Sunteți pe pagina 1din 7

www.ltme.

ro
liceul.mihai.eminescu.65@gmail.com

Planificare calendaristică anuală


An şcolar 2015-2016

Unitatea şcolară: Liceul Teoretic "Mihai Eminescu" Călăraşi Clasa a XII-a: filologie
Cadru didactic: Prof. Neculai Dumitru Nr. ore/săpt.: 1
Aria curriculară: „Om şi societate” Nr. ore/an:
Disciplina: Istorie – CDȘ: „Istoria monarhiei în România (1866-1947)” 33 săpt. x 1 ore = 33 ore
Aprobat prin O.M.E.C.T.S. nr. 3793 din 24.04.2012 (33 săpt. + Săptâmâna „Școala altfel” din 18-22 aprilie 2016)

Activități Nr. ore/ Semestrul I Nr. ore/ Semestrul II Total nr. ore
Predare-învăţare 15 11 26
Recapitular/Evaluare 3 4 7
Total 18 15 33

Clasa a XII-a finalizează cursurile la 27 mai 2016 (conf. OMECȘ nr.4496 din 13.07.2015)
Semestrul I.
Nr. Unitatea de învaţare Competenţe specifice Conţinuturi asociate Nr. Săptămana Observaţii
crt. ore

1 Introducere 2.2. Proiectarea unui demers de cooperare 1.Introducere în cunoaşterea Programei şcolare, dobândirea de cunoștințe și 1 1 Testare
pentru identificarea şi realizarea unor dezvoltarea de competențe specifice pe baza Programei școlare și iniţială
scopuri comune istoriografiei existente cu privire la „Istoria monarhiei în România”

2 Monarhia în 1.1. Construirea unor explicaţii şi 1 2


România argumente intra- şi multidisciplinare cu
în secolele al XIX- privire la evenimente, fenomene şi procese Originea Familiei Regale din România.
lea–al XX-lea istorice. Suveranii României
1.2. Utilizarea termenilor/conceptelor
specifici(e) istoriei în contexte care 1 3
implică interpretări şi explicaţii Organizarea Casei Regale
interdisciplinare. (mijloace financiare, domeniile și reședințele regale, însemnele regalităţii,
1.3. Exprimarea unei opinii în limbajul imnul regal)
adecvat istoriei utilizînd termeni specifici
din istoria monarhiei. 1 4
2.2.Compararea şi evaluarea unor
argumente diferite în vederea formulării Statutul monarhiei şi a membrilor familiei domnitoare fixat prin Constituţile
unor judecăţi proprii. din 1866, 1923 și din 1938.
3.1. Compararea surselor istorice în Rolul şi importanţa instituţiei monarhiei.
vederea stabilirii credibilităţii şi a
validităţii informaţiei conţinută de acestea.
3.2. Analizarea mesajelor transmise de 1 5
surse istorice variate prin compararea Recapitulare/Evaluare
terminologiei folosite.
4.1. Descoperirea unor oportunităţi în
cercetarea istoriei ca sursă a învăţării
permanente.
4.2. Integrarea cunoştinţelor obţinute în
medii non-formale de învăţare în analiza
fenomenelor istorice studiate.
4.3 Analizarea punctelor de vedere
similare, opuse şi complementare în
legătură cu fenomenele istorice studiate.
4.4. Realizarea de conexiuni între
informaţiile oferite de sursele istorice şi
contextul vieţii cotidiene.
4.5. Plasarea evenimentelor şi proceselor
istorice în contexte istorice şi cronologice.
3 Monarhia 1 6
constituţională 1.1. Construirea unor explicaţii şi Proiectul politic pașoptist și Programul Adunărilor ad-hoc ale Principatelor
în România argumente intra- şi multidisciplinare cu Ţării Româneşti şi Moldovei.
privire la evenimente, fenomene şi procese Instaurarea monarhiei străine în România
istorice.
1.2. Utilizarea termenilor/conceptelor
specifici(e) istoriei în contexte care 1 7
implică interpretări şi explicaţii Monarhia – garant al democraţiei parlamentare.
interdisciplinare. Monarhia şi partidele politice
1.3. Exprimarea unei opinii în limbajul
adecvat istoriei utilizînd termeni specifici
din istoria monarhiei.
1 8
2.1.Descoperirea constantelor în
Monarhia între rolul politic şi imaginea publică.
desfăşurarea fenomenelor istorice studiate.
2.2.Compararea şi evaluarea unor
argumente diferite în vederea formulării 1 9
Recapitulare/Evaluare
unor judecăţi proprii.

