Sunteți pe pagina 1din 18

UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: DIRECTOR,

ÎNV./PROF.:
SĂPTĂMÂNA 1: 09.09.2019-13.09.2019
Subtema: EVALUARE INIȚIALĂ

Ziua Disciplina Activităţi integrate / pe Detalii de Resurse Evaluare


C.S. discipline; organizarea conţinut
(competențe colectivului de elevi
specifice)
Luni C.L.R. - salutul, prezentarea, Salutul. A se - Resurse
1.4 oferirea unor informaţii prezenta materiale: Observarea
09.09.2019 2.1 despre propria persoană şi - pag. 6 manual, foi modului de
2.2 despre viaţa de şcolar desen, realizare a
2.3 - completarea unor creioane sarcinilor de lucru
2.4 propoziții cu informațiile colorate,
care lipsesc Ascultare/ carioci Autoevaluare
- identificarea numărului de Memorare: - Resurse Interevaluare
cuvinte dintr-o propoziţie ”Prima zi de procedurale:
D.P - identificarea numărului de școală”, de explicaţia, Observarea
1.1 silabe dintr-un cuvânt Elena Dragoș conversaţia, reacțiilor copiilor
2.1 -formulare de propoziţii exerciţiul,
2.2 după o reprezentare dată -Joc de rol: demonstraţia, Observarea
2.3 - realizarea de ”Știu să mă jocul didactic capacității de
corespondenţe între imagini prezint!” recapitulare
date şi litera iniţială a
cuvântului sugerat de Evaluare orală
aceasta

C.L.R. -exerciţii de încălzire a Elemente - Resurse Observarea


1.4 muşchilor mici ai mâinii grafice: materiale: sistematică
2.1 -elemente grafice: linii grupuri de linii manual, foi
2.2 înclinate, grupuri de două înclinate desen, Observarea
2.3 sau trei linii înclinate, pe creioane modului de
2.4 unul și pe două spații colorate, realizare a
carioci sarcinilor de lucru
M.M. -interpretarea corectă și Cântecul - Resurse
1.4. expresivă a cântecului vocalelor: procedurale: Autoevaluare
2.1. propus “Acum e explicaţia, Interevaluare
2.2. toamna, da!” conversaţia, Evaluare scrisă
exerciţiul
M.E.M. -redarea, prin desene, a ”LA - Resurse Observare
2.1 unor aspecte din vacanța PLIMBARE” materiale: sistematică
4.1 petrecută împreună cu (pag. 12) fişe, foi desen,
părinții, cu bunicii și cu -Orientarea şi carioci, Aprecieri
prietenii mişcarea în manual individuale
- identificarea poziţiei pe spaţiu în raport
care o ocupă diverse cu repere/ - Resurse Observarea
obiecte direcţii date procedurale: modului de
C.L.R. în desene/realitatea conversaţia, realizare a
imediată, în raport cu alte Jocuri explicaţia, sarcinilor de lucru
1.3 obiecte precizate; didactice: exerciţiul,
1.4 - jocuri de poziţionare a -”Cine se află demonstraţia, Autoevaluare
obiectelor în spaţiu, în în faţa ta?” jocul didactic Interevaluare
raport cu alte obiecte -“Ghici unde se
precizate află!” Observarea
- identificarea unor reacțiilor copiilor
A.V.A.P. obiecte/persoane în funcţie Dramatizări
2.1 de poziţia lor spaţială (pag.14): Observarea
2.2 - realizarea unor desene -”Capra cu trei capacității de
simple, pe baza unor iezi” recapitulare
condiţii date (ex.: desenaţi
un triunghi; la stânga Desen: Evaluare orală
acestuia desenaţi o steluţă; -”Vacanța
sub el desenaţi o linie mare”
orizontală);

E.F.S.

Marți M.E.M. - scrierea pe reţeaua de ”LA - Resurse Observare


10.09.2019 2.1 pătrăţele a caietului de PLIMBARE” materiale: sistematică
4.1 matematică a liniuţelor (pag. 12) fişe, foi desen,
orizontale, verticale, carioci, Observarea
oblice -Numere manual comportamentului
- compunerea/asocierea naturale de la 0 participativ în
C.L.R. elementelor grafice pentru la 31 - Resurse secvențele de
1.3 obţinerea unor forme Joc didactic: procedurale: învățare
1.4 stilizate ale unor elemente -“Unde mă aflu conversaţia,
din viaţa reală eu?” explicaţia,
-exerciții de recunoaștere, exerciţiul, Observarea
formare, citire și scriere a Dramatizări demonstraţia, capacității de
A.V.A.P numerelor naturale de la 0 (pag.14): jocul didactic recapitulare
2.1 la 31 -”Cei trei
2.2 -exerciții de comparare și purceluși”
ordonare a numerelor Evaluare frontală
naturale de la 0 la 31 Desen:
-desfășurare de jocuri de -”Căsuţa
orientare în spațiul apropiat păpuşii”

