ACEŞTIA, ACESTEA / ACEIA, ACELEA

These este pronumele demonstrativ plural de apropiere (aceştia, acestea)


these tables [ði:z teǺbǩls] = aceste mese (de aici)
these chairs [ði:z t∫eǩs] = aceste scaune (de aici)

Those este pronumele demonstrativ plural de depărtare (aceia, acelea)


those windows [ðǩȚz wǺndǩȚs] = ferestrele acelea (de acolo)

Engleza in 24 Zile – Oana Ciurea 23


those boys [ðǩȚz bǤǺs] = acei băieţi (de acolo)

Listen and repeat!


Ascultă şi repetă!

Exercises
Exerciţii

1. Complete the blank spaces with this, that, these, those.


Completează spaţiile libere cu this, that, these, those.

a. What is this? __________ is a chair.


b. What is _________ ? That is a Japanese car.
c. What are these? ___________ my new shoes.
d. What are _________ ? Those are nice paintings.
e. What is that? ________ is my dog.
f. What are those ? ________ are my mobile phones.
g. What is _________ ? This is a birthday cake.
h. What are _________ ? These are French bicycles.

2. Say it in English
Spune în limba engleză.

a. Acesta este fratele meu.


________________________________________________________________________
b. Aceasta este sora mea.
________________________________________________________________________
c. Aceştia sunt părinţii mei.
________________________________________________________________________
d. Acestea sunt cărţile mele.
________________________________________________________________________
e. Acest scaun este nou.
________________________________________________________________________
f. Această casă este galbenă.
________________________________________________________________________
g. Acel tablou este nou.
________________________________________________________________________
h. Acea maşină este roşie.
________________________________________________________________________
i. Aceia sunt copiii mei.
________________________________________________________________________

Engleza in 24 Zile – Oana Ciurea 24


Grammar box

PLURAL NOUNS
PLURALUL SUBSTATIVELOR

În limba engleză formăm pluralul substantivelor astfel:

• prin adăugarea terminaţiei –s


girl [g3:l] –girls [g3:ls] fată - fete
boy [bǢi] -boys [bǢǺz] băiat - băieţi
house [hȜȚs] – houses [hȜsǺz] casă – case

• prin adăugarea terminaţiei –es după substantivele terminate la singular în –s, -ss, -
x, -ch, -sh, -o, consoană + y (prin transformarea lui y în i), -f / -fe (prin
transformarea lui f în v)
bus [bȜs] –buses [bȜsǺz] autobuz - autobuzuri
glass [glȜs] –glasses [glȜsǺz] pahar - pahare
box [bǢks] –boxes [bǢksǺz] cutie - cutii
church [t∫ǩt∫] –churches [t∫ǩt∫Ǻz] biserică - biserici
wish [wǺ∫] –wishes [wǺ∫Ǻz] dorinţă - dorinţe
potato [pǩteǺtǩȚ] –potatoes [pǩteǺtǩȚz] cartof -cartofi
family [fæmǩli] - families [fæmǩli:z] familie - familii
leaf [lǺf] –leaves [lǺvs] frunză - frunze
life [laǺf] –lives [laǺvs] viaţă – vieţi

• schimbarea formei (plural neregulat)


man [mæn] –men [men] bărbat - bărbaţi
woman [wȚmǩn] –women [wǺmǺn] femeie - femei
child [t∫aǺld] –children [t∫Ǻldrǩn] copil - copii
person [p3:sǩn] – people [pǺpǩl] persoană - persoane
tooth [tu:θ] –teeth [ti:θ] dinte - dinţi
foot [fȚt] –feet [fi:t] picior – picioare (face referire la laba
piciorului)
mouse [maȚs] –mice [maǺs] şoarece - şoareci
goose [gu:z] – geese [gi:z] gâscă – gâşte

sau substantive compuse cu aceste cuvinte:


postman [pǩȚstmæn] –postman [pǩȚstmen] poştaş - poştaşi
policeman [pǩlǺsmæn] –policemen [pǩlǺsmen] poliţist - poliţişti
Englishwoman [ǺŋglǺ∫wȚmǩn] –Englishwomen [ǺŋglǺ∫wǺmǺn] englezoaică – englezoaice

• păstrarea formei de singular

Engleza in 24 Zile – Oana Ciurea 25


fish [fǺ∫] –fish [fǺ∫] peşte - peşti
sheep [∫Ǻ:p] –sheep [∫Ǻ:p] oaie – oi

• unele substantive nu au decât formă de plural


trousers – a pair of trousers, two pairs of trousers
[traȚsǩs] [ǩ peǩ ǩv traȚsǩs] [tu: peǩs ǩv traȚsǩs]
pantaloni – o pereche de pantaloni, două perechi de pantaloni
scissors – a pair of scissors, three pairs of scissors
[sǺzǩs] [ǩ peǩ ǩv sǺzǩs] [tu: peǩs ǩv sǺzǩs]
Foarfece – o pereche de foarfece, două perechi de foarfece

Listen and repeat!


Ascultă şi repetă!

Exercises
Exerciţii

1. a. Add the ending –s or –es to make up the plural of the following


nouns.
Adaugă terminaţia –s sau –es pentru a forma pluralul substantivelor următoare.

map - ___________ potato - ___________ mother - ___________


queen - __________ house - ____________ mouth - ____________
monk - __________ city - ______________ fox - _______________
bench - __________ chair - _____________ wife -______________
teacher - _________ watch - ____________ month - ____________
box - ____________ room - ____________ bush - ______________
girl - ____________ orange - ___________ wave - ______________
writer - __________ husband - __________ day - ________________
adult - ___________ dish - _____________ passenger - ___________

b. Listen and check, then repeat by yourself.


Ascultă şi verifică, apoi repetă singur.

c. Translate the plural nouns in a. using a dictionary.


Cu ajutorul unui dicţionar tradu substantivele la plural de la punctul a.

2. Underline the correct answer for the following questions.


Subliniaţi răspunsul corect pentru următoarele întrebări.

a. ‘What’s this?’ ‘It’s a bag. / They’re bags.’


b. ‘What’s this?’ ‘ It’s a computer. / They’re computers.
c. ‘What are these?’ ‘It’s a book. / They’re books.’

Engleza in 24 Zile – Oana Ciurea 26


d. ‘What are these?’ ‘It’s a pen. / They’re pens.’
e. ‘What are these? ‘ It’s a key. / They are keys.
f. ‘What is this?’ ‘ It’s a mobile phone. / They are mobile phones.’
g. ‘What’s this?’ ‘It’s a passport. / They’re passports.
h. ‘What’s this?’ ‘It’s a camera. / They’re cameras.

Useful expressions box

MY FAMILY
FAMILIA MEA

mother [‘mȜðǩ] = mamă aunt [‘ǡ:nt] = mătuşă


father [‘fǡ:ðǩ] = tată uncle [‘Ȝŋkǩl] = unchi
husband [‘hȜzbǩnd] = soţ nephew [‘nefju:] = nepot (de unchi)
wife [‘waǺf] = soţie niece [‘ni:s] = nepoată (de unchi)
parents [‘pærǩnts] = părinţi cousin [‘kȜzǩn] = verişor
children [‘t∫Ǻldrǩn] = copii sister-in-law [‘sǺstǩ in lǤ:] = cumnată
daughter [‘dǤ:tǩ] = fiică brother-in-law [‘brȜðǩ in lǤ:] = cumnat
son [‘sȜn] = fiu grandaughter [,græn’dǤ:tǩ] = nepoată
brother [‘brȜðǩ] = frate grandson [,græn’sȜn] = nepot
sister [‘sǺstǩ] = soră grandchildren [,grænd’t∫Ǻldrǩn] = nepoţi
twins [‘twǺns] = gemeni step-mother [stepmȜðǩ] = mamă vitregă
grandmother [,grænd’mȜðǩ] = bunică step-father [stepfǡ:ðǩ] = tată vitreg
grandfather [,grænd’fǡ:ðǩ] = bunic half-brother [hǡ:f brȜðǩ] = frate (de la un
singur părinte)

Listen and repeat!


Ascultă şi repetă!

Reading & Listening exercise: MY FAMILY


Exerciţiu de citire şi ascultare: FAMILIA MEA

1. Listen to the contexts below.


Ascultă contextele de mai jos.

Who is he? He is my father. Cine este el? El este tatăl meu.


[hȚ Ǻz hǺ] [hǺ Ǻz maǺ fǡ:ðǩ]

Who is she? She is my sister. Cine este ea? Ea este sora mea.
[hȚ Ǻz ∫Ǻ] [∫Ǻ Ǻz maǺ sǺstǩ]

Who are they? They are his children. Cine sunt ei? Sunt copiii lui.

Engleza in 24 Zile – Oana Ciurea 27


[hȚ ǡ: ðeǺ] [ðeǺ ǡ: hǺz t∫Ǻldrǩn]

Who are you? We are Jack’s parents. Cine sunteţi voi? Suntem părinţii lui Jack.
[hȚ ǡ: ju:] [wǺ ǡ: dȢæks pærǩnts]

2. Listen again and follow the texts at the same time.


Ascultă din nou şi urmăreşte textele în acelaşi timp.

3. Read and repeat the texts as many times as necessary.


Citeşte şi repetă textele de câte ori este nevoie.

Grammar box

POSSESSIVE
POSESIVUL

Posesia în limba engleză se exprimă prin adjectivul pronominal posesiv sau prin Genitiv.
• Adjectivul pronominal posesiv
My = al meu, a mea my family [maǺ fæmǩli] familia mea
my father [maǺ fǡ::ðǩ] tatăl meu
Your = al tău, a ta your family [jǤ: fæmǩli] familia ta
your father [jǤ: fǡ::ðǩ] tatăl tău
His = al lui, a lui his family [hǺz fæmǩli] familia lui
his father [hǺz fǡ::ðǩ] tatăl lui
Her = al ei, a ei her family [hǩ fæmǩli] familia ei
his father [hǩ fǡ::ðǩ] tatăl ei
Its = al lui, a lui its family [Ǻts fæmǩli] familia lui / ei
al ei, a ei its father [Ǻts fǡ::ðǩ] tatăl lui / ei
Our = al nostru, a noastră our family [aȚǩ fæmǩli] familia noastră
our father [aȚǩ fǡ::ðǩ] tatăl nostru
Your = al vostru, a voastră your family [jǤ: fæmǩli] familia voastră
your father [jǤ: fǡ::ðǩ] tatăl vostru
Their = al lor, a lor their family [ðeǩ fæmǩli] familia lor
their father [ðeǩ fǡ::ðǩ] tatăl lor

• Genitive:
- 's – după posesorul – persoană la singular:
the student’s books cărţile studentului
Jack’s books cărţile lui Jack
- ' – după posesorul - persoană la plural
the students’ books cărţile studenţilor
- of - înaintea posesorului – lucru la singular sau plural
the roof of the house acoperişul casei

Engleza in 24 Zile – Oana Ciurea 28


the roofs of the houses acoperişurile caselor

Listen and repeat!


Ascultă şi repetă!

Exercises
Exerciţii

1. Complete the blank space using my, your, his, her, its, our, their, 's, ' or of
Completează spaţiile libere cu my, your, his, her, its, our, their, 's, ' sau of .

a. Is that Sam__ book?


b. Syrup is my sister___ cat.
c. Mike and Paul are Pat___ brothers. She is ____ sister. They are ____ brothers.
d. The girls___ father is at home.
e. You are 18 today. This is _____ birthday present.
f. We are hungry. These are _____ sandwiches. They aren’t ______ sandwiches.
g. The children are cold. Are these _____ gloves?
h. The pages ____ the book are pink.
i. I am at home. This is ____ house.
j. Donna and Clara are Danny____ sisters. He is _____ brother. They are _____
sisters.
k. The parrot isn't in the room. It is in ____ cage.
l. The fur ___ the bear is brown.

2. Translate the sentences in 1. into Romanian.


Tradu în limba română propoziţiile de la exerciţiul 1.

Grammar box

HAVE GOT
A AVEA

De obicei, când vorbim despre familie putem folosi verbul HAVE GOT (a avea).

Have you got any brothers or sisters? Ai fraţi sau surori?


[hæv ju: gǢt enǺ brȜðǩs Ǥ: sǺstǩs]
Yes, I have got one brother and one sister. Da, am un frate şi o soră.
[jes aǺ hæv gǢt wȜn brȜðǩ ænd wȜn sǺstǩ]
No, I haven't. Nu, nu am.
[nǩȚ aǺ hævǩt]

Formele verbului HAVE GOT sunt următoarele:

Engleza in 24 Zile – Oana Ciurea 29


Forma afirmativă
Long Form Short Form Romanian
I have got I’ve got Eu am
You have got You’ve got Tu ai
He has hot He’s got El are
She has got She’s got Ea are
It has got It’s got El / ea are
We have got We’ve got Noi avem
You have got You’ve got Voi aveţi
They have got They’ve got Ei / ele au

Forma interogativă se obţine prin inversiune între HAVE şi subiect:


Have you got...?
Has he / she / it got...?
Have we got … ?
Have they got…?

Forma negativă se obţine prin adăugarea particulei negative NOT


Long Form Short Form Romanian
I have not got I haven’t got Eu nu am
You have not got You haven’t got Tu nu ai
He has not got He hasn’t got El nu are
She has not got She hasn’t got Ea nu are
It has not got It’s hasn’t got El / ea nu are
We have not got We haven’t got Noi nu avem
You have not got You haven’t got Voi nu aveţi
They have not got They haven’t got Ei / ele nu au

Listen and repeat!


Ascultă şi repetă.

Exercises
Exerciţii

1. Read the text below and identify the forms of the verg HAVE GOT, then try to
translate the text.
Citeşte textul de mai jos şi identifică formele verbului HAVE GOT, apoi încearcă să îl
traduci.

I come from a very big family, I have got four brothers and one sister. All my brothers
are married, so I’ve got four sisters-in-law. John is my oldest brother. He has got three
children - two boys and a girl. My next two brothers, Luke and Jamie, have both got two
children. Luke has got two girls and Jamie has got one girl. They haven’t got any boys.
Pete, my little brother, is married, too, but he has not got any children yet. Helen, my

Engleza in 24 Zile – Oana Ciurea 30


sister, and her husband Rob have not got any children, but they have got two cats and two
dogs. My wife and I have got one daughter. She has got a cat, too.

2. Now, write about your family, following the model in 1.


Acum, scrie şi tu despre tine şi familia ta, după modelul de la exerciţiul 1.

Useful expressions box

PREPOSITIONS OF PLACE
PREPOZIŢII DE LOC

on [Ǣn] = pe
The book in on the table. Cartea este pe masă.

under [Ȝndǩ] = sub


The cat is under the chair. Pisica este sub scaun.

in [Ǻn] = în
The children are in the garden. Copiii sunt în grădină.

inside [ǺnsaǺd] = înăuntru


We are inside. Noi suntem înăuntru.

outside [aȚtsaǺd] = afară


They are outside. Ei sunt afară.

in front of [Ǻn frǢnt ǩv] = în faţa


There is a tree in front of the house. Este un copac în faţa casei.

behind [bǺhaǺnd] = în spatele


There is a garden behind the house. Este o grădină în spatele casei.

next to [nekst tȚ] = lângă


There is a chair next to the window. Lângă fereastră este un scaun.

Listen and repeat!


Ascultă şi repetă.

Exercises
Exerciţii

1. Look at the pictures and complete the sentences using in, on, under, in front
of, behind, next to.

Engleza in 24 Zile – Oana Ciurea 31


Priveşte ilustraţiile şi completează propoziţiile cu: in, on, under, in front of,
behind, next to.

a. The coat is __on__ the chair.

b. The tree is _____ the house.

c. The flower is ______ the sofa.

d. The mobile phone is ______ the notebook.

e. The chairs are _____the table.

f. The magazines are_______the bag.

Grammar box

THE ARTICLES SOME / ANY


ARTICOLELE SOME / ANY

SOME şi ANY sunt articolele nehotărâte la plural.


SOME este folosit în propoziţiile afirmative, iar ANY în propoziţiile negative şi în
întrebări.

Să ne aducem aminte şi despre A / AN, care este articolul nehotărât la singular. (vezi
Lesson 2)

a child – some children un copil – nişte copii


[ǩ t∫aǺld] [sȜm t∫Ǻldr ǩn]
a child – any children un copil – nici un copil / vreun copil
[ǩ t∫aǺld] [enǺ t∫Ǻldr ǩn]

an orange – some oranges o portocală – nişte portocale


[ǩn ǢrǺndȢ] [sȜm ǢrǺndȢi:z]

Engleza in 24 Zile – Oana Ciurea 32


an orange – any oranges o portocală – nici o portocală / vreo portocală
[ǩn ǢrǺndȢ] [enǺ ǢrǺndȢi:z]

I’ve got an orange. Eu am o portocală.


[aǺv gǢt ǩn ǢrǺndȢ]

I haven’t got an orange. Eu nu am o portocală.


[aǺ hævǩnt gǢt ǩn ǢrǺndȢ]

Have you got an orange? Ai o portocală?


[hæv ju: gǢt ǩn ǢrǺndȢ]

We’ve got some oranges. Noi avem (nişte) portocale.


[wǺv gǢt sȜm ǢrǺndȢi:z]

We haven’t got any oranges. Noi nu avem portocale.


[wǺ hævǩnt gǢt enǺ ǢrǺndȢi:z]

Have you got any oranges? Aveţi voi portocale?


[hæv ju: gǢt enǺ ǢrǺndȢi:z]

Listen and repeat!


Ascultă şi repetă.

Grammar box

THERE IS / THERE ARE

Folosim expresiile There is sau There are atunci când dorim să spunem că ceva se află,
există, se găseşte undeva.
e.g. There is a box on the table. Pe masă este o cutie
[ðeǩ Ǻz ǩ bǢks Ǣn ðǩ teǺbǩl]

There is a park in the city centre. Este un parc în centrul oraşului.


[ðeǩ Ǻz ǩ pǡ:k Ǻn ðǩ cǺti centǩ]

There are three boxes on the table. Pe masă sunt trei cuti.
[ðeǩ ǡ: θri: bǢksi:z Ǣn ðǩ teǺbǩl]
There are some parks in the city centre. Sunt nişte parcuri în centrul oraşului.
[ðeǩ ǡ: sȜm pǡ:ks Ǻn ðǩ cǺti centǩ]

Întrebări şi forma negativă


Forma negativă este obţinută prin adăugarea particulei NOT:
There isn’t a book on the table. Nu este o carte pe masă.

Engleza in 24 Zile – Oana Ciurea 33


[ðeǩ Ǻz ǩnt ǩ bȚk Ǣn ðǩ teǺbǩl]

There isn’t a park in the city centre. Nu este un parc în centrul oraşului.
[ðeǩ Ǻzǩnt ǩ pǡ:k Ǻn ðǩ cǺti centǩ]

There aren’t any books on the table. Nu sunt cărţi pe masă.


[ðeǩ ǡrǩnt eni bȚks Ǣn ðǩ teǺbǩl]

There aren’t any parks in the city centre. Nu sunt parucri în centrul oraşului.
[ðeǩ ǡrǩnt eni pǡ:ks Ǻn ðǩ cǺti centǩ]

Iar întrebările sunt obţinute prin inversiune:

Are there any gardens in your town? Sunt grădini în oraşul tău?
[ǡ: ðeǩ eni gǡ:dǩns Ǻn jǤ: taȚn]
Yes, there are. Da, sunt.
[jes ðeǩ ǡ:]
No, there aren’t. Nu, nu sunt.
[nǩȚ ðeǩ ǡrǩnt]

Is there a good cinema in the city centre? Este un cinematograf bun în centrul
[Ǻz ðeǩ ǩ gȚd cǺn ǩmǡ Ǻn ðǩ cǺti centǩ] oraşului?
Yes, there is. Da, este.
[jes ðeǩ Ǻz]
No, there isn’t. Nu, nu este.
[nǩȚ ðeǩ Ǻzǩnt]

Listen and repeat!


Ascultă şi repetă.

Exercises
Exerciţii

1. Complete the sentences using some, any, a or an.


Completează propoziţiile cu some, any, a sau an.

a. There’s _a_ statue in the park.


b. There are _______ hotels near my house.
c. There’s ________bus station here.
d. There is _______ email on your computer.
e. There aren’t _______restaurants in the city centre.
f. There are _________ people in the street.
g. There aren’t ________ shops near the museum.
h. There’s _______ new bar outside the hotel.
i. There isn’t ______airport in my town.

Engleza in 24 Zile – Oana Ciurea 34


j. There is _______ egg on the table.

2. Put the sentences in the plural.


Trece propoziţiile la plural.

a. There is a book on the table


___There are some books on the table.________________________
b. There is a child in the garden.
___________________________________________________
c. There is a baby in the bed.
___________________________________________________
d. There is a woman inside the house.
___________________________________________________
e. There is a man outside the house.
___________________________________________________
f. There is a chair next to the table.
___________________________________________________
g. There is a tree in front of the house.
___________________________________________________
h. There is a clock on the wall.
___________________________________________________
i. There is a dog behind the tree.
___________________________________________________
j. There is a cat under the chair.
___________________________________________________

3. Say it in English.
Spune în limba engleză.

a. Este un teatru în oraşul tău? Da, este.


b. Sunt restaurante lângă biroul tău? Da, sunt.
c. Există vreun muzeu în oraşul vostru? Nu, nu există.
d. Sunt baruri lângă casa voastră? Nu, nu sunt.
e. Există un aeroport în oraşul tău? Da, există.
f. Sunt turişti la grădina zoologică? Da, sunt.
g. Nu există un lac în oraşul nostru.
h. Nu sunt magazine în centrul oraşului.
i. Sunt nişte copaci în faţa casei noastre.
j. Sunt nişte pisici sub scaun.

4. a. Write questions beginning with How many and using the interrogative form
of the expression there are.
Scrie întrebări începând cu How many şi folosind forma de interogativ a expresiei
there are.

a. hours / in a day

Engleza in 24 Zile – Oana Ciurea 35


_How many hours are there in a day?______________________________________
b. grammes / in a kilogramme
_____________________________________________________________________
c. players / in a football team
_____________________________________________________________________
d. weeks / in a year
_____________________________________________________________________
e. weekends / in this month
_____________________________________________________________________
f. letters / in your name
_____________________________________________________________________
g. colleagues / in your office
_____________________________________________________________________
h. months / in a year
_____________________________________________________________________
i. children / in your family
_____________________________________________________________________
j. seconds / in an hour
_____________________________________________________________________

b. Answer to the questions in a.


Răspunde la întrebările de la punctual a.

a. How many hours are there in a day?


There are twenty-four hours in a day.

Engleza in 24 Zile – Oana Ciurea 36


LESSON 4
LECŢIA 4

Reading & Listening exercise: SANDRA’S FREE TIME


Exerciţiu de citire şi ascultare: TIMPUL LIBER AL SAREI

Sandra is an actress. Here is what she does in her free time.


Interviewer: “Sandra, what do you do on Saturday? Do you get up late?”
Sandra: “Yes, I do. I usually go to bed late on Friday night, so on Saturday
morning I get up at about 10.30, 11 o’clock.”
Interviewer: “And what do you usually do in the morning?”
Sandra: “Not very much! I have a long, slow breakfast and read the newspaper. I
phone my mother… We usually go shopping together. I love shopping in the
market.
Interviewer: “And what about lunch? Do you have lunch at home?”
Sandra: “No, I don’t. I like going out for lunch with my friends. I think it’s really
important to spend time with my friends. We all have very busy lives.
Saturday is a good day to get together.”
Interviewer: “And what do you do after lunch? Do you have any free time?”
Sandra: “Yes, I do. I always do some yoga for an hour before I go to the theatre. It
helps me relax.”
Interviewer: “What time does the show start?”
Sandra: “At half past seven. I usually go to the theatre at about 5 o’clock.
Interviewer: “And what do you do after the show? Do you go home to bed?”
Sandra: “No! I have always got a lot of energy after the show.”
Interviewer: “So, what do you do?”
Sandra: “After I have dinner, I go clubbing. I love dancing, I go with some of the
other actors in the show…and we have a great time.”

Vocabulary
Vocabular

here is [hǺǩ Ǻz] = iată


what [wǢt] = ce
free time [fri: taǺm] = timp liber
to do [tǩ du:] = a face
to get up [tǩ get Ȝp] = a se trezi
usually [ju:Ȣuǩli] = de obicei
to go to bed [tǩ gǩȚ tǩ bed] = a merge la culcare
late [leǺt] = târziu
morning [mǤ:niŋ] = dimineaţa
long [lǢŋ] = lung
slow [slǩu] = încet
breakfast [brekfǩst] = mic dejun

Engleza in 24 Zile – Oana Ciurea 37


to read [tǩ ri:d] = a citi
newspaper [,nju:s’peǺpǩ] = ziar
to phone [tǩ fǩȚn] = a telefona
to go shopping [tǩ gǩȚ ∫ǢpǺŋ] = a merge la cumpărături
market [mǡ:kǺt] = piaţă
lunch [lȜnt∫] = prânz
to like [tǩ laǺk] = a plăcea
to go out [tǩ gǩȚ aȚt] = a ieşi
to spend time [tǩ spend taǺm] = a petrece timp
busy [bǺzi] = ocupat
life [laǺf] = viaţă
to get together [tǩ get tǩ’geðǩ] = a se întâlni, a se reuni
always [Ǥ:lwǺz] = întodeauna
to do yoga [tǩ du: jǩugǩ] = a face yoga
to help [tǩ help] = a ajuta
half past seven [hǡ:f pǡ:st sevǩn] = şapte şi jumătate
after [ǡ:ftǩ] = după
dinner [dinǩ] = cină
to go clubbing [tǩ gǩȚ klȜbǺŋ] = a merge în club

Exercises
Exerciţii

5. Listen to the text.


Ascultă textul.

6. Listen and repeat the new words.


Ascultă şi repetă cuvintele noi.

7. Read the text.


Citeşte textul.

8. Translate the text into Romanian.


Tradu textul în limba română.

9. Check the Grammar box and take out the verbs in the Present Simple Tense.
Verifică Grammar box şi extrage din text verbele la timpul Present Simple.

10. Check Sandra’s activities.


Bifează activităţile Sandrei.

a. go clubbing e. go jogging
b. play golf f. go shopping

Engleza in 24 Zile – Oana Ciurea 38


c. play tennis g. spend time with friends
d. do yoga h. do the housework

11. Name your own activities.


Numeşte activităţile tale.

Useful expressions box

DAYS OF THE WEEK


ZILELE SĂPTĂMÂNII

Acestea sunt zilele săptămânii în limba engleză.

MONDAY [mȜndi] - luni


TUESDAY [tju:zdi] - marţi
WEDNESDAY [wenzdi] - miercuri
THURSDAY [θ3:zdi] - joi
FRIDAY [fraǺdi] - vineri
SATURDAY [sætǩdi] - sâmbătă
SUNDAY [sȜndi] - duminică

Când facem referire la zilele săptămânii, utilizăm prepozitia ON:


on Tuesday [Ǣn tju:zdi]
I go to the gym on Tuesday. Eu merg la sala de sport marţea.
[aǺ gǩȚ tȚ ðǩ dȢǺm Ǣn tju:zdi]

on Saturday [Ǣn sætǩdi]


I go to the cinema on Saturday. Eu merg la cinematograf sâmbăta.
[aǺ gǩȚ tȚ ðǩ cǺnǩmǡ Ǣn sætǩdi]

Exceptions!
Excepţii
at the weekend [ǩt ðǩ wǺkend] – în weekend
I work in the garden at the weekend. Eu lucrez în grădină la sfârşit de
[aǺ w3:k Ǻn ðǩ gǡ:dǩn ǩt ðǩ wǺkend] săptămână.

Atenţie! Zilele săptămânii se scriu cu majusculă, indiferent de locul lor în propoziţie.

Listen and repeat!


Ascultă şi repetă.

Engleza in 24 Zile – Oana Ciurea 39


PARTS OF THE DAY
PĂRŢILE ZILEI

MORNING [mǤ:niŋ] - dimineaţă


AFTERNOON [ǡ:ftǩ’nu:n] - după-amiază
EVENING [i:vnǺŋ] – seară
NIGHT [naǺt] - noapte

Când facem referire la părţile zilei, utilizăm prepozitia IN:


in the morning [Ǻn ðǩ mǤ:niŋ]
I go to work in the morning. Eu merg la serviciu dimineaţa.
[aǺ gǩȚ tȚ w3:k Ǻn ðǩ mǤ:niŋ]

in the afternoon [Ǻn ðǩ ǡ:ftǩ’nu:n]


I come back home in the afternoon. Eu mă întorc acasă după-amiaza.
[aǺ kȜm bæk hǩȚm w3:k Ǻn ðǩ ǡ:ftǩ’nu:n]

in the evening [Ǻn ðǩ i:vnǺŋ]


I go out out with my friends in the evening. Eu ies cu prietenii mei seara.
[aǺ gǩȚ aȚt wǺð maǺ frends Ǻn ðǩ i:vnǺŋ]

Exceptions!
Excepţii
at night [ǩt naǺt] – noaptea
I sleep at night. Eu dorm noaptea.
[aǺ sli:p ǩt naǺt]

Dacă combinăm cele două repere de timp – zilele săptămânii şi părţile zilei - , păstrăm
prepoziţia ON:
on Sunday morning [Ǣn sȜndi mǤ:niŋ]
I wake up early on Sunday morning. Eu mă trezesc devreme duminica dimineaţa.
[aǺ weǺk Ȝp 3:li Ǣn sȜndi mǤ:niŋ]

on Monday evening [Ǣn mȜndi i:vnǺŋ]


I come home late on Monday evening. Eu mă întorc târziu acasă lunea seara.
[aǺ kȜm hǩȚm leǺt Ǣn mȜndi i:vnǺŋ]

Dacă partea zilei este însoţită de adjectivul ‚every’, prepoziţia ‚in’ dispare:
every morning - [evri mǤ:niŋ] în fiecare dimineaţă
I visit my aunt every morning. Îmi vizitez mătuşa în fiecare dimineaţă.
[aǺ vǺzǺt maǺ ǡ:nt evri mǤ:niŋ]

Engleza in 24 Zile – Oana Ciurea 40


every afternoon [evri ǡ:ftǩ’nu:n] în fiecare după-amiază
I go shoopping every afternoon. Merg la cumpărături în fiecare după-amiază.
[aǺ gǩȚ ∫ǢpǺŋg evri ǡ:ftǩ’nu:n]

every evening [evri i:vnǺŋ] în fiecare seară


I watch TV every evening. Mă uit la televizor în fiecare seară.
[aǺ wǡt∫ tǺvi evri i:vnǺŋ]

every night [evri naǺt] în fiecare noapte


I wake up every night. Mă trezesc în fiecare noapte.
[aǺ weǺk Ȝp evri naǺt

Listen and repeat!


Ascultă şi repetă.

Grammar box

PRESENT SIMPLE TENSE


TIMPUL PREZENT SIMPLU
Folosim timpul prezent simplu pentru a exprima acţiuni sau situaţii de rutina sau care
sunt general valabile.

Forms
Afirmativ
I play football. Eu joc fotbal.
You play tennis. Tu joci tenis.
He / She / It plays handball. El / Ea joacă handbal.
We play basketball. Noi jucăm baschet.
You play volleyball. Voi / Dumneavoastră jucaţi volei.
They play rugby. Ei / Ele joacă rugbi.
Observăm că la persoana a III a singular apare în plus terminaţia –s. În alte cazuri,
întâlnim –es, şi anume când verbul la infinitv se termină în: - ss, - x, - ch, - sh, - o.
miss – misses = a lipsi, a-i fi dor
I miss my family. Îmi este dor de familia mea.
[aǺ mǺs maǺ fæmeli]

He misses his family. Lui îi este dor de familia lui.


[hǺ mǺsi:z hǺz fæmeli]

relax – relaxes = a se relaxa


You relax in the evening. Tu te relaxezi seara.
[ju: rǺlæx Ǻn ðǩ ǺvnǺŋ]

Engleza in 24 Zile – Oana Ciurea 41


She relaxes in the evening. Ea se relaxează seara.
[∫i: rǺlæxǺz Ǻn ðǩ ǺvnǺŋ]

watch – watches = a privi, a se uita la


They watch TV at the weekend. Ei se uită la televizor la sfârşit de săptămână.
[ðeǺ wǢt∫ tǺvǺ ǩt ðǩ wǺkend]

He watches TV at the weekend. El se uită la televizor la sfârşit de săptămână.


[hǺ wǢt∫Ǻz tǺvǺ ǩt ðǩ wǺkend]

wash – washes = a spăla


I wash the dishes in the afternoon. Eu spăl vasele după-amiaza.
[aǺ wǢ∫ ðǩ dǺ∫i:z Ǻn ðǩ ǡ:ftǩ’nu:n]

My mother washes the dishes in the evening. Mama spală vasele seara.
[maǺ mȜðǩ wǢ∫i:z ðǩ dǺ∫i:z Ǻn ðǩ ǺvnǺŋ]

go – goes = a merge, a se duce


I go to work in the morning. Eu merg la servici dimineaţa.
[aǺ gǩȚ tǩ w3:k Ǻn ðǩ mǤ:niŋ]

She goes to work in the afternoon. Ea merge la servici după-amiaza.


[aǺ gǩȚz tǩ w3:k Ǻn ðǩ ǡ:ftǩ’nu:n]

Interogativ
Do I play football? Yes, I do. No, I don’t. Joc eu fotbal?Da, joc. /
Nu, nu joc.
Do you play tennis? Yes, I do. No, I don’t. Joci tu tenis? Da, joc. /
Nu, nu joc.
Does he / she / it play Yes, he does. No, he Joacă el / ea tenis? Da,
handball? doesn’t. joacă. / Nu, nu joacă.
Do we play basktball? Yes, we do. No, we don’t. Jucăm noi fotbal? Da,
jucăm. / Nu, nu jucăm.
Do you play volleyball. Yes, we do. No, we don’t. Jucaţi voi fotbal? Da,
jucăm. / Nu, nu jucăm
Do they play rugby? Yes, they do. No, they Joacă ei / ele fotbal? Da,
don’t. joacă. / Nu, nu joacă.

Negativ
I don’t play football. Eu nu joc fotbal.
You don’t play tennis. Tu nu joci tenis.
He / She / It doesn’t play handball. El / Ea nu joacă handbal.
We don’t play basketball. Noi nu jucăm baschet.

Engleza in 24 Zile – Oana Ciurea 42


You don’t play volleyball. Voi nu jucaţi volei.
They don’t play rugby. Ei / Ele nu joacă rugbi.

Listen and repeat!


Ascultă şi repetă.

Exercises
Exerciţii

1. Complete the answers.


Completează răspunsurile.

a. Do you speak Chinese?


Yes, I do.
No, I don’t.
b. Do you smoke?
Yes, I _________.
No , I ________.
c. Do you and your family live in a city?
Yes, we ________.
No, we ____.
d. Do your friends like football?
Yes, they ______.
No, they ______.
e. Do you eat meat?
Yes, __________.
No, ___________.
f. Do your parents have a dog?
Yes, __________.
No, ___________.

2. Arrange the words to make up questions.


Aşază cuvintele în ordine pentru a formula întrebări.

a. live / you / Where / do? __Where do you live?_______________________


b. Where / you / do / work? _________________________________________
c. languages / you / speak / What / do?_________________________________________
d. like / What / food / you / do? _________________________________________
e. you / music / What / like / do? _________________________________________
f. sports / do / What / like / you? _________________________________________

3. a. Complete the text with the prepositions in, at, with şi on.
Completează textul cu prepoziţiile in, at, with and on.

Engleza in 24 Zile – Oana Ciurea 43


I get up _at_ 7.00. I got to work _______9.00. I finish work _____12. I don’t work
_____ the afternoon. _____ the evening I go out _______my friends. I like going to
parties ______Saturday evening. I also play tennis _____the week-end.

b. Translate the text above into Romanian.


Tradu textul de mai sus în limba română.

c. Now, write about you, following th example in the text above.


Acum scrie despre tine, urmând exemplul textului de mai sus.

4. a. Write the third person form of the following verbs.


Scrie forma de persoana a III-a singular a următoarelor verbe.

eat - __eats__________ - a mânca


get up - _____________ - a se trezi
watch - _____________ - a privi, a se uita la
go - ________________ - a merge, a se duce la
learn - ______________ - a învăţa
wash - ______________ - a spăla
drink - ______________ - a bea
have - _______________ - a avea
kiss - ________________ - a săruta
make - ______________ - a face
work - ______________ - a munci

b. Listen, check and repeat.


Ascultă, verifică şi repetă.

c. Using the verbs in a., translate the following sentences into English.
Folosind formele verbale de mai sus, tradu în limba engleză următoarele fraze.

a. Eu beau ceai dimineaţa, el bea lapte.


b. Tu munceşti în fiecare zi, el munceşte la sfârşit de săptămână.
c. El face patul dimineaţa, tu faci patul seara.
d. Noi ne uităm la televizor după-amiaza, tatăl nostru se uită la televizor seara.
e. Mama îşi sărută copilul în fiecare seară. Tu îl săruţi dimineaţa.
f. Eu am o maşină nouă, el are o bicicletă nouă.
g. Voi spălaţi vasele în fiecare dimineaţă, ea spală vasele la sfârşit de săptămână.
h. Ei merg la teatru marţea, ea merge la film joia.
i. Tu înveţi limba engleză, el învaţă limba germană.
j. Eu mănânc îngheţată o dată pe săptămână, el mănâncă îngheţată în fiecare zi.
k. Noi ne trezim la ora 7 în fiecare dimineaţă, el se trezeşte la ora 7 de două ori pe
săptămână.

Reading and Listening exercise: HOW OFTEN DO YOU DRINK COFFEE?

Engleza in 24 Zile – Oana Ciurea 44


Exerciţiu de citire şi ascultare: CÂT DE DES BEI CAFEA?

1. Listen to the contexts below.


Ascultă contextele de mai jos.

How often do you drink coffee? Cât de des bei cafea?


[haȚ Ǣfǩn dȚ ju: drǺŋk kǢfi]
I drink coffee twice a day. Beau cafea de două ori pe zi.
[aǺ driǺŋk kǢfi twaǺs ǩ deǺ]
I always drink cofee in the morning. Întotdeauna beau cafea dimineaţa.
[aǺ Ǥ:lwǺz driǺŋk kǢfi Ǻn ðǩ mǤ:niŋ]

How often does he eat junk food? Cât de des mănâncă el mâncare
[haȚ Ǣfǩn dȜz hi: i:t dȢȜŋk fu:d] nesănătoasă?
He never eats junk food. Nu mănâncă niciodată mâncare
[hi: nevǩ i:ts dȢȜŋk fu:d] nesănătoasă.
He doesn’t usually eat junk food. De obicei nu mănâncă mâncare
[hi: dȜzǩnt ju:ȢȚǩli i:t dȢȜŋk fu:d] nesănătoasă.

What do you usually have for breakfast? Ce serveşti de obicei la micul dejun?
[wǢt dȚ ju: ju:ȢȚǩli hæv fǤ:brekfǩst]
I usually have tea and biscuits for breakfast. De obicei servesc ceai şi biscuiţi la micul
[aǺ ju:ȢȚǩli hæv ti: ænd bǺskǺts fǤ:brekfǩst] dejun.

What does she usually have for lunch? Ce serveşte ea de obicei la prânz?
[wǢt dȜz ∫i: ju:ȢȚǩli hæv fǤ: lȚnt∫]
She usually has vegetables and fish, De obicei ea serveşte legume şi peşte, dar
but she sometimes has a sandwich and fruit. câteodată serveşte un sandwich şi fructe.
[∫i: juȢȚǩli hæz vedȢtǩbǩls ænd fǺ∫ bǩt ∫i: sȜmtaǺmz hæz ǩ sændwit∫ ænd frȚt]

What do they have for dinner? Ce servesc ei la cină?


[wǢt dȚ ðeǺ hæv fǤ: dǺnǩ]

They usually have hamburgers, chips and beer. De obicei servesc hamburgeri, cartofi
[ðeǺ ju:ȢȚǩli hæv hæmb3:gǩs t∫Ǻps ænd bǺǩ] prăjiţi şi bere.

2. Listen again and follow the texts at the same time.


Ascultă din nou şi urmăreşte textele în acelaşi timp.

3. Read and repeat the texts as many times as necessary.


Citeşte şi repetă textele de câte ori este nevoie.

Engleza in 24 Zile – Oana Ciurea 45


Useful expressions box

DRINKS
BĂUTURI

drinks [drǺŋks] = băuturi


coffee [‘kǢfi] = cafea
tea [ti:] = ceai
milk [mǺlk] = lapte
water [wǤ:tǩ] = apă
wine [waǺn] = vin
beer [bǺǩ] = bere
juice [dȢu:s] = suc
coke [kǩȚk] = cola

Listen and repeat!


Ascultă şi repetă.

FOOD
MÂNCARE

food [fu:d] = mâncare


sandwich [’sændwǺt∫] = sandwich
bread [bred] = pâine
meat [mi:t] = carne
cookies [kȚki:z] = fursecuri
ice-cream [‘aǺs,cri:m] = îngheţată
potatoes [pǩ’teǺtǩȚs] = cartofi
rice [raǺs] = orez
salad [sælǩd] = salată
fish [fǺ∫] = peşte
junk food [’dȢȜŋk fȚd] = mâncare nesănătoasă
chips [t∫Ǻps] = cartofi prăjiţi
biscuits [’bǺskǺts] = biscuiţi
fruit [frȚt] = fructe
vegetables [vedȢtǩbǩls] = legume
snack [snæk] = gustare

Listen and repeat!


Ascultă şi repetă.

Engleza in 24 Zile – Oana Ciurea 46


Grammar box

FREQUENCY ADVERBS
ADVERBE DE FRECVENŢĂ

Pentru a exprima în limba engleză cât de des facem un lucru sau altul, folosim timpul
Present Simple de mai sus şi adverbele de timp următoare :
• aşezate între subiect şi verb, respectiv între subiect şi auxiliar pentru forma
negativă.
ALWAYS [Ǥ:lwǺz] = întotdeauna, mereu
USUALLY [ju:Ȣuǩli] = de obicei
OFTEN [Ǣfǩn] = deseori
SOMETIMES [‘sȜmtaǺmz] = uneori, câteodată
HARDLY EVER [‘hǡ:dli evǩ] = rareori
NOT USUALLY [nǢt ju:Ȣuǩli] = nu de obicei
NEVER [nevǩ] = niciodată
How often do you drink tea? Cât de des bei ceai?
[haȚ Ǣfǩn dȚ ju: drǺŋk ti:]
I often drink tea. Beau ceai deseori.
[aǺ Ǣfǩn drǺŋk ti:]

She never drinks milk. Ea nu bea niciodată lapte.


[∫Ǻ nevǩ drǺŋks mǺlk]

They don’t usually watch football. De obicei ei nu se uită la fotbal.


[ðeǺ dǩȚnt ju:ȢȚǩli wǢt∫ fȚtbǤ:l]
Ascultă şi repetă.

• aşezate la sfâşitul propoziţiei


every day [evri deǺ] = în fiecare zi
*
every evening [evri ǺvnǺŋ] = în fiecare seară
every year [evri jǺǩ] = în fiecare an
**
every Sunday [evri sȜndǺ] = în fiecare duminică
once a day [wȜns ǩ deǺ] = o dată pe zi
twice a week [tȚaǺs ǩ wǺk] = de două ori pe săptămână
three times a month [θrǺ taǺms ǩ mȜnθ] = de trei ori pe lună
four times a year [fǤ: taǺms ǩ jǺǩ] = de patru ori pe an

How often do you phone your friends in Poland? Cât de des îţi suni prietenii
[haȚ Ǣfǩn dȚ ju: fǩȚn jǤ: frends Ǻn pǩȚlǩnd] din Polonia ?
I phone them every evening. Îi sun în fiecare seară.
[aǺ fǩȚn ðǩm evri ǺvnǺŋ]

Engleza in 24 Zile – Oana Ciurea 47


They go on holiday twice a year. Ei merg în vacanţă de două
[ðeǺ gǩȚ Ǣn hǢlǺdeǺ tȚaǺs ǩ jǺǩ] ori pe an.

He plays football every Monday. El joacă fotbal în fiecare luni.


[hǺ pleǺz fȚtbǤ: evri mȜndǺ]

Listen and repeat!


Ascultă şi repetă!
*
Observăm că atunci când o parte a zilei este însoţită de „every” nu mai folosim prepoziţia „in” specifică
**
Observăm că atunci când o zi a săptămânii este însoţită de „every” nu mai folosim prepoziţia „on”
specifică

Exercises
Exerciţii

1. Make up questions.
Formează întrebări.

a. How often / you / eat chips?


____How often do you eat chips?_____________________________________________
b. How often / you / drink wine
________________________________________________________________________
c. How often / you / go to the gym
________________________________________________________________________
d. How often / you / go to the cinema
________________________________________________________________________
e. How often / you / eat meat
________________________________________________________________________
f. How often / you / have a snack
________________________________________________________________________

b. Listen, check and repeat !


Ascultă, verifică şi repetă !

c. Answer the questions in a.


Răspunde la întrebările formate la punctul a.

e.g. How often do you eat chips?


I eat chips every day. / I never eat chips.

2. Translate into English.


Tradu în limba engleză.

a. Merg la înot în fiecare sâmbătă.

Engleza in 24 Zile – Oana Ciurea 48


b. De obicei mă trezesc la ora 6.30 a.m.
c. Frank merge la muncă în fiecare dimineaţă.
d. Uneori Frank merge la muncă şi în weekend.
e. Susan merge la cumpărături în fiecare sâmbătă.
f. Noi jucăm fotbal în fiecare săptămână.
g. Jill mănâncă cartofi în fiecare zi.
h. Paul şi Jack merg la sală de trei ori pe săptămână.
i. Noi nu mâncăm niciodată măsline.
j. Rareori ei mănâncă la restaurant.

Engleza in 24 Zile – Oana Ciurea 49


LESSON 5
LECŢIA 5

Reading & Listening exercise : WHAT ARE YOU DOING NOW?


Exerciţiu de citire şi ascultare: CE FACI ACUM?

Julie and Sara are good friends. Julie is visiting Sara.

Julie: Hello, Sara. How are you?


Sara: Hi! I’m fine, thank you. Come in!
Julie: What are you doing? Are you looking at photos?
Sara: Yes, I am. Let’s look together.
Julie: Who’s this?
Sara: This is my friend, Helen. We are walking on mountains in the north of England.
And that’s her husband Mike in the hat. He’s helping her. Look, they’re wearing
jackets and boots. Brrr!
Julie: And who’s this, Sue?
Sara: Oh, that’s my family in the garden. I’m sitting in the chair near my daughter, Carol.
She’s sitting with her daughter, Bella. And those are Carol’s other children: that’s
Gina in the white dress and Ross in the red T-shirt. They’re playing with Alan, my
husband. He’s wearing his trainers. Oh, he loves his grandchildren – all three of
them.
Julie: That’s a great photo of you, Sara.
Sara: Do you think so?
Julie: Oh, yes. And who’s this? Oh, it’s Carol again.
Sara: Yes, Carol and Ben, her husband, are having dinner in an expensive restaurant.
Julie: Who’s this, wearing the grey suit, sitting next to Carol?
Sara: Oh, that’s Rod and his wife Linda. They are talking to Ben. They all work for the
same company. Look at Ben, he doesn’t usually wear a suit, but he is wearing one
here.
Julie: You have a great family, Sara, and great photos. I love them.

Vocabulary
Vocabular

how are you? [haȚ ǡ: ju:] = ce mai faci?


what are you doing? [wǢt ǡ: ju: du:iŋ] = ce faci (acum)?
to look [tǩ lȚk] = a privi
photo [fǩȚtǩȚ] = fotografie
let’s [lets] = hai să
to walk [tǩ wǤ:k] = a merge pe jos, a se plimba
hat [hæt]=pălărie
to wear [tǩ weǩ] = a purta (despre haine)
jacket [dȢækǺt] = jachetă
boots [bu:ts] = cizme, ghete

Engleza in 24 Zile – Oana Ciurea 50


to sit [tǩ sǺt] = a sta
near [nǺǩ] = în apropiere
white [waǺt] = alb
dress [dres] = rochie
red [red] = roşu
t-shirt [ti: ∫3:t] = tricou
trainers [treǺnǩs] = adidaşi, teneşi
all three of them [Ǥ:l θri: ǩv ðǩm] = toţi trei
great [greǺt] = grozav
do you think so? [du: ju: θǺŋk sǩȚ] = crezi?
again [ǩ'gen] = din nou
expensive [Ǻk'spensǺv] = scump
grey [greǺ] = gri
suit [su:t] = costum
next to [nekst tǩ] = lângă
to talk [tǩ tǤ:k] = a vorbi

Exercises
Exerciţii

12. Listen to the text.


Ascultă textul.

13. Listen and repeat the new words.


Ascultă şi repetă cuvintele noi.

14. Read the text.


Citeşte textul.

15. Translate the text into Romanian.


Tradu textul în limba română.

16. Check the Grammar box and take out the verbs in the Present Continuous
Tense.
Verifică Grammar box şi extrage din text verbele la timpul Present Continuous.

Grammar box

PRESENT CONTINUOUS TENSE


TIMPUL PREZENT CONTINUU

Timpul Present Continuous ne ajută să exprimăm ceea ce facem în momentul vorbirii sau
pentru o perioadă temporară din prezent.

Engleza in 24 Zile – Oana Ciurea 51


I am reading an English book now. Eu citesc o carte în engleză acum.
[aǺ em rǺdǺŋg ǩn ǺŋglǺ∫ bȚk naȚ]

I usually go to work by bus, De obiei merg la serviciu cu autobuzul,


but today I’m taking a taxi because I’m late. dar astăzi iau un taxi fiindcă am întârziat.
[aǺ juȢȚǩli gǩȚ tǩ w3:k bǺ bȜs bǩt tǩdei aǺm teǺkǺŋg ǩ tæksi bǺkǩz aǺm leǺt]

Forms – Formăm timpul prezent continuu cu ajutorul verbului TO BE la forma lui de prezent
simplu şi verbul acţiunii căruia îi adăugam terminaţia -ING

Afirmativ
I am watching I’m watching Eu privesc
You are watching You’re watching Tu priveşti
He / She / It is watching He’s / She’s / It’s watching El / Ea priveşte
We are watching We’re watching Noi privim
You are watching You’re watching Voi priviţi
They are watching They’re watching Ei / Ele privesc

La adăugarea terminaţiei –ING unele verbe vor suferi modificări, ca de exemplu:


- verbele terminate în consoană+vocală+consoană, dublează consoana finală
e.g. swim - swimming
run - running
- verbele terminate în –e, pierd această vocală înaintea adăugării terminaţiei – ING
e.g. make – making
take – taking
- verbele de tipul : die, lie, tie, transformă vocalele finale – ie în y, după care adaugă
terminaţia – ING
e.g. die – dying
lie – lying

Negativ
Forma negativă este obţinută prin alăturarea particulei negative NOT verbului TO BE

I am not watching I’m not watching Eu nu privesc


You are not watching You aren’t watching Tu nu priveşti
He / She / It not is He / She isn’t watching El / Ea nu priveşte
watching
We are not watching We aren’t watching Noi nu privim
You are not watching You aren’t watching Voi nu priviţi
They are not watching They aren’t watching Ei / Ele nu privesc

Interogativ
Iar forma interogativă o poţi obţine inversând ordinea dintre verbul auxiliary TO BE şi
subiect. Dacă în întrebare utilizăm cuvinte interogative precum : WHO (cine),WHAT (ce),
WHEN (când), WHERE (unde), acestea trec în faţa întrebării.

Engleza in 24 Zile – Oana Ciurea 52


Are you wearing your new shoes today? Astăzi porţi pantofii tăi noi?
[ǡ: ju: werǺŋg jǤ: nju: ∫u:z tǩdeǺ]
Who are you phoning? Pe cine suni?
[hȚ ǡ: ju: fǩȚnǺŋg]
What are you doing? Ce faci?
[wǢt ǡ: ju: dȚǺŋg]
Where are you going? Unde mergi?
[weǩ ǡ: ju: gǩȚǺŋg]
When are you coming back? Când te întorci?
[wen ǡ: ju: kȜmǺŋg bæk]

Listen and repeat!


Ascultă şi repetă!

ADVERBS OF TIME
ADVERBE DE TIMP

Repere de timp care ne cer să folosim acest timp verbal sunt:


- now, right now = acum, chiar acum
- at the moment, at the present moment = în acest moment
- this week, this month = săptămâna aceasta, luna aceasta
- today = astăzi

I’m coming home right now. Vin acasă chiar acum.


[aǺm kȜmǺŋg hǩȚm raǺt naȚ]

I am having dinner at the moment. Acum iau cina.


[aǺ em hævǺŋg dǺnǩ ǩt ðǩ mǩȚmǩnt]

I am staying in a hotel this week. Săptămâna aceasta stau la hotel.


[aǺ em steǺŋg Ǻn ǩ hǩȚtel ðǺs wi:k]

Listen and repeat!


Ascultă şi repetă!

Exercices
Exerciţii

1. a. Complete with the Present Continuous forms of the following verbs.


Completează cu formele de prezent continuu ale următoarelor verbe.

Engleza in 24 Zile – Oana Ciurea 53


eat – _eating_
listen - ______
make - ______
come - ______
sing - _______
dance - ______
wear - _______
lie - _________
run - ________
rain - _______

b. Listen and check. Then repeat.


Ascultă şi verifică. Apoi repetă.

2. Continue the sentences using the Present Continuous forms in 1.


Continuaţi propoziţiile utilizând formele de prezent continuu de la exerciţiul 1.

e.g. He __is eating_ a sandwich.

a. They _________________________________________________________________
b. We __________________________________________________________________
c. David and his sister______________________________________________________
d. I ____________________________________________________________________
e. She __________________________________________________________________
f. The boy_______________________________________________________________
g. Mother________________________________________________________________
h. You__________________________________________________________________
i. Me and my friends_______________________________________________________
j. It_____________________________________________________________________

Useful expressions box

DO or MAKE?
A FACE

În limba engleză, există două verbe corespondente lui „a face” din limba română: DO şi
MAKE. Iată câteva colocaţii în care se folosesc fiecare dintre ele:

do the washing [du: ðǩ wǤ:∫Ǻŋ] = a spăla (haine)


do the housework [du: ðǩ haȚswǤ:k] = a face curăţenie în casă
do the homework [du: ðǩ hǩȚmwǤ:k] = a face tema

make the bed [meǺk ðǩ bed] = a face patul


make a phone call [meǺk ǩ f ǩȚnkǤ:l] = a da un telefon
make dinner [meǺk dǺnǩ] = a pregăti cina

Engleza in 24 Zile – Oana Ciurea 54


make coffee [meǺk kǢfi] = a face cafea
make breakfast [meǺk brekfǩst] = a pregăti micul dejun
make a cup of tea [meǺk ǩ kȜp ǩv ti:] = a face ceai (o ceaşcă de ceai)
make lunch [meǺk lȜnt∫] = a pregăti cina

Listen and repeat!


Ascultă şi repetă!

LISTEN TO
A ASCULTA

Atenţie la verbul LISTEN: acesta este însoţit de particula TO în orice context îl folosim.

Listen to the radio [lǺsǩn tu ðǩ reǺdiǩȚ] = a asculta la radio


Listen to your parents [lǺsǩn tu jǤ: pærǩnts] = a-i ascultă pe părinţii tăi
Listen to the news [lǺsǩn tu ðǩ nju:z] = a asculta ştirile

e.g. I’m listening to the radio. Eu ascult la radio.


[aǺm lǺsǩnǺŋg tu ðǩ reǺdiǩȚ]
My sister is listening to the news. Sora mea ascultă ştirile.
[maǺ sǺstǩ Ǻz lǺsǩnǺŋg tu ðǩ nju:z]

Listen and repeat!


Ascultă şi repetă!

Exercises
Exerciţii

1. a. Answer the following questions using expressions from the table above Useful
expressions box – MAKE vs. DO; LISTEN TO.
Răspunde la următoarele întrebări folosind expresiile din tabelul de mai sus: MAKE
vs. DO; LISTEN TO.

a. What is your mother doing?


___She is doing the washing.________________________________________________
b. What is your wife doing?
________________________________________________________________________
c. What are you doing?
________________________________________________________________________
d. What are the children doing?
________________________________________________________________________
e. What is grandmother doing?

Engleza in 24 Zile – Oana Ciurea 55


________________________________________________________________________
f. What is your sister doing?
________________________________________________________________________
g. What are you and your brother doing?
________________________________________________________________________
h. What are you doing?
________________________________________________________________________
i. What are our parents doing?
________________________________________________________________________
j. What is Mike doing in the garden?
________________________________________________________________________
k. What are you doing in your room?
________________________________________________________________________
l. What is your sister doing in the living-room?
________________________________________________________________________
m. What is your little brother doing in the back yard?
________________________________________________________________________

b. Translate the questions and answers into Romanian.


Tradu întrebările şi răspunsurile în limba română.

2. Say it in English. (For unknown words use a dictionary.)


Spune în limba engleză. (Pentru cuvintele necunoscute foloseşte un dicţionar.)

a. Eu pregătesc cina.
b. Tu faci patul.
c. Noi ascultăm pe părinţii noştri.
d. Noi jucăm volei pe plajă.
e. Băieţii joacă fotbal în curtea din spate.
f. Anna face cafea şi soţul ei face ceai.
g. Mama face curăţenie în casă.
h. Fetele pregătesc micul dejun.
i. Eu şi fratele meu jucăm tennis.
j. Tu dai un telefon iar sora ta ascultă ştirile.

Reading & Listening exercise: WHAT ARE YOU WEARING?


Exerciţiu de citire şi ascultare: CE PORŢI? / CU CE EŞTI ÎMBRĂCAT?

1. Listen to the contexts below.


Ascultă contextele de mai jos.

What are you wearing? Cu ce eşti îmbrăcat?


[wǢt ǡ: ju: werǺŋg]

I’m wearing a black jacket. Eu port o jachetă neagră.

Engleza in 24 Zile – Oana Ciurea 56


[aǺm werǺŋg ǩ blæk dȢækǺt]

What is he wearing? Ce poartă el?


[wǢt Ǻz hǺ werǺŋg]

He is wearing brown boots. El poartă cizme maro.


[hǺ Ǻz werǺŋg braȚn bu:ts]

What is she wearing? Ce poartă ea?


[wǢt Ǻz ∫Ǻ werǺŋg]

She is wearing a red dress and black shoes. Ea poartă o rochie roşie şi pantofi negri.
[∫Ǻ Ǻz werǺŋg ǩ red dres ænd blæk ∫u:z]

What are you wearing? Ce purtaţi voi?


[wǢt ǡ: ju: werǺŋg]

We are wearing jeans. Noi purtăm blugi.


[wi: ǡ: werǺŋg dȢi:ns]

What are they wearing? Ce poartă ei?


[wǢt ǡ: ðeǺ werǺŋg]

They are wearing grey T-shirts. Ei poartă tricouri gri.


[ðeǺ ǡ: werǺŋg greǺ ti: ∫3:ts]

2. Listen again and follow the texts at the same time.


Ascultă din nou şi urmăreşte textele în acelaşi timp.

3. Read and repeat the texts as many times as necessary.


Citeşte şi repetă textele de câte ori este nevoie.

Useful expressions box

CLOTHES
HAINE

clothes [klǩȚθs] = haine


hat [hæt] = pălărie
skirt [sk3:t] = fustă
dress [dres] = rochie
t-shirt [ti: ∫3:t] = tricou
shirt [∫3:t] = cămaşă

Engleza in 24 Zile – Oana Ciurea 57


suit [su:t] = costum
tie [taǺ] = cravată
shoes [∫u:z] = pantofi
trainers [treǺnǩs] = adidaşi
trousers [traȚsǩs] = pantaloni
boots [bu:ts] = cizme, ghete
jacket [dȢækǺt] = jachetă, geacă
top [tǢp] = bluză

Listen and repeat!


Ascultă şi repetă!

COLOURS
CULORI

colours [kȜlǩs] = culori


red [red] = roşu
pink [pǺŋk] = roz
grey [greǺ] = gri
brown [braȚn] = maro
black [blæk] = negru
white [waǺt] = alb
purple [p3:pǩl] = mov
blue [blu:] = albastru
yellow [jelǩȚ] = galben
orange [ǢrǺndȢ] = portocaliu
green [gri:n] = verde

Listen and repeat!


Ascultă şi repetă!

Exercises
Exerciţii

1. a. Write a colour for each clothes item.


Scrie o culoare pentru fiecare articol de îmbrăcăminte.

a. dress – __a red dress_______


b. boots - __________________
c. hat - ____________________
d. jacket - __________________

Engleza in 24 Zile – Oana Ciurea 58


e. jeans - ___________________
f. shirt - ____________________
g. shoes - ___________________
h. skirt - ____________________
i. top - _____________________
j. trousers - __________________
k. T-shirt - ___________________
b. Use the phrases that you obtained in a. to continue the sentences.
Foloseşte sintagmele obţinute pentru a continua propoziţiile.

a. This woman ___is wearing a red dress.______________________________________


b. That man ____________________________________________________________
c. My sister ______________________________________________________________
d. Your brother___________________________________________________________
e. My children ___________________________________________________________
f. His father _____________________________________________________________
g. These girls_____________________________________________________________
h. The little girls__________________________________________________________
i. I _____________________________________________________________________
j. You___________________________________________________________________
k. Grandfather____________________________________________________________

Engleza in 24 Zile – Oana Ciurea 59


REVISION 1-5
RECAPITULARE 1-5

PART A: Listening and speaking exercise


Exerciţiu de ascultare şi vorbire

Let’s remember together and repeat!


Să ne amintim împreună şi să repetăm!

U.S.A. – United States of America Statele Unite ale Americii


V.I.P. – very important person persoană foarte importantă
L.A.P.D. – Los Angeles Police Department Poliţia Los Angeles
U.K. – United Kingdom Regatul Unit
F.B.I. – Federal Bureau of Investigations Biroul Federal de Investigaţii
Hello, I’m Martin! And who are you? Bună, eu sunt Martin! Şi tu cine eşti?
He is my colleague, Daniel. El este colegul meu, Daniel!
They are Dora and Mike. They’re my friends. Ei sunt Dora şi Mike. Sunt prietenii mei.
Can you spell that, please? Poţi să spui pe litere, te rog?
You’re welcome! Cu plăcere!
What is your first name? Care este numele tău mic?
And your surname? Dar numele de familie?
This is my family. Aceasta este familia mea.
It isn’t hot today. Astăzi nu este cald.
Am I late? Am întârziat?
I’m Lauren. I’m sixteen. Eu sunt Lauren. Am 16 ani.
How old are you? Câţi ani ai?
Where is he from? De unde este el?
He is from Argentina. El este din Argentina.
She is from Portugal. She is Portuguese. Ea este din Polonia. Este portugheză.
She speaks Portuguese. Ea vorbeşte limba portugheză.
What are you? I’m an economist: Ce eşti tu? Sunt economist.
What is this? This is a desk. Ce este aceasta? Aceasta este o bancă.
What is that? That is a painting. Ce este acela? Acela este un tablou.
What are these? These are her toys. Ce sunt acestea? Acestea sunt jucăriile
ei.
What are those? Those are old houses. Ce sunt acelea? Aceleea sunt case vechi.
Who are they? They are my children. Cine sunt ei? Ei sunt copiii mei.
These women are our mothers. Aceste femei sunt mamele noastre.
Have you got any brothers or sisters? Ai fraţi sau surori?
I have got one brother and two sisters. Am un frate şi două surori.
There is a box on the chair. Pe scaun este o cutie.
There are some books in the bag. În geantă sunt nişte cărţi.
I go to work in the morning. Eu merg la serviciu dimineaţa.
I visit my parents every week. Îmi vizitez părinţii în fiecare săptămână.
They go to a movie on Saturday evening. Ei merg la film sâmbăta seara.
He plays football at the weekend. El joacă fotbal la sfârşit de săptămână.

Engleza in 24 Zile – Oana Ciurea 60


How often do you write to your friend? Cât de des îi scrii prietenului tău?
I write to my friend twice a month. Îi scriu prietenului meu de două ori pe
lună.
What do they usually have for dinner? Ce mănâncă ei de obicei la cină?
They usually have hamburgers and beer. De obicei mănâncă hamburgeri şi bere.
What are you doing? I’m cooking. Ce faci? Gătesc.
He is reading a newspaper. El citeşte ziarul.
Where are you going? I’m going home. Unde te duci? Mă duc acasă.
I’m staying in a hotel for the moment. Pentru moment stau la hotel.
Father is making a phone call. Tata dă un telefon.
I’m doing my homework. Eu îmi fac tema.
They are listening to music. Ei ascultă muzică.
What are you wearing? Cu ce eşti îmbrăcat?
I’m wearing my new red leather jacket. Sunt îmbrăcat cu noua mea geacă roşie din
piele.

PART B: Exercises
Exerciţii

3. a. Say the consonants of the English alphabet.


Spune consoanele alfabetului englez.

b. Say the vowels of the English alphabet.


Spune vocalele alfabetului englez.

c. Say the semivowels of the English alphabet.


Spune semivocalele alfabetului englez.

4. a. Answer these questions.


Răspunde la aceste întrebări.

a. Who are you?


b. How old are you?
c. Where are you from?
d. What are you?

b. Ask the same questions about a friend.


Pune aceleaşi întrebări făcând referire la un prieten.

e.g. Who is he? / Who is she?

c. Answer the questions in b.


Răspunde la întrebările de la punctul b.

5. Give short answers (YES / NO) to the following questions.


Dă răspunsuri scurte (YES / NO) la următoarele întrebări.

Engleza in 24 Zile – Oana Ciurea 61


a. Are you in the park?
Yes, I am. / No, I’m not.
b. Have you got a pet?
c. Is there a tree in front of your house?
d. Do you go running in the park in your free time?
e. Is he at school?
f. Does she go clubbing Saturday?
g. Do they go to bed early?
h. Are you waiting for me?
i. Is mother cooking?
j. Is he wearing his new jeans?

6. a. Write the verb in brackets in the Present Simple or Present Continuous.


Scrie verbul din paranteză la timpul prezent simplu sau prezent continuu.

a. I always _take_ (take) the bus to work.


b. Stella ________ (lie) in the sun at the moment.
c. Listen! John ____________ (play) his guitar.
d. What time _____________ (you, get up) in the morning?
e. Oh, no! It ___________(rain) again!
f. What time __________ (he, arrive) home?
g. The children _________ (sing) a new song.
h. At weekends, we __________ (stay) at home.
i. At the moment, she ________ (learn) to swim.
j. When __________ (you, do) the housework?

b. Translate the sentences into Romanian.


Tradu în limba română propoziţiile formate.

7. a. Complete with a or an.


Completează cu a sau an.

Joseph is _an_ engineer and his wife, Joan, is ____ teacher. They live in Leeds in
England. He works in ___office and she works in ____ school. Joseph goes to work
by car, Joan walks to school. They live in ____ flat in the centre of the city. Their flat
is near ____ station and shops.

b. Translate the text into Romanian.


Tradu în limba română.

c. Think about a couple that you know and write about him following the
model in the text above.
Gândeşte-te la un cuplu pe care îl cunoşti şi scrie despre el urmând modelul
textului de mai sus.

8. a. Say it in English.

Engleza in 24 Zile – Oana Ciurea 62


Spune în limba engleză.

a. El este spaniol.
b. Tu înoţi în fiecare dimineaţă.
c. Ea are o maşină nouă şi roşie.
d. În casă sunt şase oameni.
e. Ei locuiesc în Londra.
f. Eu scriu o scrisoare.
g. Mie îmi place muzica.
h. Ele se uită la televizor.
i. Eu alerg în parc de trei ori pe săptămână.
j. Tu mergi la cumpărături vineri seara.

b. Put the sentences in the negative form.


Trece propoziţiile formate la forma negativă.

e.g. He is Spanish.
He isn’t Spanish.

c. Make up questions for the sentences in a.


Formează întrebări pentru propoziţiile obţinute la punctul a.
e.g. He is Spanish.
Is he Spanish?

9. Give short answers to the following questions.


Dă răspunsuri scurte la următoarele întrebări.

a. Do you read a newspaper every day?


No, _I don’t_______________________________________________________.
b. Are they coming to my party?
Yes, _____________________________________________________________.
c. Has George got a computer?
Yes, ____________________________________________________________.
d. Does Emily live in Bristol?
No, ______________________________________________________________.
e. Is Rick staying in a hotel?
No, ______________________________________________________________.
f. Are the children swimming?
No, ______________________________________________________________.
g. Is she 22?
No, ______________________________________________________________.
h. Do you like the salad?
Yes, _____________________________________________________________.
i. Do they ski in the winter?
No, _____________________________________________________________.
j. Does Mrs. Thompson work here?

Engleza in 24 Zile – Oana Ciurea 63


Yes, ____________________________________________________________.

10. Translate into English.


Tradu în limba engleză.

a. Eu nu beau niciodată cafea dimineaţa.


b. Uneori merg la muncă cu maşina.
c. El întârzie întotdeauna.
d. Eu ascult muzică des.
e. De obicei, mama găteşte seara.
f. Tu joci tenis rareori.
g. De obicei nu stau în hoteluri.

11. Make up questions for the answers below.


Formează întrebări pentru răspunsurile date mai jos.

a. _Where do you work_________________________________________?


I work in Tokyo.
b. _________________________________________________________?
At the week-end, I spend time with my friends.
c. _________________________________________________________?
She is drinking her coffee.
d. _________________________________________________________?
She leaves home at 7 in the morning.
e. _________________________________________________________?
She is 20.
f. _________________________________________________________?
I speak English and Japanese.
g. _________________________________________________________?
They are from Australia.
h. _________________________________________________________?
We’re going to a restaurant.
i. _________________________________________________________?
I go to the gym twice a week.

12. a. Complete the sentences with a, some or any.


Completează propoziţiile cu a, some sau any.

a. Have you got _any_brothers or sisters?


b. There is _______ sofa in the living room.
c. Are there ______ children in the garden?
d. I’ve got _______ pen and _____ books.
e. There are ______ video games near the TV.
f. Has Gary got _____ car?
g. There aren’t ____ flowers, but there’s _____ plant.
h. There are ________ tables and chairs in the dining room.

Engleza in 24 Zile – Oana Ciurea 64


b. Translate the sentences into Romanian.
Tradu propoziţiile în limba română.

13. Say it in English.


Spune în limba engleză.

a. Nu sunt roşii pe masă.


b. Ai nişte apă?
c. Este un ziar pe masă.
d. Am nişte sandwich-uri.
e. Sunt nişte lămâi în frigider.
f. El are o portocală.

14. Say it in English using verbs in Present Simple or Present Continuous.


Spune în engleză utilizând verbe la prezent simplu sau prezent continuu.

a. Harry locuieşte în Londra.


b. Ascultă! Marry cântă!
c. În acest moment, fetele îşi fac patul.
d. Unde lucrează Lee?
e. Paula face curăţenie în casă sâmbăta dimineaţă.
f. Sandy poartă o jachetă roşie astăzi. De obicei ea poartă o jachetă neagră.
g. Peter fumează de zece ori pe zi.
h. De obicei mergem în vacanţă în Portugalia, dar anul acesta mergem în
Spania.

