Sunteți pe pagina 1din 6

SLUJBA

^
SFANTULUI IERARH DIONISIE,
˘,
EPISCOPUL CETATII ALBE - ISMAIL
(17 septembrie)

LA VECERNIA MICĂ ți-ai suit, iar rugăciunea lu-


Stihiri pe 4, glasul 1, podobie: Ceea ce crând-o neîncetat, te-ai făcut
ești bucuria...
lăcaș al harului.
Păstor vrednic al turmei
Dumnezeiasca Scriptură ți-a
duhovnicești ai fost, prin
fost de-a pururea călăuzire
viață cuvioasă, prin cuvânt cu
dreaptă în viața ta, Sfinte,
putere, prin facere de bine
către săraci, prin evlavie și izvor de înțelesuri duhovni-
prin post, aleasă pildă făcân- cești, glas de taină al Domnu-
du-te tuturor, Sfinte Ierarhe lui și hrană sufletului tău
Dionisie. sfințit, Ierarhe Dionisie.
Din tinerețile tale lui Dum- Cetatea Albă cea veche și tot
nezeu slujind, prin multă as- ținutul Ismail săvârșesc pome-
cultare, prin trudă și prin nirea ta, Părinte Ierarhe, că tu
lacrimi, ai stins văpaia pati- le-ai fost păstor sfânt și înțe-
milor din trup și la cer mintea lept, plin de râvnă și dragoste,
6 SLUJBA SFÂNTULUI IERARH DIONISIE

prin care întregul ținut de Cel ce singur ești nemăsurat


miazăzi al Basarabiei s-a lu- în milă, Stăpâne, fii nouă
minat. curățire și mântuiește sufle-
Slavă..., glasul al 6-lea: tele noastre.
Vrednic următor al Aposto- Iar de nu va fi în perioada Praznicu-
lui, cântăm a Născătoarei, același glas:
lilor te-ai arătat, Sfinte Ierarhe
Dionisie, din neam de răzeși Născătoare de Dumnezeu,
credincioși răsărind și pescar tu ești vița cea adevărată, care
de oameni ajungând, prin ai odrăslit Rodul vieții; ție ne
chemarea lui Hristos. Pe tine, rugăm: roagă-te, Stăpână, cu
iubirea de osteneală, asculta- Sfântul Ierarh Dionisie, să se
miluiască sufletele noastre.
rea smerită și răbdarea înțe-
leaptă te-au făcut să sporești LA STIHOAVNĂ
în virtuți și în cunoștința de Stihiri, glasul al 2-lea,
Dumnezeu, iar slujirea cu podobie: Casa Efratului...

evlavie a dumnezeieștilor sluj- Toți să cinstim acum pe


be și rugăciunea minții cea povățuitorul cel bun al turmei
pururea lucrătoare în inimă sale în vremuri de restriște, pe
te-au pregătit să fii vistierie a Sfântul Dionisie.
darurilor Duhului Sfânt. Pen- Stih: Cinstită este înaintea Domnului
tru aceasta, ca un bun iconom moartea cuviosului Său (Psalm 115: 6).
al Tainelor Bisericii și milos- Lui Iisus urmând, îi miluiai
tiv păstor de suflete, în cereș- pe toți deopotrivă, de orice
tile lăcașuri ai fost sălășluit neam sau stare, Părinte Ie-
și acolo te rogi Preasfintei rarhe Dionisie.
Treimi să se mântuiască su- Stih: Minunat este Dumnezeu întru
fletele noastre. Sfinții Săi (Psalm 67: 36).

Și acum..., a Praznicului, același glas: Prin înțelept cuvânt și


Glasurile prorocilor au ves- multă rugăciune, ai sprijinit,
tit mai înainte lemnul cel Părinte, unirea într-un cuget a
sfânt, prin care s-a mântuit tuturor românilor.
Adam de blestemul cel de Slavă..., asemenea:
demult al morții. Crucea Sfintei Treimi slujind cu
astăzi înălțându-se, zidirea bună-cuviință, evlavie și
înalță glas, cerând mila cea râvnă, te-ai făcut sălaș vrednic
bogată de la Dumnezeu; ci Tu, al Ei, Sfinte Dionisie.
EPISCOPUL CETĂȚII ALBE – ISMAIL 7

