Sunteți pe pagina 1din 83

Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova

Şcoala Profesională nr. 4, mun. Bălţi

Aprobat
prin Ordinul Ministerului Educaţiei, Culturii şi Cercetării

nr.______din „____”____________2019

Ministru ______________ Liliana Nicolăescu-Onofrei

Curriculum modular pentru


pregătirea profesională

Calificarea: Electrician-electronist auto


Cod CORM: 716001
Domeniul ocupaţional: Vehicule cu motor, nave și aeronave

Bălţi, 2019

1
Curriculumul a fost elaborat în cadrul Proiectului EuropeAid/133700/C/SER/MD/12
„Asistenţă tehnică pentru domeniul învăţământ şi formare profesională
în Republica Moldova”,
implementat cu suportul financiar al Uniunii Europene

Aprobat de:
Consiliul Metodico-ştiinţific al Şcolii Profesionale nr. 4, mun. Bălţi

Director ________________Dobrogeanu Vasile

„____” ________________2019
Autori:
Bujor Valentin, Profesor de discipline tehnice, grad didactic I,
Şcoala Profesională nr. 4, mun. Bălţi
Berlodean Alexandru, Profesor de discipline tehnice, grad didactic I,
Şcoala Profesională nr. 4, mun. Bălţi.

Denisiuc Nicolai Profesor de discipline tehnice, grad didactic II,


Şcoala Profesională nr. 4, mun. Bălţi.

Denisiuc Serghei Maistru-instructor, grad didactic II,


Şcoala Profesională nr. 4, mun. Bălţi.

Ursu Ion Profesor de discipline tehnice, grad didactic II,


Şcoala Profesională nr. 4, mun. Bălţi.

Recenzenţi:
Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Adresa Curriculumului în Internet:


Portalul naţional al învăţământului profesional tehnic
http://www.ipt.md/ro/produse-educationale.
Cuprins

I. PRELIMINARII ........................................................................................................................ 4
II. CONCEPŢIA CURRICULUMULUI MODULAR .............................................................. 5
III. SISTEMUL DE COMPETENŢE CE ASIGURĂ CALIFICAREA PROFESIONALĂ . 6
IV. ADMINISTRAREA MODULELOR .................................................................................... 7
V. MODULELE DE INSTRUIRE ............................................................................................... 9
MODULUL I. DEPĂNAREA DEFECTELOR PĂRȚII MECANICE A AUTOMOBILULUI .......................... 9
MODULUL II. UTILIZAREA MATERIALELOR, ELEMENTELOR ȘI APARATELOR ELECTROTEHNICE
ÎN DOMENIUL SPECIFIC ELECTRICII ȘI ELECTROTEHNICII. ...................................... 42
MODULUL III. UTILIZAREA COMPONENTELOR ELECTRICE ȘI ELECTRONICE ÎN SCHEMELE
ELECTRICE ............................................................................................................ 51
MODULUL IV. DEPISTAREA ȘI ÎNLĂTURAREA DEFECTELOR ECHIPAMENTELOR ELECTRICE ȘI
ELECTRONICE ALE AUTOMOBILELOR .................................................................... 59
MODULUL V. DIAGNOSTICAREA COMPUTERIZATĂ A ECHIPAMENTELOR ELECTRICE ȘI
ELECTRONICE ALE AUTOMOBILELOR .................................................................... 73

VI. SUGESTII METODOLOGICE .......................................................................................... 81


VII. SUGESTII DE EVALUARE .............................................................................................. 82
BIBLIOGRAFIE ......................................................................................................................... 82
I. Preliminarii

Fiind plasat într-un nou context sociocultural, învăţământul actual este determinat de noi premise
economice şi instructive, pentru a răspunde necesităţilor europene printr-o educaţie de calitate.
Prezentul document, reprezintă Curriculumul modular pentru pregătirea profesională la meseria
Electrician-electronist auto, cu durata studiilor de 2 ani, ca document normativ-reglator principal al
disciplinelor de referinţă, aprobat instituţional, şi ca model pedagogic, ce descrie întregul parcurs
didactic. Curriculumul, în cauză, contribuie la adaptarea ofertei educaţionale, la cerinţele pieţei muncii
în vederea formării unui număr suficient de muncitori competitivi şi capabili.
Curriculumul se adresează cadrelor didactice de specialitate, în scopul informării adecvate
despre conceptul didactic al disciplinei, despre sistemul de competenţe pe care trebuie să-l
formeze/dezvolte viitorului muncitor calificat, prin conştientizarea rolului formativ al valorilor
profesionale în procesul de educaţie a personalităţii tinerilor. Profesorii, ca beneficiari direcţi ai acestui
component curricular, sunt consultaţi, prin oferire de informaţii şi variante didactice orientative, despre
modul de organizare a procesului educaţional la module, corelaţia pedagogică: proiectare-predare-
învăţare-evaluare, valorificând eficient resursele curriculare, în scopul dobândirii de performanţe în
pregătirea profesională, a atingerii finalităţilor educaţionale.
Competenţele specifice au fost identificate în rezultatul analizei ocupaţionale a meseriei
respective, cu participarea activă a experţilor din cadrul întreprinderilor lider în domeniu.
În procesul de elaborare a Curriculumului au fost luaţi în consideraţie următorii factori:
- necesitatea ajustării ofertei educaţionale la cerinţele actuale ale pieţei muncii;
- experienţa naţională şi internaţională de elaborare a Curriculumului profesional;
- necesitatea de a oferi un răspuns adecvat cerinţelor socio-profesionale, exprimate în termeni de
finalităţi de instruire evaluabile, achiziţionate la încheierea procesului de evaluare a
competenţelor profesionale.
Curriculumul dat asigură:
- centrarea procesului educaţional pe formare de competenţe;
- desfăşurarea procesului educaţional din perspectiva formării axate pe finalităţi de instruire;
- proiectarea programelor didactice;
- elaborarea materialelor de instruire, ghidurilor de performanţă, instrumentelor de evaluare a
competenţelor profesionale.
Utilitatea acestui Curriculum modular este bilaterală: pe de o parte, în formatul şi cu numărul de
ore propus reprezintă varianta optimă pentru instruirea elevilor cu durata de 2 ani de zile, pe de altă
parte, în format comprimat sau/şi selectiv poate servi drept material de referinţă în elaborarea
programelor de pregătire pentru cursuri de scurtă durată pentru adulţi.
Aceste cursuri vor putea răspunde cererii de:
 formare profesională/ recalificare a persoanelor în căutarea unui loc de muncă şi dornice de a
însuşi o meserie relevantă unui sector industrial;
 perfecţionare şi specializare pe un modul sau mai multe, în cazul, în care practicianul aspiră la
un nivel de calificare superior celui pe care îl deţine sau doreşte să-şi extindă aria de competenţă
pentru a a-şi asigura mobilitatea pe piaţa muncii.
De prima opţiune pot fi interesate, în principal, două categorii de beneficiari – persoanele private
şi ANOFM, care procură servicii de formare profesională a şomerilor, pentru a le facilita reintegrarea
rapidă şi eficientă în câmpul muncii. Pentru varianta a doua, ar putea opta persoanele private, angajaţi ai
întreprinderilor din sectorul industrial, care îşi propun o creştere profesională sau sunt nevoiţi să
cumuleze mai multe specializări conexe pentru a se menţine activi pe piaţa muncii.
II. Concepţia Curriculumului Modular

Scopul programului de pregătire profesională constă în formarea şi dezvoltarea unui ansamblu


de competenţe profesionale şi sociale, care permit realizarea acestei meserii la nivelul de performanţă
solicitată de piaţa muncii.
Proiectarea Curriculumului se axează pe realizarea obiectivelor majore ale învăţământului
profesional şi urmăreşte asigurarea premiselor pentru angajarea pe termen lung a absolvenţilor prin:
 dezvoltarea acelor competenţe-cheie, care sunt necesare pentru integrarea socio-profesională
a absolvenţelor;
 dobândirea competenţelor profesionale generale pe domeniu, care sporesc angajabilitatea
unui absolvent şi-i asigură flexibilitatea pe piaţa muncii în cadrul unei arii ocupaţionale;
 dobândirea competenţelor profesionale specifice meseriei, care sunt necesare pentru
adaptarea continuă la cerinţele angajatorilor, potrivit dinamicii pieţei muncii.
Curriculumul profesional pentru Electrician-electronist auto propune un model de studiu
modular, care contribuie la formarea la elevi a întregului set de competenţe necesare pentru a asigura
inserţia cu succes pe piaţa muncii. În acest context, se conturează următoarele principii care contribuie
la eficientizarea demersului educaţional pentru meseria respectivă:
Abordarea modulară oferă posibilitatea parcurgerii treptate a conţinuturilor ocupaţionale, de la
simplu la complex, în vederea obţinerii unei calificări şi permite evaluarea progresului, înregistrat de
formabil, la finele fiecărei etape de instruire. În cazul beneficiarilor adulţi, formarea pe module asigură
mobilitate şi sporeşte şansele de avansare profesională pe piaţa muncii. Caracterul modular asigură
receptivitate la schimbările de pe piaţa muncii şi flexibilitate în structurarea ofertelor de instruire pentru
diverse categorii de beneficiari.
Axarea pe finalităţi de învăţare orientează procesul de instruire către un şir de rezultate scontate,
care reflectă ceea ce se aşteaptă de la un formabil să cunoască, să înţeleagă şi să fie capabil să execute /
demonstreze la finalizarea programului de pregătire profesională.
Integrarea teoriei cu practica presupune ca tot ceea ce se însuşeşte în procesul didactic urmează
să se valorifice în cadrul activităţilor practice (în atelierul şcolar sau la locul de muncă), asigurând
dobândirea competenţelor generale şi specifice ocupaţiei.
Centrarea pe cerinţele pieţii muncii asigură racordarea ofertei instituţiei profesionale atât la
necesităţile/aşteptările angajatorilor, cât şi la tendinţele noi şi tehnologiile moderne din domeniul
profesional, ceea ce contribuie la integrarea eficientă a absolvenţilor în câmpul muncii şi consolidarea
pleiadei de muncitori calificaţi.
Centrarea pe elev presupune adoptarea unui demers de învăţare activă prin realizarea unor
activităţi individuale sau în grup, în care elevul acţionează independent, soluţionează probleme, ia
decizii mai puţin influenţate şi îşi asumă responsabilitatea pentru propriile acţiuni.
Principiul perspectivei integrării profesionale presupune utilizarea în calitate de metode de
instruire a studiilor de caz, proiectelor, situaţiilor de problemă, care ar stimula gândirea critică a
formabilului, astfel încât procesul de învăţare să devină mai dinamic şi mai eficient pentru beneficiari,
asigurându-le şanse sporite de angajare în câmpul muncii şi oportunităţi de realizare profesională.
Curriculumul dat este conceput astfel încât să permită profesorilor şi maiştrilor din instituţiile
profesionale, elaborarea unei strategii eficiente de proiectare şi organizare a demersului educaţional în
vederea formării la elevi a unor aptitudini, valori şi atitudini în contextul necesităţilor pieţii muncii şi
societăţii contemporane.
III. Sistemul de competenţe ce asigură calificarea profesională

Competenţa reprezintă un ansamblu/sistem integrat de cunoştinţe, capacităţi, deprinderi şi


atitudini dobândite de elevi prin învăţare şi mobilizate în contexte profesionale specifice, în scopul
realizării activităţilor ocupaţionale la nivelul calitativ cerut la locul de muncă.
Competenţele-cheie reprezintă un set multifuncţional, transferabil de cunoştinţe, abilităţi şi
atitudini, necesare oricărui individ pentru dezvoltare şi realizare personală, cetăţenie activă, muncă şi
incluziune socială.
Comunitatea europeană a determinat opt competenţe-cheie, care se formează pe parcursul
întregii vieţi:
a) competenţe de comunicare în limba română şi în limba maternă, în cazul minorităţilor naţionale;
b) competenţe de comunicare în limbi străine;
c) competenţe de bază de matematică, ştiinţe şi tehnologie;
d) competenţe digitale de utilizare a tehnologiei informaţiei ca instrument de învăţare;
e) competenţe sociale şi civice;
f) competenţe antreprenoriale;
g) competenţe de sensibilizare şi de expresie culturale, competenţa de a învăţa să înveţi.
Codul educaţiei al Republicii Moldova statuează zece competenţe-cheie, care, evident, le includ
pe cele europene.
Din cele zece competenţe-cheie stabilite pentru sistemul de învăţământ din Republica Moldova
pentru ocupaţia Electrician-electronist auto au fost constatate următoarele:
- Cu grad mare de solicitare de învăţare: de comunicare în limba maternă, acţionar-strategică de
autocunoaştere şi autorealizare, interpersonale, civice, morale;
- Cu grad mediu de solicitare: de bază în fizică, ştiinţe şi tehnologie, digitale/în domeniul
informaţional;
- Cu grad mic de solicitare: de comunicare într-o limbă străină, culturale/interculturale.
Formarea continuă a competenţelor-cheie se realizează în mod transversal corespunzător
gradului de solicitare a acestora.
Competenţele profesionale generale reprezintă un sistem de cunoştinţe, deprinderi practice şi
atitudini relevante unei arii ocupaţionale, fiind transferabile de la o meserie la alta în cadrul aceluiaşi
domeniu.
Competenţele profesionale generale determinate pentru meseria Electrician-electronist auto
sunt:
1. Organizarea raţională a locului de muncă.
2. Respectarea normelor de sănătate, securitate în muncă şi de protecţie antiincendiară.
3. Respectarea cadrului legal şi normativ-reglator de referinţă în procesul de realizare a atribuţiilor
ocupaţionale.
4. Comunicarea în diverse circumstanţe în raport cu membrii echipei de lucru, superiorii şi alte
persoane de referinţă, în limbaj profesional specific domeniului, aplicarea procedurilor de
calitate.
5. Acţionarea în baza cerinţelor şi valorilor profesionale în vederea asigurării rezultatelor optime la
locul de muncă.
6. Aplicarea normelor de protecţie a mediului înconjurător.
Competenţele specifice reprezintă un sistem de cunoştinţe, deprinderi practice şi atitudini
relevante unei ocupaţii/meserii, necesare pentru realizarea unei sarcini/grup de sarcini de lucru la nivelul
aşteptărilor angajatorului, fiind aplicabile în diverse contexte de muncă.
Competenţele specifice identificate pentru meseria Electrician-electronist auto sunt:
CS1. Organizarea eficientă a procesului de lucru.
CS2. Verificarea funcţionalităţii SDV-urilor specifice sarcinilor de lucru.
CS3. Mentenanța SDV-urilor specifice sarcinilor de lucru.
CS4. Mentenanța componentelor mecanice a automobilelor.
CS5. Întreţinerea echipamentelor electrice și electronice ale autovehiculelor.
CS6. Diagnosticarea echipamentelor electrice și electronice ale autovehiculelor.
CS7. Repararea sistemelor electrice și electronice ale autovehiculelor.

IV. Administrarea modulelor

În rezultatul asocierii competenţelor profesionale generale cu cele specifice pentru meseria


Electrician-electronist auto au fost definite următoarele module:

Inclusiv
Total
Denumirea modulului Instruirea Instruirea
ore
teoretică practică
Utilizarea materialelor, elementelor și aparatelor
1. electrotehnice în domeniul specific electricii și 188 128 60
electronicii automobilelor.

2. Depănarea defectelor părții mecanice a automobilului 276 144 132


Utilizarea componentelor electrice și electronice în
3. 202 112 0
schemele electrice
Practica în producţie 210

Total Anul I 786 384 192


Utilizarea componentelor electrice și electronice în
3. 0 0 90
schemele electrice

Depistarea și înlăturarea defectelor echipamentelor


4. 354 216 138
electrice și electronice ale automobilelor

Diagnosticarea computerizată a echipamentelor


5. 132 72 60
electrice și electronice ale automobilelor

Practica în producţie 420 0 0

Total Anul II 996 288 288

Total Anul I + Anul II 1782 672 480

Modulele sunt segmente separate, specifice sau pachete de învăţare, care conduc la atingerea
rezultatelor învăţării definite. În Curriculumul de faţă deosebim două tipuri de module de instruire:
Module transversale sau generale (Modulele 13) şi Modulele de bază (Modulele 45).
Modulul transversal formează competenţele profesionale generale necesare pentru iniţiere în
profesie şi pentru activitatea ulterioară a lăcătuşului-reparator. Modulele de bază urmăresc formarea
competenţelor profesionale specifice, valabile pentru anumite tipuri de activităţi profesionale.
Modulele au următoarea structură:
 titlul modulului;
 scopul modulului;
 unităţile de competenţă (rezultatele învăţării), pe care elevul va fi capabil să le demonstreze la
final de modul;
 conţinutul de formare (achiziţiile teoretice şi practice):
a) abilităţile ce trebuie formate şi dezvoltate;
b) cunoştinţele teoretice necesare pentru formarea şi dezvoltarea competenţelor
profesionale;
c) lucrări practice recomandate pentru unităţile de competenţă;
 precondiţii pentru asimilarea modulului;
 specificaţii metodologice;
 sugestii de evaluare a competenţelor profesionale;
 resurse (materialele consumabile şi utilajul-suport cuantificate, necesare pentru asigurarea
condiţiilor de realizare a procesului de formare şi dezvoltare a competenţelor);
 lista resurselor didactice recomandate.
Realizarea modulelor se va desfăşura în mod sistemic şi continuu pe o perioadă determinată de
timp şi se va finaliza cu evaluări.
V. Modulele de instruire

Modulul I. Depănarea defectelor părții mecanice a automobilului

Scopul modulului: Formarea competențelor profesionale specifice necesare pentru executarea


lucrărilor de întreținere tehnică și reparație curentă a părții mecanice a automobilului.
La finele acestui modul formabilul va fi capabil să:
- Respecte normele securității și sănătății muncii în procesele de mentenanță a automobilelor;
- Execute lucrări de mentenanţă a instalațiilor și mecanismelor motorului cu ardere internă;
- Execute lucrări de mentenanţă a componentelor transmisiei automobilului;
- Execute lucrări de mentenanţă a organelor de suspensie și rulare a automobilului;
- Execute lucrări de mentenanţă a organelor de conducere a automobilului;
- Verifice calitatea executării lucrărilor de mentenanță tehnică a automobilului;
- Aplice mijloacele de protecţie individuală;
Administrarea modulului:

Unități de competență (rezultatele învățării la final de


T P Total
modul)
Mentenanța instalațiilor și mecanismelor motorului cu ardere
UC 1 50 42 88
internă.
UC 2 Mentenanța componentelor transmisiei automobilului. 36 30 66
UC 3 Mentenanţa organelor de suspensie și rulare a automobilului 34 30 64
UC 4 Mentenanţa organelor de conducere a automobilului 22 24 50
Evaluare modul 2 6 8
Total 144 132 276
Achiziții teoretice și practice

Nr. Nr.
Abilităţi Cunoştinţe Tematica lucrărilor practice
ore ore
Unitate de competenţă 1. Mentenanța instalațiilor și mecanismelor motorului cu ardere internă

A1.Identificarea şi localizarea componentelor  Construcţia generală a motoarelor cu ardere LP1. Determinarea stării tehnice generale
internă. de funcționare a motorului cu ardere
mecanismului motor (bielă/manivelă).
internă.
A2.Aprecierea funcţională calitativă şi  Parametrii constructivi și mărimi caracteristice ale LP2. Întreținerea tehnică a mecanismului
cantitativă, starea tehnică a componentelor motoarelor cu ardereinternă cu piston. motor.
mecanismuluimotor.  Clasificarea motoarelor cu ardere internă. LP3. Demontarea/montarea motorului cu
A3.Selectarea echipamentelor şi SDV
 Principiul de funcționare a motoarelor cuardere ardere internă de pe cadru/ caroserie.
(sculelor,dispozitivelor şi verificatoarelor) LP4. Demontarea/montarea părților
internă.
pentru realizarea lucrărilor de întreţinere
tehnică sau reparaţie curentă a  Ciclurile reale de funcționare a motoarelorcu componente ale mecanismului
ardere internă. motor.
mecanismului motor. LP5. Curățarea/spălarea și defectarea
A4.Selectarea materialelor de exploatare  Rolul mecanismului motor.
pieselor mecanismului motor.
utilizate la întreţinerea tehnică a  Rolul și părțile componente a organelor fixe și LP6. Întreținerea tehnică a mecanismului
mecanismului motor în corespundere cu mobile ale mecanismului motor. dedistribuție a gazelor.
recomandările producătorilor de  Simptomele mecanismului motor, defectele, LP7. Demontarea-montarea părților
automobile. metodele de depistare și remediere. componente ale mecanismului de
A5.Executarea lucrărilor de întreţinere tehnică
 Lucrările de întreținere tehnică a mecanismului distribuție a gazelor.
amecanismului motor. LP8. Defectarea părților componente ale
motor.
A6.Executarea lucrărilor de demontare/ mecanismului de distribuție a
remontarea amotorului cu ardere internă.  Recomandările și condițiile tehnice la realizare a
lucrărilor de întreţinere tehnică sau reparaţie gazelor.
A7.Executarea lucrărilor de dezasamblare / LP9. Întreținerea tehnică a instalației de
asamblare a componentelor mecanismului curentă a mecanismului motor.
răcire.
motor.  Echipamentele şi SDV (sculele, dispozitiveleşi
LP10. Demontarea/montarea elementelor
A8.Identificarea şi localizarea componentelor verificatoarele) pentru realizarea lucrărilor de
componente ale instalației de răcire.
mecanismului de distribuţie a gazelor. întreţinere tehnică sau reparaţie curentă a
LP11. Demontarea/montarea elementelor
A9.Aprecierea funcţională calitativă şi mecanismului motor.
componente ale instalației de ungere.
cantitativă, starea tehnică a componentelor  Materialele de exploatare utilizate la întreţinerea