13. Choose the correct answer for each questions.


Alege răspunsul potrivit pentru fiecare întrebare.

a. What is your name? 1. No, I’m Chinese.


b. Are you Japanese? 2. I’m seventeen.
c. Are you at school? 3. My name is Paula.
d. How old are you? 4. No, it’s easy.
e. Is English difficult? 5. No, I’m in the park.

a.
3

14. Say it in English.


Spune în limba engleză.

a. Eu sunt Nick. Am 14 ani. Sunt american. Sunt elev. Ea este sora mea. Ea are 12 ani. Şi
ea este elevă.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Engleza in 24 Zile – Oana Ciurea 65


b. Aceasta este familia mea: mama mea, tatăl meu, fratele meu şi sora mea. Noi suntem
fericiţi.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
c. Ea este Maria şi el este John. Ei sunt prieteni. Ei sunt prietenii mei. Noi suntem
ingineri.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
d. Cine sunteţi dumneavoastră? De unde sunteţi? Sunteţi român? Ce vârstă aveţi? Ce
sunteţi?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

15. Answer the following the questions.


Răspunde la următoarele întrebări.

a. Who are you?


________________________________________________________________________
b. How old are you?
________________________________________________________________________
c. Are you from Romania?
________________________________________________________________________
d. What are you?
________________________________________________________________________

16. a. Write the plural form of the following nouns.


Scrie forma de plural a următoarelor substantive.

pet - __pets________
child - ____________
parent - ___________
person - __________
wife - ____________
boy - ____________
family - __________
tooth - ___________
skirt - ____________
foot - ____________

b. Make up sentences using the words in a. and the verb have got.
Formează propoziţii utilizând cuvintele de la punctul a. şi verbul have got.

e.g. I have got one pet. It is a snake.


I have got two pets: a cat and a parrot.

17. a. Say it in English.

Engleza in 24 Zile – Oana Ciurea 66


Spune în engleză.

a. Este o carte pe masă.


b. Este o femeie în casă.
c. Este un copil în grădină.
d. Această femeie este frumoasă.
e. Acel bărbat este prietenos.
f. Este un copac în faţa casei.
g. Este un câine în spatele copacului.
h. Este o pisică sub masă.
i. În pat este un bebeluş.
j. În oraş este un parc şi o biserică.

b. Put the sentences that you translated in the plural.


Trece la plural propoziţiile traduse.

18. Spune în limba engleză:


a. Îţi place mâncarea chinezească?
Da, îmi place.
b. Noi nu mâncăm niciodată târziu în ţara noastră.
c. Cât de des mergi la cumpărături?
Merg la cumpărături o dată pe săptămână.
d. El nu petrece timp cu prietenii.
e. Unde locuiesc părinţii tăi?
f. Noi jucăm baschet sâmbăta.

19. Say it in English.


Spune în limba engleză.

a. Un băiat se joacă pe PlayStation. Mama lui îi dă un telefon.


b. Acea femeie poartă o fustă verde şi o bluză neagră. Soţul ei poartă un costum gri şi o
cravată verde.
c. Acest băiat dă un telefon şi sora lui ascultă la radio.
d. Mama mea pregăteşte micul dejun şi tatăl meu face cafea şi ceai.
e. Copiii fac patul în camerele lor.
f. Eu fac tema.

20. Imagine you are in the following situations. What clothes are you wearing ?
Imaginează-ţi că te afli în situaţiile următoare. Ce haine porţi?

e.g. You are having dinner in an expensive restaurant. What are you wearing?
I’m wearing a black dress, jewelries, black shoes and an elegant bag.

a. You are at an interview. What are you wearing?


_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Engleza in 24 Zile – Oana Ciurea 67


b. You are at a party. What are you wearing?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
c. You are at a football match. What are you wearing?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
d. You are reading a book in your bedroom. What are you wearing?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
e. You are working in the garden. What are you wearing?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
f. You are in the park. What are you wearing?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
g. You are at the beach. What are you wearing?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Engleza in 24 Zile – Oana Ciurea 68


LESSON 6
LECŢIA 6

Reading & Listening: WHEN WERE YOU BORN?


Exerciţiu de citire şi ascultare: CÂND TE-AI NĂSCUT?

1. Listen to the contexts below.


Ascultă contextele de mai jos.

When were you born? Când te-ai născut?


I was born in 1983. M-am născut în 1983.
[wen wǩ ju: bǤ:n] [aǺ wǩz bǤ:n Ǻn naǺnti:n eǺtǺθri:]

When was he born? Când s-a născut el?


He was born in 1980. El s-a născut în 1980.
[wen wǩz hǺ bǤ:n] [hǺ wǩz bǤ:n Ǻn naǺnti:n eǺti]

When was she born? Când s-a născut ea?


She was born in 2001. Ea s-a născut în 2001.
[wen wǩz ∫Ǻ bǤ:n] [∫Ǻ wǩz bǤ:n Ǻn tu:θaȚzǩndændwȜn]

When were you born? Când v-aţi născut voi?


We were born in 1978. Noi ne-am născut în 1978.
[wen wǩ ju: bǤ:n] [wi: wǩ bǤ:n Ǻn naǺnti:n sevǩntǺeǺt]

When were they born? Când s-au născut ei / ele?


They were born in 2005. Ei / Ele s-au născut în 2005.
[wen wǩ ðeǺ bǤ:n] [ðeǺ wǩ bǤ:n Ǻn tu:θaȚzǩndændfaǺv]

When were you born? Când te-ai născut?


I was born on 10th May 1983. M-am născut pe 10 mai 1983.
[wen wǩ ju: bǤ:n] [aǺ wǩz bǤ:n Ǣn tenθ ǩv meǺ naǺnti:n eǺtǺθri:]

When was he born? Când s-a născut el?


He was born on 18th June 1980 El s-a născut pe 18 iunie 1980.
[wen wǩz hǺ bǤ:n] [hǺ wǩz bǤ:n Ǣn eǺti:nθ ǩv dȢu:n naǺnti:n eǺti]

When was she born? Când s-a născut ea?


She was born on 5th August 2001. Ea s-a născut pe 5 august 2001.
[wen wǩz ∫Ǻ bǤ:n] [∫Ǻ wǩz bǤ:n Ǣn fǺfti:nθ ǩv Ǥ:gǩst tu:θaȚzǩndændwȜn]

When were you born? Când v-aţi născut voi?


We were born on 16th September 1978. Noi ne-am născut pe 16 septembrie 1978.
[wen wǩ ju: bǤ:n] [wi: wǩ bǤ:n Ǣn sǺksti:nθ ǩv sep'tembǩ naǺnti:n sevǩntǺeǺt]

Engleza in 24 Zile – Oana Ciurea 69


When were they born? Când s-au născut ei / ele?
They were born on 22nd November 2005. Ei / ele s-au născut pe 22 noiembrie 2005.
[wen wǩ ðeǺ bǤ:n] [ðeǺ wǩ bǤ:n Ǣn twentǺsekǩnd ǩv nǩȚ'vembǩ tu:θaȚzǩndændfaǺv]

2. Listen again and follow the texts at the same time.


Ascultă din nou şi urmăreşte textele în acelaşi timp.

3. Read and repeat the texts as many times as necessary.


Citeşte şi repetă textele de câte ori este nevoie.

Grammar box

PAST SIMPLE TENSE – the verb ‘TO BE’


TIMPUL TRECUT SIMPLU – verbul TO BE
Forms
Forme

Afirmativ
I was Eu am fost / eram
You were Tu ai fost / erai
He / She / It was El / Ea a fost / era
We were Noi am fost / eram
You were Voi aţi fost / eraţi
They were Ei / Ele au fost / erau
Listen and repeat!
Ascultă şi repetă!

Negativ
Obţinem forma negativă prin alăturarea particulei NOT verbului TO BE.

Long form Short form Romanian


I was not I wasn’t Eu nu am fost / nu eram
You were not You weren’t Tu nu ai fost / nu erai
He / She / It was not He / she / It wasn’t El / Ea nu a fost / nu era
We were not We weren’t Noi nu am fost / nu eram
You were not You weren’t Voi nu aţi fost / nu eraţi
They were not They weren’t Ei / Ele nu au fost / nu erau
Listen and repeat!
Ascultă şi repetă !

Forma interogativă :
Adu-ţi aminte cum ai format întrebări cu verbul TO BE la prezent simplu – prin
inversiunea subiectului cu verbul. Aplică aceeaşi regulă şi aici.

Engleza in 24 Zile – Oana Ciurea 70


Question Short answer Romanian
Was I born in 2001 ? Yes, you were. No, you
M-am născut eu în 2001?
weren’t. Da. / Nu.
Were you born in 1983? Yes, I was. No, I wasn’t.
Te-ai născut în 1983? Da.
/ Nu.
Was he / she / it born in Yes, he was. No, she wasn’t. S-a născut el / ea în 2008?
2008? Da. / Nu.
Were we born in Yes, you were. No, you Ne-am născut în ianuarie?
January? weren’t. Da. / Nu.
Were you born in Yes, we were. No, we V-aţi născut în august?
August? weren’t. Da. / Nu.
Were they born in July? Yes, they were. No, they S-au născut ei / ele în
weren’t. iulie? Da. / Nu.

Dacă întrebarea conţine un cuvânt interogativ acesta va trece în poziţie iniţială.


e.g. When were you born? Când te-ai născut?
Where were they born? Unde te-ai născut?

Listen and repeat!


Ascultă şi repetă.

Exercises
Exerciţii

1. a. Complete the sentences with Past Simple forms of the verb TO BE.
Completează propoziţiile cu formele de Past Simple ale verbului TO BE.

a. Isabel __was__ at school on Tuesday.


b. Those tickets _________expensive.
c. I ______ at work on Saturday morning.
d. Bruce _____ in the U.S.A.
e. We _______ happy to be at the concert.
f. There ______ a film on television.
g. It _________ hot yesterday.
h. There ________1,000 people at the concert.

b. Listen, check and repeat.


Ascultă, verifică şi repetă.

c. Translate the sentences into Romanian.


Tradu propoziţiile în limba română.

d. Write the sentences in the negative.

Engleza in 24 Zile – Oana Ciurea 71


Scrie propoziţiile la negativ.

a. Isabel __wasn’t__ at school on Tuesday.


b. ______________________________________________________________________
c. ______________________________________________________________________
d. ______________________________________________________________________
e. ______________________________________________________________________
f. ______________________________________________________________________
g. ______________________________________________________________________
h. ______________________________________________________________________

2. a. Write questions using Past Simple forms of the verb TO BE.


Scrie întrebări cu forme de Past Simple a verbului TO BE.

a. you / born in the U.S.A.


__Were you born in the U.S.A?______________________________________________
b. you / at home on Sunday
________________________________________________________________________
c. it / cold yesterday
________________________________________________________________________
d. you and your friends / at the cinema on Saturday
________________________________________________________________________
e. you / at work yesterday
________________________________________________________________________
f. your favourite film / on television yesterday
________________________________________________________________________

b. Answer with Yes or No to the questions above.


Răspunde cu Yes sau No la întrebările de mai sus.

e.g. Were you born in the U.S.A?


Yes, I was.
No, I wasn’t.

3. Say it in English.
Spune în limba engleză.

a. Unde te-ai născut ?


b. Când te-ai născut ?
c. Când s-a născut sora ta ?
d. Ea s-a născut în 1980.
e. Noi ne-am născut în anul 1983.
f. Ei s-au născut în România.
g. Unde s-au născut ele ?
h. Eu m-am născut în 2001.

Engleza in 24 Zile – Oana Ciurea 72


Useful expressions box

MONTHS OF THE YEAR


LUNILE ANULUI

JANUARY ['dȢænjuǩri] = IANUARIE


FEBRUARY ['februǩri] = FEBRUARIE
MARCH [mǡ:t∫] = MARTIE
APRIL ['eǺprǩl] = APRILIE
MAY [meǺ] = MAI
JUNE [dȢu:n] = IUNIE
JULY [dȢȚ'laǺ] = IULIE
AUGUST ['Ǥ:gǩst] = AUGUST
SEPTEMBER [sep'tembǩ] = SEPTEMBRIE
OCTOBER [Ǣk'tǩȚbǩ] = OCTOMBRIE
NOVEMBER [nǩȚ'vembǩ] = NOIEMBRIE
DECEMBER [dǺ'sembǩ] = DECEMBRIE

Listen and repeat!


Ascultă şi repetă!

Useful expressions box

DATES
DATE

Exprimăm data în limba engleză utilizând numeralul ordinal, luna şi anul.

Obţinem numeralul ordinal pornind de la numeralul cardinal (vezi Numbers în Lesson


2) căruia îi adăugăm terminaţia –st, -nd, -rd sau –th, astfel:

1st – the first = primul, prima


2nd – the second = al doilea, a doua
3rd – the thirds = al treilea, a treia
4th – the fourth = al patrulea, a patra
5th – the fifth = al cincilea, a cincea
6th – the sixth = al şaselea, a şasea
7th – the seventh = al şaptelea, a şaptea
8th – the eighth = al optulea, a opta
9th – the nineth = al nouălea, a noua
10th – the tenth = al zecelea, a zecea
11th – the eleventh = al unsprezecelea, a unsprezecea

Engleza in 24 Zile – Oana Ciurea 73


12th – the twelveth = al douăsprezecelea, a douăsprezecea
13th – the thirteenth = al treisprezecelea,, a treisprezecea
....
19th – the nineteenth = al nouăsprezecelea, a nouăsprezecea
20th – the twentyth = al douăzecelea, a douăzecea
21st – the twenty-first = al douăzeci şi unulea, a douăzeci şi una
22st – the twenty-second = al douăzeci şi doilea, a douăzeci şi doua
23rd – the twenty-third = al douăzeci şi treilea, a douăzeci şi treia
24th – the twenty-fourth = al douăzeci şi patrulea, a douăzeci şi patra
....
30th – the thirtyth = al treizecelea, a treizecea
31st – the thirty-first = al treizeci şi unulea, a treizeci şi una
32nd – the thirty-second = al treizeci şi doilea, a treizeci şi doua
33rd – the thirty-third = al treizeci şi treilea, a treizeci şi treia
34th – the thirty-four = al treizeci şi patrulea, a patruzeci şi patra
...
40th – the fourtyth = al patruzecelea, a patruzecea
...
50th – the fiftyth = al cincizecelea, a cincizecea
...
60th – the sixtyth = al şaizecelea, a şaizecea
....

În limba engleză citim anii grupând cifrele două câte două:

1969 – nineteen eighty-nine


1975 – nineteen seventy-five
2005 – two thousand and five
2006 – two thousand and six

În final, data completă va arăta astfel:


10th May 1980
şi citim: the tenth of May nineteen eighty

Listen and repeat!


Ascultă şi repetă.

Exercises
Exerciţii

1. a. Practise the following dates.


Exersează următoarele date.

Engleza in 24 Zile – Oana Ciurea 74


a. 25th October 1982
b. 22nd March 1978
c. 24th November 1978
d. 1st April 1958
e. 23rd January 1920
f. 5th August 2002
g. 11th September 2010
h. 21st December 2008
i. 6th October 2007
j. 13th July 1873

b. Listen and check!


Ascultă şi verifică!

2. Write the dates as you can hear them in the third column.
Scrie datele aşa cum le auzim în cea de a treia coloană a tabelului.

You write You say


23/3 23rd March the twenty-third of March
2/12
15/10
10/5
9/11
31/1

3. a. Put the words in the correct order to make up questions.


Aşază cuvintele în ordinea corectă pentru a forma întrebări.

a. born were When you?____When were you born?___________________________


b. sister was your born When? ___________________________________________
c. When parents were your born?__________________________________________
d. friend was When your born?____________________________________________

b. Listen, check and repeat!


Ascultă, verifică şi repetă!

c. Answer the questions above.


Răspunde la întrebările de mai sus.

Engleza in 24 Zile – Oana Ciurea 75


Grammar box

THERE WAS / THERE WERE


EXISTA, SE AFLA / EXISTAU , SE AFLAU

Expresiile There was / There were corespund celor There is / There are la trecut.

There was someone at the door. Era cineva la uşă.


There were some nice clothes in that shop. Erau nişte haine drăguţe în magazinul
acela.
Forma lor de negativ este obţinută identic prin adăugarea particulei NOT,
There wasn’t / There weren’t
There wasn’t a car in front of the house. Nu era o maşină în faţa casei.
There weren’t any files in the computer. Nu erau fişiere în calculator.

Iar întrebările le formăm prin inversiune:


Was there a car in front of the house? Era o maşină în faţa casei?
Were there any files in the computer? Erau fişiere în calculator?

Listen and repeat!


Ascultă şi repetă.

Reading & Listening exercise


Exerciţiu de citire şi ascultare.

1. Listen to the contexts below.


Ascultă contextele de mai jos.

There was a cat in the box. În cutie era o pisică.


There was a blue house in this street. Pe această stradă era o casă albastră.
There were many cars in this car park. Erau multe maşini în această parcare.
There were nice people at the party. Erau oameni drăguţi la petrecere.
There was a nice man at the door. Era un bărbat amabil la uşă.
There were many tourists in this city. Erau mulţi turişti în acest oraş.
Was there a park in your hometown? În oraşul tău natal, era un parc?
Were there many people at the concert? Erau mulţi oameni la concert?
Were there stars on the sky last night? Erau stele pe cer noaptea trecută?
Was there anybody at the door? Era cineva la uşă?
There wasn’t a big restaurant in the city centre. Nu era un restaurant mare în centrul
oraşului.
There weren’t any benches in that park. În acel parc nu erau bănci.

2. Listen again and follow the texts at the same time.


Ascultă din nou şi urmăreşte textele în acelaşi timp.

Engleza in 24 Zile – Oana Ciurea 76


3. Read and repeat the texts as many times as necessary.
Citeşte şi repetă textele de câte ori este nevoie.

Exercises
Exerciţii

1. a. Complete the sentences with was sau were.


Completează propoziţiile cu was sau were.

a. There __was__ a teddy bear on the night table.


b. There __were__ many tourists in the city centre.
c. There ________ many children in the park.
d. There _______ a green house in that street.
e. There _______ old people in the queue.
f. There _______ a lot of wild animals at the parade.
g. There _______ an African lion at the zoo.
h. There _______ a good movie on TV last night.

b. Put the sentences in a. in the negative.


Transformă propoziţiile de la punctul a. la forma lor negativă.

c. Translate the sentences in a. into Romanian.


Tradu propoziţiile de la punctul a. în limba română.

2. Translate into English.


Tradu în limba engleză.

a. Erau cărţi pe masă.


b. Erau mulţi turişti la mare?
c. Era cineva la uşă!
d. Nu erau multe maşini în parcare.
e. Erau multe bănci în parc.
f. Era cineva la uşă?
g. Erau mulţi oameni la concert?
h. Era o persoană la coadă.

3. a. Make up questions using the following words and the given example.
Formează întrebări folosind cuvintele de mai jos şi exemplul dat.

e.g. a car / in front of the house.


There was a car in front of the house?

many cars / in ftont of the house?


Were there many cars in front of the house?

Engleza in 24 Zile – Oana Ciurea 77


a. a cat / in the garden.
b. many people / in the office?
c. a train / in the railway station?
d. a girl / at the office desk.
e. many children / at the kindergarden?
f. a lot of people / at the match.
g. a nice house / in the city centre.
h. nice people / in my village?

b. Give YES or NO answers to the questions above.


Răspunde cu YES sau NO la întrebările de mai sus.

e.g. Was there a car in front of the house?


Yes, there was.
No, there wasn’t.

Were there many cars in front of the house?


Yes, there were.
No, there weren’t.

Engleza in 24 Zile – Oana Ciurea 78


LESSON 7
LECŢIA 7

Reading & Listening exercise: WHERE DID YOU GO ON YOUR LAST


HOLIDAY?
Exerciţiu de citire şi ascultare: UNDE AI FOST ÎN ULTIMA TA VACANŢĂ?

Dear Jim,
I’m writing to tell you about my holiday this summer. I went to Kenya for three weeks in
June. I went there with my family and we had a great time.
We travelled by plane. It was the first time I travelled by plane but it was OK. We arrived
there in a sunny morning and we stayed in a small but very nice hotel. We spent the
whole afternoon on the beach. Starting the next day, we walked very much and we took
photos of wild animals and the landscape. Everything was new and amazing. We saw
elephants, lions and giraffes, but we didn’t see any crocodiles. Kenyan people made our
holiday very exciting. They showed us lots of interesting things and local habits. We met
very interesting people and we made friends with a family with two children. Yesterday, I
wrote them a letter. We enjoyed our holiday very much.
What about you? Where did you go on your last holiday? What did you do? How was it?
Tell me everything!

Love,
Laura

Vocabulary
Vocabular

to go on holiday [tǩ gǩȚ Ǣ hǢlǺdeǺ ] = a merge / a pleca în vacanţă


last [lǡ:st] = ultimul, ultima (cel mai recent)
to tell [tǩ tel] = a spune
about [ǩ’baȚt] = despre
summer [’sȜmǩ] = vară
to go [tǩ gǩȚ] = a merge, a se duce
went [went] = am mers, am fost
for three weeks [fǤ: θri: wi:ks] = (timp de) trei săptămâni
we had a great time [wi: hæd ǩ greǺt taǺm] = ne-am distrat de minune
to travel [tǩ trævǩl] = a călători
traveled [trævǩld] = am călătorit
by plane [baǺ pleǺn] = cu avionul
the first time [ðǩ f3:st taǺm] = prima dată
to arrive [tǩ ǩ’raǺv] = a sosi, a ajunge
I arrived [ǩ’raǺvd] = am sosit, am ajuns
sunny [’sȜni] = însorit
to stay [tǩ steǺ] = a sta

Engleza in 24 Zile – Oana Ciurea 79


stayed [steǺd] = am stat
small [smǤ:l] = mic
nice [naǺs] = drăguţ
to spend [tǩ spend] = a petrece
spent [spent] = am petrecut
whole [hǩȚl] = întreg
on the beach [Ǣn ðǩ bi:t∫] = pe plajă
starting the next day [stǡ:tiŋ ðǩ nekst deǺ] = începând cu ziua următoare
to walk [tǩ wǤ:k] = a merge pe jos, a se plimba
walked [wǤ:kt] = ne-am plimbat
very much [veri mȜt∫] = foarte mult
to take [tǩ teǺk] = a lua
took pictures [tu:k pikt∫ǩs] = am făcut fotografii
wild [waǺld] = sălbatic
landscape [lændskeǺp] = peisaj
everything ['evriθǺŋ] = totul
amazing [ǩ'meǺzŋ] = uimitor
to see [tǩ si:] = a vedea
saw [sǤ:] = am văzut
elephant ['elǺfǩnt] = elefant
lion [laǺǩn] = leu
giraffe [dȢǺræf] = girafă
crocodile ['krǢkǩdaǺl] = crocodil
to make [tǩ meǺk] = a face
made our holiday very exciting [meǺd aȚǩ hǢlǺdeǺ veri Ǻk’saǺtiŋ] = ne-a făcut vacanţa
foarte interesantă
showed us [∫ǩȚd ǩs] = ne-au arătat
habit [hæbǺt] = obicei
met [met] = am întâlnit
to meet [tǩ mi:t] = a întâlni
we made friends [wi: meǺd frends] = ne-am împrietenit
write [raǺt] = a scrie
wrote [rǩȚt] = am scris
enjoy [Ǻn’dȢǤǺ] = a se bucura de
we enjoyed our holiday [wi: ǺndȢǢǺd aȚǩ hǢlǺdeǺ] = ne-a plăcut vacanţa

Exercises

1. Listen to the text.


Ascultă textul.

Engleza in 24 Zile – Oana Ciurea 80


2. Listen and repeat the new words.
Ascultă şi repetă cuvintele noi.

4. Read the text.


Citeşte textul.

5. Translate the text into Romanian.


Tradu textul în limba română.

6. Check the Grammar box and take out the verbs in the Past Simple Tense.
Verifică Grammar box şi extrage din text verbele la timpul Past Simple.

Grammar box

PAST SIMPLE TENSE


TIMPUL TRECUT SIMPLU

În scrisoarea de mai sus, verbele au fost folosite la timpul trecut simplu (Past Simple
Tense).
Timpul trecut simplu ne este util atunci când facem referire la o acţiune sau o situaţie
terminată din trecut, fără nici o legătură cu timpul prezent.

În funcţie de forma lor la Past Simple, verbele pot fi împărţite în două mari categorii :
verbe regulate şi verbe neregulate.

Past Simple – Regular Verbs


Past Simple - Verbe regulate
Verbele regulate formează Past Simple prin adăugarea terminaţiei –ed la forma de
infinitiv scurt.

walk – walked = a merge pe jos, a se plimba


[wǤ:k] [wǤ:kt]
travel – travelled = a călători
[trævǩl] [trævǩld]

Spelling problems
Probleme de scriere
Unele verbe suferă schimbări la adăugarea terminaţiei:

- Verbele terminate în –e la infinitiv, adaugă doar -d


decide – decided = a decide, a hotărî
[dǺsaǺd] [dǺsaǺdǺd]
arrive – arrived = a ajunge, a sosi
[ǩ’raǺv] [ǩ’raǺvd]

Engleza in 24 Zile – Oana Ciurea 81


- Verbele terminate în consoană + y, transformă y în i, după care adaugă –ed
try – tried = a încerca
[traǺ] [traǺd]

cry – cried = a plânge


[kraǺ] [kraǺd]

study – studied = a studia


[stȜdi] [stȜdi:d]

- verbele monosilabice terminate în consoană + vocală + consoană sau verbele din două
silabe cu accent pe ultima silabă terminată în consoană + vocală + consoană, dublează
consoana finală
stop – stopped = a opri
[stǢp] [stǢpt]

admit – admitted = a recunoaşte


[ǩdmǺt] [[ǩdmǺtǺd]

answer – answered = a răspunde


[ǡ:nsǩ] [ǡ:nsǩd]

travel – travelled = a călători


[trævǩl] [trævǩld]

Pronounciation
Pronunţie

De regulă, terminaţia –ed se aude [t] sau [d]


stop - stopped [stǢpt] = a opri
cry - cried [kraǺd] = a plânge

Când verbul la infinitiv este terminat în –t sau –d, atunci când adăugăm terminaţia –ed,
aceasta se va auzi [id]
visit – visited = a vizita
[vǺzǺt] [vǺzǺtǺd]
decide – decided = a decide, a hotărî
admit – admitted = a recunoaşte
[ǩdmǺt] [ǩdmǺtǺd]
start – started = a începe
[stǡ:t] [stǡ:tǺd]

Past Simple – Irregular Verbs


Past Simple – Verbe neregulate

Engleza in 24 Zile – Oana Ciurea 82


Verbele neregulate, după cum ne spune şi denumirea lor, au formă distinctă la past
simple.
go – went = a merge, a se duce
[gǩȚ] [went]
spend – spent = a petrece, a cheltui
[spend] [spent]

write – wrote = a scrie


[raǺt] [rǩȚt]

make – made = a face


[meǺk] [meǺd]

take – took = a lua


[teǺk] [tu:k]

be – was / were = a fi
[bi:] [wǩz] [wǩ]

see – saw = a vedea


[si:] [sǤ:]

meet – met = a întâlni


[mi:t] [met]

Listen and reapeat!


Ascultă şi repetă!
*
Pentru mai multe verbe neregulate, vezi Useful Lists de la sfârşitul cărţii.

Forms
Forme

Afirmativ
I studied Eu am studiat
You wrote Tu ai scris
He / She / It ran El / Ea a alergat
We met Noi ne-am întâlnit
You decided Voi aţi hotărât
They stopped Ei / Ele s-au oprit

Negativ
Forma negativă se obţine cu ajutorul auxiliarului DID şi a negaţiei NOT, după care
folosim forma de infinitiv scurt a verbului, nu forma de trecut.

Engleza in 24 Zile – Oana Ciurea 83


Short Form
I did not study I didn’t study Eu nu am studiat
You did not write You didn’t write Tu nu ai scris
He / She / It did not run He / She / It didn’t El / Ea nu a alergat
run
We did not meet We didn’t meet Noi nu ne-am întâlnit
You did not decide You didn’t decide Voi nu aţi hotărât
They did not stop They didn’t stop Ei / Ele nu s-au oprit.

Interogativ
Forma negativă se obţine cu ajutorul auxiliarului DID aşezat înaintea subiectului ; forma
verbului este cea de infinitiv scurt, nu cea de trecut
Short answers
Did I study... ? Yes, you did. / No, you Am studiat eu? Da, ai
didn’t. studiat. / Nu, nu ai studiat.
Did you write … ? Yes, I did. / No, I didn’t. Tu ai scris? Da, am scris. /
Nu, nu am scris.
Did he / she / it run … Yes, he did. / No, he didn’t. A alergat el / ea? Da, a
? alergat. / Nu, nu a alergat.
Did we meet … ? Yes, we did. No, we didn’t. Ne-am întâlnit noi? Da, ne-
am întâlinit. / Nu, nu ne-am
întâlnit.
Did you decide … ? Yes, we did. / No, we didn’t. Aţi hotărât? Da, am hotărât.
/ Nu, nu am hotărât.
Did they stop … ? Yes, they did. / No, they S-au oprit ei / ele? Da, s-au
didn’t. oprit. / Nu, nu s-au oprit.

Listen and reapeat!


Ascultă şi repetă!

ADVERBS of TIME
ADVERBE DE TIMP

Adverbele de timp specifice lui Past Simple sunt:


- yesterday = ieri
- last week, last month, last year = săptămâna trecută, luna trecută, anul trecut
- two weeks ago, a year ago, five days ago = acum două săptămâni, acum un an, acum
cinci zile
- in 2007, in July = în 2007, în iulie
- at 8 o’clock = la ora 8

I visited him yestreday. L-am vizitat ieri.


I saw you last week at the supermarket. Te-am văzut săptămâna trecută la
supermarket.

Engleza in 24 Zile – Oana Ciurea 84


The last time we talked was a month ago. Ultima dată când am vorbit a fost acum o
lună.
I graduated from university in 2007. Am absolvit universitatea în 2007.
I went to bed at 8.00. M-am dus la culcare la 8.

Listen and reapeat!


Ascultă şi repetă!

Exercises
Exerciţii

1. a. Put the verbs in brackets in the Past Simple Tense.


Pune verbele din paranteză la Past Simple Tense.

My day yesterday
My wife (call) __called__ me at 7.00. I (wash)____________ and (dress)___________
very quickly. I (walk) ___________to work. After work I (come back) ______________
home and (have) __________ lunch with my family. Then I (watch) ___________ a film
on TV and (play) ___________ basketball with my children. In the evening, we (have)
______________ dinner and (make) ___________ some phone calls.

b. Translate the text into Romanian.


Tradu textul în limba română.

2. a. Translate into English.


Tradu în limba engleză.

a. Tom s-a uitat la televizor toată după-amiaza.


__Tom watched TV all afternoon.____________________________________________
b. Autobuzul s-a oprit în staţie.
________________________________________________________________________
c. Am vizitat această ţară anul trecut.
________________________________________________________________________
d. Sue a călătorit cu avionul vara trecută.
________________________________________________________________________
e. Ei au venit la petrecerea mea şi s-au distrat de minune.
________________________________________________________________________
f. Copiii au văzut animale sălbatice la grădina zoologică.
________________________________________________________________________
g. Noi ne-am plimbat în parc.
________________________________________________________________________
h. Ei au sosit primii la aeroport.
________________________________________________________________________
i. Voi aţi mers în vacanţă în iulie.
________________________________________________________________________

Engleza in 24 Zile – Oana Ciurea 85


j. Ei s-au întors acasă târziu.
________________________________________________________________________

b. Change the English sentences into their negative form.


Schimbă propoziţiile în limba engleză la forma negativă.

e.g. Tom watched TV all afternoon


Tom didn’t watch TV all afternoon.

3. a. Translate into English.


Tradu în limba engleză.

a. A ajuns Tom acasă la ora 2.00?


Did Tom arrive home at 2.00?
b. A dat Helen un telefon?
c. A vizitat Paul Franţa anul trecut?
d. Te-ai plimbat cu prietenii în parc?
e. S-au distrat ele la petrecere?
f. Le-a plăcut lor vacanţa?
g. Aţi călătorit cu avionul?

b. Answer with Yes or No to the questions above.


Răspunde cu Yes sau No la întrebările de mai sus.

a. Did Tom arrive home at 2.00?


No, he didn’t. / Yes, he did.

4. a. Complete with the Past Simple forms of the verbs below.


Completează cu formele de Past Simple ale verbelor de mai jos.

a începe - begin – ______began_______


a aduce - bring - ___________________
a veni - come - ____________________
a face - do - ______________________
a bea - drink - ____________________
a găsi - find - _____________________
a zbura - fly - _____________________
a obţine - get - ____________________
a da - give - ______________________
a merge, a se duce go - _____________
a avea - have - ____________________
a şti, a cunoaşte - know - ____________
a face - make - ____________________
a întâlni - meet - ___________________
a alerga - run - ____________________

Engleza in 24 Zile – Oana Ciurea 86


a trimite - send - ___________________
a sta în picioare - stand - ____________
a lua - take - ______________________
a spune - tell - _____________________
a purta - wear - ____________________

b. Listen and repeat!


Ascultă şi repetă.

Reading & Listening exercise: HOW DID YOU TRAVEL?


Exerciţiu de citire şi ascultare: CUM AI CĂLĂTORIT? / CU CE AI CĂLĂTORIT?

1. Listen to the contexts below.


Ascultă contextele de mai jos.

How did you travel? Cum aţi călătorit?


[haȚ dǺd ju: trævǩl]
I travelled by train. Am călătorit cu trenul.
[aǺ trævǩl baǺ treǺn]

How did he travel? Cum a călătorit el?


[haȚ dǺd hi: trævǩl]
He travelled by bus. Cu autobuzul.
[hi: trævǩld baǺ bȜs]

How did you travel? Cum aţi călătorit?


[haȚ dǺd ju: trævǩl]
We travelled by car. Noi am călătorit cu maşina.
[wi: trævǩld baǺ kǡ:]

How did they travel? Cum au călătorit?


[haȚ dǺd ðeǺ trævǩl]
They travelled by plane. Cu avionul.
[ðeǺ trævǩld baǺ pleǺn]

How did she travel? Cum a călătorit ea?


[haȚ dǺd ∫i: trævǩl]
She travelled by boat. Cu vaporul.
[∫i: trævǩld baǺ bǩȚt]

How did you get to the theatre? Cum v-aţi dus la teatru?
[haȚ dǺd ju: get tu: ðǩ θǺǩtǩ]
We got there by taxi. Ne-am dus cu taxiul.
[wi: gǢt ðeǩ baǺ tæksi:]

Engleza in 24 Zile – Oana Ciurea 87


How did you go in the park? Cum ai mers în parc?
[haȚ dǺd ju: gǩȚ Ǻn ðǩ pǡ:k]
I went by bike. Am mers cu bicicleta.
[aǺ went baǺ baǺ k]

How did you go to the cinema? Cum aţi mers la cinematograf?


[haȚ dǺd ju: gǩȚ tu: ðǩ sǺnǩmǩ]
We went on foot. Am mers pe jos.
[aǺ went Ǣn fu:t]

How did they get to the village? Cum au ajuns în sat?


[haȚ dǺd ðeǺ get tu: ðǩ vǺlǺdȢ]
They got there on their bikes. Pe bicicletele lor.
[ðeǺ gǢt ðeǩ Ǣn ðeǩ baǺks]

2. Listen again and follow the texts at the same time.


Ascultă din nou şi urmăreşte textele în acelaşi timp.

3. Read and repeat the texts as many times as necessary.


Citeşte şi repetă textele de câte ori este nevoie.

Useful expressions box

MEANS OF TRANSPORT
MIJLOACE DE TRANSPORT

În limba engleză exprimăm mijloacele de transport utilizănd prepoziţia BY:


by car [baǺ kǡ:] = cu maşina
We usually travel by car. De obicei călătorim cu maşina.

by train [baǺ treǺn] = cu trenul


We never travel by train. Noi nu călătorim niciodată cu trenul.

by bus [baǺ bȜs] = cu autobuzul


We went on trip by bus. Am mers în excursie cu autobuzul.

by plane [baǺ pleǺn] = cu avionul


On my last holiday I traveled by plane. În ultima vacanţă am călătorit cu avionul.

by bike [baǺ baǺk] = cu bicicleta


Our boss comes to work by bike. Şeful nostru vine la muncă cu bicileta.

Exceptions!

Engleza in 24 Zile – Oana Ciurea 88


Excepţii!
on foot [Ǣn fȚt] = pe jos
Yesterday I went to work on foot. Ieri am mers la servici pe jos.

in my car [Ǻn maǺ kǡ:] = cu maşina mea


We went out in my car. Am ieşit în oraş cu maşina mea.

on his bike [Ǣn hiz baǺk] = cu bicicleta lui


I rode on his bike. Am mers cu bicicleta lui.

Listen and repeat!


Ascultă şi repetă!

Reading & Listening exercise: I USED TO DRINK A LOT OF COFFEE


Exerciţiu de citire şi ascultare: OBIŞNUIAM SĂ BEAU MULTĂ CAFEA

1. Listen to the contexts below.


Ascultă contextele de mai jos.

Did you use to have a dog when you were a child? Aveai un câine când erai copil?
[dǺd ju: ju:z tǩ hæv ǩ dǢg wen ju: wǩ ǩ t∫aǺld]
Yes, I did. Its name was Max. Da, aveam. Numele lui era Max.
[jes aǺ dǺd] [Ǻts neǺm wǩz mæks]

Would you go swimming in your summer holidays? Mergeai la înot în vacanţele de


[wȚd ju: gǩȚ swǺmǺŋ Ǻn jǤ: sȜmǩ hǢlǩdeǺz] vară?
No, I didn’t. We lived in the mountains. Nu, nu mergeam. Locuiam
[nǩȚ aǺ dǺdǩnt] [wi: lǺvd Ǻn ðǩ maȚnti:ns] la munte.

Did you use to drink coffee when you were young? Obişnuiai să bei cafea când erai
[dǺd ju: ju:z tǩ drǺnk kǢfi: wen ju: wǩ jȜŋ] tânăr?
Yes, I did. I used to drink a lot of coffee, Da, obişnuiam să beau multă
but I don’t drink coffee anymore. cafea, dar acum nu mai beau.
[jes aǺ dǺd] [aǺ ju:sd tu: drǺnk ǩ lǢt ǩv kǢfi: bȜt aǺ dǩȚnt kǢfi: enǺmǤ:]

Did you use to like jazz music? Obişnuiai să asculţi jazz?


[dǺd ju: ju:z tǩ laǺk dȢæz mju:zǺk]
Yes, I did. I still do. Da. Încă mai ascult.
[jes aǺ dǺd] [aǺ stǺl du:]

Did your parents use to go to the cinema? Obişnuiau părinţii tăi să meargă la
[dǺd jǤ: pærǩnts ju:z tǩ gǩȚ tu: ðǩ cǺnǩmǩ] cinematograf?
No, they didn’t. They would go to the theatre. Nu. Ei mergeau teatru.

Engleza in 24 Zile – Oana Ciurea 89


[nǩȚ ðeǺ dǺdǩnt] [ðeǺ wȚd gǩȚ tu: ðǩ θǺǩtǩ]

Would Jean look after her sister? Avea Jean grijă de sora ei?
[wȚd dȢi:n lȚk ǡftǩ hǩ sǺstǩ]
Yes, she would. She would take good care of her. Da, avea. O îngrijea bine.
[jes ∫i: wȚd] [∫i: wȚd teǺk gu:d keǩ ǩ hǩ]

Did your mother use to wash clothes by hand? Obişnuia mama ta să spele hainele
[dǺd jǤ: mȜ ðǩ ju:z tǩ wǢ∫ clǩȚθs baǺ hænd] de mână?
Yes, she did, but not anymore. Da, dar nu o mai face.
[jes ∫i: dǺd bȜt nǢt enǺm Ǥ:]

2. Listen again and follow the texts at the same time.


Ascultă din nou şi urmăreşte textele în acelaşi timp.

3. Read and repeat the texts as many times as necessary.


Citeşte şi repetă textele de câte ori este nevoie.

Grammar box

USED TO / WOULD
OBIŞNUIAM SĂ…

Expresiile USED TO şi WOULD ne sunt de folos pentru a exprima obiceiuri, acţiuni sau
situaţii repetate din trecut.
e.g. When I was a child, I used to play the piano. Când eram copil, obişnuiam să cânt la
pian.
When I was a student I would dye my hair pink. Când eram studentă, îmi vopseam părul
roz.

USED TO se foloseşte atât cu verbe de stare cât şi cu acţiuni.


When I was a student I used to dye my hair pink. Când eram studentă, îmi vopseam
părul roz.
When I was a student I used to have pink hair. Când eram studentă, aveam părul roz.

WOULD se foloseşte doar cu acţiuni.


In my childhood I would swim a lot. În copilărie obişnuiam să înot mult (să fac
mult înot).

Listen and repeat!


Ascultă şi repetă!

Engleza in 24 Zile – Oana Ciurea 90


Exercises
Exerciţii

1. Complete the sentences with USED TO or WOULD. Sometimes both are


possible.
Completează propoziţiile cu USED TO sau WOULD. Uneori ambele sunt
posibile.

a. You __used to / would__ park your car in front of my house.


b. I ___________________ play the piano when I was a student.
c. I ___________________ be a good student when I was at school.
d. They ________________ meet in front of the café.
e. She _________________ have fair long hair.
f. You ________________ phone me every evening.
g. I _________________ work for this company, but I don’t anymore.
h. He _______________ ride horses every weekend.

2. Translate into English using USED TO or WOULD. Sometimes both are


possible.
Tradu în limba engleză folosind USED TO sau WOULD. Uneori ambele sunt
posibile.

a. Obişnuiam să o vizitez pe prietena mea de două ori pe săptămână.


b. Obişnuiam să ies în oraş cu prietenii la sfârşit de săptămână.
c. El era un copil cuminte.
d. Ea obişnuia să lucreze mult.
e. Ei obişnuiau să viziteze alte ţări în fiecare an când erau tineri.
f. Noi aveam o casă mare dar am vândut-o.
g. Ei lucrau în această fabrică.
h. Tu obişnuiai să mă suni în fiecare zi.

3. Answer the following questions.


Răspunde la întrebările următoare.

a. Did you use to drive your car fast?


b. Did you use to earn a lot when you worked for that company?
c. Did they use to be good friends?
d. Did he use to be a good child?
e. Did she use to like rock music?
f. Did I use to call you by your first name?
g. Did it use to play a lot when it was a little puppy?
h. Did we use to talk a lot?

Engleza in 24 Zile – Oana Ciurea 91


LESSON 8
LECŢIA 8

Reading & Listening exercise: WHAT WERE YOU DOING THIS TIME
YESTERDAY?
Exerciţiu de citire şi ascultare: CE FĂCEAI IERI PE VREMEA ACEASTA?

1. Listen to the contexts below.


Ascultă contextele de mai jos.

What were you doing yesterday Ce făceai ieri seară la şapte


evening at half past seven? jumătate?
I was having dinner with my family. Luam cina cu familia mea.

What was he doing this time yesterday? Ce făcea el ieri pe vremea asta?
He was writing an e-mail. Scria un e-mail.

What was your wife doing on Saturday Ce făcea soţia ta sâmbătă pe la ora
at about eleven o’clock? unsprezece?
She was cooking dinner. Gătea cina.

What were you doing when I phoned you? Ce făceai când te-am sunat?
We were having tea. Beam ceai.

What were the children doing when I called them? Ce făceau copiii când i-am strigat?
They were playing in the backyard. Se jucau în curtea din spate.

2. Listen again and follow the texts at the same time.


Ascultă din nou şi urmăreşte textele în acelaşi timp.

3. Read and repeat the texts as many times as necessary.


Citeşte şi repetă textele de câte ori este nevoie.

Grammar box

PAST CONTINUOUS TENSE


TIMPUL TRECUT CONTINUU

Forms
Forme
Afirmativ

I was working Eu lucram


You were working Tu lucrai
He / She / It was working El / Ea lucra

Engleza in 24 Zile – Oana Ciurea 92


We were watching Noi priveam
You were watching Voi priveaţi
They were watching Ei / Ele priveau

Negativ
Short form
I was not working I wasn’t working Eu nu lucram
You were not working You weren’t working Tu nu lucrai
He / She / It was not He / She / It wasn’t El / Ea nu lucra
working working
We were not watching We weren’t watching Noi nu priveam
You were not watching You weren’t watching Voi nu priveaţi
They were not watching They weren’t watching Ei / Ele nu priveau

Interogativ
Were you working…? Munceai tu?
What was she doing…? Ce făcea ea?
Where were they going…? Unde se duceau ei?
What were your colleagues Ce făceau colegii tăi când tu ai intrat în
doing when you entered the office? birou?

Listen and repeat!


Ascultă şi repetă!

Usage
Utilizare
Uneori, alături de Past Simple folosim şi timpul Past Continuous. Acesta ne arată că:
- o acţiune era în desfăşurare la un moment dat în trecut;
My brother was watching TV yesterday evening at 8 o’clock.
Fratele meu se uita la televizor ieri seară la ora 8.

- o acţiune era în desfăşurare la un moment dat în trecut (acţiunea cadru) când o


altă acţiune (exprimată prin Past Simple) s-a întâmplat şi a “întrerupt-o” (acţiunea
principală.
I was working in the garden when I saw an old friend.
Munceam ăn grădină când am zărit un vechi amic.

În limba română, acest timp verbal corespunde de obicei timpului Imperfect.

Atunci când cele două timpuri Past Simple şi Past Continuous sunt folosite în paralel,
Past Simple este de obicei introdus prin „when”, iar Past continuous prin „while” (în timp
ce).
e.g. Sorry! I didn’t hear the doorbell. I was having a shower when you rang.
Îmi pare rău! Nu am auzit soneria. Făceam un duş când ai sunat.

Engleza in 24 Zile – Oana Ciurea 93


He saw her while he was crossing the street.
El a văzut-o în timp ce traversa strada.

Listen and repeat!


Ascultă şi repetă!

Exercises
Exerciţii

1. a. Translate into English using Past Continuous Tense.


Tradu în limba engleză folosidn timpul Past Continuous.

a. Mama gătea prânzul.


b. Tu conduceai maşina.
c. Eu îl ajutam pe tata.
d. Noi traversam strada.
e. Sora mea se uita la televizor.
f. Băieţelul dormea.
g. Copiii desenau.
h. Tu făceai patul.
i. Bărbatul aştepta în faţa casei.
j. Voi cumpăraţi fructe proaspete.

b. Put the sentences that you translated in a. in their negative forms.


Trece propoziţiile traduse la punctul a. la forma negativă.

e.g. Mother was cooking lunch.


Mother wasn’t cooking lunch.

c. Make up questions for the sentences that you translates in a. using Past
Continuousus tense and the interrogative word “What…?”
Formează întrebări pentru propoziţiile traduse la punctul a. folosind timpul Past
Continuous şi cuvântul interogativ “What…?”

e.g. Mother was cooking lunch.


What was mother doing?

2. Answer the questions in 1.c, giving other answers than those in 1.a.
Răspunde la întrebările de la punctual 1.c., cu alte răspunsuri decât cele de la
1.a.

e.g. What was mother doing?


She was shopping.

Engleza in 24 Zile – Oana Ciurea 94


3. Explain what was going on when you arrived home, working on the model.
Explică ce se întâmpla când tu ai ajuns acasă, lucrând aşa cum îţi arată modelul.

e.g. Alice / sweep the floor


Alice was sweeping the floor when I came home.

a. father / read a newspaper


__________________________________________________________________
b. my brothers / watch a film
__________________________________________________________________
c. grandfather / listen to the radio
__________________________________________________________________
d. my two dogs / play in the garden
__________________________________________________________________
e. the phone / ring
__________________________________________________________________
f. it / rain
__________________________________________________________________
g. the cat / sleep under the chair
__________________________________________________________________
h. my neighbours / repair the fence
__________________________________________________________________
i. mother / plant flowers
__________________________________________________________________
j. Jenny’s husband / ring at the door
__________________________________________________________________

4. Translate into Romanian the sentences in 3.


Tradu în limba română propoziţiile obţinute la punctul 3.

Reading & Listening exercise: WHAT TIME IS IT?


Exerciţiu de citire şi ascultare: CÂT ESTE CEASUL? / CE ORĂ ESTE?

1. Listen to the contexts below.


Ascultă contextele de mai jos.

What time is it? Cât este ceasul?


[wǢt taǺm Ǻz Ǻt]
It’s half past ten. Este zece şi jumătate.
[Ǻts hǡ:f pǡ:st ten]

What’s the time? Ce oră e?


[wǢts ðǩ taǺm]
It’s seven o’clock. E şapte.
[Ǻts sevǩn ǩklǢk]

Engleza in 24 Zile – Oana Ciurea 95


What time was it when you called? Cât era ceasul când ai sunat?
[wǢt taǺm wǩz Ǻt wen ju: kǤ:ld]
It was quarter past two. Era două şi un sfert.
[Ǻt wǩz kǤ:tǩ pǡ:st tu:]

What time was it when you were going to school? Cât era ceasul când tu te
[wǢt taǺm wǩz Ǻt wen ju: wǩ gǩȚǺŋ tǩ sku:l] duceai la şcoală?
It was ten to twelve. Era douăsprezece fără zece.
[Ǻt wǩz ten t: twelv]

What’s the time? Cât este ceasul?


[wǢts ðǩ taǺm]
It’s twenty past nine. Este nouă şi douăzeci.
[Ǻts twentǺ pǡ:st naǺn]

When did you leave home? Când ai plecat de acasă?


[wen dǺd ju: li:v hǩȚm]
I left home at six o’clock in the morning. Am plecat de acasă la şase
[aǺ left hǩȚm ǩt sǺks ǩklǢk Ǻn ðǩ mǤ:nǺŋ] dimineaţa.

When did they leave the party? Când au plecat ei de la petrecere?


[wen dǺd ðeǺ li:v ðǩ pǡ:ti]
They left the party at about midnight. Au plecat de la petrecere pe la
[ðeǺ left ðǩ pǡ:ti ǩt mǺdnaǺt] miezul nopţii.

When did she go home? Când s-a dus ea acasă?


[wen dǺd ∫i: gǩȚ hǩȚm]
She left home at 08.00 p.m. S-a dus acasă la 8 după-amiaza.
[∫i: left hǩȚm ǩt eǺt pi: em]

When does the film begin? Când începe filmul?


[wen dȜz ðǩ fǺlm bǺgǺn]
At quarter to nine. La nouă fără un sfert.
[ǩt kǤ:tǩ tu: naǺn]

2. Listen again and follow the texts at the same time.


Ascultă din nou şi urmăreşte textele în acelaşi timp.

3. Read and repeat the texts as many times as necessary.


Citeşte şi repetă textele de câte ori este nevoie.

Engleza in 24 Zile – Oana Ciurea 96


Useful expressions box

THE CLOCK
CEASUL

It’s 6.00. / It’s six o’clock

It’s 06.05. / It’s five past six. / It’s six oh five.

It’s 06.15. / It’s quarter past six. / It’s six fifteen.

It’s 06.30. / It’s half past six. / It’s six thirty.

It’s 06.35. / It’s twenty-five to seven. / It’s six thirty-five.

It’s 06.45. / It’s quarter to seven. / It’s six forty-five.

It’s 06.55. / It’s five to seven. / It’s six fifty-five.

It’s 07.00. / It’s seven o’clock.

Listen and repeat!


Ascultă şi repetă!

În limba engleză nu există un sistem de citire a ceasului cu 24 de ore; se foloseşte în


schimb noţiunea de a.m. (ante-meridian) şi p.m. (post-meridian). De exemplu, ora 03.00
este 3 a.m., iar ora 15.00 este 3 p.m.

Ora 00.00 este numită şi midnight [mǺdnaǺt] = miezul nopţii


Ora 12.00 este numită şi noon [nu:n] = amiază

Engleza in 24 Zile – Oana Ciurea 97


Cuvântul o’clock este o abreviere a expresiei “of the clock” şi se foloseşte doar pentru a
exprima ora.

quarter = 15 minutes
half = 30 minutes

Pentru minutele până la “şi cinci”, menţionăm cuvântul “minutes”, dincolo de “şi cinci”
renunţăm la el.

e.g. It’s two minutes past two. Este două şi două minute.
It’s five past two. Este două şi cinci minute.
It’s ten past two. Este două şi zece.

Listen and repeat!


Ascultă şi repetă!

Exercises
Exerciţii

1. a. Practise saying the hours.


Exersează orele.

a. It’s 04.00. __It’s four o’clock._________________________________________


b. It’s 05.40. _________________________________________________________
c. It’s 03.30. _________________________________________________________
d. It’s 07.50. _________________________________________________________
e. It’s 09.10. _________________________________________________________
f. It’s 10.15. _________________________________________________________
g. It’s 02.20. _________________________________________________________
h. It’s 01.45. _________________________________________________________
i. It’s 12.00._________________________________________________________
j. It’s 08.30. _________________________________________________________

b. Listen and check.


Ascultă şi verifică.

2. Write down the order in which you hear the hours.


Notează ordinea în care auzi orele.
04.20 ___________ 07.45 ____________ 05.15 _______________
09.30 ___________ 07.25 ____________ 09.00 p.m. ___________
10.00 a.m.________ 00.00 ____________ 03.40 _______________

Engleza in 24 Zile – Oana Ciurea 98


3. Translate into English.
Tradu în limba engleză.

a. Ieri pe la şapte şi jumătate mergeam acasă. M-am întâlnit cu prietenul meu, Mike.
El mergea la cumpărături.
b. Ce făceai ieri seară la opt? Scriam un e-mail. Dar tu? Eu mă uitam la desene
animate cu fiul meu.
c. Cât este ceasul? Este patru şi douăzeci.
d. Cât era ceasul când tu te întorceai de la muncă? Era şase fără un sfert.
e. Când ai plecat de acasă? La şapte şi un sfert dimineaţa.
f. Când a aterizat avionul ? La două şi douăzeci.
g. Ce făcea soţia ta când ai ajuns acasă ? Era şase şi ea pregătea cina ca de obicei.
h. Ce făceau copiii ieri la ora zece seara? Dormeau.
i. Când au plecat invitaţii tăi? Au plecat pe la 11 seara.
j. Când te-ai întors acasă ? La miezul nopţii.

Grammar box

OBJECT PRONOUN
PRONUMELE COMPLEMENT

Object pronoun (respectiv pronumele în Acuzativ/Dativ în limba română) are următoarele


forme

Me – pe mine, mă / mie
Take me to the airport. Du-mă la aeroport.

You – pe tine, te / ţie


I saw you while you were crossing the street. Te-am văzut în timp ce traversai strada.

Him – pe el / lui
I congratulated him for the prize. L-am felicitat pentru premiu.

Her – pe ea / ei
I gave her my new mobile phone. I-am dat ei noul meu telefon mobil.

It – pe el /ea ; lui / ei
Did you see my bag? I left it on the table. Mi-ai văzut geanta? Am lăsat-o pe masă.
Where is the dog? Call it! Unde este câinele? Cheamă-l!

Us – pe noi, ne / nouă
They phone us once a month. Ei ne sună o dată pe lună.

You – pe voi, vă / vouă


We phoned you yesterday. V-am sunat ieri.

Engleza in 24 Zile – Oana Ciurea 99


Them - pe ei / ele ; lor
Give them a call. Dă-le un telefon.
I saw them yesterday in the supermarket. I-am văzut ieri în supermarket.

Listen and repeat!


Ascultă şi repetă!

Exercises
Exerciţii

1. In the table below match the subject pronoun, the possessive adjective and
the object pronoun corresponding to the same person.
Potriveşte în tabelul de mai jos pronumele subiect, adjectivul posesiv şi
pronumele obiect corespondente aceleiaşi persoane.

Subject pronoun Possessive adjective Object pronoun


1 I a. Your A Him
2 You b. Its B You
3 He c. Our C Me
4 She d. Your D It
5 It e. My E Them
6 We f. Her F You
7 You g. Their G Us
8 They h. His H Her

1
e.
C

2. Complete the blank space with the pronouns in exercise 1.


Completează spaţiile libere cu pronumele de la exerciţiul 1.

a. Hi, __my__ name is Nicholas. _________ am 17. ______ friends call me Nick.
b. _______ have got one sister and one brother. ______ are twins.
c. This is my friend Mike. _______ mother is a good friend of _______ mother.
d. Laura is a teacher. ______ likes _____ job.
e. Pete and Mary are cousins. ______ live in different citties. ________ visit each
other on holidays. _________ parents have good jobs.
f. You and Laura are good friends. I know ______ from school. _______ often go
out together. _______ have a lot in common. __________ interests are very
similar.
g. Linn and I are from Japan. _______ are Japanese. _______ country is far away
from Great Britain.

Engleza in 24 Zile – Oana Ciurea 100


h. Sue and Larry work for the same company. _____ are colleagues. _______ job
is very interesting and the company pays _______ well.
i. Mary has a little brother. ______ littler brother is 6. ______ loves ______ very
much.

3. Say it in English.
Spune în limba engleză.

a. Eu sunt Patricia. Numele meu este Patricia. Prietenii îmi spun Pat.
b. Tu ai copii frumoşi. Copiii tăi sunt frumoşi. Ei te iubesc.
c. El este inginer. Îi place slujba lui, iar colegii îl apreciază.
d. Ea are doi fraţi. Fraţii ei sunt gemeni. Ei o iubesc.
e. El are coada lungă. Coada lui este lungă şi se joacă cu ea.
f. Noi avem o familie mare. Familia noastră este mare. Toată lumea ne cunoaşte.
g. Voi sunteţi verişorii noştri. Tatăl vostru este unchiul nostru. Noi vă vizităm în
fiecare vară.
h. Ei sunt colegi. Slujba lor nu este grea, iar compania îi plăteşte bine.
i. Ele au o soră. Sora lor este mică. Ea le iubeşte.

Reading & Listening exercise: HOW I MET MY HUSBAND


Exerciţiu de citire şi ascultare: CUM L-AM ÎNTÂLNIT PE SOŢUL MEU

1. Read the text below.


Citeşte textul de mai jos.

I met my husband while I was travelling round New Zeeland. I was on a tour on the
South Island with some local friends when we stopped in Christchurch for a few days.
While my friends were shopping, I went to look round an art gallery. I was looking at
a sculpture when a young man took the sculpture and put it into his backsack. I called
the security guard because I thought the young man was trying to steal it. I was so
embarrassed when I found out the sculpture belonged to the young man. It was his
sculpture. Fortunately, he didn’t get upset and while he was packing it, we chatted
about different things. Finally, he asked me out for a coffee. We got married three
months later.

2. Listen and check your reading. Then repeat.


Ascultă şi verifică citirea. Apoi repetă.

3. What verbal tenses have been used in the text? Why?


Ce timpuri verbale s-au folosit în text? Cu ce scop?

4. a. What bonding words have introduced the sentences containing Past


Simple?
Ce cuvinte de legătură au introdus propoziţiile în care s-a folosit Past Simple?
b. What about the sentences containing Past Continuous?

Engleza in 24 Zile – Oana Ciurea 101


Dar propoziţiile în care s-a folosit Past Continuous?

5. Answer the following questions using sentences from the text.


Răspunde la următoarele întrebări cu propoziţii din text.

a. How did she meet her husband? She met her husband while she was travelling
round New Zeeland.
b. Who was with her on the tour?
c. Where did she and her friends stopped?
d. What were her friends doing?
e. Where did she go?
f. What was she doing at the Art Gallery?
g. What did the young man do?
h. Why did she call the security guard?
i. How did she feel?
j. Why did she feel embarrassed?
k. What did they do next?
l. When did they got married?

6. Translate the text.


Tradu textul.

7. Answer the following questions.


Răspunde la următoarele întrebări.

a. Are you married?


b. Where did you meet your husband / wife?
c. When did you meet your husband / wife?
d. What day was it?
e. What time was it?
f. What were you doing?
g. When did you get married?

Engleza in 24 Zile – Oana Ciurea 102


LESSON 9
LECŢIA 9

Reading & Listening exercise


Exerciţiu de citire şi ascultare

1. Listen to the contexts below.


Ascultă contextele de mai jos.

MAKE A PREDICTION SĂ PREZICEM


[meǺk ǩ prǺdǺk∫ǩn]

In the year 2090, people will travel on the moon. În anul 2090, oamenii vor călători
[Ǻn ðǩ jǺǩ twenti naǺnti pi:pǩl wǺl trævǩl Ǣn ðǩ mu:n ] pe lună.

Perhaps it will rain tomorrow. Poate că mâine va ploua.


[pǩhǡps Ǻt wǺl reǺn tǩmǢrǩȚ]

I don’t think it will rain tomorrow. Nu cred că va ploua mâine.


[aǺ dǩȚnt θǺŋk Ǻt wǺl reǺn tǩmǢrǩȚ]
She probably won’t come with us tonight. Probabil nu va veni cu noi deseară.
[∫i: prǢbǩbli wǩȚnt kȜm wið Ȝs tǩnaǺt]

I’m sure that our team will win this evening. Sunt sigur că echipa noastră va
[aǺm ∫Țǩ ðæt aȚǩ ti:m wǺl wǺn ðǺs i:vniŋ] câştiga în seara aceasta.

MAKE AN ARRANGEMENT SĂ FACEM UN ARANJAMENT


[meǺk ǩn ǩreǺndȢmǩnt]

Our trip starts tomorrow. We’re leaving at 6.00. Excursia noastră începe mâine.
[aȚǩ trǺp stǡ:ts tǩmǢrǩȚ] [wǺǩ lǺvǺŋ ǩt sǺks] Plecăm la 6.00.

I’m meeting my husband for lunch at one. Mă întâlnesc cu soţul meu pentru a
[aǺm mǺtǺŋ maǺ hȜsbǩnd fǤ: lȜnt∫ ǩt wȜn] lua prânzul la ora unu.

A: What are you doing on Friday evening? A: Ce faci vineri seara?


[wǢt ǡ: ju: du:Ǻŋ Ǣn sætǩdeǺ i:vniŋ]
B: Nothing important. Why? B: Nimic important. De ce?
[nȜθǺŋ ǺmpǤ:tǩnt] [wȜǺ]
A: I’m having a party. Would you like to come? A: Dau o petrecere. Ai vrea să vii?
[aǺm hævǺŋ ǩ pǡ:ti] [wȚd ju: laǺk tǩ kȜm]

Engleza in 24 Zile – Oana Ciurea 103


MAKE A PLAN / EXPRESS AN INTENTION SĂ FACEM UN PLAN / SĂ
[meǺk ǩ plæn] [Ǻkspres ǩn Ǻnten∫ǩn] EXPRIMĂM O INTENŢIE

A: I forgot my keys. A: Mi-am uitat cheile.


[aǺ fǤ:gȜt maǺ ki:z]
B: What are you going to do? B: Ce vei face?
[wǢt ǡ: ju: gǩȚǺŋ tǩ du:]
A: I’m going to phone my husband. A: Îl voi sun ape soţul meu.
[aǺm gǩȚǺŋ tǩ fǩȚn maǺ hȜsbǩnd]

After work I’m going to spend the rest of the După servici îmi voi petrece restul
day around the shops. zilei prin magazine.
[ǡ:ftǩ w3:k aǺm gǩȚǺŋ tǩ spend ðǩ rest ǩ ðǩ deǺ ǩraȚnd ðǩ ∫Ǣps]

Tim and his wife are going to have a baby. Tim şi soţia lui vor avea un copil.
[tǺm ǩnd hǺz waǺf ǡ: gǩȚǺŋ ðǩ hæv ǩ beǺbǺ]
It’s due in January. Trebuie să vină în ianuarie.
[Ǻts dju: Ǻn dȢænȚǩri]

Look out! That car is going to hit you. Ai grijă! Maşina aceea te va lovi.
[lu:k aȚt] [ðæt kǡ: Ǻz gǩȚǺŋ ðǩ hǺt ju:]

2. Listen again and follow the texts at the same time.


Ascultă din nou şi urmăreşte textele în acelaşi timp.

3. Read and repeat the texts as many times as necessary.


Citeşte şi repetă textele de câte ori este nevoie.

Grammar box

FUTURE TIME
TIMPUL VIITOR

În limba engleză există mai multe modalităţi de a exprima viitorul.

A. Prima modalitate este viitorul format cu auxiliarul WILL (WILL Future)


Aşa cum îi spune şi numele, acesta se construieşte cu ajutorul auxiliarului WILL +
verbul acţiunii, astfel :

Forms
Forme
Afirmativ
Short form

Engleza in 24 Zile – Oana Ciurea 104


I will leave I’ll leave Voi pleca
You will leave You’ll leave Vei pleca
He / She / It will leave He’ll / She’ll / It’ll leave Va pleca
We will leave We’ll leave Vom pleca
You will leave You’ll leave Veţi pleca
They will leave They’ll leave Vor pleca

Negativ
Long form Short form
I will not leave I won’t leave Nu voi pleca
You will not leave You won’t leave Nu vei pleca
He / She / It will not leave He / She / It won’t leave Nu va pleca
We will not leave We won’t leave Nu vom pleca
You will not leave You won’t leave Nu veţi pleca
They will not leave They won’t leave Nu vor pleca

Interogativ
Will you come? Vei veni?
Will he be there? Va fi el acolo?
Will they pass their exams? Vor lua ei examenele?

Usage
Utilizare

Această formă este folosită de obicei pentru:


- make promises / a face promisiuni
OK, I will come to your party. Bine, voi veni la petrecerea ta.

- give opinions / a exprima opinii generale


I think Jim will pass the exam. Cred că Jim va trece examenul.

- express an instant decision / a exprima o decizie de moment


Don’t wait for me, I’ll be late. Nu mă aştepta, voi întârzia.

- fix a meeting / a da întâlnire


I’ll see outside the cinema at 7.30. Ne vedem în faţa cinematografului la 7.30.

- with expressions like / cu expresii ca : probably / probabil, perhaps / poate că, expect /
a se aştepta să, think / a crede, sure / sigur care exprimă un anumit grad de certitudine /
incertitudine

Jim will probably pass his exams. Probabil că Jim va trece examenele.
Perhaps I’ll be late tonight. Poate voi întârzia deseară.
We expect it will rain tomorrow. Ne aşteptăm să plouă mâine.
I think he will come to my party. Cred că va veni la petrecerea mea.
Don’t worry! I’m sure he will pas his exams. Nu-ţi face griji! Sunt sigur că va lua

Engleza in 24 Zile – Oana Ciurea 105


examenele.

Listen and repeat!


Ascultă şi repetă!

B. BE GOING TO Future
Acest tip de viitor se formează cu auxiliarul be going to ca auxiliar + verbul acţiunii,
unde ‚be’ va lua forma de Present Simple specifică fiecărei persoane.

Forms
Forme
Afirmativ
Long form Short form
I am going to leave I’m going to leave Voi pleca / O să plec
You are going to leave You’re going to leave Vei pleca / O să pleci
He / She / It is going to leave He’s / She’s / It’s going Va pleca / O să plece
to leave
We are going to leave We’re going to leave Vom pleca / O să plecăm
You are going to leave You’re going to leave Veţi pleca / O să plecaţi
They are going to leave They’re going to leave Vor pleca / O să plece

Negativ
Long form Short form
I am not going to leave I’m not going to leave Nu voi pleca / Nu o să plec
You are not going to leave You aren’t going to Nu vei pleca / Nu o să pleci
leave
He / She / It is not going to He / She / It isn’t going Nu va pleca / Nu o să plece
leave to leave
We are not going to leave We aren’t going to Nu vom pleca / Nu o să plecăm
leave
You are not going to leave You aren’t going to Nu veţi pleca / Nu o să plecaţi
leave
They are not going to They aren’t going to Nu vor pleca / Nu o să plece
leave leave

Interogativ
Are you going to come with us on the trip? Vei veni cu noi în excursie?
Is he going to be home when I arrive? Va fi el acasă când voi ajunge?
Are they going to leave the country? Vor pleca ei din ţară.

Usage
Utilizare
Îl folosim pentru a exprima planuri sau predicţii
I won’t go out tonight. I’m going to cook. Nu voi ieşi deseară. Voi găti. (sensul
aici este de „a avea de gând să”)

Engleza in 24 Zile – Oana Ciurea 106


Look out! That shelf is going to fall on your head. Ai grijă! Raftul acel va cădea în capul
tău.

Listen and repeat!


Ascultă şi repetă!

C. Future by Present Continuous


Viitorul exprimat prin Present Continuous

Uneori timpul prezent continuu poate lua valoare de viitor şi anume atunci când facem
referire la un aranjament din viitor care nu va mai suferi modificări:

I’m having dinner with my parents on Saturday evening.


Iau cina cu părinţii mei sâmbătă seara.

He won’t be here tomorrow. He’s flying to New York tonight.


El nu va fi aici mâine. Pleacă la New York cu avionul deseară.

Pentru formele acestui tip de viitor, vezi Present Continuous, Lesson 5.

Listen and repeat!


Ascultă şi repetă!

D. Future by Present Simple


Viitorul exprimat prin Present Simple

Alteori, chiar şi Present Simple poate avea valoare de viitor şi anume atunci când facem
referire la programe orare oficiale, precum mersul trenurilor, orele spectacolelor de
teatru, orele de deschidere ale magazinelor, etc.

Hurry up! The plane takes off in two hours. Grăbeşte-te. Avionul va decola în două ore.
The train to Iaşi leaves at 7.30. Trenul de Iaşi pleacă la 7.30.
The bus from Budapest arrives in half an hour. Autobuzul de la Budapesta soseşte într-o
jumătate de oră.
Viitorul mai poate împrumuta forma de Present Simple atunci când propoziţia cu aspect
de viitor este introdusă prin conjuncţia when (când).

I’ll phone you when I arrive home. Te voi suna când voi ajunge acasă.
I’m going to get married when I am 21. Mă voi căsători când voi avea 21 de ani.
He will be happy when you tell him the news. Va fi fericit când îi vei spune veştile.

Listen and repeat!


Ascultă şi repetă!

E. Adverbs of time

Engleza in 24 Zile – Oana Ciurea 107


Adverbe de timp

Adverbele de timp specifice viitorului sunt:


tomorrow = mâine
next week, nex month, next year = săptămâna viitoare, luna viitoare, anul viitor
soon = în curând
later = mai târziu
after ... = după ...
in a moment, in a minute = imediat
at (+ hours) = la (+ ore)
this evening, this year, tonight = deseară, anul acesta, în seara aceasta

e.g. I’m leaving to London tomorrow. Mâine plec la Londra.


