Sunteți pe pagina 1din 272

. .. .. .. .. . . . .

..... .IIL •• X
-.
JIII ••
..,..
X •• N••••
.. -,... ..
11.• .", ~ .".

._.. ·_··_··w . . II· .",•• _ .....


. .. .. . . . .. ,....
'I(- -•• • •• " •• _.

..

CONSTANTA
. ,
- 51
i TEKIRG·HiOLUL
OHIO ILUSTRAT
1924

INSTITUTUL GRAAC .,ALBANIA" CUNSTANTA

Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta


COI'ISTRl'lil'i
IPJq£lITOL PI'UI"CICI,P1\r.

([:IER!:A'lIr.!E _ _- CII1!EIRlE!ilrIEJIi
V}\Pil!Ul~1 IEXPlEDiTBUNl
COf'l§a(if'l~ 1r BUf'l1
nr..IfFOl"ti 73/2

!
.!

t ~:
i
~I t,
.: •:! .: !.:.
y.•••; .••••••. ,.•• , ---- .••••
')!1)!. -~"1<••.•-
~{:I;~..•• -- _..... .._\:::.t
{;..( _ ••_ ••_ ••••••
__ ••__ •••••
);S.~ )f;):(X·A •••_ :?< •••• _ ••••.•• __ ••• -........ __ .A:

raspandita Tn

Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta


PREFATA.
"Constanta!?i imprejurimile s a Le " este
o Lu c r a r e , meni ta sa ad u c a mar i se r v i c i i
:tu turor a c e Lor a , c a r i vizi te a z a primul nos-
tru port maritirn.
A'Lca t u i torii dovedesc c a sunt niste
adanci cunoscatorii al acestui ora~, pe
car e n i -1 p r-e z in t a sub to ate asp e c tel e sal e
s i r e u s e s c sa intereseze a t a t p e istoric
~i pe arheolog, atat pe geograf ~i pe et-
n og r a f , a t a t pe t u r i-s t ~i pe escursionist,
ca.t ~i pe cei ce vin 1a Constanta dupa a-
faceri sau pentru bai.
Bog a tul rnaterial, s trans cu mul ta con-
s t t i n t i o z i tate de autori, este foarte ju-
dicios impartit in capitole ~i prezentat
in chip atragator. .
o d e s c r i e r e gen e r a La ne infati~eaza
Constanta mod e r n a s i imprejurimile ei a t a t
din punct de vedere pi toresc :;;i artistic,
cat ~i din cel politic ~i economic.
Ni se d a de asemenea un rezumat al is-.
toriei acestui stravechiu ora~ hellenic,
Tomis, ni se descrie ruinile sale si •
n i :se
a r a ta insemna ta tea lor pen tru a r ta :;;i
istorie.
Dar ceea ce face din cartea aceasta
c a Lau z a n e p r e t u i ta es te marele numa r de
i . orma ti uni de 'tot felul, care usur eaza
n gradul cel mai inalt 0 c a La"- t o r i e de
plicere sau de afaceri la Co~stan~a.

Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta


NegIDstorii vor gisi in acest volum un
bogat ~i variat material economic, a des-
c r i e r e amanu n t i t a a portului cu admirabi-
lele sale instala ti• uni, adrese ale marilor
c omer c i a n t i a n gr os i s t i sau d e t aLi s t f , im-
portatori s a u exportatori, ale autori ta-
til~r

etc .
Excursionistii , si
, cei ce vin sa p e t r e a c a
vara la Constanta , vor afla de asemenea in
calauza ace~sta ~tiri, extrem de intere-
sante, p r i vi toare la hoteluri, restau-
rante, localuri de petrecere, privalii de
incrcdere, medici, avocati, • tarife in vi-
g oa r e pentru birji, automobile, s a Lup e ,
orariul plecarii 9i s6sirii trenurilor, a
vapoarelor etc.
A'Lc a t u i torii t Lp a r t n d opera lor, pe
La n g a realele s e r v i c i i ce ad u c tu turor
viz.i ta torilor c on s t an t e i , Lmb oga t e s t e 1i-
t e r a tu r a n o a s t r a a t a t de s a r a c a in Lu c r a r i
de acest gen s i d a un model de mare va Lo a r e
celor ce ar dori s3.-i imi teze pentru al te
localitati. >

o. TAFRALI
PROFESOR, UNIVERSITAR'

Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta


"ALBANIA"
TIPOGRAFIE - LEGATORlE
-PAPETARIE-
CARTONA)E - STEREOTIPIE
FABRlC;' DE ~TAMPILE

CONSTA'NTA
STRADA TRAIAN NO. 16-20
-T E L E F0 N 1611-
MA~rNA DE CULES - -
- - - UZINA PROPRIE

~ q

lfi:(:tB!RO[l1!O!GVEG

1924
alcatuit de TH. IONESCU ~i I. N. DUPLOYEN, Ziari~ti

Redactia ~i Adrninistratia Str. Tomis No. 19-CON3TANTA

P. LUl.UDIS & PH
Agentie de Vapoare
M. EMBIRICOS CO. &
~i TROIANO BROTHERS
Depozit de carbuni englezesti
Musamale, [oluri, sad, cereals
Ex p e d ij i u n i ~i Vamuiri
Asigurare: "Steaua Rornanie."

Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta


,

RESTAURANT "ELITE"
,
S P I R·U BOR O'VA
PlATA INDEPENDENTEI ,

....
, CEL MAl LUXOS LOCAL DIN CONSTANTA

=== SERVICIU IREPRO~ABIL ===

=== BUCATARIE ALEASA === ,

, === PEscARIE SPECIALA ===


=GRATAR NATIONAL=

BERARIE •• BOD.EGA
'\

CURATENIE EXEMPLARA
r.

oo~oooo~oo •

Orchestra clasica
'\
sub conducerea cu noscutului sef de orchestra

IANCU CONSTANTINESCU

,.
Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta
ooo~ooo~oooooooot!)oooooooo~ooooooo ..ooot!)ooooooooOoooooooO~oooooooO~0000000
o 0
o 0
o 0
o 0

I
g
:
Olio Berio
In bidoane Maroa ~o~ie
I
~
~
o 0
o 0

I eel mar-fin UNTDELEMN de


o
o
i
0
0

!
o
o
Masa i
0
0
o 0

o
• •0
ooooooo€)oocy oooo~oooo 0000000000000000000000000 0000000000000 oooo~oooo 0 00

Identitatea posesorului calauzel


Nume/e $i pronumele .. _.. ...
Domiciliu de originl1: Oras - - Str - _ - No.
Varsta: Anul nasterei . , luna ziua
Talia: _ __cm.
Oreutatea : (la sosire) kgr. (la plecare) kgr.
Numdrul ceasornicului
Mtisura: ghetelor ........... ; manusilor
-....... ; palariei
go/ere/or _ •
In caz de accidenf. a se anunja d•
._ _ __ ..-_ - _._...........................
orasul
Sir - No - . Telefon No.

~
,••••
v •••••••
_•••
·
-A-····· ··· ~ ~" "
._ '0"
J. •••• •••••••••• •••••••• • ••••••••••••••••••• :
",'"..•........•.........•.....
'~."""
i" •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
' 1••••••••• _1••••••
: :

HC' LOCAL FAMILIAR fl~~


~1 RESTAURANT.
.. .. - BERARIE. - BODEGA. r~
::
,
o
n ORA.TAR. - VINURI ALESE n
....

nR Constanta-19STRADA
ANTON VARARU
SCARLAT VARNAV 19-Constanta ~::!
H
i: ::
i:5.
..·.
c:~•••n'"
Colt cu Str. Grivita
e'•..•••
:..
....:
.. .
•••• \
'1"' •••••" ••••••,••:l1li'••• 't·..···:··"...···(_~
,,!, ••,~ ......
, ••••••
"
,
•••••
J •••••••••
••••"..,.
, ••••••
•••••••.
,'\0.'
~ ••••••• •••••• :-.'
- ••••"',,•••••.•.
~ •••••••
~..••••~••••••~ ~
, •••••• ,' ••• , ••••••• i :•••••••••
, ;

Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta


,~__~_w~_~
, .
4
~__, I
I .LA ,,0 RAP E L" I
I COLONIALE.-·DELICA TESE - BAUT URI I
I
I
O. Cons'tantinescu &. O. FiJipescu
CONSTANTA, - STR. CAROL 32. - CONSTANTA
II
I -.. " I
I Cea mai higienicA Bodega din oras ~

,---~------~-------~---, -.

Agenda vizitatorului

PROGRAM
de Intrebuintarea timpului pentru prima saptamana de
sedere la Constanta sau Techirghiol
-~. ~ . Luni II Marti II Melcl(i II [oi II Vineri I, Samb. I Dum.
'~--~--~~--7.----,
_
6_- . , _I I I _ .
7 ' .. .. ~... ..... J
J _. . .

._J
.
I'" ..
,.
8
9
., I' .
. r...... :.. ~::::._.•... [::: ..~: .
10
11 I ......" .
12 \ ..... ,.
. I ··_._
r···
13
14

15
16
17
18
19
20 ................. _ f .
21 ............... .. .
22 ............. _ .
23 ••••••••• _ 1110

..~·~..I .. . ... .. I"':' .


Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta
5

, ,
r------~---------------~
. ..
.

J, P. ~

A P I R.A
,
j
, Furnisor al Curiel Regale ,
, CONSTANTA - PlATA INDEPENDENTEI No. 20 - CONSTANTA'
, Suvenfre de Constanta -Cadou ri 'Orientale - Ochelarl, ,
"• BiJuterii-Argint.arie-Ceasornisarie. ,

~----------------------~
BUGETUL VIZITATORULUI
pentru 15 ztle de sedere Ia Constanta sau TechirghioI
I)ArA II I. 1U:~ai:; Jllro~- Aperl-I B<!.c~'- Di- II Total
pe
Luna I Hotel ~II Mas~ I B~le II ~!u~t-II II ~~~;i
live II ~uri verse 1fiecare zj

~ -- -----4I---II---II--l--&- ........
II'---=--

• ~.~- -!:---II--ll-II--ll--I --fI--II--

--... _.·:J-~II---lI---lI----l ---l1--1--!--11-----1

........
j- --1:·--"·--11--- 1---11--1--' '---11----

........ -
.. ....:{..·,11--11--11---11---11---11 ·..·......
·..1--8--11·--·-

l-

.........1-' -
.
...... , ...
..- -
-
:! •
--- 1---
I- -
I ••• ---. -
- ~

.......... .... __:_j 0 •

....,
.
I
~

Total - ~ '-- ~ - .
J
II II II II ii

Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta


6

OOOoooooooooogooooooo~oooooooooogoooooooooooooooooooooooogoooooo000000000006oooooogoo000jOOO
°00°0000000000000000000000000000000000000000000000000000°0°000000000.000000000000°0°0000° __0
00 00
00 00
o 0 0 0

II
o •
COFETARIA REGALA il
0 0

i-
o 0 0 0

(j
00 00

Daniel Constantinidi
!i Constanta=-S'Ik,
• 0
CAROL No. 50.-Constanta Ii
0 0
o 0 0 0

gg
o
o
0
0
LOCAL DE PRIM ORDIl'J gg
0 0
0 0
o 0 0 0
o·";oooooooe.oo~ooo.oooooooooooooogoooooooooooooooooooooooogoooooooooooooooooooooooogooooooooo
°00°0000000000°0000000000000000000000000000000000000.000000000000000000000000000'°0°0000°000

INVENTARUL VIZITATORULUI
Efectele ~i obiectele cu cari a sosit
IMBRA CAMINTE:
- Costume (pe culori) '"
perechi de ghete (pe culori san calegorie)
.............
'" polarii (idem) _..... . ..
......... mdnusi (idem) ._ _ _~
...................
pardesiuri _ _ _.._ _. . ~.

RUFARIE: DIVERSE:
.... ... .
...... :.. cama~l .....................
umbrele
..................indespensabili ....................
basloane
....................
flanele ........ ....... tabachere
.......... ciorapi ..................
port-ctoarete
_ : gulere ............
_..... bricege
, manseie brice
_ prosoape ..................
perii

000000000000000000000000000000000000

i
o
Inciiltarnlnte S~~}?tASI
fABRI.CATIUNE ROMANA ~I STREINA
i 0
g ARTICOLE DE GALANTERIE ~
g Gilsiti numai Ia "RULET A.« g
3 Tanase Novae ~
g CONSTANTA - 45 STR. CAROL 45 - CONSTANTA 8
000000000000 000000 000000000000000000
Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta
.' 7

"E X P ED I T I AU ,
BIROU DE VAMUIRI
.CONST. DUMITRIU
Str. Lascar Catargiu
.
~c&.)wwIH:rirnm.~-~rnm'MX!i'it:~'l!Hl;~:ml!m;$!N:m~

Un cuvant inainte
Penlru prima oard apare un ghid 01 orasului COilS Ian/a.
Neooio unei astfel de publicalii a [ost resimlitii de mull, dar
ne-a /ipsif iniliatioa care sa umpl e aceasid lacuna,
Cu bineooilorul sprijin 01 Primdriet, 01 Camerei de Co-
merl, 01 Sfatului Nequstoresc, 01 Asociafiunilor hoteliertlor si
restauratorllor, etc. am pulul tnfiiptui aceastd C%uzo.
Scopul ei esle a face caf mai cunoscutd, tn cercuri cal
mal larqi, frumosul oras, pe care cu mdndrie tl numim "Perla
Mare; Neate",
Pentru calduzirea numerosilor oizitatori, pentru neooile
practice ale ceidieonului am alcaiuit acesl ghid, puntindu-le fa
tndemand dale $i lnf ormatluni de ordin practic.
Ne darn perfect seama co lucrarea noastrd nu este de-
savor$ita, co prezintd mu!le /ipsuri, nddajduim tnsa ca la noua
edilie, ce ua apare in cursul lunel Aprilie 1925, oom com-
::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::: :::::::::::: :::::::::::: :::::::::::: x:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;: :::::
. ..:: ..
::

II LA ABRAMESCU II
g.. Vechiul maqazin de coloniale delicatese ~i 11
....
..::..ti bauturi indigene ~i streine l~
..::
..
. ..~~ BODEGA fi..
..- ..-
~~ PlATA INDEPENDENTEI 23 H
H CONSTANTA H
..
~
:a:::::::::;:::::;:::::::;:::::::;:;:::::::::::;::::;;::::: ::;:::::::;f::: :::::::::::::::;::;;;::::::-:::::::::::::::::::::::;::::;;:::
..
~
I:;; :::;;
Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta
8

~ t:\~nf':>.·nr.xt:\~t:\r.xt:\~gr.x t:\~t:\r.xt:\r;:.:~t:\r;:.: t:\f':>.·r..r;:.:t:\r;:.:n~ t:\~ cvzxcv:« r..f':>.·nr;:.:t:\~t:\~


t:\
Q.\;;J~~QX::IU~U~U~U;,.o; \:>-'::JU.\;;J\:>~x;JU~U.'V- :>x;JU.\;;JU:.;:JU~:,:>.\;;JU.'VO:-::JU~U ~U~U~
~ ~
:. DEPOZITUL DE CHERESTEA ;

JONAS BEINER t6
Strada STEFAN eEL MARE (fost Sir. Mangaliei) ~
, Este totdeauna bine asortat ell orice fel de lernnarie
..
'"

pentru Constructiuni, Tamplari, prccurn ~i Dusumele


gata lucrate
PRETURI TOTDEAUNA MODERATE
~t:\~a~~cr;:.:t:\r;:.:~~r..~ar;:.:a~~~a~a~a~t:\r;:.:r..~o~t:\~a~t:\~~~r..~
\;,,).'\;;,IV."VUx:JV.V-,\:)x;J\;Jx;;'Vx::A:Ix:JV."'-J\:1~V.'\J~."O\,J.'VU."-'V.XJl;.)x:JU."V\;JJ.::.JVx:.JV.'-JU.'\;,I\;.)x:JU.~

plecla loale sciiderile si oom da la lumina 0 opera cal mal


complectd, cal mal desavar$ila.
Mullumitn in deosebi d-lui Virgil Andronescu, primarul '
orasului, d-lui George Georgescu, prezidentul Camerei de Ca-
mert, d-lui [lie Mecu, inspector general 01 Bdncei Naiionale,
d-lui Bdrbulescu, prezidenful Asocialiei hotelierilor, d-lui Nicolae
Stefan, prezidenlul Asociattei restauratorilar, d-lui Torno Crelu
primarul comunei Techirqhiol, Ion Petrescu, Directorul e:
Biincii Ganerale a Tarii Romdnesli, eare ne-au tndrumat, ne-au
sprijinlf cu cuodntul $i japfe penlru a pulea tnjdptul acest prim
Ghid al orasului Cons/a/Ita ~i al staliunei balneare Techirqhiol .
Edltorul

~~~~~~~~~S~~~~~~8~s~~sse
~ Fabrica de Produse Chimice ~
00 Sala Li'chtenberg 00
~ CONSTANTA. - STR. PETRU RARE$ 5. - CONSTANTA ~
~ '-._ ~ - Telefon 6212 - . &
m Sapun, Lessiva, Soda Cristalizatll, Unsoare pentru ~
00 oaii ~i copite, Unsori pentru harnasament, 00
~ Vaselina, etc .' rt)
~~~~~~~~~~s~s~s~~~
Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta
9

I,.tll
"I'''''' .". ","""'1.""
•. ,1.... .tt, .11.••",1'111,""I",III'I".,'I"'I.'IIIIIII,'I,
,H. III- lilt -H. .11. -U'••,.,t'I."I,'I',111,lllt",.t"'u"tt'U,f.,llt't,.,'II",I,I"'U."I",Iltl"II,""'II""II'II.III.,.,
tlr. 'U' -II. .... -III ·u· .U. .... .11, ·lIt .". .u. ••I'II.
•...

t
IU.

= "
ELECTRICA" 18STITOT
ELECTRO ..TECHHIC
:J
~~ TRASIVUl CURCUROPOL :l~l
i

\:; CONST ANTA, :__ Str. Petru Rares No. 8


€;
Executa ori-ce lucrari de instalatiuni electro-tech nice
Depozit permanent de becuri OSRAM
~
!:
~-
Atelier special pentru reparat magneto uri
Porniri automate §i instalatiuni de lumina la automobile
~j
,
.~

-j'" 'II' I ffl.


II 111,1"11,1111'1,,1111
1.1t '11' I"' .• u'
•• ,,11"1.1111111111,111'11"'",
,It; 'lit .u, IU' til' '111 'lit 1111
•• ,11"111.1"'111,,1"'11,.1'1'1.1.1""1.,'1111,.1111.'111."'."11.,...
-III .MM tU_ 'u, ''1' til' 'u, "u,
••• 1••• 111••••• "1111'",1'1.'111"1111111'1'
f";-
... 11111'.1'"

CONSTANTA

,.

~~~~=--)~gm~~m~~
MAGAZIRELE UNITE LUNA si VUL TUR
Panzeturi - Stofe - Mantouri -
- Haine de darna - Manufactura -
Proprietar: AVEOrS BOllDJELIAN
Centrala : GALATI, .Sucursala : CONSTANTA

Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta


JO
*. ~ 00 •• 00:)00 '-'\"I':.
0000000000000000000000.000000000000 ~<ooCtO ~ ••• 0 ~ opoooooC'ooonoooooooo-oc"OOt)OOOOOOOQOO
o )~ • 0 JII_oC Q
: gooo.oooooooooooooooooooooooooooo~ ••••0.0.000.00. ~~ OOOQOOOOOooooooooooooooooooooooog g
o 0 0 0
o 0 0 0
e 0 0 0
o • 0 •

liB

o

0
0
0
An[A" [H ft t~1n, f 1~n I II 0 G
0 0
0 0

i~
o
o
0
0
SOClETATE ANONIMA ROMANA ~!
~ 0
C)0

i~
• 0
o •
CAPITAL DEPlH VARSAT LEI -200.000.000 i!
0 0
0 0
o 0 0 0

!!
gg
SEDIUL CENTRAL
-
BUCURESTI
,
g8
g~
o 0 0 0
o 0 0 0

gg
o 0
STRADA LIPSCANI 17 . gg
0 0
o 0 - 0 0
• • 0 0
gg
o 0
Adresa telegrafica r CRISSOVELO.NI-BUCURE~TI gg
0 0
o 0 0 0
o 0 0 0
o 0 0 0
o 0 0 0
o 0 0 0
o 0 0 0

:!
o 0
SUCURSALE : ' . ~g
00
o fI 00

.. _~o~
00
13rolfa, Eons/an/a, eluj, eernau/i, ~
• o·
o 0 0 0

ii
e
00
0
e9nslanlinopol, galati, 8i6iu, !]lew-York §;
00
,
gg 0
ss
00
BANel AFILIATE: 0
~.
o 0 0°

r:
i.:
: g
00
""'
'Domnii ~lirissovetoni ~
/J
l;O.
(7)
J-aris
o~
~i
00

eo. Viena I-
00 00

ii
o
o
0
0
" elirissoveloni, <Bisleglii ,
00
00
00 00
~ :
o 0
OOOO@OOOO g00g
o 0 00
o 0 00
o • 000
o 0 • 0
o o. 0 0

II Face toate iIg


• • 0 ~

o 0
operat.unile de Banca: 0 0
o 0 0
o
o •0 _
0
0
.

o
o
o
iii Ordtne de plata) cecuri.~ eiri- iI
0
0 0
0
0
0

III
o
'0
mente, scant, . operaliuni de ~o:o,
0'0
0 0
e 0 0

,il
o
o
0
0
bursd, scrisori de credit. cir- I!
0
0
0
0

o
Ii
: ~
0
curare, etc. II
0
g g
0

o
• •
0 • 0 0
0 0
o 0 0 0

! gooooo ••o~oo.oooooo~ooo~oooonggooooooooooggoooooooooo~oooOOOOO~loooo~oooog
ooooooooo.o~ooo.oo ••~ooooo.ooo.ooooooooooOoooooooooooo~ooooooooo~oooooooooooo
i
Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta
11

E;:Zrl ."!tt""lt""I.,lltlll""'II",I'Illt".ttlll"'III,1111't'ltl'I'~llilfltlllit'III'lfl"I",tI'!'I"tflll'tl'iJ,I"II,lt"llt
~
In· III' IU. -u- lilt fill lUI t"l lit. '11' .111 _nt .. ,. til. ,UI til'
,,11'1, ""'111"""'1,,11'111."'111,,111"'00
til. 'U' III' III- .11. -III [M

¥~~ N. NICOLACOGLU & G. VOUTSAS


~
it
"=
'i'l' COLON1ALE "::
~

X
€:
BUCURE$TI
Strada HALE LOR No.9
- -- CONST ANT A
Strada DIANEI No, 2
:i:1: .
~. TELEPON 27132 TELEfON 80 3 .€
~
~
= -~- --- ~
~
~
~ ~
00 'II' 'II' It.. 'lit '''t 'ttl 'UI
~"tUJ'UIIII'tlllhl""'tiaI'IUhIJtl'lltl.'IIJ.u.I""I'tl"I"11
'II' 'u, tit' 1111 tilt -II' III' 1111 _u, '"1 ,It. III'
••ffIIU.'!J'I""'· ..... ru'tJlI1' ..... '.' .........II1••'I •• ' ... I'tl"'t'ul,III"I.III'h
'III t tfl. -'II"
.. ' ... u.'..,' .... '
00
00

, Constanta si tmpreiurirnlle ·sale


Constanta Istorica
Tirnpurile legendare.-Legenda intemeeret ceti(tei Tomis.-Colonizarea
din Milet. -Epoca rornana.>- St~panirea rurceasca. -Vremurile noul,

Origina orasului Constanta se pierde in negura timpurilor.


Primu1 nurne al orasului a fost Tomis, 0 colonie milesiaaa
despre care poetul Ovidiu in Tristele lui ne povesteste 0 legenda :
"Inde Tomis dictus locus hie, quia fertur in ielo.
Membra soror fratris consecuisse sui". ..
(Acest loc fu nurnit apoi Tornis, filndca aci se zice ca 0 sora
a taiat membreIe fratelui sau),
~ Legenda despre care porneneste poetul roman di se retera
Ja Tornis, dateaza din 'nainte de razboiul Troel, adica cu 12 se-
cole inainte de Cristos.
@©JOO~@OOOO~@OOOOg?)~@OOOO
~ . Fratii N. S I M U ~
~ COLONIALE §i BRANZETURI ~
~ . CONSTANTA, - Strada Carol. No 15 @
~ Totdeauna bine asortat cu delicatese proasp ete ~
@
~
@
~~@OO~@OOOO~@OOOO
. ~i coloniale alese
- (ASA DE INCREDERE - ~ . J @
_'
.
Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta
12 '
£

I I
~~~~~~~~

PALACE HOTEL
~o"oo Strada Remus Opreanu ~ooo

~ eel rnai luxos ~i contortab-l hotel din [Constanta ~


! 400 Camere, Ascensor, Bae, Lumina eectrlca ~
; . -. Splendldii ve dere spre mare - 1;
~~~~~~~~

Se spune ca Jason, eroul mitologic, voind sa rapeasca lana


de aur, din tara Calchidei s'a imbarcat cu mai multi tovarast pe
o corabie numtta Argo - expeditia argonautilor. Ajungand In Cal-
chida, lasson ajutat de Medt'a-- fiica regelni, rapeste lana de aur
~i parasesc pe Iuris Calchida, luand in corabie §i pe fratele fetel, _.
Absirt. Urmariti de rege, pe mare, §i fiin1 in primejdie de a fi
ajunsl, fugarii debarca pe stanca Constan ei, unde il tae tn buca-
[ele pe copilul Abslrt, iar caput infipt intr'o prajina ll a§eza pe
un loc Inalt, pentru ca regele urrnaritor vazandu-l, sa se coboare I

din corabie ca sa-§i ingroape copilul, iar ei, in timpul acesta sa


fuga mai departe. De la acest episod mitologic se trage §i numele
Tornis, care vine de Ia verbul grec temno, a cioparti.
Ovidiu §i Strabo, arata ca orasul pe la Inceputul erei crestine,
era intarit cu §anturi" cu ziduri §i cu porti, care in doua randur
abia au putut rezista navalirii _ barbarilor. De ac;i" incepe istoria
scrlsa a batrane! colonii milesiene.
In secolul VII inainte de Cristo 5, se a§eaza fa Constanta 0
colonie de greci din Milet (Asia mica).
Acesf elini au mai intemeiat ~i aJte colonii pe tarmul rorna-

~~~~~,
Cinema . ~
Teatru ~
CONSTANTA, - ~tr. D. A. Sturza 20 - CONSTANTA

M. K 0 MET
~Bm~~~~~'~~ .
Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta
1'1

,11\\111,1"'111,.1'1'111,1111"11,'11.",1''''1,.,'1"t.I'''''I,I,,,.,,,,,,,,,,,,,,IIIII
..!'h -II. .U' ,,.. tU' tlf'i tU. 411' IU' '11' 'U'
I',,.,IIIIIIIt,II'I'III.I,,1111""I'IIIIII,'.'III"','"","',',lllI,I','.'III,II.',11
••-II,. - til' .11t .111 •• " •• • t • t •••
..1.1."
... III·',·,'h ........",
•• ~

:. ~~
{: Federala Cooperativelor Satesti ;}
(~ Sucursala CON S TAN T A ;)
:.
~, Strada Stefan eel Mare (Mangaliei) No. 41 ~~
~
=
~~ Vinde mai eftin ca ori-unde
:.
diverse marturi tarane~ti precum §i ;l~
~~

__
:-;:::----::
:. pAN Z E T URI -
.. S T 0 F E - G H ET E - HAl N E :=.....
-_--:_-_~-----=-

Tot felul de articole de trnbracamlnte


iii-
~.
C 0 V 0 ARE ROM A NE T I
'..--':
s :\
-'lIt 'U' ."1
1IIII,I"'"U,O'lttll''II",I'''
,,,. ...... .It. 'II' _II' III_
'11'1111'11'1111.,11
'U'
, .. ,."'
-rl' 'Ue tit-
''' ,.,.111,,•• '1.' In.'IIII Ilf. '11'
u ,I .. I.'I.IIII
ill' 'II'
llIlhl.'II
ttl· '11'
,'· .. I 'IIII
'II' It 'U' If '''',,.
, ,t "u'
'"',1
Ilul

nesc al Marei Negre, cum a fost Istria, Calatis (Mangalia) etc.


Populajia ba§tina~e din Dobrogea nu trata in buna tntelegere cu
cetatile grece §i de aceia vedem ca §i Tomisul s'a incins cu zi-
duri de cetate. Aceste ziduri au fost descoperite Cll prilejul unor_
sapaturi fa cute pentru 0 cladire, pe locul Linde azi este coopera-
tiva Tornis, la tntretaerea strazei Scarlat Varnav cu Bulevardul
Ferdinand.
A esit la iveala un tum al c~tatei pe care s'a gasit 0 inscrip-·
tie din care reese ca ziduI a fost construit de corporajla rnacela-
rilor din Tomis,
Sub romani, ora~ul Tomis ajunge Ia 0 mare Inllorire, deve-
nind 0 adevarata metropola cornerciala a intregului Pont Euxin,
Cu Traian, orasul nostru ia 0 desvoltare carl! in~ecea pe
toate coloniile pontice de pe coastele apusane ale MarE Negre .
Tornis devine prin organizarea imperiului sub Diocletian (anul-297
d. thr.) capitaia provinciei Scythia Minor, care se intindea cam
in m:rginile Dobrogei de azi. La Tomis era re§edinta acelui •.Dux
limitis provinciae Scythiae" care avea in mainele sale puterea mi- I

litara a 1inutului roman de la gurtie Qunarii.

I.
SOCIETATE ROMANA DE ASIGURARI
BUOUREeTI

Asigurari de tot felul in condifiunile


, cele mai avantagioase
Reprezentant General in Bucure§ti
. ~',

Str_ Carol 19 L. DONNENPELD Telefon 58154


·1
==~==~====~-~~;;======J~==========~
Biblioteca Judeteana „Ioan N...... Roman” Constanta
, I

14 . -

Bm~EmJOO~~~'
~ stf~~;~~Ts~A~~~i~~euloGA?t~f,;~ ~~~G
-- Orchestra Clasicd st [ass-Ban i --
Artiste dela cele mai mai marl teatre de variete
din Capitala
, p. RETURI POPULAR. E - - - - BAL TABARINJ
- Deschis pana la ziua -
I •

Bm~~Em~~tm~~ ,
PAna pe timpul lui Justinian fu epoca de aur a orasului nos-
tru, care' era eel mai infloritor atat prin multlrnea constructiunilor
private cat ~i a edificiilor publice. Tomis trebue 'sa se fi intins
mult in mare; ~i acum se mai vad urme de zidat ii ~i pietre de
cladiri, care s'au prabu~it pe stancile ce se prelungesc sub apa,
In fundul golfului s'au descoperit urmele unei constructii neobis-
nuit de mari, care dupa Ielul lor par'ca-ar fi urmele unui templu
din epoca celei mai rnari desvoltari a Tomisului. La marginea 0-
rasului era Necropolea, care a dat 0 multirne de sarcofage, ara-
tand prin nurnarul lor desvoltarea la care ajunsese vechia colonie.
milesiana in secolul al IV §i urrnatori d. Chr.
Dar nu numai sub raportul politic, ci ~i religios Constanta,
era tnsemnata prin drept credinciosii ei apostoll ai crestinismului,
in partile aces tea, pe unde samanta aruncata de apostolul Andrei
incepuse a rodi. Le Quien in lucrarea sa de eruditie "Oriens
Christianus" enurnara 12 episcopi, a carer lista incepe in anul 290
cu Evangelicus. Nu- i vol cita pe toti, destul a spune numai ca eel
din urma, Valentinian, arhipastoreste in Tomis pe timpul lui Jus-
tinian, sub care orasul nostru apare cu noua sa nu-nire de Con-

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
A A
.IFranzelaria de lux Cereele-Fdiniirie I
v --- LA 'BUCUAEITIANU V
A DUMITRU RIZESCU· V
Y
"a
CONSTANTA, - - Strada Stefan eel Mare 52
Telefon
t
V V
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:
Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta
15

.....
stantiana, pomenita pentru intaia oara de Procopiu in scrierea sa
.De Aedificiis".
Navalfrea §i mai apoi srapanirea bulgara a Tarului Simeon,
rade din temelii falnica Metropola a Pontului, de nici urme din
ea.nu mat raman. Chiar §i numele de Tomis a fost cu desavarsire
uitat; de aceia -unii invatati il cautau pe la Tlmisoar a ; a1tli pe la
Cetatea Alba, pe la Tulcea sau Babadag. Iar ilustrul Mommsen a-
doptand parerea unui Consul grec, Vretos, identifica Tomis cu
~ Anadolkioi, bazat pe sirnpla gas ire a unei pietre cu inscriptia ora-
Z sulul in satul vecin Constantii.
It.. " Azi niei 0 tndoiala, nu mai rarnane despre identitatea Tomi-
'::> sului cu Constanta. Asa dar in veacul al 10-lea istoria orasului
~ nostru tace. II Invaluise Intunericul barbariei, astfel ca si-a ascuns
"'-. istoria sub propriele lui ruine.
t- . Aceasta dureaza pana in veacul ,')1 XU-lea, cand .Veneiianii ~i
mal in urma Genovezii reinviara Constantza dupa cum sta seris
In porlulanele medievale,
Lucrarile acestor "marchands et guerriers" §i mai ales nu-
o O~ooo,.OOOOOOO 0000000000000000000000000000000000 000000 00000000000000 0 00000000000000000 0 0000
000
00if 00000000000000000000000000000000000000 000000000000000000000000"00000130000000000000
~ 0 • •
8 go:

IL PIETRIS Sl V AR H
ii in orlce cantitate se furnizeazi la ~i
ij
o 0
o
cerere, imediat la DEPOZTIUL ~
0 •

C. CHI R I T ESC U
0 0 •

: g Ii
Bulev. FERDINAND, In apropierea
_
Spitalului Comunal ii
o 0
00
o 0
o oooOoOoooooooooooooooooooooooooooooooooooouoooooooooooOOOOOOOlOOOOOOooooooooooooooooooooOoooo
0000 00 00
o 0 oOOOOOOOOOOOOOOOOOOGbOOOOOOOOQtl0IiO 000000000QOOOOOOOOOOOOQ009000000000000tooOO 00000

"
Biblioteca ~",p.
Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta
'lJ~J".A r ....1,,06.
16

.,r-----~--------------------------------.------~.
La LAMP A ELEGANT A
:--: R. T U V y :-:
CU PORTELANURI
MAGAZIN •

I~ STICLARIE, MOBILE, ART. MENAJ et.