10
Nr. Nr.
Abilităţi Cunoştinţe Tematica lucrărilor practice
ore ore
mecanismului de distribuţie a gazelor. tehnică a mecanismului motor. LP12. Întreținerea tehnică a instalației de
A10. Selectarea echipamentelor şi SDV  Procesele tehnologice de întreţinere tehnică și ungere.
(sculelor, dispozitivelor şi verificatoarelor) reparație curentă a mecanismului motor. LP13. Întreținerea tehnică a instalațiilor
pentru realizarea lucrărilor de întreţinere  Normele de securitate şi sănătate în muncă la de alimentare cu benzină.
tehnică sau reparaţie curentă a executarea lucrărilor de întreţinere tehnică și LP14. Demontarea/montarea elementelor
mecanismului de distribuţie a gazelor. reparație curentă a mecanismului motor. componente a instalațiilor de
A11. Selectarea materialelor de exploatare  Rolul mecanismului de distribuție a gazelor. alimentare cu benzină.
utilizate la întreţinerea tehnică a  Clasificarea mecanismului de distribuție agazelor. LP15. Întreținerea tehnică a instalațiilor
mecanismului de distribuţie a gazelor în  Construcția și principiul de funcționare de alimentare cu combustibili
corespundere cu recomandările amecanismului de distribuție a gazelor. gazoși.
producătorilor de automobile.  Soluții constructive ale mecanismului de LP16. Demontarea/montarea elementelor
A12. Identificarea şi localizarea distribuție a gazelor. componente a instalațiilor de
componentelor instalației de răcire. alimentare cu combustibili gazoși.
 Simptomele mecanismului de distribuție agazelor,
A13. Aprecierea funcţională calitativă şi LP17. Întreținerea tehnică a instalaților de
defectele, metodele de depistare șiremediere.
cantitativă, starea tehnică a componentelor alimentare a MAC (motoarele cu
 Lucrările de întreținere tehnică a mecanismului de
instalației de răcire. aprindere prin compresie).
distribuție a gazelor.
A14. Selectarea echipamentelor şi SDV  Recomandările și condițiile tehnice la realizarea LP18. Demontarea/montarea elementelor
(sculelor, dispozitivelor şi verificatoarelor) lucrărilor de întreţinere tehnică sau reparaţie componente a instalațiilor de
pentru realizarea lucrărilor de întreţinere curentă a mecanismului de distribuție a gazelor. alimentarea MAC (motoarele cu
tehnică și reparaţie curentă a instalației de  Echipamentele şi SDV (sculele, dispozitivele şi aprindere prin compresie).
răcire. verificatoarele) pentru realizarea lucrărilor de
A15. Selectarea materialelor de exploatare întreţinere tehnică sau reparaţie curentă a
utilizate la întreţinerea tehnică a instalației mecanismului de distribuție a gazelor.
de răcire în corespundere cu recomandările  Materialele de exploatare utilizate la întreţinerea
producătorilor de automobile. tehnică a mecanismului de distribuție a gazelor.
A16. Executarea lucrărilor de întreţinere  Procesele tehnologice de întreţinere tehnică și
tehnică a instalației de răcire. reparație curentă a mecanismului de distribuție a
A17. Executarea lucrărilor de demontare/ gazelor.
montare a instalației de răcire.  Normele de securitate şi sănătate în muncă la
A18. Executarea lucrărilor de dezasamblare/ executarea lucrărilor de întreţinere tehnică și
asamblare a componentelor instalației de reparație curentă a mecanismului de distribuție a
răcire. gazelor.
A19. Identificarea şi localizarea  Rolul instalației de răcire.
Nr. Nr.
Abilităţi Cunoştinţe Tematica lucrărilor practice
ore ore
componentelor instalației de ungere.  Lichide de răcire a MAI (Motoare cu Ardere
A20. Aprecierea funcţională calitativă şi Internă).
cantitativă, starea tehnică a componentelor  Clasificarea instalațiilor de răcire.
instalației de ungere.  Construcția și principiul de funcționare
A21. Selectarea echipamentelor şi SDV ainstalațiilor de răcire.
(sculelor, dispozitivelor şi verificatoarelor)  Soluții constructive ale instalațiilor de răcire.
pentru realizarea lucrărilor de întreţinere  Simptomele instalației de răcire, defectele,
tehnică și reparaţie curentă a instalației de metodele de depistare și remediere.
ungere.  Lucrările de întreținere tehnică a instalațieide
A22. Selectarea materialelor de exploatare răcire.
utilizate la întreţinerea tehnică a instalației
 Recomandările și condițiile tehnice la realizarea
de ungere în corespundere cu lucrărilor de întreţinere tehnică și reparaţie curentă
recomandările producătorilor de a instalației de răcire.
automobile.
 Echipamentele şi SDV (sculele, dispozitiveleşi
A23. Executarea lucrărilor de întreţinere
verificatoarele) pentru realizarea lucrărilor de
tehnică a instalației de răcire.
întreţinere tehnică și reparaţie curentă a instalației
A24. Executarea lucrărilor de demontare/
de răcire.
remontarea instalației de ungere.
 Materialele de exploatare utilizate la întreţinerea
A25. Executarea lucrărilor de dezasamblare/
tehnică a instalației de răcire.
asamblare a componentelor instalației de  Procesele tehnologice de întreţinere tehnică și
ungere. reparație curentă a instalației de răcire.
A26. Identificarea şi localizarea  Normele de securitate şi sănătate în muncă la
componentelor instalațiilor de alimentare executarea lucrărilor de întreţinere tehnică și
pentru MAS (motoarele cu aprindere prin reparație curentă a instalației de răcire.
scânteie).  Rolul instalației de ungere.
A27. Aprecierea funcţională calitativă şi  Uleiuri pentru MAI (Motoare cu Ardere Metode
cantitativă, starea tehnică a componentelor de ungere utilizate pentru ungerea elementelor
instalațiilor de alimentare pentru MAS motorului.
(motoarele cu aprindere prin scânteie).  Soluții constructive de instalații de ungere.
 Simptomele instalației de ungere,
A28. Selectarea echipamentelor şi SDV defectele,metodele de depistare și remediere.
(sculelor,dispozitivelor şi verificatoarelor)  Lucrările de întreținere tehnică a instalațieide
pentru realizarea lucrărilor de întreţinere ungere.
tehnică și reparaţie curentăa instalațiilor de  Recomandările și condițiile tehnice larealizarea
Nr. Nr.
Abilităţi Cunoştinţe Tematica lucrărilor practice
ore ore
alimentare pentru MAS (motoarele cu lucrărilor de întreţinere tehnică șireparaţie curentă
aprindere prin scânteie). a instalației de ungere.
A29. Selectarea materialelor de exploatare  Echipamentele şi SDV (sculele, dispozitivele şi
utilizate la întreţinerea tehnică a verificatoarele) pentru realizarea lucrărilo rde
instalațiilor de alimentare pentru MAS întreţinere tehnică și reparaţie curentă a instalației
(motoarele cu aprindere prin scânteie) în de ungere.
corespundere cu recomandările  Materialele de exploatare utilizate laîntreţinerea
producătorilor de automobile. tehnică a instalației de ungere.
A30. Executarea lucrărilor de întreţinere  Procesele tehnologice de întreţinere tehnicăși
tehnică ainstalațiilor de alimentare pentru reparație curentă a instalației de ungere.
MAS (motoarelecu aprindere prin  Normele de securitate şi sănătate în muncăla
scânteie). executarea lucrărilor de întreţineretehnică și
A31. Executarea lucrărilor de demontare/ reparație curentă a instalației de ungere.
remontarea ainstalațiilor de alimentare
pentru MAS (motoarele cu aprindere prin  Rolul instalației de alimentare.
scânteie).  Combustibili pentru MAS (motoare cu aprindere
A32. Executarea lucrărilor de dezasamblare/ prin scânteie).
asamblare a componentelor instalațiilor de  Noțiune de carburație.
alimentare pentru MAS (motoarele cu  Construcția și principiul de funcționare ainstalației
aprindere prin scânteie).
de alimentare cu carburator.
A33. Identificarea şi localizarea
 Dispozitivele de dozare ale carburatorului.
componentelor instalațiilor de alimentare
 Instalația de alimentare prin injecție de benzină.
pentru MAC (motoarele cu aprindere prin
 Construcția și principiul de funcționare ainstalației
compresie).
de alimentare cu injecție de benzină.
A34. Aprecierea funcţională calitativă şi
cantitativă, starea tehnică a componentelor  Soluții constructive de instalații cu injecție de
instalațiilor de alimentare pentru MAC benzină.
(motoarele cu aprindere prin compresie).  Instalații de alimentare cu combustibili gazoși.
A35. Selectarea echipamentelor şi SDV  Construcția și principiul de funcționare a
(sculelor, dispozitivelor şi verificatoarelor) instalației de alimentare cu gaz lichifiat.
pentru realizarea lucrărilor de întreţinere  Construcția și principiul de funcționare a
tehnică și reparaţie curentă a instalațiilor de instalației de alimentare cu gaz natural comprimat.
alimentare pentru MAC (motoarele cu  Soluții constructive ale instalațiilor de alimentare
aprindere prin compresie). cu combustibili gazoși.
Nr. Nr.
Abilităţi Cunoştinţe Tematica lucrărilor practice
ore ore
A36. Selectarea materialelor de exploatare  Simptomele instalațiilor de alimentare pentru
utilizate la întreţinerea tehnică a MAS (motoare cu aprindere prin scânteie),
instalațiilor de alimentare pentru MAC defectele, metodele de depistare și remediere.
(motoarele cu aprindere princompresie) în  Lucrările de întreținere tehnică a instalațiilor de
corespundere cu recomandările alimentare pentru MAS (motoarele cu aprindere
producătorilor de automobile. prin scânteie).
A37. Executarea lucrărilor de întreţinere  Recomandările și condițiile tehnice la realizarea
tehnică a instalațiilor de alimentare pentru lucrărilor de întreţinere tehnică și reparaţie curentă
MAC (motoarele cu aprindere prin a instalațiilor de alimentare pentru MAS (motoare
compresie). cuaprindere prin scânteie).
A38. Executarea lucrărilor de demontare/  Echipamentele şi SDV (sculele, dispozitivele şi
remontarea a instalațiilor de alimentare verificatoarele) pentru realizarea lucrărilor de
pentru MAC (motoarele cu aprindere prin întreţinere tehnică și reparaţie curentă a
compresie). instalațiilor de alimentare pentru MAS (motoarele
A39. Executarea lucrărilor de dezasamblare/ cu aprindere prin scânteie).
asamblare a componentelor instalațiilor de  Materialele de exploatare utilizate la întreţinerea
alimentare pentruMAC (motoarele cu tehnică a instalațiilor de alimentare pentru MAS
aprindere prin compresie). (motoarele cu aprindere prin scânteie).
A40. Aplicarea normelor de securitate şi  Procesele tehnologice de întreţinere tehnică și
sănătate în muncă, protecţia mediului reparație curentă a instalațiilor de alimentare
ambiant. pentru MAS (motoarele cu aprindere prin
scânteie).
 Normele de securitate şi sănătate în muncă la
executarea lucrărilor de întreţinere tehnică și
reparație curentă a instalațiilor de alimentare
pentru MAS (motoarele cu aprindere prin
scânteie).
 Combustibili pentru MAC (motoarele cu aprindere
prin compresie).
 Părțile componente și principiul de funcționare a
instalației de alimentare a MAC (motorului cu
aprindere prin compresie).
 Construcția și principiul de funcționare a
Nr. Nr.
Abilităţi Cunoştinţe Tematica lucrărilor practice
ore ore
elementelor instalației de alimentare diesel classic.
 Soluții constructive și principiul de funcționare a
elementelor instalației de alimentare a MAC
(motoarelor cu aprindere prin compresie) CDI,
CDT, CDTI, CRDI,D-4D, sistemul de injecție
injector/pompă.
 Simptomele instalațiilor de alimentare a MAC
(motoarelor cu aprindere prin compresie),
defectele, metodele de depistare și remediere.
 Lucrările de întreținere tehnică a instalațiilor de
alimentare pentru MAC (motoarelor cu aprindere
prin compresie).
 Recomandările și condițiile tehnice la realizarea
lucrărilor de întreţinere tehnică și reparaţie curentă
a instalațiilor de alimentare pentru MAC
(motoarelor cu aprindere prin compresie).
 Echipamentele şi SDV (sculele, dispozitivele şi
verificatoarele) pentru realizarea lucrărilor de
întreţinere tehnică și reparaţie curentă a
instalațiilor de alimentare pentru MAC
(motoarelor cu aprindere prin compresie).
 Materialele de exploatare utilizate la întreţinerea
tehnică a instalațiilor de alimentare pentru MAC
(motoarele cu aprindere prin compresie).
 Procesele tehnologice de întreţinere tehnică și
reparație curentă a instalațiilor de alimentare
pentru MAC (motoarele cu aprindere prin
compresie).
 Normele de securitate şi sănătate în muncă la
executarea lucrărilor de întreţinere tehnică și
reparație curentă a instalațiilor de alimentare
pentru MAC (motoarele cuaprindere prin
compresie).
TOTAL 50 38
Nr. Nr.
Abilităţi Cunoştinţe Tematica lucrărilor practice
ore ore
Unitate de competenţă 2. Mentenanța componentelor transmisiei automobilului
A41. Identificarea şi localizarea
componentelor ambreajului  Construcţia şi funcţionarea automobilului (rol,
A42. Evaluarea funcţională calitativă şi elemente constructive, principii de funcţionare,
cantitativă, starea tehnică a componentelor parametrii caracteristici, regimuri de funcţionare)
transmisia automobilului: ambreiajul, cutia de LP19. Întreținerea tehnică a ambreiajului.
ambreajului.
viteze, reductorul/distribuitor, transmisia cardanică LP20. Demontarea/montarea părților
A43. Selectarea echipamentelor şi SDV
(longitudinală), puntea motoare (transmisia componente a ambreiajului.
(sculelor, dispozitivelor şi verificatoarelor)
principală, diferenţialul, arborii planetari, transmisia LP21. Defectarea părților componente a
pentru realizarea lucrărilor de întreţinere
finală) ambreiajului.
tehnică sau reparaţie curentă a ambreajului.
LP22. Întreținerea tehnică a cutiei de
A44. Selectarea materialelor de exploatare  Ansambluri şi subansambluri din construcţia viteze, cutiei de distribuție.
utilizate la întreţinerea tehnică a ambreiajului: principii de asamblare, piese şi repere LP23. Demontarea/montarea părților
ambreajului în corespundere cu
recomandările producătorilor de  Structura mecanismelor, elemente cinematice ale componente a cutiei de viteze, cutiei
ambriajului de distribuție.
automobile.
LP24. Defectarea părților componente a
A45. Executarea operaţiilor de control, de  Clasificarea mecanismelor, după varianta cutiei de viteze, cutiei de distribuție.
ungere, de strângere şi reglaj a constructivă: LP25. Întreținerea tehnică a transmisiei
ansamblurilor şi subansamblurilor
ambreiajului  Materiale utilizate în construcţia ambriajelor longitudinale.
LP26. Demontarea-montarea părților
A46. Stabilirea succesiunii operaţiilor de  Transmisii prin roţi de fricţiune,noţiuni generale
componente a transmisiei
montare /demontare a componentelor  Instalaţii mecanice, hidra-ulice, pneumatice, longitudinale.
automobilului.
electrice, electromecanice din construcţia LP27. Întreținerea tehnică a punții
A47. Stabilirea şi repartizarea necesarul de
ambreiajului : elemente componente, scheme motoare din spate
resurse pentru pregătirea şi efectuarea
LP28. Demontarea-montarea părților
lucrărilor de reparare structurale (cinematice, hidraulice, pneumatice,
componente a punții motoare din
A48. Executarea lucrărilor de demontare/ electrice, bloc)
spate
remontarea a ambreajului.  Lucrări de montare/demontare a componentelor a LP29. Defectarea părților componente a
A49. Executarea lucrărilor de dezasamblare/
ambreiajului (operaţii, mijloace de lucru necesare, punții motoare din spate
asamblare a componentelor ambreajului.
A50. Identificarea şi localizarea reguli şi proceduri)
componentelor cutiei de viteze  Simptome de funcţionare defectuoasă /
A51. Foloseşte documentaţia tehnică pentru nefuncţionare a componentelor ambreiajului.
localizarea componentelor pe automobil şi
Nr. Nr.
Abilităţi Cunoştinţe Tematica lucrărilor practice
ore ore
identificarea legăturilor funcţionale cu alte  Cauze posibile asociate simptomelor de funcţionare
componente defectuoasă sau nefuncţionare a echipamentelor
A52. Evaluarea funcţională calitativă şi ambreiajului.
cantitativă, starea tehnică a componentelor
cutiei de viteze  Lucrări de mentenanţă a ambreiajului
A53. Selectarea echipamentelor şi SDV  scule, dispozitive, instalaţii şi utilaje de întreţinere
(sculelor, dispozitivelor şi verificatoarelor) şi reparaţii
pentru realizarea lucrărilor de întreţinere
tehnică sau reparaţie curentă a ambreajului.  Documentaţia tehnică utilizată la executarea
A54. Selectarea materialelor de exploatare operaţiilor de întreţinere tehnică a
utilizate la întreţinerea tehnică a  Operaţii de întreţinere a ambreiajului:
ambreajului în corespundere cu - curente (Ic): verificarea înainte de plecarea în
recomandările producătorilor de
cursă, controlul şi îngrijirea zilnică, ungerea
automobile.
A55. Executarea operaţiilor de control, de pieselor în mişcare, verificarea pe parcurs, reparaţii
ungere, de strângere şi reglaj a curente, înlocuiri de piese
ansamblurilor şi subansamblurilor cutiei de - periodice (Ip1 şi Ip2) schimbarea / completarea
viteze fluidelor de lucru, reglări, demontări ale
A56. Stabileşte succesiunea operaţiilor de
subansamblurilor şi pieselor care necesită operaţii
montare /demontare a componentelor cutiei
de viteze de întreţinere / înlocuire etc.
A57. Selectează mijloacele de lucru necesare  Organizarea activităţilor de reparare a ambreiajului.
A58. Identifică piesele pereche Norme de tehnica securităţii muncii, de prevenire şi
A59. Execută operaţiile de montare / stingere a incendiilor, specifice.
demontare a componentelor cutiei de viteze
A60. Stabilieşte şi repartizează necesarul de  Documentaţia tehnică utilizată la lucrări de reparare
resurse pentru pregătirea şi efectuarea (fişe tehnologice, planuri deoperaţii, manuale de
lucrărilor de reparare cutiei de viteze reparaţii).
A61. Executarea lucrărilor de dezasamblare/  Criterii de calitate a lucrărilor de întreţinere şi
asamblare a componentelor cutiei de viteze. reparaţii ale motorului şi ale celorlalte mecanisme,
A62. Foloseşte documentaţia tehnică pentru
sisteme sau instalaţii.
localizarea componentelor pe automobil şi
identificarea legăturilor funcţionale cu alte  Compunerea generală a cutiei de viteze
Nr. Nr.
Abilităţi Cunoştinţe Tematica lucrărilor practice
ore ore
componente.  Parametrii principali ai cutiei de viteze
A63. Stabileşte succesiunea operaţiilor de (dimensionali, de masă şi de performanţă)
montare / demontare a componentelor
transmisiei longitudinale  Construcţia şi funcţionarea automobilului (rol,
A64. Selectează mijloacele de lucru necesare elemente constructive, principii de funcţionare,
A65. Identifică piesele pereche parametrii caracteristici, regimuri de funcţionare)
A66. Execută operaţiile de montare /  Raport de transmisie, noțiuni generale.
demontare a componentelor transmisiei
longitudinale  Clasificarea materialelor şi domenii de utilizare
A67. Recunoaşte diferitele variante  Noţiuni de tribologie, frecare, ungere, uzură.
constructive de automobile şi  Asamblări demontabile , asamblări filetate,
componentele transmisiei longitudinale
generalităţi
A68. Sesizează simptomele de funcţionare
defectuoasă sau nefuncţionalitate a  Materiale utilizate în construcţia cutiilor de viteze
componentelor transmisiei longitudinale  Lubrifianți ,clasificarea uleiurilor
A69. Asociază cauze posibile unor simptome
 Clasificarea cutiilor de viteze după criterii
de nefuncţionalitate sau funcţionare
defectuoasă  Transmisii cu roţi dinţate.
A70. Foloseşte documentaţia tehnică pentru  Avantaje şi neajunsuri. constructive și de
identificarea şi localizarea unor defecte ale funcționare
componentelor auto
A71. Utilizează documentaţia tehnică pentru  Instalaţii mecanice, hidraulice, pneumatice,
stabilirea lucrărilor de mentenanţă (curente electrice, electromecanice din construcţia cutiei de
şi periodice) a transmisiei longitudinale viteze : elemente componente, scheme structurale
A72. Planifica lucrările de întreţinere tehnică (cinematice, hidraulice, pneumatice, electrice, bloc)
a transmisiei longitudinale
 Lucrări de montare/demontare a componentelor a
A73. Identifica operaţiile şi succesiunea
acestora în cadrul diferitelor lucrări de cutiei de viteze (operaţii, mijloace de lucru
mentenanţă a transmisiei longitudinale necesare, reguli şi proceduri)
A74. Selectează sculele, dispozitivele,  Simptome de funcţionare defectuoasă /
instalaţiile şi/sau utilajele necesare nefuncţionare a componentelor cutiei de viteze.
executării operaţiilor de întreţinere a
transmisiei longitudinale  Cauze posibile asociate simptomelor de funcţionare
Nr. Nr.
Abilităţi Cunoştinţe Tematica lucrărilor practice
ore ore
A75. Stabileşte şi repartizează necesarul de defectuoasă sau nefuncţionare a echipamentelor
resurse pentru operaţiile de întreţinere cutiei de viteze.
curentă şi periodică (piese de schimb şi de
 Operaţii de întreţinere a cutiei de viteze:
rezervă, fluide de lucru, S.D.V.-uri si
A.M.C.-uri, istalaţii şi utilaje etc.) - curente (Ic): verificarea înainte de plecarea în
A76. Executa operaţiile de întreţinere curentă cursă, controlul şi îngrijirea zilnică, ungerea
A77. Executa operaţiile de întreţinere pieselor în mişcare, verificarea pe parcurs, reparaţii
periodică Ip1 şi Ip2 curente, înlocuiri de piese
A78. Stabileşte şi repartizează necesarul de - periodice (Ip1 şi Ip2) schimbarea / completarea
resurse pentru pregătirea şi efectuarea fluidelor de lucru, reglări, demontări ale
lucrărilor de revizie tehnică subansamblurilor şi pieselor care necesită operaţii
A79. Executa operaţiile de spălare şi curăţare de întreţinere / înlocuire etc.
a transmisiei cardanice  Organizarea activităţilor de reparare a cutiei de
A80. Executa operaţiile de control, de viteze. Norme de tehnica securităţii muncii, de
ungere, de strângere şi reglaj a prevenire şi stingere a incendiilor, specifice.
ansamblurilor şi subansamblurilor
transmisiei longitudinale  Documentaţia tehnică utilizată la lucrări de reparare
A81. Stabilieşte şi repartizează necesarul de (fişe tehnologice, planuri de operaţii, manuale de
resurse pentru pregătirea şi efectuarea reparaţii).
lucrărilor de reparare  Criterii de calitate a lucrărilor de întreţinere şi
A82. Executa operaţiile de reparare a
reparaţii ale motorului şi ale celorlalte mecanisme,
echipamentelor automobilului şi
componentelor acestora sisteme sau instalaţii
A83. Extrage din documentaţia specifică  Lucrări practice de control, verificare, măsurare,
criteriile de calitatea, cantitate şi timp prelucrare / interpretare a rezultatelor şi stabilirea
pentru lucrările de întreţinere şi reparaţii diagnosticului cu privire la starea tehnică a cutiei
A84. Verifica îndeplinirea criteriilor de de viteze
calitatea, cantitate şi timp pentru lucrările
executate.  Sistemul lucrărilor de mentenanţă - întreţineri
A85. Identificarea şi localizarea tehnice zilnice şi periodice revizii tehnice.
componentelor a punții motoare față  Ansambluri şi subansambluri din construcţia
A86. Evaluarea funcţională calitativă şi
transmisiei longitudinale : principii de asamblare,
cantitativă, starea tehnică a componentelor
Nr. Nr.
Abilităţi Cunoştinţe Tematica lucrărilor practice
ore ore
a punții motoare față piese şi repere
A87. Selectarea echipamentelor şi SDV  Instalaţii mecanice,a transmisiei longitudinale:
(sculelor, dispozitivelor şi verificatoarelor)
elemente componente, scheme structurale
pentru realizarea lucrărilor de întreţinere
tehnică sau reparaţie curentă a punții (cinematice, hidraulice, pneumatice)
motoare față .  Asamblări prin caneluri, clasificarea asamblărilor
A88. Selectarea materialelor de exploatare cu caneluri
utilizate la întreţinerea tehnică a punții
 Unsori consistente clasificarea caracteristici
motoare față în corespundere cu
recomandările producătorilor de generale
automobile.  Materiale utilizate în construcţia transmisiilor
A89. Executa operaţiile de control, de longitudinale
ungere, de strângere şi reglaj a
 Noţiuni de tribologie, frecare, ungere, uzură
ansamblurilor şi subansamblurilor a punții
motoare față.  Lucrări de montare-demontare a componentelor a
A90. Stabileşte succesiunea operaţiilor de transmisiei longitudinale (operaţii, mijloace de
montare / demontare a componentelor lucru necesare, reguli şi proceduri)
punții motoare față.
 Simptome de funcţionare defectuoasă /
A91. Stabilieşte şi repartizează necesarul de
resurse pentru pregătirea şi efectuarea nefuncţionare a componentelor transmisiei
lucrărilor de reparare. longitudinale.
A92. Executarea lucrărilor de demontare –  Cauze posibile asociate simptomelor de funcţionare
remontarea a punții motoare față. defectuoasă sau ne funcţionare a echipamentelor
A93. Executarea lucrărilor de dezasamblare/
transmisiei longitudinale.
asamblare a componentelor a punții
motoare față.  Sistemul lucrărilor de mentenanţă
A94. Explica rolul şi principiul de  Întreţineri tehnice zilnice şi periodice
funcţionare al componentelor a punții
motoare din spate  Revizii tehnice
A95. Foloseşte documentaţia tehnică pentru  Lucrări de mentenanţă a transmisiei longitudinale,
localizarea componentelor pe automobil şi scule, dispozitive, instalaţii şi utilaje de întreţinere
identificarea legăturilor funcţionale cu alte şi reparaţii
componente
Nr. Nr.
Abilităţi Cunoştinţe Tematica lucrărilor practice
ore ore
A96. Extrage din documentaţia tehnică  Documentaţia tehnică utilizată la executarea
valorile parametrilor generali ai operaţiilor de întreţinere tehnică a transmisiei
automobilului şi parametrilor ce longitudinale
caracterizează funcţionarea a punții
motoare din spate în diferite regimuri  Operaţii de întreţinere a transmisiei longitudinale:
(optimale, limită, de avarie) - curente (Ic): verificarea înainte de plecarea în
A97. Stabileşte succesiunea operaţiilor de cursă, controlul şi îngrijirea zilnică, ungerea
montare / demontare a componentelor pieselor în mişcare, verificarea pe parcurs, reparaţii
punții motoare din spate
curente, înlocuiri de piese
A98. Selectează mijloacele de lucru necesare
A99. Identifică piesele pereche - periodice (Ip1 şi Ip2) schimbarea / completarea
A100. Execută operaţiile de montare / materialelor lubrifiante, reglări, demontări ale
demontare a componentelor a punții subansamblurilor şi pieselor care necesită operaţii
motoare din spate de întreţinere / înlocuire etc.
A101. Recunoaşte diferitele variante
constructive de automobile şi  Organizarea activităţilor de reparare a transmisiei
componentele a punții motoare din spate longitudinale.
A102. Stabileşte avantajele şi dezavantajele  Norme de tehnica securităţii muncii, de prevenire şi
unor variante constructive pentru aceleaşi stingere a incendiilor, specifice.
componente ale punții motoare din spate
A103. Corelează variantele constructive cu  Documentaţia tehnică utilizată la lucrări de reparare
domenii de utilizare (fişe tehnologice, planuri de operaţii, manuale de
A104. Sesizează simptomele de funcţionare reparaţii).
defectuoasă sau nefuncţionalitate a  Criterii de calitate a lucrărilor de întreţinere şi
componentelor punții motoare din spate reparaţii ale motorului şi ale celorlalte mecanisme,
A105. Asociază cauze posibile unor simptome
sisteme sau instalaţii.
de nefuncţionalitate sau funcţionare
defectuoasă  Construcţia şi funcţionarea punții motoare din față
A106. Foloseşte documentaţia tehnică pentru (rol, elemente constructive, principii de funcţionare,
identificarea şi localizarea unor defecte ale parametrii caracteristici, regimuri de funcţionare)
componentelor auto
reductorul – distribuitor, diferențialul transmisia
A107. Utilizează documentaţia tehnică pentru
stabilirea lucrărilor de mentenanţă (curente principală, arborii planetari, transmisia finală)
Nr. Nr.
Abilităţi Cunoştinţe Tematica lucrărilor practice
ore ore
şi periodice)  Ansambluri şi subansambluri din construcţia a
A108. Planifica lucrările de întreţinere tehnică punții motoare față: principii de asamblare, piese şi
a transmisiei longitudinale repere
A109. Identifica operaţiile şi succesiunea
acestora în cadrul diferitelor lucrări de  Asamblări nedemontabile prin sudare, generalităţi,
mentenanţă a punții motoare din spate clasificare
A110. Selectează sculele, dispozitivele,  Asamblări demontabile filetate definire, clasificare
instalaţiile şi/sau utilajele necesare şi domenii de utilizare
executării operaţiilor de întreţinere a punții
motoare din spate  Materiale utilizate în construcţia punții motoare din
A111. Stabileşte şi repartizează necesarul de față
resurse pentru operaţiile de întreţinere  Lagăre. Lagăre de rostogolire şi alunecare.
curentă şi periodică (piese de schimb şi de
rezervă, fluide de lucru, S.D.V.-uri si  Construcţia, clasificarea şi notarea rulmenţilor.
A.M.C.-uri, istalaţii şi utilaje etc.)  Reductoare, tipuri constructive dereductoare cu mai
A112. Executa operaţiile de întreţinere curentă multe trept,. elemente constructive.
A113. Executa operaţiile de întreţinere
 Instalaţii mecanice, hidra-ulice, pneumatice,
periodică Ip1 şi Ip2
A114. Stabileşte şi repartizează necesarul de electrice, electromecanice din construcţia a punții
resurse pentru pregătirea şi efectuarea motoare față: elemente componente, scheme
lucrărilor de revizie tehnică structurale (cinematice, hidraulice, pneumatice,
A115. Executa operaţiile de spălare şi curăţare electrice, bloc)
a a punții motoare din spate  Lucrări de montare-demontare a componentelor a
A116. Executa operaţiile de control, de
ungere, de strângere şi reglaj a punții motoare față (operaţii, mijloace de lucru
ansamblurilor şi subansamblurilor punții necesare, reguli şi proceduri)
motoare din spate  Simptome de funcţionare defectuoasă /
A117. Stabilieşte şi repartizează necesarul de nefuncţionare a componentelor a punții motoare
resurse pentru pregătirea şi efectuarea față.
lucrărilor de reparare
A118. Executa operaţiile de reparare a  Cauze posibile asociate simptomelor de funcţionare
echipamentelor automobilului şi defectuoasă sau nefuncţionare a echipamentelor a
componentelor acestora punții motoare față.
Nr. Nr.
Abilităţi Cunoştinţe Tematica lucrărilor practice
ore ore
A119. Extrage din documentaţia specifică  Lucrări de mentenanţă a punții motoare din față,
criteriile de calitatea, cantitate şi timp scule, dispozitive, instalaţii şi utilaje de întreţinere
pentru lucrările de întreţinere şi reparaţii şi reparaţii documentaţia tehnică utilizată la
A120. Verifică îndeplinirea criteriilor de
executarea operaţiilor de întreţinere tehnică a punții
calitatea, cantitate şi timp pentru lucrările
executate motoare față
 Operaţii de întreţinere a punții motoare față:
- curente (Ic): verificarea înainte de plecarea în
cursă, controlul şi îngrijirea zilnică, ungerea
pieselor în mişcare, verificarea pe parcurs, reparaţii
curente, înlocuiri de piese
- periodice (Ip1 şi Ip2) schimbarea / completarea
fluidelor de lucru, reglări, demontări ale
subansamblurilor şi pieselor care necesită operaţii
de întreţinere / înlocuire etc.
 Organizarea activităţilor de reparare a a punții
motoare față.
 Norme de tehnică a securităţii muncii, de prevenire
şi stingere a incendiilor, specifice.
 Documentaţia tehnică utilizată la lucrări de reparare
(fişe tehnologice, planuri de operaţii, manuale de
reparaţii).
 Criterii de calitate a lucrărilor de întreţinere şi
reparaţii ale motorului şi ale celorlalte mecanisme,
sisteme sau instalaţii.
 Ansambluri şi subansambluri din construcţia punții
motoare din spate: principii de asamblare, piese şi
repere
 Instalaţii mecanice, a punții motoare din spate:
Nr. Nr.
Abilităţi Cunoştinţe Tematica lucrărilor practice
ore ore
elemente componente, scheme structurale
(cinematice, hidraulice, pneumatice)
 Noţiuni generale despre transmisii mecanice,
destinaţia şi clasificarea.
 Materiale utilizate în construcţia punții motoare din
față.
 Reductoare, tipuri constructive de reductoare cu
mai multe trepte, elemente constructive.
 Transmisii cu roţi dinţate, noţiuni generale.
Clasificarea, avantaje şi neajunsuri, constructive și
de funcționare.
 Noţiuni de tribologie, frecare, ungere, uzură.
 Lucrări de montare/demontare a componentelor a
punții motoare din spate (operaţii, mijloace de lucru
necesare, reguli şi proceduri)
 Simptome de funcţionare defectuoasă /
nefuncţionare a componentelor a punții motoare din
spate
 Cauze posibile asociate simptomelor de funcţionare
defectuoasă sau nefuncţionare a echipamentelor a
punții motoare din spate
 Sistemul lucrărilor de mentenanţă întreţineri tehnice
zilnice şi periodicerevizii tehnice
 Lucrări de mentenanţă a punții motoare din spate -
scule, dispozitive, instalaţii şi utilaje de întreţinere
şi reparaţii
 Documentaţia tehnică utilizată la executarea
operaţiilor de întreţinere tehnică a punții motoare
din spate
 Operaţii de întreţinere a a punții motoare din spate:
- curente (Ic): verificarea înainte de plecarea în
Nr. Nr.
Abilităţi Cunoştinţe Tematica lucrărilor practice
ore ore
cursă, controlul şi îngrijirea zilnică, ungerea
pieselor în mişcare, verificarea pe parcurs, reparaţii
curente, înlocuiri de piese.
- periodice (Ip1 şi Ip2) schimbarea / completarea
materialelor lubrifiante, reglări, demontări ale
subansamblurilor şi pieselor care necesită operaţii
de întreţinere / înlocuire etc.
 Organizarea activităţilor de reparare a punții
motoare din spate.
 Norme de tehnica securităţii muncii, de prevenire şi
stingere a incendiilor specifice.
 Documentaţia tehnică utilizată la lucrări de reparare
(fişe tehnologice, planuri de operaţii, manuale de
reparaţii).
 Criterii de calitate a lucrărilor de întreţinere şi
reparaţii ale motorului şi ale celorlalte mecanisme,
sisteme sau instalaţii.
TOTAL 36 30
Unitate de competenţă 3.Mentenanţa organelor de suspensie și rulare a automobilului

