Sunteți pe pagina 1din 35

OBLIGATIILE LEGATORULUI DE SARCINA

Legarea si fixarea sarcinilor se face numai de catre muncitori instruiți în acest sc


op, denumiți
legatori de sarcina”.
Legator de sarcina poate fi orice persoana, care a împlinit vârsta de 18
ani, nu are nici o infirmitate corporala, este sanatos si a fost instruit special
pentru a îndeplini aceasta funcție
în unitatea, secția, santierul sau sectorul care exploateaza macaraua sau mecanismul
de ridicat.
Legatorul de sarcina efectueaza legarea si fixarea sarcinilor în cârligul
macaralei, le
urmareste în timpul manipularii, semnalizeaza macaragiului manevrele pe care
trebuie sa le
execute si elibereaza sarcinile dupa asezarea lor corecta la locul dorit.
Instruire si autorizare legator de sarcina (conform PT CR 8-2009)
Personalul auxiliar de deservire a instalatiilor de ridicat (legatori de sarcina la
macarale) este instruit anual de catre operatorul RSVTI al detinatorului/utilizatorului
instalatiei de ridicat.
Instruirile anuale se desfasoara pe baza programelor in functie de tipul instalatiei
de ridicat deservite.
Instruirea anuala se finalizeaza cu sustinerea unui examen pentru verificarea
cunostintelor profesionale si a deprinderilor practice.
Pentru a putea participa la examinarea in urma instruirii anuale, candidatii trebuie
sa prezinte fisa de aptitudini de medicina muncii cu mentiunea "Apt pentru prestarea
ocupatiei de legator de sarcina" sau un document echivalent emis de autoritatea
competenta in domeniu dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau stat semnatar
al Acordului privind Spatiul Economic European.
Rezultatele examinarii sunt consemnate intr-un proces-verbal de examinare
periodica intocmit de catre operatorul RSVTI.
Pe baza datelor din procesul-verbal de examinare periodica, participantilor
declarati "admisi" le sunt eliberate adeverinte.
Adeverinta este valabila timp de 1 (un) an, numai pentru deservirea instalatiilor
de ridicat pentru care personalul a fost instruit.
Evidenta adeverintelor eliberate este tinuta de operatorul RSVTI.
Personalul care nu se prezinta la examinarile anuale sau care obtine rezultate
necorespunzatoare, nu poate deservi instalatia de ridicat.
Personalul de deservire instruit conform prevederilor prezentei prescriptii tehnice,
este obligat sa poarte adeverinta permanent la locul de munca.

Muncitorii calificati (strungari, lacatusi, montori, betonisti etc.) care ocazional, in


timpul lucrului, executa si functiunea de legator de sarcini la instalatiile de ridicat din
dotarea unitatii, trebuie sa indeplineasca si conditiile de mai sus sis a fie supusi
acelorasi instruiri si examinari ca si legatorii de sarcini.
Daca rezultatele examinarii sunt corepsunzatoare, unitatea elibereaza o
adeverinta care il autorizeaza sa exercite functia de legato de sarcini in conditii le
prevazute prin prezentele instructiuni.. Aceste adeverinte trebuie pastrate de legato
asupra sa in tot timpul efectuarii serviciului.
In cazul in care instalatia de ridicat se inchiriaza de la alte unitati profilate in
acest sens, se admite ca legatorii de sarcini sa apartina acestor unitati si nu celor care
exploateaza instalatia respective, daca acest lucru este specificat in contractuld e
inchiriere sau de prestatie; in acest caz, in afara de instruirea initiala, legatorii de
sarcini vor fi supusi unei instruiri suplimentare pentru a cunoaste organelle de legare
si dispozitivele de prindere, normele de SSM precum si procesul tehnologic, specific
locului de munca respectiv. Aceasta instruire se va face de catre conducatorul
procesului de productie respective, incheindu-se un process-verbal din care sa rezulte
efectuarea lui si verificarea insusirii cunostintelor necesare.

2
Legatorul de sarcina are urmatoarele atribuții principale:
 sa cunoasca si sa aplice regulile de verificare a organelor de legare si
dispozitivelor de prindere precum si normele si instrucțiunile de exploatare
ale instalatiei de ridicat, a caror respectare depinde de el;
 sa cunoasca si sa aplice codul de semnalizare, cu eventualele completari
ale unitații
care utilizeaza macarale, pentru a putea indica în orice moment macaragiului m
anevrele pe care urmeaza sa le execute; în acest scop, se va plasa în
locuri din care sa poata
vedea orice persoana situata în câmpul de acțiune al macaralei; daca acest lucr
u nu este
posibil, el va fi ajutatde alte persoane; se admite si semnalizarea cu
steaguri colorate sau alte mijloace, acolo unde condițiile de lucru necesita
acest lucru; în asemenea
cazuri, codul de semnalizare va fi elaborat de unitatea care exploateaza macara
ua, iar
legatorii de sarcin si macaragiii vor fi instruiți si examinați în ceea ce priveste se
mnalizarea pe baza acestui cod;
 sa supravegheze zilnic organele de legare si dispozitivele de prindere cu
care lucreaza, prin verificarea aspectului exterior, înscriind în registrul de
evidența a supravegherii macaralei respective constatarile sale cu privire
la starea tehnica a acestora; se recomanda ca organele de legare si
dispozitivele de prindere sa fie date în primire unuia dintre
legatori care va raspunde de pastrarea lor corespunzatoare;
 sa foloseasca la legarea si transportul sarcinilor numai organe sau dispozitive in
scripționate
cu sarcinile maxime admise, înscrise vizibil pe o placa sau pe un inel, si
sa nu lege
sarcini a caror greutate depaseste sarcina admisa pentru organul,
dispozitivul sau
macaraua respectiva, ținând seama si de înclinarea ramurilor de cablu sau lanț;
 sa nu utilizeze organe de legare si dispozitive de prindere care nu sunt
înscrise în
evidența unitații, secției sau santierului;
 sa aleaga mijloace de legare corespunzatoare greutații si formei sarcinii;
la macaralele cu doua mecanisme de ridicare, sa lege sarcina la
mecanismul de ridicare care corespunde sarcinii respective;
 sa nu lege sarcini care sunt aderente la sol sau la alte elemente;
 sa nu foloseasca organe de legare sau dispozitive care prezinta uzuri
peste limitele admise de prescripțiile tehnice în vigoare;
 sa suspende capatul inferior al legaturilor lungi
descarcate de sarcina pe cârligul macaralei,
pentru a nu micsora spațiile libere la deplasarea macaralei;
 sa execute corect legarea sarcinii, fara a încrucisa cablurile si lanțurile la
introducerea în cârlig; sa se asigure ca sarcina este echilibrata, iar
lanțurile si cablurile de legare sunt întinse si asezate uniform, fara a
forma noduri si ochiuri si fara a fi supuse
3
rasucirii; la cârligele duble, sa suspende sarcina pe ambele deschideri si sa o re
partizeze în
mod egal;
 sa interzica echilibrarea sarcinilor în cârlig sau întinderea organelor de
legare prin
greutatea proprie a unor persoane; de asemenea, sa interzica transportul
persoanelor cu macaralele;
 sa țina seama de faptul ca lanțurile care se înfasoara de mai multe ori
în jurul sarcinii de ridicat nu trebuie sa aiba margini suprapuse;
 sa nu foloseasca lanțuri de legare înnadite cu suruburi, având zale
alungite sau rasucite si sa nu înnoade cablurile sau lanțurile de legare;
 sa lege obiectele de lungime mare în cel puțin doua puncte spre a evita balansa
rea;
 sa execute astfel legarea încât sarcina sa nu se poata deplasa, aluneca sau roti
dupa ce
este ridicata, iar legatura sa nu iasa din cârlig;
 sa nu lase obiecte libere pe sarcina suspendata;
 sa nu încarce materiale marunte sau piese de volum redus pe platforme
sau targi care nu sunt prevazute cu pereți laterali si care nu
prezinta suficienta siguranța împotriva caderii sarcinii;
 sa țina seama de faptul ca în cazul transportarii materialelor marunte
sau pieselor mici
în lazi este necesar sa nu depaseasca înalțimea marginii superioare a pereților l
aterali;
 sa nu lege în cârligul macaralei pachete de tabla, prefabricate sau alte
materiale,
daca dispozitivul de prindere nu este prevazut cu elemente care sa excluda cad
erea
materialelor din pachet;
 sa asigure capetele cablurilor de legare cu cel puțin trei cleme de
strângere, de marime corespunzatoare diametrului cablului, brida filetata
fiind asezata pe partea terminala a ramurii de cablu;
 sa protejeze cablurile si lanțurile care vin în contact cu muchii ascuțite,
prin aparatori
de protecție metalice (special destinate acestui scop) sau din lemn tare;
 înainte de transportarea unei sarcini, sa semnalizeze macaragiului
efectuarea unei
ridicari de încercare, pâna la înalțimea de circa 100 mm de la sol, pentru ca mijl
oacele de legare sa ajunga în poziție întinsa si sa verifice echilibrarea sarcinii;
 sa semnalizeze macaragiului miscarile pe care trebuie sa le execute cu
macaraua,
asezându-se astfel încât sa se afle tot timpul în câmpul vizual al macaragiului; l
a macaralele
cu deplasare pe sol va verifica daca întreaga cale de rulare este libera;
 sa urmareasca transportul pe orizontala a sarcinii suspendate, mergând
în urma acesteia pe tot traseul si supraveghind ca sarcina sa nu se
loveasca de obstacole si sa nu loveasca persoane;
4
 sa țina seama de faptul ca transportarea sarcinilor pe orizontala
precum si a organelor delegare si dispozitivelor de prindere (în cazul
deplasarii macaralei fara sarcina) trebuie sa se faca la o înalțime de
minimum 300 mm si la o distanta laterala de minimum 1 m de obiectele
inconjuratoare si sa semnalizeze in consecinta macaragiului manevre;e
necesare in vederea manipularii sarcinii in conditii de siguranta;
 sa interzica circulația pe sub sarcina ridicata si sa supravegheze sa nu se faca tr
ansportarea
sarcinilor pe deasupra locurilor de munca, daca necesitațile de producție
nu impun
aceasta; în caz contrar, se vor îndeparta în prealabil toate persoanele, la
o distanța
corespunzatoare;
 la montaje de masini, construcții metalice, cladiri din panouri prefabricate etc., l
egatorul de
sarcina trebuie sa cunoasca si procesul de montaj (succesiunea operațiilor de m
ontaj), care
sa executa cu ajutorul macaralei, pentru a semnaliza corect manevrele necesar
e;
 sa cunoasca si sa aplice masurile de protecția muncii specifice locului
de munca pe care-l deserveste, în care scop, conducatorul procesului
de producție respectiv îi va face o instruire speciala;
 în situațiile când lucreaza plasat la înalțime, pe platforme, schele,
plansee etc., se va
asigura conform normelor de SSM;
 sa nu efectueze balansarea sarcinilor pentru ale aseza într-un punct care
nu poate fi
deservit în mod normal de macara;
 la stivuirea unor sarcini, sa asigure asezarea lor corecta, eventual, prin
elemente de adaos, astfel încât sarcinile sa fie stabile si sa se poata
scoate usor; se interzice
scoaterea legaturilor de sub sarcini cu ajutorul macaralei;
 sa nu depoziteze materiale în stive a caror înalțime depaseste de 1,5
ori latura mica a bazei;
 sa supravegheze sarcina pâna ce se asigura ca aceasta este coborâta si
plasata corect; la asezarea pe masini unelte a sarcinilor care au
suprafețe reduse de reazem, sa nu dezlege sarcina înainte de a fi
prinsa de masina; tot asa se va proceda si în cazul altor sarcini, ca
de exemplu panouri prefabricate etc.;
 sa nu aseze si sa nu reazeme sarcinile pe pereții laterali ai vagoanelor sau remo
rcilor;
 sa nu paraseasca locul de munca fara a-l încunostința despre aceasta pe macar
agiu;
 dupa terminarea lucrului sa depoziteze organele si dispozitivele de
prindere
care i-au fost date în pastrare în locuri uscate, ferite de umezeala, de
agenți corozivi si de posibilitați de deteriorare; cablurile, lanțurile, funiile si
5
benzile care se folosesc numai periodic
se pastreaza agațate pe capre, în locuri ferite de intemperii.
 sa fie echipați cu echipamentul de protecție prevazut în normativele în
vigoare (palmare, casca de protecție, centura de siguranța etc.).