C.L.R.: - dialogul, vorbirea pe În clasă – pag. -Resurse Observare


1.4 rând, ascultarea 7 materiale: sistematică
2.1 interlocutorului, păstrarea manual, foi
2.2 ideii, oferirea de informaţii Joc: desen, Observarea
2.3 despre colegii de clasă „Spune mai creioane modului de
2.4 - formularea unei idei, a departe!” colorate, realizare a
unei păreri, descrierea unui carioci sarcinilor de lucru
M.M. obiect/unei persoane, Ascultare/ - Resurse
povestirea unor întâmplări Memorare: procedurale: Evaluare orală
1.4. trăite ”Școlărei și explicaţia,
2.1. - confecționarea, pe un școlărițe”, de conversaţia, Aprecieri globale
2.2. jeton verde, de forma unei Timotei exerciţiul,
frunze, a unei fișe de Popovici demonstraţia,
A.V.A.P.: identitate, însoțită de un (cântec) jocul didactic
1.1; 2.2 desen sau de o fotografie Desen: „Fișa
reprezentativă de identitate”
C.L.R.: - exerciţii de încălzire a Elemente - Resurse Observarea
1.4 muşchilor mici ai mâinii grafice: materiale: modului de
2.1 - scriere de semne grafice: „Bastonașul” manual, foi realizare a
2.2 bastonașul, pe unul și pe desen, stilou, sarcinilor de lucru
2.3 două spații creioane
2.4 colorate, Evaluare scrisă
- confecționarea arborelui Afiş: carioci
A.V.A.P.: clasei, care să conțină toate -”Arborele - Resurse Aprecieri globale
1.1; 2.2 frunzele (fișele de clasei” procedurale:
identitate) confecționate de explicaţia,
fiecare elev conversaţia,
exerciţiul
 exersarea deprinderilor Vocea, -Resurse  observare
M.M. de cântare în grup, în deprinderi materiale: sistematică
1.1 poziţie lejeră, cu emisie specifice de imagini, fişe  probă orală
1.3 naturală şi dicţie corectă; cânt; cântarea Resurse  probă practică
2.1  redarea fragmentară şi individuală şi procedurale:
integrală în colectiv, în în grup conversaţia,
grupuri mici şi individual Codobelcul”, de explicaţia,
E.F.S. a cântecelor din L.Comes exerciţiul,
1.1 repertoriul propus, demonstraţia,
1.2. respectând sincronizarea Jocuri de jocul didactic
2.1.  cântarea colectivă în mişcare :
nuanţă medie firească, cu - cu deplasare:
participare afectivă tare-încet,
 exersarea acuităţii repede-lent:
auditive prin joc; „Mergi cum îţi
 executarea unor mişcări spun!”
sugerate de text
 „Mergi cum îţi spun!” -
joc de mişcare cu
deplasare: tare-încet,
repede-lent

Miercuri C.L.R.: -familiarizarea cu „Cartea, buna - Resurse Apreciere globală


1.4 diferitele componente ale mea prietenă – materiale: Apreciere
11.09.2019 2.1 unei cărţi: copertă, titlu, pag. 8 fişe, manual, individuală
2.2 autor, cuprins, alineate, ilustraţii, Observarea
2.3 numerotarea paginilor, - Joc de rol:: albume, comportamentului
2.4 direcţii de orientare în „La bibliotecă” dicţionare, participativ în
pagină cărţi de secvențele de
DP: - test de cunoştinţe şi Ascultare/ poveşti, benzi învățare
1.1 lărgirea vocabularului Memorare: desenate
2.1 -formularea unei cereri ”Cartea”, de - Resurse Observarea
2.2 - jocuri didactice Virgil procedurale: modului de
2.3 - propoziția; propoziția Carianopol conversaţia, realizare a
formată din două, trei explicaţia, sarcinilor de lucru
cuvinte exerciţiul,
- formulare de propoziții demonstraţia, Evaluare orală
potrivit unor scheme date jocul didactic
C.L.R.: -familiarizarea cu Semne grafice: - Resurse Observare
1.4 diferitele componente ale noduleț, buclă, materiale: sistematică
2.1 unei cărţi: copertă, titlu, semioval fişe, manual,
2.2 autor, cuprins, alineate, foi desen, Observarea
2.3 numerotarea paginilor, creioane modului de
2.4 direcţii de orientare în Joc muzical: colorate, realizare a
pagină “ Jocul stilou, carioci sarcinilor de lucru
M.M. - exerciţii de încălzire a degetelor” - Resurse
1.1 muşchilor mici ai mâinii, procedurale: Evaluare scrisă
pe linia melodică jocului explicaţia,
muzical exerciţiul, Apreciere
- scriere de semne grafice: demonstraţia, individuală
noduleț, buclă, semioval jocul didactic

. - compunerea/asocierea ”LA JOACĂ” - Resurse Observare


M.E.M. elementelor grafice pentru (pag. 13) materiale: sistematică
2.1 obţinerea unor forme fişe,manual,
4.1 stilizate ale unor elemente -Figuri plane, foi de desen, Observarea
din viaţa reală corpuri carioci modului de
-desfășurare de jocuri de geometrice realizare a
orientare în spațiul apropiat -Fenomene ale - Resurse sarcinilor de lucru
C.L.R. -exerciții de identificare a naturii procedurale:
formelor geometrice plane conversaţia, Autoevaluare
1.1 și a corpurilor geometrice Jocuri explicaţia, Interevaluare
1.2 în obiectele manipulate de didactice: exerciţiul,
elevi și în mediul -“Identifică demonstraţia, Observarea
A.V.A.P înconjurător obiectul!” jocul didactic reacțiilor copiilor
2.1 -exerciții de identificare a -“Unde mă aflu
2.2. fenomenelor naturii în eu?” Evaluare orală
mediul înconjurător Evaluare scrisă
- realizarea unor desene Desene:
simple, pe baza unor -” Mozaic”
condiţii date -” Frunze
- realizarea de dramatizări stilizate”