A121. Identificarea şi localizarea  Construcţia şi funcţionare a suspensiei punții din LP30. Întreținerea tehnică a suspensiei
componentelor suspensiei punții din față față rigide și articulată la automobile: cadru, punții din față articulate.
rigide și articulată. caroseria, punțile, suspensia și roțile. LP31. Demontarea/montarea părților
A122. Evaluarea funcţională calitativă şi  Ansambluri şi subansambluri din construcţia componente a suspensiei punții din
cantitativă, starea tehnică a componentelor suspensiei punții din față rigide și articulată: față articulată.
suspensiei punții din față rigide și principii de asamblare, piese şi repere. LP32. Defectarea părților componente a
articulată.  Instalaţii cu acțiune mecanice, hidraulice, suspensiei punții din față articulată.
A123. Selectarea echipamentelor şi SDV pneumatice, electrice, electromecanice din LP33. Întreținerea tehnică a suspensiei
(sculelor, dispozitivelor şi verificatoarelor) construcţia organelor de susținere a automobilului. punții din spate rigide
pentru realizarea lucrărilor de întreţinere  Lucrări de demontare / remontare a componentelor LP34. Demontarea/montarea părților
tehnică sau reparaţie curentă a suspensiei a suspensiei punții din față rigide și articulată componente a suspensiei punții din
punții din față rigide și articulată. (operaţii, metode, proceduri și reguli recomandate spate rigide
Nr. Nr.
Abilităţi Cunoştinţe Tematica lucrărilor practice
ore ore
A124. Selectarea materialelor de exploatare de producător). LP35. Defectarea părților componente a
utilizate la întreţinerea tehnică a suspensiei  Simptome de funcţionare defectuoasă / suspensiei punții din spate rigide.
punții din față rigide și articulată în nefuncţionare a componentelor suspensiei punții din LP36. Întreținerea tehnică a suspensiei
corespundere cu recomandările față rigide și articulată. punții din spate articulate.
producătorilor de automobile.  Cauze posibile asociate simptomelor de funcţionare LP37. Demontarea/montarea părților
A125. Executarea operaţiilor de control, de defectuoasă sau nefuncţionare a elementelor componente a suspensiei punții din
ungere, și de strângere a suspensiei punții suspensiei punții din față rigide și articulată. spate articulate.
din față rigide și articulată ansamblurilor şi LP38. Defectarea părților componente a
subansamblurilor.  Lucrări de mentenanţă a suspensiei punții din față suspensiei punții din spate articulate.
A126. Stabileşte succesiunea operaţiilor de rigide și articulată: scule, dispozitive, instalaţii şi LP39. Întreținerea tehnică a cadrului și
montare / demontare a componentelor utilaje de întreţinere şi reparaţii. caroseriei.
suspensiei punții din față rigide și  Documentaţia tehnică utilizată la executarea LP40. Demontarea/montarea părților
articulată. operaţiilor de întreţinere tehnică a organelor de componente a cadrului și caroseriei.
A127. Stabilieşte şi repartizează necesarul de susținere și propulsie. LP41. Defectarea părților componente a
resurse pentru pregătirea şi efectuarea  Operaţii de întreţinere a suspensiei punții din față cadrului și caroseriei.
lucrărilor de reparare rigide și articulată: LP42. Întreținerea tehnică a butucilor
A128. Executarea lucrărilor de demontare/ - curente (Ic): verificarea înainte de plecarea în roților și pneurilor.
remontarea a suspensiei punții din față cursă, controlul şi îngrijirea zilnică, gresarea LP43. Demontarea/montarea părților
rigide și articulată. organelor de susținere, verificarea pe parcurs, componente a butucilor roților și
A129. Executarea lucrărilor de dezasamblare/ reparaţii curente, înlocuiri de piese la intreținerea - - pneurilor.
asamblare a componentelor suspensiei - periodice (Ip1 şi Ip2 și sezonieră) schimbarea / LP44. Defectarea părților componente a
punții din față rigide și articulată. completarea fluidelor, reglări, demontări ale butucilor roților și pneurilor.
A130. Identificarea şi localizarea subansamblurilor şi pieselor care necesită operaţii
componentelor a suspensiei punții din spate de întreţinere / înlocuire etc.
rigide și articulată.
 Organizarea activităţilor de reparare a suspensiei
A131. Evaluarea funcţională calitativă, starea
punții din față rigide și articulată. Norme de tehnica
tehnică a componentelor a suspensiei punții
securităţii muncii, de prevenire şi stingere a
din spate rigide și articulată.
incendiilor.
A132. Selectarea echipamentelor şi SDV
(sculelor, dispozitivelor şi verificatoarelor)  Documentaţia tehnică utilizată la lucrări de reparare
pentru realizarea lucrărilor de întreţinere (fişe tehnologice, planuri de operaţii, manuale de
tehnică sau reparaţie curentă a suspensiei reparaţii).
punții din spate rigide și articulată.  Criterii de calitate a lucrărilor de întreţinere şi
Nr. Nr.
Abilităţi Cunoştinţe Tematica lucrărilor practice
ore ore
A133. Selectarea materialelor de exploatare reparaţii ale suspensiei punții din față rigide și
utilizate la întreţinerea tehnică a suspensiei articulată şi ale celorlalte mecanisme, sisteme sau
punții din spate rigide și articulată în instalaţii.
corespundere cu recomandările  Construcţia şi funcţionarea a suspensiei punții din
producătorilor de automobile. spate rigide și articulată (rol, elemente constructive,
A134. Executa operaţiile de control, de
principii de funcţionare, parametrii caracteristici,
ungere, de strângere şi reglaj a
ansamblurilor şi subansamblurilor a regimuri de funcţionare)
suspensiei punții din spate rigide și  Ansambluri şi subansambluri din construcţia a
articulată. suspensiei punții din spate rigide și articulată:
A135. Stabileşte succesiunea operaţiilor de principii de asamblare, piese şi repere
montare /demontare a componentelor
suspensiei punții din spate rigide și  Instalaţii mecanice, hidra-ulice, pneumatice,
articulată. electrice, electromecanice din construcţia a punții
A136. Stabilieşte şi repartizează necesarul de motoare față: elemente componente, scheme
resurse pentru pregătirea şi efectuarea structurale (cinematice, hidraulice, pneumatice,
lucrărilor de reparare electrice, bloc)
A137. Executarea lucrărilor de demontare/
remontarea a suspensiei punții din spate  Lucrări de montare-demontare a componentelor a
rigide și articulată. suspensiei punții din spate rigide și articulată
A138. Executarea lucrărilor de dezasamblare/ (operaţii, mijloace de lucru necesare, reguli şi
asamblare a componentelor a suspensiei proceduri)
punții din spate rigide și articulată.
 Simptome de funcţionare defectuoasă /
A139. Explica rolul la executarea lucrărilor de
întreţinere tehnică şi reparaţie a cadrului, nefuncţionare a componentelor a p suspensiei punții
caroseria, elementelor elestice și din spate rigide și articulată.
amortizatoarelor, sistemului de reglare pe  Cauze posibile asociate simptomelor de funcţionare
înălțime a suspensiei. defectuoasă sau nefuncţionare a echipamentelor a
A140. Foloseşte documentaţia tehnică pentru suspensiei punții din spate rigide și articulată.
localizarea componentelor pe automobil şi
identificarea legăturilor funcţionale cu alte  Lucrări de mentenanţă a punții motoare față, scule,
componente dispozitive, instalaţii şi utilaje de întreţinere şi
A141. Extrage din documentaţia tehnică reparaţii documentaţia tehnică utilizată la
Nr. Nr.
Abilităţi Cunoştinţe Tematica lucrărilor practice
ore ore
valorile parametrilor generali ai executarea operaţiilor de întreţinere tehnică a
automobilului şi parametrilor ce suspensiei punții din spate rigide și articulată.
caracterizează executarea lucrărilor de
 Operaţii de întreţinere a suspensiei punții din spate
întreţinere tehnică şi reparaţie a cadrului,
caroseria, elementelor elestice și rigide și articulată:
amortizatoarelor, sistemului de reglare pe - curente (Ic): verificarea înainte de plecarea în
înălțime a suspensiei. (optimale, limită, de cursă, controlul şi îngrijirea zilnică, ungerea
avarie) pieselor în mişcare, verificarea pe parcurs, reparaţii
A142. Stabileşte succesiunea operaţiilor de curente, înlocuiri de piese
montare / demontare a componentelor
executarea lucrărilor de întreţinere tehnică - periodice (Ip1 şi Ip2 și sezonieră) schimbarea /
şi reparaţie a cadrului, caroseria, completarea fluidelor de lucru, reglări, demontări
elementelor elestice și amortizatoarelor, ale subansamblurilor şi pieselor care necesită
sistemului de reglare pe înălțime a operaţii de întreţinere / înlocuire etc.
suspensiei.
 Organizarea activităţilor de reparare a a suspensiei
A143. Selectează mijloacele de lucru necesare
A144. Identifică piesele pereche punții din spate rigide și articulată.
A145. Execută operaţiile de montare /  Norme de tehnica securităţii muncii, de prevenire şi
demontare a componentelor la executarea stingere a incendiilor, specifice.
lucrărilor de întreţinere tehnică şi reparaţie
 Documentaţia tehnică utilizată la lucrări de reparare
a cadrului, caroseria, elementelor elestice și
amortizatoarelor, sistemului de reglare pe (fişe tehnologice, planuri de operaţii, manuale de
înălțime a suspensiei. reparaţii).
A146. Recunoaşte diferitele variante  Criterii de calitate a lucrărilor de întreţinere şi
constructive de automobile şi reparaţii suspensiei punții din spate rigide și
componentele la executarea lucrărilor de
articulată.
întreţinere tehnică şi reparaţie a cadrului,
caroseria, elementelor elestice și  Ansambluri şi subansambluri din construcţia
amortizatoarelor, sistemului de reglare pe cadrului, caroseria, elementelor elestice și
înălțime a suspensiei. amortizatoarelor, sistemului de reglare pe înălțime a
A147. Stabileşte avantajele şi dezavantajele suspensiei: principii de asamblare, piese şi repere
unor variante constructive pentru aceleaşi
componente la executarea lucrărilor de  Instalaţii mecanice, a cadrului, caroseria,
Nr. Nr.
Abilităţi Cunoştinţe Tematica lucrărilor practice
ore ore
întreţinere tehnică şi reparaţie a cadrului, elementelor elestice și amortizatoarelor, sistemului
caroseria, elementelor elestice și de reglare pe înălțime a suspensiei: elemente
amortizatoarelor, sistemului de reglare pe componente, scheme structurale (cinematice,
înălțime a suspensiei.
hidraulice, pneumatice)
A148. Corelează variantele constructive cu
domenii de utilizare  Lucrări de montare/demontare a componentelor a
A149. Sesizează simptomele de funcţionare cadrului, caroseria, elementelor elestice și
defectuoasă sau nefuncţionalitate a amortizatoarelor, sistemului de reglare pe înălțime a
componentelor a cadrului, caroseria, suspensiei (operaţii, mijloace de lucru necesare,
elementelor elestice și amortizatoarelor, reguli şi proceduri)
sistemului de reglare pe înălțime a
suspensiei.  Simptome de funcţionare defectuoasă /
A150. Asociază cauze posibile unor simptome nefuncţionare a componentelor a cadrului,
de nefuncţionalitate sau funcţionare caroseria, elementelor elestice și amortizatoarelor,
defectuoasă sistemului de reglare pe înălțime a suspensiei.
A151. Foloseşte documentaţia tehnică pentru
identificarea şi localizarea unor defecte ale  Cauze posibile asociate simptomelor de funcţionare
componentelor auto defectuoasă sau nefuncţionare a echipamentelor a
A152. Utilizează documentaţia tehnică pentru cadrului, caroseria, elementelor elestice și
stabilirea lucrărilor de mentenanţă (curente amortizatoarelor, sistemului de reglare pe înălțime a
şi periodice) suspensiei.
A153. Planifică lucrările de întreţinere tehnică
 Sistemul lucrărilor de mentenanţă întreţineri tehnice
la executarea lucrărilor de întreţinere
tehnică şi reparaţie a cadrului, caroseria, zilnice şi periodice revizii tehnice
elementelor elestice și amortizatoarelor,  Lucrări de mentenanţă a cadrului, caroseria,
sistemului de reglare pe înălțime a elementelor elestice și amortizatoarelor, sistemului
suspensiei. de reglare pe înălțime a suspensiei, dispozitive,
A154. Identifica operaţiile şi succesiunea
instalaţii şi utilaje de întreţinere şi reparaţii
acestora în cadrul diferitelor lucrări de
mentenanţă a cadrului, caroseria,  Documentaţia tehnică utilizată la executarea
elementelor elestice și amortizatoarelor, operaţiilor de întreţinere tehnică a cadrului,
sistemului de reglare pe înălțime a caroseria, elementelor elestice și amortizatoarelor,
suspensiei.
Nr. Nr.
Abilităţi Cunoştinţe Tematica lucrărilor practice
ore ore
A155. Selectează sculele, dispozitivele, sistemului de reglare pe înălțime a suspensiei.
instalaţiile şi / sau utilajele necesare  Operaţii de întreţinere a cadrului, caroseria,
executării operaţiilor de întreţinere a
elementelor elestice și amortizatoarelor, sistemului
cadrului, caroseria, elementelor elestice și
amortizatoarelor, sistemului de reglare pe de reglare pe înălțime a suspensiei.:
înălțime a suspensiei. - curente (Ic): verificarea înainte de plecarea în
A156. Stabileşte şi repartizează necesarul de cursă, controlul şi îngrijirea zilnică, ungerea
resurse pentru operaţiile de întreţinere pieselor în mişcare, verificarea pe parcurs, reparaţii
curentă şi periodică (piese de schimb şi de curente, înlocuiri de piese
rezervă, fluide de lucru, S.D.V.-uri si
A.M.C.-uri, istalaţii şi utilaje etc.) - periodice (Ip1 şi Ip2) schimbarea / completarea
A157. Executa operaţiile de întreţinere curentă materialelor lubrifiante, reglări, demontări ale
A158. Executa operaţiile de întreţinere subansamblurilor şi pieselor care necesită operaţii
periodică Ip1 şi Ip2 de întreţinere / înlocuire etc.
A159. Stabileşte şi repartizează necesarul de
 Organizarea activităţilor de reparare a cadrului,
resurse pentru pregătirea şi efectuarea
lucrărilor de revizie tehnică caroseria, elementelor elestice și amortizatoarelor,
A160. Executa operaţiile de spălare şi curăţare sistemului de reglare pe înălțime a suspensiei.
a elementelor cadrului, caroseria,  Norme de tehnica securităţii muncii, de prevenire şi
elementelor elestice și amortizatoarelor, stingere a incendiilor, specifice.
sistemului de reglare pe înălțime a
suspensiei.  Documentaţia tehnică utilizată la lucrări de reparare
A161. Executa operaţiile de control, de (fişe tehnologice, planuri de operaţii, manuale de
ungere, de strângere şi reglaj a reparaţii).
ansamblurilor şi subansamblurilor cadrului,  Criterii de calitate a lucrărilor de întreţinere şi
caroseria, elementelor elestice și
reparaţii ale cadrului, caroseria, elementelor elestice
amortizatoarelor, sistemului de reglare pe
înălțime a suspensiei. și amortizatoarelor, sistemului de reglare pe
A162. Stabilieşte şi repartizează necesarul de înălțime a suspensiei, sisteme sau instalaţii.
resurse pentru pregătirea şi efectuarea  Construcţia şi funcţionarea a butucilor roților și
lucrărilor de reparare pneurilor. (rol, elemente constructive, principii de
A163. Executa operaţiile de reparare a
funcţionare, parametrii caracteristici, regimuri de
echipamentelor automobilului şi
Nr. Nr.
Abilităţi Cunoştinţe Tematica lucrărilor practice
ore ore
componentelor acestora funcţionare)
A164. Extrage din documentaţia specifică  Ansambluri şi subansambluri din construcţiaa
criteriile de calitatea, cantitate şi timp
butucilor roților și pneurilor: principii de asamblare,
pentru lucrările de întreţinere şi reparaţii
A165. Verifica îndeplinirea criteriilor de piese şi repere
calitatea, cantitate şi timp pentru lucrările  Lucrări de montare/demontare a componentelor
executate. butucilor roților și pneurilor (operaţii, mijloace de
A166. Identificarea şi localizarea lucru necesare, reguli şi proceduri)
componentelor la executarea lucrărilor de
întreţinere tehnică şi reparaţie a butucilor  Simptome de funcţionare defectuoasă /
roților și pneurilor. nefuncţionare a componentelor butucilor roților și
A167. Evaluarea funcţională calitativă şi pneurilor.
cantitativă, starea tehnică a componentelor  Cauze posibile asociate simptomelor de funcţionare
la executarea lucrărilor de întreţinere
defectuoasă sau nefuncţionare a echipamentelor
tehnică şi reparaţie a butucilor roților și
pneurilor. butucilor roților și pneurilor.
A168. Selectarea echipamentelor şi SDV  Lucrări de mentenanţă a butucilor roților și
(sculelor, dispozitivelor şi verificatoarelor) pneurilor, dispozitive, instalaţii şi utilaje de
pentru realizarea lucrărilor de întreţinere întreţinere şi reparaţii documentaţia tehnică utilizată
tehnică sau reparaţie curentă la executarea
la executarea operaţiilor de întreţinere tehnică a
lucrărilor de întreţinere tehnică şi reparaţie
a butucilor roților și pneurilor. butucilor roților și pneurilor.
A169. Selectarea materialelor de exploatare  Operaţii de întreţinere a butucilor roților și
utilizate la întreţinerea tehnică la pneurilor:
executarea lucrărilor de întreţinere tehnică - curente (Ic): verificarea înainte de plecarea în
şi reparaţie a butucilor roților și pneurilor în
cursă, controlul şi îngrijirea zilnică, ungerea
corespundere cu recomandările
producătorilor de automobile. pieselor în mişcare, verificarea pe parcurs, reparaţii
A170. Executa operaţiile de control, de curente, înlocuiri de piese
ungere, de strângere şi reglaj a - periodice (Ip1 şi Ip2) schimbarea / completarea
ansamblurilor şi subansamblurilor a fluidelor de lucru, reglări, demontări ale
butucilor roților și pneurilor.
subansamblurilor şi pieselor care necesită operaţii
A171. Stabileşte succesiunea operaţiilor de
Nr. Nr.
Abilităţi Cunoştinţe Tematica lucrărilor practice
ore ore