4 Biografii regale 1 10
și 1.1. Construirea unor explicaţii şi Regele Carol I şi Regina Elisabeta
Rolul monarhiei în argumente intra- şi multidisciplinare cu
dezvoltarea privire la evenimente, fenomene şi procese 1 11
instituţiilor culturale istorice. Regele Ferdinand I şi Regina Maria
şi ridicarea de 1.3. Exprimarea unei opinii în limbajul
monumente publice adecvat istoriei utilizînd termeni specifici Regele Carol al II-lea şi Regina Elena 1 12 30 nov.
în România. din istoria monarhiei. 2-3-4 dec. 1 Dec.
2.2.Compararea şi evaluarea unor Regele Mihai I şi Regina Ana 1 13
argumente diferite în vederea formulării
unor judecăţi proprii. 1 14
3.1. Compararea surselor istorice în Principi regali și principese regale. Principele Nicolae, Principesa Elisabeta și
vederea stabilirii credibilităţii şi a Principesa Ileana
validităţii informaţiei conţinută de acestea.
3.2. Analizarea mesajelor transmise de
surse istorice variate prin compararea
terminologiei folosite.
4.4. Realizarea de conexiuni între
informaţiile oferite de sursele istorice şi
contextul vieţii cotidiene.
4.5. Plasarea evnimentelor şi proceselor
istorice în contexte istorice şi
cronologice.
Vacanța de 19 dec. 2015 - 3 ian.
Crăciun 2016
4 Biografii regale 1.1. Construirea unor explicaţii şi 1 15
și argumente intra- şi multidisciplinare cu Recapitulare/Evaluare
Rolul monarhiei în privire la evenimente, fenomene şi procese Implicarea monarhiei în activitatea instituțiilor culturale.
dezvoltarea istorice.
instituţiilor culturale 1.3. Exprimarea unei opinii în limbajul
şi ridicarea de adecvat istoriei utilizînd termeni specifici
monumente publice din istoria monarhiei.
în România. 2.2.Compararea şi evaluarea unor
argumente diferite în vederea formulării
unor judecăţi proprii.
3.1. Compararea surselor istorice în
vederea stabilirii credibilităţii şi a
validităţii informaţiei conţinută de acestea.
3.2. Analizarea mesajelor transmise de
surse istorice variate prin compararea
terminologiei folosite.
4.4. Realizarea de conexiuni între
informaţiile oferite de sursele istorice şi
contextul vieţii cotidiene.
4.5. Plasarea evnimentelor şi proceselor
istorice în contexte istorice şi
cronologice.
5.1. Monarhia de la 1.1. Construirea unor explicaţii şi 1 16
europenizare argumente intra- şi multidisciplinare cu Instaurarea monarhiei constituționale şi succesiunea la tron - 1866
la întregirea privire la evenimente, fenomene şi procese
naţională. istorice. 1 17
1.2. Utilizarea termenilor/conceptelor Carol I în politica internă.
1. Carol I al specifici(e) istoriei în contexte care Monarhia – arbitru în viaţa politică din România: De la stratagema abdicării
României – de la implică interpretări şi explicaţii la rotativa guvernamentală
dinastia de interdisciplinare.
Hohenzollern la 1.3. Exprimarea unei opinii în limbajul 1 18
Regatul modern adecvat istoriei utilizînd termeni specifici Monarhia şi modernizarea societăţii româneşti.
român din istoria monarhiei. Carol I și problema ţărănească
2.1.Descoperirea constantelor în
desfăşurarea fenomenelor istorice studiate.
2.2.Compararea şi evaluarea unor
argumente diferite în vederea formulării
unor judecăţi proprii.
3.1. Compararea surselor istorice în
vederea stabilirii credibilităţii şi a
validităţii informaţiei conţinută de acestea.
3.2. Analizarea mesajelor transmise de
surse istorice variate prin compararea
terminologiei folosite.
4.1. Descoperirea unor oportunităţi în
cercetarea istoriei ca sursă a învăţării
permanente.
4.2. Integrarea cunoştinţelor obţinute în
medii non-formale de învăţare în analiza
fenomenelor istorice studiate.
4.3 Analizarea punctelor de vedere
similare, opuse şi complementare în
legătură cu fenomenele istorice studiate.
4.4. Realizarea de conexiuni între
informaţiile oferite de sursele istorice şi
contextul vieţii cotidiene.
4.5. Plasarea evenimentelor şi
proceselor istorice în contexte istorice şi
cronologice.
Vacanța 30 ian.-7 febr. 2016
intersemestrială