Obligatiile legatorului de sarcina:


Pe langa atributiile prevazute pentru personalul de executie, legatorul de
sarcina are urmatoarele obligatii principale:
 sa cunoasca si sa aplice codul de semnalizare pentru a putea indica in
orice moment macaragiului manevrele pe care trebuie sa le execute;
 sa cunoasca, sa aplice si sa urmareasca aplicarea regulilor de verificare a
organelor de legare si dispozitivelor de prindere;
 sa supravegheze zilnic organele de legare si dispozitivele de prindere cu
care lucreaza prin verificarea aspectului exterior;
 sa foloseasca la legarea si transportul sarcinilor numai organe sau
dispozitive inscriptionate cu sarcinile maxime admise inscrise vizibil pe o placa sau pe
un inel si sa nu lege sarcini a caror greutate depaseste sarcina admisa;
 sa aleaga mijloacele de legare corespunzatoare greutatii si formei sarcinii;
 sa nu foloseasca organe de legare sau dispozitive care prezinta uzuri
peste limitele admise de prescriptiile tehnice in vigoare;
 sa execute corect legarea sarcinii, fara a incrucisa cablurile la
introducerea in carlig, sa se asigure ca sarcina este echilibrata;
 sa interzica echilibrarea sarcinilor in carlig sau intinderea organelor de
legare prin greutatea proprie a unor persoane;
 sa lege obiectele de lungime mare si rigide in cel putin doua puncte spre
a evita balansarea;
 sa nu lege in carligul macaralei pachete de tabla, prefabricate sau alte
materiale, daca dispozitivul de prindere, nu este prevazut cu elemente care sa
excluda caderea materialelor din pachet;
 sa cunoasca si sa aplice masurile de protectia muncii specifice locului de
munca pe care-l deserveste;
 sa mentina caile de acces si evacuare in stare curata;
 sa foloseasca EIP pentru operatiile care la executa.

Instructiuni specifice de SSM ale legatorului de sarcini


 fiind ajutorul permanent si semnalizatorul deserventului instalatiei de
ridicat trebuie sa cunoasca bine si sa utilizeze codul de semnalizare la instalatiile de
ridicat, precum si semnalele date din cabina de comanda a acestora (claxon, clopot)
pentru cazuri de pericol;
 nu leaga la carligul instalatiei de ridicat sarcini care depasesc capacitatea
de ridicare a acesteia;
 nu foloseste decat cabluri, gase ori lanturi de legare in buna stare,
marcate si corespunzatoare sarcinii ce se ridica;
 utilizeaza numai organe de legare si dispozitive de prindere verificate;
6
 leaga bine sarcina, vertical sub carlig, cat mai echilibrata pentru ca
legaturile sa nu cedeze, iar sarcina sa nu se poata deplasa, aluneca, rasturna si nici
roti dupa ce a fost ridicata in carlig;
 leaga obiectele cu lungime mare si rigide, in cel putin doua puncte pentru
a se evita balansarea; in aceste cazuri sarcina trebuie sa fie ghidata de pe sol, prin
intermediul unei franghii;
 sa transporte materialele marunte sau piesele mici numai in lazi si nu pe
platforme sau targi care nu sunt prevazute cu pereti; incarcarea lazilor cu materiale
marunte sau piese mici nu trebuie sa depaseasca marginea superioara a peretilor
laterali;
 infasoara astfel sarcina cu cablu incat sa evite formarea nodurilor sau
buclelor, iar ramurile cablului sa fie cat mai egal incarcate si protejate de taiere prin
adaosuri de lemn intre ele si partile ascutite ale sarcinii;
 nu prinde sarcina direct in ciocul carligului fara cablu sau lant de legare;
 nu foloseste instalatia de ridicare in vederea desprinderii sarcinilor
ingropate in pamant, prinse sau inghetate in teren;
 interzice stationarea sau trecerea pe sub sarcina ridicata, iar in timpul
transportului urmareste ca acesta sa nu se loveasca de obiecte sau persoane; pentru
aceasta legatorul va urmari in permanenta sarcina, mergand in urma ei pe tot traseul
sis a se plaseze tot timpul in campul vizual al macaragiului;
 semnalizeaza oprirea instalatiei de ridicat daca in timpul lucrului a
observat defectiuni sau zgomote anormale;
 nu desface sarcina din carlig decat dupa asezarea sigura a acesteia pe
locul de descarcare; dirijarea sarcinii nu se face direct cu bratele, ci prin intermediul
franghiilor legate de sarcina inainte de ridicare;
 dupa legarea si prinderea sarcinii in carligul macaralei, sa semnalizeze
macaragiului efectuarea unei ridicari de proba pana la inaltimea de cca 100 mm de la
nivelul solului; daca echilibrul sarcinii este stabil, fara pericol de deplasare sau
alunecare, sa semnalizeze macaragiului continuarea ridicarii precum si restul de
miscari pe care trebuie sa le execute cu macaraua, asezandu-se astfel incat sa se afle
tot timpul in campul vizual al macaragiului;
 pentru indeplinirea corecta a manevrelor pe care le dirijeaza,
legatorul de sarcini (care va purta pe brat o banderola galbena pentru
identificarea de catre macaragiu) se va plasa astfel incat sa aiba permanent
in vedere sarcina si pe deserventul instalatiei de ridicat; in cazuri
exceptionale se admite ca legatura cu deserventul instalatiei de ridicat sa
fie facuta prin aparate de emisie-receptie;
 raspunzand de orice accident provocat de caderea sarcinilor ca urmare a
legarii lor necorespunzatoare, legatorului de sarcina ii este interzis ca in timpul lipsei
sale, chiar pentru un interval de timp scurt, sa lase alte persoane sa lucreze in locul
sau;
 nu are voie sa paraseasca locul de munca fara sa instiinteze pe
deserventul instalatiei de ridicat si pe seful de echipa;
 sa se prezinte odihnit la lucru si sa nu fie sub influenta bauturilor
alcoolice;
 dirijeaza plasarea sarcinii in locuri unde nu impiedica circulatia oamenilor
sau a utilajelor de transport.
7
Dupa terminarea lucrului, legatorul de sarcina va depozita organele de legare si
dispozitivele de prindere conform instructiunilor primite in acest sens.

