Sunteți pe pagina 1din 7

HOTĂRÂRE nr.

688 din 12 septembrie 2019 privind transmiterea unor imobile din administrarea
Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Bucureşti în administrarea Oficiului de Cadastru şi
Publicitate Imobiliară Ilfov, precum şi modificarea şi completarea datelor de identificare şi
actualizarea valorii de inventar a bunurilor aflate în administrarea Oficiului de Cadastru şi
Publicitate Imobiliară Ilfov, după comasare, prevăzute în anexa nr. 10 la Hotărârea Guvernului nr.
1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Având în vedere prevederile art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea
şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr.
493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 288 alin. (1) din Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, al art. 867, art. 868 alin. (1) şi art.
869 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1

Se aprobă transmiterea imobilelor identificate cu nr. MFP 27510, 27511, 27512, 27513, 27514,
27515 în anexa nr. 10 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului
centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, din
administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Bucureşti în administrarea Oficiului de
Cadastru şi Publicitate Imobiliară Ilfov, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1.
Art. 2

Se aprobă radierea poziţiei cu nr. MFP 27510, ca urmare a comasării acesteia cu poziţia nr. MFP
121070, respectiv radierea poziţiilor cu nr. MFP 27512, 27513 şi 27514 ca urmare a comasării
acestora cu poziţia nr. MFP 152344 din anexa nr. 10 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu
modificările şi completările ulterioare.
Art. 3

Se aprobă modificarea datelor de identificare şi actualizarea valorilor de inventar ale bunurilor


imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate
Imobiliară Ilfov, ca urmare a înscrierii în cartea funciară, reevaluării bunurilor şi actualizării
denumirii acestora, potrivit anexei nr. 2.
Art. 4

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, împreună cu Ministerul Finanţelor


Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 10 la Hotărârea Guvernului nr.
1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 5

Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.


-****-
PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

Viceprim-ministru,
ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Vasile-Daniel Suciu

Directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară,

Radu-Codruţ Ştefănescu

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

ANEXA nr. 1: DATELE DE IDENTIFICARE ale imobilelor aflate în domeniul public al statului
care se transmit din administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Bucureşti în
administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Ilfov

Datele de identificare Ordonatorul/


Ordonatorul/
Persoana
Valoarea Persoana
juridică de la
de juridică la care
Nr. Nr. Codul de Descrierea care se
Denumirea inventar se transmite
crt. MFP clasificare tehnică transmite
Adresa imobilul în
imobilul în
(lei) administrare/
(pe scurt) administrare/
CUI
CUI

1 27510 8.29.08 Clădire Sc - 958 Ţara: 82.445 Ministerul Ministerul


ABCD mp; P + 1E; România; Dezvoltării Dezvoltării
judeţul: Regionale şi Regionale şi
Sd municipiul Administraţiei Administraţiei
-1.588,51 Bucureşti; Publice/ Publice/
mp; sectorul 1; Agenţia Agenţia
cărămidă şos. Pavel Naţională de Naţională de
Dimitrievici Cadastru şi Cadastru şi
Kiseleff nr. - Publicitate Publicitate
Imobiliară/ Imobiliară/
Oficiul de Oficiul de
Cadastru şi Cadastru şi
Publicitate Publicitate
Imobiliară Imobiliară
Bucureşti - CUI Ilfov - CUI
10103437 10086689

2 27511 8.29.08 Clădire Sc - 7,8 mp; Ţara: 140 Ministerul Ministerul


portar România; Dezvoltării Dezvoltării
Sd - 7,8 mp; judeţul: Regionale şi Regionale şi
cărămidă municipiul Administraţiei Administraţiei
Bucureşti; Publice/ Publice/
sectorul 1; Agenţia Agenţia
şos. Pavel Naţională de Naţională de
Dimitrievici Cadastru şi Cadastru şi
Kiseleff nr. - Publicitate Publicitate
Imobiliară/ Imobiliară/
Oficiul de Oficiul de
Cadastru şi Cadastru şi
Publicitate Publicitate
Imobiliară Imobiliară
Bucureşti - CUI Ilfov - CUI
10103437 10086689

3 27512 8.29.08 Clădire Sc - 298,7 Ţara: 37 Ministerul Ministerul


garaj mp; P; România; Dezvoltării Dezvoltării
judeţul: Regionale şi Regionale şi
Sd - 298,7 municipiul Administraţiei Administraţiei
mp; Bucureşti; Publice/ Publice/
cărămidă sectorul 1; Agenţia Agenţia
şos. Pavel Naţională de Naţională de
Dimitrievici Cadastru şi Cadastru şi
Kiseleff nr. - Publicitate Publicitate
Imobiliară/ Imobiliară/
Oficiul de Oficiul de
Cadastru şi Cadastru şi
Publicitate Publicitate
Imobiliară Imobiliară
Bucureşti - CUI Ilfov - CUI
10103437 10086689