Cunoaşterea -Resurse Observare


A.V.A.P.  identificarea materialelor instrumentelor materiale: sistematică
1.1 (pensule, pastile şi tuburi de lucru. Desen acuarele,
1.2 de culori, paleta, liber pensule, vas Observarea
1.3 *plastilina etc.) şi a pentru apă, foi comportamentului
2.1 modului de utilizare a * Povestirea albe, albume participativ
2.2 acestora; unui eveniment de artă, hȃrtie,
2.3  practicarea exerciţiilor de sau a unui lanț creioane Observarea
folosire a pensulelor şi a scurt de colorate modului de
culorilor pigment; evenimente realizare a
 fluidizarea culorilor personale cu -Resurse sarcinilor de lucru
pigment; ajutorul procedurale:
 realizarea de compoziţii desenului observaţia, Probă practică
cu subiect liber ales * Tehnici investigaţia,
 « Tot ce ştiu » simple: demonstraţia,
-Desen – Materiale și pensulație, exerciţiul
instrumente-hȃrtie, creioane amprentare,
colorate. ștampilare.
-Picturǎ – identificarea
unor elemente de limbaj
plastic : recunoașterea
culorilor din naturǎ;
orientǎri spaţiale: departe,
aproape; sesizarea
elementelor de detaliu ale
unui mesaj vizual simplu;
realizarea de fotografii cu
peisaje de toamnǎ
Joi CL.R.- - formularea unei idei, a „Comoara din - Resurse Observare
Lectură unei păreri povești” materiale: sistematică
12.09.2019 1.4 -descrierea unui obiect/a - pag. 10- fişe, ilustraţii,
2.1 unui personaj de basm, manual Observarea
2.2 descriind/precizând cel - Resurse modului de
2.3 puțin o însușire a acestuia procedurale: realizare a
2.4 - repovestirea unor conversaţia, sarcinilor de lucru
întâmplări auzite Joc: ”Ce s-ar explicaţia,
D.P. -exerciţii de identificare a întâmpla exerciţiul, Evaluare orală
2.3. unor poveşti/personaje de dacă…?” demonstraţia,
basm jocul didactic
- exerciții de identificare a
sunetelor unui cuvânt

M.E.M. -exerciții de recunoaștere, ”LA JOACĂ” - Resurse Aprecierea


2.1 formare, citire și scriere a (pag. 13) materiale: lucrărilor
4.1 numerelor naturale de la 0 fişe, foi desen,
la 31 -Adunarea carioci, Observarea
-exerciții de comparare și numerelor manual comportamentului
ordonare a numerelor naturale de la 0 participativ în
C.L.R. naturale de la 0 la 31 la 31 - Resurse secvențele de
2.1 -efectuare de adunări și procedurale: învățare
2.2. scăderi cu numere de la 0 la conversaţia,
31 Jocuri explicaţia, Observarea
-rezolvare de probleme cu didactice: exerciţiul, modului de
A.V.A.P numere de la 0 la 31 -”Cine știe, demonstraţia, realizare a
2.2. -desfășurare de jocuri de câștigă !” jocul didactic sarcinilor de lucru
orientare în spațiul apropiat -“Găsește cheia
-exerciții de identificare a potrivită !” Autoevaluare
formelor geometrice plane Interevaluare
și a corpurilor geometrice Joc de rol :
în obiectele manipulate de -”La Observarea
elevi și în mediul cumpărături” reacțiilor copiilor
înconjurător
-inițierea unor activități de Desen: Observarea
măsurare a lungimii și a ”Roboţelul”(din capacității de
capacității figuri recapitulare
- compunerea/asocierea geometrice
elementelor grafice pentru Evaluare orală
obţinerea unor forme Evaluare scrisă
stilizate ale unor elemente
din viaţa reală

Limba
modernă
Dialog între Resurse  observare
M.M.  exersarea acuităţii grupe, sugerat materiale: sistematică
1.1 auditive prin joc; de textul imagini, fişe  probă orală
1.3  audierea comparată prin cântecului Resurse  probă practică
2.1 jocuri de intuire a procedurale:
sunetelor cântate si „Voiniceii”, de conversaţia,
vorbite; A. Ivăşcanu explicaţia,
 dialog între grupe, exerciţiul,
E.F.S. sugerat de textul demonstraţia,
1.1. cântecului  Jocul „Ploaia jocul didactic
1.2.  executarea unor mișcări şi vântul”
sugerate de textul
cântecului
 exersarea deprinderilor
de cântare în grup, în
poziţie lejeră, cu emisie
naturală şi dicţie corectă;
 cântarea colectivă în
nuanţă medie firească, cu
participare afectivă
 jocul „Ploaia şi vântul”

Vineri -prezentarea în faţa ”Cine sunt -Resurse - observare


13.09.2019 D.P. grupului a unor obiecte eu?” materiale: sistematică
1.1 personale care exprimă - planşe, caietul - proba orală
1.2 cel mai bine ceea ce îi place autocunoaștere elevului, fişe - proba practică
2.1 fiecăruia să facă, pentru și atitudine de lucru, - probă scrisă
2.2 valorizarea abilităţilor pozitivă față de fotografii autoevaluare
3.3 fiecărui copil, indiferent de sine personale
domeniu
- ghicitori, colaje despre Concurs de -Resurse
hobby-uri şi activităţi ghicitori procedurale:
A.V.A.P. preferate conversaţia,
1.1. - jocuri/activităţi de - Concursuri explicaţia,
1.2. identificare a unor abilităţi, de genul exerciţiul,
2.1. a predispoziţiilor „Copiii au demonstraţia,
2.2. native/talentelor copiilor în talent”, jocuri jocul didactic,
diverse domenii (muzică, de mişcare activități
dans, gimnastică, desen muzical-literare practice
etc.): cântare vocală sau la
un instrument, desenat,
decupat, sărit coarda, bun la -Desen:
fotbal, povestit, a fi curajos, „Autoportret”
a fi politicos, a răspunde la
întrebări, calcul matematic
simplu, rezolvat probleme
de logică etc.
- realizarea unor expoziţii
cu temă, care să cuprindă
produsele, lucrările elevilor
clasei
Cunoaşterea -Resurse Observare
A.V.A.P.  identificarea materialelor instrumentelor materiale: sistematică
1.1 (pensule, pastile şi tuburi de lucru. Desen acuarele,
1.2 de culori, paleta, liber pensule, vas Observarea
1.3 *plastilina etc.) şi a pentru apă, foi comportamentului
2.1 modului de utilizare a * Povestirea albe, albume participativ
2.2 acestora; unui eveniment de artă, hȃrtie,
2.3  practicarea exerciţiilor de sau a unui lanț creioane Observarea
folosire a pensulelor şi a scurt de colorate modului de
culorilor pigment; evenimente realizare a
 fluidizarea culorilor personale cu -Resurse sarcinilor de lucru
pigment; ajutorul procedurale:
 realizarea de compoziţii desenului observaţia, Probă practică
cu subiect liber ales * Tehnici investigaţia,
 « Tot ce ştiu » simple: demonstraţia,
-Desen – Materiale și pensulație, exerciţiul
instrumente-hȃrtie, creioane amprentare,
colorate. ștampilare
-Picturǎ – identificarea
unor elemente de limbaj
plastic : recunoașterea
culorilor din naturǎ;
orientǎri spaţiale: departe,
aproape; sesizarea
elementelor de detaliu ale
unui mesaj vizual simplu;
realizarea de fotografii cu
peisaje de toamnǎ.

