Sunteți pe pagina 1din 2

Facultatea: Pedagogie

Denumirea disciplinei: Cultura comportamentului şcolar


Autori: Davidescu Elena lector superior
Titular de curs: Davidescu Elena lector superior
e-mail: edavidescu@mail.ru

Lucru
Credit Seme Total Semin Labor
Cod Specialitate Teorie individ
e strul ore ar ator
ual
S1.02.O.015 4 Pedagogie l.engleză II 120 15 45 - 60

Descrierea disciplinei
Cursul universitar Cultura comportamentului şcolar, oferă studenţilor informaţii despre importanţa
comportamentului civilizat în societate; delimitarea celor patru tipuri de comportamente neadecvate: deviant,
abuziv, autodistructiv şi antisocial; Cunoaşterea esenţei privind conţinul comportamentului agresiv, pasiv şi
asertiv va permite studenţilor posibilitatea de a analiza comportamentul oamenilor din jur, precum şi a
elevilor cu care vor activa; vor avea posibilitatea să analizeze o situaţie conflictuală şi manifestarea
comportamentală a fiecărei părţi angajate în conflict.

Finalităţi:
La finele cursului studenţii vor fi capabili:
 Să definească conceptele de bază ale culturii comportamentale şcolare;
 Să descrie factorii şi condiţiile de manifestare ale culturii comportamentale şcolare;
 Să identifice teoriile de declanşare a tulburărilor comportamentale;
 Să utilizeze tehnici de formare şi dezvoltare a culturii comportamentale şcolare;
 Să interpreteze impactul educaţiei morale asupra dezvoltării comportamentului şcolar civilizat;
 Să analizeze motivele de manifestare, consecinţele şi metodele de prevenire ale tulburărilor
comportamentale;
 Să elaboreze un plan de acţiuni privind dezvoltarea culturii comportamentale şcolare;
 Să aplice strategii şi tehnologii de optimizare a culturii comportamentale şcolare;
 Să elaboreze un regulament privind comportamentul şcolar.

Pre-recuzite
Studenţii posedă cunoştinţe generale de la cursurile de pedagogie socială şi psihologia generală care
ulterior îi va ajuta sa studieze conţinutul acestei discipline.
Evaluarea curentă
test docimologic – 10 itemi de diferit tip. Conţinutul acestora va presupune competenţele de
cunoaştere, integrare şi aplicare ale cursului Cultura comportamentului şcolar. Fiecare răspuns corect si
complet va constitui o unitate din notă.

Evaluarea finală
Evaluarea finală – examen. Nota de la examen va constitui 40 % din cota notei finale.

Module
Atitudine şi comportamentul şcolar.
Educaţie şi comportament şcolar
Tipuri comportamentale: deviant, abuziv, autodistructiv şi antisocial.
Tipuri de comportamente indezirabile la elevi: dependenţa de droguri, alcool, tutun
Devianţa şcolară - definiţii şi delimitări
Devianţa şcolară şi forme de manifestare a ei
Forme de manifestare a devianfei şcolare
Strategii de prevenţie şi intervenţie în devianţa şcolară
Rolul familiei în profilaxia comportamentului social-deviant la copii.

Resurse bibliografice
1. Allport, G., Structura şi dezvoltarea personalităţii, E.D.P., Bucureşti, 1981.
2. Cuzneţov, L., Dimensiunea psihopedagogică şi etică a parteneriatului educaţional, Chişinău, 2003.
3. Debesse, M., (sub red.), Psihologia copilului, E.D.P., Bucureşti, 1970.
4. Jude I., Psihologia şcolară şi optim educaţional, EDP, Bucureşti, 2002.
5. Granaci, L., Granaci, M., Cuzneţov, L., Dragostea, viaţa, familia, 2000.
6. Granaci L., Strategii didactice utilizate la înlăturarea atitudinii negative a elevilor faţă de învăţătură, Conf.
şt. int. „Tradiţionalism şi modernism în educaţie: realitate şi deziderate”, Universitatea de Stat din Tiraspol,
Chişinău, 2003.
7. Mândâcanu, V., Etica pedagogică, Chişinău, 1999.