4 27513 8.29.08 Magazie Sc - 61,7 Ţara: 38 Ministerul Ministerul


scândură mp; P; România; Dezvoltării Dezvoltării
judeţul: Regionale şi Regionale şi
Sd - 61,7 municipiul Administraţiei Administraţiei
mp; Bucureşti; Publice/ Publice/
scândură sectorul 1; Agenţia Agenţia
şos. Pavel Naţională de Naţională de
Dimitrievici Cadastru şi Cadastru şi
Kiseleff nr. - Publicitate Publicitate
Imobiliară/ Imobiliară/
Oficiul de Oficiul de
Cadastru şi Cadastru şi
Publicitate Publicitate
Imobiliară Imobiliară
Bucureşti - CUI Ilfov - CUI
10103437 10086689

5 27514 8.29.08 Baracă Sc - 123,3 Ţara: 7 Ministerul Ministerul


metalică mp; P; România; Dezvoltării Dezvoltării
judeţul: Regionale şi Regionale şi
Sd - 123,3 municipiul Administraţiei Administraţiei
mp; metalic Bucureşti; Publice/ Publice/
sectorul 1; Agenţia Agenţia
şos. Pavel Naţională de Naţională de
Dimitrievici Cadastru şi Cadastru şi
Kiseleff nr. - Publicitate Publicitate
Imobiliară/ Imobiliară/
Oficiul de Oficiul de
Cadastru şi Cadastru şi
Publicitate Publicitate
Imobiliară Imobiliară
Bucureşti - CUI Ilfov - CUI
10103437 10086689

6 27515 8.29.08 Suprafaţă Sc - 1.317 Ţara: 557.752 Ministerul Ministerul


incintă sediu mp; România; Dezvoltării Dezvoltării
judeţul: Regionale şi Regionale şi
S curte - municipiul Administraţiei Administraţiei
3.311 mp Bucureşti; Publice/ Publice/
sectorul 1; Agenţia Agenţia
şos. Pavel Naţională de Naţională de
Dimitrievici Cadastru şi Cadastru şi
Kiseleff nr. - Publicitate Publicitate
Imobiliară/ Imobiliară/
Oficiul de Oficiul de
Cadastru şi Cadastru şi
Publicitate Publicitate
Imobiliară Imobiliară
Bucureşti - CUI Ilfov - CUI
10103437 10086689

ANEXA nr. 2: DATELE DE IDENTIFICARE actualizate după comasare ale imobilelor aflate în
domeniul public al statului şi în administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Ilfov -
CUI 10086689

Datele de identificare
Anul Valoarea de
Nr. Codul de dobândirii/ inventar
Nr. MFP Denumirea Descrierea Vecinătăţi
crt. clasificare tehnică dării în
Adresa folosinţă (lei)
(după caz,
(pe scurt) pe scurt)

1 121070 8.29.08 Clădire Clădire C12 Parcul Ţara: 1966 Corp A - H


birouri - - Corp A Herăstrău România; 230.893,00 lei; G
ABCD Regim de judeţul: n
înălţime: P municipiul Corp B - 4
Bucureşti; 266.525,00 lei; O
Sc - 156 sectorul 1; d
mp; şos. Pavel Corp C - G
Dimitrievici 603.700,00 lei; n
Sd - 156 Kiseleff nr.
mp; 34 Corp D -
1.560.043,00
Su - 111,83 lei.
mp;
cărămidă; Total:
nr. cad.
213813-C12 2.661.161,00
Clădire C1 -
Corp B
Regim de
înălţime: S
+P

Sc - 151
mp;

Sd - 186
mp;

Su - 129,21
mp;
cărămidă;
nr. cad.
213813-C1

Clădire C9 -
Corp C

Regim de
înălţime:

S + P + 2E

Sc - 203
mp;

Sd - 513
mp;

Su - 359,59
mp; beton;
nr. cad.
213813-C9

Clădire C8 -
Corp D

Regim de
înălţime: S
+ P + 2E

Sc - 449
mp;

Sd - 1.390
mp;

Su -
1.094,30
mp; beton;
nr. cad.
213813-C8

CF 213813
Bucureşti,
sectorul 1

2 27511 8.29.08 Cabină Clădire C14 Parcul Ţara: 1966 19.622,00 H


poartă Herăstrău România; G
Regim de judeţul: n
înălţime: P municipiul 4
Bucureşti; O
Sc - 14 mp; sectorul 1; d
şos. Pavel G
Sd - 14 mp; Dimitrievici n
Kiseleff nr.
Su - 9,33 34
mp,
cărămidă;

nr. cad.
213813-C14

CF 213813
Bucureşti,
sectorul 1

3 152344 8.29.08 Clădire Clădire C15 Parcul Ţara: 1966 426.479,00 H


arhivă Herăstrău România; G
Regim de judeţul: n
înălţime: P municipiul 4
Bucureşti; O
Sc - 315 sectorul 1; d
mp; şos. Pavel G
Dimitrievici n
Sd - 315 Kiseleff nr.
mp; 34

Su - 265,33
mp;
cărămidă;
nr. cad.
213813-C15

CF 213813
Bucureşti,
sectorul 1

4 27515 8.29.08 Teren Teren Parcul Ţara: 1966 27.091.530,00 H


intravilan Herăstrău România; G
împrejmuit judeţul: n
municipiul 4
S teren - Bucureşti; O
5.747 mp, sectorul 1; d
nr. cad. şos. Pavel G
213813 Dimitrievici n
Kiseleff nr.
CF 213813 34
Bucureşti,
sectorul 1

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 757 din data de 18 septembrie 2019