E.F.S.

Religie

SĂPTĂMÂNA 2: 16.09.2019-20.09.2019
SUBTEMA: EVALUARE INIȚIALĂ

Luni C.L.R. - formularea unei idei, a Amintiri din - Resurse Observare


1.4 unei păreri, descrierea unui vacanţă – pag. materiale: fişe sistematică
16.09.2019 2.1 obiect/unei persoane 9 de lucru,
2.2 - povestirea unor întâmplări ilustraţii, Observarea
2.3 trăite creioane modului de
2.4 - descrierea unui obiect/a colorate, realizare a
unei persoane - Resurse sarcinilor de lucru
- cuvântul; cuvântul format procedurale:
din una, două, trei silabe explicaţia, Autoevaluare
- exerciţii de identificare a conversaţia, Interevaluare
numărului de cuvinte dintr- exerciţiul,
M.M. o propoziţie, a numărului demonstraţia, Observarea
1.1 de silabe dintr-un cuvânt -Cântec şi jocul didactic, reacțiilor copiilor
1.4. -exerciţii de realizare a mişcare: „Câte învăţarea
2.1. corespondenţei dintre un unul pe cărare” intuitivă Evaluare orală
2.2. obiect şi culoarea
caracteristică a acestuia
C.L.R. - exerciţii de încălzire a Elemente - Resurse Observare
1.4 muşchilor mici ai mâinii ; grafice: materiale: fişe sistematică
2.1 - scriere de semne grafice: „Bucla” de lucru,
2.2 bucla – pe unul și pe două creioane Apreciere
2.3 spații Modelaj: colorate, individuală
2.4 - exerciții de modelare din “Bucla” plastilină
plastilină a elementelor (activitate - Resurse Evaluare scrisă
grafice individuală) procedurale:
explicaţia,
exerciţiul

-realizarea unor jocuri de ”LA TEATRU” - Resurse Observare


M.E.M. utilizare a banilor (pag. 14) materiale: sistematică
2.1 -discuții despre plante și fişe, foi desen, Observarea
4.1 animale -Plante, carioci modului de
-realizarea unor animale realizare a
experimente împreună cu domestice și - Resurse sarcinilor de lucru
cadrul didactic animale procedurale:
-exerciții de recunoaștere, sălbatice conversaţia, Autoevaluare
formare, citire și scriere a explicaţia, Interevaluare
numerelor naturale de la 0 -Banii. Leul – exerciţiul,
la 31 monede şi demonstraţia, Observarea
-exerciții de comparare și bancnote. jocul didactic reacțiilor copiilor
ordonare a numerelor Schimburi
C.L.R. naturale de la 0 la 31 echivalente Observarea
1.1; -efectuare de adunări și valoric în capacității de
scăderi cu numere de la 0 la concentrul 0 – recapitulare
31 31
-rezolvare de probleme cu Joc de rol : Evaluare orală
numere de la 0 la 31 -”La târg” Evaluare scrisă

E.F.S.

Marţi M.E.M. -realizarea unor jocuri de ”LA TEATRU” - Resurse Observare


2.1 utilizare a banilor (pag. 14) materiale: sistematică
17.09.2019 4.1 -discuții despre plante și fişe, foi desen, Observarea
animale -Banii. Leul – carioci modului de
-viziționarea unor filme monede şi realizare a
documentare despre bancnote. - Resurse sarcinilor de lucru
A.V.A.P.: Pământ și Univers Schimburi procedurale:
2.3 -realizarea unor echivalente conversaţia, Autoevaluare
experimente împreună cu valoric în explicaţia, Interevaluare
cadrul didactic concentrul 0 – exerciţiul,
M.M. -efectuare de adunări și 31 demonstraţia, Observarea
scăderi cu numere de la 0 la jocul didactic reacțiilor copiilor
1.1 31 Joc de rol :
1.4. -rezolvare de probleme cu -”La piață” Observarea
numere de la 0 la 31 capacității de
-exerciții de recunoaştere Desen: recapitulare
auditivă a unor sonorităţi -„Universul”
din mediul înconjurător şi Evaluare orală
imitarea lor folosind Joc muzical: Evaluare scrisă
onomatopee „Glasul
animalelor”

