Sunteți pe pagina 1din 10

Unitatea de învăţământ: COLEGIUL TEHNIC „ ANGHEL SALIGNY ” BAIA MARE Avizat,

Profilul: Tehnic Director


Domeniul de pregătire de bază: ELECTRIC
Modulul: TEHNOLOGII GENERALE ÎN ELECTROTEHNICĂ
Nr de ore/an: 72
Nr. ore /săptămână: 2 ore/săptămână din care: teorie 2 ore/săptămână
Clasa: a-IX-a D
Profesor: ing. BANDI ANDREA MONICA Avizat,
Plan de învăţământ aprobat prin O.M.E.N.C.S.: nr. 4457/ 5.07.2016 Şef catedră
Programa aprobata prin O.M.E.N.C.S.: nr. 4457/ 5.07.2016

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
AN ŞCOLAR: 2017 - 2018

Unitatea de rezultate ale


Nr. ore Săptămâna
Nr. învățării /Rezultate ale învățării
Conţinuturi Obs.
crt. L L
Cunoștințe Abilități Atitudini T IP T IP
T T
Notiuni introductive 2 S1
Test inițial
1 1.1.1Organizarea 1.2.1.Organizarea ergonomică 1.3.1.Respectarea 1.Organizarea locului de muncă 4
locului de muncă a locului de muncă cerințelor ergonomice la 1.1.Cerinţe referitoare la organizarea 2 S2
- Cerinţe referitoare 1.2.2.Interpretarea informțiilor locul de muncă ergonomică a locului de muncă:
la organizarea cuprinse în documentația 1.3.7. Asumarea inițiativei - poziţia de lucru;
ergonomică a tehnică și tehnologică utilizată în rezolvarea unor
- economia mişcărilor;
locului de muncă: la locul de muncă probleme
- Documentaţie 1.2.17. Utilizarea corectă a - factorii de microclimat (ventilaţie,
tehnică şi vocabularului de specialitate în temperatură, iluminare, zgomot).
tehnologică procesul de comunicare la 1.2.Documentaţie tehnică şi tehno -
locul de muncă logică specifică locului de muncă:
2 S3
- fişa tehnologică;
- planul de operaţii;
- liste de materiale, cataloage.
2 1.1.2. Reprezentări 1.2.3.Realizarea de schițe și 1.3.1.Respectarea 2. Reprezentări grafice (schiţe şi 28
grafice (schiţe şi desene tehnice la scară, pentru cerințelor ergonomice la desene la scară) pentru piese
desene la scară) piese simple, repere / locul de muncă simple, repere/ subansambluri
pentru piese subansambluri, cu respectarea 1.3.7. Asumarea inițiativei 2.1.Norme privind realizarea dese-
simple, repere/ normelor și etapelor de în rezolvarea unor nelor tehnice:
subansambluri execuție probleme. - linii utilizate în desenul tehnic; 2 S4
-Norme privind 1.2.4.Identificarea - scrierea tehnică; 2 S5
realizarea desenelor simbolurilor și semnelor - formate de desen industrial; 2 S6
tehnice: convenționale utilizate în - indicatorul desenelor tehnice;
-Etapele execuției schemele instalațiilor electrice - reprezentarea proiecţiilor
2 S7
schiţelor (după 1.2.5. Interpretarea ortogonale în desenul tehnic; 2 S8
model) şi a reprezentărilor grafice - reprezentarea vederilor şi a 2 S9
desenelor cuprinse în fișa tehnologică secţiunilor (reguli de reprezentare şi
tehnice la scară: 1.2.17. Utilizarea corectă a notare, reguli de haşurare şi notare);
- simboluri şi vocabularului de specialitate în - cotarea în desenul tehnic (elemen-
semne procesul de comunicare la tele cotării, simboluri utilizate la
2 S10
convenționale locul de muncă cotare, reguli de execuţie grafică a
utilizate în 1.2.18. Comunicarea cotării);