_j
.,~----------------'-------------------------
CONSTANT A-, -

mele Oenovezilor a dainuit pan a tarziu tncoace. La Constanta, ve-


STR. CAROL No. 30

.
chiul port genovez a fost marit de Englezi; jar ruinele magaziilor
genoveze stau ~i acum in picioare. Apoi la Mangalia digul Gene-
vez infrunta ~i acum valurile Marii. Gura Sf. Gheorghe ne amin-
teste de patronul republicei care figura pe toate stindardele ei.
Cucerirea turceasca de Ia sfar~itul veacului XIV, pune capat
stapanirii latinitatii asupra Constantei, Portul sau este din ce in ce
mai pujin frecuentat de vase, din cauza nesigurantii plutirii Jurcii
nurnira Kustenge, Iocul exilului poetului roman.
Stapanirea turceasca in Dobrogea, tnsemneaza 0 perioada de
intuneric. Siepa se colonizeaza cu tatart, un popor care a stat de-
parte de navigatic ; lacul Razelm ~i gurile Dunaril se impotmolesc
~i porturile decade Rasboaele ruso turcesti nu lasa in urma lor de-
cat ruina ~i cenusa. E destul sa citirn numai ce scrie medicul
francez Allari care a participat la rasboiul Crimeei ill Dobrogea,
ca sa ne d~m seama de efedele groaznice ale acestor rasboae. In
Constanta nu ramasese decat cateva case §i 0 mana de Ioeuitori
mai putin numerosi ca tntr'un catun. Province era 0 mare de ier-
buri cari se coseau pentru nevoiJe armatei franco-turce. Ca 0 biata
1,','''
, '11'
,'.U. 111.'1'.' 111•.l"
_II, I'" .It- .u.· dl.,11111lf.,I"th,ltll'IJi'JI'IUJ".ttUII'."IIII'I'ttl,fllll,u,t',','111"',',"111'1,','""",',1'1111',','''1,11,',''''''',',1'"1','',''1'''
•111,.,.,."1.11 .u.· tn. 411, tll.· -u- . til' II\: f' •• •• - I ,. I. •• •• • ~

f:.. • :~

~
~
Fabrica de. Palarii de Dama .:
::~:=_~=:: a Doamnel Serafim
~ CONSTANTA, -Sfr. Mircea No, 2, - CONSTANTA
l_: PALARII DE DAMA - Garnituri - Pene - Flori :_:.=~-~-

"... - Transformari ~i reparajiuni - _


i.:.
?; Execu1iune irepro~abi1a Preturi de reclama ;1
.....tll....
_. .",t" 'u,
•• ,.' :I ' ''U', .u- 1.'
'_ 11.... ... "11..._lit 1... ".,,,t 11I1tnl
"1,_u. 'II' 'u,••II','11'
... _•• IIIUIl',I'III ... '''l .lfl '11_
.... IIIII''''''.I
tilt U.
.. ''I· 11"1111,,,••111111,1"1,,,,,
• -tt- tilt.
,u. ,n. 'u. 1"'Ut... III'IIIIIIII 'lit 'II~
.... ,1I1",.,IUlulll
Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta
17

mahala turceasca, am mostenit ~i noi Constanta. In mijlocul ora-


~ului, case daramate §i rnaidane, jar de pe la Grand-Hotel spre
. nu te puteai aventura decat cu paza, de frica lupil or.
.Anadolchioi
Portul mic §i impotmolit, abea putea adaposti patru corabii mici
de cateva tone. Tot cornertul consta In descarcarea catorva butoae
cu masline ~i lncarcarea catorva tone de cereale. Pe la 1890, Con-
stanta Inca era un biet targusor ell 7-8000 locuitori.
*
Orasul ~i portul Constanta, nu-si ia avant decat odata cu
construirea marejului pod de peste Dunare. Fara acest pod .. co-
rnertul Constantei ar fi fost arnenintat, caci stint este ca lin port
eu atata tnfloreste mai bine, cu eat magazia sa, are un hinterland
mai tntins din care sa absoarba bogatiile. Dar ccnstruirea podului
de peste -Dunare a trebuit neaparat sa stea In legatura cu alta o-
pera mareata si anume erearea portu!ui Constanta. care a trebuij
sa fie adancit, indiguit §i tnzestrat eu silozuri, 'magaztl §i alte in-
stalatii necesare funcjionarii unui port comercial modern. Gratie
acestor opere marl cari vor fi 0 vl!~nica glorie a inteleptei
domnii a Regelui Carol, Constanta a propasit din toate punctele de
vedere, asa in cat astazi ea poate adaposti tntre zidurile ei 0 po-
pulajie de peste GS.OOO de locuitori *).

(II). In acest scurt istoric at .orasului Constanta


ne-am servit de lucra-
rile "Ricordo di Constanta" de Co!. Iocescu Dobrogeanu ~i de .Discursul de
deschidere al Congresului Camerilor de Corner]" de d. George Georgescu
prezidentul Camerei de. Corner],

,
r~'/'/'/,/,/,/,/,/,/,/,
(
/
.NISSIM NAVON
.
,

>
/' CONSTANTA. - Strada Carol S ,.
" eel mai bj~e asortat cu Su~~~iruri din Constanta /'

,
/' BIBELOURI - CADOURI ,
, DEPOZIT DE MOBILE ~I POR1ELANURI ./
/ ~

~/'/'/'/~'/'/'/'/'/'/'J
Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta n
IH

J ••

.,

;~-/-~~~~.=~
-.. ~--~--~as--~----------..Jt
Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta
19
....


Constanta de aZI

Planul actual at orasulul Constanta

a plimbare prin oras


Coborand d ~ pe peronul garei, la dreapta niergand spre
centru, pe strada Traian, avem urmatoarele edificii publice : Trt-
bunalul, Cur/ea de Apel si Prefeetura [udeiulut, trei cladiri il11-
pozante avand in fata Curtei de Apel 0 frumoasa gradina.
In tata acestor cladiri este un squar mic, in mijlocul ca-
ruia era lnainte de razboi 0 statue, reprezentand Dorobantul ro-
man, care la 1877 a castigat independenfa §i a readus la sanul
patrlei provincia Dobrogeana, iar la 1913 a intregit-o.
IMai [os, tot pe partea dreapa, 0 cladire mare, in stil ro-
manesc , este lieeul Mircea eel Batrdn.
La dreapta liceului, lncepand din stra. Tornis, porneste str.
Rosetti unde este Templul israelit de rit oriental, 0 frurnoasa cla-
\dire, impunatoare §1 bine tntretinuta,
Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta
,.
20

V~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
A . .: A
X IANI A. BULALIDI X
X Decorator de Pompe funebre
- Strada Eternitaje! -
."
A .
XV· CONSTANTA
.
.XV
A~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~A
lntrand in Plata Independentei in mijlocul careia se afla statuto
lui Ooidiu, despre care ne ocuparn pe larg in capitolul Monumente.
Pial a Independen]ei are forma unui semicerc, In mijlocul
pietei se ridica falnic Palalul Comunal, 0 monumentala cladlre
modems.
Pe trotucrul din stanga aI pietei, sunt restaurantele Eli/a,
Bursa s! Bristol, ia- in coltul strazei D. A Stursa se detaseaza,
Palolul Bdncei Marmorosch Blank (fost Mercttr) ..
Din piata spre port, due patru strazt, din dreapta spre stanga
pie~e-i ~i anume: str, Dvidiu, str. Lascar Catargiu pe care se alIa
]a No. 7 Varieieul Brilania ~ directiunea d-lui lV1i~u Georgescu
~i multe alte cladiri moderne ca ~alalul Bdncei Carnerciale, Holel
Regina, Casa Prezente, Biserica Cutolicd, Coso Embiricos,
constructte noua in stil renaissance, datorita architectului A. Davi- .
descu din Bucuresti, ~i Palatal Bdncei Oenerale a Tarei Ro-
mdnesii. "
A treia s'rada care 0 porneste din centru spre port este str.
Gr. (antacu zino .
.~. La intretaerea cu strada Baiei se ridica moscheia Regele

DAN ALECU
AVOCAT

ConatanSa Str. Unlrei 7

Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta


2t

Carol ~i mal lOS pe dreapta, 0 cladire masiva. Pa!aful Btincei


Agrica/e. jar intre strazile Rosiori ~i Buleverd, Catedrala Episco-
po/ii, inconjurata de 0 gradina trurnoasa. Biserica bulgara este ri-
dicata in acelas cartier pe str. Maior Son]u.
Strada D. A Sturza testa Romans, este a patra care tncepe
din strada Independenjei ~i are mai rnulte cladiri frumoase, de ex-
emplu la No. 13 Villa Sadooeanu, cu 0 gradina . care coboara
pAn! la mare. - Villa este ocupata de catre Blroul de expeditiuni
al d lui Pefru O. Mania, un cunoscut comerciant de pe piaja
Iocala.
Mai la vale, in plata Basarab, este palatuI Banaei Romanestt,
Hotel Boulevard, Casa 89I1d']r/i ~istilna prin stilul ei secession
~i tn coltul Bulevardului, polatul Manisalian, U1 gi.rvaer de art.1
ar chitectorica §i decorativa, ~

Pa laiul Manissalian
..
Bulevardul Elisabeta Incepe din capul strazei Ovidiu _ §i are
llorrai pe parte a stanga eu Iata spre mare, ville frumoase, printre
care remarcam Banca Notionold, fosta viUa Cananau, Banco Ce-
rellli~t~/or fosta .casa Pilescu, etc. panfr Yo capat uude in coasta .
fos~lul Hotel Carol, este oechiul Jar de piatra, ramas astaz! doar
o piesa deco~ativa a bulevardului §i gradinei din dreapta lui, Pe
Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta
22

Boiangeria ,i
Curatatoria Chimica
TH. VLADESCU eleva Casei P. FALK
- din Bucuresti -
Prima fabrica sistematica in Dobrogea
Biuroul Str. Tomis 6

partea dreapta a Bulevardului este 0 terasa in fata cazinoului. Pa-


ralel cu Bulevardul Elisabeta, este Bulevardul General Averescu,
care 111 dreapta are marea ~i In stanga 0 gradina publ idi foarte
tngrijita, cu flori ~i alee. '"
Cazinoul Comunal situat In mijlocul Bulevardului ~i vis a
vis, are sub terasn de pe bulevardul Elisabeta, 0 spatioasa hala de
bere ~i restaurant de vara,
Pe strada Remus Opreanu, mergand spre centru, lasam in
dreapta, cladirea fostului Hotel Carol ~i Holel Palace, 0 constructie
In stil modern.
In palatulBancei Marrnoros ch Blank din plata lndependentei
cu intrarea prin str, Marc Aureliu, este Bursa de mar/uri ~i ce-
reale eu aranjarnentul interior similar institujiunilor din marile centre
apusene,
Revendind iar in piata Independentei, unde gastrn restaurants,
cofetarii, berarii ~i magazine luxoase, inainte de a sui strada Carol,
avern In dreapta vechiul palat »Mereur" 0 interesanta cladire in
stil ogival
La No. 6 strada Carol suut instalate birourile Camerei
pe
de Cotner] ~i ale Camerei arbitrate ~i de conciliajiuni,
Sa lasarn III lIrma tot sirul de magazine ~i aj ungcm la Plata
Unirei unde sunt dOUGhale, una de carne §i alta de peste, iar in '
jurul lor, gherete pentru desfacerea zarzavaturilor, oua pasari etc.
Otictul Postal, telefonic ~i telegrafic se aHa mai sus pe str.
Carol. Este 0 clad re frumoasa CLI d ecorajiuui in stil arab ~i a
servit pe vre.niri ct ~ Pal it Com.m.,l.
PaJa In piata Carol unde rernarca n ctadirea frumoasa a
Orand Holelului nu este nirnic deosebit.
La lntretaerea eu str. Stefan eel Mare (testa Mangaliei) este
Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta
23

Oradina publica. In partea ei din spre strada !'.1ireea se construeste


noul local de liceu, iar ceva mai sus pe str. Carol, vis-a-vis de
gradina publica este Biserica Evangelica 0 cladire eu 0 falada im-
punatoare in ·stil gotic. .
Paralel cu strada Carol, Incepand din Plata lndepcndenjei este
strada M ireea eel Mare care merge de-a lungul malului marii.
In capul strazei Tornis, 1<1malul marii este bisertco si scoalo
ormeanti iar In dreapta, deasupra plajei populare .Duduia" este
villa Ghicha 0 draguta cladire construita din lemn, in stil elvejian.
Tot pe strada Mircpa este Templul sponiol, Scoala $; Biserica
gfeaca lei coltul strazei Alex. Lahovary, unde sc afla, jos spre
mare, teatrul Elpis §i Baile moderne.
Dineolo de strada Stefan eel Mare: sunt pe oartea dreapta
a strazei, peste drum de constructia liceului, pavilioonele mittt-
sterului de finan]e unde locuiesc functionarii varnel. Urrneaza apoi
eartierul militar; Cazarma pompierilor, Rrg. 34 injanterie s!
Comandamenfui Dioiziei de mare.
Strada Stefan eel Mare, testa Mangaliei, este 0 strada pur eo-
rnerciala, ~i pe 0 parte §i pe alta sunt diferite magazine, pana din-
colo "de oborul de cereale, pana la spitalul Comunal.

~coala Navala ~i Institutul Maritim


Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta
24

~S8~SS~S~~~

00 CLUBUL PARTIDULUI POPORUlUI ~


00 Str. Stefan eel Mare 25 •
00 I •

00 Cel mai agreabil local similar din localitate 00


00 Sali de jocuri - Biblioteca bogata - [ocuri 00
00 00
00 00
~~jt~~St~~~~~~~~;-~~S~~~S:~~~~~~lt~~l
Naoala este pe strada Traian in dreapta garei.
Scoala
In plata Grivitei No. 1 este Biserica Adormlrea Maicet
Domnului ~i in fata ei Bustul lui Ion Banescu fost primar al ora-
sului,
In partea dinspre Nord ~i Vest orasul este inconjurat de
Bulevardul Regina Maria pe -care daca mergem spre Mamaia In-
talnirn in dreapta spifalul militar ~i Pareul Tataia. •
Celelalte strati prezint 0 irnportanta secundara, fiind lipite
de cladirt.publice mal irnportante, atara de Adrninistrata financiara
pe str. Costache Negri colt cu strada Vasile Alexandri §i Scoala
Mahomedanc'f pe strada Cuza Veda,

,
;Tip. "A L B A_N I AI( Constanta I
. .- ..

Depozit permanent de Imprimate Cata necesare


tuturor autoritafilor fi intreprinderilor partlclliare
II Strada TRAIAN 16-20 II

I'
BUfETUL dela
PLAJA MAMAIA
RESTAUNANT - BODEGA
PATISERIE DE PRJMUL RANG
SUB DIRECTfUNEA 0- LUI
,
~TEFAN MOSCU

-1 ~ ==================~~
Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta
25
,

Constanta
sub raportul scolilor
Oaca privim orasul Constanta sub raportul cultural vedem ca,
in aceasta directlc, atat StatuI cat ~i Comuna au lucrat mana in
mAna, pentru consolidarea lnvatamantului care este baza vietei
noastre nationale.
Din an in an, nurnarul scolilor s'a inmultit, populandu-se tot
rnai mult CLI scolari Romani §i fii de cetateni Romani. .
In anul 1878, la reocupare, I1U avea decat 0 ~co1la pri-
mara, astazi are 8 scoli de baeti, 5 de fete ~i 8 gradin: de copii.

. -
Scoala Nor.uala de~ fere

Scolile secundare de asemeoea s'au irunultit §i de undc in


anul 1897, nu era In orasul Constanta decat un gimnaziu Cll 4
clase, astazt exista LIn liceu de baeti, unul de fete, 0 scoala nor-
mal.a de baeti ~i alta de fete, un seminar, 0 scoala comerciala SLl-
pertoara si una navala.
. Acum in urrna s'a infiintat 0 scoala de meserii, datorita sta-
dUIl1te!or. actualei ad-jiuni comuns le, care va functiona cdata cu
eschlderea anului scolar,
Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta
26

gOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOGO"OO~OO.~ OCoOOOQOOOOOOor ••
,-
•'1(. OOC-"C>OfJ "00"'''00 ~c·( 0,,,"C.0('06""'00 oooooog
g gooooooouoooooooooooooooooooooooo .A ·Q·~OOonnooO.OO.· •• OOOQ~UOOOOOOO~OOOOOOOOOOOOOOOOOOO 0
o 0
o 0 o 0
o 0 o 0
o 0 o 0
" 0 " ..
n 0

II
" 0

""
.,0
()
o 0
o
" "0
o
0

0
io g 0
o o 0
o 0 o 0
(I 0 o 0
o 0
o 0
"
o 0 o
o c. o 0
o 0 o 0
o 0 o 0
o 0 o 0
o 0
o 0 o" 0
0
"o 0
o 0
" o
o
o 0
0
0

I I
o 0 o 0

,,~ R I A n AU
o 0 o 0
o 0 o 0
o 0 o <>
o 0 o 0
o 0 ..,J 0
o 0 o 0
o 0 o 0
o 0 o 0
o 0 o 0
o 0 o 0
o 0 o 0
o 0 o 0
o 0 o 0
o
o
0
0
g g
o 0 oo 0
o
"
o
o
o
0
0
0
0
0
DANCING--CABARET o ..
C
C "
(I
0
0

0
o 0 o 0
(I
o
.. o 0
0 o 0
o 0
go 0~
Mi$U Georgescu
o 0
o 0
o
o
0 o 0
0 o 0
o 0 o 0
o 0 • 0
o 0 o 0
o0
o0
00

~00 Sfr. Lascar Ca targi R"o. 7 00


oeo
00
00
o 0 00
o 0 o 0
0" o 0
00
0 o 0
0 o 0
CO o 0
00
ooc~oo ooc~oo o 0
o
o g g
0

oC., o 0
Co "(I u
0
00 (I e
00 e I)

"o "
~ 0
CO
00
00(\
00...
"0
00
o 0
~.) e c-
o r
o 0
"'0 g ~
" ,.
0(1

o ,.
e
I'
0
0
o •• o
"o a ., o
" 0
0
0
,.0
en • "o n
0
",.,
Cel mal luxos local de
Q 0
"00
"I> co ( ~~
"0

o c· o 0
o ... o 0
o 0
o "
0'" o 0
~ C' o 0
'!.I e- o 0
<> co o 0
'"
e ('
... g g
o
.,
('
c-
o c-
o 0
o 0
variete din Constanta C 0
o
o
o
o
0
0
0
0
(0
o"
"
0
0
g:
o 0
o 0 o 0
r
('
0
, o 0
o 0
000 o "
0
o 0 o 0
o 0 o 0
o
o
o
0
0
0
gg
o 0
g
" 0
j' o 0
o 0
o 0 g ~
o 0
o 0
o 0

gg
o <'0"
o "
o 0
": &..
o 0
o 0
o o 0
" 0
o 0 u ~
o 0 0 0

~ goooooooo~oooooooooo~ooooooo~~~gooooooooooggoooooooooo~ooooooooO~looooooooog
oooooooooooo~ooooooooo~ooooooooo~ooooooooooooooooooooooo~~oooooooo~oooooooooooo
i
Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta
21

f5E"U:!11":i::"'I::::"II:i::I"II::~'"1::::"II::::I"1:;::"'~:l!"":i::"":ii:"":::!JI'I~:::"":;::''''::i:'"'::::",'::::' 'Im:I,.::;::I"I:;::IIlI:~lltJ!:::V~
(! .,LEG'.,URISTlr VIZITATI MAGAZINUL ~2 I

(i Lazar D. Abramovici & Arnold Birnbaum ~f


I:
:-
CONSTANTA,'- Strada Carol 46
Sf
~)
===_~_:_~., A RTICOLE FINE de MENAAJ, CUTIT AR.IE prima =_~.:_?_-

- calltate din SOLINGEN, FIER RIE, CHIRURGICALE, etc. _


{~ Reprezentanta Soc. de Asigurari "GENERALA" ~j
t.\ Asigurari de BAGAJE §i TOATE RAMURILE ~
~ 'II' III' '11' '11' '11' '11' 'II'
~"I'III,.t'.ttll"II"I"ltt,'I"ltllllllt'I,'ft"I".If -u ' '11' ·11'........ .", '11' '11'... ,. '11'...".
"I"t""f,.llf'I'II'I~'llttlltll"I'I'ltt"""tl~nJI"ltIllt'''llflltIUtt 'U', .11.
••• '':-IIII'' I I '''', Jlt".,~OO
'11' 11'II,t
1'1'11- '11'00

Ce e de vazut la Constanta
Monumente - Cladlrt publlce - etc,

Statuin lui ()vidiu


In plata Independenjei. in fata monurnentalei Primarii, se
ina1ta falnic statuia in bronz a lui Ovidiu.
Este opera celebrului sculptor italian Ferari Ettore care s'a
oferit la 1877 sa nemurcasca pe marele poet roman. Ea art 2.50
m. Ina1time ~i reprezinta pe poet napadit de ganduri, Piedes-
talul este de marmora alba, pe soclu stci scris patru vcrsuri din
elogia III-a a' cartei a IJI-a a Tristelor sale:
,
/ lie ~go qui tenerorum lusor amorum
fngenio pe ii Naso poela mea
AI tlbi qui transis, nc sit grave quisquis amasti
Dicere: Nasonis mollifer ossa cubenl,
(Eu "care zac aci, cantatoru! dragostelor tinere, poetul Nasone
am perit din cauza geniului meu ; ~i tu care treci ~i ai iubit, sa
nu-ti fie greu a zice : fie-i tarana usoara lui Nasone.)
* S.JI,n)
. Poctul Ov.diu s'a nas .ut Ja * i.l Brutiu:n, a~i SuI mona
'"
din ltalia J.i anul 43 inainte -te Cris.os Nurnele lui tri'reg era
Publius Ovidius Naso. Parintri ii erau boga]! ~i se trageau dintr'o
veche familie nobila, din ordinul calaretfior, cu drepturi senatoriale,
Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta
28

Ovidu intra astfei in lume, inconjurat de toti sortii noroeului ~i


Iericirei.
Dupa educatiunea elernentara ingrijita din casa, Ovidiu ~i
fratele sau au fost trirnisi de pArini! la Rorna, ca sa se tlesavar-
~iasdi in studiile juridice.
Ovidiu a invatat dreptul ~i arta vorbirei, eu retorii celebri :
Aureltus Fuscus, Portius Latro ~i ilustruI Messala.
Avocatura ~i viata publica nu momiau insa pe tanarul Naso,
care se simtea atras mai mult de poezie.
Ovidiu paras-ste de timpuriu baroul, ~i se duce sa faea 0
calatorie prin Grecia, dupa obiceiul tuturor tinerilor romani nobill,
gustand astfel din frurnosul elin.
Ovidiu a Hieut ~i 0 calatorie mai lunga pi in Asia, de unde
s'a intors prin Sicilia. . '
In viaja lui de familie, poetuI a fost cam nestatornlc, cad a
trebuit sa se desparta de primele sale doua sotii, ea sa gaseasca
irnpacarea ~i iubirea in a treia casatorie.
Ov.diu a trait pe timpul celor mai mad poe]! ai Romei: Vir-
giliu, Horatiu, Tibul, Propertius ~i s'a bucuraf de tovara§ia ~i eon-
siderajiunea lor. La curtea Impatatului August era de asemenea sti-
mat ~i primit cu toata dragostea ~i cinstea.
Ovidiu era un puternie temperament poetic si'o natura usoara
§i eleganta. El a fost cantarejul dragostelor trecatoare. ~i-a vietei
nervoase din pragul decadentei romane,
Tocmai la batranete, fa vrasta de 50 de ani, "vine .asupra lui
ca un blestern, urgta lui August, care-l exilea!a la Tomis, fara niei
o judecata ~i fara sa se ~tie niei chiar azi, eauza acestei grozave
prigoane.
Ovidiu a Iuat drurnul pribegiei asupra Iernei, in luna lui De-
~c~n~n~~n~n~=n~n=n~n~n~n~n~n~n~n~n~n~n~n~~~~
~:'" 1\:.Ix:J\:.I.>;JV~\:.Ix:JI:J x::J\:.I.~ x::J \:>x:J .:Jx:JOx:J Ox:J\:) ~ \:>x:J..:l x:J\:.Ix:J':> X:'.::J szro x:JOx:J'.:J x:Ji::> •....,v."'f"" ~

m Gridina 'I. Teatrul CASTELUL cu FLORI" '~


~
, de VarietAlt "
ALEXE !RAMBITAQU
.~
~

~
I Strada Cuza-Voda No. 21
CABARET - ARTISTf ~i ARTISTE _. JASS-BAND
d~ primul rang
~
~
~
~. DESCHIS TOATA NOAPTEA ~
~. ~n~n~C\.
6s9\:.1~\:.IXJ\:.Ix:J
~~~t:'I~n~C'I~n~n~~(J~('y~n~C'I~n~n~n~nr;xcv:xc.r.x~~~
.. ">;J\:.I~\:.Ix:J'Vx:J\:.I:s;JOx:J\:.I~~
I;1~O:-;::;O~\:.I:s;J~')N:I\:.Ix:J\:.IXJU::-.JV.~.~~:s;J

Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constantaeembrie, anul 9 d. Chr., silit de razbunarea netnteleasa a tmpara-
tului, care-t iubise atata mai inalnte.
In Trislele lui, Ovidiu ~i-a plans durerea §i instrainarea, cu
toata desnadejdea omului parasit ~i gonit,
Asupra cauzei aeestei deporlatiuni barbare, s'au dat rnai multe
pareri, de catre diferi]'! comentatori ai lui Ovidiu :
Se zice ca ar fi existat legaturi de dragoste vinovata, tntre
poet ~i lul'a, fica lui August.
S'a mai zis ca Ovidiu ar fi scos din m inti cu poezia sa pe
Julia, fiica luliei exilata §i nepoata Irnparatului, Iuandu-se mai ales
in vedere ca aceasta nepoata a fost exilata in Insula Tremurus,
in acelas em in care Ovidiu a fost trimis Ia Tornis.
UnH au susti-
nut ca existau le- ;!,ltllia Gvidiu
gaturi oprite lntre
Ovidiu si Livia .,
sotia lui August;
s' a mai zis de a-
sernenea ea poe-
tul abuzand de
accesul lui' la
Curte, ar. fi stiut
despre incestul
lrnparatului eu fii-
ca sa Julia.
Toate, tnsa nu
sunt decat simple
pareri.
[udecand dupa aceasta atmosfera de mister §i eu ajutorul
catorva deductiuni 'istorice, cercetatorii din urrna s'au oprit totusi
la 0 parere, care par'ca ar deseoperi tot adevarul :
August, stapanit de ambitioasa Iemeie, a mers cu orbirea
pana a-si exila copiil, a-~i lndeparta §r ucide prletenii §i rudele,
ramanand asttel tot' mai lzolat ~i mai strain, in voia ~i capriciile
Liviei.
Poetul Ovid itt ramasese printre ultimii prieteni, cari mai ve-
deau acum pe imparat, in singuratatea batranetelor lui triste,
In una din vizitele lui neasteptate, Ovidiu ar fi surprins un
complot urzit de Livia ~iTiberiu in palat. E drept ea August, in ul·
Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta
_.
86

t-e:l~~J~~:l~~~~";':l~~j~~%~J~
. . ~ .;
00 •
00
.,REDEVENT A"
~
: Societate anoni.na pentru exploatarea ~i
cemertul produselor subsolului
00 Capital social Lai 120.000.000 deplin varsat ~
~ CONSTANT A, - Sir. Or. Cantacuzino ~

00 00
~~~~:l~~~~~~~~S~S~~~~®
timii ani, se caia arnar de-a f adoptat un strain ca s~-i urmeze la
fron ~i de-a fi gonit dela el pe toti ai lui, asa ca era gata sa re-
~ voace hotararile ~i proscripjiuntle f~cute din vina altora.
Ovi diu, stapan pe grozavul secret, ar ii avut u~urinta sa mai
spuna ~i altora talna dela curte. Livia rnsa razbunatoare ~i atot-
putemlca, a lovit atunci in Ovidiu fara mila. S'asa s'a tacut ca
August stapamt de 0 femeie vcninoasa, a exilat pe vechiul ~i
marele lui prieten, trirnitandu-l atat de departe de familie ~i de Roma.
Din toate acestea se vede ca adevarul asupra tristului exit al
lui Ovidiu, va rfirnanea inca ascuns timpurilor din urrna.
Pretextul licenjei ~i puterei conrupatoare, din poezule . lui ~~
mai ales din cartea "Ars arnandi", erau numai 0 sirnpla pricina
cautata, - mai ales ca poetul" scrisese poemul implicat cu 10 ani
lnaintea exilului.
August n'a vrut sa loveasca cu prea mare asprirne pe Ovidiu
caci exilul poetului, era 0 sirnpla releqaliune, fara confiscare de
bunuri, asa ca putea sa se foloseasca de averea lui ~i sa se' bu-
cure ~i de drepturile lui de Clues romanus,
Plecarea lui Ovidiu din Rorna, unde lasa sotia ~i pe fica Sa
- nemaritata Perilla, ne-au rarnas admirabil descrise de insusi exilat,
lntr'o tnduiositoare elegie.
Rerninescentele din calatoria pe mare, cu framantarea tala-
zurilor si asprimea vanturilor inghctate de iarna, Ovidiu le-a dat
ca un bocet disperat In Trisfele ~i Ponficele lui pl§ngaloare.
Ajuns la Tomis, In tara Hetilor barbari, poetul cel deprins la
cAntece ~i la viata bogata, s'a afundat tot mai inult in tristeta ~i
singuratate, scdind numai epistole de jale ~i pareri de rau, acelor
rama~i la Roma, in care revenea ca 0 invocatiune, implorarea ele ..
meniei lui August.
Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta
31

Cat de de parte era Tomisul de Roma, pe vrernea aceeia I


Intr'o scrisoare sfa§ietoare, Ovidiu, spunea sotiet sale:
,.Dum iua peroenit, dum litiero nosfra reccurens, 101 maria
ac tetras permeat, annus abit",
(Pana cand sa-rni vie scrisoarea ta ~i tu sa 0 prirnesti pc a
mea, 0 sa treaca un an),
Ovidiu a trait 11 Tomis 8 ani de irrfranare ~i asteptare za-
darnica, in care timp a impJor at continu indrurnarea cesarilor de
la Rorna, ca sa-l scape din tinutur.le reci si barbare. Ajuns de
intristare §i d urere, surghiunitul poet, a murit la Tomis. in anul 17
d, Cr., in varsta de 50 ani, in primii ani ai domniei lui Tiber.u

Oper ile lui Ovidin
Amores.-Ovidiu scrie in cei dinfai ani ai tineretei, poemele
din cartea sa lubire, in care el i~i rnanifesta toate calitati:e ~i pa-
cattle sale de poet ~i om. EI se arata de un libertinaqiu, cari ar
fj scandalizat un alt secol, decat acela in care a trait. Dupa Ovi-
diu iubirea e un sentiment vulgar, satistacand ardoarea simturilor,
lar nici de cum un sentiment superior ~i cast, care sa contopeasca
dou a suflete, in devotament §i sacrificii reci proce.
Muza lui Ovidiu, "Corina lt
nu subjuga prin candoarea ~i
,

iubirea ei aleasa, ci prin aprinderea si mjurilor §i prin depravare.


Poezia acezsta de tinereta e prin excelenta erotica §i are ca-
litatea de a ne da 0 icoana plastics a moravurilor din epoca a-
ceea.
Remediorum amoris.-Relnediul dragoslei, 0 carte plina
de- maxi me §i percepte rnantuitoare, care trebue urmate In iubire,
Totusi pacatul din nastere se resimte pe ici §i colo, in imaginile
tulburatoare ~i vinovate care se gasesc si-aici. Unul din prerna ri-

'gmj~~~~~~~~~~

(I D. H. IVRY ~
BlROU DE EXPEDITIUNI §i VAMUIRI.
Proprietar JOSEF STEJNliART

Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta


1.,.1""11'1,,.,.,,11'11.,11.,.,1"'1

~~Io ,110 ... ' .11. " 'IEI~ 'II' WI'E "R' L 'A'"u 'lB'
••,1""1111,11111"1111"11,111'11"",,,,1111'111,'''', •• ,UIIH,IU11111,l1l1t, ·h· 111"IIIIII.II .. "IIII'IIII,II'IIII,II""I,n""II""",.,'II,

'11' '11' '11' .11' 'I~J


~ ~
{=: CONSTANTA. - Str. Carol 50, - CONSTANTA =:1
f_;=_: BIJUTERII DE AUR, ARGINT ~i DOUBLE =_:_=

~: CADoVJ~[Gfiivf~~e:~R~!!:g~A~[UNE~~
{=: SUVENIRI ORIGINALE din CONSTANTA _
CEASORONICARIE ATELIER de REPARATII -=_:
~tI. 'Ul
1.,,,,1""11,11"',1'"
'II' .... -u, 'II' 'H' -u. -tit lit,
'ht"fl"III,llt'II""'hd,Ulluf,Lltlu"If"'I"III",.'1IIIIIIIII,
-u- -u. 'u, -u' -tn· ,u- .... -II'
•• "I"'I",I""I\1"'lhl,I"IIII.I"i'U11h'llt"Ut,ll
'II- ·tI· ·11-
.•_ 111111"Utu"t
'.1.' ·11' ... :-
"IU""hl'"

torii lui Ovidiu a spus ca doctoria iubirei, trecuta prin arta poe-
tului, devine' mai periculoasa, decat Insa§i boala.
Ars amandi. -/1rIa iubirei, care prin forma ar parea ar fi .
un poem dida .tic, dar care prin intentiunea poetului, s'a transfer-
mat lntr'un tratat . lubric, in care e yorba de 0 iubire periculoasa .
~i tulburatoare. Spiritul acestei opere este user §i coruptiv, caci
tot fondul poernului il forrneaza numai viciul.
. Totusi opera coprinde tabJou ri energice, tratate cu adevarata
arta. Poem 1I I acesta straniu era un produs natural al conrupjiu-
nei secolului aceluia, atunci cand virtutea SP. schimbase in ispita.
Hero-ides.-Heroidele sunt scrisori in versuri, 0 intreaga
corespondenta imaginata, pe care Ovidin si-o inchipue ca schim-
bata in ire. unele din personagiile mitice ale antichitatei. A§a gasirn
scrisoarea Penelopei cafre Ulysse, a Briseei catre Achille, a lui
Paris catre Elena, a lui Hero catre Leandru etc .....
Pasturile reprezinta colectiunea analelor nationale, asupra
traditiunilor civile ~i religioase, puse in versuri §i lnfrumusetate de
irnaginatiunea poetului. Era cum s'ar zice un fel de calendar ex
plicativ pus in versuri, Desi materia e arida §i banala, totusi Ovi-
diu cu viociunea spiritului lui ~i varietatea cunostintelor, a ajuns
sa flca 0 lucrare placuta §i interesanta. Ovidiu incepuse Faslurile
Ja Roma ~ile-a terminat in exiL
- Metamorfose.-Putin timp ina intea exiJului, Ovidiu termina
Melamorfosele, cel mai de seama poem din opera sa. Aid poetul
arata prefacerile cosmogonice, cu toate fapteJe mitologiei, dela. ha·
osul necuprins, paoa la intemeerea fabuloasa a Romel. Ovidiu pe
Janga mare artist, era ~i un savant al timpului sau. i~imeni nu stii-
panea mai bine cuno~tintele tim pului lui, cu miturile tllturor po ..
poarelo~ ~e .. pe vremea aceea.
Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta
33 .i

Cofetaria Parlslana
Dumitru losif •
CONSTANTA

l
Plata lndependentei
PATlSERlE :....: BONBONERIE
CAFE! CU LAPTE
II --__B_aDut_u:_:a_~c~o_fl_·{O_a;rqe~--~------.~~

...