I’ll see you at the meeting next week. Ne vedem la şedinţă săptămâna viitoare.
Bye! I’ll see you soon. Pa! Ne vedem în curând.
I’ll phone you later. Te sun mai târziu.
I’ll see outside the cinema after the film. Ne întâlnim în faţa cinematografului
după film.
I’ll be back at 6.00. Mă întorc la 6.00
I’m not going to change my car this year. Nu îmi voi schimba maşina anul acesta.
We are going to have dinner with our Vom lua cina cu prietenii noştri deseară.
friends tonight.

Listen and repeat!


Ascultă şi repetă!

Exercises
Exerciţii

1. a. Complete the sentences with the „going to” future form of the verb.
Completează propoziţiile cu verbul la viitor prin „going to”.

a. Careful! You (fall)_are going to fall ___________________________________!


b. I think it (rain)_____________________________________________________.
c. Look out! You (hit) ________________________________________that tree!
d. Oh, dear, I think the car (crash)______________________________________.
e. Hurry up, we (miss)___________________________________________the
train.

b. Translate the sentences into Romanian.


Tradu propoziţiile în limba română.

2. a. Make up sentences using „going to” and the verb in brackets.


Formează propoziţii utilizând going to şi verbul din paranteză. Atenţie la forma
interogativă şi negativă.

Engleza in 24 Zile – Oana Ciurea 108


a. (you, buy) ___Are you going to buy __________________ a new house this year?
b. Tom (not be) ______________________________________________ a doctor.
c. I (buy) ______________________________________________some new shoes.
d. (Helen, catch) ______________________________________________the train?
e. Who (carry) _______________________________________ the luggage for me?
f. Jim and Diana (not get) _______________________________________married.
g. Sam (take) ________________________________________________a holiday.
h. What time (you, visit) ____________________________________________ me?
i. Where (we, eat) _____________________________________________ tonight?
j. I (not give) ____________________________________ Dave a birthday present.

b. Translate the sentences into Romanian. If necessary, use a dictionary for


the unknown words.
Tradu propoziţiile în limba română. Dacă este necesar, foloseşte un dicţionar
pentru cuvintele necunoscute.

3. Say it in Engllish.
Spune în engleză.

a. Joe o să îşi cumpere un calculator nou anul viitor.


b. Noi nu avem de gând să jucăm tenis în acest sfârşit de săptămână.
c. Se va înscrie Nick în clubul sportiv?
d. Ai grijă! Acel copac o să cadă!
e. Ce ai de gând să faci vara viitoare?
f. Ai de gând să munceşti din greu anul acesta?
g. Nu îmi voi cumpăra o maşină nouă anul acesta.
h. Mâine o să ningă.
i. Au de gând Mike şi Pat să pregătească sandişuri pentru petrecere?

4. a. Complete each sentence or question with will or won’t and the verb in
brackets.
Completează fiecare propoziţie sau întrebare cu will sau won’t şi verbul din
paranteză.

a. I (choose) ____will choose___________________________ the team next week.


b. You (not have) ______________________ a lot of time to answer the questiosn.
c. Mr. Jones (be) ______________________________________ back at about 7.30.
d. I think Dennis (know) _____________________________________ the answers.
e. I’m sure Jane (like) ________________________________ her birthday present.
f. (you give) ________________________________ us any homework on Friday?
g. There (not be) ___________________________________ any lessons tomorrow.
h. (we see) ______________________________________ you tomorrow evening?
i. Lots of people (read) _______________________________________ your book.
j. I think our team (win) _______________________________________ the match.

Engleza in 24 Zile – Oana Ciurea 109


b. Translate the sentences into Romanian.
Tradu propoziţiile în limba română.

5. Translate into English. If necessary, use a dictionary for the unknown words.
Tradu în limba engleză. Dacă este necesar, foloseşte un dicţionar pentru
cuvintele necunoscute.

a. Sunt sigur că mâine va fi frig.


b. Mă aştept să câştigăm meciul.
c. Cred că voi pleca acum; se face târziu.
d. Sunt sigur că Jim va întârzia.
e. Mă aştept să terminăm repede treaba.
f. Sunt sigur că nu vei avea probleme.
g. Cred că vă veţi distra la petrecere.
h. Îmi imaginez că nu vor hotărî nimic deocamdată.
i. Nu mă aştept ca trenul să întârzie.
j. Îmi imaginez că tu vei găti cina.

6. a. Choose the accurate reply (1-6) for the statements or questions a-f.
Alege replica potrivită (1-6) pentru afirmaţiile sau întrebările a-f.

a. Bye for now! 1. Don’t worry, I won’t forget.


b. Give me that piece of cake! 2. I’ll bring it tomorrow, I promise!
c. Where’s your homework? 3. No, I won’t! It’s mine.
d. What would you like to eat? 4. I’ll have a sandwich, please.
e. Where are we going to meet? 5. Bye, I’ll see you later.
f. Please remember to call me. 6. I’ll see you outside the cinema.

a.
5

b. Translate the mini-dialogues into Romanian.


Tradu în limba română mini-dialogurile.

7. Say it in English.
Spune în limba engleză.
- cum hotărăşti să comanzi o pizza mare: _I’ll have the giant pizza __.
- cum promiţi că vei fi acasă înainte de miezul nopţii:
____________________________________________________________
- cum dai întâlnire pentru a doua zi la ora 08.30:
___________________________________________________________.
- cum hotărăşti să cumperi costumul albastru:
___________________________________________________________.
- cum refuzi să faci un lucru: _____________________________________.

Engleza in 24 Zile – Oana Ciurea 110


- cum promiţi să returnezi banii unui prieten la sfârşit de săptămână:
____________________________________________________________

8. a. Look at the agenda and write a sentence for each day using the verb in
brackets.
Priveşte agenda şi scrie o propoziţie pentru fiecare zi folosind verbul din
paranteză.

Saturday – dentist, 4.30


Sunday – stay at home
Monday – basketball at 3 p.m.
Tuesday – go shopping
Wednesday – London
Thursday – party
Friday – Jim and Carol - lunch

a. (see) _I’m seeing the dentist at 4.30 on Saturday____________________.


b. (stay) ______________________________________________________.
c. (play) _____________________________________________________.
d. (go) _______________________________________________________.
e. (leave) _____________________________________________________.
f. (have) _____________________________________________________.
g. (come) ____________________________________________________.

b. Now write your own agenda for next week and make up sentences
following the model in a.
Acum scrie şi tu agenda ta pentru săptămâna viitoare şi formează propoziţii după
modelul de la punctul a.

Useful expressions box

SO vs. BECAUSE
AŞA CĂ vs. DEOARECE

SO = aşa că (introduce o consecinţă)


I’m leaving tomorrow so I would like to see you tonight.
Mâine plec aşa că mi-ar plăcea să te văd deseară.

I feel sick so I won’t come to work tomorrow.


Sunt bolnav aşa că n-o să vin mâine la servici.

BECAUSE = deoarece, pentru că (exprimă cauza)


I would like to see you tonight because I’m leaving tomorrow.

Engleza in 24 Zile – Oana Ciurea 111


Mi-ar plăcea să te văd deseară pentru că mâine plec.

I won’t come to work tomorrow because I feel sick.


N-o să vin mâine la service deoarece sunt bolnav.

Listen and repeat!


Ascultă şi repetă!

Exercises
Exerciţii

1. a. Match the sentences and connect them using so or because.


Potriveşte propoziţiile unindu-le prin so sau because.

a. I want to visit China next year


b. I haven’t got a car
c. I don’t see my family very often
d. I don’t feel very well
e. I’m going to eat out this evening
f. I live in the city centre

A. I’m not having a big lunch today.


B. I don’t like travelling to work.
C. I’m going to save some money.
D. they live far from me.
E. I’m not going to work today.
F. I’m too young today.

b. Listen, check and repeat!


Ascultă, verifică şi repetă!

c. Translate the sentences into Romanian.


Tradu propoziţiile în limba română.

Useful expressions box

WH – QUESTIONS
ÎNTREBĂRI DE TIPUL WH -

Aşa cum am întâlnit şi în lecţii anterioare, unele întrebări sunt formate cu ajutorul unor
cuvinte interogative, aşezate la început de întrebare. În limba engleză, astfel de întrebări
poartă denumirea de WH – Questions. Acestea aşteaptă un răspuns mai complex faţă de
întrebările YES / NO la care răspundem cu YES sau NO.

Engleza in 24 Zile – Oana Ciurea 112


WHO…? = cine …?
WHAT…? = ce … ?
WHAT TIME …? = ce oră …?
HOW LONG…? = Cât timp … ?
HOW FAR …? = Cât de departe … ?
HOW MUCH…? = Cât de mult … ?
HOW MANY…? = Câţi / Câte … ?
HOW OFTEN…? = Cât de des … ?
WHEN…? = Când … ?
WHERE…? = Unde … ?
WHY…? = De ce … ?

Who are you going to tell this secret? Cui îi vei spune acest secret?
What are you going to do about this? Ce vei face în privinţa asta?
What time do you start work? La ce oră începi munca?
How long are you going to stay out? Cât ai de gând să stai afară?
How often are you going to visit us next year? Cât de des ne veţi vizita anul viitor?
When are you going to come back? Când vă veţi întoarce?
Where are you going to go on your next holiday? Unde vei merge în următoarea
vacanţă?
Why are you going to leave the company? De ce vei pleca din companie?
How much is it? Cât costă?
How many children have you got? Câţi copii aveţi?

Listen and repeat!


Ascultă şi repetă!

Deseori cuvintele interogative sunt însoţite de prepoziţii; în întrebare cuvântul interogativ


este despărţit de această prepoziţie: cuvântul interogativ rămâne la începutul întrebării, iar
prepoziţia trece la sfârşitul întrebării.

What are you looking for? Ce cauţi?


Who are you going to spend your day with? Cu cine îţi vei petrece ziua?
Where do you come from? De unde eşti?

În răspuns, de obicei păstrăm prepoziţia utilizată în întrebare.


I’m looking for my glasses. Îmi caut ochelarii.
I’m going to spend my day with my friends. Îmi voi petrece ziua cu prietenii mei.
I come from Ireland. Sunt din Irlanda.

Listen and repeat!


Ascultă şi repetă!

Engleza in 24 Zile – Oana Ciurea 113


Exercises
Exerciţii

1. Answer the following questions.


Răspunde la următoarele întrebări.

a. How much money are you going to spend tonight?


_____________________________________________________________________
b. How often do you eat fast food?
_____________________________________________________________________
c. Why are you crying?
_____________________________________________________________________
d. What are you going to cook tonight?
_____________________________________________________________________
e. When are you going to leave?
_____________________________________________________________________
f. Where are going to spend your next holiday?
_____________________________________________________________________
g. Who are you going to spend the weekend with?
_____________________________________________________________________
h. How long are you going to stay in this town?
_____________________________________________________________________
i. How far is your office from your home?
_____________________________________________________________________
j. What are you listening to?
_____________________________________________________________________

2. a. Add one of the words in the box next to the interrogative words so
that you finish the question.
Adaugă unul din cuvintele din chenar lângă cuvintele interogative astfel încât să
termini întrebarea.

far far fast long long many often sort time

a. How __far__ is it from your house to your office?


b. How _______ tourists come to your town every year?
c. How _______ do you go to work by car?
d. How _______ does it take you to get to work?
e. What _______ of scenery can you see in your way to work?
f. How _______ is it from your house to the city centre?
g. How _______ does it take you to get to the shopping centre?
h. What ______ do you come back home every day?
i. How _______ do you drive?

b. Listen, check and repeat!

Engleza in 24 Zile – Oana Ciurea 114


Ascultă, verifică şi repetă!

c. Translate the questions into Romanian.


Tradu întrebările în limba română.

3. a. Here are some model answers for the questions above. Listen to them,
then read them aloud.
Iată răspunsuri model la întrebările de mai sus. Ascultă-le, apoi citeşte cu voce
tare.

a. It’s about 7 kilometres.


b. About 2 million tourists.
c. Every day.
d. It takes me 40 minutes.
e. I can see blocks of flats.
f. About half a kilometre.
g. It takes me about half an hour.
h. I come back home at 6 o’clock every day.
i. I don’t drive very fast.

b. Try to give your own answers to the questions in 2.a.


Încearcă să raspunzi şi tu la întrebările de la punctul 2.a.

Engleza in 24 Zile – Oana Ciurea 115


LESSON 10
LECŢIA 10

Reading & Listening exercise : CAN YOU SPEAK ENGLISH?


Exerciţiu de citire şi ascultare: ŞTII SĂ VORBEŞTI ENGLEZA?

1. Listen to the contexts below.


Ascultă contextele de mai jos.

Can you speak English? Yes, I can. Ştii să vorbeşti engleză? Da, ştiu.
[kæn jȚ spi:k Ǻŋgli∫] [jes aǺ kæn]

Can she speak any foreign languages? Ştie ea vreo limbă străină?
No, she can’t. She can only speak English. Nu, nu ştie. Nu ştie decât engleză.
[kæn ∫i: spi:k eni fǢrǺn læŋgwǺdȢi:z] [nǩȚ ∫i: kǡ:nt] [∫i: kæn ǩȚnlǺ spi:k Ǻŋgli∫]

Can they speak any foreign languages? Ştiu ei vreo limbă străină?
Yes, they can. They can speak German and French. Da, ştiu. Ei ştiu germană şi franceză.
[kæn ðeǺ spi:k eni fǢrǺn læŋgwǺdȢi:z] [jes ðeǺ kæn] [ðeǺ kæn spi:k dȢ3:mǩn ænd frent∫]

Can your boss speak French? Vorbeşte şeful tău franceză?


No, he can’t, but his assistant can. Nu, dar asistenta lui vorbeşte.
[kæn jǤ: bǢs spi:k frent∫] [nǩȚ hi: kǡ:nt bǩt hǺz ǩsǺstǩnt kæn]

Can you swim? Yes, I can. Ştii să înoţi? Da, ştiu.


[kæn ju: swǺm] [jes aǺ kæn]
Can you sing or dance? Ştii să cânţi sau să dansezi?
I can’t sing, but I can dance. Nu ştiu să cânt, dar pot să dansez.
[kæn jȚ sǺŋg Ǥ: dæns] [aǺ kǡ:nt sǺŋg bǩt aǺ kæn dæns]

Can your wife cook? Yes, she can. Ştie soţia ta să gătească? Da, ştie.
[kæn jǤ: waǺf kȚk] [jes ∫i: kæn]

Can your daughter walk? Poate fiica ta să meargă?


Oh, no, she can’t. She’s only 5 months old. Nu, nu poate. Are doar 5 luni.
[kæn jǤ: dǤ:tǩ wǤ:k] [ǩȚ nǩȚ ∫i: kǡ:nt] [∫i:z ǩȚnlǺ faǺv mȜnθs ǩȚld]

Can your son drive? Yes, he can. Poate fiul tău să conducă? Da, poate.
He got his driving licence last year. Şi-a luat carnetul anul trecut.
[kæn jǤ: sȜn draǺv] [hi: gǢt hǺz draǺviŋg laǺsǩns lǡ:st jǺǩ]

Can your children swim? Yes, they can. Ştiu copiii tăi să înoate? Da, ştiu.
[kæn jǤ: t∫Ǻldrǩn swǺm] [jes ðeǺ kæn]
Can they play the piano? No, they can’t. Ştiu să cânte la pian? Nu, nu ştiu.
[kæn ðeǺ pleǺ ðǩ pǺænǩȚ] [nǩȚ ðeǺ kǡ:nt]

Engleza in 24 Zile – Oana Ciurea 116


Vocabulary
Vocabular

foreign language [fǢrǺn læŋgwǺdȢ] = limbă străină


speak [spi:k] = a vorbi
only [ǩȚnlǺ] = doar
swim [swǺm] = a înota
sing [sǺŋg] = a cânta
dance [dæns] = a dansa
walk [wǤ:k] = a merge pe jos, a se plimba
cook [kȚk] = a găti
drive [draǺv] = a conduce (maşina)
driving licence [draǺviŋg laǺsǩns] = permis de conducere
play the piano [pleǺ ðǩ pǺænǩȚ] = a cânta la pian
boss [bǢs] = şef
assistant [ǩ’sǺstǩnt] = asistentă, secretară

2. Listen again and follow the texts at the same time.


Ascultă din nou şi urmăreşte textele în acelaşi timp.

3. Read and repeat the texts as many times as necessary.


Citeşte şi repetă textele de câte ori este nevoie.

Reading & Listening exercise: CAN I COME IN?


Exerciţiu de citire şi ascultare: POT SĂ INTRU?

1. Listen to the contexts below.


Ascultă contextele de mai jos.

Can I come in? Yes, you can. Pot să intru? Da, poţi.
[kæn aǺ kȜm Ǻn] [jes jȚ kæn]

Can I borrow your bike? Pot să-ţi împrumut bicicleta?


No, you can’t. I’m using it. Nu, nu poţi. O folosesc eu.
[kæn aǺ bǢrǩȚ jǤ: baǺk] [nǩȚ jȚ kǡ:nt] [aǺm ju:zǺŋ Ǻt]

Can she take the bread? Poate ea să ia pâinea?


Yes, she can. We don’t eat bread. Da, poate. Noi nu mâncăm pâine.
[kæn ∫i: teǺk ðǩ bred] [jes ∫i: kæn] [wǺ dǩȚnt i:t bred]

Engleza in 24 Zile – Oana Ciurea 117


Can they visit your parents? Pot ei să-i viziteze pe părinţii tăi?
No, they can’t. Nu, nu pot.
[kæn ðeǺ vǺzǺt jǤ: pærǩnts] [nǩȚ ðeǺ kǡ:nt]

Can you help me? Poţi să mă ajuţi?


No, I can’t. I’m too busy. Nu, nu pot. Sunt prea ocupat.
[kæn ju: help mǺ] [nǩȚ aǺ kǡ:nt] [aǺm tu: bǺzǺ]

Can you give me a lift? Yes, I can. Poţi să mă iei cu maşina? Da, pot.
[kæn ju: gǺv mǺ ǩ lǺft] [jes aǺ kæn]

Vocabulary
Vocabular

borrow [bǢrǩȚ] = a împrumuta (ceva de la cineva)


too busy [tu: bǺzǺ] = prea ocupat
give a lift [gǺv ǩ lǺft] = a lua cu maşina
use [ju:z] = a folosi

2. Listen again and follow the texts at the same time.


Ascultă din nou şi urmăreşte textele în acelaşi timp.

3. Read and repeat the texts as many times as necessary.


Citeşte şi repetă textele de câte ori este nevoie.

Useful expressions box

PLAY A MUSICAL INSTRUMENT


A CÂNTA UN INSTRUMENT MUZICAL

Pentru expresia „a cânta la un instrument muzical”, în limba engleză folosim verbul


PLAY, care are de fapt ca sens de bază înţelesul de „a (se) juca”.
*
play the guitar [pleǺ ðǩ gi:tǡ:] = a cânta la chitară
*
play the piano [pleǺ ðǩ pǺænǩȚ] = a cânta la pian
*
play the violin [pleǺ ðǩ vaǺǩlǺn] = a cânta la vioară

I can play the guitar since I was ten. Ştiu să cânt la chitară de când aveam zece ani.
I can’t play the piano. Nu ştiu să cânt la pian.
Can you play the violin? Ştii să cânţi la vioară?

Dar:
play tennis = a juca tenis
play football [pleǺ fu:tbǤ:l] = a juca fotbal
play computer games = a se juca pe calculator

Engleza in 24 Zile – Oana Ciurea 118


I remember I played tennis with you last year. Îmi amintesc că am jucat tenis cu tine
anul trecut.
I like playing football very much. Îmi place foarte mult să joc fotbal.
My son plays computer games all day long. Fiul meu se joacă pe calculator toată ziua.

Listen and repeat!


Ascultă şi repetă!
*
Observăm că prepoziţia „la” din limba română este omisă în limba engleză în astfel de expresii (I can play
the piano. = Eu ştiu să cânt la pian.)

Grammar box

THE VERB CAN / CAN’T


VERBUL CAN / CAN’T

CAN face parte din categora verbelor modale, fiind unul dintre cele mai folosite. Acest
verb ne este util deoarece îl putem folosi în mai multe sensuri:
- pentru a exprima abilitatea
I can speak English and German. Ştiu să vorbesc engleza şi germana.
I can’t see the door; it’s too dark Nu văd uşa; e prea întuneric.

- pentru a cere / da permisiune


Can I use your computer? Pot să folosesc calculatorul tău?
Yes, you can. Da, poţi.
Can I borrow your bag? Pot să împrumut geanta ta?
No, you can’t. I need it. Nu, nu poţi. Am nevoie de ea.

Verbele modale, deci şi CAN, nu îşi schimbă forma indiferent de persoana şi numărul la
care sunt folosite şi este urmat de un infinitiv scurt.
I can speak French. Eu ştiu franceză.
He can speak German. El ştie germană.
They can speak Japanese. Ei ştiu japoneză.

La întrebările formate cu CAN putem da răspunsuri scurte YES / NO, astfel:

Can you lift this box? Poţi ridica această cutie?


Yes, I can. Da, pot.
No, I can’t. Nu, nu pot.

Can I drink this wine? Pot să beau eu acest vin?


Yes, you can. Da, poţi.
No, you can’t. Nu, nu poţi.

Listen and repeat!

Engleza in 24 Zile – Oana Ciurea 119


Ascultă şi repetă!

Exercises
Exercises

1. Use can or can’t to say what you can or cannot do.


Foloseşte can sau can’t pentru a exprima ce poţi face sau nu poţi face.

a. I _can’t_ speak Spanish.


b. I _______ play the guitar.
c. I _______ solve difficult math problems.
d. I _______ lift 50 kilogrammes.
e. I _______ swim.
f. I _______ ride a horse.
g. I _______ drive a trunk.
h. I _______ ride a bike.
i. I _______ dance.
j. I _______ speak English.

2. a. Make up questions using can.


Formează întrebări folosind can.

a. you / sing and dance


__Can you sing and dance?_______________________________________
b. they / ride a motorbike
_______________________________________________________________
c. he / swim two kilometers
_______________________________________________________________
d. Julia / ski
_______________________________________________________________
e. we / speak English
_______________________________________________________________
f. your dog / see in the dark
_______________________________________________________________
g. your children / play the piano
_______________________________________________________________
h. she / do circus tricks
_______________________________________________________________
i. he / type on the computer
_______________________________________________________________
j. your sister / cook
_______________________________________________________________

b. Give short answers to the questions in a.


Dă răspunsuri scurte la întrebările formate la punctul a.

Engleza in 24 Zile – Oana Ciurea 120


e.g. Yes, I can.
No, I can’t.

3. Say what you can do in each of the following places.


Spune ce poţi să faci în fiecare dintre următoarele locuri.

a. at the airport :__I can take a plane._______________________________


b. at school: ___________________________________________________
c. at the restaurant: ______________________________________________
d. at the theatre: ________________________________________________
e. in a hotel: ___________________________________________________
f. in a bookshop: _______________________________________________
g. at a taxi rank: ________________________________________________

4. Ask for permission to do the following things.


Cere permisiune pentru a face următoarele lucruri.

a. open the window: __Can I open the window?_______________________


b. borrow a pen: ________________________________________________
c. watch a film: ________________________________________________
d. go out with friends: ___________________________________________
e. take the car: _________________________________________________
f. wear the new jeans: ___________________________________________
g. use the new mobile phone: ______________________________________

Reading & Listening exercise: HOW DO YOU FEEL?


Exerciţiu de citire şi ascultare: CUM TE SIMŢI?

1. Listen to the contexts below.


Ascultă contextele de mai jos.

I have a sore throat. Mă doare gâtul.


I have a stomach ache. Mă doare stomacul.
I can’t talk because I have a tooth ache. Nu pot vorbi pentru că mă doare un dinte.
I can’t come to your party. I’m sick. Nu pot veni la petrecerea ta. Sunt bolnav.
I feel tired. Mă simt obosit.
I feel dizzy. Mă simt ameţit.
I’ve got a cold. I feel ill. Am răcit. Mă simt rău.
I had a temperature, but I’m feeling well now. Am avut temperatură, dar mă simt
bine acum
I’ve got fever. Am febră.

2. Listen again and follow the texts at the same time.

Engleza in 24 Zile – Oana Ciurea 121


Ascultă din nou şi urmăreşte textele în acelaşi timp.

3. Read and repeat the texts as many times as necessary.


Citeşte şi repetă textele de câte ori este nevoie.

Useful expressions box

PARTS OF THE BODY


PĂRŢILE CORPULUI

head [hed] = cap


face [feǺs] = faţă
eye [aǺ] = ochi
nose [nǩȚz] = nas
mouth [maȚθ] = gură
cheek [t∫i:k] = obraz
lips [lǺps] = buze
neck [nek] = gât (afară)
throat [θrǩȚt] = gât (înăuntru)
forehead [fǤ:hed] = frunte
eyebrows [aǺbrǩȚz] = sprâncene
shoulders [∫ǩȚldǩs] = umeri
chest [t∫est] = piept
tooth [tu:θ] = dinte (remember: teeth [ti:θ] = dinţi)
arm [ǡ:m] = braţ
hands [hænds] = mâini
legs [legs] = picioare
foot [fȚt] = picior (mai precis cu referire la laba piciorului, de la gleznă în jos;
remember: feet [fi:t] = picioare)
finger [fǺŋgǩ] = deget (de la mână)
toe [tǩȚ] = degetul (de la picior)
back [bæk] = spate
ear [Ǻǩ] = ureche

Listen and repeat!


Ascultă şi repetă!

DISEASES
BOLI

backache [‚bæk’eǺk] = durere de spate

Engleza in 24 Zile – Oana Ciurea 122


headache [‚hed’eǺk] = durere de cap
stomach ache [’stǢmǩk,eǺk] = durere de stomac
toothache [‚tu:θ’eǺk] = durere de dinte
sore throat [sǤ: θrǩȚt] = gât dureros
sore stomach [sǤ: stǢmǩk] = stomac dureros

sick [sǺk] = bolnav


tired [taǺǩd] = obosit
dizzy [dǺzi] = ameţit
have got a cold [hæv gǢt ǩ kǩȚld] = a fi răcit
have got temperature [hæv gǢt temprǩt∫ǩ] = a avea temperatură
have got a headache [hæv gǢt ǩ hedeǺk] = a avea dureri de cap
feel well [fi:l wel] = a se simţi bine
broken finger [brǩȚkǩn fǺngǩ] = deget rupt
broken bone [brǩȚkǩn bǩȚn] = os fracturat
fever [fǺvǩ] = febră

Listen and repeat!


Ascultă şi repetă!

BODY ACTIONS
ACŢIUNI ALE CORPULUI

În expresiile de mai jos vom vedea câteva acţiuni specifice corpului uman.

fold your arms = a ţine mâinile în sân încrucişate


clap your hands = a bate din palme
click your fingers = a pocni din degete
nod your head = a da din cap (de sus în jos)
shake your head = a da din cap (de la stânga la dreapta)
shrug your shoulders = a ridica din umeri
stamp your feet = a bate din picior

Listen and repeat!


Ascultă şi repetă!

Exercises
Exerciţii

1. a. Underline the correct option.


Subliniază varianta corectă.

Engleza in 24 Zile – Oana Ciurea 123


a. Horses have got four legs / arms.
b. The little girl was holding her mother’s foot / hand.
c. Tony always lies on his back / head when he sleeps.
d. Gina has beautiful long ears / hair.
e. Jack has got a cold and his knee / nose is red.
f. Anna can’t write because she has got two broken fingers / toes.
g. I’ve got five fingers / toes on each foot.
h. A giraffe has got a very long mouth / neck.

b. Translate the sentences into Romanian.


Tradu propoziţiile în limba română.

2. Add a part of the body or another word so that you form an illness or
disease.
Adaugă o parte a corpului sau un alt cuvânt astfel încât să obţii o boală sau o
durere.

a. I’ve got a _head_ ache.


b. My _______ hurts.
c. I’ve got a sore _______.
d. I feel _______.
e. I’ve got a ________.
f. I don’t feel _________.

3. Say it in English.
Spune în limba engleză.

a. Peter nu poate merge pentru că are un picior rupt.


b. David are o durere de cap puternică.
c. Nu pot să văd deoarece am ceva în ochi.
d. Am răcit şi mă doare gâtul.
e. Am făcut temperatură, dar mă simt bine acum..
f. Mă doare un dinte.
g. Nu te pot ajuta deoarece am un braţ rupt.
h. Mă simt ameţit.
i. Am febră.

4. a. Match the actions of the human body with the situations below.
Potriveşte acţiuni ale corpului uman situaţiilor de mai jos.

e.g. People do this when they are sitting and waiting. __fold their arms_

a. In some countries you do this when you want to say “yes”. __________________
b. A young child sometimes does this when he / she is angry. __________________
c. You do this when you don’t know the answer to a question. _________________

Engleza in 24 Zile – Oana Ciurea 124


d. A rude person does this to get the attention of a waiter in a restaurant. _________
e. You do this at the end of a show at the theatre. ____________________________
f. In some countries you do this when you want to say “no”. ___________________

b. Listen and check. Then repeat.


Ascultă şi verifică. Apoi repetă.

Reading & Listening exercise: I WOULD LIKE A BOTTLE OF WATER,


PLEASE!
Exerciţiu de citire şi ascultare: AŞ VREA O STICLĂ DE APĂ, VĂ ROG!

1. Listen to the contexts below.


Ascultă contextele de mai jos.

Waiter: Are you ready to order?


Client: Yes, I am. I’d like o bottle of water, please.
Waiter: A bottle of water? Would you like still or sparkling?
Client: Sparkling, please.
Waiter: Large or small?
Client: Large, please.
Waiter: With or without ice?
Client: Sorry?
Waiter: Would you like water with or without ice?
Client: With, please. Oh, yes, and I’d like some lemon too, please.

2. Listen again and follow the texts at the same time.


Ascultă din nou şi urmăreşte textele în acelaşi timp.

3. Read and repeat the texts as many times as necessary.


Citeşte şi repetă textele de câte ori este nevoie.

Useful expressions box

I WOULD LIKE
AŞ DORI, MI-AR PLĂCEA SĂ

Expresia WOULD LIKE ne ajută să cerem ceva în mod politicos sau să spunem ce ne-ar
plăcea.

Putem folosi şi prescurtarea ‘D LIKE

După această expresie, urmează un substantiv (când sensul este de a cere ceva în mod
politicos) sau verb la infinitiv (când înţelesul este de a spune ceea ce ne-ar plăcea să
facem.

Engleza in 24 Zile – Oana Ciurea 125


e.g. I would like a cup of coffee.
Aş vrea o cafea.

I would like to travel around the world by motorbike.


Mi-ar plăcea să călătoresc prin lume cu motocicleta.

Formăm întrebări cu această expresie inversând subiectul cu auxiliarul WOULD care


trece în poziţie iniţială.
Would you like still or sparkling water? Doriţi apă plată sau minerală?
Still water, please! Apă plată, vă rog.

Would you like to visit Australia? Ţi-ar plăcea să vizitezi Australia?


Yes, I would. Da, mi-ar plăcea.

Would you like to meet the Rolling Stones? Ţi-ar plăcea că-i întâlneşti pe cei de la
Roling Stone?
No, I wouldn’t. I don’t like rock music. Nu, nu mi-ar plăcea. Nu îmi place muzica
rock.

Obţinem forma negativă prin adăugarea particulei NOT – WOULD NOT LIKE TO /
WOULDN’T LIKE TO
I wouldn’t like a red car. I prefer black cars. Nu mi-ar plăcea o maşină roşie. Prefer
maşinile de culoare neagră.

I WOULD LIKE TO / WANT TO / HOPE TO


MI-AR PLĂCEA SĂ / VREAU SĂ / SPER SĂ

Deşi asemănătoare, cele trei expresii nu au acelaşi înţeles.


I would like to = mi-ar plăcea
I want to = vreau
I hope to = sper

I would like to see you more often. Mi-ar plăcea să te văd mai des.
I want to study medicine. Vreau să studiez medicina.
We hope to get better results this year. Sperăm să avem rezultate mai bune anul acesta.

Listen and repeat!


Ascultă şi repetă!

Exercises
Exerciţii

1. a. Read the conversations below and complete with forms of WOULD LIKE.
Citeşte conversaţiile de mai jos şi completează cu forme ale lui WOULD LIKE.

Engleza in 24 Zile – Oana Ciurea 126


At the restaurant
Waiter : Hello. Can I help you ?
Customer: We ______________ a table for two, please.
Waiter : Certainly, madam. Come this way, please.
Customer: Thank you.
Waiter : Are you ready to order now, madam?
Customer: Yes, of course. I ___________ a pizza and a glass of wine, and my wife will
have pasta and water.
Waiter : Do you prefer red or white wine?
Customer: Red, please.
Waiter: ________ you ________ something for the dessert?
Customer: No, thank you.

At the hotel
Receptionist: Good morning. Can I help you?
Customer: Yes, I’________ to book a room for the weekend.
Receptionist: Certainly, madam. _______ you ________ a single or a double?
Customer: A double please.
Receptionist: Smoking or non-smoking?
Customer: Sorry?
Receptionist: _________ you __________ a smoking or a non-smoking?
Customer: Smoking, please.
Receptionist: __________ you __________ a shower or a bath?
Customer: A shower. And is there a TV in the room?
Receptionist: Yes, there is. There are TVs in all our rooms. What’s your name, please?

b. Listen and check! Then repeat!


Ascultă şi verifică! Apoi repetă!

c. You are in a railway agency and you want to buy a train ticket. Imagine the
conversation between you and the clerk. Use the conversations in a. as models.
Eşti într-o agenţie de cale ferată şi cumperi un bilet de tren. Imaginează-ţi
conversaţia între tine şi funcţionarul de la ghişeu. Foloseşte ca model conversaţiile
de la punctul a.

2. How is more polite to say? Choose one of the two options for each sentence.
Cum este mai politicos să spunem? Alege dintre cele două variante pentru fiecare
propoziţie.

a. Do you like / Would you like a cup of tea?


b. I like / I’d like a cup of coffee.
c. Would you like / Do you like to go out for a drink?
d. We’d like / We like some French fries, please.
e. I like / I’d like to go for a walk. Are you coming?

3. Translate into English.

Engleza in 24 Zile – Oana Ciurea 127


Tradu în limba engleză.

a. Vreau să călătoresc în jurul lumii.


b. Nu vreau să mă căsătoresc.
c. Mi-ar plăcea să am trei copii.
d. Nu mi-ar plăcea să fiu celebru.
e. Sper să obţin un job bun.
f. Aş dori o cameră dublă.
g. Doriţi ceva la desert?
h. Doriţi ceva de băut?
i. Aş dori o apă plată.
j. Nu mi-ar plăcea o casă la mare. Prefer muntele.

4. Say it in English.
Spune în limba engleză.

Chelner: Sunteţi gata să comandaţi?


Client: Da. Aş vrea o ciocolată caldă, vă rog.
Chelner: Neagră sau albă?
Client: Neagră, vă rog.
Chelner: Doriţi ciocolata lungă, medie sau scurtă?
Client: Medie, vă rog.
Chelner: Şi doriţi cafeaua cu sau fără zahăr?
Client: Aş vrea zahăr brun, vă rog.
Chelner: Imediat, domnule.

Engleza in 24 Zile – Oana Ciurea 128


REVISION 6-10
RECAPITULARE 6-10

PART A: Listening and speaking exercise


Exerciţiu de ascultare şi vorbire

Let’s remember together and repeat!


Să ne amintim împreună şi să repetăm!

When were you born? Când te-ai născut?


I was born on 23rd October 1980. M-am născut pe 23 octombrie 1980.
When was your sister born? Când s-a născut sora ta?
She was born on 6th December 1987. S-a născut pe 6 decembrie 1987.
I wasn’t home yesterday. Ieri nu am fost acasă.
Where were you born? Unde te-ai născut?
I was born in Brazil, but I grew up in Spain. M-am născut în Brazilia dar am crescut
în Spania.
Inna wasn’t at school on Wednesday. Inna nu a fost la şcoală miercuri.
Was it cold yesterday? A fost frig ieri?
No, it wasn’t. it was hot. Nu, nu a fost. A fost cald.
Was he born in Romania? Yes, he was. S-a născut el în România? Da, s-a născut.
There was a nice man at the entrance. La intrare era un bărbat amabil.
There were dogs in the back yard. Erau câini în curtea din spate.
There wasn’t a restaurant in the city centre. Nu era un restaurant în centrul oraşului.
There weren’t any children in the garden. Nu erau copii în grădină.
Was there a car in front of the hotel? Era o maşină în faţa hotelului?
Yes, there was. No, there wasn’t. Da, era. Nu, nu era.
Where did you go on your last holiday? Unde ai fost în ultima ta vacanţă?
I was in Greece. Am fost în Grecia.
I visited them a week ago. I-am vizitat acum o săptămână.
He saw me at the supermarket and said „Hi”. M-a văzut la supermarket şi m-a salutat.
Did he arrive home at 8.00? A ajuns el acasă la ora 8.00?
Yes, he did. No, he didn’t. Da, a ajuns. Nu, nu a ajuns.
How did you travel? By plane. Cu ce aţi călătorit? Cu avionul.
We went there by taxi. Noi ne-am dus acolo cu taxiul.
We never travel by train. Nu călătorim niciodată cu trenul.
I go to work on foot. Merg la serviciu pe jos.
We went to the party in my car. Am mers la petrecere cu maşina mea.
I used to park in front of this house. Obişnuiam să parchez în faţa acestei case.
I would play football with my friends Jucam fotbal cu prietenii mei la
every weekend. fiecare sfârşit de săptămână.
Did you use to smoke? Obişnuiai să fumezi?
Yes, I did, but not anymore. Da, dar nu mai fumez.
I used to have long hair. Aveam părul lung.
What were you doing yesterday Ce făceai ieri seară la şapte
evening at half past seven? jumătate?

Engleza in 24 Zile – Oana Ciurea 129


I was having dinner with my family. Luam cina cu familia mea.
What were the children doing Ce făceau copiii când i-am strigat?
when I called them?
They were playing in the backyard. Se jucau în curtea din spate.
What time is it? Cât este ceasul?
It’s half past nine. Este nouă şi jumătate.
What time was it when you called? Cât era ceasul când ai sunat?
It was quarter past two. Era două şi un sfert.
When did they leave the party? Când au plecat ei de la petrecere?
They left the party at about midnight. Au plecat de la petrecere pe la
miezul nopţii.
When did she go home? Când s-a dus ea acasă?
She left home at 08.00 p.m. S-a dus acasă la 8 după-amiaza.
Perhaps it will snow tomorrow. Poate că mâine va ninge.
I don’t think it will snow tomorrow. Nu cred că va ninge mâine.
She probably won’t come with us tonight. Probabil nu va veni cu noi deseară.
I’m meeting my mother for lunch at one. Mă întâlnesc cu mama pentru a lua
prânzul la ora unu.
After work I’m going to spend the rest După servici îmi voi petrece restul
of the day in the park. zilei în parc.
Hurry up! The plane takes off Grăbeşte-te! Avionul va decola în două ore.
in two hours.
Can you speak English? Vorbeşti engleza?
Yes, I can. No, I can’t. Da, vorbesc. Nu, nu vorbesc.
Can you speak any foreign languages? Ştii vreo limbă străină?
Yes, I speak German, French Da, vorbesc germana, franceza şi
and Protuguese. portugheza.
Can I open this box? Pot să deschid această cutie?
Yes, you can. No, you can’t. Da, poţi. Nu, nu poţi.
I can play the guitar. Ştiu să cânt la chitară.
I can’t play the piano. Nu ştiu să cânt la pian.

PART B: Exercises
Exerciţii

1. Make up questions and negations for the sentences below.


Formează întrebări şi negaţii pornind de la propoziţiile de mai jos.

a. He moved to Istanbul last year.


Did he move to Istanbul last year?
He didn’t move to Istanbul last year.
b. I went to the doctor yesterday.
c. They were in Canada last week.
d. Paul changed his job a month ago.
e. Karen was watching TV last night at 8.00.
f. We helped mother yesterday.

Engleza in 24 Zile – Oana Ciurea 130


g. She was writing emails yesterday morning.
h. He came back home late in the afternoon.
i. We told you the truth yesterday.
j. The children were singing when we entered the room.

2. Make up questions with interrogative words for the sentences in exercise 1.


Formează întrebări utilizând cuvinte interogative pentru propoziţiile de la
exerciţiul 1.

a. He moved to Istanbul last year.


When did he move to Istanbul?

3. a. Say what each member of your family was doing yesterday evening at 9
o’clock.
Spune ce făcea fiecare membru al familiei tale ieri seară la ora 9.

e.g. I was listening to music yesterday evening at 9 o’clock.


Father was watching the news yesterday evening at 9 o’clock.

4. Put the sentences that you made up in exercise 3 into the negative and into
the interrogative.
Pune propoziţiile formate la exerciţiul 3 la forma negativă şi interogativă.

e.g. I wasn’t listening to music yesterday evening at 9 o’clock. .


Was I listening to music yesterday evening at 9 o’clock?
Father wasn’t watching the news yesterday evening at 9 o’clock.
Was father watching the news yesterday evening at 9 o’clock?

5. Say it in English.
Spune în limba engleză.

a. Unde s-a născut fratele tău? S-a născut în Cambodgia.


b. Am cumpărat nişte CD-uri săptămâna trecută.
c. El are de gând să îşi cumpere un calculator nou.
d. Această actriţă a murit în 1956.
e. Soţul ei va face cumpărăturile pentru petrecere.
f. Ei au locuit în Korea.
g. El purta o cravată galbenă când ne-am întâlnit.
h. Voi pleca în vacanţă în Europa.
i. Aş dori o îngheţată, vă rog.

6. Take a look at Eric’s agenda. Say what he is going to do every day next week.
Priveşte agenda lui Eric. Spune ce va face el în fiecare zi a săptămânii viitoare.

Monday – fly to Tokyo


Tuesday – meeting Mr. Takanashe

Engleza in 24 Zile – Oana Ciurea 131


Wednesday – lunch with Japanese customers
Thursday – come home
Friday – write a report about trip
Saturday – visit Japanese friends
Sunday – go out with friends

e.g. He’s going to fly to Tokyo on Monday.

7. Write an event / happening for every month of the last year.


Scrie câte un eveniment / întâmplare pentru fiecare lună a anului trecut.

e.g. Last January I visited an old castle in Hunedoara.

8. Answer the following questions.


Răspunde la următoarele întrebări.

a. What day is today?


b. What day is tomorrow?
c. What date is next Friday?
d. What month is it next month?
e. What year is it next year?
f. When is your birthday?
g. When is your English lesson?

9. a. Rearrange the words to make up questions.


Rearanjează cuvintele pentru a forma întrebări.

e.g. right now Where like you would to be?


Where would you like to be right now?

a. want you What next weekend do do to?


_____________________________________________________________________
b. USA live Would in like you to the ?
_____________________________________________________________________
c. one day hope married you Do get to ?
_____________________________________________________________________
d. a hundred live you want to years Do ?
_____________________________________________________________________
e. next summer Where on holiday you go would to like ?
_____________________________________________________________________
f. want go on to do you Who holiday with ?
_____________________________________________________________________
g. retire when you you do do to hope What ?
_____________________________________________________________________

Engleza in 24 Zile – Oana Ciurea 132


b. Answer the questions in a.
Răspunde la întrebările de la punctul a.

e.g. Where would you like to be right now?


I would like to be on a beach in the Caribbean.

10. Take a look at Lil’s programme for his holiday. Write what she is going to do
in his holiday week.
Priveşte programul lui Lil pentru vacanţă. Scrie ce va face ea în săptămâna de
vacanţă.

Saturday – arrive at 4.00 p.m.


Sunday – walk around the village
Monday – visit the old castle
Tuesday – sit on the beach
Wednesday – see the museum
Thursday – visit an old friend
Friday – buy presents at the market

a. On Saturday she’s going to arrive at 4.00 p.m.


b. ________________________________________________________ on Sunday.
c. On Monday ______________________________________________________.
d. ________________________________________________________on Tuesday.
e. On Wednesday ____________________________________________________.
f. ______________________________________________________ on Thursday.
g. On Friday ________________________________________________________.

11. Write about your own plans for the next holiday. Say what you are going to
do every day for a week.
Scrie şi tu despre planurile tale pentru vacanţa viitoare. Spune ce ai de gând să
face în fiecare zi, timp de o săptămână.

e.g. I’m going to lay on the beach on Monday.

12. Say it in English.


Spune în limba engleză.

Engleza in 24 Zile – Oana Ciurea 133


a. Ai grijă! Acel copac va cădea.
b. Aşteptaţi-mă! Mă întorc într-un minut.
c. Ai de gând să joci mâine?
d. Nu-mi da mâncare. N-o voi mânca!
e. Intraţi în birou! Instructorul va sosi imediat.
f. Promit că mâine nu voi întârzia.

13. a. Complete the sentences with the proper future form – Will Future or going
to Future – of the verbs in brackets.
Completează propoziţiile cu forma de viitor potrivită – Will Future sau going to
Future – a verbelor din paranteze.

a. Jane (have) ___________is going to have______________ a baby in the summer.


b. Bye for now. Perhaps I (see) __________________________________ you later.
c. Next summer I (stay) ______________________ with my relatives in New York.
d. I don’t know my plans for the weekend. What (do you) ____________________?
e. Jim’s tired, so he (go) _____________________________________ to bed early?
f. Helen (move) _____________________________________ to London next year.

b. Translate the sentences into Romanian.


Tradu propoziţiile în limba română.

14. Translate into English using the correct future form to arrange fixed
arrangements (Present Continuous).
Tradu în limba engleză utilizând forma de viitor potrivită pentru a exprima
aranjamente fixe (Present Continuous).

a. Ce faci deseară?
b. Mâine nu vin la servici.
c. Tina pleacă în Italia săptămâna viitoare.
d. Dai o petrecere săptămâna aceasta?
e. Astăzi nu luăm autobuzul către casă după servici.
f. Catherine şi George nu sosesc mâine; sosesc în seara aceasta.
g. Merge John la meciul de fotbal mâine?
h. Pleci în după-amiaza aceasta?

15. Write five things that you intend to do in the future. Say why.
Scrie cinci lucruri pe care intenţionezi să le faci în viitor. Spune de ce.

e.g. I’m going to visit Rome next year because it is an old city.

16. Write how you make decisions in the following situations, using WILL –
Future.
Scrie cum iei hotărâri pentru situaţiile următoare, folosind WILL – Future.

Engleza in 24 Zile – Oana Ciurea 134


a. You missed the bus. _____________I’ll take a taxi. ______________(take / taxi)
b. Your friend forgot his wallet. _________________________________ (pay / bill)
c. There isn’t any milk in the fridge. _______________________ (go / supermarket)
d. There aren’t any second class tickets. _____________________ (take / first class)
e. The theatre is full. _______________________________________ (go / cinema)
f. You don’t feel well. ____________________________________ (phone / doctor)
g. It’s your friend’s birthday today. ___________________________ (buy / present)
h. You’re bored. ________________________________________ (go / for a walk)

17. a. Use will / won’t and one of the verbs in the box to talk about the following
situations.
Foloseşte will / won’t şi unul din verbele din chenar pentru a vorbi despre situaţii
viitoare.

go get know fail have write rain come

a. He doesn’t study very hard. I think he ____ will fail _______________ his exams.
b. It is very cloudy. I’m sure it __________________________________________.
c. Do you think they ___________________________________________ married?
d. Tom never goes to parties, but I’m sure he _____________________ to my party.
e. We ________________ probably _____________ to Ireland on holiday next year.
f. Do you think you _____________________________ time to go shopping today?
g. I hope my friend __________________________________________ to me soon.
h. Don’t ask Richard! He ________________________________ the answer.

b. Translate the sentences into Romanian.


Tradu propoziţiile în limba română.

18. Write about five things that you can do and five things that you can’t do.
Scrie cinci lucruri pe care le poţi face şi cinci pe care nu le poţi face.

e.g. I can speak two foreign languages: Spanish and Italian.

19. Ask permission for the following actions.


Cere voie pentru a face următoarele acţiuni.

a. open the door


__ Can I open the door__?
b. enter the bathroom
c. use computer
d. leave home
e. drive
f. buy candies
g. phone someone
h. cook tonight

Engleza in 24 Zile – Oana Ciurea 135


i. go out with friends
j. have a few days off

20. a. Answer the following questions.


Răspunde la următoarele întrebări.

a. When were you born?


b. Where were you born?
c. Was there a cinema in your hometown?
d. Were there any expensive restaurants in your home town?
e. Where did you go on your last holiday?
f. How did you travel?
g. How do you get to work every day?
h. Did you use to drink a lot of coffee?
i. Would you buy expensive clothes when you were young?
j. Did you use to be a good student?

b. Now, ask the same questions about a friend.


Acum pune aceleaşi întrebări făcând referire la un prieten.

e.g. When was she born?

c. Answer the questions in b.


Răspunde la întrebările de la punctul b.

e.g. She was born on 11th June 1988.

Engleza in 24 Zile – Oana Ciurea 136


LESSON 11
LECŢIA 11

Reading & Listening exercise: Old Memories


Exerciţiu de citire şi ascultare: Amintiri din tinereţe

Kate: Nina!
Nina: Kate! Wow, you haven’t changed at all. You’re still so beautiful.
Kate: Thanks! You, too, look exactly the same – good to see you.
Nina: Wow, I can’t believe it – after fifteen years.
Kate: Yeah. Have you heard from any other old classmates?
Nina: Yes, a couple of people. I have found them on a website. It’s brilliant.
Kate: Have you got that list?
Nina: Yes, of course.
Kate: Oh, yes, I remember: ’10 things to do before we’re 30’. Well, we’re 29 – how
many things have you done?
Nina: Not many – only three. I’ve been snowboarding, and I’ve done a bungee jump,
and I’ve visited John Lennon’s grave in New York. And that’s it, really. What
about you?
Kate: Let’s see, I haven’t recorded a CD. Actually, I haven’t played music since I left
school.
Nina: Yeah, me too.
Kate: And I’ve been to a U2 concert but I haven’t met them.
Nina: Have you travelled much?
Kate: Well, I’ve been to South America three times.
Nina: Wow.
Kate: But I haven’t been to the Himalayas yet, or Egypt.
Nina: Have you ever been snowboarding?
Kate: Yes, I’ve done that. But I haven’t done a bungee jump. I haven’t made a lot of
money either – I’m a teacher!
Nina: Ha ha. I’ve made a lot of money, but I’ve spent it. Anyway, have you met the
love of your life?
Kate: No, I haven’t met anyone special yet. How about you?
Nina: Yes, I forgot to tell you. I’m married to Jim.
Kate: Jim?
Nina: Yes, you know, the handsome singer in our band.
Kate: I see.

Vocabulary
Vocabular

change [t∫eǺndȢ] = a (se) schimba


you haven’t changed at all [ju: hævǩnt t∫eǺndȢd ǩt Ǥ:l] = nu te-ai schimbat deloc
beautiful [bju:tǺfǩl] = frumoasă (despre femei)
look [lu:k] = a arăta

Engleza in 24 Zile – Oana Ciurea 137


exactly the same [Ǻg’zæktlǺ ðǩ seǺm] = exact la fel
belive [bǺli:v] = a crede
after fifteen years [ǡ:ftǩ fǺfti:n jǺǩs] = după cincisperezece ani
any other classmates [enǺ Ȝðǩ kl ǡ:smeǺts] = alţi colegi de clasă
a couple of people [ǩ kȜpǩl ǩv pi:pǩl]= câteva persoane, câţiva oameni
find [faǺnd] = a găsi
brilliant [brǺlǺǩnt] = genial
of course [ǩf k Ǥ:s] = bineînţeles
remember [rǺmembǩ] = a-şi aminti
how many [haȚ menǺ] = câţi, câte
bungee jump [bȜndȢi dȢȜmpǺŋ]= săritură cu coarda
not many [nǢt menǺ] = nu multe
grave [greǺv] = mormânt
that’s it [ðæts Ǻt] = cam atât
let’s see [lets si:] = să vedem
record [rǺkǤ:d] = a înregistra
me too [mi: tu:]= şi eu la fel
make money [meǺk mȜni] = a face bani
spend money [spend mȜni] = a cheltui bani
handsome [hændsǩm] = frumos (despre bărbaţi)
singer [sǺŋǩ] = cântăreţ
band [bænd] = formaţie (muzicală)

Exercises
Exerciţii

1. Listen to the text.


Ascultă textul.

2. Listen and repeat the new words.


Ascultă şi repetă cuvintele noi.

3. Read the text.


Citeşte textul.

4. Translate the text into Romanian.


Tradu textul în limba română.

5. Check the Grammar box and take out the Present Perfect verbs.
Verifică Grammar box şi extrage din text verbele la Present Perfect.

6. Say the following things.


Spune următoarele lucruri.

Engleza in 24 Zile – Oana Ciurea 138


a. Name the things Kate has done by the age of 29.
Numeşte lucrurile pe catre le-a făcut Kate până la vârsta de 29 de ani.
Kate has_________________________________________________________.

b. Name the things Nina has done by the age of 29.


Numeşte lucrurile pe care le-a făcut Nina până la vărsta de 29 de ani.
Nina has _______________________________________________________.

c. Name things you have done up to now.


Numeşte lucruri pe care le-ai făcut tu până în prezent.
I have __________________________________________________________.

Grammar box

PRESENT PERFECT TENSE


TIMPUL PREZENT PERFECT

În textul şi în exerciţiile de mai sus, pentru a exprima un lucru pe care l-am făcut într-o
perioadă de timp contorizată de la un moment dat din trecut până în prezent,
folosim timpul verbal numit Present Perfect.

I have visited John Lennon’s grave. Am vizitat mormântul lui John Lennon.
Have you ever done a bungee jump? Ai sărit vreodată cu coarda?
I haven’t met anyone special yet. Nu am întâlnit pe nimeni special încă.

Forms
Forme
Present Perfect (Prezent perfect) este format din auxiliar have/has şi verbul acţiunii
la Participiu (-ed sau a treia formă a verbului neregulat)

Afirmativ
I have visited I’ve visited Eu am vizitat
You have visited You’ve visited Tu ai vizitat
He / She / It has visited He’s / She’s / It’s visited El /Ea a vizitat
We have visited We’ve visited Noi am vizitat
You have visited You’ve visited Voi aţi vizitat
They have visited They’ve visited Ei / Ele au vizitat

Negativ
Pentru forma negativă avem nevoie de aceeaşi particulă negativă have visited aşezată
lângă auxiliar.
I have not visited I haven’t visited Eu nu am vizitat
You have not visited You haven’t visited Tu nu ai vizitat
He / She / It has not He / She / It hasn’t visited El /Ea nu a vizitat

Engleza in 24 Zile – Oana Ciurea 139


visited
We have not visited We haven’t visited Noi nu am vizitat
You have not visited You haven’t visited Voi nu aţi vizitat
They have not visited They haven’t visited Ei / Ele nu au vizitat

Interogativ
Pentru forma interogativă utilizăm regula inversiunii. Uneori în întrebare poate apare
adverbul EVER = vreodată.

Have you met anyone special yet? Ai întâlnit pe cineva special?


Yes, I have. Da, am întâlnit.
No, I haven’t. Nu, n-am întâlnit.

Have you ever been to Paris? Ai fost vreodată la Paris?


Yes, I have. Da, am fost.
No, I haven’t. Nu, nu am fost.

Adverbs of time
Adverbe de timp

Adverbele de timp specifice acestui timp verbal sunt adverbe care exprimă o perioadă de
timp valabilă până în momentul present (a time up to now), precum:

- all my life (aşezat la sfârşit de popoziţie) = toată viaţa


- so far (aşezat la sfârşit de popoziţie) = până acum
- ever (în întrebări, aşezat între subiect şi verb) = vreodată
- never (folosit pentru a forma negaţii, aşezat între auxiliar şi verb) = niciodată
- this year, this, month, this week (aşezat la sfârşit de popoziţie) = anul acesta,
luna aceasta, săptămâna aceasta
- today (aşezat la sfârşit de popoziţie) = astăzi
- all day (aşezat la sfârşit de popoziţie) = toată ziua
- already (în propoziţii afirmative ; aşezat între auxiliar şi verb) = deja
- just (în propoziţii afirmative ; aşezat între auxiliar şi verb) = tocmai
- yet (în propoziţii negative ; aşezat la sfârşit de popoziţie) = încă
- since (aşezat la sfârşit de popoziţie şi însoţit de un moment dat din trecut ) = din...
- for (aşezat la sfârşit de popoziţie şi însoţit de o perioadă de timp) = timp de ...

I have worked here all my life. Am lucrat aici toată viaţa.


I haven’t made a lot of money so far. Nu am făcut prea mulţi bani până acum.
Have you ever been to the Himalayas? Ai fost vreodată în Munţii Himalaya?
I have never been to the Himalayas. Nu am fost niciodată în Munţii Himalaya.
I have visited Paris three times this year. Am vizitat Parisul de trei ori anul acesta.
I have worked in the garden all day today. Astăzi, am muncit în grădina toată ziua.
I have already visited this place. Am vizitat deja acest loc.
I’ve just met her. Tocmai am întâlnit-o.
I haven’t met anyone special yet. Nu am întâlnit pe nimeni special încă.

Engleza in 24 Zile – Oana Ciurea 140


I haven’t heard from you for two years. N-am mai auzit de tine de doi ani.
I haven’t heard from you since last year. N-am mai auzit de tine de anul trecut.

Listen and repeat!


Ascultă şi repetă!

Exercises
Exerciţii

1. a. Write the participle of each verb. You can use the irregular verb sin
the Useful Lists from the end of the book. Two of the verbs are regular.
Scrie participiul fiecăruia dintre verbele următoare. Lista utilă a verbelor
neregulate de la sfărşit îţi poate fi de folos. Două dintre verbe sunt verbe
regulate.

Infinitive Past Participle


buy bought
get
help
meet
win
work

b. Listen, check and repeat!


Ascultă, verifică şi repetă!

c. Complete each question with a participle in a.


Completează fiecare întrebare cu un participiu de la punctual a.

a. Have you ever __won__ the lottery?


b. Have you ever ________ anything on the internet?
c. Have you ever ________ anyone famous?
d. Have you ever ________ in a restaurant?
e. Have you ever ________ in touch with old school friends?
f. Have your friends ever ________ you with anything?

d. Match the answers below with the questions in b.


Potriveşte răspunsurile de mai jos cu întrebările de la punctul b.

1. No, I haven’t. But my sister has spoken to the singer from U2. _____
2. No, I haven’t. I haven’t got a computer. _____
3. No, they haven’t. I haven’t asked them to help me. _____
4. Yes, I have, but it was only ten euros. __a___

Engleza in 24 Zile – Oana Ciurea 141


5. Yes, I have. I had a job in a pizzeria last year. _____
6. Yes, I have. A group of us got together last week. _____

e. Give your own answers to the questions in b.


Răspunde cu propriile variante la întrebările de la punctul b.

2. Using the information below, write what Teresa has done and hasn’t done all
her life until the present moment.
Cu ajutorul informaţiilor de mai jos, scrie ce a făcut şi ce nu a făcut Teresa toată
viaţa ei până în prezent.

7 things to do before I’m 30

buy a house x
find a good job x
get married √
visit New Zeeland √
have children x
make a lot of money x
see the Taj Mahal √

e.g . She hasn’t bought a house.

3. Say it in English using the Present Perfect Tense.


Spune în limba engleză folosind timpul Present Perfect.

a. Nu a nins de două luni.


b. O cunosc de zece ani.
c. Tu nu ne-ai mai vizitat de la Crăciun.
d. Nu am mâncat niciodată mâncare chinezească.
e. N-am mai mers pe biciletă din copilărie.
f. Tocmai te-am văzut pe cealaltă parte a străzii.
g. Noi am mâncat deja.
h. Ai vizitat vreodată nordul ţării?
i. Au ajuns?
j. El a făcut mulţi bani.

Engleza in 24 Zile – Oana Ciurea 142


Useful expressions box

DOUBLE NEGATION
NEGAŢIA DUBLĂ

Limba engleză nu permite negaţia dublă. Dacă în limba româă putem spune Eu nu am
întâlnit pe nimeni aparte încă, în engleză NU este corect să spunem I haven’t met
nobody special yet., deoarece avem două cuvinte negative în aceeaşi propoziţie: haven’t
şi nobody. În acest caz reformulăm astfel:

I haven’t met anyone special yet. Nu am întâlnit pe nimeni special încă.


I’m not telling you anything. Nu îţi spun nimic.
They don’t know anything. Ei nu ştiu nimic.
He hasn’t been anywhere El nu a fost nicăieri în vacanţă anul acesta.
on holiday this year.

Listen and repeat!


Ascultă şi repetă!

Exercises
Exerciţii

1. a. Complete the questions and give two possible answers, according to


the model.
Completează întrebările şi dă două raspunsuri posibile, conform modelului.

a. __Have__ you ever visited the website for your old school?
Yes, I have.
No, I haven’t.
b. __Has___ your school ever tried to get in touch with you?
Yes, it has.
No, it hasn’t.
c. _________ you ever been to a reunion at your school?
d. _________ you ever received an email from an old friend?
e. _________ your teacher ever sent you an email?
f. _________ you ever met somebody new on the internet?

b. Listen, check and repeat!


Ascultă, verifică şi repetă!

2. Say it in English.
Spune în limba engleză.

a. El nu a vizitat niciodată această ţară.

Engleza in 24 Zile – Oana Ciurea 143


b. El nu a fost nicăieri în acest weekend.
c. Tu nu ai spus nimic de azi de dimineaţă.
d. Ai fost vreodată în S.U.A.?
e. El nu a spus nimic despre problemele lui.
f. Ei nu ştiu nimic despre fiul lor.
g. Nu am întâlnit pe nimeni special încă.
h. Ai întâlnit vreodată pe cineva pe internet?

Reading and listening exercise: WHERE HAVE YOU BEEN?


Exerciţiu de ascultare şi citire: UNDE AI FOST PÂNĂ ACUM?

1. Listen to the contexts below.


Ascultă contextele de mai jos.

It’s good to see you again. Where have you been? Îmi pare bine să te văd din nou.
Unde ai fost?
Mark is not here. He has gone to work. Mark nu este aici. A plecat la servici.
The office is empty. Everybody have gone home. Biroul este gol. Toată lumea a plecat
acasă.
We have been to New York four times. Am fost în New York de patro ori.
Sorry, you can’t talk to Pat. She’s gone to a party. Îmi pare rău, nu poţi vorbi cu Pat.
Este plecată la o petrecere.
Your hair looks great. Părul tău arată grozav. Ai fost la
Have you been to the hairdresser’s? coafor?
Peter’s gone to Canada and he is going to Peter e în Canada şi va sta acolo trei
stay there for three months. luni.
Have you ever been to Europe? Ai fost vreodată în Europa? Am fost în
I've been to Europe twice. Europa de două ori.
He has never been to Japan. El nu a fost niciodată în Japonia.
Where is Tom? He has gone to the shops. Unde este Tom? Este la magazin.

2. Listen again and follow the texts at the same time.


Ascultă din nou şi urmăreşte textele în acelaşi timp.

3. Read and repeat the texts as many times as necessary.


Citeşte şi repetă textele de câte ori este nevoie.

Useful expressions box

HAVE BEEN / HAVE GONE

Deşi asemănătoare ca sens, însemnând „a merge într-un loc” cele două expresii au nuanţe
diferite, astfel:
Where have you been? I have been to the shops to get some food. (I’ve come back).
Where have you gone? I have gone to the shops to get some food. (I haven’t come

Engleza in 24 Zile – Oana Ciurea 144


back yet. I’m still there.)

Forms
Forme
I am not home; I have gone to the shops. / I’ve gone to the shops.
Nu sunt acasă; sunt plecat la magazin.

She is not home; She has gone to the shops. / She’s gone to the shops.
Ea nu este acasă; este plecată la magazin.

They have been to Paris three times. They’ve been to Paris three times.
Ei au fost la Paris de trei ori.

He has been to Paris three times. She’s been to Paris three times.
El a fost la Paris de trei ori.

Listen and repeat!


Ascultă şi repetă!

Exercises
Exerciţii

1. a. Complete with been or gone according to the context.


Completează cu been sau gone în funcţie de ceea ce sugerează contextul.

a. Where has Tom _gone_? He has _gone_ to the bank. He will be back soon.
b. I’ve ________ to Disneyland twice.
c. He has ________ to London three times this year.
d. Where has she ______? I can’t find her anywhere.
e. They have never _______ abroad.
f. Sheila is not here. She has _______ to the market.
g. You can’t find me. I’ve _______ on a trip. I’ll be back next week.
h. They’ve _______ out for lunch. They’ll be back at two o’clock.
i. Have you ever ______ to Prague?
j. My colleague has _______ home. You can speak to him tomorrow.

b. Listen, check and repeat!


Ascultă, verifică şi repetă!

c. Translate the sentences into Romanian.


Tradu propoziţiile în limba română.

2. Say it in English.

Engleza in 24 Zile – Oana Ciurea 145


Spune în engleză.

a. El este plecat la bancă. Se va întoarce la ora patru.


b. Unde ai fost? Soţia ta te-a căutat.
c. Şeful nostru s-a întors. A fost plecat la şedinţe toată ziua.
d. Frigiderul tău este plin. Ai fost la cumpărături?
e. A fost vreodată în Spania? Da, el a fost în Spania de două ori.
f. Nu am fost niciodată în Statele unite.
g. Îmi pare rău, nu poţi vorbi cu Susan. Este plecată la piaţă.
h. Ei au fost la o petrecere şi tocmai s-au întors.
i. Noi suntem plecaţi în vacanţă. Ne vom întoarce în week-end.
j. Unde aţi fost? Tocmai v-am sunat.

3. a. Complete the sentences with been or gone.


Completează propoziţiile cu been sau gone.
a. Have you _been_ abroad this year?
b. He’s never ________ to Italy.
c. She’s _____________ to the shops, but she’s going to come back very soon.
d. I haven’t __________ to a rock concert for ages.
e. The shop is probably closed because they’ve ___________ out for lunch.
f. I’ve _______ to the doctor twice, but she can’t find the problem.
g. I have never ________ in Thailand.
h. She is not in her office. She has ____________ home.
i. They have _______ away for a few weeks.
j. We have ________ at the shopping centre. We’ve just come back.

b. Translate the sentences into Romanian.


Tradu propoziţiile în limba română.

Engleza in 24 Zile – Oana Ciurea 146


LESSON 12
LECŢIA 12

Reading & Listening exercise


Exerciţiu de citire şi ascultare

1. Listen to the contexts below.


Ascultă contextele de mai jos.

Good news always makes us happy. Întotdeauna ne plac veştile bune.


He didn’t get the job because Nu a obţinut slujba pentru că nu are
he hasn’t got experience. experienţă.
It is difficult to find work at the moment. În prezent este greu să gaseşti de lucru.
There wasn’t any furniture in their house. Nu era mobilă în casa lor.
I could use some advice. Mi-ar prinde bine nişte sfaturi.
This information is not useful. Aceste informaţii nu sunt utile.
I received two useful pieces of information. Am primit două informaţii utile.
I can’t find my glasses. Nu îmi găsesc ochelarii.
This green glass is very interesting. Această sticlă verde este interesantă.
Her work has improved; Munca ei s-a îmbunătăţit; a făcut
she has made significant progress. progrese importante.
She has very long hair. Ea are părul foarte lung.
There are two hairs on your coat. Sunt două fire de păr pe haina ta.

2. Listen again and follow the texts at the same time.


Ascultă din nou şi urmăreşte textele în acelaşi timp.

3. Read and repeat the texts as many times as necessary.


Citeşte şi repetă textele de câte ori este nevoie.

Grammar box

COUNTABLE AND UNCOUNTABLE NOUNS


SUBSTANTIVE NUMĂRABILE ŞI NENUMĂRABILE

Substantivele numărabile (Countable Nouns) sunt substantivele care au atât formă


de singular cât şi formă de plural. Pentru a-ţi aminti cum formăm pluralul
substantivelor numărabile, consultă lecţia 3.

Specific substantivelor numărabile este că:

- putem folosi numere

one house – two houses

Engleza in 24 Zile – Oana Ciurea 147


one child – two children

There is one house in that street. Este o casă pe acea stradă.


There are seven houses in that street. Sunt şapte case pe acea stradă.

There is one child in the bedroom. Este un copil în dormitor.


Both children are in the bedroom. Amândoi copiii sunt în dormitor.

- au formă de singular şi formă de plural

The child is sleeping. Copilul doarme.


The children are sleeping. Copiii dorm.

- putem folosi articolele a / an şi some / any

Sue has got a book about interesting places to visit. Sue are o carte despre
locuri interesante de vizitat.
Sue has got some books about interesting places to visit. Sue are nişte cărţi despre
locuri interesante de vizitat.
I haven’t got any books about interesting places to visit. Nu am nici o carte despre
locuri interesante de vizitat.

Substantivele nenumărabile (Uncountable Nouns) au o singură formă. Pentru a ni le


aminti mai uşor, le putem aşeza în câteva categorii mari:
- materiale şi substanţe: plastic (plastic), iron (fier), wood (lemn), paper (hârtie),
water (apă), air (aer), coffee (cafea), etc.
- idei abstracte: life (viaţă), fun (distracţie), freedom (libertate), progress
(progres), health (sănătate), time (timp), etc.
- activităţi: work (muncă), travel (călătorie), sleep (somn), football (fotbal), help
(ajutor), research (cercetare), etc.
- sentimente: happiness (fericire), anger (furie), honesty (sinceritate), hope
(speranţă), respect (respect), courage (curaj), etc.
- altele: accommodation (cazare), advice (sfat), behaviour (comportament),
business (afaceri), cash (bani lichizi), equipment (echipament), furniture
(mobilă), health (sănătate), homework (teme), information (informaţii),
knowledge (cunoştinţe), luggage (bagaj), money (bani), permission
(permisiune), rubbish (gunoi), scenery (privelişte, peidaj), traffic (trafic), travel
(călătorie), weather (vreme), etc.

Specific substantivelor nenumărabile este că:


- nu putem folosi numere; în compensaţie putem folosi expresia one piece of…/
two pieces of…
She gave two useful informations.
She gave me useful information. Ea mi-a dat informaţii utile.
She have me one piece of useful information. Ea mi-a dat o informaţie utilă.

Engleza in 24 Zile – Oana Ciurea 148


- au doar formă de singular
English is not difficult. Engleza nu este grea.
Their advice was very useful. Sfatul lor a fost folositor.

Exception!
News (ştiri, veşti, noutăţi) are formă de plural dar se foloseşte la singular.
Silence, please! The news is on. Linişte, vă rog! Sunt ştirile.

- nu putem folosi articolele a / an, dar putem folosi some / any


He is drinking a coffee.
He is drinking coffee. El bea o cafea.

I have some money that I can lend to you. Am nişte bani pe care pot să ţi-i
împrumut.
Sorry, I can’t help you. Îmi pare rău, nu te pot ajuta. Nu am
I haven’t got any money. bani.

Listen and repeat!


Ascultă şi repetă!

SOME or ANY?
Consultă lecţia 3 pentru a-ţi aminti despre SOME şi ANY.

SOME este folosit de regulă în propoziţii afirmative cu substantive la plural sau cu


substantive nenumărabile, iar ANY în întrebări şi propoziţii negative cu substantive la
plural sau substantive nenumărabile.

