Sunteți pe pagina 1din 12

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE

CHIO
"CASTIGA PE ORA 2020 LEI SI INTAMPINA 2020 CUM VREI!"

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

1.1. Campania promotionala CHIO– “CASTIGA PE ORA 2020 LEI SI INTAMPINA 2020 CUM VREI!” ("Campania") este organizata si
desfasurata de INTERSNACK ROMANIA S.R.L. cu sediul social in Bucuresti, Calea Vitan, nr. 6-6A, etaj 2, sector 3, inmatriculata la
Registrul Comertului sub nr. J40/2532/1998 cont bancar nr. RO40 BACX 0000 0000 3072 2310, deschis la la Banca Unicredit
Bucuresti, reprezentata prin Alina Bulgariu, in caliate de Director Economic si Pavel Sercl in calitate de Director General
(denumita in continuare "Organizator").
1.2. Prin participarea la aceasta Campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor,
termenilor si conditiilor prezentului regulament (denumit in continuare "Regulament Oficial") astfel cum sunt mentionate mai
jos.
1.3. Regulamentul Oficial este întocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile din România prin publicarea pe site-ul web
www.chio.ro, fiind disponibil in mod gratuit oricarei persoane prin transmiterea unei solicitari scrise prin posta, in atentia
Organizatorului, la adresa mentionata la punctul 1.1 de mai sus.
1.4. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul regulament, urmand ca astfel de modificari sau schimbari
sa intre in vigoare numai dupa anuntarea acestora in mod oficial pe toate canalele de comunicare prin care regulamentul a fost
facut public in prima instanta, la momentul anuntarii Campaniei promotionale.
1.5. Mecanismul Campaniei va fi realizat si operat de catre Organizator prin intermediul SC GOOD VIBES SRL, cu sediul social in,
Bucuresti, Sos Oltenitei 83, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr.
J40/6037/2013, fiind înregistrata la Registrul de Evidenta a Prelucrarilor de Date cu Caracter Personal sub nr
16910/10.07.2015, denumita in cele ce urmeaza “Agentia”.
1.5.1. Pe perioada Campaniei promotionale, Agentia, actionand ca persoana imputernicita a Organizatorului, in sensul dat acestei
notiuni de dispozitiile Regulamentului General privind protectia persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter
personal si libera circulatie a acestor date (în continuare „GDPR”) va desfasura urmatoarele activitati:
1.5.1.1. prelucrarea numarului de telefon mobil al fiecarui participant in vederea inscrierii in campanie, prin colectarea acestuia fie prin
intermediul formularului de inscriere disponibil pe site-ul www.chio.ro, fie ca urmare a primirii unui SMS de inscriere la
numarul 1837 (numar cu tarif normal, operbil in retelele Orange, Vodafone, Telekom si Digi Mobil);
1.5.1.2. inregistrarea tuturor inscrierilor in baza de date continand totalitatea inscrierilor in Campanie, atat pentru inscrierile efectuate
online, cat si pentru inscrierile receptionate prin SMS, in vederea efectuarii tragerilor la sorti si acordarii premiilor;
1.5.1.3. va constitui si va administra, in conditii de deplina siguranta, o baza de date comuna (in continuare „Baza de Date”), care va
cuprinde numerele de telefon ale participantilor la Campania promotionala, asa cum sunt acestea mentionate in prezentul
Regulament;
1.5.1.4. va contacta castigatorii desemnati ai Campaniei promotionale pentru validare si va colecta datele suplimentare necesare punerii
in posesie a premiilor castigate (adresa de corespondenta si numele complet). Validarea se va face pe baza codurilor unice
tiparite pe ambalajul promotional.
1.5.1.5. va expedia premiile castigatorilor validati prin intermediul serviciilor de curierat.

SECTIUNEA 2. ZONA DE DESFASURARE A CAMPANIEI

2.1. Campania este organizata si se desfasoara pe intreg teritoriul Romaniei.


2.2. Premiile se vor pune in posesie exclusiv pe teritoriul Romaniei, prin transfr bancar, catre conturi in lei.

SECTIUNEA 3. DURATA CAMPANIEI

3.1. Campania va fi lansata la data de 1 septembrie 2019, ora 00:00 si va dura pana la data de 26 octombrie 2019, ora 23:59, inclusiv
(denumita in continuare “Perioada Campaniei”). Participantii se pot inscrie in Campanie exclusiv in perioada mai sus mentionata.
3.2. Campania se va desfasura in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.

1
SECTIUNEA 4. MARCILE SI PRODUSELE PARTICIPANTE

4.1. Produsele participante la Campanie sunt produsele Chio Chips, cu bentita promotionala si/sau sticker promotional tip bulina,
purtatoare a insemnelor Campaniei “CASTIGA PE ORA 2020 LEI SI INTAMPINA 2020 CUM VREI!“ si coduri unice prmotionale
formate din 9 caractere alfanumerice (cifre si litere) tiparite pe ambalaj alaturi de sintagma “COD PROMO”, comercializate in
ambalaj individual conform listei de mai jos, in functie de sortimentatia si in limita stocurilor disponibile in magazinele de unde
se face achiztia:
4.1.1. CHIO CHIPS 20G
4.1.2. CHIO CHIPS 65G
4.1.3. CHIO CHIPS 80G
4.1.4. CHIO CHIPS 90G
4.1.5. CHIO CHIPS 95G
4.1.6. CHIO CHIPS 100G
4.1.7. CHIO CHIPS 135G
4.1.8. CHIO CHIPS 140G
4.1.9. CHIO CHIPS 220G
4.1.10. CHIO CHIPS 255G
4.1.11. CHIO CORNADOS CREAMY PAPRIKA 65G
4.1.12. CHIO FRIED CHICKEN 60G
4.1.13. CHIO SNACK CHEESE 65G
4.1.14. CHIO SNACK SALT 65G
4.1.15. CHIO CHEESE TUBES 80G
4.1.16. CHIO DONUTS PEANUT CARAMEL 80G
4.1.17. CHIO PEANUT FLIPS 90G
4.1.18. CHIO PIZZA BIKERS 80G