Prefcc tura, Curiea de Ape: ~i Tribunalul

LIBRARIA ~COALELO~
N. RUSENESCU Avocat AL. GH~RGHEL
Fost Prefect
Constanta str. Carol 40
eel mai blne asortat cu
articole de Iibrarie Constanta Str. Unirei 7
~i papetarie

Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta


Cere]! pretutindeni Vinurile
"STELU:rAll ~i PINO·f ..ROSE"
Pietroasa Draga~ani
.
In Metamorfoze, Ovidiu se irrtrece cu bogatia irnaginajiunei
~i leaga faptele intre ele ca un artist desavarsit.
In desfisurarea episoadelor, Ovidiu dovedeste forte ger.iale.
Descrlierlle sunt energice, accentele puternice. Nirnic nu e mono-
ton, nimic nu e obositor. Acest poem minunat, coustitue un capo
de opera, nu nurnai pentru poezta lui Ovidiu, dar pentru intreaga
arta antica.
Medea.-O tragedie despre care Quintilian zice ca : "in a-
ceasta opera poetul ne da rnasura de ce ai fi putut face din ta-
lentul lui, daca ar fi stiut sa-~i ordoneze geniul u ••
Din Medea nu ni s'a pastrat decat un singur verso
Tr istis ~i Ex-Ponte.-Trislele ~i Ponticile, sunt 0 serie de
elegit, care constituc opera Iinala a lui Ovidiu, sense la Tornis, in
exil. Sub stapaGirea durerei celei rnai covarsitoare, poetnl i~i plange
soarta de a se vedea izolat, dep_arte de seninul cald al patriei lui,
de soarele eel vesnic sub care rodesc livczile de portocali,- arun-
cat singur pe un 1arm steril, intr'o clima aspra ~i Inconjurat numai
de popoarej, barb are. ...
In Trisle, Poetul i~idescrie amaraciuuile 'sufletuIui lui stin-
gher, parerea de rau dupa ferici rea de alta data ~i salbatacia in
care trebue sa traeasca.
. Primul poem din Triste, in care vorbestc, de ultima noapte

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~ ~

: - VRETI sA BETI UN VIN BUN $1 NArURAL - :


~ Nu'l cautati pe la localurile din centru, ci alergaf eu toti ~
~ la CARCIUMA -NATIONA LA a lui C. GEORGESCU ~
~ - din strada Mangaliei 105 - ~

: .:
.~ ~

Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta


~5

tleirecut! la Roma, se ridica pana la 0 frurnuseta tara, iar acceu-


tete energice §i atingatoare mtsca sufletul covarsitor.
..
Millte' din poeme sunt pasteluri desavarsite, In care se da
prespective vii din Scytia. \,ia1a barbarilor care traiau in Irnpre-
jurimile Tomisului, Iormeaza inca frumoase buca]! de arta §i de
ioteres.
Trislele, sunt cele mai reale budi!i din opera Ini Ovidiu in
care eI si-a pus toata caldura ~i slnceritatea. izvorata'din tristele
jmprejurari in care traia, Aici tnceleaza poctul gclant §i Ctl irnagi-
natiunea scaparatoare §i s'arata numai ernul tnvins, care sutera ~i
se sirnte nedreptatit.
Ponticele sunt scrisori adresate sotiei ~iprietenilor din Rorna,
adevarate etegii conftdentiale, in care i~ descrie dorul de familie,
de patrie, de pr ietenl. EI i§i aduce aminte ell jale de stralucitele

..
Plata lndependentel

- '~~~~~~~------~------~--------
Gustafi vinurile Pietroasa-Draqesanl
"Vita de Rhin" sl "Vita de Champagne"
Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta
'36 '

r'~~~~~~~f:mi'
~. ~
.
I

~ EXPEDIT1UNI: -:
.
VAMUIRI : -: TRANSPORTURI
- CONSTANTA-
Strada D. A. STURZA 13

OOOOOOOo~ooOOOOO

ConcesionaruI exclusiv al opera]! ..


unilor de vamuire a coletelor
. postale externe.
-Autorizat
~

~
; de eatre Direcfia Generala a vamHor ~
I
~
Intreprinde ori-ce operaliuni
.
~ de aces! soi
~

~
I TELEFON 5112
...
~ •

Ii . Ii
L
Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta
37
\
,
sarbatori romane ~i lace sa se vada eontrastul ell uratul ~i sin-
guratatea exilului.
In toate aceste elegii din exil, Ovidiu revine continuu ell im~
plorari catre pri~teni ~i August, ca sa-I re aduca Ia Rorna lntr'ai lui.
Intr'una din Pontiee,- adresandu-se Irnparatului,-se invinovajeste
prea millt singur, justificandu-sl cxilul. Voind sa rnaguleasca pe
Au~st, code intr'un adevarat exces de laude, care-t micsoreaza
demnitatea ~i mandria.
Ovidiu in afara de ooerile ajunse pan:'l la noi, a mai scris
~i alte lucrari car i Ins;' nu ne sunt cunoscute. decat din citatele
altor scriitori dill vrernea aceca. Asa Quintiliau pomcncste de niste
satire indreptate contra poetilor fara talent N u cunoastern dea-
semenea ce-a ars el alunci III disperarea condamnare i lui,-~tim
doar atata ea prietenii, i-au scapat ell sila din rnani Metamorfozele,
pe care poetul voia sa Ie puna pe foe de ura.
o alta pierdere de mare interes, sunt versurile scrise de Ovi-
diu Ja Tornis, in limba geta.

, (Estrase din "Constanta Pitorcasca:' de 1. ADAM)

: .
:,
:. Cateneaua CEREALI$TILOR
i:
: Proprietar MAHeU DUMITRU •
~ CONSTANTA - Piafa Independentei - CONSTANTA :

t. :
: Local de lotilnire al :
: . Oomerciaotilor :
:
~

+
....................... :
Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta
38

~~@~~~~~~~~
~ PBS 0 A·R 1B @J
~ totdeauua proaspiWi. S8 gase,te uuma! fa ~
@) Bestaorantnl OAPATO ~
~ - C· SCHIADARESSIS ~
~ CONSTANTA. - Strada Tomis 11 (_0)
~@)@)~@)~@J~~~r§)@l~@}~(@~~~
. Bustul lui Ion Banescu
In plata diu fata bisericei Adormirea se afla bustul, turnat din
bronz, al lui Ion Banescu, fost profesor §i primar al orasului Con-
stanta del a 1 lanuarie 1900 la 10 Iunie 1900 ~i dela 7 Feb. 1905
la 11 Aprilie 1907~ Lui Ion B~nescu se datoresc primele lucrari
edilitare care au transformat si modernizat orasul Constanta precurn
§i Infiintarea cartierului rornanesc. Bustul este opera scluptorului
Paciurea §i a fost ridicat prin subscripjie publica.
"

Monumentul~ francez
Pe locut cimitlrului vechi at orasului, s'a croit 0 piata in
mijlocul careia se inalta Monumenlul [rancez, El este de 0 sim-
plicitate impresionanta : o. prism a de granit pe un piedestal parali-
pipedic Cll frize inflorate. Pe lespedea prismatlca se af!a sapatA ur-
rnatoarea inscriptie :
La Frence uses Soldals morls pour 10 Patrie
1854.-1855
La baza monumentului se afla 0 midi scripta unde se gasesc
rama§itele osernintelor soldatilor francezi, decirnati de holera la
Constanta, in timpul razboiului Crimeei. In rnijlocul crlptel se Inalta
o rnacabra pirarnida de capete, alaturi lntr'un mare sicriu sunt a-

I-=======;====-=~==~==~==
ITip. "A L 8 A N I A" Constanta
Mare Depozit de Hartie,
toate dimensiunile ~i calitafile
II Strada TRAIAN 16-20 I
Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta
39

fezate osemintc. Moournentul s'a inaugurat la 9 Mai 1904. Ose-


mintele au fost gasite cand s'a nivelat terenul in vcdcrea cladirei
adualu~i t:azinoll.
Sa dam pe scurt imprcjurarile in care s'a lntarnplat groza va
drama dela 1854:
*
Turcia d esorientata ~i imbudifatHa, in urma alator in vingeri,
da tot rnai ina poi in Iata pornlrei de cucerire a Rusilor.
Franta ~i AngliJ,. cari erau mai legate ca interes de orient, au
fiiciJt 0 coalltie, cand au vazut ca Ru~ii tucoltesc din nou pe Turci

, BuIevardul Elisabeta

,i au declarat ~i ele razboi


aliate ale Tu rciei.
moscovitilor, la 27 Martie 1854,
-
ca

. Ru~ii se intarise in Dobrogea ~i atacau cu disperare cetatea


S.tlistrei, cand armatele aliate comandate de rnaresalul Saint-Arnaud
~t Lord Raglan, ajunse in Boster ~i cautau sa se indrepte cu flota
spre Crimeea.
MU§irul Orner- Pasa, (croat de origina) general-set al lorjelor
tUfce§ti, in Consiliul dela Varna, cere ca din divizlile franceze §i
Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta
40

Toll oamenii politici bea numai


Vin urile Plelroese-Draqesanl
"STELUTA" si "BORDEAUX"
- engleze, sa debarce cateva pe tarOl ~i sa sileasca pe rusi, ca sa
despresoare Silistra.
Comandantii armatelor aliate, glsesc tactica uimerita.
In urma constrangerei arrnatelor aliate, R(I~ii dupa ce au la-
sat imprejurul Silistrei 111ai bine de 2500 de morti, au cautat sa se
retraga.
In afara de diviziunile franceze ~i engleze, maresalul ~aint ..
Arnaud a organizat in campania aceasta, ~1l1 corp special de ex-
perienta, compus diu 2427 diiaretiJ sub numirea de Sphii de
Orient, recrutat din bazbuzuci turci. Comanda nouei trupe a dat-e
generalului Iusut, chernat anume din Algeria.
In vremea aceasta bantuia holera ill porturile Europei : Mar-_'
silia, Pireu, Constantinopol. N'a trecut mult §i holera s'a ivit ~iin
trupeJe aliate dela Varna. ...
Comandantii cand vad arnenintarea, se gandesc sa schimbe
locul contaminat ~i sa porneasca trupele tntr'un mars de recunoa-
stere nrin Dobrogea.
Cei dintai cari au plecat din Varna, au fost sphiii dHari, la
22 lunie 1854, ill frunte Cll generalul maur Iusuf.
Drumul se. facea de-a Iungul marei, in mars torjat, ca sa pro-
duca neorandueala intre Rusi.
In urma lui Espinasse, au mai plecat pe rand inca doua di-
00
~ .tUIIII.'''·.".ltllll
'11' '11' IU'
'''11.".111'1,,111''"1'''111""11,
"" ......
.u, III- III' .,0 .Il. tll-'
""'II,.rtl,
.11t til.
•• ,'II"t
.11·
,1111"""'h
.11. III·
f'H'f'III"lfltl,.
·11- '11'
..."tllll,"III"IIlI'lIllttll',IIIII
.~... ...". .1.. .11. • I' IU. 00
••·,'lt~

- --
~~ VIZITATI BODEGA lIl'ROEA VIZITATI ~t
';.7
Proprietar MISU VASILESCU
Plata INDEPENDENTEI No.5·
Cel mai currat §i placut local de acest fel
Situat in centruI orasului
~. .. :: VINURILE €ELE MAl BUNE ::-:: ;)
{~I Aperitive pentru cele mai rafinate gusturi ~f
00 '11' ,Itt '11-, '11' '11' III' I -II' 'H' 'u, III' -UI IH' 'II'
00'11a,I'IIIIIIIIII,,,,1
III' '11' -.,. .u, ,11_
!11I"I1.,,,,,IIIII ••111II1,'''IIIIIIIIIIII"II'II"'')IIIIIIUI1II,II''IIIIIIIII,,,'"'''1IItllllI,.UIIII"III'II,t"llu"/l.H:i'f
III' 'I" '11' -u- 00
IIIII"U1tu,l(2s,S1

Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta


41

- ----_.
,Ut .'''1''''''''
"~;~lttl!I::"l'U,tI' _U, .11'
•.".1""
'II' "ft'
III'
... _'··'h
IU'
""""""'I,,,ltt'
·H. ,II· leu-:. t

I
i
\~
§
Nu mancati l Nu bc]i !
rana ce llll vizitati
~
-
-
I~
11
ANDREI POPOVICl

Constanta
Avocat

Sir. Unirei 5 ,
I: - Bestaurantul - Ii _ __ -----_._:__ I
! - --=- =--::::...1
y
~'f ~UDORACHE
I
:

1: proprietar
i Menachim, Navon & CO. I
CAS'A DE SCI-lIMB
I'
l: !~D!~A~!!I!!~a~~A2~
i
I!
Constan fa
,
Sir. Carol 2
~ Cel rnai reu 1I 111 it ~j
r
i~ ORA'TAR NATIONAL
€~ din Constanta
!' ALEX, PHILIPPAKlS
{~
- VINURI ALESE- AGENTIE DE VAPOARB
l~ Aprovlzionant de vase
(~..
i~ Constanta sir. D. A. Sturza 41
~"J' .... ·u, 'u, til' .u. _tl' '!If
..... ,'.'tiU••t'•••,.III'" " tl. '11' ,11", ••,1' "'1.1' I., 11"'" '\., It "1" ""111.,,"
-II' 'U, 11t"
- - =---==-- ~=- ==--=-=--
viziuni, eu destinatia de a se sprijini reciproc, pe toata linia de
batae, dintre Varna prin Mangalia pana la Constanta ~j cu paza
drumului Silistra-Racova.
Holera lnsa s'a tinut ca un blestern pe urma trupelor; le ur-
marea ca un pacat care nu iarta. _
Motima s'a cuibarit tot mai mult intre soldati, pal1~ a sbucni-
ea un flagel distrugator, .
Lll,(ltaod eu toate nevoile ~i Cll pusti u I locurilor parasite. co-
loana Lui Espinasse ajunge la 28 Iulie la Constanta §i de ..acolo
treee de se aseaza la Palaz, pe rnalul lacului Sut-Ghiol. Aid ho-
lera atlnse 27 de oameni.
Generalul lusuf care opera mai la -nord cu sphiii lui, cu
toate ncnorocirile cazute asupra arrnatei, facea minuni de vitejie,
In cateva incaerari pe care le-au avut ell r~u~ii, a Iacut adevarate
masacre in rand uri Ie dusrnane. A trebuit sa intervina ofiterii fran-
eezi, ca sa Induplece aprioderea maurului ~i a sphiilor ~i sa-i
Opreasea de-a inainta prea mutt in goana Ru§ilor.
LUpta rlela Gargalac a fost mai mult un macel pentru Cazad.
Dupa 0 pioaie torentiala insa, care uda trllpele asudate pan a
la piele, hoi era se declara furioasa printre sphli.
lata ce comunidi Jusuf comandantului Sal!:
Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta
42

.Epidemia are lin caracter de nedescris . oamenii cad ca tras-


niti, mai inainte de a Ii se putea da cele mai mici Ingrtjiri".
Rctragerea luptatorilor era mal rnult 0 ambulanta pusa in
miscare. Harabalele ~i carutele gasite Ja Gargalac, nu mai puteau
dovedi cu adunarea §i caratul victimilor. Acolo In camp au Ingro-
pat chiar pe data 80 de morti. Pe cand, pe de alta parte, genera-
lul Espinasse, i~irnobiliza Iorjcle dela Palaz, ca sa tnaintezc in
ajutorul lui Jusuf, de odata 500 de solda]l rarnasera cazllii la pa-
mant ca trasniii.
Holera venise ca un fulger asupra coloanei expeditionare.
Pana seara erau '150 morji ~i 350 11\ agonie ; ziua de 30 Julie a
fost fatala pentru armata franceaa dela Palaz.
Divizia a prim it ordin sa se intoarca numai decat la Con-
stanta. Toata noaptea aceea §i a doua zi la 31 Iulie, s' au carat
peste 800 de bolnavi.
Espinasse a fost ~i el atius de holera,
Dela Constanta, bolnavii cad scapau ell viata, erau imbarca]!
pe vapor ~i dusi la Varna.
Foarte multi Irancezi au murit insa la Constanta si-au fost
i .morrnantati pe coasta marci, dcasupra portului unde se starse-

tm~~~~~mtm~~~
~ , ~

~. ~

~ Simon Alperin & Co,·. ~


~ Societate in Comandita ~
CONSTANTA. - BlIlevardul Indepedeutei No. 3 ~

Reprgzenlant depozitar aJ fabricei de here .GIB"-Bucure~ti ~


Fabrica de Licheururi, Cogneac ~i diferite ~
bauturi spirtoase ~
. Depozit de SPIRT ~i TUICA, cat ~iACID CARBONIC ~
~ In tuburi mari ~i mid ~

fl ~
~~~::JML)tm~~~~~~
Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta
~
43

. ste bulevardul Elisabeta. De aici s'au scos §i osernintele de sub


mOllumentul dela cirnitirul vechiu.
Celelalte doua diviziuni, care rarnasera mai in sudul Dobro-
gei, sciipara mai usor incercate de holera.
In total, iata la cat s'au ridicat pustiirile acestui Ilagcl :-340n.
holnavl ~i 2475 morti : englezii n'au avut decat 350 victime. ALI

. Oficiul Postal

murit de-asemenea §i peste 400 de marinari, din cei care traus


portau bolnavii pe mare.
Spahii lui lusul, din caii plecasera din Varna, nu s'au mal
• Inters decaf vre-o 300, cad multi murisera de holera prin pustele
Do rogei §i altii dezertasera desnadajduf]! in toata lumea.
A§a s'a sfar~it expeditiunea franceza in Dobrogea.

Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta


44

Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta


45

.. c '

Pentru Nun]i, Botezuri ~i Serbari, recornandarn vinurile


n Tamaloesa romaneasca' si .Stelula"
,
Catedrala Episcopala
str. Gr. Cantacuzlno

o
opera irnpozanta cu 0 fatada rnonurnentala. Aminteste in
stil biserica dela Curtea de Arges In proportit mai man. Etectel e
decorative objinute prin cararnida rosie. Interiorul somptuos. Pictura
e datorita rnarelui pictor O. D. Mirea, director al Scoalei de bele
. arte din Bucuresti. Pictura stil modern cu pujine rerninescente
bizantine. Partea decorativa cu motive rornanestl in care predornina
aurul. Mitropolitul Ghenadie n'a dat vee, rnulta vrerne sa se sfin-
I

[easca biserica din cauza picturei care s'a departat de sabloanele

.... Catedrala Episcopala

Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta


- -.,..

Toti cunoscalorii bea numai


Vlnurile Pietroesa-Driiqasani
consacrate, de tipicul bizantin. Pictorul a zugravit capetelr sfintelor
luand de model pe sotia sa §i pe 0 doamna din localitate, sotia
unui fost mare dregator local, azi decedat,
De rernarcat mobilierul: altarul, scaunele imparate~ti:' amvo-
nul, cadelnitele, candelabrul etc., care sunt executate de marele
arhitect, reinviitorul stilului rornanesc, Ion Mincu. Sunt opere ce
pot rivaliza cu similarele din Ravena, Palermo §i Venetia ..
Dela venirea actualului Episcop I. P. S S. llarie, serviciuL
divin se face dupa tipicul calugaresc, somptuos §i impresionant.
Cor. admirabil sub dirt ctia maestrului MOfUZOV, protesor de
m t1zica.

Biserica Adormirea Maicei Domnului


....

StH bizantin-rornanesc, opera a arhitectnlui Paunescu. Se re-


marca prin linii §i desemnuri de 0 proportie §i simetrie estetice.
Peatra fundarnentala s'a pus la 1906, eficiind episcopul Dunareai
de [os Pimen. Tarnosirea s'a facut la 1911 de catre episcopul Ni-
fon del a Galati. In interior, de remarcat pictura datorita pictorului
profesor A. I.. Marinescu, stil renasterea, decorajumile bizantin.
Mobilierul e 0 opera de arta desavar~ita ~i a fost executat de
sculptorul Babic.

Biserica catollca
str. Lascar Catargtu
Mica dar Ioarte populata in special de nernjii dobrogeni. (n-
teresanta de vizitat pentru ritualul protestant. simplul fara Iastul
ortodox.

VINURI VERITABILE
PETRU M. NITESCU ~i RACHIURI
. AVOCAT La MATEI CACIULA
Str. Carol
Constanta Str. a..rat Manu 76 Peste dr~m de Gradlna public~

Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta


47

Blserlca greac a
str. Mircea
Mare dar fara stil, Interior foarte bogat. Se slujeste tn Iimba
elina: Dotata ell ieoane de" mare pre].

Pala~ul Comunal

Biserica bulgara
... str. D. Sturza '
111stil rornanesc, Pictura de Ioanid b~ tran ul. Interior frumos
,I bine lntrejinut..
Se oficiaza in limba slavona,
Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta
Biserica armeana
str. Tomis 25
Constructle far5 stiJ, de lernn, a fost cladita la 1880 de epi-
tropul Nazaret Torosian. Preot: Hamazet Bedidtan. Interesant ritu-
alul arhaie al cultului arrnenesc.
Inainte de razboi avea obieete saere de 0 imensa valoare,
dar a fost jefuita de bulgari .

.Templul israelit de rit spaniol


str. Mircea
lrnpozanta cladtre ell 0 fatada monumentala. Arhitect Ing.
Linz. Decoratiunile de pictorul Moritz Finkelstein.
Rabin: Tuvi Bohor. ....

Templul Israeht de rit occidental


str. C. A. Roseti
Cladire monumentala, stil Chaldean, Interior admirabil eu eo-
lonade masive, 2 galerii.
Prezidentul Epifropiei P. Sapira, Vice prezident Albert Thei-
ler, Secretar Felix Grunberg,' Casier Solomon Grunberg. Rabin
Josef Schechter.

-
~~~~+++~~~~~~+~~+~+~+~+
~ ~
~ I' ~

: BERARIA BUBSA :
+ Nicolae Gherondakis ~.
: COlfSTANTA.- Piala Independentei, - CONSTANTA :
: BERE BRAGADIRU totdeauna proaspala :
~ GUSTARl DIFERITE PESCARIE PROASpATA ~
~ GRArAR NATIONAL •

+
~
• . .
Cafenea - Cofetarie -
,.
Placintarie ~
+
+~+~+~~++~~~+tt~+~++~~~+
Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta
49

- STEAUA~ROMANIEI secietate de asigurari asigura pentru,


cazurlle de Incendiu, Viata. Accidenta, Grlndina, transporturl, etc

Geamiile
Seara, dupa ee atmosfera se mai potoleste din aprinderea
scarelui, turlele geamiilor se desernneaza pe orizont in linii rnai
tnchise, ca niste tape trnprastiate ~i afumate, in care a expirat gloria
credincio~ilor. In vremea aeeasta cuprinsul racorit se umple de
strigatele \ bocite, venite de prin ceardaeurile minaretelor.
_ Alah ekber... (Dumnezeu e mare, Durnnezeu e mare). ~i
Hogii batdini ~i tineri, irnbraca]! In anteree negre ~i legaf in jurul

Bulevardul Ellsabeta, in lund vechiul far Genovcz


fesurilor eu saracuri albe, SP. invartesc cu mersul lor oriental in
jurul minaretelor. Tinandu-si palmele deschise la urechi, umplu
cUprinsul eu rugaciunele lor planse taraganat, strlgand in eel epatru
P~rti ale lurnei :
- Alem fena ... Haye ale) felah ... (Lume rea, ticaloasa.; Nu-
mai in desteptare e rnandria ta 1...)
Pe Constanjeni nu-i mai impresioneaza toate acestea pentru
Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta
5d

Traian [ooSfantinllco B. LEJBOVICI


AVOCAT
AVOCAT
Str. Maior Sontu No. 2 ~ CONSTANTA I
I§nga Biserica Bulgara Locuinta: Bulev. lndepend. II
- Con stanta - Biroul: Str. Tralan II
---=
ca s'au obisnuit cu spectacolul, dar pe strainf veniti de pe aiurea,
ii opreste In loc solernnilatea acestor rugaciuni .
. Intre alte curicsita]i de la Constanta e ~i vizitarea geamiilor
mai principale. Aceste locasuri sfinte sunt deschise in toate zilele
§i strainf pot sa Ie vada cu invoirea hogilor, Trebuie sa privea-
sea insa totul numai din prag,caci in~untru nu se poate intra
decat descaltat, sau cu papuci.
Cand se intampla ca geamia sa fie goala de credinciosi, te
irnpresioneaza adanc rnutimea mohorata §i rece a interiorului, •
Vinerea rnsa cand e ziua lor de sarbatoare, vezi cardurile de
musulrnani cuviosi ~i curati, cum se tndreapta in spre gearnii. La
u~a I§i lasa cu totii papu cii taiati anume ca sa se descalte usor
§i raman numai 111 ciorapi, §i intra apoi in geam ie. Inauntru, a§-
tern pe jos batiste scumpe §i s'aseaza frurnos turceste, cu e-
vlavie.
Hogii dela altar, par niste magi -inspirati, care cauta sa ghi-
ceases viitoful in diriile lor deschise. ? J
Ferneile nu pot intra in gearnii, ca ~i cand ar fi considerate
nevrednice cJp mila lui Alah.

GHEORGHE I. ALOEA
AVOCAT Traiao D1!!~c~!rberlanU II

Mangalia II Decebal 24 Constanta II

Cere]i pretulindeni Vinurile


"STELU'f All si PINO'f·ROSE"
Pietroasa Draga~ani
Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta
56

lraian [onlfantinSI[Q
AVOCAT
H. LEIBOVICI
AVOCAT
Str. Maior Sontu No. 2 CONSTANTA,
langa Biseriea Bulgara Locuinta: Bulev. Independ. 11
- Con stanta - Biroul: Str. Traian II
---=
ca s'au obisnuit cu spectaeolul, dar pe strainii venl]i de pe aiurea,
ii opreste In loc solemnilatea acestor rugaciuni.
, Intre alte curiositati de la Constanta e ~i vizitarea geamiilor
mai principale. Aceste locasuri sfinte sunt deschise in toate zilele
~i s~rainii pot sa Ie vada ell invoirea hogilor. Trebuie sa privea-
sea insa totul numai din prag;Caci injiuntru nu se poate intra
decat descaltat, sau eu papuci.
Cand se intampla ca geamia sa fie goala de credinciosi, te
irnpresioneaza adanc mutirnea mchorata ~i' rece a interiorului. •
Vinerea insa cand e ziua lor de sarbatoare, vezi cardurile de
rnusulrnani cuviosi ~i curati, cum se tndreapta in spre gearnil. La
u~a I~ilasa cu tojii papu cii taiati anume ca sf se descalte user
~i raman numai III ciorapi, ~i intra apoi in gearn ie. Inauntru, a~-
tern pe jos batiste scumpe §i s'aseaza Irumos turceste, cu e-
vlavie.
Hogii dela altar, par niste magi -inspirati, care cauta sA ghi-
ceasca vlitoful in cartile lor deschise. ,.,.. J
Femeile nu pot intra in gearnii, ca ~i cand ar f considerate
nevrcdnice dp mila lui Alah.

GHEORGHE I. ALDEA Traian Ulplu Berberianu


AVOCAT
AVOCAT

Mangalia Decebat 24 Constanta II


II

Ceref pretulindeni Vinurile


"STEL{j'f All si PINO·f-ROSE"
Pletroasa Draga~ani
Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta
5~

~"I~~~~.I~~~~~~~I~~~~~I~~+
~

~
• ~

i Ilo[a ~~o~rlla a I~r~iHomHo~~lii


• CAPITAL STATUTAR LEI 150.000.000 :
EMIS ~I VARSAT . LEI 60.000.000 ~

.
:
REZERVE . • . • LEI 48.000.000

Sediul Central: BUCURE~TI,'Str. Lipscani 10


~
~

SUCURSALE:

~ iBRAILA, BRAS,OV, CLUJ, CONSTANTA ~


- CRAIOVA, GALATI, GIURGIU, : .
ORADIA MARE, PLOE$TI, SEPSI.sAN :
GEORGI, TURNU-MAGURELE ~

:
t ,t
:
... BANeI AFILIATE: ...
+ ~
t Banca Basarabiei-Ohi,inio' :
• CU SUCURSALE IN :

: BALTI, BENDER, ISMAIL, SOROCA, :


~ CEl\ATEA ALBA si CALARA~I +
: - Face orice operatiuni de Bursa - :
• +
: •• Judeteana
Biblioteca 1••••• , ••
„Ioan N. Roman”" Constanta
••• 1•••• ~ •• :I
53

Geamia Mufti
str. Stefan eel Mare 86
,
- Construita la 1885 de pop or. E intretinuta de eomunitate.
Actualmente n'are hatip.
I *
Peste toti hatipii din judo Constanta se aHa un Muftiu, Ibra-
kim Cadar.

-
I

Pafatul Banccl l\\ulIlorosch Blank

Cazinoul Comunal
Cladire irnpozanta, in stu modern, secesion ; opera a arhilc-
ctnJui Renard. E asezat pe malul marei, pe Bul. Gen. Avereseu. - Po-
seda 0 terasa splendida in mare.c--Interiorul somptuos, srui de joe,
Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta
..

• "A T LAS.; P B T B 0 L"


Societe en nom colectif pour le commerce et I'Industrle
du petrole
CONSTANTA,- Plata Independentei
\ Adrese telegr.:.:._ ..A TLASPETROL U
00 .ExPorte en tanes et en Giternes·, - .Benzine- d'aviati'ln;- ~
00 lagere moyenne aat loume, white-spirit gaz-oil-. '
Jf •
00 .p4trole lampant , - "Hunas min4ra1es· disti1l4es •
00 at raffin4es, de toute vlseosit4. ' 00
~~lt~~~X~sc~~~~~X~X~X-%~~~~~%~~~S

salA de teatru §i concert, bufet, restaurant de primul ordin. Doua or-


chestre, una najionala -in sala restaurantului §i alta claslca pe terasa
dau zilnic concerte. _ _
Se organizeaza toarte; des serbari, festival uri §i baluri foarte
reusite §i foarte cercetate. Trupe de teatru cu elernente distinse,
face stagiune de vara. ,..
In aripa dreapja a Cazlnoului, in mare, este construit un mic
dig ce tormeaza un port, in miniatura, pentru barcile cu panze, ra-
me §i motor.
-_ Preumblari pe mare, ziua §i seara (vezi tariful)
.. '
Sala de arme 8 Reg. 34 info •
str. Mircea
Din initiativa §i sarguinta d-lui Col. Barbulescu, cornandantul
regimentului, sala de arme a cazarme: a fost transtormata intr'o
capela de onoare pentru comemorarea actelor de vitejie ale osta-
§ilor §i pentru vesnicia eroilor ce au apartinut acestui regiment,
morti pe campul de glorie,
E un fericit inceput de muzee militare §i care mertta de a
fi vizitat. Sunt expuse: arme, trotee, potretele eroilor, haIti etc; etc.
Se poate vizita in toate zilele cu tnvoirea d-lui Comandant
sau a ajutorului sau

Dr. I. TEODORE'SeD
Dr. I. Weill-Stbimbersky MEDIC PRIMAR
Servlciul medical fast extern,
DENTIST intern, t.roprtetar de labora-
tor etc. Specialist tn boale
Str. Carol 90 Constanta interne ~i,nervoase, .
Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta Str. Decebal 20. Constanta
/ 55

Faceti aslgurvi n umal Ia Societatea


STEAUA ROMANIEl

Monumentul Eroilor
In eimitirul de onoare, al eroilor, de pe str. Eternitatei se a-
fli un interesant monument eonsaerat eelor ee si-au jertfit viata
pentru intregirea neamului.
Monumentul se cornpune dintr'o coloana de granit de Bul-
garia, de 6 m. ina1time. asezata pe 0 baza de 6 m. p., fermata din
4 trepte. In vArful coloanei, un vultur de bronz, eu aripele deschise.
Pe coloana 0 cruce ~i inscripjia 1916-1919. Monumentul aeesta
it; are istoria lui.
In anul 1919 Dr} Dr. Barzanescu, medicul §ef al spitalului
Comunal, era medic de sectie la C. f. r. §i intr'una din inspecjiile
ce le fAcea pe linie, a gasit, pe camp, in apropiere de gara Ha-
mangia, petre cioplite, pentru un monument, un leu, eu botul pe
labe, ~~iun vultur din bronze
D-I Dr. Barzanescu, a avizat irnediat staful major al Corp. 5
de armata.
- Facandu-se cercetari s'a
~
aflat ea bulgarii, care oeupa-
sera Dobrogea, hotarase ridicarea acestui monument spre a eome-
mora victoria lor pe care 0 eredeau definitiva §i spre a insemna
punctul eel mai tnaintat al invaziei lor in Dobrogea.
D I General Patrascu, pe atunci Comandantul Corpului 5 de
armata, a dispus ea monumentul sa fie ridicat de pe camp §i sa
se aseze in cimitirul eroilor. Monumentul a fost mutat fara leul.de
bronz §i inaugurat _eu mare pornpa in anul 1922.

eel ce au vizifat odata CONSTANTA, revin cu


placere in anit urmatorl, nemai puUlnd
uita privelistea mareata a marel.