schemele rezultatelor activităților - scări de reprezentare utilizate în 2 S11
instalaţiilor desfășurate desenul tehnic.
electrice; 2.2. Execuția schiţelor (după model)
- fișe tehnologice şi a desenelor tehnice la scară:
- etapele alcătuirii unei schiţe după 2 S12
model;
- reguli de execuţie a unei schiţe 2 S13
după model;
- etapele alcătuirii unui desen tehnic
la scară;
2 S14
- exemple de schiţe şi desene ale 2 S15
unor piese simple, repere/ suban-
sambluri, din fişele tehnologice.
2.3 Reprezentări grafice pentru
schemele de instalaţii electrice:
- simboluri şi semne convenționale
2 S16
utilizate în schemele instalaţiilor
electrice;
- exemple de reprezentări conven- 2 S17
ţionale ale schemelor electrice: sche-
me de montaj, scheme de principiu.
3 1.1.3. Mijloace de 1.2.6. Realizarea operațiilor de 1.3.1.Respectarea 3. Mijloace de măsură şi 12
măsură şi control a măsurare și control a dimensi- cerințelor ergonomice la control a dimensiunilor
dimensiunilor unilor geometrice ale pieselor, locul de muncă
geometrice ale reperelor/ subansamblelor, 1.3.2. Cooperarea cu geometrice ale pieselor,
pieselor, reperelor/ utilizând șublere, micrometer, colegii de echipă, în scopul reperelor/subansamblelor
subansamblelor comparatoare, caliber, șab- îndeplinirii sarcinilor de la (operaţii de măsurare):
(operaţii de loane, rigle, echere, raportoare locul de muncă - şublere; 2 S18
măsurare, soft 1.2.7. Utilizarea soft-ului 1.3.3. Asumarea, în cadrul
educațional): educațional pentru simularea echipei de la locul de
- micrometre; 2 S19
- şublere; procesului de măsurare a muncă, a responsabilitîții - comparatoare; 2 S20
- micrometre; dimensiunilor geometrice ale pentru sarcina de lucru - calibre; 2 S21
- comparatoare; pieselor cu ajutorul șublerului primită
- calibre; și micrometrului 1.3.7. Asumarea inițiativei - şabloane; 2 S22
- șabloane 1.2.17. Utilizarea corectă a în rezolvarea unor - rigle gradate; 2 S23
- rigle gradate vocabularului de specialitate în probleme
- echere;
- echere procesul de comunicare la
- raportoare. locul de muncă - raportoare.
1.2.18. Comunicarea
rezultatelor activităților
desfășurate
4 1.1.4. Lucrări de 1.2.8. Selectarea SVD-urilor și 1.3.1. 4.Lucrări de lăcătuşerie 14
lăcătuşerie generală utilajelor necesare fiecărei 1.3.2. generală (definire, SDV-uri/
(definire, SDV-uri, lucrări de lăcătușerie ce 1.3.3.
utilaje/mijloace de urmează a fi executată 1.3.4. Respectarea utilaje/mijloace de măsurare
măsurare şi control 1.2.9. Realizarea operațiilor disciplinei tehnologice şi control utilizate, process
utilizate, norme tehnologice de lăcătușerie, cu 1.3.5. Purtarea permanentă tehnologic, norme SSM şi
SSM şi PSI respectarea procesului a echipamentului de lucru PSI specifice):
specifice) tehnologic și de protecție specific 4.1.operaţii tehnologice:
- operaţii 1.2.10. Realizarea asamblărilor locului de muncă 1 S24
demontabile și nedemontabile,
- îndreptarea, trasarea,
tehnologice: 1.3.6. Respectarea 1 S24
îndreptarea, cu respectarea procesului normelor de SSM și PSI - îndoirea, debitarea,
1 S25
trasarea, tehnologic specifice lucrărilor - pilirea, polizarea,