Și acum..., toare decât cerurile, ceea ce ai


a Praznicului, asemenea: purtat pe Făcătorul tău. Slavă
Toți să cinstim acum sfin- Celui ce S-a sălășluit întru
țitul lemn al Crucii prin care tine! Slavă Celui ce a ieșit din
mântuire a adus lumii Dom- tine! Slavă Celui ce ne-a mân-
nul, Cel întrupat din Fecioara. tuit pe noi, prin nașterea ta!
Troparul, glasul 1:
Din tinerețe ai slujit lui
Dumnezeu cu smerenie, su- LA VECERNIA MARE
fletul ți l-ai hrănit cu Sfintele După Psalmul 103, cântăm Fericit băr-
Scripturi, iar prin rugăciune batul..., starea întâi. La Doamne, stri-
gat-am... punem Stihirile pe 8: 3 ale Praz-
stăruitoare și viață virtuoasă, nicului, din Minei, și 5 ale Ierarhului, gla-
te-ai făcut lăcaș al darurilor sul 1, podobie: O, preaslăvită minune...
Duhului Sfânt și ai fost vred- (iar de nu va fi în perioada Praznicului,
cântăm Stihirile Sfântului pe 8):
nic păstor al românilor basa-
rabeni. Pentru aceasta, Sfinte Praznic strălucit să săvâr-
Ierarhe Dionisie, îndrăznire șim, toți cei dreptcredincioși,
câștigând către Hristos Dum- cu sfințite laude, cinstind pe
nezeu, roagă-te pentru sufle- Sfântul Ierarh Dionisie, păs-
tele noastre. torul duhovnicesc al Cetății
Slavă..., Și acum..., al Crucii, glasul 1: Albe, al Ismailului și al în-
tregului ținut al Basarabiei
Mântuiește, Doamne, po-
de miazăzi, că slujindu-I lui
porul Tău și binecuvintează
Dumnezeu în toată viața sa,
moștenirea Ta. Biruință bine-
de cununa vieții s-a învredni-
credincioșilor creștini asupra
cit, cu Sfinții toți.
celui potrivnic dăruiește și, cu
Crucea Ta, păzește pe poporul Trâmbiță cu glas dumneze-
Tău. iesc ai fost, Sfinte, vestind tu-
Iar de nu va fi în perioada Praznicului, turor, ca un proroc, dorita
cântăm Troparul Născătoarei – al Învie- dezrobire a poporului tău, pe
rii, glasul 1: care l-ai și chemat la unire în
Gavriil, zicând ție, Fecioară: cuget și în simțiri, la dragoste
Bucură-te!, odată cu glasul S-a de Hristos și de Biserica Sa
întrupat Stăpânul tuturor, Ortodoxă, ca, păstrând cre-
întru tine, chivotul cel sfânt, dința vie, prin lucrarea ha-
precum a zis dreptul David. rului, să aducă rod bogat la
Arătatu-te-ai mai cuprinză- bună vreme Stăpânului.
8 SLUJBA SFÂNTULUI IERARH DIONISIE

Vrednic iconom al harului Dumnezeu prin darul nestri-


ai fost, Sfinte, și preoți aleși ai căciunii trupului său sfințit,
rânduit, lăcașuri sfinte ai înăl- se veselește în ceruri cu toți
țat lui Dumnezeu, pe tineri Sfinții, rugându-se pentru su-
i-ai îndrumat spre deprinde- fletele noastre.
rea bunelor învățături, pe cei Și acum...., a Praznicului,
orfani i-ai crescut, pe cei să- glasul al 8-lea, de Ioan Monahul:
raci neîncetat i-ai miluit și ai Celei pe care de demult
ridicat fii vrednici Bisericii și Moise, mai înainte închipu-
neamului, pentru care, din ind-o, pe Amalec surpând l-a
inimi, te cinstim, Ierarhe Dio- biruit, și David psalmistul,
nisie. strigând, a poruncit să ne în-
Slavă..., glasul al 8-lea: chinăm așternutului picioare-
Veniți, credincioșilor, să lor Tale, cinstitei Crucii Tale,
lăudăm, după cuviință, pe Hristoase Dumnezeule, astăzi,
slujitorul cel nou arătat al lui păcătoșii ne închinăm cu buze
Hristos, pe Sfântul Dionisie, nevrednice, pe Tine, Cel ce ai
vlăstarul Basarabiei și bucuria suferit a fi răstignit pe ea lău-
întregii Ortodoxii, că acesta, dându-Te, grăim: Doamne, îm-
ca un Cuvios s-a nevoit în as- preună cu tâlharul învredni-
cultare, rugăciune și smerenie, cește-ne pe noi de Împărăția Ta.
ca un Mărturisitor și-a pus Iar de nu va fi în perioada Praznicului,
sufletul pentru cei asupriți, cântăm Dogmatica glasului al 8-lea:
în vremuri de restriște, ca un Împăratul cerurilor, pentru
Proroc a vestit mai înainte iubirea de oameni, pe pământ
cele ce aveau să fie, ca un S-a arătat și cu oamenii a vie-
Apostol a propovăduit Evan- țuit; că din Fecioară curată
ghelia tuturor, ca un Doctor trup luând și dintru aceasta
fără de arginți a purtat grijă ieșind cu adăugirea firii ome-
de cei orfani, bolnavi și nepu- nești, un Fiu este, îndoit în fire,
tincioși, iar, ca un Ierarh, a dar nu în fețe. Pentru aceasta,
fost părinte iubitor și înțelept, propovăduindu-L, Dumnezeu
ferind pe credincioșii săi de desăvârșit și om desăvârșit cu
învățăturile rătăcite și hră- adevărat mărturisim pe Hristos,
nindu-i prin cuvintele sale Dumnezeul nostru; pe Care
cele insuflate de Duhul Sfânt. roagă-L, Maică nenuntită, să
Pentru aceasta, fiind slăvit de se miluiască sufletele noastre.
EPISCOPUL CETĂȚII ALBE – ISMAIL 9

