Sunteți pe pagina 1din 4

„Eirini” cu sensul de pace ca lipsă a războiului se regăsește de 141 ori în Vechiul Testament, în 129

versete.

Din acestea, Ed BOR traduce eirini în VT cu sens de opus războiului în 35 de locuri prin alți termeni
decât prin „pace”. Bib Anania traduce însă din aceste 36 ocurențe 24 prin termenul „pace”, iar 12
prin alți termeni.

SIGURANȚĂ

BOR Ezekiel 38:11 Şi vei zice: "Mă voi ridica împotriva unei ţări fără apărare, voi merge împotriva

oamenilor paşnici care trăiesc în siguranţă (pace - ROA), căci aceia toţi trăiesc în cetăţi fără ziduri şi n-au

nici porţi, nici zăvoare,

BOR Ezekiel 38:14 De aceea, rosteşte proorocie, fiul omului, şi spune lui Gog: Aşa grăieşte Domnul

Dumnezeu: Nu este aşa oare că în ziua când poporul Meu Israel va trăi în siguranţă (pace - ROA), tu vei

porni la drum?

BOR Ezekiel 39:26 Ei vor uita ocara lor şi toate nelegiuirile lor pe care le-au făcut înaintea Mea, când vor

trăi în ţara lor în siguranţă (pace - ROA) şi nimeni nu-i va tulbura.

BOR Ezekiel 34:27 Pomul din câmp îşi va da rodul său şi pământul îşi va da roadele sale şi oile Mele vor

fi în siguranţă (încredințare de pace - ROA) pe pământul lor şi vor şti că Eu sunt Domnul, când voi sfărâma

cătuşele jugului lor şi le voi scăpa din mâinile celor ce le-au robit.

BOR Jeremiah 12:5 "Dacă alergând cu cei ce merg pe jos, ai ostenit, cum te vei lua la întrecere cu caii? Şi

dacă nu eşti în siguranţă intr-o ţară paşnică (țara păcii - ROA), ce vei face în hăţişurile Iordanului?

BOR Ezekiel 38:8 După zile multe tu vei primi porunci. În anii de pe urmă vei veni în ţara izbăvită de

sabie, ai cărei locuitori au fost adunaţi dintr-o mulţime de popoare, în munţii lui Israel, care au fost mult

timp pustiiţi. De când au fost despărţiţi de celelalte popoare, ei locuiesc toţi în siguranţă.

BIRUITOR

BOR Judges 8:9 Şi a zis el şi locuitorilor din Penuel: "Dacă mă voi întoarce biruitor (cu pace - ROA),

am să dărâm turnul acesta".

BOR Judges 11:31 Când mă voi întoarce biruitor (cu pace - ROA) de la Amoniţi, oricine va ieşi din

porţile casei mele în întâmpinarea mea va fi afierosit Domnului şi-l voi aduce ardere de tot".

BOR 1 Kings 22:27 Şi spuneţi: Aşa zice regele: Aruncaţi-l în temniţă şi-l hrăniţi numai cu puţină pâine şi

cu puţină apă, până ce mă voi întoarce biruitor (cu pace - ROA)".


BOR 1 Kings 22:28 Iar Miheia a zis: "Că ai să te întorci biruitor (cu pace - ROA), aceasta n-a grăit-o

Domnul prin mine". Apoi a zis: "Ascultaţi, toate popoarele!"

BOR 1 Maccabees 7:35 Şi s-a jurat cu mânie, zicând: "De nu mi se va da Iuda şi tabăra lui în mâinile

mele acum, când mă voi întoarce biruitor, voi arde templul acesta!" Şi a ieşit cu mânie mare.

PROPĂȘIRE

BOR Jeremiah 29:7 Căutaţi binele (pacea - ROA) ţării în care v-am dus robi şi rugaţi-vă Domnului pentru

ea, că de propăşirea (pacea - ROA) ei atârnă şi fericirea (pacea - ROA) voastră!

BOR Proverbs 3:2 Căci lungime de zile şi ani de viaţă şi propăşire (pace - ROA) îi se vor adăuga.

BOR Jeremiah 38:4 Atunci căpeteniile au zis către rege: "Omul acesta să fie dat morţii, pentru că el

descurajează pe luptătorii care au rămas în cetatea aceasta şi pe tot poporul, spunându-le asemenea cuvinte.

Căci omul acesta nu doreşte propăşirea (pacea - ROA) poporului său, ci nenorocirea".

FĂRĂ GRIJĂ

BOR Ezekiel 39:6 Şi voi trimite foc în pământul lui Magog şi asupra locuitorilor insulelor, care trăiesc

fără grijă (în pace - ROA)şi vor şti că Eu sunt Domnul.

BOR Job 11:18 Atunci tu vei fi la adăpost, căci vei fi plin de nădejde, te vei simţi ocrotit şi te vei culca

fără grijă (din griji şi'ngrijorare îţi răsări-va pace - ROA).

FERICIRE

BOR Isaiah 48:18 Dacă ai fi luat aminte la poruncile Mele, fericirea ta (pacea ta - ROA) ar fi fost

asemenea unui râu şi dreptatea ta ca valurile mării.