SECTIUNEA 5. DREPTURI SI CONDITII DE PARTICIPARE

5.1. La aceasta Campanie pot participa cetatenii romani sau cetateni straini, persoane fizice care sunt rezidenti in Romania sau au
domiciliul stabil in Romania, care au implinit varsta de 16 ani pana la data de 1 septembrie 2019 si care accepta termenii si
conditiile prezentului Regulament Oficial (denumiti in continuare „Participanti”).
5.2. Participantii au obligatia sa pastreze ambalajele promotionale pe care se regasesc codurile unice participante in baza carora s-au
inscris in Campanie, pana la momentul publicarii listei finale cu toti castigatorii validati conform Regulamentului, astfel incat, in
cazul contactarii acestora ca potentiali castigatori sau rezerve, sa poata confirma codurile unice reprezentantului Agentiei si de
asemenea, in scopul validarii lor ca si castigatori, sa poata face dovada detinerii acestora si sa le poata preda in original
reprezentantului Organizatorului/Agentiei, pentru a revendica si valida premiul castigat.
5.3. Prin participarea la Campanie, Participantilor nu le vor fi impuse niciun fel de cheltuieli suplimentare cu exceptia cheltuielilor
normale de desfasurare a Campaniei: cheltuieli determinate de achizitionarea Produselor participante, de obtinerea de
informatii cu privire la Campanie sau pentru validarea ca si castigator, cheltuieli suplimentare determinate de
ridicarea/inmanarea premiilor si cheltuielile legate de conexiunea la internet in cazul inscrierilor prin intermediul site-ului
www.chio.ro sau a cheltuielilor legate de trimiterea de SMS-uri catre numarul Campaniei (numar cu tarif normal). Enumerarea
de mai sus este exemplificativa, nu exhaustiva.
5.4. La aceasta Campanie nu au drept de participare persoanele care presteaza servicii de orice fel pentru Organizator, precum si cei
ai imputernicitilor, ai Agentiilor implicate in desfasurarea Campaniei, precum nici membrii familiilor acestora (constand in copii,
parinti, frati/surori, sot/sotie).
5.5. Daca sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat castigarea de premii, Organizatorul are dreptul de a cere
restituirea premiilor astfel castigate si de a urmari in instanta respectivele persoane pentru recuperarea prejudiciilor cauzate.
5.6. Orice incercare de fraudare a Campaniei si/sau a mecanismului de inscriere se soldeaza cu eliminarea definitiva a Participantului
in cauza, Organizatorul neavand nicio obligatie de a anunta Participantul cu privire la aceasta decizie.

SECTIUNEA 6. PREMIILE CAMPANIEI

6.1. In cadrul Campaniei se 2ora corda in total 448 de premii zilnice in bani, in cuantum de 2020 lei net fiecare (2178 lei brut).
6.2. Valoarea totala estimata a premiilor acordate in cadrul prezentei Campanii este de 904.960 lei (valoare neta) si 975.744 Lei
(valoare bruta, impozit inclus).
6.3. Desemnarea castigatorilor se va face in conformitate cu prezentul Regulament.
6.4. In cadrul acestei Campanii nu este posibila inlocuirea nici unuia dintre premiile oferite alte beneficii si/sau Produse.

2
SECTIUNEA 7. MECANISMUL CAMPANIEI

7.1. Pentru a se inscrie in prezenta Campanie promotionala, Participantii trebuie sa achizitioneze orice Produs CHIO participant care
are tiparit pe ambalaj un cod promotional unic si sa inscrie in Campanie, in perioada 1 septembrie 2019, ora 00:00 si 26
octombrie 2019, ora 23:59 (inclusiv), prin intermediul site-ului www.chio.ro sau prin SMS la nr 1837 (numar cu tarif normal,
operabil din retelele Orange, Vodafone, Telekom si Digi Mobil), codul unic promotional format din 9 caractere alfanumerice
descoperit pe ambalajul produsului participant achizitionat, langa sintagma “COD PROMO”.
7.2. Fiecare cod unic poate fi utilizat pentru inscrierea in Campanie o singura data, indiferent de modalitatea de inscriere utilizata.

Exemplu ambalaj promotional cu cod unic:

Exemplu de tiparire a codului


promotional alaturi de sintagma “COD
PROMO:”

7.3. Inscrierea prin accesarea website-ului www.chio.ro se realizeaza prin completarea formularului electronic de inscriere in
Campanie, asa cum este acesta afisat pe site-ul Campaniei, respectiv prin completarea campurilor: camp cod promotional*, camp
numar de telefon*, bifa acord Regulament*, bifa privind acordul de comunicari ulterioare in scop de marketing.), in perioada 1
septembrie 2019, ora 00:00 – 26 octombrie 2019, ora 23:59.
7.4. Necompletarea oricaruia dintre campurile obligatorii (marcate cu “*”) sau completarea lor cu informatii/date inexistente sau
incorecte poate duce la invalidarea inscrierii respective sau la imposibilitatea acordrii premiului, in cazul unui potential castig.
Bifarea campului privind acordul de comunicari ulterioare in scop de marketing este optional si nu conditioneaza inscrierea in
Campanie.
7.5. Fiecare inscriere realizata prin intermediul formularului electronic de pe site-ul in Campanie va fi insotita de afisarea pe pagina
fie a unei confirmari a validitatii datelor si a inscrierii codului unic in Campanie sau, dupa caz, a motivelor pentru care datele nu
sunt valide si prin urmare, pentru care codul unic nu a fost inscris.
7.6. Inscrierea in Campanie prin SMS se realizeaza prin trimiterea unui mesaj SMS care sa contina codul unic descoperit pe
ambalajul promotional al produsului participant catre numarul 1837 (numar de SMS cu tarif normal operabil in retelele
Vodafone, Orange, Telekom si Digi Mobil), in perioada 1 septembrie 2019, ora 00:00 – 26 octombrie 2019, ora 23:59.
7.7. Prin exceptie de la art 7.3 si 7.6 de mai sus, in situatia in care exista participanti care vor gasi coduri unice valide pe
ambalajele promotionale CHIO Chips si le vor inscrie in mod corect in Campanie insa inainte de data de incepere a
Campanie, indiferent de modalitatea de inscriere utilizata (SMS sau online), inscrierile respective se vor pastra in baza
de date a Organizatorului si vor fi inregistrate in Campanie automat la ora 00:00 pe data de 1 septembrie 2019.
7.8. Fiecare inscriere in Campanie, indiferent de modalitatea de inscriere utilizata, ii aduce Participantului o sansa de castig la
premiile ce urmeaza a fi atribuite prin tragere la sorti.
7.9. Pentru ca o inscriere sa fie validata preliminar, indiferent de modalitatea de inscriere utilizata, aceasta trebuie sa indeplineasca
cumulativ urmatoarele conditii:
7.9.1. sa contina un cod promotional unic descoperit pe ambalajul oricarui Produs participant la Campania “CHIO – CASTIGA PE ORA
2020 LEI SI INTAMPINA 2020 CUM VREI!”;
7.9.2. inscrierea sa fie realizata cel tarziu pana e data de 26 octombrie 2019, ora 23:59, prin oricare din cele doua modalitati de
inscriere puse la dispozitie (SMS sau online);
7.9.3. codul unic promotional sa nu mai fi fost inscris anterior in Campanie, prin niciuna din modalitatile de inscriere
7.9.4. inscrierea sa se realizeze in limita maxima a 5 coduri unice promotionale pe zi, cumulat pentru ambele mijloace de inscriere
(SMS si online), permisa fiecarui participant
7.10. Pentru fiecare inscriere realizata prin SMS sau prin intermediul formularului electronic de inscriere pe website, participantul va
primi, imediat, prin mesaj de confirmare pe site sau prin SMS (in functie de modalitatea de inscriere utilizata), de forma:

3
7.10.1. daca inscrierea este realizata in forma corecta si contine un cod unic pe care participantul nu l-a mai inscris anterior in
Campanie, atunci acesta va primi un mesaj de forma: „Inscrierea este corecta si ai intrat in tragerile la sorti pentru premiile
Campaniei Chio Intense. Pastreaza ambalajul cu codul inscris pentru validare. Succes!
7.10.2. daca inscrierea nu este in forma corecta (ca de exemplu, dar fara a se limita la situatia in inscrierea nu contine un cod unic
promotional) atunci raspunsul va fi de forma: „Inscrierea este incorecta. Verifica atent codul unic promotional si inscrie-l in forma
corecta. Detalii pe www.chio.ro.”;
7.10.3. daca codul unic promotional a fost inscris in forma corecta, insa a mai fost inscris anterior in Campanie, mesajul de raspuns va fi
de forma: „Acest cod a mai fost inscris! Pentru detalii suplimentare, ne poti contacta la InfoLine 031/433.66.95”;
7.10.4. daca codul unic promotional a fost inscris in forma corecta insa este inscris peste limita celor 5 inscrieri permise pe zi, atunci
mesajul va fi de forma: “Ai atins limita zilnica, nu te mai poti inscrie astazi, dar te asteptam maine!. Gasesti mai multe detalii privind
Regulamentul pe www.chio.ro”

CLAUZE DIVERSE DE INSCRIERE

7.11. In cazul in care un Participant reclama, in orice modalitate, invalidarea inscrierii sale, indiferent de motivele pe baza carora are
loc aceasta invalidare (ca de exemplu, codul unic a mai fost inscris in Campanie anterior, inscrierea este incompleta sau incorecta
etc) atunci se va respecta urmatoarea procedura de validare sau invalidare preliminara:
7.11.1. Organizatorul ii va solicita Paticipantului dovada detinerii in original a ambalajului promotional pe care se regaseste codului unic
care sta la baza reclamatiei, pentru a se putea verifica daca validarea preliminara a fost facuta corect, in termen de 48 de ore de
la data formularii acelei reclamatii;
7.11.2. In cazul in care invalidarea inscrierii se realizeaza deoarece codul unic promotional a mai fost inscris anterior de catre acelas
participant, pentru a se putea face verificarea ca cele doua coduri unice promotionale exista in realitate si ca inscrierea a fost
realizata in mod corect, Organizatorul ii va solicita Participantului dovada detinerii in original a ambelor ambalaje promotionale
care au tiparit acelasi cod.
7.11.3. In cazul in care codul unic revendicat in cadrul reclamatiei a fost inscris anterior in Campanie de catre un alt Participant, pentru a
se putea face validarea Participantului ce a achizitionat in realitate si in mod corect Produsul participant si a facut inscrierea in
Campanie in mod corect, Organizatorul il va contacta si pe Participantul care a inscris in prealabil in Campanie codul revendicat,
la numarul de telefon de la care s-a efectuat inscrierea/numarul de telefon comunicat la inscriere si ii va comunica respectivului
Participant scopul apelului. Dupa instiintarea Participantului despre situatia de fapt si despre faptul ca apelul respectiv va fi
inregistrat, acestuia i se va solicita sa prezinte in termen de 48 de ore de la data contactarii sale telefonice, dovada detinerii in
original a ambalajului promotional pe care a fost descoperit codul unic inscris, pentru a se putea face in acest fel validarea sa
preliminara fata de situatia de fapt existenta. Participantul poate face dovada detinerii codului unic inscris prin trimitere unei
foto-copii lizibile a ambalajului promotional pe care se regaseste acesta, prin e-mail sau fax la adresa de e-mail sau numarul de
fax ce ii vor fi comunicate de operatorul Infoline pentru a se putea verifica daca validarea sa preliminara a fost facuta corect;
7.11.4. In cazul in care vreunul si oricare dintre Participantii mentionati la articolele de mai sus nu respecta termenele mentionate
pentru transmiterea dovezii detinerii ambalajelor promotionale sau refuza prezentarea dovezii detinerii acestora in original,
atunci Organizatorul isi rezerva dreptul de a invalida inscrierea Participantului care se regaseste in aceasta situatie, prin
eliminarea inscrierii acestuia din baza de date a Campaniei si blocarea accesului viitor in Campanie, fara a avea obligatia de a
notifica in prealabil participantul care nu a facut dovada detinerii ambalajului promotional pentru validarea inscrierii in acest
sens;
7.11.5. In cazul in care oricare dintre Participanti motiveaza intemeiat imposibilitatea prezentarii dovezii detinerii ambalajului cu cod
promotional in termenul de 48 de ore acordat initial, atunci Organizatorul isi rezerva dreptul de a prelungi acest termen cu inca
48 ore (in situatiile in care durata Campaniei permite aceasta prelungire, participantul suportand insa, in cazul nesocotirii
acestor termene si proceduri, consecinta imposibilitatii validarii inscrierii sale in timpul necesar in baza de date a Campaniei
pentru a putea participa tragerile la sorti);
7.11.6. In cazul in care oricare dintre Participantii aflati in situtia descrisa mai sus transmit Organizatorului dovada detinerii
ambalajului pomotional cu codul in discutie prin fotocopie la adresa de e-mail sau numarul de fax comunicate de operatorul
Infoline, iar la primire se constata de catre Organizator ca documentele transmise nu sunt lizibile sau in cazul in care
Organizatorul are indoieli cu privire la veridicitatea informatiei care se regaseste pe fotocopiile transmise, Organizatorul are
dreptul de a solicita in mod expres transmiterea ambalajului in original, prin posta sau curier la adresa Organizatorului, in scopul
verificarii exacte a situatiei.
7.12. Fiecare participant este supus obligatiei de a pastra si, dupa caz, de a prezenta dovada detinerii codurilor unice si a ambalajelor
promotionale ce contin codurile unice inscrise in Campanie in original pentru a putea fi validat in cazul unei eventuale reclamatii
sau, in cazul desemnarii sale ca si castigator, pentru a putea intra in posesia premiului castigat.
7.13. La tragerile la sorti nu vor participa inscrierile prin SMS sau prin intermediul formularului de inscriere de pe site care nu
respecta specificatiile de inscriere detaliate mai sus si nici inscrierile in care se comunica coduri unice promotionale disponibile
in cadrul prezentei Campanii, precum nici inscrierile efectuate in afara perioadei desfasurarii Campaniei.

4
7.14. Dupa data limita de inscriere (26 octombrie 2019, ora 23:59), Organizatorul nu va mai lua in considerare inscrierile in Campanie
efectuate prin intermediul formularului electronic de inscriere pe website sau prin SMS la numarul 1837.
7.15. Mesajele de raspuns pentru inscrierile in Campanie sunt exemplificatorii. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica
formularea mesajelor de raspuns trimise participantilor la Campanie, fara a anunta in prealabil acest lucru cu conditia ca aceste
modificari sa nu afecte mecanismul de inscriere si alocare al premiilor prin tragere la sorti.
7.16. Fiecare cod unic promotional fiscal poate fi utilizat pentru inscrierea in Campanie o singura data, indiferent de modalitatea de
inscriere utilizata.
7.17. Un participant unic poate inscrie maxim 5 coduri promotionale pe zi, cumulat, prin SMS si/sau prin intermediul website-ului
www.chio.ro