Semestrul al II-lea
Nr. Unitatea de învaţare Competenţe specifice Conţinuturi asociate Nr. Săptămana Observaţii
crt. ore
5.1. Monarhia de la 1.1. Construirea unor explicaţii şi 1 19
europenizare argumente intra- şi multidisciplinare cu Politica externă – proiecte şi acţiuni
la întregirea privire la evenimente, fenomene şi procese Independenţa şi proclamarea Regatului Românei
naţională. istorice.
1.2. Utilizarea termenilor/conceptelor
1. Carol I al specifici(e) istoriei în contexte care 1 20
României – de la implică interpretări şi explicaţii Carol I și problema războiului de întregire naţională
dinastia de interdisciplinare.
Hohenzollern la 1.3. Exprimarea unei opinii în limbajul 1 21
Regatul modern adecvat istoriei utilizînd termeni specifici Recapitulare/Evaluare
român din istoria monarhiei.
2.1.Descoperirea constantelor în
desfăşurarea fenomenelor istorice studiate.
2.2.Compararea şi evaluarea unor
argumente diferite în vederea formulării
unor judecăţi proprii.
3.1. Compararea surselor istorice în
vederea stabilirii credibilităţii şi a
validităţii informaţiei conţinută de acestea.
3.2. Analizarea mesajelor transmise de
surse istorice variate prin compararea
terminologiei folosite.
4.1. Descoperirea unor oportunităţi în
cercetarea istoriei ca sursă a învăţării
permanente.
4.2. Integrarea cunoştinţelor obţinute în
medii non-formale de învăţare în analiza
fenomenelor istorice studiate.
4.3 Analizarea punctelor de vedere
similare, opuse şi complementare în
legătură cu fenomenele istorice studiate.
4.4. Realizarea de conexiuni între
informaţiile oferite de sursele istorice şi
contextul vieţii cotidiene.
4.5. Plasarea evenimentelor şi
proceselor istorice în contexte istorice şi
cronologice.
5.2. Monarhia de la 1.1. Construirea unor explicaţii şi 1 22
europenizare argumente intra- şi multidisciplinare cu Familia Regală - implicare şi determinare în războiul pentru întregire
la întregirea privire la evenimente, fenomene şi procese naţională.
naţională. istorice. Marea Unire din 1918
1.2. Utilizarea termenilor/conceptelor
2. Ferdinand I – specifici(e) istoriei în contexte care
Regele constituţional implică interpretări şi explicaţii
interdisciplinare. 1 23
1.3. Exprimarea unei opinii în limbajul Misiune politică şi imagine publică la Conferinţa de pace de la Paris (1919).
adecvat istoriei utilizînd termeni specifici. Marea Unire şi încoronarea de la Alba Iulia
2.1.Descoperirea constantelor în
desfăşurarea fenomenelor istorice studiate.
2.2.Compararea şi evaluarea unor 1 24
argumente diferite în vederea formulării Monarhia constituţională ereditară.
unor judecăţi proprii. Criza dinastică din România: Actul de la 4 ianuarie 1926.
3.1. Compararea surselor istorice în .
vederea stabilirii credibilităţii şi a 1 25
validităţii informaţiei conţinută de acestea. Recapitulare/Evaluare
3.2. Analizarea mesajelor transmise de
surse istorice variate prin compararea
terminologiei folosite.
4.1. Descoperirea unor oportunităţi în
cercetarea istoriei ca sursă a învăţării
permanente.
4.2. Integrarea cunoştinţelor obţinute în
medii non-formale de învăţare în analiza
fenomenelor istorice studiate.
4.3 Analizarea punctelor de vedere
similare, opuse şi complementare în
legătură cu fenomenele istorice studiate.
4.4. Realizarea de conexiuni între
informaţiile oferite de sursele istorice şi
contextul vieţii cotidiene.
4.5. Plasarea evenimentelor şi
proceselor istorice în contexte istorice şi
cronologice.
6.1. Un nou cadru de 1.1. Construirea unor explicaţii şi 1 26
manifestare al argumente intra- şi multidisciplinare cu Percepţia Regenţei ca instituţie publică (1927-1930).
instituţiei monarhice privire la evenimente, fenomene şi procese Prinţul moştenitor, cetăţeanul Carol Caraiman şi Regele restaurator.
istorice.
1. Carol al II-lea – 1.2. Utilizarea termenilor/conceptelor 1 27
monarhul autoritar specifici(e) istoriei în contexte care Carol al II-lea – obiective şi măsuri pentru preluarea puterii politice.
implică interpretări şi explicaţii Regimul monarhiei autoritare şi partidul unic (1938-1940)
interdisciplinare.
1.3. Exprimarea unei opinii în limbajul 1 28
adecvat istoriei utilizînd termeni specifici 1940: Prăbuşirea României Mari. Destrămarea statului naţional şi eşecul
din istoria monarhiei. regimului de autoritate monarhică.
2.1.Descoperirea constantelor în
desfăşurarea fenomenelor istorice studiate. 1 29
2.2.Compararea şi evaluarea unor Recapitulare/Evaluare
argumente diferite în vederea formulării
unor judecăţi proprii.
3.1. Compararea surselor istorice în
vederea stabilirii credibilităţii şi a
validităţii informaţiei conţinută de acestea.
3.2. Analizarea mesajelor transmise de
surse
istorice variate prin compararea
terminologiei folosite.
4.1. Descoperirea unor oportunităţi în
cercetarea istoriei ca sursă a învăţării
permanente.
4.2. Integrarea cunoştinţelor obţinute în
medii non-formale de învăţare în analiza
fenomenelor istorice studiate.
4.3 Analizarea punctelor de vedere
similare, opuse şi complementare în
legătură cu fenomenele istorice studiate.
4.4. Realizarea de conexiuni între
informaţiile oferite de sursele istorice şi
contextul vieţii cotidiene.
4.5. Plasarea evenimentelor şi
proceselor istorice în contexte istorice şi
cronologice.
Programul „Școala altfel” (activități extracurriculare) 18-22 aprilie 2016
Vacanța de Paști 23 aprilie-3 mai 2016
6.2. Un nou cadru de 1.1. Construirea unor explicaţii şi 1 4-5-6 mai
manifestare al argumente intra- şi multidisciplinare cu Regele-Copil şi Voievodul de Alba Iulia.
instituţiei monarhice privire la evenimente, fenomene şi procese Monarhia în perioada septembrie 1940 - august 1944
istorice.
2. Mihai I al 1.2. Utilizarea termenilor/conceptelor 1 31
României – specifici(e) istoriei în contexte care Actul istoric de la 23 august 1944 –expresie a voinţei Regelui Mihai I.
o victimă a Cortinei implică interpretări şi explicaţii Monarhia în perioada 1944-1947.
de Fier interdisciplinare.
1.3. Exprimarea unei opinii în limbajul 1 32
adecvat istoriei utilizînd termeni specifici Famila Regală în exil (1948-1989).
din istoria monarhiei. Familia Regală şi statutul său politico-juridic după 1989
2.1.Descoperirea constantelor în
desfăşurarea fenomenelor istorice studiate. 1 33
2.2.Compararea şi evaluarea unor Recapitulare/Evaluare
argumente diferite în vederea formulării Monarhia română în contextul monarhiilor europene.
unor judecăţi proprii.
3.1. Compararea surselor istorice în
vederea stabilirii credibilităţii şi a
validităţii informaţiei conţinută de acestea.
3.2. Analizarea mesajelor transmise de
surse istorice variate prin compararea
terminologiei folosite.
4.1. Descoperirea unor oportunităţi în
cercetarea istoriei ca sursă a învăţării
permanente.
4.2. Integrarea cunoştinţelor obţinute în
medii non-formale de învăţare în analiza
fenomenelor istorice studiate.
4.3 Analizarea punctelor de vedere
similare, opuse şi complementare în
legătură cu fenomenele istorice studiate.
4.4. Realizarea de conexiuni între
informaţiile oferite de sursele istorice şi
contextul vieţii cotidiene.
4.5. Plasarea evenimentelor şi
proceselor istorice în contexte istorice şi
cronologice.
Total: Final 27 mai
33 studii 2016
ore

