Sunteți pe pagina 1din 16

PARTEA I

Anul 174 (XVIII) — Nr. 629 LEGI, DECRETE, HOT√R¬RI ™I ALTE ACTE Joi, 20 iulie 2006

SUMAR
Nr. Pagina Nr. Pagina

LEGI ™I DECRETE 976. — Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea


332. — Lege privind aprobarea Ordonan˛ei de urgen˛„ a Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 22/2006 pentru
Guvernului nr. 190/2005 pentru realizarea unor m„suri completarea Ordonan˛ei Guvernului nr. 92/2003 privind
necesare Ón procesul de integrare european„ ................. 2–3 Codul de procedur„ fiscal„ ............................................... 8
970. — Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea
Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 190/2005 pentru 
realizarea unor m„suri necesare Ón procesul de 985. — Decret privind rechemarea unui ambasador ............... 9
integrare european„ ........................................................... 3
986. — Decret privind rechemarea unui ambasador ............... 9

987. — Decret privind rechemarea unui ambasador ............... 10
333. — Lege privind Ónfiin˛area centrelor de informare ∫i
consiliere pentru tineri........................................................ 4 988. — Decret privind rechemarea unui ambasador ............... 10
971. — Decret pentru promulgarea Legii privind Ónfiin˛area 989. — Decret privind rechemarea unui ambasador ............... 11
centrelor de informare ∫i consiliere pentru tineri ............. 5
990. — Decret privind rechemarea unui ambasador ............... 11

991. — Decret privind acreditarea unui ambasador ................ 12
335. — Lege privind aprobarea Ordonan˛ei de urgen˛„ a
Guvernului nr. 24/2006 pentru prelungirea aplic„rii ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE
prevederilor art. 1671 din Legea nr. 19/2000 privind ADMINISTRAfiIEI PUBLICE CENTRALE
sistemul public de pensii ∫i alte drepturi de asigur„ri
sociale ................................................................................. 5 848. — Decizie a pre∫edintelui Autorit„˛ii Na˛ionale de
973. — Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Reglementare Ón Domeniul Gazelor Naturale pentru
Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 24/2006 pentru modificarea Regulamentului de constatare, notificare ∫i
prelungirea aplic„rii prevederilor art. 1671 din Legea sanc˛ionare a abaterilor de la reglement„rile emise Ón
nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii ∫i alte sectorul gazelor naturale, aprobat prin Decizia
drepturi de asigur„ri sociale .............................................. 6
pre∫edintelui Autorit„˛ii Na˛ionale de Reglementare Ón
 Domeniul Gazelor Naturale nr. 1.231/2004 ...................... 12–13
336. — Lege privind modificarea art. III din Ordonan˛a de 2.258. — Ordin al ministrului culturii ∫i cultelor pentru
urgen˛„ a Guvernului nr. 29/2005 pentru modificarea modificarea ∫i completarea Normelor metodologice
Legii nr. 290/2002 privind organizarea ∫i func˛ionarea privind eviden˛a, gestiunea ∫i inventarierea bunurilor
unit„˛ilor de cercetare-dezvoltare din domeniile
agriculturii, silviculturii, industriei alimentare ∫i a culturale de˛inute de muzee, colec˛ii publice, case
Academiei de ™tiin˛e Agricole ∫i Silvice îGheorghe memoriale, centre de cultur„ ∫i alte unit„˛i de profil,
Ionescu-™i∫e∫ti“ ................................................................... 6–7 aprobate prin Ordinul ministrului culturii ∫i cultelor
974. — Decret pentru promulgarea Legii privind modificarea nr. 2.035/2000..................................................................... 14
art. III din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului
nr. 29/2005 pentru modificarea Legii nr. 290/2002 ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE
privind organizarea ∫i func˛ionarea unit„˛ilor de A ASIGUR√RILOR
cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii,
industriei alimentare ∫i a Academiei de ™tiin˛e Agricole 113.298. — Decizie privind retragerea aprob„rii pentru
∫i Silvice îGheorghe Ionescu-™i∫e∫ti“................................ 7 persoanele semnificative, membri ai Consiliului de
administra˛ie al Societ„˛ii Comerciale îAsigurare
 Reasigurare ARDAF“ — S.A............................................. 14–15
338. — Lege privind aprobarea Ordonan˛ei de urgen˛„ a
Guvernului nr. 22/2006 pentru completarea Ordonan˛ei 113.299. — Decizie privind deschiderea procedurii de redresare
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur„ financiar„ prin administrare special„ la Societatea
fiscal„ .................................................................................. 8 Comercial„ îAsigurare Reasigurare ARDAF“ — S.A. .... 15–16
2 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 629/20.VII.2006

LEGI ™I DECRETE
PARLAMENTUL ROM¬NIEI
CAMERA DEPUTAfiILOR SENATUL

LEGE
privind aprobarea Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 190/2005 pentru realizarea
unor m„suri necesare Ón procesul de integrare european„

Parlamentul Rom‚niei adopt„ prezenta lege.


Articol unic. — Se aprob„ Ordonan˛a de urgen˛„ a mod obligatoriu, reprezentan˛i ai Uniunii Na˛ionale a
Guvernului nr. 190 din 21 noiembrie 2005 pentru realizarea Executorilor Judec„tore∫ti, ai Ministerului Justi˛iei ∫i cadre
unor m„suri necesare Ón procesul de integrare european„, didactice din Ónv„˛„m‚ntul superior de specialitate.“
publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I,
6. La articolul II, dup„ punctul 5 se introduc patru noi
nr. 1.179 din 28 decembrie 2005, cu urm„toarele modific„ri
puncte, punctele 51—54, cu urm„torul cuprins:
∫i complet„ri:
î51. La articolul 22, literele e) ∫i f) ale alineatului (1) vor
1. La articolul II punctul 1, alineatul (2) al articolului 13 avea urm„torul cuprins:
va avea urm„torul cuprins: «e) Ón cazul condamn„rii definitive pentru s„v‚r∫irea cu
î(2) Num„rul executorilor judec„tore∫ti se stabile∫te ∫i se inten˛ie a unei infrac˛iuni care aduce atingere prestigiului
actualizeaz„ anual de ministrul justi˛iei, cu consultarea profesiei;
Consiliului Uniunii Na˛ionale a Executorilor Judec„tore∫ti, Ón f) Ón cazul constat„rii v„ditei sale incapacit„˛i
func˛ie de cerin˛ele locale determinate de Óntinderea profesionale, exprimat„ ∫i prin anularea sau desfiin˛area
teritoriului, de volumul de activitate ∫i de num„rul irevocabil„ de c„tre instan˛a de judecat„ a unui num„r de
locuitorilor, Ón a∫a fel Ónc‚t la 15.000 de locuitori s„ revin„ execut„ri silite reprezent‚nd 10% din dosarele de executare
cel pu˛in un executor judec„toresc. Num„rul executorilor
instrumentate sau a unor acte de executare Óntocmite Ón
judec„tore∫ti din circumscrip˛ia unei instan˛e nu va fi mai
cel mult 20% din dosarele de executare instrumentate
mic de 3. De asemenea, la stabilirea num„rului executorilor
Óntr-un an calendaristic;».
judec„tore∫ti se va avea Ón vedere ∫i num„rul executorilor
52. La articolul 22, dup„ litera g) a alineatului (1) se
judec„tore∫ti stagiari care au promovat examenul de
introduce o nou„ liter„, litera h), cu urm„torul cuprins:
definitivat.“
«h) prin deces.»
2. La articolul II, punctul 2 va avea urm„torul cuprins: 53. La articolul 27, litera c) va avea urm„torul cuprins:
î2. Literele a) ∫i g) ale articolului 15 vor avea urm„torul «c) informeaz„ Uniunea Na˛ional„ a Executorilor
cuprins: Judec„tore∫ti Ón leg„tur„ cu activitatea birourilor executorilor
«a) are cet„˛enia rom‚n„ ∫i domiciliul Ón Rom‚nia; judec„tore∫ti ∫i asupra necesarului de executori
........................................................................................... judec„tore∫ti ∫i executori judec„tore∫ti stagiari;».
g) a Óndeplinit timp de 2 ani func˛ia de executor 54. La articolul 33, litera a) va avea urm„torul cuprins:
judec„toresc stagiar ∫i a promovat examenul de definitivat «a) solicit„ ministrului justi˛iei suspendarea, revocarea ori
sau, dup„ caz, a exercitat timp de 3 ani o func˛ie de Óncetarea func˛iei de executor judec„toresc;»“.
specialitate juridic„ ∫i a promovat concursul sau examenul
de admitere Ón profesie. Sunt scutite de examen 7. La articolul II, punctul 6 va avea urm„torul cuprins:
persoanele care au exercitat timp de 5 ani func˛ia de î6. La articolul 33, literele b) ∫i c) se abrog„.“
judec„tor, procuror sau avocat, cu condi˛ia s„ fi promovat 8. La articolul II punctul 7, litera e) a articolului 33 va
examenul de definitivat Ón profesia din care provin.»“ avea urm„torul cuprins:
3. La articolul II, dup„ punctul 2 se introduce un nou îe) propune ministrului justi˛iei condi˛iile de desf„∫urare
punct, punctul 21, cu urm„torul cuprins: a concursului sau examenului de admitere Ón profesia de
î2 1 . La articolul 16, alineatul (1) va avea urm„torul executor judec„toresc ∫i a examenului de definitivat;“.
cuprins:
9. La articolul II, dup„ punctul 7 se introduce un nou
«Art. 16. — (1) Executorul judec„toresc este numit de
punct, punctul 71, cu urm„torul cuprins:
ministrul justi˛iei, Ón baza cererii celui interesat ∫i dup„
verificarea Óndeplinirii condi˛iilor prev„zute la art. 15.»“ î71. Dup„ articolul 35 se introduc dou„ noi articole,
articolele 351 ∫i 352, cu urm„torul cuprins:
4. La articolul II punctul 4, alineatul (3) al articolului 191 «Art. 351. — Activitatea executorului judec„toresc, care
se abrog„.
Óndepline∫te condi˛iile prev„zute la art. 15 lit. c), este
5. La articolul II punctul 5, alineatul (1) al articolului 20 considerat„ vechime Ón func˛ie juridic„ de specialitate.
va avea urm„torul cuprins: Art. 35 2 . — (1) Œn exercitarea profesiei executorii
îArt. 20. — (1) Concursul sau examenul de admitere Ón judec„tore∫ti sunt ocroti˛i de lege.
profesia de executor judec„toresc ∫i examenul de definitivat (2) Lovirea sau alte acte de violen˛„ s„v‚r∫ite Ómpotriva
se vor desf„∫ura Ón fa˛a unei comisii din care fac parte, Ón executorului judec„toresc Ón timpul exercit„rii profesiei ∫i Ón
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 629/20.VII.2006 3

