Sunteți pe pagina 1din 2

Nagy Attila, CONSILIERE ŞI DEZVOLTARE PERSONALĂ > clasa a VI-a Școala Gimnazială „Gyulaffy László” Cehu Silvaniei

CONSILIERE ŞI DEZVOLTARE PERSONALĂ – clasa a VI-a 1 h/s

Nr.
Nr. Unitatea de Activități de Competenţe
Conţinuturi de Săpt. Obs
Crt învăţare învățare specifice
ore
Cine sunt eu? (caracteristici şi resurse personale:, interese, - formularea unui plan de 1.1. Explorarea direcţiilor de 1 1
abilităţi, aptitudini, credinţe, valori, preferinţe) acțiune privind direcțiile dezvoltare a caracteristicilor
dezvoltării personale: „Eu
AUTOCUNOAŞTERE ŞI STIL DE VIAŢĂ

Cine eşti tu? (stereotipuri, discriminare) personale 1 nr.


peste 5/10/20 de ani” 1.2. Identificarea
2
Cresc, mă schimb (schimbare şi dezvoltare, caracteristicile - întâlniri cu specialişti alternativelor de soluționare
1 3 ore: 9
preadolescenţei, modificări psihosomatice specifice vârstei)
SĂNĂTOS ŞI ECHILIBRAT