montare /demontare a componentelor la de întreţinere /înlocuire etc.
executarea lucrărilor de întreţinere tehnică  Organizarea activităţilor de reparare a butucilor
şi reparaţie a butucilor roților și pneurilor.
roților și pneurilor.
A172. Stabilieşte şi repartizează necesarul de
resurse pentru pregătirea şi efectuarea  Norme de tehnica securităţii muncii, de prevenire
lucrărilor de reparare şi stingere a incendiilor, specifice.
A173. Executarea lucrărilor de demontare/  Documentaţia tehnică utilizată la lucrări de reparare
remontarea a la executarea lucrărilor de
(fişe tehnologice, planuri de operaţii, manuale de
întreţinere tehnică şi reparaţie a butucilor
roților și pneurilor. reparaţii).
A174. Executarea lucrărilor de dezasamblare/  Criterii de calitate a lucrărilor de întreţinere şi
asamblare a componentelor la executarea reparaţii ale a butucilor roților și pneurilor
lucrărilor de întreţinere tehnică şi reparaţie
a butucilor roților și pneurilor.
A175. Aplicarea normelor de securitate şi
sănătate în muncă, protecţia mediului
ambiant.
TOTAL 34 30
Unitate de competenţă 4. Mentenanţa organelor de conducere a automobilului
A176. Identificarea şi localizarea LP45. Întreținerea tehnică a sistemului de
componentelor sistemului de direcție cu  Construcţia şi funcţionarea sistemului de direcție cu direcție cu mecanism de acționare
mecanism de acționare mecanic. mecanism de acționare mecanic (rolul, elemente mecanică.
A177. Evaluarea funcţională calitativă şi constructive, principii de funcţionare, parametrii LP46. Demontarea/montarea părților
cantitativă, starea tehnică a componentelor caracteristici) componente a sistemului de direcție
sistemului de direcție cu mecanism de  Sistemul de direcție cu mecanism de acționare cu mecanism de acționare mecanică.
acționare mecanic. LP47. Defectarea părților componente a
mecanic: melc globoidal rolă și rolă dublă; pinion și
A178. Selectarea echipamentelor şi SDV sistemului de direcție cu mecanism
(sculelor, dispozitivelor şi verificatoarelor) cremalieră; șurub, piuliță și sector dințat, de acționare mecanică.
pentru realizarea lucrărilor de întreţinere  Ansambluri şi subansambluri din construcţia LP48. Întreținerea tehnică a sistemului de
tehnică sau reparaţie curentă a sistemului sistemului de direcție cu mecanism de acționare direcție cu servomecanism cu
de direcție cu mecanism de acționare mecanic: principii de asamblare, piese şi repere acțiune hidraulică sau electrică.
mecanic. LP49. Demontarea/montarea părților
Nr. Nr.
Abilităţi Cunoştinţe Tematica lucrărilor practice
ore ore
A179. Selectarea materialelor de exploatare  Instalaţii mecanice a sistemului de direcție componente a sistemului de direcție
utilizate la întreţinerea tehnică a sistemului  Lucrări de montare/demontare a componentelor cu servomecanism cu acțiune
de direcție cu mecanism de acționare hidraulică sau electrică.
mecanic în corespundere cu recomandările sistemului de direcție cu mecanism de acționare LP50. Defectarea părților componente a
producătorilor de automobile. mecanic (operaţii, mijloace de lucru necesare, sistemului de direcție cu
A180. Executa operaţiile de control, gresare, reguli şi proceduri) servomecanism cu acțiune hidraulică
de strângere şi reglaj a ansamblurilor şi  Simptome de funcţionare defectuoasă / sau electrică.
subansamblurilor sistemului de direcție cu nefuncţionare a componentelor sistemului de LP51. Întreținerea tehnică a sistemului de
mecanism de acționare mecanic. frânare cu acționare hidraulică.
direcție cu mecanism de acționare mecanic.
A181. Stabileşte succesiunea operaţiilor de LP52. Demontarea/montarea părților
montare /demontare a componentelor  Cauze posibile asociate simptomelor de funcţionare componente a sistemului de frânare
sistemului de direcție cu mecanism de defectuoasă sau nefuncţionare a sistemului de cu acționare hidraulică.
acționare mechanic automobilului. direcție cu mecanism de acționare mecanic. LP53. Defectarea părților componente a
A182. Stabilieşte şi repartizează necesarul de sistemului de frânare cu acționare
 Lucrări de mentenanţă a sistemului de direcție cu
resurse pentru pregătirea şi efectuarea hidraulică.
lucrărilor de reparare a sistemului de mecanism de acționare mecanic scule, dispozitive, LP54. Întreținerea tehnică a sistemului de
direcție cu mecanism de acționare mecanic. instalaţii şi utilaje de întreţinere şi reparaţii frânare cu acționare pneumatică.
A183. Executarea lucrărilor de demontare/  Documentaţia tehnică utilizată la executarea LP55. Demontarea/montarea părților
remontare a sistemului de direcție cu operaţiilor de întreţinere componente a sistemului de frânare
mecanism de acționare mecanic. cu acționare pneumatică.
A184. Executarea lucrărilor de dezasamblare  Operaţii de întreţinere a sistemului de direcție cu LP56. Defectarea părților componente a
– asamblare a componentelor sistemului de mecanism de acționare mecanic: sistemului de frânare cu acționare
direcție cu mecanism de acționare mecanic. - curente (Ic): verificarea înainte de plecarea în pneumatică.
A185. Identificarea şi localizarea cursă, controlul şi îngrijirea zilnică, verificarea pe LP57. Întreținerea tehnică a sistemului de
componentelor sistemului de direcție cu frânare cu antiblocare ABS.
parcurs, reparaţii curente
servomecanism cu acțiune hidraulică sau LP58. Demontarea/montarea părților
electrică. - periodice (Ip1 şi Ip2) schimbarea / completarea componente a sistemului de frânare
A186. Evaluarea funcţională calitativă şi pieselor, reglări, demontări ale subansamblurilor şi cu antiblocare ABS.
cantitativă, starea tehnică a componentelor pieselor care necesită operaţii de întreţinere / LP59. Defectarea părților componente a
sistemului de direcție cu servomecanism cu înlocuire/gresare etc. sistemului de frânare cu antiblocare
acțiune hidraulică sau electrică. ABS.
 Organizarea activităţilor de reparare a sistemului de
A187. Selectarea echipamentelor şi SDV
(sculelor, dispozitivelor şi verificatoarelor) direcție cu mecanism de acționare mecanic. Norme
Nr. Nr.
Abilităţi Cunoştinţe Tematica lucrărilor practice
ore ore
pentru realizarea lucrărilor de întreţinere de tehnica securităţii muncii, de prevenire şi
tehnică sau reparaţie curentă a sistemului stingere a incendiilor, specifice.
de direcție cu servomecanism cu acțiune
 Documentaţia tehnică utilizată la lucrări de reparare
hidraulică sau electrică.
A188. Selectarea materialelor de exploatare (fişe tehnologice, planuri de operaţii, manuale de
utilizate la întreţinerea tehnică a sistemului reparaţii).
de direcție cu servomecanism cu acțiune  Criterii de calitate a lucrărilor de întreţinere şi
hidraulică sau electrică în corespundere cu reparaţii ale sistemului de direcție cu mecanism de
recomandările producătorilor de
acționare mecanic şi ale celorlalte mecanisme,
automobile.
A189. Executa operaţiile de control, gresare, sisteme.
de strângere şi reglaj a ansamblurilor şi  Construcţia şi funcţionarea sistemului de direcție cu
subansamblurilor sistemului de direcție cu servomecanism cu acțiune hidraulică sau electrică
servomecanism cu acțiune hidraulică sau (rolul, elemente constructive, principii de
electrică. funcţionare, parametrii caracteristici)
A190. Stabileşte succesiunea operaţiilor de
montare /demontare a componentelor  Sistemul de direcție cu servomechanism cu acțiune
sistemului de direcție cu servomecanism cu hidralică sau electrică: melc globoidal rolă și rolă
acțiune hidraulică sau electrică. dublă; pinion și cremaliră; șurub, piuliță și sector
A191. Stabilieşte şi repartizează necesarul de dințat; motor electric
resurse pentru pregătirea şi efectuarea
lucrărilor de reparare a sistemului de  Ansambluri şi subansambluri din construcţia
direcție cu servomecanism cu acțiune sistemului de direcție cu servomecanism cu acțiune
hidraulică sau electrică. hidraulică sau electrică: principii de asamblare,
A192. Executarea lucrărilor de demontare/ piese şi repere, scheme de circuit
remontare a sistemului de direcție cu  Instalaţii mecanice, hidraulice sau electronice a
servomecanism cu acțiune hidraulică sau
sistemului de direcție cu servomecanism cu acțiune
electrică.
A193. Executarea lucrărilor de dezasamblare/ hidraulică sau electrică
asamblare a componentelor sistemului de  Lucrări de montare/demontare a componentelor
direcție cu servomecanism cu acțiune sistemului de direcție cu servomecanism cu acțiune
hidraulică sau electrică. hidraulică sau electrică (operaţii, mijloace de lucru
A194. Identificarea şi localizarea
Nr. Nr.
Abilităţi Cunoştinţe Tematica lucrărilor practice
ore ore
componentelor sistemelor de frânare cu necesare, reguli şi proceduri)
acționare hidraulică.  Simptome de funcţionare defectuoasă /
A195. Aprecierea funcţională calitativă şi
nefuncţionare a componentelor a sistemului de
cantitativă, starea tehnică a sistemelor de
frânare cu acționare hidraulică. direcție cu servomecanism cu acțiune hidraulică sau
A196. Selectarea echipamentelor şi SDV electrică
(sculelor, dispozitivelor şi verificatoarelor)  Cauze posibile asociate simptomelor de funcţionare
pentru realizarea lucrărilor de întreţinere defectuoasă sau nefuncţionare a sistemului de
tehnică sau reparaţie curentă a sistemelor
direcție cu servomecanism cu acțiune hidraulică sau
de frânare cu acționare hidraulică.
A197. Selectarea materialelor de exploatare electrică
utilizate la întreţinerea tehnică a sistemelor  Lucrări de mentenanţă a sistemului de direcție cu
de frânare cu acționare hidraulică în servomecanism cu acțiune hidraulică sau electrică
corespundere cu recomandările scule, dispozitive, instalaţii şi utilaje de întreţinere
producătorilor de automobile. şi reparaţii
A198. Executarea lucrărilor de întreţinere
tehnică a sistemelor de frânare cu acționare  Documentaţia tehnică utilizată la executarea
hidraulică. operaţiilor de întreţinere
A199. Executarea lucrărilor de demontare/  Operaţii de întreţinere a sistemului de direcție cu
remontarea a sistemelor de frânare cu servomecanism cu acțiune hidraulică sau electrică:
acționare hidraulică.
A200. Executarea lucrărilor de dezasamblare/ - curente (Ic): verificarea înainte de plecarea în
asamblare a componentelor sistemelor de cursă, controlul şi îngrijirea zilnică, verificarea pe
frânare cu acționare hidraulică. parcurs, reparaţii curente
A201. Identificarea şi localizarea - periodice (Ip1 şi Ip2) schimbarea / completarea
componentelor sistemelor de frânare cu
pieselor, reglări, demontări ale subansamblurilor şi
acționare pneumatică.
A202. Aprecierea funcţională calitativă şi pieselor care necesită operaţii de întreţinere /
cantitativă, starea tehnică a sistemelor de înlocuire/gresare etc.
frânare cu acționare pneumatică.  Organizarea activităţilor de reparare a sistemului de
A203. Selectarea echipamentelor şi SDV direcție cu servomecanism cu acțiune hidraulică sau
(sculelor, dispozitivelor şi verificatoarelor)
electrică. Norme de tehnica securităţii muncii, de
pentru realizarea lucrărilor de întreţinere
Nr. Nr.
Abilităţi Cunoştinţe Tematica lucrărilor practice
ore ore
tehnică sau reparaţie curentă a sistemelor prevenire şi stingere a incendiilor, specifice.
de frânare cu acționare pneumatică.  Documentaţia tehnică utilizată la lucrări de reparare
A204. Selectarea materialelor de exploatare
(fişe tehnologice, planuri de operaţii, manuale de
utilizate la întreţinerea tehnică a sistemelor
de frânare cu acționare pneumatică în reparaţii).
corespundere cu recomandările  Criterii de calitate a lucrărilor de întreţinere şi
producătorilor de automobile. reparaţii ale sistemului de direcție cu mecanism de
A205. Executarea lucrărilor de întreţinere acționare mecanic şi ale celorlalte mecanisme,
tehnică a sistemelor de frânare cu acționare
sisteme.
pneumatică.
A206. Executarea lucrărilor de demontare/  Rolul sistemului de frânare hidraulic.
remontarea a sistemelor de frânare cu  Lubrifianți utilizați pentru sisteme de frânare
acționare pneumatică. hidraulice.
A207. Executarea lucrărilor de dezasamblare/
asamblare a componentelor sistemelor de  Clasificarea sistemelor de frânare cu acționare
frânare cu acționare pneumatică. hidraulică.
A208. Identificarea şi localizarea  Construcția și principiul de funcționare a sistemelor
componentelor frânelor suplimentare și a de frânare cu acționare hidraulică.
sistemului electronic antipatinare ABS.
A209. Aprecierea funcţională calitativă şi  Soluții constructive ale sistemelor de frânare cu
cantitativă, starea tehnică a frânelor acționare hidraulică.
suplimentare și a sistemului electronic  Simptome de nefuncționalitate corectă a sistemelor
antipatinare ABS. de frânare cu acționare hidraulică , defectele,
A210. Selectarea echipamentelor şi SDV
metodele de depistare și remediere.
(sculelor, dispozitivelor şi verificatoarelor)
pentru realizarea lucrărilor de întreţinere  Lucrările de întreținere tehnică a sistemelor de
tehnică sau reparaţie curentă a frânelor frânare cu acționare hidraulică.
suplimentare și a sistemului electronic  Recomandările și condițiile tehnice la realizarea
antipatinare ABS.
lucrărilor de întreţinere tehnică și reparaţie curentă
A211. Selectarea materialelor de exploatare
utilizate la întreţinerea tehnică a frânelor a sistemelor de frânare cu acționare hidraulică.
suplimentare și a sistemului electronic  Echipamentele şi SDV (sculele, dispozitivele şi
antipatinare ABS în corespundere cu verificatoarele) pentru realizarea lucrărilor de
Nr. Nr.
Abilităţi Cunoştinţe Tematica lucrărilor practice
ore ore
recomandările producătorilor de întreţinere tehnică și reparaţie curentă a sistemelor
automobile. de frânare cu acționare hidraulică.
A212. Executarea lucrărilor de întreţinere
 Materialele de exploatare utilizate la întreţinerea
tehnică a frânelor suplimentare și a
sistemuluielectronic antipatinare ABS. tehnică a sistemelor de frânare cu acționare
A213. Executarea lucrărilor de demontare/ hidraulică.
remontarea a frânelor suplimentare și a  Procesele tehnologice de întreţinere tehnică și
sistemului electronic antipatinare ABS. reparație curentă a sistemelor de frânare cu
A214. Executarea lucrărilor de dezasamblare/
acționare hidraulică.
asamblare a componentelor frânelor
suplimentare și a sistemului electronic  Normele de securitate şi sănătate în muncă la
antipatinare ABS . executarea lucrărilor de întreţinere tehnică și
A215. Aplicarea normelor de securitate şi reparație curentă a sistemelor de frânare cu
sănătate în muncă, protecţia mediului acționare hidraulică.
ambiant.
 Măsurile pentru protecţia mediului ambiant.
 Rolul sistemelor de frânare cu acționare
pneumatică.
 Clasificarea sistemelor de frânare cu acționare
pneumatică.
 Construcția și principiul de funcționare a sistemelor
de frânare cu acționare pneumatică.
 Soluții constructive ale sistemelor de frânare cu
acționare pneumatică.
 Simptome de nefuncționalitate corectă a sistemelor
de frânare cu acționarepneumatică, defectele,
metodele de depistare și remediere.
 Lucrările de întreținere tehnică a sistemelor de
frânare cu acționare pneumatică.
 Recomandările și condițiile tehnice la realizarea
Nr. Nr.
Abilităţi Cunoştinţe Tematica lucrărilor practice
ore ore
lucrărilor de întreţinere tehnică și reparaţie curentă
a sistemelor de frânare cu acționare pneumatică.
 Echipamentele şi SDV (sculele, dispozitivele şi
verificatoarele) pentru realizarea lucrărilor de
întreţinere tehnică și reparaţie curentă a sistemelor
de frânare cu acționare pneumatică.
 Materialele de exploatare utilizate la întreţinerea
tehnică a sistemelor de frânare cu acționare
pneumatică.
 Procesele tehnologice de întreţinere tehnică și
reparație curentă a sistemelor de frânare cu
acționare pneumatică.
 Normele de securitate şi sănătate în muncă la
executarea lucrărilor de întreţinere tehnică și
reparație curentă a sistemelor de frânare cu
acționare pneumatică.
 Rolul frânelor suplimentare și a sistemului
electronic antipatinare ABS.
 Clasificarea frânelor suplimentare și a sistemului
electronic antipatinare ABS.
 Construcția și principiul de funcționare a frânelor
suplimentare și a sistemului electronic antipatinare
ABS.
 Soluții constructive ale frânelor suplimentare și a
sistemului electronic antipatinare ABS.
 Simptome de nefuncționalitate corectă a frânelor
suplimentare și a sistemului electronic antipatinare
Nr. Nr.
Abilităţi Cunoştinţe Tematica lucrărilor practice
ore ore
ABS, defectele, metodele de depistare și remediere.
 Lucrările de întreținere tehnică a frânelor
suplimentare și a sistemului electronic antipatinare
ABS.
 Recomandările și condițiile tehnice la realizarea
lucrărilor de întreţinere tehnică și reparaţie curentă
a frânelor suplimentare și a sistemului electronic
antipatinare ABS.
 Echipamentele şi SDV (sculele, dispozitivele şi
verificatoarele) pentru realizarea lucrărilor de
întreţinere tehnică și reparaţie curentă a frânelor
suplimentare și a sistemului electronic antipatinare
ABS.
 Materialele de exploatare utilizate la întreţinerea
tehnică a frânelor suplimentare și a sistemului
electronic antipatinare ABS.
 Procesele tehnologice de întreţinere tehnică și
reparație curentă a frânelor suplimentare și a
sistemului electronic antipatinare ABS.
 Normele de securitate şi sănătate în muncă la
executarea lucrărilor de întreţinere tehnică și
reparație curentă a frânelor suplimentare și a
sistemului electronic antipatinare ABS.