îndoirea, debitarea, 1.2.11. Verificarea lucrărilor executate - găurirea, ştanţarea, filetarea; 1 S25
pilirea, polizarea, de lăcătușerilor executate , 1.3.7. Asumarea inițiativei 4.2. asamblări demontabile: cu 6 S26-S28
găurirea, utilizând mijloace de măsurare în rezolvarea unor
ştanţarea, filetarea; și control adecvat probleme
filet, cu ştifturi, cu pene, cu
- asamblări 1.2.15. Gestionarea deșeurilor 1.3.9.Respectarea caneluri; 4 S29,S30
demontabile: cu în vederea protecției mediului normelor de protecție a 4.3.asamblări nedemontabile:
filet, cu ştifturi, cu 1.2.16. recuperarea și mediului și de colectare lipire, nituire.
pene, cu caneluri; refolosirea materialelor selectivă a deșeurilor 4.4.Norme de protecţia
1.1.7. Norme de 1.2.17. Utilizarea corectă a
2 S31
protecția mediului vocabularului de specialitate în
mediului şi de gestionare a
și de gestionarea a procesul de comunicare la deşeurilor în cadrul lucrărilor
deșeurilor locul de muncă de lăcătuşărie generală
1.2.18. comunicarea rezulta-
telor activităților desfășurate
5 1.1.5. Lucrări 1.2.12. Selectarea SVD-urilor 1.3.1. 5. Lucrări pregătitoare ale 4
pregătitoare ale necesare realizării fiecărei 1.3.2. proceselor tehnologice
proceselor lucrări pregătitoare ale 1.3.3.
tehnologice proceselor tehnologice 1.3.4.
(definire, etape de execuție,
(definire, etape de 1.2.13. Realizarea lucrărilor 1.3.5. SDV-uri necesare, norme
execuție, SDV-uri pregătitoare ale proceselor 1.3.6. SSM şi PSI specifice):
necesare, norme tehnologice, cu respectarea 1.3.7. 5.1.- curăţare; 1 S32
SSM şi PSI etapelor de execuție 1.3.9. 5.2.- decapare; 1 S31
specifice): 1.2.15. Gestionarea deșeurilor
- curăţare; în vederea protecției mediului
5.3.- dezizolare. 1 S33
- decapare; 1.2.16. Recuperarea și 5.4.Norme de protecţia 1 S33
- dezizolare. refolosirea materialelor mediului şi de gestionare a
1.1.7. Norme de 1.2.17. Utilizarea corectă a deşeurilor în cadrul lucrărilor
protecția mediului vocabularului de specialitate în pregătitoare
și de gestionarea a procesul de comunicare la
deșeurilor locul de muncă
1.2.18. Comunicarea rezulta-
telor activităților desfășurate
7 1.1.6. Modalităţi de 1.2.14. Interpretarea semnelor 1.3.8. Respectarea 6.Modalităţi de avertizare a 4
avertizare a de avertizare de la locul de avertizărilor în caz de pericolelor la locul de muncă
pericolelor la locul muncă pericol la locul de muncă
de muncă (semnale 1.2.17. Utilizarea corectă a
(semnale de avertizare: 2 S34,S35
de avertizare) vocabularului de specialitate în semnale sonore, vizuale,
procesul de comunicare la avertismente scrise,
locul de muncă indicatoare, culori de
securitate)
8 RECAPITULARE 2 S36
ÎNTOCMIT,
prof.ing.
Unitatea de învăţământ: COLEGIUL TEHNIC „ ANGHEL SALIGNY ” BAIA MARE Avizat,
Profilul: Tehnic Director
Domeniul de pregătire de bază: ELECTRIC
Modulul: TEHNOLOGII GENERALE ÎN ELECTROTEHNICĂ
Nr de ore/an: 72
Nr. ore /săptămână: 2 ore/săptămână din care: teorie 2 ore/săptămână
Clasa: a-IX-a D
Profesor: ing. BANDI ANDREA MONICA Avizat,
Plan de învăţământ aprobat prin O.M.E.N.C.S.: nr. 4457/ 5.07.2016 Şef catedră
Programa aprobata prin O.M.E.N.C.S.: nr. 4457/ 5.07.2016