We’ve got some juice, Avem suc, dar nu avem pahare.


but we haven’t got any glasses.
Have you got any glasses? Aveţi nişte pahare?

Exception!
Folosim SOME în întrebare când aceasta este de fapt o ofertă sau o cerere.
Would you like some coffee? (offer) Doriţi o cafeea? (ofertă)
Will you give me some advice? (request) Îmi dai un sfat? (cerere)

Folosim ANY în afirmaţii cu sensul de oricare, oricând.


I’m available any day next week. Sunt disponibil în oricare zi a săptămânii viitoare.
You can visit me any time. Mă poţi vizita oricând.

Sau când intră în compunerea unor cuvinte precum:


anywhere, anything, care au înţeles de „fără limită” („no limit”)
We can meet anywhere. Ne putem întâlni oriunde.
You can tell me anything, Poţi să-mi spui orice.
You can tell anyone you want. I don’t care. Poţi să spui oricui vrei. Nu-mi pasă.

Engleza in 24 Zile – Oana Ciurea 149


Listen and repeat!
Ascultă şi repetă!

MANY or MUCH ?
MANY este folosit cu substantive numărabile, iar MUCH cu substantive nenumărabile
sau cu verbe. Ambele se folosesc de obicei în întrebări sau negaţii.

Many = mulţi, multe


How many chairs are there in the kitchen? Câte scaune sunt în bucătărie?
There aren’t many chairs in the kitchen. Nu sunt multe scaune în bucătărie.

Much = mult, multă


How much money have you got? Câţi bani ai?
I haven’t got much money, just a few coins. Nu am mulţi bani, doar câteva monezi.
How much does it cost? Cât costă?

Listen and repeat!


Ascultă şi repetă!

FEW or LITTLE ?
FEW este folosit cu substantive numărabile, iar LITTLE cu substantive nenumărabile
sau cu verbe.

Few (cantitate insuficientă) = puţine


There are few eggs in the fridge. Sunt puţine ouă în frigider. Nu pot
I can’t make an omlette. să fac o omletă.

A few (cantitate suficientă) = câteva


There are a few eggs in the fridge. Sunt câteva ouă în frigider. Pot face o
I can make an omlette. omletă.

Little (cantitate insuficientă) = puţin


There is little milk in the fridge. Este puţin lapte în frigider. Nu pot face o
I can’t make a cake. prăjitură.

A little (cantitate suficientă) = puţin


There is a little milk in the fridge. Este puţin lapte în frigider. Pot face o
I can make a cake. prăjitură.

Listen and repeat!


Ascultă şi repetă!

Engleza in 24 Zile – Oana Ciurea 150


Unele substantive nenumărabile pot deveni numărabile dacă îşi schimbă înţelesul.
Priveşte exemplele de mai jos.

Countable Uncountable
a fish = un peşte (animal) some fish = nişte peşte (mâncare)
a noise = un zgomot anume noise = zgomot (în general), gălăgie
a hair = un fir de păr hair = păr
a painting = un tablou painting = pictură (activitate, hobby)
a coffee = o ceaşcă / cană de cafea some coffee = cafea
a paper = un ziar some paper = hârtie
a wood = o pădure some wood = lemn
an iron = un fier de călcat some iron = fier
a glass = un pahar some glass = sticlă
three times = de trei ori time = timp
chocolates = bomboane de ciocolată chocolate = ciocolată

I heard a strange noise. Am auzit un zgomot ciudat.


I can’t stand noise. Nu pot să suport gălăgia.

I bought a paiting last week. Am cumpărat un tablou săptămâna trecută.


Painting is an interesting activity. Pictura este o activitate interesantă.

I have read this book three times. Am citit aceată carte de trei ori.
I haven’t got much time. Nu am mult timp.

Listen and repeat!


Ascultă şi repetă!

Substantive cu forme de plural


Alte substantive pot avea doar formă de plural şi sunt însoţite de un verb la plural.
clothes = haine
eye glasses = ochelari
jeans = blugi
trousers = pantaloni
stairs = scări
scissors = foarfece

My trousers are too tight. Pantalonii mei sunt prea strâmţi.


The stairs are very steep. Scările sunt prea abrupte.

Listen and repeat!


Ascultă şi repetă!

Engleza in 24 Zile – Oana Ciurea 151


Exercises
Exerciţii

1. a. Complete the sentences with a / some / any.


Completează propoziţiile cu a / some / any.

a. Jack hasn’t got _a_ brother.


b. There aren’t _______letters in the box.
c. I would like ______ water, please!
d. I went to the supermarket because I didn’t have ________ milk.
e. Sorry, we don’t have _____ boxes.
f. Have you got _______ pen that I can borrow?

b. Translate the sentences into Romanian.


Tradu propoziţiile în limba română.

2. Say it in English.
Spune în limba engleză.

a. Nu sunt restaurante bune în acest oraş.


b. Am cumpărat nişte mere.
c. Ai nevoie de nişte foarfece.
d. Ai fraţi sau surori?
e. Nu am bani.
f. Nu am timp.
g. Am nevoie de nişte informaţii.

3. a. Complete the sentences with much or many.


Completează propoziţiile cu much sau many.

a. There isn’t _much_ food in the fridge.


b. Have you read ________ books?
c. We don’t have ________ rain in the summer.
d. There isn’t ________ coffee.
e. You haven’t made __________ mistakes.
f. Have you got _________ friends in this town?
g. Hurry up! We haven’t got ________ time.
h. Do ________ cars park in this street?

b. Translate the sentences into Romanian.


Tradu propoziţiile în limba română.

4. a. Complete the questions with How much or How many.


Completează întrebările cu How much sau How many.

a. __How much__ money have you got?

Engleza in 24 Zile – Oana Ciurea 152


b. _____________ colleagues have you got at work?
c. _____________ letters are there in this word?
d. _____________ paper do you need?
e. _____________ pages are there in this book?
f. _____________ time have you spent in the supermarket?
g. _____________ water do you drink every day?
h. _____________ times have you been to London this year?

b. Translate the sentences into Romanian.


Tradu propoziţiile în limba română.

c. Answer the questions in a.


Răspunde la întrebările de la punctul a.

5. Say it in English.
Spune în limba engleză.

a. Grăbeşte-te! Nu am mult timp.


b. De câte ori mănânci în fiecare zi?
c. Nu este mult ceai.
d. Nu te pot ajuta. Nu am mulţi bani.
e. Nu erau multe scaune în cameră.
f. Sunt mulţi oameni la petrecerea ta.

6. Make up questions for the answers below.


Formulează întrebări pentru răspunsurile de mai jos.

a. __________________________________________________________________
I’ve got two brothers.
b. __________________________________________________________________
It costs ₤2.00.
c. __________________________________________________________________
There are ten people.
d. __________________________________________________________________
I need two bicycles.
e. __________________________________________________________________
I’d like a lot of rice.
f. __________________________________________________________________
They have got three children.
g. __________________________________________________________________
I haven’t got any money.

7. a. Complete the sentences with is sau are.


Completează propoziţiile cu is sau are.

a. Helen’s hair _is_ very long.

Engleza in 24 Zile – Oana Ciurea 153


b. The weather _____ really good at the moment.
c. Don’t worry! The police ____ very friendly.
d. Can you turn on the television? The news ____ on.
e. Women _______usually good listeners.
f. Where _____ the money that I gave you yesterday.
g. Your glasses _____ on the table.
h. David’s English ____ very good.

b. Translate the sentences into Romanian.


Tradu propoziţiile în limba română.

8. Complete the sentences with a / an or leave the space blank.


Completează propoziţiile cu a / an sau lasă spaţiu liber.

a. The bridge is made of __-___ iron.


b. Would you like _____ fish? ___ fish here is very good.
c. I need _____ glass.
d. They make these towels from _____ recycled paper.
e. Look! There’s ______ egg on the table.
f. The windows are made of _____ glass.
g. I bought ____ paper to check the football results.
h. I need ____ iron to iron my shirt.

9. a. Complete the sentences using a little or a few.


Completează propoziţiile folosind a little sau a few.

a. The taxi will be here in ______a few_____ minutes. Are you ready?
b. I’ll be with you in five minutes. I just need to send _________ e-mails.
c. Could I have _________ more sugar in my coffee, please?
d. Can I borrow some money? I’ve got _________ on me.
e. The weather’s great today, but we’ll have ________ rain tomorrow.

b. Translate the sentences into Romanian.


Tradu propoziţiile în limba română.

Useful expressions box

TOO or ENOUGH?
PREA sau DESTUL

Atât TOO cât şi ENOUGH pot fi folosite cu substantive numărabile şi numărabile.

TOO = prea
TOO va fi însoţit de MUCH, MANY, FEW sau LITTLE şi un substantiv, dar poate sta
şi înaintea unui adjectiv.
Too much = prea mult

Engleza in 24 Zile – Oana Ciurea 154


I can’t come to your party; Nu pot veni la petrecere; am prea
I’ve got too much work to do. multă treabă.

Too many = prea mulţi, prea multe


I can’t sleep; there are too many problems. Nu pot dormi; sunt prea multe probleme.

Too little = prea puţin


We won’t catch the bus. There is too little time. Nu vom prinde autobuzul. E prea puţin
timp.

Too few = prea puţini, prea puţine


Too few friends have come to your party. Why? Prea puţini prieteni au venit la
petrecere. De ce?

Too + adjective
I can’t come to your party; I’m too tired. Nu pot veni la petrecerea ta; sunt prea
obosit.

ENOUGH = destul, suficient de…


ENOUGH însoţeşte substantive numărabile sau nenumărabile, adjective sau verbe, fiind
aşezat după acestea din urmă.
enough food = destulă mâncare
There is enough food in the fridge. Este destulă mâncare în frigider.
Don’t buy anything. Nu cumpăra nimic.

There isn’t enough food in the fridge. Nu este destulă mâncare în frigider.
Go and buy from the supermarket. Du-te şi cumpără de la supermarket.

Enough presents = destule cadouri


She didn’t receive enough presents Nu a primit destule cadouri de ziua ei.
for her birthday.
We bought enough presents. Noi am cumpărat destule cadouri.
He is big enough to get dressed. El este destul de mare să se îmbrace
singur.
He isn’t big enough to eat by himself. El nu este destul de mare să mănânce
singur.
He doesn’t sleep enough. El nu doarme suficient.

Listen and repeat!


Ascultă şi repetă!

Engleza in 24 Zile – Oana Ciurea 155


Exercises
Exerciţii

1. a. Complete the sentences with too or enough.


Completează propoziţiile cu too sau enough.

a. My life is _too_ busy.


b. I’ve got _____ much work to do, I can’t get home for dinner.
c. I’ve got _____ many problems.
d. You’re not relaxed _________.
e. I’m not coming to the cinema; I haven’t got ______ time to get there.
f. I won’t buy that car; I haven’t got _________ money.

b. Translate the sentences into Romanian.


Tradu propoziţiile în limba română.

2. Choose the correct option.


Alege varianta corectă.

e.g. I’m sorry I can’t play tennis today. I’m not busy enough / too busy.

a. I haven’t got time enough / enough time to cook during the week.
b. You get upset too easily / too much easily. You are really not relaxed enough / too
relaxed.
c. She’s too stressed / not stressed enough at the mooment. She’s got work enough /
too much work to do.
d. Calm down! You’re trying to do not enough / too many things at the same time.
e. How many people are coming? Is your car big enough / enough big?

Useful expressions box

SHOULD / SHOULDN’T
AR TREBUI / NU AR TREBUI

SHOULD / SHOULDN’T este un alt verb modal care ne este util pentru a da sfaturi.

You are too stressed, you should try to relax. Eşti prea stresat, ar trebui să te relaxezi.
You are too fat. You shouldn’t eat sweets. Eşti prea gras. N-ar trebui să mănânci
dulciuri.

Listen and repeat!


Ascultă şi repetă!

Engleza in 24 Zile – Oana Ciurea 156


Exercises
Exerciţii

1. a. Complete the advice using should or shouldn’t.


Completează sfaturile folosind should sau shouldn’t.

HOW TO BE HEALTHY
You _should_ eat a lot of fruit and vegetables.
You ________ drink at least a litre of water every day.
You ________ stay up late at night.
You ________ do some sport every day.
You ________ walk to work if possible.
You ________ always walk up the stairs. You __________ take the elevator.
You ________ get angry.

b. Listen, check and repeat!


Ascultă, verifică şi repetă!

c. Translate the sentences into Romanian.


Tradu propoziţiile în limba română.

Useful expressions box

RECIPIENTS
RECIPIENŢI

Expresiile pentru recipienţi pot fi folosite atât cu substantive numărabile cât şi


nenumărabile.

a can of coke / beer = o cutie (doză) de cola / bere


a box of chocolates / matches = o cutie de bomboane de ciocoaltă / chibrite
a jar of jam / instant coffee = un borcan de dulceaţă / cafea instant
a tin of caviar / beans = o conservă de caviar / fasole
a packet of cigarettes / crisps = un pachet de ţigări / chipsuri
a tub of ice-cream / popcorn = o cutie de îngheţată / popcorn
a bottle of champagne/ wine = o sticlă de şampanie / vin
a glass of water / milk = un pahar de apă / lapte
a cup of coffee / tea = o cească de cafea / ceai
a bar of chocolate = un baton de ciocolată
a carton of orange juice / milk = o cutie de suc de portocale / lapte
a bowl of salad / rice = un bol (castron) de salată / orez
a vase of flowers = o vază de flori
a tube of toothpaste = un tub de pastă de dinţi
a bucket of water = o găleată de apă
a barrel of beer = un butoi de bere

Engleza in 24 Zile – Oana Ciurea 157


a bag of money / clothes = o geantă de bani / haine

Listen and repeat!


Ascultă şi repetă!

Exercises
Exerciţii

Reading and listening exercise: What’s in the picnic basket?


Exerciţiu de citire şi ascultare: Ce este în coşul de picnic?

A: What’s in the picnic basket?


B: Well, there’s a carton of orange juice, a bottle of mineral water, some cans of beer,
some bread, a little cheese, a jar of olives, a few packets of crisps, two bars of
chocolate, a bowl of fruit salad and a bottle of coffee.
A: Mmm, lovely!

1. Listen and repeat!


Ascultă şi repetă.

2. Identify the recipients in the text above.


Identifică recipienţii folosiţi în textul de mai sus.

Engleza in 24 Zile – Oana Ciurea 158


LESSON 13
LECŢIA 13

Reading & Listening exercise: Diving


Exerciţiu de citireşi ascultare: Scufundări

We’ve been in Cairns since last week. Unfortunately, it’s been raining since we arrived,
but we don’t mind because we’re having a great time. Everything here is wonderful.
First of all, the people are really friendly and we’ve made some great friends. Australians
are such warm and friendly people. Secondly, to our surprise, the food is excellent –
we’ve been to some fantastic restaurants, and I’ve been learning to cook. But finally, and
most important, we had the best day of our lives yesterday when we went diving. I’ve
always wanted to go diving and, naturally, I was very excited. A small boat took us on
the ocean and, honestly, I’ve never seen anything so beautiful. We have been thinking
about repeating this experience the next days.

Vocabulary
Vocabular

unfortunately [Ȝn’f Ǥ:t∫ǩnǩtlǺ] = din nefericire, din păcate


we don’t mind [wǺ dǩȚnt maǺnd] = nu ne deranjează
wonderful [wȜndǩfǩl] = minunat, grozav
first of all [f3:st ǩv Ǥ:l] = în primul rând
warm [wǤ:m] = călduros
friendly [frendlǺ] = prietenos
secondly [sekǩndlǺ] = în al doilea rând
to our surprise [tǩ aȚǩ sǩ’praǺz] = spre surprinderea noastră
finally [faǺnǩlǺ] = în sfârşit, în cele din urmă
most important [mǩȚst Ǻmp Ǥ:tǩnt] = cel mai important
to dive [tǩ daǺv] = a face scufundări
excited [ǺksaǺtǺd]= entuziasmat
to take [tǩ teǺk] = (aici) a duce
honestly [Ǣnǩstli] = (în mod) sincer

Exercises
Exerciţii

1. Listen to the text.


Ascultă textul.

2. Listen and repeat the new words.


Ascultă şi repetă cuvintele noi.

Engleza in 24 Zile – Oana Ciurea 159


3. Read the text.
Citeşte textul.
4. Translate the text into Romanian.
Tradu textul în limba română.

5. Check the Grammar box and take out the adverbele.


Verifică Grammar box şi extrage din text adverbele.

6. Check the Grammar box and take out the verbs in the Present Perfect
Continuous.
Verifică Grammar box şi extrage verbele la timpul Present Perfect Continuous.

Grammar box

ADVERBS
ADVERBELE

Pe lângă adverbele întâlnite până acum care însoţesc anumite timpuri verbale (always,
never, often, sometimes, etc), în limba engleză mai putem forma adverbe plecând de la un
adjectiv, prin adăugarea terminaţiei -LY

honest – honestly
He is an honest person. El este o persoană sinceră.
Honestly, I don’t think he will help you. Sincer, nu cred că te va ajuta.

happy – happily
This is a happy event for me. Aceasta este o întâmplare fericită pentru mine.
He smiled at me happily. A zâmbit la mine fericit.

Când adăugăm terminaţia –ly, pot apărea diferite modificări. Dacă adjectivul se termină
în –y precedat de consoană, acesta se transformă în –i, după care se adaugă
terminaţia –ly.

easy – easily
This grammar exercise is very easy. Acest exerciţiu de gramatică este foarte uşor.
I convinced him easily. L-am convins uşor (cu uşurinţă).

Exceptions!
Excepţii!
good – well
He is a good man. El este un om bun.
He speaks English well. El vorbeşte bine engleza.

fast – fast
This is a fast car. Aceasta este o maşină rapidă.
He can run very fast. El poate alerga foarte repede.

Engleza in 24 Zile – Oana Ciurea 160


Listen and repeat!
Ascultă şi repetă!

Exercises
Exerciţii

1. a. Make up adverbs from the following adjectives.


Formează adverbe de la următoarele adjective.

a. bad __badly___________
b. careful _______________
c. fast __________________
d. happy ________________
e. punctual ______________
f. polite ________________
g. good _________________
h. immediate ____________
i. hard ________________
j. bright _______________
k. fluent _______________

b. Complete the following sentences with the adverbs obtained in a.


Completează următoarele propoziţii cu adverbele obţinute la punctul a.

a. You should always behave __________.


b. She has improved her English. She speaks more _________ now.
c. Her wedding day was beautiful. The sun was shining _________________.
d. She is a good singer. She always sings _________.
e. You shouldn’t drive so ________.
f. This problem is urgent. Deal with it ___________.
g. He smiled at me _______ when I told him the news.
h. They work __________ at their new job.
i. There are several problems on the list that should be solved. Deal with them
_______!
j. My wife drives more __________ than me.
k. I was angry because he behaved _________ at the party.

c. Translate the sentences into Romanian.


Tradu propoziţiile în limba română.

2. Rephrase the sentences so that you transform the adjective into an adverb
according to the model.
Reformulează propoziţiile astfel încât să transformi adjectivul în adverb,
respectând modelul.

Engleza in 24 Zile – Oana Ciurea 161


e.g. You are a slow worker.
You work slowly.

a. They are bad performers. __________________________________________


b. I’m a fast swimmer. ______________________________________________
c. He is a fluent English speaker. ______________________________________
d. She is a good actress. _____________________________________________
e. Mike is a dangerous driver. ________________________________________
f. My mother is a good cooker. _______________________________________
g. My brother is a bad singer. ________________________________________
h. They are careful drivers. __________________________________________

3. Say it in English.
Spune în limba engleză.

a. Copiii zâmbeau fericiţi.


b. Vorbeşte mai tare! Nu te aud.
c. De ce mergi atât de încet? Grăbeşte-te!
d. Paul conduce tare. Ar trebui să conducă mai cu grijă!
e. Ploua cu găleata când am ajuns.
f. Ei se poartă întotdeauna politicos.
g. Ea cântă şi dansează bine.
h. Trimite această scrisoare imediat!

Reading & Listening exercise


Exerciţiu de citire şi ascultare

1. Listen to the contexts below.


Ascultă contextele de mai jos.

Have you known him long? Îl cunoşti de mult timp?


Yes, we have been going out together for two years. Da, ieşim împreună de doi ani.

How long have you been reading this book? De când citeşti această carte?
Oh, I have been reading it for about ten weeks. Ah, o citesc de zece săptămâni.

Have you been waiting here for a long time? Aştepţi aici de multă vreme?
Yes, we have been waiting since two o’clock. Da, aştept de la ora două.

Have you been here for a long time? Eşti aici de mult?
No, I have only been waiting for a few minutes. Nu, aştept de câteva minute.

Has she worked in the same office all her life? A lucrat în acelaşi birou toată
viaţa?
No, she hasn’t. She has had this job Nu. Are slujba aceasta de când

Engleza in 24 Zile – Oana Ciurea 162


since she got married. s-a căsătorit.

Why have you been studying German? De ce ai studiat germana?


Because I have always wanted to learn it. Pentru că dintotdeauna mi-am
dorit s-o învăţ.
It has seemed to me an interesting language. Mi s-a părut o limbă interesantă.

2. Listen again and follow the texts at the same time.


Ascultă din nou şi urmăreşte textele în acelaşi timp.

3. Read and repeat the texts as many times as necessary.


Citeşte şi repetă textele de câte ori este nevoie.

Grammar box

PRESENT PERFECT CONTINUOUS

Ca şi Present Perfect, Present Perfect Continuous ne este util să spunem despre o acţiune
care a început la un moment dat din trecut şi se continuă până în prezent.

Forms
Forme
Afirmativ
I have been working I’ve been working (Eu) am lucrat / lucrez
You have been working You’ve been working (Tu) ai lucrat / lucrezi
He / She / It has been He’s / She’s / It’s been (El / Ea) a lucrat / lucrează
working working
We have been working We’ve been working (Noi) am lucrat / lucrăm
You have been working You’ve been working (Voi) aţi lucrat / lucraţi
They have been working They’ve been working (Ei / Ele ) au lucrat /
lucrează

Negativ
I have not been working I haven’t been working (Eu) nu am lucrat / nu
lucrez
You have not been You haven’t been (Tu) nu ai lucrat / nu
working working lucrezi
He / She / It has not been He / She / It hasn’t been (El / Ea) nu a lucrat / nu
working working lucrează
We have not been We haven’t been working (Noi) nu am lucrat / nu
working lucrăm
You have not been You haven’t been (Voi) nu aţi lucrat / nu
working working lucraţi
They have not been They haven’t been (Ei / Ele ) nu au lucrat / nu
working working lucrează

Engleza in 24 Zile – Oana Ciurea 163


Listen and repeat!
Ascultă şi repetă!

Interogativ
How long have you been living here? De cât timp locuieşti aici?
How long has she been working for this company? De când lucrează ea pentru această
companie?

Diferenţa dintre ele o reprezintă faptul că:


- Present Perfect este folosit pentru situaţii mai degrabă permanente
I’ve lived here all my life. Am locuit aici toată viaţa mea.

- Present Perfect este folosit pentru situaţii mai degrabă temporare


I’ve been living here since May. Locuiesc aici din mai.

- Present Perfect este folosit cu verbe statice


I’ve been a DJ for two years. Sunt DJ de doi ani.
She’s known Tommy since they were colleagues. Ea îl cunoaşte pe Tommy
de când erau colegi.

- Present Perfect Continuous este folosit cu verbe dinamice


I’ve been clubbing every night. Am mers în club în fiecare noapte.
He’ s been playing tennis since he was eight. El joacă tenis de la opt ani.

Listen and repeat!


Ascultă şi repetă!

SINCE or FOR?
SINCE sau FOR?

Folosim SINCE + un moment dat din trecut.


since July = din iulie
since 1990 = din 1990

Folosim FOR + o perioadă de timp.


for six months = timp de şase luni
for ten years = timp de zece ani

Ambele exprimă acelaşi lucru, şi anume o acţiune începută la un moment dat din trecut şi
continuată până în prezent.

For a few days / for three years / for ages


I’ve been taking piano lessons for three years. Iau lecţii de pian de trei ani.
Where have you been? Unde ai fost? Te aştept de ore întregi.

Engleza in 24 Zile – Oana Ciurea 164


I’ve been waiting here for ages.

Since Monday / since I left school / since 1992


I’ve been working hard since Monday. Muncesc din greu începând de luni.
I haven’t heard from him since I left school. N-am mai auzit de el de când am
terminat şcoala.

Listen and repeat!


Ascultă şi repetă!

STATE AND DYNAMIC VERBS


VERBE DE STARE ŞI VERBE DINAMICE

Un verb static se referă la o situaţie, la o stare, la un fapt de a fi.


Un verb dinamic se referă la o acţiune, la un lucru care se întâmplă. Majoritatea verbelor
sunt dinamice.

Pentru a le reţine mai uşor, putem aşeza verbele statice în câteva categorii mari:
- verbe de simţuri: appear (a apărea), hear (a auzi), look like (a semăna), see (a
vedea), taste (a gusta)
- verbe de sentimente: like (a plăcea), hate (a urî), love (a iubi), prefer (a prefera),
want (a vrea), wish (a dori)
- verbe de gândire: agree (a fi de acord), believe (a crede), forget (a uita), know (a
şti), think (a crede, a gândi), understand (a înţelege)
- verbe de existenţă: be (a fi), exist (a exista)
- alte verbe: cost (a costa), depend on (a depinde de), mean (a însemna), need (a
avea nevoie), seem (a părea)

În funcţie de înţelesul lor, unele verbe statice pot fi şi dinamice.

HAVE = a avea / a face / a servi


I have two sisters. (state meaning) Am două surori. (stare)
I can’t answer the phone, Nu pot răspunde la telefon, fac o baie.
I’m having a bath. (dynamic meaning) (dinamic)
I have been having problems with Am avut probleme cu calculatorul.
my computer. (dynamic meaning) (dinamic)
I’m having dinner with my friends Iau cina cu prietenii mei la mine acasă.
at my house. (dynamic meaning) (dinamic)

SEE = a vedea / a se întâlni cu


I see some flowers on a camp. Văd nişte flori pe o câmpie.
I can see you are upset. Văd că eşti supărat.
I’m seeing a lawyer to solve this problem. Mă întâlnesc cu un avocat pentru a rezolva
această problemă.
Tomorrow at nine I’m seeing a doctor. Mâine la nouă am programare la medic.

Engleza in 24 Zile – Oana Ciurea 165


TASTE = a gust / a avea gust
The soup tastes great! Supa are un gust grozav!
I’m tasting the soup and I’m adding a little salt. Gust supa şi adaug puţină sare.

THINK = a gândi / a crede


I think you look fantastic in your new clothes. Cred că arăţi grozav în noile haine.
I was thinking about going on a short holiday Mă gândeam să merg într-o scurtă
next month. vacanţă luna viitoare.

BE = a fi
He is very happy with his new girlfriend. Este foarte fericit cu noua lui prietenă.
*
Stop saying that! You are being rude! Nu mai spune aşa! Eşti obraznic!

FEEL = a simţi
I feel like a fool after I’ve said all those Mă simt ca un prost după ce ţi-am spus
things to you. toate acele lucruri.
I had a cold, but I’m feeling better now. Am fost răcit, dar mă simt mai bine acum.
*
Aproape orice verb static poate fi folosit la un timp continuu dacă exprimă furie.
You’re always forgetting things! Mereu uiţi lucruri!
You’re being rude. Eşti obraznic!

Listen and repeat!


Ascultă şi repetă!

Exercises
Exerciţii

1. Complete the sentences.


Completează propoziţiile.

a. I’ve been learning English since_______________________________________.


b. I’ve been learning English for ________________________________________.

2. a. Put the verbs in brackets in the Present Perfect Continuous Tense.


Pune verbele din paranteză la timpul Present Perfect Continuous.

a. What _have they been doing_ (they do) all day?


b. They ___________________ (sit) on the beach.
c. How long ________________ (you feel) ill?
d. I _______________________ (not sleep) well for the last two weeks.
e. ________________________ (you work) a lot since the end of the holidays?
f. I _______________________ (get) home late every day for months.
g. We _____________________ (not stand) here all the time.

Engleza in 24 Zile – Oana Ciurea 166


b. Translate the sentences into Romanian.
Tradu propoziţiile în limba română.

3. a. Write questions using How long …?


Scrie întrebări folosind How long…?

a. learn / English?
__How long have you been learning English________________________________?
b. know / your best friend?
____________________________________________________________________?
c. live / in your house?
____________________________________________________________________?
d. go out / with your friends?
____________________________________________________________________?
e. have / your mobile phone?
____________________________________________________________________?
f. do / these grammar exercises
____________________________________________________________________?
g. study / today?
____________________________________________________________________?

b. Listen, check and repeat!


Ascultă, verifică şi repetă!

c. Write true answers to the questions in a. using Present Perfect Continuous and
for / since.
Scrie răspunsuri adevărate la întrebările de la punctual a. folosind Present
Perfect Continuous şi for / since.

e.g. I’ve been learning English since 2003.

4. Combine the information in the two sentences into one single sentence.
Combină informaţia din cele două propoziţii şi formează o singură propoziţie.

a. Bill works for the BBC. He joined the BBC in June.


__Bill has been working for the BBC______________________________ since June.
b. I live in Oxford. I moved there in 2004.
___________________________________________________________ since 2004.
c. We are waiting for the bus. We got to the bus stop 10 minutes ago.
________________________________________________________ for 10 minutes.
d. Liz plays tennis. She took it up a year ago.
____________________________________________________________ for a year.
e. I’m feeling tired. I felt tired when I woke up.

Engleza in 24 Zile – Oana Ciurea 167


______________________________________________________________ all day.

LESSON 14
LECŢIA 14

Reading & Listening exercise


Exerciţiu de citire şi ascultare

1. Listen to the contexts below.


Ascultă contextele de mai jos.

Why did you forget your keys! You are so silly! De ce ţi-ai uitat cheile! Eşti aşa prostuţ!
I told you not to forget them. Ţi-am spus să nu le uiţi.

Ugh! I can’t believe it! They taste horrible! Ah! Nu pot să cred! Sunt oribili!
You don’t like eating snails, do you? Nu-ţi plac melcii, nu-i aşa?

If we go to Brazil on holiday, we will have Dacă mergem în vacanţă în Brazilia, vom


problems with the language. avea probleme cu limba.
You don’t speak Portuguese, do you? Nu vorbeşti protugheză, aşa-i?

I told you to keep the party a secret. It’s a Ţi-am spus să păstrezi secretul despre
surprise for Fiona, so I just want to make sure. Petrecere. Este o surpriză pentru Fiona,
You haven’t told her, have you? aşa că am vrut să mă asigur. Nu i-ai spus,
nu-i aşa?

Well, I think you should tell the police the Ei bine, cred că ar trebui să spui adevărul
truth. They’ve found your fingerprints on poliţiei. Au găsit amprentele tale pe uşi şi
the doors and windows. pe geamuri.
You broke into the house, didn’t you? Tu ai spart casa, aşa-i?

Only ten minutes to the end of the match Numai zece minute până la sfârşitul
and United are still 5-1 in the lead. Meciului şi United conduc cu 5-1.
It looks certain now, United are going to win, Pare sigur acum, United vor câştiga,
aren’t they? nu-i aşa?

I haven’t seen Ann for ages. N-am mai văzut-o pe Ann de foarte multă
I think she is working abroad. vreme. Cred că munceşte în străinătate.
She has got a job in France, hasn’t she? Are o slujbă în Franţa, nu-i aşa?

I just can’t answer this question. Pur şi simplu nu ştiu să răspund la această
I would like you to help me. întrebare. Mi-ar plăcea să mă ajuţi. Ai
You could help me, couldn’t you? putea să mă ajuţi, nu-i aşa?

Engleza in 24 Zile – Oana Ciurea 168


2. Listen again and follow the texts at the same time.
Ascultă din nou şi urmăreşte textile în acelaşi timp.

3. Read and repeat the texts as many times as necessary.


Citeşte şi repetă textele de câte ori este nevoie.

QUESTIONS
ÎNTREBĂRI

Pe parcursul lecţiilor anterioare, cu ocazia învăţării diferitelor timpuri verbale, am întâlnit


forme interogative (întrebări) sub diverse forme.
Astfel, în limba engleză putem aşeza întrebările în mai multe categorii:

- YES / NO Questions – sunt întrebările închise, la care oferim răspunsuri scurte


cu Da (Yes) sau Nu (No), fără a oferi alte informaţii; sunt formate cu ajutorul unui
auxiliar (do / does / did / am / are / is / have / has / was / were / will) sau verb
modal (can / should) şi verbul acţiunii; răspunsul acestei întrebări este tot unul
scurt, format din YES sau NO şi auxiliarul sau verbul modal utilizat în
întrebare.

Do you live in Paris? Locuieşti în Paris?


Yes, I do. Da, locuiesc.
No, I don’t. Nu, nu locuiesc.

Does he like fish? Îi place peştele?


Yes, he does. Da, ii place.
No, he doesn’t. Nu, nu ii place.

Are you waiting for me? Mă aştepţi pe mine?


Yes, I am. Da.
No, I’m not. Nu.

Is he going to leave the country? Va părăsi el ţara?


Yes, he is. Da.
No, he isn’t. Nu.

Have you ever been to Paris? Aţi fost vreodată la Paris?


Yes, we have. Da, am fost.
No, we haven’t. Nu, nu am fost.

Has she got the news? A primit ea veştile?


Yes, she has. Da, le-a primit.
No, she hasn’t. Nu, nu le-a primit.

Were you having lunch? Serveaţi prânzul?

Engleza in 24 Zile – Oana Ciurea 169


Yes, we were. Da.
No, we weren’t. Nu.

Was it digging in the garden? Săpa el în grădină?


Yes, it was. Da, săpa.
No, it wasn’t. Nu, nu săpa.

Will you buy me that doll? Îmi vei cumpăra acea păpuşă?
Yes, I will. Da, ţi-o voi cumpăra.
No, I won’t. Nu, nu ţi-o voi cumpăra.

Can I open the windows? Pot să deschid ferestrele?


Yes, you can. Da, poţi.
No, you can’t. Nu, nu poţi.

Should I tell him the truth? (Ar trebui) Să-i spun adevărul?
Yes, you should. Da (ar trebui).
No, you shouldn’t. Nu (nu ar trebui).

- WH- Questions – sunt întrebări deschise de un cuvânt interogativ (care în limba


engleză începe de regulă cu Wh-, de unde şi denumirea lor) şi care permite
răspunsului să aducă orice fel de informaţie, în funcţie de tema întrebării;
cuvântul interogativ stă de regulă la începutul întrebării (what, why, when,
where, who, whose, which, how), după el respectându-se topica obişnuită pentru
o interogaţie (auxiliary + subiect + verbul acţiunii).

WHAT = ce
What time do you usually finish work? La ce oră termini serviciul?
What should I do? Ce ar trebui să fac?
What are you doing? Ce faci?

WHY = de ce
Why is she crying? De ce plange (ea)?

WHOSE = a / al / ai / ale cui


Whose is that house? A cui este acea casă?
Whose house is that? A cui casă este aceea?

WHICH + substantiv = care


Which car is yours? Care maşină e a ta?

WHO = cine
Who told you that? Cine ţi-a spus asta?

HOW = cum
How are you getting along with your colleagues? Cum te înţelegi cu colegii tăi?

Engleza in 24 Zile – Oana Ciurea 170


How can they help me? Cum mă pot ei ajuta?

HOW + adjectiv / adverb = cât de


How old is the president? Câţi ani are preşedintele?
How far is your office from your house? Cât de departe este biroul tău
de casă?
How long did it take you to clean that mess? Cât ţi-a luat să cureţi
dezordinea aceea?
WHEN = când
When do you usually finish work? Când termini de obicei munca?

WHERE = unde
Where do you live? Unde locuiesţi?

Mai trebuie să ştim despre întrebări că, dacă ele conţin un cuvânt interogativ şi o
prepoziţie specifică unui anumit verb (for, about, from, with, of, on, to etc),
acestea se despart şi prepoziţia trece la sfârşitul întrebării.

Who are you waiting for? Pe cine aştepţi?


I’m waiting for my friends. Îi aştept pe prietenii mei.

Where are you from? De unde eşti?


I’m from Poland. Sunt din Polonia.

What are you listening to? (La) ce asculţi?


I’m listening to the news. Ascult ştirile.

Who did you travel with? Cu cine ai călătorit?


I travelled with my family. Am călătorit cu familia mea.

- Subject Questions – sunt întrebările în care cuvântul interogativ despre care am


vorbit la punctul anterior este în acelaşi timp subiectul verbului acţiunii; în acest
tip de întrebare, verbul este folosit fără auxiliar, formând singur predicatul
întrebării; întrebarea face referire la subiectul acţiunii (de unde şi denumirea de
“subject question”).

Who met you at the airport? Cine te-a întâmpinat la aeroport?


Who is helping you? Cine te ajută?

- Object Questions - sunt întrebările în care cuvântul interogativ despre care am


vorbit la punctul anterior este în acelaşi timp complement (object) pentru verbul
acţiunii; în acest tip de întrebare, verbul este folosit cu auxiliar, neputând forma
singur predicatul întrebării; întrebarea face referire la unul din complementele
acţiunii (de unde şi denumirea de “object question”).

Who did you meet at the airport? Pe cine ai întâmpinat la aeroport?

Engleza in 24 Zile – Oana Ciurea 171


Who are you helping? Pe cine ajuţi?

- Negative Questions – sunt întrebări construite cu forma negativă a verbului,


respectând celelalte reguli de formare; de obicei, alegem să formulăm o întrebare
negativă atunci când aşteptăm un răspuns negativ.

Don’t you like this cake? Nu-ţi place prajitura aceasta?


No, not really. Nu, nu chiar.

- TAG Questions – sunt de fapt scurte sintagme cu formă interogativă, aşezate la


sfârşitul unei propoziţii, având rolul de a o schimba în întrebare; aceste sintagme
(tag questions) sunt formate cu ajutorul unui auxiliar specific timpului ales în
propoziţie şi subiectul propoziţiei; o propoziţie afirmativă va avea o tag question
negativă şi ne aşteptăm ca răspunsul să fie afirmativ; iar o propoziţie negativă va
avea o tag question pozitivă şi ne aşteptăm ca răspunsul să fie negativ.

You speak English, don’t you? Vorbeşti engleza, nu-i aşa?


Yes, that’s right, I do. Da, aşa e.
You don’t speak English, do you? Nu vorbeşti engleza, nu-i aşa?
No, sorry, I don’t. Nu, îmi pare rău, nu vorbesc.

Iată câteva exemple de taq questions la diferite timpuri verbale, cu propoziţii


afirmative sau negative.

Present Simple
You don’t know the answer, do you? Nu ştii răspunsul, nu-i aşa?

Present Continuous
We’re having a really good time, aren’t we? Ne distrăm de minune, nu-i
aşa?

Present Perfect
He has moved in with his girlfriend, hasn’t he? S-a mutat cu prietena lui, nu-i
aşa?
Past Simple
You didn’t tell her, did you? Nu i-ai spus, nu-i aşa?

Past Continuous
I wasn’t driving fast, was I? Nu conduceam cu viteză, nu-i
aşa?
Modal verbs
They can’t be here yet, can they? Nu se poate să fi ajuns, nu-i aşa?
You shouldn’t do that, should you? Nu ar trebui să faci asta, nu-i aşa?

Exceptions!
Excepţii!

Engleza in 24 Zile – Oana Ciurea 172


I am are ca şi tag aren’t I
I am a fool, arent’ I? Sunt un prost, nu-i aşa?

Let’s are ca şi tag shall.


Let’s go to the cinema, shall we? Hai să mergem la cinematograf, vrei?

După o propoziţie imperativă, folosim o tag question cu will, respectiv won’t.


Won’t este mai puternic, şi impune mai degrabă decât adresează o rugăminte.
Sit down, will you? Stai jos, vrei?
Sit down, won’t you? Stai jos, nu vrei?
Be quiet, will you? Fă linişte, vrei?
Be quiet, won’t you? Fă linişte, nu vrei?
Have a seat, will you? Ia loc, vrei?
Have a seat, won’t you? Ia loc, nu vrei?

- Reply Questions – sunt întrebări scurte folosite ca răspuns la ceea ce spune


interlocutorul nostru, de obicei pentru a exprima interesul, surprinderea sau
nesiguranţa; reply questions folosesc auxiliarul specific timpului ales şi subiectul
folosite în propoziţie.

I’ve never eaten sushi. Nu am mâncat niciodată sushi.


Haven’t you? (surprise) Nu? (surprindere)

We’re leaving at 4.00. Plecăm la 4.00.


Are we? (uncertainty) Da? (incertitudine)

- Indirect Questions – sunt întrebări construite cu o formulă de politeţe care


precedă informaţia cerută; în acest caz formula de politeţe are formă de întrebare,
iar informaţia cerută are formă de propoziţie afirmativă.

Direct question
Where is the bathroom? Unde este baia?

Indirect question
Could you tell me where the bathroom is? Îmi puteţi spune unde este baia?
Do you know where the bathroom is? Ştiţi unde este baia?

Direct question
When does the film start? Când începe filmul?

Indirect question
Could you tell me when the film starts? Mi-aţi putea spune când începe
filmul?

Direct question
Is this the correct answer? Acesta este răspunsul corect?

Engleza in 24 Zile – Oana Ciurea 173


Indirect question
Do you know if this is the correct answer? Ştiţi dacă acesta este răspunsul
corect?

Listen and repeat!


Ascultă şi repetă!

Exercises
Exerciţii

1. a. Give short answers for the questions below, beginning as shown.


Dă răspunsuri scurte pentru întrebările de mai jos, începând aşa cum ţi se
sugerează.

a. Have you been to London yet? No, I haven’t._____________________


b. Were you at the party last night? Yes, _____________________________
c. Did you go with her at the doctor’s? Yes, ___________________________
d. Will you come back tomorrow? No, ____________________________
e. Is George going to be here too? No, ____________________________
f. Can you help me with my luggage? Yes, ___________________________
g. Should I tell her the truth? No, ____________________________
h. Do you know where she has gone? Yes, ____________________________

b. Listen, check and repeat!


Ascultă, verifică şi repetă!

2. a. Use the key words to make up questions in the tense given in


brackets.
Foloseşte cuvintele cheie pentru a forma întrebări la timpul verbal sugerat în
paranteze.

a. Why / you cry? (present continuous)


__Why are you crying? __
b. How / you get there (past simple)
_______________________________________________________________
c. What / Jack usually do / on Sundays (present simple)
_______________________________________________________________
d. How long / you live here (present perfect)
_______________________________________________________________
e. Where / David / go (past continuous)
_______________________________________________________________
f. Who / you talk to (present continuous)
_______________________________________________________________

Engleza in 24 Zile – Oana Ciurea 174


g. What / you do (past continuous)
_______________________________________________________________

b. Listen, check and repeat!


Ascultă, verifică şi repetă!

c. Translate the questions in a. into Romanian.


Tradu întrebările de la punctul a. în limba română.

d. Answer the questions in a.


Răspunde la întrebările de la punctul a.

e.g. Why are you crying?


I was fired.

3. Answer the following questions.


Răspunde la următoarele întrebări.

a. What are you eating?


___I’m eating a sandwich._________________________________________
b. Who helps you?
______________________________________________________________
c. Who did you help?
______________________________________________________________
d. What are you watching?
_______________________________________________________________
e. Who is watching TV?
_______________________________________________________________
f. Who are you writing to?
_______________________________________________________________
g. Who wrote to you?
_______________________________________________________________
h. Who loves you?
_______________________________________________________________
i. Who do you love?
_______________________________________________________________

4. a. Complete the following questions so that they match the given


answers.
Completează întrebările următoare pentru a se potrivi răspunsurilor date.

a. What ___makes you relax______________________________________?


Running makes me tired.
b. Who ______________________________________________________?
I talked to the manager.

Engleza in 24 Zile – Oana Ciurea 175


c. What ______________________________________________________?
He is reading a newspaper.
d. Who ______________________________________________________?
Father bought the newspaper.
e. What _____________________________________________________?
I bought some fresh fruit.
f. Who ______________________________________________________?
I answered all the questions.
g. Whose ____________________________________________________?
It is my house.
h. Who ______________________________________________________?
I play with the children.

b. Listen and check. Then repeat!


Ascultă şi verifică. Apoi repetă!

5. a. Choose the correct option in italics.


Alege varianta corectă din cele scrise în italice.

a. Jim got lost, did he / didn’t he?


b. You don’t know the answer, do you / don’t you?
c. The children were making a lot of noise, wasn’t it / weren’t they?
d. Harry doesn’t feel well, isn’t he / does he?
e. George didn’t leave, did he / didn’t he?
f. Something bad has happened, has it / hasn’t it?
g. You aren’t sitting here, isn’t it / are you?
h. You will read this book, will you / won’t you?
i. Paul likes Jill, isn’t it / doesn’t he?
j. You are waiting for me, are you / aren’t you?

b. Translate the questions in a. into Romanian.


Tradu întrebările de la punctul a. în limba română.

6. a. Add a tag questions to the following questions.


Adaugă o tag question propoziţiilor următoare.

a. Ann caught the bus, __didn’t she_________?


b. You are leaving, ______________________?
c. Sally won’t be back, ___________________?
d. Helen has left, ________________________?
e. Kate finished the book, _________________?
f. Sue hasn’t got children, _________________?
g. Tina isn’t a teacher, ____________________?
h. Paula didn’t pass the driving test, _________?
i. Mary is sitting next to you, ______________?
j. We aren’t late, ________________________?

Engleza in 24 Zile – Oana Ciurea 176


b. Answer the questions in a.
Răspunde la întrebările de la punctul a.

7. a. Write a reply question for each sentence.


Scrie o întrebare-răspuns reply question pentru fiecare propoziţie.

a. We’ve got an important visit tomorrow. __Have we?__________________?


b. I don’t understand your logic. ____________________________?
c. Fiona called me last night from Hungary. ____________________________?
d. No, thanks. I don’t like ice-cream. ____________________________?
e. Tom has got divorced. ____________________________?
f. There’s a policeman at the door. _____________________________?
g. Lisa is leaving tomorrow. _____________________________?
h. I haven’t eaten Chinese food before. _____________________________?
i. There aren’t enough drinks. ____________________________?
j. I met you in Spain last summer. _____________________________?

b. Listen and check, then repeat.


Ascultă şi verifică, apoi repetă.

8. Make up indirect questions, respecting the suggested beginning.


Formulează întrebări indirecte, respectând debutul sugerat.
a. What’s the time?
Could you tell me ____what the time is_______?
b. What does this word mean?
Do you know ____________________________?
c. How much does this cost?
Could you tell me _________________________?
d. What time does the shop open?
Do you know ____________________________?
e. Are we in the right bus?
Do you know ____________________________?
f. Where is this street?
Could you tell me _________________________?
g. Is this the bus for London?
Could you tell me________________________?
h. When does this train leave?
Do you know ___________________________?

9. a. Write questions with who and what so that they match each answer.
Scrie întrebări cu who şi what pentru a se potrivi fiecărui răspuns.

a. __Who lives next door?____________ An Indian family.


b. _______________________________ I’m working on an important project.

Engleza in 24 Zile – Oana Ciurea 177


c. _______________________________ Maria helps me.
d. _______________________________ I usually eat a sandwich for lunch.
e. _______________________________ Accidents frighten me.
f. _______________________________ I talk most to my colleague Dan.
g. _______________________________ I work with two colleagues on this project.
h. _______________________________ Success makes me happy.

b. Listen, check and repeat!


Ascultă, verifică şi reperă!

c. Translate the questions and answers in a. into Romanian.


Tradu în limba română întrebările şi răspunsurile de la punctul a.

Engleza in 24 Zile – Oana Ciurea 178


LESSON 15
LECŢIA 15

Reading & Listening exercise: The Best Job


Exerciţiu de citire şi asucltare: Cea mai bună slujbă

I’ve got a new job recently. People at my new job are nicer than I expected. They help me
a lot and they make it easier for me to deal with my daily responsibilities. Except for my
boss – he’s the least friendly person around the office and the most annoying person I
have ever met.
Everyone here is older than me, but that doesn’t bother me. It’s even better because I can
learn a lot of new and interesting things. I also like the company; it’s the most modern
I’ve ever seen. Every office is modernly equipped and we have all the facilities. The
atmosphere is also nice, except when the boss shows up.
The worst part about my new job is that I have to get up earlier than before, but I’ll soon
get used to it. Anyway, I like it is better than my old job, that’s why I enjoy it so much.

Vocabulary
Vocabular

to expect [tǩ Ǻkspekt] = a se aştepta (la ceva)


do deal with [tǩ di:l wǺð] = a se ocupa de
least [li:st] = cel mai puţin
daily [deǺli] = zilnic
except for [Ǻk’sept fǤ:] = cu excepţia
around the office [ǩ’raȚnd ði: ǢfǺs] = din birou
to bother [tǩ bǢðǩ] = a deranja, a supăra
to show up [tǩ ∫ǩȚ Ȝp] = a apărea
to get used to [tǩ get ju:st tǩ] = a se obişnui cu
I like it better [aǺ laǺk Ǻt betǩ] = îmi place mai mult
anyway [enǺweǺ] = oricum, în orice caz

Exercises
Exerciţii

1. Listen to the text.


Ascultă textul.

2. Listen and repeat the new words.


Ascultă şi repetă cuvintele noi.

Engleza in 24 Zile – Oana Ciurea 179


3.Read the text.
Citeşte textul.

4. Translate the text into Romanian.


Tradu textul în limba română.

5. Check the Grammar box and take out the adjectives at comparative and
superlative.
Verifică Grammar box şi extrage din text adjectivele la comparativ şi superlativ.

6. Answer the following questions.


Răspunde la următoarele întrebări.

a. What is the text about?


b. How are the colleagues?
c. What do the colleagues do?
d. Who is the least friendly person around the office?
e. Are the colleagues younger or older?
f. Does the author of the text like the company?
g. How is the office?
h. What is the worst part about this job?
i. Does the author like his new job?

Grammar box

DEGREES OF COMPARISON
GRADELE DE COMPARAŢIE

Gradele de comparaţie pot fi aplicate adjectivelor sau adverbelor. Gradul comparativ


compară două lucruri diferite, în timp ce gradul superlativ compară un element dintr-un
grup cu restul grupului.
You are a better football player. (comparativ)
You are the best football player in the team. (superlativ)

Forms
The Comparative (Gradul comparativ)
o Adjectivele care conţin o singură silabă, formează gradul comparativ prin
adăugarea terminaţiei –er şi cu ajutorul lui than= decât
Small – smaller than = mic - mai mic decât
Long – longer than = lung - mai lung decât
Smart –smarter than = isteţ - mai isteţ decât

Dacă ultimele trei litere sunt o consoană, o vocală, o consoană, în această ordine,
ultima consoană se dublează.
Big-bigger than = mare - mai mare decât

Engleza in 24 Zile – Oana Ciurea 180


Thin-thinner than = slab - mai slab decât
Fat-fatter than = gras- mai gras decât

Dacă adjectivul se termină în –e, adăugăm doar –r.


strange – stranger than = ciudat, străin - mai ciudat, mai străin decât
wide – wider than = larg - mai larg, mai întins decât

Aceeaşi regulă se aplică şi adjectivelor terminate în –y, care se transformă în –i


înaintea adăugării terminaţiei –er.
Pretty – prettier than = drăguţ - mai drăguţ decât
Dry – drier than = uscat - mai uscat decât
Easy – easier than = uşor - mai uşor decât

o Adjectivele care conţin mai multe silabe formează gradul comparativ cu ajutorul
lui more = mai şi a lui than = decât.
Important – more important than = important - mai important decât
Expensive – more expensive than = scump - mai scump decât
Comfortable – more comfortable than = confortabil - mai confortabil decât

The Superlative (Gradul superlativ)


o Adjectivele care conţin o singură silabă, formează gradul superlative cu ajutorul
lui the şi terminaţiei –est.
Small – the smallest = mic - cel mai mic
Long – the longest = lung - cel mai lung
Smart – the smartest = isteţ - cel mai isteţ

Big – the biggest = mare - cel mai mare


Thin – the thinnest = slab - cel mai slab
Fat – the fattest = gras - cel mai gras

Pretty – the prettiest = drăguţ - cel mai drăguţ


Dry – the driest = uscat - cel mai uscat
Easy – the easiest = uşor - cel mai uşor

o Adjectivele care conţin mai multe silabe formează gradul superlativ cu ajutorul lui
the most = cel mai
Important – the most important = important - cel mai important
Expensive – the most expensive = scump - cel mai scump
Comfortable – the most comfortable = confortabil - cel mai confortabil

Irregular forms (forme neregulate)


Câteva adjective din limba engleză nu respectă nici una din regulile de mai sus; ele au
forme neregulate, astfel:
Good – better – the best = bun / bine – mai bun / mai bine – cel mai bun / bine
Bad – worse – the worst = rău – mai rău – cel mai rău
Far – farther / further – the farthest / the furthest = departe – mai departe – cel mai

Engleza in 24 Zile – Oana Ciurea 181


departe
Old – older / elder – the oldest / the eldest = vechi / bătrân – mai vechi / mai bătrân
– cel mai vechi / cel mai bătrân
much / many – more – the most = mult / mulţi / multe – mai mult / mai mulţi / mai multe
– cel mai mult / cei mai mulţi / cele mai multe
little – less – the least = puţin – mai puţin – cel mai puţin

Adverbs
Adverbe

Adverbele respectă aceleaşi reguli ca şi adjectivele, deşi unele pot folosi două forme:
early (devreme), hard (greu), late (târziu), loud (tare), quick (repede), slow (încet), fast
(rapid), far (departe).
Could you drive slower, please? Ai putea conduce mai încet?
Could you drive more slowly, please? Ai putea conduce mai încet?
Can you work quicker? Poţi să lucrezi mai repede?
Can you work more quickly? Poţi să lucrezi mai repede?

Equality / Non-equality
Egalitate / Non-egalitate

Pentru a exprima egalitatea / non-egalitatea dintre două elemente folosim expresiile (just)
as … as, respectiv not as … as.
I am just as good as you at tennis. Sunt la fel de bun ca tine la tennis.
Mary is as tall as her sister. Mary e la fel de înaltă ca sora ei.
I am not as good as you at tennis. Nu sunt la fel de bun ca tine la tennis.
Mary is not as tall as her sister. Mary nu este la fel de înaltă ca sora ei.

Intensifiers
Intensificatori

Intensificatorii ne ajută să amplificăm comparaţia făcută: a bit (un pic), much (mult), a
lot (mult), far (mult).
My house is a bit bigger than your house. Casa mea este un pic mai mare decât casa
ta.
German cars are much more Maşinile nemţeşti sunt mult mai scumpe
expensive than Romanian cars. decât maşinile româneşti.
He is far more intelligent than his brother. El este mult mai inteligent decât fratele
său.

Listen and repeat!


Ascultă şi repetă!

Engleza in 24 Zile – Oana Ciurea 182


Useful expressions box

Adjectivele la diferite grade de comparaţie intră în construcţia câtorva expresii, precum:

more and more = din ce în ce mai mult, tot mai mult


better and better = din ce în ce mai bun / mai bine
ever better = tot mai bun, tot mai bine
even better = chiar mai bun, chiar mai bine
the more….the more = cu cât …cu atât
the more … the easier = cu cât … cu atât mai uşor
get better = a se îmbunătăţi, a deveni mai bun
get more interesting = a deveni mai interesant
get colder = a se face mai frig

I begin to like his new style more and more. Începe să îmi placă tot mai mult stilul
lui.
He seems more and more interested Pare să fie tot mai interesat de
in his work. munca lui.
It gets better and better. E din ce în ce mai bine.
The more I work on this project, Cu cât muncesc mai mult la acest
the more I like it. proiect, cu atât îmi place mai mult.
The more I speak English the easier it seems. Cu cât vorbesc mai mult enlgeză cu
atât pare mai uşoară.
Our son gets better every day. Fiul nostru se face mai bine cu fiecare zi.
Our holiday gets more interesting with Vacanţa noastră devine mai interesantă
every new city that we visit. cu fiecare oraş nou pe care îl vizităm.
It’s getting colder. Se face tot mai frig.

Listen and repeat!


Ascultă şi repetă!

Exercises
Exerciţii

1. a. Write the comparative forms of the following adjectives.


Scrie formele de comparativ ale următoarelor adjective.

big - _____________ important - _____________


happy - ____________ dry - __________________
beautiful - __________ good - _________________
angry - _____________ hot - __________________
big - _______________ expensive - _____________

b. Listen, check and repeat.

Engleza in 24 Zile – Oana Ciurea 183


Ascultă, verifică şi repetă.

2. a. Use the adjectives in brackets to make comparisons.


Folosiţi adjectivele din paranteză pentru a compara.

a. The girl is ____taller____ (tall) than the boy.


b. The woman is ____________ (young) than the man.
c. These shoes are ___________ (expensive) than those shoes.
d. Your hair is ____________ (short) than her hair.
e. Their car is ___________ (small) than ours.
f. Our house is __________ (big) than theirs.

b. Translate the sentences into Romanian.


Tradu propoziţiile în limba română.

3. a. Write a word in each blank space.


Scrie un cuvânt în fiecare spaţiu liber.

a. This book is better __than___ that book.


b. Jim is not _____ tall as his sister.
c. I don’t like running. It’s _____ interesting than swimming.
d. This film is funnier ________ the one we saw last night.
e. Do this job first. It’s _______ important.
f. These boots are cheaper ________ those boots over there.
g. Don’t worry! It’s not _____ bad as you think!
h. This road is longer _______ I thought.

b. Translate the sentences into Romanian.


Tradu propoziţiile în limba română.

4. Say it in English.
Spune în limba engleză.

a. Sarah este mai tânără decât Tim.


b. Casa noastră este mai mare decât a voastră.
c. Bill nu este la fel de înalt ca şi David.
d. Rezultatele lui Jack sunt mai bune decât ale mele.
e. Aceste lucruri sunt la fel de scumpe ca acele lucruri.
f. Maşina ta este mai rapidă decât a lui.

5. a. Look at the information provided in the table below and compare the two
countries.
Priveşte informaţiile oferite în tabelul de mai jos şi compară cele două ţări.

Engleza in 24 Zile – Oana Ciurea 184


FRANCE SPAIN
Size 550,000 sq km 500,000 sq km
Population 56 million 40 million
Summer temperature 32o C 35o C
Winter temperature 20o C 18o C
Rainfall 350 mm 300 mm

a. France _______________ is bigger than _______________________ Spain. (big)


b. Spain ________________________________________________ France. (small)
c. Spain’s population ___________________________ France’s population. (large)
d. France’s population ___________________________ Spain’s population. (small)
e. Spain _________________________________________ France in summer. (hot)
f. France _____________________ not _________________ Spain in winter. (cold)
g. Spain ______________________ not _______________________ France. (rainy)
h. France ________________________________________________ Spain. (rainy)

b. Listen and check, then repeat!


Ascultă şi verifică, apoi repetă!

6. a. Write the superlative forms of the following adjectives.


Scrie formele de superlativ ale următoarelor adjective.

long - _________________ wide - ____________


fit - ___________________ nasty - ____________
funny - ________________ strange - ___________
terrible - _______________ far - _______________
good - _________________ expensive - _________

b. Listen, check and repeat.


Ascultă, verifică şi repetă.

7. Complete the sentences with the superlative form of the adjective in brackets.
Completează propoziţiile cu forma de superlativ a adjectivului din paranteze.

a. This is __the best____ restaurant in town. (good)


b. This castle is _________ in our country. (old)
c. Your hotel is _________ in the area. (comfortable)
d. This is _________ holiday we have ever had! (bad)
e. Bill is __________ man in the city. (rich)
f. George seems _________ man on earth since he got married. (happy)
g. This is ____________ book I have ever read. (interesting)

8. Look at the information in the table and answer the questions below.
Priveşte informaţiile din tabel şi răspunde la întrebările de mai jos.

Engleza in 24 Zile – Oana Ciurea 185


DAVE TOM JIM
Weight 80 kilos 75 kilos 90 kilos
Height 1,70 m 1,80 m 1,70 m
Date of birth November 1978 October 1983 July 1987

a. Who is the tallest? _________Tom is the tallest___________________________.


b. Who is the youngest? ________________________________________________
c. Who is the oldest? __________________________________________________
d. Who is taller, Dave or Tom? __________________________________________
e. Who is the heaviest? ________________________________________________
f. Who is the lightest? _________________________________________________
g. Who is heavier, Dave or Tom? ________________________________________
h. Who is older, Tom or Jim? ___________________________________________
i. Who is younger, Dave or Jim? _________________________________________

9. Say it in English.
Spune în limba engleză.

a. Cu cât îl văd mai des, cu atât mi se pare mai interesant.


b. După mine, Sarah este mai drăguţă decât sora ei.
c. Zilele sunt din ce în ce mai scurte.
d. Cu cât ştii mai multe lucruri despre acest oraş, cu atât ţi se pare mai interesant.
e. Cafeaua este mai dulce decât vroiam.
f. Acesta este cel mai bun film pe care l-am văzut la acest cinematograf.
g. Ziua ta de naştere a fost cea mai distractivă petrecere la care am fost vreodată.
h. Se face mai cald, vrei să ieşim la o plimbare?

10. Listen, then answer these questions.


Ascultă, apoi răspunde la aceste întrebări.

e.g. Who is the oldest member of your family?


The oldest member in my family is my father.

a. Who is the youngest member of your family?


b. What is the most interesting country that you have ever visited?
c. What is the best job for you?
d. What is the hottest month of the year in your country?
e. Who is older, you or your sister?
f. What is more comfortable, a leather chair or a sofa?
g. What do you prefer, a more expensive car or a bigger house?
h. Who’s better paid you or your colleague?
i. What is the most expensive outfit in your wardrobe?
j. Are you more interested in music or in films?

Engleza in 24 Zile – Oana Ciurea 186


Grammar box

-ED or -ING ADJECTIVES ?


ADJECTIVE TERMINATE ÎN –ED SAU –ING

Adjectivele terminate în –ED, respectiv –ING sunt deseori confundate în limba engleză.
Să vedem care este diferenţa dintre ele.

Adjectivele terminate în –ED descriu starea, sentimentele.

I was surprised to find out that he failed the exam. Am fost surprins să aflu că a
picat examenul.
I was confused by the findings of the report. Am fost confuz la aflarea rezultatelor
raportului.
She felt tired after working all day. Ea s-a simţit obosită după ce a muncit
toată ziua.

Adjectivele terminate în –ING descriu lucruri sau situaţii.

Failing his exam was surprising A fost surprinzător pentru un elev atât de
for such a good student. bun să pice examenul.
The findings of the report were confusing. Rezultatele raportului au fost confuze.
Working hard all day can be tiring. Să munceşti din greu toată ziua poate fi
obositor.

Listen and repeat!


Ascultă şi repetă!

Reading and Listening exercise


Exerciţiu de citire şi ascultare

1. Listen to the contexts below.


Ascultă contextele de mai jos.

My job is very varied. It’s very interesting. Slujba mea este variată. Este foarte
interesantă.
I’m interested in applying for this job. Mă interesează să aplic pentru acest post.

I do the same thing every day at my office. Fac acelaşi lucru în fiecare zi la birou.
It’s a boring job. Este o slujbă plictisitoare.

I have nothing to do. I’m bored! N-am nimic de făcut. Sunt plictisit. Hai să
Let’s go out for a walk! mergem la o plimbare.

Engleza in 24 Zile – Oana Ciurea 187


What you’re telling me is very disappointing. Ceea ce îmi spui este dezamăgitor. Nu mă
I didn’t expect that from you. aşteptam la asta de la tine.

Don’t feel so disappointed. Nu fii dezamăgit. Lucrurile se vor rezolva


Things will work out for you in the end. până la urmă.

Let me tell you this amusing story that Lasă-mă să-ţi povestesc o istorioară
I heard yesterday. It will make you feel better. amuzantă pe care am auzit-o ieri. Te va
face să te simţi mai bine.

He won’t feel so amused when he finds out Nu va fi aşa de amuzat când va afla că ai
you failed half of your exams. picat jumătate din examene.

These road signs are confusing. I can’t figure Aceste indicatoare sunt confuse. Nu-mi
out what is the right way to go on. dau seama care este drumul cel bun.

I can’t understand what she really wants. Nu pot să înţeleg ce vrea cu adevărat.
I’m confused. Sunt confuz.

I really liked the movie. It was fascinating. Chiar mi-a plăcut filmul. A fost fascinant.

She is fascinated with her new hobby. Ea este fascinată de noul ei hobby. Nu mai
She hasn’t got time for anything else. are timp de altceva.

I was surprised to see she talked to me. M-a surpins să văd că vorbeşte cu mine.
I thought she was mad at me. Credeam că era supărată pe mine.

Your showing up at the party last night was Apariţia ta la petrecerea de aseară a fost
surprising. Nobody expected you to come. surprinzătoare. Nimeni nu se aştepta ca tu
să vii.

I’m disgusted with her behaviour. Sunt dezgustat de comportamentul ei.

Her behaviour is disgusting. Comportamentul ei este dezgustător.

2. Listen again and follow the texts at the same time.


Ascultă din nou şi urmăreşte textele în acelaşi timp.

3. Read and repeat the texts as many times as necessary.


Citeşte şi repetă textele de câte ori este nevoie.

Exercises
Exerciţii

1. Choose the correct option in italics.

Engleza in 24 Zile – Oana Ciurea 188


Alege varianta corectă din cele scrise în italice.

a. Pete is interested / interesting in music.


b. I am attending an interested / interesting course in painting.
c. Our grandmother used to tell us amused / amusing stories every night.
d. He won’t be too amused / amusing when he finds out you lost the money.
e. Go talk to her. She is very annoyed / annoying because of your bad
behaviour.
f. It’s annoyed / annoying when you stand in queue at the supermarket.
g. I feel exhausted / exhausting. I’ll go to bed.
h. Working with you is really exhausted / exhausting.
i. They went to bed early because they were tired / tiring after driving so
much.
j. This noise is becoming tired / tiring.

b. Translate the sentences in a. into Romanian.


Tradu propoziţiile de la punctul a. în limba română.

2. Say it in English.
Spune în limba engleză.

a. Tablourile din acest muzeu sunt fascinante.


b. Ei au fost fascinaţi de asemănarea dintre cei doi bărbaţi.
c. Această experienţă a fost îngrozitoare.
d. Am fost îngrozit de veştile pe care mi le-ai dat.
e. Tocmai am avut un vis şocant.
f. Ea a fost şocată când a văzut acel accident.
g. Proiectul la care am lucrat în ultima vreme a fost obositor. Am nevoie de
vacanţă.
h. Ea este obosită. Munceşte prea mult.
i. Acesta este un proiect foarte interesant.
j. Dintotdeauna am fost interesat de sculptură.

Engleza in 24 Zile – Oana Ciurea 189


REVISION 11-15
RECAPITULARE 11-15

PART A: Listening and speaking exercise


Exerciţiu de ascultare şi vorbire

Let’s remember together and repeat!


Să ne amintim împreună şi să repetăm!

Have you ever visited the north of the country? Ai vizitat vreodată nordul ţării?
Yes, I have. No, I haven’t. Da, l-am vizitat. Nu, nu l-am vizitat.
Have you ever been to Canada? Ai fost vreodată în Canada?
Where have you been? Unde ai fost?
Where has he gone? Unde a plecat el?
I have never seen this part of the country. Nu am văzut niciodată această parte a
ţării.
He hasn’t heard of you for a long time. El n-a mai auzit de tine de multă vreme.
I have already sent this e-mail. Am trimis deja acest e-mail.
I haven’t finished the report yet. Nu am terminat încă raportul.
I haven’t met anyone special yet. Nu am întâlnit pe nimeni special încă.
Silence, please! The news is on. Linişte, vă rog! Sunt ştirile.
I’m drinking cofee! Would you like some? Beau cafea. Vrei şi tu?
Sorry, I can’t help you. Îmi pare rău, nu te pot ajuta.
I haven’t got any money. Nu am bani.
Would you like some coffee? Doriţi o cafeea?
Will you give me some advice? Îmi dai un sfat?
I’m available any day next week. Sunt disponibil în oricare zi a săptămânii
viitoare.
You can visit me any time. Mă poţi vizita oricând.
How much money have you got? Câţi bani ai?
I haven’t got much money, just a few coins. Nu am mulţi bani, doar câteva monezi.
How much does it cost? Cât costă?
I can’t come to your party; Nu pot veni la petrecere; am prea
I’ve got too much work to do. multă treabă.
I can’t sleep; there are too many problems. Nu pot dormi; sunt prea multe probleme.
There isn’t enough food in the fridge. Nu este destulă mâncare în frigider.
Go and buy from the supermarket. Du-te şi cumpără de la supermarket.
Have you been waiting here for a long time? Aştepţi aici de multă vreme?
Yes, we have been waiting since two o’clock. Da, aştept de la ora două.
I’ve been working hard since Monday. Muncesc din greu începând de luni.
I can’t answer the phone, I’m having a bath. Nu pot răspunde la telefon, fac o baie.
The soup tastes great! Supa are un gust grozav!
I’m tasting the soup and I’m adding Gust supa şi adaug puţină sare.
a little salt.
Stop saying that! It’s not polite! Nu mai spune aşa! Nu e politicos.
You don’t speak Portuguese, do you? Nu vorbeşti protugheză, aşa-i?

Engleza in 24 Zile – Oana Ciurea 190


Should I tell him the truth? (Ar trebui) Să-i spun adevărul?
Yes, you should. No, you shouldn’t. Da (ar trebui). Nu (nu ar trebui).
How far is your office from your house? Cât de departe este biroul tău de casa ta?
Where do you live? Unde locuiesţi?
What are you listening to? Ce asculţi?
I’m listening to the news. Ascult ştirile.
Who did you meet at the airport? Pe cine ai întâmpinat la aeroport?
Who are you helping? Pe cine ajuţi?
We’re having a really good time, Ne distrăm de minune, nu-i aşa?
aren’t we?
This is the best restaurant in town. Acesta este cel mai bun restaurant din oraş.
You play tennis better than I do. Tu joci tennis mai bine ca mine.
Who is the youngest member Care este cel mai tânăr membru al familiei
in your family? tale?
It is getting warmer. Se face cald. Vrei să mergem la plimbare?
Do you want to go for a walk?
She felt tired after working all day. Ea s-a simţit obosită după ce a muncit
toată ziua.
Working hard all day can be tiring. Să munceşti din greu toată ziua poate fi
obositor.

PART B: Exercises
Exerciţii

1. a. Complete the sentences with for or since.


Completează propoziţiile cu for sau since.

I’ve been in this village…


a. _since_ Friday.
b. _for_ ten years.
c. _______ Monday
d. _______ ages
e. _______ 2004
f. _______ weeks
g. _______ my birthday
h. _______ 7.30

b. Translate the sentences into Romanian.


Tradu propoziţiile în limba română.