Instalatii de ridicat sarcini


Atunci cand un echipament tehnic pentru ridicarea sarcinilor este instalat
in mod permanent, rezistenta si stabilitatea in timpul utilizarii trebuie asigurata tinand
seama, in particular, de sarcinile care se vor ridica si de solicitarile produse in locurile
de suspendare sau de fixare pe structuri.
Echipamentele tehnice pentru ridicarea sarcinilor trebuie sa fie marcate
vizibil cu sarcina nominala si atunci cand este necessar, cu sarcina nominala pentru
fiecare configuratie a echipamentului.
Dispozitivele de legare sau de prindere a sarcinii trebuie marcate astfel
incat sa fie posibila identificarea caracteristicilor esentiale pentru utilizarea in conditii
de securitate.
Echipamentul tehnic care n-a fost destinat pentru ridicarea persoanelor
dar care ar putea fi utilizat in acest scop datorita unei posibila confuzii, trebuie marcat
in mod adecvat si vizibil pentru evitarea unei astfel de erori.
Echipamentul tehnic care se instaleaza permanent trebuie instalat astfel
incat sa fie reduse riscurile ca sarcinile:
 sa loveasca angajatii;
 sa se deplaseze periculos sau sa cada liber;
 sa se desprinda neintentionat.
Echipamentul tehnic pentru ridicarea sau deplasarea angajatilor trebuie sa fia
astfel incat:
 sa previna riscul de cadere al habitacului, atunci cand acesta exista, cu
ajutorul unor dispozitive adecvate;
 sa previna riscul de cadere a utilizatorului din habitaclu, atunci cand acesta
exista;
 sa previna riscul de strivire, de prindere sau de lovire a utilizatorului, in
particular, printr-un contact intamplator cu obiecte;
 sa asigure ca persoanele blocate in habitaclu, in eventualitatea unui incident,
nu sunt expuse la pericol si pot fi deblocate.
Daca din motive datorate amplasamentului si inaltimilor diferite, riscurile
vizate mai sus nu pot fi evitate prin nici o masura de securitate, trebuie instalat
un cablu cu coeficient de siguranta marit.
Cablul mentionat mai sus trebuie verificat in fiecare zi de lucru.
Echipamentul tehnic care este mobil sau care poate fi demontat si care
este destinat pentru ridicarea sarcinilor, trebuie utilizat astfel incat sa fie
asigurata stabilitatea sa in toate conditiile previzibile, tinand seama de natura solului.
Persoanele pot fi ridicate numai prin intermediul echipamentului tehnic si
a accesoriilor prevazute in acest scop.
In mod exceptional, echipamentul tehnic care nu este special destinat
pentru ridicarea persoanelor, poate fi utilizat in acest scop, cu conditia sa fie luate
masuri adecvate pentru asigurarea securitatii si supravegherii permanente.
Atat timp cat pe echipamentul tehnic destinat pentru ridicarea sarcinilor
se afla angajati, trebuie asigurata prezenta permanenta in postul de comanda.
Persoanele ridicate trebuie sa dispuna de mijloace de comunicare fiabile. In
eventualitatea aparitiei unui pericol trebuie sa existe mijloace pentru
8
evacuarea acestora in siguranta.
Trebuie luate masuri pentru a se asigura ca sub sarcinile suspendate nu
sunt prezenti angajati, cu exceptia cazului in care acest lucru este necesar pentru
realizarea efectiva a sarcinii de munca.
Sarcinile nu trebuie sa fie deplasate pe deasupra locurilor de munca
neprotejate in care angajatii sunt prezenti in mod curent.
Daca procesul de munca nu se poate desfasura in alt mod, trebuie
stabilite si aplicate metode si procedee adecvate, atunci cand este cazul.
Dispozitivele de legare sau de prindere pentru ridicarea sarcinilor trebuie
alese in functie de sarcinile care se manipuleaza, de locurile de legare sau de prindere
si de conditiile atmosferice, tinandu-se seama de modul si configuratia legarii.
Ansamblul dispozitivului de legare sau de prindere trebuie marcat vizibil, astfel
incat utilizatorii sa fie avertizati asupra caracteristicilor sale, atunci cand ansamblul
nu se demonteaza dupa utilizare.
Dispozitivele de legare sau de prindere trebuie depozitate astfel incat sa
existe certitudinea ca nu se vor deteriora sau degrada.
Atunci cand doua sau mai multe echipamente tehnice utilizate pentru
ridicarea sarcinilor neghidate sunt instalate sau montate la un loc de munca astfel
incat razele lor de actiune se intersecteaza, trebuie luate masuri adecvate pentru a se
preveni ciocnirea intre sarcini si/sau parti ale echipamentelor tehnice.
Atunci cand se utilizeaza un echipament tehnic mobil pentru ridicarea
sarcinilor neghidate, trebuie luate masuri pentru a se preveni bascularea, rasturnarea
sau, atunci cand este necesar, deplasarea ori alunecarea echipamentului. Trebuie
efectuate verificari pentru a avea cetitudinea ca aceste masuri au fost corect
executate.
Daca operatorul unui echipament tehnic, destinat pentru ridicarea
sarcinilor neghidate, nu poate observa intregul traseu alsarcinii, fie direct, fie prin
intermediul unui echipament auxiliar care furnizeaza informatiile necesare, atunci o
persoana competenta trebuie sa comunice cu operatorul pentru a-l ghida si trebuie
luate masuri organizatorice pentru a se preveni ciocnirile cu sarcin care pot sa
pericliteze angajatii.
Procesul de munca trebuie organizat astfel incat atunci cand un legator de
sarcina leaga sau elibereaza sarcina, aceste operatii sa fie efectuate in conditii de
securitate, in particular prin existenta la angajat a comenzilor directe sau indirecte ale
echipamentului tehnic.
Toate operatiile de ridicare trebuie stabilite corect, supravegheate si
efectuate corespunzator pentru a asigura securitatea angajatilor.
In particular, daca o sarcina este ridicata simultan cu doua sau mai multe
echipamente tehnice pentru ridicatrea sarcinilor neghidate, trebuie stabilite si aplicate
metode si procedee care sa asigure o buna coordonare a operatorilor.
Daca echipamentul tehnic destinat pentru ridicarea sarcinilor neghidate
nu poate retine sarcina, in cazul unei defectari totale sau partiale, trebuie luate
masuri adecvate pentru a se evita expunerea angajatilor la orice risc rezultat.
Sarcinile suspendate nu trebuie lasate fara supraveghere in afara cazului
in care patrunderea in zona periculoasa este prevenita iar legarea, prindrea si
retinerea sarcinii confera o securitate deplina.
Utilizarea in aer liber a echipamentelor tehnice destinate pentru ridicarea
sarcinilor neghidate trebuie interzisa atunci cand conditiile meteorologice se
9
deterioreaza pana la punctul in care se pericliteaza utilizarea in conditii de securitate
a echipamentului, expunandu-se angajatii la riscuri. Se vor lua masuri de protectie
adecvate pentru a preveni orice risc pentru angajati, in particular, pentru a se preveni
rasturnarea echipamentului tehnic.

Instructiuni specifice de SSM


privind cablurile pentru legarea sarcinilor (gase)
si franghiile pentru dirijarea sarcinii din carligul
instalatiei de ridicat
Pentru instalatiile de ridicat si manevre tehnologice, se vor intrebuinta numai
cablurile prevazute in standarde. Inainte de montare se vor face verificarile prevazute
in standarde si indeosebi verificarea diametrului.
Cablurile folosite la instalatiile de ridicat vor fi supravegheate zilnic (la
inceputul fiecarui schimb de lucru) si verificate lunar, trimestrial si semestrial; vor fi
de asemenea supuse controlului oficial tehnic, in limitele scadentei, din partea ISCIR.
Observatiile deosebite, rezultate din supravegherea zilnica, impreuna cu
rezultatele verificarilor se trec in “Registrul de supraveghere”, iar constatarile si
dispozitiile inspectorilor de Stat ai ISCIR, cu ocazia controlului oficial tehnic, se inscriu
in Cartea instalatiei de ridicat.

Cablurile folosite la tractiune sau manevre tehnologice se vor


controla dupa cum urmeaza:
Controlul amanuntit al gradului de uzura, se va face la fiecare 3 luni si
cuprinde examinarea aspectului exterior al cablului, in timpul deplasarii acestuia sub
sarcina, prin mana invelita cu un strat gros de bumbac, desfasurarea de pe tambur
facandu-se cu o viteza redusa ca sa se poata observa bine eventualele defecte ale
cablului ca:
- deteriorari, striviri etc.;
- sarme rupte, plesnite sau incrucisate;
- zgarieturi, diferite pete (in special cele adanci de rugina).
Defectele de mai sus determina fie inlocuirea cablului, fie reducerea
sarcinii maxime corespunzatoare, insotita de o supraveghere mai atenta si de
verificari mai dese.
Inainte de control, cablurile se curata astfel ca sa se observe usor ruperile
de sarma, petele de rugina, coroziune, zgarieturile etc.
Un cablu se scoate din functiune si se claseaza ca impropriu pentru a mai
fi folosit, in urmatoarele cazuri:
 daca unul din toroane este deteriorat (rupt, strivit, prins intre angrenaje
etc.);
 daca sarmele incep sa plesneasca la intervale scurte, pe intreaga lungime
a cablului, datorita subtierilor;
 daca apar uzuri puternice prin rugina sau prin coroziuni;
 daca numarul sarmelor rupte, pe lungimea unui pas de cablare, atinge
valorile specificate in tabelul urmator:

10
Numarul sarmelor rupte, pe lungimea unui pas de cablare, la care cablul trebuie
inlocuit
Cabluri normale Cabluri normale Cabluri normale Cabluri normale
constructie constructie constructie construite
6 x 9 = 114 sarme 6 x 37 = 222 sarme 6 x 61 = 366 sarme 18 x 19 = 432
STAS 1353-86 STAS 1353-86 STAS 1353-86 sarme
STAS 2690-80
Cablarea Cablare
Cablarea Cablarea Cablarea Cablare cruce a Cablarea Cablarea
cruce cruce a
paralela paralela paralela cruce paralela
12 6 22 11 36 18 36 18

Observatie – Prin pasul cablarii se intelege distanta, masurata paralel cu axa,


dintre doua puncte consecutive in care o spira intalneste aceeasi generatoare a
cilindrului corespunzator (STAS 1710-75).

