Sunteți pe pagina 1din 9

Avizat director,

LICEUL TEORETIC “CARMEN SYLVA”


Disciplina: Tehnologia Informaţiei şi a Comunicaţiilor
Profesor: CIOCIIA MARIA
Clasa a IX-a C 1 oră / săptămână
Programa aprobată cu O.M. Nr.5099/09.09.2009
Filiera tehnologică, toate profilurile şi specializările Avizat şef de catedră,

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
An școlar 2019-2020

1
PLANIFICARE CALENDARISTICĂ

Unitatea de Competenţe Nr. de


Conţinuturi Săptămâna Observaţii
învăţare specifice ore
 Unitatea centrală
 Dispozitive de intrare
 Dispozitive de ieşire
 Memorii
1.1.  Conceptul de sistem de operare
 Tipuri de software
1.2.  Rolul şi funcţiile componentelor unui calculator personal
 Tipuri de reţele (LAN, MAN, WAN, Internet)
1.3.  Partajare resurse, comunicaţii în reţea
Calculatoare  Drepturi de acces
şi reţele de 1.4.  Viruşi informatici şi antiviruşi 2 S1 – S2
calculatoare  Ergonomia postului de lucru
1.5.  Măsuri de sănătate şi siguranţă în utilizarea calculatorului
 Afecţiuni provocate de un mediu de lucru inadecvat
1.6.  Legislaţia referitoare la drepturile de autor privind produsele software
 Aspecte economice ale nerespectării legislaţiei (pentru producător, pentru
utilizator)
Evaluare sumativă

Sistemul de 2.1.  Pornirea/oprirea corectă/repornirea calculatorului 2 S3 – S4


operare  Vizualizarea informaţiilor referitoare la resursele hardware şi software ale
Windows 2.2. calculatorului (versiune sistem de operare, tipul procesorului, memorie
instalată, etc.)
2.3.  Desktop: data şi ora, volumul, opţiuni desktop de afişare (de exemplu:
opţiuni pentru fundal, screen saver, diverse opţiuni de setare)
2
Unitatea de Competenţe Nr. de
Conţinuturi Săptămâna Observaţii
învăţare specifice ore
 Pictograme
 Ferestre: descriere, operaţii cu ferestre
 Disc logic, director, fişier: identificare, proprietăţi, vizualizare conţinut
2.4.  Operaţii cu directoare şi fişiere: creare, copiere, mutare, ştergere, căutare,
redenumire, realizarea unei copii de siguranţă pe dischetă, pe CD, sau pe
un alt suport extern, vizualizarea conţinutului, determinarea dimensiunii
 Schimbarea discului de lucru curent
 Schimbarea directorului de lucru curent
Evaluare sumativă
 Notepad
2.5.  Paint
 Calculator
Accesorii ale
2.6.  Imprimantă
sistemului de
operare  Instalarea în sistem a unei imprimante 2 S5 – S6
2.7.  Sugestii: realizarea unei felicitări, realizarea unei diplome, editarea unui
Windows
afiş sau a unei foi publicitare
 Organizarea aplicaţiilor realizate într-o structură de directoare proprie
Evaluare sumativă
Operaţii de 2.8.  Descrierea diverselor tipuri de tastaturi 5 S7 – S11
bază cu  Funcţiile tastelor. Taste speciale Windows. Deplasarea cursorului şi click-
procesorul de 2.9. uri obţinute cu tastatura
text  Lansarea unei aplicaţii de procesare de text
Microsoft 2.10.  Deschiderea unui document existent – modificarea şi salvarea lui
Word  Crearea unui document nou
2.11.  Închiderea unui document
 Utilizarea „Ajutor”- ului
2.15.
 Închiderea aplicaţiei de procesare de text
 Iniţializarea paginii de lucru
 Introducerea informaţiilor în text, funcţia „Anulare”
 Selectarea informaţiilor – caracter, cuvânt, paragraf, întregul document
 Copierea, mutarea, ştergerea - folosirea comenzilor „Copiere”, „Lipire”,
3
Unitatea de Competenţe Nr. de
Conţinuturi Săptămâna Observaţii
învăţare specifice ore
„Decupare”
 Căutarea şi înlocuirea – utilizarea comenzilor „Găsire” şi „Înlocuire”
 Schimbarea dimensiunii şi tipului caracterelor
 Folosirea stilului: bold (caractere aldine), italice (caractere cursive) şi
subliniere.