C.L.R. - exerciţii de identificare a Amintiri din - Resurse Observare


1.4 numărului de cuvinte dintr- vacanţă – pag. materiale: fişe sistematică
2.1 o propoziţie, a numărului 9 de lucru,
2.2 de silabe dintr-un cuvânt ilustraţii, Aprecierea
2.3 - formularea unei idei, a creioane lucrărilor
2.4 unei păreri, descrierea unui colorate
obiect/unei persoane - Resurse Observarea
- povestirea unor întâmplări procedurale: modului de
A.V.A.P.: trăite Activitate explicaţia, realizare a
2.3 - descrierea unui obiect/a practică : conversaţia, sarcinilor de lucru
unei persoane « Unde mi-am exerciţiul,
- cuvântul; cuvântul format petrecut demonstraţia, Autoevaluare
din una, două, trei silabe vacanţa » - jocul didactic, Interevaluare
-exerciţii de realizare a machetă din învăţarea
corespondenţei dintre un diverse intuitivă Observarea
obiect şi culoarea materiale reacțiilor copiilor
caracteristică a acestuia

C.L.R.: - exerciţii de încălzire a Elemente - Resurse Observare


1.4 muşchilor mici ai mâinii ; grafice: materiale: fişe sistematică
2.1 - scriere de semne grafice: „Ovalul” de lucru,
2.2 ovalul – pe unul și pe două ilustraţii, Observarea
2.3 spații -Cântec şi creioane modului de
2.4 mişcare: colorate, realizare a
- exerciții de mișcare pe „Câte unul pe plastilină sarcinilor de lucru
muzica cântecului propus cărare” - Resurse
M.M. procedurale:
1.1 - exerciții de modelare din Modelaj: explicaţia, Autoevaluare
1.4. plastilină a elementelor “Bucla” conversaţia, Interevaluare
grafice (activitate exerciţiul,
A.V.A.P.: individuală) demonstraţia,
1.1; 2.2 jocul didactic,

 exersarea deprinderilor Poziţia, emisia -Resurse


M.M. de cântare în grup, în naturală, materiale:  observare
1.1 poziţie lejeră, cu emisie tonul, semnalul imagini, fişe sistematică
1.3 naturală şi dicţie corectă; de început -Resurse  probă orală
2.1  manifestarea liberă, dicţia, procedurale:  probă practică
adecvată, pe muzică, sincronizare conversaţia,
C.L.R. apelând la diverse explicaţia,
1.1 forme de exprimare, în „Noi acum exerciţiul,
2.2. funcţie de conţinutul şi suntem şcolari” demonstraţia,
caracterul muzicii – A.Ivăşcanu jocul didactic
 „Spune repede şi bine „
– exerciţii – joc de dicţie, Joc: „Spune
cântece, numărători repede şi bine!”
ritmate, frământări de
limbă
 executarea unor mișcări
sugerate de textul
cântecului
Miercuri C.L.R. - descrierea unui obiect/a - Resurse Observare
1.4 unei persoane materiale: fişe sistematică
18.09.2019 2.1 - exerciţii de identificare a Activitate de lucru,
2.2 numărului de cuvinte dintr- practică : ilustraţii, Aprecierea
2.3 o propoziţie, a numărului « Unde mi-am creioane lucrărilor
2.4 de silabe dintr-un cuvânt petrecut colorate
- formularea unei idei, a vacanţa » - - Resurse Observarea
A.V.A.P. unei păreri, descrierea unui machetă din procedurale: modului de
1.1 obiect/unei persoane diverse explicaţia, realizare a
2.2 - povestirea unor întâmplări materiale conversaţia, sarcinilor de lucru
trăite exerciţiul,
- cuvântul; cuvântul format demonstraţia, Autoevaluare
din una, două, trei silabe jocul didactic, Interevaluare
-exerciţii de realizare a învăţarea
corespondenţei dintre un intuitivă Observarea
obiect şi culoarea reacțiilor copiilor
caracteristică a acestuia

C.L.R. - exerciţii de încălzire a Elemente - Resurse Observare


1.4 muşchilor mici ai mâinii ; grafice: materiale: fişe sistematică
2.1 - scriere de semne grafice: „Bucla și de lucru,
2.2 bucla și ovalul – pe unul și ovalul” ilustraţii, Observarea
2.3 pe două spații creioane modului de
2.4 -Cântec şi colorate, realizare a
- exerciții de mișcare pe mişcare: plastilină sarcinilor de lucru
M.M. muzica cântecului propus „La pădure” - Resurse
1.1 procedurale:
1.4. Modelaj: explicaţia, Autoevaluare
- exerciții de modelare din “Bucla și conversaţia, Interevaluare
plastilină a elementelor ovalul” exerciţiul,
A.V.A.P.: grafice (activitate demonstraţia, Evaluare scrisă
1.1; 2.2 individuală) jocul didactic,

-exerciţii de numărare şi ”ACTIVITĂȚI - Resurse Observare


M.E.M. orientare (activitate PREFERATE” materiale: sistematică
2.1 frontală) (pag. 15) fişe, foi desen, Observarea
4.1 -efectuare de adunări și carioci modului de
scăderi cu numere de la 0 la -Activitățile din realizare a
A.V.A.P.: 31 timpul liber - Resurse sarcinilor de lucru
2.3 -exerciții de comparare și procedurale:
ordonare a numerelor -Compararea conversaţia, Observarea
naturale de la 0 la 31 numerelor explicaţia, capacității de
-rezolvare de probleme cu naturale de la 0 exerciţiul, recapitulare
numere de la 0 la 31 la 31 demonstraţia,
-discuții despre aparatele jocul didactic Evaluare orală
electrice -Aparate Evaluare scrisă
-realizarea unor electrice
experimente împreună cu
cadrul didactic -Desen:
- realizarea unui desen „Activități
tematic preferate”
Spaţiul natural -Resurse Observare
A.V.A.P.  identificarea materialelor materiale: sistematică
1.1 (pensule, pastile şi tuburi “Familia mea” acuarele,
1.2 de culori, paleta, pensule, vas Observarea
1.3 *plastilina etc.) şi a pentru apă, foi comportamentului
2.1 modului de utilizare a  Modelaj - albe, albume participativ
2.2 acestora; plastilina – de artă
2.3  practicarea exerciţiilor de presare și Observarea
folosire a pensulelor şi a modelare -Resurse modului de
culorilor pigment; liberǎ procedurale: realizare a
 fluidizarea culorilor * Expoziţie de observaţia, sarcinilor de lucru
pigment; desene – investigaţia,
 realizarea de compoziţii scrierea demonstraţia, Probă practică
în care să folosească elementelor exerciţiul
tehnici variate; grafice pe foaie
 realizarea de compoziţii velină
cu subiect liber ales Tehnici simple
 decorarea literelor mari şi – hașurare,
mici de tipar prin desene repetiție