leg„tur„ cu aceasta se pedepsesc cu Ónchisoare de la achitarea sumei. Hot„r‚rea definitiv„ constituie titlu
6 luni la 3 ani.»“ executoriu;».
12. La articolul 47, alineatul (1) va avea urm„torul
10. La articolul II punctul 9, alineatul (1) al articolului 37
cuprins:
va avea urm„torul cuprins:
«Art. 47. — (1) Œn cazul Ón care Ómpotriva executorului
îArt. 37. — (1) Executorii judec„tore∫ti au dreptul, judec„toresc s-a luat m„sura arest„rii preventive sau Ón
pentru serviciul prestat, la onorarii minimale ∫i maximale cazul Ón care s-a pronun˛at o hot„r‚re judec„toreasc„ de
stabilite de ministrul justi˛iei, cu consultarea Consiliului condamnare la o pedeaps„ privativ„ de libertate, Ón prim„
Uniunii Na˛ionale a Executorilor Judec„tore∫ti, cu instan˛„, ministrul justi˛iei, din oficiu sau la propunerea
respectarea urm„toarelor condi˛ii: Consiliului Uniunii Na˛ionale a Executorilor Judec„tore∫ti, va
a) pentru sumele mai mici de 50.000 lei, onorariul poate lua m„sura suspend„rii din func˛ie a acestuia p‚n„ la
fi de p‚n„ la 10%; solu˛ionarea procesului penal, potrivit legii.»
b) pentru sumele cuprinse Óntre 50.001 ∫i 80.000 lei, 13. La articolul 67, dup„ alineatul (2) se introduce un
onorariul este de 3%; nou alineat, alineatul (21), cu urm„torul cuprins:
c) pentru sumele cuprinse Óntre 80.001 ∫i 100.000 lei, «(2 1) Statutul prev„zut la alin. (2) se va publica Ón
onorariul este de 2%; Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I.»“
d) pentru sumele ce dep„∫esc 100.000 lei, onorariul 12. Articolul III va avea urm„torul cuprins:
este de 1%.“
îArt. III. — Œn termen de cel mult 60 de zile de la
11. La articolul II, dup„ punctul 10 se introduc trei noi intrarea Ón vigoare a prezentei ordonan˛e de urgen˛„,
puncte, punctele 11—13, cu urm„torul cuprins: ministrul justi˛iei va emite ordinul pentru modificarea ∫i
î11. La articolul 46, litera c) va avea urm„torul cuprins: completarea Ordinului ministrului justi˛iei nr. 210/2001
«c) amend„ de la 500 lei la 3.000 lei, care se face pentru aprobarea Regulamentului de punere Ón aplicare a
venit la bugetul Camerei executorilor judec„tore∫ti Ón a Legii nr. 188/2000 privind executorii judec„tore∫ti, publicat
c„rei raz„ teritorial„ este situat biroul executorului Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 64 din
judec„toresc respectiv. Neachitarea amenzii Ón termen de 6 februarie 2001, precum ∫i ordinul pentru stabilirea datei
30 de zile de la data r„m‚nerii definitive a hot„r‚rii prin ∫i locului desf„∫ur„rii urm„torului concurs sau examen de
care s-a stabilit sanc˛iunea disciplinar„ atrage suspendarea admitere Ón profesia de executor judec„toresc.“
de drept din func˛ie a executorului judec„toresc p‚n„ la 13. Articolul X se abrog„.

Aceast„ lege a fost adoptat„ de Parlamentul Rom‚niei, cu respectarea prevederilor art. 75 ∫i ale art. 76 alin. (1) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„.
PRE™EDINTELE CAMEREI DEPUTAfiILOR PRE™EDINTELE SENATULUI
BOGDAN OLTEANU NICOLAE V√C√ROIU
Bucure∫ti, 17 iulie 2006.
Nr. 332.

PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonan˛ei
de urgen˛„ a Guvernului nr. 190/2005 pentru realizarea
unor m„suri necesare Ón procesul de integrare european„
Œn temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) ∫i ale art. 100 alin. (1) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,

Pre∫edintele Rom‚niei d e c r e t e a z „:
Articol unic. — Se promulg„ Legea privind aprobarea Ordonan˛ei de
urgen˛„ a Guvernului nr. 190/2005 pentru realizarea unor m„suri necesare Ón
procesul de integrare european„ ∫i se dispune publicarea acestei legi Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI
TRAIAN B√SESCU
Bucure∫ti, 14 iulie 2006.
Nr. 970.

4 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 629/20.VII.2006

PARLAMENTUL ROM¬NIEI
CAMERA DEPUTAfiILOR SENATUL

LEGE
privind Ónfiin˛area centrelor de informare ∫i consiliere pentru tineri

Parlamentul Rom‚niei adopt„ prezenta lege.

Art. 1. — (1) Se Ónfiin˛eaz„ Ón cadrul Autorit„˛ii (2) Centrele de informare ∫i consiliere pentru tineri
Na˛ionale pentru Tineret, Ón subordinea direc˛iilor jude˛ene transmit administra˛iei publice locale ∫i centrale analize cu
de tineret, respectiv a municipiului Bucure∫ti, centre de privire la problemele cu caracter general cu care se
informare ∫i consiliere pentru tineri, pentru categoria de
confrunt„ tinerii.
v‚rst„ 14—35 de ani.
Art. 7. — Institu˛iile statului furnizeaz„ informa˛ii
(2) Centrele de informare ∫i consiliere pentru tineri au
necesare bunei func˛ion„ri a centrelor de informare ∫i
ca atribu˛ii informarea, consilierea ∫i consultan˛a acordat„
consiliere pentru tineri ∫i colaboreaz„ Ón vederea identific„rii
tinerilor Ón domenii de interes specifice.
(3) Centrele de informare ∫i consiliere pentru tineri vor fi de solu˛ii la problemele semnalate potrivit art. 6 alin. (2).

Ónfiin˛ate Ón municipii re∫edin˛„ de jude˛, precum ∫i Ón alte Art. 8. — Autoritatea Na˛ional„ pentru Tineret are
localit„˛i, dac„ se consider„ necesar. obliga˛ia de a elabora strategia na˛ional„ anual„ cu privire
Art. 2. — (1) Œn cadrul activit„˛ii de consiliere, centrele la informarea ∫i consilierea tinerilor, strategie ce va fi
de informare ∫i consiliere pentru tineri pot apela la implementat„ la nivel local de c„tre fiecare centru de
colaboratori externi pentru furnizarea de expertiz„ specific„. informare ∫i consiliere pentru tineri.
(2) Distribuirea informa˛iilor de interes general se poate
Art. 9. — Organizarea, func˛ionarea ∫i dotarea centrelor
face prin intermediul mass-media, pliantelor, caietelor de
de informare ∫i consiliere pentru tineri se stabilesc prin
programe, materialelor de reclam„.
regulament, elaborat de Autoritatea Na˛ional„ pentru
(3) Pentru asigurarea ob˛inerii de informa˛ii de interes
specific, Ón cadrul centrelor de informare ∫i consiliere pentru Tineret, Ón termen de 90 de zile de la intrarea Ón vigoare a

tineri se asigur„ acces gratuit la Internet. prezentei legi.