Vohod. Lumină lină... rul, iar buzele mincinoase sunt ne-


și Prochimenul zilei curate înaintea mea. Cu dreptate
sunt toate graiurile gurii mele,
PAREMIILE
nimic nu este în ele strâmb, nici
De la Pilde, citire: încâlcit. Toate sunt drepte pentru
(10: 7, 6; 3: 13-16; 8: 6, 34-35, 4, 12, 14, 17, cei ce înțeleg și netede pentru cei
5-9; 22: 21, 19; 15: 4) ce află cunoștința. Că vă învăț pe
Pomenirea dreptului se face cu voi cuvânt adevărat, ca nădejdea
laude și binecuvântarea Domnului voastră să fie în Domnul și să vă
este peste capul lui. Fericit este umpleți de Duh.
omul care a aflat înțelepciunea și
De la Pilde, citire:
muritorul care a cunoscut pricepe-
(10: 31-32; 11: 2, 6, 7, 19; 13: 9; 15: 2;
rea; că mai bună este îndeletnici- 14: 33; 22: 11; Înțelepciunea lui Solomon
rea cu aceasta decât vistieriile de 6: 13, 12, 14 - 16; 7: 30; 8: 2-4, 7, 8, 17, 18,
aur și argint. Mai scumpă este 21; 9: 1-5, 10 - 11, 14)
decât pietrele cele de mult de preț;
nimic rău nu-i stă împotrivă. Cu- Gura celui drept rostește înțe-
noscută este tuturor celor ce se lepciunea, iar buzele oamenilor
apropie de ea și tot ce este de preț drepți picură har. Gura celor sme-
nu este vrednic de ea. Că din gura riți cugetă înțelepciune, iar drepta-
ei iese dreptatea, legea și mila pe tea îi izbăvește de moarte. La moar-
limbă le poartă. Deci, ascultați-mă tea omului drept nu piere nădej-
pe mine, o, fiilor, că lucruri de cin- dea, că fiul cel drept se naște spre
ste vă voi spune; și fericit este viață. Din bunătățile lui va culege
omul care va păzi căile mele. Că roada dreptății. Lumină va fi drep-
acestea sunt căi ale vieții și, mer- ților de-a pururea și de la Domnul
gând pe ele, va afla bunăvoința vor primi har și slavă. Limba în-
pregătită lui de Domnul. Pentru țelepților știe cele bune și în inima
aceasta, vă rog pe voi și îndrept lor se va odihni înțelepciunea.
glasul meu către fiii oamenilor. Domnul iubește inimile cuvioase
Că, eu, înțelepciunea, sălășluiesc și sunt primiți de El toți cei fără de
în sfat, iar cunoașterea și cugetarea prihană în cale. Înțelepciunea
eu le-am chemat. Al meu este sfa- Domnului va lumina fața celui ce
tul și întărirea, a mea este pricepe- înțelege, că ea se face cunoscută
rea și a mea este tăria. Eu iubesc pe întâi celor ce o doresc și este lesne
cei ce mă iubesc, iar cei ce mă caută privită de cei ce o iubesc. Cel ce
vor afla har. Înțelegeți dar, cei fără aleargă la ea dis-de-dimineață nu
de răutate, chibzuința, și voi, cei se va osteni, și cel ce priveghează
neînvățați, puneți la inimă. Ascul- pentru ea, degrab fără de grijă va
tați-mă iarăși, că lucruri de cinste fi. Că ea însăși umblă în căutarea
vă voi spune și voi deschide bu- celor vrednici de ea și în căile lor
zele mele pentru a vă învăța cele li se arată cu bunăvoință. Pe înțe-
drepte; că gura mea va grăi adevă- lepciune niciodată nu o va birui
10 SLUJBA SFÂNTULUI IERARH DIONISIE