2. Say it in English.
Spune în limba engleză.

a. Sunt aici de ore întregi.


b. Sunt aici de câteva săptămâni.
c. Sunt aici de doi ani.

Engleza in 24 Zile – Oana Ciurea 191


d. Sunt aici din luna mai.
e. Sunt aici de vara trecută.
f. Sunt aici de când am terminat şcoala.
g. Sunt aici de cinci minute.
h. Sunt aici de câteva zile.

3. Say it in English using been or gone.


Spune în limba engleză folosind been sau gone.

a. Mama nu este acasă. Este la cumpărături. Se va întoarce în două ore.


b. Ai fost vreodată în Australia?
c. Nu este nimeni în birou. Colegii mei au ieşit la masă.
d. Tu ai fost la Londra de trei ori. Ţi-a plăcut ?
e. Sora mea este plecată în Canada. Se va întoarce duminică.
f. Ai fost la noul centru de cumpăraturi? Este foarte interesant.

4. Write a question for each of the following answers.


Scrie o întrebare pentru fiecare dintre răspunsurile următoare.

a. _What time do you usually get up?_ Get up? At about 7.30.
b. _____________________________ I was watching the news.
c. _____________________________ I went there to buy some beer.
d. _____________________________ So far, I’ve written 50 pages.
e. _____________________________ Now you have to mix the eggs.
f. _____________________________ Yesterday? I felt miserable.
g. _____________________________ Because nobody helped me.
h. _____________________________ My car? It’s in a garage.
i. _____________________________ My party? All my friends are coming.

5. Add a tag question for each sentence.


Adaugă o tag question pentru fiecare propoziţie.

a. We’re nearly there, ___aren’t we____?


b. You haven’t got an extra ticket, _____________?
c. You are all coming to my party, _____________?
d. They won’t be late, ___________________?
e. Harry’s fifteen now, __________________?
f. Kate and her husband live next door, _________________?
g. You don’t feel well, ________________?
h. You like fish, ________________?
i. Richard has bought a new car, _______________?
j. I shouldn’t ask her this, __________________?

6. Say it in English.
Spune în limba engleză.

Engleza in 24 Zile – Oana Ciurea 192


a. Lui Paul nu îi place tenisul, nu-i aşa?
b. Tu ai două surori, nu-i aşa?
c. Nu aţi terminat proiectul, nu-i aşa?
d. Grăbeşte-te! Au ajuns musafirii!
Au ajuns deja?
e. Numele tău este Rob Dawson, nu-i aşa?
f. Ei au divorţat acum două luni.
Au divorţat?
g. Ţi-ai lăsat cărţile pe birou!
Oare?
h. Ştii că Will s-a căsătorit?
S-a căsătorit?
i. Aceste haine sunt noi, nu-i aşa?

7. Say it in English.
Spune în limba engleză.

a. Poţi vorbi mai repede, te rog?


b. Ultimul oraş pe care l-am vizitat a fost mai frumos decât acesta.
c. Nimeni nu găteşte mai bine ca tine. Eşti cea mai bună bucătăreasă.
d. Tu alergi mult mai repede decât mine.
e. Maşinile mici sunt mai ieftine decât maşinile mari.
f. Patinajul nu este la fel de interesant la skiatul.
g. Alan munceşte la fel de mult ca şi Richard. Amândoi merită o mărire de
salariu.
h. Bill este cel mai tânăr membru al familiei.

8. Combine the information in the two sentences and make up one single
sentence.
Combină informaţia din cele două propoziţii şi formează o singură propoziţie.

a. We are married. We got married in 2007.


____We’ve been married_______________________________________ since 2007.
b. I am a teacher. I became a teacher in 2001.
___________________________________________________________ since 2001.
c. We know each other. We met two years ago.
_________________________________________________________ for two years.
d. Sam has a motorbike. He bought it six months ago.
________________________________________________________ for six months.
e. I am interested in astrology. I became interested in it when I was a child.
_____________________________________________________ since I was a child.

9. Complete each sentence with the comparative or superlative forms of the


adjective in brackets.

Engleza in 24 Zile – Oana Ciurea 193


Completează fiecare propoziţie cu forma de comparativ sau superlativ a
adjectivului dat în paranteze.

a. Is the Nile ___the longest___ river in the world? (long)


b. I was disappointed because the film was ______________ than I expected.
(entertaining)
c. Most planes go a lot __________ than trains. (fast)
d. Tomorrow will be one of _________ days of the year. (hot)
e. I think this plan is much _________ than the other one. (good)
f. The twins are the same height. Tom is _______ Jill. (tall)
g. The first project was easy, but this one is ________. (difficult)
h. The Mediterranean is not ________ the Pacific Ocean. (large)
i. This hotel is _______ than the one we stayed in yesterday. (big)
j. This is the ________ television programme I’ve ever watched. (bad)

10. a. Complete each bank space with a word.


Completează fiecare spaţiu gol cu un cuvânt.

a. Our team is _just_ _as_ good _as_ your team.


b. This is one of ________ ________ famous museums in the world.
c. Everyone did _____ _____ work ______ Paul ________.
d. You’re not a safe driver! You should drive ________ slowly and carefully.
e. Anna is taller than her sister, Melly, but their older sister Maria is ______ tallest
in the family.
f. What an awful film! It’s one of _____ ______fascinating I’ve ever seen.
g. It makes no difference because this car is ______ as _______ as my old one.
h. Today is _______ hot _______ yesterday, so I’m wearing my shorts.

b. Translate the sentences into Romanian.


Tradu propoziţiile în limba română.

11. Say it in English.


Spune în limba engleză.

a. Paul nu este la fel de atletic ca David.


b. Allison este cea mai înaltă din familie.
c. Nu am scris la fel de mult ca şi tine.
d. Părul lui Sophie este mai lung decât al lui Jane, aşa că ea va juca rolul
Cenuşăresei.
e. Eşti cel mai gălăgios copil din parc!
f. Această maşină nu poate merge mai repede.
g. Această expoziţie este mult mai interesantă decât ultima.
h. Kate mănâncă la fel de mult ca mine, dar ea nu se îngraşă.

12. Say it in English.


Spune în limba engleză.

Engleza in 24 Zile – Oana Ciurea 194


a. Peştele este mai gustos decât vita.
b. Această carte este cea mai interesantă pe care am citit-o.
c. Acest castel este cel mai vechi din Europa.
d. Acea rochie este mai lungă decât aceasta.
e. Aglomeraţia pe şosele este cel mai rău lucru pentru un şofer.
f. Acest zgrârie nori este cea mai înaltă clădire din oraş.
g. Proiectul acesta nu este la fel de greu ca celălalt.
h. Astăzi mă simt mai rău decât ieri.
i. Călătoria noastră a durat mai mult decât ne aşteptam.
j. Te simţi mai bine?

13. Say it in English.


Spune în limba engleză.

a. Mă aşteptaptam să văd o persoană mai înaltă.


b. Responsabilităţile zilnice sunt obositoare.
c. Mă voi ocupa de proiecte mai dificile.
d. Cu excepţia ta, toţi colegii muncesc din greu.
e. Eu sunt cel mai tânăr din birou, dar nu mă deranjează.
f. El nu s-a obişnuit cu colegii săi încă.
g. El apare mereu în momentul cel mai nepotrivit.

14. a. Write a tag question for the following questions.


Scrie o tag question pentru propoziţiile următoare.

a. Harry has been helping you, ____hasn’t he______________?


b. You don’t eat meat, ________________________________?
c. Paul was sleeping, _________________________________?
d. You have already seen this film, ______________________?
e. Jane is leaving with you, ____________________________?
f. We are going to win, _______________________________?
g. You haven’t bought water, __________________________?
h. You weren’t having lunch, __________________________?
i. They are coming to your party, _______________________?
j. Sue didn’t leave the country, _________________________?

b. Answer the questions in a.


Răspunde la întrebările de la punctul a.

15. Write a short answer for each question.


Scrie un răspuns scurt pentru fiecare întrebare.

a. Have you ever been to Brazil? No, I haven’t._______________________


b. Do you like pancakes? Yes, ______________________________
c. Are you coming to the match? Yes, ______________________________

Engleza in 24 Zile – Oana Ciurea 195


d. Did Helen tell you the news? No, _______________________________
e. Have the children made their beds? Yes, ______________________________
f. Can your friends ski? Yes, ______________________________
g. Should I ask her about the salary raise? No, ______________________________
h. Will you be late? No, ______________________________
i. Is that your husband? Yes, _____________________________
j. Are you going to spend the night here? No, ______________________________

16. Choose the correct option.


Alege varianta corectă.

a. Would you like some more coffee?


A. Just a little.
B. Just a few.
b. Were there many people at the party?
A. No, not much.
B. No, not many.
c. Did you spend much money last night?
A. Yes, too much.
B. Yes, too many.
d. Do you know many people in this town?
A. Not really, just a few.
B. Not really, just a little.
e. Does your friend speak English?
A. Yes, but only a little.
B. Yes, but only a few.
f. Do you travel a lot in your job?
A. No, not much.
B. No, not many.
g. Have you got any money?
A. Only a little.
B. Only a few.

17. a. Say it in English.


Spune în limba engleză.

a. Mănânci prea multă ciocolată.


b. Maşina lui nu este suficient de rapidă.
c. Chris este prea stresat la muncă.
d. Nu dormi destul.
e. Ei beau prea multă cafea.

b. Use Should / Shouldn’t to give advice for the situation in a.


Foloseşte Should / Shouldn’t pentru a da sfaturi la situaţiile de la punctul a.

a. You eat too much chocolate. You should eat fruit.

Engleza in 24 Zile – Oana Ciurea 196


18. Say it in English.
Spune în limba engleză.

a. Nu eşti cum m-am aşteptat.


b. Tu te vei ocupa de acest proiect, iar colegul tău te va ajuta.
c. Te întâlnesc zilnic pe stradă. Cine eşti?
d. Cu excepţia şefului, colegii din birou sunt foarte prietenoşi.
e. Mă deranjează că nu mă ajuţi.
f. Când apari tu, toată lumea pleacă.
g. Nu m-am obişnuit cu această situaţie.

19. a. Put the words in the correct order so that you make up sentences or
questions.
Aşază cuvintele în ordinea corectă astfel încât să formezi propoziţii sau întrebări.

a. been guitar have How long playing the you?


_How long have you been playing the guitar?________________________________
b. been We have here last living since summer .
_____________________________________________________________________
c. arrived been doing have since What you you ?
_____________________________________________________________________
d. been have I long not there very working .
_____________________________________________________________________
e. been for has he How long waiting you ?
_____________________________________________________________________

b. Translate the sentences and questions in a. into Romanian.


Tradu propoziţiile şi întrebările de la punctual a. în limba română.

20. Say it in English.


Spune în limba engleză.

a. Ea lucrează ca DJ de doi ani.


b. Tu găteşti de treizeci de minute.
c. Ei au fost în Australia de două ori.
d. Îl cunosc pe John din 2005.
e. El face curăţenie de azi de dimineaţă.
f. Ei merg la sala de sport de cinci luni.
g. Ei au această casă din noiembrie.

Engleza in 24 Zile – Oana Ciurea 197


LESSON 16
LECŢIA 16

Reading & Listening exercise


Exerciţiu de citire şi ascultare

Linda was in the kitchen at the Dalton’s. Benny arrived. Linda asked Benny how he was
and he told her he wasn’t well. She asked if he was still thinking about Sue and he
admitted that he was. He said that he thought he had got over her but explained that all
his old feelings had come back when she told him she had split up with Kevin. When his
grandmother asked about Benny’s wedding to Ann, he insisted that he had been in love
with her when he had asked her to marry him, but now he was wondering about how he
felt about her. Linda then suggested that Benny went away to stay with Darren, but
Benny pointed out that Darren was in Mexico.

Vocabulary
Vocabular

to admit [tǩ ǩdmǺt] = a recunoaşte, a admite


to get over [tǩ get ǩȚvǩ] = a trece peste, a se recupera
he had got over her [hǺ hæd gǢt ǩȚvǩ hǩ] = (el) trecuse peste relaţia cu ea
to split up [tǩ splǺt Ȝp] = a se despărţi
wedding [wedǺŋg] = căsătorie
to wonder [tǩ wǢndǩ] = a se întreba
to point out [tǩ pǤǺnt aȚt] = a sublinia, a reaminti

Exercises
Exerciţii

1. Listen to the text.


Ascultă textul.

2. Listen and repeat the new words.


Ascultă şi repetă cuvintele noi.

3.Read the text.


Citeşte textul.

4.Translate the text into Romanian.


Tradu textul în limba română.

5.The text represents a summary of a dialogue between Benny and his


grandmother, Linda. Try to rebuild the actual dialogue. Compare your
summary with the summary suggested in the Answer key.

Engleza in 24 Zile – Oana Ciurea 198


Textul reprezintă un rezumat al unui dialog între Benny şi bunica lui, Linda.
Încearcă să reconstruieşti dialogul propriu-zis. Compară varianta ta cu
răspunsul sugerat la Answer Key.

Grammar box

REPORTED SPEECH
VORBIREA INDIRECTĂ

Reported Speech se referă la ceea ce numim în limba română Vorbirea indirectă.


Astfel, Reported Speech se referă la ceea ce spunem cuiva despre ceva ce a spus
altcineva.

I know about your little secret. > She said she knew about my little secret.
Ştiu despre secretul tău. > Ea a spus că ştie despre secetul meu.

Tense change
Schimbarea timpului verbal

Vorbirea directă este reluată în vorbirea indirectă cu ajutorul unui verb folosit de obicei la
Past Simple – cel mai utilizat fiind said (a spus) – şi, opţional, conjuncţia that (că).

Observăm schimbarea timpului în Reported Speech; în cazul de faţă know a devenit


knew. În mod normal, verbul din Reported Speech trece cu un timp în urma celui din
direct Speech. Această trecere este întâlnită în limba engleză cu termenul de ‘backshift’.
Să vedem în continuare care sunt celelalte schimbări ale timpului verbal:

Present Simple > Past Simple


I need some help. > She said she needed some help.
Am nevoie de ajutor. > Ea a spus că are nevoie de ajutor.

Present continuous > Past Continuous


We are having dinner > She said they were having dinner.
Noi luăm cina. > Ea a spus că luau cina.

Present Perfect > Past Perfect (had + participiu)


I’ve lost some money. > He said (that) he had lost some money.
Am pierdut nişte bani. > El a spus că a pierdut nişte bani.

Past simple > Past Perfect


I wrote two letters to her, but she didn’t answer to none of them. > He said that he had
written two letters to her and that she hadn’t answered none of them.
I-am scris două scrisori dar ea nu mi-a răsuns la nici una. > El a spus că i-a scris două
scrisori dar ea nu i-a răspuns la nici una.

Be going to > was / were going to

Engleza in 24 Zile – Oana Ciurea 199


They are going to leave the country. > He said they were going to leave the country.
Ei vor pleca din ţară. > El a spus că ei vor pleca din ţară.

Will > would


I will be back at eight. > She said she would be back at eight.
Voi fi înapoi la opt. > Ea a spus că se va întoarce la opt.

Can > could


I can help you if you like. > She said she could help me if I wanted.
Te pot ajuta dacă vrei. > Ea a spus că mă poate ajuta dacă vreau.
Restul verbelor modale <must, might, could, should, would> nu suferă modificări.

I must leave right now. > He said he must leave right then.
Trebuie să plec chiar acum. > El a spus că trebuia să plece chiar atunci.

No tense change
Fără schimbarea timpului verbal

Dacă acţiunea raportată este imediată, putem omite aceste chimbări ale timpului verbal.
De exemplu:
Leon îi spune lui Brad: ‘I’m going to a football match tonight. Would you like to
come?’
Merg la un meci de fotbal în seara aceasta. Vreţi să veniţi şi voi?

Brad îi raportează conversaţia lui John: ‘Leon is on the phone. He says he’s going to a
football match and he’s asking if we want to go.’
Este Leon la telefon. Zice că merge la un meci de
fotbal şi întreabă dacă vrem să mergem şi noi.

Other changes
Alte schimbări

o places, times
Pe lângă timpul verbal, se mai schimbă în Reported Speech locul şi timpul, deoarece
perspectiva se schimbă.

this > that


I like this dress. I’ll buy it. > She said she liked that dress and she would buy it.
Îmi place această rochie. O voi cumpăra. > Ea a spus că îi place această rochie şi o va
cumpăra.

here > there; tomorrow > the next day


‘I’ll meet you here tomorrow’, said Sue. > Sue said she’d meet me there the next day.
“Ne întâlnim aici mâine,” a spus Sue. > Sue a spus că ne vom întâlni acolo mâine.

yesterday > the day before

Engleza in 24 Zile – Oana Ciurea 200


‘I bought this book yesterday’, said Martin. > Martin said he had bought that book the
day before.
“Am cumpărat această carte ieri,” a spus Martin. > Martin a spus că a cumpărat
această carte ieri.

ten minutes ago > ten minutes before


‘I finished dinner ten minutes ago,’ said Jessie. > Jessie said she had finished dinner ten
minutes before.
“Am terminat cina cum zece minute”, a spus Jessie. > Jessie a spus că a terminat cina
acum zece minute.

o Prounoun change
Schimbarea pronumelui

‘I told my parents about you’, said Jessica. > Jessica said she had told her parents about
me.
“Le-am spus părinţilor mei despre tine,” a spus Jessica. > Jessica a zis că le-a spus
părinţilor ei despre mine.

o Questions
Întrebări

Se mai modifică şi topica întrebării indirecte


‘Where do you live?’ he asked. > He asked where I lived.
“Unde locuieşti?” a întrebat el. > El a întrebat unde locuiesc.

o Imperatives
Imperative

Imperativele – comenzi sunt reluate cu tell + infinitiv.


‘Open that window!’ > He told me to open that window.
“Deschide acea fereastră!” > El mi-a spus să deschid acea fereastră.

Imperativele – cereri sunt reluate cu ask + infinitiv.

‘Open that window, please!’ > He asked me to open that window.


“Deschide acea fereastră, te rog!” > El m-a rugat să deschid acea fereastră.

Other reporting verbs


Alte verbe de raportare

Pe lângă say sau tell, mai sunt şi alte verbe de raportare: speak (a vorbi), ask (a întreba, a
cere), advise (a sfătui), agree (a fi de acord), apologize for (a-şi cere scuze), invite (a
invita), remind (a reaminti), suggest (a sugera), refuse (a refuza), promise (a promite),
offer (a oferi).

Engleza in 24 Zile – Oana Ciurea 201


If I were you I wouldn’t buy that car. > He advised me not to buy that car.
Dacă aş fi în locul tău, nu aş cumpăra acea maşină. > El m-a sfătuit să nu cumpăr acea
maşină.

‘OK, I’ll help you’, said John. > John agreed to help me.’
“Bine, te voi ajuta,” a spus John. > John a fost de acord să mă ajute.

‘I’m really sorry for being so rude’, said the boy. > The boy apologized for being so
rude.
“Îmi pare rău că am fost aşa obraznic,” a spus băiatul. > Băiatul s-a scuzat pentru că a
fost aşa obraznic.

Do you think you could send me some money, mom? > I asked mom to send me some
money.
Crezi că ai putea să îmi trimiţi nişte bani, mamă? > Am rugat-o pe mama să îmi trimită
nişte bani.

‘Would you like to come with me to the party, Pete?’ > I invited Pete to the party.
“Ai vrea să vii la petrecere cu mine, Pete?” > L-am invitat pe Pete la petrecere.

‘Don’t forget to send your wife a birthday card, sir!’ > I reminded my boss to send his
wife a birthday card.
“Nu uita să îi trimiţi soţiei tale o felicitare de ziua ei de naştere, domnule!” > I-am
amintitşefului meu să îi trimită soţiei sale o felicitare de ziua ei de naştere.

‘How about spending the day at the pool?’ said Carla. > Carla suggested spending
the day at the pool.
“Ce ziceţi dacă petrecem ziua la piscină?” a spus Carla. > Carla a sugerat să petrecem
ziua la piscină.

‘No, I won’t close the windows!’ said Carina. > Carina refused to close the windows.
“Nu, nu voi închide ferestrele!” a spus Carina. > Carina a refuzat să închidă ferestrele.

‘I promise I’ll be home by ten’. > I promised to be home by ten.


“Promit că voi fi acasă până la zece,” a spus Ann. > Ann a promis să fie acasă până la
zece.

‘Shall I carry this box for you, Joan?’ said Paul. > Paul offered to carry that box for Joan.
“Vrei să car eu acea cutie pentru tine, Joan?” a spus Paul. > Paul s-a oferit să care
acea cutie pentru Joan.

După cum vedem, aceste verbe respectă mai multe tipare din punct de vedere al
prepoziţiei sau formei cu care sunt folosite. De exemplu:
say + something
She said she would be late. Ea a spus că va întârzia.
tell + somebody + something

Engleza in 24 Zile – Oana Ciurea 202


She told him she would be late. Ea i-a spus lui că va întârzia.
ask + somebody + something
She asked him to wait for her. Ea i-a cerut să o aştepte.
agree / decide / offer / promise / refuse + to infinitive
She offered to help me. Ea s-a oferit să mă ajute.
advise / ask / invite / remind + object (complement) + to infinitive
She advised me to take English lessons. Ea m-a sfătuit să iau lecţii de limba engleză.
deny / suggest + -ing verb
She suggested going to a film. Ea a sugerat să mergem la un film.
apologize for / congratulate on + -ing verb
She apologized for being late. Ea s-a scuzat pentru că a întârziat.

Listen and repeat!


Ascultă şi repetă!

Useful expressions box

TO THINK
A CREDE

Aceeaşi regulă a folosirii unui timp în urmă este aplicată atunci când ne exprimăm
părerea cu ajutorul verbului “to think” (a crede)

Where is Jack? Unde este Jack?


I think he has gone to the airport. Cred că este la aeroport.
(my thought is correct) (judecata mea este corectă)

Bill has arrived. A ajuns Bill.


Bill? I thought he wasn’t coming. Bill? Credeam că nu vine.
(my thought was not correct) (judecata mea nu este corectă)

apologized for being late. Ea s-a scuzat pentru că a întârziat.

Listen and repeat!


Ascultă şi repetă!

Exercises
Exerciţii

1. Match the sentences in column A with their reported speech equivalent in


column B.
Potriveşte propoziţiile din coloana A cu echivalentul la vorbirea indirectă din
coloana B.

Engleza in 24 Zile – Oana Ciurea 203


A: Direct Speech B: Reported Speech
a. ‘I’ll always think about you.’ 1. He said he had always thought about her.
b. ‘I’ve always thought about you.’ 2. He said he had always been thinking
about her
c. ‘I’m always thinking about you.’ 3. He said he always thought about her.
d. ‘I always think about you.’ 4. He said he would always think about
her.
e. ‘I always thought about you.’ 5. He said he had always thought about her
f. ‘I was always thinking about you.’ 6. He said he would always have thought
about her.
g. ‘I would always think about you.’ 7. He said he was thinking about her.

A
4

2. Rewrite each sentence in the Reported Speech.


Rescrie fiecare propoziţie la vorbirea indirectă.

a. ‘I’ve finished’, Anna told us.


Anna told us __she had finished__.
b. ‘I’ll be back at 8.00’, Sara said.
Sara said that ____________________________________________________.
c. ‘I am going to go shopping’, said Beth.
Beth said _________________________________________________________.
d. ‘I want to make a phone call’, said Paul.
Paul said that ______________________________________________________.
e. ‘I’ve forgotten my homework’, Tina told her teacher.
Tina told her teacher ________________________________________________.
f. ‘I must be back by 3.30’, David said.
David said ________________________________________________________.
g. ‘I will let you know’, Jan told me.
Jan told me _______________________________________________________.
h. ‘I am going to be late’, Bill said.
Bill said _________________________________________________________.

3. a. Match each sentence in direct speech (a-e) to their short version in


reported speech (1-5).
Potriveşte fiecare porpoziţie în vorbirea directă (a-e) cu versiunea scurtă în
vorbirea indirectă (1-5).

Direct speech Reported speech


a. ‘I’m sorry , but I’m afraid I’m going to 1. She said she would be back soon.
be late’
b. ‘I’ve no idea where I am!’ 2. She said she had missed the bus.
c. ‘The thing is, I know it’s silly but I’ve 3. She said she was going to be late.

Engleza in 24 Zile – Oana Ciurea 204


missed the bus.’
d. ‘I’ll be back soon.’ 4. She said she had already rung.
e. ‘I rang earlier in the morning.’ 5. She said she didn’t know where she was.

A
3

b. Translate the column “Direct Speech” into Romanian.


Tradu coloana ‘Direct Speech’ în limba română.

4. a. Complete each sentence, using the correct form of say, tell or speak.
Completează fiecare propoziţie, folosind say, tell sau speak la forma potrivită.

a. Linna __told__ me that she was playing in the school basketball team.
b. I ____________ to Julie, and she _____________ she would phone you.
c. ‘You’re lucky,’ _________ Simon. ‘I ___________ you that you would win!’
d. A translator ____________ the President what everyone was ___________.
e. ‘Look,’ I __________ her, ‘why don’t you ___________ me what you mean?’
f. I ___________ the interviewer that I ___________ Turkish, but she didn’t believe
me.

b. Listen, check and repeat!


Ascultă, verifică şi repetă!

5. Complete each sentence in direct speech, ending as you are asked.


Completează fiecare propoziţie la vorbirea directă, terminând aşa cum ţi se cere.

a. Steve asked me whether I was having lunch or going out.


‘__Are you having lunch or going out___?’ Steve asked me.
b. Ann asked Laura what she had done the day before.
‘_____________________________________, Laura?’ asked Ann.
c. Peter asked us if we often went jogging.
‘__________________________________________?’ Peter asked us.
d. Brianna asked me how many French books I had read.
‘__________________________________________?’ Brianna asked me.
e. Tony asked Gina if she was going to change her job.
‘__________________________________________, Gina?’ asked Tony.
f. Linn asked me who I sat next to in our German class.
‘______________________________________________?’ Linn asked me.

6. Rewrite each sentence in the direct speech, beginning as shown, without


changing the meaning of the sentence.
Rescrie fiecare propoziţie la vorbirea directă, începând aşa cum ţi se arată, fără
să schimbi înţelesul propoziţiei.

Engleza in 24 Zile – Oana Ciurea 205


a. ‘Are you staying here all month?’ the little boy asked me.
The little boy asked me if I was staying there all month.
b. ‘What does this word mean?’ I asked my teacher.
I asked my teacher ______________________________.
c. ‘Have you made your bed, or not?’ my mother asked me.
My mother asked me ______________________________.
d. ‘When is your birthday?’ I asked Kevin.
I asked Kevin ______________________________________.
e. ‘Did you lock the door?’ my father asked me.
My father asked me _______________________________.
f. ‘Why have you turned off the central heating?’ Ellen asked me.
Ellen asked me _________________________________.

7. Use a verb from the box for each sentence in the reported speech, beginning
as shown, without changing the meaning of the sentence.
Foloseşte un verb din chenar pentru fiecare propoziţie la vobirea indirectă,
începând aşa cum ţi se arată şi fără a schimba sensul propoziţiei.

advised apologized congratulated invited offered


promised refused suggested

a. ‘I’ll definitely be in the office before 9.00, Linn’, said Mandy.


Mandy __promised__ Linn __she would be in the office before 9.00.___________
b. ‘Would you like to come cycling with us, Julie?’ asked Jerry.
Jerry ___________ Julie ___________________________________________
c. ‘I wouldn’t drink too much if I were you, Helen,’ said Linda .
Linda ______ Helen ________________________________________________
d. ‘How about going for a walk?’ said Pam.
Pam ____________________________________________________________
e. ‘I’m terribly sorry for ruining your birthday present,’ said Dave.
Dave ____________________________________________________________
f. ‘Shall I carry your luggage?’ said my son.
My son ___________________________________________________________
g. ‘Congratulations! You’ve passed your driving test,’ said Patsy’s father.
Patsy’s father _____________ her _____________________________________
h. ‘No, I won’t shut up!’ said Patricia.
Patricia __________________________________________________________

8. Put the following sentences in Reported Speech. Use the verb suggested in
brackets.
Pune propoziţiile următoare la Reported speech. Foloseşte verbul sugerat între
paranteze.

e.g. Sue: ‘Benny, I’ve split up with Kevin!’ (tell)


Sue told Benny she had split up with Kevin.

Engleza in 24 Zile – Oana Ciurea 206


a. Benny: ‘Has something happened?’ (ask)
____________________________________________________________
b. Sue: ‘Well, I just realized that I don’t love him.’ (explain)
____________________________________________________________
c. Benny: ‘You never know… you might change your mind again.’
(suggested)
____________________________________________________________
d. Sue: ‘No, it’s over – for ever!’ (insist)
____________________________________________________________
e. Benny: ‘What was Kevin’s reaction?’ (ask)
____________________________________________________________
f. Sue: ‘Um, I haven’t told him yet. I’m going to tell him later.’ (admit / say)
____________________________________________________________
g. Benny: ‘So, you can’t really say that it’s all over if you haven’t told him!’
(point out)
____________________________________________________________

9. Complete the sentences in Reported Speech. Pay attention to the tense and
pronoun changes.
Completează propoziţiile la Reported Speech. Ţine cont de schimbarea timpurilor
verbale şi a pronumelor.

a. "Where is my umbrella?" she asked.


She asked __where her umbrella was__.
b. "How are you?" Martin asked us.
Martin asked us _____________________________________________________
c. He asked, "Do I have to do it?"
He asked __________________________________________________________
d. "Where have you been?" the mother asked her daughter.
The mother asked her daughter _________________________________________
e. "Which dress do you like best?" he asked his girlfriend.
He asked his girlfriend _______________________________________________
f. "What are they doing?" she asked.
She wanted to know __________________________________________________
g. "Are you going to the cinema?" he asked me.
He wanted to know __________________________________________________
h. The teacher asked, "Who speaks English?"
The teacher wanted to know ___________________________________________
i. "How do you know that?" she asked me.
She asked me _______________________________________________________
j. "Has Carol talked to Kevin?" my friend asked me.
My friend asked me __________________________________________________

10. End the sentences using Reported Speech.


Termină propoziţiile folosind Reported Speech.

Engleza in 24 Zile – Oana Ciurea 207


e.g. Peter: "Clean the black shoes!"
Peter told me __ to clean the black shoes__.

a. Andrew: "Clean the blue bike!"


Andrew told me ____________________________________________________.
b. Jessica: "Write a text message!"
Jessica told me ______________________________________________________.
c. Nelly: "Help Peter's sister!"
Nelly told me _______________________________________________________.
d. Fred: "Wash your hands!"
Fred told me _______________________________________________________ .
e. Anna: "Open the window, please!"
Anna asked me _____________________________________________________ .
f. Tom: "Come at 8!"
Tom told me _______________________________________________________.
g. Teacher: "Do your homework!"
The teacher told me _________________________________________________ .
h. Doris: "Dance with me, will you!"
Doris asked me _____________________________________________________.
i. Sabine: "Meet Sandy at the station!"
Sabine told me ______________________________________________________.
j. Victoria: "Check your e-mails, please!"
Victoria asked me ___________________________________________________.

Engleza in 24 Zile – Oana Ciurea 208


LESSON 17
LECŢIA 17

Reading & Listening exercise: My favorite computer game


Exerciţiu de citire şi ascultare: Jocul meu pe calculator preferat

Every afternoon after work, I go home and play Tomb Raider. I would play it at work, but
I work in the same office with my boss and I have to be careful. At home, I usually play
for about two hours unless I have important things to do. Sometimes I play it even longer
if I’m not happy with the progress I have made. If I have a problem I look up the answers
on the internet, and then I carry on playing until I reach the end of a level of the game.
There’s always something very satisfying about finishing a level, especially if you reach
it very quickly. My friends say that if I could, I would spend all my time at the computer.
The truth is that if they didn’t take me out, this would be my only entertainment. It’s not
my fault if they don’t understand this hobby of mine. Even if I had explained to them,
they couldn’t understand how happy I was last week when I finished level 12! Could
you?

Vocabulary
Vocabular

I would play [aǺ wȚd pleǺ] = aş juca


unless [ǩnles] = dacă nu
even longer [Ǻvǩn lǢŋgǩ] = chiar mai mult (timp)
the progress I have made [ðǩ prǢgres aǺ hæv meǺd] = progresul pe care l-am facut
to make progress [tǩ meǺk prǢgres] = a face progrese, a progresa
to look up [tǩ lu:k Ȝp] = a căuta (de obicei o informaţie)
to carry on [tǩ kærǺ Ǣn] = a continua
until [ǩntǺl] = până când
to reach [tǩ rǺt∫] = a atinge, a ajunge (la o ţintă)
if I could [Ǻf aǺ kȚd] = dacă aş putea
the truth is that [ðǩ truθ Ǻz ðæt] = adevărul este că
entertainment [entǩteǺnmǩnt] = distracţie
fault [fǤ:lt] = vină
this hobby of mine [ðǺs hǢbǺ ǩv maǺn] = această pasiune a mea

Exercises
Exerciţii

1. Listen to the text.


Ascultă textul.

2. Listen and repeat the new words.

Engleza in 24 Zile – Oana Ciurea 209


Ascultă şi repetă cuvintele noi.

3. Read the text.


Citeşte textul.

4. Translate the text into Romanian.


Tradu textul în limba română.

5. Check the Grammar box below and identify in the text the if clauses.
Verifică Grammar box de mai jos şi identifică frazele condiţionale în text.

Grammar box

IF-CLAUSE
FRAZA CONDIŢIONALĂ

Prin If-Clause înţelegem fraza condiţională. Aceasta poate fi de mai multe feluri, după
cum vei vedea mai jos. Propoziţia introdusă prin conjuncţia If… este propoziţia
condiţională, iar cealaltă este propoziţia principală (Main Clause). Iată câteva exemple de
fraze condiţionale :

If you arrive late, you miss the plane. Dacă ajungi târziu, pierzi avionul.

If you arrive late, you will miss the plane. Dacă vei ajunge târziu, vei pierde
avionul.
If you arrived late, you would miss the plane. Dacă ai ajunge târziu, ai pierde
avionul.
If you had arrived late, Dacă ai fi ajuns târziu, ai fi
you would have missed the plane. pierdut avionul.

Condiţionalul zero (Zero Conditional): If + Present Simple (în If-Clause), … Present


Simple (în Main Clause)

If you arrive late, you miss the plane. Dacă ajungi târziu, pierzi avionul.
If you put wood on water, it floats. Dacă pui lemn pe apă, pluteşte.

Acest tip de condiţional descrie situaţii care sunt întotdeauna sau în general adevărate. În
acest caz, if poate fi înlocuit prin when. De altfel, ţine minte regula conform căreia după if
sau înlocuitorii săi (whether, unless) şi when sau înlocuitorii săi (as soon as, until) nu
folosim will sau would.

When you put wood on water, it floats. (If you put wood on water, it floats.)
Când pui lemn pe apă, pluteşte. ( Dacă pui lemn pe apă, pluteşte.)

When it rains hard, we stay indoors. (If it rains hard, we stay indoors.)

Engleza in 24 Zile – Oana Ciurea 210


Când plouă stăm în casă. (Dacă plouă stăm în casă)

În acest tip de condiţional propoziţia principală poate fi un imperativ.

If you leave the town, give me a ring! Dacă pleci din oraş, sună-mă!

Condiţional I (First Conditional): If + Present Tense (în If-Clause), … Will-Future (în


Main Clause)

If you arrive late, you will miss the plane. Dacă vei ajunge târziu, vei pierde avionul.
If we don’t hurry, we’ll be late. Dacă nu ne grăbim, vom întârzia.

Acest tip de condiţional descrie situaţii viitoare care se vor întâmpla prin îndeplinirea
condiţiei exprimate.

Dacă propoziţia condiţională este la negativ, if not poate fi înlocuit de unless cu verb la
afirmativ.

We’ll have a picnic if it doesn’t rain. Vom ieşi la picnic, dacă nu plouă.
We’ll have a picnic unless it rains. Vom ieşi la picnic, dacă nu plouă.

În propoziţia condiţională poţi folosi orice timp prezent, nu doar Present Simple.

Present Continuous
If you’re cooking, I’ll taste some cookies. Dacă găteşti tu, voi gusta nişte fursecuri.

Present Perfect
If you’ve already read this book, Dacă ai citit deja cartea aceasta, îţi
I’ll lend you another one. voi împrumuta alta.

Condiţional II (Second Conditional): If + Past Simple (în If-Clause), … Present


Conditional (would/wouldn’t) (în Main Clause)

If you arrived late, you would miss the plane. Dacă ai ajunge târziu, ai pierde avionul.
If I had money, I would travel round the world. Dacă aş avea bani, aş călători în jurul
lumii.

Acest tip de condiţional descrie situaţii viitoare imaginare, imposibile sau improbabile.

Pentru verbul “to be” putem folosi forma cunoscută If I was / you were / he was / they
were sau forma condiţională If I were / you were / he were / they were.

If I was a bird, I would be an eagle. Dacă aş fi o pasăre, aş fi vultur.


If I were a bird, I would be an eagle. Dacă aş fi o pasăre, aş fi vultur.

Condiţional III (Third Conditional): If + Past Perfect (în If-Clause), … Past

Engleza in 24 Zile – Oana Ciurea 211


Conditional (would/wouldn’t+have + Past Participle) (în Main Clause)

If you had arrived late, Dacă ai fi ajuns târziu, ai fi


you would have missed the plane. pierdut avionul.

If you hadn’t given me a lift, I would have arrived late at the meeting..
Dacă nu m-ai fi luat cu maşina, aş fi ajuns târziu la întâlnire.

Acest tip de condiţional descrie un eveniment din trecut care este diferit de ceea ce s-a
întâmplat de fapt.

Listen and repeat!


Ascultă şi repetă!

Useful expressions box

DO YOU MIND IF
TE SUPERI DACĂ / TE DERANJEAZĂ DACĂ

Cu ajutorul lui if putem formula expresia de politeţe Do you mind if

Do you mind if I ask how old are you? Te deranjează / Te superi dacă te întreb câţi ani
ai?
Do you mind if I tell you my opinion? Te deranjează dacă îţi spun părerea mea?
Do you mind if I ask you to turn off the TV? Te deranjează dacă te rog să opreşti
televizorul?

Listen and repeat!


Ascultă şi repetă!

WOULD YOU LIKE TO


TI-AR PLĂCEA SĂ / AI VREA

Cu ajutorul lui would putem forma expresia de politeţe Would you like to to make offers
or invitations.

Would you like to see my new laptop? Ţi-ar plăcea să îmi vezi noul laptop?
Would you like to come with me to Tom’s party? Ţi-ar plăcea să vii cu mine la
petrecerea lui Tom?
Would you like some more cake? Mai vrei tort?

Listen and repeat!


Ascultă şi repetă!

Engleza in 24 Zile – Oana Ciurea 212


Exercises
Exerciţii

1. a. Choose the correct option for each conditional clause.


Alege varianta corectă pentru fiecare frază condiţională.

a. If we’d be / we’re late, they will be / were angry.


b. If we would live / lived in another country, we’ll see / we’d see visit our
parents every year.
c. If we take / will take the bus, we didn’t arrive / won’t arrive late.
d. If we won’t hurry / don’t hurry, we’ll be / we’d be late.
e. If we were / are children, we would play / played more.
f. If he studied / will study harder, he get / would get better marks.
g. If you don’t wear / wouldn’t wear a warm coat, you’ll feel / you felt cold.
h. If I have / had a motorbike, I rode / I’d ride it every day.
i. If you will lend / lent me your car, I’d take good care / I took good care of
it.
j. If I had / have lots of money, I gave / I’d give some to all my friends.

b. Listen, check and repeat!


Ascultă, verifică şi repetă!

c. Translate the sentences into Romanian.


Tradu propoziţiile în limba română.

2. a. Complete each sentence using if, unless or would.


Completează fiecare propoziţie utilizând if, unless sau would.

a. If he asked me to help him, I __would__ do my best.


b. We’ll have lunch in the back yard, _______________it’s too cold.
c. Our team __________ win more matches if they trained harder.
d. Come on! __________ we hurry, we’ll miss the train.
e. __________ you like to see my newest outfit?
f. I’m sure that Carol ____________ go to the party with you, if you asked
her.
g. ___________ you are in the mood for a chat, give me a ring!
h. What ____________ you do if you saw an accident?
i. I don’t feel happy ____________ I go jogging every day.

b. Listen, check and repeat!


Ascultă, verifică şi repetă!

c. Translate the sentence into Romanian.


Tradu propoziţiile în limba română.

Engleza in 24 Zile – Oana Ciurea 213


3. For every given situation, complete the replies with the verb given into
brackets at the appropriate conditional.
În funcţie de fiecare situaţie dată, completează replicile cu verbul dat între
paranteze la tipul de condiţional potrivit.

a. You’re standing very close to the edge of a swimming pool. You’re


wearing all your clothes, not a swimming costume. A friend says:
If you (fall in) __fall in__, your clothes (get) __will get__ wet!
b. You’re sitting in your bed on a cold day. You’re day-dreaming about
going to the beach. You think:
If today (be) ___________ hotter, I (go) ________ to the beach.
c. You can’t answer a question in your History book. You ask a friend for
help, but he doesn’t know the answer. He says:
If I (know) ________________ the answer, I (tell) _______________ you.
d. You’re walking towards the bus stop with a friend. Suddenly the bus
arrives. The bus stop is far away, but you think there is a chance to catch
the bus. You say:
If we (run) ____________, we (catch) ____________ it!
e. You’re planning to go to a picnic tomorrow with some friends. You are
not sure about the weather, because it sometimes rains at this time of the
year. You arrange to meet tomorrow afternoon and you say:
If it (rain) __________, we (go) __________ to the shopping centre
instead.
f. You’re very busy because you have an important project to finish and you
also have your parents coming to dinner. A friend asks you to go with him
at a wedding. You say:
If I (have) _______ more free time, I (come) _________ with you at the
wedding. But it’s impossible at the moment because I’m too busy!

4. Continue the sentences according to your own will.


Continuă după bunul plac propoziţiile.

a. If you play the music too loud, __________________________________


b. If the North Pole melted, _______________________________________
c. If we don’t have enough sugar, __________________________________
d. If I found someone’s wallet, ____________________________________
e. If a burglar broke into this house, ________________________________
f. If my bus isn’t late, ___________________________________________
g. If I were famous, _____________________________________________
h. If you lend me the money, ______________________________________
i. If you practiced more, _________________________________________
j. If he tells me the truth, _____________________________________

5. Underline the correct option.


Subliniază varianta corectă.

Engleza in 24 Zile – Oana Ciurea 214


a. If you told / had told me yesterday, I could help / could have helped you.
b. If you practiced / would have practiced more, you might have won / had
won the contest.
c. If Tim drove / had driven more carefully, he wouldn’t have crashed /
didn’t crash.
d. If you had come / came to see the film, you had enjoyed / would have
enjoyed it.
e. If I’d known / I would know it was your birthday, I would send / would
have sent you a card.
f. If people had helped / helped one another more often, the world might be /
was a better place.
g. If our team had scored / scored more goals, we had won / could have won.
h. If you would have worn / wore a coat, you wouldn’t get / didn’t get wet.

6. Rephrase the sentences given by using a conditional.


Reformulează propoziţiile date folosind un condiţional.

a. Charlotte didn’t leave early, and so she missed the bus.


If Charlotte __had left early__, she __wouldn’t have missed___ the bus.
b. I didn’t buy more milk, so I didn’t have enough for breakfast.
If I ____________________________, I _________________ enough for
breakfast.
c. We forgot to take a map, so we got lost in the mountains.
If we ___________________________, we ________________ in the
mountains.
d. I didn’t go to bed early, so I didn’t wake up at time.
If I _______________, I ______________at time.
e. Mike didn’t make a shopping list, and he forgot to buy some coffee.
If Mike __________________, he __________________ some coffee.
f. I didn’t realize you were tired when I asked you to go for a walk.
If I ______________________, I ______________________ for a walk.
g. I didn’t turned left at the station, and I lost my way.
If I __________________, I ________________ my way.

7. Say it in English.
Spune în limba engleză.

a. Ia cheia dacă vei sta afară până târziu.


b. Închide uşa dacă asculţi muzica tare.
c. Dacă nu faci curat în cameră, eşti pedepsit timp de o săptămână.
d. Te vei răni dacă te joci cu acel cuţit.
e. Dacă nu te grăbeşti, vei întârzia.

8. Make up conditional sentences (Third Conditional) using the situation given


below.

Engleza in 24 Zile – Oana Ciurea 215


Formează fraze condiţionale (Third Conditional) folosind situaţiile de mai jos.

e.g. You arrived early. I wasn’t ready.


If you hadn’t arrived early, I would have been ready.

a. I ate too much last night. I’m not feeling very well.
b. He went to university. He got a good job.
c. She’s got a fast car. She got here in less than two hours.
d. You only had a sandwich at lunch. You’re hungry now.
e. I didn’t see you. I didn’t say ‘Hello’.
f. There was a power cut. I lost two vital computer documents.
g. You didn’t ask anyone for directions. We’re lost.
h. He loves her a lot. He forgave her.

9. Translate the following sentences into English using if and unless.


Tradu în limba engleză propoziţiile următoare folosind alternative if şi unless.

a. Dacă nu te grăbeşti, nu vom ajunge la timp.


b. Nu te pot ajuta dacă nu îmi spui ce s-a întâmplat.
c. Ei au hotărât să o concedieze dacă nu îşi dă demisia.
d. De obicei ieşim în oraş sâmbăta seara dacă nu trebuie să lucrăm.
e. Nu vei găsi niciodată o slujbă mai bună dacă nu cauţi.
f. Nu cumpăra acest costum dacă nu ai bani suficienţi.

10. a. Rewrite the following questions beginning with Do you mind if I ask
you…
Rescrie următoarele întrebări începând cu Do you mind if I ask you…

a. Why are you wearing those clothes?


Do you mind if I ask you why you are wearing those clothes?
b. What sort of party did you go to?
Do you mind if I ask you ______________________________________?
c. Do you often go running in the park?
Do you mind if I ask you ______________________________________?
d. Have you got any brothers or sisters?
Do you mind if I ask you ______________________________________?
e. What time did you get home?
Do you mind if I ask you ______________________________________?
f. Did you have any drink at the party?
Do you mind if I ask you ______________________________________?
g. Have you ever visited this country before?
Do you mind if I ask you ______________________________________?
h. Does your wife know where you are?
Do you mind if I ask you ______________________________________?

Engleza in 24 Zile – Oana Ciurea 216


b. Listen, check and repeat!
Ascultă, verifică şi repetă!

Useful expressions box

I WISH… or IF ONLY…

Două expresii utile, apropiate condişionalului sunt I WISH… şi IF ONLY…

I WISH …

Se formează astfel I wish + Past Simple şi I wish + would şi exprimă o dorinţă care
mai poate deveni realitate.

I wish I had a bigger house. Aş vrea să am o casă mai mare.

I wish + Past Perfect – exprimă o dorinţă care nu se mai poate îndeplini.

I wish I had come to your party. Aş vrea să fi venit la petrecerea ta.

IF ONLY …

Se formează astfel: If only + Past Perfect şi exprimă un regret.

If only I hadn’t started smoking. De nu m-aş fi apucat de fumat.


If only I could give up smoking. De m-aş putea lăsa de fumat.

If only + would – exprimă o dorinţă


If only he would kiss me at once! De m-ar săruta odată!

Listen and repeat!


Ascultă şi repetă!

Exercises
Exerciţii

1. a. Choose the most accurate verb form.


Alege cea mai bună formă verbală.

a. I wish he did / was / would stop smoking.


b. I wish my husband couldn’t / wasn’t / wouldn’t talk about football all the time.
c. I wish you did look / looked / would look at me for a moment.
d. If only you are / were / would be here.
e. If only he couldn’t be / isn’t / wasn’t married!

Engleza in 24 Zile – Oana Ciurea 217


f. I wish I was / wasn’t / would be richer.
g. I wish I had / have / would have a sports car.
h. I wish I am not / didn’t be / wasn’t so nervous.
i. I wish I am telling /could tell / was told her the truth.
j. If only she comes / was coming / would come me!

b. Listen, check and repeat!


Ascultă, verifică şi repetă!

2. a. Make up sentences using I wish + Past Simple and the situation in the first
column.
Formează propoziţii folosind I wish + Past Simple şi situaţiile din prima coloană.

Situation Wish
a. I’m poor. I wish I had more money.
b. I live in a small house.
c. I’ve got a boring job.
d. I’ve got an old car.
e. My wife doesn’t understand me.
f. My children never listen to a word I say.
g. I never have time to do the things I like.
h. I hardly ever see my friends.

b. Translate the sentences in the Wish column into Romanian.


Tradu propoziţiile din coloana Wish în limba română.

3. Make up sentences using If only or I wish + Past Perfect and the situations
given in the first column.
Formează propoziţii folosind If only sau I wish + Past Perfect şi situaţiile din
prima coloană.

Situation Wish
a. I studied Maths at school. Business studies / I wish I had studied
business studies. If only I had known what
was going to happen.
b. I studied economics at school. Foreign languages /
c. Sadly, it’s all over with Gina. We
broke up.
d. She went back to Rome last week. Go with her /
e. I went to Scotland for my holidays. Spain /

Engleza in 24 Zile – Oana Ciurea 218


LESSON 18
LECŢIA 18

Reading & Listening exercise: A newspaper article


Exerciţiu de citire şi ascultare: Un articol din ziar

The famous pop singer, Sam Finley, cannot keep out of the news and it is usually for the
wrong reason.
His latest problems started a few months ago when a compromising photograph of
Lauren, Finley’s wife, was published in a local magazine. She was seen in a Los Angeles
nightclub with an arm around Tom Parnell, who happens to be Sam’s friend. ‘Since
then,’ a friend of the couple reported, ‘they have had many fights. Only last week, he
gave her a black eye.’
Then, late last night, Lauren called the police and complained that she was attacked again
by her husband. ‘Mrs. Finley said that she was thrown down the stairs and that Mr. Finley
then broke her nose by hitting her with the handle of his gun,’ said an LAPD
spokesperson. ‘Mr. Finley was taken to Santa Monica police station and a statement will
be given to the press later today.’
Reporters who saw Mr. Finley at the station said that he denied the incident. ‘Of course,
her nose isn’t broken,’ he told them, ‘I hardly touched her. She had made me angry, but I
wouldn’t hurt her.’
Mrs. Finley has been kept in hospital so that some more X-ray photos of her nose can be
taken. Sources at the hospital report that she has already been visited by Mr. Parnell.

Vocabulary
Vocabular

to keep out of [tǩ kǺp aȚt ǩv] = a sta departe de


to keep out of the news [tǩ kǺp aȚt ǩv ðǩ nju:z] = a sta departe de prima pagină a
ziarelor
wrong [rǢŋ] = greşit
reason [ri:zǩn] = motiv
latest [leǺtǩst] = ultimul, cel mai recent
compromising [kǢmprǩmaǺzǺŋ] = compromiţător
magazine [,mægǩ’zi:n] = revistă
nightclub [naǺt’klȜb] = club de noapte
fight [faǺt] = ceartă
gave her a black eye [geǺv hǩ ǩ blæk aǺ] = i-a învineţit ochiul
to complain [tǩ kǩmpleǺn] = a se plânge
to throw [tǩ θrǩȚ] = a arunca
to break [tǩ breǺk] = a rupe
handle of the gun [hændǩl ǩv ðǩ gȜn] = mânerul armei
spokesperson [,spǩȚks’p3:sǩn] = purtător de cuvânt

Engleza in 24 Zile – Oana Ciurea 219


statement [steǺtmǩnt] = declaraţie
hardly [hǡ:dli] = abia
‘I hardly touched her.’ [aǺ hǡ:dli tȜt∫t hǩ] = Abia dacă am atins-o.

Exercises
Exerciţii

1. Listen to the text.


Ascultă textul.

2. Listen and repeat the new words.


Ascultă şi repetă cuvintele noi.

3.Read the text


Citeşte textul.

4.Translate the text into Romanian.


Tradu textul în limba română.

5.Check the Grammar box and take out the passive verbs.
Verifică Grammar box şi extrage din text verbele la diateza pasivă (Passive
Voice).

Grammar box

PASSIVE VOICE
DIATEZA PASIVĂ

Deseori folosim diateza pasivă pentru a sublinia ceea ce este important în informaţia conţinută în
propoziţie. Dacă într-o propoziţie la diateza activă, aşa cum am întâlnit până acum, important era
subiectul acţiunii, la diateza pasivă important este lucrul / persoana / situaţia afectată de acţiune. Să
comparăm următoarele propoziţii:

Active Voice:
The board of the company approved this project.
Conducerea companiei a aprobat acest proiect.

Passive Voice:
This project was approved by the board of the company.
Acest proiect a fost aprobat de conducerea companiei.

Observăm că diateza pasivă se construieşte cu verbul ‘to be’. Dacă la diateza activă verbul acţiunii
este la Present Simple, atunci la diateza pasivă ‘to be’ va fi şi el folosit la Present Simple (el fiind
cel care ne arată timpul verbal), urmat de participiul verbului acţiunii. Să comparăm:

Engleza in 24 Zile – Oana Ciurea 220


TENSE Subject Verb Object Agent Others
Present Active
Simple changes
The educational law every year.
Legea educaţională se schimbă în fiecare an.
Passive
is changed
The educational law every year.
Legea educaţională este schimbată în fiecare an.
Active A policeman is questioning the witness.
Present Un poliţist interoghează martorul.
Continuous Passive The witness
is being questioned by a policeman.
Martorul este interogat de către un poliţist.
Active
Past Simple A famous architect designed this bridge.
Un architect
celebru a proiectat acest pod.
Passive This bridge was designed
Acest pod a fost proiectat by a famous architect.
de un architect celebru.
Active Rita was writing an e-mail
Past when I called.
Continuous Rita scria un e-mail când am
sunat.
Passive An e-mail was being written by Rita
when I called.
Un e-mail era scris de către Rita când am
sunat.
Present Active The Italians have elected a new president.
Perfect Italienii au ales un nou preşedinte.
has been elected by the Italians.
Passive A new president
Un nou preşedinte a fost ales de către italieni.
Future Active The constructor will finish this house next year.
Constructorul va termina această casă anul viitor.
Passive This house will be finished next year.
Această casă va fi terminată anul viitor.
Conditional Active They would send a reply e-mail if …
I Ei ar trimite un e-mail răspuns dacă…
Passive would be sent if …
A reply e-mail ar fi trimis dacă…
Un e-mail răspuns
Conditional Active They would have sent a reply e-mail if …
II Ei ar fi trimis un e-mail răspuns dacă…
Passive would have been if …
A reply e-mail sent
ar fi fost trimis dacă…
Un e-mail răspuns
Modal Active Tony could give an answer.
Verbs Tony ar putea da un răspuns.
Passive An answer could be given by Tony.
Un răspuns ar putea fi oferit de către Tony.

Engleza in 24 Zile – Oana Ciurea 221


Listen and repeat!
Ascultă şi repetă!

Observăm în aceste exemple că subiectul de la diateza activă migrează în poziţia de agent la diateza
pasivă. În diateza activă, agentul este introdus prin prepoziţiile by, dacă vrem să spunem de către
cine a fost făcută acţiunea, sau with, dacă vrem să spunem cu ce a fost făcută acţiunea.

This bridge was built by a famous architect.


Acest pod a fost construit de către un architect celebru.

The door was opened with a key.


Uşa a fost deschisă cu o cheie.

La fel de bine, agentul poate lipsi dacă nu dorim să îl menţionăm, dacă nu este important să îl
menţionăm, dacă nu ştim cine este acesta, sau dacă se subînţelege cine este.

My house was broken into last night. (unknown agent)


Casa mea a fost spartă azi-noapte. (agent necunoscut)

Your husband has been promoted. (obvious agent – by the company)


Soţul tău a fost promovat. (agent subînţeles – de către companie)

The old lady was helped with her luggage. (unimportant agent)
Bătrâna a fost ajutată cu bagajul său. (agentul nu este important)

Listen and repeat!


Ascultă şi repetă!

Useful expressions box

TO BE BORN
A SE NAŞTE

Cea mai folosită expresie construită cu Passive Voice’ este ‘to be born’.

Where were you born? I was born in Japan.


When were you born? I was born on 19th August 1978.

În limba română în schimb această expresie este la diateza reflexivă: Unde te-ai născut?
M-am născut în Japonia.

Aceeaşi diferenţă este şi pentru expresiile construite dintr-un verb pasiv şi un infinitiv.
Acest tip de structură este folosit mai mult în transmiterea ştirilor.

to be expected to = a se aştepta să

Engleza in 24 Zile – Oana Ciurea 222


The President is expected to give up the presidency.
Se aşteaptă ca Preşedintele să renunţe la preşedenţie.

to be said to = se spune că
The Cardigans are said to win the contest.
Se spune că echipa Cardigan va câştiga concursul.

to be thought to = a se crede că
He is thought to be the murderer.
Se crede că el ar fi criminalul.

Listen and repeat!


Ascultă şi repetă!

Exercises
Exerciţii

1. Listen and repeat after me.


Ascultă şi repetă după mine.

a. The injured man was taken to the hospital.


Bărbatul rănit a fost dus la spital.
b. The book was written by a good friend of mine.
Cartea a fost scrisă de un prieten de-al meu.
c. All the food at the party was eaten.
S-a consumat toată mâncarea de la petrecere.
d. The house was broken into by a neighbour.
Casa a fost spartă de un vecin.
e. Our company will be represented at the conference by our regional director.
Compania noastră va fi reprezentată la conferinţă de către directorul
general.
f. The house will be sold next month.
Casa va fi vândută anul viitor.
g. The meeting has been cancelled.
Întâlnirea a fost anulată.
h. A new museum is being built in the city centre.
Un nou muzeu se construieşte în centrul oraşului.
i. Some things cannot be repaired.
Unele lucruri nu pot fi reparate.
j. The educational law might be changed.
Legea educaţională ar putea fi schimbată.

2. Underline the correct word or phrase in each sentence.


Subliniază cuvântul corect în fiecare propoziţie.

Engleza in 24 Zile – Oana Ciurea 223


a. The teachers’ wages are being cutting / cut / to cut down.
b. The tourists were took / taken / taking to the old fortress.
c. I was send / sent / sending a strange e-mail.
d. My colleagues were sent / sending / to send to a sales seminar.
e. The windows were break / broke / broken by a strong wind.
f. I should be offer / offered / offering some apologize after that incident.
g. Where exactly were you bear / born / bearing?
h. The store was broken into / break in / broke down by hooligans.
i. This tasty food was prepared / preparing / prepare by me.

3. Add an agent to the following actions if you consider it necessary.


Adaugă un agent acţiunilor următoare dacă consideri că este necesar.

a. His wallet has been stolen __________________________________________.


b. We were visited __________________ last weekend.
c. My friend has been operated on at the local hospital _____________________.
d. The food at this wedding was cooked ___________________ who is famous in our
country.
e. The company is run successfully _____________________________________.
f. The burglar has been arrested ________________________________________.
g. Our front window has been broken ____________________________________.
h. The matched was played last Saturday _________________________________.

4. Transform the active sentence into a passive one by filling in a passive verb.
Transformă propoziţia activă într-una pasivă completând spaţiul liber cu un verb
pasiv.

a. A federal agent was questioning George.


George was being questioned by a federal agent.
b. The local television transmits this programme.
This programme ______________ by the local television.
c. The constructor will finish our house next month.
Our house ________________ next month.
d. The Greek have elected a new president.
A new president _______________ by the Greek.
e. The local council is repairing the cinema.
The cinema __________________________.
f. My colleagues and I write this magazine.
This magazine __________________ by my colleagues and I.
g. Someone stole my bag.
My bag ____________________________.
h. Someone will meet you at the airport.
You ____________________ at the airport.
i. Our team won the match on Saturday.
The match ____________________ by our team.

Engleza in 24 Zile – Oana Ciurea 224


5. Say in English.
Spune în limba engleză.

a. Multe animale de companie sunt pierdute în fiecare an.


b. Oamenii răniţi în accident au fost duşi la spital cu o ambulanţă.
c. Un pod nou se construieşte în oraşul nostru.
d. Un nou director a fost ales.
e. Meciul se va juca duminică.
f. Uşa a fost descuiată cu o cheie falsă.
g. Casa a fost cumpărată de un prieten bun.
h. Trei infractori au fost arestaţi în această dimineaţă.
i. Vei fi numit angajatul lunii. Felicitări!

6. a. Make passive sentences. Add any necessary words and use the verb at
the correct passive tense.
Compune propoziţii pasive. Adaugă orice alt cuvânt necesar şi foloseşte verbul pasiv
la timpul corect.

e.g. new tomb / to discover / Egypt


A new tomb has been discovered in Egypt.

a. results of the match / to announce / tomorrow


____________________________________________________________________
b. our products / to sell / very well / this month
____________________________________________________________________
c. my car / to steal / last night
____________________________________________________________________
d. new museum / to build / this area
____________________________________________________________________
e. board meeting / to reschedule / for tomorrow
____________________________________________________________________
f. trip / to organize / travel agency
____________________________________________________________________
g. our city / to visit / the President of the country
____________________________________________________________________
h. new medicine against cancer / to discover / American scientists
____________________________________________________________________
i. car / to damage / seriously / in the accident
____________________________________________________________________
j. many things / can / to do / with this gadget
____________________________________________________________________

b. Listen, check and repeat!


Ascultă, verifică şi repetă!

Engleza in 24 Zile – Oana Ciurea 225


c. Translate the sentences into Romanian.
Tradu propoziţiile în limba română.

7. Reformulate the following sentences using a passive verb and DON’T mention
the agent.
Reformulează propoziţiile următoare folosind un verb pasiv şi fără să menţionezi
agentul.

a. The authorities have closed the shopping centre because of the accident that
took place last month.
__The shopping centre has been closed because of the accident that took
place last month________________________________________________.
b. The club has cancelled the match.
_____________________________________________________________.
c. People all over the world speak English.
_____________________________________________________________.
d. The city council has opened a new swimming pool near the central park.
_____________________________________________________________.
e. We have elected a new government.
_____________________________________________________________.
f. A burglar broke into my house two days ago.
_____________________________________________________________.
g. Someone gave me an anonymous phone call.
_____________________________________________________________.
h. They have saved many lost pets.
_____________________________________________________________.

8. Rewrite each sentence beginning and ending as shown. DO NOT change the
meaning.
Rescrie fiecare propoziţie începând şi terminând aşa cum ţi se arată.

a. Someone has stolen your bike.


Your bike ________________________________________________ stolen.
b. A colleague lent me his laptop.
This laptop __________________________________________ a colleague.
c. Our manager sent me here.
I was ______________________________________________ our manager.
d. Rome is my place of birth.
I _____________________________________________________ in Rome.
e. A good friend of mine sold me this extra theatre ticket.
This extra theatre ticket ___________________________________ of mine.
f. Someone broke into the Dullys’ house last night.
The Dullys’ house was ___________________________________ last night.
g. What is your date of birth?
When exactly _____________________________________________ born?

Engleza in 24 Zile – Oana Ciurea 226


h. I’m keeping these expensive bottles of wine for special occasions.
These expensive __________________________________ kept for special
occasions.
i. We will send you an e-mail to confirm the date of the interview.
An e-mail will _____________________________________ to you to
confirm the date of the interview.

9. The following sentences are extracts from news reports. Rewrite them using
Present Simple Passive + infinitive.
Următoarele propoziţii sunt extrase din ştiri. Rescrie-le folosind structura Present
Simple Passive + infinitiv.

a. The authorities believe that the criminal is living abroad.


The criminal __is believed to be living__ abroad.
b. Economists suppose that inflation will fall next year.
Inflation ______________________________________________ next year.
c. We expect that our team will win the League.
Our team ____________________________________________ the League.
d. People believe that the city council is planning a new airport.
The city council _____________________________________ a new airport.
e. They say that this film director is making a new movie about aliens.
This film director _____________________________________ about aliens.
f. Journalists report that the Work Minister disagrees with the President.
The Work Minister _______________________________ with the President.
g. The newspaper reports that one of the employees set up the fire.
The fire _____________________________________ one of the employees.

10. Rewrite the sentences in Passive Voice.


Rescrie propoziţiile la diateza pasivă.

a. Jenny would congratulate you if she found you home.


__ You would be congratulated by Jenny if she found you home___.
b. We will pick you up if you are there in time.
______________________________________________________.
c. They would order a pizza if they had money.
______________________________________________________.
d. The Griffins would buy a bigger house if they moved from here.
______________________________________________________.
e. He would take the opportunity if he were offered a better job.
______________________________________________________.
f. He wouldn’t recognize Jim.
______________________________________________________.
g. I would not do that kind of job.
______________________________________________________.
h. Will they redecorate the children’s room?
______________________________________________________.

Engleza in 24 Zile – Oana Ciurea 227


Engleza in 24 Zile – Oana Ciurea 228
LESSON 19
LECŢIA 19

Reading & Listening exercise: Bad idea


Exerciţiu de citire şi ascultare : O idee proastă

Last month we decided to drive to Scotland for a few days for a short holiday. We were
really looking forward to resting in the country side. Unfortunately, a lot of things went
wrong. First of all, the car broke down just after we had set off, and we had to phone a
garage and then we waited by the side of the road for hours. By the time the car had been
seen to, it was too late to go on, so we went back home. The next day we set off earlier to
avoid traffic, but we had forgotten that it was a public holiday. I think that every single
person in the country had the same idea because we found ourselves in a terrible traffic
jam. We decided that the best thing to do was to take a different road and look for a hotel.
First we got lost on a narrow country road, and then the car ran out of petrol. Finally, we
gave up and went home for the second time.

Vocabulary
Vocabular

to rest [tǩ rest] = a se odihni


to break down [tǩ breǺk daȚn] = a se strica, a se defecta
to set off [tǩ set Ǣf] = a porni la drum
garage [gǩ’r ǡ:Ȣ] = service auto
by the side of the road [baǺ ðǩ saǺd ǩv ðǩ rǩȚd] = pe marginea drumului
by the time [baǺ ðǩ taǺm] = până când
to avoid [tǩ ǩ’vǤǺd] = a evita
public holiday [pȜblǺk hǢlǺdeǺ] = sărbătoare naţională
to get lost [tǩ get lǢst] = a se pierde, a se rătăci
narrow [nærǩȚ] = strâmt, îngust
to run out of [tǩ rȜn aȚt ǩv]= a rămâne fără
to give up [tǩ gǺv Ȝp]= a renunţa
for the second time [fǤ: ðǩ sekǩnd taǺm]= pentru a doua oară

Exercises
Exerciţii

1. Listen to the text.


Ascultă textul.

2. Listen and repeat the new words.


Ascultă şi repetă cuvintele noi.

Engleza in 24 Zile – Oana Ciurea 229


3.Read the text.
Citeşte textul.

4.Translate the text into Romanian.


Tradu textul în limba română.

5.Check the Grammar Box and take out the phrasal verbs.
Verifică Grammar box şi extrage din text verbele frazale.

Grammar box

PHRASAL VERBS
VERBE FRAZALE

În traducere liberă, “verbe frazale”, phrasal verbs sunt de fapt construcţii verbale care au
în structura lor un verb urmat de una sau două prepoziţii. Reprezintă o categorie aparte
faţă de restul verbelor, deoarece, o dată adăugată prepoziţia după verb, acesta îşi schimbă
înţelesul de bază; de aceea trebuie îvăţate ca atare. Din punct de vedere al timpului verbal
folosit cu aceste verbe, trebuie menţionat că ele se comportă ca oricare alt verb.
Iată câteva exemple:

to go = a merge, a se duce
to go out = a ieşi (în oraş)
e.g. I can’t come to your party because Nu pot veni la petrecerea ta pentru că
I’m going out with my fiancée’s parents. ies cu părinţii logodnicei mele.

to take = a lua
to take off = a scoate; a decola
e.g. Take off your shoes before Scoate-ţi încălţămintea înainte să
entering a mosque! intri într-o moschee.
The plane takes off at 6.30. Avionul decolează la ora 6.30.

to get = a obţine
to get along with / to get on with = a se înţelege bine cu cineva, a avea o relaţie bună cu
cineva
How do you get on with your Cum te înţelegi cu noul tău coleg de
new room mate? cameră?
We get on well. Ne înţelegem bine.
I don’t get along very well Nu mă înţeleg bine cu socrii mei.
with my parents-in-law.

Pentru cele mai folosite verbe frazale, consultă lista utilă “The Most Common Phrasal
Verbs”. Dacă vei întâlni şi alte verbe frazale, îţi recomand să analizezi contextul pentru a
le înţelege sau să consulţi un dicţionar.

Engleza in 24 Zile – Oana Ciurea 230


Verbele frazale pot fi puse în mai multe categorii, în funcţie de câte prepoziţii sunt şi
dacă verbul poate fi separat de prepoziţia lui sau nu.
Iată categoriile:

o Verbe frazale compuse din trei părţi (verb + 2 prepoziţii)

look forward to = a fi nerăbdător să


I’m looking forward to Aştept cu nerăbdare să petrec sfârşitul
spending the weekend with you. de săptămână cu tine.
(Observăm că expresia este urmată de un verb cu formă de –ing.)

catch up with = a ajunge pe cineva / ceva


You can have a break now and Poţi să faci o pauză şi să mă ajungi din
catch up with me later. urmă mai târziu.
You’re walking too fast! I can’t Mergi prea repede! Nu pot să te ajung.
catch up.

cut down on = a reduce, a diminua, a micşora o cantitate


We have to cut down on sweets! Trebuie să mâncăm mai puţine dulciuri.
She is spending too much money Ea cheltuie prea mult pe haine. Ar trebuie să
on clothes. She should cut down! cheltuie mai puţin.

drop it on = a face o vizită scurtă, a trece pe la


I will drop in on you on my way Voi trece pe la tine în drum spre aeroport.
to the airport.
If it happens to be nearby, Dacă se întâmplă să fii în apropiere, te rog să
please drop in! dai pe la mine.

get along / on with = a avea o relaţie bună cu cineva


We get along well with Ne înţelegem bine cu colegii noştri de
our room mates. cameră.
We work in the same office, Lucrăm în acelaşi birou, dar nu ne înţelegem.
but we don’t get on.

keep up with = a se deplasa cu aceeaşi viteză, a ţine pasul


They are running too fast! Ei aleargă prea repede! Nu pot ţine pasul cu
I can’t keep up with them. ei.
Speak more rarely! Vorbeşte mai rar! Nu te pot urmări!
I can’t keep up!

live up to = a se ridica la aşteptările cuiva


This holiday didn’t live up to Această vacanţă nu s-a ridicat la aşteptările
our expectations. noastre.

look out onto / over = a avea deschidere spre


Our window looks out onto Fereastra noastră dă spre o grădină
a beautiful garden. frumoasă.