Art. 3. — Serviciile oferite de centrele de informare ∫i Art. 10. — Centrele de informare ∫i consiliere pentru
consiliere pentru tineri sunt gratuite ∫i accesibile, cu tineri deruleaz„ programe proprii, specifice zonei Ón care
respectarea principiului nediscrimin„rii. func˛ioneaz„, Ón colaborare cu institu˛iile administra˛iei
Art. 4. — Serviciile oferite de centrele de informare ∫i publice locale ∫i pot dezvolta colabor„ri ∫i parteneriate cu
consiliere pentru tineri asigur„ confiden˛ialitatea datelor cu
organiza˛ii neguvernamentale ∫i alte categorii de parteneri
caracter personal.
sociali.
Art. 5. — Autorit„˛ile administra˛iei publice locale pun la
Art. 11. — Fondurile necesare Ónfiin˛„rii, dot„rii ∫i
dispozi˛ia centrelor de informare ∫i consiliere pentru tineri
func˛ion„rii centrelor de informare ∫i consiliere pentru tineri
spa˛ii adecvate desf„∫ur„rii activit„˛ii.
Art. 6. — (1) Centrele de informare ∫i consiliere pentru se asigur„ din bugetul Autorit„˛ii Na˛ionale pentru Tineret.

tineri vor elabora baze de date cu privire la informa˛iile de Art. 12. — Prezenta lege intr„ Ón vigoare la data de
interes pentru tineri, pe care au obliga˛ia de a le actualiza. 1 ianuarie 2007.

Aceast„ lege a fost adoptat„ de Parlamentul Rom‚niei, cu respectarea prevederilor art. 75 ∫i ale art. 76 alin. (2) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„.
PRE™EDINTELE CAMEREI DEPUTAfiILOR PRE™EDINTELE SENATULUI
BOGDAN OLTEANU NICOLAE V√C√ROIU

Bucure∫ti, 17 iulie 2006.


Nr. 333.
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 629/20.VII.2006 5

PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii privind Ónfiin˛area centrelor
de informare ∫i consiliere pentru tineri

Œn temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) ∫i ale art. 100 alin. (1) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,

Pre∫edintele Rom‚niei d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Se promulg„ Legea privind Ónfiin˛area centrelor de


informare ∫i consiliere pentru tineri ∫i se dispune publicarea acestei legi Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I.

PRE™EDINTELE ROM¬NIEI
TRAIAN B√SESCU

Bucure∫ti, 14 iulie 2006.


Nr. 971.

PARLAMENTUL ROM¬NIEI

CAMERA DEPUTAfiILOR SENATUL

LEGE
privind aprobarea Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului
nr. 24/2006 pentru prelungirea aplic„rii prevederilor art. 1671
din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii
∫i alte drepturi de asigur„ri sociale

Parlamentul Rom‚niei adopt„ prezenta lege.

Articol unic. — Se aprob„ Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 24


din 29 martie 2006 pentru prelungirea aplic„rii prevederilor art. 1671 din
Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii ∫i alte drepturi de
asigur„ri sociale, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 287
din 30 martie 2006.

Aceast„ lege a fost adoptat„ de Parlamentul Rom‚niei, cu respectarea


prevederilor art. 75 ∫i ale art. 76 alin. (1) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„.

PRE™EDINTELE CAMEREI DEPUTAfiILOR PRE™EDINTELE SENATULUI


BOGDAN OLTEANU NICOLAE V√C√ROIU

Bucure∫ti, 17 iulie 2006.


Nr. 335.
6 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 629/20.VII.2006

PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonan˛ei
de urgen˛„ a Guvernului nr. 24/2006 pentru prelungirea
aplic„rii prevederilor art. 1671 din Legea nr. 19/2000
privind sistemul public de pensii ∫i alte drepturi
de asigur„ri sociale
Œn temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) ∫i ale art. 100 alin. (1) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,

Pre∫edintele Rom‚niei d e c r e t e a z „:
Articol unic. — Se promulg„ Legea privind aprobarea Ordonan˛ei de
urgen˛„ a Guvernului nr. 24/2006 pentru prelungirea aplic„rii prevederilor
art. 1671 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii ∫i alte
drepturi de asigur„ri sociale ∫i se dispune publicarea acestei legi Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI
TRAIAN B√SESCU
Bucure∫ti, 14 iulie 2006.
Nr. 973.

PARLAMENTUL ROM¬NIEI
CAMERA DEPUTAfiILOR SENATUL

LEGE
privind modificarea art. III din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 29/2005
pentru modificarea Legii nr. 290/2002 privind organizarea ∫i func˛ionarea unit„˛ilor
de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare
∫i a Academiei de ™tiin˛e Agricole ∫i Silvice îGheorghe Ionescu-™i∫e∫ti“

Parlamentul Rom‚niei adopt„ prezenta lege.


Articol unic. — Articolul III din Ordonan˛a de urgen˛„ a a Academiei de ™tiin˛e Agricole ∫i Silvice îGheorghe
Guvernului nr. 29/2005 pentru modificarea Legii Ionescu-™i∫e∫ti“ ∫i neachitate prin orice modalitate
nr. 290/2002 privind organizarea ∫i func˛ionarea unit„˛ilor de prev„zut„ de lege, reprezent‚nd impozite, taxe, contribu˛ii
cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, ∫i alte sume datorate bugetului de stat, bugetului
industriei alimentare ∫i a Academiei de ™tiin˛e Agricole ∫i asigur„rilor sociale de stat, bugetului Fondului na˛ional unic
Silvice îGheorghe Ionescu-™i∫e∫ti“, publicat„ Ón Monitorul de asigur„ri sociale de s„n„tate ∫i bugetului asigur„rilor
Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 346 din 25 aprilie 2005,
pentru ∫omaj. Fac excep˛ie contribu˛ia pentru pensia
aprobat„ cu modific„ri ∫i complet„ri prin Legea
suplimentar„, contribu˛ia individual„ pentru asigur„ri sociale,
nr. 232/2005, se modific„ dup„ cum urmeaz„:
contribu˛ia individual„ de asigur„ri pentru ∫omaj, contribu˛ia
— Literele a) ∫i b) ale alineatului (1) ∫i alineatul (6) vor
datorat„ Fondului na˛ional unic de asigur„ri sociale de
avea urm„torul cuprins:
îa) scutirea de la plat„ a obliga˛iilor bugetare restante s„n„tate de c„tre persoanele asigurate care au calitatea de
la data intr„rii Ón vigoare a Legii nr. 147/2004 privind angajat, taxa pe valoarea ad„ugat„ suspendat„ Ón vam„,
aprobarea Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 78/2003 impozitul pe salarii, impozitul pe veniturile din salarii, care
pentru modificarea ∫i completarea Legii nr. 290/2002 privind urmeaz„ a fi achitate Ón termen de 12 luni de la data
organizarea ∫i func˛ionarea unit„˛ilor de cercetare-dezvoltare intr„rii Ón vigoare a hot„r‚rilor Guvernului de reorganizare a
din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare ∫i fiec„rei unit„˛i de cercetare-dezvoltare Ón parte;
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 629/20.VII.2006 7

b) fac obiectul Ónlesnirilor la plat„ prev„zute la lit. a) ∫i (6) Obliga˛iile bugetare neachitate, reprezent‚nd
sumele preluate pentru Óncasare de c„tre Autoritatea pentru impozite, taxe, contribu˛ii ∫i alte venituri bugetare, datorate
Valorificarea Activelor Statului, reprezent‚nd contribu˛ia
dup„ intrarea Ón vigoare a Legii nr. 147/2004, se vor achita
datorat„ Fondului na˛ional unic de asigur„ri sociale de
s„n„tate, precum ∫i creditele ∫i dob‚nzile aferente preluate Ón termen de 12 luni de la data intr„rii Ón vigoare a
de la Banca Agricol„ — S.A.; hot„r‚rilor de Guvern de reorganizare a fiec„rei unit„˛i de
............................................................................................ cercetare-dezvoltare Ón parte.“

Aceast„ lege a fost adoptat„ de Parlamentul Rom‚niei, cu respectarea prevederilor art. 75 ∫i ale art. 76 alin. (2) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„.
PRE™EDINTELE CAMEREI DEPUTAfiILOR PRE™EDINTELE SENATULUI
BOGDAN OLTEANU NICOLAE V√C√ROIU
Bucure∫ti, 17 iulie 2006.
Nr. 336.

PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii privind modificarea art. III
din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 29/2005
pentru modificarea Legii nr. 290/2002 privind organizarea
∫i func˛ionarea unit„˛ilor de cercetare-dezvoltare
din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare
∫i a Academiei de ™tiin˛e Agricole ∫i Silvice
îGheorghe Ionescu-™i∫e∫ti“
Œn temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) ∫i ale art. 100 alin. (1) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,

Pre∫edintele Rom‚niei d e c r e t e a z „:
Articol unic. — Se promulg„ Legea privind modificarea art. III din
Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 29/2005 pentru modificarea Legii
nr. 290/2002 privind organizarea ∫i func˛ionarea unit„˛ilor de cercetare-
dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare ∫i a
Academiei de ™tiin˛e Agricole ∫i Silvice îGheorghe Ionescu-™i∫e∫ti“ ∫i se
dispune publicarea acestei legi Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI
TRAIAN B√SESCU

Bucure∫ti, 14 iulie 2006.


Nr. 974.


8 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 629/20.VII.2006

PARLAMENTUL ROM¬NIEI
CAMERA DEPUTAfiILOR SENATUL

LEGE
privind aprobarea Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 22/2006 pentru completarea
Ordonan˛ei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur„ fiscal„

Parlamentul Rom‚niei adopt„ prezenta lege.


Articol unic. — Se aprob„ Ordonan˛a de urgen˛„ a procedur„ fiscal„, republicat„ Ón Monitorul Oficial al
Guvernului nr. 22 din 22 martie 2006 pentru completarea Rom‚niei, Partea I, nr. 863 din 26 septembrie 2005, cu
Ordonan˛ei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de
procedur„ fiscal„, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, dup„ litera c) se
Partea I, nr. 271 din 27 martie 2006, cu urm„toarea introduce o nou„ liter„, litera c1), cu urm„torul cuprins:
modificare: «c 1 ) pe o perioad„ de cel mult 6 luni, Ón cazuri
— Articolul unic va avea urm„torul cuprins:
îArticol unic. — La articolul 144 alineatul (2) din excep˛ionale, ∫i doar o singur„ dat„ pentru acela∫i debitor,
Ordonan˛a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de prin hot„r‚re a Guvernului;».“
Aceast„ lege a fost adoptat„ de Parlamentul Rom‚niei, cu respectarea prevederilor art. 75 ∫i ale art. 76 alin. (2) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„.

PRE™EDINTELE CAMEREI DEPUTAfiILOR PRE™EDINTELE SENATULUI


BOGDAN OLTEANU NICOLAE V√C√ROIU

Bucure∫ti, 17 iulie 2006.


Nr. 338.

PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonan˛ei
de urgen˛„ a Guvernului nr. 22/2006 pentru completarea
Ordonan˛ei Guvernului nr. 92/2003
privind Codul de procedur„ fiscal„
Œn temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) ∫i ale art. 100 alin. (1) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,

Pre∫edintele Rom‚niei d e c r e t e a z „:
Articol unic. — Se promulg„ Legea privind aprobarea Ordonan˛ei de
urgen˛„ a Guvernului nr. 22/2006 pentru completarea Ordonan˛ei Guvernului
nr. 92/2003 privind Codul de procedur„ fiscal„ ∫i se dispune publicarea
acestei legi Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI
TRAIAN B√SESCU

Bucure∫ti, 14 iulie 2006.


Nr. 976.


MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 629/20.VII.2006 9

PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
privind rechemarea unui ambasador
Œn temeiul prevederilor art. 91 alin. (2) ∫i ale art. 100 din Constitu˛ia
Rom‚niei, republicat„,
av‚nd Ón vedere propunerea Guvernului,

Pre∫edintele Rom‚niei d e c r e t e a z „:
Art. 1. — Domnul Gheorghe Magheru se recheam„ din calitatea de
ambasador extraordinar ∫i plenipoten˛iar, ∫eful Misiunii Permanente a
Rom‚niei pe l‚ng„ Consiliul Europei de la Strasbourg.
Art. 2. — Domnul Gheorghe Magheru Ó∫i va Óncheia misiunea Ón
termen de cel mult 90 de zile de la publicarea prezentului decret Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI
TRAIAN B√SESCU
Œn temeiul art. 100 alin. (2) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
contrasemn„m acest decret.
PRIM-MINISTRU
C√LIN POPESCU-T√RICEANU

Bucure∫ti, 18 iulie 2006.


Nr. 985.

PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
privind rechemarea unui ambasador
Œn temeiul prevederilor art. 91 alin. (2) ∫i ale art. 100 din Constitu˛ia
Rom‚niei, republicat„,
av‚nd Ón vedere propunerea Guvernului,

Pre∫edintele Rom‚niei d e c r e t e a z „:
Art. 1. — Domnul Ioan Maxim se recheam„ din calitatea de
ambasador extraordinar ∫i plenipoten˛iar al Rom‚niei Ón Confedera˛ia
Elve˛ian„.
Art. 2. — Domnul Ioan Maxim Ó∫i va Óncheia misiunea Ón termen de
cel mult 90 de zile de la publicarea prezentului decret Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI
TRAIAN B√SESCU
Œn temeiul art. 100 alin. (2) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
contrasemn„m acest decret.
PRIM-MINISTRU
C√LIN POPESCU-T√RICEANU

Bucure∫ti, 18 iulie 2006.


Nr. 986.
10 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 629/20.VII.2006

PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
privind rechemarea unui ambasador
Œn temeiul prevederilor art. 91 alin. (2) ∫i ale art. 100 din Constitu˛ia
Rom‚niei, republicat„,
av‚nd Ón vedere propunerea Guvernului,

Pre∫edintele Rom‚niei d e c r e t e a z „:
Art. 1. — Domnul Constantin Simirad se recheam„ din calitatea de
ambasador extraordinar ∫i plenipoten˛iar al Rom‚niei Ón Republica Cuba.
Art. 2. — Domnul Constantin Simirad Ó∫i va Óncheia misiunea Ón
termen de cel mult 90 de zile de la publicarea prezentului decret Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI
TRAIAN B√SESCU
Œn temeiul art. 100 alin. (2) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
contrasemn„m acest decret.
PRIM-MINISTRU
C√LIN POPESCU-T√RICEANU

Bucure∫ti, 18 iulie 2006.


Nr. 987.

PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
privind rechemarea unui ambasador
Œn temeiul prevederilor art. 91 alin. (2) ∫i ale art. 100 din Constitu˛ia
Rom‚niei, republicat„,
av‚nd Ón vedere propunerea Guvernului,

Pre∫edintele Rom‚niei d e c r e t e a z „:
Art. 1. — Domnul Petre Catrinciuc se recheam„ din calitatea de
ambasador extraordinar ∫i plenipoten˛iar al Rom‚niei Ón Bosnia ∫i
Her˛egovina.
Art. 2. — Domnul Petre Catrinciuc Ó∫i va Óncheia misiunea Ón termen
de cel mult 90 de zile de la publicarea prezentului decret Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI
TRAIAN B√SESCU
Œn temeiul art. 100 alin. (2) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
contrasemn„m acest decret.
PRIM-MINISTRU
C√LIN POPESCU-T√RICEANU

Bucure∫ti, 18 iulie 2006.


Nr. 988.
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 629/20.VII.2006 11

PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
privind rechemarea unui ambasador
Œn temeiul prevederilor art. 91 alin. (2) ∫i ale art. 100 din Constitu˛ia
Rom‚niei, republicat„,
av‚nd Ón vedere propunerea Guvernului,

Pre∫edintele Rom‚niei d e c r e t e a z „:
Art. 1. — Domnul Dan Ghibernea se recheam„ din calitatea de
ambasador extraordinar ∫i plenipoten˛iar al Rom‚niei Ón Regatul Unit al Marii
Britanii ∫i Irlandei de Nord.
Art. 2. — Domnul Dan Ghibernea Ó∫i va Óncheia misiunea Ón termen
de cel mult 90 de zile de la publicarea prezentului decret Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI
TRAIAN B√SESCU
Œn temeiul art. 100 alin. (2) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
contrasemn„m acest decret.
PRIM-MINISTRU
C√LIN POPESCU-T√RICEANU

Bucure∫ti, 18 iulie 2006.


Nr. 989.

PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
privind rechemarea unui ambasador
Œn temeiul prevederilor art. 91 alin. (2) ∫i ale art. 100 din Constitu˛ia
Rom‚niei, republicat„,
av‚nd Ón vedere propunerea Guvernului,

Pre∫edintele Rom‚niei d e c r e t e a z „:
Art. 1. — Domnul Niculae Iordache se recheam„ din calitatea de
ambasador extraordinar ∫i plenipoten˛iar al Rom‚niei Ón Republica Armenia.
Art. 2. — Domnul Niculae Iordache Ó∫i va Óncheia misiunea Ón termen
de cel mult 90 de zile de la publicarea prezentului decret Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI
TRAIAN B√SESCU
Œn temeiul art. 100 alin. (2) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
contrasemn„m acest decret.
PRIM-MINISTRU
C√LIN POPESCU-T√RICEANU

Bucure∫ti, 18 iulie 2006.