PROIECTUL UNITĂŢII DE ÎNVĂŢARE


UNITATATEA DE ÎNVĂŢARE:ORGANIZAREA LOCULUI DE MUNCA NR. ORE ALOCATE:4 T
Nr. Rezultate ale învățării
Conţinuturi
crt. Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Obs.
Abilități Atitudini
1 1.2.1.Organizarea - Exemplificarea pozitiei corecte de
1.Organizarea locului de muncă ergonomică a locului de 1.3.1.Respectarea lucru la locul de munca
1.1.Cerinţe referitoare la organizarea muncă cerințelor -frontal sau
- Cunoașterea miscarilor pe grupe -observare
ergonomică a locului de muncă: 1.2.2.Interpretarea ergonomice la sistematica
economice la bancul de lucru si a
- poziţia de lucru; informțiilor cuprinse în locul de muncă factorilor de microclimat -individual
- economia mişcărilor; documentația tehnică și 1.3.7. Asumarea -fise de - investigaţie
- factorii de microclimat (ventilaţie, tehnologică utilizată la inițiativei în - Exerciții de completare a fisei lucru -Studiu de
temperatură, iluminare, zgomot). locul de muncă rezolvarea unor tehnologice caz
-diverse -test de
1.2.Documentaţie tehnică şi tehno - 1.2.17. Utilizarea corectă probleme
- Exerciții de efectuare a unui plan tipuri de verifificare
logică specifică locului de muncă: a vocabularului de
de opertii materiale
- fişa tehnologică; specialitate în procesul
- planul de operaţii; de comunicare la locul de - Identificarea materalelor din
- liste de materiale, cataloage. muncă cataloage
ÎNTOCMIT,
prof.ing.
Unitatea de învăţământ: COLEGIUL TEHNIC „ ANGHEL SALIGNY ” BAIA MARE Avizat,
Profilul: Tehnic Director
Domeniul de pregătire de bază: ELECTRIC
Modulul: TEHNOLOGII GENERALE ÎN ELECTROTEHNICĂ
Nr de ore/an: 72
Nr. ore /săptămână: 2 ore/săptămână din care: teorie 2 ore/săptămână
Clasa: a-IX-a D
Profesor: ing. BANDI ANDREA MONICA Avizat,
Plan de învăţământ aprobat prin O.M.E.N.C.S.: nr. 4457/ 5.07.2016 Şef catedră
Programa aprobata prin O.M.E.N.C.S.: nr. 4457/ 5.07.2016