Joi C.L.R. – - formularea unei idei, a „Comoara din - Resurse Apreciere global
Lectură unei păreri povești” materiale: Observarea
19.09.2019 1.4 -descrierea unui obiect/a - pag. 10- fişe, ilustraţii, modului de
2.1 unui personaj de basm, manual, carte realizare a
2.2 descriind/precizând cel -Joc muzical: de colorat, sarcinilor de lucru
2.3 puțin o însușire a acestuia “ Deschide carte de
2.4 - repovestirea unor urechea bine! ” poveşti/poezii, Observarea
întâmplări auzite (activitate puzzle, carte reacțiilor copiilor
-exerciţii de identificare a frontală) electronică
unor poveşti/personaje de - Resurse Observarea
basm -Albumul procedurale: capacității de
A.V.A.P.: - exerciții de identificare a vacanţei: conversaţia, recapitulare
2.3. sunetelor unui cuvânt colecţie de explicaţia,
- ghicitori despre personaje fotografii exerciţiul, Evaluare orală
din povești demonstraţia,
jocul didactic

M.E.M. -exerciţii de numărare şi Evaluare - Resurse


2.1 orientare (activitate inițială materiale: Evaluare orală
4.1 frontală) fişe, foi desen, Evaluare scrisă
-efectuare de adunări și carioci
scăderi cu numere de la 0 la
31 - Resurse
-exerciții de comparare și procedurale:
ordonare a numerelor conversaţia,
naturale de la 0 la 31 explicaţia,
-rezolvare de probleme cu exerciţiul,
numere de la 0 la 31
-discuții despre activitățile
din timpul liber

Limba
modernă
 exersarea deprinderilor Recapitulare -Resurse
M.M. de cântare în grup, în Evaluare materiale:  observare
1.1 poziţie lejeră, cu emisie imagini, fişe sistematică
1.3 naturală şi dicţie corectă; -Resurse  probă orală
2.1  manifestarea liberă, procedurale:  probă practică
adecvată, pe muzică, conversaţia,
C.L.R. apelând la diverse explicaţia,
1.1 forme de exprimare, în Joc: „Spune exerciţiul,
2.2. funcţie de conţinutul şi repede şi bine!” demonstraţia,
caracterul muzicii jocul didactic
 „Spune repede şi bine „
– exerciţii – joc de dicţie,
cântece, numărători
ritmate, frământări de
limbă
 executarea unor mișcări
sugerate de textele
cântecelor propuse

Vineri -identificarea şi denumirea -Resurse - observare


D.P. trăsăturilor fizice sub formă ”Corpul meu” materiale: sistematică
20.09.2019 1.1 de jocuri şi valorizarea -trăsături planşe, caietul - proba orală
1.2 diferenţelor fizice-schema elevului, fişe - proba practică
2.1 - desenarea conturului corporală: de lucru, - probă scrisă
2.2 corpului în mărime naturală a) alcătuirea şi fotografii autoevaluare
3.3 pe coli de flipchart; denumirea personale, fişe
colorarea conturului astfel părţilor cu părţile
încât să semene cât mai corpului componente
bine cu sine (culoarea b)utilizarea ale corpului
părului, culoarea ochilor părţilor uman şi cu
etc.); decuparea şi afişarea corpului în localizarea
produselor diferite organelor
-exerciţii de completare a activităţi interne,
unor fişe cu părţile periuţe şi
componente ale corpului -Jocuri: pastă de dinţi,
uman şi cu localizarea -„Cine are ochi unghieră,
organelor interne (plămâni, albaştri să forfecuţă de
inimă, rinichi, stomac, ridice pătratul unghii,
intestine, creier) verde” imagini,
- vizualizarea în oglindă a -„Harta mea”, fotografii ale
elementelor corporale şi „Ghici cine unor persoane
denumirea acestora este?” bolnave
- jocuri pentru
recunoaşterea copiilor, pe -Desen: -Resurse
baza enumerării trăsăturilor „Autoportret” procedurale:
personale conversaţia,
A.V.A.P. - prezentarea fotografiei -Colaj: explicaţia,
1.1. proprii, la vârste diferite „Cine sunt eu?” exerciţiul,
1.2. - discuţii în perechi sau în demonstraţia,
2.1. grupuri mici pe baza -Crearea unor jocul didactic,
2.2. desenelor şi poveştilor poveşti despre activități
create de fiecare persoană părţile corpului practice
despre părţile corpului şi şi rolul acestora
rolul acestora
-exerciţii de observare a -Jocuri de
organismului uman continuare a
-prezentarea normelor de unor fraze: „Eu
igienă la şcoală şi acasă pot să…”, „Îmi
place de mine
pentru că…”
-Resurse Observare
A.V.A.P.  identificarea materialelor * Evaluare materiale: sistematică
1.1 (pensule, pastile şi tuburi inițialǎ acuarele,
1.2 de culori, paleta, pensule, vas Observarea
1.3 *plastilina etc.) şi a  Modelaj - pentru apă, foi comportamentului
2.1 modului de utilizare a plastilina – albe, albume participativ
2.2 acestora; presare și de artă
2.3  practicarea exerciţiilor de modelare Observarea
folosire a pensulelor şi a liberǎ -Resurse modului de
culorilor pigment;  Desen – procedurale: realizare a
 fluidizarea culorilor scrierea observaţia, sarcinilor de lucru
pigment; elementelor investigaţia,
 realizarea de compoziţii grafice pe demonstraţia, Probă practică
în care să folosească foaie velină exerciţiul
tehnici variate; Tehnici simple
 realizarea de compoziţii – hașurare,
cu subiect liber ales repetiție
 decorarea literelor mari şi
mici de tipar prin desene