Numarul sarmelor rupte sau plesnite vizibil se stabileste pe portiunea cea mai
uzata din cablu, deci pe portiunea cea mai frecvent supusa frecarilor si indoirilor
alternative. De exemplu la macarale, aceasta este lungimea cuprinsa intre rola
inferioara a carligului sarcinii, cand acesta este in pozitia limita inferioara, si capatul
neinfasurat al cablului.
Cand se constata ca, pe lungimea unui pas de cablare, diametrul sarmelor s-a
micsorat prin uzura sau coroziune, numarul sarmelor rupte, care determina clasarea si
inlocuirea cablului, trebuie sa fie micsorat conform tabelului urmator in functie de
gradul de uzura a sarmei.

Determinarea numarului de sarme rupte la care cablul trebuie inlocuit, in functie


de uzura sarmelor:
In cazul micsorarii Numarul sarmelor pe un pas de cablare, care determina
diametrului inlocuirea cablului, se afla inmultind valorile specificate
sarmei fata de diametrul din tabelul anterior cu %
initial cu %
10 0,85
15 0,75
20 0,70
25 0,60
30 si mai 0,50
mult

Daca numarul sarmelor rupte pe lungimea unui pas de cablare este mai mic,
dar apropiat de valorile aratate in ultimul tabel, sau daca sarmele prezinta uzuri, pete
de rugina superficiale fara ca ele sa fie rupte, cablul poate fi admis pentru
functionare, in urmatoarele conditii:
 sa fie supravegheat mai des, in ceea ce priveste starea lui, facandu-se verificari
mai atente si

11
notand constatarile in “Registrul de supraveghere” al instalatiei. Se va avea in vedere,
in tot acest timp, ca sa fie inlocuit cablul cand acesta ajunge la gradul de uzura aratat
in prezentele instructiuni;
 sa fie redusa sarcina pe care trebuie sa o suporte cablul, corespunzator cu
starea lui, tinandu-se
seama de coeficientul siguranta prescris pentru instalatia de ridicat respectiva.
Sarcina maxima admisibila – egala cu cel mult 1/3 din sarcina teoretica de
rupere conform STAS 1353-86 – va fi marcata pe o eticheta atasata cablului.
Pe eticheta cablului se va imprima si poansonul organului intern de verificare.
Cand un cablu este supus unor indoiri repetate (pe suporturi, tamburi sau la
prinderea sarcinii), el va fi incadrat numai cu jumatate din sarcina maxima admisibila
(1/6 din sarcina de rupere).
Ochetii cablurilor de legare trebuie sa indeplineasca toate conditiile de protectie
si de rezistenta, cu un coeficient de siguranta de cel putin 6.
La ocheti, capatul este intors in jurul unei armature de protectie, de metal, si
apoi capatul se impleteste pe o lungime l = 15D, insa nu mai mica de 300mm (in care
D este diametrul cablului); peste impletitura se matiseaza cu sarma, pe toata
lungimea impletiturii.
In loc de impletitura si matisare, se pot monta cel putin 3 bride sau cleme.
Franghiile de canepa sau platbande textile (chingile) se pot folosi numai pentru
legarea pieselor mai usoare de 250 kg., care ar putea fi deteriorate prin legarea cu
cabluri de otel.
Franghiile de canepa si platbandele textile noi sau in stare perfecta, pot fi
incarcate, in timpul primelor 6 luni de folosinta, cu cel mult a cincea parte din sarcina
lor de rupere (sarcina admisibila notata pe eticheta); dupa 6 luni de utilizare,
incarcarea admisibila se reduce la jumatate. Trebuie tinut seama ca rezistenta
nodurilor este de 50% si aceea a ochiurilor de numai 80%, din acea franghie.
Nu este admisa tragerea franghiei pe pamant, peste obiecte cu muchii ascutite
sau chiar peste o alta franghie. Cand se leaga de un obiect cu muchii ascutite,
franghia trebuie protejata prin intercalarea unor bucati de lemn sau aparatori de
material plastic.
Franghiile umezite trebuie sa nu fie lasate sa inghete si nici sa fie expuse unor
temperaturi mai ridicate, pentru a evita obosirea prematura a fibrelor.
Cablurile sau funiile trebuie sa nu fie torsionate si sa nu se frece unele de altele
sau de alte piese.
Instructiuni proprii SSM privind deservirea podului rulant
Pentru evitarea accidentelor de munca si riscurilor de accidentare la
exploatarea, intretinerea, revizia podurilor rulante se vor respecta prevederile
prescriptiilor tehnice ISCIR.
Toate partile metalice ale instalatiei de ridicat cu actionare electrica (carcasele
motoarelor electrice, rezistentelor, constructia metalica si caile de rulare) care in mod
normal nu se gasesc sub tensiune, insa pot ajunge subtensiune in cazul unei
defectari a izolatiei electrice, trebuie sa fie legate la instalatia de protectie impotriva
electrocutarii.
Este interzisa functionarea instalatiilor de ridicat cu carcasele de protectie ale
motoarelor, cutiilor cu borne, intrerupatoarelor etc. demontate, indepartate sau fixate
necorespunzator.

12
Este interzis a se folosi instalatii electrice cu caracter de provizorat la instalatiile
de ridicat.
Cablurile de comanda ale instalatiei de rididat trebuie sa fie astfel concepute,
dimensionate si amplasate, incat sa asigure deserventului o manevrare usoara si
vizibilitate maxima asupra campului de lucru al instalatiei de ridicat in conditii de
securitate.
Instalatiile de ridicat trebuie sa fie vopsite cu vopsea galben de securitate, cu
urmatoarele precizari:
 se vor vopsi in galben cu dungi oblice negre partile extreme, de exemplu: mufla
carligului, extremitatile grinzilor principale, picioarele macaralei portale;
 instalatia de ridicat trebuie sa aiba inscrisa sarcina maxima admisa, vizibila de
la distanta.
Instalatia de ridicat cu actionare electrica trebuie sa fie prevazuta cu dispozitive
de siguranta, dupa cum urmeaza:
 limitator de sfarsit de cursa pentru mecanismul de ridicat;
 limitator de sfarsit cursa pentru deplasarea instalatiei de ridicat;
 limitator de sarcina sau moment al sarcinii;
 tampoane si opritoare la capetele caii de rulare;
 tampoane la carucior si opritoare la capetele caii;
 blocaj electric al intrerupatorului principal la pozitia controlerelor diferita de
zero;
 dispozitiv de prindere al instalatiei de ridicat pe sine;
 dispozitiv de evitare a mersului oblic (dispozitiv de indicare sau redresare
automata a avansului unui reazem fata de cealalalt, la instalatiile de ridicat cu
deschidere de peste 40 m;
 anemometru;
 curatitor de sine si piese de reazem;
 semnalizare optica de gabarit.
Legatorul de sarcina trebuie sa poarte obligatoriu banderola si casca
de protectie, pe tot timpul cat
deserveste instalatia de ridicat.

Instalatii de ridicat
Proiectarea, fabricarea, montarea, exploatarea si verificarea instalatiilor sub
presiune, de ridicat si de transportat, trebuie sa se faca in conformitate du
prescriptiile tehnice – colectia ISCIR – si normele de SSM aplicabile.
Se interizce utilizarea instalatiilor sub presiune, de ridicat si de transportat, fara
avizul tehnic si verificarea ISCIR. .
Executarea interventiilor la instalatiile sub presiune, de ridicat si transportat
(depanari, reparatii, modificari, racordari etc.) trebuie sa se faca numai de catre
personal calificat, instruit si autorizat in acest scop conform prescriptiilor tehnice –
colectia ISCIR.
Instalatii de ridicat sarcini
Atunci cand un echipament tehnic pentru ridicarea sarcinilor este instalat in
mod permanent, rezistenta si stabilitatea in timpul utilizarii trebuie asigurata tinand
seama, in particular, de sarcinile care se vor ridica si de solicitarile produse in locurile
de suspendare sau de fixare pe structuri.