PROIECTUL UNITĂŢII DE ÎNVĂŢARE


UNITATATEA DE ÎNVĂŢARE: REPREZENTĂRI GRAFICE NR. ORE ALOCATE:28 T
Nr. Rezultate ale învățării Obs.
Conţinuturi
crt. Activităţi de învăţare Resurse Evaluare
Abilități Atitudini
1 Reprezentări grafice (schiţe şi desene 1.2.3.Realizarea de schițe și 1.3.1.Respectarea -frontal sau
la scară) pentru piese simple, repere/ desene tehnice la scară, cerințelor pe grupe -observare
subansambluri pentru piese simple, repere / ergonomice la -Exercitii de utilizare a linii utilizate sistematica
2.1.Norme privind realizarea desenelor subansambluri, cu locul de muncă în desenul tehnic -individual
tehnice: respectarea normelor și 1.3.7. Asumarea -fise de - investigaţie
- linii utilizate în desenul tehnic; etapelor de execuție inițiativei în lucru -Studiu de
- Exercitii de scrierea tehnică
- scrierea tehnică; 1.2.4.Identificarea rezolvarea unor caz
- formate de desen industrial; simbolurilor și semnelor probleme. -diverse -test de
- indicatorul desenelor tehnice; convenționale utilizate în - Cunoașterea formatelor în desenul tipuri de verifificare
- reprezentarea proiecţiilor ortogonale în schemele instalațiilor industrial materiale
desenul tehnic; electrice
- reprezentarea vederilor şi a secţiunilor 1.2.5. Interpretarea - Exerciții de reprezentare a proiecţiilor
(reguli de reprezentare şi notare, reguli reprezentărilor grafice ortogonale în desenul tehnic
de haşurare şi notare); cuprinse în fișa tehnologică
- cotarea în desenul tehnic (elementele 1.2.17. Utilizarea corectă a - Exerciții de cotare a desenelor tehnice
cotării, simboluri utilizate la cotare, vocabularului de
reguli de execuţie grafică a cotării); specialitate în procesul de
- scări de reprezentare utilizate în comunicare la locul de - Exerciții de reprezentare a desenelor
la scară și a schițelor
desenul tehnic. muncă
2.2. Execuția schiţelor (după model) şi a 1.2.18. Comunicarea - Identificarea etapelor de alcătuire a
desenelor tehnice la scară: rezultatelor activităților unei schiţe după model;
- etapele alcătuirii unei schiţe după desfășurate
model; - Exerciții de reprezentare a
- reguli de execuţie a unei schiţe după schemelor din instalațiile electrice
model;
- etapele alcătuirii unui desen tehnic la
scară;
- exemple de schiţe şi desene ale unor
piese simple, repere/subansambluri, din
fişele tehnologice.
2.4 Reprezentări grafice pentru
schemele de instalaţii electrice:
- simboluri şi semne convenționale
utilizate în schemele instalaţiilor
electrice;
- exemple de reprezentări convenţionale
ale schemelor electrice: scheme de
montaj, scheme de principiu.
Întocmit,
prof.ing.
Unitatea de învăţământ: COLEGIUL TEHNIC „ ANGHEL SALIGNY ” BAIA MARE Avizat,
Profilul: Tehnic Director
Domeniul de pregătire de bază: ELECTRIC
Modulul: TEHNOLOGII GENERALE ÎN ELECTROTEHNICĂ
Nr de ore/an: 72
Nr. ore /săptămână: 2 ore/săptămână din care: teorie 2 ore/săptămână
Clasa: a-IX-a D
Profesor: ing. BANDI ANDREA MONICA Avizat,
Plan de învăţământ aprobat prin O.M.E.N.C.S.: nr. 4457/ 5.07.2016 Şef catedră
Programa aprobata prin O.M.E.N.C.S.: nr. 4457/ 5.07.2016
PROIECTUL UNITĂŢII DE ÎNVĂŢARE
UNITATATEA DE ÎNVĂŢARE: MIJLOACE DE MĂSURAT ŞI VERIFICAT NR. ORE ALOCATE:12
Nr. Rezultate ale învățării Obs.
Conţinuturi
crt. Activităţi de învăţare Resurse Evaluare
Abilități Atitudini
1 Mijloace de măsură 1.2.6. Realizarea operațiilor de 1.3.1.Respectarea -Exercitii de identificare a -frontal sau
şi control a măsurare și control a dimensiunilor cerințelor ergonomice la principalelor metode de măsurare și pe grupe -observare
dimensiunilor geometrice ale pieselor, locul de muncă verificare a lungimilor; sistematica
geometrice ale reperelor/subansamblelor, utilizând 1.3.2. Cooperarea cu - Exercitii de identificare a -individual
pieselor, reperelor/ șublere, micrometer, comparatoare, colegii de echipă, în scopul -fise de - investigaţie
principalelor metode de măsurare și
subansamblelor caliber, șabloane, rigle, echere, îndeplinirii sarcinilor de la lucru -Studiu de
(operaţii de raportoare locul de muncă verificare a unghiurilor caz
măsurare): 1.2.7. Utilizarea soft-ului educațional 1.3.3. Asumarea, în cadrul - Exercitii de identificare a -diverse -test de
- şublere; pentru simularea procesului de echipei de la locul de principalelor metode de măsurat și tipuri de verifificare
- micrometre; măsurare a dimensiunilor geometrice muncă, a responsabilitîții veriticat suprafețe materiale
- comparatoare; ale pieselor cu ajutorul șublerului și pentru sarcina de lucru
- calibre; micrometrului primită
- şabloane; 1.2.17. Utilizarea corectă a 1.3.7. Asumarea inițiativei
- rigle gradate; vocabularului de specialitate în în rezolvarea unor
- echere; procesul de comunicare la locul de probleme
- raportoare. muncă
1.2.18. Comunicarea rezultatelor
activităților desfășurate
Întocmit,
prof.ing.
Unitatea de învăţământ: COLEGIUL TEHNIC „ ANGHEL SALIGNY ” BAIA MARE Avizat,
Profilul: Tehnic Director
Domeniul de pregătire de bază: ELECTRIC
Modulul: TEHNOLOGII GENERALE ÎN ELECTROTEHNICĂ
Nr de ore/an: 72
Nr. ore /săptămână: 2 ore/săptămână din care: teorie 2 ore/săptămână
Clasa: a-IX-a D
Profesor: ing. BANDI ANDREA MONICA Avizat,
Plan de învăţământ aprobat prin O.M.E.N.C.S.: nr. 4457/ 5.07.2016 Şef catedră
Programa aprobata prin O.M.E.N.C.S.: nr. 4457/ 5.07.2016

