Sunteți pe pagina 1din 6

Dimensiunea 1.

Unitatea de învățare: Identitatea personală și relaționarea armonioasă


Competențe specifice Unități de competență Unități de conținuț Activități de învățare Produse Eșalonarea Ob.
Rm Nr/ore Data
 Exprimarea 1.1 Stabilirea relației dintre  Resursele personale.  Exerciții de realizare a unor 1
identității personale succes, eșec și resurse Capacități și calități. prezentări cu referire la resurse
în relaționarea personale, în adaptarea personale și valoarea propriei

Portofoliu „Reflecții personale”


constructivă cu eficientă la diferite situații  Succesul și eșecului în persoane. 1
familia și ceilalți, de viață. dezvoltare. Pași în  Discuții dirijate „Decalogul
prin explorarea 1.2 Aplicarea normelor unui depășirea barierelor, asertivitații” pentru clarificarea
sinelui și resurselor comportament asertiv din dificultăților, obstacolelor. celor 10 caracteristici ale
sociale; perspectiva unor comunicării asertive.
interacțiuni pozitive  Comportamentul asertiv,  Jocuri de rol pentru exersarea 1
școlare, familiale și din pasiv, agresiv. Tipuri și abilităților de exprimare și
comunitate. forme de comunicare. soluționare a conflictelor.
1.3 Modelarea stilurilor de Modalități de exprimare.  Dezbateri cu referire la
exprimare a emoțiilor și Avantaje, dezavantaje. efectele succesului și eșecului
sentimentelor în acord cu  Conflictele – cauze și asupra personalității. 1
nevoile personale și ale reacții. Aspecte pozitive și
celorlalți. negative. Inevitabilitatea
conflictelor. Metode de
soluționare.

 Relaționarea și 1
acceptarea. Diversitatea
emoțiilor și sentimentelor:
manifestare,
acceptare/neacceptare,
posibilități și limite.
 Evaluare 1

Dimensiunea 2. Unitatea de învățare: Asigurarea calității vieții


Competențe specifice Unități de competență Unități de conținuț Activități de învățare Produse Eșalonarea Ob
RM Nr/ore Data
 Demonstrarea 2.1 Identificarea posibilităților  Viața ca sursă de învățare.  Analiza unor experiențe de 1
autonomiei personale în de învățare prin implicarea Roluri și implicații. învățare din viața elevilor;
realizarea unui în viața comunității; Diversitatea  Crearea unor povestiri/povețe
comportament 2.2 Argumentarea beneficiilor comportamentului, despre comportamentul corect
orientat spre consumului rațional al unor acceptare/neacceptare. manifestat în diverse situații din
valorificarea optimă a produse și servicii, din

Poster „Sunt mândru de comportamentul meu” desene, narațiuni, prin care să


viață;
resurselor personale perspectiva unei vieți de  Organizarea unei galerii a eroilor
și a mediului de viață; calitate;  Publicitatea și consumul preferați din opere literare, 1
Aprecierea importanței rațional. Necesități reale și

un comportament corect de valoare pentru sine și cei din jur.


2.3 cinema, arte, sport, etc., care au
verticalității și curajului în false. Calitatea produselor. manifestat verticalitate și curaj;
manifestarea unui Cheltuieli raționale.  Discuții dirijate cu genericul:
comportament corect; ”Știu să consum rațional
 Comportamentul corect.  Lecturi comentate ” Accentuarea 1
Diversitatea situațiilor de individualității prin verticalitate
manifestare: în familie; la și curaj”
școală; în locuri publice;  Exerciții de formulare a
activități de divertisment; în argumentelor pro sau contra

demonstreze
natură, în vacanță. pentru o dezbatere de grup: ”
Apreciere și autoapreciere. Voluntariatul trebuie să devină
obligație”.
 Verticalitatea și curajul. 1
Semnificația și
caracteristicile. Necesitatea
și importanța manifestării.
Modalități și context de
manifestare.