13
Echipamentele tehnice pentru ridicarea sarcinilor trebuie sa fie marcate vizibil
cu sarcina nominala si atunci cand este necessar, cu sarcina nominala pentru fiecare
configuratie a echipamentului.
Dispozitivele de legare sau de prindere a sarcinii trebuie marcate astfel incat sa
fie posibila identificarea caracteristicilor esentiale pentru utilizarea in conditii de
securitate.
Echipamentul tehnic care n-a fost destinat pentru ridicarea persoanelor dar care
ar putea fi utilizat in acest scop datorita unei posibila confuzii, trebuie marcat in mod
adecvat si vizibil pentru evitarea unei astfel de erori.
Echipamentul tehnic care se instaleaza permanent trebuie instalat astfel incat
sa fie reduse riscurile ca sarcinile:
 sa loveasca angajatii;
 sa se deplaseze periculos sau sa cada liber;
 sa se desprinda neintentionat.
Echipamentul tehnic pentru ridicarea sau deplasarea angajatilor trebuie sa fia
astfel incat:
 sa previna riscul de cadere al habitacului, atunci cand acesta exista, cu
ajutorul unor dispozitive adecvate;
 sa previna riscul de cadere a utilizatorului din habitaclu, atunci cand acesta
exista;
 sa previna riscul de strivire, de prindere sau de lovire a utilizatorului, in
particular, printr-un contact intamplator cu obiecte;
 sa asigure ca persoanele blocate in habitaclu, in eventualitatea unui incident,
nu sunt expuse la pericol si pot fi deblocate.
Daca din motive datorate amplasamentului si inaltimilor diferite, riscurile vizate
mai sus nu pto fi
evitate prin nici o masura de securitate, trebuie instalat un cablu cu coeficient de
siguranta marit.
Cablul mentionat mai sus trebuie verificat in fiecare zi de lucru.
Echipamentul tehnic care este mobil sau care poate fi demontat si care este
destinat pentru ridicarea sarcinilor, trebuie utilizat astfel incat sa fie asigurata
stabilitatea sa in toate conditiile previzibile, tinand seama de natura solului.
Persoanele pot fi ridicate numai prin intermediul echipamentului tehnic si a
accesoriilor prevazute in acest scop.
In mod exceptional, echipamentul tehnic care nu este special destinat pentru
ridicarea persoanelor, poate fi utilizat in acest scop, cu conditia sa fie luate masuri
adecvate pentru asigurarea securitatii si supravegherii permanente.
Atat timp cat pe echipamentul tehnic destinat pentru ridicarea sarcinilor se afla
angajati, trebuie asigurata prezenta permanenta in postul de comanda. Persoanele
ridicate trebuie sa dispuna de mijloace de comunicare fiabile. In eventualitatea
aparitiei unui pericol trebuie sa existe mijloace pentru evacuarea acestora in
siguranta.
Trebuie luate masuri pentru a se asigura ca sub sarcinile suspendate nu sunt
prezenti angajati, cu exceptia cazului in care acest lucru este necesar pentru
realizarea efectiva a sarcinii de munca.
Sarcinile nu trebuie sa fie deplasate pe deasupra locurilor de munca neprotejate
in care angajatii sunt prezenti in mod curent.

14
Daca procesul de munca nu se poate desfasura in alt mod, trebuie stabilite si
aplicate metode si procedee adecvate, atunci cand este cazul.
Dispozitivele de legare sau de prindere pentru ridicarea sarcinilor trebuie alese
in functie de sarcinile care se manipuleaza, de locurile de legare sau de prindere si de
conditiile atmosferice, tinandu-se seama de modul si configuratia legarii. Ansamblul
dispozitivului de legare sau de prindere trebuie marcat vizibil, astfel incat utilizatorii
sa fie avertizati asupra caracteristicilor sale, atunci cand ansamblul nu se demonteaza
dupa utilizare.
Dispozitivele de legare sau de prindere trebuie depozitate astfel incat sa existe
certitudinea ca nu se vor deteriora sau degrada.
Atunci cand doua sau mai multe echipamente tehnice utilizate pentru ridicarea
sarcinilor neghidate sunt instalate sau montate la un loc de munca astfel incat razele
lor de actiune se intersecteaza, trebuie luate masuri adecvate pentru a se preveni
ciocnirea intre sarcini si/sau parti ale echipamentelor tehnice.
Atunci cand se utilizeaza un echipament tehnic mobil pentru ridicarea sarcinilor
neghidate, trebuie luate masuri pentru a se preveni bascularea, rasturnarea sau,
atunci cand este necesar, deplasarea ori alunecarea echipamentului. Trebuie
efectuate verificari pentru a avea cetitudinea ca aceste masuri au fost corect
executate.
Daca operatorul unui echipament tehnic, destinat pentru ridicarea sarcinilor
neghidate, nu poate observa intregul traseu alsarcinii, fie direct, fie prin intermediul
unui echipament auxiliar care furnizeaza informatiile necesare, atunci o persoana
competenta trebuie sa comunice cu operatorul pentru a-l ghida si trebuie luate masuri
organizatorice pentru a se preveni ciocnirile cu sarcin care pot sa pericliteze angajatii.
Procesul de munca trebuie organizat astfel incat atunci cand un legator de
sarcina leaga sau elibereaza sarcina, aceste operatii sa fie efectuate in conditii de
securitate, in particular prin existenta la angajat a comenzilor directe sau indirecte ale
echipamentului tehnic.
Toate operatiile de ridicare trebuie stabilite corect, supravegheate si efectuate
corespunzator pentru a asigura securitatea angajatilor.
In particular, daca o sarcina este ridicata simultan cu doua sau mai multe
echipamente tehnice pentru ridicatrea sarcinilor neghidate, trebuie stabilite si aplicate
metode si procedee care sa asigure o buna coordonare a operatorilor.
Daca echipamentul tehnic destinat pentru ridicarea sarcinilor neghidate nu
poate retine sarcina, in cazul unei defectari totale sau partiale, trebuie luate masuri
adecvate pentru a se evita expunerea angajatilor la orice risc rezultat.
Sarcinile suspendate nu trebuie lasate fara supraveghere in afara cazului in care
patrunderea in zona periculoasa este prevenita iar legarea, prindrea si retinerea
sarcinii confera o securitate deplina.
Utilizarea in aer liber a echipamentelor tehnice destinate pentru ridicarea
sarcinilor neghidate trebuie interzisa atunci cand conditiile meteorologice se
deterioreaza pana la punctul in care se pericliteaza utilizarea in conditii de securitate
a echipamentului, expunandu-se angajatii la riscuri. Se vor lua masuri de protectie
adecvate pentru a preveni orice risc pentru angajati, in particular, pentru a se preveni
rasturnarea echipamentului tehnic.

Extras din HG 1146/2006 privind cerinţele minime de SSM pentru utilizarea în


muncă de către lucrători a echipamentelor de muncă - Anexa 2
15
Cerinţe minime aplicabile echipamentelor de muncă folosite pentru ridicarea
sarcinilor
Dacă echipamentele de muncă folosite pentru ridicarea sarcinilor sunt instalate
în mod permanent, rezistenţa şi stabilitatea acestora în timpul utilizării trebuie să fie
asigurate ţinându-se seama mai ales de sarcinile care se vor ridica şi de solicitările
produse în locurile de suspendare sau de fixare pe structuri.
Maşinile folosite pentru ridicarea sarcinilor trebuie să aibă marcate vizibil
sarcina nominală şi, dacă este cazul, o plăcuţă pe care să fie înscrisă sarcina nominală
pentru fiecare configuraţie a maşinii.
Dispozitivele de prindere pentru ridicarea sarcinilor trebuie să fie marcate de
aşa manieră încât să permită identificarea caracteristicilor esenţiale pentru utilizarea
sigură.
Dacă echipamentul de muncă nu a fost destinat pentru ridicarea lucrătorilor şi
dacă există posibilitatea unei asemenea confuzii, o semnalizare adecvată trebuie să
fie marcată de manieră vizibilă.
Echipamentele de muncă instalate permanent trebuie să fie instalate de aşa
manieră încât să reducă riscul ca sarcinile:
a) să lovească lucrătorii;
b) în mod neintenţionat, să se deplaseze periculos sau să cadă liber; sau
c) să se desprindă neintenţionat.
Dispoziţii de utilizare a echipamentelor de muncă folosite pentru ridicarea
sarcinilor
Echipamentele de muncă demontabile sau mobile folosite la ridicarea sarcinilor
trebuie să fie utilizate de aşa manieră încât să garanteze stabilitatea
echipamentului de muncă pe durata utilizării în toate condiţiile previzibile, luându-se
în considerare natura solului.
Ridicarea lucrătorilor nu este permisă decât cu echipamente de muncă şi
dispozitive prevăzute în acest scop.
Fără a aduce atingere prevederilor art. 6 din Leg. 319/2006, în mod excepţional,
echipamentele neprevăzute pentru ridicarea lucrătorilor pot să fie utilizate în acest
scop, cu condiţia să fie luate măsuri adecvate pentru a asigura securitatea, în
conformitate cu legislaţia şi/sau practicile naţionale care prevăd o supraveghere
corespunzătoare.
În timpul prezenţei lucrătorilor pe echipamentul de muncă folosit pentru
ridicarea sarcinilor, la postul de conducere trebuie să fie asigurată prezenţa
permanentă. Lucrătorii care sunt ridicaţi trebuie să dispună de un mijloc de
comunicare sigur. Trebuie să fie prevăzută evacuarea acestora în caz de pericol.
Doar dacă acest lucru nu este necesar pentru buna desfăşurare a lucrărilor,
trebuie să fie luate măsuri pentru ca lucrătorii să nu fie prezenţi sub sarcinile
suspendate. Este interzisă deplasarea sarcinilor suspendate deasupra locurilor de
muncă neprotejate în care lucrătorii sunt prezenţi în mod curent. În această
eventualitate, dacă buna desfăşurare a lucrărilor nu poate fi asigurată în alt mod,
trebuie să fie elaborate şi aplicate proceduri adecvate.
Dispozitivele de prindere pentru ridicarea sarcinilor trebuie să fie alese în
funcţie de sarcinile care se manipulează, distanţele dintre punctele de prindere ale
acestora, dispozitivele de prindere şi condiţiile atmosferice, ţinându-se seama de
modul şi de configuraţia de legare.

16
Ansamblurile dispozitivelor de prindere pentru rdicarea sarcinilor trebuie să fie
marcate vizibil pentru a permite utilizatorului să le cunoască caracteristicile, atunci
când acestea nu sunt demontate după utilizare.
Dispozitivele de prindere pentru ridicarea sarcinilor trebuie să fie depozitate de
aşa manieră încât să se garanteze că acestea nu se vor deteriora sau degrada.