Engleza in 24 Zile – Oana Ciurea 231


Our hotel room looks out over Camera noastră de hotel are vedere spre
the pool. piscină.

put up with = a tolera


I can’t put up with his Nu-i mai pot tolera comportamentul.
behaviour anymore.

run out of = a rămâne fără


We’ve run out of paper. Nu mai avem hârtie. Du-te la secretariat şi
Go to the secretary and bring some! mai adu.
There isn’t anymore ink. Nu mai este cerneală. Imprimanta a
The printer has run out! rămas fără.

o Verbe frazale tranzitive inseparabile compuse din două părţi (verb + o


prepoziţie) – acest tip de verb frazal este urmat de un complement direct (object)
care urmează prepoziţiei; complementul nu poate fi aşezat între verb şi prepoziţia
lui.

call for = a trece cu scopul de a lua pe cineva sau ceva


I’ll call for you in about half an hour. Trec să te iau cam într-o jumătate de oră.
Be ready! Să fii gata!

call on = a face o vizită scurtă


I called on her to tell her the news. Am trecut pe la ea ca să-i dau vestea.

deal with = a se ocupa de


I deal with problems like this every day. Mă ocup de probleme ca aceasta în
fiecare zi.

get at = a vrea să spună; a face a aluzie


What are you getting at? Ce vrei să spui?

get over = a-şi reveni; a trece peste


She has already got over that Ea a trecut deja peste acea perioadă
difficult period at work. dificilă la servici.

head for = a se îndrepta către


The tornado is heading for the Tornada se îndreaptă spre centrul
centre of the region. regiunii.

join in = a lua parte, a participa, a contribui la


When the band began to sing we Când formaţia a început să cânte, ne-am
all joined in. alăturat cu toţii.

stand for = a tolera


You’d better stopped doing that! Mai bine încetezi. Ea nu va tolera aşa

Engleza in 24 Zile – Oana Ciurea 232


She will not stand for so much noise. mult zgomot.

take after = a semăna cu


He takes after your father. El seamănă cu tatăl său. Sunt foarte
They’re very much alike. asemănători.

o Verbe frazale tranzitive separabile compuse din două părţi (verb + o


prepoziţie) – acest tip de verb frazal este urmat de un complement direct (object)
care urmează prepoziţiei; complementul poate fi aşezat fie între verb şi prepoziţia
lui, fie după prepoziţie.

bring up = a creşte (un copil)


After her parents died in that car După ce părinţii săi au murit în acel accident
accident, her aunt brought her up. de maşină, a cescut-o mătuşa ei.

call off = a anula


The meeting has been called off. Şedinţa a fost anulată. Vă vom trimite un
You’ll be sent an e-mail to reschedule it. e-mail pentru a o reprograma.

put off = a amâna


They have put off the meeting Au amânat şedinţa cu o săptămână deoarece
for a week because the general directorul general a răcit.
director caught a flue.

cut off = a întrerupe (despre o legătură telefonică)


While I was talking to the În timp ce vorbeam cu furnizorul, s-a
provider I was cut off. întrerupt legătura.
(Se foloseşte de obicei la diateza pasivă)

fill in = a completa (un text)


While the human resources Până ajunge referentul resurse umane,
referent arrives, please fill in this form. vă rog să completaţi acest formular.

give up = a renunţa
I wish I could give up smoking.

let down = a dezamăgi, a încălca o promisiune


Something has come up; I can’t A intervenit ceva; nu pot veni cu tine la
go with you to the annual meeting. şedinţa anuală. Îmi pare rău că te-am
Sorry to let you down. dezamagit.

look up = a căuta o informaţie


I looked this piece of information Am căutat această informaţie pe internet.
up on the internet.

pick up = a lua cu maşina

Engleza in 24 Zile – Oana Ciurea 233


If you come to work early, I can Dacă vii la servici devreme, pot să te iau
pick you up at 6.00 every morning. la 6.00 în fiecare dimineaţă.

try on = a proba (haine)


I tried those jeans on but they Am probat acei blugi dar nu îmi erau buni.
didn’t fit me.

turn on / off = a porni / a opri


If you turn the TV on, please Dacă porneşti televizorul, te rog să opreşti
turn off the radio. radioul.

o Verbe frazale compuse din două părţi (verb + prepoziţie) – intranzitive

break down = a se strica, a nu mai funcţiona


Our car broke down on the way to Maşina noastră s-a stricat în drum spre
the airport and we had to get a taxi. aeroport şi a trebuit să luăm un taxi.

get on = a se descurca, a face progrese


I thought she couldn’t deal with this Am crezut că nu se va putea ocupa de
project, but she is getting on very well. acest proiect dar se descurcă foarte bine.

get away = a scăpa


The two men that robbed the bank Cei doi barbaţi care au jefuit banca au
got away in a dark car. fugit într-o maşină de culoare închisă.

set off = a începe o călătorie


We set off at midnight so that we reached Am pornit la drum la miezul nopţii ca
our destination early in the morning. să ajungem la destinaţie dimineaţa
devreme.
take off = a decola (despre un avion)
Our plane took off at time but landed Avionul nostru a decolat la timp, dar
half an hour late. a aterizat cu o jumătate de oră mai târziu.

turn up = a sosi, a apărea (în mod neaşteptat)


She turned out in my office claiming that Ea a apărut în biroul meu pretinzând
she had a fight with one of her colleagues. că s-a certat cu unul din colegii săi.

Listen and repeat!


Ascultă şi repetă!

Exercises
Exerciţii

1. a. Listen and repeat after me.

Engleza in 24 Zile – Oana Ciurea 234


Ascultă şi repetă după mine.

a. The radiator in my office needs seeing to.


Caloriferul din biroul meu trebuie reparat.
b. We’re heading for London.
Ne îndreptăm spre Londra.
c. My hotel room looks out over a gorgeous garden.
Camera mea de hotel are vedere spre o grădină superbă.
d. We started a discussion about the bonus system and two other colleagues
joined in.
Am început o discuţie despre sistemul de bonusare şi alţi doi colegi s-au
alăturat.
e. The store has run out of wine. You should go to a supermarket.
Magazinul a rămas fără vin. Ar trebui să mergi la un supermarket.
f. I don’t understand what you are getting at.
Nu înţeleg ce vrei să spui.
g. This city is too crowded. I can’t put up to so much traffic, noise and
pollution!
Acest oraş este prea aglomerat. Nu pot să suport aşa mult trafic, zgomot şi
poluare!
h. I’ll call for you at 9.00. Please, be ready!
Trec să te iau la 9.00. Te rog să fii gata!
i. We could look up this information on the Internet.
Am putea căuta această informaţie pe internet.

2. a. Find the ending of the sentence from column A in column B.


Găseşte continuarea propoziţiei din coloana A în coloana B.

A B
a. If you don’t find anyone to pick you 1. to going on holiday.
b. Since my baby was born I have cut 2. after her father.
c. We are looking forward 3. up, just give me a call and I’ll come as
soon as I can.
d. She clearly told us that she won’t stand 4. up with her colleagues, so we moved her
to another class.
e. He is a friendly person, so I think you 5. for unprofessional behaviour in her
are going to get office.
f. Everybody says that my daughter takes 6. down on the amount of time spent in
front of the TV.
g. Unfortunately, she couldn’t keep 7. up to our expectations.
h. The hotel room didn’t live 8. along well.

a.
3

Engleza in 24 Zile – Oana Ciurea 235


b. Check by listening and repeat!
Verifică prin ascultare şi apoi repetă.

c. Translate the sentences into Romanian.


Tradu propoziţiile în limba română.

3. Underline the correct prepositions for the verbs in the following sentences.
Subliniază prepoziţiile corecte pentru verbele din următoarele propoziţii.

a. Could you explain that again? I don’t really understand what you’re
getting by / to / at.
b. I like your ideas, but they don’t really live up to / at / with my
expectations.
c. I spend too much money on clothes but I’m trying to cut out / down / off.
d. I’ll call up / by/ for you at 9.30 and we can go to the reunion together.
e. Not everybody can keep up / out / along to changes in our company.
f. I want a moment of silence. I can’t put up to / with / over so much noise
anymore.
g. The printer doesn’t need fixing. It has just run away / out / off of ink.
h. We will call on / to / at you on your birthday.
i. Our hotel room looks out to / onto / in a beautiful forest.
j. We’re heading to / for / at the concert. Why don’t you join us?

4. Complete each sentence with a suitable phrasal verb from the box. Change
the tense of the verb as necessary.
Completează fiecare propoziţie cu un verb frazal din chenar. Schimbă timpul
verbului după nevoie.

Catch up with cut down on drop in on get on with keep up with


(not) live up to look forward to run out of

a. The laptop I bought last month __didn’t live up to__ my expectations.


b. Whenever you’re nearby, please do __________ us.
c. Sorry, we ________________ beer. Would you like some wine?
d. We have moved in this neighbourhood recently, but we
______________________ with our neighbours.
e. You can live earlier; we ____________________________________ you.
f. I couldn’t _____________________ that rhythm of life, so I gave up my
job.
g. You spend too much money. You should _________________ clothes and
parties.
h. They’ve really enjoyed this holiday and they ___________________
going on the next one.

5. Say in English.
Spune în limba engleză.

Engleza in 24 Zile – Oana Ciurea 236


a. Brianna seamănă cu mama sa.
b. Nu mai este lapte. Te rog, mergi şi cumpără două cutii.
c. Cei doi fraţi nu se înţeleg foarte bine.
d. Ocupă-te de această problemă cât mai repede cu putinţă.
e. John şi-a revenit destul de bine după accident.
f. Ce vrei să spui? Nu înţeleg.
g. Acest proiect nu s-a ridicat la nivelul aşteptărilor noastre.
h. Nu vom tolera pauze de fumat mai lungi de 5 minute.
i. Şedinţa a fost amânată. Vă vom trimite un e-mail pentru a vă transmite
data şi ora.

6. Fill in the sentences with the correct verb or preposition.


Completează propoziţiile cu verbul sau prepoziţia corectă.

a. Could you lend me a business dictionary? I need to __look__ up this word.


b. We should set _______ early. We have a long way to drive.
c. Before entering the factory you must _______ in a form.
d. I’m afraid your flight has been __________ off. Sorry for the
inconvenience.
e. I expected ten people at this interview, but only six turned _________.
f. How do you _______ on this computer?
g. Turn _____________ the machine before leaving the room!
h. How are you getting ______ in your German class?

7. a. Find the ending of the sentence from column A in column B.


Găseşte continuarea propoziţiei din coloana A în coloana B.

A B
a. It’s so cold outside that we have put 1. up this mess on your desk.
b. She was brought 2. on some extra clothes.
c. Please, clear 3. off.
d. We were talking about the weather in 4. on very well in his painting class.
Canada when we were cut
e. When you are ready, give me a call and 5. up smoking, but she didn’t succeed.
I’ll come to pick
f. He is getting 6. away without a punishment.
g. You’d better apologize! Otherwise, you 7. up to be polite and respectful.
won’t get
h. She tried to give 8. you up.

a.
2

b. Check by listening and then repeat!

Engleza in 24 Zile – Oana Ciurea 237


Verifică prin ascultare şi apoi repetă.

c. Translate the sentences into Romanian.


Tradu propoziţiile în limba română.

8. Rewrite each sentence so that it contains a form of a phrasal verb using the
word in bold. Make any other necessary changes.
Rescrie fiecare propoziţie astfel încât să conţină un verb frazal folosind cuvântul
boduit. Poţi face orice schimbare necesară.

a. I can’t tolerate his behaviour anymore.


put
___I can’t put up with his behaviour anymore._____________________
b. Peter is making good progress with his paperwork.
get
____________________________________________________________
c. If you had told me about your problem I could have solved it.
deal
____________________________________________________________
d. We’re going in the direction of Lisbon.
head
____________________________________________________________
e. Why don’t you search this piece of information on the Internet?
look
____________________________________________________________
f. You are very similar to your mother.
take
____________________________________________________________
g. I’m trying to stop smoking.
give
____________________________________________________________

9. Answer the following questions.


Răspunde la următoarele întrebări.

a. Where are you heading for?


b. Who are you taking after?
c. When was the meeting put off for?
d. How do you get along with your colleagues at work?
e. How did he get away?
f. How long did it take you to fill in the entrance form?
g. Why was the meeting called off?
h. Who picked you up this morning?
i. Did they get over the crisis in their marriage?
j. When will you deal with this problem?

Engleza in 24 Zile – Oana Ciurea 238


10. Say it in Englsih.
Spune în limba engleză.

a. Ar trebui să reduci cantitatea de dulciuri pe care le mănânci.


b. Cine a crescut-o după moartea părinţilor?
c. El mă ia în fiecare zi de acasă.
d. Nu te-am auzit pentru că s-a întrerupt legătura telefonică.
e. Petrecerea începe la 10.00. Trec să te iau la 9.30.
f. Imprimanta a rămas fără tuş. Reumple-l, te rog!
g. Aştept cu nerăbdare să primesc veşti de la voi.
h. Noi am pornit la drum la 6 dimineaţa.
i. Avionul decolează într-o oră.
j. Nu voi tolera un comportament neadecvat în şcoala mea.

Engleza in 24 Zile – Oana Ciurea 239


LESSON 20
LECŢIA 20

Reading and listening exercise


Exerciţiu de citire şi ascultare

1. Listen to the contexts below.


Ascultă contextele de mai jos.

Would you like a piece of cake? Vrei o prăjitură.


Yes, thank you. Da, mulţumesc.

Excuse me, do you know what time the concert begins? Scuzaţi-mă, ştiţi la ce oră
începe concertul?
I think it begins at 9.30. Cred că începe la 9.30.

Would you like beer or wine? Doriţi bere sau vin?


Actually, I think I’d rather have a glass of whisky. De fapt, cred că voi lua un
pahar de whisky.

I feel bored. Let’s do something. Sunt plictisit. Hai să facem ceva.


I know, we could walk along the river. How about that? Ştiu, am putea să ne plimbăm pe
malul râului? Ce zici?

Promise me you won’t tell her about my affair. Promite-mi că nu îi vei spune
despre aventura mea.
Sorry, but I won’t do it. Îmi pare rău, n-o să fac asta.

That looks difficult. Shall I help you? Pare greu. Să te ajut?


Yes, thank you. I thought you’d never ask. Da, mulţumesc. Credeam că nu
mai întrebi.

Excuse me, but do you think you could turn Scuzaţi-mă, credeţi că puteţi da
the music down a bit? muzica un pic mai încet?
Yes, of course. I’m sorry, I didn’t realize Da, desigur. Nu mi-am dat
I was disturbing you. seama că deranjez.

What shall I do about the robbery? Ce să fac în privinţa jafului?


Well, to be honest, I think you should go to the police. Păi, să fiu sincer, cred că ar
trebui să mergi la poliţie.

Is it all right if I go to the shops for a moment? Pot să merg la magazin pentru
câteva clipe?
Sure. Take your time. Actually you could buy Desigur, oricât vrei. De fapt, ai
me some fruit, too. putea să îmi cumperi şi mie nişte

Engleza in 24 Zile – Oana Ciurea 240


fructe.

I’ll definitely be in front of the shopping Sigur voi fi în faţa centrului


centre at 6.00. I won’t be late. comercial la 6.00. Nu voi întârzia.
OK, then. We’ll meet there. Bine, atunci. Ne întâlnim acolo.

2. Listen again and follow the texts at the same time.


Ascultă din nou şi urmăreşte textele în acelaşi timp.

3. Read and repeat the texts as many times as necessary.


Citeşte şi repetă textele de câte ori este nevoie.

Useful expressions box

FUNCTIONS
EXPRESII FIXE

Pe lângă funcţia gramaticală, limbajul are scopul de a exprima ceva anume. De cele mai
multe ori, aceste modalităţi sunt nişte expresii fixe, dar pot fi la fel de bine şi cuvinte
individuale. Exemple de Functions: cum oferim ceva, cum cerem ceva, cum facem o
sugestie, cum cerem o permisiune, etc. Desigur o funcţie poate fi exprimată prin mai
multe modalităţi; contextul ne spune care este cea mai bună modalitate, de exemplu, dacă
suntem într-un mediu public sau privat, dacă vorbim între prieteni / familie sau persoane
necunoscute, etc. Astfel, în funcţie de situaţie, vom alege un limbaj politicos (formal),
neutru sau familial (informal).

Ask for information


Să cerem informaţii – de cele mai multe ori avem o expresie fixă urmată de o întrebare
indirectă (cererea).

Can you tell me where the bus station is? Îmi poţi spune unde este staţia de
autobuz?
Could you tell me where I can find a Ai putea să-mi spui unde găsesc un centru
tourist information centre? de informare turistică?

Would you mind telling me when the Nu vă supăraţi, îmi puteţi spune când
plane to London takes off? decolează avionul pentru Londra?

Where is the bus station? Unde este staţia de autobuz?


When does the plane to London Când decolează avionul de Londra?
take off?

Offering help
Să oferim ajutor

Shall I help you with your luggage? Să vă ajut cu bagajul?

Engleza in 24 Zile – Oana Ciurea 241


Thank you very much. Vă mulţumesc foarte mult.
Thank you, but I can manage. Mulţumesc, dar mă descurc.

Let me help you with this project! Lasă-mă să te ajut cu acest proiect.

Offering things
Să oferim lucruri

Would you like a cup of coffee? Doreşti / Vrei o cafea?


Yes, please! Da, te rog!
No, thanks. Nu, mulţumesc.

Would you like a cup of coffee? Aţi dori o cafea?


Yes, that would be great, thank you! Da, ar fi grozav, mulţumesc.
No, thank you, it’s all right. Nu, mulţumesc, este în regulă
Would you like coffee or tea? Doriţi cafea sau ceai?
I’d rather have tea, please! Aş dori mai degrabă un ceai, vă rog!
I’d prefer coffee, please. Aş prefera o cafea, vă rog.
I don’t mind. Mi-e indiferent. / Orice.

Would you like coffee or tea? Vrei cafea sau ceai?


Coffee, please! Cafea, te rog.

Asking / Giving permission


Să cerem / să dăm voie

Is it OK if I stay here with you? E OK dacă stau aici cu voi?


Yes, of course. Da, desigur.
Sorry, you can’t. Nu, îmi pare rău, nu poţi.

Can I go out for a smoke? Pot să merg afară la o ţigară?


Yes, of course. Da, desigur.
Sorry, you can’t. Îmi pare rău, nu poţi.

Could I possibly leave earlier today? Aş putea să plec mai devreme astăzi?
Yes, you can.* Da, poţi.

May I come with you? Pot să vin cu tine?


Yes, you may. Da, poţi.

Do you think I could possibly Crezi că ar fi posibil să vorbesc cu ea în seara


talk to her tonight? aceasta?

Do you mind if I use your phone? Vă deranjează dacă folosesc telefonul


dumneavoastră?
Make a promise

Engleza in 24 Zile – Oana Ciurea 242


Să facem o promisiune

I’ll be back at 11.00. Mă voi întoarce la 11.00.


I won’t do that again. Nu voi mai face asta.
I promise I’ll be back by 11.00. Promit să mă întorc până la 11.00.
I give you my word that I won’t Îţi dau cuvântul că nu voi spune nimănui.
tell anyone about it.

Requests
Cereri

Can you open the door, please? Poţi să deschizi uşa, terog?
Can you give me a hand? Poţi să îmi dai o mână de ajutor?
Sure. Sigur.
No problem. Nici o problemă.
Of course. Desigur.
Why not? De ce nu?
Could you open the door, please? Ai putea deschide uşa, te rog?
Will you give my laptop back? Îmi dai laptopul înapoi, dacă te rog?
Would you wait here? Vreţi să aşteătaţi aici?
Yes, of course. Da, desigur.
Actually, it’s a bit inconvenient De fapt, îmi este un pic peste mână.
for me.
I’m sorry, but I can’t do that. Îmi pare rău, dar nu pot face asta.
Would you mind putting these Te superi dacă te rog să aşezi aceste dosare în
files in their shelves? rafturile lor?
No, of course not. Nu, bineînţeles că nu.
Actually, I’m quite busy De fapt, sunt destul de ocupat în acest moment.
at the moment.

Make a suggestion
Să facem o propunere

Let’s go for a walk. Hai să mergem la plimbare.


Why don’t we invite Sarah, too? De ce n-o chemăm şi pe Sarah?
How about organizing a Ce zici dacă organizăm o întâlnire de sudare a
team-building meeting? echipei?
We could have a party Am putea da o petrecere la acest sfârşit de
this week-end. săptămână.
What would you say if we Ce aţi spune dacă am organiza o întâlnire de
organized a team-building sudare a echipei?
meeting?

Give advice
Să dăm sfaturi

Engleza in 24 Zile – Oana Ciurea 243


I think you should stay in bed. Cred că ar trebui să staţi în pat.
If I were you, I wouldn’t say Dacă aş fi în locul tău, n-aş sufla o vorbă despre asta.
a word about it.

Ask for advice


Să cerem sfaturi

What do you think I should do? Ce crezi că ar trebui să fac?


What would you do if you were me? Ce ai face dacă ai în locul meu?
*
Observăm că, deşi întrebarea formală este construită cu “Could I”, răspunsul va fi “Yes,
you can.”, nu “Yes, you could.”

Listen and repeat!


Ascultă şi repetă!

FUNCTIONS WITH “WILL FUTURE”


FUNCŢII ALE VIITORULUI FORMAT CU “WILL”

Viitorul format cu auxiliarul WILL acoperă o gamă largă de funcţii. Iată câteva dintre
ele:

make promises = a face promisiuni


I’ll buy you that dress. Îţi voi cumpăra acea rochie.
I’ll try as hard as I can. Voi face tot ce pot!
I’ll help you! Te voi ajuta!

threats = ameninţări
Behave yourself, otherwise I’ll tell your parents. Poartă-te frumos, altfel te voi spune
părinţilor.
I’ll punish you if you don’t clear up this mess. Te voi pedepsi dacă nu faci curat!
I’ll turn off the TV if you don’t turn down the volume. Voi opri televizorul dacă nu dai
sonorul mai încet.

make instant decisions = a lua decizii de moment


Are you ready to order? Sunteţi gata să comandaţi?
Yes, I’ll have some fish and some wine. Da, voi lua peşte şi nişte vin.
I’ll buy the white cotton shirt. Voi cumpăra cămaşa albă din bumbac.
Thank you, but I’ll take a taxi. Mulţumesc, dar voi lua un taxi.

make offers = a face oferte


I’ll help you if you want. Te ajut dacă vrei.
Will you have some more sugar in your coffee? Mai vrei zahăr în cafea?
Shall I carry this bag for you? Să te ajut să cari geanta?

Engleza in 24 Zile – Oana Ciurea 244


requests = a cere
It’s very hot in here. Will you open the windows? Este foarte cald aici. Deschizi, te rog,
geamurile?
Will you help me with this problem? Mă ajuţi cu problema asta?
Will you carry this box for me? Cari, te rog, această cutie în locul meu?

make suggestions = a face propuneri, sugestii


Shall we go to the beach this weekend? Mergem la plajă weekendul acesta?
Shall we sing in the opening of the festival? Să cântăm la deschiderea festivalului?
Shall we have a party for my birthday? Să dăm o petrecere de ziua mea?

saying good-bye = a-şi lua la revedere


I’ll see you soon! Ne vedem în curând!
I’ll see you tomorrow! Ne vedem mâine!
I’ll talk to you later! Vorbim mai târziu!

fixing meetings = a stabili întâlniri


I’ll meet you in front of the cinema Ne vedem în faţa cinematografului
in twenty minutes. în douăzeci de minute.
I’ll be waiting for you outside Te voi aştepta în faţa centrului
the shopping centre. comercial.
We’ll meet at my house in half an hour. Ne vedem la mine acasă într-o
jumătate de oră.

Listen and repeat!


Ascultă şi repetă!

Exercises
Exerciţii

1. Listen and repeat after me!


Ascultă şi repetă după mine!

a. Complain about something:


You might have told me about the party!
Ai fi putut să îmi spui despre petrecere!
Why didn’t you tell me about the accident?
De ce nu mi-ai spus despre accident?
b. Make an invitation:
What are you doing tonight? Would you like to step by for a tea?
Ce faci deseară? Ai vrea să treci să bem un ceai?
Would you like to come round for a drink later this afternoon?
Ai vrea să treci să bem ceva mai târziu după-amiază?
c. Ask for information:

Engleza in 24 Zile – Oana Ciurea 245


Could you tell me what time the bank opens?
Mi-aţi putea spune la ce oră se deschide banca?
Do you happen to know if there is a bus station near here?
Ştiţi cumva dacă staţia de autobus este în apropiere?
d. Ask for advice:
Should I tell her about the accident?
Să-i spun despre accident?
Do you think I should help them?
Crezi că ar trebui să-i ajut?
e. Accept an invitation:
That’s very kind of you to invite me to your wedding! I’d love to come!
E foarte amabil din partea ta că m-ai invitat la nunta ta! Mi-ar plăcea să
vin.
Of course, I will come to a U2 concert! Thanks for inviting me!
Bineînţeles că voi veni la un concert cu U2! Mulţumesc că m-ai invitat!
f. Ask for directions:
Could you tell me how to reach the railway station?
Aţi putea să îmi spuneţi cum să ajung la gară?
Excuse me, which is the right way to the city centre?
Mă scuzaţi, care este drumul corect spre centrul oraşului?
g. Introduce someone:
Manuel, this is my wife, Linda.
Manuel, aceasta este soţia mea, Linda.
Please, meet Karin. She has been my best friend ever since we were at
school.
Te rog, fă cunoştinţă cu Karin. Este prietena mea de când eram la şcoală.
h. Offer to do something for someone:
Shall I help you with this report?
Să te ajut cu acest raport?
Would you like me to give you a lift?
Ai vrea să te iau cu maşina?
i. Disagree with someone:
Actually, I don’t this the information is correct.
De fapt, nu cred că informaţia este corectă.
Sorry to contradict you, but you’re wrong.
Îmi pare rău să te contrazic, dar greşeşti.
j. End a conversation:
I’m glad I talked to you. See you soon!
Mă bucur că am vorbit cu tine. Ne vedem în curând!
It’s been a pleasure talking to you! Good-bye!
A fost o plăcere să vorbesc cu tine! La revedere!

2. a. Choose the correct option in each sentence.


Alege varianta corectă pentru fiecare propoziţie.

Engleza in 24 Zile – Oana Ciurea 246


a. I have to finish writing these reports as soon as possible. Let’s / Would you mind
giving me a hand?
b. If I were you, I’d write / How about you write the minute of the meeting again.
c. Why don’t we go / going at the Chinese restaurant in the corner of the street. The
food is delicious there.
d. Would you mind / Could you close the door, please?
e. Do you like / Would you like some more water?
f. I promise I won’t do it / I don’t do it again.
g. I speak French quite well. Shall I help / Would I help you with the translation?
h. I’ve got an idea. Why don’t we go / Could we go to the beach? It’s a beautiful day.
i. Would I borrow / Could I borrow your calculator?
j. You look exhausted. I think you can take / should take a few days off.

b. Give replies to the sentences above.


Dă replici propoziţiilor de mai sus.

3. Complete each sentenced with one suitable word. More than one answer may
be possible.
Completează fiecare propoziţie cu un cuvânt potrivit. Mai multe răspunsuri pot fi
posibile.

a. I think you __should___ apologize to her.


b. ____________ you help me write this report?
c. Excuse me. _______________ you tell me what street this is?
d. You’re making such a noise. ______________ you please be quiet!
e. _______________ go at the beach at the weekend.
f. Would you ______________ telling me what time it is?
g. Thanks for the offer, but I’d __________ stay at home. I’m not feeling
very well.
h. ____________ you sign your name here, please?
i. ____________ you like another beer?
j. Please, _________ I leave the meeting? A client is waiting for me.

4. Fill in the blank space in each sentence with the most accurate expression
containing the word given in brackets.
Completează spaţiul gol din fiecare propoziţie cu cea mai potrivită expresie care
să conţină cuvântul dat între paranteze.

a. Don’t worry about me, there’s a bus at 12.30. So _I’ll be back_ (back) by
2.00, I promise.
b. “Would you like an ice-cream? Or some cake perhaps?”
“_________________ (rather) ice-cream. Thank you.”
c. “I’m having problems with one of my employees. He is always late for
work. What do you think I should do?”
“ __________________ (if) I’d lay him off immediately”
d. “This box is very heavy and my back is killing me!”

Engleza in 24 Zile – Oana Ciurea 247


“__________________ (carry) it for you?”
e. “The concert has been cancelled. What could we do instead?”
“__________________ (go) to see a movie, perhaps?”
f. I’ve got an appointment with my lawyer. _________________ (OK) if I
leave earlier today?
g. Excuse me, I want to take a bus to London. _________________ (tell) me
how much it costs?
h. “I feel thirsty. Have you got anything to drink?”
“________________ (like) some lemonade?”
i. “It’s very hot in here. _____________ (open) the window?”
“Of course.”
j. “Go and apologize to your friend.”
“______________ (no). It was not my fault. It was his fault.

5. Translate into English.


Tradu în limba engleză.

a. Te superi dacă te rog să vorbeşti mai rar?


Nu, deloc.
b. Doreşti un suc de fructe sau o cafea?
Aş prefera un suc de fructe.
c. Ai putea să mă aştepţi? Ies în 10 minute.
d. Pot să ies din cameră?
e. Ai putea închide fereastra?
f. Ce ziceţi de o plimbare? Este o zi superbă.
g. Promit să nu vorbesc cu nimeni despre asta.
h. Hai să mergem la cumpărături. Sunt multe reduceri în această perioadă.
i. Aţi putea, vă rog, să-mi spuneţi când ajunge trenul?
j. Dacă aş fi în locul tău, aş cere o programare.

6. Choose the correct word or phrase.


Alege cuvântul sau sintagma potrivită.

e.g. I would like / like traveling.


I would like / like driving fast cars.
I would like / like to travel all over the world.
I would like / like to drive a fast car.

a. I like / would like to go to the Moon.


b. I like / would like going out with my friends.
c. My husband likes / would like to driving fast.
d. I don’t like / wouldn’t like to be a famous person.
e. I don’t like / wouldn’t like to being around many strange people.
f. I like / would like to French wine.
g. I would like / like to eat Mexican food.
h. I would like / like to live in Brazil.

Engleza in 24 Zile – Oana Ciurea 248


i. I would like / like clubbing.
j. I would like / like to learn to play volleyball.

7. Complete the blank spaces in the questions with Do you like or Would you
like to, and the blank spaces in the answers with do / don’t or would /
wouldn’t.
Completează spaţiile libere din întrebări cu Do you like sau Would you like to,
iar spaţiile libere din răspunsuri cu do / don’t sau would / wouldn’t.

a. __Do you like__ swimming?


Yes, I __do__.
b. __Would you like to__ spend a week in the Caribbean?
Yes, I __would__.
c. __________________ drive this car?
No, I ______________. I don’t like fast cars.
d. __________________ do a bungee jump?
No, I _______________. I think it’s too dangerous.
e. ___________________ extreme sports?
No, I ________________. I think they are too dangerous.
f. ___________________ travelling?
Yes, I __________. I like travelling a lot.
g. ___________________ visit South America?
Yes, I ______________. Rio de Janeiro is one of the favorite places.
h. ___________________ meet the Pope?
No, I _______________. I wouldn’t know what to say to him.
i. ___________________ live in another country?
Yes, I ______________. I would like to live in Canada.
j. _________________ coffee?
Yes, _____________. But I don’t drink anymore.

8. a. Complete the sentences so that you express the mentioned function.


Completează propoziţiile astfel încât să exprimi funcţia menţionată.

a. Decline an invitation:
Thanks for _________ me, but I’m afraid I have something else to
_________ that weekend.
I’d love to join you at the pool, but I have an ________________ to the
dentist.
b. Introduce yourself:
Hi, I’_____ Helen. I’ll be your tour guide for today.
_______ morning. I ________ Kevin Stone, the new manager of the
Marketing Department.
c. Greet a friend:
Hi, Pete, ______ are you?
Hi, Gina. ______ to see you again! What have you been doing?
d. Offer to do something for someone:

Engleza in 24 Zile – Oana Ciurea 249


________ you like me to cook tonight? I can see you are very busy!
________ I go to the market to buy you some fresh fruit?
e. Ask for direction:
__________ me, is there a post office ________ here?
Could you _________ me how to ___________ to the police station?
f. Offer something:
_____________ you like some more coffee?
Would you like ______ milk in your coffee?
g. Agree with someone:
You _________ absolutely right!
That’_____ exactly what I ______ thinking about!
h. Apologize:
I’m sorry for being late. It __________ happen again!
I’___ so sorry about all the things I have said. I ______ I could take back
my words.
i. Give directions:
Of _____, the police station is right behind you!
To _____ to the library turn left and then right. It is in front of the
University!
j. Give advice:
If I ________ you, I ________ ask a loan from the bank.
I think you’d better apologize.

b. Listen, check and repeat!


Ascultă, verifică şi repetă!

Engleza in 24 Zile – Oana Ciurea 250


REVISION 16-20
RECAPITULARE 16-20

PART A: Listening and speaking exercise


Exerciţiu de ascultare şi vorbire

Let’s remember together and repeat!


Să ne amintim împreună şi să repetăm!

She said she would be back soon. Ea a spus că se va întoarce repede.


She said she had missed the bus. Ea a spus că a pierdut autobuzul.
She said she was going to be late. Ea a spus că va întârzia.
She said she had already rung. Ea a spus că a sunat deja.
They said they didn’t know Ei au spus că nu ştiu unde sunt.
where they were.
Steve asked me whether I was Steve m-a întrebat dacă iau prânzul
having lunch or going out. sau ies în oraş.
Tony asked Gina if she was going Tony a întrebat-o pe Gina dacă îşi va
to change her job. schimba locul de muncă.
She asked where her umbrella was. Ea a întrebat unde este umbrela ei.
Peter told me to clean the black shoes. Peter mi-a spus să şterg pantofii cei
negri.
If you arrive late, you miss the plane. Dacă ajungi târziu, pierzi avionul.
If you arrive late, you will miss the plane. Dacă vei ajunge târziu, vei pierde
avionul.
If you arrived late, you would miss the plane. Dacă ai ajunge târziu, ai pierde
avionul.
If you had arrived late, Dacă ai fi ajuns târziu, ai fi
you would have missed the plane. pierdut avionul.
Do you mind if I ask how old are you? Te deranjează / Te superi dacă te întreb
câţi ani ai?
Would you like to see my new car? Ţi-ar plăcea să îmi vezi noua maşină?
Would you like to come with me to Ţi-ar plăcea să vii cu mine la
Tom’s party? petrecerea lui Tom?
Would you like some more tea? Mai vrei ceai?
I wish I had a bigger house. Aş vrea să am o casă mai mare.
If only I could give up smoking. De m-aş putea lăsa de fumat.
If only they would come too! Dacă ar veni şi ei!
This museum was built by a famous architect. Acest muzeu a fost construit de către un
architect celebru.
Your husband has been promoted. Soţul tău a fost promovat.
He is thought to be responsible Se crede despre el că este responsabil de
for the blackmale. şantaj.
The President is expected to give up Se aşteaptă ca Preşedintele să renunţe
the presidency. la preşedenţie.
The criminal is believed to be living abroad. Se crede că infractorul locuieşte în

Engleza in 24 Zile – Oana Ciurea 251


străinătate.
I’m looking forward to starting working Aştept cu nerăbdare să încep să lucrez
with you. cu tine.
We work in the same office, Lucrăm în acelaşi birou, dar nu ne
but we don’t get on. înţelegem.
The sales this year didn’t live up to Vânzările de anul acesta nu s-au ridicat
our expectations. la aşteptările noastre.
The tornado is heading for the Tornada se îndreaptă spre centrul
centre of the region. regiunii.
Excuse me, do you know what time Mă scuzaţi, ştiţi la ce oră începe filmul?
the film begins?
Shall I help you? Să te ajut?
What shall I do about it? Ce să fac în privinţa asta?
Is it all right if I go out for a smoke? Pot să ies afară la o ţigară?
I don’t think I can come with you. Nu cred că pot să vin cu tine.
I’m sorry to let you down. Îmi pare rău că te-am dezamăgit.
Excuse, could you tell me how to get to Mă scuzaţi, îmi puteţi spune cum să
the city centre? ajung în centrul oraşului?

PART B: Exercises
Exerciţii

1. a. Translate the following questions into English.


Tradu următoarele întrebări în limba engleză.

a. Dacă ţi-ai putea schimba slujba, ce ai face?


b. Dacă ai putea schimba ceva în viaţa ta, ce ai schimba?
c. Dacă ai fi căsătorită şi un fost iubit te-ar invita la cină, ce ai face?
d. Dacă ai câştiga la loterie, ce ai face cu banii?
e. Dacă ar fi ziua ta de naştere, ce cadou ai vrea?

b. Answer the questions by using If


Răspunde la întrebările formate utilizând If.

e.g. If you could change your job, what would you do?
If I could change my job, I would be a pilot.

2. Finish the sentences using your own ideas.


Continuă propoziţiile, folosind propriile idei.

e.g. If I had more money, I ___would travel around the world. _______________.

a. If I had money, I _____________________________________________.


b. If I could speak Chinese, I _____________________________________.
c. If I were younger, I __________________________________________.
d. If I had more free time, I ______________________________________.

Engleza in 24 Zile – Oana Ciurea 252


e. If I could sing, I _____________________________________________.
f. If I were older, I _____________________________________________.
g. If I could drive, I ____________________________________________.
h. If I ___________________, I __________________________________.

3. Think about three superstitions, then make up sentences using If.


Gândeşte-te la trei superstiţii, apoi formează propoziţii utilizând If.

e.g. black cat


If a black cat crosses your way, go three steps back.

4. a. Read the dialogues below.


Citeşte dialogurile de mai jos.

Mark: If I pass the exam, can I have a new pair of Doc Martens? And a CD? And …
Laura: If you spent less time thinking about clothes and music and more time on
your schoolwork, I’d be a lot happier.

b. Translate the dialogue into Romanian.


Tradu dialogul în limba română.

c. Translate the following dialogue into English.


Tradu următorul dialog în limba engleză.

Paul: Acesta este foarte drăguţ. Dacă aş avea mai mulţi bani, aş purta costume Hugo
Boss tot timpul.
Chris: Dacă îţi place, de ce nu-l cumperi? Îţi stă grozav.

5. Say it in English.
Spune în limba engleză.

a. Îmi doresc să nu-l fi întâlnit.


b. De-aş fi spus adevărul despre vârsta mea.
c. Dacă i-aş fi spus câţi ani am, m-ar fi părăsit.
d. De nu i-aş fi spus despre experienţa mea îngrozitoare.
e. Dacă aş fi bărbat, diferenţa de vârstă nu ar fi o problemă.
f. Dacă nu l-aş fi întâlnit, nu aş fi fericită acum.

6. Use the given words and If to make up First Conditional sentences.


Foloseşte cuvintele date şi If pentru a forma fraze cu First Conditional.

e.g. his / mobile phone / ring / again / I go / mad


If his mobile phone rings again I’ll go mad.

a. I / ask / him / switch it off / it / ring / again.


b. I / speak to / him / you / like

Engleza in 24 Zile – Oana Ciurea 253


c. what / we / do / he / refuse ?
d. he / say ‘No’ / we / have to / change / seats
e. why / he / not move / it / cause / problem?
f. why / he / come / cinema / he / want / speak / friends ?
g. he / have / so many / friends / why / he / sit / all alone ?
h. I / ever / buy / mobile phone / I / switch / off / cinema

7. Complete the sentences with the correct form of the verb in brackets.
Completează propoziţiile cu forma potrivită a verbului din paranteză.

e.g. We _will get__ (get) married in the spring if you like.

a. Let’s get married as soon as we _________ (have) a bit more money.


b. If you don’t work harder, you ________ (never get) the promotion you
want.
c. I ___________ (not have) so much time to spend with you if I get
promoted.
d. Nothing is going to happen until you __________ (make) up your mind
what you want.
e. If I _________ (not make) up my mind yet, it’s because I’m thinking of
you.
f. I’ll leave you unless you ________ (start) being a little more considerate.
g. If I say ‘I love you’, ________ (you / change) your mind?
h. If you love me so much, why ________ (you / not phone) me yesterday?

8. a. Imagine you are coming back from a party and you found yourself in the
following situations. Rephrase what you are saying using I wish or If only.
Imaginează-ţi că te întorci acasă de la o petrecere şi eşti pus în următoarele
situaţii. Reformulează ceea ce spui folosind I wish sau If only.

e.g. Why didn’t I stop at the traffic light?


I wish I had stopped at the traffic lights.

a. It’s a pity the police saw me.


I wish ___________________________________________________________.
b. I shouldn’t have drunk so much at the party.
If only I __________________________________________________________.
c. Why didn’t I leave my car at the party?
I wish ___________________________________________________________.
d. I could have asked someone to give me a lift home.
If only I __________________________________________________________.
e. Or I could have called a taxi!
If only I __________________________________________________________.
f. Why on earth did I choose this stupid fish costume!
I wish ____________________________________________________________.
g. I should have changed before leaving the party!

Engleza in 24 Zile – Oana Ciurea 254


If only I __________________________________________________________.
h. It’s a pity I went to the party!
I wish ___________________________________________________________.

b. Now think about how the next morning after the party would look like.
Put the verbs in brackets in the correct tense.
Acum imaginează-ţi dimineaţa de după seara petrecerii. Pune verbele din
paranteză la timpul potrivit.

a. If I _hadn’t gone__ (not go) to the party, I __wouldn’t be__ in prison now!
b. If I ___________ (think) about it more carefully, I ___________ (choose)
another costume.
c. I ____________ (leave) my car at home if I _________ (choose) another
costume
d. If I ____________ (feel) less embarrassed at the party, I ___________
(drink) less.
e. My car ___________ (still be) outside the party if I __________ (take) a
taxi.
f. If I ____________ (not jump) the red light, the police __________ (not
stop) me.
g. I __________ (be) happy sleeping in my bed if I _________ (not be)
arrested.
h. If none of this _______________ (happen), I _________ (feel) much
happier.

9. Translate the sentences into EnglishI.


Tradu în limba engleză.

a. Te superi dacă te întreb dacă ai mai văzut acest film? Cum se termină?
b. Te deranjează dacă te întreb câţi ani ai studiat limba engleză?
c. Dacă nu vrei, nu trebuie să răspunzi la această întrebare.
d. Ce facem dacă nu înţelegem întrebările?
e. Dacă nu te interesează propunerea mea, voi vorbi cu altcineva despre asta.
f. De nu aş fi uitat umbrela acasă!
g. Îmi doresc să te fi cunoscut mai devreme.
h. Dacă nu am fi plecat de acasă devreme, am fi pierdut trenul.
i. De-aş putea să-mi amintesc numele lui.

10. You want to repeat what you have been told two weeks ago in a different
place. Rewrite the sentences in Reported Speech and don’t forget to change
the pronouns and the time and place expressions.
Vrei să repeţi ceea ce ţi s-a spus acum două săptămâni într-un alt loc. Rescrie
propoziţiile la Reported Speech şi nu uita să schimbi pronumele şi expresiile de
timp şi loc acolo unde este nevoie.

Engleza in 24 Zile – Oana Ciurea 255


e.g. They said, "This is our book."
They said __that was their book__.

a. She said, "I went to the cinema yesterday."


She said __________________________________________________________
b. He said, "I am writing a test for tomorrow."
He said ___________________________________________________________
c. You said, "I will do this for him."
You said __________________________________________________________
d. She said, "I am not hungry now."
She said __________________________________________________________
e. They said, "We have never been here before."
They said _________________________________________________________
f. They said, "We were in London last week."
They said _________________________________________________________
g. He said, "I will have finished this paper by tomorrow."
He said ___________________________________________________________
h. He said, "They won't sleep."
He said __________________________________________________________
i. She said, "It is very quiet here."
She said __________________________________________________________

11. Complete the sentences in Reportetd Speech. Pay attention to tense and
pronoun change.
Completează propoziţiile la Reported Speech. Ţine cont de schimbarea timpurilor
verbale şi a pronumelor.

a. "What's the time?" he asked.


He wanted to know ____________________________________________________
b. "When will we meet again?" she asked me.
She asked me __________________________________________________________
c. "Are you crazy?" she asked him.
She asked him _________________________________________________________
d. "Where did they live?" he asked.
He wanted to know _____________________________________________________
e. "Will you be at the party?" he asked her.
He asked her __________________________________________________________
f. "Can you meet me at the station?" she asked me.
She asked me __________________________________________________________
g. "Who knows the answer?" the teacher asked.
The teacher wanted to know ______________________________________________
h. "Why don't you help me?" she asked him.
She wanted to know _____________________________________________________
i. "Did you see that car?" he asked me.
He asked me ___________________________________________________________
j. "Have you tidied up your room?" the mother asked the twins.

Engleza in 24 Zile – Oana Ciurea 256


The mother asked the twins _______________________________________________

12. Complete these sentences with say / said or tell / told.


Completează aceste propoziţii cu say / said sau tell / told.

a. She __________ me she was having second thoughts about our relationship.
b. Why didn’t you ________ me you were jealous?
c. What will people ________ if I put green streaks in my hair?
d. My parents _________ that I should be more ambitious.
e. The children were __________ to apologize.
f. I promised to keep it a secret, so I can’t _________ anything.
g. What does it _________ on the poster?
h. How old were you when you learnt to ________ the time?
i. I didn’t want to ____________ the truth, so I ___________ a lie.

13. Rewrite each sentence in reported speech, beginning as asked.


Rescrie fiecare propoziţie în vorbire indirectă, începând aşa cum ţi se cere.

a. ‘I won’t be there because I’m having a party, ‘ said Lucy.


Lucy told us that she __wouldn’t be there because she was having a party___.
b. ‘I’ve lost the map and I don’t know the way,’ said Jack.
Jack told me that he _______________________________________________.
c. ‘When I finish the book, I’m going to watch television,’ said Jessica.
Jessica said that when _____________________________________________.
d. ‘I’m doing some business with him but I don’t know him very well,’ said Mike.
Mike said that he ________________________________________________.
e. ‘I got up late and I missed the bus,’ said Richard.
Richard said that he ______________________________________________.

14. a. Say it in English.


Spune în limba engleză.

a. Fiona m-a întrebat dacă merg la şcoală.


b. David a întrebat-o pe mama lui dacă va veni acasă.
c. Peter ne-a întrebat dacă am fost vreodată în Ungaria.
d. Costas m-a întrebat dacă am multe fotografii din vacanţa mea în Turcia.
e. Maria a întrebat poliţistul unde este muzeul.
f. Dora a întrebat-o pe sora ei dacă i-a hrănit peştele.

b. Put the sentences that you translated in direct speech.


Trece propoziţiile traduse la vorbirea directă.

e.g. Fiona m-a întrebat dacă merg la şcoală.


Fiona asked me if I was going to school.
‘Are you going to school?’ Fiona asked me.

Engleza in 24 Zile – Oana Ciurea 257


15. a. Read the dialog below. Then put it in reported speech.
Citeşte dialogul de mai jos. Apoi trece-l la vorbirea indirectă.

Elaine arrives back from work…


Elaine: What a day! The traffic was worse than ever.
Linda: Sit down! Do you want some juice?
Elaine: Oh, thank you Linda. I’m worn out.
Benny: Why? Have you had a busy day?
Elaine: Yes, I’ve been shopping with Ann. She asked me to help her choose her
wedding dress.
Linda: Did you have any luck?
Elaine: Yes, finally. You should see her, Benny. She looks gorgeous.
Benny: Oh… good… I’ve got to go out… See you later.

16. a. Complete the sentences in Reported Speech.


Completează propoziţiile la Reported Speech.

a. "I was very tired," she said.


She said ___________________________________________
b. "Be careful, Ben," she said.
She told Ben _______________________________________
c. "I will get myself a drink," she says.
She says __________________________________________
d. "Why haven't you phoned me?" he asked me.
He wondered _______________________________________
e. "I cannot drive them home," he said.
He said ___________________________________________
f. "Peter, do you prefer tea or coffee?" she says.
She asks Peter ______________________________________
g. "Where did you spend your holidays last year?" she asked me.
She asked me ______________________________________
h. He said, "Don't go too far."
He advised her _______________________________________
i. "Have you been shopping?" he asked us.
He wanted to know ___________________________________
j. "Don't make so much noise," he says.
He asks us ___________________________________________

17. Rewrite the sentences in Reported Speech and don’t forget to change the
pronoun and the time and place expressions where necessary.
Rescrie propoziţiile la Reported Speech şi nu uita să schimbi pronumele şi
expresiile de timp şi loc acolo unde este nevoie.

a. She said, "I am reading."


She said that __she was reading __.

Engleza in 24 Zile – Oana Ciurea 258


b. They said, "We are busy."
They said that _______________________________________________________
c. He said, "I know a better restaurant."
He said that ________________________________________________________
d. She said, "I woke up early."
She said that ________________________________________________________
e. He said, "I will ring her."
He said that ________________________________________________________
f. They said, "We have just arrived."
They said that _______________________________________________________
g. He said, "I will clean the car."
He said that ________________________________________________________
h. She said, "I did not say that."
She said that ________________________________________________________
i. She said, "I don't know where my shoes are."
She said that ________________________________________________________
j. He said: "I won't tell anyone."
He said that _________________________________________________________

18. a. Translate into English.


Tradu în limba engleză.

a. “Tocmai te-am sunat, dar nu mi-ai răspuns”, i-a spus mama lui Tom.
b. “Ce film ai văzut ieri?” m-a întrebat Peter.
c. “Am vizitat acest castel acum doi ani,” le-am spus prietenilor mei.
d. “Am fost cu prietenii mei într-o excursie, “ ne-a spus John.
e. “Fiul meu nu s-a întors încă,” mi-a spus Dna Keith.
f. “Niciodată nu l-am crezut”, mi-ai spus tu.
g. “De cât timp eşti aici, “ a vrut să ştie poliţistul.
h. “Ai auzit despre accidentul de azi-noapte?”, m-a întrebat fratele meu.
i. “Mi-am pierdut cheile şi nu pot să intru în casă”, i-a spus Maria soţului său.

b. Transform the sentences in Reported Speech.


Transformă propoziţiile la Reported Speech.

19. Retell the following dialogue to a friend.


Repovesteşte unui prieten dialogul următor.

‘What’s the time?’ Peter asked mother.


‘It will be 7 soon. Have you finished your breakfast, children?’
‘Yes, we finished it five minutes ago,’ Peter answered.
‘Don’t forget to take this book to the library today. And hurry to school now!’
mother advised her children.
‘Let’s take a bus,’ Mary suggested, ‘or we will be late for school.’
‘Let’s!’

Engleza in 24 Zile – Oana Ciurea 259


20. a. Put the following sentences in Reported Speech.
Trece la Reported Speech următoarele propoziţii.

a. ‘What will you say to her now?’ Dorothy asked me.


b. ‘Read the instructions carefully,’ the clerk advised me.
c. ‘It’s difficult to say who is right,’ Paul said to his sister.
d. ‘Don’t tell them anything about this,’ I advised Mary.
e. ‘Will she have enough money to buy that house?’ I wondered.
f. ‘Did you find them in the classroom,’ I asked Tom.
g. ‘Does your mother know that you are here?’ I asked my son’s friend.
h. ‘My goodness! I’ve lost my gloves!’ she noticed.
i. ‘I will read the book if she gives it to me,’ I explained to him.
j. ‘Where are your friends going now?’ I asked Helen.

21. a. Say it in English.


Spune în limba engleză.

a. “Hai să-i spunem secretul chiar acum!” a sugerat Dan.


b. “Ai fost vreodată în South Africa?” Robert l-a întrebat pe prietenul lui.
c. “Câţi fraţi ai?” m-a întrebat Maria.
d. “La revedere! Ne vedem în curând!” mi-a spus ea.
e. “Pot să merg cu tine la cinema mâine?” Brian a întrebat-o pe sora lui.
f. “Ajută-mă, te rog!” mi-a spus el.
g. “Îţi place rochia mea?” Katy a întrebat-o pe sora ei.
h. “Puteţi să-mi arătaţi drumul către bancă?” am rugat-o pe bătrânică.
i. “Salută-i pe părinţii tăi!”, i-am spus Juliei.
j. “Ce zici dacă mergem la pescuit mâine?” a sugerat George.

b. Put the sentences that you translated in Reported Speech.


Trece propoziţiile traduse la Reported Speech.

22. Complete each sentence using the Fist Conditional or the Second Conditional.
Completează fiecare propoziţie utilizând First Conditional sau Second
Conditional.

i. If I (have) __had__ arms five metres long, I (be able) __would be able__
to reach the top of the shelf.
j. Don’t worry, you’ve just got a cold. If you (take) ___________ an aspirin,
you (feel) _________ better.
k. Vegetarians believe that if nobody (eat) __________ meat, everyone (live)
__________ longer.
l. If I (become) ____________ a famous actor, I (buy) ______________ my
parents an enormous house.
m. It says ‘No Parking’. If you (leave) ___________ the car here, the police
(give) _____________ you a parking fine.

Engleza in 24 Zile – Oana Ciurea 260


n. It’s not far. If you (go) ___________ this way, you (reach) ____________
the station in 5 minutes.
o. If people (use) ___________ bikes instead of cars, there (not be)
___________ so much pollution.
p. Actually, Maxi is a friendly dog. If you (touch) ___________ him, he (not
bite) ________________ you.
q. If you (lend) _____________ me your books, I (give) _________ them
back to you at the end of the week.
r. If you (own) a pet snake, your friends (not visit) _______________ you
anymore!

23. Answer the following questions.


Răspunde la următoarele întrebări.
a. What would you do if you had wings?
__________________________________________________________________
b. What would you do if you were me?
__________________________________________________________________
c. How would you have felt if I had talked to you like that?
__________________________________________________________________
d. What would you do if you had a bike?
__________________________________________________________________
e. What would you do if you were rich?
__________________________________________________________________
f. What would you have said if I had asked Jim to come with us on that trip?
__________________________________________________________________
g. What would you do if you owned a robot?
__________________________________________________________________

24. Say it in English.


Spune în limba engleză.

a. Dacă ai terminat de mâncat, poţi merge în camera ta.


b. Dacă nu ai terminat de scris raportul, nu poţi merge la prânz.
c. Se va supăra pe tine dacă îi spui acest lucru.
d. Îţi voi cumpăra o îngheţată dacă eşti cuminte.
e. Dacă ai nevoie de ajutor, sună-mă!

25. a. Explain the following sayings by rephrasing them into a conditional.


Explică proverbele următoare reformulându-le printr-un condiţional.

e.g. Easy come, easy go.


If something comes easily, it goes easily.

a. You snooze, you loose.


b. No pain, no gain.
c. When the cat’s away, the mice will play.

Engleza in 24 Zile – Oana Ciurea 261


d. Many hands make light work.
e. An apple a day keeps the doctor away.
f. Strike while the iron is hot.
g. Too many cooks spoil the broth.

b. Find the Romanian correspondents for these sayings.


Găseşte corespondentele acestor proverbe în limba română.

26. a. Complete the following texts using if, unless or when.


Completează textele următoare folosind if, unless sau when.

a. ‘We’ll go to the beach tomorrow ________ it rains.’


‘________ we arrive, let’s have a picnic.’
‘________ it’s a little cloudy , we could go for a walk instead of sunbathing.’
b. ‘Call me on my mobile _____ you’re going to be late.’
‘Let’s find some time tomorrow ________ we can talk.’
‘I’ll see you tomorrow _______ you call to cancel.’
c. ‘We’ll have to get a bigger car _____ the baby is born.’
‘_____ we’re lucky, my parents might give us their old one.’
‘They won’t help _______ you finally tell them you’re pregnant.
d. ‘I’d like to live abroad ______ I retire. I’d like to buy a house near the sea _____ I
have enough money. But ______ I start saving now, I’ll never be able to afford it.

b. Translate the texts into Romanian.


Tradu textele în limba română.

27. Complete these sentences with an appropriate form of the verb in brackets.
Completează aceste propoziţii cu forma potrivită a verbului din paranteză.

a. If this were a hotter country, we __would need__ (need) air-conditioning.


b. If my alarm clock was working properly, I _______________ (not oversleep) this
morning.
c. If I hadn’t missed the bus, we ________________ (not arrive) so late.
d. I would have helped you if I _________________(not be) so busy at the moment.
e. If I hadn’t spent so much on our holiday, we _______________ (run out of)
money now.
f. You wouldn’t be feeling so ill if you _______________ (not eat) so much last
night.

28. Translate into English.


Tradu în limba engleză.

a. Nu aş îmbrăca această haină dacă aş fi în locul tău. Este demodată.


b. Dacă nu îţi place, de ce ai cumpărat-o?
c. Nu aş fi cumpărat-o dacă tu nu mi-ai fi spus că îţi place.
d. Dacă tu nu ai de gând să o porţi, mie mi-ar plăcea să o am.

Engleza in 24 Zile – Oana Ciurea 262


e. Dacă aş pierde câteva kilograme, cred că mi-ar fi bună.
f. Dacă te răzgândeşti, dă-mi de ştire.
g. Când plec de la serviciu, de obicei merg la sală.
h. Prietena mea urăşte televizorul. Crede că este o pierdere de vreme. Când se uită la
televizor preferă să urmărească documentare sau ştiri.
i. Vom ţine legătura prin e-mail. Dacă voi ajunge târziu acasă, îţi voi scrie înapoi.
j. Dacă aş avea bani suficienţi aş călători în jurul lumii.
k. Îmi pare rău, nu am ştiut că eşti alergic la ciocolată. Dacă aş fi ştiut, aş fi gpregătit
un tort cu vanilie.
l. Dacă aş fi în locul tău aş accepta această slujbă.

Engleza in 24 Zile – Oana Ciurea 263


ANSWER KEY
RĂSPUNSURI

LESSON 1
The alphabet
Exercises
1a. 1-OK; 2-USA; 3-UK; 4-NYC; 5-CIA; 6. VIP.
2. /i:/ B C D _E_ G P T V
/eǺ/ _A_ H J K
/u:/ Q _U_ W
/aǺ/ _I_ Y
/ǩu/ _O_
/ǡ:/ _R_

LESSON 2
Reading & Listening exercise: At the reception desk
4. Recepţioner: Bună dimineaţa! Bine aţi venit la Şcoala de Limba Engleză din
Londra. Cum vă numiţi?
Student: Robert.
Recepţioner: Puteţi spune pe litere, vă rog?
Student: R-O-B-E-R-T
Recepţioner: Şi numele dumneavoastră de familie?
Student: Tusane.
Recepţioner: Îmi pare rău, puteţi repeta?
Student: Tusane, T-U-S-A-N-E
Recepţioner: Mulţumesc.
Student: Cu plăcere. La revedere.

Grammar box: TO BE (1)


Exercises
1a. a. is; b. they; c. are; d. is; e. they; f. I; g. is; h. is; i. am, are
2a. a-4; b-2; c-1; d-3

Grammar box: TO BE (2)


Exercises
1a. a. is; b. are; c. is; d. are; e. is; f. are; g. am
1b. a. Este familia mea.; b. Ei sunt părinţii mei.; c. Lucy este englezoaică.; d. Noi suntem
în grădină.; e. Este cartea mea.; f. Maria şi Anna sunt studente.; g. Eu sunt fericit/ă.
2a. a. It isn’t hot today.; b. I’m not at home.; c. My friends aren’t here.; d. You aren’t a
teacher.; e. We aren’t at the cinema.; f. It isn’t difficult.; g. Katty isn’t happy.
2b. a. Astăzi nu este cald.; b. Nu sunt acasă.; c. Prietenii mei nu sunt aici.; d. Tu nu eşti
profesor.; e. Noi nu suntem la cinematograf.; f. Nu este greu.; g. Katty nu este fericită.
3a. a. Am I late?; b. Are you ill?; c. Are we right?; d. Is he fifteen?; e. Is it cold?; f. Is the
school in this street?; g. Are my books in the bag?

Engleza in 24 Zile – Oana Ciurea 264


3b. a. Am întârziat?; b. Eşti bolnav?; c. Avem dreptate?; d. Are el cincisprezece ani.; e.
Este frig?; f. Este şcoala pe această stradă?; g. Sunt cărţile mele în geantă?

Useful expressions box: Numbers


Exercises
1. a. How old is your brother?; b. How old is your sister?; c. How old is your car?; d.
How old are your parents?; e. How old are you?; f. How old is your mobile phone?; g.
How old are your children?; h. How old is your computer?

2. a. How old are you? I’m 20.; b. How old is he? He is 18.; c. How old is she? She is 8. ;
d. How old are you? We are 5 and 6 years old.; e. How old are your children? They are 7
and 9 years old.; f. How old is your car? It’s ten years old.; g. How old is your phone? It’s
two years old.; h. How old is your house? It’s 30 years old.

Useful expressions box: Countries and Nationalities


Exercises
1. a. Yes, she is. She is German.; b. No, she isn’t. She is from Spain, she is Spanish.; c.
Yes, he is. He is Polish.; d. Yes, they are. They are Brazilian.; e. No, I’m not. I’m from
Romania. I’m Romanian.; f. Yes, we are. We are Italian.
2. a. Where are you from? I’m from France. I’m French.; b. He is Italian.; c. She is
Canadian.; d. We are German.; e. They are from Japan. They are Japanese.; f. Is Maria
from Spain? Yes, she is. ; g. Is Leon from Brazil? No, he isn’t. Leon is American.; h.
They are Polish.; i. Are you from Romania? Yes, I am.; j. Are they from China? No, they
aren’t. They are not Chinese. They are Japanese.

Grammar box: The articles a/an


Exercises
1a. an artist; a shop assistant; an athlete; an alpinist; a translator; an engineer; an
economist; an architect; a musician; a manager; a painter; a model; a lawyer; a teacher, a
taxi driver.
1c. artist/ă; vânzător/oare; atlet/ă; alpinist/ă; traducător/oare; inginer/ă; economist/ă;
architect; musician; director/oare; pictor/iţă; model; avocat; profesor/oară; şofer de taxi.
2. a. I’m an architect.; b. I’m a teacher.; c. They are pilots.; d. What are you? I am an
engineer.; e. What is she? She is a translator.; f. They are teachers.; g. You are an
economist.; h. We are artist.; i. Hello! I’m Joan. I’m 20 years old. I’m a shop assistant.; j.
Hello! I’m Christian. I’m 19 years old. I’m a student.
3. (suggestion) a. I’m a taxi driver.; b. He is an economist.; c. She is a teacher.; d. They
are firefighters.; e. Yes, she is.; f. No, he isn’t.; g. Yes, they are.; h. I’m 21.

LESSON 3
Useful expressions box: This / That
Exercises
1. a. this; b. that; c. these; d. those; e. that; f. those; g. this; h. these
2. a. This is my brother.; b. This is my sister.; c. These are my parents.; d. These are my
books.; e. This chair is new.; f. This house is yellow.; g. That painting is new.; h. That car
is red.; i. Those are my children.

Engleza in 24 Zile – Oana Ciurea 265


Grammar box: Plural Nouns
Exercises
1a. maps; queens; monks; benches; teachers; boxes; girls; writers; adults; potatoes;
houses; cities; chairs; watches; rooms; oranges; husbands; dishes; mothers; mouths;
bushes; waves; days; passengers.
1c. mape; regine; călugări; bănci; profesori; cutii; fete; scriitori; adulţi; cartofi; case;
oraşe; scaune; ceasuri; camere; portocale; soţi; vase; mame; guri; boscheţi; valuri; zile;
pasageri.
2. a. It’s a bag.; b. It’s a computer.; c. They’re books.; d. They’re pens.; e. They are keys.;
f. It’s a mobile phone.; g. It’s a passport.; h. It’s a camera.

Grammar box: Possessive


Exercises
1. a. ‘s; b. ‘s; c. ‘s, their, her; d. ‘; e. your; f. our; your; g. their; h. of; i. my; j. ‘s, their,
his; k. its; l. of
2. a. Aceea este cartea lui Sam?; b. Syrup este pisica surorii mele.; c. Mike şi Paul sunt
fraţii lui Pat. Ea este sora lor. Ei sunt fraţii ei.; d. Tatăl fetelor este acasă.; e. Tu faci 18
ani astăzi. Acesta este cadoul tău.; f. Ne este foame. Acestea sunt sandvişurile noastre.
Nu sunt sandvişurile voastre.; g. Copiilor le este frig. Acestea sunt mănuţile lor?; h.
Paginile cărţii sunt galbene.; i. Sunt acasă Aceasta este casa mea.; j. Donna şi Clara sunt
surorile lui Danny. El este fratele lor. Ele sunt surorile lui. ; k. Papagalul nu este în
cameră. Este în colivia lui.; l. Blana ursului este maro.

Grammar box: Have got


Exercises
1. I have got (four brothers and one sister); I’ve got (four sisters-in-law); He has got
(three children); My next two brothers, Luke and Jamie, have both got (two children);
Luke has got (two girls); Jamie has got (one girl); They haven’t got (any boys); he has
not got (any children); Helen, my sister, and her husband Rob have not got (any
children); they have got (two cats and two dogs); My wife and I have got (one daughter);
She has got (a cat)

Useful expressions box: Prepositions of place


Exercises
1. a. on; b. in front of; c. behind; d. next to; e. under; f. in

Grammar box: There is / There are


Exercises
1. a. a; b. some; c. a; d. an; e. any; f. some; g. any; h. a; i. an; j. an
2. a. There are some books on the table.; b. There are some children in the garden.; c.
There are some babies in the bed.; d. There are some women inside the house.; e. There
are some men outside the house.; f. There are some chairs next to the table.; g. There are
some trees in front of the house.; h. There are some clocks on the wall.; i. There are some
dogs behind the tree.; j. There are some cats under the chair.

Engleza in 24 Zile – Oana Ciurea 266


3. a. Is there a theatre in your town? Yes, there is.; b. Are there any restaurants next your
office? Yes, there are.; c. Is there a museum in your town? No, there isn’t.; d. Are there
any bars next to your house? No, there aren’t.; e. Is there an airport in your city? Yes,
there is.; f. Are there any tourists at the zoo? Yes, there are.; g. There isn’t a lake in our
town.; h. There aren’t any stores in the city centre.; i. There are some trees in front of our
house.; j. There are some cats under the chair.
4.a. a. How many hours are there in a day?; b. How many grammes are there in a
kilogram?; c. How many players are there in a football team?; d. How many weeks are
there in a year?; e. How many weekends are there in this month?; f. How many letters are
there in your name?; g. How many colleagues are there in your office?; h. How many
months are there in a year?; i. How many children are there in your family?; j. How many
seconds are there in an hour?
4.b. a. There are 24 hours in a day.; b. There are 1 000 grammes in a kilogram.; c. There
are eleven players in a football team.; d. There are fifty-two weeks in a year.; e. There are
four weekends in this month.; f. (suggestion) There are six letters in my name.; g.
(suggestion) There are seven colleagues in my office.; h. There are twelve months in a
year.; i. (suggestion) There is one child in my family.; j. There are 360 seconds in an
hour.

LESSON 4
Reading & Listening exercise: SANDRA’S FREE TIME
Exercises
4. Sandra este actriţă. Iată ce face ea în timpul liber.
Intervievator: Sandra, ce faci sâmbăta? Te trezeşti târziu?
Sandra: Da. Vinerea noaptea mă duc de obicei la culcare târziu, aşa că sâmbăta
dimineaţa mă trezesc pe la 10.30, 11.
Intervievator: Şi ce faci de obicei dimineaţa?
Sandra: Nu foarte multe. Iau un mic dejun lung şi încet şi citesc ziarul. O sun pe
mama. De obicei mergem la cumpărături împreună. Îmi place să îmi fac
cumpărăturile de la piaţă.
Intervievator: Dar la prânz? Iei prânzul acasă?
Sandra: Nu. Îmi place să ies cu prietenii mei să iau prânzul. Cred că este foarte
important să petrec timp cu prietenii mei. Cu toţii suntem foarte ocupaţi.
Sâmbăta este o zi potrivită pentru a ne întâlni.
Intervievator: Şi după prânz, ce faci? Ai timp liber?
Sandra: Da. Întotdeauna fac yoga timp de o oră înainte să plec către teatru. Mă
ajută să mă relaxes.
Intervievator: La ce oră începe spectacolul?
Sandra: La şapte şi jumătate. De obicei merg la teatru pe la ora 5.
Intervievator: Şi ce faci după spectacol? Te duci la culcare?
Sandra: Nu! Întotdeauna am multă energie după spectacol.
Intervievator: Ş ice faci atunci?
Sandra: După ce iau cina, merg în club. Îmi place să dansez, merg cu câţiva dintre
ceilalţi actori din spectacol şi ne distrăm grozav.
5. is; is; does; do you do?; do you get up?; go to bed; get up; do you usually do; have,
read; phone; go; love; do you have?; like; think; it’s; have; is; do you do?; do you have?;

Engleza in 24 Zile – Oana Ciurea 267


I always do; go; helps; does the show start?; I usually go; do you do?; do you go?; have;
do you do; have; go; love; go; have.
6. go clubbing; do yoga; go shopping; spend time with friends.

Grammar box: Present Simple Tense


Exercises
1. a. do; don’t; b. do; don’t; c. do; don’t; d. do; don’t; e. I do; I don’t; f. they do; they
don’t
2. a. Where do you live?; b. Where do you work?; c. What languages do you speak?; d.
What food do you like?; e. What music do you like?; f. What sports do you like?
3a. at; at; at; in; In; with; on; at
3b. Mă trezesc la ora 7.00. Mă duc la serviciu la ora 9.00. Termin munca la ora 12. Nu
lucrez după-amiaza. Seara ies cu prietenii mei. Sâmbăta îmi place să merg la petreceri.
Tot la sfârşit de săptămână îmi place să joc tenis.
4a. eats; gets up; watches; goes; learns; washes; drinks; has; kisses; makes; works
4c. a. I drink tea in the morning, he drinks milk.; b. You work every day, he works at the
weekend.; c. He makes the bed in the morning, he makes the bed in the evening.; d. We
watch TV in the afternoon, our father watches TV in the evening.; e. The mother kisses
her child every night. You kiss him in the morning.; f. I have a new car, he has a new
bike.; g. You wash the dishes every morning, she washes the dishes at the weekend.; h.
They go to the theatre on Tuesday, she goes at the cinema on Thursday.; i. You learn
English, he learns German.; j. I eat icecream once a week, he eats icecream every day.; k.
We get up at 7 o’clock every morning, he gets up at 7 o’clock twice a week.

Grammar box: Frequency adverbs


Exercises
1a. a. How often do you eat chips?; b. How often do you drink wine?; c. How often do
you go to the gym?; d. How often do you go to the cinema?; e. How often do you eat
meat?; f. How often do you have a snack?
1b. (suggestion) a. I never eat chips.; b. I drink wine occasionally.; c. I go to the gym
twice a week.; d. I rarely go to the cinema.; e. I eat meat every day.; f. I have a snack
twice a day.
2. a. I go swimming every Saturday.; b. I usually get up at 6.30 a.m.; c. Frank goes to
work every morning.; d. Frank sometimes goes to work at the weekend, too.; e. Susan
goes shopping every Saturday.; f. We play football every week.; g. Jill eats potatoes
every day.; h. Paul and Jack go to the gym three times a week.; i. We never eat olives.; j.
They rarely eat at the restaurant.