TOTAL 22 28
TOTAL MODUL 142 126
Specificaţii metodologice

Formarea competenţelor profesionale generale şi specifice în cadrul modulului Depănarea


defectelor părții mecanice a automobilului este asigurată prin realizarea următoarelor activităţi
didactice: instruirea teoretică şi instruirea practică.
În cadrul instruirii teoretice se vor forma cunoştinţe faptice vizând construcţia generală a
automobilului, principiile şi tehnologia de mentenanţă generală a automobilului. Abilităţile de localizare
a componentelor şi executare a lucrărilor de mentenanţă generală a automobilelor vor fi dobândite de
elevi în cadrul activităţilor de instruire practică. Aceste două forme de activitate didactică vor asigura şi
formarea atitudinilor necesare pentru activitatea profesională.
Alegerea tehnicilor de instruire revine profesorului, care are drept obiectiv de a individualiza şi
adapta procesul didactic la particularităţile elevilor; de a centra procesul de predare/învăţare pe elev,
necesităţile şi disponibilităţile acestuia. Cunoştinţele predate vor avea un caracter aplicativ, ceea ce va
permite elevilor să deţină abilităţi de soluţionare a problemelor practice, în procesul activităţii la
întreprinderile de transport auto şi staţiile de service auto. Lucrul în grup, simularea, discuţiile de grup,
prezentările video, multimedia şi electronice, vizitele de studii la agenţi economici etc. contribuie la
învăţarea eficientă, dezvoltarea abilităţilor de comunicare, negociere, luarea deciziilor, asumarea
responsabilităţii, sprijin reciproc, precum şi a spiritului de echipă, competiţional şi a creativităţii
elevilor.
Repartizarea orelor pe secvenţe de conţinut în cadrul modulului, rămâne la discreţia cadrelor
didactice. Orele vor fi repartizate în funcţie de dificultatea temelor, de nivelul de cunoştinţe anterioare
ale elevilor, de ritmul de asimilare a cunoştinţelor de către elevi. Numărul total de ore pe modul, precum
şi pentru instruirea teoretică şi practică, va rămâne neschimbat.
Activităţile de instrire practică se vor realiza prepoderent în cadrul atelierelor instituţiei de
învăţămînt după studierea fundamentării teoretice a lucrării practice ce trebuie să fie desfăşurată. La
realizarea lucrărilor practice elevii for fi repartizaţi în echipe a câte 3-4 persoane, fiecarea echipă vor
realiza lucrările planificate din cadrul unităţii de competenţă prin rotaţie. Gama de automobile implicate
în activităţile practice trebuie să fie la posibilitate diversă, dar cel puţin va include un model de
autoturism şi un model de camion.
Sugestii de evaluare

În cadrul modulului Depănarea defectelor părții mecanice a automobilului se va realiza


evaluarea formativă/continuă a fiecărei unităţi de competenţă şi evaluarea sumativă a competenţelor
dobândite în cadrul modulului.
Evaluarea cunoştinţelor formate în cadrul instruirii teoretice se recomandă de a fi realizată prin
aplicarea chestionării orale sau scrise, ca instrumente de evaluare scrisă se recomandă de a aplica fişe de
lucru, teste.
Evaluarea abilităţilor şi aptitudinilor formate în cadrul lucrărilor practice se recomandă de a fi
realizată prin aplicarea criteriilor şi indicatorilor de realizare prezentaţi mai jos.
Evaluarea sumativă a competenţelor dobândite, în cadrul modulului, se recomandă de a fi
realizată prin desfăşurarea examenului format din două probe: teoretică şi practică. Proba teoretică va
include realizarea, în scris, a unui test grilă, de către elevi. Proba practică va prevede realizarea unei
sarcini de lucru din cadrul lucrărilor practice realizate la modulul dat. Evaluarea probei practice se va
realiza în baza criteriilor şi indicatorilor de realizare prezentaţi mai sus. Se recomandă ca ponderea
calificativului obţinut la proba practică să constituie 60% din nota finală a evaluării sumative.

40
Criterii de realizare şi
Nr. Indicatori de realizare şi punctajul maxim acordat
punctajul maxim acordat
Identificarea şi localizarea componentelor
10
automobilului
Primirea şi
Selectarea echipamentelor şi SDV pentru
1. planificarea sarcinii 30 10
realizarea sarcinii puse
de lucru
Selectarea materialelor consumabile şi fruidelor
10
tehnice pentru realizarea sarcinii puse
Respectarea succesiunii şi recomandaţiilor
tehnologice de executare a lucrărilor. Calitatea 10
realizării operaţiilor tehnologice
Aplicarea adecvată a echipamentelor şi SDV 10
Aplicarea normelor de securitate şi sănătate în
Realizarea sarcinii
2. 50 muncă, prevenire şi stingere a incendiilor şi a 10
de lucru
normelor de protecţie a mediului
Încadrarea în timpul acordat 10
Asigurarea integrităţii şi aspectului estetic a
automobilului în timpul executării lucrărilor de 10
demontare/montare.
Prezentarea şi Aplicarea corectă a termenologiei specifice de
10
3. promovarea sarcinii 20 activitate
de lucru Completarea corectă a documentaţiei specifice 10

Mijloace didactice
Instruire teoretică: tablă şcolară, planşe cu componente a automobilului, notebook, proiector
multimedia şi ecran. Opţional: tablă interactivă, conexiune la internet.
Instruire practică: automobile în stare funcţională (minim un autoturism şi un autocamion), soft-uri
specializate:TEHDOC; AUTODATA.

Echipament tehnologic:
Utilaje: Elevator/canal de revizie; echipament de curăţare/spălare automobil; maşină de jantat
roţi; maşină de echilibrat roţi; echipamente service ulei.
SDV: trusă scule mecanic auto; manometru presiune roţi; lampă portabilă (12V), huse protecţie
automobil.
Materiale consumabile/materie primă
Fluide tehnice; materiale consumabile (filtre, bujii, curele, plăcuţe frână); detergenţi de curăţare/spălare;
lavete.
Echipament de securitate
Îmbrăcăminte profesională; lucrarea practică Curăţarea internă şi externă a automobilului - salopetă şi
încălţăminte din materiale impermeabile.

41
Resurse didactice recomandate
1. Frăţilă Gh., Frăţilă Mariana, Samoilă St., Automobile, cunoaştere, întreţinere şi
reparaţie:Editura Didactică şi Pedagogică, R.A.- Bucureşti, 1999.
2. M. Poenaru, A. Leluţiu, Instalaţii şi echipamente auto. Manual pentru licee indusriale Cl. a IX-a
;a X-a. Ed. Didactică si Pedagogică , R.A. Bucureşti , 1992 .
3. Stoianov Gheorghe, Bagrin Gheorghe Construcţia automobilului: Lumina, 2010.
4. www.e-automobile.ro

Modulul II. Utilizarea materialelor, elementelor și aparatelor electrotehnice în domeniul


specific electricii și electrotehnicii.

Scopul modulului: Formarea competențelor profesionale specific necesare pentru aplicarea în


practică a proprietăților materialelor, precum și montarea, exploatarea aparatelor și dispozitivelor de
măsură și control specifice domeniului electric și electronic auto.
La finele acestui modul elevul formabilul va fi capabil să :
- Respecte normele securității și sănătății muncii la utilizarea materialelor, aparatelor și
dispozitivelor specifice domeniului electric și electronic auto;
- Pregătească materialele și elementele specifice domeniului electric și electronic auto;
- Execute lucrările de lăcătuşărie specifice domeniului electric și electronic auto;
- Verifice calitatea executării lucrărilor de lăcătuşărie specifice domeniului electric și electronic
auto;
- Gestioneze materialele, elementele și aparatele specifice domeniului electric și electronic auto;
- Aplice mijloacele de protecţie individuală;

Administrarea modulului:

Unități de competență T P Total


Pregătirea materialelor specific domeniului electric și
UC 1 28 12 40
electronic auto
Utilizarea materialelor electrotehnice în componentele
UC 2 28 12 40
circuitelor electrice
UC 3 Măsurarea mărimilor electrice în curent continuu/alternativ 50 12 62
UC 4 Montarea schemelor electrice și electronice 20 18 38
Evaluare modul 2 6 8
Total 128 60 188

42
Achiziții teoretice și practice
Nr. Nr.
Abilităţi Cunoştinţe Tematica lucrărilor practice
ore ore
Unitate de competenţă 1. Pregătirea materialelor specifice domeniului electric și electronic auto.
A216. Realizarea legăturii între proprietățile LP60. Trasarea liniilor paralele,
 Norme generale de desen tehnic: formate, scări,
materiei prime și produsul final; perpendicular și sub unghi
linii, etc.;
A217. Pregătirea sculelor și dispozitivelor prestabilit;
 Materiale utilizate în costrucția automobilistică:
pentru trasare; LP61. Trasarea conturului închis format
clasificarea, proprietăţi și caracteristici.
A218. Aranjarea rațională a sculelor și din linii drepte, cercuri și arcuri de
dispozitivelor pentru trasare;  Trasarea – noțiuni generale; cerc;
A219. Interpretarea semnelor de siguranță din  Scule și dispozitive de trasare; LP62. Trasarea unui contur al piesei cu
atelier;  Metode de trasare: trasarea plană și preluarea dimensiunilor de pe
A220. Respectarea normelor securității muncii trasarea în spațiu șablon;
la trasare ;  Securitatea muncii la realizarea lucrărilor de LP63. Ascuțirea sculelor de trasare.
Trasarea conform dimensiunilor de pe trasare; LP64. Trasarea conturului unui făraș
șablon;  Cerinţe faţă de organizarea locului de și/sau unei cutii de depozitare.
A221. Gestionarea eficientă a materialelor; muncă la trasare; LP65. Debitarea cu ferestrăul manual a
A222. Controlul calității trasării;  Metode de control a calității la trasare. barelor și țevilor metalice (d = 20
A223. Utilizarea terminologiei specifice  Reprezentarea vederilor, secțiunilor și mm);
procesului de trasare. tăieturilor. LP66. Debitarea cu ferestrăul manual a
A224. Citirea desenelor de execuție cu secțiuni  Laminarea. Tipuri de profile laminate. benzilor metalice cu pânza fixate în
și tăieturi;  Aspecte generale privind procesul de așchiere a plan orizontal la 900;
A225. Determinarea dimensiunilor metalelor; LP67. Debitarea manuală a țevilor cu
semifabricatului în conformitate cu desenul  Debitarea și tăierea cu scule manuale; dispozitivul de tăiat țevi cu role (d =
piesei finale;  Debitarea și tăierea cu mașini mecanizate; 15 – 20 mm);
A226. Pregătirea și întreținerea sculelor și  Securitea muncii la debitare și tăiere; LP68. Debitarea manuală a plăcilor
dispozitivelor pentru debitare și tăiere;  Organizarea locului de muncă la debitare și metalice cu foarfece (s = 0,5 – 1,0
A227. Utilizarea sculelor și dispozitivelor tăiere; mm);
conform particularităților semifabricatului LP69. Debitarea manuală a plăcilor
 Măsuri antiincendiu și de protecție a mediului;
(forma, grosimea și marca materialului); metalice cu foarfece de banc (s =1,5
 Metode de control a calităţii la debitare și
A228. Respectarea normelor securității muncii – 4,0 mm);
tăierea materialelor metalice.
la debitare și tăiere; LP70. Debitarea semifabricatelor metalice
 Reprezentări utilizate în desenul tehnic:
A229. Constatarea asigurării locului de muncă cu disc abraziv.

43
Nr. Nr.
Abilităţi Cunoştinţe Tematica lucrărilor practice
ore ore
cu mijloace de stingere a incendiilor; proiecția ortogonală, reprezentarea axonometrică. LP71. Tăierea semifabricatelor pentru
A230. Aplicarea mijloacelor de protecţie  Fonte: clasificarea, proprietăți tehnologice, ciocan și daltă.
individuală; caracteristici mecanice; LP72. Confecționarea scoabelor din benzi
A231. Debitarea și tăierea semifabricatelor din  Noțiuni generale despre îndreptarea și și bare rotunde sub unghi diferit de
tablă; îndoirea materialelor metalice (manuală şi 900 ;
A232. Debitarea și tăierea barelor și țevilor; mecanizată, la cald și la rece); LP73. Îndoirea la rece a țevilor cu d ≤ 40
A233. Gestionarea eficientă a materialelor;  Îndreptarea și îndoirea (manuală şi mecanizată, la mm pe șablon fix;
A234. Controlul calității debitării; cald și la rece) a tablelor, benzilor și barelor; LP74. Îndoirea la rece a țevilor cu d ≤ 20
A235. Utilizarea terminologiei specific  Scule și dispozitive de îndreptare şi îndoire mm la dispozitivul cu role manual;
procesului de debitare și tăiere a metalelor. a metalelor; LP75. Îndoirea la rece a țevilor și barelor
A236. Determinarea dimensiunilor  Norme de securitate a muncii la realizarea cu d ≥ 20 mm la dispozitivul cuLP87.
semifabricatului în conformitate cu desenul lucrărilor de îndreptare şi îndoire; acționare hidraulică;
piesei finale;  Cerințelede bază ale tehnicii securității muncii; LP76. Îndreptarea cu ciocanul la rece a
A237. Pregătirea sculelor și dispozitivelor proeminențelor plăcilor metalice
 Cerinţe faţă de organizarea locului de muncă la
pentru îndreptare și îndoire conform (grosimea până la 5,0 mm);
îndreptare și îndoire;
grosimii și tipului materialelor metalice; LP77. Pregătirea îmbinării cu muchiile
 Metode și dispozitive de control a calităţii la
A238. Aranjarea rațională a sculelor și răsfrânte (C2), grosimea plăcii 1,0 –
îndreptarea şi îndoirea materialelor metalice.
dispozitivelor pentru îndreptare și îndoire; 2,0 mm;
 Cotarea în desenul tehnic.
A239. Respectarea tehnicii securității muncii LP78. Confecționarea fărașului și/sau
la îndreptare şi îndoire a metalelor;  Tratamente termice – noțiuni generale. cutiei de depozitare;
A240. Aplicarea mijloacelor de protecţie  Calire, recoacere, detensionare. LP79. Realizarea găurilor străpunse și (d
individuală;  Găurirea: generalități; = 4 … 10 mm) în placa metalică la
A241. Îndreptarea și îndoirea tablelor;  Scule și dispozitive utilizate la găurire. mașina de găurit, conform desenului
A242. Îndreptarea și îndoirea barelor laminate;  Burghiul elicoidal (construcția și parametrii piesei;
A243. Îndoirea țevilor; geometrici); LP80. Tăierea filetului metric interior cu
A244. Gestionarea eficientă a materialelor;  Mașini de găurit. Regimuri de așchiere la tarodul și filetului metric exterior cu
A245. Verificarea calității produsului finit; burghiere; Tehnologii de găurire; filiera (M6- M10), conform
A246. Utilizarea terminologiei specifice  Tehnica ascuțirii burghielor. Rebuturi la desenului piesei;
procesului de îndreptare și îndoire. găurire; LP81. Burghierea ciocanului (de 100-300
A247. Citirea desenelor tehnice  Filetarea: generalități; gr.)
A248. Stabilirea parametrilor regimurilor de  Tipuri de filete (reprezentarea convențională,