Extras din HG 1146/2006 privind cerinţele minime de SSM pentru


utilizarea în muncă de către lucrători a echipamentelor de muncă – Anexa 2
Echipamente de muncă folosite la ridicarea sarcinilor neghidate
Dacă două sau mai multe echipamente de muncă folosite pentru ridicarea
sarcinilor neghidate sunt instalate sau montate la un loc de muncă astfel încât
câmpul lor de acţiune se intersectează, trebuie să fie luate măsuri adecvate pentru a
se preveni ciocnirea între sarcini şi/sau între elemente ale echipamentelor de muncă.
În timpul utilizării unui echipament de muncă mobil folosit pentru ridicarea
sarcinilor neghidate trebuie să fie luate mpsuri adecvate pentru a se preveni
bascularea, răsturnarea şi, dacă este cazul, deplasarea şi alunecarea acestuia. Trebuie
să fie verificată executarea corespunzătoare a acestor măsuri.
Dacă operatorul unui echipament de muncă folosit la ridicarea sarcinilor
neghidate nu poate observa întregul traseu al sarcinii nici direct, nici prin intermediul
unor dispozitive auxiliare care furnizează informaţiile necesare, atunci o persoană
competentă trebuie să fie desemnată să comunice cu operatorul pentru a-l ghida şi
trebuie să fie luate măsuri organizatorice pentru a se evita ciocnirile sarcinilor
susceptibile să pună în pericol lucrătorii.
Lucrările trebuie să fie organizate de aşa manieră încât atunci când lucrătorul
agaţă sau desprinde o sarcină cu mâna, aceste operaţii să poată fi efectuate în
condiţii de securitate deplină, în special prin păstrarea de către acest lucrător a
comenzilor directe sau indirecte ale echipamentului.
Toate operaţiunile de ridicare trebuie să fie planificate corect, supravegheate de
o manieră adecvată şi efectuate astfel încât să protejeze securitatea lucrătorilor. În
special, dacă o sarcină trebuie să fie ridicată simultan de două sau mai multe
echipamente de muncă folosite la ridicarea sarcinilor neghidate, trebuie să fie
stabilită şi aplicată o procedură pentru a se asigura buna coordonare a operatorilor.
Dacă echipamentele de muncă folosite pentru ridicarea sarcinilor neghidate nu
pot reţine sarcinile în cazul unei defectări parţiale sau totale a sistemului de
alimentare cu energie, trebuie să fie luate măsuri adecvate pentru a se evita
expunerea lucrătorilor la riscurile corespunzătoare.
Sarcinile suspendate nu trebuie lăsate fără supraveghere, cu excepţia cazului în
care accesul în zona periculoasă este împiedicat şi dacă sarcina a fost agăţată şi este
menţinută în condiţii de securitate deplină.
Utilizarea în aer liber a echipamentelor de muncă folosite pentru ridicarea
sarcinilor neghidate trebuie interzisă atunci când condiţiile meteorologice se
deteriorează până la punctul în care se periclitează utilizarea în condiţii de securitate
a acestora, expunând astfel lucrătorii la riscuri. Pentru a se evita riscurile pentru
lucrători trebuie să fie luate măsuri adecvate de protecţie, destinate în special
împiedicării răsturnării echipamentului de muncă.

Instalaţii de ridicat

17
Toate instalaţiile de ridicat şi accesoriile acestora, inclusiv, elementele
componente şi elementele de fixare, de ancorare şi de sprijin, trebuie să fie:
◊ bine piroiectate şi construite şi să aibă o rezistenţă suficientă pentru utilizarea
căreia îi sunt destinate;
◊ corect instalate şi utilizate;
◊ întreţinute în stare bună de funcţionare;
◊ verificate şi supuse încercărilor şi controalelor periodice, conform dispoziţiilor
legale în vigoare;
◊ manevrate de către lucrători calificaţi care au pregătirea corespunzătoare.
Toate instalaţiile de ridicat şi toate accesoriile de ridicare trebuie să aibă
marcată în mod vizibil valoarea sarcinii maxime.
Instalaţiile de ridicat, precum şi accesoriile lor nu pot fi utilizate în alte scopuri
decât cele pentru care sunt destinate.
Extras din HG 300/2006 privind cerinţele minime de SSM pentru
şantierele temporare sau mobile, Anexa 4, partea B, Secţiunea a 2-a.

Legator de sarcina - persoana instruita si autorizata sa efectueze legarea si


fixarea sarcinilor care urmeaza sa fie ridicate cu ajutorul macaralei.
Instruire si autorizare legator de sarcina (conform PT CR 8-2009)

18
Personalul auxiliar de deservire a instalatiilor de ridicat (legatori de sarcina la macarale)
este instruit anual de catre operatorul RSVTI al detinatorului/utilizatorului instalatiei
de ridicat.
Instruirile anuale se desfasoara pe baza programelor in functie de tipul instalatiei
de ridicat deservite.
Instruirea anuala se finalizeaza cu sustinerea unui examen pentru verificarea
cunostintelor profesionale si a deprinderilor practice.
Pentru a putea participa la examinarea in urma instruirii anuale, candidatii trebuie
sa prezinte fisa de aptitudini de medicina muncii cu mentiunea "Apt pentru prestarea
ocupatiei de legator de sarcina" sau un document echivalent emis de autoritatea
competenta in domeniu dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau stat semnatar
al Acordului privind Spatiul Economic European.
Rezultatele examinarii sunt consemnate intr-un proces-verbal de examinare
periodica intocmit de catre operatorul RSVTI.
Pe baza datelor din procesul-verbal de examinare periodica, participantilor
declarati "admisi" le sunt eliberate adeverinte.
Adeverinta este valabila timp de 1 (un) an, numai pentru deservirea instalatiilor
de ridicat pentru care personalul a fost instruit.
Evidenta adeverintelor eliberate este tinuta de operatorul RSVTI.
Personalul care nu se prezinta la examinarile anuale sau care obtine rezultate
necorespunzatoare, nu poate deservi instalatia de ridicat.
Personalul de deservire instruit conform prevederilor prezentei prescriptii tehnice,
este obligat sa poarte adeverinta permanent la locul de munca.

INSTRUCŢIUNI INTERNE DE SECURITATE A MUNCII PENTRU ACTIVITATEA DE


LEGATOR DE SARCINĂ
Lucrătorii care efectuează activităţi de legători de sarcină, vor fi repartizaţi la
posturile de lucru în baza aptitudinii medicale obligatorii prevăzute de
reglementările în vigoare ale Ministerului Sănătăţii.
De asemenea este obligatoriu să fie apt pentru lucru la înălţime.
Instruirea lucrătorilor se face în conformitate cu Graficul şi Tematica de
instruire pe anul în curs, aprobate de conducerea AFER.
Angajaţii vor desfăşura activitatea în aşa fel încât să nu expună la pericole de
accidentare sau îmbolnăvire profesională, persoana proprie sau alţi angajaţi.
În acest scop angajaţii au următoarele obligaţii:
- să-şi însuşească şi să respecte normele şi instrucţiunile de protecţie a muncii şi
măsurile de aplicare a acestora;
- să utilizeze corect echipamentele tehnice şi celelalte mijloace de producţie;
- să nu procedeze la deconectarea, schimbarea sau mutarea arbitrară a
dispozitivelor de securitate ale echipamentelor tehnice şi ale clădirilor, precum şi să
utilizeze corect aceste dispozitive;
- să aducă la cunoştinţa conducătorului locului de muncă orice defecţiune sau
altă situaţie care constituie un pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională;
- să aducă la cunoştinţa conducătorului locului de muncă în cel mai scurt timp
posibil accidentele de muncă survenite de persoana proprie sau de alţi angajaţi;
- să oprească lucrul la apariţia unui pericol iminent de producere a unui accident
şi să informeze de îndată conducătorul locului de muncă;