SECTIUNEA 8. ACORDAREA SI VALIDAREA PREMIILOR

8.1. In cadrul prezentei Campanii se va cate un premiu pe ora intervalul orar 11:00 - 19:00 al fiecarei zile de Campaie, adica cate 8
premii pe zi.
8.2. Tragerile la sorti pentru acordarea premiilor se vor realiza automat, prin intermediul unui soft special creat in acest sens si vor
avea loc zilnic, la ora fixa, astfel:
8.2.1. Prima tragere la sorti zinica va avea loc la ora 11.00 a fiecarei zi de Campanie. In tragerea la sorti vor intra toate inscrierile valide
realizate in intervalul orar 10.00-10.59 din ziua respectiva, precum si inscrieile valide inregistrate in intervalul ora 19.00, ziua
anterioara - 09.59, ziua curenta;
8.2.2. A doua tragere la sorti zilnica va avea loc la ora 12.00. In tragerea la sorti vor intra toate inscrierile valide inregistrate in
intervalul orar 11.00-11.59 din ziua respectiva;
8.2.3. A treia tragere la sorti zilnica va avea loc la ora 13.00. In tragerea la sorti vor intra toate inscrierile valide inregistrate in
intervalul orar 12.00-12.59 din ziua respectiva;
8.2.4. A patra tragere la sorti zilnica va avea loc la ora 14.00. In tragerea la sorti vor intra toate inscrierile valide inregistrate in
intervalul orar 13.00-13.59 din ziua respectiva;
8.2.5. A cincea tragere la sorti zilnica va avea loc la ora 15.00. In tragerea la sorti vor intra toate inscrierile valide inregistrate in
intervalul orar 14.00-14.59 din ziua respectiva;
8.2.6. A sasea tragere la sorti zilnica va avea loc la ora 16.00. In tragerea la sorti vor intra toate inscrierile valide inregistrate in
intervalul orar 15.00-15.59 din ziua respectiva;
8.2.7. A saptea tragere la sorti zilnica va avea loc la ora 17.00. In tragerea la sorti vor intra toate inscrierile valide inregistrate in
intervalul orar 16.00-16.59 din ziua respectiva;
8.2.8. Ultima tragere la sorti zilnica va avea loc la ora 18.00. In tragerea la sorti vor intra in tragerea la sorti inscrierile valide
inregistrate in intervalul orar 17.00-17.59 din ziua respectiva.
8.3. La tragerile la sorti vor participa toate inscrierile valide inregistrate pe durata intervalui de participare aferent tragerii la sorti
conform articolului 8.2 de mai sus, indiferent de modalitatea de inscriere utilizata (SMS sau website)
8.4. In cadrul fiecarei trageri la sorti se va desemna cate un castigator si 3 rezerve pentru fiecare din premiile acordate in cadrul
prezentei Campaniei. Dupa fiecare tragere la sorti, Participantii ale caror inscrieri au fost desemnate castigatoare vor fi informati
prin SMS cu privire la castigul inregistrat in vederea inceperii procesului de validare, respectiv punere in posesie a premiului
indiferent daca inscrierea s-a realizat prin SMS sau online.
8.5. Exceptie de la articolul 8.2 de mai sus fac inscrierile inregistrate inainte de inceperea Campaniei , care vor participa,
cumulat, la prima tragere la sorti din data de 01.09, conform articolului 7.7. din prezentul Regulament.
8.6. SMS-urile de anuntare a fiecarui castigvor fi expediate catre numerele de telefon folosite de potentialii castigatori la inscrierea in
Campanie, indiferent daca inscrierea a fost realizata prin SMS sau prin intermediul website-ului www.chio.ro.
8.7. Dupa trimiterea mesajului text SMS din partea Organizatorului prin care potentialul castigator este informat ca a castigat un
premiu, Participantul are obligatia sa contacteze Organizatorul la numarul de telefon comunicat in SMS-ul castigator in termen
de 24 de ore de la momentul primirii mesajului SMS de anuntare a castigului si, in vedrea prevalidarii castigului, sa puna la
dispozitia Organizatorului, in termen de 24 de ore de la momentul apelului telefonic, prin e-mail, documentele necesare
prevalidarii premiului, si anume:
• fotocopie a ambalajului promotional pe care este tiparit codul unic inscris prin SMS/Online la momentul inscrierii;
• fotocopie a cartii de identitate in vederea platii de catre Organziator a impozitului aferent premiului castigat
• o copie a extrasului de cont bancar in RON sau orice alt document bancar din care sa reiasa codul IBAN al contului in care va fi
platit premiul si faptul ca participantul castigator este titularul acestui cont. In cazul in care un castigator nu detine un cont
bancar, castigatorul are posibilitatea de a-si deschide un cont bancar in RON in termen de 5 zile de la data apelului telefonic.
Orice alta informatie vizibila pe extrasul de cont/documentul bancar transmise de un castigator, cu exceptia numelui
detinatorului de cont (care trebuie sa coincida cu cel al castigatorului), numele bancii si codul IBAN al contului, nu sunt necesare
in vederea validarii si pot fi sterse sau acoperite.

5
8.8. Foto-copiile ambalajelor promotionale pe care se regasesc codurile unice desemnate castigatoare trebuie sa fie transmise intr-o
forma lizibila, prin scanare, fotografiere sau xeroxare, astfel incat Organizatorul sa poata identifica cu usurinta informatiile care
se regasesc pe respectivele copii.
8.9. Neindeplinirea oricarei conditii din cele descrise mai sus duce la invalidarea castigatorului, decizia de invalidare fiind la libera
alegere a Organizatorului.
8.10. In scopul validarii finale, castigatorii prevalidati vor trebui sa transmita Organizatorului ambalajul pe care se regaseste
inscris codul castigator in original, prin curierul partener al Agentiei – Fan Curier. Costurile aferente preluarii
ambalajelor promotionale de la castigatorii prevalidati in vederea validarii finale vor fi suportate de Organizator. In
acest sens, Agentia va crea comenzi de preluare ale ambalajelor promotionale de la castigatorii prevalidati, firma de
curierat urmand a contacta castigatorii in vederea preluarii ambalajelor promotionale la/de la adresele comunicate de
catre castigatori in cadrul procesului de prevalidare, in baza comenzilor plasate de catre Agentie.
8.11. In cazul invalidarii unui castigator, se va trece la contactarea rezervelor, in ordinea in care acestea au fost extrase. Conditiile de
validare ale rezervelor sunt aceleasi ca si in cazul castigatorilor.
8.12. In situatia in care nici castigatorul si niciuna din cele 3 rezerve nu pot fi validate, premiul va ramane la dispozitia
Organizatorului.
8.13. Un participant unic poate castiga un sigur premiu pe intreaga durata a Campaniei.