PROIECTUL UNITĂŢII DE ÎNVĂŢARE


UNITATATEA DE ÎNVĂŢARE: LUCRĂRI DE LĂCĂTUŞERIE GENERALĂ NR. ORE ALOCATE: 16
Nr. Rezultate ale învățării Activităţi de
Conţinuturi
crt. învăţare Resurse Evaluare Obs.
Abilități Abilități

1 4.Lucrări de 1.2.8. Selectarea SVD-urilor și utilajelor 1.3.1.Respectarea cerințelor


lăcătuşerie generală necesare fiecărei lucrări de lăcătușerie ce ergonomice la locul de muncă - manual -observare
(definire, SDV-uri/ urmează a fi executată 1.3.2. Cooperarea cu colegii de -Defineste operatiile sistematica
utilaje/mijloace de 1.2.9. Realizarea operațiilor tehnologice de echipă, în scopul îndeplinirii de lacatuserie. -frontal sau
măsurare şi control lăcătușerie, cu respectarea procesului sarcinilor de la locul de muncă pe grupe -individual
utilizate, process tehnologic 1.3.3. Asumarea, în cadrul echipei de -Identifica operatiile
tehnologic, norme 1.2.10. Realizarea asamblărilor la locul de muncă, a responsabilitîții de lacatuserie -
SSM şi PSI specifice): demontabile și nedemontabile, cu pentru sarcina de lucru primită -fise de lucru investigaţie
4.1.operaţii respectarea procesului tehnologic 1.3.4. Respectarea disciplinei -Identifica procedeele
tehnologice: 1.2.11. Verificarea lucrărilor de tehnologice si metodele de lucru - -Studiu de
îndreptarea, trasarea, lăcătușerilor executate , utilizând mijloace 1.3.5. Purtarea permanentă a specifice fiecarei videoproiector, caz
îndoirea, debitarea, de măsurare și control adecvat echipamentului de lucru și de operatii de lacatuserie. -laptop
pilirea, polizarea, 1.2.15. Gestionarea deșeurilor în vederea protecție specific locului de muncă -test de
găurirea, ştanţarea, protecției mediului 1.3.6. Respectarea normelor de SSM -Alege SDV-urile verifificare
filetarea; 1.2.16. recuperarea și refolosirea și PSI specifice lucrărilor executate specifice fiecarei
4.2. asamblări materialelor 1.3.7. Asumarea inițiativei în operatii de lacatuserie.
demontabile: cu filet, 1.2.17. Utilizarea corectă a vocabularului rezolvarea unor probleme
cu ştifturi, cu pene, cu de specialitate în procesul de comunicare 1.3.9.Respectarea normelor de
caneluri; la locul de muncă protecție a mediului și de colectare
4.3.asamblări 1.2.18. comunicarea rezultatelor selectivă a deșeurilor
nedemontabile: lipire, activităților desfășurate
nituire.
4.4.Norme de protecţia
mediului şi de
gestionare a deşeurilor
în cadrul lucrărilor de
lăcătuşărie generală
Întocmit,
prof.ing.