GEORGE BEREA CALMIS GHIRSBERG


Post Prefect !?I Inspector AVOCAT
General Administrativ Str. Cuza·Vod~ 38
AVOCAT TELEFON 9011
- Strada Mlrcea 105- CONSTANTA
Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta
56
/

~~~

: BANCA AGRICOLA :'


SOCIETATE ANONIMA
Capital ~i Rezerve Lei 148.832.653.43
Sediul Central: BUCURE~TI, Str. Lipscani No. 1
FILIALA CORSTAtiTA
Str, Gr. Cantacuzino

Sucursale, Agentii ~i Reprezentante :


Braila, Botosani, Buzau, Bazargic, Craiuva, Calalat,
Galati, Giurgiu, Calara~;, Tecuci, Cernauti,
... 1'.-Magurele, Tulcea.

Face toate operatiunile de banca in general

Executa ordine de bursa, pla!i ~i incasari, emite


cecurl ~i serisori de credit asupra
tuturor larilor.

Avansuri pe Ionduri publice ~i aotiuni


Avansuri pe recolte, eereale ~i marluri in gaj .
..
Deschide conturi curente ~i scontcaza
efeete de corner]. •

Se tnsarctneaza Cllvanzarea de eereale in cormsion


prirneste depozite spre Iructificare.

Se fac Imprumuturi ipotecare platibile prin anllitali


in terrneh lung.
Emite in realizarea lor obllgajiun: ipotecare
5 la suta
admise drept garantie ~i scutite de impozit ~i
timbru ca ~i efectele de stat.

~~K~~~~
Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta
• ~7

hear Constantinescu ~TEFAN SANDU


AVOCAT AVOCAT
CONSTANTA
str. Mircea )7, colt I. C. Bratianu SIr. V. Alexandri 7. - Constanta

lrnprejurimile Constantel
Adamclisi - Canara - Cernavoda - Mangalia
Insula Ovidiu Moara Mamaia - Pantelimonul (Uirnetum)

Adamclisiul
In sudestul judctului, la 28 de kilornetri de Medgedia ~i la
13 de Cobadin, se aHa till ul diutre cele mai pitoresti sate dobro-
gene: Adamclisi.
Dar tnsernnatatea accstei loca1itali, nu 0 consacra numai
pitorescul §i faptul di
e pur romanesc, dez-
voltand 0 activitate ILI-
mlnoasa in concertul
intunecoaselor sate din
regiunea sa-ci intere-
santele ruine ee-l In-
conjura §i rnaretul Tro-
~
feu ce-I adurnbreste,
La Adamclisi se
afla actul de nastere al
neamului rornanesc :
. "Tropaeum Traiani" -
,~Civitas Tropaei" - d. Jean Dinu, Intemeetorul Girnnaziului
.,Mausoleum'·. "Tro- Traian" din Adarnclisi
11

paeum Traiani" este eel mai de seams monument roman dinafara de


ROma. Traian, in urrna succcselor repurtate de armata sa In contra
Dacitor pe cari-i atacase- prin Banat, §i prln Dobrogea noastra,
- pe atunci Scytia minor - a ridicat pe chiar locul celei mai
Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta
58

u-tnr B., TATARSKI


fost medic al Clinicei Uni-
vcrsitare. Boll Interne ~i Sf-
filis. Boli ~i operatiuni de:
WOLff S[HVARTl
NAS, GAT· ~I VRICHI CISMARlE DE LUX
Electrizatiunl, Injectiuni intra- Piata lndependentei 18
venoase eu N eo si Silber-
salvarsan, Cyeanur 'de Mereur CONSTANTA
~i led, EXECUTA ORI-CE iNCALTA-
Consult 8-10 dim. ~i 2-7 p.rn. MINTE DE COMANDA
Str. Virgiliu I vis-a-vis de
Cazino

mari vicforii reputate un Trofeu. Marimea lui a fost de proportii


extraordinare, pe vrernea aceea. Asezat pe un soclu de piara tnalt
de aproape 15 metri, eu 0 circonferinta de 32 metri, marginita de
seapte trepte - "Tropaeum Traiani", tnchinat zeului Marte razbu-
natorul, domina nemarginitul, infruntand in urrna secole dearandul
toatl vitregia vremii §i marturisind fara drept de replica legirnltatea
~tapanirii romane asupra pamantului dintre D unare §i Mare. Azi
marejul monument, despuiat mai rnult de §tiinta rornana decat de
vitregia barbara - este de tot interesul prin blocul ce §i-l mai pas-
treaza §i sculptura pietrelo: ce-i zac alaturi - §i asteapta tirnpuri
cand noui generatii n vor reface, scotand din fundul Dunarti, din
preajma Rasovei (Ia 15 Km. de , AdamcHsi) cele douA slepuri eu
cele mal desea rna pietre ale sale, scufundate acolo.
Langa "Tropaeum" se odihnesc oasele fostilor luptatori ro-
mani - stanse de Traian tntr'un mausoleu, ramasInca pana azi.
"Civitas Tropaei" este 0 cetate cu 0 intindere de 24 h. a -
la I km, de • Tropaeum= care a format unul din -castrele romane
. ale legiunii dela Silistra. Desgropata in parte de Tocilescu

II-~-"'=·--·II
I i
Dr. A. Wanew
m:::::::::::: :::::::::::::=::::::::;::::::::::::: :::0::::::():::
:...
•.
...
::
,.
·.
:-.,
:I
..,
..
::

I I no·. Alex. D. [oDltantiatlUl f1..


Str. D. A. Sturdza I!! ·" .. ..
o
I
AVOCAT
:: :..i
' II - BOALE DE FEMEI.
Genito-Urinare ~i Sifilis
Consu!t. 3-6 I
(:: Sfr. Mihail Eminescu
::::
·.
f~
CONSTANTA
Telelon 11111
5 ()
::
::..
~~
...
f.:; \ ..
i;j
II _II :: ::
~:: :~::::::::::::::::::::::;;:: 0:::: ::C:::::::::t:::::~-:::;;:
Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta
59

Asigurari in cele mai avantaatuase cenntnunt se }face numal


la sncietatea STEAUA ROMANIEI

..

E
:::s
ClJ
co
0.
o
....
b
Q)

Q)

.-
t::
oJ
cr:

Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta


60

• Civitas" ne ofera un for de toata marejia 4 basilici - tntre cari


una crestina ~i alta cimitirialis, termae, magazii, Inscriptii ~i alte
I'
curiozitati ce nu se pot vedea decat in Roma.
Acesta este Adarnclisiul, 0 datorie a oricarui intelectual este
de a vedea anticile ruine ~i Tropaeurn-ul ce Ie domina- actul de
nastere £11 neamului rornanesc.
In comuna Adarnclisi se ana §i gimnazilll" Traian infintat
U

in anul Hf19 de catre d-l Jean Dinu, un apostol aI romanizmulul


in aceasta parte a tarii.
Canara
Esteexcursiune Ioarte placuta, §i interesanta de facut; doar
0
7 kim de Constanta, pe 0 sosea pitoreasca ce trece pe sub un
tunel. Renurnite pentru carierele de piatra ce sunt exploatate. De
aci s'a extras enormele cantitati de piatra ce au servit de ancora-
_ mente la digurile portului.
Localitatea este legata ell portul Constanta printr'o cale ferate
construita §i exploatata de Servo porturilor maritime.
Excursionistii ce vin in grupe mari pot vizita carierele Canara
/
cerand un tren de la Directia porturilor, cari nici odata n'a refuzat
astfel de cereri.
Drumul eu trasura e 0 adevarata priveliste cinernatografica ~i
trece prin Anadolehioi, pe Hinga Sut-ghiol un lac maestos -
in mijloeul caruta se afla insula Ovidiu,

Cernavoda
o excnrsiune plaeu1a §i care se poate face cu multa inlesnire
este Ia Cernavoda.
Excursionistul poate vlzita maretul pod de peste Dunare, eslt "
din mintea creatoare a marelui inginer AngheI Saligny, Sunt demne .
§i interesante de eercetat: Fabrica de petrol Columbia, fabrica de
cirnent una din instalatiile ce poate rivaliza cu cele mai marl fa- '
brici din lume. . .
La Cernavoda, excursuinea se poate face tntr'o singufa zt,
plecand din Constanta cu trenul de 7 dim. §i lnapoindu-te ell trenul
ce soseste in Constanta Ia 10 seara, . ,
Oraselul poseda restaurante eu gradin! plantate §i cu preturi
, convenabiIe, asttel ca excursionistul n~ are nevoe de a se aprovi-
ziona dela plecare. Orasul €ste curat §i bine 'intre1innt, mu1tumita
harniciei primarului d. R. lordAcheseu.
Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta
...

Mangalia. - Geamie
Mangalia
La 44 krn. Sud de Constanta, pe rnalul maru, intr'un golf
adanc ~i pe cea mai frurnoasa plaja din Dobrogca veche, Mangalia
este statiunea balneara ~i climaterica de mare in Iorrnatie.
Mangalia s'a nurnit in antichitate Callaiis, unul din cele mal
renurnite porturi la Marea Neagra ~i un centru cultural de prima
irnportanta. Astazi se desgroapa in partea de Nord a orasului rui-
nele '\cetatit Se poate vedea acolo Basilica 0 urrna de construqii
in stil grec, etc. In evul mediu Mangalia a fost port genovez. Din
dreptul ruinelor, facand un sernicerc adanc In mare ~i pana· la in-
trarea portului de astazi, se zareste la suprafata apei rarna~itele di-
gului genovez, care arata marirnea lui de atunci, ca §i rolul comer-
- cial ce-l juca in Orient. .
Astaz! Mangalia e un ora~el cam de 4000 Iocuitori, com una
urbana, capitala pla~i cu acelas nume ~i varna. E a§ezata dealungul
plaje]. tara ca rnalul sa tie inalt. Are 0 frumoasl gradina publica,
ce se starseste chiar 'in port ~i un bulevard frurnos plantat. Plaja
e complect ferifa de curenti, nisipoasa ~i mult inatntata in mare.

Bautorii ~de ra-sa bca numai


-Vinurile Pletroase-Draq a~ani
"STELUTA" ~i "BC)RDEAUX"
Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta
6~.

In p irtea de Sud a orasului e lacul N\angaHa, cu ape sulluroase


care poate fi amenajat ca port militar, s'au facu! ~istudii in directia
aceasta. Primarla a construit pe malul lacului un local de bai
calde pentru suterir.zi. Baile bune pentru catle urinare ~i reumatism.
Apa se bea cu u~l1rinta ca ~i cea din alirnentajie contine in mare
cantitate sulf ~i litina. - Astfel de isvoare cu apa sulturoasa se
gasesc de jur Inprejurul orasului.
Subprefect e d-nul H. Melide; prirnar N. Rosculet ; doctor N.
Mardare; politai d. Xanti; directorul scolil primate N. Stegarul
imamul geamiei Ali -( ocoi, confesorul arrnatei rornane pentru religla
musulmana,
Plata Mangaliei e pertecta ~i eftin aprovizionata.
Hotelurile: "Brusalis·, "Hartenis· ~i "Cornimo".
Restaurantele : • "Cretu~ ~i Brusalis", Carnalopol, Harduveli §i
Furoglu.

Mangatta. - Orfelinatu) "Olga Sturza"

Avocati: J. Aldea ~i Vestinian.


[udecatori : A Seitan ~i O. Chiorpec.
Parohul bisericii: Matei Radule],
Capitanul Rortului: Nic. Lazaro.
Legatura cu Constanta se face tn flecare zi cu aufomobile-
omnibuse, proprietatea d-lor Jean Icnescu ~i I. Nicolau, cari se
gasecs in fiecare dimineaja in fata postei din Constanta. Pleca-
rea la Mangalia la orele 8 dimineaja cu sos.rea la 9.30 dim
Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta

63

MangJia.- Vederc in port


,
Din Mangalia plecarea la 2.30 p. m., sosirea in Constanta la 4
p. m.
Orfelinatul "Olga M. Sturza" de copii orfanl dill razboi, aja-
posteste un nurnar de 150, sub directia O-nei C hiorpec.
Vara In timpul sezonului vin Ja plaja ~i aer de mare,
colonii
~colare.
Vizitatorii Mangaliei au prilejul sa contempie r uncle -cetatei
Calatis, unde s'au tacut sapaturi de d. Vasile Parvau, directorul
muzeului national din Bucuresti. Ruinele sunt la d\tiva pasi de
"biserica greaca pe malul marei. A esit la iveala par.a azi, un fru-
mos ternplu eu colonade de marmora.
lnteresant e ~i digul portului, construit de gcnovezi.

Biblioteca Judeteana „Ioan N. Man6alia, - Baile la plajA


Roman” Constanta
64

Insula Ovldlu
Langa plaja Mamaia se afla lacul Siut-Ghiol, care desl e
despartit de mare numai printr'o mica bucata de uscat, are apa
dulce. In mijlocul acestui lac se afla insula lui Ovidiu. Se zice ca
poetul surghiuit aci, in aceasta insula gasea un loc de meditatie
§i poezie.
Apa lacuIui e lirnpede ca cristalul. Barel stau la dispozitia
publicului. Insula are 0 vegetatie Iuxurianta. Urrne de monumente
rornane se gasesc pe insula. In timpul sezonului se organizeaza
excursiuni : vanatorii de pasan aquatice, amatorii de pescuit, gasesc
multa placere in aceasta pitoreasca insula. /

Moara Mamaia
lntre mare §i lacul Sut Ghiol se afla 0 moara de apa, unde
se poate feke 0 placuta excursiune.
Langa moara este un restaurant rustic, cu 0 vedere splendidz.
Ourmanzi au aci prilejul sa se ospateze cu delicioase man-
caruri de peste, Pestele se prinde in fata vizitatorului,

P anfelimon uI
o cornuna rurala, in preajrna caruia s'a descoperit urmele
cetatei romane Ulrnetum cladita in anul 160 dupa Hristos, cand
s'a Infiinjat primele asezaminte romane. In anul 240 s'a reconstruit
Cll ziduri pentru a rezista navalirilor barbare, In secolul al VI se
reconstruieste din nou de Justinian iar prin 650 este .ocupat de
slavi, Primele descoperlri despre existenta acesfei cetati s'au in-
ceput In anul 1889 cand s'a descoperit 0 piatra cu inscriptii lati-
nesti Iuata la muzeul din Bucuresti, in 1911 s'au tnceput sapa-
turile care au [inut pana in vara ' anului 1914 descoperindu-se zi-
duri tnconjuratoare §i cele interioare ale cetatel, Intinderea cetatei
e de 3 ha. Din descoperirile facute se constata ca aceasta cetate ~
a tost devastata de barbari deci nu s-au gasit locuinte ca la Adam-
clisi. Toate inscriptiiIe §i obiectele gasite sunt depozitate in muze-
ul local sub ingrijirea d-lui Vasile Lepadatu dirigintele §coalei •
. Descoperirile sunt facute de d. V. Parvan membru al Acade ..
miei Romane.
Pentru a ajunge la aceasta comuna, excu(sionistul ea trenul
pana la gara Ester de pe lil)ia Medgidia, Hamangia §i de acolo
cu caruta.
Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta
-,
65

N. IOANID
Atelier modern de Foto-
grafie Artistica
(!onstanta
Strada Carol i~o. 24
TELEFON 107/2 CASA PROPRIE

'.

Ghidul balnear
0000000000000' 00 •

"DQ"'
~ ....
,. ,.lttn.u.••hltUll
tU.
...I'U ••I".1111111'.,••ttllt~.I
.u, '11' '11' .11' ••t\ •• III.,'l'III.'lt..LItl'''I
.11. .11. ·u,,- .11.
.... ,IIIIII" .. """,t''tl,:II'tll.I1tIIII,t"II'.,I
'11' .11. .11. .... '11' .11.
.. ,,"llllt, .....!'tlltlttl..,,'tl ...,~
.,,, .11. .11. til. ,", ~

,'Ii BANCA CENTRALA DE COMERT ~1


6 SOCIETATE ANONIMA
Capital Social 5.000.000 Lei
l~
,:.~
Constanta - Sir, Petru Rare, 5. - Constanta I
--------------- ~!
Face orice operatlunl de Banca. .:::
-:z

CONTURI-CURENTE - GAJ PE MARFURI-INCASSO ~)


Primeste depozite spre fructificare ii
i
Dlrectiunea : ARTUR CALIN ~}
,e;" .n. ,u· ,nt 'II, 'Ut 'u, t'" 'lit ,n. til' ,"t .u. ••
.... ,h II,.""'lnll"'"",'I".,,,,I"'I,,III,,,,,III,,,,,,II"II"'"lull'.1'::lfU'h.,tlll't,llfI"".,n'Uf4""h,.,1""t"·'"
tftt .tlL I .Ih 111' ,n,
'I"it"'t'U"II"""'lt';III"lhll'~
Itl' .It- em
Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta
I

,,
,, -
SOCIETATE ANONIMA ROMANA

Capital in Actiuni Lei 100.000.080


Varsat Lei 80.000.000
BUCURESTI
No. 5 -- Str, N. GoIescu -- J\Jo. 5
,

Constanta Str, Ovidiu, No. 8

EXPLOAT ARI PROPRII DE PETROL LA :


BAleDI, 'BU~TENARI,. BORDENI, MORENI.
RAFINERII: BUCURE~TI. PLOE~TI, BUZAU
VANZARE. DE PETROL SI •
DERIVATE. -
EXPEDIERI DE VAGOANE,SCISTERNE
ADRESA TELEGRAFICA:
"PETROL-BLOCK ~
TELEFON

'.

Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta


67

Irip. "A L BAN -I AU C~~


:-: Confecjlu ne proprie de Caete :-:
II Strada TRAIAN 16-20 II

Calauza balneara
Cdteoa consideratiuni generale - Climaful maritim - Efeclele
curative ale apei de mare. Helioierapia maritima - Plajele
Aruncand ochii pe 0 harta a Orientului European, cel ce
doreste sa se repauzeze, sa..~i vada de sanatate, sau doar sa
se distreze, nu va nimeri nlcaeri mai bine - din toate punctele de
vedere-o localitate balneara, decat Constanta, Ia Marea Neagra.
In adevar, cine se inlormeaza de aproape, asupra climatului,
asupra etectelor terapeutice, etc. nu gaseste pe malurile Marei
Negre 0 localitate care sa rivalizeze cu Constanta.
Atractia ~i agrementul acestei stajiun! sunt sporite prln marea
u~urjnta de cornunicatie ce poseda, prin pozitia sa pitoreasc a,
prin viata distractiva ce se )ntalne~te aci cat ~i prin Iocalitatile ce
• • w ,

o mconjoara.
Cu multa dreptate - ~iadaogam, cu mult succes - Statui
s'a silit de a desvolta, pe langa partea utilitara - portul - ~i
partea balneara: iar extensiunea considerabila ~i rapida a aceste]
stajiuni maritime, a probat dreptatea acestei tncercari.

La administratia acestef publtcattuni se primesc anunturt ,I


reclame pentru editia anulul 1925
===
CERETI T ARIFUL ===
Cererile se primesc pan a la 31 Decembrie 1924

Nici un vin uu rivalizeaza en


VINURILE PIETROASA·DRAGA~ANI
Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta
Singurul mijloc de a tndeparta criza in afaceri e de a lace
o publicltate eficace

Astaz! viata la Constanta este plina de agremente. 0 gradina


publica, un squar, 0 prornenada pe malul rnarei etc. indearnna pe
vizitator cu umbrisul ~i aleele, cu perspective le lor, Ja preurn-
blari ce devin ~i mai placute, prin excelentc muzica ce se au de
fie acolo, fie pe plata publica a orasului.
Frumoasele blserict, edificii publice, palate, toate sunt ade-
varate monumente doe arta, tntrumusetand orasul. Portul este su-
perb ~i excursiunile prin Inprejurirrri sunt lesnicioase ~ipltorejti,
Aci vezi numai decat ca, particularii singuri sau in societati
au contribult foarte muIt- paralel cu autoritatue-e-la il,f1urnusejarea
OJ asului, La fie ce pas iii dai seama ca fiecare imobil e construit
cu grija de a fi frumos ~i artistic.
In urma acestei asociajii tntre natura ~i eforturi omenestt
nu e de mirare ca nurnarul vizitatorilor ce. vin la Constanta este
imens ~i creste pe an ce merge. Ei gasesc cu u~urinta o- ospitali ..
tate excelenta in numeroasele hotel uri, in vile sau in case par-
ticulare.
mDgBmBmmmBmmm~RgmgmBm_m§
m ~ m
I Kalman L. Gruherq II
II Constanta-str. MangaIia No.51(l!ngl farm. Berberlann) Ii_
g R
m
I
INSTRUMENTE MUZICALE, GRAMOFOANE, II!
=
8888
PLACI cantece ~i dansuri rnoderne, HARMO ~ [i
NICE ell I, 2 si 3 randuri de clape, MAN-
DOLINE, CHITARI. COARDE pentru ori ee
m
m
II instrumente, PlESE de rezerva pentru Grarno- III
I
8888

II
Ioane, BICICLETE ~i MA~INI de CUSUT.
Maruntisuri, Ceaprazarie Militar3. si jucarii
de Copii II
l-
M PRETURILE CELE MAl EFTINE II
II Biciclete bunQ Ii eftine numai Ja "GraberjJ" m
g Str, Stefan-eel-Mare, (langa Farrnacia Berberianu)' m
I.Em.Em.mmEmmEmEmEgm ••E~
Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta
69

8888
8888'IL!lt"llftltllt''''t'ft,'I'tll'I.'tlll'llft'lt'II''I'tlt1.I'fll"I"I11I"I'I"II"',
nl. -n- .Ib -u- tnt tit. IU- 'lit -IL- tn. 'II' .U. In. tU. ,tit 111' fl... ' cU, ,n. -n-., .,p
,.,,11'1,,11")111,1111111111'111""'1111"'" 1IIIIIIItIl'IIIIIII'I"ll""'-'U,'III'.a888
III' 8888
-'
~:
-
~:

¥
==
eOnS!. :Joaniu ~}
==
r Intreprinderi de luerdrl -f
~~ publice.-Consfruc/iunt.- ::}
~ Eucrdrt de asfoltare. ~
~ ~ CONSTANTA ~
~~l
·k
Sir. Rosettt 5 ¥'
F
~
-
.,tt .It. -u. ,", t". t... 8888
-
~
~ -II' IU' tilt '11_ .... 'h' IU' "... _II'
~lllllllllfll"lt'IIUII"I'llllllllllllllll'III'IIII"~IIIIII,II"""II'&..I,II"t'IIII'4"I,."I'Illllllllbl,lll, •••
_II' 'IIt ,,\1..
,I,.",."I14..a,llllllll.I"h.lltltllll,II'IUj,tUt'i
'II' ttt- -,... lUI
.. 113888
,
Dar, publicul, In momentul cand poate sa-§i ea 0 vacanja,
natural ca este foarte exigent §i reclarna un serviciu impecabil din
toate punctele de vedere.
Si acesta gaseste azi Ia Constanta.
La cei 65 rnii locuitori ai orasului se adauga in mod cons ..
tant numerost calatorl §i excursionisti ce yin ad, atat pentru pe-
treceri §l cautarea sanatatei cat §i pentru afaceri. In timpul sezo-
nului Constanta este luata ~u. asalt.
5anato§H sau suferinzii, odata venitl aci, simt nurnai decat in-
Iluenta fericlta a climatului maritim foarte pronuntat,
Pentru a preciza mai bine, yom arata di presiunea barome-
trica variaza intre 757-762 m/m. §i starea htgromterica cam de 751)/0'
Vauturile dlnspre mare - cele mai frequente - aduc pe langa
oxigen §i ozon §i ernanatiuni maritime tncarcate, cu clorure, bor-
mure §i iodure.
Acest aer patrunzator.Iucreaza asupra circulatiunei sangelui §i
pielei; el singur este un stimulent energic contra anemiel §i ajuta
mult la tntrarirea convalescentilor.
Suferinzii de nervi, profita de asemenea foarte rnult, eu con-
ditia de a ·se observa, la inceput, mici preeautiuni de aclimatizare .
•••••~•••~•••G~~_•••__••••••••••R.R•••••••••a.B.
: .BANCA TRANSILVANIA :
: Str. Rahovei 14 - CONSTANTA :
• face orl ce operatluni de banc~: Artlcole t~rane~ti. .- PAnze- -
: turi.-$tofc.-Coloniale.- Porcelanurl.-Ma~ini
_ dustria agricola ~i allmentara.
~l aparate pentru in-
_
=
:
• Secera tori-Cosjtoare-Seman~toare
MASINI
- Plugurl-Rezerve
AGRICOLE
pentru tot •
=
: feiul de masini :

:
CHEAG - LANI
TELEFON
fi2113CEREALE •
:
-.·.··••••••••••••••••w~ .
Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta
70

+++++++~~+~~++++++++++~+
:
~
Compania Oriental5 de Transporturi
TransporturlInternationale, Vamuiri Expeditiuni,
5.'. : :
+
+ lnmagazinart - Asigurari - Agentie Maritima
Centrala: Bucurestl, - Str. Luteram No, 4
....
...
+
~.
+ I
Adresa telegrafie~: ..KAMVOBRITU
Galati, Str. Colonel Boyle. 26
~
~

... I
Sueur.sale Br~ila, Cales Imparatul Tr alan •
-.... ,1'
i
Constanta. Str. Sturza 1l ....
Chi,in~u. Str. Fantanei colt Puskin 34 ...
~ Agentii C-nauli, Str. Regele Ferdinand 4 Hauptstrasse ~
- ...... Grigore Ohiea-Voda .
'X>
... THE EASTERN COMPAN'f'
CASE ASOCIATE:
Austrumu Transp Ita C"abiedriba
.... of 1 ransport and insurance Ltd. The Eastern Co pany of Transport
.. Centrala: ondon, E. C. -4 (25, • Ltd.
.... Budge Row) R I a A [Letwla) ....
... Suoursale: Pllrls, Berlin, Danzig. Ida trllnspo.-ti J Klnnitamis e Akti. ...
.... Var,ovia, rieste, Naa- Selts ....
... poll, Constantinopole, The Eastern Company of Transport ...
.... Smyrna and Insura ee Ltd. ....
... REV A L [Estonia) ...
~ Corespondentl In toat~ lurnea ~
.~ Reprezenfanf la C-Ia.. PETRU- G. MANTA str. D. Sfurza 13 ~

.++++~++~++++++++++++~~~
1
,.
-

Hotel Fran~aisproprietar HUSSER


- Fost VILLA REGNlER -
CO NST ANTA - sir. Basarab
Local eu splendida vedere la mare
Complect renovat _
Reputat pcntru preparatele sale
-
culinare
Electrtcitate - . Sali de bae - Confort
modern . Deschis in tot timpul anului.
...

.
Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta
7.

'1", ",,,,,,,,1",,, ••,1111""""111,11"1,1'"'11,.,11,1,.,,1"'111'"II"t.fl1lll1lf"'lllllt'1ItIIIIlIIIl"It'ItII''''ttl~ltt'lllt''lllI1,11,


8888
RR88 ••.".' ·n· ·u. -u- .... ..It til. Ilh tl(. .lIt .11. gggg
.. ,.,111,".,11111111"1118888

i
d..
lilt ..... tilt .... tilt lilt tilt tilt till .11.

; RENUMITUL RESTAURANT

(: "La CAPATO" :J
~~ Specialitate - PEsclRIE - SpeciaHtate ~
~ ~
i Strada 'YOMIS, 11 :=
~ . ¥
m ......
8888 ,
'II' • 0" 1 '1",,, _.,. •.. ' "It
••• ,,,1111111.··,.,1)1
-Ut _"I _II' .u. t"l .... Ifl. lilt
1.,.",,11"1.,111'1"""111.1"1'111,111111.,1'1111111111'111,111'111,11"
'11' '111 lUI .tI.! -It- III_ '"1 ~II'
•• ,1111'1,1,111',11.111111,,111'1,,1111111,1111'1111
'III 8888
"'111,,13888
Marea . Neagra are un aspect albastru, rnai inchis decat al
alter mario Apa Marii Negre este clasata printre cele clorosodice
concentrate, excelenta pentru baL La Constanta. apa este mult mai
. concentrata decat la Odesa de pilda, din cauza apelor dulci ce se
revarsa in acele parli; iar regimul vanturilor face ca valurile de pe
litoralul roman sa fie mult mai mario
De altrninteri iata §i compozitia apei de mare la Constanta:
1000 grame apa

Chlorura de Sodiu • 14.019
• Potasiu
• · •
0.189
" · • • •

• • 1.304 Magnesiu • • · •
Brornura de
• • 0.005 Magnesiu •

" • Sulfat
• • • 1.470 ··
• Calciu • · · • 0.105
"
Carbonat de Calciu • · · • 0.365
" Magnesiu • • • • 0.209
"
Total . • 17.666
Dupa cum se vede, Constanta implineste conditiunile une]
perfecte statiuni balneare §i climaterice maritime. Pentru a tmplinl
aceasta conditiune cat mai complect, s'a amenajat, - in afara de
stabilimentele locale - ceva mai departe, Ia Mamaia, 0 plaje de
nisip magnifica, cu Instalatiunl complecte pentru bai, avand in
acelas tirnp bufet §i restaurant. Drumul de fier este Ia dispozitia
oricui §i sunt mai multe trenuri pe zi in cele doua sensuri.
Cu chipul acesta, baia ziinicA devine pretextul unei mici ex-
cursiuni placute.
***
PUBLICITATEA PROCURA AFACERI
Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta
72

,,0 E Fe E A"
SOCIETATE IN NUME COLECTIV
~ N. Bacelu & N. Be~leaga ~
Constanta, Strada Lascar Catargiu No. 21, Constanta
Telefon .3:2
Piatri-Nisip refractar pentru turnatortt= Creta
sub toate formele-Huma pentru orice fel de in-
dustrii-Piatra pentru constructiuni - Piatra de var

La Constanta sunt multe distractiunl spectacole, etc. pe cari


cititorul le gaseste la alte capitole din aceasta brosura ..
Asupra efectelor curative ale climatului maritirn,' reproducem
ad parerile catorva savanti, expuse la congresul de talazoterapie
dela Cannes din 1914.
Dupa Arnold: "Aerul venit din largul marH are 0 densitate §i
puritate superioara, capabil a face minuni: Dupe Han: "Mlrea
absoarbe razele calorice rosii §i ultra rostt §i reflecteaza razele h.l-
minoase, razele galbene §i razele chimice violete §i ultra violete
iar puterea bactericida apartlne razelor chimice'"; Albert Robin:
"Heliotr.rapia marina are proprietati superioare helioterapiei de al-
titudlne, fiindca la cura solara se adauga cura marina"; M. A. Fes-
tal ; .Cura solara practicata in mediu marin presinta adevarata
specificitate fata de diferitele atectiuni" ~ Cuclaux : .Lumina so·
lara este agentul de avansare, eel mai economic §i rnai activ, la
care poate avea recurs igiena publica §i privata" .. lumina solara
retlectata pe mare ~i plajiile nisipoase, e de 0 intensitate rnult
superioara celei din continent" ; Pierre Andion : .Soarele exercita

~($J~~~
~ N. M I H A I LEA N U e
.~ PIELARJE _. INeAL TAMINTE
r(5)
CONSTANTA

Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta


73

mRm~mmmmmmmmmmmmmmgmmRmm
mI JDEILE GENIAlE II
I
VIN 'IN MINTE NUMAI CAND BEl
I VINURI ~!TURALE I
m9 CARCIUMA ARDELENEASCA
lOAN SUCIU
mm
R
m - Constanta,
RESTAURANT
Strada Tomis No.5.
CA LA MAMA ACASA -
Constanta mm
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmRm
Daca afacerile stagoeaza intensificafi reclama !
o acjlune puternica in climatele marine, fiinddi intensltatea lu-
minoasa e mai mare ~i prezinta ~i proprietati chlrnice".
*
* tacatoare
*
Deosebit ue resultatele bine asupra sanAtatii, con-
I vietuirea pe litoralul marilor, mai procura ~i acele irnpresii agrea-
bile asupra .starii suiletesti, cad nimic nu e -mai repauzator ca ve-
derea aeestor mari spectacole ale rnarilor eu earaeterul lor etern ~i
o irnpozanta seninatate ce se otera spiritului obscrvator ~i care ne
distrage dela griji ~i necazuri, dela insolubila complexitrte a vietei.
Aceste marl foloase pe care ni Ie procura climatele marine,
atat pentru sanatate cat §i pentru multumirile morale, se pot realiza
deplin In Constanta.

Pentru Nunti, Botezuri si Serbari se recornanda numai


VINURILE PIETROASA-DRAGASANI t
Vita de Rhin ~i Vita de Champagne
Reprezentant general: I. DIAMANT
Bucuresti str. V. A Ureche 12

IPapetaria "AL B AN
ICONSTANTA I
J A" I
Complect asortata cu toate requlsitele scolare
- - - ~i Iurniturt de BiiOU - - -

\[ Strada TRAIAN 16-20 11

Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta )


74

II-···~-·-·---·
~_!3
---·----11
1 ..~
u
Vlzltatl Magazlnul .Manon-
H. LUPESCU. - Plafa Independentel I
_~CD~~I

I ~Q)=
,.... 11 .. 1. t·~

Cel mal convenabil ~i bine asortar cu ARTICOLE BAR-


a :CD'
_

I
I "CI
.;:
BATI~TI, JUCA.II, PARrUMEIII, MODE, ARTICOLI
01 PLAJA, CONFECTIUNI, etc.
~
~

I1I_t..... _.
~
lncercati fi Va veti convinge - aI
~
__ •• __ •• __ .s_ •• m•••
u 11
~~~~~~~~~~<~~~~~~~~~~~~
V V·
AM· 81 e ft-In ca orr- un d e,.. YA
I
V

< ' Parfumerie . Roger
Houbigant Cotty, Pivert. Guerlaine.
Gallet, Violet etc., in flacoane
""'"
;0
VA
AV ~ Aorrit~l[joOallee
~dieCUtgorlalme·tUa!··
Sapunurl, Ape de gura, ~ AV
.oJ • Lotlunt, Ape de toaleta, c::
~
A
~ iiil['oi{derbae:
~
Bons~e~d~:::~;f.saco~e t
~~~~~;~~~fn~~~~~~t
:
;
A
IV ~ fo-
Sp2[ialitiU
SpeciaUtate-API
medlcnale:
DE COLOHIJ.-Specialitate ~
DROGUERJA $1 PARFUMERIA >
XV
A &2 lOA N O. PAP AIANU s ~ V
A
V ~ Constanta, Strada Carol No.82 colt cu Str. Cuza Vod~
A
V .
I
I MAl EFTIN CA ORI UNDf:
A
V
A A
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~V
~ ••••••••••••••••••••• ~." •••••• &ft ••••••••••••• _

: LIBRARIA $1 PAPETARlA 11M ODE RNA" ;


: (FOST FOTTI MACRI) :
: MACRI & SAVESCU :
•• Centrala: Sir. Caro16 CONSTANTA Sucursala: CaJea Stelan eel Mare 48 •~
• Conjecttuo] ~i depozit de hArtie.-Articole pentru 9irouri.-Articole -
: pentru cadourt, Plrogravurl, Jocuri,-PortefeuiUes, Serviete ~i Ghios- •
• dane tn piele.-CArtl ~I rechizite scolare.e-Cartt, zlare ~i revtste ro- :
• manesu st stratne.s- Jurnale de Mod~.-Imprlmate ~i reg. de tot Ielul. -
: Executa tucrar: Upografice, utcgra tlce, contecttonart de 8
_ stampile cu preturl extrern de avaotagioase. :
•••••••••••••• _ •••••• _ ••••••••••••••••• a ••••••••
Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta
75

ll
888811"II'III,III'III,II'III,IIIIIIII·I"IIII,IIIIIIIIII'IIUI1II,UI,IIIII1I,I"IIIIIII"IIII,I"IIIIIIIIIIII.I'I'II·II,"'1111II'I'III.IIIIIII"I'IIII" I1"""'IIII,'I'IIII,n-'II6888
~ tilt til. 'U' 111. ,II_ _III ,"t til. .11' Ill- .U- .11- '111 :..ell" tlh till til' tlh fU. tilt .U· III. ~

f:
y
VIZITATI, MAGAZINUL =~
~

{~
:.
"V 0 ALE T A" ~)
.~
M. MARCOVICI
Plata Independentel 10
oonooooo

Articole de plaja Galanterie Parfumerii


Boneterie Mode Palarii
~€ Desfide ori-ce concurenta =
8888
888f 11••til',.1" _"'. ,.", I _II'
......
IU' tU. tilt I'" til' III' 'II' 1111 'U' 411' tIll til. -U- .U' ,"t
II "tlIIIIII,IIII,".,III",.,IIII'I,IIII'II,IUllllllfll'1"I'11111111111111IHIIII,IIIIIIII.IIIIII,IIIIIII"IIIIIII,iIlhlllllll."IIIIIII""I'
_II_ ,II, '1" 888d
..I,1I11011,3888

MAM ~lA (p/aje)


La ca1iva kilometri de eras, se gase§te minunata plaje Marnaia,
unde prirnaria Constantei, a construit un admirabil stabiliment de
bai cu numerease cabine, bufet, etc.

Balle de mare la plaja Mamaia

Acest gbid se gaseste in salile de lectura a tuturor


marilor hoteluri ~i restaurante din tara ~i in
salile de asteptare din garile prfnclpale

Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta


76

8888'1'''1,.
~
tI!!'I'lt'n.,
'H- ...
•••'HI.""···.,,, .... ,·.'..
.11. .U. tU. .,. .,a.'.ll.'···u.,·Iltft,flll'llItllt""t'·;'I'IIIII'llllfl'tl'ltllll'UIIII't~,
..It· tU. _"I lIlt ~11. I", C'" ,U- '11. IU· .,h 8888
••,,·'11'1'~~I.'tlllllfl,III'III,'lt'ltlt""'I'8888
.lIt ..II· tUt .U.

{~ SEZON ~}
~ . ~

(~ 0 pollri buna ori SaPUD,un rouge de Theatre sau parfum ~)


€~ 0 mie Ii una de .ColonU·, Bonete foarte chic de bai, etc. etc. §§
La Drogueria Ii Parfumeria -~
1.
~:
\§ 34 Str. Carol -
Petre Tana§oca
CONSTAITJ. - (lipit de Hotel ComerciaI) ;J
t
888i
ml'IUI"It"
'II' _ -n.. 'u.
II't.iJl"'II"""'h
.u,•••I·'I_UI'
.". Ihlu'"
tit. tlSt ."t tn_ 1"1 _III
',", ••lIlhll,II'lull'""&,I"'IIII,IIIIIIIII'
'u. till lUI ,It. -n, 'u. .u, 'III 'u, 8888
-u. '1,.t"'lltllltll'lIlll1tll1l"llhU"llhIlJltt'UII"I~,.'IIII",1J~

Privelistea marei e splendlda, plaja cresteaza oglinda apelor


ca 0 trornba de borangic tn~irata la soare ..
Nisipul fin, lntinderea mare a plajei, fac din ea 0 minunata
localitate balneara,
Bufet ~i restaurant de primul ordin stau la dispozltia miilor
de vizitatori.
Cinci trenuri pe zi fac legatura cu orasul.
O ~llupa confortabila ~i luxoasa proprietatea d-lui P.· G. Manta
face curse din port la Mamaia.
Vezi pretul bailor, mersul trenurilor la Capitolul Tarife.
\
,.::::: :::::: :::::::::::::::::: :::::::::: :::::::::::-:::: ::::: ::;-:-: I;::~::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::f.j
i~: ~.-
..-..-.. ..-.,...-.. LABOIATOI DE AnaLlIE .l~
nH Chlrnlco
..- ..
..- ..-- ::
medicale, Alimentare, 1!
lndustriale, etc. etc. ~:
rr B. EDELSTEIN g , 11 Auiolizai de Dlrecttunea 1f
H H ::Generals a Serviclulut Sanltar tl
H La 8LU8UL VERDE ~~ 11 CR.
I. CALDERIMIS ~~
IE Chimfst-Expert H
1.1. Sir. Manga}iei No. 29 I.:.'
g CONSTANT A.-Negru-Vod~ I g
•• 0000000 _
g Analize de urini ~IsAnge, Ana- g
lllize de petrol ~i derivate, Analize ~~
~~ ~t
H alimentare, industriale, Experlize. H
~~ Magazin de incredere ~~ :,,:. etc. etc. .:;
!:.(::: ::::::::: ::::::::::::::::::-::::::::::::::::::::::::::: :::::::
•• I ••

1...1 Intotdeauna bine asortat cu ;.~:.~


..ii
.. articole de Mallufactura, ..::_
j~ Galanterie, Mercerie ~i,At- II
~ ~
n ticole barbate~ti g
li §
.~:
••

-
e•

E
n
Se
CONSTANTA ::
, .•

:! E
"
F
d
-::
~

~
i\1:III'III" . "'1'" ••••', •••'I'" "1: I: .
1'·' •_ ..
::~

Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta


OUDUIA [plaje)
In dreptul vilei Ghica, cu coborarea prin str. Tomis. se afla
o midi plaje, denumita .Duduia·. Aci pot face bae cei ce nu au
timpul de, a se deplasa la Mamaia. Duduia este foarte muIt frequ-
entata in timpul sezonului. 0 mica baraca irnprovizata, lnchiriaza
costume de bae cu 5 lei. Pertru bae nu se da nici 0 plata.

Plaja populara Duduia

Incercati ~i va vef convinge ca


=== VINURILE PIETROASA DRAGA~ANI ~
Vita de Rhin - Steluta - Vita de champagne - Tarna-
loasa rornaneasca - Vita de Madera - Bordeaux ~iPinot-
Rose sunt naturale ~i ~ele mai superioare
'II' til' '11' ,It. tn. t".
l.l1'ttIlIIIIJ"IIII'ttltlll'1'11.'lltl",tll~I",II;tl' ~·'_IU.'lll'II.·'·t"I.,·tl'IUI'lltlll."lttt1.,""u"ntIttlllt'llllltllln"II'I"III'U"It'f"'lh~t"tt"'111'3
.tlt· ,n. _II. till It. 1"1 _II. - .n. .u. till .11. •• eU. tn. _"t '11-
~

\i Cine a vizitat 0 data vechiul fi renumitul restaurant ~i


\~
.(~ " L a 0. ,A
A
.. T 0"
PA ~j
~!
{~ uita nici 0 data ca numai acolo se gAse~te PESciRIE
DU ;}
(~ proaspata, preparata a la minut, pentru gusturile cele mai rafinate. ;)
~~ VINURI ALESE cum numai C. Scbiadaressls §tie sa aleaga, ~1
\; din ville indigene cele mai reputate. t}
tQS88
8888 ,,'''','II'U'
'u'
I,
til"
,.,,1' ,'U'
'u" I"",llIlh
fll',1'''1111''''
,,,. 'II' "1' 1111 til' 'u. til' Ill'
.. ,.''1'11 ,lllthtJ,I,.,,,.,hlhl,tll"hllt"lut,U'h,,tUI,,
'11' '11, .n. .'" ttl ... IU'
••IUlhl""'II_I".'llh"II"'II"'''
'Ut
.. &I'''''".'''''"'' 8888
1ft· tl\ ••
8888
Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta
7S ,