LESSON 5
Reading & Listening exercise : WHAT ARE YOU DOING NOW?
4. Julie şi Sara sunt prietene bune. Julie o vizitează pe Sara.
Julie: Bună, Sara. Ce mai faci?
Sara: Bună! Sunt bine, mulţumesc. Intră!
Julie: Ce faci? Te uiţi la poze?
Sara: Da. Hai să ne uităm împreună.
Julie: Cine este aici?

Engleza in 24 Zile – Oana Ciurea 268


Sara: Este prietena mea, Helen. Urcăm pe munte în nordul Angliei. Şi acesta cu căciulă
este soţul ei, Mike. O ajută. Priveşte, poartă geci şi cizme. Brrr!
Julie: Şi aici cine e, Sue?
Sara: Ah, acolo e familia mea în grădină. Eu stau pe scaun, lângă fiica mea, Carol.
Ea stă lângă fiica ei, Bella. Iar aceia sunt ceilalţi copii ai lui Carol. Gina, cea în
rochie albă, şi Ross, în tricoul roşu. Se joacă cu Alan, soţul meu. El poartă teneşi.
Oh, îşi iubeşte nepoţii – pe toţi trei.
Julie: Este o poză reuşită cu tine, Sara.
Sara: Crezi?
Julie: Ah, da. Şi aici cine e? Ah, tot Carol.
Sara: Da, Carol şi Ben, soţul ei, iau cina într-un restaurant scump.
Julie: Cine este acesta care poartă un costum gri şi stă lângă Carol?
Sara: Ah, acela este Rod şi soţia lui, Linda. Vorbesc cu Ben. Lucrează împreună la
aceeaşi c ompanie. Uită-te la Ben, de obicei nu poartă costum, dar acum poartă.
Julie: Ai o familie minunată, Sara, şi fotografii grozave. Îmi plac.
5. is visiting; what are you doing? Are you looking? Are walking; he’s helping; they’re
wearing; I’m sitting; They’re playing; He’s wearing; are having; are talking; is wearing;

Grammar box: Present Continuous Tense


Exercises
1a. eating; listening; making; coming; singing; dancing; wearing; lying; running; raining.
2. (suggestion) a. They are eating sandwiches.; b. We are listening to music.; c. David
and his sister are making pancakes.; d. I am coming home.; e. She is singing in the
bathroom.; f. The boy is dancing.; g. Mother is wearing a red dress.; h. You are lying all
the time!; i. Me and my friends are running in the park every morning.; j. It is raining.

Useful expressions box: DO or MAKE / LISTEN TO


Exercises
1a. (suggestion) a. She is doing the washing.; b. She is making the bed.; c. I’m doing
some housework.; d. The children are listening to stories.; e. She is making breakfast.; f.
She is making tea.; g. We are doing our homework.; h. I am making dinner.; i. They are
listening to the news.; j. He is making a snowman.; k. I am doing my homework.; l. She
is listening to carols.; m. He is listening to the birds.
1b. a. Ce face mama ta?; b. Ce face soţia ta?; c. What are you doing?; d. What are the
children doing?; e. Ce face bunica?; f. Ce face sora ta?; g. Ce faceţi tu şi fratele tău?; h.
Ce faci?; i. Ce fac părinţii tăi?; j. Ce face Mike în grădină?; k. Ce faci tu în camera ta?; l.
Ce face sora ta în sufragerie?; m. Ce face fratele tău mai mic în curtea din spate?
2. a. I’m making dinner.; b. You are making the bed.; c. We are listening to our parents.;
d. We are playing volley on the beach.; e. The boys are playing football in the back yard.;
f. Anna is making coffee and her husband is making tea.; g. Mother is doing the
housework.; h. The girls are making breakfast.; i. My brother and I are playing tennis.; j.
You are making a phone call and your sister is listening to the news.

Useful expressions box: Clothes / Colours


Exercises

Engleza in 24 Zile – Oana Ciurea 269


1a. (suggestion) a. a red dress; b. black boots; c. a green hat; d. a brown jacket; e. blue
jeans; f. a white shirt; g. brown shoes; h. a red and white skirt; i. a yellow top; j. black
trousers; k. a pink T-shirt
1b. a. This woman is wearing a red dress.; b. That man is wearing black boots.; c. My
sister is wearing a green hat.; d. Your brother is wearing a brown jacket.; e. My children
are wearing blue jeans.; f. His father is wearing a white shirt.; g. These girls are wearing
brown shoes.; h. The little girls are wearing red and white skirts.; i. I am wearing a
yellow top.; j. You are wearing black trousers.; k. Grandfather is wearing a pink T-shirt.

REVISION 1-5
PART B: Exercises
1a. B,C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, X, Z; 1b. A, E, I, O, U; 1c. W, Y
2a. (suggestion) a. I’m Cleopatra.; b. I’m 28.; I’m from France. (I’m French); c. I’m a
stewardess.
2b. Who is she?; b. How old is she?; c. Where is she from?; d. What is she?
2c. She is a Gertrude.; b. She is 27.; c. She is from Germany.; d. She is a painter.
3. a. Yes, I am. / No, I’m not.; b. Yes, I have. / No, I haven’t.; c. Yes, it is. / No, it isn’t.;
d. Yes, I do. / No, I don’t.; e. Yes, he is. / No, he isn’t.; f. Yes, she is. / No, she isn’t.; g.
Yes, they are. / No, they aren’t.; h. Yes, I am. / No, I’m not.; i. Yes, she is. / No, she
isn’t.; j. Yes, he is. / No, he isn’t.
4a. a. take; b. is lying; c. is playing; d. do you get up; e. is raining; f. does he arrive; g. are
singing; h. stay; i. is learning; j. do you do
4b. a. Întotdeauna merg cu autobuzul la serviciu; b. Stella stă întinsă la soare acum.; c.
Ascultă! John cântă la chitară.; d. La ce oră te trezeşti dimineaţa?; e. Oh, nu! Iar plouă!; f.
La ce oră ajungi acasă? g. Copiii cântă un cântec nou.; h. La sfârşit de săptămână stăm
acasă.; i. În prezent ea învaţă să înoate.; Când faci curăţenie în casă?
5a. an, a, an, a, a, a.
5b. Joseph este inginer iar soţia lui, Joan este profesoară. Ei locuiesc în Leeds în Anglia.
El lucrează într-un birou, ea lucrează într-o şcoală. Joseph merge la serviciu cu maşina,
Joan merge pe jos la şcoală. Ei locuiesc într-un apartament în centrul oraşului.
Apartamentul este lângă staţia de autobuz şi magazine.
6a. a. He is Spanish.; b. You swim every morning.; c. She has got a new red car.; d. There
are six people in the house.; e. They live in London.; f. I’m writing a letter.; g. I like
music.; h. They are watching TV.; i. I go running in the park three times a week.; j. You
go shopping on Friday evening.
6b. a. He isn’t Spanish.; b. You don’t swim every morning.; c. She hasn’t got a new red
car.; d. There aren’t six people in the house.; e. They don’t live in London.; f. I’m not
writing a letter.; g. I don’t like music.; h. They aren’t watching TV.; i. I don’t go running
in the park three times a week.; j. You don’t go shopping on Friday evening.
6b. a. Is he Spanish? / Where is he from?; b. Do you swim every day? / How often do you
swim?; c. Has she got a new red car?; d. Are there six people in the house?; e. Where do
they live?; f. What are you doing?; g. Do you like music?; h. What are they doing?; i. Do
you go running in the park? / How amny time do you go running in the park?; j. When do
you go shopping?
7. a. I don’t; b. they are; c. he has; d. she doesn’t; e. he isn’t; f. they aren’t; g. she isn’t; h.
I do; i. they don’t; j. she does.

Engleza in 24 Zile – Oana Ciurea 270


8. a. I never drink coffee in the morning.; b. I sometimes go to work by car.; c. He is
always late.; d. I often listen to music.; e. Mother usually cooks in the evening.; f. You
rarely play tennis.; g. I don’t usually stay in hotels.
9. a. Where do you work?; b. What do you do at the weekend?; c. What is she doing?; d.
What time does she leave home?; e. How old is she?; f. What foreign languages do you
speak?; g. Where are they from?; h. Where are we going?; i. How often do you go to the
gym.
10a. a. any; b. a; c. any; d. a, some; e. some; f. a; g. any, a; h. some.
10b. a. Ai fraţi sau surori?; b. Este o canapea în sufragerie?; c. Sunt copii în grădină?; d.
Am un stilou şi nişte cărţi.; e. Sunt nişte jocuri video lângă televizor.; f. Are Gary o
maşină?; g. Nu sunt flori, dar este o plantă.; h. Sunt nişte mese şi scaune în sala de mese.
11. a. There aren’t any tomeatoes on the table.; b. Have you got any water?; c. There’s a
newspaper on the table.; d. I’ve got some sandwiches.; e. There are some lemons in the
fridge.; f. He has got an orange.
12. a. Harry lives in London.; b. Listen! Marry is singing!; c. The girls are making their
bed at the moment.; d. Where does Lee work?; e. Paula does the housework on Saturday
morning.; f. Sandy is wearing a red jacket today. She usually wears a black jacket.; g.
Peter smokes ten times a day.; h. We usually go on holiday in Portugal, but this year
we’re going to Spain.
13. a-3; b-1; c.-5; d-2; e-4.
14. a. I’m Nick. I’m fourteen. I’m American. I’m a student. She is my sister. She is
twelve. She is a student, too.; b. This is my family: my mother, my father, my brother and
my sister. We are happy.; c. She is Maria and he is John. They are friends. They are my
friends. We are engineers.; d. Who are you? Where are you from? Are you Romanian?
How old are you? What are you?
15. (suggestion) a. I’m Thomas.; b. I’m 29.; c. No, I’m not. I’m French.; d. I’m an
architect.
16a. pets, children, parents, people, wives, boys, families, teeth, skirts, feet.
16b. a. I have got one pet. It is a snake. / I have got two pets: a cat and a parrot.; b. I have
got one child. / I have got two children: a girl and a boy.; c. I have got two parents. / He
has got only a parent.; d. I have got three people in my living room.; e. I have got a
beautiful wife.; f. I’ve got two boys.; g. I’ve got a nice family.; h. The baby has got two
teeth.; i. I’ve got a new black skirt.; j. He has got two left feet.
17a. a. There is a book on the table.; b. There’s a woman in the house.; c. There’s a child
in the garden.; d. This woman is beautiful.; e. That man is friendly.; f. There’s a tree in
front of the house.; g. There’s a dog behind the tree.; h. There’s a cat under the table.; i.
There’s a baby on the bed.; j. There’s a park and church in the town.
17b. a. There are some books on the table.; b. There are some women in the house.; c.
There are some children in the garden.; d. These women are beautiful.; e. Those men are
friendly.; f. There are some trees in front of the house.; g. There are some dos behind the
tree.; h. There are some cats under the table.; i. There are two babies on the bed.; j.
Thereare two parks and three churches in the town.
18. a. Do you like Chinese food? Yes, I do.; b. We never eat late in our country.; c. How
often do you go shopping? I go shopping once a week.; d. He doesn’t spend time with his
friends.; e. Where do your parents live?; f. We play basketball on Saturdays.

Engleza in 24 Zile – Oana Ciurea 271


19. a. A boy is playing Play Station. His mother is giving him a ring.; b. That woman is
wearing a green skirt and a black blouse. Her husband is wearing a grey suit and a green
tie.; c. This boy is making a phone call and his sister is listening to the radion.; d. Mother
is making breakfast and father is making coffee and tea.; e. The children are making their
beds in their rooms.; f. I’m doing my homework.
20. (suggestion) a. I’m wearing a black suit.; b. I’m wearing jeans and a top.; c. I’m
wearing a sports costume and trainers.; d. I’m wearing my pyjamas.; e. I’m wearing large
trousers and boots.; f. I’m wearing a sports costume and trainers.; g. I’m wearing a red
swimming costume.

LESSON 6
Grammar box: Past Simple Tense – To Be
Exercises
1a. a. was; b. were; c. was; d. was; e. were; f. was; g. was; h. were
1c. a. Isabel a fost la şcoală marţi.; b. Acele bilete au fost scumpe.; c. Am fost la serviciu
sâmbătă dimineaţa.; d. Bruce a fost în Statele Unite.; e. Noi am fost fericiţi că am fost la
concert.; f. Era un film la televizor.; g. A fost cald ieri.; h. La concert erau 1.000 de
oameni.
1d. a. Isabel wasn’t at school on Tuesday.; b. Those tickets weren’t expensive.; c. I
wasn’t at work on Saturday morning.; d. Bruce wasn’t in the U.S.A.; e. We weren’t
happy to be at the concert.; f. There wasn’t a film on television.; g. It wasn’t hot
yesterday.; h. There weren’t 1,000 people at the concert.
2a. a. Were you born in the U.S.A.?; b. Were you at home on Sunday?; c. Was it cold
yesterday?; d. Were you and your friends at the cinema on Saturday?; e. Were you at
work yesterday?; f. Was your favourite film on television yesterday?
2b. a. Yes, I was. / No, I wasn’t.; b. Yes, I was. / No, I wasn’t.; c. Yes, it was. / No, it
wasn’t.; d. Yes, we were. / No, we weren’t.; e. Yes, I was. / No, I wasn’t.; f. Yes, it was. /
No, it wasn’t.
3. a. Where were you born?; b. When were you born?; c. When was your sister born?; d.
She was born in 1980.; e. We were born in 1983.; f. They were born in Romania.; g.
Where were they born?; h. I was born in 2001.

Useful expressions box: Months of the year / Dates


Exercises
1a. a.the twenty-fifth of October nineteen eighty-two.; b. the twenty-second of March
nineteen seventy-eight.; c. the twenty-fourth of November nineteen seventy-eight; d. the
first of May nineteen fifty-eight; e. the twenty-third of January nineteen-twenty; f. the
fifth of August two thousand and two; g. the eleventh of September twenty ten; h. the
twenty-first of December two thousand and eight; i. the sixth of October two thousand
and seven; j. the thirteenth of July eighteen seventy-three
2. 23/3 - 23rd March - the twenty-third of March; 2/12 – 2nd December – the second of
December; 15/10 – 15th October – the fifteenth of October; 10/5 – 10th May – the tenth of
May; 9/11 – 9th November – the ninth of November; 31/1 - 31st January – the thirty-first
of January
3a. a. When were you born?; b. When was your sister born?; c. When were your parents
born?; d. When was your friend born?

Engleza in 24 Zile – Oana Ciurea 272


3c. a. I was born on 25th October 1983.; b. My sister was born on 22nd March 1987.; c.
My parents were born in 1957.; d. My friend was born on 19th September 1979.

Grammar box: There was / There were


Exercises
1a. a. was; b. were; c. were; d. was; e. were; f. were; g. was; h. was
1b. a. There wasn’t a teddy bear on the night table.; b. There weren’t many tourists in the
city centre.; c. There weren’t many children in the park.; d. There wasn’t a green house in
that street.; e. There weren’t any old people in the queue.; f. There weren’t a lot of wild
animals at the parade.; g. There wasn’t an African lion at the zoo.; h. There wasn’t a good
movie on TV last night.
1c. a. Pe noptieră era un ursuleţ de pluş.; b. Erau mulţi turişti în centrul oraşului.; c. Erau
mulţi copii în parc.; d. Era o casă verde pe acea stradă.; e. Nu erau oameni bătrâni la
coadă.; f. Nu erau multe animale sălbatice la paradă.; g. Nu era un leu african la grădina
zoologică.; h. Nu era un film la televizor aseară.
2. a. There were books on the table.; b. Were there many tourists at the seaside?; c. There
was someone at the door!; d. There weren’t many cars in the car park.; e. There were
many benches in the park.; f. Was there anyone at the door?; g. Were there many people
at the concert?; h. There was one person in the queue.
3a. a. Was there a cat in the garden?; b. Were there many people in the office?; c. Was
there a train in the railway station?; d. Was there a girl at the office desk?; e. Were there
many children at the kindergarden?; f. Were there a lot of people at the match?; g. Was
there a nice house in the city centre?; h. Were there any nice people in the village?
3b. a. Yes, there was. / No, there wasn’t.; b. Yes, there were. / No, there weren’t.; c. Yes,
there was. / No, there wasn’t.; d. Yes, there was. / No, there wasn’t.; e. Yes, there were. /
No, there weren’t.; f. Yes, there were. / No, there weren’t.; g. Yes, there was. / No, there
wasn’t.; h. Yes, there were. / No, there weren’t

LESSON 7
Reading & Listening exercise: WHERE DID YOU GO ON YOUR LAST HOLIDAY?
5. Dragă Jim,
Îţi scriu pentru a-ţi spune despre vacanţa mea de vara aceasta. Am fost în Kenya timp de
trei săptămâni în iunie. Am fost cu familia mea şi ne-am distrat grozav.
Am călătorit cu avionul. A fost prima dată când am călătorit cu avionul, dar a fost bine.
Am ajuns acolo într-o dimineaţă însorită şi ne-am cazat într-un hotel mic dar foarte
drăguţ. Am petrecut toată după-amiaza la plajă. Începând e a doua zi, ne-am plimbat
foarte mult şi am făcut fotografii cu animale sălbatice şi peisaje. Totul era nou şi uimitor.
Am văzut elefanţi, lei şi girafe, dar nu am văzut crocodile. Locuitorii din Kenya ne-au
făcut vacanţa interesantă. Ne-au arătat o mulţime de lucruri noi şi obiceiuri ale locului.
Am întâlnit oameni foarte interesanţi şi ne-am împrietenit cu o familie cu doi copii. Ieri
le-am scris o scrisoare. Ne-a plăcut foarte mult vacanţa.
Dar tu? Unde ai fost în ultima ta vacanţă? Ce ai făcut? Cum a fost? Spune-mi totul!
Cu dragoste,
Laura

Engleza in 24 Zile – Oana Ciurea 273


6. went; went; had; travelled; travelled; was; arrived; stayed; spent; walked; took; was;
saw; didn’t see; made; showed; met; made; wrote; enjoyed; where did you go?; What did
you do? ; was;

Grammar box: Past Simple Tense


Exercises
1a. called; washed; dressed; walked; came back; had; watched; played; had; made.
1b. Ziua mea de ieri
Soţia mea m-a sunat la 7.00. M-am spălat şi m-am îmbrăcat foarte repede. Am mers pe
jos până la serviciu. După muncă, m-am întors acasă şi am luat prânzul cu familia. Apoi
m-am uitat la un film la televizor şi am jucat baschet cu copiii mei. Seara, am luat cina şi
am dat nişte telefoane.
2a. a. Tom watched TV all afternoon.; b. The bus stopped in the station.; c. We visited
this country last year.; d. Sue travelled by plane last summer.; e. They came to my party
and had a great time.; f. The children saw wild animals at the zoo.; g. We walked in the
park.; h. They arrived first at the airport.; i. You went on holiday in July.; j. They came
back home late.
2b. a. Tom didn’t watch TV all afternoon.; b. The bus didn’t stop in the station.; c. We
didn’t visit this country last year.; d. Sue didn’t travel by plane last summer.; e. They
didn’t come to my party and had a great time.; f. The children didn’t see wild animals at
the zoo.; g. We didn’t walk in the park.; h. They didn’t arrive first at the airport.; i. You
didn’t go on holiday in July.; j. They didn’t come back home late.
3a. a. Did Tom arrive home at 2.00?; b. Did Helen make a phone call?; c. Did Paul visit
France last year?; d. Did you walk in the park with your friends?; e. Did they have a good
time at the party?; f. Did they enjoy their holiday?; g. Did you travel by plane?
3b. a. Yes, he did. / No, he didn’t.; b. Yes, he did. / No, he didn’t.; c. Yes, he did. / No, he
didn’t.; d. Yes, he did. / No, he didn’t.; e. Yes, he did. / No, he didn’t.; f. Yes, he did. /
No, he didn’t.; g. Yes, he did. / No, he didn’t.
4a. began; brought; came; did; drank; found; flew; got; gave; went; had; knew; made;
met; ran; sent; stood; took; told; wore.

Grammar box: Used to / Would


Exercises
1. a. used to / would; b. used to / would; c. used to ; d. used to / would; e. used to ; f. used
to / would; g. used to / would; h. used to / would
2. a. I used to / would visit my friend twice a week.; b. I used to / would go out with my
friends at the weekend.; c. He used to be a good child.; d. He used to / would work a lot.;
e. They used to / would visit new countries every year when they were young.; f. We
used to have a big house but we sold it.; g. They used to / would work in this factory.; h.
You used to / would phone me every day.
3. a. Yes, I did. / No, I didn’t.; b. Yes, I did. / No, I didn’t.; c. Yes, they did. / No, they
didn’t.; d. Yes, he did. / No, he didn’t.; e. Yes, she did. / No, she didn’t.; f. Yes, you did. /
No, you didn’t.; g. Yes, it did. / No, it didn’t.; h. Yes, we did. / No, we didn’t.

LESSON 8
Grammar box: Past Continuous Tense

Engleza in 24 Zile – Oana Ciurea 274


Exercises
1a. a. Mother was cooking lunch.; b. You were driving the car.; c. I was helping father.;
d. We were crossing the street.; e. My sister was watching TV.; f. The boy was sleeping.;
g. The children were drawing.; h. You were making the bed.; i. The man was waiting in
front of the house.; j. You were buying fresh fruit.
1b. a. Mother wasn’t cooking lunch.; b. You weren’t driving the car.; c. I wasn’t helping
father.; d. We weren’t crossing the street.; e. My sister wasn’t watching TV.; f. The boy
wasn’t sleeping.; g. The children weren’t drawing.; h. You weren’t making the bed.; i.
The man wasn’t waiting in front of the house.; j. You weren’t buying fresh fruit.
1c. a. What was mother doing?; b. What were you doing?; c. What was I doing?; d. What
were we doing?; e. What was my sister doing?; f. What was the boy doing?; g. What
were the children doing?; h. What were you doing?; i. What was the man doing?; j. What
were you buying?
2. (suggestion) a. She was shopping.; b. I was helping my colleague with the report.; c. I
was having dinner.; d. We were talking about the pictures that we took last year in
Kenya.; e. My sister was looking after the baby.; f. The boy was playing football.; g. The
children were writing a letter to Santa Clause.; h. I was drinking coffee in the kitchen.; i.
The man was parking his car.; j. We were buying Christmas presents.
3. a. Father was reading a newspaper.; b. My brothers were watching a film.; c.
Grandfather was listening to the radio.; d. My two dogs were playing in the garden.; e.
The phone was ringing.; f. It was raining.; g. The cat was sleeping under the chair.; h. My
neighbours were repairing the fence.; i. Mother was planting flowers.; j. Jenny’s husband
was ringing at the door.
4. a. Tata citea un ziar.; b. Fraţii mei se uitau la un film.; c. Bunicul asculta la radio.; d.
Cei doi câini ai mei se jucau în grădină.; e. Telefonul suna.; f. Ploua.; g. Pisica dormea
sub scaun.; h. Vecinii mei reparau gardul.; i. Mama planta flori.; j. Soţul lui Jenny suna la
uşă.

Useful expressions box: The clock


Exercises
1a. a. It’s four o’clock.; b. It’s twenty to six.; c. It’s half past three.; d. It’s ten to eight.; e.
It’s ten past nine.; f. It’s quarter past ten.; g. It’s twenty past two.; h. It’s quarter to two.; i.
It’s twelve o’clock.; j. It’s half past eight.
2. 1-03.40; 2-05.15; 3-09.00 p.m.; 4-07.45; 5- 10.00 a.m.; 6-00.00; 7-07.25; 8-09.30; 9-
04.20
3. a. I was going home yesterday at about half past seven. I ran into my friend, Mike. He
was going shopping.; b. What were you doing yesterday evening at eight o’clock? I was
writing an e-mail. What about you? I was watching cartoons with my son.; c. What time
is it? It’s twenty past four.; d. What time was it when you were coming back from work?
It was quarter to seven.; e. When did you leave home? At quarter past seven in the
morning.; f. When did the plane land? At twenty past two.; g. What was your wife doing
when you arrived home? It was six o’clock and she was making dinner as usual.; h. What
were the children doing yesterday at ten o’clock. They were sleeping.; i. When did your
guest leave? They left at about eleven o’clock.; j. When did you come back home? At
midnight.

Engleza in 24 Zile – Oana Ciurea 275


Grammar box: Object pronoun
Exercises
1. 1-e-C; 2-a-B; 3-h-A; 4-f-H; 5-b-D; 6-c-G; 7-d-F; 8-g-E.
2. a. my, I, my; b. I, they; c. his, my; d. she, her; e. they, they, their; f. you, you, you,
your; g. we, our; h. they, their, them; i. her, she, him
3. a. I am Patricia. My name is Patricia. My friends call me Pat.; b. You have beautiful
children. Your children are beautiful. They love you.; c. He is an engineer. He loves his
job, and his colleagues admire him.; d. She has got two brothers. Her brothers are twins.
They love her.; e. It has got a long tail. Its tail is long and it plays with it.; f. We have a
big family. Our family is big. Everybody knows us.; g. You are our cousins. Your father
is our uncle. We visit you every summer.; h. They are colleagues. Their job isn’t difficult
and the company pays them well.; i. They have a sister. Their sister is little. She loves
them.

Reading & Listening exercise: HOW I MET MY HUSBAND


3. Past Simple şi Past Continuous; Past Simple – pentru a arăta acţiunea principală, Past
Continuous – pentru a arăta acţiunea secundară, cadru.
4a. when
4b. while
5. a. She met her husband while she was travelling round New Zeeland.; b. Some local
friends were with her on the tour.; c. She and her friends stopped in Christchurch.; d. Her
friends were shopping.; e. She went to look round an art gallery.; f. She was looking at a
sculpture.; g. The young man took the sculpture and put it into his backsack.; h. She
called the security guard because she thought the young man was trying to steal the
sculpture.; i. She felt embarrassed.; j. She felt embarrassed because she found out the
sculpture belonged to the young man.; k. Next they chatted about different things while
he was packing the sculpture.; l. They got married three months later.
6. L-am întâlnit pe soţul meu în timp ce călătoream prin Noua Zeelendaă. Eram într-un
tur prin sud cu nişte prieteni de acolo când ne-am oprit în Christchurch pentru câteva zile.
În timp ce prietenii mei făceau cumpărături, m-am dus să arunc o privire într-o galerie de
artă. Mă uitam la o sculptură când un bărbat tânăr a luat sculptura şi a pus-o în rucsacul
său. Am chemat paza deoarece am crezut că tânărul încerca să o fure. Am fost atât de
jenată când am aflat că scuptura aparţinea tânărului bărbat. Era sculptura lui. Din fericire,
nu s-a supărat şi, în timp ce o împacheta, am pălăvrăgit despre diverse lucruri. În cele din
urmă la invitat la o cafea. Ne-am căsătorit trei luni mai târziu.
7. (suggestion) a. Yes, I am. / No, I’m not.; b. I met my husband / wife at a party.; c. I
met my husband 10 years ago.; d. It was Saturday.; e. It was about 8 o’clock in the
evening.; f. We were drinking a cup of coffee.; g. We got married eight years ago.

LESSON 9
Grammar box: Future time
Exercises
1a. a. are going to fall; b. is going to rain; c. are going to hit that tree; d. is going to crash;
e. are going to miss
1b. a. Atenţie! O să cazi!; b. Cred că o să plouă.; c. Ai grijă! Ai să te loveşti de acel
copac!; d. Oh, doamne, cred că maşina se va izbi.; e. Grăbeşte-te, vom pierde trenul!

Engleza in 24 Zile – Oana Ciurea 276


2a. a. Are you going to buy; b. is not going to be; c. am going to buy; d. Is Helen going to
catch; e. is going to carry; f. are not going to get; g. is going to take; h. are you going to
visit; i. are we going to eat; j. am not going to give.
2b. a. Vă veţi cumpăra o casă nouă anul acesta?; b. Tom nu va deveni medic.; c. Eu îmi
voi cumpăra nişte pantofi noi.; d. Va prinde Helen trenul?; e. Cine mă va ajuta să car
bagajul?; f. Jim şi Diana nu se vor căsători.; g. Sam îşi va lua vacanţă.; h. La ce oră o să
mă vizitezi?; i. Unde vom mânca în seara aceasta?;j. Nu îi voi da un cadou lui Dave de
ziua lui.
3. a. Joe is going to buy a new computer next year.; b. We aren’t going to play tennis this
weekend.; c. Is Nick going to join the sports club?; d. Look out! That tree is going to fall.;
e. What are you going to do next summer?; f. Are you going to work hard this year?; g. I
am not going to buy a new car this year.; h. Tomorrow is going to snow.; i. Are Mike and
Pat going to make sandwiches for the party?
4a. a. will choose; b. won’t have; c. will be; d. will know; e. will like; f. will you give; g.
won’t be; h. will we see; i. will read; j. will win.
4b. a. Voi alege echipa săptămâna viitoare.; b. Nu vei avea mult timp să răspunzi la
întrebări.; c. Dl. Jones se va întoarce pe la 7.30.; d. Cred că Dennis va ştii răspunsurile.; e.
Sunt sigur că lui Jane îi va plăcea cadoul de ziua ei.; f. Ne veţi da temă vineri?; g. Mâine
nu vor fi ore (de curs).; h. Vă vom vedea mâine seară?; i. Mulţi oameni vor citi cartea ta.;
j. Cred că echipa noastră va câştiga meciul.
5. a I’m sure that tomorrow will be cold.; b. I expect we will win the match.; c. I think I
will leave now; it’s getting late.; d. I’m sure Jim will be late.; e. I expect we will finish
work quickly.; f. I’m sure you won’t have any problems.; g. I think you will have fun at
the party.; h. I imagine they won’t decide anything yet.; i. I don’t expect that the train will
be late.; j. I imagine you will cook dinner.
6a. a-5; b-3; c-2; d-4; e-6; f-1.
6b. a-5. Pa! – Pa, ne vedem mai târziu!; b-3. Dă-mi prăjitura aceea! – Nu ţi-o dau! Este a
mea!; c-2. Unde este tema ta? – O voi aduce mâine, promit!; d-4. Ce aţi dori să mâncaţi?
– Voi lua un sandviş, vă rog.; e-6. Unde ne vom întâlni? – Ne vedem în faţa
cinematografului.; f-1. Adu-ţi aminte să mă suni, te rog. – Nu-ţi face griji, nu voi uita!
7. I’ll have a big pizza.; I’ll see you tomorrow at 8.30.; I’ll buy the blue suit.; I won’t do
that!; I’ll give you the money back at the weekend.
8. a. I’m seeing the dentist at 4.30 on Saturday.; b. I’m staying home on Sunday.; c. I’m
playing basketball on Monday at 3 p.m.; d. I’m going shopping on Tuesday.; e. I’m
leaving to London on Wednesday.; f. I’m having a party on Thursday.; g. Jim and Carol
are coming to lunch on Friday.

Useful expressions box: So / Because


Exercises
Exerciţii
1a. a-C. I want to visit China next year so I’m going to save some money.; b-F. I haven’t
got a car because I’m too young.; c-D. I don’t see my family very often because they live
far from me.; d-E. I don’t feel very well so I’m not going to work today.; e-A. I’m going
to eat out this evening so I’m not having a big lunch today.; f-B. I live in the city centre
so I’m not having a big lunch today.

Engleza in 24 Zile – Oana Ciurea 277


1c. a. Vreau să vizitez China aşa că voi economisi nişte bani.; b. Nu am maşină pentru că
sunt prea tânăr.; c. Nu îmi văd familia foarte des pentru că locuiesc departe de mine.; d.
Nu mă simt foarte bine aşa că num erg astăzi la muncă.; e. Voi mânca în oraş în seara
aceasta aşa că cu nu voi mânca un prânz bogat astăzi.; f. Locuiesc în centrul oraşului aşa
că nu îmi place să merg până la serviciu cu mijloacele de transport în comun.

Useful expressions box: WH- Questions


Exercises
Exerciţii
1. (suggestion) a. I’m not going to spend much money.; b. I rarely eat fast food.; c. I’m
crying because I had a fight with my parents.; d. I’m going to cook fish.; e. I’m going to
leave in about two hours.; f. I’m going to spend it in the country side.; g. I’m going to
spend it with some friends from the U.S.A.; h. I’m going to stay here for two weeks.; i.
My office is not far from my home.; j. I’m listening to the news.
2a. a. far; b. many; c. often; d. long; e. sort; f. far; g. long; h. time; i. fast.
2c. a. Cât de departe este casa ta de biroul tău.; b. Câţi copii vin în oraşul tău în fiecare
an?; c. Cât de des mergi la serviciu cu maşina?; d. Cât timp îţi ia să ajungi la serviciu?; e.
Ce fel de peisaj vezi în drumul tău spre serviciu?; f. Cât de departe este casa ta de centrul
oraşului?; g. Cât timp îţi ia să ajungi la centrul comercial?; h. La ce oră te întorci acasă în
fiecare zi?; i. Cât de repede conduci?
3b. a. It isn’t very far. It’s about two kilometers.; b. About one million tourists.; c. I never
go to work by car. I always take the bus.; d. It takes me about half an hour.; e. I see the
park and a lake.; f. About three kilometers.; g. It takes me more than fourty minutes.; h. I
come back home at 7 o’clock every evening.; i. I drive quite fast.

LESSON 10
Grammar box: Can / Can’t
Exercises
1. (suggestion) a. can’t; b. can’t; c. can; d. can’t; e. can’t; f. can; g. can; h. can; i. can.
2a. a. Can you sing and dance?; b. Can they ride a motorbike.; c. Can he swim two
kilometers? ; d. Can Julia ski?; e. Can we speak English?; f. Can your dog see in the
dark?; g. Can your children play the piano?; h. Can she do circus tricks?; i. Can she type
on the computer?; j. Can your sister cook?
2b. a. Yes, I can. / No, I can’t.’ b. Yes, they can. / No, they can’t.; c. Yes, he can. / No, he
can’t.; d. Yes, she can. / No, she can’t.; e. Yes, we can. / No, we can’t.; f. Yes. it can. /
No, it can’t.; g. Yes, they can. / No, they can’t.; h. Yes, she can. / No, she can’t.; i. Yes,
she can. / No, she can’t.; j. Yes she can. / No, she can’t.
3. a. I can take a plane.; b. I can learn interesting things.; c. I can eat. ; d. I can watch a
play.; e. I can sleep.; f. I can buy books.; g. I can take a taxi.
4. a. Can I open the window?; b. Can I borrow a pen?; c. Can I watch a film?; d. Can I go
out with my friends?; e. Can I take the car?; f. Can I wear the new jeans?; g. Can I use the
new mobile phone?

Useful expressions box: Parts of the body


Exercises
1a. a. legs; b. hand; c. back; d. hair; e. nose; f. fingers; g. toes; h. neck

Engleza in 24 Zile – Oana Ciurea 278


1b. a. Caii au patru picioare.; b. Fetiţa o ţinea pe mama sa de mână.; c. Tony doarme
întotdeauna întins pe spate.; d. Gina are parul lung şi frumos.; e. Jack a răcit şi nasul lui
este roşu.; f. Anna nu poate scrie deoarece are două degete rupte.; g. Am cinci degete la
fiecare picior.; h. Girafa are gâtul foarte lung.
2. (suggestion) a. head; b. arm; c. throat; d. sick; e. toothache; f. well.
3. a. Peter can’t walk because he has got a broken leg.; b. David has a strong head ache.;
c. I can’t see because I have something in my eye.; d. I’ve got a cold and I have a soar
throat.; e. I had temperature, but I feel better now.; f. I have a toothache.; g. I can’t help
you because I have a broken arm.; h. I feel dizzy.; i. I’ve got fever.
4a. a. nod your head; b. stamp his feet; c. shrug your shoulders; d. click his fingers; e.
clap your hands; f. shake your head.

Useful expressions box: I would like to


Exercises
1. would like; would like; would; like; ‘d like; would; like; would; like; would; like.
2. a. Would you like; b. I’d like; c. Would you like; d. We’d like; e. I’d like.
3. a. I want to travel round the world.; b. I don’t want to get married.; c. I would like to
have three children.; d. I wouldn’t like to be famous.; e. I hope I’ll get / to get a good
job.; f. I would like a double room.; g. Would you like something for dessert?; h. Would
you like something to drink?; i. I would like some still water.; j. I wouldn’t like a house at
the seaside. I prefer the mountain.
4. Waiter: Are you ready to order?
Client: Yes. I would like a hot chocolate.
Waiter: Black or white?
Client: Black, please!
Waiter: Would you like it large, medium or small?
Client: Medium, please.
Waiter: And would you like it with or without sugar?
Client: I would like brown sugar, please.
Waiter: In a minute, sir.

REVISION 6-10
PART B: Exercises
1. a. Did he move to Istanbul last year? He didn’t move to Istanbul last year.; b. Did you
go to the doctor yesterday? I didn’t go to the doctor yesterday.; c. Were they in Canada
last week? They weren’t in Canada last week.; d. Did Paul changed his job a month ago?
Paul didn’t change his job a month ago.; e. Was Karen watching TV last night at 8.00?
Karen wasn’t watchin TV last night at 8.00.; f. Did you help mother yesterday? We didn’t
help mother yesterday.; g. Was she writing emails yesterday morning? She wasn’t writing
emails yesterday morning.; h. Did he come back late in the afternoon? He didn’t come
back home late in the afternoon; i. Did you tell us the truth yesterday? We didn’t tell you
the truth yesterday.; j. Were the children singing when we entered the room? The children
weren’t singing when we entered the room.
2. a. When did he move to Istanbul?; b. When did you go to the doctor?; c. Where were
they last week?; d. When did Paul change his job?; e. What was Karen doing last night at
8.00?; f. What did you do yesterday.; g. What was she doing yesterday morning?; h.when

Engleza in 24 Zile – Oana Ciurea 279


did he come back?; i. When did you tell us the truth?; j. What were the children doing
when you entered the room?
5. a. Where was your brother born? He was born in Cambodgia.; b. I bought some CDs
last week.; c. He is going to buy a new computer.; d. This actress died in 1956.; e. Her
husband does the shopping for the party.; f. They lived in Korea.; g. He was wearing a
yellow tie when we met.; h. I would like an ice-cream, please!
6. He’s going to fly to Tokyo on Monday.; He is going to meet Mr. Takanashe on
Tuesday.; He is going to have lunch with Japanese customers on Wednesday.; He is
going to come home on Thursday.; He is going to write a report about the trip on Friday.;
He is going to visit his Japanese friends on Saturday.; He is going to go out with his
friends on Sunday.
8. (suggestion) a. Today is Thursday.; b. Tomorrow is Friday.; c. Next Friday is 18th
March.; d. Next month is April.; e. Next year in 2012.; f. My birthday is on 13th
February.; g. My English lesson is on Tuesday.
9. a. What do you want to do next weekend?; b. Would you like to live in the USA?; c.
Do you hope to get married one day?; d. Do you want to live a hundred years?; e. Where
would you like to go on holiday next summer?; f. Who do you want to go on holiday
with?; g. What do you hope to do when you retire?
10. a. she’s going to arrive at 4.00 p.m.; b. She’s going to walk around the village; c.
she’s going to visit the old castle.; d. She’s going to sit on the beach; e. she’s going to see
the museum.; f. She’s going to visit an old friend; g. she’s going to buy presents at the
market.
12. a. Look out! That tree is going to fall.; b. Wait for me! I’ll be back in a minute!; c.
Are you going to play tomorrow?; d. Don’t give me food. I won’t eat it?; e. Enter the
office! The trainers will be with you in a minute.; f. I promise I won’t be late tomorrow.
13a. a. is going to have; b. will see; c. am going to stay; d. are you going to do; e. will go;
f. is going to move
13b. a. Jane va avea un copil la vară.; b. Pa, deocamdată. Poate ne vedem mai târziu.; c.
Vara viitoare voi sta cu rudele mele din New York.; d. Nu îmi ştiu planurile pentru
weekend. Tu ce vei face?; e. Jim este oboist aşa că va merge la culcare devreme.; f. Helen
se va muta la Londra anul viitor.
14. a. What are you doing tonight?, b. Tomorrow I’m not coming to work.; c. Tina is
leaving to Italy next week.; d. Are you having a party this week?; e. Today we aren’t
taking the bus home after work.; f. Catherine and George aren’t coming tomorrow; they
are coming tonight.; g. Is John coming to the match tomorrow?; h. Are you leaving this
afternoon?
16. a. I’ll take a taxi.; b. I’ll pay the bill.; c. I’ll go to the supermarket.; d. I’ll take a first
class ticket.; e. We’ll go to the cinema.; f. I’ll phone the doctor.; g. I’ll buy her a present.;
h. I’ll go for a walk.
17a. a. will fail; b. will rain; c. will get; d. will come; e. will…go; f. will have; g. will
write; h. won’t know
17b. a. Nu studiază înde-ajuns. Cred că va pica examenele.; b. E foarte înnorat. Sunt sigur
că va ploua.; c. Crezi că se vor căsători?; d. Tom nu merge niciodată la petreceri, dar sunt
sigură că va veni la a mea.; e. Probabil că vom merge în vacanţă în Irlanda anul viitor.; f.
Crezi că o să ai timp să mergi la cumpărături astăzi?; g. Sper că prietenul meu îmi va
scrie în curând.; h. Nu-l întreba pe Richard! Nu va şti răspunsul.

Engleza in 24 Zile – Oana Ciurea 280


19. a. Can I open the door?; b. Can I enter the bathroom?; c. Can I use the computer?; d.
Can I leave home?; e. Can I drive?; f. Can I buy candies?; g. Can I phone someone?; h.
Can I cook tonight?; i. Can I go out with my friends?; j. Can I have a few days off?
20b. a. When was he / she born?; b. Where was he / she born?; c. Was there a cinema in
his/her hometown?; d. Were there any expensive restaurants in his/her hometown?; e.
Where did he/she go on his/her last holiday?; f. How did he travel?; g. How does he/she
get to work every day?; h. Did he/she use to drink a lot of coffee?; i. Would he/she buy
expensive clothes when you were young?; j. Did he/she use to be a good student?

LESSON 11
4. Kate: Nina!
Nina: Kate! Oau, nu te-ai schimbat deloc. Eşti tot aşa de frumoasă.
Kate: Mulţumesc! Şi tu arăţi exact la fel – îmi pare bine să te văd.
Nina: Oau, nu îmi vine să cred – după cincisprezece ani.
Kate: Daa. Ai mai auzit ceva de ceilalţi colegi de clasă?
Nina: Da, despre câţiva. I-am găsit pe internet. E genial.
Kate: Mai ai lista aceea?
Nina: Da, bineînţeles.
Kate: Ah, da, îmi amintesc: “Zece lucruri de făcut până împlinim 30 de ani”. Ei bine,
avem 29 – câte lucruri ai făcut?
Nina: Nu multe – doar trei. M-am dat cu placa pe zăpadă şi am făcut o săritură cu coarda
şi am vizitat mormântul lui John Lennon în New York. Şi cam atât, să fiu sinceră.
Dar tu?
Kate: Să vedem, nu am înregistrat un CD. De fapt, nu am mai făcut muzică de când am
terminat şcoala.
Nina: Da, la fel şi eu.
Kate: Şi am fost la un concert cu U2, dar nu i-am întâlnit.
Nina: Ai călătorit mult?
Kate: Păi, am fost în America de Sud de trei ori.
Nina: Oau.
Kate: Dar nu am fost încă pe Himalayas şi nici în Egipt.
Nina: Te-ai dat vreodată cu placa pe zăpadă.
Kate: Da, am făcut asta. Dar nu am sărit cu coarda. Nici n-am făcut prea mulţi bani. Sunt
profesoară.
Nina: Ha ha. Eu am făcut mulţi bani, dar i-am cheltuit. În fine, ai întâlnit iubirea vieţii
tale?
Kate: Nu, nu am întâlnit pe cineva special, încă. Dar tu?
Nina: Da, am uitat să îţi spun, m-am căsătorit cu Jim.
Kate: Jim?
Nina: Da, ştii tu, cântăreţul drăguţ din formaţia noastră.
Kate: Înţeleg.
5. haven’t changed; have you heard; have found; have you got; have you done; I’ve been;
I’ve done; I’ve visited; haven’t recorded; haven’t played; I’ve been; haven’t met; have
you travelled; I’ve been; I haven’t been; have you ever been; I’ve done; haven’t done;
haven’t made; I’ve made; I’ve spent; have you met; haven’t met;
6a. Kate has been to a U2 concert, has been to South America, has been snowboarding.

Engleza in 24 Zile – Oana Ciurea 281


6b. Nina has been snowboarding, has done a bungee jump, has visited John Lennon’s
grave, has made a lot of money, has got married.

Grammar box: Present Perfect Tense


Exercises
1a. bought, got, helped, met, won, worked.
1c. a. won; b. bought; c. met; d. worked; e. got; f. helped.
1d. 1-c; 2-b; 3-f; 4-a; 5-d; 6-e.
2. She hasn’t bought a house.
She hasn’t found a good job.
She has got married.
She has visited New Zeeland.
She hasn’t had children.
She hasn’t made a lot of money.
She has seen the Taj Mahal.
3. a. It hasn’t snowed for two months.; b. I have known her for ten years. ; c. You haven’t
visited us since Christmas.; d. I have never eaten Chinese food.; e. I haven’t ridden a bike
since childhood.; f. I’ve just seen you across the street.; g. We have already eaten.; h.
Have you ever visited the North of the country? ; i. Have they arrived?; j. He has made a
lot of money.

Useful expressions box: Double negation


Exercises
1. a. have; b. has; c. have; d. ever; e. has; f. have.
2. a. He has never visited this country.; b. He hasn’t been anywhere this weekend.; c. You
haven’t said anything this morning. ; d. Have you ever been to the U.S.A.?; e. He has
never said anything about his problems.; f. They don’t know anything about their son.; g.
I haven’t met anyone special yet.; h. Have you ever met anyone on the internet?

Useful expressions box: Have been / Have gone


Exercises
1a. a. gone, gone; b. been; c. been; d. gone; e. been; f. gone; g. gone; h. gone; i. been; j.
gone.
1c. a. Unde s-a dus Tom? S-a dus la bancă. Se întoarce repede.; b. Eu am fost la
Disneyland de două ori.; c. El a fost la Londra de trei ori anul acesta.; d. Unde este? Nu o
găsesc nicăieri.; e. Ei nu au fost niciodată în străinătate.; f. Sheila nu este aici. S-a dus la
piaţă.; g. Nu mă găsesşti. Sunt plecat într-o excursie. Mă voi întoarce săptămâna viitoare.;
h. Ei au ieşit să ia prânzul. Se vor întoarce la ora două.; i. Ai fost vreodată la Praga?; j.
Colegul meu a plecat acasă. Puteţi vorbi cu el mâine.
2. a. He has gone to the bank. He’ll be back at 4 o’clock.; b. Where have you been? Your
wife has looked for you.; c. Our boss is back. He has been at meetings all day. ; d. Your
fridge is full. Have you been shopping?; e. Has he ever been to Spain? Yes, he has been
to Spain twice.; f. I have never been to the U.S.A.; g. I’m sorry, you can’t speak to Susan.
She has gone at the market.; h. They’ve been to a party and they’ve just come back.; i.
We’ve gone on holiday. We’ll be back at the weekend.; j. Where have you been? I’ve just
phoned you.

Engleza in 24 Zile – Oana Ciurea 282


3a. a. been; b. been; c. gone; d. been; e. gone; f. been; g. been; h. gone; i. gone; been.
3b. a. Ai fost în străinătate anul acesta?; b. El nu a fost niciodată în Italia.; c. Ea a plecat
la magazine dar se va întoarce foarte repede.; d. N-am mai fost la un concert rock de ani
de zile.; e. Magazinul este probabil închis deoarece au plecat la masă.; f. Am fost la
medic de două ori darn u găseşte problema.; g. Nu am fost niciodată în Tailanda.; h. Nu
este în biroul ei. S-a dus acasă.; i. Au plecat pentru câteva săptămâni.; j. Am fost la
centrul commercial. Tocmai ne-am întors.

LESSON 12
Grammar box: Countable and Uncountable Nouns
Exercises
1a. a. a; b. any; c. some; d. any; e. any; f. a.
1b. a. Jack are un frate.; b. Nu sunt scrisori în cutie.; c. Aş vrea nişte apă, te rog!; d. M-
am dus la supermarket pentru că nu mai aveam lapte.; e. Îmi pare rău, nu avem cutii.; f.
Ai un stilou pe care îl pot împrumuta.
2. a. There aren’t any good restaurants in this town.; b. I bought some apples.; c. You
need some scissors.; d. Have you got any brothers or sisters?; e. I haven’t got any
money.; f. I haven’t got time.; g. I need some information.
3a. a. much; b. many; c. much; d. much; e. many; f. many; g. much; h. many.
3b. a. Nu este multă mâncare în frigider.; b. Aţi citit multe cărţi?; c. La noi nu plouă mult
vara.; d. Nu este multă cafea.; e. Nu ai făcut multe greşeli.; f. Ai mulţi prieteni în acest
oraş?; g. Grăbeşte-te! Nu avem mult timp.; h. Parchează multe maşini în această parcare?
4a. a. How much; b. How many; c. How many; d. How much; e. How many; f. How
much; g. How much; h. How many.
4b. a. Câţi bani ai?; b. Câţi colegi ai la serviciu?; c. Câte litere sunt în acest cuvânt?; d.
De câtă hârtie ai nevoie?; e. Câte pagini sunt în această carte?; f. Cât timp ai stat la
supermarket?; g. Câtă apă bei în fiecare zi?; h. De câte ori ai fost la Londra anul acesta?
4c. (suggestion) a. I haven’t got much money.; b. I have got five colleagues at work.; c.
There are nine letters in this word.; d. I need a lot of paper.; e. There are one hundred and
seventy-seven pages in this book.; f. I’ve spent two hours in the supermarket.; g. I drink 3
litres of water every day.; h. I have been to London four times this year.
5. a. Hurry up! We haven’t got much time.; b. How many times do you eat every day?; c.
There isn’t much tea.; d. I can’t help you. I haven’t got much money.; e. There weren’t
many chairs in the room.; f. There are many people at your party.
6. a. How many brothers have you got?; b. How much does it cost?; c. How many people
are there?; d. How many bicycles do you need?; e. How much rice would you like?; f.
How many children have they got?; g. How much money have you got?
7a. a. is; b. is; c. are; d. is; e. are; f. is; g. are; h. is.
7b. a. Părul Elenei este foarte lung.; b. Vremea este foarte bună pentru moment.; c. Nu-ţi
face griji! Poliţiştii sunt prietenoşi.; d. Poţi să porneşti televizorul? Sunt ştirile.; e.
Femeile de obicei ştiu să asculte bine.; f. Unde sunt banii pe care ţi i-am dat ieri?; g.
Ochelarii tăi sunt pe masă.; h. Engleza lui David este foarte bună.
8. a. - ; b. -, -; c. a; d. -; e. an; f. -; g. -; h. an.
9a. a. a few; b. a few; c. a little; d. a little; e. a little.
9b. a. Taxiul va ajunge în câteva minute. Eşti gata?; b. Stau de vorbă cu tine în câteva
minute. Trebuie doar să trimit câteva e-mailuri.; c. Îmi mai pui puţin zahăr în cafea, te

Engleza in 24 Zile – Oana Ciurea 283


rog?; d. Pot să împrumut nişte bani? Am puţini la mine.; e. Vremea e grozavă astăzi, dar
mâine va ploua.

Useful expressions box: Too or Enough


Exercises
1a. a. too; b. too; c. too; d. enough; e. enough; f. enough.
1b. a. Am o viaţă prea ocupată.; b. Am prea multă treabă. Nu pot să ajung acasă la cină.;
c. Am prea multe probleme.; d. Nu eşti destul de relaxat.; e. Nu vin la cinematograf. Nu
am suficient timp să ajung.; f. Nu voi cumpăra acea maşină. Nu am destui bani.
2. a. enough time; b. too easily, not relaxed enough; c. too stressed, too much work; d. too
many things.

Useful expressions box: Should / Shouldn’t


Exercises
1a. should; should; shouldn’t; should; should; should; shouldn’t; shouldn’t.
1c. CUM SĂ FII SĂNĂTOS
Ar trebuii să mănânci multe fructe şi legume.
Ar trebui să bei cel puţin un litru de apă în fiecare zi.
Nu ar trebui să stai treaz până târziu.
Ar trebui să faci sport în fiecare zi.
Ar trebui să mergi pe jos la serviciu dacă este posibil.
Ar trebui să urci scările. Nu ar trebui să iei liftul.
Nu ar trebui să te enervezi.
Useful expressions box: Recipients
Exercises
2. a carton; a bottle; some cans; a jar; packets; bars; a bowl; a bottle

LESSON 13
Reading & Listening exercise: Diving
4. Sunt în Cairns de săptămâna trecută. Din nefericire, a plouat încă de când am ajuns, dar
nu ne deranjează pentru că ne simţim foarte bin. Totul este minunat aici. În primul rand
oamenii sunt foarte prietenoşi şi ne-am făcut nişte prieteni grozavi. Australienii sunt
primitori şi sociabili. În al doilea rand, spre surprinderea noastră, mâncarea este excelentă
– am fost la nişte restaurante grozave şi am învăţat să gătesc. Şi, în sfârşit, cel mai
important este că am avut cea mai frumoasă zi ieri când am făcut scufundări şi,
bineînţeles, am fost încântată. Ne-am dus pe ocean cu o mică barcă şi, sincer să fiu, n-am
mai văzut niciodată ceva atât de frumos. Ne-am gândit să repetăm această experienţă în
următoarele zile.
5. unfortunately, first of all, secondly, finally, naturally, honestly
6. it’s been raining, I’ve been learning, have been thinking

Grammar box: Adverbs


Exercises
1a. badly; b. carefully; c. fast; d. happily; e. punctually; f. politely; g. well; h.
immediately; i. hard; j. brightly; k. fluently

Engleza in 24 Zile – Oana Ciurea 284


1b. a. politely; b. fluently; c. brightly; d. well; e. fast; f. immediately; g. happily; h. hard;
i. punctually; j. carefully; k. badly
1c. a. Întotdeauna ar trebui să te porţi politicos.; b. Ea şi-a îmbunătăţit engleza. Vorbeşte
mai fluent acum.; c. Ziua nunţii ei a fostt minunată. Soarele strălucea puternic.; d. Ea este
o cântăreaţă talentată. Cântă mereu bine.; e. Nu ar trebui să conduci atât de repede.; f.
Această problemă este urgentă. Ocupă-te de ea imediat.; g. El a zâmbit la mine fericit
când i-am dat veştile.; h. Ei muncesc din greu la noua lui slujbă.; i. Sunt mai multe
probleme pe listă care ar trebui rezolvate. Ocupaţi-vă de ele punctual!; j. Soţia mea
conduce mai prudent decât mine.; k. Am fost furios pentru că s-a purtat urât la petrecere.
2. a. They perform badly.; b. I swim fast.; c. He speaks English fluently.; d. She acts
well.; e. Mike drives dangerously.; f. My mother cooks well.; g. My brother sings badly.;
h. They drive carefully.
3. a. The children were smiling happily.; b. Speak more loudly / louder! I can’t here you.;
c. Why are you walking so slowly? Hurry up!; d. Paul drives fast. He should drive more
carefully!; e. It was raining heavily when I arrived.; f. They always behave politely.; g.
She sings and dances well.; h. Send this letter immediately!

Grammar box: Present Perfect Continuous


Exercises
1. a. September 2001; b. 10 years
2a. a. have they been doing; b. have been sitting; c. have you been feeling; d. haven’t
been sleeping well; e. Have you been working; f. have been getting; g. haven’t been
standing.
2b. a. Ce ai făcut toată ziua?; b. Ei au stat pe plajă.; c. De cât timp te simţi rău?; d. Nu am
dormit bine în ultimele două săptămâni.; e. Aţi muncit mult de când s-au terminat
sărbătorile?; f. De luni de zile, ajung târziu acasă în fiecare zi.; g. Nu am stat în picioare
aici tot timpul.
3a. a. How long have you been learning English.; b. How long have you known your best
friend?; c. How long have you been living in this house?; d. How long have you been
going out with your friends?; e. How long have you had your mobile phone?; f. How long
have you been doing these grammar exercises?; g. How long have you been studying
today?
3c. (suggestion) a. I’ve been learning English since 2003.; b. I’ve known her for five
years.; c. I’ve been living in this house for two months.; d. I’ve been going out with my
friends for a few months.; e. I’ve had my mobile phone since the beginning of the year.;
f. I’ve been doing these English exercises all day.; g. I’ve been studying for thre hours
today.
4. a. Bill has been working for the BBC since June.; b. I’ve been living in Oxford since
2004.; c. We have been waiting for the bus for 10 minutes.; d. Liz has been playing tennis
for a year.; e. I’ve been feeling tired all day.

LESSON 14
Grammar box: Questions
Exercise
1a. a. No, I haven’t.; b. Yes, I was.; c. Yes, I did.; d. No, I won’t.; e. No, he isn’t.; f. Yes,
I can.; g. No, you shouldn’t.; h. Yes, I do.

Engleza in 24 Zile – Oana Ciurea 285


2a. a. Why are you crying?; b. How did you get there?; c. What does Jack usually do on
Sundays?; d. How long have you lived here?; e. Where was David going?; f. Who are
you talking to?; g. What were you doing?
2c. a. De ce plângi?; b. Cum ai ajuns acolo?; c. Ce face Jack de obicei sâmbăta?; d. De
când locuieşti aici?; e. Unde se ducea David?; f. Cu cine vorbeşti?; g. Ce făceai?
2d. (suggestion) a. I was fired.; b. I took a taxi.; c. He usually walks in the park with his
dog.; d. I’ve lived here all my life.; e. He was going to work.; f. I’m talking to my
cousin.; g. I was havind a shower.
3. (suggestion) a. I’m eating a sandwich.; b. My colleague helps me.; c. I helped my
colleague.; d. I’m watching a film.; e. Father is watching TV.; f. I’m writing to my
friends in Tokyo.; g. My friends in Tokyo wrote to me.; h. My parents love me.; i. I love
my parents.
4a. a. What makes you relax?; b. Who did you talk to?; c. What is he reading / doing?; d.
Who bought the newspaper?; e. What did you buy?; f. Who answered all the questions?
g. Whose house is it?
5a. a. didn’t he?; b. do you?; c. weren’t they?; d. does he?; e. did he?; f. hasn’t it?; g. are
you?; h. won’t you?; i. doesn’t he?; j. aren’t you?.
5b. a. Jim s-a rătăcit, nu-i aşa?; b. Nu ştii răspunsul, nu-i aşa?; c. Copiii făceau multă
gălăgie, nu-i aşa?; d. Harry nu se simte bine, nu-i aşa?; e. George nu a plecat, nu-i aşa?; f.
S-a întâmplat ceva rău, nu-i aşa?; g. Nu stai aici, nu-i aşa?; h. Vei citi această carte, nu-i
aşa?; i. Lui Paul îi place de Jill, nu-i aşa?; j. Pe mine mă aştepţi, nu-i aşa?
6a. a. didn’t she?; b. aren’t you?; c. will she?; d. hasn’t she?; e. didn’t she?; f. has she?; g.
is she?; h. did she?; i. isn’t she?; j. are we?
6b. a. Yes, she did. b. Yes, we are.; c. No, she won’t.; d. Yes, she has.; e. Yes, she did.; f.
No, she hasn’t.; g. No, she isn’t.; h. No, she didn’t.; i. Yes, she is.; j. No, we aren’t.
7a. a. Have we?; b. Don’t you?; c. Did she?; d. Don’t you?; e. Has he?; f. Is there?; g. Is
she?; h. Haven’t you?; i. Aren’t there?; j. Did you?
8. a. Could you tell me what the time is?; b. Do you know what this word means?; c.
Could you tell me how much this costs?; d. Do you know what time the shop opens?; e.
Do you know if we are in the right bus?; f. Could you tell me where this street is?; g.
Could you tell me if this is the bus for London?; h. Do you know when this train leaves?
9a. a. Who lives next door?; b. What are you doing?; c. Who helps you?; d. What do you
usually eat for lunch?; e. What frightens you?; f. Who do you talk most to?; g. Who do
you work with on this project?; h. What makes you happy?
9c. a. Cine locuieşte alături? O familie de indieni.; b. Ce faci? Lucrez la un proiect
important.; c. Cine te ajută? Maria mă ajută.; d. Ce mănânci de obicei la prânz? De obicei
mănânc un sandviş la prânz.; e. Ce te înspăimântă? Accidentele mă înspăimântă.; f. Cu
cine vorbeşti cel mai mult? Cel mai mult vorbesc cu colegul meu, Dan.; g. Cu cine
lucrezi la acest proiect? Lucrez cu doi colegi la acest proiect.; h. Ce te face fericit?
Succesul mă face fericit.

LESSON 15
Reading & Listening exercise: The Best Job
4. De curând mi-am luat o slujbă nouă. Oamenii de la noul meu serviciu sunt mai amabili
decât credeam. Mă ajută mult şi fac să îmi fie mai uşor cu responsabilităţile mele zilnice.

Engleza in 24 Zile – Oana Ciurea 286


Cu excepţia şefului meu – el este cea mai puţin prietenoasă persoană din birou şi cea mai
enervantă persoană pe care o cunosc.
Toată lumea de aici este mai mare ca mine, dar nu mă deranjează. Este chiar mai bine
pentru că învăţ lucruri noi şi interesante. Îmi place şi compania, este cea mai modernă pe
care am văzut-o vreodată. Fiecare birou este dotat modern şi avem toate facilităţile. Şi
atmosfera este bună, cu excepţia momentelor în care apare şeful.
Cea mai rea parte a noului meu job este că trebuie să mă trezesc mai devreme decât
înainte, dar în curând mă voi obişnui. Oricum, îmi place mai mult decât vechea slujbă, de
aceea mă bucur atât de mult de ea.
5. Comparative: nicer, easier, older, better, earlier, better. Superlative: the least friendly,
the most annoying, the most modern, the worst.
6. a. The text is about the writer’s new job.; b. The colleagues are nice.; c. The colleagues
help him.; d. The least friendly person around the office is the boss.; e. The colleagues are
older.; f. Yes, he does.; g. The office is modernly equipped.; h. The worst part about this
job is that the writer has to get up earlier.; i. Yes, he does.

Grammar box: Degrees of comparison


Exercises
1a. a. bigger; b. happier; c. more beautiful; d. angrier; e. bigger; f. more important; g.
drier; h. better; i. hotter; j. more expensive.
2a. a. taller; b. younger; c. more expensive; d. shorter; e. smaller; f. bigger.
2b. a. Fata este mai înaltă decât băiatul.; b. Femeia este mai tânără decât bărbatul.; c.
Aceşti pantofi sunt mai scumpi decât acei pantofi.; d. Părul tău este mai scurt decât părul
ei.; e. Maşina lor este mai mică decât a noastră.; f. Casa noastră este mai mare decât casa
lor.
3a. a. than; b. as; c. less; d. than; e. more; f. than; g. as; h. than
3b. a. Această carte este mai bună decât acea carte.; b. Jim nu este la fel de înalt ca sora
lui.; c. Nu îmi place să alerg. Este mai puţin interesant decât înotul.; d. Acest film este
mai amuzant decât cel pe care l-am văzut aseară.; e. Fă treaba aceasta prima dată. Este
mai importantă.; f. Aceste cizme sunt mai ieftine decât acele cizme de acolo.; g. Nu îţi
face griji! Nu este atât de rău pe cât crezi.; h. Aces drum este mai lung decât credeam.
4. a. Sarah is younger than Tim.; b. Our house is bigger than yours.; c. Bill is not as tall as
David.; d. Jack’s results are better than mine.; e. These things are just as expensive as
those things.; f. Your car is faster than his.
5a. a. France is bigger than Spain.; b. Spain is smaller than France.; c. Spain’s population
is larger than France’s population.; d. France’s population is smaller than Spain’s
population.; e. Spain is hotter than France in summer.; f. France is not colder than Spain
in winter.; g. Spain is not rainier than France.; h. France is rainer than Spain.
6a. a. the longest; b. the fittest; c. the funniest; d. the most terrible; e. the best; f. the
widest; g. the nastiest; h. the strangest; i. the furthest; j. the most expensive.
7a. a. the best; b. the oldest; c. the most confortable; d. the worst; e. the richest; f. the
happiest; g. the most interesting.
8. a. Tom is the tallest.; b. Jim is the youngest.; c. Dave is the oldest.; d. Tom is taller.; e.
Jim is the heaviest.; f. Tom is the lightest.; g. Dave is heavier.; h. Tom is older.; i. Jim is
younger.

Engleza in 24 Zile – Oana Ciurea 287


9. a. The more I see him, the more interesting I think he is.; b. In my opinion, Sarah is
more beautiful than her sister.; c. The days are getting shorter.; d. The more you know
about this city the more interesting it seems.; e. The coffee is sweeter than I wanted.; f.
This is the best fim I’ve seen at this cinema.; g. Your birthday party was the funniest
party I’ve ever been to.; h. It’s getting warmer, do you want to go out for a walk?

Grammar box: ED or ING adjectives


Exercises
1a. a. interested; b. interesting; c. amusing; d. amused; e. annoyed; f. annoying; g.
exhausted; h. exhausting; i. tired; j. tiring.
1b. a. Pete este interesat de muzică.; b. Merg la un curs interesant de pictură.; c. Bunica
noastră obişnuia să ne spună poveşti amuzante în fiecare noapte.; d. Nu va fi foarte
amuzat când va afla că ai pierdut banii.; e. Du-te şi vorbeşte cu ea. Este foate iritată din
cauza comportamentului tău urât.; f.Este foarte enervant când stai la coadă la
supermarket.; g. Mă simt epuizat. Voi merge la culcare.; h. Să lucrez cu tine este chiar
epuizant / solicitant.; i. Ei au mers la culcare devreme pentru că erau obosiţi după ce au
condus atâta drum.; j. Acest zgomot devine obositor.
2. a. The paintings in this museum are fascinating.; b. They were fascinated by the
resemblance between the two men.; c. This experience was horrifying.; d. I was horrified
by the news you gave me.; e. I’ve just had a shocking dream.; f. She was shocked when
she saw that accident.; g. The project I’v eworked on lately has been tiring. I need a
holiday.; h. She is tired. She works too much.; i. This is a very interesting project.; j. I’ve
always been interested in sculpture.

REVISION 11-15
PART B: Exercises
1a. a. since; b. for; c. since; d. for; e. since; f. for; g. since; h. since
1b. a. Sunt în acest sat de vineri.; b. Sunt în acest sat de zece ani.; c. Sunt în acest sat de
luni.; d. Sunt în acest sat de ani de zile.; e. din 2004; f. Sunt în acest sat de săptămâni
întregi; g. Sunt în acest sat de la ziua mea.; h. Sunt în acest sat de la 7.30.
2. a. I’ve been here for hours.; b. I’ve been here for weeks.; c. I’ve been here for two
years.; d. I’ve been here since May.; e. I’ve been here since last summer; f. I’ve been here
since I finished school.; g. I’ve been here for five minutes.; h. I’ve been here for a few
days.
3. a. What time do you usually get up?; b. What were you doing?; c. Why did you go
there?; d. How many pages have you written so far?; e. What do I have to do next?; f.
How did you feel yesterday?; g. Why were you upset?; h. Where’s your car?; i. Who’s
coming to your party?
5. a. aren’t we?; b. have you?; c. aren’t you?; d. will they?; e. isn’t he?; f. don’t they?; g.
do you?; h. don’t you?; i. hasn’t he; j. should I?
6. a. Paul doesn’t like tennis, does he?; b. You have got two sisters, haven’t you?; c. You
haven’t finished the project, have you?; d. Hurry up! The guests have arrived! Have
they?; e. Your name is Rob Dawson, isn’t it?; f. They got divorced two months ago. Did
they?; g. You left your books on the desk. Did I?; h. Do you know that Will got married?
Did he?; i. These clothes are new, aren’t they.

Engleza in 24 Zile – Oana Ciurea 288


7. a. Can you speak faster, please?; b. The last city that we visited was more beautiful
than this one.; c. Nobody cooks better than you. you’re the best cook.; d. You run a lot
faster than I do., e. Small cars are cheaper than big cars.; f. Skating is not as interesting as
skiing.; g. Alan works as hard as Richard. They both deserve a raise.; h. Bill is the
youngest member of the family.
8. a. We’ve been married since 2007.; b. I ‘ve been a teacher since 2001.; c. We have
known each other for two years.; d. Sam has got a motorbike for six months.; e. I have
been interested in astrology since I was a child.
9. a. the longest; b. less entertaining; c. faster; d. the hottest; e. better; f. as tall as; g. more
difficult; h. as large as; i. bigger; j. worst.
10a. a. just…as… good … as; b. the most; c. as much… as… did; d. more; e. the; f. the
least; g. just…bad; h. as…as.
10b. a. Echipa noastră este la fel de bună ca ehipa voastră.; b. Acesta este unul dintre cele
mai renumite muzee din lume.; c. Toată lumea a muncit la fel de mult ca Paul.; d. Nu eşti
un şofer sigur. Ar trebui să conduci mai încet şi mai prudent.; e. Anna este mai înaltă
decât sora ei, Melly, dar sora lor mai mare, Maria, este cea mai înaltă din familie.; f. Ce
film groaznic! Este unul dintre cele mai puţin captivante pe care le-am văzut vreodată.; g.
Nu este nici o diferenţă pentru că această maşină este la fel de proastă ca cea veche.; h.
Astăzi este la fel de cad ca ieri, aşa că port pantaloni scurţi.
11. a. Paul is not as fit as David.; b. Allison is the tallest in the family.; c. I haven’t
written as much as you.; d. Sophie’s hair is longer than Jane’s, so she will play the
Cindarella.; e. He’s the noisiest child in the park.; f. This car cannot go any faster.; g.
This exhibition is a lot more interesting than the last one.; h. Kate eats as much as I do,
but she doesn’t put on weight.
12. a. Fish is tastier than beef.; b. This book is the most interesting I have ever read.; c.
This castle is the oldest in Europe.; d. That dress is longer than this one., e. Traffic jam is
the worst thing for a driver.; f. This sky scraper is the tallest building in the city.; g. This
project is not as difficult as the other one.; h. Today I feel worse than yesterday.; i. Our
journey took longer than we expected.; j. Are you feeling better?
13. a. I expected to see a taller person.; b. Daily responsibilities are tiring.; c. I will deal
with more difficult projects.; d. Except you, all the other colleagues work hard.; e. I’m the
youngest in the office, but that doesn’t bother me.; f. He hasn’t got used to his colleagues
yet.; g. He always shows up at the worst moment.
14a. a. hasn’t he?; b. do you?; c. wasn’t he?; d. haven’t you?; e. isn’t she?; f. aren’t we?;
g. have you?; h. were you?; i. aren’t they; j. did she?
14b. a. Harry te-a ajutat, nu-i aşa?; b. Nu mănânci carne, nu-i aşa?; c. Paul dormea, nu-i
aşa?; d. Ai văzut deja acest film, nu-i aşa?; e. Jane pleacă cu tin, nu-i aşa?; f. Vom
câştiga, nu-i aşa?; g. Nu ai cumpărat apă, nu-i aşa?; h. Nu luaţi prânzul, nu-i aşa?; i. Ei
vin la petrecerea ta, nu-i aşa?; j. Sue nu a plecat din ţară, nu-i aşa?
15. a. I haven’t; b. I do; c. I am; d. she did; e. they have; f. they can; g. you shouldn’t; h. I
won’t; i. he is; j. I’m not.
16. a. A; b. B; c. A; d. A; e. A; f. A; g. A.
17a. a. You eat too much chocolate.; b. His car is not fast enough.; c. Chris is to stressed
at work.; d. You don’t sleep enough. / You don’t get enough sleep.; e. They drink too
much coffee.