19
- să refuze întemeiat executarea unei sarcini de muncă dacă aceasta ar pune în
pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională persoana sa sau a celorlalţi
participanţi la procesul de producţie;
- să utilizeze echipamentul individual de protecţie din dotare, corespunzător
scopului pentru care a fost acordat;
- să coopereze cu angajatorul şi/sau cu angajaţii cu atribuţii specifice în
domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, atâta timp cât este necesar, pentru a da
angajatorului posibilitatea să se asigure că toate condiţiile de munca sunt
corespunzătoare şi nu prezintă riscuri pentru securitate şi sănătate la locul sau de
muncă;
- să coopereze cu angajatorul şi/sau cu angajaţii cu atribuţii specifice în
domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, atâta timp cât este necesar, pentru
realizarea oricărei sarcini sau cerinţe impuse de autoritatea competentă pentru
prevenirea accidentelor şi bolilor profesionale;
- să dea relaţii din proprie iniţiativă sau la solicitarea organelor de control si de
cercetare în domeniul protecţiei muncii.
Cand se executa operatiuni cu instalatii de ridicat, se vor respecta cu strictete
reglementarile
impuse de ISCIR, referitoare la conditiile de autorizare si admitere la lucru, a
persoanelor care pot executa aceste lucrari deosebite.
Legatorul de sarcina care lucreaza impreuna cu persoana autorizata a exploata
instalatia de
ridicat (macara pivotanta), va fi numit prin decizie scrisa, de catre unitatea careia ii
apartine si
instruit pe linie de SSM.
Macaragiul impreuna cu legatorul de sarcina trebuie sa cunoasca si sa aplice
“codul de semnale”, in legatura cu modul de legare si deplasare a sarcinilor ridicate
sau caborate, in vederea eliminarii oricaror confuzii, in timpul manevrelor cu instalatia
de ridicat.
Sarcinile vor fi legate numai cu ajutorul cablurilor din otel sau chingi din
material special destinat acestui scop, fiind in stare buna (sa nu fie slabite, inadite,
uzate, neverificate etc.). Prinderea sarcinii se va face din puncte rezistente, intr-un
echilibru perfect. In caz de dezechilibru, legatorul de sarcina va da comanda de lasare
imediata, pe sol, a sarcinii, cautandu-se din nou centrul de greutate.
Se interzice utilizarea dispozitivelor si a cablurilor de legare si ridicare a
sarcinilor, subdimensionate sau neverificate. Se vor alege cabluri si dispozitive de
ridicat, in raport cu sarcinile ce urmeaza a fi manipulate.
Se interzice utilizarea cablurilor de legare si ridicare a sarcinilor, in cazul in care
unul din toroane este rupt, daca apar uzuri puternice sau rugina (cel mult 40% uzura
pe lungimea unui pas). Starea cablurilor folosite se va verifica periodic, tinandu-se o
evidenta a acestor verificari.
Comenzile de ridicare si purtare a sarcinilor se vor da numai cand in zona de
lucru nu se gasesc oameni, acestia fiind avertizati si evacuati din raza de actiune a
instalatiei de ridicat. In acelasi scop, se vor planta tablite avertizoare specifice.
Se interzice darea semnalelor de ridicare a sarcinilor, in cazul in care legaturile
prin cabluri nu sunt corect facute, precum si in cazul in care legaturile nu sunt blocate
in carligul de sarcina, cu ajutorul sigurantelor speciale destinate acestui scop.
Se interzice darea comenzilor de ridicare a sarcinilor mai mari decat
20
capacitatea maxima admisa de catre cartea tehnica a instalatiei de ridicat.
In cazul ridicarii sarcinilor grele, se va face, in prealabil, o ridicare de proba cu
sarcina in cauza, la o inaltime de 100 mm de sol. Daca se constata ca nu apar
nereguli, abia apoi se va trece la ridicarea si manipularea propriu – zisa a sarcinilor.
Se interzice legarea si ridicarea sarcinilor din pozitie oblica, nefixate sau
echilibrate necorespunzator. Se interzice de asemenea, legarea si tararea incarcaturii
cu ajutorul carligului mecanismului de ridicat, precum si desprinderea de pe teren cu
ajutorul instalatiei de ridicat, a unor obiecte ancorate sau plantate.
Se interzice cu desavarsire, urcarea persoanelor pe sarcina ce se manipuleaza,
in scopul echilibrarii sarcinii prinse in carligul instalatiei de ridicat. Obiectele lungi, vor
fi legate in cel putin doua puncte, pentru a evita balansarea lor.
Situatiile periculoase aparute in modul de legare al sarcinilor, precum si in
exploatarea instalatiei de ridicat, vor fi aduse imediat la cunostinta conducatorului
locului de munca, in scopul luarii masurilor de remediere, ce se impun.

Instructiune de exploatare, verificare si întretinere a gafelor (clesti) pentru


manipulat table groasa
Instrucțiuni de exploatare.
Întotdeauna se pregateste operațiunea de ridicare cu atenție înainte de
a se executa
operațiunea de ridicare;
Elementele de legare a sarcinilor se aseaza în asa fel pe sarcina, ca alunecarea
acestora
în timpul ridicarii si transportului sarcinii sa fie exclusa.
Ridicarea sarcini cu gafele se va executa fara smucituri;
Dupa stivuirea marfurilor în nave, trailere sau la teren (atunci când se
descarca de pe vagoane), este interzisa lovirea gafelor.
Dupa stivuirea cotadelor de tabla, gafa se aseaza pe tabla, apoi macaragiul, la
comand
legatorului de sarcina ridica ansamblul de gafe.
Este interzisa utilizarea gafelor la sarcini mai mari decât cele marcate pe gafe;
Este interzisa folosirea gafelor pentru ridicarea sarcinilor cu aderența la sol;
Este interzisa lasarea si pastrarea sarcinilor în stare ridicata pe
elementele de legare sarcinilor.
Instrucțiuni de întreținere.
Depozitarea gafelor se face în locuri uscate;
Transportul la si de la zona de încarcare/descarcare se face mecanizat, utilizând
mijloace de
transport curate si care nu afecteaza starea tehnica si aspectuala a gafelor;
Gafele se vor feri de contactul cu agenți corozivi;
Este interzis transportul gafelor si a elementelor de legatura prin târâre pe sol;
Gresarea rolei de prindere a gafei.
Criterii de scoatere din uz ale elementelor de legare a sarcinilor.
Uzuri pronunțate pe suprafața elementelor de legare a sarcinilor,
provenite din exploatare normal.
La alungirea permanenta mai mare de 10% a elementelor de legarea sarcinilor.
În cazul comportarii necorespunzatoare la proba de casa.
21
Instructiune de exploatare, verificare si întretinere a clestilor orizontali
PROTECȚIA MUNCII - EVITAȚI SITUAȚIILE PERICULOASE PENTRU VIAȚA U
MANA
Nu lucrați niciodata cu clestele de ridicare netestat sau neaprobat.
Mențineți tot timpul o distanța sigura când ridicați si nu stați niciodata sub sarci
na.
Nu folosiți clestele daca este deteriorat;
Daca aveți dubii contactați firma de la care ați cumparat produsul.
Nu ridicați niciodata mai mult de o placa sau un pachet.
Nu ridicați niciodata o placa cu greutatea mai mare decât cea admisa
(W.W.L.), care este indicata pe clema si în Certificatul de testare.
Nu ridicați niciodata o placa mai subțire sau mai groasa decât
deschiderea falcii, asa
cum este ea menționata pe cleste si în Certificatul de testare.
Daca folosiți mai multe clesti de ridicare în acelasi timp prevedeți-le cu lanțuri s
au cablu de lungime suficienta, pentru a va asigura ca unghiul dintre lanțuri
sau cabluri nu este mai mare de 60º.
Daca folosiți simultan mai multe clesti pe fiecare parte a placii de
tabla, folosiți o bara de egalizare si cabluri sau lanțuri de lungime suficienta
pentru a va asigura ca ocheții de pe clesti nu sunt supusi unor forțe laterale.
Nu asezați clestele pe suprafețele în panta sau conice ale placii sau
structurii care trebuie ridicata.
Curațați orice grasime, ulei, murdarie, coroziune sau bavuri de pe placa
de ridicat, in punctul unde se aplica clema.
Clesti se vor foolosi numai în condiții atmosferice normale.
ELEMENTE DE SIGURANȚA
Asigurați-va ca ochetul sau furca clemei nu sunt supuse la forțe laterale.
Orice folosire necorespunzatoare a clestelui si/sau neconformarea cu
instructiunile de lucru si de SSM poate pune in pericol sanatatea si viata operatorului
si/sau a celor din preajma.
Instructiune de exploatare, verificare si întretinere a clestilor verticali
PROTECȚIA MUNCII
Nu lucrați niciodata cu o cleștele de ridicare netestata sau neaprobata
Mențineți tot timpul o distanța sigura când ridicați si nu stați niciodata sub sarci
na
Nu folosiți clestele daca este deteriorat.
Nu ridicați niciodata mai mult de o placa
Nu ridicați niciodata o placa cu greutatea mai mare decât cea
admisa(w.w.l.), care este indicata pe clema si în Certificatul de testare
Nu ridicați niciodata o placa mai subțire sau mai groasa decât
deschiderea falcii, asa cum este ea menționata pe cleste si în Certificatul de testare
Aveți grija când ridicați dintr-o alta poziție decât cea vertical
a. Sarcina de lucru admisibila poate fi considerabil mai mica în aceste situații
Daca folosiți mai multe clesti de ridicare în acelasi timp prevedeți-le cu lanțuri s
au cablu de

22
lungime suficienta, pentru a asigura ca unghiul dintre lanțuri sau cabluri nu
este mai mare de 600 mm
Daca folosiți simultan mai multe clesti pe fiecare parte a placii de tabla,
folosiți o bara de egalizare si cabluri sau lanțuri de lungime suficienta pentru a
asigura ca ocheții de pe clesti nu sunt supusi unor forțe laterale
Nu asezați clestele pe suprafețele în panta sau conice ale placii sau
structurii care trebuieridicata
Curațați orice grasime, ulei, murdarie, coroziune sau bavuri de pe placa
de ridicat, inpunctul unde se aplica clema
Clești se vor folosi numai în condiții atmosferice normale.
ELEMENTE DE SIGURANȚA
Asigurați-va ca ochetul sau furca clemei nu sunt supuse la forțe laterale
O cadere libera sau rotire necontrolata la cârligul macaralei poate cauza avarier
ea clestelui.
Daca acest lucru se întâmpla verificați daca clestele mai este în stare buna de f
uncționare
Clestele de ridicare nu trebuie folosite pentru crearea de legaturi permanente
Clestii trebuiesc întreținuți la un interval regulat – cel puțin o data pe
luna
Nu modificați clestele prin sudura , polizare, etc. deoarece aceasta poate avea
efect advers
în ceea ce priveste funcționarea si siguranța clestelui
Orice folosire necorespunzatoare a clestelui si/sau neconformarea cu
instrucțiunile de
lucru si de protecție a muncii poate pune în pericol sanatatea si viața
operatorului si/sau a
celor din preajma.