SECTIUNEA 9. CLAUZE DIVERSE PRIVIND DESEMNAREA CASTIGATORILOR SI VALIDARE

9.1. Pentru ca un Participant sa fie validat castigator, trebuie sa indeplineasca concomitent, in mod obligatoriu si fara echivoc
urmatoarele conditii:
9.1.1. sa indeplineasca toate conditiile de participare respectiv validare prevazute in prezentul Regulament;
9.1.2. sa respecte intocmai si in termen procedura de validare mentionata la Sectiunea 8;
9.1.3. ambalajele promotionale in baza carora se face revendicarea de premii sa fie intregi iar codurile sa fie lizibile si sa permita citirea
cu usurinta a codului promotional.
9.2. In sensul prezentului Regulament, Participantul care intruneste toate conditiile de mai sus este validat castigator.
9.3. Castigurile inregistrate vor fi invalidate si dreptul de atribuire a premiului respectiv se va pierde in urmatoarele situatii:
9.3.1. participantul caruia i s-a alocat un premiu nu indeplineste prevederile prezentului Regulament;
9.3.2. la constatarea oricaror neconcordante intre codul unic inscris in Campanie si extras castigator si datele tiparite pe ambalajul
promotional transmis de catre participant in vederea validarii;
9.3.3. participantul in cauza nu poate face dovada, in termenul specificat, a detinerii codului unic desemnat castigator, intreg si original,
sau, pe ambalajul promotional trasmis catre Organizator, nu se regaseste codul unic ;
9.3.4. numarul de telefon cu care un participant desemnat castigator s-a intregistrat in promotie nu este valid sau nu poate fi contactat
prin apel telefonic sau SMS, din orice motiv care nu tine de Organizator.
9.3.5. participantul a mai castigat un premiu in decursul Campaniei, indiferent daca castigul a fost inregistrat de pe un alt numar de
telefon.
9.4. Organizatorul nu va acorda nici o despagubire in bani sau alte beneficii Participantilor carora li s-a alocat vreun premiu, dar care
au fost invalidati ca urmare a nerespectarii intocmai ale cerintelor Regulamentului sau care nu au revendicat premiul in timpul
alocat conform prezentului Regulament.
9.5. Castigatorul unui premiu nu poate ceda premiul, integral sau in parte, unei alte persoane.
9.6. Organizatorul nu poate fi facut raspunzator pentru documentele trimise de castigatori care nu ajung la Organizator in termenele
mentionate in prezentul regulament si nici pentru premiile care nu ajung la castigator din motive independente de vointa
Organizatorului.
9.7. Premiile oferite in cadrul prezentei Campanii nu pot fi inlocuite cu alte beneficii si vor fi puse in posesia castigatorilor, prin grija
Organizatorului, doar pe teritoriul Romaniei.
9.8. Punerea in posesie a premiilor catre castigatori se va face prin transfer bancar in termen de maxim 45 de zile calendaristice de la
validare.
9.9. Toate cheltuielile privind punerea la dispozitie a premiilor Campaniei vor fi suportate de catre Organizator
9.10. Organizatorul nu este raspunzator pentru intarzierile, pierderile sau deteriorarea ambalajelor promotionale cauzate de serviciile
de curierat sau pentru comunicarea de catre castigator a unei adrese incomplete/incorecte in vederea preluarii ambalajului
promotional. Organizatorul nu este obligat sa efectueze o noua incercare de preluare a ambalajului promtional in cazul in care
acesta nu a putut fi preluat catre firma de curirat din cauze ce nu tin de voia Organizatorului, ca de exemplu dar fara a se limita la
comunicarea de catre castigator a unei adrese incorecte/incomplete, comunicarea unui numar de telefon eronat sau care
apartine unei alte persoane, neaflarea la adresa a castigatorului la momentul vizitei curierului sau in situatia in care castigatorul
nu raspunde la apelurile din partea curierului efectuate catre numarul pus la dispozitie de catre castigator Organizatorului in
acest sens.

SECTIUNEA 10. MINORI SI PERSOANE LIPSITE DE CAPACITATEA DE EXERCITIU

6
10.1. Persoanele cu varsta sub 18 ani pot participa la prezenta Campanie doar cu acordul reprezentantului legal (parinte/ tutore
legal). Verificarea varstei se va face in momentul contactarii de catre reprezentantul Organizatorului, in cazul unui potential
castig. Castigatorul isi asuma raspunderea pentru toate informatiile pe care le furnizeaza Organizatorului.
10.2. In cazul in care castigatorul unui premiu este o persoana minora, aceasta va intra in posesia premiului prin intermediul
parintelui/tutorelui. In acest sens, tutorele legal va trebui sa puna la dispozitia Organizatorului in cadrul procesului de validare
urmatoarele:
10.2.1. numele, prenumele parintelui sau tutorelui legal si adresa postala la care doreste sa primeasca premiul;
10.2.2. un proces verbal de acceptare a premiului in numele minorului insotit de o declaratie prin care Organizatorul este absolvit de
orice raspundere decurgand din acordarea oficiala a premiului respectiv catre minorul aflat in grija sa, precum si de plata
oricaror despagubiri sau solutionarea reclamatiilor de orice natura legate de acesta
10.3. In cazul in care castigatorul unuia din premiile Campaniei este o persoana lipsita de capacitatea de exercitiu ori are capacitate
restransa de exercitiu, acesta este indreptatit sa intre in posesia castigului numai cu acordul reprezentantului sau legal.

SECTIUNEA 11. RESPONSABILITATE SI RASPUNDERE

11.1. Inscrierile in campanie sau revendicarile facute pe baza unor ambalaje promotionale care sunt ilizibile, degradate, modificate,
duplicate, falsificate, viciate, care contin erori de printare, tipografice sau de alt tip, incluzand fara limitare orice alt tip de
modificari ale acestora sau ale elementelor lor componente datorate manevrarii acestora, vor fi nule si nu vor fi luate in
considerare de Organizator.
11.2. Organizatorul Campaniei nu isi asuma responsabilitatea:
11.2.1. pentru inscrierile incomplete, inexacte sau incorecte, precum si pentru inscrierile efectuate inainte sau dupa expirarea perioadei
de inscriere in Campanie;
11.2.2. pentru pierderile sau intarzierile mesajelor/emailurilor mentionate in articolele de mai sus, determinate de factori independenti
de vointa sau controlul Organizatorului.
11.2.3. situatiile in care anumite persoane inscrise in Campanie sunt in incapacitate de a participa partial sau integral la Campanie, daca
aceasta incapacitate se datoreaza unor circumstante aflate in afara controlului pe care Organizatorul. Aceste circumstante se pot
datora: informatiilor eronate, incomplete, transmise cu intreruperi, transmise cu intarziere sau deformate in orice alt mod, in
urma actiunilor utilizatorii site-ului, a functionarii echipamentelor de calcul ale acestora, aplicatiilor acestora sau altor
echipamente tehnice ale acestora folosite in derularea Campaniei. Aceste circumstante se pot datora, de asemenea, dificultatilor
tehnice care pot afecta functionarea conexiunilor Internet si/sau a echipamentelor de calcul si/sau a aplicatiilor furnizorilor de
Internet sau a furnizorilor de servicii IT si/sau functionarea defectuoasa a email-ului, fie in cazul Organizatorului, fie in cazul
participantului, cauzate de probleme tehnice si/sau de trafic intens pe Internet, in general, sau pe site-ul de Campaie, in special,
sau de ambele tipuri de probleme. Aceste circumstante se mai pot datora: unor deteriorari sau defecte cu efect potential asupra
echipamentelor de calcul, aplicatiilor si/sau datelor stocate ale participantilor sau ale unor terti, in urma participarii la
Campanie. Aceste circumstante pot, de asemenea, sa se datoreze unor schimbari de legislatie care sa influenteze derularea si
implementarea Campaniei (precum deciziile adoptate de autoritatile civile, regimul de razboi, catastrofele naturale si alte
evenimente similare);
11.2.4. pentru situatiile in care mai multe persoane revendica acelasi cod unic inscris. Toate litigiile referitoare la dreptul de proprietate
asupra codurilor unice castigatoare care atesta achizitia Produselor participante nu vor influenta principiul conform caruia
Organizatorul Campaniei va acorda premiul Participantului care a revendicat primul premiul si care a respectat prevederile
prezentului Regulament.
11.2.5. pentru eventualele dispute legate de drepturile asupra numerelor de telefon care au fost inregistrate pe site pentru contactare si
validare sau care au fost utilizate la inscrierea sprin SMS;
11.2.6. pentru eventualele dispute legate de drepturile asupra adresei de e-mail care a fost utilizata pentru validare;
11.3. Prin participarea la Campanie, toti participantii si eventualii castigatori sunt de acord si se obliga sa respecte si sa se conformeze
tuturor cerintelor si conditiilor impuse de Organizator prin prezentul Regulament Oficial, nerespectarea acestora atragand
raspunderea personala si exclusiva a participantilor si eventualilor castigatori.
11.4. Prin participarea la Campanie, toti participantii sunt de acord sa furnizeze Organizatorului datele necesare punerii in posesie a
premiilor castigate si sa semneze un proces verbal de predare primire a premiului castigat.
11.5. Organizatorul nu are nicio obligatie de a intretine corespondenta cu solicitantii unor revendicari necastigatoare ce apar ulterior
acordarii efective a premiilor.
11.6. Participarea la aceasta promotie implica acceptul castigatorilor ca numele lor sa fie facute publice.
11.7. Pentru a preveni eventuale tentative de fraudare ale Campaniei, Organizatorul/ isi rezerva dreptul de a intreprinde
verificari in baza de date a Campaniei si in mod aleator sa procedeze la verificari ale inscrierilor, avand dreptul sa
solicite participantilor si potentialilor castigatori oricand pe durata Campaniei, sa faca dovada, in termen de 48 de ore
de la data contactarii, a detinerii tuturor ambalajelor promotionale cu codurile inscrise in Campanie de catre acestia. In
cazul in care un participant sau potential castigator nu face dovada solicitata in termenul specificat anterior,
Organizatorul poate anula inscrierile cu codurile pentru care participantii nu pot prezenta dovezile detinerii acestora.

