Sunteți pe pagina 1din 2

T(UIVIAN IA

.IUDETUL IA;$I - CONSILIUL JTIDETEAN rA$r


SrIlALUl ct,lNtc f,)E UnGENTA,,pRoF. DR. N. OBLU" IA$I

Str. Ateneului nr. 2 www. ne uro ias i. ro

ffis
nmmfrr

ANUNT COIVCURS
ln baza aprobarii ordonatorului principal de credite-CONSILItJL JUDETEAN
lASl comunicata prin adresa nr.7364/19.03.2019 , SP|TALIJL CLINtC DE URGENTA "?ROF.
DR. N. OBLU" lA$l organizeaza concurs, in conformitate cu prevederile Ordinului MS
869/201S,si HG 286/2011 pentru ocuparea urmatoarelor posturi vacantre definitive:

-6 posturi de asisfe nt medical cu studii PL, cu norma intreaga


-1 post de brancardier, cu norma intreaga
Dosarele de concurs vor cuprinde urmatoarele acte:

-cererea in care se mentioneaza postul pentru care doreste candidatul sa conc;ureze;


-copia actului de identitate;

-copia actului de nastere si casatorie (dupa caz)

-curiculum vitae;

-copia actelor de de studii, necesare conform legistatiei necesare postutui pentru care
candideaza;

-copia carnetului de munca, sau dupa caz o adeverinta care sa afesfe activitatea anterioara,
vechimea in profesie;

-cazierul juridic

-adeverinta care afesfa ca esfe apt medicar, fizic si neuropsihic;

-copia fisei de evaluare a performantelor profesionale, sau dupa caz recomandarea de ta


ultimul loc de munca

-avizul valabil pentru anul 2019 de la OAMR pentru posturile de asisfent medicat
-un dosar din plastic cu sina.

lnscrierile se fac la sediul Spitalului Clinic de tJrgenta "Prof.Dr.N.Oblu" lasi pana in


data de 10.04.2019, la seru.RUNOS, urmand ca probele de concurs sa se desfasoare

astfel:

-proba scnsa: in data de 03.0s.201g orele 10:00, ta sediul spitatului


-testarea psihologica in ziua de 09.105.2019, orele 9:00, la sediul spitalului
-proba practica si interviul in ziua de 15.05.2A19 orele 10:00, la sediul spitalului.-
Tematica si bibliografia de conc(irs vor fi afisate pe site-ul spitalului pana la data de
30.04.2019..

MANAGER, gef seru.RUNOS

gef lucrari, '.Eva Lucian ec.Emil Fodor

"km
"'l'
,'in Yr*-
I
t,