Nr. 990.
12 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 629/20.VII.2006

PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
privind acreditarea unui ambasador
Œn temeiul prevederilor art. 91 alin. (2) ∫i ale art. 100 din Constitu˛ia
Rom‚niei, republicat„,
av‚nd Ón vedere propunerea Guvernului,

Pre∫edintele Rom‚niei d e c r e t e a z „:
Articol unic. — Domnul Valer Gabriel Paul Potra se acrediteaz„ Ón
calitatea de ambasador extraordinar ∫i plenipoten˛iar al Rom‚niei Ón
Republica Namibia, Republica Zambia ∫i Republica Botswana.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI
TRAIAN B√SESCU
Œn temeiul art. 100 alin. (2) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
contrasemn„m acest decret.
PRIM-MINISTRU
C√LIN POPESCU-T√RICEANU

Bucure∫ti, 18 iulie 2006.


Nr. 991.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE


ADMINISTRAfiIEI PUBLICE CENTRALE
AUTORITATEA NAfiIONAL√ DE REGLEMENTARE ŒN DOMENIUL GAZELOR NATURALE

DECIZIE
pentru modificarea Regulamentului de constatare, notificare ∫i sanc˛ionare a abaterilor
de la reglement„rile emise Ón sectorul gazelor naturale, aprobat prin Decizia
pre∫edintelui Autorit„˛ii Na˛ionale de Reglementare Ón Domeniul Gazelor Naturale nr. 1.231/2004
Œn temeiul prevederilor art. 8 lit. s) ∫i ale art. 10 alin. (4) ∫i (5) din Legea gazelor nr. 351/2004, cu modific„rile ∫i complet„rile
ulterioare,

pre∫edintele Autorit„˛ii Na˛ionale de Reglementare Ón Domeniul Gazelor Naturale emite prezenta decizie.
Art. I. — Regulamentul de constatare, notificare ∫i sanc˛ionare transport, distribu˛ie, precum ∫i a instala˛iilor de utilizare Ón
a abaterilor de la reglement„rile emise Ón sectorul gazelor sectorul gazelor naturale;
naturale, aprobat prin Decizia pre∫edintelui Autorit„˛ii Na˛ionale de 2. persoanele fizice autorizate pentru desf„∫urarea activit„˛ilor
Reglementare Ón Domeniul Gazelor Naturale nr. 1.231/2004, de proiectare, execu˛ie ∫i exploatare pentru obiectivele aferente
publicat Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 892 din instala˛iilor tehnologice de suprafa˛„ pentru produc˛ia ∫i/sau
30 septembrie 2004, se modific„ dup„ cum urmeaz„: Ónmagazinarea subteran„ a gazelor naturale, precum ∫i pentru
1. Articolul 1 va avea urm„torul cuprins: obiectivele aferente transportului, distribu˛iei ∫i/sau instala˛iilor de
îArt. 1. — Prezentul regulament este elaborat Ón conformitate utilizare a gazelor naturale;
cu prevederile art. 8 lit. s) din Legea gazelor nr. 351/2004, cu 3. persoanele fizice sau juridice care nu de˛in autoriza˛ii/
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare.“ licen˛e, Ón cazul Ón care desf„∫oar„ activit„˛i Ón sectorul gazelor
2. Articolul 3 va avea urm„torul cuprins: naturale din categoria celor men˛ionate la pct. 1 ∫i 2.
îArt. 3. — (1) Prezentul regulament se aplic„ la verificarea (2) Prezentul regulament se aplic„ ∫i consumatorilor de gaze
activit„˛ilor desf„∫urate de c„tre: naturale, persoane fizice ∫i juridice.“
1. persoanele juridice titulare de: 3. Titlul sec˛iunii a 2-a a capitolului II va avea urm„torul
a) licen˛e pentru desf„∫urarea activit„˛ilor de transport, tranzit, cuprins:
Ónmagazinare/stocare, dispecerizare, distribu˛ie ∫i furnizare a
gazelor naturale; îSECfiIUNEA a 2-a
b) autoriza˛ii pentru Ónfiin˛area, func˛ionarea ∫i modificarea unor Ac˛iunile de inspec˛ie ∫i control desf„∫urate de agen˛ii constatatori“
capacit„˛i de produc˛ie, transport, tranzit, Ónmagazinare/stocare,
dispecerizare ∫i distribu˛ie a gazelor naturale; 4. Articolul 7 va avea urm„torul cuprins:
c) autoriza˛ii pentru proiectarea, execu˛ia ∫i/sau exploatarea îArt. 7. — (1) Ac˛iunile de inspec˛ie ∫i control ale agen˛ilor
unor obiective/sisteme de produc˛ie, Ónmagazinare/stocare, constatatori se desf„∫oar„ Ón baza unui program anual, Óntocmit
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 629/20.VII.2006 13

de Departamentul inspec˛ie, control, sesiz„ri, reclama˛ii, grupe 9. Titlul capitolului IV va avea urm„torul cuprins:
teritoriale ∫i aprobat de pre∫edintele ANRGN.
îCAPITOLUL IV
(2) Activitatea prev„zut„ la alin. (1) va fi completat„, ori de
c‚te ori este necesar, cu ac˛iuni de inspec˛ie ∫i control aprobate Constatarea contraven˛iilor ∫i aplicarea sanc˛iunilor,
de pre∫edintele ANRGN.“ executarea ∫i contestarea acestora“

5. Articolul 8 va avea urm„torul cuprins: 10. Titlul sec˛iunii 1 a capitolului IV va avea urm„torul
îArt. 8. — Agen˛ii constatatori au, Ón principal, urm„toarele cuprins:
competen˛e:
îSECfiIUNEA 1
a) s„ efectueze controale ∫i inspec˛ii ale activit„˛ilor
desf„∫urate Ón sectorul gazelor naturale de c„tre persoanele fizice Constatarea contraven˛iilor ∫i aplicarea sanc˛iunilor“
∫i/sau juridice men˛ionate la art. 3;
11. Titlul sec˛iunii a 2-a a capitolului IV va avea urm„torul
b) s„ solicite informa˛ii ∫i documente Ón leg„tur„ cu cuprins:
problemele care constituie obiectul controlului/inspec˛iei;
c) s„ ia m„surile de sistare a lucr„rilor Ón cazul constat„rii îSECfiIUNEA a 2-a
abaterilor de la legisla˛ia Ón vigoare, p‚n„ la Óndeplinirea condi˛iilor Executarea ∫i contestarea sanc˛iunii“
legale, dup„ caz;
d) orice alte atribu˛ii prev„zute de lege.“ 12. Anexa nr. 2 la regulament va avea urm„torul cuprins:
îAUTORITATEA NAfiIONAL√ DE REGLEMENTARE
6. Articolul 9 va avea urm„torul cuprins:
ŒN DOMENIUL GAZELOR NATURALE
îArt. 9. — Agen˛ii constatatori au, Ón principal, urm„toarele
obliga˛ii: ŒMPUTERNICIRE
a) s„ se legitimeze Ónainte de exercitarea activit„˛ii de Domnul/Doamna ....., av‚nd func˛ia de ..., Ón conformitate cu
inspec˛ie ∫i control; prevederile art. 111 din Legea gazelor nr. 351/2004, cu
b) s„ prezinte Ómputernicirea emis„ de ANRGN; modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, ale art. 21 alin. (1) din
c) s„ efectueze controalele cu responsabilitate ∫i obiectivitate; Regulamentul privind accesul la Sistemul na˛ional de transport al
gazelor naturale ∫i ale art. 22 alin. (1) din Regulamentul privind
d) s„ redacteze o not„ de constatare la finalizarea fiec„rei accesul la sistemele de distribu˛ie a gazelor naturale, aprobate
ac˛iuni Óntreprinse, cu prezentarea detaliat„ a tuturor aspectelor prin Hot„r‚rea Guvernului nr. 1.043/2004, cu modific„rile ∫i
controlului ∫i a circumstan˛elor celor constatate; complet„rile ulterioare, precum ∫i ale Regulamentului de
e) s„ aplice m„surile corespunz„toare atunci c‚nd sunt constatare, notificare ∫i sanc˛ionare a abaterilor de la
constatate abateri, potrivit prevederilor legale Ón vigoare; reglement„rile emise Ón sectorul gazelor naturale, aprobat prin
Decizia pre∫edintelui Autorit„˛ii Na˛ionale de Reglementare Ón
f) s„ consemneze controlul/inspec˛ia efectuat/efectuat„ la Domeniul Gazelor Naturale nr. 1.231/2004, cu modific„rile ∫i
persoane juridice Ón Registrul de control.“ complet„rile ulterioare, este Ómputernicit/Ómputernicit„:
7. Articolul 10 va avea urm„torul cuprins: 1. s„ efectueze controale ∫i inspec˛ii pentru verificarea
îArt. 10. — Constituie contraven˛ii Ón sectorul gazelor naturale, activit„˛ilor desf„∫urate Ón sectorul gazelor naturale de c„tre
dac„ nu au fost s„v‚r∫ite Ón astfel de condi˛ii Ónc‚t, potrivit legii, persoanele fizice ∫i juridice autorizate ∫i/sau licen˛iate, precum ∫i
s„ fie considerate infrac˛iuni, faptele prev„zute de Legea gazelor la consumatorii de gaze naturale sau la persoanele neautorizate
care sunt depistate c„ lucreaz„ Ón sectorul gazelor naturale;
nr. 351/2004, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, ∫i de
Hot„r‚rea Guvernului nr. 1.043/2004 pentru aprobarea 2. s„ constate ∫i s„ sanc˛ioneze contraven˛iile prev„zute de
Legea gazelor nr. 351/2004, cu modific„rile ∫i complet„rile
Regulamentului privind accesul la Sistemul na˛ional de transport
ulterioare, ∫i de Hot„r‚rea Guvernului nr. 1.043/2004, cu
al gazelor naturale, a Regulamentului privind accesul la sistemele
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare.
de distribu˛ie a gazelor naturale ∫i a Regulamentului privind
accesul la conductele de alimentare din amonte, cu modific„rile Pre∫edinte,
∫i complet„rile ulterioare.“ ...................................................
8. Alineatul (2) al articolului 101 va avea urm„torul cuprins: Data eliber„rii ......................................“
î(2) Œn situa˛ia Ón care agentul constatator, ca urmare a Art. II. — Compartimentele de specialitate din cadrul Autorit„˛ii
controlului/inspec˛iei efectuat/efectuate, constat„ abateri grave, de Na˛ionale de Reglementare Ón Domeniul Gazelor Naturale vor
natur„ a constitui infrac˛iuni Ón sectorul gazelor naturale, va duce la Óndeplinire prevederile prezentei decizii.
Ón∫tiin˛a de Óndat„ conducerea ANRGN, Ón vederea sesiz„rii Art. III. — Prezenta decizie se public„ Ón Monitorul Oficial al
organelor de cercetare penal„.“ Rom‚niei, Partea I.
Pre∫edintele Autorit„˛ii Na˛ionale de Reglementare Ón Domeniul Gazelor Naturale,
™tefan Cosmeanu