 Marcare vizuală (neprintabil) paragraf, text

 Utilizarea culorilor în text

 Alinierea textului în cadrul documentului


 Spaţierea rândurilor
 Copierea formatului unui text selectat
 Folosirea şi setarea tabulatorilor: aliniere stânga, dreapta, centru, pe
punctul zecimal, poziţionarea tabulatorilor
Evaluare sumativă
 Folosirea listelor (numerotare, marcatori)
 Utilizarea instrumentelor de pe bara de desenare
2.11.
Organizarea  Inserarea şi formatarea tabelelor într-un document, operaţii în tabele
2.12.
textelor şi a  Inserarea şi formatarea graficelor şi imaginilor 4 S12 – S15
2.15.
tabelelor  Importarea obiectelor, tabelelor, graficelor, fişierelor
 Inserarea bordurilor de pagină (culoare, lăţime, model, etc.)
Evaluare sumativă

4
Unitatea de Competenţe Nr. de
Conţinuturi Săptămâna Observaţii
învăţare specifice ore
 Stiluri şi paginare – aplicarea stilurilor existente unui document,
numerotarea paginilor
 Antet şi subsol, introducerea datei, autorului, numărului paginii
2.13.  Nota de subsol sau de sfârşit de text
Operaţii
 Trecerea în revistă a documentului – examinare înaintea imprimării
avansate cu
2.14.  Folosirea opţiunilor de bază pentru tipărire – fereastra Imprimare
procesorul de
 Tipărirea documentului utilizând una dintre imprimantele instalate sau 2 S16 – S17
text
2.15. într-un fişier
Microsoft
Word  Sugestii: întocmirea unei cereri, realizarea unei diplome complexe,
realizarea unei pagini pentru fax, realizarea unui raport, realizarea unei
scrisori oficiale, întocmirea unui referat la o disciplină studiată
 Organizarea aplicaţiilor realizate într-o structură de directoare proprie
Evaluare sumativă
Structura 3.1.  Istoria Internetului 4 S18 – S21
reţelei  Protocolul de transmisie TCP/IP;
Internet 3.2.  Browser- protocolul http
 WWW (World Wide Web);
3.3.  E-mail;
 Chat;
3.4.  FTP
 Tipuri de comunicaţii;
 Modemul; Calculatorul
 Browser; Provider;
 Configurarea sistemului de operare pentru stabilirea legăturii cu un
provider
 Adresarea de Internet – adrese de pagini;
 Adrese de e-mail
 Browsere (elemente generale de interfaţă şi utilizarea acestora)
5
Unitatea de Competenţe Nr. de
Conţinuturi Săptămâna Observaţii
învăţare specifice ore
Evaluare sumativă
 Motoare de căutare
 Programe de poştă: Outlook Express, Netscape Messenger
3.5.  Citirea, întocmirea, trimiterea, redirecţionarea unui mesaj
 Folosirea facilităţii „ataşare fişiere”
3.6.  Folosirea agendei de adrese
 Administrarea e-mail-urilor (directoare, filtre)
3.7.  Căutarea adreselor de e-mail
Comunicarea
 Apărarea împotriva viruşilor 4 S22 – S25
prin Internet
3.8.  Firewall
 Adresarea politicoasă
3.9.  Respectarea legislaţiei privind folosirea facilităţilor oferite de internet
 Sugestii: căutarea şi extragerea unor informaţii pentru una dintre
disciplinele studiate folosind motoarele de căutare; utilizarea acestora
într-un referat
Evaluare sumativă
 Lansarea editorului HTML
 Interfaţa editorului
3.10.  Inserarea şi formatarea unui text: corp de literă, mărime, stil, culoare –
Elemente ale obţinerea culorii – legătura cu aplicaţia Paint (Edit colors) şi cu aplicaţia
limbajului 3.11. Calculator (Dec-Hex) 4 S26– S29
HTML  Inserarea unei imagini – modificarea proprietăţilor imaginii: poziţionare,
dimensiuni, încadrare în text
 Formatarea unui fundal sau a unei teme
Evaluare sumativă
Realizarea 3.12.  Folosirea instrumentelor Copiere, Decupare, Lipire pentru a copia text, S30
paginilor imagine SCOALA
Web 3.13.  Realizarea unei legături pe un text ALTFEL
 Realizarea unei legături pe o imagine
3.14.  Maparea unei imagini
 Inserarea unui tabel
6
Unitatea de Competenţe Nr. de
Conţinuturi Săptămâna Observaţii
învăţare specifice ore
 Formatarea tabelului
3.15.  Sugestii: întocmirea unei pagini WEB personale, realizarea paginii clasei
utilizând paginile personale
 Modalităţi de depozitare a paginilor 4 S31 – S34
Evaluare sumativă