 Implicarea ca sursă de 1
dezvoltare. Importanța
vieții active. Posibilități de
implicare în viața
comunității. Proiecte
personale și de grup.
Beneficii personale și
comunitare.
 Evaluare 1
Dimensiunea 3. Unitatea de învățare: Modul sănătos de viață.
Competențe specifice Unități de competență Unități de conținuț Activități de învățare Produse Esalonarea Ob.
Rm Nr.ore Data
 Manifestarea 3.1. Relatarea despre aspectele  Tendințele modei și  Discuție dirijată: Moda în 1
comportamentului riscante ale modului de viață a sănătatea elevilor. Moda, diversitate și efectele ei asupra
centrat pe modul de adolescentului cu accentuarea caracterul temporar. sănătății adolescenților.

Poster elaborat în grup: Substanțe toxice care pot declanșa dependența.


viață sănătos, prin impactului asupra sănătății lui. Diversitatea exprimării.  Prezentarea unor filmulețe cu
implicare activă în 3.2. Stabilirea relației dintre Situațiile de viață și moda. secvențe despre tendința
menținerea sănătății responsabilitate / Atitudinea moderată și adolescenților de a fi moderni
proprii; iresponsabilitate față de propria rațională în raport cu sănătatea. (cool) și riscurile la care se
sănătate și consecințele pentru  Comportamente riscante supun. 1
dezvoltarea ulterioară și starea și infecțiile sexual  Redactarea unor fișe
de bine; transmisibile. Infecții sexual informaționale pentru
3.3. Argumentarea necesității transmisibile. Mod de adolescenți despre factorii de
de a rezista tentațiilor manifestare. Riscuri pentru risc în cazul relațiilor sexuale
periculoase pentru propria sănătate și dezvoltarea neprotejate.
sănătate, în baza informațiilor ulterioară. Modalități de  Aplicații „Imaginea de sine”,
accesibile. prevenire a riscurilor. desenează-te așa cum te vezi,
discută cu colegul tău despre
 Sarcina în adolescență: desen. 1
riscuri pentru mamă și copil.  Prezentarea unor filmulețe
Riscuri de ordin fiziologic și despre sarcină în adolescență,
social. Comportamentul infecții sexual transmisibile.
responsabil și asumarea  Studiu de caz: Toxicomaniei și
responsabilității de către fată consecințe nefaste asupra
și băiat. organismului și a societății în
 Adolescența și nutriția întregime. 1
corectă. Nutriție, rolul în
creșterea și dezvoltarea
organismului.
Corectitudinea. Pericolele
unei alimentații incorecte.
Riscurile fast food-urilor.
 Toxicomania: consecințe 1
nefaste individuale și
sociale. Cauze, ale
toxicomaniei. Influența
supra dezvoltării
psihofiziologice și sociale.
Dificultatea renunțării la
substanțele toxice. Pericolul
utilizării medicamentelor
fără prescripția medicului.
 Evaluare 1
Dimensiunea 4. Unitatea de învățare: Proiectarea carierei profesionale și dezvoltarea spiritului antreprenorial
Competențe specifice Unități de competență Unități de conținuț Activități de învățare Produse Eșalonarea Ob
Rm Nr. ore Data
 Proiectarea carierei, 4.1.Corelarea acțiunilor  Piața muncii și deciziile  Proiect individual la tema 1

feedback, precum și celor care pot sprijini realizarea activ.planificate.

Proiectul de carieră. În Proiect s/t incluse și acțiunile de voluntariat.