BOR Jeremiah 29:7 Căutaţi binele (pacea - ROA) ţării în care v-am dus robi şi rugaţi-vă Domnului pentru

ea, că de propăşirea (pacea - ROA) ei atârnă şi fericirea (pacea - ROA) voastră!

SĂNĂTATE/SĂNĂTOS

BOR 2 Samuel 11:7 Venind Urie la David, acesta l-a întrebat de sănătatea (ce face - ROA) lui Ioab, de

starea (ce face) poporului şi de mersul (cum merge - ROA) războiului.

BOR 1 Maccabees 12:52 Şi au ajuns toţi sănătoşi (sănătoși și cu pace - ROA)în ţara lui Iuda şi au plâns

pe Ionatan şi pe cei care erau cu el şi s-au temut şi a jelit tot Israelul cu jale mare.
BOR 1 Chronicles 4:40 Şi au găsit păşuni grase şi bune şi pământ larg, liniştit şi lipsit de primejdii

(liniștit - ROA), pentru că înainte de ei au trăit acolo numai puţini Hamiţi.

BOR Jeremiah 25:37 Şi câmpiile cele paşnice (rămășițele păcii - ROA) sunt pustiite de urgia mâniei

Domnului.

καὶ παύσεται τὰ κατάλοιπα τῆς εἰρήνης (Jer 32:37 BGT)

ALTE EXPRESII

BOR Ezra 4:7 Şi în zilele lui Artaxerxe, Bişlam, Mitridat, Tabeel şi ceilalţi tovarăşi ai lor au scris (au făcut

o scrisoare pașnică - ROA) lui Artaxerxe, regele Perşilor. Şi scrisoarea a fost scrisă cu slove aramaice şi în

limba aramaică.

ἔγραψεν ἐν εἰρήνῃ (Ezr 4:7 BGT)

BOR Ezra 4:16 De aceea noi înştiinţăm pe rege că, dacă cetatea aceasta se va isprăvi de zidit şi zidurile ei

se vor face, atunci nu vei mai avea stăpânire peste râu (nu vei avea pace - ROA)".

οὐκ ἔστιν σοι εἰρήνη (Ezr 4:16 BGT)

BOR Esther 8:12 .... De aceea ne îngrijim pentru viitor, ca să întocmim noi o împărăţie netulburată pentru

toţi oamenii din lume, neîngăduind înşelătoriile, şi pricinile ce ni se înfăţişează judecându-le cu toată luarea

aminte cuvenită. ... τὴν βασιλείαν ... μετ᾽ εἰρήνης (Est 8:12 BGT)

BOR Ezekiel 34:29 Voi face acolo sădire vestită (de pace - ROA)) şi nu vor mai pieri de foame pe

pământ, nici nu vor mai suferi ocară de la popoare.

καὶ ἀναστήσω αὐτοῖς φυτὸν εἰρήνης (Eze 34:29 BGT)

BOR Jeremiah 29:11 Pentru că numai Eu ştiu gândul ce-l am pentru voi, zice Domnul, gând bun (de pace

- ROA), nu rău, ca să vă dau viitorul şi nădejdea.

καὶ λογιοῦμαι ἐφ᾽ ὑμᾶς λογισμὸν εἰρήνης καὶ οὐ κακὰ (Jer 36:11 BGT)

BOR Jeremiah 43:12 Voi aprinde foc în capiştile dumnezeilor Egiptului; Nabucodonosor le va arde pe

acelea, pe idoli îi va distruge cu totul şi se va îmbrăca cu ţara Egiptului, cum se îmbracă păstorul cu haina

sa; şi va ieşi de acolo nesupărat (cu pace - ROA);

καὶ ἐξελεύσεται ἐν εἰρήνῃ


(Jer 50:12 BGT)
BOR Micah 2:8 Ci voi, împotriva poporului Meu, staţi într-ajutor vrăjmaşului lui (s'a ridicat cu

faţa'mpotriva păcii Lui ROA)). Mai înainte ca să năvălească Salmanasar voi jefuiţi ca la război pe cei care

merg cu încredere pe calea lor;

καὶ ἔμπροσθεν ὁ λαός μου εἰς ἔχθραν ἀντέστη κατέναντι τῆς εἰρήνης αὐτοῦ (Mic 2:8 BGT)

BOR Zechariah 8:10 Căci înainte vreme nu se răsplătea nici omul, nici dobitocul, şi cel care intra şi cel ce

ieşea n-aveau tihnă din pricina duşmanilor, şi Eu pornisem pe toţi oamenii, unii împotriva altora;

καὶ τῷ ἐκπορευομένῳ καὶ τῷ εἰσπορευομένῳ οὐκ ἔσται εἰρήνη ἀπὸ τῆς θλίψεως (Zec 8:10 BGT)

BOR 2 Maccabees 4:6 Că vedea că nu este cu putinţă a se împăca lucrurile (să-și găsească pacea - ROA),

fără de rânduială domnească şi că Simon nu va înceta de la nebunia aceasta.

ἀδύνατον εἶναι τυχεῖν εἰρήνης (2Ma 4:6 BGT)