E.F.S.

Religie

PORTOFOLIU_CLASA I_VERSIUNEA EDP_2019/2020

(Dacă vă interesează varianta integrală a lucrării, puteti trimite mesajul “Portofoliu_Clasa I – versiunea
EDP” la adresa vlcelena@yahoo.com şi veţi primi detalii.)

CUPRINS
Pagina

Argument…………………………………………………………………………………........7
Structura portofoliului învăţătorului……………………………………………………..........8

CAPITOLUL I –DATE PERSONALE………………………………………………….....11

Curriculum vitae ……………………………………………………………………..............12


Dosarul cadrului didactic.........................................................................................................14
Fişa personală...........................................................................................................................15
Fişa postului.............................................................................................................................16
Declaraţie.................................................................................................................................18
Declaraţie pe propria răspundere.............................................................................................19
Declaraţia contribuabilului.......................................................................................................20
Fişa de evaluare anuală……………………………………………………………….............22
Lista surselor de informare………………………………………………………………........26
CAPITOLUL II – CURRICULUM………………………………………………….........27

Ordin privind structura anului şcolar 2019-2020…………………………………….............28


Metodologie de organizare a Programului naţional « Şcoala altfel”………………………....30
Activități Programul ”Școala Altfel”…………………………………………………….…...36
Structura anului şcolar 2019-2020…………………………………………………………....42
Calendar şcolar 2019-2020…………………………………………………………………...43
ORDIN nr. 3371 din 12 martie 2013 privind aprobarea planurilor-cadru de învăţământ
pentru învăţământul primar…………………………………………………………….........44
Plan-cadru de învăţământ………………………………………………………………….....45
Schema orară………………………………………………………………………………….46
Orar……………………………………………………………………………………......... 47
Materiale curriculare…………………………………………………………………......…..48

-PLANIFICAREA CALENDARISTICĂ ANUALĂ ……………….………………….…52


-PLANIFICAREA CALENDARISTICĂ INTEGRATĂ ( în conformitate cu un orar
prestabilit)…………………………………………………………………………………….85

PLANIFICARE ŞI PROIECTARE CURRICULARĂ..................................................441

1. „COMUNICARE IN LIMBA ROMANA” - Autori: Cleopatra Mihăilescu, Tudora Piţilă,


Editura Didactică și Pedagogică, Bucureşti, 2018 …………………………………………..….442
Programa şcolară………………………………………………………….…….....443
Planificarea anuală……………………………………………………..…….…...466
Proiectarea unităţilor de învăţare…………………………………………............481

2. MATEMATICĂ ŞI EXPLORAREA MEDIULUI - Autori: Tudora Piţilă, Cleopatra


Mihăilescu, Editura Didactică și Pedagogică, Bucureşti, 2018 ………………………….…528
Programa şcolară……………………………………………………….…............529
Planificarea anuală………………………...……………………………….….…..561
Proiectarea unităţilor de învăţare………………………………………................565
3. DEZVOLTARE PERSONALĂ………………………………………………………....612
Programa şcolară………………………………………………………….............613
Planificarea anuală……………..…………………………………………............625
Proiectarea unităţilor de învăţare…………………………………………............628
4. MUZICĂ ŞI MIŞCARE………………………………………………………………...636
Programa şcolară…………………………………………………………..............637
Planificarea anuală………………………………..………………………............648
Proiectarea unităţilor de învăţare…………………………………………............652
5. ARTE VIZUALE ŞI ABILITĂŢI PRACTICE………………………………………...674
Programa şcolară………………………………………………………….............675
Planificarea anuală……………..…………………………………………............691
Proiectarea unităţilor de învăţare…………………………………………............698
6. EDUCAŢIE FIZICĂ…………………………………………………………...............710
Programa şcolară………………………………………………………………......711
Distribuirea lecţiilor pe unităţi de învăţare………………………………………..722
Distribuirea anuală a unităţilor de învăţare……………………………….............725
Sisteme de evaluare la educatie fizică………………………………………….....726
DISCIPLINE OPŢIONALE:…………………………………………………………...731
7.EDUCAŢIE PENTRU SĂNĂTATE ……………………………………………………732
Argument…………………………………………………………………..............733
Programa şcolară………………………………………………………………......734
Planificarea anuală…………………………….…………………………….........737
Proiectarea unităţilor de învăţare……………………………………………..…..739
Bibliografie…………………………………………………………………..…....745
8.PRIETENUL MEU, CALCULATORUL!………………………………………..........746
Argument………………………………………………………………………….747
Programa şcolară………………………………………………………….………748
Planificarea anuală………………………………..………………………...........751
Proiectarea unităţilor de învăţare…………………………………………............753
Bibliografie………………………………………………………………………...761

