Sunteți pe pagina 1din 7

Agenția pentru

Agenda Digitală a României

Ghid de utilizare
Document Unic de Achiziţie European

Informații pentru Autoritate/Entitate Contractantă

1
Introducere

Acest document are ca scop prezentarea funcţionalităţilor noi care vor fi introduse odată cu implementarea
formularului DUAE integrat în SEAP.

DUAE (Document Unic de Achiziție European) reprezintă un instrument care facilitează participarea
operatorilor economici la procedurile de atribuire a contractelor de achiziție publică/sectoriale și reduce
sarcinile administrative pentru autoritățile/entitățile contractante, fiind instituit la nivelul Uniunii Europene
prin Regulamentul C.E. nr. 7/2016. Conform legislației naționale (Legea nr. 98/2016 și Legea nr. 99/2016),
acesta este obligatoriu a fi utilizat atât de către autoritățile contractante/entitățile contractante, cât și de
către operatorii economici participanți la procedurile de atribuire (în funcție de calitatea pe care aceștia o au
în respectiva procedură de atribuire – candidat, ofertant, terț susținător, subcontractant) începând cu
intrarea în vigoare a acesteia.

DUAE reprezintă o declarație pe propria răspundere a operatorului economic, potrivit căreia acesta nu se află
într-una dintre situațiile de excludere prevăzute de legislația natională și îndeplinește criteriile de calificare si
selecție precizate de autoritatea/entitatea contractantă la nivelul fișei de date a achizitiei, precum și, după
caz, respectă regulile și criteriile obiective care au fost stabilite în scopul limitării numărului de candidați
calificați care urmează să fie invitați să participe în cadrul procedurilor de atribuire care se derulează în mai
multe etape.

Definirea DUAE în cadrul documentației de atribuire

Secțiunea Documente

Înainte de implementarea DUAE integrat, autoritățile contractante trebuiau să încarce fișiere în două
categorii de documente: Document de atribuire și Document DUAE.

După implementarea DUAE integrat, vă recomandăm să accesaţi unde prin intermediul


butonului veți putea defini criteriile care trebuie respectate de către ofertanții
participanți. Dacă împărțirea contractului este pe loturi, se poate genera câte un DUAE pentru fiecare lot în
parte sau unul pentru ambele loturi (confom deciziei autorității contractante care organizează procedura).

2
Criteriile DUAE sunt împărțite în 2 module:

1. Motive de excludere:
Motive referitoare la condamnări penale,
Motive legate de plata impozitelor sau a contribuțiilor la asigurările sociale
Motive legate de insolvență, conflicte de interese sau abateri profesionale
2. Criterii de selecție:
Capacitatea de a corespunde cerințelor
Capacitatea economică și financiară
Capacitatea tehnică și profesională
Sisteme de asigurare a calității și standard de management de mediu

Autoritățile/entităţile contractante trebuie să indice care vor fi criteriile de selecție aplicate, bifând căsuța
care se găsește înainte de criteriul relevant.

La intrebarea Sunteți sigur că doriți să utilizați criteriile de selecție de la A la D? autoritățile/entităţile


contractante vor avea de ales Da sau Nu.

Implicit este selectat Da, caz în care câmpurile Capacitatea de a corespunde cerințelor, Capacitatea
economică și financiară, Capacitatea tehnică și profesională și Sisteme de asigurare a calității și standard de
management de mediu vor putea fi văzute de ofertanți.

Daca este selectat Nu, formularul se va salva automat și va apărea mesajul Acesta îndeplinește toate
criteriile de selecție impuse indicate în anunțul relevent sau în documentele achiziției menționate în anunț.

În pagina Vizualizare criterii DUAE se regăsesc următoarele funcţionalităţi: Opţiuni printare (Printare
imagine PDF şi Imprimare directă), Export XML, Import XML.

Secțiunea II
Obiectul contractului

Dacă contractul nu este împărțit pe loturi, după salvarea criteriilor DUAE sistemul ataşează în mod automat
DUAE în format .xml în secțiunea Documente din cadrul documentației de atribuire.

3
Dacă ulterior, documentația este modificată, din documentaţie fară loturi în documentaţie împărţită pe
loturi, DUAE ataşat automat conform celor menţionate mai sus va fi șters din secțiunea documente iar
autoritatea/entitatea contractantă va genera din nou criteriile DUAE. Astfel autoritatea/entitatea
contractantă va putea defini criterii DUAE pentru un singur lot, mai multe sau toate loturile, ceea ce
înseamnă că în secțiunea documente vor fi ataşate automat DUAE-urile respective.

Sectiunea III
Informaţii juridice, economice, financiare şi tehnice

Odată cu implementarea funcţionalităţii de DUAE integrat, câmpurile din această secţiune se populează cu
informaţiile completate de autoritatea/entitatea contractantă în Criterii DUAE - Criterii de selecție.

4
Evaluarea DUAE
În cadrul Evaluării de calificare/tehnică, la accesarea de către autoritatea/entitatea contractantă a secţiunii
Arată oferta se regăsesc trei secțiuni: Documente de calificare, Documente de oferta tehnică, Factori de
evaluare (dacă este cazul) și DUAE unde autoritatea poate vizualiza răspunsul
ofertanților/asociaţilor/terţilor/subcontractanţilor.

În cadrul Evaluării financiare/Îndeplinire DUAE, autoritatea are posibilitatea de a vedea oferta financiară și
răspunsul DUAE.

5
Declaratia de participare
Declarația de participare se adaugă din Lista procese verbale, declarații, rapoarte intermediare și finale.

Odată cu implementarea formularului DUAE integrat în SEAP, la adăugarea unei declarații de participare se
preiau automat ofertanţii/asociaţii/terţii/subcontractanţii.

6
7