Bucure∫ti, 12 iulie 2006.


Nr. 848.
14 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 629/20.VII.2006

MINISTERUL CULTURII ™I CULTELOR


ORDIN
pentru modificarea ∫i completarea Normelor metodologice privind eviden˛a, gestiunea ∫i inventarierea
bunurilor culturale de˛inute de muzee, colec˛ii publice, case memoriale, centre de cultur„ ∫i alte unit„˛i
de profil, aprobate prin Ordinul ministrului culturii ∫i cultelor nr. 2.035/2000
Av‚nd Ón vedere prevederile Ordonan˛ei Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea ∫i amortizarea activelor fixe aflate Ón
patrimoniul institu˛iilor publice, aprobat„ prin Legea nr. 493/2003, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Ón temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hot„r‚rea Guvernului nr. 78/2005 privind organizarea ∫i func˛ionarea Ministerului
Culturii ∫i Cultelor, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
ministrul culturii ∫i cultelor emite urm„torul ordin:
Art. I. — Normele metodologice privind eviden˛a, gestiunea ∫i 4. Dup„ alineatul (3) al articolului 5 se introduce un nou
inventarierea bunurilor culturale de˛inute de muzee, colec˛ii alineat, alineatul (31), cu urm„torul cuprins:
publice, case memoriale, centre de cultur„ ∫i alte unit„˛i de profil, î(31) Bunurile din patrimoniul cultural na˛ional vor fi reevaluate
aprobate prin Ordinul ministrului culturii ∫i cultelor nr. 2.035/2000, de evaluatori autoriza˛i Ón condi˛iile legii, p‚n„ la data de
publicat Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 470 din 31 decembrie 2007, rezultatele reevalu„rii urm‚nd a fi Ónregistrate
27 septembrie 2000, se modific„ ∫i se completeaz„ dup„ cum
Ón contabilitate p‚n„ la sf‚r∫itul anului 2007.“
urmeaz„:
1. Punctul 13 al alineatului (3) din articolul 1 va avea 5. Alineatul (1) al articolului 6 va avea urm„torul cuprins:
urm„torul cuprins: îArt. 6. — (1) Scoaterea din gestiune a bunurilor culturale
î13. valoarea de intrare“. distruse sau disp„rute, care fac parte din categoria «Tezaur», se
2. Litera h) a alineatului (4) al articolului 1 va avea urm„torul aprob„ prin ordin al ministrului culturii ∫i cultelor, pe baza avizului
cuprins: Comisiei Na˛ionale a Muzeelor ∫i Colec˛iilor.“
îh) Œn coloana 13 se Ónscrie valoarea de intrare stabilit„ cu 6. Articolul 7 va avea urm„torul cuprins:
respectarea prevederilor Ordonan˛ei Guvernului nr. 81/2003 privind îArt. 7. — Scoaterea din gestiune a bunurilor culturale distruse
reevaluarea ∫i amortizarea activelor fixe aflate Ón patrimoniul sau disp„rute, care fac parte din categoria «Fond», se aprob„ de
institu˛iilor publice, aprobat„ prin Legea nr. 493/2003, cu
direc˛ia de specialitate din cadrul Ministerului Culturii ∫i Cultelor,
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare.“
pe baza documentelor prev„zute la art. 6 alin. (2).“
3. Alineatul (3) al articolului 5 va avea urm„torul cuprins:
î(3) Efectuarea inventarierii se face potrivit Normelor privind Art. II. — Dispozi˛iile prezentului ordin se duc la Óndeplinire de
organizarea ∫i efectuarea inventarierii elementelor de activ ∫i de muzee, colec˛ii publice, case memoriale, centre de cultur„ ∫i de
pasiv, aprobate prin Ordinul ministrului finan˛elor publice alte unit„˛i de profil care de˛in bunuri culturale.
nr. 1.753/2004, publicat Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, Art. III. — Prezentul ordin va fi publicat Ón Monitorul Oficial al
nr. 1.174 din 13 decembrie 2004.“ Rom‚niei, Partea I.
Ministrul culturii ∫i cultelor,
Adrian Iorgulescu
Bucure∫ti, 19 iunie 2006.
Nr. 2.258.

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGUR√RILOR


COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGUR√RILOR
DECIZIE
privind retragerea aprob„rii pentru persoanele semnificative, membri ai
Consiliului de administra˛ie al Societ„˛ii Comerciale îAsigurare Reasigurare ARDAF“ — S.A.
Comisia de Supraveghere a Asigur„rilor, cu sediul Ón municipiul Bucure∫ti, str. Amiral Constantin B„lescu nr. 18, sectorul 1,
cod de Ónregistrare fiscal„ 14045240 din 1 iulie 2001, reprezentat„ legal prin pre∫edinte, Ón temeiul art. 4 alin. (19) din Legea
nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare ∫i supravegherea asigur„rilor, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Ón baza hot„r‚rii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigur„rilor, adoptat„ Ón ∫edin˛a din 17 iulie 2006, conform art. 4
alin. (22)—(241) din Legea nr. 32/2000, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, Ón cadrul c„reia a fost analizat„ documenta˛ia aferent„
Notei nr. 131.250 din 17 iulie 2006 privind controlul efectuat la Societatea Comercial„ îAsigurare Reasigurare ARDAF“ — S.A.,
Óntocmit„ Ón baza Notei de constatare nr. 172.792 din 29 iunie 2006, Ónregistrat„ la societate cu nr. 7.184 din 3 iulie 2006, s-a dispus
retragerea aprob„rii pentru persoanele semnificative, membri ai Consiliului de administra˛ie al Societ„˛ii Comerciale îAsigurare
Reasigurare ARDAF“ — S.A., cu sediul Ón municipiul Cluj-Napoca, str. Xenopol nr. 3, jude˛ul Cluj, Ónregistrat„ la oficiul registrului
comer˛ului cu nr. J 12/4169/1992, cod unic de Ónregistrare nr. 2886621, reprezentat„ legal de domnul Octavian M„n„stireanu, Ón calitate
de pre∫edinte al consiliului de administra˛ie,
av‚ndu-se Ón vedere urm„toarele motive de fapt ∫i de drept:
— diminuarea coeficientului de lichiditate aferent activit„˛ii de asigur„ri generale la datele de 31 decembrie 2005 ∫i 30 aprilie
2006, sub limita prev„zut„ la art. 3 din Normele privind categoriile de active admise s„ acopere rezervele tehnice ale asigur„torului
care practic„ asigur„ri generale, reguli de dispersie a plasamentelor, precum ∫i coeficientul de lichiditate, puse Ón aplicare prin Ordinul
pre∫edintelui Comisiei de Supraveghere a Asigur„rilor nr. 3.110/2003, cu modific„rile ulterioare;
— nerespectarea prevederilor art. 1 din Normele privind categoriile de active admise s„ acopere rezervele tehnice ale
asigur„torului care practic„ asigur„ri generale, reguli de dispersie a plasamentelor, precum ∫i coeficientul de lichiditate, puse Ón aplicare
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 629/20.VII.2006 15