Pr de carieră poate fi prezentat diferitor persoane pentru a colecta
prin determinarea de evoluție în carieră cu de carieră. Piața muncii, „Eu, profesia și piața muncii”.
traseului şcolar şi potențialul individual și specificul funcționării, factori  Identificarea angajatorilor
/sau profesional, perspectivele pieței muncii de dezvoltare. Profesii și care pot oferi oportunități de
meserii solicitate pe piața practică în domeniul ales.
din perspectiva 4.2.Valorificarea oportunităților
muncii din R. Moldova. Piața  Cercetarea gradului de
valorificării oferite muncii și decizia de carieră. solicitare a diferitor profesii pe
potenţialului de comunitatea școlară, locală și  Inteligențele multiple și piața muncii din Republica 1
personal şi piața profesiile. Caracteristici ale Moldova
oportunităţilor diferitor tipuri de inteligență.
muncii pentru lansarea inițiativelor  Analiza diferitor surse pentru
pieţei muncii personale și a activităților Corelarea profesiilor cu tipul a lua o decizie de carieră: rapoarte
antreprenoriale de inteligență dominant. ANOFM (www.anofm.md),
 CV-ul și scrisoarea de
4.3.Proiectarea traseului educațional anunțuri de angajare, articole ale 1
intenție. Structura, secțiunile experților, opinii ale părinților,
și profesional în baza sistemului de
atitudini și valori importante. Evaluarea produse profesioniștilor etc.
lor.  Colectarea informațiilor
despre instituții care oferă studii în
 Voluntariatul și dezvoltarea domeniile preferate. 1
personală. Dezvoltare  Realizarea testelor de
personală prin activități de cunoaștere a aptitudinilor pentru a
voluntariat. Domenii de planifica dezvoltarea lor.
implicare în activități de  Redactarea CV-urilor cu
voluntariat. Planificarea diferită destinație.
activității de voluntariat.  Identificarea persoanelor cu
 De la idee la afacere. experiență de voluntariat în 1
Evaluarea inițială a ideilor comunitate și a oportunităților
de afaceri. Corelarea cu pentru activitatea de voluntariat.
interesele comunității.
Dezvoltarea ideii de
afacere.
 Proiectul de carieră. 1
Atitudini și valori în deciziile
de carieră. Traseu educațional\
traseu profesional. Elaborarea și
evaluarea proiectului în baza
criteriilor stabilite.
 Evaluare 1
Dimensiunea 5. Unitatea de învățare: Securitatea personală
Competențe specifice Unități de competență Unități de conținuț Activități de învățare Produse Esalonarea Ob.
Rm Nr.ore Data
5.1.Descrierea modalității de •Regulile de comportament •Simularea diferitor 1

securitatea elevului în vacanță.


va fi repartizat în instituție, despre
Pliant, elaborat în grup, care
 Adoptarea acțiune în caz de incendiu, în bazaîn cazul incendiilor casnice și însituații (prin imagini, filmulețe,
comportamentului regulilor de securitate; localuri publice. Acțiuni instrumente TIC) cu întreprinderea
activ privind securitatea 5.2.Analiza posibilelor personale și colective acțiunilor de formare a unui
personală centrat pe capcane on-line, privind riscul de protecție și salvare comportament adecvat și responsabil
responsabilitate pentru pentru integritatea morală și viața •Traficul rutier. Semnele de în cazul incendiilor casnice și 1
starea de bine proprie şi aelevului; circulație rutieră. Necesitatea localuri publice;
celor din jur 5.3.Aprecierea securității cunoașterii ca •Joc de rol pentru exersarea
ecologice în comunitate, în baza pieton, pasager și conducător comportamentului în stradă și alte
unor criterii oferite. al mijloacelor de transport. locuri de risc;
•Elaborarea unor proiecte de
5.4. Proiectarea activităților în  Securitatea elevului pe activități cu referire la odihna 1
vacanță, din perspectiva asigurării timpul vacanței. Situații activă a elevului și securitatea lui
securității personale. de pericol și risc. Reguli de în vacanță;Analizarea unor studii
comportament. Utilizarea de caz sau din viața reală cu
bazinelor acvatice. Riscul referire la securitatea ecologică în
de înec Prim ajutor în caz comunitate;.
de înec, mușcătură de •Referate, postere cu tematica:
insecte, intoxicații Viață on-line: oportunități și
alimentare etc.; capcane;
•Securitatea ecologică în 1
comunitate. Securitate
ecologică.
Modalități de asigurare.
Implicare personală.
•Oportunitățile și capcanele 1
on-line.
Avantajele și riscurile
utilizării surselor de
informare și comunicare on-
line. Posibile capcane. Mod
de reacționare.
 Evaluare 1

S-ar putea să vă placă și