23
CUM SA FOLOSIM CORECT CLESTELE DE RIDICARE VERTICALA

24
Prevenirea accidentelor în timpul operațiilor de manipulare mecanizat
Manipularea elementelor prefabricate sau a materialelor este adeseori
realizata în condiții precare. Ca urmare, lucratorii sunt expusi unor riscuri:
□ Instalația de ridicat se prabuseste sau se dezechilibreaza
□ Incarcatura se dezechilibreaza
Masuri pentru eliminarea riscurilor:
Verificarea echipamentul inaintea operatiilor de ridicare. Cablurile de legare,
carligele si penele, folosite la fixarea încarcaturii de masina de ridicat, trebuie
sa fie în buna stare pentru
a asigura securitatea operațiilor de manipulare mecanizata.
Un cablu de legare în stare buna de lucru trebuie sa fie atasat de
lanțul principal si co nsolidat cu o protecție de metal in punctul în care este atasat.
Un cârlig trebuie sa aiba o clama de siguranța si lucratorul trebuie sa se
asigure ca
încarcatura este corect atasata.
Penele pentru protecția cablului de legare trebuie sa fie corect poziționate
de catre
lucrator atunci când încarcatura este posibil sa aiba margini taioase.
Reguli pentru legarea sarcinilor în macara si dirijarea manevrarii
Se vor purta manusi de protecție
Se vor stabili semne de mânii clare între toți cei care lucreaza la manipulare.
Se verifica la defecte toaate piesele care ar putea influența capacitatea
portanta, cum ar fi:
defecte vizibile, deformații, fisuri. Piesele deteriorate se elimina.
Se folosesc numai cârlige cu siguranțe, pentru ca sarcina sa nu se poata desfac
e accidental.
Sarcina se prinde numai în punctele prevazute, nu are voie sa se desfaca sau sa
cada
Sarcinile lungi se prind în mai multe locuri
Se vor folosii piese de protecție a muchiilor (lemn, guma, material plastic)
Unghiul format de cablurile sau lanțurile de legare fața de orizontala nu are voie
sa fie mai
mare de 60°
Cablurile sau lanturile de prindere trebuie sa aiba ambele parti de aceeasi
lungime.
Lanțurile si cablurile de agațare nu vor fi lasate la întâmplare, ci se va atârna sa
u se vor
depozita undeva pentru a se evita agațarea.
Legatorul de sarcina va pastra permanent contactul vizual cu macaragiul
Dupa agațarea sarcinii, când totul este în ordine, atunci:
1. Se iau mâinile
2. Se îndeparteaza de sarcina la o distanța sigura
3.
Se da semnul liber de catre legatorul de sarcina la macaragiu sau la persoane care
dirijeaza operația
25
4. Se menține sarcina în câmpul vizual
5. Se avertizeaza persoanele care se afla în câmpul vizual
6. Sarcina se ridica numai pe verticala
7.
Sarcina se aseaza astfel încât sa nu se poata rasturna sau deplasa prin alunecare
8. Legatura se desface abia când materialul este asigurat împotriva
rasturnarii sau a
deplasarii prin alunecare

Instrucțiuni de securitate a muncii pentru legatorii de sarcina


1. Când se executa operațiuni cu instalații de ridicat, se vor respecta cu
strictețe
reglementarile impuse de ISCIR, referitoare la condițiile de autorizare si admitere la lu
cru, a
persoanelor care pot executa aceste lucrari deosebite, precum si Instrucțiunile
de lucru ale
producatorului si proiectantului rezultate din documentația tehnica a cablurilor,
lanțurilor,
funiilor, benzilor, cârligelor si elementelor de legare si prindere a sarcinii.

2.
Legatorul de sarcina care lucreaza împreuna cu persoana autorizata a exploata instala
tia
de ridicat (macara pivotanta), va fi numit prin decizie scrisa, de catre unitatea careia îi
apartine
si instruit pe linie de SSM.
3. Macaragiul împreuna cu legatorul de sarcina trebuie sa cunoasca si sa
aplice “codul de semnale”, în legatura cu modul de legare si deplasare a
sarcinilor ridicate sau coborâte,
în vederea eliminarii oricaror confuzii, în timpul manevrelor cu instalația de ridicat.
4. Sarcinile vor fi legate numai cu ajutorul cablurilor din oțel sau chingi
din material special destinat acestui scop, fiind în stare buna (sa nu fie
slabite, înnadite, uzate, neverificate
etc.). Prinderea sarcinii se va face din puncte rezistente, într-un echilibru
perfect. In caz de
dezechilibru, legatorul de sarcina va da comanda de lasare imediata, pe sol, a
sarcinii,
cautându-se din nou centrul de greutate.
5. Se interzice utilizarea dispozitivelor si a cablurilor de legare si ridicare a
sarcinilor,
subdimensionate sau neverificate. Se vor alege cabluri si dispozitive de ridicat,
în raport cu
sarcinile ce urmeaza a fi manipulate.
6. Se interzice utilizarea cablurilor de legare si ridicare a sarcinilor, în
cazul în care unul din toroane este rupt, daca apar uzuri puternice sau rugina
(cel mult 40% uzura pe lungimea unui pas). Starea cablurilor folosite se va
verifica periodic, ținându-se o evidența a acestor verificari.
26
7. Comenzile de ridicare si purtare a sarcinilor se vor da numai când în
zona de lucru nu
se gasesc oameni, acestia fiind avertizați si evacuați din raza de acțiune a instalației d
e ridicat.
In acelasi scop, se vor planta tablițe avertizoare specifice.
8. Se interzice darea semnalelor de ridicare a sarcinilor, în cazul în care
legaturile prin cabluri nu sunt corect facute, precum si în cazul în care
legaturile nu sunt blocate în cârligul
de sarcina, cu ajutorul siguranțelor speciale destinate acestui scop.
9. Se interzice darea comenzilor de ridicare a sarcinilor mai mari decât
capacitatea maxima admisa de catre cartea tehnica a instalației de ridicat.
10. In cazul ridicarii sarcinilor grele, se va face, în prealabil, o ridicare de
proba cu sarcina
în cauza, la o înalțime de 100 mm de sol. Daca se constata ca nu apar nereguli, abia a
poi
se va trece la ridicarea si manipularea propriu – zisa a sarcinilor.
11. Se interzice legarea si ridicarea sarcinilor din poziție oblica, nefixate
sau echilibrate necorespunzator. Se interzice de asemenea, legarea si
tararea încarcaturii cu ajutorul
cârligului mecanismului de ridicat, precum si desprinderea de pe teren cu
ajutorul
instalației de ridicat, a unor obiecte ancorate sau plantate.
12. Se interzice cu desavârsire, urcarea persoanelor pe sarcina ce se
manipuleaza, în scopul echilibrarii sarcinii prinse în cârligul instalației de ridicat.
Obiectele lungi, vor fi legate în
cel putin doua puncte, pentru a evita balansarea lor.
13. Situațiile periculoase aparute în modul de legare al sarcinilor,
precum si în
exploatarea instalației de ridicat, vor fi aduse imediat la cunostința conducatorului loc
ului de munca , în scopul luarii masurilor de remediere, ce se impun.
Legatorii de sarcina trebuie sa fie dotați cu echipamentul de protecție
prevazut în
normativele în vigoare (palmare, casca de protecție, centura de siguranța etc.).
De asemenea,
vor purta semne distinctive pentru a putea fi recunoscuți de catre macaragiu.
EIP
 Casca de protectie;
 Antifoane - obligatorii la zgomot peste 85 dB(A)
Exemplu:
- compresor 85 ‐ 85 dB(A)
- bormașină percutante 90 ‐100 dB(A)
- fierăstrău circular 95 – 105 dB(A)
- ciocan pneumatic 95 – 115 dB(A)

Comunicarea verbală este posibilă şi dacă se poartă căştile de protecție a


auzului.
 Manusi de protectie;
27
 Imbracaminte de protectie pentru iarna si intemperii.
 Centura de siguranță
Caracteristici:
◊ in acord cu EN 358
◊ aprobat CE: conform CE 0320
◊ prezintă 2 puncte de prindere;
◊ protecție spate moale de 100 mm pentru suport si confort optim;
◊ centura de prindere de 25mm;
◊ curea din poliester de 45mm cu muchii fine;
◊ tesătură impermeabilă;
◊ complet ajustabil pentru a se potrivi aproape oricărei mărimi;

28
Norme de sănătatea şi securitatea muncii - Măsuri pentru evitarea
accidentelor
Pentru evitarea accidentelor de muncă, lucrătorul de sarcină trebuie să ia
următoarele
măsuri:
􀃞 să vină la serviciu odihnit, sănătos şi fără să fi consumat băuturi alcoolice;
􀃞 va menține ordinea şi curățenia la locul de muncă;
nu va permite circulația şi staționarea persoanelor în spațiul de lucru;
􀃞 sculele şi dispozitivele de lucru vor fi în perfectă stare;
􀃞 nu va fuma în locuri nepermise şi nu va consuma băuturi alcoolice;
􀃞 la intervale de 2 ani, va face vizita medicală;
􀃞 în timpul verificărilor nu se vor face nici un fel de lucrări la cazane;
􀃞 în timpul activităților de manipulare va monta plăci avertizoare cu textul:
"Pericol de
accident– Se lucrează", etc.

29
30
31
32
PT R 1-2010 ANEXA 5 - Cod de semnalizare

33
34
35