prin Ordinul pre∫edintelui Comisiei de Supraveghere a Asigur„rilor nr. 3.110/2003, cu modific„rile ulterioare, Ón sensul c„ la datele de
31 decembrie 2005 ∫i 30 aprilie 2006 societatea nu dispunea de active admise s„ acopere Ón totalitate valoarea rezervelor tehnice nete;
— nerespectarea la data de 30 aprilie 2006 a prevederilor art. 2 din Normele privind metodologia de calcul a marjei de
solvabilitate minime ∫i a marjei de solvabilitate disponibile pentru asigur„torul care practic„ asigur„ri generale, pus„ Ón aplicare prin
Ordinul pre∫edintelui Comisiei de Supraveghere a Asigur„rilor nr. 113.107/2006, Ón sensul c„ la data de 30 aprilie 2006 valoarea
marjei de solvabilitate disponibil„ a sc„zut sub limita minim„;
— subscrierea de riscuri de catastrofe naturale pentru un num„r de 6 clase de asigur„ri generale, f„r„ autorizarea Comisiei
de Supraveghere a Asigur„rilor, Ónc„lc‚nd astfel prevederile art. 2 alin. (3) din Normele pruden˛iale privind acoperirea riscurilor de
catastrofe naturale, puse Ón aplicare prin Ordinul pre∫edintelui Comisiei de Supraveghere a Asigur„rilor nr. 4/2002.
Fa˛„ de aceste motive, pentru faptele nelegale re˛inute Ón sarcina Consiliului de administra˛ie al Societ„˛ii Comerciale
îAsigurare Reasigurare ARDAF“ — S.A., fapte descrise Ón prezenta decizie ∫i care constituie contraven˛ii potrivit art. 39 alin. (2) lit. a)
din Legea nr. 32/2000, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, Ón scopul ap„r„rii drepturilor asigura˛ilor ∫i al promov„rii stabilit„˛ii
activit„˛ii de asigurare Ón Rom‚nia, Ón ∫edin˛a din data de 17 iulie 2006 Consiliul Comisiei de Supraveghere a Asigur„rilor a hot„r‚t
retragerea aprob„rii pentru persoanele semnificative, respectiv pentru membrii Consiliului de administra˛ie al Societ„˛ii Comerciale
îAsigurare Reasigurare ARDAF“ — S.A.
Aceast„ hot„r‚re a fost luat„ ca urmare a faptului c„ administratorii societ„˛ii nu au organizat ∫i nu au desf„∫urat activitatea
cu pruden˛„ ∫i profesionalism, Ón concordan˛„ cu natura ∫i m„rimea activit„˛ii prestate, dovedind c„ nu au asigurat un management
pruden˛ial, pun‚nd Ón pericol onorarea obliga˛iilor fa˛„ de asigura˛i ∫i al˛i creditori din asigur„ri, Ónc„lc‚nd astfel prevederile art. 20
alin. (1) lit. a) din Legea nr. 32/2000, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, fapt„ sanc˛ionat„ de art. 39 alin. (2) lit. d) din aceea∫i
lege,
drept care se emite urm„toarea decizie:
Art. 1. — Œn conformitate cu prevederile art. 5 lit. d) din Legea Art. 2. — (1) Œmpotriva prezentei decizii se poate face
nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare ∫i supravegherea pl‚ngere la curtea de apel, Ón termen de 30 de zile de la
asigur„rilor, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, se dispune comunicarea acesteia, conform art. 40 din Legea nr. 32/2000, cu
retragerea aprob„rii pentru persoanele semnificative, respectiv modific„rile ∫i complet„rile ulterioare.
pentru domnul Octavian M„n„stireanu, cu domiciliul Ón municipiul (2) Œn conformitate cu prevederile art. 40 alin. (2) din Legea
Cluj-Napoca, bd. 21 Decembrie nr. 150, bl. 2B, ap. 32, jude˛ul nr. 32/2000, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, pl‚ngerea
Cluj, posesor al C.I. seria KX nr. 167502, domnul Nicolae adresat„ cur˛ii de apel nu suspend„, pe timpul solu˛ion„rii
Petri∫or, cu domiciliul Ón municipiul Bucure∫ti, str. Foc∫ani nr. 5,
acesteia, executarea m„surii sanc˛ionatorii dispuse de Comisia de
bl. M181, sc. 2, ap. 78, posesor al C.I. seria RT nr. 183092, ∫i
domnul Sorin Ciuc„, cu domiciliul Ón municipiul Timi∫oara, str. Supraveghere a Asigur„rilor.
Nicolae Table nr. 4, bl. C, sc. 2, et. 4, ap. 10, jude˛ul Timi∫, Art. 3. — Prezenta decizie Ó∫i produce efecte de la data
posesor al C.I. seria TM nr. 524104, membri ai Consiliului de comunic„rii sale, potrivit art. 39 alin. (5) din Legea nr. 32/2000,
administra˛ie al Societ„˛ii Comerciale îAsigurare Reasigurare cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare.
ARDAF“ — S.A., cu sediul Ón municipiul Cluj-Napoca, str. Xenopol Art. 4. — Prezenta decizie se public„ Ón Monitorul Oficial al
nr. 3, jude˛ul Cluj, Ónregistrat„ la oficiul registrului comer˛ului cu Rom‚niei, Partea I, conform prevederilor art. 9 alin. (2) din Legea
nr. J12/4169/1992, cod unic de Ónregistrare nr. 2886621. nr. 32/2000, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare.
Pre∫edintele Comisiei de Supraveghere a Asigur„rilor,
Angela Toncescu
Bucure∫ti, 18 iulie 2006.
Nr. 113.298.
COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGUR√RILOR
DECIZIE
privind deschiderea procedurii de redresare financiar„ prin administrare special„
la Societatea Comercial„ îAsigurare Reasigurare ARDAF“ — S.A.
Comisia de Supraveghere a Asigur„rilor, cu sediul Ón municipiul Bucure∫ti, str. Amiral Constantin B„lescu nr. 18, sectorul 1,
cod de Ónregistrare fiscal„ 14045240 din 1 iulie 2001, reprezentat„ legal de pre∫edinte, Ón temeiul art. 4 alin. (19) din Legea
nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare ∫i supravegherea asigur„rilor, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Ón baza hot„r‚rii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigur„rilor adoptat„ Ón ∫edin˛a din data de 17 iulie 2006, conform
art. 4 alin. (22)—(241) din Legea nr. 32/2000, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, Ón cadrul c„reia a fost analizat„ documenta˛ia
aferent„ Notei nr. 131.250 din 17 iulie 2006 privind controlul efectuat la Societatea Comercial„ îAsigurare Reasigurare ARDAF“ — S.A.,
Óntocmit„ Ón baza Notei de constatare nr. 172.792 din 29 iunie 2006, Ónregistrat„ la societate cu nr. 7.184 din 3 iulie 2006, s-a dispus
deschiderea procedurii de redresare financiar„ prin administrare special„ a Societ„˛ii Comerciale îAsigurare Reasigurare
ARDAF“ — S.A., cu sediul Ón municipiul Cluj-Napoca, str. Xenopol nr. 3, jude˛ul Cluj, Ónregistrat„ la oficiul registrului comer˛ului cu
nr. J12/4169/1992, cod unic de Ónregistrare nr. 2886621, reprezentat„ de domnul Octavian M„n„stireanu, Ón calitate de pre∫edinte al
consiliului de administra˛ie,
av‚ndu-se Ón vedere urm„toarele motive de fapt ∫i de drept:
— diminuarea coeficientului de lichiditate aferent activit„˛ii de asigur„ri generale la datele de 31 decembrie 2005 ∫i 30 aprilie
2006, sub limita prev„zut„ la art. 3 din Normele privind categoriile de active admise s„ acopere rezervele tehnice ale asigur„torului
care practic„ asigur„ri generale, reguli de dispersie a plasamentelor, precum ∫i coeficientul de lichiditate, puse Ón aplicare prin Ordinul
pre∫edintelui Comisiei de Supraveghere a Asigur„rilor nr. 3.110/2003, cu modific„rile ulterioare;
— nerespectarea prevederilor art. 1 din Normele privind categoriile de active admise s„ acopere rezervele tehnice ale
asigur„torului care practic„ asigur„ri generale, reguli de dispersie a plasamentelor, precum ∫i coeficientul de lichiditate, puse Ón aplicare
prin Ordinul pre∫edintelui Comisiei de Supraveghere a Asigur„rilor nr. 3.110/2003, cu modific„rile ulterioare, Ón sensul c„ la datele de
31 decembrie 2005 ∫i 30 aprilie 2006 societatea nu dispunea de active admise s„ acopere Ón totalitate valoarea rezervelor tehnice nete;
— nerespectarea la data de 30 aprilie 2006 a prevederilor art. 2 din Normele privind metodologia de calcul a marjei de
solvabilitate minime ∫i a marjei de solvabilitate disponibile pentru asigur„torul care practic„ asigur„ri generale, puse Ón aplicare prin
16 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 629/20.VII.2006