7
11.8. In cazul castigatorilor, Organizatorul isi rezerva dreptul sa solicite spre verificare dovada tuturor ambalajelor si
etichetelor promotionale ale caror Coduri au fost inscrise de participant in perioada concursului, nu doar aambalajul
promotional pe care se regaseste codul extras castigator si sa ia masurile ce se impun in cazul nerespectarii prezentului
regulament.

SECTIUNEA 12. PROTECTIA DATELOR PERSONALE

12.1. Prin prezentul Regulament Oficial, Organizatorul si societatile comerciale implicate in organizarea Campaniei se obliga sa
respecte preverile legislatiei privind protectia datelor cu caracter personal respectiv, ale Regulamentului (UE) 2016/679 al
Parlamentului European si al Consiliului din data de 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste
prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE („GDPR”),
aplicabil incepand cu 25 mai 2018.
12.2. Tuturor participantilor la Campanie le sunt garantate drepturile in conformitate cu Regulamentul UE 679/2018 privind protectia
persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date
(”Regulamentul”), iar organizatorul, care actioneaza in calitatea de operator de date cu caracter personal doreste sa fie cat mai
transparent cu privire la modul in care colecteaza si prelucreaza datele cu caracter personal ale participantilor.
12.3. Datele personale ale participantilor colectate sunt prelucrate de Organizator prin Agentie cu respectarea confidentialitatii,
furnizate direct de catre participanti prin inscriere sau in cadrul procesului de validare, in cazul castigatorilor si se refera la:
nume, prenume, adresa e-mail, nr. telefon, adresa de corespondenta. Refuzul de a furniza datele solicitate poate duce la
imposibilitatea participarii la Campanie, respectiv a acordarii premiilor.
12.4. Temeiul juridic pentru prelucrare il reprezinta obligatia legala a Organizatorului de a face publice numele câstigatorilor, precum
si obligatia legala a Organizatorului de a-si executa obligatiile prevazute de regulament. Atunci când Participantul a optat si
pentru prelucrarea datelor în scop de marketing direct, temeiul juridic al prelucrarii îl reprezinta consimtamântul
Participantului.
12.5. Tuturor participantilor li se va solicita, in mod distinct, si acordul pentru introducerea si prelucrarea datelor personale ce au fost
comunicate, in baza de date a Organizatorului, pentru realizeaza de activitati ulterioare de marketing direct. Castigatorii nu vor fi
obligati sa isi exprime acest acord, acest lucru ramanand la libera lor alegere.
12.6. Organizatorul se obliga sa nu includa in baza sa de date sau sa foloseasca datele persoanelor care au participat la Campanie in
alte scopuri decat cele declarate la momentul colectarii acestora, conform acestui regulament.
12.7. Destinatarii datelor colectate prin derularea Campaniei sunt fie imputerniciti ai Organziatorului precum :
12.7.1. partenerii Organizatorului, actionand fie ca operatori, fie ca persoane imputernicite, inclusiv Partenerii desemnati in aceasta
Campanie implicati in desfasurarea si organizarea Campaniei, acordarea premiilor, notarilor publici / avocatilor desemnati sa
acorde asistenta pentru organizarea si desfasurarea Campaniei;
12.7.2. altor societati din grupul Intersnack;
12.7.3. furnizori ai serviciilor aferente activitatilor de marketing - agentii de marketing, societati de furnizare a serviciilor de e-mail
marketing;
12.7.4. furnizori de servicii de curierat, telefonie fixa si mobila;
12.7.5. furnizori de servicii de dezvoltare si mentenanta a paginilor web;
12.7.6. furnizori de servici de hosting web si centre de date etc.;
12.7.7. autoritati publice sau alte categorii de destinatari, inclusiv altor societati din grupul Intersnack, daca dezvaluirea are la baza un
temei juridic adecvat (cum ar fi o obligatie legala, consimtamantul sau interesul legitim).
12.8. Datele nu se vor transfera decat catre state apartinand Spatiului Economic European (SEE), catre servicii de hostare exterene, pe
servere securizate, in concordanta cu legistaltia in vigoare.
12.9. Numele si prenumele castigatorilor premiilor mentionate in Prezentul Regulament vor fi facute publice pe site-ul www.chio.ro
conform obligatiilor impuse Organizatorului de OG 99/2000 privind comercializarea Produselor si serviciilor de piata in termen
de maxim 7 zile lucratoare de la data validarii.
12.10. Scopurile prelucrarii datelor mentionate sunt: desfasurarea Campaniei, inmanarea premiilor castigatorilor, inregistrarea
castigatorilor campaniei, realizarea de rapoarte statistice anonime cu privire la participanti, informarea acestora prin diverse
mijloace de comunicare (posta, e-mail, SMS sau alte mijloace de comunicare permise prin lege) cu privire la Campanie,
executarea obligatiilor legale aferente, sau a altor actiuni desfasurate in viitor de catre Organizator, acestea din urma doar daca
persoana vizata si-a exprimat acordul expres si neechivoc in acest sens.
12.11. Participarea la Campanie constituie acordul potentialilor castigatori referitor la faptul ca numele, castigul, imaginea si vocea vor
fi facute publice, potrivit legislatiei in vigoare si folosit in materiale publicitare de catre Organizator fara nici un fel de plata
aferenta, in masura in care castigatorii vor semna o declaratie scrisa in acest sens, conform solicitarii Organizatorului. Prin
refuzul semnarii acestei declaratii nu le va fi prejudiciata in niciun fel calitatea de castigator si acordarea premiului.
12.12. Dupa data incetarii Campaniei promotionale, baza de date cu Participantii in Campanie va fi administrata astfel:

8
12.12.1. pentru participantii care si-au exprimat in mod neechivoc acceptul pentru primirea ulterioara desfasurarii campaniei
a informarilor de marketing, prin bifarea casutei aferente de pe site-ul www.chio.ro, datele personale ale acestora se vor pastra
pana la retragerea consimtamantului dat in acest sens,
12.12.2. pentru participantii care nu au fost desemnati castigatori dar care nu au bifat casuta prin care sunt de acord cu
primirea de informatii ulterioare, datele lor personale se vor distruge urmand a se consemna distrugerea acestora intr-un proces
verbal de stergere a datelor,
12.12.3. pentru participantii care au fost desemnati castigatori, datele acestora personale se vor stoca pe o durata de timp
necesara avand in vedere obligatiile legale contabile si fiscale.
12.13. Participantul la Campanie, in calitate de persoana vizata de prelucrarea datelor sale personale, are, conform Regulamentului,
urmatoarele drepturi: (i) dreptul de acces la date, (ii) dreptul la rectificare, (iii) dreptul la stergerea datelor, (iv) dreptul la
restrictionarea prelucrarii, (v) dreptul la portabilitatea datelor, (vi) dreptul de opozitie, (vii) dreptul de a nu fi supus unei decizii
individuale automate inclusiv crearii de profiluri, (viii) dreptul de a va adresa autoritatii de supraveghere si justitiei si in acest
sens ca puteti adresa cu o cerere scrisa catre Organizator la adresa de e-mail mentionata mai jos.
12.14. Datele cu caracter personal sunt pastrate cat este necesar pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, cu
respectarea procedurilor interne privind retentia datelor, inclusiv a regulilor de arhivare aplicabile. Spre exemplu, datele cu
caracter personal colectate pentru scopul Campaniei vor fi stocate pe durata acesteia plus o perioada suplimentara de minim 3
ani (cat este termenul de prescriptie pentru actiunile in justitie). Cu privire la datele castigatorilor pentru care Organizatorul are
diverse obligatii de raportare si plata a taxelor si impozitelor, acestea vor fi pastrate pentru intreaga perioada de arhivare
conform regulilor financiar contabile, de minim 5 ani.
12.15. De asemenea, persoanele vizate pot sa-si exercite o serie de drepturi (cum ar fi dreptul de opozitie, de retragere a
consimtamantului.
12.16. Dreptul de a depune o plangere la autoritatea de supraveghere: persoanele vizate au dreptul de a depune o plangere la
autoritatea de supraveghere a prelucrarii datelor in cazul in care considera ca le-au fost incalcate drepturile: Autoritatea
Nationala pentru Supravegherea Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30 Sector 1, cod
postal 010336 Bucuresti, Romania anspdcp@dataprotection.ro.
12.17. La cererea oricarui participant, Organizatorul va asigura exercitarea oricaruia dintre drepturile prevazute mai sus. Pentru
exercitarea acestor drepturi, participantii la campanie vor trimite Organizatorului, o cerere intocmita in forma scrisa, datata si
semnata la adresa de e-mail dpo@intersnack.ro.
12.18. Prin participarea la prezenta Campanie promotionala, se considera ca Participantii au parcurs si luat la cunostinta informarea
privind prelucrarea datele lor personale (respectiv cele mentionate mai sus) in vederea validarii, atribuirii premiilor si
indeplinirii obligatiilor fiscale ale organizatorului prezentei Campanii.

SECTIUNEA 13. TAXE SI IMPOZITE

13.1. Organizatorul nu este raspunzator de plata altor taxe sau a altor obligatii financiare legate de premiile oferite, acestea fiind in
sarcina persoanei castigatoare. Orice alte cheltuieli care nu sunt acoperite in mod specific de acest Regulament Oficial vor fi
suportate de catre castigator.

SECTIUNEA 14. INCETAREA CAMPANIEI

14.1. Prezenta Campanie poate inceta inainte de termen numai în cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv în
cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a continua prezenta campanie promotionala.

SECTIUNEA 15. LITIGII

15.1. In cazul unor potentiale litigii aparute între Organizator si participantii la campanie, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila.
Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate în litigiu se vor adresa pentru solutionare instantelor
competente romane din jurisdictia carora se afla Organizatorul.

ORGANIZATOR
INTERSNACK ROMANIA S.R.L.
PRIN REPREZENTANT
GOOD VIBES S.R.L.

9
Act Aditional la
REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE
CHIO
"CASTIGA PE ORA 2020 LEI SI INTAMPINA 2020 CUM VREI!"

1. In conformitate cu articolul 1.4 din Regulamentul official Campaniei promotionale CHIO – “CASTIGA PE
ORA 2020 LEI SI INTAMPINA 2020 CUM VREI!” ("Campania"), organizata si desfasurata de INTERSNACK
ROMANIA S.R.L. cu sediul social in Bucuresti, Calea Vitan, nr. 6-6A, etaj 2, sector 3, inmatriculata la
Registrul Comertului sub nr. J40/2532/1998 cont bancar nr. RO40 BACX 0000 0000 3072 2310, deschis
la la Banca Unicredit Bucuresti, reprezentata prin Alina Bulgariu, in caliate de Director Economic si Pavel
Sercl in calitate de Director General (denumita in continuare "Organizator"), autentificat sub numarul
3768 pe data de 22 august 2019 la SNP Concordia, de catre Miliari Mihai-Alexandru, notar public,
regulamentul se modifica dupa cum urmeaza :

2. Art 3.1. din cadrul sectiunii 3 “DURATA CAMPANIEI” se modifica si va avea urmatorul continut:
„3.1. Campania va fi lansata la data de 1 septembrie 2019, ora 00:00 si va dura pana la data de 28
octombrie 2019, ora 18:59, inclusiv (denumita in continuare “Perioada Campaniei”). Participantii se pot
inscrie in Campanie exclusiv in perioada mai sus mentionata.”

3. Art 4.1. din cadrul sectiunii 4 “MARCILE SI PRODUSELE PARTICIPANTE” se modifica si va avea urmatorul
continut:
„4.1. Produsele participante la Campanie sunt produsele Chio, cu bentita promotionala si/sau sticker
promotional tip bulina, purtatoare a insemnelor Campaniei “CASTIGA PE ORA 2020 LEI SI INTAMPINA 2020
CUM VREI!“ si coduri unice promotionale formate din 5 pana la 17 caractere alfanumerice (cifre si litere)
tiparite pe ambalaj alaturi de sintagma “COD PROMOTIONAL”, comercializate in ambalaj individual conform
listei de mai jos, in functie de sortimentatia si in limita stocurilor disponibile in magazinele de unde se face
achiztia:
4.1.2. CHIO CHIPS 65G
4.1.3. CHIO CHIPS 80G
4.1.4. CHIO CHIPS 90G
4.1.5. CHIO CHIPS 95G
4.1.6. CHIO CHIPS 100G
4.1.7. CHIO CHIPS 135G
4.1.8. CHIO CHIPS 140G
4.1.9. CHIO CHIPS 220G
4.1.10. CHIO CHIPS 255G
4.1.11. CHIO CORNADOS CREAMY PAPRIKA 65G
4.1.12. CHIO FRIED CHICKEN 60G
4.1.13. CHIO SNACK CHEESE 65G
4.1.14. CHIO SNACK SALT 65G
4.1.15. CHIO CHEESE TUBES 80G
4.1.16. CHIO DONUTS PEANUT CARAMEL 80G
4.1.17. CHIO PEANUT FLIPS 90G
4.1.18. CHIO PIZZA BIKERS 80G”