44
Nr. Nr.
Abilităţi Cunoştinţe Tematica lucrărilor practice
ore ore
găurit (turația în funcție de materialul simbolizarea pe desen); LP82. Burghierea filetului/port-tarodului,
piesei și diametrul găurii);  Dispozitive și scule utilizate la filetare; conform desenului de execuție.
A249. Pregătirea și întreținerea sculelor și  Tăierea filetului exterior și interior; LP83. Pilirea și polizarea port-tarodului;
dispozitivelor pentru burghiere și filetare;  Cerinţe faţă de organizarea locului de muncă la LP84. Pilirea și polizarea dălții
A250. Respectarea tehnicii securității muncii burghiere și filetare; LP85. Confecționarea ciocanului de
la burghiere și filetare;  Metode de control a calității la prelucrarea lăcătușărie cu greutatea de 100 g;
A251. Utilizarea șublerului universal la găurilor și filetelor; Scule de măsurare (șublerul, LP86.
măsurarea găurilor prelucrate și calibre, lere);
verificarea adâncimii burghierii;  Deşeuri la operaţiile de găurire și filetare; impactul
A252. Ascuțirea și controlul ascuțirii lor asupra mediului ambiant.
burghiului;  Pilirea și operații de pilire: generalități;
A253. Determinarea tipului si elementelor
 Pile: clasificarea, construcția și întreținerea;
caracteristice ale filetului;
 Tehnologii de pilire (suprafețe plane și profilate);
A254. Realizarea în semifabricate metalice a
găurilor înfundate și străpunse;
A255. Realizarea filetului metric interior și
exterior,
A256. Verificarea calității găuririi și filetării;
A257. Colectarea și depozitarea deșeurilor la
așchierea metalelor;
A258. Utilizarea terminologiei specifice
procesului de burghiere și filetare.
A259. Pregătirea și întreținerea sculelor și
dispozitivelor pentru pilire sau polizare;
A260. Respectarea normelor securității muncii
la pilire și polizare;
A261. Clasificarea pietrelor abrazive.
TOTAL 28 12
Unitate de competenţă 2.Utilizarea materialelor electrotehnice în componentele circuitelor electrice

45
Nr. Nr.
Abilităţi Cunoştinţe Tematica lucrărilor practice
ore ore
A262. Identificarea caracteristicilor generale  Clasificarea și caracteristicile generale ale LP88. Identificarea și descrierea
ale fiecărei categorii de material utilizate în materialelor electrotehnice: materialelor conductoare
domeniul electric.  Clasificarea materialelor din punct de vedere LP89. Identificarea și descrierea
A263. Asocierea diferitor tipuri de materiale electric; materialelor semiconductoare
conductoare, semiconductoare, magnetice LP90. Identificarea și descrierea
și electroizolante cu proprietățile specifice  Caracteristicile generale ale materialelor utilizate în materialelor electroizolante
și domeniul de utilizare corespunzător. domeniul electric. LP91. Identificarea și descrierea
A264. Identificarea materialelor utilizate la Materiale utilizate la realizarea componentelor materialelor magnetice
realizarea componentelor echipamentelor echipamentelor electrice (tipuri de materiale, LP92. Identificarea și descrierea
electrice din seturi/mostre de material date. proprietăți specifice, utilizări): material condensatoarelor
A265. Asocierea fiecărui tip de componentă conductoare, materiale semiconductoare, materiale LP93. Identificarea și descrierea
electrică/electronică cu simbolul magnetice, materiale electroizolante rezistoarelor
convențional corespunzător.  Componentele echipamentelor electrice (clasificare; LP94. Identificarea și descrierea diodelor
A266. Identificarea parametrilor nominali ai parametric nominali; simbolizare și marcare; LP95. Identificarea și descrierea
componentelor electrice și electronice. componente electrice/electronice; tipuri tranzistoarelor
A267. Decodificarea marcajelor inscripționate constructive; material utilizate; domenii de LP96. Identificarea și descrierea
pe corpul rezistoarelor/condensatoarelor utilizare); contactoarelor electrice
electrice.  Componente electrice și electronice: rezistoare, LP97. Identificarea și descrierea
A268. Identificarea tipurilor constructive de bobine, condensatoare, diode, tranzistoare; mecanismelor de acționare
componente utilizate la realizarea conductoare și cabluri electrice; contacte electrice;
echipamentelor electrice.
isolator și piesei izolante; termobimetale; miezuri
A269. Idenntificarea materialelor utilizate la
magnetice; electromagneți; mecanisme de acționare
realizarea componentelor echipamentelor
electrice.
A270. Asocierea componentelor
echipamentelor electrice cu domeniul de
utilizare corespunzător.
TOTAL 28 12
Unitatea de competență 3. Metode și aparate de măsurare a mărimilor electrice în curent continuu/alternativ

46
Nr. Nr.
Abilităţi Cunoştinţe Tematica lucrărilor practice
ore ore
 Mărimi electrice din circuitele de c.c. și c.a. LP39. Efectuarea lucrărilor cu
A271. Asocierea mărimilor electrice de c.c. cu (definire, unități de măsură, transformări ale ampermetru.
unitățile de măsură corespunzătoare. unităților de măsură): intensitatea curentului LP40. Efectuarea lucrărilor cu
A272. Efectuarea transformărilor unităților de electric; tensiunea electrică; rezistența electrică; voltmetru.
măsură utilizând multipli și submultipli. puterea electrică; energia electrică. LP41. Efectuarea lucrărilor cu
A273. Identificarea cauzelor apariției erorilor  Procesul de măsurare și componentele sale:
ohmmetru.
în procesul de măsurare. LP42. Efectuarea lucrărilor cu
A274. Decodificarea simbolurilor folosite componentele procesului de măsurare: mărimi wattmetru.
pentru marcarea aparatelor de măsurat. fizice, mijloace de măsurare, metode de măsurare; LP.43 Efectuarea lucrărilor cu
A275. Selectarea aparatelor de măsurat, în erori de măsurare (tipuri, cause, relații matematice) multimetru.
funcție de mărimea electrică de măsurat și  Aparate analogice și digitale pentru măsurarea LP.44 Montarea circuitelor electrice
domeniul de variație al acesteia. mărimilor simple și ramificate cu aparate de
A276. Reprezentarea schemei electrice de electrice:ampermetre;voltmetre;ohmmetre;wattmetr măsură.
conectare a aparatelor în circuitul de e;multimetre.
măsurare.  Măsurarea mărimilor electrice în circuitele de c.c./
A277. Realizarea montajelor de măsurare a c.a. (scheme de montaj, citirea indicațiilor,
mărimilor electrice din circuitele de c.c. prelucrare și interpretare a rezultatelor): măsurarea
A278. Citirea indicației aparatelor de măsurat. intensității curentului electric; măsurarea tensiunii
electrice; măsurarea rezistenței electrice; măsurarea
puterii electrice.
TOTAL 50 12
Unitatea de competență 4. Inițierea în realizarea practică a schemelor electrice și electronice

A279. Pregătirea sculelor și dispozitivelor  Organizarea locului de muncă la operțiile de LP45. Montarea schemelor electrice cu
necesare pentru realizarea conexiunilor realizare a conecsiunilor electrice și lipire; diferite metode de pregătire a
electrice; contactelor, conductoarelor și plăcilor
 Metode de pregătire a contactelor, conductoarelor și electrice.
A280. Aranjarea rațională a sculelor și
plăcilor electrice. LP46. Efectuare lucrărilor de lipire a
dispozitivelor pentru realizarea
conexiunilor electrice și lipire;  Metode de conexiune a doi conductori electrici fără metalelor.
A281. Respectarea normelor securității muncii lipire; LP47. Lipirea elementelor

47
Nr. Nr.
Abilităţi Cunoştinţe Tematica lucrărilor practice
ore ore
larealizarea conexiunilor electrice prin  Conexiunea a doi conductor electrici prin radioelectronice.
contactare și lipire; intermediul contactelor.
A282. Realizarea conexiunilor electrice prin
contacte și lipire conform normelor  Metode de conexiune a doi conductori electrici cu
prescrise; lipire;
A283. Gestionarea eficientă a materialelor;  Noțiuni generale despre lipire;
A284. Controlul calității realizării
 Tehnologia operațiilor de lipire;
conexiunilor electrice prin diferite metode;
TOTAL 20 18
TOTAL MODUL 128 60

48
Specificații metodologice

Modulul reprezintă o structură didactică unitară din punct de vedere tematic atât pentru lecţiile
teoretice, cât şi pentru cele practice. Scopul modulului fiind formarea la elevi a competențelor
profesionale, o condiţie prioritară de parcurgere a modulului este aplicarea imediată a cunoştinţelor
teoretice achiziţionate, în realizarea activităţilor practice. Totodată, parcursul didactic al modulului va
avea un caracter flexibil, care permite aplicarea atât a strategiilor didactice deductive (de la teorie spre
practică), cât și strategiilor didactice inductive (de la practică spre teorie). Lecțiile de instruire teoretică
și practică pot să alterneze în dependență de strategiile și metodele didactice aplicate, dar și de condițiile
disponibile de realizare a procesului de instruire.
Ordinea de parcurgere a secvenţelor de conţinut în cadrul modulului, poate fi schimbată, dacă nu
este afectată logica de formare a competenţelor profesionale. Repartizarea orelor pe unități de
competențe este recomandată, însă decizia finală, inclusiv și pentru repartizarea orelor pe secvenţe de
conţinut în cadrul modulului, rămâne la discreţia cadrelor didactice care predau conţinutul modulului.
Orele vor fi repartizate în funcţie de dificultatea temelor, de nivelul de cunoştinţe anterioare ale elevilor,
de ritmul de asimilare a cunoştinţelor de către elevi. Numărul total de ore pe modul, precum și numărul
de ore alocat pentru instruirea teoretică și practică, va rămâne neschimbat.
Se recomandă abordarea instruirii centrate pe elev prin proiectarea unor activităţi de învăţare
variate, prin care să fie luate în considerare stilurile individuale de învăţare ale fiecărui elev. Acestea
vizează aplicarea metodelor centrate pe activizarea structurilor cognitive şi operatorii ale elevilor, pe
exersarea potenţialului psiho-fizic al acestora, pe transformarea elevului în coparticipant la propria
instruire şi educaţie.
Se recomandă ca în atelierul de instruire practică să fie prevăzut spațiu (un perete/stand) pentru
formarea abilităților de montare a suporților, unităților terminale și conductelor.

Sugestii de evaluare
Sugestiile de evaluare sunt adresate cadrelor didactice, elevilor, precum și evaluatorilor, în
vederea identificării aspectelor critice în procesul de evaluare a competențelor profesionale formate în
cadrul modulului.
Pentru colectarea dovezilor referitor la deținerea competențelor profesionale specificate în
prezentul modul, se recomandă realizarea evaluării sumative prin test practic și teoretic, prin care elevul
va demonstra că este capabil să:
- Caracterizeze (descrie) tipurile, proprietățile și destinația materialelor electrice;
- Analizeze și să interpreteze schemele electrice și electronice;
- Execute schițe, scheme și montaje electrice simple;
- Aplice cu precizie și rigurozitate legile electrocinetice și electromagnetice la realizarea
procedeelor de lucru;
- Manifeste cunoașterea și înțelegerea circuitelor electrice de curent continuu și a circuitelor de
curent alternativ;
- Efectuieze calcule ale mărimilor electrice ale circuitelor de curent continuu și alternativ;
- Analizeze cu atenție rezultatele obținute;
- Demonstreze precizie, vigilență și concentrare sporită în procesul de calculare a mărimilor
electrice ale circuitelor;
- Demonstreze cunoașterea metodelor de măsurare a mărimilor electrice;
- Execute operații de montage a aparatelor electrice și de determinarea a mărimilor electrice în
circuited de current continuum și current alternative;
- Organizeze eficient procesul și locul de lucru, să realizeze lucrări de montare, conectare și
exploatare a mașinilor electrice de curent continuu și de curent alternativ;

49
- Manifeste responsabilitate, precauție, atenție la detalii, concentrare sporită și să dea dovadă de
dexteritate manuală, și acuitate vizuală în procesul de montare, conectare, și exploatare a
instalațiilor electrice.
Cadrul didactic (evaluatorul) va urmări și va evalua atât procesul de executare a sarcinii,
cât și rezultatul lucrării, conform fișelor de evaluare. Atenție sporită va fi acordată respectării
normelor securității muncii.
În procesul de evaluare, elevul va avea acces la documente tehnologice relevante pentru
demonstrarea competențelor. După administrarea testelor (teoretic și practic), cadrul didactic va
oferi elevilor un feedback constructiv referitor la rezultatele evaluării.

Resurse
Instrumente (Instrumente şi echipament de laborator):
Materiale electrice, materiale semiconductoare, materiale electroizolante, materiale magnetice,
conductoare electrice, condensatoare, rezistoare, diode, tranzistoare, bobine, relee electromagnetice,
plăcuțe bimetale, ampermetre, voltmetre, ohmmetre, wattmetre, multimetre,ciocane de lipit,
transformatoare electrice, surse de curent continuu, surse de curent alternative, mașini de curent
continuu, mașini de curent alternativ.
Regulamente ce conţin instrucţiuni de lucru:
Regulile tehnicii securităţii la locul de muncă; regulile de protecţie a muncii şi securităţii
antiincendiare; alte regulamente naţionale de siguranţă personală la efectuarea lucrărilor de montare a
echipamentelor termice.
Materiale didactice:
Set de planşe didactice, materiale foto/video, desene de execuţie, softuri educaționale, prezentări
PowerPoint, documentaţie tehnică, fişe tehnologice.
Bibliografie
1. Общий курс слесарного дела, Н. И. Макиенко, Москва «Высшая школа» - 1989.
2. Instalații și echipamente auto. Tehnologia meseriei electrician auto. Manual pentru școli
profesionale. Anii I – II. Sterian Samiolă, Gh. Tocaiuc, Gabriel Cordonescu. Editura didactică și
pedagogică București – 2001.
3. Circuite electrice, Dragoș Ionel Cosma, Florin Mareș – București: CD PRESS, 2009;
4. Instalații electrice, R. Dromereschi, V. Gavril, L. Ionescu – București: Editura M.A.S.T., 2008;
5. Circuite electrice în casă și împrejurimi, trad.: Constantin Dinu – București: M.A.S.T., 2014;
6. Electrotehnica și măsurări electrice: manual pentru clasa X-a / Dragoș Ionel Cosma, Florin
Mareș – București: CD PRESS, 2010;
7. Новые методы сварки и пайки, А.П. Лопатко, З.В.Никифорова, - Москва: ВЫСШАЯ
ШКОЛА 1979.

50
Modulul III. Utilizarea componentelor electrice și electronice în schemele electrice

Scopul modului: Dobândirea competențelor profesionale specifice domeniului de pregătire


generală, în perspectiva folosirii tuturor achizițiilor în continuarea activității practice ulterioare în
domeniul automobilisticii.
Finalități de învățare: La finele acestui modul formabilul va fi capabil să:
- Respecte legile de bază ale electrostaticii, electrocineticii și electromagnetismului.
- Realizează montaje simple cu componente electronice simple.
- Verifice funcționalitațile dispozitivelor și a circuitelor realizate cu componentele date.
Administrarea modulului

Unități de competență T P Total


Aplicarea legilor de bază ale electrotehnicii la calcularea și
UC1 30 30 60
realizarea circuitelor electrice.
UC2 Utilizarea electromagneților la realizarea circuitelor electrice. 20 6 26
Utilizarea dispozitivelor semiconductoare la realizarea circuitelor
UC3 40 30 70
electrice.
UC4 Elaborarea circuitelor electrice simple. 20 18 38

Evaluare modul 2 6 8

Total 112 90 202

51
Achiziţii teoretice şi practice
Nr. Nr.
Abilităţi Cunoştinţe Tematica lucrărilor practice
ore ore
Unități de competență1. Aplicarea legilor de bază ale electrotehnicii la calcularea și montarea schemelor electrice.
A285. Utilizarea noțiunilor de bază despre  Cunoștințe de bază ale electrostaticii: LP98. Crearea schemelor electrice a unirii
electricitatea și câmpul electric. - Sarcina electrică R/C în serie, paralel și mixt.
A286. Utilizarea legilor electrotehnicii la - Câmpul electric LP99. Calculul valorilor totale și
verificarea și calcularea valorilor - Legea lui Coulomb verificarea cu aparatele de măsură
parametrilor circuitelor electrice. - Tensiunea electrică
A287. Realizarea circuitelor R, L, C, simple - Capacitatea electrică
A288. Identificarea tipurilor de trasformatoare. - Clasificarea condensatoarelor
A289. Conectarea transformatoarelor în - Gruparea condensatoarelor
circuit. - Marcarea condensatoarelor
 Cunoștințe de bază ale electrocineticii:
- Curentul electric
- Intensitatea curentului electric
- Legea lui Ohm
- Rezistența electrică
- Gruparea rezistoarelor
- Marcarea rezistoarelor.
- Legea lui Joule-Lentz
- Puterea electrică
- Energia electrică
- TeoremeLE lui Kirckoff.
 Cunoștințe de bază ale electromagnetismului:
- Cîmpul electric
- Legea inducției electromagnetice
- Inductivitatea
- Gruparea bobinelor
- Tensiunea electromotoare sinusoidală
- Transformatoare

52
Nr. Nr.
Abilităţi Cunoştinţe Tematica lucrărilor practice
ore ore
TOTAL 30 30
Unități de competența 2. Utilizarea electromagneților la realizarea circuitelor electrice.
A290. Utilizarea electromagneților în aparatele  Electromagnetul: LP100. Verificarea releelor
electrice. electromagnetice.
- Generalități
A291. Identificarea aparatelor ce funcționează LP101. Crearea schemelor electrice de
pe baza electromagneților. - Clasificare dirijare cu relee.
A292. Clasificarea electromagneților. - Variante constructive
A293. Conectarea în circuite electrice a
 Mărimi și relații de bază în studiul
aparatelor electromagnetice.
electromagneților.
 Solenoidul și relee electromagnetice:
- Noțiuni generale
- Principiul de lucru
- Utilizarea
 Electromotorul și generatorul:
- Noțiuni generale
- Principiul de lucru
- Tipuri
- Utilizarea

TOTAL 20 6
Unități de competență 3. Utilizarea discpozitivelor semiconductoare la realizarea circuitelor electrice.
A294. Identificarea tipurilor și proprietăților  Definiția și proprietățile semiconductoarelor. LP102. Verificarea elementelor
electrice ale materialelor semiconductoare. semiconductoare, VD,VT.
A295. Identificarea dispozitivelor electronice  Joncțiunea pn:

53
Nr. Nr.
Abilităţi Cunoştinţe Tematica lucrărilor practice
ore ore
semiconductoare. - Definiție
A296. Clasificarea diodelor semiconductoare. - Comportare la polarizare directă/inversă
A297. Conectarea diodei semiconductoare în
circuit electric. - Comportare în regim dinamic
A298. Verificarea funcționalității diodei - Circuite echivalente.
semiconductoare.  Diode:
A299. Identificarea tipurilor de componente
- Simbol, aspect fizic, clasificare
după simbol, tip de capsulă și marcaj.
A300. Clasificarea tranzistoarelor. - Date de catalog, parametri
A301. Verificarea funcționalității - Măsurarea parametrilor cu ajutorul aparatelor de
tranzistoarelor. măsură și control
A302. Conectarea tranzistoarelor în circuit.
A303. Conectarea dispozitivelor - Caracteristica statică de funcționare
optoelectronice. - Polarizare
A304. Verificarea funcționalității - Verificarea funcționalității diodei cu ajutorul
dispozitivelor optoelectronice aparatelor de măsură și control
- Utilizări, norme de protecție a mediului.
 Tranzistoare:
- Simbol, aspect fizic, clasificare
- Structura fizică și principiul de funcționare
- Date de catalog
- Conexiuni
- Caracteristici statice de funcționare
- Regimuri de funcționare
- Măsurarea parametrilor cu ajutorul aparatelor de
măsură și control

54
Nr. Nr.
Abilităţi Cunoştinţe Tematica lucrărilor practice
ore ore
- Circuite de polarizare
- Tipuri de defecte
- Verificarea funcționalității tranzistoarelor cu
ajutorul aparatelor de măsură și control
- Utilizări, norme de protecție a mediului.
 Dispozitive optoelectronice (fotorezistoare,
fotodioda,fototranzistorul, dioda
electroluminiscentă, optocuplorul).

TOTAL 40 30
Unitatea de competenţă 4. Elaborarea circuitelor electrice simple.
 Surse de alimentare (cu transformator, redresor LP103. Montarea și verificarea
monoalternanță sau dublă alternanță, stabilizator fucționalității punții redresoare de
A305. Crearea schemelor simple. C.A.
A306. Utilizarea surselor de alimentare în parametric sau cu tranzistoare, filtre):
LP104. Realizarea practică a schemelor
schemele electrice și electronice. - Schema bloc alectrice (generatoare simple,
A307. Verificarea funcționalității circuitelor - Schema electronică multivibratoare și verificarea
electronice cu ajutorul aparatelor de măsură funcționalității
și control. - Funcționare
A308. Remedierea defectelor constatate - Parametri
(înlocuire componente defecte, refacere - Realizarea și verificarea circuitelor
conexiuni/trasee).
- Protecția circuitelor (electrostatică, la
A309. Desfășurarea amplificătoarelor de
difirite tipuri (cu 1 sau 2 tranzistoare). supraîncălzire, la șocuri mecanice)
A310. Utilizarea amplificătoarelor de difirite - Tipuri de defecte
tipuri. - Verificarea funcționalității circuitelor electronice
cu ajutorul aparatelor de măsură și control

55
Nr. Nr.
Abilităţi Cunoştinţe Tematica lucrărilor practice
ore ore
- Remedierea defectelor constatate (înlocuirea
componentelor defecte, refacerea conexiuni/trasee)
- Norme de sănătate și securitate în muncă, de
protecția mediului, specifice lucrărilor executate.
 Amplificatoare (cu 1 sau 2 tranzistoare).