răutatea. Pentru acestea am ajuns Din Înțelepciunea lui Solomon, citire:


doritor al frumuseții ei și am iubit-o (4: 7-15)
și am căutat-o din tinerețea mea și Dreptul, de va ajunge să se
m-am străduit să mi-o aduc mi- sfârșească, întru odihnă va fi. Că
reasă. Și Stăpânul tuturor a iubit-o, bătrânețea cinstită nu este cea dată
că este cunoscătoare a științei lui de lungimea vieții, nici nu se mă-
Dumnezeu și alege lucrările Lui. soară după numărul anilor. Ci
Ostenelile ei sunt virtuțile. Ea învață căruntețea este, la oameni, înțelep-
cumpătarea și chibzuința, drepta- ciunea, iar vârsta bătrâneții este
tea și vitejia, decât care nimic nu viața neîntinată. Ajungând plăcut
este mai folositor oamenilor în lui Dumnezeu, Domnul l-a iubit
viață. Dacă dorește cineva multă și, fiindcă trăia între păcătoși, l-a
pricepere, ea știe cele de demult și mutat. Răpit a fost, ca nu cumva
prevede cele viitoare. Știe întorsă- răutatea să-i schimbe gândul, nici
turile cuvintelor și dezlegările tai- înșelăciunea să nu îi amăgească
nelor. Cunoaște mai înainte semne sufletul. Că vraja răutății întunecă
și întâmplări neobișnuite, precum cele bune și amețeala poftei schimbă
și vremurile și prilejurile potrivite. mintea cea fără de răutate. Ajun-
Și tuturor este sfetnic bun. Că ne-
gând în scurtă vreme la desăvâr-
murire este întru ea și un nume
șire, dreptul a dobândit o viață
bun prin părtășia la cuvintele ei.
împlinită, cum alții n-au izbutit în
Pentru aceasta m-am îndreptat către
ani îndelungați. Plăcut era Dom-
Domnul și m-am rugat Lui și am zis
nului sufletul lui. Pentru aceasta,
din toată inima mea: Dumnezeule
s-a grăbit să iasă din mijlocul rău-
al Părinților și Doamne al milei,
tății. Iar popoarele, văzând, n-au
Cel ce ai făcut toate numai prin cu-
vântul Tău, și, cu înțelepciunea Ta, priceput și nici n-au pus în gând
l-ai alcătuit pe om, ca să stăpâ- una ca aceasta: că har și milă va
nească făpturile cele zidite de Tine dărui Domnul aleșilor Lui și va
și să conducă lumea întru cuvioșie purta grijă de cuvioșii Săi.
și dreptate, dă-mi înțelepciunea LA LITIE
care șade pe tronurile Tale și nu
Stihira idiomelă, glasul 1:
mă lepăda dintre robii Tăi, că eu
sunt robul Tău și fiul roabei Tale. Bucură-te în Domnul, pă-
Trimite-mi înțelepciune din sfân- mânt al Basarabiei, că, iată,
tul Tău locaș și de pe tronul slavei vasul alegerii și bărbatul dori-
Tale, ca, fiind de față lângă mine, rilor duhovnicești, Sfântul
să mă învețe ce este bine-plăcut Dionisie, Ierarhul lui Hristos,
Ție, și să mă călăuzească întru
cunoștință și să mă păzească întru
fiu și părinte îți este în Duhul
slava ei. Că toate gândurile muri- Sfânt, trâmbiță ce trezește ini-
torilor sunt șovăielnice și cugetele mile celor de un neam spre iu-
lor sunt pline de primejdia căderii. birea credinței strămoșești și

S-ar putea să vă placă și