4. Sectiunea 6 „PREMIILE CAMPANIEI” se modifica si va avea urmatorul continut:


„6.1. In cadrul Campaniei se vor acorda in total 464 de premii zilnice in bani, in cuantum de 2020 lei net
fiecare (2178 lei brut).
6.2. Valoarea totala estimata a premiilor acordate in cadrul prezentei Campanii este de 937.280 lei (valoare
neta) si 1.010.592 Lei (valoare bruta, impozit inclus).
6.3. Desemnarea castigatorilor se va face in conformitate cu prezentul Regulament.
6.4. In cadrul acestei Campanii nu este posibila inlocuirea nici unuia dintre premiile oferite alte beneficii
si/sau Produse. „

10
5. Art 7.1 din cadrul sectiunii 7 „MECANISMUL CAMPANIEI” se modifica si va avea urmatorul continut:
„7.1. Pentru a se inscrie in prezenta Campanie promotionala, Participantii trebuie sa achizitioneze orice
Produs CHIO participant care are tiparit pe ambalaj un cod promotional unic si sa inscrie in Campanie, in
perioada 1 septembrie 2019, ora 00:00 si 28 octombrie 2019, ora 18:59 (inclusiv), prin intermediul site-ului
www.chio.ro sau prin SMS la nr 1837 (numar cu tarif normal, operabil din retelele Orange, Vodafone,
Telekom si Digi Mobil), codul unic promotional format din minim 5, maxim 17 caractere alfanumerice
descoperit pe ambalajele produsulor participantes, langa sintagma “COD PROMOTIONAL„

6. Art 7.3. din cadrul se sectiunii 7 „MECANISMUL CAMPANIEI” se modifica si va avea urmatorul continut:
„7.3. Inscrierea prin accesarea website-ului www.chio.ro se realizeaza prin completarea formularului
electronic de inscriere in Campanie, asa cum este acesta afisat pe site-ul Campaniei, respectiv prin
completarea campurilor: camp cod promotional*, camp numar de telefon*, bifa acord Regulament*, bifa
privind acordul de comunicari ulterioare in scop de marketing.), in perioada 1 septembrie 2019, ora 00:00 –
28 octombrie 2019, ora 18:59.”

7. Art 7.6. din cadrul se sectiunii 7 „MECANISMUL CAMPANIEI” se modifica si va avea urmatorul continut:
„7.6. Inscrierea in Campanie prin SMS se realizeaza prin trimiterea unui mesaj SMS care sa contina
codul unic descoperit pe ambalajul promotional al produsului participant catre numarul 1837 (numar de
SMS cu tarif normal operabil in retelele Vodafone, Orange, Telekom si Digi Mobil), in perioada 1 septembrie
2019, ora 00:00 – 28 octombrie 2019, ora 18:59.”

8. Art 7.9.2 din cadrul sectiunii 7 „MECANISMUL CAMPANIEI” se modifica si va avea urmatorul continut:
„7.9.2. inscrierea sa fie realizata cel tarziu pana e data de 28 octombrie 2019, ora 18:59, prin oricare din
cele doua modalitati de inscriere puse la dispozitie (SMS sau online);”

9. Art 7.13. din cadrul sectiunii 7 „MECANISMUL CAMPANIEI” se modifica si va avea urmatorul continut:
„7.13. Dupa data limita de inscriere (28 octombrie 2019, ora 18:59), Organizatorul nu va mai lua in
considerare inscrierile in Campanie efectuate prin intermediul formularului electronic de inscriere pe website
sau prin SMS la numarul 1837.”

10. Art 8.2. din cadrul sectiunii 8 „ACORDAREA SI VALIDAREA PREMIILOR ” se modifica si va avea
urmatorul continut:
„8.2. Tragerile la sorti pentru acordarea premiilor se vor realiza automat, prin intermediul unui soft special
creat in acest sens si vor avea loc zilnic, la ora fixa, astfel:
8.2.1. Prima tragere la sorti zinica va avea loc la ora 12:00 a fiecarei zi de Campanie. In tragerea la sorti
vor intra toate inscrierile valide realizate in intervalul orar 11:00-11:59 din ziua respectiva, precum si
inscrieile valide inregistrate in intervalul ora 19:00, ziua anterioara - 10:59, ziua curenta;
8.2.2. A doua tragere la sorti zilnica va avea loc la ora 13:00. In tragerea la sorti vor intra toate inscrierile
valide inregistrate in intervalul orar 12:00-12:59 din ziua respectiva;
8.2.3. A treia tragere la sorti zilnica va avea loc la ora 14:00. In tragerea la sorti vor intra toate inscrierile
valide inregistrate in intervalul orar 13:00-13:59 din ziua respectiva;
8.2.4. A patra tragere la sorti zilnica va avea loc la ora 15:00. In tragerea la sorti vor intra toate inscrierile
valide inregistrate in intervalul orar 14:00-14:59 din ziua respectiva;
8.2.5. A cincea tragere la sorti zilnica va avea loc la ora 16:00. In tragerea la sorti vor intra toate inscrierile
valide inregistrate in intervalul orar 15:00-15:59 din ziua respectiva;
8.2.6. A sasea tragere la sorti zilnica va avea loc la ora 17:00. In tragerea la sorti vor intra toate inscrierile
valide inregistrate in intervalul orar 16:00-16:59 din ziua respectiva;
8.2.7. A saptea tragere la sorti zilnica va avea loc la ora 18.00. In tragerea la sorti vor intra toate inscrierile
valide inregistrate in intervalul orar 17:00-17:59 din ziua respectiva;
8.2.8. Ultima tragere la sorti zilnica va avea loc la ora 19.00. In tragerea la sorti vor intra in tragerea la
sorti inscrierile valide inregistrate in intervalul orar 18:00-18:59 din ziua respectiva.”

11. Art 8.10. din cadrul sectiunii 8 „ACORDAREA SI VALIDAREA PREMIILOR ” se modifica si va avea
urmatorul continut:
„8.10. In scopul validarii finale, castigatorii prevalidati vor trebui sa transmita Organizatorului ambalajul pe
care se regaseste inscris codul castigator in original, prin curierul partener al Agentiei – Urgent Cargus.
Costurile aferente preluarii ambalajelor promotionale de la castigatorii prevalidati in vederea validarii finale

11
vor fi suportate de Organizator. In acest sens, Agentia va crea comenzi de preluare ale ambalajelor
promotionale de la castigatorii prevalidati, firma de curierat urmand a contacta castigatorii in vederea
preluarii ambalajelor promotionale la/de la adresele comunicate de catre castigatori in cadrul procesului de
prevalidare, in baza comenzilor plasate de catre Agentie.”

12. Restul clauzelor Regulamentului raman neschimbate.

12

S-ar putea să vă placă și