Bibliografie minimală:

Ioan Scurtu, Monarhia în România (1866-1947), București, Editura Danubius, 1991.


Paul al României, Carol al II-lea rege al României, București, Editura Holding Reporter, 1991.
Vlad Georgescu, Istoria Românilor, București, Editura Humanitas, 1992.
Boris Crăciun, O istorie ilustrată a Casei Regale, Iași, Editura Porțile Orientului, 1997.
Mihai Bărbulescu, Dennis Deletant, Keith Hitchins, Șerban Papacostea, Pompiliu Teodor, Istoria României, București, Editura Enciclopedică, 1998.
Florin Constantiniu, O istorie sinceră a poporului român, București, Editura Univers Enciclopedic, 2003.
Ion Bulei, O istorie a Românilor, București, Editura Meronia, 2006.
Niculae Cristea, Imaginea publică a monarhiei din România (1866-1947), Editura Cavallioti, 2011.
http://monarhia.3x.ro/bibliografie.html#!/stealingyourhistory (privind: Originile monarhiei, Regi și regine, Reședințele regale și 11 lincuri utile).
https://ro.wikipedia.org/wiki/Cronologia_monarhiei_%C3%AEn_Rom%C3%A2nia
http://www.hotnews.ro/stiri-esential-20352547-intampla-programa-scolara-materiei-optionale-istoria-monarhiei- (privind desfășurarea cursului opțional și biografia
principelui Nicolae)
https://www.youtube.com/ … (pentru filme din viața monarhiei în România)

S-ar putea să vă placă și