TOTAL 20 18
TOTAL MODUL 110 84

56
Exemple de activități practice de învățare:
- Măsurarea parametrilor dispozitivelor electronice.
- Trasarea caracteristicii dispozitivelor electronice.
- Realizarea de montaje simple pe cablaj experimental / cablaj imprimat / patforme dedicate.
Resurse materiale minime necesare parcurgerii cursului:
- Componente electronice discrete (diode, tranzistori, dispozitive multijoncțiune, dispozitive
optoelectronice ).
- Aparate de măsură și control (multimetre, osciloscop, generatoare de semnal, sursa de
alimentare).
- Module pentru studiul experimental al componentelor și circuitelor / plăci de test, surse de
alimentare, generatoare de semnal.
- Sistem de calcul cu software adecvat pentru simulări.
Sugestii metodologice.
Conținuturile programei modulului Utilizarea componentelor electrice și electronice în schemele
electrice trebuie să fie abordate într-o manieră flexibilă, diferențiată, ținând cont de particularitatea
colectivului cu care se lucrează și de nivelul inițial de pregătire.
Numărul de ore alocat fiecărei teme rămâne la atitudine cadrelor didactice, care predau
conținutul modulului, în funcție de dificultatea temelor, de nivelul de cunoștințe anterioare ale
colectivului cu care se lucrează, de complexitatea materialului didactic implicat în strategia didactică și
de ritmul de asimilare a cunoștinșelor de către colectivul instruit.
Modulul Utilizarea componentelor electrice șielectronice în schemele electrice, poate încorpora,
în orice moment al procesului educativ, noi mijloace sau resurse didactice. Orele se recomandă a se
desfășura în laboratoare sau/și în cabinet de specialitate din unitatea de învățământ sau de la agentul
economic, dotate conform recomandărilor precizate în unitățile de competențe menționate mai sus.
Pregătirea practică în laboratoarele tehnologice sau la agentul economic are importanță deosebită
în dobândirea competențelor de specialitate.
Pentru achiziționarea competențelor vizate de parcurgerea modulului, în continuare se
recomandă câteva exemple de activități practice de învățare:
- Exerciții aplicative și practice de identificare și grupare a componentelor și circuitelor
electronice;
- Exerciții aplicative de comparare a parametrilor componentelor și circuitelor electronice;
- Exerciții de identificare a terminalelor componentelor electronice.
Se recomandă abordarea instruirii centrate pe elev prin proiectarea unor activități de învățare
variate, prin care să fie luate în considerare stilurile individuale de învățare ale fiecărui elev.
Acestea vizează următoarele aspecte:
 Aplicarea metodelor centrate pe elev, pe activizarea structurilor cognitive și operatorii ale elevilor,
pe exersarea potențialului psiho-fizic al acestora, pe transformarea elevului în coparticipant la
propria instruire și educație;
 Îmbinarea și o alternanță sistematică a activităților bazate pe efortul individual al elevului cu
activitățile ce solicit efortul colectiv de genul discuțiilor, asaltului de idei, etc.;
 Folosirea unor metode care să favorizează relația nemijlocită a elevului cu obiectele cunoașterii,
prin recurgere la modele concrete;
 Însușirea unor metode de informare și de documentare independentă, care oferă deschiderea spre
autoinstruire, spre învățare continuă.
Pentru atingerea obiectivelor și dezvoltarea competențelor vizate de parcurgerea modulului, pot fi
derulate următoarele activități de învățare:
 Elaborarea de referate interdisciplinare;
 Exerciții de documentare;

57
 Navigarea pe Internet, în scopul documentării;
 Vizionări de material video;
 Discuții.
Se consideră că nivelul de pregătiree ste realizat corespunzător, dacă pote fi demonstrate fiecare
dintre rezultatele mînvățării.
Sugestii cu privire la evaluare
Evaluarea prezintă partea finală a demersului de proiectare didactică, prin care profesorul va
măsura eficiența întregului proces instructiv-educativ. Evaluarea urmărește măsura în care elevii și-au
format competențele propuse în standardele de pregătire profesională.
Evaluarea poate fi:
a. În timpul parcurgerii modulului prin forme de verificare continuă a rezultatelor învățării.
 Instrumente de evaluare pot fi diverse, în funcție de specificul modulului și de
metoda de evaluare – probe orale, scrise, practice.
 Planificarea evaluării trebuie să aibă loc într-un mediu real, după un program
stabilit, evitându-se aglomerarea evaluărilor în aceeași perioadă de timp.
 Va fi realizată de către profesor pe baza unor probe care se referă explicit la
criteriile de performanță și la condițiile de aplicabilitate ale acestora, corelate cu tipul de
evaluare specificat în standardele de pregătire profesională pentru fiecare rezultat al învățării.
b. Finală
 Realizată printr-o lucrare cu caracter aplicativ și integrat la sfârșitul procesului de
predare/învățare și care informează asupra îndeplinirii criteriilor de realizare a cunoștințelor,
abilităților și atitudinilor.
Propunem următoarele instrumente de evaluare continuă:
 Fișe de observație;
 Fișe test;
 Fișe de lucru;
 Fișe de autoevaluare;
 Teste de verificare a cunoștințelor cu itemi cu alegere multiplă, itemi alegere duală, itemi de
completare, itemi de tip pereche, itemi de tip întrebări structurate sau itemi de tip rezolvare de
probleme.
Propunem următoarele instrumente de evaluare finală:
 Proiectul, prin carese evaluează metodele de lucru, utilizarea corespunzătoare a
bibliografiei, materialelor și echipamentelor, acuratețea tehnică, modul de organizare a ideilor și
materialelor într-un raport. Poate fi abordat individual sau de un grup de elevi.
 Studiul de caz, care constă în descrierea unui produs, a unei imagini sau a unei înregistrări
electronice care se referă la un anumit proces tehnologic.
 Protofoliul, care oferă informații despre rezultatele școlare ale elevilor, activitățile
extrașcolare etc.
 Plata de montaj, prin care se evaluează abilitățile de realizare și montare a circuitelor electrice.
În parcurgerea modulului se va utiliza evaluarea de tip formativ și la final de tip sumativ, pentru
verificarea atingerii competențelor. Materia, care urmează a fi evaluată, va viza doar dobândirea
competențelor specifice, în cadrul acestui modul. O competență se va evalua o singură dată.

58
Bibliografia
1. Aurel Ciocîrlea-Vasilescu, Ion Neagu, Mariana, Tehnici de măsurare în domeniu, manual pentru
licee industriale, editura CD PRESS.
2. Ciocîrlea-Vasilescu, A., Constantin Mariana, Măsurări tehnice, Editura Cvasidocumentaţia
PROSER & Printech, Bucureşti, 2005.
3. Îndrumar pentru electroniști- Radio și televiziune - Vol. 1-3, C. Găzdaru, C. Constantinescu.
4. Circuite electrice, Dragoș Ionel Cosma, Florin Mareș – București: CD PRESS, 2009.
5. Electrotehnica și măsurări electrice: manual pentru clasa X-a/ Dragoș Ionel Cosma, Florin Mareș
– București: CD PRESS, 2010.

Modulul IV. Depistarea și înlăturarea defectelor echipamentelor electrice și electronice ale


automobilelor
Scopul modulului: Formarea competențelor profesionale specifice necesare pentru executarea
lucrărilor de întreținere și reparație curentă a echipamentului electric și electronic auto.
La finele acestui modul formabilul va fi capabil să:
- Respecte normele securității și sănătății muncii în procesele de mentenanță a automobilelor;
- Execute lucrări de întreținere și reparație a instalațiilor și sistemelor electrice și electronice ale
automobilului;
- Verifice calitatea executării lucrărilor de mentenanță tehnică a sistemelor electrice și electronice
ale automobilului;
- Aplice mijloacele de protecţie individuală;
Administrarea modulului:
Unități de competență T P Total
UC 1 Citirea schemelor electrice auto. 22 18 40
Întreținerea și repararea componentelor sistemelor de
UC 2 26 24 50
alimentare cu energie electrică.
Întreținerea și repararea componentelor sistemelor electrice de
UC 3 16 18 34
pornire.
Întreținerea și repararea componentelor sistemelor electrice de
UC 4 30 18 48
aprindere.
Întreținerea și repararea componentelor sistemelor electronice
UC 5 46 18 64
de alimentare cu combustibil.
Întreținerea și repararea componentelor instalațiilor electrice
UC 6 16 18 34
de iluminare și semnalizare optică/acustică.
Întreținerea și repararea componentelor electrice ale instalației
UC 7 8 6 14
ștergătoarelor și spălăttoarelor de parbriz.
Întreținerea și repararea componentelor sistemelor de
UC 8 22 6 28
comunicare, securitate și confort.
Întreținerea și repararea componentelor sistemelor pentru
UC 9 20 6 26
controlul și optimizarea funcționării automobilului.
Stabilirea stării tehnice a componentelor surselor alternative de
UC 10 8 8
propulsie ale automobilului.
Evaluare modul 2 6 8
Total 216 138 354

59
Achiziții teoretice și practice

Nr. Nr.
Abilităţi Cunoştinţe Tematica lucrărilor practice
ore ore
Unități de competență1. Citirea schemelor electrice auto.
A311. Stabilirea sistemelor şi componentelor  Generalităţi privind echipamentul electric și LP106. Organizarea locului de muncă,
echipamentului electric şi electronic pe electronic al automobilului: securitarea și sănătatea în muncă la lucrul
automobil. cu echipamentului electric.
A312. Analizarea cerinţelor tehnico- - destinaţia echipamentului electric şi electronic al LP107. Citirea schemelor electrice
funcţionale specifice ale echipamentul automobilelor; diferitor mărci de automobile (VAZ 2106,
electric şi electronic al automobilelor. - clasificarea echipamentului electric şi electronic VAZ 2109, VAZ 2115, Dacia 1310).
A313. Localizarea componentelor al automobilelor;
echipamentului electric şi electronic pe
- schema bloc a echipamentului electric şi
schemele electrice şi pe automobil.
A314. Montarea schemelor electrice. electronic al automobilelor;
A315. Localizarea defectelor în baza - cerinţele tehnico-funcţionale specifice ale
schemelor electrice. echipamentul electric şi electronic al
automobilelor.
 Schemele electrice. Simboluri şi reguli de
reprezentare grafică:
- principalele reguli şi simboluri de reprezentare
grafică a schemelor electrice;
- clasificarea schemelor electrice;
- denumirea bornelor;
- componentele şi structura circuitelor electrice;
- dispunerea conductoarelor şi componentelor
electrice/electronice pe automobil.
.

60
Nr. Nr.
Abilităţi Cunoştinţe Tematica lucrărilor practice
ore ore
 Conectori, siguranţe şi relee utilizate în construcţia
automobilului:
-întrerupătoare, comutatoare şi conectori: rol
funcţional, clasificare, soluţii constructive,
funcţionare, utilizare;
-relee: rol funcţional, clasificare, schemele
electrice şi de conexiune, utilizare;
-siguranţe: rolul funcţional, clasificare, soluţii
constructive, utilizare.
- exerciţii de citire a schemelor electrice şi de
localizare a componentelor.

TOTAL 22 18
Unități de competență 2. Întreținerea și repararea componentelor sisitemelor de alimentare cu energie electrică
A316. Localizarea componentelor sistemului  Baterii de acumulatoare, alternatoare şi relee LP108. Exploatarea și determinarea stării
de alimentare cu energie electrică pe regulatoare de tensiune: tehnice a bateriei de acumulatoare.
automobil.
A317. Interpretarea schemelor electrice. - rol funcţional, clasificare;
A318. Stabilirea stării tehnice a - soluţii constructive;
componentelor sistemului de alimentare cu - principii de funcţionare şi parametrii funcţionali;
energie electrică.
- scheme electrice de conectare;
A319. Detectarea defectelor şi natura apariţiei
acestora. - analiza comparativă a diferitelor tipuri de baterii
A320. Identificarea mijloacelor tehnice de acumulatoare şi alternatoare;
necesare intervenţiei stabilite. - operaţii de întreţinere şi reparaţie.
A321. Consultarea recomandărilor,
instrucţiunilor, softurilor a producătorilor

61
Nr. Nr.
Abilităţi Cunoştinţe Tematica lucrărilor practice
ore ore
auto.
A322. Executarea lucrărilor de întreţinere şi
reparaţie.
A323. Aprecierea lucrărilor efectuate.
TOTAL 26 24
Unități de competență 3. Întreținerea și repararea componentelor sistemelor electrice de pornire.
 Motorul electric de pornire – demarorul: LP109. Deservirea demarorului.
LP110. Conectarea în circuit și
A324. Localizarea componentelor sistemului - destinaţie, condiţii pe care trebuie să le
aplicarea în funcție de pe mini-stănd.
de pornire electrică. îndeplinească pornirea electrică; LP111. Controlul demarorului pe stănd
A325. Interpretarea schemelor electrice. - clasificare sistemelor de pornire electrică, special.
A326. Stabilirea stării tehnice a LP112. Demontarea și montarea
elemente componente;
componentelor sistemului de pornire demarorului.
electrică. - schema electrică de conectare a electromotorului
A327. Detectarea defectelor şi natura apariţiei de pornire (citirea şi identificarea componentelor);
acestora. - construcţia şi funcţionarea demaroarelor;
A328. Identificarea mijloacelor tehnice
- analiza comparativă a sistemelor şi demaroarelor
necesare intervenţiei stabilite.
A329. Consultarea recomandărilor, utilizate în diferite construcţii de automobile;
instrucţiunilor, softurilor a producătorilor - factorii care influenţează pornirea motoarelor;
auto. - metode de facilitare a pornirii motorului în
A330. Executarea lucrărilor de întreţinere şi sezonul rece;
reparaţie.
A331. Aprecierea lucrărilor efectuate. - operaţii de întreţinere şi reparaţie a demarorului.

TOTAL 16 18

62
Nr. Nr.
Abilităţi Cunoştinţe Tematica lucrărilor practice
ore ore
Unități de competență 4. Întreținerea și repararea componentelor sistemelor electrice de aprindere.
 Sisteme de aprindere: LP113. Efectuarea schemei electrice al
sistemei de aprindere clasică.
- rol funcţional, clasificare;
LP114. Efectuarea schemei electrice al
- cerinţe faţă de sistemele moderne de aprindere; sistemei de aprindere electronică.
- parametrii de bază ai sistemului de aprindere; LP115. Instalarea momentului de
- scheme electrice ale sistemelor de aprindere clasic aprindere la automobil.
A332. Localizarea componentelor sistemului LP116 Deservirea elementelor diferitor
de aprindere. şi electronic;
sistemelor de aprindere.
A333. Interpretarea schemelor electrice. - construcţia şi funcţionarea componentelor
A334. Stabilirea stării tehnice a sistemelor de aprindere: bobine de inducţie, bujii de
componentelor sistemului de aprindere.
aprindere, senzori;
A335. Detectarea defectelor şi natura apariţiei
acestora. - factorii externi care influenţează asupra scânteii
A336. Identificarea mijloacelor tehnice bujiei;
necesare intervenţiei stabilite. - controlul electronic al avansului la aprindere; -
A337. Consultarea recomandărilor, controlul electronic al detonaţiei;
instrucţiunilor, softurilor a producătorilor
auto. - semnalele de intrare şi ieşire;
A338. Executarea lucrărilor de întreţinere şi - aprindere statică;
reparaţie. - analiza comparativă a diverselor sisteme de
A339. Aprecierea lucrărilor efectuate aprindere;
- operaţii de întreţinere şi reparaţie ale sistemului de
aprindere.

TOTAL 30 18

63
Nr. Nr.
Abilităţi Cunoştinţe Tematica lucrărilor practice
ore ore
Unități de competență 5. Întreținerea și repararea componentelor sistemelor electronice de alimentare cu combustibil.
 Managementul electronic al sistemelor de LP117. Verificarea blocului de comandă.
alimentare cu combustibil: LP118. Verificarea senzorilor.
LP119. Verificarea mecanismelor de
- controlul electronic al injecţiei de benzină, scheme acțiune.
electrice; LP120. Diagnosticarea stării tehnice ale
A340. Localizarea componentelor sistemelor - unitatea electronică de comandă (U.E.C.); sistemelor de injecție electronice.
de injecţie electronică pentru motoarele cu - senzorii şi actuatoarele sistemelor de injecţie
benzină şi diesel. electronică a benzinei;
A341. Interpretarea schemelor electrice.
A342. Stabilirea stării tehnice a - controlul sistemului de admisie al aerului la MAS;
componentelor sistemelor de injecţie - controlul electronic al clapetei de acceleraţie
electronică pentru motoarele cu benzină şi (EPC) la MAS;
diesel. - controlul electronic al sistemului de alimentare cu
A343. Detectarea defectelor şi natura apariţiei
benzină;
acesteia.
A344. Identificarea mijloacelor tehnice - controlul electronic al emisiei gazelor arse la
necesare intervenţiei stabilite. MAS;
A345. Consultarea recomandărilor, - recircularea gazelor arse (EGR) la MAS;
instrucţiunilor, softurilor ale producătorilor
auto. - controlul sistemului de captare a vaporilor de
A346. Executarea lucrărilor de întreţinere şi benzină;
reparaţie. - utilizarea semnalelor de la senzorii motorului pe
A347. Aprecierea lucrărilor efectuate. benzină, consecinţele în cazul lipsei semnalului,
reprezentarea schemei electrice, verificarea stării de
funcţionare, lucrări de reparaţie;
- construcţia şi funcţionarea sistemelor de injecţie
electronică la motoarele Diesel;

64
Nr. Nr.
Abilităţi Cunoştinţe Tematica lucrărilor practice
ore ore
- controlul electronic al preîncălzirii amestecului la
motoarele Diesel;
- controlul electronic al motorului Diesel (EDC);
- scheme electrice a sistemelor de injecţie
electronică la motoarele Diesel;
- senzorii şi actuatoarele sistemelor de alimentare
pentru motoare Diesel;
- utilizarea semnalelor de la senzorii motorului
diesel, consecinţele în cazul lipsei semnalului,
reprezentarea schemei electrice, verificarea stării de
funcţionare, lucrări de reparaţie;
- analiza comparativă a sistemelor de injecţie
electronică: economie de combustibil, poluare,
performanţe.

TOTAL 46 18
Unități de competență 6. Întreținerea și repararea componentelor instalațiilor electrice de iluminare și semnalizare optică/acustică.
A348. Localizarea componentelor instalaţiei  Instalaţia electrică pentru iluminare şi semnalizare LP121. Efectuarea schemelor electrice cu
electrice pentru iluminarea şi semnalizare comutator combinat și întrerupător pentru
optică:
optică/acustică. lumină.
A349. Interpretarea schemelor electrice. - scheme electrice ale instalaţiei pentru iluminarea LP122. Efectuarea schemelor electrice cu
A350. Stabilirea stării tehnice a şi semnalizare optică (citirea şi identificarea releul de schimbare direcției, butonul de
componentelor instalaţiei electrice pentru componentelor); avarie.
iluminarea şi semnalizare optică/acustică. LP123. Reglarea tonalității a clacsonului.
- faruri şi lămpi auto pentru semnalizare şi
A351. Detectarea defectelor şi natura apariţiei
acesteia. iluminare, clasificare, construcţie şi funcţionare;

65
Nr. Nr.
Abilităţi Cunoştinţe Tematica lucrărilor practice
ore ore
A352. Identificarea mijloacelor tehnice - analiza comparativă a diferitelor tipuri de faruri şi
necesare intervenţiei stabilite. lămpi auto;
A353. Consultarea recomandărilor,
- comutatoare de lumini, relee de semnalizare,
instrucţiunilor, softurilor a producătorilor
auto. scheme de conectare;
A354. Executarea lucrărilor de întreţinere şi - instalaţia electrică pentru semnalizare acustică;
reparaţie. - operaţii de întreţinere şi reparaţie a instalaţiei
A355. Evaluarea calității lucrărilor efectuate. electrice pentru iluminarea şi semnalizare
optică/acustică.

TOTAL 16 18
Unități de competență 7. Întreținerea și repararea componentelor electrice ale instalației ștergătoarelor și spălăttoarelor de parbriz.
A356. Localizarea componentelor instalaţiei LP124. Montarea și repararea schemelor
ştergătoarelor şi spălătoarelorde parbriz. electrice cu ștergătoarele de parbriz, releu
A357. Interpretarea schemelor electrice. de pauză, spălător de parbriz.
A358. Stabilirea stării tehnice a
componentelor instalaţiei ştergătoarelor şi  Ştergătoarele şi spălătoarele de parbriz.
spălătoarelor de parbriz. Electromotoare de acţionare. Pompe de spălare.
A359. Detectarea defectelor şi natura apariţiei - destinaţie;
acesteia. - elemente componente;
A360. Identificarea mijloacelor tehnice
necesare intervenţiei stabilite. - construcţie, funcţionare;
A361. Consultarea recomandărilor, - scheme electrice de conectare;
instrucţiunilor,softurilor a producătorilor - operaţii de întreţinere şi reparaţie.
auto.
A362. Executarea lucrărilor de întreţinere şi
reparaţie.
A363. Aprecierea lucrărilorefectuate.

66
Nr. Nr.
Abilităţi Cunoştinţe Tematica lucrărilor practice
ore ore
TOTAL 8 6
Unități de competență 8. Întreținerea și repararea componentelor sistemelor de comunicare, securitate și confort.
 Construcţia, funcţionarea, scheme electrice de LP125. Lucrări de verificare, întreținere și
conectare, verificare şi reparare: reparare ale sistemelor de comunicare,
A364. Localizarea componentelor sistemelor securitate și comfort.
de comunicare, securitate şi confort. - sisteme de comunicare: aparate de bord,
A365. Interpretarea schemelor electrice. indicatoare, semnalizatoare de avarie;
A366. Stabilirea stării tehnice a - sisteme de comunicare: computere de bord (trip
componentelor sistemelor de comunicare,
computer), sisteme de navigare (GPS), tahografe
securitate şiconfort.
A367. Detectarea defectelor şi natura apariţiei (trip recorder);
acesteia. - sistemul de securitate airbag;
A368. Identificarea mijloacelor tehnice - sisteme de securitate: sistem antiblocare roţi
necesare intervenţiei stabilite. (ABS), programul electronic de stabilitate (ESP);
A369. Consultarea recomandărilor,
instrucţiunilor, softurilor a producătorilor - sisteme de securitate: detector de obstacole (park
auto. pilot), sisteme antifurt;
A370. Executarea lucrărilor de întreţinere şi - sisteme de confort: închidere centralizată a uşilor,
reparaţie. acţionarea electrică a geamurilor şi a pavilionului;
- sisteme de confort: instalaţii de climatizare.

TOTAL 22 6

67
Unități de competență 9. Întreținerea și repararea componentelor sistemelor pentru controlul și optimizarea funcționării automobilului.