~~~~~~~~~Q~~~~~~~~~DM~
~btl!J.~GttJGttJGttJGttJt:tl:1Gt13~~GttJGttJGttJGttJt:tl:1t:tl:1GttJGttJ~GttJ
~ &m
Parcul "T·AT AlA" I
·. ~
Sub conducerea d...
lui M. MOSOU ~.'
lIla.It.CoB. &m
~ ~
&m Cel mai pJacot local de petrecere din Constanta ~
~ Parcol co cea mai pitoreasca pozifiune fi ~

priveH,te la mare em
• •
·. ·RESTAURANT - BERARIE
·. - ORATAR NATIONAL
-- Orchestra cIasica ~i natteaala -' Ii
·. CABINE SEPARATE ~
. ~
~~'~~~~~I!Q!II!Q!I~~QI!m~~.~I!m~~~~~
t:tl:1 • t:tl:1t!ttJt:tl:1t:tl:1t:tl:1t:tt:1l!tt!Jt:tl:1t!t1!1t:tl:1t:tl:1t:tl:Jt-±M!tl!U!t.l!Jt:tl:1t!tlE1t:tl:1t:tl:1GttJt:tl:1t:tl:1

PAROUL SUZANA
COliSTANTIN MARINISCU
Constanta, Sir 1raian No.:SO (Sub Hotel_Europa)l

...., Vis a Vis de Prefectura :


0

a"
II

"z...
0
• ....,.
..z f II

..
II
Z
•...-
....
::a
c 0
z
"
p-
II
...

Cel mal placut pare cu boschete ~i
- separeuri
Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta

VIlLE PIETROASA-DRAGA$ANI
BU CURESTI
, Strada Nicotae Golescu 14
Reprezentant general: I. DIAMANT
Bucuresti str. V. A: Ureche 12

TAT AlA (p/aje)


In partea
de sus a orasului ; pe malul marei, este 0 plaja
admirabila. E plaja Tataia amenajata eu multa ingrijire.
Are cabine de zid ~i o potecuta pitoreasca coboara din Par-
cuI Tataia la mare.
Multa lume frequenteazd aceasta plaje.

Plaja dela Tataia


_,111111111.""",1111111111111111.'1'1
$ ...."...
$ 'h'l'lt'h'l'l""l'l"'
$ $ $ $
.. ,.11111,,1111111"""11".
$ ~••IU~
"'I.,.III'III"IIIIIIIIIIII'II,·II'I,I,IIII'II','I'ltt'"tt"'t ...... "t""HII .. t'Il"I"h"I"t.n •• 'H'.m
f:.=.'=:".r"' ...,""tn'tlt'", .......ttt ~ ~ ~
... ,'I.....,IJlt
~ $ ~ $IIUlhll'III'UJI'tl"'IIIIIIUI'""lllllllh··"i.:..:.~
....'u'h'.'UII'I'·..·'I'.·t.•,.. ~ ~ ~ ~ $ ~

t:!~, ~: ::~~~' b~~id~eS:::: ~:~


£1 ~.~.~~~~.i.~,
:~I: :n·:'II"'IIIIII"",.IIIIII''''I'I''''IIII''''
d:a~O~~e~.~~~~~
!u: :U: :::: ::t: :H: ••:~~: :u: :~~::n: !~~: ..~: :11: ::!: :n:· *::",'·"h,'."
1,1111'IIIIIIII1,I""III"II'.I"ln"II.,·I'I.",·I,.",""IUI'I"'.IIII.III.,
~:; ••::t: :11: :n:. ::::
••,III.,,"I"1 t,I"I""I'".,I""."",III ....IIIIIUI"""""'111111"11"""'1,,1'111'_
i~1
hh""'I II.IIIIIII.,'III ,I••'.."IIII" ••
".I''11, • I"J. 'IIIIIIII III.fI'1 .. I' .. ' '1

Cine vrea sa petreaca bine sa bea numai


Vinurile Pietroasa Dragasanl
Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta
:..... 1....1. .1...I.~:
~ ~
-~ ~
4) ~
.~ ~
4) ~
t 4)
• ANUARUL GENERAL :
~ . . - AL ~

iDQBROOEI:
:
4)
ADMINISTRATIV - COMERCIAL
INDUSTRIAL - FINANCIAR
'i .
~
: Publicafie anuala :

.~,~.

.~
4)
. DIRECTORI:
Dr. Octavian Valeanu
i
~

~ lnspectorul Cornercial al Dobrogei +


4) t5i 4).
-
I. N. lonescu ~
Secretarul General al Camerei de comer] Constanta 4)
~
~
REDACTJA ~I ADMINISTRATIA ~
CONSTANTA - Strada Carol No.4 - CONSTANTA ~

i
4)

•.
~
.
-.
. ~
~
4)
:. •••• 1.... 1..... 1••• :•••••
..
Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta
Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta
at

N. D. C~IRESCU
S. HDBULESCU
l
Avocatl
.
sr-. Dragos Vod1 6
Constanta

Ghidul economic
'" - oD()()Ooo oD()()Ooo

..-

Publicitatea este un slab impozit pe cifra de afaceri


- care imbog'fefte pe cel carl tJ pJltesc -

Totl oarneni politict bea numai


Vinurile Pietroasa-Dragasanl
- _. Steluta ~i Bordeaux - -.
, 6
Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta
81

N. D. CBIRESCU
S. BDBULESCU
I
Avocaft
.
sr-. Dragos Vod~ 6
Constanta

Ghidul economic
ooQOOooooQOOoo

Publicltatea este un slab impozit pe cifra de afacerl


- care imbogifefte pe eel carl tJ platesc -

Tof oarneni polittci bea numai


Vinurile Pletroasa-Dragasanl
- _. Steluta ~i Bordeaux - -_
I
6
Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta
83

~m~(e~~~@J~~)
~ OOMBROIANTI ~
~ Asortati-v~ cu articole de galanterle, marunU,uri, mer- (§J
~ eerie, amllnurt, ala d~ eusut "La~1u ,I artieole ~
@) ..D. M. C. di-la depozitul t§J
~
- 'A. I. ~ertzer
CONSTANTA. - str, Carol No. ?:I - i
~