7
Competenţe specifice

8
3.13. Enumerarea şi aplicarea
1.1. Identificarea componentelor 2.8. Cunoaşterea tastaturii ca dispozitiv modalităţilor de a realiza o
hardware şi software ale unui de introducere a datelor şi în special 3.1. Definirea noţiunilor legate de hiperlegătură
calculator personal de editare. Funcţiile mouse-ului „arhitectura” Internetului
1.2. Descrierea funcţionării unui 3.2. Enumerarea serviciilor oferite în 3.14. Utilizarea tabelelor într-o
calculator personal 2.9. Enumerarea şi aplicarea operaţiilor Internet şi descrierea acestora pagină WEB
de bază necesare prelucrării unui
1.3. Definirea conceptului de reţea de text 3.3. Enumerarea componentelor 3.15. Realizarea unor aplicaţii
calculatoare şi enumerarea necesare accesului la Internet practice.
avantajelor lucrului în reţea 2.10. Utilizarea operaţiilor de bază
în procesarea textului 3.4. Clasificarea şi folosirea modului
1.4. Argumentarea necesităţii de adresare în Internet
securizării computerelor şi a 2.11. Aplicarea diferitelor modalităţi
reţelelor de formatare a textului 3.5. Utilizarea posibilităţilor de căutare
a informaţiilor
1.5. Descrierea implicaţiilor utilizării 2.12. Utilizarea avansată a editorului
calculatorului, din punct de vedere de texte 3.6. Aplicarea modalităţilor de folosire
al sănătăţii a serviciului de e-mail
1.6. Descrierea aspectelor de bază 2.13. Formatarea finală a unui
legale privind utilizarea soft-ului document 3.7. Descrierea şi aplicarea măsurilor
2.1. Operarea corectă la nivel elementar de securitate în utilizarea
2.14. Descrierea şi aplicarea corectă internetului
2.2. Descrierea interfeţei sistemului de a modului de tipărire a unui
operare document 3.8. Utilizarea corectă a regulilor de
comportare în reţeaua Internet
2.3. Descrierea organizării informaţiilor 2.15. Realizarea unor aplicaţii
pe suport extern practice 3.9. Realizarea unor aplicaţii practice

2.4. Dobândirea deprinderilor de lucru 3.10. Utilizarea operaţiilor de bază


cu discuri logice, directoare, fişiere necesare realizării unei pagini
HTML
2.5. Utilizarea unor accesorii ale
sistemului de operare Windows 3.11. Folosirea elementelor de bază
pentru inserarea în pagină a
2.6. Aplicarea modalităţii de tipărire a elementelor: text, imagine
unui fişier
3.12. Aplicarea operaţiilor de bază
2.7. Realizarea unor aplicaţii practice necesare pentru realizarea unei
pagini – copiere, mutare, ştergere