A371. Localizarea componentelor sistemelor  Controlul şi optimizarea funcţionării automobilului: LP126. Efectuarea lucrărilor de
pentru controlul şi optimizarea funcţionării diagnosticare computerizată.
- unităţi electronice de comandă (UEC);
automobilului.
- sistemul CAN (Controller Area Network – reţea
A372. Interpretarea schemelor electrice.
A373. Stabilirea stării tehnice a de control zonal);
componentelor sistemelor pentru - controlul electronic al transmisiei (TC - Traction
controlul şi optimizarea funcţionării Control);
automobilului. - controlul electronic al tracţiunii (TCS - Traction
A374. Detectarea defectelor şi natura apariţiei
Control System, ASR - Anti-Slip Regulation);
acesteia.
A375. Identificarea mijloacelor tehnice - direcţie asistată electronic;
necesare intervenţiei stabilite. - suspensie asistată electronic;
A376. Consultarea recomandărilor, - sisteme de diagnosticare (OBD - On Board
instrucţiunilor,softurilor a producătorilor
auto. Diagnostic): conectorul OBD, protocoale de
A377. Executarea lucrărilor de întreţinere şi comunicație utilizate pentru OBD, echipamente
reparaţie. de diagnosticare OBD.

TOTAL 20 6
Unități de competență 10. Stabilirea stării tehnice a componentelor surselor alternative de propulsie ale automobilului.
 Automobile electrice:
A378. Localizarea componentelor
- generalităţi despre autovehicule electrice;
automobilului electric.
A379. Interpretarea schemelor electrice. - principiul general al propulsării electrice; Lucrări de verificare și de întreținere a
A380. Stabilirea stării tehnice a - avantajele și dezavantajele propulsiei electrice; componentelor surselor alternative de
componentelor automobilului electric. - componentele sistemului de tracțiune și alimentare propulsie.
A381. Detectarea defectelor şi natura apariţiei
cu energie;
acesteia.
- modul de funcționare a grupului moto-propulsor

68
(propulsie electrică sau hibridă) sau regimul de
funcționare al mașinilor electrice (motor sau
generator).

TOTAL 8 -

69
Sugestii metodologice
Conţinutul modulului se va prezenta elevilor într-o formă accesibilă, cu utilizarea ultimelor
realizări ale ştiinţei şi tehnicii, a mijloacelor didactice de instruire, mostrelor, planşelor, schemelor,
standurilor de demonstrare, pieselor, ansamblurilor şi aparatelor.
În cadrul predării modulului se vor aplica următoarele tipuri de lecţie: mixtă,
decomunicare/însuşire de cunoştinţe noi, de formare de priceperi şi deprinderi, de recapitulare şi
sistematizare, de evaluare.
Metodele tradiţionale de predare şi cele interactive vor fi combinate cu elemente de instruire
programată, excursii la întreprinderile de transport auto şi staţiile de service auto.
În acest context, se conturează următoarele principii specifice cursului:
a). Principiul abordării integrate a cursului – structurarea conţinuturilor într-un model integrant,
modular, concentric, ce se va axa pe dezvoltarea competenţelor specifice, în scopul cunoaşterii
sistemelor electrice şi electronice ale automobilului.
b). Principiul centrării activităţii/demersului didactic pe elev – acceptarea unui model de învăţare activ,
centrat pe elev, orientat spre activităţi individuale sau în grup, care să contribuie dezvoltarea
independenţei de acţiune, a originalităţii, creativităţii, capacităţii de lucru în echipă, luarea de decizii
personalizate, combinând acestea cu individualizarea ritmului de învăţare.
c). Principiul funcţionalităţii/utilităţii sociale a procesului didactic – dezvoltarea dexterităţilor şi
competenţelor necesare pentru integrarea profesională a elevilor în procesul de producere la
întreprinderile de transport auto şi staţii de service auto. Toate acestea se vor realiza în rezultatul
soluţionării unor situaţii de problemă, care vor contribui la formarea capacităţilor de autoperfecţionare
(autoinstruire).
d). Principiul corelaţiei interdisciplinare – studierea unităţii de curs este bazată pe cunoştinţele elevilor
obţinute în rezultatul studierii modulelor: Utilizarea materialelor, elementelor și aparatelor
electrotehnice, în domeniul specific electricii și electronicii automobilelor, Depănarea defectelor părții
mecanice a automobilului, Utilizarea componentelor electrice și electronice în schemele electrice.
Cunoștințele vor avea un caracter aplicativ, ceea ce va permite elevilor să deţină abilităţi de soluţionare
a problemelor practice, în procesul activităţii la întreprinderile de transport auto şi staţiile de service
auto. Toate acestea vor contribui la sporirea productivităţii muncii, micşorării preţului de cost a
serviciilor de întreţinere tehnică şi reparaţie, îmbunătăţirii condiţiilor de muncă a muncitorilor.
Alegerea tehnicilor de instruire revine profesorului, care are drept obiectiv de a individualiza şi
adapta procesul didactic la particularităţile elevilor; de a centra procesul de predare/învăţare pe elev,
necesităţile şi disponibilităţile acestuia. În valorificările obiectivelor propuse, se va axa pe
individualizarea învăţării, conţinuturile axiologice, diferenţierea sarcinilor şi timpului alocat ş.a. Lucrul
în grup, simularea, discuţiile de grup, prezentările video, multimedia şi electronice, temele şi proiectele
integrate, vizitele etc. contribuie la învăţarea eficientă, dezvoltarea abilităţilor de comunicare, negociere,
luarea deciziilor, asumarea responsabilităţii, sprijin reciproc, precum şi a spiritului de echipă,
competiţional şi a creativităţii elevilor.
Spre realizarea competenţelor se recomandă rezolvarea exerciţiilor de identificare şi localizare a
componentelor electrice şi electronice ale automobilului, de stabilire a legăturilor funcţionale dintre
acestea şi de comparare a diferitelor soluţii constructive, folosind documentaţia tehnică specifică. În
acest scop se recomandă utilizarea unor surse de informaţii diverse şi pertinente (mass-media, Internet,
literatură de specialitate, softuri specializate, colecţii de legi, agenţi economici).

70
Propunerea mijloacelor didactice se va realiza în corelaţie cu metodele didactice de
predare/învăţare şi conţinutul ştiinţific al lecţiei. Se vor folosi mijloace didactice specifice pentru
cabinete / laboratoarele de echipament electric şi electronic auto sau a altor spaţii special amenajate şi
dotate corespunzător.
Se recomandă utilizarea:
- fişelor de lucru;
- schemelor electrice şi schemelor bloc;
- fişelor tehnologice;
- cărţilor tehnice, cataloagelor de componente, manualelor de întreţinere şi reparaţii, revistelor de
specialitate;
- machetelor funcţionale cu componentele diferitelor instalaţii şi sisteme electrice ale
automobilului;
- suporturilor de curs/aplicative audio, video sau/şi multimedia;
- soft-urilor educaţionale specifice.
Se recomandă desfăşurarea procesului instructiv-formativ conform strategiilor moderne de
învăţare, eventual integrate într-un sistem multimedia, astfel încât să fie menţinut şi stimulat interesul
elevilor pe tot parcursul lecţiilor şi activităţilor aplicative realizate pentru obţinerea impactului propus
prin studierea acestei unităţi de curs.
Sugestii de evaluare a competenţelor profesionale
Activităţile de evaluare vor fi orientate spre motivarea elevilor şi obţinerea unui feedback
continuu, fapt ce va permite corectarea operativă a procesului de învăţare, stimularea autoevaluării şi a
evaluării reciproce, evidenţierea succeselor, implementarea evaluării selective sau individuale.
Pentru a eficientiza procesele de evaluare, înainte de a demara evaluările, cadrul didactic va
aduce la cunoştinţa elevilor tematica lucrărilor, modul de evaluare (bareme/grile/criterii de notare) şi
condiţiile de realizare a fiecărei evaluări.
Pentru evaluarea competenţelor elevilor se recomandă utilizarea următoarelor metode:
 probe orale: întrebări cu răspuns scurt, prezentare orală sub forma unei adresări sau unei opinii,
exerciţii de citire a documentaţiei tehnice, studii de caz;
 probe practice: identificarea tipurilor de sisteme electrice şi electronice ale motorului, evaluarea
parametrilor specifici unui sistem electric şi electronic al motorului, conectarea în echipamente/
instalaţii a sistemelor electrice şi electronice ale motorului şi verificarea funcţionalităţii acestora;
 instrumente de evaluare: fişe de observare sistematică, prin care se urmăresc etapele executării
unei lucrări de întreţinere şi reparaţie a unui sistem/component electric şi electronic în
echipamente/ instalaţii specifice domeniului; teste cu itemi obiectivi şi semiobiectivi;
investigaţia; proiectul ş.a.
Pentru integrarea sistemică a cunoştinţelor dobândite, elevii pot fi evaluaţi, de exemplu, prin
portofolii, lucrări individuale, eseuri libere sau structurate, referate tematice etc.
esursele necesare pentru desfăşurarea procesului de studii
Cerințe minime față de sălile de curs: tablă şcolară, calculator, videoproiector şi ecran.
Opţional: tablă interactivă, conexiune la Internet.
Cerinţe minime faţă de sălile pentru activităţi practice: laborator de echipament electric şi
electronic, tester diagnoză auto, un multimetru la 2 elevi, standuri, cărţi tehnice, cabluri de conexiune,

71
conectori/adaptori, areometru sau refractometru, furcă voltmetrică TELWIN, tester pentru baterii de
acumulatoare SPIN BT222, materiale de şters, mijloace individuale de protecţie, banc pentru verificarea
generatoarelor şi demaroarelor, set de instrumente, set de şurubelniţe, baterie de acumulatoare,
alternator, demaror, componente ale sistemei de aprindere, senzori şi actuatoare, siguranţe, relee,
faruri,becuri auto şi altele.
Opţional: calculatoare, conexiune la Internet, softurle specializate Motor Data, ESI [tronic],
AUTODATA.
Bibliografie
1. Sterian Samoilă, Gheorghe Tocaiuc,Gabriel Cordonescu, Instalaţii şi echipamente auto, Editura
didactică şipedagogică-R.A. Bucureşti, -2001. -381p.
2. Tocaiuc Gh., Instalaţii şi echipamente auto, Editura Didactică şi PedagogicăBucureşti, -2001. -
223p.
3. Хернер А., Риль Х-Ю.Автомобильная электрика иэлектроника. Перевод с нем. ЧМПРИА
«СММ-пресс». - М.: ООО«Издательство«За рулем», 2013. -624 с .: ил.
4. www.auto-tehnica.ro
5. www.e-automobile.ro

72
Modulul V. Diagnosticarea computerizată a echipamentelor electrice și electronice ale
automobilelor
Scopul modulului: Formarea și dezvoltarea competenţelor profesionale specifice de executare a
lucrărilor de diagnosticare computerizată a sistemelor electrice și electronice ale automobilului, prin
utilizarea aparatelor, SOFT-urilor și protocoalelor de comunicare.
La finele acestui modul formabilul va fi capabil să:
- Utilizeze metodele şi mijloacele moderne destinate diagnosticării computerizate.
- Realizeze algoritmi de diagnosticare computerizată.
- Aplice recomandările, instrucţiunile, soft-urile a operaţiilor de diagnosticare computerizată.
- Efcetuieze lucrări de diagnosticare computerizată a elementelor electrice și electronice ale
automobilelor.
Administrarea modulului
Unităţi de competenţă IT IP Total
UC 1. Selectarea mijloacelor de diagnosticare computerizată 30 18 48

UC 2. Diagnosticarea generală a autovehiculelor. 12 6 16

Diagnosticarea computerizată a automobilelor cu alimentare


UC 3. 10 12 22
pe benzină (MAS).

Diagnosticarea computerizată a automobilelor cu alimentare


UC4. 10 12 22
Diesel (MAC).

Diagnosticarea computerizată a automobilelor cu alimentare


UC 5. 8 6 14
LPG și CNG.

Evaluare modul 2 6 8
Total 72 60 132

73
Achiziţii teoretice şi practice

Nr. Lucrări practice Nr.


Abilităţi Cunoştinţe
ore recomandate ore
Unitatea de competenţă 1. Selecatrea mijloacelor de diagnosticare computerizată
A382. Utilizarea noţiunilor şi termenelor cheie din  Structura procesului de diagnosticare LP105. Consultarea
procesul de diagnosticare a automobilului. computerizată şi importanţa etapelor la recomandărilor,
A383. Selectarea echipamentelor necesare pentru instrucţiunilor, soft-
efectuarea diagnosticării.
efectuarea operaţiilor de diagnosticare urilor a operaţiilor de
computerizată a automobilului.  Caracterizarea parametrilor de diagnosticare diagnosticare.
A384. Selectarea tipului de diagnosticare şi computerizată. LP106. Planificarea
protocoalelor de comunicare cu sistemul de  Metodele existente de diagnosticare subiectivă procesului de
diagnosticare a automobilului. diagnosticare.
şi obiectivă, importanţa şi particularităţile
A385. Citirea documentaţiei tehnice specifice LP107. Utilizarea a metodelor
operaţiilor de diagnosticare şi inspecţie tehnică fiecărei metode în parte. şi mijloacelelor
periodică obligatorie a automobilului.  Mijloacele moderne aplicate în cadrul moderne aplicate în
diagnosticării tehnice. procesul de
diagnosticare.
 Utilajele specializate pe diferite tipuri şi metode
LP108. Selectarea
de diagnosticare tehnică a automobilelor. protocoalelor de
 Tipurile de operaţii de diagnosticare utilizate în comunicare utilizate pe
cadrul întreprinderilor de transport auto, automobile.
staţiilor de service auto şi staţiilor de inspecţie
tehnică periodică.
 Argumentarea fiecărui tip de diagnosticare
utilizat şi structura lor.
 Protocoalele de comunicare utilizate pe
automobile.

74
Nr. Lucrări practice Nr.
Abilităţi Cunoştinţe
ore recomandate ore
 Programele de operare contemporane folosite în
cadrul procesului de diagnosticare.
 Compatibilitatea programelor cu utilajul
tehnologic de diagnosticare.

TOTAL 30 18
Unitatea de competenţă 2. Diagnosticarea generală a autovehiculelor
 Procesul de diagnosticare generală a LP109. Identificarea
autovehiculelor. componentelor
autovehiculului.
 Identificarea echipării după: marcă, tip, LP110. Constatarea stării
variantă, numere de identificare a agregatelor, tehnice a
culoare. componentelor.
A386. Executarea operaţiilor de diagnosticare  Recunoaşterea exactă a modelului şi a anului de LP111. Executarea lucrărilor
generală a automobilului. fabricaţie.
de diagnosticare a
A387. Executarea operaţiilor de diagnosticare mecanismelor şi
generală a motoarelor cu ardere internă a  Codurile de identificare. sistemelor motorului .
automobilului.  Operaţiile necesare la diagnosticarea generală a
motorului.
 Identificarea şi decodificarea motorului.
 Conţinutul de elemente toxice sau fumului în
gazele de eşapament, limitele admisibile
conform legii Republicii Moldova şi normelor
europene.
TOTAL 12 6

75
Nr. Lucrări practice Nr.
Abilităţi Cunoştinţe
ore recomandate ore
Unitatea de competenţă 3. Diagnosticarea computerizată a automobilelor cu alimentare pe benzină (MAS).
A388. Executarea operaţiilor de diagnosticare a  Sistemele de alimentare cu injecţie de benzină LP112. Depistarea
sistemelor de alimentare cu benzină. (abrevieri tehnice, defecţiuni-parametri). eventualelor defecţiuni
A389. Documentarea rezultatelor diagnosticării ale sistemelor de
tehnice a elementelor componente din sistemul  Metodele şi mijloacele de verificare a alimentare cu benzină.
de alimentare cu injecţie de benzină. elementelor componente din sistemul de LP113. Organizarea şi
alimentare cu injecţie de benzină. monitorizarea lucrărilor
 Funcţionarea pompelor de alimentare, presiunea de diagnosticare tehnică
a elementelor
de alimentare turretur din rampă, injectoarele
componente din
electromagnetice, traductori şi captoare. sistemul de alimentare
 Identificarea şi descrierea erorilor în sistemul de cu injecţie de benzină.
gestionare al motorului cu benzină.
 Utilajele necesare pentru decodare, avantajele şi
dezavantajele fiecărui utilaj.
TOTAL 10 12
Unitatea de competenţă 4. Diagnosticarea computerizată a automobilelor cu alimentare Diesel (MAC).
A390. Executarea operaţiilor de diagnosticare a LP114. Depistarea
 Parametrii funcţionali pentru motoarele Diesel,
sistemelor de alimentare Diesel. eventualelor defecţiuni
A391. Documentarea rezultatelor diagnosticării Diesel supra-alimentat, echipamentului CDI, ale sistemelor de
tehnice a elementelor componente din sistemul HDI, TDI, SDI, TDCI, CDTI, CRDI, dCI, D- alimentare Diesel.
de alimentare Diesel. 4D. LP115. Organizarea şi
 Metodele şi mijloacele de verificare a monitorizarea lucrărilor
de diagnosticare tehnică
elementelor componente din sistemul de
a elementelor
alimentare Diesel. componente din
 Funcţionarea pompelor de alimentare, pompa sistemul de alimentare

76
Nr. Lucrări practice Nr.
Abilităţi Cunoştinţe
ore recomandate ore
de presiune înaltă, presiunea de alimentare tur- Diesel.
retur din rampă, injectoarele mecanice,
injectoarele electromagnetice, injectoarele
pompă, traductori şi captoare.
 Identificarea şi descrierea erorilor în sistemul de
gestionare al motorului Diesel.
TOTAL 10 12
Unitatea de competenţă 5. Diagnosticarea computerizată a automobilelor cu alimentare LPG și CNG
A392. Executarea operaţiilor de diagnosticare a  Sistemele de alimentare cu combustibil gazos LP116. Depistarea
sistemelor de alimentare cu combustibil gazos. (abrevieri tehnice, defecţiuni-parametri). eventualelor defecţiuni
A393. Documentarea rezultatelor diagnosticării ale sistemelor de
tehnice a elementelor componente din sistemul  Metodele şi mijloacele de verificare a alimentare cu
de alimentare cu combustibil gazos. elementelor componente din sistemul de combustibil gazos.
alimentare cu combustibil gazos GPL şi GNC. LP117. Organizarea şi
monitorizarea lucrărilor
1
 Funcţionarea elementelor componente din
de diagnosticare tehnică
sistemul de alimentare cu combustibil gazos.
a elementelor
componente din
sistemul de alimentare
cu combustibil gazos.
TOTAL 8 6

77
Specificaţii metodologice
Modulul Diagnosticarea computerizată a echipamentelor electrice și electronice ale
automobilelor reprezintă o structură didactică unitară din punct de vedere tematic atât pentru lecţiile
teoretice, cât şi pentru cele practice. O condiţie prioritară de parcurgere a modulului este aplicarea
imediată a cunoştinţelor teoretice achiziţionate, în realizarea activităţilor practice. Totodată, parcursul
didactic al modulului va avea un caracter flexibil, care permite aplicarea atât a strategiilor didactice
deductive (de la teorie spre practică), cât şi strategilor didactice inductive (de la practică spre teorie).
Lecţiile de instruire teoretică şi practică pot să alterneze în dependenţă de strategiile şi metodele
didactice aplicate, dar şi de condiţiile disponibile de realizare a procesului de instruire. Pentru atingerea
rezultatelor învăţării, cadrele didactice vor utiliza activităţi de instruire centrată pe elev. Ordinea de
parcurgere a secvenţelor de conţinut în cadrul modulului este recomandată, dar aceasta poate fi
schimbată, dacă nu este afectată logica de formare a competenţelor profesionale.
Repartizarea orelor pe unităţi de competenţe este recomandată, însă decizia finală, inclusiv şi
pentru repartizarea orelor pe secvenţe de conţinut în cadrul modulului, rămâne la discreţia cadrelor
didactice care predau conţinutul modulului. Orele vor fi repartizate în funcţie de dificultatea temelor, de
nivelul de cunoştinţe anterioare ale elevilor, de ritmul de asimilare a cunoştinţelor de către elevi.
Numărul total de ore pe modul, precum şi pentru instruirea teoretică şi practică, va rămâne neschimbat.
Ţinând cont de specificul modulului, se recomandă realizarea lucrărilor practice individual.
Abilităţile practice de măsurare, trasare, tăiere, îndreptare, burghiere, filetare, , montare, demontare,
lipire și sudare vor fi formate în procesul de reparare a cadrului și caroseriei.
Sugestii metodologice
Modulul Diagnosticarea computerizată a echipamentelor electrice și electronice ale
automobilelor are drept scop formarea şi dezvoltarea competenţelor profesionale ale elevilor din
învăţământul profesional tehnic postsecundar.
Parcurgerea conţinuturilor este obligatorie, dar se va ţine cont de faptul că profesorul are
libertatea de a alege ordinea conţinuturilor şi modul de organizare a activităţilor de învăţare, în raport cu
experienţa şi viziunea proprie.
Alegerea tehnicilor de instruire revine profesorului, care are posibilitatea:
- de a individualiza şi de a adapta procesul didactic la particularităţile grupului de elevi;
- de a centra procesul de învăţare pe elev, pe nevoile şi posibilităţile sale, în scopul unei valorificări
optime ale acestora, lărgirii orizontului şi perspectivelor educaţionale;
- de a diferenţia sarcinile şi timpul alocat;
- de a dezvolta competenţele vizate la elevii care prezintă dificultăţi de integrare, adaptând strategiile
utilizate la specificul condiţiilor de învăţare şi comportament (programe individualizate, instrumente
ajutătoare de învăţare etc).
Pentru fiecare activitate, elevilor li se oferă informaţii cu privire la scopurile / obiectivele
urmărite şi criteriile care vor fi aplicate în procesul de evaluare a muncii lor. De altfel, prima activitate
propusă pentru o unitate de învăţare este o evaluare iniţială, de apreciere, menită să evidenţieze
cunoştinţele prealabile ale elevilor referitor la subiect.
Lucrul în grup, simularea, discuţiile de grup, prezentările video, multimedia şi electronice,
temele şi proiectele integrate, vizitele etc. contribuie la învăţarea eficientă, prin dezvoltarea abilităţilor
de comunicare, negociere, luarea deciziilor, asumarea responsabilităţii, sprijin reciproc, precum şi a
spiritului de echipă, competiţional şi creativităţii elevilor.

78
Date fiind competenţele vizate, se recomandă o pondere ridicată a exerciţiilor de identificare şi
localizare a defec