Ordinul pre∫edintelui Comisiei de Supraveghere a Asigur„rilor nr. 113.107/2006, Ón sensul c„ la data de 30 aprilie 2006 valoarea
marjei de solvabilitate disponibil„ a sc„zut sub limita minim„.
Fa˛„ de aceast„ situa˛ie Consiliul Comisiei de Supraveghere a Asigur„rilor a hot„r‚t deschiderea procedurii de redresare
financiar„ prin administrare special„ a Societ„˛ii Comerciale îAsigurare Reasigurare ARDAF“ — S.A.,
drept care emite urm„toarea decizie:
Art. 1. — Se dispune deschiderea procedurii de redresare 3. verificarea, inventarierea ∫i instrumentarea, dup„ caz, a
financiar„ prin administrare special„, conform art. 8 alin. (1) lit. b) dosarelor de daun„, Ónregistrate Ón eviden˛ele societ„˛ii de
coroborat cu art. 7 lit. b) din Legea nr. 503/2004 privind asigurare, Ón vederea evalu„rii daunelor reale ∫i a stabilirii
redresarea financiar„ ∫i falimentul societ„˛ilor de asigurare la obliga˛iilor de plat„ fa˛„ de creditorii de asigur„ri; activitatea de
Societatea Comercial„ îAsigurare Reasigurare ARDAF“ — S.A., verificare, inventariere ∫i instrumentare a dosarelor se va face Ón
cu sediul Ón municipiul Cluj-Napoca, str. Xenopol nr. 3, jude˛ul regim de urgen˛„, f„r„ a se putea dep„∫i un termen de 30 de
Cluj, Ónregistrat„ la oficiul registrului comer˛ului cu zile de la data primirii deciziei de declan∫are a procedurii de
nr. J12/4169/1992, cod unic de Ónregistrare nr. 2886621, redresare financiar„ prin administrare special„;
reprezentat„ de domnul Octavian M„n„stireanu, Ón calitate de 4. redimensionarea cheltuielilor de administrare pe fiecare
pre∫edinte al consiliului de administra˛ie. unitate teritorial„ Ón parte;
Art. 2. — Se desemneaz„ domnul Cocea Radu, avocat, 5. inventarierea tuturor bunurilor ∫i/sau activelor societ„˛ii ∫i
domiciliat Ón municipiul Bucure∫ti, Bd. Laminorului nr. 84, sectorul 1, conservarea acestora pe toat„ perioada procedurii de redresare
legitimat cu C.I. seria RD nr. 040958, eliberat„ la data de
16 septembrie 1998 de Sec˛ia 5 Poli˛ie Bucure∫ti, CNP financiar„ prin administrare special„;
1561119034963, Ón calitate de administrator special. 6. interzicerea Ónstr„in„rii oric„ror active din patrimoniul
Art. 3. — (1) Œncep‚nd cu data comunic„rii prezentei decizii, societ„˛ii;
se suspend„: 7. numirea uneia sau mai multor persoane care s„
a) atribu˛iile ac˛ionarilor semnificativi ∫i ale persoanelor supravegheze modul de Óntocmire ∫i de respectare a planului de
semnificative ale societ„˛ii de asigurare; aceste atribu˛ii se redresare financiar„;
transfer„ administratorului special desemnat, care este Ón drept s„ 8. orice alte m„suri pruden˛iale considerate necesare de c„tre
le exercite pe toat„ perioada procedurii de redresare financiar„ administratorul special Ón vederea restabilirii situa˛iei financiare a
prin administrare special„; societ„˛ii de asigurare ∫i a garant„rii protej„rii drepturilor ∫i
b) activitatea, atribu˛iile ∫i competen˛ele consiliului de intereselor legitime ale creditorilor de asigur„ri.
administra˛ie al societ„˛ii de asigurare, precum ∫i dreptul Art. 5. — Drepturile, obliga˛iile ∫i competen˛ele administratorului
membrilor consiliului la remunera˛ie; special sunt cele prev„zute Ón Normele privind drepturile,
c) exercitarea dreptului de vot al ac˛ionarilor Ón privin˛a numirii obliga˛iile ∫i competen˛ele administratorului special puse Ón
∫i/sau a revoc„rii consiliului de administra˛ie al societ„˛ii de aplicare prin Ordinul pre∫edintelui Comisiei de Supraveghere a
asigurare; Asigur„rilor nr. 3.122/2005, precum ∫i cele dispuse prin decizii ale
d) dreptul ac˛ionarilor la dividende. Comisiei de Supraveghere a Asigur„rilor.
(2) Suspendarea prev„zut„ la alin. (1) opereaz„ ∫i Ó∫i produce Art. 6. — Pe perioada procedurii de redresare financiar„ prin
efectele pe toat„ durata procedurii de redresare financiar„ prin administrare special„, administratorul special va fi obligat s„ duc„
administrare special„. la Óndeplinire ∫i s„ ia toate m„surile necesare restabilirii situa˛iei
(3) Administratorul special preia integral atribu˛iile consiliului de financiare a societ„˛ii de asigurare, cu respectarea dispozi˛iilor, a
administra˛ie al societ„˛ii de asigurare supuse procedurii de termenelor ∫i a condi˛iilor cuprinse Ón deciziile emise de Comisia
redresare financiar„ prin administrare special„, a∫a cum acestea de Supraveghere a Asigur„rilor.
rezult„ potrivit legii ∫i actelor constitutive ale societ„˛ii de Art. 7. — (1) Decizia Comisiei de Supraveghere a Asigur„rilor
asigurare.
Art. 4. — Œn conformitate cu prevederile art. 8 alin. (2) din este executorie, conform art. 19 alin. (1) din Legea nr. 503/2004.
Legea nr. 503/2004 privind redresarea financiar„ ∫i falimentul (2) Œmpotriva deciziei societatea de asigurare poate face
societ„˛ilor de asigurare, se dispune aplicarea de c„tre societatea pl‚ngere la Sec˛ia de contencios administrativ a Cur˛ii de Apel
de asigurare, prin administratorul special, a urm„toarelor m„suri Bucure∫ti, Ón termen de 10 zile de la data comunic„rii, conform
pruden˛iale principale: art. 19 alin. (2) din Legea nr. 503/2004.
1. depunerea tuturor diligen˛elor necesare Ón vederea major„rii (3) Pl‚ngerea nu suspend„ executarea deciziei Comisiei de
capitalului social, astfel Ónc‚t valoarea total„ a capitalului social Supraveghere a Asigur„rilor.
subscris ∫i v„rsat s„ fie de cel pu˛in 160.000.000 lei; opera˛iunile Art. 8. — Prezenta decizie Ó∫i produce efecte de la data
de majorare se vor efectua Ón conformitate cu prevederile legale public„rii Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I.
Ón vigoare; Art. 9. — Prezenta decizie se public„ Ón Monitorul Oficial al
2. interzicerea efectu„rii de c„tre societatea de asigurare a Rom‚niei, Partea I, conform prevederilor art. 9 alin. (1) din Legea
oric„ror investi˛ii; nr. 503/2004.
Pre∫edintele Comisiei de Supraveghere a Asigur„rilor,
Angela Toncescu
Bucure∫ti, 18 iulie 2006.
Nr. 113.299.

EDITOR: PARLAMENTUL ROM¬NIEI — CAMERA DEPUTAfiILOR

Regia Autonom„ îMonitorul Oficial“, Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, Bucure∫ti; C.U.I. 427282; Atribut fiscal R,
IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercial„ Rom‚n„ — S.A. — Sucursala îUnirea“ Bucure∫ti
∫i IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direc˛ia de Trezorerie ∫i Contabilitate Public„ a Municipiului Bucure∫ti
(alocat numai persoanelor juridice bugetare)
Tel. 318.51.29/150, fax 318.51.15, E-mail: marketing@ramo.ro, Internet: www.monitoruloficial.ro
Adresa pentru publicitate: Centrul pentru rela˛ii cu publicul, Bucure∫ti, ∫os. Panduri nr. 1,
bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 411.58.33 ∫i 410.47.30, tel./fax 410.77.36 ∫i 410.47.23
&JUYDGY|118058]
Tiparul: Regia Autonom„ îMonitorul Oficial“

Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 629/20.VII.2006 con˛ine 16 pagini. Pre˛ul: 1,15 lei ISSN 1453—4495