L Care este eel mai bine asortat ~i desfide orice concurenta.


~~~~@)~~~@)~~~~e
e

Constanta comerciala
Privita sub aspectul economic, €onstanta se prezinta 1n plina
dezvoltare, promitand a deveni tntr'un viitor a propiat, pentru Orient,
ceia ce Anversul este penn u Occident
Ca singur port maritim al tarei, Constanta are 0 importanta
.covarsitoare nu numai pentru Dobrogea dar pentru viata econo-
mica a intregei tari, pentru motivul ca sub raportul mentinerei na-
vigabilitatei-In toate anotimpuriIe, ea are 0 superioritate indiscuta-
biL~ asupra porturilor Dunarene, cari pe timpul lnghetului nu per-
mit a se face nici un fel de operatiuni •.
Sub raportul cornerclal, Con stanta este unul din principalele
debuseuri pentru negustorii din toa a tara. Aci sunt mari case de
Import, unde se gasesc intodeauna cantitati de marfuri aduse din
tari straine, .
Angrosistii ~i producatorti din tara gasesc aci cele mai avan-
tagioase posibilttati de plasare pentru, export, a marturilor ~i pro-
duselor lor.
Cornertul de detaliu este de asemenea in plina eflorescenta,
tntrucat vapoarele ce vin zilnic, se anrovizloneaza la Constanta cu
materialele ~i proviziile de cari au nevoe.
In adresariul pe care'l dam, mai la sfar~itul brosurei . de

Dacl afacerile stagO'eaZ3 intensificati reclama I


Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta
fata, se pot gasi adresele caselor comerciale din localitate pe care
Ie recornandarn celor interesati,
In ceia ce priveste industria, ea a luat, mai cu deosebire dupa
. razboi - 0 desvoltare uimitoare.
Pe categorii, industria locala poate fi irnpariifa dupa cum ur-
meaza : Iabrici de ape gazoase, ambaJaje de lemn §i metalice,
mobile, caroserie, sticlarle, ceramica, tricotage, sapun, tesatorie,
fafna, cartonage, linoleum, constructiuni metalice, produse alimen-
tare etc.
La un loc, aceste fabrici tntrebuinteaza 0 forta motrica de
circa 28pO H. P. §i vre- 0 6200 lucratori.
Cornerjul bancar enurnera in Constanta 30 instltujiuni parti-.
culare cu un capital de circa 45.000.000 lei,
Printre acestea nu sunt calculate bancile populare din jude]
carl sunt In pUna desvoltare.
Printre principalele institutiuni ecor.omice nu putem scapa din
vedere Camera de Corner] §i Industrie eire. Xva Constanta cu 0
activitate plina de lauda In domeniul aft ibujiilor sale. Presedintele
Camerei de Comer! este dl. George I. Georgescu, ales in toamna
anului 1923, pentru a doua oara, pe 0 perioada legala de trei ani;
Corporatia bursei de rnarfuri §i cereale sub presidenjia d-lui Hie
Mecu, Inspector general al Bancei nationale, Presedinte al Sfatului
Negustoresc §i a1 Corpul ui de contabili.
Uniunea comerciantilor de cereale din Dobrogea sub presi-
dentia d lui I. D. Xantopol §i sub conducerea etectiva ad-lui Tu-
lea Weissbuch, cornerciant de cereale cu reputatiune ' din cele mai
stralucite : Statui Negustoresc filiala Constanta, asociajie profesio-
nala sub presedentia d-lui Hie Mecu, vice- presedinti d-nii cap. Ni-
colae Stefan §i Ion Gh, loan, sub a carer conducere a luat 0 des-
voltare din cele mai frumoase. Organizat pe bresle, 'sfatul Negu-
storesc Constanta i,i afirrna autoritatea profesionala pe zi ce trece ;
Uniunea micilor industriasl sub presidenjia d-Iui Rorrrulus Cocea,
de curand infiintata, este isvorata din necesitatea solidarizarei §i
comunitatei de interese a micilor industriasi din localitate. Sindi-
catul Hotelierilor pus sub presidenjia d-Iui I. Barbulescu-Princiar
a luat fiinta in anul 1923.-Sindicatul Agricol, presedinte Aurel Butu
.asociatte pentru protejarea intereselor agricultorilor din judetul Con-
stanta etc. etc. precum §i diferite societatl, asociatii §i_sindicate de
bresla.
Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta
85

..

Portu I Constanta
Cdt s'a cheltuit CD construciia portului+Starea aclualti a
porlu/ui - Instalaliile de export si import --'Magazii - ll zina
eleciricd - Ateliere - Statio de petrol- Venilul odmei=«
Traficul
'-_ portulul.
Lucrarile de constructie ale portului Constanta au inceput la
18 Martie 1896· prin intreprinderea A. Hallier din Paris, care a
lucrat pana la 1 Aprilie 1899, cand a fost pusa in regie. Dela
ace a data, toate lucrarile portului - atara de rnagazia No. 3 Cll si-
lozuri - au fast executate in regie directa, prin inginerii Adminis-
tratiei portului, dand rezultate satistacatoare atat din punct de ve-
dere constructiv cat §i· din acel al economiei cu care s'au executat
\

lucrarile.
Pentru constructia portului s'a cheltuit in total, pana la 31
Martie 1922 surna de 86 milioane lei.
In cursul .anului 1921/1922 s'a cheltuit pentru exploatarea
portului Constanta, lei 10.068.125,35 §i s'a tncasat 20.002.654.20 lei.

* **
Varna Constanta a incasat pe acelas exercijiu bugetar surna de
180.164.174,80 lei.
Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta
86

:-: :-: n KlAHT!" ,i


cereti pretutindeni deUcioaseie ceaiuri
"JAVA" :-: :-:
Starea actuala a 'portului
1. Suprafata apei indiguita in port 60 hectare
2. " n anteportului 14 n
3. Lungimea chelurilor in exploatare 4402 metri
4. Numarul danelor de mcarcare 32.
5. Platforma cheiurilor 14 'hectare ~
n instalatiilor
pentru cereale, petrol 108 hectare
cai ferate, sosele etc.
Platforme rezervate
68
26

,
I
" \

6. Lungimea liniiIor ferate 33 kim.


7. Suprafata magaziilor 18.028 m. p,
8 Puterea mecanica a uzinei centrale 1.600 cai
9. Energia electrica an"
(4 buc. x 440 v. x 300 amp.) 528 k-wati
10. Capacitatea silozurilor (2 x 30,000) 60 OOOtone L

11. Debit de inmagazinare pe magazie 150 t. pe ora


I

12. • n predare • • 300 t. pe ora


13. Capacitatea rezervoarelor de petrol
(27 buc. 4000 tone) 108.000 tone
14. Debit de inmagazinare pe produs 160 t. pe ora
15. n • predare • • 160 t. pe ora
16. Tirantul vaselor ce pot opera la cheu 26 picioare
17. n n "n '." bazlnul
de petrol 29 picioare
18. Cala pentru halarea vaselor pana la 1000 t. 1 buc.
19. Capacitatea traficului portului cu cheuri \

neutilate 1.500.000 t. pe an
Fara a se construi noui cheuri, daca s'ar instala macarale,
capacitatea acestui trafic ar trece de 2.000.000 tone.
Cand ansarnblul lucrarilor proectate va fi terrninat, portul
Constanta va putea face fata unui trafic de 5 milioane tone.
Actualmente pot opera deodata la cheuri in dana simpla 26
vapoare; iar cand portul va fi terrninat, vor putea opera 42 va-
poare deodata,
Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta
VI

Instalatii pentru export


a) Penfru exportul cerealelor dispune de 2 magazii cu st-
....lozuri, (a 3-a are numai cladirea terrninata fara masini).
Fiecare magazie are 255 silozuri de beton armat, cu 0 capa-
citate pe 100 140 tone grau fiecare siloz, deci in total, capacitatea
unei magazii este 30.000 tone. In silozuri se tnmagazineaza : grau,
secara orz, ovaz §i porumb.
Cantitatea de cereale ce se poate prirni zilnic este pentru fie-
care magszie de t20~vagoane de 10 tone Iiecare (cu debit de 150

Magaziile CU silozuri
tone pe ora), sau pentru ambele magazii de 216 vagoane a 10
tone, ~i pe zi de 8 are.
Cantitatea de cereale ce se poate preda prin elevatoarele unei
magazii tntr'un vapor acostat in dreptul ei, in ·8 ore de lucru este
240 vagoane a 10 tone fiecare, adica debitul de predare al unei
magazii este de 300 tone pe ora, ceiace face pentru ambele rna-
gazii 4800 vagoane pe zi, Daca insa un vapor ia marfa din doua
magazii, §i totodata se gase~te la incarcare doua vapoare, atunci
elevatoarele de predare ale magaziilor neputand lucra independent
pe benziIe estacadei de predare in vapoare §i trebuind uneori sa se

Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta


88

Citlll Ziarul
,,·O.A C l A"
= Apare zilDic la CODstanta =
cu ultimele stiri
Teleorafice $i Telefonice
Fondator: o. Irirnescu
Director: L. Moscu
Redectte ~i Ad-fia Str. Traian No. 22
TELEFON 85 I 1

astepte unele pe altele, debitul real se reduce in consecinta pana


la [urnatate din cantitatea de mai sus.
Pentru cura1irea cerealelor de praf §i pleava, cum §i pentru
separarea din graunte a corpurilor straine ca: pietre, lemne, rapita,
etc. fiecare magazie este prevazuta cu sase grupe de masini ciu:::
ruitoare-aspiratoare sau tacori cu un debit de 1'50 tone pe ora.
Pentru taerea [epilor la orz, fiecare magazie dispune de alte
sase masini ciuruitoare-aspiratoare, din care cerealele sunt trlrnlse
in sase masini taetori -de [ep], asezate dedesubtul lor, cu un debit
de 110 fone pe ora.
Pentru 0 separajiune mai ingrijita a cerealelor, in vederea con-
-ditionarei lor, cerealele se trimit= dupa ce au fost curatite §i Ii s'au
tiliat eventual-jspile - in masini prevazute cu criblori §i apoi cu
triori, a carer debit total este de 55 tone pe ora;
In acest scop fiecare magazie este prevazuta cu sase grupe

Cele mal superloare ceaiuri sunt - -


-- - "KYleRT!" ,i "JAVA"
Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta
-
11,, II""'"., """ """,,,"""'"
rr.:i1' """'
~ ,up 1""" .u' h "tn. .... _U. .11- .U. "'" ,I"'.n., ", 'II'
111, n ""'" ,"","
••'" ,""1"""""
'II' .U· """
,II" ""11",,
,It. ,"","
'II' ,"","
'II' .!I' 1""'"
"""" .11' """","
_UI ,II.",,,,,,,II.""11'L!.J
:11

>! george !llndriescu :{


~~ C~~~;;~~T/~?::S~:~~~~~E
_ ~~
i: =
TRANSFORMARI
Specialila/e:
- REPARATIUNI
BETON ARM ~T
X
=

t: SI~J~~r~f 46 li~~~~ZI~3:~
Ir:;l t,.,I....
~
'r.' .... ....
IIt1III,IIIIIIIIIU'tt". lll""
tl
.... .... -n- .... .,..... .... ....
'1'1,"'11'1,11111111,1111"."11 .. ,."111",11,,
"I,' '11' .... ....
•• ,,,,1'11",11"11",11"",1111'1,11
'... .... '11' ·If.· '11'
"1'1"'''''1.''''1'1'''''\11,,1111'11,11'1&1'"'11' -u- 1[!) I

de citindri-criblori, apoi cu sase grupe de cate sase triori fiecare


sau 36 triori avand scobituri adanci de 6 m/m. dlametru, sub care
se gasesc lite ~ase grupe de cate §ase triori tiecare sau 36 triori
avand scobiturl mai pujin adanci de 6 mlm diarnetru., dedesubtul
carora se gasesc alte trei grupe de cate patru triori fiecare sau
12 triori, cu scobtturi de 5 mjm diarnetru.

Portul. - Vedere spre tarul RegeJe Carol I


b) Peniru exporlu/ netrolului, dispune de 0 stajiune Cll toate
instalajiiile pentru prirnlrea, depozitarea ~i pomparea la vapoare a
tuturor produselor petrolifere fluide.
Statiunea are in exploatare 27 rezervoare de 500 m, c. ca-
pacitate Iiecare, deci un continut total de 100.000 tone, iar in con-
structte 10 rezervoare de 5.000 ~i 9 de 1270 m. c.
Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta
90

(om~ni~nli
I ~ In~D~tri~~i
I
CITITl
$1

Utlllzatl publlcltatea revlstel [!]

Dobrogea
Economica
Singura revisla .de speciaJitate, .
raspandita in
DOBROGEA si

CADRILATER

REDACTIA ~i ADNHNfSTRATIA
CC)NSTANTA, Sir. Tornts 19

Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta


91

La five e clock se baa numal ceaiurile


-:- :-: "KIABTA" fi "JAVA" -:... -:-
=============================================== '
Se pot tnmagazina deodata 5 trenuri, din care unul de _ben-
zina, unul de petrol rafinat ~i attul de petrol distilat, cu un debit
de 500 tone pe ora fiecare ~i 2 de pacura cu un debit de ~150 tone'
fieeare. De fapt aceste debite nu pot fi realizate acum, cacl ope-
ratiunile de legare a trenurilor la conductele respective ~i deslegare
opresc trenurile 5-6 ore in statiune, din cauza ea robinetele de
scurgere sunt defecte ~i au diametre variabile.
Se poate pompa in 4 vapoare deodata 4 produse diferite §i
anume: benzina, petrol rafinat, petrol distilat cu un debit de 160
tone pe ora fiecare ~i pacura cu 10J tone pe ora ..
c) lnstalatli pentru" import fli magazii
Portul Constanta nu are macarale mecanice pentru manipulati-
unea mirfllrilor; aceasta operajiune se face cu macaralele va-
poarelor sau prin harnali. Nu are magazii sistematice ~i nici an-

"e~AND HOTEL"
Proprietar D. ST. DIMITRIU
Plata Oarol

====== SALASE SERVE~TE


DE LECTU 1IA ~11JE MUZIC.l ======
DEJUNUL MIC
Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta
.'"',.,
•n. , .u. ,"" .". , tilt
""·'U. '11'
'tilt .... '11. t". ".t
''''.,·.11. , ••,l'IU''''''II.,·",u.,UtlutJ·l, til. v....
"IIIIII,H'au."I"""I'I'1,111'1'111,11111,.
.u. tn.' tUt tit. .llt
'.'I.,'U,,,,,,U.,,cg)•
til. tn. _II'

<~ BOD EGA .§i RES TAU RAN T U L :-


• •
~i
~:
~. ~TOMIS" :<
.:

~ POMPILIU SERTORIU ~}

(!

RES:Au~~:r~~
G RA TAR cu fripturi minunate
:ue~~~:;:~
a%;; 5 - - ~)
~i
(§ VINURI SUPERIOARE - MUZICA MILITARA ¥
~I,m:III.:Jilh,=:;,,',mlll,,~UJ""::!iIIl':' ,,::r:'''':U;'III~IQI:mllllim,",iU:,;
..~UJ,",~t,'~m,',m:,",m:''''i!l:,",m:,",m:,r:~»!
..~

antrepozite. Actualmente poseda numai 0 singura magazie definitiva,


d~ tabla ondulata, cum §i hangarele §i magaziile provizorii de lernn
de-rnai jos:
1). MagazU d~flnitlve de tabll ondufatl,
- pentru mlrfuri
Banca, Pranco-Romana are tnchiriate pe 8 ani
2 mag. de 1121 m. p, • • • • • 2242 rn. p.
2). Hangare proyizorii

Hangare provizorli de lemn, pentru marfuri-, 3134 rn. p
3). Magazii provlzorti de lemn pentru marfur!
...
s. P. M. are 10 exploatare • 7509 m. p.
S. M. R. • • 4331 ,; •
C. ,F. R.
" I,
I'

675 ., •
• • •
"
4'
"
Adrninistratla varnilor • 614 .,
• •
"
Total 13129 ., •
em ,.....
00 III' , I,nt
.11.•• ,tu,."""".,.,nt,.",IlI,,,""'III"""h.,II"IIJ,tI, ... ,u.'Itt,ltll'I",UI" I',...._...'.'u"
':1' III' III' III' III. .111-n- III' .11. III· .". ',r·' ,··· III'lu.l"'.'I"···tu"
III......'·...
oil>m. 1111III.' ..,....,... "tI.,oo
'".". 11111~
ۤ FABRICA DE - ~

~: Frangh_ii ei Sfoara :~
t
v
APOSTOL p. TRAMUNDANA
CONSTANTA
& Co. :<
=
2 Sts~~B~~~e 14 _ ~~P~:!i~~5:
rm _ .u. tn. 'IIt .flt 1 'JI' ''''. ,n, '11' 'IIr t". _II. .c' 'u,
001" ..u'" '1101"1111""111'11,,11""1 '11' 'nt 1"10 !YIII tn\- '11' ~
,,,,",,1',... ,,, "11"11""1,11,,",, "',1,111'11"", ,..... II""I"I' ... ;t"lllll'"I,"I'"'II'I'"' "I'"'" ,11""1"',,,",1:00
IUt tflt

Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta


93

Ufilizafi publicltatea ziarului

Dobrogea luna
eel mai raspandif ziar Dobrogean

4}. Magazii provizorii


Magazii provizcril pentru cerealele ce nu pot fi
,
depo zitate in silozuri (porurnb umed, oleo-
ginoase, fasole, mei, cereale in sad).
Magazia A la cheul siIozurilor • • 2160 m. p.
B " " "
• • • 1134 " "
Total • 3294 " "
d). Instalatli diverse
a). llzlna eleciricd. Portul poseda 0 uzina de 1600 cai, for-
mata din 4 grupuri electrogene, compuse fiecare din cate un motor
Diesel de 400 cai, acuplat di reet cu un dinamo pentru curent
continu de 470 volti ~i 575 aniperi (din cauza uzagiului acum
dau yumai 300 am peri) precum ~i 0 baterie de acumulatori pentru
o capacitate de 218 _arnperi-ora, care fiind distrusa pe timpul
ocupatiei nu s'a mai refacut, Distributla pentru luminat se face pe
- 3 fire, objmandu-se 10 canalizari, 220 volt~ iar pentru forta pe
doua fire, cu 440 volti. --
In exercitiui 192211923 s'a produs 1.925.858 kw.-ord, din
o 0 UI".,,"'t""''''IUI'''''"'''''IIt'
~r;::;p.t .11. .n. l,tu. _,._~
."t 4"'· III' .tI,''''IIIIIUI',I,ttl fi:1l
'Itt

SEZONI~TI; daca do- ----


/\= ----
~!
riti un costum elegant- --?.. .:.~
croiala rnoderna, Indrep-
tap-va comenzile catre E
STELIAN STANESCU r .
~~
a

Croltorla , AVOCAT- ~}
~ ~
"O-ERN IER-CHIC· -==::: Sir. Crtstea Oeorgescu 6 ::1
"l.:. .:.~
IICOLAE I. BONEF ¥
\i CONSTANTA
7
~j
Stradu Miron Costin 18 l.:. .~
CONSTANTA ~ a
rr::;, .... '11',,,,,,".,'ttlll.I'U
L!::::!J.,,,,.'lIlh
Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta
'11' '11' IllItI' 1"1"
••• lit III'
""" '11' I
'11' [!]
...,'lthl.,1 1
Jaques Kiihnberg
[!] EXPEDITIUNI, VAMUIRI, 1 RANSPORTURI
CENTRALA:
GAL A T I ====:====:.
Strada Cuza Voda ~6
cu filiale la
BRAILA ~i CONSTANTA
Str. D. A. Sturza 27
-

Gradina Gruber :
.-Constanta Ia Vii
Deschlsa in tot tlmpul Sezonulul
Unde onor Vizitatori sunt servttt cu BERE
zilnic proaspata, V I N URI SUPERIOARE,·
BUFET bine asortat, ORA TAR, CAFENEA,
etc. etc. - Duminlca ~i Sarbatort lntre orele
3 - 9. Orchestra eu repertorlu ales.
PAITURI MODERAT.

Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta


·, ,

Ceaiurile "KIAHTA" "JAVA" ,I


sunt premiate en 980 diplome, la toate expozltiife dIn lurne
care 51 la suta pentru instalatille portului ~i 49 la suta pentru
iluminatul orasului Constanta.
b). Afelierele de reparaliunl, sunt instalate in baraci provizo-
riu. de lemn Ele sunt Impartite In 12 sectiuni ~i ocupa cu liniile
§i depozitele de materiale 0 supralata de 25.000 m. p.
Lucratorii, atelierele §i rnaterialele necesare pentru prelucrare,
se platesc din fondul de aprovizionare al serviciului, reintregit prin
varsarea costului lucrarilor executate asupra acelui fond.
Nurnarul lucratorllor rneseriasi §i nerneseriasi intrebnlnjati in
ateliere au variat dela - 150 200 lunar. .
Pe langa lucrarile necesare serviciului, se mai executa repara-
[iuni pentru vasele S. M. R. Marinei Militare etc. cum ~i repara-
[iun! de locomotive ~i vagoane pentru C. F. R.
c). Cala de halagiu. Portal poseda 0 cale longitudinala pentru
hal area vaselor pana la 1000 tone greutate ; fiindea electromotoarele

DE

Transporturi lnlernatlonale S. A.
Sediul: BUCURESTI
Sucursala : CONSTANTA
Str. Dlmitrie Sturdza 1 - Etajul III
TELEFON 19313

Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta


~ ~
~ ~
~
~ Fabrica de Bere :
~

~
FRATII GRUBER
.
:
~ ~
~
CONSTANTA
~
FURNIZEAZA:
~ ~
~ Bere in sticle si butoaie ~
~ ~
~ Acid Carbonic ~
~ ~
~ Aparat de debitat bere ~
~ ~
Ghiata arftflclala
:
~ ~
<, ./
- ~
~

ce miscau troliurile au fost ridicate de inarnic, ne servirn de 0 in-


stalape provizorie ce poate ha-vase pana la 2(lO tone.
e). Aparate ~i material rulant la uscat
a). 1 titan rulant cu 0 putere de ridicare de 40 tone pentru
poza blocurllori ; In stare buna, _
b). 2 bardoare de 0 putere de ridicare de 40 tone fiecare
pentru ridicarea blocurilor; din care unul in buna stare de tuncti-
onare §i unul cu piese lipsa,
c). 2 macarale Cailard de 4 tone putere de ridicare din
care numai una In buna stare. ,-
d). 7 locomotive .tender de 28 tone greutate §i 120 'tone
tractiune din care 3 complect deteriorate.

Ceaiurila " KlAeBTA." Ii "JAVA."


au 0 reputatiune mondiala

Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta


l.!::::!J
~1"'lllt';::'UI,'lltlttl.t"'II.t"tlllll"I"tlll"ltI"1'1
tilt tn· ,"t IU' .11' 'U' .u- 'U' 'II. '11' IU' ,II- .It-
.... 11"'11"1"1,.,1111'1,,,111111,,'1,,,,1,1"111',11'111"""1",,-,,,,,1,1"1111111
tlfl 'U' tU. tilt .u" "1,,,'1.,-,.,,,111'1,,'lllltrr:;;,
I,., tn· til' .111 ~ J

I~ r t:~:f:~A~~~~TtA
e a sci ~!
G 0i

f
1:. D· U MIT R U HAG I U
Strada Mihai~~:S7!;iC~anuNo. 31 /':(
;_~

l=~- Prompt
\
- Constiincios - Convenabil - =~
-!
ir:il
l.!:::::!J .11' '11' .".
"",11"111,.,111111'"
.". .". .". ,", It, .".
"'1,11111'1' t IIIIIII t '" till'
'11' t:,,_.
'1I"I"'IIII't
.". ."1, '11'
'1,"'"
'11' .". '11' '11'
b lit lit, ••, t UI" 1,1111til"
'11'
II'III"U,
'11' '11' '", '11' '11' '11'
I'll ,I', 1'1' t I., U, .f! 11"11,1' t IIII' tl.I., f "
I[!) I
e). 2 vagoane saloane.
1 vag:on cu banci.
26 vagoane platforme de 10 tone. f
41
"
cutii 6
" "
25
"
bascule 4
3 "
I, 2 "
" " "
f). Vase ~i aparate navale
a), 4 rernorchere, ~i anume: "Amaryllis" (motor _Diesel de
180 H. P.) ~i "Julliette'~ (motor de 150 H. P.), ambele tn stare
buna, precum ~i remorcherele "Andree" (motor cu abur de 120
H. P.) ~i "Constanta" (motor cu abur de 80 H. P.), ce au nevoe
de reparajiuni importante, mai ales la corp, care este aproape distrus
de rugina.
b). 1 macara plutiioare de 40 tone putere de ridicare pentru
poza blocurilor.
c). Draga "Constanta" (250 H. P.), care dragheaza pana la
8.60 m. adancime, dand 26 m. c. pe ora in pietris, 90 m. c. in
argtla ~i 130 m c. in nisip ~ivaza,
Draga "Rornauia" este inecata (2 masini de 275 H. P.) ~i
putea draga la 14 m. adancirne cu debit de 110 In. c. pe ora
in argila ~i 210 in nisip ~i vaza,
d). 1 $alupa de incendiu (2 motoare de 20 H. P.).
e). Un eleva/or p/utilor deteriorat.

eel ce au vizitat odata CONSTANTA, revin cu


placere in anit urmatori, nemai putand
uita privelistea miireafii a mare].

7
Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta
98

"
,t Str. Carol No. 91

, Unica Fabrica de ten- ' CONSTANTA

gerie din Dobrogea


00~OOO

CONSTANTA
Bine asortat
Str. Carol No.4... cn carli Iiterare

· . P~roprietar M. [IIlARIO
,
oo~o.
.
~i ~tiintifice
romane strains ,i
0000000,",

, Lingerie biirbateasca i Ziare ~i rarlste


Galan terla ~ franceze
Parfllmerii ! 00000000

Articole de Toaleta ~ gasesc toate


Se
· Raton special i' ravlstele de moda
~ de clIsatllri nation ale. i 00000000

· pirogravuri., cadonri . - Carfi po,tale - -


,1 suvenlrart din ilustrate
Constanta 0000000

- CO PRETURI DE-
FABRICI ,

~ -:-
ri;;l .•:. '11' '11' '11' '11' '11'
~11"llt'I'llIlflll'"IIIII'lIl"II'ItII.ltlllllllll"flll'IIIII"1f
'11' .11'" '11.,,(00)

Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta


99

IN PORT
puteti gusta un aperitiv bun si un vm delicios
numai la Cantina lui
Ghita Hagi Gheorghe
- (Langa Silozuri)

f). b deroseuzd In curs de reparatie.


g). Un cheson plulilor pentru aer comprimat; demontat.
h). 1 gabara de lernn, 3 port-blocuri, 2 saloane. 2 clapete, 1
ponton de apa, 2 baret scafanurieri complect echipate, 1 salupa
cu motor, mai multe bare! eu rama. -
*
Dernne §i instructive de vizitat sunt: uzina electrica, silozurile
fi stattunea de petrol, funicularul, etc.
. \

IV., Date referitoarc la traficul portului Constanta


Inainte de razbo', pe timp normal (anul 1912, traficul portului
Constanta tntrece cu peste 200.000 tone, total incarcari - descar ...
cIri directe ~i cabotagiu) al portului Braila §i era cam de 2,5 ori
mai mare decat traficul total al fiecaruia din porturile Galati ~i

traficului maritin. al vechiului regat in 1912 a fost

,
ATENTIUNE!

§]EFOTO ROYAL-
60, Strada Carol 60
MARICA PATROPOL
Exe"Cuta tot felul de Ictografil, c~rti postale. Cablnete, Buduoare,
LUcdrr exterloa-e, tablouri, reparatit. reproductil. - Reusita garantata.
- Atelierul este €leschis dirnineata deja 8- 12 ~i dela 1 12 noaptea.

Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta


1M ...

,---~-~---,.e-------...._
I
I
I
I
i ~
I ClSMARIA ..GAMBETA •. I
I TAKE MANICATIDE
I EXPEDITIUNI- V AMUIRI
I Str. Lascar Catargiu
I
I
I
II M. MOSCOVICI
Strada Carol No. 26
-II
.I Constanta I I Constanta I
I' I I Execllt~ indiJt~minte moderna I
I I e__
I .. eI
,-~-------" Import in tone
1
'Constanta 162.649 1.273.084'
Br~iila 176.770' 1.058.675 ...
Galati 203.139 362.205:
Sulina 63,560, 540 68111
Cresterea traficului portului Constanta, treptat cu constructia
§i miscarea luL dupa razboi.
In 189§- . . . • 217.264 tone
,. 1900 . . • . . . 180.915 "
,,1901 . . . . 325.335 •
,,1905 • . . . . . 685.758 " -Inainte de raz- -
,,1910 . . . . • • 1.071.932 " (bOiUI mondial .
,,1911 . . . . • . 1.322.396 •
" 1011 . • . . . • 1.435.733 •
,,1913 . • . . . . 1.542.395 •
» 1914 . . •... 943.104 "
" 1918 .... 46.294 • In timpul §i
,,1919 . . • . . . 93.209 • dupa razboiul "..,
,. 1920 • . . . . • 252.810 " mondial
1921 . . . . • .
II 252.585 »
e 1111'1'1""",,,11111111."""11,111,,,.,1,,,,,,1111,,,If'ltlll,tlllll~
Ill. ' ..' .11. 'lit ,I" 'II' 'fl' IU- 'Il' ~ <S> _u_
II'U'lu,t"II",flltlll,IU'III,tllllutl"lttH",Ilfty,j!j,
-It" '11' IUt .11. .111 .,. I.··...n. '1""t"I'''~
,. \lI

S: Cafe Bou'l Byard ;)


~~"La.. Verdon" i:Y D. POPOVICl
IA~I ISTRATE ~;
Bulev. Elisabeta colt cu Bul.
P. P. Carp,
Restaurant - Bodega- ff=. in dreapta Catedralei
}~ Gratar, Orchestra Na- I Bodega, Berarie, Cafenea.
~:; tionala :i'= Gratar National
Str. Mercur colt cu plata €=. De pe terasa cea mal pito-
Grivitei
y reasca prlvellste spre pert I
~; ~1 mare ~l
-
~"I' '11' '11' '11'
Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta
~'t'l ,ltlllu,IUI .... I"II"IIIII '11'/'"'
.. ,,1 "1 ' ... '''', ...
.. ,11111111,'11'111' U'II" "e ~ -II' .... .... ....
~llhlll"t'Ultlllhlt'II'IUIIIII'"IIIII'IIII"
.... .". '* ·11.
IHI'n"'O,,,."
•... ~
101

PubJicitatea este un slab impozit pe c.ifra de afaceri


- care imbog8te~te pe cei carl il platesc -_

Distanta 10 mile Intre diferite porluri doservite


de vasele S. M. R.
,
Braila 11 91 l171 350 1487 - - - 3510: 34201
I
Galati 80 160 339 4761 - - - 3499 3409
I 1

sulina 80 2541 891 I - - .- 3410: 3329]


-
v. s.
Constanta 194 328 455 548 100 3359: 3260:
-

134 273 354 v. s. I 8165 3075


Constantinopol 8131
- ,
v. s.
Dardanele 139 220 679 3028 2938
-
Smyrna 202 540 3012 2922
-
Pireu 512 2856i 2766:

1 Mila engle za-1852 m. 31'50 30661


1
Alexandria
v. S - Via Smyrna I I
Rotterdam 705
'''''1",. "III'''~.
..
"N"tll,'I,,, 11'1
,""'III".I'ltlllllllI."III,""ttl'I ",llhll'''IIII,III'11 ''''''.,11111,,,,1'11111,,111111'''''11111111'11,1111111,,11'1,,,,,,-,
'u, In. ..,. '!b· _II' ,", til' 'III til_ 'u. till III. I IU'" _II_ III_ 'U' tilt tilt '11' ,It, lilt f"t

~ . g

6
Ii IULIAN
- ZOSMER s~
~ . ~
= Dentist diplomat dela Berlin ==

+== Constanta ~
.:.~
I;= Strada Carol No. 2 ~
-

t.. ,.,.."..".."..".."..".",..".."..".."."",,,..",.".."..".",."..".111~
1iI::i:Ie , "U""Ia: ••ltltll"flt'u,"fI'II.IU'tu.,III'"I,lIthu'''.,at.UllU.IIIIIUIItU'Il,llIlhulftlh,.IIII'Ulltltllllllll," ••fltlu.,U'hd.lIltul.llth,.I. •

Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta


,
lU2

Plota Doastri comerciala


Vasele ServiciuJui Maritim Roman

HP
I Capacitate Vite dt
NUMELE
- J
I
Tone pe ora

Vapoare postale

Regele .Carol · · · 6.000 2653 18


,
Principesa Maria . 4 113 l.605 18
Romania. · · • · 7.~OO 3.034 18,5
Irnparatul Traian . • 7032 3.058 18,5
Dacia. 7.032 3.146 11,5.
· • · · ·
. Cargaboturi

Durostor . 800 1 309 11,5


· · ·•

Bucuresti _. · · · 1.050 2.267 9,5


Iasi~ . · • · · I 1 050 2.267 9,5
T.-Severin • · 1.200 2.214 10,3
Constanta · · · · 1.1~O 2.2t? 10,3 "':"

Dobrogea · · · · . 1.050 2.267 9,5


Carpati • · · · · 1.500 4.330 10
Bucegi • , ... . · 1.500 4.330 10
Oituz • 2.678
• · · • · 1.100 9

Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta


ITINERARIU
Vapoarelor postale ale Serviclului maritim roman deservind
liniile orientale
Linia Constanta-Constantinopol-Pireu
Plecarea din Constanta in fiecare l"'lartl
PLECAREA SOSIRE
C·ta. plecarea Marti ora 23. Pireu plecare Durninica ora 16.
C-tinopoJ. sosire Mercuri" 14. C-tinopol sosire Marti " 7.
" plecare [oi ,. 10. plecare Mercuri"
77 11.
Pireu sosire Sambata " 7. C· tao scsi re J oi ,,5.
"
Linia Constanta- Constantinopot Jaffa
Plecarea din Constanta Vineri, Ia fie care 3 ~~ptarnani
Vapoarele postale ale Serviciului Maritim Roman, prin marea

Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta


104

lor vite?:J §i Jnstalatiunlle lor moderne. oierzi publicului, voiajul eel


mai scurt ~i mai confortabil pentru Orient.
Vapoarele postale deservind linia Constanta-Constantinopol-
Pireu sunt in legatura in Constanta-Port cu trenurile accelerate No.
803 'sosirea in port la ora 22.05) ~ i No. 804 (plecarea din port
la ora 6.35) dela ~i pentru Bucuresti,
Aceste trenuri sunt In legatura la Bucuresti eu trenurile Sim-
pion Orient Expres dela ~i pentru Tirnisoara, Zagreb, Trieste, Ve-
netia, Milan, Lausane, Paris ~i Londra, §i cu trenur ile accelerate
No. 201 ~i 202 dela ~i pentru Arad, Budapesta, Viena, Zurich,
Bale" Paris, Londra, Bruxelles. Tot astiel la Fetesti cu trenurile
accelerate No. 807/810/22 ~i No. 51/809/808 cu vagoane directe
dela ·~i pentru Lwow, Cracovia, Praga, Vtena, Breslau, Berlin, Hoek
van, Holand ~i Londra.
Vapoarele postale deservind linia Constanta Jaffa sunt in le-
gatura la Constanta-port eu trenurile No. 825 Bucuresti-Constanja
(sosirea in port la ora 14.40), No. 826 Constanta=Bucuresti (ple-
earea din port la ora 6.35).

DANCA

nino-Romani
Sucursala Constanta
Str. Lascar Catargiu 8 bis
- TELEFON -

Efectueaza ori-ce ope-


= ServiciuI eon~tiincios
ratiuni de banca
Costume, Pardesiuri,
Taileurl p : Doamne
Sectiune de Comision croiala eleganta executa
1"'rm:>~~1f~l'D)im ..
~m~\1Pfj "-HII' C'Cl •••••_ ..

Cereale ~i Marfuri NICOLAE M. BONEF


~
Constanta _
Strada Miron Costin No. 18

Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta


105

Prata Independentci tnatnte de razbot

Trenurile No. 825 ~i No. 826 sunt In Iegatura la Fetesti Cll


_trenurile accelerate NQ. 502/843/84~ ~i No. 845/844/502 dela ~i
pentru Lwow, Cracovia, Katovi], Breslau, Berlin Hoeck van Holand
si Londra §i cu vagon direct Constanta- Dantig,
Trenul accelerat No. 804 este in legatura Ia Fetesti cu trenul
accelerat No. 51/809/808 are vagon direct dela §i pentru Lwow
Cracovia, Katovi]. Breslau, Berl'n, Hoek van Holand ~i Londra si
la Bucuresti cu trenul Expres Sirnplon ~i cu trenul accelerat
No. 201.
Pcntru bilete ~i ori ce intorrnatiuni se va adresa fa agentiile
Serviciului Maritim Roman din porturile de escala, Ia birourile
Companiilor de Vagon Lits (str. Vilson No.1), Europa (calea Vic-
toriei No. 57) Centrala (calea Victoriei 51) Sardev (str. Academiei
21) ~i N. Bruck &: Compo (str. Sarindar No. 12) la Bucuresti, la
agentiile The-Kook & Son., la Compania lnternationala de Vagon
Lits §i The. American Expres Company Inc, la birourile de voiaj
Wm. Huller & Comp. (London) Ltd., Lewer Thames Street, Wool
Quazs, Hayman &: Schurman's a Amsterdam (Rokin, &) Mittele-
uropisches Reisebureau Berlin (Leipzigerstrasse, 33-35) §i agenjiile
sale, Soicetatea Anonirna de Turisrn (V. Vigade) Budapest, Expri-
nter la Paris (Rue Scribe 2) N. V. Nederland eh Reisbureau Ia
Haga, Alfred Rohn. la Dresda (Pragerstrase 26) Ocean la Praga
(Havlikova I) Bureau Cehoslovaque de voiage la Praga (Mikulensko
ul. 7) Meiss & Co. Lt. Zurich (Bahnhofstrasse 40) §i l::t Moirtz-
Passage la Wiesbaden (Wilhelmstrasse 20).

Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta


106 --

.Jntercontlnentala'
SOC. Anon. do Trans. ,I Comunicalie fost S. & W. Hoffmann
STR. L. CATARGIU 15
AGEr~TJE DE VAPOARE
==== TRANSPORTURI JNTERNATIONALE ==
BIRQU-DE VAMUIRE

TAR I F
de costul biletelor de cilatorie pentru vapoarele
postale S. M. R.
Dela Constanta la Constantinnpol Dola Constanta Ia Jaffa
Clasa I Lei 3000 Clasa I speciala Lei 16000
.. II .. 2000 " I - - " 12800
., III" 500 " II - - " 8000
I, II! - -" 2800
BHete d us _§i intor'3
LiDia Constanta ..Pireu
CONSTANTA - J A F F A
Clasa 1 Lei 600J
Clasa I special a Lei 32000 II 4000
" I - - " 25600 " III
"
1000
" I~ - - " 12800 " "
Dus §i intors
Pentru aller-retur, este \avan- Clasa I Lei 12000
tagiuJ ca se plateste ot in lei, II -8000
nu inlDrahme. " "
Numai biletele de c1asa intai dl dreptul la hrana pe bord
inclusiv vinul.
Vapoarele postale ale Servlciulni Martttm Roman au §i cabine
speciale §i de lux. Pentru paturile aces tor cabine se tncaseaza, in-
atara de bilet un supliment de 100/,1 sau 25%'

HRISTU EF1'IMIADE TampIarie de mobile


Frizeria HIGH·LIFE ,i binale
$Tlf AN ILIISCU
,Str. Carol 13 Str. Dumbrava Rosie 19
Constanta Constanta
"
Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta
107

f -.--
• J

\
"Diterite vederi din Constanta
Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta
108

PANAIT "
DECICA
Piata Independentei
CONSTANTA
ooQOOoo

Locul de in talnire al elitei.


Restaurant
Bucatarie franceza, romana si orientala,
Cofeta'rie
Patiserii speciale, bonbonerie de lux.
lnghetata,
'Berarle
Bere Bragadiru totdeauna proaspata.
Bodega
Aperitive, Bauturi spirtoase, Vinuri stra-
/' ine ~i indigene din cele mai renumite
podgorii.
ORCHESTRA CLASICA
-
cornpusa din 30 profesori dela Conservatorul
din Cernauti, sub conducerea •
d-Iui Carol Zinbler
Pe timpul sezonului de iarna
Varleteu Familiar
JASS-BAND BRISTOL

Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta


109

Dac4 afacerile ~tagneaza intensificafi reclama r

Abonatii la telefon
c __

..
00
~
z~Qj NUMELE ~i PRONUMELE Adresa
-- I
"c

52 I 2 Abramovici Birirnbaum Carol 46


21 11 Adelstein Gnerman . Maior Sontu 1
55 1 Adrninistratia financiara Costachi Negri 1
intr. Administratia Movila Carmen Sylva .
6 3 Agrarul, cereale Traian 15
85 11 ALbania, Tipografie . Traian 16-20
65 13; Alperin Simon, engros bere Bulevardul lndep. 3
90 21 Androuescu Virgil Carol
191 31 Anton Radu, depozit de faina
r
75 3 Aianian Misac, manufactura Lascar Catargiu 14
96 111 Arestul central Carol
33 I 2 Argus, magazin de Ierarie Stefan eel Mare 58
5613; Arvanitis, magazin Str. Carol 56
49 3 August.nos. coloniale Cuza Voda
I 28 3: Avgherinos, agentie de vapoare. Ovidiu 15
18 3 Antonidiadis frati, coloniale. Str. Carol
65 1 Banca Agricola Cantacuzino 14
46 2 Banca Cerealistilor Bulev. Elisabeta
88 1 Banca Creditului Dobrogean Lahovari 6
7 3 Banca Cornerciala Diana 1
29 1 Banca Constanta Plata lndependentei
77 3 Banca Crisovcloni Alea Arion
77 1 Banca Eleno-Romana Lascar Catargiu 10
23 2 Banca Franco-Rornana Sturdza 18
22 2 Banca Generala Lascar Catargiu 15
12 2 Banca Marmorosch (1512 rosu) u A. Sturza 1
3213 Banca Maritima Pescari 3
91 12 Banca Nationala Bulev. Elisabeta 10
1~ I 2 Banca Rornaneasca Sturza 17
77 12 Banca de Scont Lascar Catargi u 30
21 I 3 Banca Transilvania Rahovei 14
96 I 2 Banca de Credit Cantacuzino 9 .
94 1 1 .Banca Lazaris Carol 13
61 I I Beiner lonas, cberestea Stefan eel Mare
Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta

"
OIDJiOli "
Serviciu regulat de naviqatle
la fiecare 15 zile intre
Marsilia sl ROInania
00000000000000

AGENTIA CONSTANTA
Str. Gr. Canfacuzino No. 20
Reprezentant JEAN MAVROCHEFALO ~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

.Citili Ziarul .

Dobroqea .luna
Cel mai vechiu ~i raspandit ztar Dobrogean
= Apare zilnie la CODstanla =
cu ultimele sliri .
Telegrafice ~i Telefonice
Director Proprietar: O.lV. Sarry
Redactla ~i Ad-tia Scarlat Varnav 23 [!]

Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta


tit
-

.
t.:
'0
O._
Z~
.....
Q)
NUMELE ..
~i PRONUMELE Adresa

4 I
I
2 Beiner ~i N\e nahem Carol 17
47 I 2, Benderli Gh., avocat Plata Basarab
10 I 11 Beuun Haim, cereale Traian 4
23 I 3 Birnfeld losef, magasin Stefan eel Mare 47
13 I3 Biroul de expeditie postala Port
95 i1 Brigada de siguranja -
23 int.I Bazargic oficiu
21 " Braila oficiu
4 " Bucuresti oliiciu
5 • Bucuresti •
8313 Bursa de marfuri Palatul Marmorosch
17 I 11 Banca centrala de comer! Petru Rares 5
'89 12 Calantzis et comp. Lascar Catargiu 36
92 I 11 C altaianl A., casa da schimb Carol 3
41 I2 Calust Anton. eugrosist General Manu 22
42 I 'I Camera de Corner] Str. Carol 6
63 I 3 Caraplis Luca, en-gros Costachi Negri 21
63 I 11 Capatos Macri, ago de vapoare Cantacuzino 20
86 I 1 Capitanta Portului Port
89 I 3 Casa Muricei, coorpatia Miron Costin
45 111 Casetas Temistocle Costachi Negri 44
2131 Ciuta Corneliu cerealist Sturza 2
4 i 3, Clubul comercial L. Catargiu
76 13 Cornenduirea Scarlat Varnav
120 1 3t C ompani i gran iceri Scarlat Vamav 59
18 12 Compania jandarmi Alexandru eel Bun 67
58 I 3' Cornpero Petrol Sturza 23 -
1 1 2~ Conducta Petrol Scarlat Varnav 8
ss 1 3' Comptoir Danubien &: Mer Noir
91 I1 Consilieratul Agricol Daciei 2
67 I1 Consiliu de razboiu Str. Mircea
5412 ' Constantinescu Traian, avocat Maior Sontu 2
4 1 1 Constructia Portului
'11 I 2 .Constructia Liceului
61 I 2 Consulatul Britanic General Manu 1
68 I 3 Consulatul Ellen Carol 80 .
981 i Cornateanu Fratii Stefan eel Mare 79
59 I 1 Coctiniu Mihail, colonel I Ion Lahovari 23
24 11 Culura Atanasie, depozit de vin Carol 74
47 3 Cunar J Linie, agentie de vapoare Rosiorilor 1
120 I 1~ Cabina telelonica
24 int.' Caramurat
Biblioteca I Caraomer
12 "Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta
~~oooo@@~@
Cu apa de Ia munle
.Din cel mai clar isvor
Se face berea "Azuga"
"Monopol" si "Excelsior"

. """ .u.
tU. ....-I......'I" .u. .u.
,'••"UI""'''''' ,II-•••,I•.,II.,,••
,II. '1""II'lllt~
IU. ." •
~1,'II'I,,'fflllll"I"'iitl"'tllllllllfll'I"'ltltll'l1IIItl"II,fUI'~
~ IU, tl" cll. ,UI It ..., 11f· -It- tn. •... ~
-
_...
---
-
.--
--
---
~~ RESTAURANT, BODEGA ~1
BODEGA $1 CARCIUMA ~j COLONIALE

nunc! CDSUTuRl de buna calitate se gasesc la


Strada Bucovinei No. 20
CONSTANTA Di~~~~I L~!!~!O!
Constanta
~S[a :_:.:_~_----:
...
oo~"" 'III .... Ilft III' '11' .... _.. t -til
OOeIIII",II •••I.,LI••t"III'ttl,III'II"ltltUI"".""I,'It,.tlll,,tJ,ttM
00 CS> 'II' 'Itt -III 41'
"1"""I,,,I,,I'III,III'IIII,II.,,,I"III
'U' lilt 'III 1111 -u-
... IIII"II,UI11,,111'1'1,11
e
Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta
ina de cuJes de Arfe G Uzina Propria
"q~.
1'0.
PAPETARIE ~ IPOGRAFIE
CARTON LEGATORIE

Propr. ~IHAIL SOTIR


NTRALA CONSTANT~UCURSALA
Sir. Tralan 16-20 Telefon Bai, Mangaliei. 41 his
UJ
-
::oJ
(L
Complect asortata cu toate tnzestrata ell cele mai:i>i
~i.variate caractere de I~e
FURNITURILE de BIROU
~i REQUISITE ~COLARE.
moderne
ZIARE, REVISTE,
TEZE, BRO~URJ,
executa: I-
REGISTRE,
CURl, AD~,
'~l-
ontectiune proprie de Caete FACTURI, AFI.$E, CrRCULARI '" *
MEMURANIJUME * * ANUNil)Rl ..
~i Registre SCRISURI, C. V. ETC. EttC

EPOZIT Ji;"~"~~'~J~'"
-
0
imediat Livrabil ~ CutH de ghete, Cart~e
~ pentru prajituri, Cut~.
tot Ielul de IMPRIMATE
necesare autoritatilor civile
militare, scolare, prirnariilor
~ bOllboan:, ~a.~at ~i
~ pa larll, etc.
pfu
cornerciantilor, hotelierilor
etc. etc. t.~)~ r
I=====================::=t;--··~
a~ina. de Cules
=============================::r:t>;---"i
Pe n t r u 0 mai r a p i d a e x e c u t a r e a Lu c r a r i Lo r
am instalat 0 MA~INA DE CULES (Linotyp),
care in timpul c e L mai s c u r t posibil se
execu tel: ZIARE, REVISTE, BROS• URI , etc .

HARTlE ~i ARTICOLEyI,,\NZARE ANORO


B IR 0U

Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta


113

•0
d
0_
Adresa
ZQJ
--
Q)
NUMELE §i PRONUMELE

3 intJ Cernavoda
I . I Cogealac
114 I Comatas A.,. cereale
~j Costachi Negri 29
21 12, Costas I., cereale Lascar Catargiu 17
9413. Chiritescu C. Piatra B-dul Ferdinand
11912'1 Consulatul american Marcu Au rei 5
111 I 1 Constantinescu AI, avocat - Str. Eminescu 5
Centrala Cooperativelor General Manu 69
~~ I ~, Dacia, ziar • Traian 22
60 131 Dalla Sterie en-gros Traian 27
Dalidakis Irati, coloniale Bulev. Ferdinand
6913: Danielopol frati, colonia le " "
20 12" Dernetriadis Hagi Balios Rosiorilor 2
34 I1 Dessalermo Nico, ago de yap. Sturza 41
4212 Depozitul Armasari ... Anadalchioi
50 I 1 Dumitrescu C. cass Cantacuzino 18
J
8812 Durnitriu Gh .. presed. 'Soc. O. O. R.
49 11 Directia serv. poduri §i sosele I Cantacuzino 18
9912 Diriginte oficiu, cassa I. Banescu 12
20 1 " "biurou
3 I1 Divizia de mare Mircea Reg. 74
,
71 12 Divizia 9-a
81 11 Dreifus, cereale Remus Opreanu
/
46 3 Dobias, avocat Tomis 11
281 , 2 Dobrescu Paul, avocat Sturza 37
67 i 2' Dobrogea juna, ziar Scarlat Varnav 23
Deirmendjian Bogos Traian 7
501 ~ Embericos Luludis Lascar Catargiu 28
45 12 Ermidi Hroni Carol 4
119 I 3: Episcopia
3913 j
Fabrica Tornis Produselor 53
70 13 Fabrica de produse chimice Tomis 6
59 I 3 Fabrica de sticlarle Soseaua Mungaliei
22 I 1 Farul Tuzla
16 I 11 Federala Bancilor Populare Bulev. Carp.
39 13 Federala cooperativelor Sate§li Stefan eel Mare 48
105 1 11 Flores Cantacuzino 14
104 I1 Fraissinet ago de vapoare Cantacuzino 20
58 1 1 Frangopol Ralli Popa, coloniale Carol'52
1413 Frenghian Hartin, en-gros -Tomis 10
30 12 Frenkian M. M., casa de schimb Carol 11 bls
102 1 Funducas D., ag~ de vapoare Rosiori 5
110 111 Gattan 0, A., commls, de cereale
Biblioteca Judeteana
, „Ioan N. Roman” Constanta
114

~ +
+ +
+
+
.+
<,
••+
.+ "D E RV 1$" •

•++
•+
~
RESTAU~ANT
MANCARURI GUSTOASE - VI~URI FINE
FAMILIAR
+
+
: ORHESTRA
Strada Ion Gradisteanu No. 17
+
+
+
+
••
~
CONSTANTA
+
•• ,

••
1:1 •
.
00000000
:00000000000
oOOOOOOOOOuOo
0g:: 0000000000000
ooOOOdOOOOOoo
:: :: 0000000000000
0000000000000
:: :: 0000000000000
oCOOOOOOOOoOo
:: :: 0000000000000 :00000000000: :8 000000000 ~

gO 00
o 0 00
o 0 0 0
o 0 0 0

V Variefe Alhambra V
o
00
0
00
0 0

1\ .
o
o
0
0
Dumitru Vartolomeu _ 0
0
!\ 0
0

\1
o •
CONSTANTA \1 0 0

::...
00
STRAD_A ~TEFAN eEL MARE No.9:: 00
o 0 0 0
o 0 0 0
o 0 0 0
o 0 0 0
o 0 0 0
o 0 0 0

\j
00
o 0
Arti,ti de prim_ul rang. - Cabaret
"
\1 900 0
00 00
00 00
"
00
o 0
~
Of
c •
:~ :~
f
:o :
I )ASS·BAND f
:
1
g
0 0 0

c:: c::
-{\ .0

' VARIETEU FAMiliAR, Ii


••
~

• 0 0 0
: : ~ 0
o 0 \ 0 :t;

• 0 ;.0000000000 ooooooo.ooooooooo~ooooo 0 .00000000000000000000000 g oooooooooooooooooooooooo~


o0000.00.00
o
0: '
0000000000
o. 00000000.· .0
e 0 000.0000.· .0
0•• 0000000
0 • 0
fit 000000000
000
000000000
00

Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta


t 15

NOMELE si PRONUMELE Adresa

,36);, I! Gara I
'14 'I 1 Gattorno ct cornp. I Remus Opreanu 20
36'j 11 Georgescu George, cassa Plevnei 3
73 1 2 Georgescu Hermes Aleea Marghiloman
93, I 1 Georghiu loan. cassa Set. brig. Sig.
76 I2 Gheorchiu N, coloniale Bulev Ferdinand
. 33 I 1: Giacamato Teodoridi Costachi Negri 14
.... 44 ,I 3 Goldernberg Dr. Remus Opreanu
I
rs 3 Goldstein Leon, bauturi Cogalniceanu 29
83 I 1! Granarul Romanesc ' Lascar Catargiu 16
11 11 Grunber Baruch Cristea Georgessu 13
12 }I Grunberg Tetcani Virgiliu 9
116 I I, Grigoriu Emaooil Lahovari 7
90 I 1 Ghinzberg Calrnis Cuza Voda 38
102 I 2 Hagiopol AI. Lahovari 5
47 I 21 Halcanssi, coloniale Mircea 22
108 I 11 Hamamgi Zade, coloniale Tomis 1-
87 I 2 Hasapachls, engros Costachi Negri 24
34 1."3. Hotel Gland Bulev. Ferdinand'
12 'I 3. Hotel Palace, Remus Opreanu 7
'75 I 2 HuIis Niculae, coIoniale Carol 50
6.5 r 2 Hurrnuziadis. casa de schimb Carol 51
- ftf I. 2'1 Her~covi~i Albert . AI. Lahovari 4
I~~' 2 Halcoussi Stefan, 'Imp. expo
~I 3 Industriile Dobrogene Soseaua
, Cerealelor 37
. !)5 i 1 Inspectoratul Sigurantei Daciei 8
,.~,I 11 lnspectoratul S. M. R. Port
t7' int. I Ins pectoratu I posta 1 11 Aprilie 24
, tD,1 3 Inspectoratul Muncii Carol 122
69 I 1 Intercontinentala, ago de vapoare Lascar Catargiu 15
Ig~.. 2 Internalionala, varnuiri,
51'1 3. Iorgulescu
. i7 ~2: Isovici S. magazin
Dr.
Sturza 1
Bulev. Maria 81
Carol 3
"
lOti J t lvry, birou de expeditii Sturza 23
- [. lndustrlile Dobrogene Agricole Pi in B-ca. Romaneasca
to
1 '''3 Ipranosian Marouch
109 I 2' loanid N. Iotograt Carol 21
114·1 Jerusalmi §i Farhi
"I

98 ,1 Jude instructie, birou Traian


72 I 1 Jude instructie cassa Mircea -59
82·1 1; Kehaian Matosian Plevnei 4
' Kyriakides, ago de vapoare Lascar Catargiu 34
1 ~ Ressikbac!Van, cereale Tralan 5
'I •

~ . ~ P. R.
Iii_. 7~~~.5=.,~J.i9'*'
Kq' Constanta
Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman”
_.----------I
I .,VITEZA" I
e---------e
~ 11[0 DfIALEft'MD I
I I
Companie de transporturi I STEAM SHlP AGENT I
I Internationale I SHIP BROKER I
I SHIP CHANDLER
AND
I Birou de vamulr! ~i expe- I I COMMISSION I
I ditiuni I I . IMPORT-EXPORT I
I Sucursala Constanta I I ECHANGE OFFICE •
I Strada Pescarl No, 2 I CONSTANTZA

-----------.1 ...
~oo~~~~~~oooo~~
I Strada D. A. Sturza No.
4t 31 _I

ELECrRO-TaCHNIC. ~

I. PanteUmonOSOD " R. Coooa


CONSTANTA. - Str.Carol No. 56. - Telefon 2812
II
~

I
00000000

D~posit permanent de:

I
ARTICOLE ELECTRICE
...

Api $1 Canal:-Tuburi de basalt.-Tevi de plumb de


00000000

- ,i
~ fer. - Telefoane.-Sonerii.-Motoare. - Calorifere.-
Cauciucuri de automobile. - Ma,ini de cusut-Soba

I de teracota.-Acid carbonic. - Accasorii de tot felul·


Executa lucrari de: Electric8, Apa Canal ,t
~~rrnli"l~~f'T('I;~l\\f;v.{m

.............•..

••
~ .....•• l·
.:
••
..w~i'i

;I::::::::=:"~'::::::::::::::-'::::::::::::
:t
!"

~•
U .:
: Dr. George Vasilescu U GHEORGHE SA VU ii
:• Boale de copii ~i de piept •: .! I

Ii Mijlocitor oficial de mar- IiI:


·
: CONSTANTA
: Str. TudorVladimirescu '. 11 ;
: ..it
:.
::
••

••
uri y~I cerea 1e
furi

Strada Jupiter No. 13 Ii•


•:•
:

Ii _Constanta it

: Consultajiuoi 2-5
••
••••8A.Q~•••••••••••••
p, m. 5:
•• :~11::::=__...~ ':1" ,."",1
~

Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta


117

~
.
0"'0
.....
Z~ NUMELE §i PRONUMELE Adresa
--
(l)

10 131Labor, agenjie de vapoare Ovidiu 10


105 1211 Liceu I Mircea Traian
71 1 1 Lipovici Mendel Carel 62
5413 Livada Fochion Carol 122
4812 Lldyd Triestino Vanator! 4
117 I 11 Luludis C. ~i fii, depozit de gaz Negru Voda 8
11 I 2, Manzavinatos, casa de schimb Carol 22
8413 Mandurecas A. engrosist Costachi Negri 3
83 I 2: Mangoianu H. cornlsion Traian 13
6912" Manicatide Taehe Lascar Catargiu 32
48 I 1 Manisalian Fra]! Sturza 43
51 I 2 Manta G.- Petre, varnuiri D. A. Sturza 13
107 I 11 Marea Neagra, ziar TrCtian 5
312, Margarint Dr. casa Mircea
7 I 2, Maritima, import-export Traian 22
16 I 3 Mataiia, coloniale Costachi Negri 15
87 111 Mavroyaui P. S. Marcu Aureliu t 2
• '40 I 2 Menachem Mavon Carol 2
33 I 3; Mesagerii Ofieiu
11113 Miholecu Petre Grlvitei 62
20 int.I Mezonelta
51 13, Michel Iosef Stefan cel Mare 90
6212 Militeanu M. Mircea 2
60 I I, Missir loan
1
Vasile Alexandt i 7
38 11 Moara Dobrogoana Decebal 18
6int. Mangalia
107 I 3 Mungiuri lani coloniale Carol 85
9513' Macri Savescu . Carol 6
100 I 11 Negru Nicolae, comandor T. lonescu 12
1~3 I 2'1 Nicolau A. D. coloniale Bulev. Ferdinand
.6411 Nicolau Dumitru, faina Gradisteanu t 1
88 3 Nicolacoglu ~i Vutas Dianei 2
74 : .11 Nitescu, avocat, ajutor primar
117 I 2; Orfelinatul Dragalina
74 J 2- Papacostea AI. expeditii Cantemir 3 - 5
27 I 1 Papadopol, cereale Piata lndependenjei 21
32 I 2 Pppazoglu et Scru, cereale Mircea 5
32 . 1 Parchetul Gvral, Curtea de apel
44 1 Parchetul, Tribunalului
80 3 Perfs Mateos, coloniale Cuza veda 36
9412 Pincoviei, cereale Plata lndependentei 15
711 Plumaridis, cassa Rosiori 2
93 I Poladian M., cereale I Mircea
Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta
118
-_
AL.NEGREA Societetea general!
AVO CAT de exportation!
CONSTANTA Strada Lascar Catargi 24 '\
Strada Dimitrie Sturza No. 37 constanta


I. A. RUDie Doctor W. Goldenberg
Speciallzat la 8el'IIn
J
AGENTIE DE VAPOAR~ Boli de Femei, Genito Uri- ,
Reprezintant de Comert nare, Sifilis -
Strada Gr. Cantacuaino MAMO$ .~
Conatnnta, Str. Remus. Opreanu 9
Constanta (elilturl cle Palao. t1.ot.1)
- ".;:", ~_C~o~8u~lt.~8_1~O~a.~m~,,-_2_-_8_p._m •

- Arena Grand
Teatru ~i Cinema •
Proprietar: D. TRANULIS
:> Constanta - Bulevardul Ferdinand - Constanta

Local vast - Bine aerisit ~. Ruleaza cele rnai


celebre Filme - Trupa perrnanenta de artist!
care [oaca comedii ~i reviste de actualitate
Orhestra clasica,
=======PRETURI POPULl\RE=======

, -
IPapetarla "A L B ANt
ICONSTANTA I
A-I
Hirtle ComafctaIa,. - Ministerial! Plfcuri, etc.
EN GROS - - EN-DETAIL

Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta


r Strada TRAIAN 16-20 II
...
119

s::
.
'0
0_
Z~ NUMELE ~i PRONUMELE Adresa
-
Q)

I
62 I 1 Pompierti Mircea 122
25 I 1 Popescu Stefan, comandor Portului
75 I 1 Pretectura judetului
106 I 1 . Prefe ct cassa Catargii 22
10 I2 Poliliei
Prelectura Mircea 34
[0 I 1 Prefectul Politiei, cassa
6 I 1 Prezente cereale Catargi 9 •
26 1 Prlmaria Piaja independentel
58 1 Procuror G-ral Colini, cassa
28 1 Procuror Trib., cassa Cantacuzino 16
84 1 Provelinghiadis, coloniale C. Negri 8
43 1 Politia PO(fului Port
102 3 Papastavru Morfi, bai
120 3 Patrascu General
26 31 Radovici I., avocat
3fi 2 ~ Reconstr. Dobrogeana ._ \
Traian 34
..
30 111R. M. S. Cogalniceanu 38
34 2 Regt. 34 Inf. Mircea
96 3' Regt. 11 Jandarmi Decebal 2
35 3' Rizescu D-tru., brutarie Stefan
, eel Mare
15 I'
Roman, avocat Carol 126
56 21 Rudie I A. -Petrol Cantacuzino 24 ~
41 3 Russu Gheorghe, cereale Unirei 5
27 21 Salmanovici Jacques Port
)3 1 Sarandjidis, locuinta II
~1 I Sanatoriu C. F. R. , Movila
- Scardanas, mobile Carol 133
37 I 1 Scoala norrnala de fete Bulev. Elena 11
105 I 3 ~coaia na vala sos. Traian
35 I 2 Schencker, ago de vapoaie L. Catargi 24
79 I 1 Serv. Sanitar al Portului
15 I 2 Sever Movila
109 11 Singros, ago de vapoare Cantacuzino J 9
43 2 Slavis Cleovulos, cereale Dianei 2 ;
81 2 Soc. Aquila Franco-Romans
1 3 Soc. Astra Romana, biiou Ovidiu 8
. 119 11 Soc, Astra Romans, tabrtca
19 3 Soc. Atlas Marcu Auieliu 5
29 2 Soc. Columbia Petrolif. M. Aureliu 11
13 3, Soc. Concordia, birou
101 3 Soc. Concordia, fabrica
57 I' Soc. Continentala, cereale Gh. Gheorgescu 9
21 11 Soc. Dobrogea Mangaliei 6
Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta
120

tt~~~~~~+~+~~~~~~~~~+~~~
Iln~D~tria AJiJD~ntHra~o~rol~ana I
+ _ friedrioh Beichbardt ~
~- FABRICA DE MEZELURI ~
! Singura instalatie sistematica cu motor in Dobrogea !
.... ANADOLCHIOI STR. ~rEFAN eEL MARE ....
+ Zilnic mezeluri proaspete a carer calitate sfideaza
oriee concurenta, _
!
....
~
~
Pentru revanzatorii dela eras §i safe face preturi
exceptionale.
+
+
• Expeditiuni pe C. F. R. eu 45il/ I reducere.-Co- ~
~ menzile se primesc la Magazinele proprii de desfacere din: +
+ Str. Carol No. 24 ,I Scarlat Varnav 12
+
:
carl sunt asortate
§i delicatese.
~j cu tot felul de coloniale, branzeturi
SERVICIU DE INCREDERE I:
+~~+~~~++~+~~~~~+~~~~~~~
~~~OOOO~

REPREZENTANTA ,1 DEPOZITUL de BERE


-~= 1.1 UlMER·' ====~-
Este In str. ~tefan eel Mare No. 7
La D..I AUREL TEODORESCO
Onde S8 gasesc: HERE IN STI~LE ORIGINALE.
BOrOAlE a 50 ,i
25 LITHI, pre cum Ii PA..
HARE, APARATE- pontru BEttE, CD toate
accesoriile ,i
TUBORI marl ,1 mict CD ACID.

Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta


121

, .
s::•
• 0
0_
Z~ NUMELE §i PRONUMELE Adresa
-
(1)

\:
-
81 13,' Soc. Redeventa Petrolif. Cantacuzino 21
72 13, Soc. Romano americana
6 I 2, Soc. Romano americanaoras Cantacuzino
1 I1 Soc. Petrol Blok, birou
31 f 2t: Soc. Steaua Rornana eras Bulev, Elisabeta 9
44 2. Soc. Steaua Romana fabrica
82 2 Soc. de transport Plata Basarab 20
7213 Socrate Sava, expo vamuirl Lahovari 4
70 11 Solacol u Mircea Bulev. Elisabeta 11
71 13 Soure Bulev. Ferdinand
92 12 Spitalul Comunal Stefan
, cel Marc
313 Stanescu, avocet
46 J 11 Stavraca Grig., cereale
80 12, Stavraca Marin, c~ea1e Traian 4
'43 13 Sternberg Marcu Sturza 4
115 I I' Stoenescu Dr, cassa Lahovari 11
16 , 2 S. M. R. Port
4 I 1 Serv. Porturilor N1arilimc Port
52 I t: Serviciul apelor
10812, Soc. Unirea Potrol Eminescu 3
112 I 3, Stetcu Gh., birou agentura Unirei 2
52 I 3, Soc. An. Industr., Balcic Mercur 3
4913 Sassu Vasile (

1J8 I 11 Soc. Romano armeana Marea Neagra


79 , 2l Simu fraji, bacanje Carol 15
39 I 2t Tabacaria Rornaneasca
-66 12 Tarpa frati, export Carol 56 I'

5 , 11 T. F. F. la Vii
38 I 21 Telegraful oficiului
70 21 Teiler Albert, cherestea Cerealistilor 24
913, Teodorescu Valahu Carol 7
Teodorescu AI., librarie Carol 55
51~
99 11 Teodoridi & cornp. Cantacuzino 1
86131 Tornescu V. atasat technic Caramldart
115 1 3, Teodorescu Aurel, camionaj Gara Constanta
6812, Tripo C. N. §i fils V. Alexandri
64 I 3 Tudor N. Ion, terarie Stefan eel Mare 64
18 11 1 Uniunea Cornerciala Pescari.3
9 j 2· Unlversala Stefan
, eel Mare 95
56 11 Uzina Electrica Sc. Varnav
2513, Varna Port
89 11 Vasiliu frati, coloniale
33 I 2, Viteza comp, transp. Pescari 2
\
Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta
,
122

Birourile

Kalfayan
s'aa mutat in loca lnl
propriu din Str. Carol
Mo. 5
---- -=---===
Cas a de schimb deschisa
8-12 Ii 14·20
Casa de biIete C. F, R.
deschisa 6, 14 ~i 16-22
Casa de Wagon-Lits
deschis! 10-14 Ii 16..19
DuminiciIe ~i s3rbatoF-i
11-14 Ii 19-22

-
Marin Barbulescll I. SINGROS
Frlzer AGENTIE de VAPOARE
Str. Grig. Cantacuzino
Sir. D. A. Sturza 2 . Constanta

Farrnacia •VICTORiA"
Pompei CiupercescQ Stavru Athanasiu
DENTiSt
Speclalltatl Iarmaceutice Str. Lascar Catargr ..
Articole de toaleta
Constanta
Constanta, Str. Carol 7

Cine gusta ceaiurile


,Kl AHT A" si
J "J A V A c.
- - Ie adopta pentru totdeauna
Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta
_I --
,
123

- -• . - . .
s::
c

.0
0....
Z~v NUMELE §i PRONUMELE Adresa I
-- I -,

100 I 3 Vulpe Aurel, avo cat .


78 I 31 Velisarato 1. dep. vinuri
.1, Carol 141 bis
24 I 2 Weisbuch Tulea, cereale Cantemir 7
55-J_2 Watson Youell, ago de vapoare Sturza
45 I 3, Zambacdjian, manulactura Plata Unirei 9 ~

-~-
.. -

Terasa
VENETIA
Co splendida vedere spre
- Dort II mare -
Cel mal placut local de
restaurant pentru tot
timpul sezonu(ui - .,

BocatarI8 franceza,
romana II oriental! SAPUN
- Spe~ialltate PESCAHIE -
CONSTANTA
POPULAR
. strada Petru Rares No. 4 al f.abz:iCG.
, •S4:llii.~
Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta
124

~g~I!Q!II=~{:t:J!u~t:l!l~~~I!PEII!PEI~~~f!Q!I~~~~'. •

lem ~t:t1!jt!tl:Jt:t1!jt:t1!jt:t1!jtEtElt:tl!lt:t1!jt:t1!jt:t1!j~t:t1!jt!t1!jt!tl:J~~~.

"M ERe U R"


..
::

~ SOCIETATE COOPERATlVA ::
~1!Q!1. .; BUCURE~TI-CONST
Y
ANTA ~• •
l!t:::t!1 ::::::::::::
II
I!tt1
Cele mal mari ,1 mal srtms magazine din tara
- PENTRU
~
~
em
Coloniale, Bauturj ~i Delicatese
- t" -

CaIe mai variate depouri de ~ampanle


~ I ··

cum ~iorice articol pentru alimentatiune din tara


~i strafnatate
·. .. ..
·. Furnlzoare a celor mat marl Institupuni din tara .·
·.
: :
PRECUM ~I A

Servicillllli Maritim Roman


Bucuresti, Calea Victoriel No. 52·
I
~

I;II~
, em MAGAZINE: Constanta, Plata lndependentei No, 42 em
l!Q!1~g~~~~~~~~~~~~~~~~~Dg~
t:tl!Il:t13M:EIl:tl!It!tl:JI:tl!I~l:tl!It:tl!Il:tl!It=tt=Il:tl!It:.t::EIl!t1::1t:t1!j~t:tl!Il!tt1l!t:1!jtrr:ti{r ~

RENUMITA

Clrciumi Nationall
II
,-.:. I'

Restaurant
IANI ANDREI
Strada Carol No.. 126 .
colt cu Bul, Regina Maria

Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta


125

Templul Spaniol - Btserlca Catollc~ -- Caslnoul - Vederi din port.


Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta
J

Aeest ghid se gase~te in saUte de lectura a tuturor


maril r- r hoteluri ~i restaurante din tara ,I in
saUle de asteptare din girile prlncfpale

Tarife ~i preturi maximale


Alimente _- Automobile - Bai - Bard salupe - Bodegi - Cafenele
- Carule -- Cotetarii Hoteluri Painea - Restaurante.

BARel
Tari!e pentru barcagiii din port \
Legatul ~i deslegatul sau mutatul unui vapor se va platl cu
.......
lei 300.
Sarbatorile ~i noptile dela ora 6 seara pan~ Ia 6 dimineata
se va plati dublu, adica lei 600
Tirnpul dela orele 12 - 2 ~i dela 6 - 8 searea se va plati un
plus de 60 la .suta, adica eu lei 450. .
Cursa in tot euprinsul portului se va platl ell 40 lei
Practica ell doctorul se va plati, pentru fieeare cursa de 0
ora eu lei 100.
Daca nu se va faee operatia, se va plati numai lei 50 pentru
timpul eat a fost barcagiul asteptat, in cazul cand a fost .angajat
pentru practiea eu Doctorul.
• Descurcarea unei aneore se va _plati eu lei 300.
o parama care scuteste rernorcherul se va plati cu lei 200.
Legatul ~i deslegatul la bazinul de petrof se va plati eu lei 400.
o cursa la farul din port, "tlaea timpul va permite esirea unei
barci in. larg, se va pl~ti eu lei 200.
Bareagii recunoscutl de capitanie, vor fi obligati sa stea in
permanenta la serviciu in orele de lucru.
In cazul cand barcagiul va fi trimis cu pilotul la vapor ~i
daca vaporul va intarzia peste 0 ora, se va plati eu cate 100 lei
(una suta) de fieeare ora in plus.
-
Acest tarif este valabil pana la 1 lanuarie 1926.

Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta


Vederi din imprejurimi'c Constantei
Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta
AtIMENtE
Carnea se va vinde, in pietele ~i in pravaIiile orasului Cons-
tanta, precum urmeaza:
I). Carnea de vaca de rand kgr, lei 22
2). ), vitel de lapte 26
" " "
3). berbec ~i oaie • 24
" " ",

4). pore • • 35
5). " " miel
" " " • 30
6). Untura topita ", " 70
7). Osanza 60
• "
8). 51anina 50 I

• ",

6). Laptele 10
III
"
Top comerclantil respectivi vor afi~a prejurile dupa ordonants,
Lipsa la cantar trebue constatata inauntrnl pietei,
RESTAURA.NTS ,I BOD~_!
Sunt considerate de lux restaurantele: Regina, Bristol, Grand,
Elita Bu tsa ~i pentru tot tirnpul cat sunt deschise, (azinou! ~i
Mamaia.
Sunt considerate de cJasa 1- a restaurantele : Dumitru Constan-
tinescu. Venetia, Gruber (vii). Tataia, Capato, Suzana, precum ~i
bodegiJe: .Mercur, Abrarnescu, jubileu, Regal, .....
Sunt considerate de clasa II·a restaurantele : Vilson, D. Pa-
padopol, A. Segal, Ion Suciu, Comercial, Transilvania, Orezeanu,
Plevna, A, mata Ro.nana, Stavru Dragon, Costi Atanasiu, A. Fa...
gara~eanll, Ion Cicei, Anestl Cbirtacopol. Pirula, fudorache Nico-
. lau, Hristu Pascalidi, La Arrne, Mamura, Cafe restaurant Bulevard
Gruber (oras) ~i bodegele Georgeopol ~i C. Dumitrescu, P. Miha-
ilescu cum §i toate cafenelele din Bulevardul Elisabeta pana In
strada Stefan eel Mare inclusiv.
Sunt considerate de clasa III-a toate restaurantele, birturile,
bodegile, cabareturile, cafenelele, etc., aflate in raza orasului ~i
neprevazute in cJasete de mai sus cum ~i carciurnile cari servesc
maneari. . '" -
Prejurile d feritelor mancari ~i bauturl, pana Ia noi dispozi-
tiuni se f~Z3 dupa cum urmeaza e

A aparut ..Anuarul General al Dobrogei u


Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” ,Constanta
J29

Acest ghid se gaseste in salile de lectura a tuturor


, marilor hoteJuri ~i restaurante din tara ~i in
salile de asteptare din garile principate.

5UPE Clasa I-a !I-a III-a


*Supa poloneza Lei 5. 4. 3
. ~B9r§ rusesc 9. 7. 6.
*Ciorba de vaca " 6. 5. 4.
*Supa de fidea
"
5. 4. 3.
Ciorba de nisetru
" 12. 6.
8.
Clorba de crap " 8. 6. 4.
Supa de fasole "
5. 3. 3.
"
Ciorba de pul 15. 10. 8.
"
1'v1ancari de pe ste
Maioneza de ~aUiu Lei 20.
Salau cu unt ~i cartofi 18.
Salau rasol " 18. 15. 10.
Nisetru raso! " 20. 15. 12.
"
Crap pdijit •• 14. 12. 10.
Morun rasol 18.
Morun prajit
"
18.
Plachie de nisetru " 25. 18. J6.
"
Plachie de crap 12. 10. 8.
~alau prajit " 18. 15. 13.
Scrumbii de mare a Ia grec
"
§i prajite 16. 12. 8.
"
Guvizi de mare it la grec
~i pdijiti
"
- 14, jo. 8.

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
.
~
~
Vechiol depozit de. . ~
~
~
~ .,,(HERESTEA" ~
~
~ -
ALBERT THEILER
- ~
.-
~
Vinde ert-ce fel de Jemn3rte pentrll mobile ~i ~
~
~ ..
constructiuni, cn cele mai avantagioase jretun ~
~

VVVVVVVVVVV,VVvVVVVVVV
Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta 9
130

BODEGA "HRISICOS"
Vechea firma Constanleana
p ropr., G. D. HRI~lCOS
CONSTA.NTA. . -
--- Str. Traian No.1 ---
. .
- APERITIVE ALESE -
......
VlNORI alese din eele mai renumite podgorii
VlHURI STRlINE. - Liqueruri ~am panie

I
Marioart de carne
*Varza cu carne de vaca' Lei 12. 10. 8.
Varza cu carne de pore '1
t 6. 12. - 10.
"Came cu cartofi, rosf fasole
alba sau alte zarzavaturi 9. 7. 6.
Tocana de vac4 sau berbec " 12 10. 8.
Vitel sau berbec cu legume " 15, 12. 10.
"
Ghiveciu 12. 10.
. 8.
Rinichi sau fieat cu sos Maderia " 15.
Mancari de pui eu legume " 24. 18. 14.
Pilaf de pui " 20. 15. 12.
"
Rizotto 16. 14. 10.
Diferite legume sote " 12. 10. 8.
Macaroane cu branza, cascaval, "
sau ori cum ar fi ,, 14. 10: 8.
,
Boeuf breze . cu macaroane I'
14. 10. 8.

Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta


Faleza la "Ciocioaica", )~ng~ Techirghiol
"
FRIPTURI
~nitel vienez Lei 20. 14. 10.
Friptura de vaca sau berbec la tava " 10. 8. 7.
Ramstec de vaca 16. 12. 10.
Antricot "
" 18. 14. 10.
Chiftele prajite ,,10. 8. 6,
Cotlete de pore ,,22.
Muschiu de pore t' 22.
Mu§chiu de berbec " 16.
Mu§chju de vaca " 14.
Erigarui de muschiu " 14.
*Fle:ca ,,10. 8. 6.
*Mititei ,,4. 3. 2.
Pui pane !14 ,,20. 20.
Pui la frigare 114 .. " 20. 20.
Restaurantele de lux vor avea preturile Clasei I-a, majorate
cu un pro cent de 30 la suta. De asemenea restaurantele cu orche-
strA proprie li se acorda mca un procent de 25 la suta, peste
preturile clasei din care fac parte
Fiecare restaurator este obligat a gati eel pujin 0 ciorba sau
Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta
.
1-32 •

George I. Georgescu
--- Palatul MunicIpal ---
Aleea C. C. Arion. - CONSTANT A
TELEFON

IMPORT - EXPORT
CEREALE- CHERESTEA- CARBUNI
VAMUIRI-TRANSPORTURI - EXPEDITIUNI
, Reprezentant general pentru Dobrogea al
. Soc. Asigurarea Romaneasca
IS If

CASA DE INCREDERE .

A;AAAAAAAAA.AAA.AAAAAAAAA
~ ~

~ '~
.~- "LABOR" ~
. ~ LAZAR BERCOVICI ~
~ CONSTANTA.=.:~:••~.YidiU No. 10 ~
~ :~
~. EXPEDITIUNI V AMUIRI ~
~ .~
~ TRANSPORTURI REPREZENTANTE ~
~ Asigurari maritime ~i teresjre / ~
~ AGENTIE DE VAPOARE .~
~ ~
~ . ~

V~V"~V,VVVVV~VVVVVV"VrfV
Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta
13.'l

----------,.
I "MARfA nEft6RA" I-
II Paun Slefanescu II
Birou de expeditiuni ~i
I vamulri I
I Str. Lascar Catargiu 34 I
I I r

e- Constanta

La Hotel Princiar te gase~ti
- ca la "tine acasa-

o supa, un fel de man care §i_ 0 friptura din lista, in dreptul caru!
fel se gaseste sernnul stelei.
Ori ce mancare gatita in felul celor aratate in prezenta Of-
donanta, dar avand ori care denumire, va fi pretuita prin analogie
casi mancartle asemnatoare.
In prejurile rnancarilor si consumatiilor fiind cuprinse §i taxele
cuvenite statului, consumatorii nu vor plati nimic in plus.
Preturile find fixate pentru articole adevarate, surogatele nu
nu sunt admise.
Cheta este interzisa la restaurantele §i berariile cari au muzice
§i teatru pana la 12 noaptea.
. Hotelurile : Regina, Palace Hotel, Regnier sunt cu pensiune,
aprobate de Prirnarie.
Orice contravenpune la prezenta ordonanja se va urmari §i
pedepsi dupa legea pentru iniranarea §i reprirnarea speculei ilicite,
care face parte integranta din prezenta ordonata. Sunt urm,lri1i §i
Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta
134

00
tme"U.,
,II,
..,tlll'll,flll'lltll'tlfllll'II'I"llt",IIII'11",lllllfl,tfltlll.t'III,I'ltt'II
tilt Ill' 'II' tilt 'fI' -..- '!I'
tilt III- .... ••
I", .It· 'II' '11' tlf.
n'III,"t'II.,ltlll",1111'1,."11'1,.,111111",.,.,",1'1111111".'1'11"'.'.IIII"I.'.'fILm
lilt I' till I ,- I. ... ~

(~ HOTEL BRISTOL . ~~
y - ¥
{~ Constanta. - Str. Carol No. 56 ~t
!~ Deschis fa 1 iuUe 1912" ;}
~ Local modern, cu tot confortul, situat I in centrul orasului, ~
!~ in apropriere de mare - 30 camere spatioase bine ;}
~: mobilate.Preturi foarte reduse :~
~ Iti. 'u, 'III ,u- .u. tU. ,u- till ,"t '11\ lit. *11' '11_ -u-
00.,.,111111'111"'1'1,,11'111,11111111111111"""11111".1111,,1111111111111""11111'''''111,1111111,11'1111,1111",111111,,11111111111'111,"111111,111111""".1.11'I'IIII~
IU' III' 'II' .It, •.,. I,., till _II' Lm

pedepsiti la fel §i eonsumatorii cari. platesc peste prejurile fixate.


Notele de plata sunt obligatorii pentru toate categorlile, de comer-
clantl.
COFETARII ~i BONBONARII
Sunt considerate de clasa I-a cofetarlile : Pariziana §i Regal,
Sunt considerate de clasa II-a cotetariile : Minerva, Speranta,
Imperial, Najionala, Stroebel, Adulis, C Cincos §i Stanescu,
Sunt considerate de IlI-a toate cotetartile aflate in raza ora..
sulu! §i neprevazute in clasele de mai sus.
Sunt considerate de clas I-a laptariile cuprinse intre Malul
Marei §i Stefan eel Mare inculsiv,
Sunt considerate de clasa II-a toate lapt~riile cuprinse tntre
Strada Stefan eel Mare §i Buevardul Regina Mar;a iuclusiv,
Sunt considerate de clasa Ill-a toate laptarltle cuprinse intre
Bulevardul Regina Maria §i periferia orasului

Cu drept cuvant Constanta e supranurnita


"Perla marei Negre"
~11'lllt'lt'IIII",'lltl"lfl'ltll""II'tl'IIIIII,'llt'IIIII"IIIII""lj,I"'IIIII,II'III,IIIIIIII'II'III,IIO1"I,tl'III.lttl'I",lltll""'t"IIIIII'I""'ttIJ,I'1"I.'lltll~
~ fll' .,.. III. III- I". _II_ I"~ _II_ til. .11. Iti. -u. IU_ ,n I'" -a. til_ Ill_ Itl. _n, '11_ lilt ~

{~ REGINA HOTEL ~
~:
~~
Desc~~:sl~nr;
unie
Local propriu - Instalajil moderne - Hotel de primul
slt~~;asc;;o:r~t~:~T~o~ IRP! ~
~j
{~ rang - Camere ~i saloane confortabile ~i spatioase- ;}
X ~~iau~~!~:t~rimul ordin- Calorifer-Lumina elec- :~
l; - Preturi moderate - ;~
~
~I'I'IIII
'11' • ";'. '11'
..... IU' .. lllIlhl
0110
......
'110 '110 '11' '11'
HI.llt.ll.tl1.'It1.lIlllIllllhuJ
'11'
.....
'11' '11' '11' '11' 011' '110
tt.'UI'1III,.l'hJI"'IU.lllltU.'I"'UIIIU.Ulf"I'tI,f~
'11' 'I.' '11' '11' '11'
t'u.IIII'~llt"'lnifltllllllttf""tl
011' '11' t§J
Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta
J35

~ Ape minerals I 1 Articoll toaletA 1 L.!onete de baie iii


=_ ~

:I~ Droquerie ~i . i.
~

~-s fur · ~~
:~ - Par umerra I ...~

,:i PETRE TANASOCA i~'i


~~ I»C ~

~. Strada Carol No. 34, Constanta ~


~ Llplt de Hotel Com8rclal :
~

I
~. ~
~·'~S=--p--:ecia1itati 1 Cauclucarle -I I-p-a-n-s-a-m-en-ts-':
I~ Farmaceutfce

Cofetirii ~i Bonbonirii C1asa I-a U-a III-a


Fursecuri Kgr. Lei 80 . 80.
• Cozonaci ~i cornuri cu nuci " 40. 4().
Pr~jituri dela 50--70 gr. Feulitage " 4. 4. 3.
"
",. Pra]. cu chocolata, baclavale. catait,
trig., charlote, savarine 5. 4. 3.
o dulceata "
2. 2.50 1,25
Pateuri sau brioche bucata "" 5. 4. 3.
Inghejata portia " 6. 5. 3.
Cafe Glace 5. 3. 2.50
Lapte fiert, fa pahar, simplu, 200 gr." "" 4, 3. 2.
Ceai Ia pahar cu lamae simplu f' 3. 2. i.sr
Chocolata sau cacao cu lapte cu cozonac " 8. 6. 4.
Un pah~rut de coniac sau rom
indigen pentru ceai 3. 2. 2.
"
Cafea cu lapte cu corn sau coznnac 7. 6. 4.
"
Catea turceasca 2.50 2. 2.
Schwartz " 3. 2. 2.
"
Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta
136

Cei ee iubesc sportul pescuitului gasesc la Constanta eel


mal fericlt prilej in pescuitul cu undita ; ia special
dellcioasele guvidii ~i stavride abunda in apa marei

FRANZELARIA DE LUX FARMACIA


FRATII SZAKMARY COrlST. C10MU
Constanta Constanta
Strada Carol No. 138 Strada Carol No. 139

Cafea Marghlloman J'


6, 5. 3.
Cornuri duble din aluat de eozonac 2. 1.50 1.
"
Cafenele, ceainarfi ~i laptarii
Cafea turceasca pana la linia Mamaia Lei 2.50 2. .2.
Cafea turceasca dineo!o de linie ,. 2. 'l.
Cafea eu lapte eu corn sau cozonac 6. 5. 3.
Capu~ner cu cozonac sau corn 5. 4. 2.50
Cafea Mal ghilornan " 5. 3. 2.50 .
Chocolate sau cacao eu lapte paharu " 6. 5. 3.
Ceai la pahar eu lamae (fara rom) " 3, 2. 1.50
"
Lapte fiert, Ia pahar, cu zahar 3. 2. 2.
Un paharu] coniae sau rom p. ceai
" 3. 2. 2.
, J

Cozonae, felia 2. 2. 1.
Corn uri cu sau f~ra sare
..... " 1. 1. 1.
"
Franzela 0 feJie ,, .50 .50 .50
Simigerii ~i placintarl! •
Un eovrig ell susan Lei 1~ 1. 1.
Un eovrig fara susan .75 .75 .75
"
~~~~~~~~~~~~~~~~~

I
~

"CONCORDIA"
gg Soc. Anon. Rom. pentru industria §i comertul petrolului
~ ST ATIA de EXPORT
I CONSTANTA - Str. D. A. Sturza

I~~~~~~~~:~
Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta
137

..

Aspectul rnarel, toa.nna

Covrigi
,. rnici a 10 gr. .25 .25 .25
"
Placinta cu carne sau brAnza 20. 16. 14.
"
Articole de Bragagerie
Limonada din aparate americane sau
obicinuite, paharul'j200 gr. 1. 1, 1.
Inghetata atat vanduta in localul de "
bragagerie cat ~i.ambulanti 50. gr. 1. 1. 1.
Braga, paharul de 250 gr. " 1. 1. I.
.'
In preturile consuruatiilor fiind cuprinse ~i taxele cuvenite sta-
tului, consumatorii nu vor mai plati nimic in plus.
Preturile fiind fixate pentru articolele adevarate, surogatele
nu sunt admise.

BRUTARII
Painea neagra (estractie) Lei 5.
22 fa suta) kgr,
II alba • 't 7,50 kgr.
Jimbla (extractie 20 Ia suta) ,,9. kgr.
Painea ~i neagra ~i alba. ca ~i jimbla vor avea greutatea
exacta, nepermijandu-se 0 toleranja rna; mare de 100 grame.
Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta
138

Nu e lngaduit
.
a se face
.
paine de calitatea II-a format lung".
Jimbla va avea forma lunga, nef ind nerrnisa coacerea In tava.
Faina de porumb (rnalaiul) Lei 6 kgr.
Top brutarii sunt datori sa aiba eantar pe taraba ~i sa aplice
pe paine tichetul respectiv eu numele brutarului, strada ~i numarul,
precum ~i greutatea.
HOTELURI ,i ·HANURI
Hotelurile din orasul Constanta se impart in 4 clase, preeum
urmeaza .
Hoteluri de lux: Hotel Palace ~i Regnier
Hoteluri de cl. I-a: Grand-Hotel, Regina ~i Boulevard
Hoteluri de d. II-a: Elita, High-Life, Metropol, Bristol, Regal,
Cornercial, Central, Princiar, Minerva, Continental, Grivita-strada
Carol, Paris ~i Bucuresti.
Hoteluri de d. III-a : Transilvania, Aurel, ltalia, Traian, Mo-
nastir, Grivlta-strada Stefan eel Mare, Babusi, Balcani, etc.
Prejurile camerilor respective au fost f-xate astfel:
Pentru hotelurile de lux preturile variaza intre 115 pe zi
pentru 0 camera cu un pat ~i pana la .240 lei pe zi pentru 0 ca-
mera cu doua paturi ~i cu bae.

~ @
- @ Reconstructla Dobroqeana
Societate Anonima Romana

Stabilirnentul la Tataia
Blroul Str. Grlvilel NO.2
eel mai mare atelier de tamplarie
artislica de mobile sl binale
Constructiuni de cladiri

Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta


139

~i in imprejurimi un aer ,i
Bolnavii, convalescentlt, ~urmenetH gasesc Ja Constanta
0 stare igieniei
red! iute buna dispoz tie ~i sanatatea
I
care le

-
Pentru hotelurile de ct. I-a preturile varlaza tntre 70 lei pe
zj pentru 0 camera cu un pat asezata la 0 pozljie dosnlca ~i pan a
la 120 lei pe zi pentru 0 camera cu doua paturi asezata spre strada
sau spre mare.
Pentru hotelurile cl. II-a preturile variazf intre 35 lei pe zi
pentru 0 camera cu un pat asezata la 0 pozitie dosnica ~i panA
la 50 lei pe zi pentru 0 camera cu doua paturi asezata spre strada.
Pentru hotelurile de d. Ill-a prejurile variaza tntre 25 lei
pe zi pentru 0 camera eu un pat asezata la 0 pozijiune dosnisa
~i pana la 50 lei pe zi pentru 0 camera cu doua paturi a~ezata
spre strada, -
. In prejuriie de mai sus resoective pentru fie care clasa, se
cuprinde ~i serviciul ~i lmpozitul pe lux. Toate celelalte taxe, Co-
• munale se vor plati aparte de catre ciienti repartizandu-se pe nu-
marul de cam ere.
Proprietarf sau antreprenorii de hanuri nu vor putea lua dre-
pt pre! de gAzduire, de cat:
Lei 10 pentru un om.
Lei 10 pentru 0 cAruta cu un cal ....

Lei 20 pentru 0 caruta cu doi cai.


Fiecare patron sau antreprenor de hotel este obligat a avea

tablou de camere .ale hotelului in care sa fie trecute Ioate camerile
cu prejul respectiv al fiecaref din ele in parte. Acest tablou va fi
vizat ~i.semuat de Adminlstratia Cornunala.

Chiar turistii n'au de ce se plange la Constanta; escursiunJle


lor nu sunt simple exercltli, pozitiile ~i interesul ce prezinti
l~caUtltile ce am indieat in acest ghid sunt in
- --::.._deobste pretulte - - _ "

Pana ~i vanatorf vor gast la Constanta mart ~i lesnicioase


ocaztuni cynegetice, in special rata salbateca abunda l!l
Irnprejurimi. Vaoatorf gasesc prilejuri nenumarate
a· ~i arata dibacia lor in acest sport
e
3 E __
"-
--. §j

Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta


:40

Sterie DaJa
, Constanta, Strada Traian 27, Constanta

Import -- Export
Ce,eala -_Vita

Schlp Chendler general al Portu-


lui constanta
, . ~ .