pentru analizarea unor a unor situaţii de stres


Eu peste 10 ani (autoanaliza calităților presonale și a situații limită de viață și pentru asigurarea stării de 1 4
direcțiilor de dezvoltare ale acestora, încercare de autoportret) identificarea modalităților bine
Situaţii de stres/dificile de viaţă (plecarea părinţilor la de soluționare a acestora 2.1. Exprimarea emoţiilor în 1
muncă în străinătate, ruperea unor relaţii de prietenie, dificultăţi - dezbateri privind acord cu nevoile personale și
5
materiale, anxietate în situaţii de examene/testare) aplicarea în viața de zi cu cu specificul situaţiilor
I Resurse pentru sănătate zi a condițiilor care 2.2. Identificarea 1 6
(sănătatea persoanei şi a mediului: ritm biologic de activitate şi conduc la asigurarea stării elementelor comunicării
odihnă) de bine eficiente în medii reale și 1 7
Starea de bine şi sănătatea proprie (sănătatea - jocuri de rol/ scenete cu virtuale
persoanei şi a mediului: alimentaţie sănătoasă, igiena şi personaje aflate în situații 3.2. Manifestarea interesului
prevenirea îmbolnăvirilor) ce reflectă emoții diverse: pentru a învăța de la ceilalți
“Prima zi de școală”, „În și pentru a-i sprijini pe 1 8
Starea de bine şi mediul ambiant vizită la prietenul meu”, ceilalți în învățare
(dependenţa sănătăţii şi a stării de bine de mediul ambiant, „Sunt răcit, nu mă simt
factorii de mediu) prea bine”, „Nu știu să
Evaluare, autoevaluare. Reflecţie, feedback 1 9
rezolv o problemă”
II Comunicarea în mediul real - stabilirea unor repere 1.1. Explorarea direcţiilor de 1 10
(comunicarea verbală, formule de adresare) importante, a evenimentelor dezvoltare a caracteristicilor
din viața personală din personale
DEZVOLTARE Comunicarea în mediul real trecut, prezent sau viitor sub 1 11 nr.
SOCIO- (comunicarea nonverbală) 2.1. Exprimarea emoţiilor în ore:
forma unor metafore de tipul: acord cu nevoile personale și
EMOŢIONALĂ Comunicarea în mediul virtual „Călătoria”, „Linia vieții”,
1 12
10
„Râul”, „Comoara”
cu specificul situaţiilor
(Internetul şi capcanele lui, beneficii şi riscuri) 2.2. Identificarea
- vizionarea unor secvenţe
Respectul în comunicare elementelor comunicării
(elaborarea unui „cod al respectului” în echipe, atelier de lucru)
de film / discutarea unor 1 13
studii de caz pentru eficiente în medii reale și
Strategii de comunicare eficientă identificarea strategiilor de virtuale
(secvenţe de film, studiu de caz, comunicare comunicare eficientă în medii 3.1. Autoevaluarea 2 14-15
eficientă/ineficientă) reale şi virtuale progreselor în învățare,
- exerciţii art-creative de
Relaţia dintre gânduri, evenimente, emoţii şi realizare a portretului unei
utilizând instrumente simple 1 16
comportamente de planificare și
persoane care comunică
(emoţii de bază/emoţii conjuncturale) eficient, cu listarea
monitorizare
Nagy Attila, CONSILIERE ŞI DEZVOLTARE PERSONALĂ > clasa a VI-a Școala Gimnazială „Gyulaffy László” Cehu Silvaniei
Modalităţi de gestionare a emoţiilor aspectelor care îl recomandă 3.2. Manifestarea interesului 1 17
(emoţii de bază/emoţii conjuncturale) şi argumentarea alegerilor pentru a învăța de la ceilalți
făcute și pentru a-i sprijini pe
Evaluare şi autoevaluare. Reflecţie, feedback 1 18
ceilalți în învățare
III De ce să învăţ, cum învăţ? - analiza produselor 1.1. Explorarea direcţiilor de 1 19 Sem.
(motivaţia învăţării, chestionar stiluri de învăţare) diferitelor activități de dezvoltare a caracteristicilor II
MANAGEMENTUL Cum învăţ mai bine? învățare la alte discipline personale
și autoevaluarea 1.2. Identificarea
1 20
ÎNVĂŢĂRII (strategii şi tehnici de învăţare eficientă, factori care nr.
facilitează/blochează învăţarea) progresului în învățare în alternativelor de soluționare ore: 8
perioade delimitate de a unor situaţii de stres 1 21
Învăţarea în contexte formale, nonformale, timp, utilizând fișe de pentru asigurarea stării de
informale lucru, grafice, bine
(semnificaţia tipurilor de învăţare în diferite contexte) planificatoare 2.2. Identificarea
Instrumente de planificare şi evaluare a învăţării - identificarea unor noi elementelor comunicării
1 22
(portofoliul personal de învăţare: fişe de lucru, organizatoare obiective de învățare pe eficiente în medii reale și
grafice, planificatoare pe intervale de timp) baza autoevaluării virtuale 1 23
Condiţii interne şi externe ale învăţării progreselor înregistrate 3.1. Autoevaluarea
(factorii învăţării eficiente, cauzele eşecurilor) utilizând organizatoare progreselor în învățare,
grafice, instrumente utilizând instrumente simple
O poveste de viaţă (poveşti de viaţă motivaţionale, simple de planificare de planificare și
1 24
analiză, concluzii, formarea principiilor de viaţă) - planificarea pașilor monitorizare
Mă mândresc cu… pentru continuarea 3.2. Manifestarea interesului 1 25
(prezentarea unor produse personale ale învăţării în orice constituirii și revizuirii pentru a învăța de la ceilalți
domeniu/la orice disciplină de învăţământ) permanente a portofoliului și pentru a-i sprijini pe 1 26
Evaluare. Reflecţie, feedback personal de învățare ceilalți în învățare
IV Rolul şi importanta disciplinelor şcolare - organizarea unor 1.2. Identificarea 1 27 Săpt.
(rolul educaţiei în alegerea carierei) evenimente inedite avâd ca alternativelor de soluționare 28.
teme: optimismul, gândirea a unor situaţii de stres Șc.
MANAGEMENTUL Trasee educaţionale, ocupaţii şi cariere pozitivă, sănătatea și 1 29
CARIEREI (ocupaţii şi domenii de activitate) pentru asigurarea stării de altfel
echilibrul, fericirea, starea de
bine
Caracteristicile unei ocupaţii bine: expoziții, teatru,
2.1. Exprimarea emoţiilor în 1 30
(conţinut, responsabilităţi, condiţii de lucru, concursuri, festivaluri
- simularea unor interviuri în acord cu nevoile personale și nr.
instrumente/echipamente de lucru, calităţi personale necesare, cu specificul situaţiilor ore: 7
perechi despre diverse
contraindicaţii) 3.2. Manifestarea interesului
ocupații, pe baza unor
Criterii de alegere a unei ocupaţii criterii, precum: pregătirea pentru a învăța de la ceilalți
1 31
(satisfacţia profesională, prestigiul social, cererea pe piaţa profesională necesară, și pentru a-i sprijini pe
muncii, educaţia necesară, salariul, calităţile personale) responsabilitățile postului, ceilalți în învățare
Ocupaţiile de ieri, ocupaţiile de azi condițiile și programul de 4.1. Compararea unor trasee
lucru, salariul aferent 1 32
(ocupaţii locale, vizită la o firmă din zonă, colectare de - crearea unui „Top 10
educaționale din perspectiva
informaţii) profesii/profesioniști” din alegerii carierei
O ocupaţie pentru fiecare domenii diferite de activitate 4.2. Analiza unor ocupații
(beneficiile ocupaţiilor pentru individ: perspective de angajare, și introducerea rezultatelor în din perspectiva responsa- 1 33
rezolvarea unor probleme globale) portofoliul personal de bilităților, condițiilor de
învățare lucru și a consecințelor 1 34
Evaluare. Reflecţie, feedback
asupra stilului de viață