PROIECTE DE LECŢIE:…………………………………………………………..........762
Activităţi proiectate în manieră integrată……………………………………..........763
Comunicare în limba română………………………………………………...........770
Matematică şi explorarea mediului………………………………………………...781
Arte vizuale şi abilităţi practice…………………………………………………….787
Educaţie fizică………………………………………………….………………......791
Lista materialului didactic existent în şcoală (care poate fi folosit la clasa respectivă)..…..795
Lista materialului didactic propus a fi procurat prin mijloace proprii, prin sponsorizări.....796
Lista lecturii suplimentare………………………………………………………..…...........797
Poezii....................................................................................................................................798

CAPITOLUL III - EVALUARE......................................................................................804

Fişă de evaluare iniţială – debutul şcolarităţii……………………………………............805


Fişă de evaluare iniţială…………………………………………………………....….......808
Fişă de evaluare permanentă…………………………………………………………......809
Grila de evaluare a copilului aflat în plasament…………………………………...........810
Fişă de apreciere săptămânală……………………………………………………………811
Fişă de apreciere comportamentală………………………………………………………812
Fişă de evaluare a evoluţiei copilului……………………………………………….........813
Bilanţul psiho-social al elevului………………………………………............................814
Texte pentru dictări……………………………………………………............................815
Fişe de completat şi de colorat………………………………………..............................841
Fişe de lucru matematică………………………….…………………..............................869
Simulare concursuri şcolare limba română……………………………..........................870
Test grilă limba română………………………..………………………...........................872
Simulare concursuri şcolare matematică……………………………..............................874
Fişă de evaluare sumativă matematică………………..……………...............................876
Programe de pregătire suplimentară a elevilor capabili de performanţă…....................877
Programe de pregătire suplimentară a elevilor care întâmpină dificultăţi în învăţare…877
Situaţia rezultatelor şcolare, pe discipline.....................................................................878
Situaţia absenţelor şi a notelor la purtare.......................................................................879
Situaţia rezultatelor şcolare la sfârşitul anului şcolar.....................................................880
Situaţia statistică a rezultatelor la învăţătură..................................................................881
Situaţia elevilor cu rezultate deosebite în activitatea şcolară şi extraşcolară…...............882
Situaţia elevilor problemă.............................................................................................882

CAPITOLUL IV – MANAGEMENTUL CLASEI.......................................................883

CAIETUL PERSONAL AL ÎNVĂŢĂTORULUI:........................................................884


Date generale despre colectivul clasei............................................................................885
Catalog de evaluare şi notare.........................................................................................886
Situaţia manualelor şcolare............................................................................................887
Programe de pregătire suplimentară a elevilor pentru concursurile şcolare……….........888
Programe de pregătire suplimentară a elevilor cu deficienţe.........................................../.889
Fişa de caracterizare psihopedagogică............................................................................890
Chestionar caracteriologic..............................................................................................895
Fişa de observaţie asupra elevului..................................................................................896
Fişa de înregistrare a comportamentelor observabile ale elevului...................................900
Fişa de avizare a proiectului de programă pentru opţional.............................................901
Adresă către ISJ pentru efectuarea excursiilor şcolare...................................................902
Proces-verbal pentru instruirea elevilor care merg în excursii........................................903
Decalogul educatorului.................................................................................................905
Munca în echipă............................................................................................................906

REGULAMENTUL DE ORDINE INTERIOARĂ:.....................................................907


Norme de protecţia muncii...........................................................................................908
Proces-verbal, pentru prevenirea accidentelor..............................................................910
Consiliul clasei.............................................................................................................911
Regulile clasei..............................................................................................................912
Din secretele succesului la învăţătură................................................................................913
Regulamentul de bună purtare............................................................................................914

ACTIVITĂŢILE CU PĂRINŢII:..................................................................................915
Comitetul de părinţi.....................................................................................................916
Planificarea şedinţelor cu părinţii.................................................................................917
 Aspecte privind începerea anului şcolar...........................................................920
 Chestionar pentru părinţi.................................................................................923
 Regimul zilnic al activităţilor elevilor...............................................................924
 Rolul familiei în activitatea şcolară..................................................................926
 Sănătatea copilului şi randamentul şcolar.....................................................928
 Scrisoare informativă pentru părinţi................................................................931
 Sfaturi pentru părinţi.......................................................................................932
Modele de diplome pentru părinţi...............................................................................935

CAPITOLUL V - FORMARE CONTINUĂ............................................................938

Calendarul activităţilor pentru anul şcolar curent.......................................................939


Materiale metodice.....................................................................................................939
Lista articolelor publicate...........................................................................................940

CAPITOLUL VI - ACTIVITĂŢI EXTRACURRICULARE..................................941

Programul activităţilor extracurriculare.......................................................................942


Regulamentele unor concursuri şcolare......................................................................945
Tabele nominale cu elevii propuşi a participa la diferite cursuri…………....................945
Situaţii privind participarea şi rezultatele obţinute de elevi la diferite concursuri.......946

CAPITOLUL VII – ALTE MATERIALE………………………………..…............947

CURRICULUM ADAPTAT
Comunicare în limba română:…………………………………………………..……............948
Programa……………………………………………………………………………..….948
Planificare calendaristică………………………………………..……………………...952
Matematică şi explorarea mediului………………………………………………….............957
Programa………………………………………………………………………………...957
Planificare calendaristică……………………………………………….……………....960

METODE MODERNE DE PREDARE-ÎNVĂŢARE………………………............963


SERBĂRI ŞCOLARE:
Serbarea de sfârşit de an………………………………………………………………970
Sărbătoarea abecedarului………………………………………………………….......975
Absolvent de clasa I……………………………………………………………..….....982
Mare sărbătoare, mare!.............................................................................................989

MODELE DE DIPLOME…………………………………………………………..1006

BIBLIOGRAFIE………………………………………………………………………1018

S-ar putea să vă placă și