Engleza in 24 Zile – Oana Ciurea 289


17b. a. You should eat fruit.; b. He should buy a new one.; c. He should change his job.;
d. You should go to bed earlier.; e. They should drink tea.
18. a. You are not as I expected.; b. You will deal with this project and your colleague
will help you.; c. I see you in the street daily. Who are you?; d. Except the boss, all the
colleagues in the office are friendly.; e. It bothers me you don’t help me.; f. When you
show up everybody leaves.; g. I didn’t get used to this situation.
19a. a. How long have you been playing the guitar?; b. We have been living here since
last summer.; c. What have you been doing since you arrived?; d. I have not been
working there very long.; e. How long has he been waiting for you?
19b. a. De cât timp cântă la chitară?; b. Locuim aici de vara trecută.; c. Ce aţi făcut de
când aţi ajuns?; d. Nu am muncit acolo mult timp.; e. De cât timp te aşteaptă?
20. a. She has been working as a DJ for two years.; b. You have been cooking for thirty
minutes.; c. They have been to Australia twice.; d. I have known John since 2005.; e. He
has been doing the housework since this morning.; f They have been going to the gym for
five months.; g. They have had this house since November.

LESSON 16
Reading & Listening exercise
Exercises
Linda era în bucătărie la familia Dalton. Benny a ajuns. Linda l-a întrebat pe Benny cum
se simte şi el i-a spus că nu se simte bine. Ea a întrebat dacă se maă gândeşte încă la Sue
iar el a recunoscut că aşa era. A spus că a crezut că a trecut peste relaţia cu ea, dar a
explicat că toate sentimentele îi reveniseră când ea i-a spus că s-a despărţit de Kevin.
Când bunica lui l-a întrebat despre nunta cu Ann, Benny a insistat că era îndrăgostit de ea
când a cerut-o în căsătorie, dar acum punea la îndoială sentimentele pentru ea. Apoi
Linda i-a sugerat lui Benny să meargă să stea câteva zile cu Darren, dar Darren i-a
reamintit că Darren era plecat în Mexic.
5. Linda is in the kitchen at the Dalton’s. Benny arrives.
Benny: Hi, Grandma.
Linda: Hello, dear. How’s it going?
Benny: Oh, don’t ask.
Linda: Are you still thinking about Sue.
Benny: Yes, I can’t get her off my mind. I don’t know what to do.
Linda: I’ve thought you’ve got over her.
Benny: I had…until I saw her again. When she told me she’d broken up with Kevin, all
the old feeling came back.
Linda: But Benny, what about Ann and the wedding?
Benny: I know. I thought I loved Ann. When I asked her to marry me I meant it – but
now I’m not sure how I feel.
Linda: Look, why don’t you go away for a few days and think about it? How about
going to stay with Darren and Lauren – they’d love to see you.
Benny: But I thought Darren was in Mexico.
Linda: Oh, yes, he is, isn’t he? Oh, well, Lauren is there - you could talk it through with
her.
Benny: Yes, that’s not a bad idea. I’ll go and see her tomorrow.

Engleza in 24 Zile – Oana Ciurea 290


Grammar box: Reported Speech
Exercises
1.a-4; b- 1; c- 7; d-3; e-5; f-2; g-6.
2. a. she had finished; b. she would be back at eight; c. he was going to go shopping; d.
he wanted to make a phone call; e. she had forgotten; f. he must / had to; g. he would let
me know; h. he was going to be late.
3a. a-3; b-5; c-2; d-1; e-4.
3b. a. Îmi cer scuze, dar mi-e teamă că voi întârzia.; b. N-am idee unde sunt.; c. Treaba e
că, ştiu că sună prostuţ, dar am pierdut autobuzul.; d. Mă voi întoarce repede.; e. Am
sunat mai devreme dimineaţa.
4a. a. told; b. spoke, said; c. said, told; d. told, saying / speaking; e. told, tell; f. told,
spoke.
5. a. Are you having lunch or going out; b. What did you do yesterday; c. Do you often
go jogging; d. How many French books have you read; e. Are you going to change your
job; f. Who did you sit next to in our German class.
6. a. if I was staying there all month; b. what that word meant; c. if I had made my bed; d.
when his birthday was; e. if I had locked the door; f. why I had turned off the central
heating.
7. a. promised … she would be in the office before 9.00; b. invited … to go cycling with
them; c. advised ... not too drink too much; d. suggested going for a walk; e. apologized
for ruining my birthday present; f. offered to carry my luggage; g. congratulated … on
passing the driving test; h. refused to shut her mouth.
8. a. Benny asked if anything had happened.; b. Sue explained that she didn’t love him.;
c. Benny suggested that she could change her mind again.; d. Sue insisted that it was
over.; e. Benny asked what Kevin’s reaction was.; f. Sue admitted that she hadn’t told
him and said she was going to tell him later.; g. Benny pointed out that she couldn’t say it
was over.
9. a. where her umbrella was; b. how we were; c. if he had to do it; d. where she had
been; e. which dress she liked best; f. what they were doing; g. if I was going to the
cinema; h. who spoke English; i. how I knew that; j. if Carol had talked to Kevin.
10. a. to clean the blue bike; b. to write a text message; c. to help Peter’s sister; d. to wash
my hands; e. to open the window; f. to come at 8; g. to do my homework; h. to dance
with her; i. to meet Sandy at the station; j. to check my e-mails.

LESSON 17
Reading & Listening exercise: My favorite computer game
4. În fiecare după-aniază după serviciu, merg acasă şi joc Tomb Raider. Aş juca la
serviciu, dar lucrez în acelaşi birou cu şeful meu şi trebuie să am grijă. Acasă, joc de
obicei timp de două ore, dacă nu am alte lucruri mai importante de făcut. Câteodată joc
chiar mai mult dacă nu sunt mulţumit de progresul pe care îl fac. Dacă întâmpin o
problemă, caut răspunsurile pe internet, apoi continuu să joc până ating următorul nivel al
jocului. Mereu este satisfăcător să termini un nivel, mai ales dacă îl termini foarte repede.
Prietenii mei spun că, dacă aş putea, aş petrece tot timpul la calculator. Adevărul e că
dacă ei nu m-ar scoate din casă, aceasta ar fi singura mea distracţie. Nu este vina mea că
ei nu înţeleg această pasiune a mea. Chiar dacă le-aş fi explicat nu ar fi înţeles cât de
fericit am fost săptămâna trecută când am terminat nivelul 12. Tu ai putea?

Engleza in 24 Zile – Oana Ciurea 291


5. I play it even longer if I’m not happy; If I have a problem I look up; There’s always
something very satisfying… especially if you reach; if I could, I would spend; if they
didn’t take me out, this would be; It’s not my fault if they don’t understand; Even if I had
explained to them, they couldn’t understand.

Grammar box: If clause


Exercises
1a. a. we’re…will be; b. lived..’d see; c. take…won’t arrive; d. don’t hurry…we’ll be; e.
were…would play; f. studied…would get; g. don’t wear…you’ll feel; h. had…I’d ride; i.
lent…I’d take good care; j. had… I‘d give
1c. a. Dacă întârziem, se vor enerva.; b. Dacă am trăi în altă ţară, ne-am vizita părinţii în
fiecare an.; c. Dacă vom lua autobuzul, nu vom întârzia.; d. Dacă nun e grăbim, vom
întâzia.; e. Dacă am fi copii ne-am juca mai mult.; f. Dacă ar studia mai mult, ar obţine
note mai bune.; g. Dacă nu vei purta o haină groasă îţi va fi frig.; h. Dacă aş avea o
motociletă aş merge cu ea toată ziua.; i. Dacă mi-ai împrumuta maşina ta, aş avea mare
grijă de ea.; j. Dacă aş avea mulţi bani, le-aş da câţiva tuturor prietenilor mei.
2a. a. would; b. unless; c. would; d. unless; e. would; f. would; g. if; h. would; i. unless.
2c. a. Dacă mi-ar cere să-l ajut, mi-aş da toată silinţa.; b. Vom lua prânzul în curtea din
spate dacă nu va fi prea frig.; c. Echipa noastră ar câştiga mai multe meciuri dacă s-ar
antrena mai mult.; d. Haide! Dacă nun e grăbim, vom pierde trenul.; e. Ai vrea să vezi cea
mai nouă ţinută a mea?; f. Sunt sigur că Carol ar merge cu tine la petrecere dacă i-ai
cere.; g. Dacă ai chef de vorbă, dă-mi un telefon!; h. Ce ai face dacă ai vedea un
accident?; i. Nu sunt fericit dacă nu merg să alerg în fiecare zi.
3. a. fall in, will get; b. were, would go; c. knew, would tell; d. run, will catch; e. rains,
will go; f. had; would come.
4. (suggestion) a. your neighbours will get upset; b. the level of the oceand would rise
significantly; c. we will use honey; d. I would go to the police; e. I would call the police;
f. I’m going to be there on time; g. I would buy only expensive things; h. I’ll give it back
to you in two weeks’ time; i. you would win the contest; j. I’ll trust in him.
5. a. had told, could have helped; b. practiced, might have won; c. had driven, wouldn’t
have crashed; d. had come, would have enjoyed; e. I’d known, would have sent; f.
helped, might be; g. had scored, could have won; h. wore, wouldn’t get.
6. a. had left early … wouldn’t have missed; b. had bought…would have had; c. hadn’t
forgotten…wouldn’t have got lost; d. had gone…would have woken; e. had made…
wouldn’t have forgotten; f. had realized… wouldn’t have asked; g. had turned, wouldn’t
have lost.
7. a. Take your key if you are going to stay out until late.; b. Shut the door if you listen to
music loudly / loud.; c. If you don’t clean up your room, you will be punished for a week.
; d. You’ll get hurt if you play with that knife.; e. If you don’t hurry, you’ll be late.
8. a. If I hadn’t eaten too much last night I wouldn’t feel ill.; b. If he hadn’t gone to
University, he wouldn’t have got a good job.; c. If She hadn’t got a fast car, she wouldn’t
have got here in less than two hours.; d. If you hadn’t had only a sandwich at lunch. You
wouldn’t be hungry now.; e. If I had seen you I would have said ‘Hello’.; f. If there
hadn’t been power cut, I wouldn’t have lost two vital computer documents.; g. If you had
asked someone for directions, we wouldn’t be lost.; h. If he didn’t love her a lot, he
wouldn’t have forgiven her.

Engleza in 24 Zile – Oana Ciurea 292


9. a. Unless you hurry, you won’t get there on time.; b. I can’t help you unless you tell me
what happened.; c. They decided to fire her if she doesn’t resign.; d. We usually go out
on Ssaturday night unless we have to work.; e. You’ll never get a better job if you don’t
look for it.; f. Don’t buy this suit unless you have enough money.
10a. a. why you are wearing those clothes?; b. what sort of party you went to?; c. if you
often go running in the park; d. if you have got any brothers or sisters?; e. what time you
got home?; f. if you had any drink at the party?; g. if you have ever visited this country
before?; h. if your wife knows where you are?

Useful expressions box: I wish / If only


Exercises
1a. a. would; b. wouldn’t; c. woud look; d. were; e. wasn’t; f. would be; g. had / would
have; h. wasn’t; i. could tell; j. would come.
2a. a. I wish I had more money.; b. I wish I lived in a bigger house.; c. I wish I had a
more interesting job.; d. I wish I had a new car.; e. I wish my wife would understand me.;
f. I wish my children listened to what I say.; g. I wish I had time to do the things I like.; h.
I wish I saw my friends more often.
2b. a. Aş vrea să am mai mulţi bani.; b. Îmi doresc să trăiesc într-o casă mai mare.; c. Aş
vrea să am o slujbă mai interesantă.; d. Aş vrea să am o maşină nouă.; e. Îmi doresc ca
soţia mea să mă înţeleagă.; f. Aş vrea ca copiii mei să asculte ce le spun.; g. Aş vrea să
am timp să fac lucrurile care îmi plac.; h. Îmi doresc să îmi văd prietenii mai des.
3. a. I wish I had studied business studies. If only I had known what was going to
happen.; b. I wish I had studied foreign languages. If only I had listened to my parents.; c.
If only I hadn’t broken up with Gina.; d. I wish I had gone with her. If only I had bought
a plane ticket.; e. I wish I had been to Spain for my holidays. If only I had listened to my
husband.

LESSON 18
Reading & Listening exercise: A newspaper article
4. Celebrul cântăreţ de muzică pop, Sam Finley, nu poate sta departe de prima pagină a
ziarelor şi se întâmplă de obicei din motive negative.
Ultimele lui probleme au început acum câteva săptămâni când într-o revistă locală a
apărut o fotografie compromiţătoare a soţiei sale, Lauren. Ea a fost văzută într-un club de
noapte din Los Angeles ţinându-se de braţ cu Tom Parnell, care se întâmplî să fie
prietenul lui Sam. “De atunci” declară un prieten al cuplului, “s-au certat de multe ori.
Chiar săptpmâna trecută i-a învineţit ochiul.”
Apoi, azi-noapte târziu, Lauren a sunat la poliţie şi a reclamat că a fost bătută de soţul ei.
“Dna Finley a spus că a fost trântită pe scări şi că dl. Finley i-a spart nasul cu mânerul
arme” a declarat purtătorul de cuvânt al Poliţiei din Los Angeles. “Dl Finley a fost dus la
poliţia din Santa Monica police station şi se va da un anunţ presei mai târziu.”
Reporterii care l-au văzut pe Dl. Finley la poliţie au spus că acesta a negat incidental.
“Bineînţeles că nasul ei nu este spart.”, le-a spus el, “Abia dacă am atins-o. M-a enervate
dar nu aş răni-o.”
Dna. Finley a fost internată în spital pentru a i se face raze X la nas. Surse din interiorul
spitalul declară că a fost deja vizitată de Dl.Parnell.

Engleza in 24 Zile – Oana Ciurea 293


5. was published; was seen; was attacked; was thrown; was taken; will be given; has been
kept; can be taken; has already been visited.

Grammar box: Passive voice.


Exercises
2. a. cut; b. taken; c. sent; d. sent; e. broken; f. offered; g. born; h. broken into; i.
prepared.
3. (suggestion) a. - ; b. by some friends; c. by a cook; d.- / by a French manager; e. - f. - ;
g. -; h. -.
4. a. was being questioned; b. is transmitted; c. will be finished; d. has been elected; e. is
being repaired; f. is written; g. was stolen; h. will be met; i. was won.
5. a. Many pets are lost every year.; b. The people injured in the accident were taken to
the hospital with an ambulance.; c. A new bridge is being built in our town.; d. A new
president has been elected.; e. The match will be played on Sunday.; f. The door was
unlocked with a false key.; g. The house was bought by a good friend.; h. Three criminals
have been arrested this morning.; i. You will be named employer of the month.
Congratulations!
6a. a. The results of the match will be announced tomorrow.; b. Our products have been
sold very well this month.; c. My car was stolen last night.; d. A new museum is being
built in this area.; e. The board meeting has been rescheduled for tomorrow.; f. The trip
was organized by a travel agency.; g. Our city was visited / has been visited by the
President of the country.; h. A new medicine against cancer has been discovered by
American scientists.; i. A car was damaged seriously in the accident.; j. Many things can
be done with this gadget.
6b. a. Rezultatele meciului vor fi anunţate mâine.; b. Produsele noastre s-au vândut foarte
bine luna aceasta.; c. Maşina mea a fost furată azi noapte.; d. Se construieşte un muzeu
nou în această zonă.; e. Şedinţa cu directorii companiei a fost reprogramată pentru
mâine.; f. Excursia a fost organizată de o agenţie de turism.; g. Oraşul nostru a fost vizitat
de Preşedintele ţării.; h. Un nou medicament împotriva cancerului a fost descoperit de
către oamenii de ştiinţă americani.; i. O maşină a fost avariată grav în accident.; j. Se pot
face multe lucruri cu acest aparat multifuncţional.
7. a. The shopping centre has been closed because of the accident that took place last
month.; b. The match has been cancelled.; c. English is spoken all over the world.; d. A
new swimming pool has been opened near the central park.; e. A new government has
been elected.; f. My house was broken into two days ago.; g. I was given an anonymous
phone call.; h. Many lost pets have been saved.
8. a. has been; b. was lent to me by; c. was sent here by; d. was born; e. was sold to me by
a good friend; f. broken into; g. were you; h. bottles of wine are; i. be sent.
9. a. is believed to be living; b. is supposed to fall; c. is expected to win; d. is believed to
be planning; e. is said to be making a new movie; f. is reported to disagree; g. is reported
to have been set up.
10. a.You would be congratulated by Jenny if she found you home.; b. You will be
picked up if you are there in time.; c. A pizza would be ordered if they had money.; d. A
bigger house would be bought by the Griffin’s if they moved from here.; e. The
opportunity would be taken if he were offered a better job.; f. Jim wouldn’t be

Engleza in 24 Zile – Oana Ciurea 294


recognized.; g. That kind of job wouldn’t be done by me.; h. Will the children’s room be
redecorated?

LESSON 19
Reading & Listening exercise: Bad idea
4. Luna trecută am hotărât să mergem cu maşina în Scoţia pentru câteva zile într-o scurtă
vacanţă. Aşteptam cu nerăbdare să ne odihnim la ţară. Din nefericire, o mulţime de
lucruri au mers rău. În primul rand, s-a stricat maşina imediat după ce am plecat la drum
şi a trebuit să sunăm la un service auto şi apoi am aşteptat pe marginea drumului ore la
rând. Până când a fost reparată maşina, se făcuse prea târziu ca să mergem mai departe,
aşa că ne-am întors acasă. A doua ziam pornit la drum devreme pentru a evita traficul, dar
uitasem că era sărbătoare naţională. Cred că toată lumea din ţară a avut aceeaşi idee
pentru că ne-am trezit într-o aglomeraţie groaznică. Am hotărât că cel mai bun lucru pe
care îl puteam face era să mergem pe alt drum şi să căutăm un hotel. Mai întâi ne-am
rătăcit pe un drum îngust de ţară, apoi am rămas fără benzină. În cele din urmă am
renunţat şi ne-am întors acasă pentru a doua oară.
5. were really looking forward to; broke down; had set off; had been seen to; went back;
set off; look for; ran out of; gave up.

Grammar box: Phrasal verbs


Exercises
2a. a-3; b- 6; c-1; d-5; e-8; f-2; g-4; h-7
2c. a. Dacă nu găseşti pe nimeni să te ia, dă-mi un telefon şi o să vin cât pot de repede.; b.
De când s-a născut copilul meu am redus timpul petrecut în faţa televizorului.; c.
Aşteptam cu nerăbdare să plecăm în vacanţă.; d. Ne-a spus clar că nu va tolera un
comportament neprofesional în biroul ei.; e. El este o persoană prietenoasă, aşs că eu cred
că vă veţi înţelege bine.; f. Toată lumea spune că fiica mea seamănă cu tatăl ei.; g. Din
nefericire nu a putut ţine pasul cu colegii săi aşa că am mutat-o într-o altă clasă.; i.
Camera de hotel nu s-a ridicat la aşteptările noastre.
3. a. at; b. to; c. down; d. for; e. up; f. with; g. out; h. on; i. to; j. for
4. a. didn’t live up to; b. drop in on; c. have run out of; d. don’t get on with; e. will catch
up with; f. keep up with; g. cut down on; h. are looking forward to.
5. a. Brianna takes after her mother.; b. We’ve run out of milk. Please, go and buy two
cartons.; c. The two brothers don’t get on well.; d. Deal with this problem as soon as
possible.; e. John has got over the accident pretty well.; f. What are you getting at? I
don’t understand.; g. This project didn’t live up to our expectations.; h. We won’t stand
for more than 5 minutes smoking breaks.; i. The meeting has been put off. We will send
you an e-mail to let you know the date and hour.
6. a. look; b. off; c. fill; d. put; e. up; f. turn; g. off; h. on.
7a. a-2; b-7; c-1; d-3; e-8; f-4; g-6; h-5.
7c. a. Este atât de frig afară încât am mai pus pe noi nişte haine.; b. Ea a fost educată să
se comporte politicos şi respectuos.; c. Te rog să faci curat pe birou!; d. Vorbeam despre
vremea în Canada când s-a întrerupt legătura telefonică.; e. Când eşti gata, dă-mi un
telefon şi o să vin să te iau.; f. El se descurcă foarte bine la cursul de pictură.; g. Ar fi
bine să îţi ceri scuze, atfel nu vei scăpa nepedepsit.; h. Ea a încercat să se lase de fumat
dar nu a reuşit.

Engleza in 24 Zile – Oana Ciurea 295


8. a. I can’t put up with his behaviour anymore.; b. Peter is getting on with his
paperwork.; c. If you had told me about your problem I could have dealt with it.; d.
We’re heading for Lisbon.; e. Why don’t you look up this information on the internet?; f.
You take after your mother.; g. I’m trying to give up smoking.
10. a. You should cut down on the amount of sweets that you eat.; b.Who brought her up
after her parents’ death?; c. He picks me up every day from home.; d. I didn’t hear you
because we have been cut off.; e. The party begins at 10. I’ll call for you at 9.30.; f. The
printer has run out of ink. Refill it, please!; g. I’m looking forward to hearing from you.;
h. We set off at 6 in the morning.; i. The plane takes off in an hour.; j. I won’t put up with
an inadequate behaviour in my school.

LESSON 20
Useful expressions box: Functions
Exercises
2a.. a. Would you mind; b. If I were you, I’d write; c. go; d. Could you; e. Would you
like; f. I won’t do it; g. Shall I help; h. Why don’t we go; i. should take
2b. a. No, not at all. It would be my pleasure. b. Yes, that’s a good idea. c. Great idea!
Let’s! d. Yes, of course. e. Yes, thank you. f. I’m glad to hear it. g. Yes, thank you. h.
That’s a brilliant idea. Let’s go! i. Yes, you can. j. Thank you. I will.
3. a. should; b. will; c. could; d. will; e. let’s; f. mind; g. better; h. could; i. would; j. can.
4. a. I’ll be back; b. I’d rather have; c. If I were you; d. Shall I carry; e. We could go; f. Is
it OK; g. Could you; h. I would like; i. Can I open; j. No, I won’t.
5. a. Do you mind if I ask you to speak more slowly? No, not at all.; b. Would you like
fruit juice or coffee? I’d prefer fruit juice.; c. Could you wait for me? I’ll be out in 10
minutes.; d. Can I go out of the room?; e. Could you close the window?; f. How about a
walk? It’s a wonderful day.; g. I promise I won’t speak about it.; h. Let’s go shopping!
There are many sales this time of the year.; i. Could you tell me what time the train
arrives, please?; j. If I were you I would ask for an appointment.
6. a. would like; b. like; c. likes; d. wouldn’t like; e. don’t like; f. like; g. would like; h.
would like; i. like; j. would like
7. a. Do you like, do; b. Would you like to, would; c. Would you like to, wouldn’t; d.
Would you like to, wouldn’t; e. Do you like, don’t; f. Do you like, do; g. Would you like
to, would; h. Would you like to, wouldn’t; i. Would you like to, would; j. Do you like, do
8a. a. inviting, do, appointment; b. ‘m, good, am; c. how, nice; d. would, shall; e. excuse,
near, tell, get; f. would, some; g. are, ‘s, was; h. won’t, ‘m, wish; i. course, get; j. were,
would

REVISION 16-20
PART B: Exercises
1b. a. If you could change your job, what would you do?; b. If you could change anything
in your life, what would it be?; c. If you were married and an old boyfriend invited you to
dinner, what would you do?; d. If you won the lottery, what would you do with the
money?; e. If it were your birthday what present would you like?
1b. If I could change my job, I would be a pilot.; b. If I could change anything in my life,
it would be some bad decisions I have made., c. If I were married and an old boyfriend

Engleza in 24 Zile – Oana Ciurea 296


invited me to dinner, I would say “No”.; d. If I won the lottery I’d buy a house and I’d
travel roundt the world.
4b. Mark: Dacă trec examenul, îmi cumperi o pereche nouă de Doc Martens? Şi un CD?
Şi …
Mother: Dacă ai petrece mai puţin timo gândindu-te la haine şi la muzică, şi mai mult
timp făcându-ţi tema, aş fi mult mai fericită.
4c. Paul: This one is very nice. If I had more money, I would wear Hugo Boss suits
all the time.
Chris: If you like it, why don’t you buy it? It looks great on you.
5. a. I wish I hadn’t met him.; b. If only I had told her the truth about my age.; c. If I had
told him how old I was he would have left me.; d. If only I hadn’t told her about my
awful experience.; e. If I were a man, the age difference wouldn’t be a problem.; f. If I
hadn’t met him, I wouldn’t be happy now.
6. a. I’ll ask him to switch it off if it rings again.; b. I’ll speak to him if you like.; c. What
will you do if he refuses?; d. If he says “No” we will have to change seats.; e. Why won’t
he move it if it causes problems.; f. Why won’t he come to the cinema if he wants to
speak to his friends?; g. If he has so many friends why is he sitting all alone?; h. If I ever
buy a mobile phone I’ll switch it off at the cinema.
7. a. have; b. will never get; c. won’t have; d. make; e. haven’t made; f. start; g. will you
change; h. didn’t you
8a. a. the police hadn’t seen me; b. hadn’t drunk so much at the party.; c. I had left my car
at the party; d. had asked someone to give me a lift home; e. had called a taxi.; f. I hadn’t
bought that stupid fish costume.; g. had changed before leaving the party; h. I hadn’t
gone to the party.
8b. a. hadn’t gone, wouldn’t be; b. had thought, would have chosen; c. would have left,
had chosen; d. had felt, would have drunk; e. would still be, had taken; f. hadn’t jumped,
wouldn’t have stopped; g. would be, hadn’t been; h. had happened, would feel.
9. a. Do you mind if I ask you if you have already seen this film? How does it end?; b. Do
you mind if I ask you how long you have studied English?; c. If you don’t want to you
don’t have to answer this question.; d. Wha will we do if we don’t understand the
questions.; e. If you are not interested in my proposition, I’ll talk to someone else about
it.; f. If only I hadn’t forgotten my umbrella at home.; g. I wish I had met you earlier.; h.
If we hadn’t left home early we would have missed the train.; i. If only I could remember
his name.
10. a. She said she had been to the cinema the day before.; b. He said he was writing a
test for the next day.; c. You said you would do that for him.; d. She said she was not
hungry then.; e. They said they had never been there before.; f. They said they had been
in London the previous week.; g. He said he would have finished that paper by the next
day.; h. He said that they wouldn’t sleep.; i. She said it was very quiet there.
11. a. what the time was; b. when we would meet again; c. if he was crazy; d. where they
had lived; e. if she would be at the party; f. if I could meet her at the station; g. who knew
the answer; h. why I didn’t help her; i. if I had seen that car; j. if they had tidied up their
room.
12. a. told; b. told; c. say; d. said; e. told; f. say; g. say; h. tell; i. say, said.
13. a. wouldn’t be there because she was having a party; b. had lost the map and he didn’t
know his way.; c. when she finished the book she was going to watch television.; d. was

Engleza in 24 Zile – Oana Ciurea 297


doing some business with him but that he didn’t know him very well; e. had got uplate
and he had missed the bus.
14a. . a. Fiona asked me if I was going to school.; b. David asked his mother if she was
going to go home.; c. Peter asked us if we had ever been to Hungary.; d. Costas asked me
if I had many photos from my holiday in Turkey.; e. Maria asked the policeman where
the museum was.; f. Dora asked her sister if she had fed her fish.
14b. a. ‘Are you goig to school?’, asked Fiona.; b. ‘Are you coming home, Mom?’,
asked David.; c. ‘Have you ever been to Hungary?’, asked Peter. d. ‘Do you have many
photos from your holiday in Turkey?’, asked Costas.; e. ‘Where is the museum?’, Maria
asked the policeman.; f. ‘Have you fed my fish?’, Dora asked her sister.
15. Elaine arrived back from work and she complained about the traffic. Linda invited he
to sit down and offered her some juice. Benny asked Elaine if she had had a bad day.
Elaine answered that she had been shopping with Ann to help her choose her wedding
dress. Linda asked her if they had found anything. Elaine answered that they had and
invited Benny to see it. Benny excused himself and went out.
16. she had been very tired. ; b. to be careful.; c. she will get herself a drink; d. why I
hadn’t phoned him; e. he couldn’t drive them home; f. if he prefers tea or coffee; g. where
I had spent my holidays last year; h. not to go too far; i. if we had been shopping; j. not to
make so much noise.
17. a. she was reading; b. they were busy; c. he knew a better restaurant.; d. she had
woken up early; e. he would ring her; f. they had just arrived; g. he would clean the car;
h. she hadn’t said that; i. she didn’t know where her shoes were.; j. he wouldn’t tell
anyone.
18a. a. “I’ve just called you, but you didn’t answer”, mother said to Tom.; b. “What film
did you see yesterday?” Peter asked.; c. “I visited this castle two years ago” I told my
friends.; d. “I was on a trip with my friends”, John told us.; e. “My son hasn’t come back
yet”, Mrs. Keith told me.; f. “I’ve never believed him”, youl told me.; g. “How long have
you been here?”, the policeman wanted to know.; h. “Have you heard about the accident
last night?”, my brother asked me.; i. “I’ve lost my keys and I can’t get into the house”,
Maria told her husband.
18b. a. Mother said to Tom she had just phoned him and he hadn’t answer.; b. Peter
asked me what film I had seen the day before.; c. I told my friends I had visited that
castle two years before.; d. John told us he had been in a trip with his friends.; e. Mrs.
Keith told me that her son hadn’t come back yet.; f. You told me you had never believed
him.; g. The policeman wanted to know how long I had been there.; h. My brother asked
me if I had heard about the accident last night.; i. Maria told her husband she had lost her
keys and she couldn’t get into the house.
19. Peter asked his mother what the time was. She said it would be seven soon and asked
her children if they had finished their breakfast. Peter answered that they had finished it
five minutes before. Mother reminded Peter to take the book to the library and advised
her children to hurry to school. Mary suggested they took a bus, otherwise they would be
late. They agreed.
20. a. Dorothy asked me what would I say to her.; b. The clerk advised me to read the
instructions carefully.; c. Paul said to his sister it was difficult to say who was right.; d. I
advised Mary not to tell them anything about that.; e. I wondered whether / if she had
enough money to buy that house.; f. I asked Tom if he had found them in the classroom.;

Engleza in 24 Zile – Oana Ciurea 298


g. I asked my son’s friend if his mother knew that he was there.; h. She noticed she had
lost her gloves.; i. I explained to him I would read the book if she gave it to me.; j. I
asked Helen. where her friends were going.
21a. a. “Let’s tell her the secret right now,” Dan suggested.; b.“Have you ever been to
South Africa?” Robert asked his friend.; c. “How many brothers have you got?”, Maria
asked me.; d. “Good-bye! I’ll see you soon!”, she said to me.; e. “Can I go to the cinema
with you tomorrow?”, Brian asked his sister.; f. “Help me, please”, he said.; g. “Do you
like my dress?”, Katy asked her sister.; h. “Could you show me the way to the bank?”, I
asked the old lady.; i. “Say ‘Hello’ to your parents!”, I told Julia.; j. “How about going
fishing tomorrow?”, George suggested.
21b. a. Dan suggested telling her the secret.; b. Robert asked his friend if he had ever
been to South Africa.; c. Maria asked me how many brothers I have got.; d. She told me
‘Good-bye’.; e. Brian asked his sister if he could go to the cinema with her the next day.;
f. He asked for help.; g. Katy asked her sister if she liked her dress.; h. I asked the old
lady to show me the way to the bank.; i. I asked Julia to say ‘Hello’ to her parents.; j.
George suggested going fishing the next day.
22. a. had, would be able; b. take, will feel; c. ate, would live.; d. became , would buy; e.
leave, will give; f. go, will reach; g. used, wouldn’t be; h. toush, won’t bite; i. lent, would
give; j. owned, wouldn’t visit.
24. a. If you have finished eating you can go to your room.; b. If you haven’t finished
writing the report, you can’t go out to lunch.; c. She will get upset with you if you tell her
that.; d. I’ll buy you an icecream if you are good.; e. If you need help, call me!
25a. a. If you snooze, it means you’ll loose.; b. If there’s no pain, there won’t be any
gain.; c. When / If the cat’s away, the mice will play.; d. If there are many hands, the
work seems lighter.; e. If you eat an apple a day, you’ll keep the doctor away.; f. If you
ask or do something while it’s still recent, you’ll succeed.; g. If there are too many cooks
the broth will be spoiled.
25. a. Dacă te mămâncă palma stângă pierzi bani.; b. Câştigurile uşoare nu sunt de
valoare.; c. Când pisica nu-i acasă joacă şoarecii pe masă.; d. Mai multe mâini fac munca
mai uşoară; e. Un măr pe zi ţine medical afară din casă.; f. Bate fierul cât e cald.; g.
Copilul cu două moaşe rămâne cu buricul netăiat.
26a. a. unless, when, if; b. if, when, unless; c. when, if, unless; d. when, if, unless.
26b. a. Vom merge la plajă maine dacă nu plouă. Când ajungem hai să facem un picnic.
Dacă este înorat putem merge la un plimbare în loc să facem plajă.; b. Sună-mă pe
telefonul dacă vei întârzia. Hai să găsim ceva timp mâine pentru a discuta. Ne vedem
mâine dacă tu nu suni să anulezi.; c. Va trebui să luăm o maşină mai mare când se va
naşte copilul. Dacă suntem norocoşi părinţii mei ne-o vor da pe a lor. Nu ne vor ajuta
dacă nu le spui o dată că eşti gravidă.; d. Mi-ar plăcea să locuiesc în străinătate când mă
voi pensiona. Mi-ar plăcea să cumpăr o casă pe malul mării dacă voi avea bani suficienţi.
Dar dacă nu încep să economisesc, nu mi-o voi permite niciodată.
27. a. would need; b. wouldn’t have overslept; c. wouldn’t have arrived; d. hadn’t been;
e. wouldn’t have run out of; f. hadn’t eaten.
28. a. I wouldn’t wear that coat if I were you. It’s old fashioned.; b. If you don’t like it,
why did you buy it?; c. I wouldn’t have bought it if you hadn’t said you liked it.; d. If you
are not going to wear it, I’d like to have it.; e. If I lost a few kilogrammes it would fit me.;
f. Let me know if you change your mind.; g. When I leave work I usually go to the gym.;

Engleza in 24 Zile – Oana Ciurea 299


h. My friend hates television. She thinks it’s a waste of time. When she watches TV she
prefers documentaries or news programmes.; i. We’ll keep in touch by e-mail. If I get
home late I’ll write back.; j. If I had enough money I would travel round the world.; k.
I’m sorry! I didn’t know you were allergic to chocolate. If I had known I would have
made a vanilla cake.; l. If I were you I’d take that job.

Engleza in 24 Zile – Oana Ciurea 300


USEFUL LISTS

Îţi oferim în continuare o serie de liste utile (“Useful Lists”) pe care le poţi folosi în
rezolvarea exerciţiilor întalnite în parcurgerea exerciţiilor.

COUNTRIES AND NATIONALITIES


ŢĂRI ŞI NAŢIONALITĂŢI

ŢARA COUNTRY NATIONALITY LANGUAGE


Australia Australia Australian English
Austria Austria Austrian German
Belgia Belgium Belgian French / Flemish
Brazilia Brazil Brazilian Portuguese
Bulgaria Bulgaria Bulgarian Bulgarian
Canada Canada Canadian English / French
Cehia The Czech Czech Czech
Republic
China China Chinese Chinese
Coreea Korea Korean Korean
Croaţia Croatia Croatian Croatian
Cuba Cuba Cuban Spanish
Danemarca Denmark Danish Danish
Egipt Egypt Egyptian Arabic
Elveţia Switzerland Swiss Swiss
Finlanda Finland Finnish Finnish
Franţa France French French
Germania Germany German German
Grecia Greece Greek Greek
Irlanda Ireland / The Irish Irish Irish
Republic
Islanda Iceland Icelandic Icelandic
Italia Italy Italian Italian
Japonia Japan Japanese Japanese
Mexic Mexico Mexican Spanish
Marea Britanie Great Britain British English
Norvegia Norway Norwegian Norwegian
Olanda The Netherlands Dutch Dutch
Peru Peru Peruvian Spanish
Polonia Poland Polish Polish
Portugalia Portugal Portuguese Portuguese
România Romania Romanian Romanian
Rusia Russia Russian Russian
Spania Spain Spanish Spanish
Statele Unite ale The United States American English

Engleza in 24 Zile – Oana Ciurea 301


Americii of America
Suedia Sweden Swedish Swedish
Turcia Turkey Turkish Turkish
Ucraina Ukraine Ukrainian Ukrainian
Ungaria Hungary Hungarian Hungarian

Expresii utile!
Să ne aducem aminte pe scurt câteva expresii în care folosim ţări / naţionalităţi / limbi.

Where are you from?


I’m from Germany.

What nationality are you?


I’m German.

What language do you speak?


I speak German.

Do you speak any foreign languages?


Yes, I do, I speak English and French.

Do you know any foreign languages?


Yes, I do. I know Spanish and Turkish.

How many foreign languages do you speak?


I speak four foreign languages: French, Spanish, German and Russian.

Do you speak English?


No, sorry, I only speak Romanian.

Do you speak Portuguese?


No, I don’t. I can understand Portuguese, but I can’t speak it.

Have you ever been to Spain?


Yes, I have been there twice.

Have you ever visited Cuba?


No, I haven’t.

STAR SIGNS
ZODIILE

ZODIE STAR SIGN


Berbec Aries
Taur Taurus

Engleza in 24 Zile – Oana Ciurea 302


Gemeni Gemini
Rac Cancer
Leu Leo
Fecioară Virgo
Balanţă Libra
Scorpion Scorpio
Săgetător Sagittarius
Capricorn Capricorn
Vărsător Aquarius
Peşti Pisces

Expresii utile!

What star sign are you?


I’m a Scorpio.

What kind of star sign is it?


It’s a water sign.
It’s an earth sign.
It’s an air sign.
It’s a fire sign.

My star sign is governed by the Sun.

Aquarians are compatible with Libras and Geminis.

Fire signs are said to get on well with air signs.

Cancerians are known to be stubborn.

PROFESSIONS
MESERII

MESERIE PROFESSION MESERIE PROFESSION


Actor Actor Machior Make-up artist
Actriţă Actress Marinar Sailor
Arheolog Archaeologist Matematician Mathematician
Architect Architect Măcelar Butcher
Asistent(ă) Nurse Mecanic Mechanic
medical(ă)
Avocat Attorney Medic de familie / General Practitioner
generalist / GP
Biolog Biologist Meşteşugar Craftsman
Bijutier Jeweller Meteorolog Meteorologist

Engleza in 24 Zile – Oana Ciurea 303


Bonă Baby-sitter Muncitor Unskilled worker
necalificat
Brutar Baker Muzician Musician
Bucătar Cook Neurolog Neurologist
Cameraman Cameraman Notar Notary public
Cameristă Maid Om de serviciu Janitor / Caretaker
Caricaturist Cartoonist Optician Optician
Cântăreţ Singer Pădurar Forest ranger
Ceasornicar Watchmaker Pescar Fisherman
Cercetător ştiinţific Researcher Pianist Pianist
Chirurg Surgeon Pictor Painter
Cofetar Confectioner Pilot Pilot
Compositor Composer Poet Poet
Conferenţiar University reader Poliţist Police office /
universitar Policeman
Contabil Accountant Pompier Firefighter
Croitor (pentru Tailor Portar Doorman
bărbaţi)
Croitor (pentru Dressmaker Poştaş Postman / Postal
femei) worker
Dirijor de orchestră Conductor Preot Priest
Dulgher Carpenter Procuror Prosecutor
Editor Copy editor Psihiatru Psychiatrist
Electrician Electrician Psiholog Psychologist
Estetician Beautician Redactor Editor
Etnograf Ethnographer Redactor şef Editor-in-chief
Expert contabil Chartered Regizor Director
accountant
Farmacist Pharmacist Reporter Reporter
Fermier Farmer Salvamar Lifeguard
Filolog Philologist Scafandru Diver
Filozof Philosopher Scriitor Writer
Fizician Physician Sculptor Sculptor
Fotograf Photographer Secretar(ă) Secreatary
Frizer Barber Stomatolog Dentist
Funcţionar Office worker Stewardesă Flight attendant
Geograf Geographer Student Student
Geolog Geologist Şofer Driver
Gospodină / Housewife Tipograf Typographer
Casnică
Grădinar Gardener Topograf Land surveyor
Iluzionist Illusionist Ţesător Weaver
Informatician Computer scientist Umorist Comic / Comedian
Instalator Plumber Vatman Tram driver
Istoric Historian Vânzător(oare) Shop assistant

Engleza in 24 Zile – Oana Ciurea 304


Învăţător (oare) Primary school Vânzător(oare) Street vendor
teacher stradal(ă)
Judecător Judge Violoncelist Cello player
Jurisconsult Solicitor Violonist Violinist
Jurist Lawyer Viticultor Wine producer
Lăcătuş Locksmith Ziarist Journalist

Să ne amintim că exprimăm o meserie cu ajutorul verbului “to be” şi a articolului


nehotărât a / an.

I am a driver.
I am an optician.

Expresii utile!

What do you do?


I’m a teacher.

What do you do for a living?


I’m an attorney.

What are his qualifications?


He’s a psychologist.

What are her professional qualifications?


She’s an architect.

Where do you work?


I work as an electrician in a factory.

Where does she work?


She works as a secretary for an Australian company.

What does she do?


She works as a nurse in a hospital.

Where does he work?


He is a famous professor and works at the university.

ROOMS and FURNITURE


ÎNCĂPERI şi MOBILĂ

House casă
flat (B.E.) apartament

Engleza in 24 Zile – Oana Ciurea 305


apartment (A.E.) apartament
Studio garsonieră
Storey etaj (privit din interior)
Floor etaj (privit din exterior)
lift / elevator lift
Stairs scări
Staircase scară (casa scării)
Landing palier
Corridor coridor
Hall hol
Passage culoar
living-room sufragerie, cameră de zi
dining-room sală de mese
drawing-room salon
Bedroom dormitor
Study birou / cameră de lucru, studiu
Library bibliotecă (cameră)
Bathroom baie
lumber room debara
Kitchen bucătărie
pantry / larder cămară
Ceiling tavan
Floor podea
Wall perete
Window fereastră
door uşă
Balcony balcon
Terrace terasă
Table masă
Chair scaun
Armchair fotoliu
Bed pat
Crib pat pentru copii
Cradle leagăn
sofa (B.E.) canapea
couch (A.E.) canapea
bedside table noptieră
toilet table masă de toaletă
Lamp veioză
reading-lamp lampă de citit
Picture tablou
Cupboard dulap (la bucătărie)
china cupboard vitrină
Wardrobe şifonier
Bookcase bibliotecă (mobilă)

Engleza in 24 Zile – Oana Ciurea 306


book-shelf raft cu cărţi
Shelf raft
Carpet covor
Rug carpetă
Curtain perdea
Sideboard buffet
Desk birou
Mirror oglindă
Vase vază cu flori
refrigerator / fridge frigider
vacuum cleaner aspirator
washing machine maşină de spălat
radiator radiator, calorifer
Stove sobă
Iron fier de călcat

CLOTHES and ACCESSORIES


HAINE şi ACCESORII

Hat pălărie
cap Şapcă
(eye) glasses Ochelari (de vedere)
Earings Cercei
Necklace Colier, lănţişor
Top Bluză
Blouse Bluză
Shirt Cămaşă
T-shirt Tricou
Short sleeved T-shirt Tricou cu mânecă scurtă
Long sleeved T-shirt Tricou cu mânecă lungă
Trousers Pantaloni
Jeans Blugi
Belt Curea
Tie Cravată
Suit Costum
Shorts Pantaloni scurţi
Skirt Fustă
Dress Rochie
Tights Ciorapi
Socks Şosete
Shoes Pantofi
Boots Cizme / Ghete
Trainers Pantofi sport
Swimming costume Costum de înot / de plajă

Engleza in 24 Zile – Oana Ciurea 307


Night gown Cămaşă de noapte
Pyjamas Pijamale
Jacket Geacă / Jachetă
Coat Haină
Fur coat Haină de blană
Underwear Lenjerie intimă
Bra Sutien
Scarf Eşarfă, fular, şal

Să ne amintim că atunci când dorim să spunem cu ce suntem îmbrăcaţi folosim timpul


Present Continuous.
I’m wearing jeans and boots.
They are wearing gorgeous dresses.

Light clothes = haine subţiri


Warm clothes = haine groase

THE MOST COMMON IRREGULAR VERBS


CELE MAI COMUNE VERBE NEREGULATE

Infinitive Past Simple Participle


be Was/were been a fi
beat beat beaten a bate
become became become a deveni
begin began begun a începe
bet bet bet a paria
bite bit bitten a muşca
blow blew blown a sufla
break broke broken a rupe, a spage
bring brought brought a aduce
build built built a construi
burn burnt/burned burnt/burned a arde
buy bought bought a cumpăra
can could been able a putea
catch caught caught a prinde
choose chose chosen a alege
come came come a veni
cost cost cost a costa
cut cut cut a tăia
deal with dealt with dealt with a se ocupa de
do did done a face
draw drew drawn a desena, a trasa
dream dreamt/dreamed dreamt/dreamed a visa

Engleza in 24 Zile – Oana Ciurea 308


drink drank drunk a bea
drive drove driven a conduce
fat ate eaten a mânca
fall fell fallen a cădea
feed fed fed a hrăni
feel felt felt a simţi
fight fought fought a lupta, a se certa
find found found a găsi
fly flew flown a zbura, a pilota
forget forgot forgotten a uita
forgive forgave forgiven a ierta
freeze froze frozen a îngheţa
get got got a obţine
give gave given a da
go went gone a merge, a se duce
grow grew grown a creşte
have had had a avea
hear heard heard a auzi
hide hid hid a ascunde
hit hit hit a lovi
hold held held a ţine
hurt hurt hurt a răni
keep kept kept a ţine, a păstra
know knew known a şti, a cunoaşte
lay laid laid a întinde, a sta
întins
lead led led a conduce, a duce
la
learn learnt/learned learnt/learned a învăţa
leave left left a pleca, a părăsi, a
lăsa
lend lent lent a împrumuta
(cuiva)
let let let a lăsa
lose lost lost a pierde
make made made a face
mean meant meant a însemna, a vrea
să spună
meet met met a întâlni, a face
cunoştinţă
must had to had to a trebui
pay paid paid a plăti
put put put a pune
read read read a citi
ride rode ridden a călări

Engleza in 24 Zile – Oana Ciurea 309


ring rang rung a suna
rise rose risen a se ridica
run ran run a alerga
say said said a spune
see saw seen a vedea
sell sold sold a vinde
send sent sent a trimite
set set set a fixa, a stabili
shake shook shaken a scutura
shoot shot shot a împuşca
show showed shown a arăta
shut shut shut a închide
sing sang sung a cânta
sink sank sunk a se scufunda
sit sat sat a sta jos
sleep slept slept a dormi
speak spoke spoken a vorbi
spend spent spent a petrece (timp); a
cheltui (bani)
spread spread spread a împrăştia
stand stood stood a sta în picioare
steal stole stolen a fura
stick stuck stuck a lipi
swear swore sworn a jura, a înjura
swim swam swum a înota
take took taken a lua
teach taught taught a preda
throw threw thrown a arunca
understand understood understood a înţelege
wake woke woke a (se) trezi
wear wore worn a purta
win won won a câştiga
write wrote written a scrie

NUMBERS 1-100
NUMERE 1-100

0 = zero 51 = fifty-one
1 = one 52 = fifty-two
2 = two 53 = fifty-three
3 = three 54 = fifty-four
4 = four 55 = fifty-five
5 = five 56 = fifty-six

Engleza in 24 Zile – Oana Ciurea 310


6 =six 57 = fifty-seven
7 = seven 58 = fifty-eight
8 = eight 59 = fifty-nine
9 = nine 60 = sixty
10 = ten 61 = sixty-one
11 = eleven 62 = sixty-two
12 = twelve 63 = sixty-three
13 = thirteen 64 = sixty-four
14 = fourteen 65 = sixty-five
15 = fifteen 66 = sixty-six
16 = sixteen 67 = sixty-seven
17 = seventeen 68 = sixty-eight
18 = eighteen 69 = sixty-nine
19 = nineteen 70 = seventy
20 = twenty 71 = seventy-one
21 = twenty-one 72 = seventy-two
22 = twenty-two 73 = seventy-three
23 = twenty-three 74 = seventy-four
24 = twenty-four 75 = seventy-five
25 = twenty-five 76 = seventy-six
26 = twenty-six 77 = seventy-seven
27 = twenty-seven 78 = seventy-eight
28 = twenty-eight 79 = seventy-nine
29 = twenty-nine 80 = eighty
30 = thirty 81 = eighty-one
31 = thirty-one 82 = eighty-two
32 = thirty-two 83 = eighty-three
33 = thirty-three 84 = eighty-four
34 = thirty-four 85 = eighty-five
35 = thirty-five 86 = eighty-six
36 = thirty-six 87 = eighty-seven
37 = thirty-seven 88 = eighty-eight
38 = thirty-eight 89 = eighty-nine
39 = thirty-nine 90 = ninty
40 = fourty 91 = ninty-one
41 = fourty-one 92 = ninty-two
42 = fourty-two 93 = ninty-three
43 = fourty-three 94 = ninty-four
44 = fourty-four 95 = ninty-five
45 = fourty-five 96 = ninty-six
46 = fourty-six 97 = ninty-seven
47 = fourty-seven 98 = ninty-eight
48 = fourty-eight 99 = ninty-nine
49 = fourty-nine 100 = one hundred
50 = fifty 1000 = one thousand

Engleza in 24 Zile – Oana Ciurea 311


Expresii utile
o Pentru a citi anii grupăm cifrele două câte două
1980 = nineteen eighty
1765 = seventeen sixty-five
o Pentru a citi ani de genul 2004, spunem: two thousand and four
o După cuvântul “hundred” folosim cuvântul de legătură “and”
143 – one hundred and fourty-three
2567 – two thousand five hundred and sixty-seven

Engleza in 24 Zile – Oana Ciurea 312


USEFUL DIALOGUES
DIALOGURI UTILE

Dialogue no. 1: At the hotel


Dialogul nr. 1: La hotel

Mrs. Brightstone: Good morning!


Receptionist: Good morning, madam! Welcome to our hotel! What’s your name?
Mrs. Brightstone: Patricia Brightstone.
Receptionist: Can you spell your surname for me, please?
Mrs. Brightstone: B-R-I-G-H-T-S-T-O-N-E
Receptionist: B-R-I …Sorry, can you repeat that please?
Mrs. Brightstone: B-R-I-G-H-T-S-T-O-N-E
Receptionist: Thank you, Mrs. Brightstone. Enjoy your staying here!
Mrs. Brightstone: Thank you. Good-bye.

Useful phrases
Expresii utile

Welcome to our hotel! = Bine aţi venit la hotelul nostru!


What’s your name? = Care este numele dumneavoastră / Cum vă numiţi?
Can you spell your surname for me, please? = Puteţi să spuneţi pe litere numele
dumneavoastră de familie, vă rog?
Can you repeat that, please? = Puteţi repeat, vă rog?
Enjoy your staying here! = Bucuraţi-vă de şederea dumneavoastră aici!

Dialogue no. 2: At the shop


Dialogul nr. 2: La magazine

Shop assistant: Good morning. Can I help you?


Client: Yes, I would like a bottle of water. How much is it?
Shop assistant: It’s £ 1.20.
Client: And these sandwiches, how much are they?
Shop assistant: £ 3.50
Client: OK. Thanks. Here is £ 5.00.
Shop assistant: Thank you, madam. And here is your 30 pounds change.

Useful phrases
Expresii utile

Can I help you? = Vă pot ajuta?


I would like a bottle of water. = Aş vrea o sticlă cu apă.
How much is it? = Cât costă?
And these sandwiches, how much are they? = Dar aceste sandvişuri, cât costă?
Here is £ 5.00. = Poftiţi 5 lire.
And here is your 30 pounds change. = Poftiţi 30 de cenţi rest.

Engleza in 24 Zile – Oana Ciurea 313


Dialogue no. 3: Introduce a friend to another friend
Dialogul nr. 3: Faceţi cunoştinţă unui prieten cu un alt prieten
Simone: Hi, Pam!
Pam: Hi, Simone! How are you?
Simone: I’m fine, thanks! This is Kevin.
Pam: Nice to meet you. I’m Pam.
Kevin: Nice to meet you.
Simone: Kevin is from France. He’s here on a short holiday.
Pam: OK. Enjoy your holiday, Kevin!

Useful phrases
Expresii utile

How are you? = Ce mai faci?


I’m fine, thanks! = Sunt bine, mulţumesc!
This is Kevin! = Acesta este Kevin! / El este Kevin!
Nice to meet you! = Îmi pare bine să te cunosc! / Îmi pare bine de cunoştinţă!
I’m Pam. = Eu sunt Pam.
Kevin is from France. = Kevin este din Franţa.
He’s here on a short holiday. = El este aici într-o scurtă vacanţă.
Enjoy your holiday! = Bucură-te de vacanţă!

Dialogue no. 4: On the phone (1)


Dialogul nr. 4: La telefon (1)

Operator: Good afternoon! STD Enterprise here. How can I help you?
Mrs. Brightstone: Good afternoon! Can I speak to Michael Tulip, please?
Operator: Hold on a minute please! I’m sorry, Mr. Tulip is not in his office! Would you
like to leave a message?
Mrs. Brightstone: No, thank you. Can I speak to Laura Evans, then?
Operator: Yes, one minute! I’ll put you through.

Useful phrases
Expresii utile

How can I help you? = Cu ce vă pot ajuta?


Can I speak to Michael Tulip, please? = Pot vorbi cu Michael Tulip, vă rog?
I’m sorry, Mr. Tulip is not in his office! = Îmi pare rău, dl. Tulip nu este în biroul său!
Would you like to leave a message? = Doriţi să-i lăsaţi un mesaj?
Can I speak to Laura Evans, then? = Pot să vorbesc cu Laura Evans, atunci?
One minute! = Un moment!
I’ll put you through = O să vă fac legătura!

Dialogue no. 5: On the phone (2)


Dialogul nr. 5: La telefon (2)

Engleza in 24 Zile – Oana Ciurea 314


Simone: Hello!
Laura: Good morning! Is that Simone Peterson?
Simone: Yes, speaking. Who is this?
Laura: It’s Laura from London.
Simone: Laura?
Laura: Yes, Laura Evans from the Marketing Department.
Simone: Oh, yes! What time is it in London, Laura?
Laura: It’s 10 o‘clock in the morning.
Simone: OK. Do you know what time it is here in Tokyo?
Laura: Er, no. What time is it in Tokyo?
Simone: It’s 6.00 p.m.
Laura: Oh! Well, good afternoon, Simone!
Simone: Good afternoon, Laura!

Useful phrases
Expresii utile

Is that Simone Peterson? = Este Simone Petersone?


Yes, speaking. = Da, la telefon.
Who is this? = Cine e?
What time is it in London? = Cât este ceasul în Londra?
Do you know what time it is here? = Ştii cât este ceasul aici?

Dialogue no. 6: On the phone (3)


Dialogul nr. 6: La telefon (3)

Receptionist: Good morning. L&D Enterprise. How can I help you?


Susan: Good morning. Could I speak to Mr. Harold in the Sales Department?
Receptionist: Yes, madam. Could you tell me your name?
Susan: My name is Susan Stepway.
Receptionist: OK. I’ll put you through. … I’m sorry, but Mr. Harold is out. Would you
like to speak to Ms. Harrison or Mr. Peacock instead?
Susan: No, thank you. Do you know when he will be back?
Receptionist: I’m sorry, I have no idea.
Susan: Do you mind if I leave a message for Mr. Harold?
Receptionist: No, of course not. What shall I tell him?
Susan: Please tell him that I called to talk about the contract renegotiation.
Receptionist: Certainly, Ms. Stepway. Have a nice day!
Susan: Thank you. Good bye!

Useful phrases
Expresii utile

How can I help you? = Cu ce vă pot ajuta?


Could I speak to Mr. Harold in the Sales Department? = Aş putea vorbi cu dl. Harold din

Engleza in 24 Zile – Oana Ciurea 315


departamentul vânzări?
Could you tell me your name? = Mi-aţi putea spune numele dumneavoastră?
I’ll put you through. = O să vă fac legătura.
I’m sorry, but Mr. Harold is out. = Îmi pare rău, dar dl Harold a ieşit.
Would you like to speak to Ms. Harrison or Mr. Peacock instead? = Aţi dori să vorbiţi cu
dra Harrison sau dl. Peacock în schimb?
Do you know when he will be back? = Ştiţi când se va întoarce?
I have no idea. = Nu ştiu. / N-am idee.
Do you mind if I leave a message for Mr. Harold? = Vă deranjează dacăă las un mesaj
pentru dl. Harold?
What shall I tell him? = Ce să-i spun?
Have a nice day! = Să aveţi o zi plăcută!

Dialogue no. 7: In the street (1)


Dialogul nr. 7: Pe stradă (1)

A: Excuse me, is there a pharmacy near here?


B: A pharmacy? Er, yes, it’s over there.
A: Where exactly?
B: Next to the hotel.
A: OK, thank you!
B: You’re welcome.

Useful phrases
Expresii utile

Excuse me, is there a pharmacy near here? = Mă scuzaţi, este o farmacie în apropiere?
It’s over there. = Este acolo.
Where exactly? = Unde mai exact?
Next to the hotel. = Lângă hotel.
You’re welcome.= Cu plăcere.

Dialogue no. 8: In the street (2)


Dialogul nr. 8: Pe stradă (2)

A: Excuse me. Could you tell me how to get to the railway station?
B: Yes, of course. The railway station is nearby. Go down this street, then cross the
street, turn to right and the railway station is on the left opposite the post office.
A: Thank you!
B: You’re welcome!

Useful phrases
Expresii utile

Excuse me. Could you tell me how to get to the railway station? = Mă scuzaţi. Îmi puteţi
spune cum să ajung la gară?

Engleza in 24 Zile – Oana Ciurea 316


The railway station is nearby. = Gara este în apropiere.
Go down this street = Coborâţi pe strada aceasta.
cross the street = traversaţi strada
turn to right = faceţi la dreapta
the railway station is on the left = gara este pe stânga
opposite the post office = vis-à-vis de poştă
You’re welcome! = Cu plăcere!

Dialogue no. 9: At lunch


Dialogul nr. 9: La prânz

Pam: Hi, Laura!


Laura: Oh, hi, Pam! Please, have a seat! Would you like a cup of coffee?
Pam: No, thanks.
Laura: Would you like a glass of water?
Pam: No, I’m fine, thanks.
Laura: Would you like a coke?
Pam: Actually, that would be great. Thanks.

Useful phrases
Expresii utile

Please, have a seat! = Te rog, ia loc!


Would you like a cup of coffee? = Vrei o cafea?
Would you like a glass of water? = Vrei un pahar cu apă?
No, I’m fine, thanks. = Nu, sunt bine, mulţumesc.
Actually, that would be great = De fapt, (asta) ar fi grozav!

Dialogue no. 10: At the cafeteria


Dialogul nr. 10: La cofetărie

Client: Hello! Can I have a cappuccino, please?


Assistant: Small, medium or large?
Client: Medium, please.
Assistant: With or without sugar?
Client: Without sugar.
Assistant: Chocolate on top?
Client: Yes, please.
Assistant: Anything else?
Client: Yes. Can I have a bottle of water, please?
Assistant: OK. That’s £ 4.75.
Client: Here you are!

Useful phrases
Expresii utile

Engleza in 24 Zile – Oana Ciurea 317


Can I have a cappuccino, please? = Îmi puteţi da un cappuccino, vă rog?
Small, medium or large? = Mic, mediu sau mare?
With or without sugar? = Cu sau fără zahăr?
Chocolate on top? = Ciocolată (pe) deasupra?
Anything else? = Altceva?
That’s £ 4.75. = Costă 4 lire şi 75.
Here you are! = Poftiţi!

Dialogue no. 11: In a clothes shop (1)


Dialogul nr. 11: Într-un magazin de haine (1)

Shop assistant: Can I help you?


Client: Yes, I’m looking for a shirt.
Shop assistant: A shirt?
Client: Yes, a shirt for my husband.
Shop assistant: What size is he, small medium or large?
Client: He is medium.
Shop assistant: OK. What colour are you looking for?
Client: Blue.
Shop assistant: Do you like this one? It’s made of silk.
Client: How much is it?
Shop assistant: £ 50.
Client: What about that shirt over there?
Shop assistant: That one is made of cotton and it’s £ 35.
Client: OK. I’ll buy the cotton shirt.

Useful phrases
Expresii utile

Can I help you? = Vă pot ajuta?


I’m looking for a shirt. = Caut o cămaşă.
What size is he, small medium or large? = Ce mărime poartă, mică, medie sau mare?
He is medium. = Este de talie medie.
What colour are you looking for? = Ce culoare cătaţi?
Do you like this one? = Vă place aceasta?
It’s made of silk. = Este făcută din mătase.
How much is it? = Cât costă?
What about that shirt over there? = Dar acea cămaşă de acolo?
I’ll buy the cotton shirt. = Voi cumpăra cămaşa din bumbac.

Dialogue no. 12: In a clothes shop (2)


Dialogul nr. 12: Într-un magazin de haine (2)

Shop assistant: Can I help you?

Engleza in 24 Zile – Oana Ciurea 318


Client: No, I’m just looking. Thank you!
Shop assistant: Are you looking for anything in particular?
Client: Well, yes, actually. I’m looking for a skirt.
Shop assistant: What colour are you looking for?
Client: Green or brown, I think.
Shop assistant: How about this red and brown one?
Client: Yes, I like it. Can I try it on?
Shop assistant: Yes, of course. The changing rooms are over there.
Client: Thank you!

Useful phrases
Expresii utile

Can I help you? = Vă pot ajuta?


No, I’m just looking. = Nu, doar mă uit.
Are you looking for anything in particular? = Căutaţi ceva anume?
I’m looking for a skirt. = Caut o fustă.
What colour are you looking for? = Ce culoare căutaţi?
How about this red and brown one? = Ce spuneţi de aceasta cu roşu şi maro?
Can I try it on? = Pot să o probez.
The changing rooms are over there. = Garderoba este acolo.

Dialogue no. 13: On the phone – booking a hotel room


Dialogul nr. 13: La telefon – să rezervăm o cameră de hotel

Receptionist: Good morning, Landscape Hotel.


Client: Good morning. I’d like to book a room.
Receptionist: When for?
Client: Wednesday, 9th March.
Receptionist: Would you like a single or a double room?
Client: Double. How much does is cost?
Receptionist: £60, breakfast included. How would you like to pay: in cash or by credit
card?
Client: I’ll pay by credit card in advance.
Receptionist: OK. Could I have your credit card number, please?
Client: 0100996754001200
Receptionist: Can I have the expiry date, please?
Client: February 2014.
Receptionist: Thank you.

Useful phrases
Expresii utile

I’d like to book a room. = Aş vrea să rezerv o cameră.


When for? = Pentru când?
Would you like a single or a double room? = Doriţi o cameră pentru o persoană sau

Engleza in 24 Zile – Oana Ciurea 319


pentru două persoane.
How much does is cost? = Cât costă?
£60, breakfast included. = 60 de lire, cu micul dejun inclus.
How would you like to pay: in cash or by credit card? = Cum doriţi să plătiţi: în numerar
sau cu carte de credit?
I’ll pay by credit card in advance. = Voi plăti cu carte de credit în avans.
Could I have your credit card number, please? = Îmi puteţi da numărul cărţii
dumneavoastră de credit, vă rog?
Can I have the expiry date, please? = Îmi puteţi spune data expirării, vă rog?

Dialogue no. 14: At the railway station – the information office


Dialogul nr. 14: La gară – biroul de informaţii

Clerk: Can I help you?


Passenger: Can I have some information about the next train to Edinburgh, please?
Clerk: The next train to Edinburgh… OK
Passenger: What time does it leave?
Clerk: It leaves at 8.45 p.m.
Passenger: What time does it arrive in Edinburgh?
Clerk: It arrives at 10.30 p.m.
Passenger: OK. And what time is it now?
Clerk: It’s 6.20.
Passenger: Thank you.
Clerk: You’re welcome!

Useful phrases
Expresii utile

Can I help you? = Vă pot ajuta?


Can I have some information about the next train to Edinburgh, please? = Îmi puteţi da
câteva informaţii despre următorul treb spre Edinburgh, vă rog?
What time does it leave? = La ce oră pleacă?
It leaves at… = Pleacă la …
What time does it arrive? = La ce oră soseşte?
It arrives at … = Soseşte la …
What time is it now? = Cât este ceasul acum?

Dialogue no. 15: Saying good-bye (1)


Dialogul nr. 15: Să ne luăm la revedere (1)

Claudia: Here is your bus. Bye, Linn. See you in September.


Linn: Yes, see you in September.
Claudia: Have a good trip and take care.
Linn: Thank you. You too. Bye!
Claudia: Bye!

Engleza in 24 Zile – Oana Ciurea 320


Useful phrases
Expresii utile

Here is your bus. = Uite autobuzul tău.


See you in September. = Ne vedem în Septembrie.
Have a good trip and take care. = Drum bun şi să ai grijă de tine.

Dialogue no. 16: Saying good-bye (2)


Dialogul nr. 16: Să ne luăm la revedere (2)

Claudia: Bye, Linn. Have a good time in London!


Linn: Thanks!
Claudia: Drive carefully! And don’t forget to phone me when you arrive.
Linn: I won’t. Bye!
Claudia: Bye bye!

Useful phrases
Expresii utile

Have a good time in London! = Distracţie plăcută în Londra!


Drive carefully! = Condu cu grijă!
And don’t forget to phone me when you arrive. = Şi nu uita să mă suni când ajungi.

Dialogue no. 17: At the restaurant (1)


Dialogul nr. 17: La restaurant (1)

Waiter: Good evening, ladies.


Lady: Good evening. We would like a table for two, please.
Waiter: Smoking or non-smoking?
Lady: Non-smoking, please.
Waiter: This way, please. Here is the menu. Would you like something to drink while you
decide what you will have?
Lady: Yes, please. We’ll have water.
Waiter: Still or sparkling?
Lady: Still water for me, and sparkling for my mother.

Waiter: Are you ready to order?
Lady: Yes. I’ll have the chicken and my mother would like salmon.
Waiter: Would you like something for dessert?
Lady: Yes. Two apple pies, please.

Waiter: Was everything all right with your meal, ladies?
Lady: It was delicious. Thank you! Could we have the bill, please?
Waiter: Certainly!

Useful phrases

Engleza in 24 Zile – Oana Ciurea 321


Expresii utile

We would like a table for two, please. = Am dori o masă pentru două persoane, vă rog.
Smoking or non-smoking? = La fumători sau la nefumători?
This way, please. = Pe aici, vă rog.
Here is the menu. = Poftiţi meniul.
Would you like something to drink while you decide what you will have? = Doriţi ceva
de băut până vă hotărâţi ce serviţi?
We’ll have water. = Vom lua apă.
Still or sparkling? = Plată sau minerală?
Are you ready to order? = Sunteţi gata să comandaţi?
I’ll have the chicken. = Eu voi servi pui.
My mother would like salmon. = Mama ar dori somon.
Would you like something for dessert? = Doriţi ceva la desert?
Was everything all right with your meal, ladies? = A fost totul în ordine cu masa
dumneavoastră?
It was delicious. = A fost delicioasă.
Could we have the bill, please? = Ne puteţi aduce nota de plată, vă rog?

Dialogue no. 18: At the restaurant (2)


Dialogul nr. 18: La restaurant (2)

Client: The food was great! Can I have the bill, please?
Waiter: Yes, of course, in a minute. … Here is your bill, madam!
Client: Thank you. You can keep the change. Good-bye!
Waiter: Good-bye!

Useful phrases
Expresii utile

The food was great! = Mâncarea a fost grozavă!


Can I have the bill, please? = Îmi puteţi aduce nota de plată, vă rog?
Here is your bill, madam! = Poftiţi nota de plată, doamnă!
You can keep the change. = Puteţi păstra restul.

Dialogue no. 19: At the fast-food


Dialogul nr. 19: La fast food

Client: Can I have a chicken sandwich, please?


Assistant: Would you like white bread or black bread?
Client: Brown bread, please!
Assistant: Butter or margarine?
Client: Butter, please.
Assistant: Would you like mustard or mayonnaise?
Client: Mayonnaise, please.
Assistant: Would you like salt and pepper?

Engleza in 24 Zile – Oana Ciurea 322


Client: Yes, thanks!
Assistant: Would you like anything to drink?
Client: Yes, I would like a coke and a bottle of water. Thank you.
Assistant: That’s £ 4.20.
Client: Here you are.
Assistant: And here’s your change.

Useful phrases
Expresii utile

Can I have a chicken sandwich, please? = Îmi puteţi da un sandviş cu pui, vă rog?
Would you like white bread or black bread? = Doriţi pâine albă sau neagră?
Butter or margarine? = Unt sau margarină?
Would you like mustard or mayonnaise? = Doriţi muştar sau maioneză?
Would you like salt and pepper? = Doriţi sare şi piper?
Would you like anything to drink? = Doriţi ceva de băut?
That’s £ 4.20. = Costă (face) 4 lire şi 20 de cenţi.
And here’s your change. = Şi uitaţi restul dumneavoastră.

Dialogue no. 20: In the hotel room


Dialogul nr. 20: În camera de hotel

Receptionist: Reception. How can I help you?


Guest: This is room 24. I have a problem with the bathroom.
Receptionist: Oh, I’m sorry? What is the matter, madam?
Guest: There isn’t any hot water and there aren’t any towels.
Receptionist: Oh, I’ll send some towels right away and the plumber will be there in half
an hour.
Guest: Thank you!

Useful phrases
Expresii utile

How can I help you? = Cu ce vă pot ajuta?


This is room 24. = Camera 24.
I have a problem with the bathroom. = Am o problemă cu baia.
What is the matter, madam? = Ce s-a întâmplat doamnă?
There isn’t any hot water. = Nu este apă caldă.
There aren’t any towels. = Nu sunt prosoape.
I see. = Înţeleg.

Engleza in 24 Zile – Oana Ciurea 323

S-ar putea să vă placă și