~~~B3~~~

CINEMA " TOMISu


Constanta - Strada Carol - Constanta
Propr, B. HOLS·fE·IN

Din non renovat ,I


pus sub direcUunea
unui specialist, acest local de spectacol a
. devenit
Locul de Intllnire
al elitel Constantene fi a tuturor sezantsutcr,

Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta


141

Biserica Adormirea Maicei Domnului Palace Hotel

Fie care patron sau antreprenor este obligat apoi sa aiba in


flecare camera fariful respectiv,
Fiecare patron sau antreprenor este obligat a pune la inde-
.mana clientilor ~i la cerere tabloul respectiv vizat ~i semnat de
-Administrajia Cornunala,
~

TRASURI
Cursa In eras •• •. Lei 10
Cursa dela ~i la gara • • ,,20
(ursa la vii. • -" 40
Cursa la Magaziile de Cereale " 49
Cursa la gradina Tataia ••• " 40
Cursa la Mamaia . ...." 159
Cursa Ia ~i dela Varna, Vapor §i silozuri " 40
Cursa la ~i dela Statia Petrol (Bazin). ,,50
Ora in eras . " 60
o cursa se socoteste 15 minute. Proprietarii de trasur! vor
avea tAbliie cu noul tarif Cursele de noapte la Vii, Tataia ~i Ma·
maia se dubleaza.

i Cazinoul .izitatorilor
ComunaJ, procura
dis1rac~funile cele mai alese aflt "iaa
- clt ,i .eara -
..
Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta
142

"NATIONALA"
SOCI~TATE GENE~ALA DE ASIGUR,aRE
FONDATA LA 1882
Capital de actluni lei. 10 000 000
Fonduri de reze: va lei 95.500.000
Daune platite -in 1925 lei 59.000000
Daune platite dela fund. Societ. lei 400.000.000
.NATIONALA" primeste asig. in ramurele
Incendiu. Grindina, Transport, Acciden te, Auto-
mobile, Raspundere civila, Furt prin spargere ~i
Viata.
In conditiunile cele mai avantagioase.
Bucuresti, Strada Paris No. 12 (Palatul Societ)
AGENTIl IN TOATA TARA
Agentre principala pentru Constanta, H. N. Mangoianu
. Strada Traian

HOT E L

,~HIGH LIFE"
=== Panait Coletzi ===
Strada Traian No.4, Constanta

Confort ,i instalafiuni moderne. Curl-


tenie exemplara
Situat In centro" orasulul

Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta


143

Co nstauta po sada eel mai frumos Cazinou


- ComunaI din tara -

-----------
J n. sHIm I
e&---------e
6HfOR6HE I DlMITRIE [OB!TAftTfAftU I
I Agentura, Comlsion, Asigu- I I-I Directorul oficiului co II
I rari, Expeditiuni
Cvtanta, Str. Unlrei No.2 II I
mercial "ORIENTUL"
Birou nrovizor : Hotel
HIGH-LIFE, Str. Traian
I
I
. I Bazargtc, Sfr. Princtpesa
Ileana No. 15 1 Constanta
I'
I I
1 I lnlesneste ~imijioceste ori I
Telefon 123
e
I ce fel de afaceri comerciale _I
-----------
CARUTE
Transportul din magazii la port vagonul de 10000 kgr. Lei 600
Transportul din port la magazii " " " " ,,800
" din gara la magazii II " " 500
" "

I, din gara la port """" ,,600


" intre magazii IJ " I'".;300"

Transportul de marfa sau bagaje din ~i la gara cu diruta


cu un cal • " 50
kfem cu car uta cu doi cai ., " 70
Carutele care transports din gara lemne, cherestea, carbuni,
.cereale, vase, faina, piatdi, caramida, olane, tjgl~,vagonul de 10000
..
kgr, lei 700 cu descarcatul ~i 550 fara descarcat,
Transporturile dela magaziile Primariei in oras ~i din ora}
la magazii vagonul de 10000 kgr. lei 500..

e---------_ ,-----~---,
I I ~ I
I I I I
I lOAN N. ROMAN I 1 Canst. Irimescu I
I AVOCA Til Fost Prefect I
I StT. Carol No. 127 I I AVOCAT I
I. Constanta I I Str. Carol 24, Constanta I
I I I I
..e
I ~~__ ., I I ~ , 1
Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta
~ .ft., ,U-' .u- '-U,
~.',",'II.ln"tlllU:'I"lltl'I'IIIU'ttll''''llllttllllllfU''lIrf:ltthl.,.,.t'It.I.tlllll
lit. ,U' -11_' .u. ,II. .11. ,U.' ••iltlllll"'lltIIU'IIII.,ltlhl.nlll1ll't.
'II' I'" ,II, 'U' ,II.. ,III
1111111I11"111111"1111111'1'"'nlllilll'~§~
'U" 'II' tilt' ,U- '11.

~: PE .BULE~ ARD :~
~~, Oprifi..va 0 clipa la HALA de SERE ~}
{~ N 1CUI 0 N ESC U ;]
{~
~
peste drum de Cazinou unde gaslti ~}
~

:: Cele mal bane fripiuri reci ~i la gratar ;0

!:
~I
Bere la ghiafa ~i ori ce alte bauturi ~i gustari,
.". I '11' 'U',:. 'II' '11" 'II' 'II'•• 11'11,.,""111,1111111'11111111111111,1111"",'11'1,1"111'1111111'1.11111,1,1"lhll,IIIII,IIII,,,,,IIIIIII,IIIIIIIII'
'II' 'II' '11' 'II' '11' 'II' 'II' ,", 'II' '11' '11' 'II' ~, '11' '11' ~
:,
~ ", •." , 1"1,."'1"1""'111,1'1"'1

~~~~~~ru~~~~
~ Cerefj pretutindeni:· .
~ Apele gazoase si Lim~Dadele cu ~
M sirop de fructe ale ~
~ Fabricei lOAN SPOIALA ~
Str. G-I. Cernat 23 •
~
00000000000000

~
Cea mai higienica instalatiune de acest fel
cu filtre, decan toare etc ~

Toate produsele sunt fabricate cu


. a pa filtrata

~00 .It. ,'''1''''1111


.11· III.
.. "'''
.11.
••,,
-It. ,.'
'II'
''11.''.'
'11'
.. 1111.,.,1.11'1111_' ,1••···,.
lit- 411· 'U. ",. I.U_ .JI. .11.' .B· -It.
,""'hl"II'lttllllllt·,III.ru.,Ul'Il"U"lIlfU"II,lfI'.II,111'1IIIItlI,,,,,IIII,OO
III' cU_ .tlt .Ut III· 'II' 00

}! La Or:aeu.1 Londra ~
~~ Atelier de Croitorie Barbafeasca ~~
~T
~
~.
C. HAGIOPOL - I
~
=
(~ Strada Mircea No.5;)_
-. 8e executa ort C8 fel de ha4na ,1 uniforms ·dupa r:;
ultlnrul juroal., t}
"I' 11'"'"1111111111111'1
'11'1111""11111111,111""1'"11"11111111111111"1111111111'11111,1'111"II·tll, ",lIlt 11"
"1'jlllil '11'1,1' III·fli IIt'llt11111,,,.1 ;ltt CSll
I'I'II II IIIII~
t
t." IUt '11' lUI tU· lUI '111 1111 411' 411' 'U' 'Ut 'UI
Itllllllllll In 'III

Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta


145

Daca voifi sa dormiti nesuparafi de insecte ~i tn camere


bine aerisite, CD vedere la mare ~i peste tntreg nrasal
va renemannam Hatelul "PRINCIAR"
Un minut de statia trenului Mamaia

AUTOMOBILE
TAR I F
, Pentru autornobiIele carl fac curse tntre Constanta- Techirghtol
Sat ~i Constanta- Techirghiol-Movili
Constanta ..Sanatoriul militar ) In rnasina In ma~in~
1) Constanta- Techirghiol-sat ) Ford europeana
" Sanatoriul Eforiei) un loc Lei 70 Lei 80
- Pentru eamionete autobuze ~i ori ee fel de rnasini amenajate
eu mai mult de 6 locuri. •. un loe 50 lei
2) Constanta-I echirghiol-Movila In ma~ina In masina
. - un loe Ford europeans
" Sanatoi iul C. T. C. Lei 90 Lei 80
Pentru eamionete, autobuze ~i ori ee fel de rnasini amenajate
eu mai mult de 6 loeuri . . . . . un loe 60 lei
Ma§inele europene sunt soeotite eu maximum 6 loeuri ell
soferul,
8agajele pan~ la 25 kgr. gratis. Peste aceasta greutate un
leu de kgr. socotit dupa recipisa garii.
Trasura pentru Teehirghiol-Sat Lei 300
" " ,. MovilA " 350

Pentru sezonul snului 1924, taxele de bae, pentru Mamaia,


~ se fixeaza dupa eu m urrneaza :
- Taxa de persoana pentru 0 bae, eu lingerie, este 7 lei.
Taxa pentru 0 bae eu lingeria, pentru un eopiJ de 7 ani, 4 lei.
Plata taxei da d: eptul la oeuparea unei eabine nurnai maxi-
mum una ora, ori cate persoane vor fi In cabins. dupa treeerea
_ careia se va plati 0 a doua taxa.
Prejurile de fata vor sta alisate In fie care cabina ~i urrneaza
a se respecta tntocmal,
~"'''II'tlf''''''tllt'11'1,,'tl1lll1''tl''III'''II''tl''IIIlII''tIIII"""~
~ • t .... til. f", '11t .lIt tilt _II. .". ~
~,ttttlltj.···"II"n.tJt.I.I.I,llr
~ _lit ,,:1. "'1' .,It •• IIII.I'.II.,ltl.l,,t'III'I'tl"'II~
tU. III' _,h tU. ~ Itt- ~

i: CHRISTU COSTEA :.\ t~ Doctor A· Caratzali ;~


I Antreprefior de lucrari Y L Medic de copii.-Boale de plept ::.~
\~ Constanta.-Str. Ottemct 36 ~ff ¥ CONSTANTA ¥
E: Exc:"td ortce lucrdr t de construcji- :.~
-;- WU, case de toeuit, tabrici elc. clc. -=ff ~; Str. AI. Lahovari No. 2 ~}
~
~, ,", ",",
,' ,".
,.III '11',·"' '11' •..·.u.lltr'
'11'
••••tl·.II:"
'1':'11 II t@
:11~ ~
~lflll
.... '11'
••'II...
'II' .... '11' .". .".
'ltlll'I"'I'IIH"JtIII.ltlll',"lf'I.I'ltlt'M •.tlllill"
'JI' .". @)
H)
Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta
ATENTIUNE
-
Vechlul Restaurant --,----,'1

"CAPATO"
Strada Mircea colt eu Tomis, - C-Ja Incercati
'sortat zUnic Cll dlferite mancart calde
~I rsct, salate trafanda, precum ~i ~i Va yeti
pescaril de toate telurl
oJ
canvinge·
DIFERITE BAUTURI
STRAINE ~i IND~GENE
C4?Ie mai reduse pre tur i
din toate restaurantele

Dasfidem orice concurenta


• "

Mu angajafi camere I
fara a ;'
nzlta
--=--=-= Hotelul "PRINCIAR" .-.-=---=

,., 1I111I111t. t 1I1.lIh"I'"


.11* tU- I'" .,It
I,", ,III,
til. _II_ .u- ....
"' ,11, 1111'" 'III c' It I, III' n'I.,.III,
III' -III II 1",1,
III' ,It."111111111111
II, ""
tilt till
III. II ,,111111,1 Itt h,,'1
.11. till
~'I,·II',
1111 f 1111111 1"II.11I111t "III,
1111•• IU. II.
" 'II. .fI. '6m'
• •
(;
_.
Papetaria DObrogeana 1--
~)
>: Anastas Vasile & Willi Schvartzemberg :(
l~ 44-~ada ~tefan cel Mare- 44 ;1
{; Librarie, Papetarie, Marunti~uri, Depozit de Hartle, Im- ~)
primate, Confectiuni de hartie, Requisite Scolare, Ar- ~l
;: ticole de Blrou, Registre comerciale, Carli posta le =:}
~; ilustrate, Jucal ii. - Vanzarea En Gros- ~j En Detail. ~j
t:::t1!I.,
~ _II. 'II'
III" '411. t ,t
'II' '11* 'II' 'u,· t" 'Ut -II' 'II- '11- ttl-. _nt ,"-
filii I' ,III." ,III, 'I" 11111,,. t I I,ll tlllll,." '11111 It "I",'111nl' '111,,"111,
'11' -u-
II f 11'1111,'1.",.,
ttl'
"'1111'
flit 'III
"111111"11,,111
"II'
11111' ""
'II'
""
'11' ,It I
'I'al ,,1111111 r ttt:t:l:1
~

Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta


: 6%)659G$£GS.9659G59G$.9~G'S9~C)
.. D. S T RAT tJ
.. Aoocat ~
Grtoilei 12 Cons/an/a tJ
6S96'$96)96$965$ ~$96$96$9~6$96$9

Tariful Poetal
pentru intertorul tiirii ~i pentru striiiniitate
1. O· scrisoare simpla pana la 20 grame . . 1.- 4.50 6.-
jar de fiecare 20 grarne sau tractiune in plus cate . 0.50 3.- 3.-
2. 0 carte po~tala simpla .. . 0.50' 3.- 4.-
3. 0 carte postala Cll raspuns platit . . . 1.- 6.- 8.-
4. Imprimate de orice Iel, de fiecare 50 gr., cate 0.25 1.- 1.-
5 .. Calii didactice ~i literare, Cataloage ~i im-
primate de editura §i Ilbrarie. Jurnale ~i publica-
[iuni period ice, cari apar in Romania '~i se depun
la po~ta de editori, autori, Iibrari, adminisrratii
sau depozitari de ziare, de fie care 50 grame
sau Iractiune cate. . . ., .• 0.05 1.- 1.-
. Toate celelalte publicatiuni se taxeaza conform
aliniatului 4 precedent.
6. Imprimate in relief pentru orbi, de fiecare
500 grame cate . . , . ., . 0.25 0.50 0.50
7. Hartii de afaceri pan a la 50 grame. . 1. - 6.- 6.-
" II 200" . 1.50 6.- 6.-
I' " . ,,2506.- . 2.- 6.-
iar de fiecare 50 grame sau fractiune in plus,
inca cate . . . . . . . . . . 0.50 1.- 1.-
8. Probele de marfuri pana la 100 grame . 1.- 2.- 2.-
iar de fiecare 501 grame sau fractiune in plus,
~
IDCa
x
ca t e. . j
, . . . . . . . 0.50 1.- 1.-
Taxa de recomandare peste taxele dela 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7 ~i 8, dupa cum caz . . 2. - 6.- 6.-
Taxa avizului 'de prirnire la obiecte recoman-
date:
a) cerut in momentul depunerei obiectului . 3.- 6.- 6:-
b) cerut ulterior depunerei obiectului • ,3,- 12.- 12.-
Taxa unei foi de re 'lamatiune • , 3.- 12.- 12.-
Taxa unei cacti de indentitate . . ., 12 12.
Suprataxa pentru obiecte adresate Posterestant 2. 2, 2.
Taxa timbrulului de asistenta sociala ce se aplica
la scrisortle simple, recornandate. de v aloare ~j
Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta
---

![ufea Veis6ucfi
CEREALE

Sir. Canlemir 6 Constanta

carti postale destinate in alta localitate decat in


cea in care sunt depuse . . . . . ,0.10
Taxa de plata minima pentru obiectele nefran-
cate complect •....•.. 1. 4 4',
Supra-taxa pentru recornandate, recuvrernente,
mandate ~i mesagerii prezentate la po~ta Duminicile
~i sarbatorile legale . 2.
Toate birourile postale ~i debitantii de timbre sunt 6bligati
ca sa yanda publicului actualele carii postale, externe de 2 lei,
trancate complect ~i anurne Iipind pe ele Janga taxa incrustata cate
un timbru franco mobil de 1 leu (daca sunt destinate pentru Au-
stria, Cehoslovacia, Italia, Jugoslavia, Polenta, Ungaria) sau de 2
lei, daca sunt destinate pentru celelalte tari straine.
,
Nola.- In cotoana I-a, taxele' sunt pentru inlerioru/ Ro-
maniei, tn cotoana II·a taxele sunl pen/ru: Austria, Cehoslo-
nacia, 110110, Jugoslavia, Polonio st llnqaria, In cotoana Ill-a
taxele sun! penlru loale celelalte liiri.
...

~t~X~~~t~~~t~~,C:~~~~S~~S~~~:lC:~~~
@ Tileri, batrani,' temel ,i barbali
daca vre]l sa lntineriti 00
beti numai Vin VARTOS dela .. - 00
f

Restaurantul OAPATO •
~ din Strada 'I'omis No. II-colt cu Strada Mircea ~
~ unde se gasesc ~icele mai variate preparatii de PEsclRIE .OO~'.
~ care a tacut ca de ani de zile reputatia acestui restau- •
W rant sa ramana nestirbita. •
ttl _Prelurl moderate - Curalenie ir8Pfo~abila 00
~~~~~~~ss~~~~~~s~~~~
I

Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta


149

~1.'lltlll"'-""IIIIII'IIIIIIII"I'I'II'IIIIII'"I'''I'lIfl111'1
~ ,.". ,n. .It- '11' IHI ,II- tn. _II.
I.n'h~
-U- ~ ~ .It.
~tl""III,rtl'lllllllttll'I.I'II
tilt' .u, .11. Int .u. .u. .".
••tfll'II'llltlll"'tll11111"lt'III'II~
.11t ~

i~ AGENTIA TEATIALA :~ {; CO A FOR ,. ELI TAu ~]


~ ~ = ... SUREN ALEXANIAN €
Ie M. KOMET :! g Piala independentd, lrtnga <; ~j
~- Str. Stefan eel Mare 41 -f E Brasserie Bristol" ;
(i CONSTANTA ~ ~ CONSTANTA ~
~ '11' '11'
~1'''llt1111111'11.,
'11' '11' '11> 'II' 'II' 'II'
•••lltlllll'IIIIIIII'II'I,.fll'I.,,1'1'111111.,,,
'11'
••,.
~ ~'II' ,", '11' '11' 'II'
~'tllll'tll'lIllltlhllll'lh'lltlllllll''''lIdflt'hlll.III
'11' '". '11' 'II'~
.. ,tl11.. ",1

Qrdonante. Comunale '"

Pe nlr u curatenla orasulut


1) Este cu desa varsire oprita aruncarea sau depozitarea gu-
noaeloi sau a orice fel de resturi. in strade sau locuri virane.
2. Fiecare cetatean, este dater sa mature in fata proprietatei
sale; gunoaele se vor depozita intr'o ladita proprie, care se va
deserta direct in furgoanele Primariet, la trecerea lor, spre a Ie
transporta la locurile anume destinate'.
3. Cei ce nu se vor conforma prezentei ordonanje, vor f ur-
m~iti ca contravenienti ~i pedepsiti potrivit legei, art. 385 c. p.,
care prevede in caz de recidiva pedeapsa cu 1nchisoare. (Ord,
Com. No. 4483 din 8 14ai 1924).

***
" 1. Este cu desavarsire iuterzisa a se lasa pe straz! animalele
domestice.
2. Orice animal mare se va gasl liber pe strazi, se va inchide
in oborul comunal, de unde nu va putea fi scos de cat dupa plata
amenzii ~i a stricaciunilor cauzate.
" 3 Porcii, care se vor gasii liberi pe strazi, vor fi impu~ca!i
de agentii politiei Comunale. '
. 4. Fiecare cetatean in fata caruia s'au plantat pomi, au tnda-
torirea sa tngrijeasca de ei, supraveghid sa nu fie distrust, rest
sau desradacinati-~
5. Nirnanui nu-i este ingaduit a rupe fiorHe din parcuri nici a
calca sau a se aseza pe gazonul din parcurile orasului, ca ~i dela
baile Mamaia.
6. Cei ce vor "calca dispozi1lUnile prezentei ordonanie vor fi
urmariti nu numai pentru contraventiune ci §i pentru distrugere.
(Ord Com. 4475 din 8 Mai 1924).
Pentru IcirculaUa vehiculeIor
i . 1: Nici un vehicul, fie cu fractiune mecanica, fie cu tractiune
",antma.la, nu va putea circula pe Bulevardul de jos din fata Cazi-
noulul Comunal.
Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta
I
J50

2. Nici un vechicul fie eu tracjiune mecanica fit> cu tratiu ne


anirnala, nu va putea circula prin piata Independentei de cat prin
partea dinspre Primarie, in ambele directiuni,
3. Nici un vechicul, fi cu tractiune mecanica, fie cu tractiunc
animala, tncarcat cu greutati, nu va putea nici de cum circula prin
piata lndependentii, ci, va urma calea pe strazile Mircea, Canternir,
Marcu Aureliu, Lascar Catargiu.
Contraveuientii vor f dati jude.catei ~i se vor pedepsi con-
form legei.

PJecarea ,i s oslrea trenurflor tn


Gara Constanta
PLECARI SOSIRI
ORA ORA

4.- pers. Medgidia- Bazargic 6.10 acc. Bucuresti, Ciulnita,


6.50 ace. Ciulnita, Bucuresti . Fete~ti.
14.02 pers. Medgidia, Fetesti, 14.32 pers Bucuresti, Cilunita,
.... Ciulnita, Bucuresti, Fetesti, Medgidia.
23A5 acc. Fete$ti, Ciulnita, Bu- 21.55 ace. Bucuresti, Ciulnita. .
curesti, 24.12 pers. Bazargic, Medgidia
15.- ac·. Ciulnita Bucuresti. 11.35 ace. Bucuresti, Cfulnita.

Daca dor~ti camere spatioas~ fi marta carate, mergeti la


==-- Hotel "PRINCIAR"

~~s~~~~~~~~~s~ss~~~~~~~
00 Institutul de Infrumusejare. ~
~ COAFOR de DAME ~
,~ MANICURE - PEDICURE-PARFUMERIE . ~
00 Salon elegant eu eabine separate pentru dame 00
00 lnstalatiuni electrice pentru spalat parul, 00
~ masaj Aplicatiuni de Hent~ ~

hs~~:~~~~
---
Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta

'\

· Mersul trenurilor la Mamaia


Cu tncepere dela, 20 Iunie a. C., se pun In circu- I persoane 01 - 010, al carer intinerariu este eel
lajie tntre statia Constanta §i Baile Mamaia trenurile de i de mai jos ;

01 I
LA
03-,=
DUCERE
05=-=r='107-_, 09
I STAT-IU NI
02
L A INTOARCERE
I 04 , 66 I 08
.
.

I 6fO
I
I

830 945 11S5 15-40 1650 Plec, C-ta Sosire 9~Cl 1 pB 1240 1645 19'!o
835 95.) 114:·,. 1545 1655 Calatis plecare . 937 1125 1237 1642 19 1t
840 955 - 1145 155 17 0 "
" Aegissus n 932 1120 1232 16lli 1912

I
1)

945 1000 115 1


1
1555 17°5 • Tataia 927 1115 l227 1632 19' 7

--
9 ill) 1015 1203 1610 172() Sosire Mamaia plec. 910
- ---- - ---- -- - --- - -
11Ol1 121'1
1618 1950
Din aceste trenuri vor circula deocamdata ziilnic I parat dela casa stajiunii sau In halteie de oprire, este
nurnai trenurile 01, 06, 07 §i 010, jar celelaite se vor I de lei 10, iar dela casa din ora ~ lei 10,30.
pune In circulatie pe masura ce se va sirnti nevoe. 1\ Militarii de orice grad §i copii mai rnari de patru
Biletele se vor vinde la casa statiunii, la casa de I ani platesc aceleasi preturi,
bilete din oras, precum §i haltele fixate pentru urcarea I Calatorii care se vor gasi tfI tren fara bilete, se
~i coborarea calatorilor in §i din tren. I vor pune la plata taxei de calatorie dubla, adica lei 20.
Costul unui bilet de tren (ducere §i inapoiere) cum~ I

Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta


152

Tabel de Hote lurile admise pentru ofitert

Nurnele Hotelului Categoria II Adresa


• II
II
1 Palace Hotel Lux Str, Remus Opreanu 7
2
3
Hotel Reigner
Grand
.. II
I
Plata Basarab
Clasa I-a Bnlev. Ferdinand 1
"
4 Regina ~. Str. Lascar Catargiu ~
" Bulevard "
5 » .. • Remus Opreanu 1
6 ·" Elita
II
Clasa 2-a Piata Independentei
7 » Hig Life • • Str. Traian 4
8 Metropol • • • Lascar Catargiu 7
"
"• ..
9 Bristol ., Carol 56 -
10 "
n Regal .. 50
11 Central " "
Traian 36
• II
" "
12 n Princiar .. " Stefan cel Mare
" Mercur 10
64
13 • Minerva •
14 Grivita
11

• •
".. Stefan cel Mare 18
15 " Continental Bulevardul Ferdinand 2
16 " Paris
, " "» Str. Stefan cel Mare 25
17
• Bucuresti " Cuza Voda 34
" " " "
Varieteuri, CofeUlrii ~i Restaurant e admise
..
penjru ofiteri

Localul Categoria Adresa


- I ..
I
1 Bristol Restaurant IPiata Indepen. 6
) 2 Elita • " • 8
Orand ., Str, Carol 77 bis
~ICapato .. I" Mircea 13
Bursa .. Piata Indepen. 7
6 Pariziana Cotetarie I" " 4
7 Regal ~ Str. Carol 52
8 Britania Varieteu L. Catargiu 7
I"
~'fr'I'ltlllll'ltl.r":lt,.IIII"il"ttllf'lllllllllllIJ.t"III,.llt"t.~
~ 'IIt 'u, -11' til. til. -11- lUI til. "It ~

{! ~umitrn Tjmira~ ~l Palace-Hotel - upl


~j AVOCAT ~ rece ,i calda In toate
~ Str. C~NS~a:No;:rj4 ~} camerile
~ '11',1111 '11'
... t ,III ....
111,,11, '11'
1111111I 'II' '11'11'1 i.'11' '11' 'II' ~
t 11.. h "'U"" t, " ...... J' Itt iN" I

Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta


153

• •
Farmaciile de servictu
Ordinea de serviciu a farmacfilor din Constanta
pe 1924
;:~p .
~<t Zilele de repaus duminical --
Serviciul ziua tntreaga, inclusiv FARMACIlLE
noaptea, se face de
.,~ --------+-------------~-------
1
3 August 28 Sept. ,23 Noemb. Constantinidi
_O~minica I
Duminica Duminica Ciornu
10 August I
5 Oct. 30 Noemb, - Miga
Duminica _i)uminica I Duminica. MihAilescu _
r 17 August. 12 Oct. 7 Decemb.l " Zuchi
1>' Duminica I Duminica Durninica Berbereanu
24 August -19 Oct. 14DecerT'b. Stancescu
Duminica 1_ Duminic!_ I Dumi~ica _ Cristes_c_u__ =--__ , __
28 August I 26 Oct. 21 Decemb. Ciupercescu I
Sf. Maria Duminica Duminlca MihAilescu
1
• 31 August 2 Noemb. '28 Decemb. -Zuchi. ---
_Duminica _ Durninica Duminica I _Siomu'
7 Sept. 8 Noemb. I Constantidini
Durninica Sf. 0 tru ' Berbereanu
- .,....------ -- --
14 Sept. 9 Noemb. -Miga
Duminica Duminica Cristescu
'I 21 Sept. 17- Noemb, - - -Ciupercescu
Duminidi Duminica Stancescu
- - ---- ------------
Serviciul de noapte ale farmaciilor din Constanta
La 1, 6, 11, 16, 21, 26, ~le fiecarei luni: Zuchi ,I CIDmu__
• 2, 7, 12, 17, 22, 27,.
--
,t 3, 8, 13,' 18, 23, 28,.
Constantinidl
'Ciupercescu ,i Berbereanu
,I
Cristescu

" 4, 9, 14, 16, 24, 29, 31


" 5, 10, 15, 20, 25, 30,
Stancescu·
Miga ,I
P.tibiilescu
~_

Constanta ..P alaee- Hotel


Pozitie ,i vedere pltoreasca
Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta
154

VIZITATI
HOTELUL REGAL
Constanta - Str. Carol 50

[!] Complect renovat, 40 camere cu tnstalatlunt moderne, [!]


situat in apropriere de gara ~i de malu! marei

Cilill Ziarul
00 Marea Ne.agra
= Apare zilnic la Constanta =
cu uJtimele sliri
Teleg'rafice ~i Telefonice
[!] • D. Crutiu OelasaU,te
r •
Dlre.don. Stelian ~tefanescu
[!] Redacfia sl Ad-tta Str. Traian No. 5 [!)

LUrTlea Eleganta
Ournpara INC A L TAM I N T E
fina, solida ~ieCtina, numat la magazinul •
=- -=---= LUMEA ELEG ~NTA - - ~
Str. Carol 38

Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta


15'S

!Fforea !1. :Frorea


CEREALE

Sir. Cerealelor 17 Constanta

Strazile din Constanta


BULEVARDE
Aoerescu, general, ineepe din str. Portului §i se tp.rmina in
Bulevardnl Elisabeta.
Carp. P. P. tncepe din str. Portului ~i se terrnina in strada
Dunare.
Elisabela incepe din str, Portului §i se termina in strada •
Remus Opreanu.
Ferdinand lncepe din str, Carol §i se termina in strada
Stefan eel Mare (Mangaliei).
Independentei tncepe din Bul, Ferdinand §i se termina in
strada Productclor, .,.
Prineipesa Ileana incepe din strada Plevnei §i se termina
in strada Eroiolr.
Principesa Maria incepe din Sos. Mangaliei §i se termina
spre Vii.
Regina Maria ineepe din Bulevardul Ferdinand §i se ter-
mina la Mamaia.
STRAZI
A •
Alexandri Vasile ineepe din strada Traian §i se termina
la Mare.
Alexandru eel Bun incepe din strada Carol §i se terrnina ..
tn Bulevardul Regina Maria.
Angeleseu J Jr. incepe din Bulevardul Principesa Maria §i
se term ina in Sos. Mangaliei.
Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta
156

Apolon tncepe din strada Cuza Voda §i se terrnina in strada


Take Ionescu.
Aprilie 11 in cepe din strada Decebal §i se terrnina in
Bulevardul Regina Maria.
Aprodul Purtee lncepe din strada Chiliei §i se terrnina in
Bulevardul Regina Maria. . .
Ancorei incepe din strada Corabiei §i se terrnina in Soseaua
MangaJjei, - .
Apusului incepe din .Soseaua Murfatlar §i se terrnina in
strada Linistei,
Ardealului tncepe din strada Eternitate! §i se term ina in
Soseaua Chirigiilor.
Aoram lancu incepe din Bulevardul Ferdinand §i se ter-
mina in Bulevardul Independentei.
Arion C. C. incepe din Piaja independentei §i se termina
in Bulevardul P. P. Carp.
Armoniet in cepe din strada Labirint §i se termlna in strada
Linistet.
Atelierelor incepe din strada Stefan eel Mare ~i se termina
in strada Avram lancu.

B
Biildcescu Nicolaeincepe din strada Fericirei st se ter-
mina in Bulevardul Regina Maria.
Banalului incepe din Mahalaua Koiciu) §i se termina in
Bulevardul Regina Maria.
Biinescu Ion incepe din strada Decebal §i se terrnina in
strada Tudor Vladirnirescu.
Banu Maracine Incepe din strada I. L. Caragule ~i se
term ina in Bulevardul P. P. Carp. -
Banu Mihalcea incept"-din strada Caramidarilor ~i se ter-
mina in Bulevardul Regina Maria. "
Basarab lncepe din Plata Basarab §i se terrnina la Mare
Basaroblei tncepe cU11 strada Mircea §i se term ina in str,
Dr. Davila. ,
Bibescu Voda lncepe din strada Chiliei §i se termina in
Bulevardul Regina Maria.
Boerescu Vasile incepe din strada Fericirei §i se terrnina
In Bulevardul Regina Mara.
Bogdan Vodti incepe din strada Carol §i se terrnina In
Bulevardul Regina Maria.
Bolintine.mu Incepe din strada Scarlat Varnav §i se termini
in Bulevardul Regina Maria.
Brtincooeanu Incepe din Bulevardul Elisabeta §i se terrnina
in strada Erninescu.
Brdtianu I C. incepe din Bulevard ul Petre Carp ~i se tel'''
mina la Mare.
Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta
157

r;:;;;}t. '11'
~
III, I II ,I I' '111,1111"
'11' '11"
,I' 111••• 11'1'1,,11
.11. '11'
"~I U .,11, lit " '" I., ,I nl, 1,1" 1I'ltl""tll,lllt'lJ
.11. .11· .11. .11. '11'· ·11· .• 11.
"" I, II If\. II 11,1 1111"
.11. .11· '11"
~t 111111" I', II" ,,11111' ,I' t II" It 1'111' "II,
'11' .11. '11' 'II. '11' '11'
I' i"""r;:;;;1
'11' ~

~; LEMNE DE Foe - ;1
r
~
S_tejar ~ifaJ prima ealitate en vagonul ~itn detaliu
~
l
\~ Mai eftin ca ori unde gasiti la Y
\~ -- I. V. R 0 $ 0 U LET - f1
S: Constanta - Sir. C. Negri 4 X
;.~ Angajeaza ~i taiatul avand rnasina proprie. - Pri- ':
(; rneste comenzi spre executare, term en 0 luna on ce ~)
'. {; cantitate. - Vinde sub pretul concurentei. ~f
r;:;, '11'
~"IIIII.a.::.II·"'
,", "'... '11' '11' '11' .,.. '11' '11'
"JI'lllllltllllll't"'11111'1111'1111"1111111,111'111,""'1,,
'II' '11' ••11'1.111'1
'11' ••• '11'11 11111."'11111111111111"1111'11•••
'11' '11' '11' ",. '11' '11'
11""' .....
'11' '11'
"'".,.111111,,111111.1
'II.J ~ I
Bucooina incepe din Bulevardul Regina Maria ~i se terrnina
In strada Valea Alba.
Buzescu Preda incepe din strada Chiliei ~i se _ terrnina in
Bulevardul Regina Maria.

o
Cadrilalerului incepe din strada Valea Alba ~i se term ina
, in strada Lucaci.
Calara$ilor Incepe din strada Carol ~i se terrnina in Bule=-
vardul lndependenjei,
Calonfirescu Radu lncepe din strada Crlstaniei ~i se term ina
strada Ion Raliu. '
Ccilugareni tncepe din strada Mihai Viteazu ~i se tennina
in Bulevardul Independentei,
Carmen Silva tncepe din Soseaua Ir.dustriei Mari ~i se
termina tn sirada Dr. Angelescu,
Cantacuzino Or. tncepe din Plata Independentei ~i se ter-
milJ~ in Bulevardul Elisabeta. .
Cameliei incepe din strada CoL Urigorescu ~i se termina
in Soseaua Mangaliei.
Can/emir Dim. incepe din strada Mircea ~i se termina in
. strada Marcu Aureliu
Caragiaie I. L. incepe din strada Vasile Costea ~i se ter-
mina in strada Avram lancu.
- Caramidarilor Incepe din strada Carol ~i se term ina la La-
cul Tabacariilor.
Carol tncepe din P iata Independentei §i se term ina la· Bariera
Anadalchioi.
- Calargiu Lascar incepe din Piata Independentei ~r se ter-
mina in Bulevardul Elisabeta
Cerna incepe din strada D-na Florica §i se termiJ)a in
Bulevardul Principesa Ileana. .
" Cernaf general incepe din strada Cuza Voda §i se fermina
In strada Take lonescu.
Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta
158

Chiliei lncepe din strada Valea ,Alba ~j se termina tn strada


Lucaci.
. Cogc1lniceanu Mthail incepe din strada Dragos Voda ~i se
term ina tn strada Stefan
, eel Mare.
Cembiet incepe din Soseaua Mangaliei ~i se term ina in
strada Ancora.
Conta Vasile incepe din Bulevardul Ferdinand si se term ina
in Bnlevardul P. P. Carp.
Crisona incepe din strada Carol ~t ce 'termlna in Bulevar-
dul Rf gina Maria.
Creanqa Ion. (Cartierul S. P. M.)
Crioatutut. (Cartierul S P. M.)
Cuza Voda tncepe din Bulevardul Principesa Ileana ~i se
termina in strada Avram Ian cu.
o '
Dacia, incepe din strada Carol ~i se terrnina in Bulevardul
lndependentei
Davila Dr. Incepe ' din strada Eroilor ~i se terrnina in Plata
Regina Maria
Decebal Incepe din Bul. Principesa IJeana ~i se terrnina in
Bul. Principesa Maria.
Dianei incepere din strada Ovidiu ~i se terrnina in strada
Gr. Cantacuzino -
Dobrogei incepe din stada ·M:tramure~ §i se terrnina in Bu-
levardul, Reginu Maria.
Dosmna Florica Incepe din strada Crisana ~i se term ina
la Tabacarii.
Drago$ Vodtf incepe din stradn Carol ~i se termina in str.
Mircea.
Dumbraoa Roste incepe din strada Carol ~i se termina in
Bulevardul Regina Maria.
Dundrei (Cartierul S. P. M.)
Burostor incepe din strada Caranfidarilor ~i se terrnina in
Bulevardul Regina Maria.
E
Egalilalei lucepe din str. Labirint ~i se terminf in str. Eternitate.
Eminescu Mihall incepe din Bulevardul Eiisabeta ~i se ter-
mina in Cristea Georgescu, .
Eroilor incepe din strada Maior Giurescu ~i se term ina in
Bulevardul Principesa Ileana=
Elernifli/ei incepe dip. Plata Stefan cel Mare ~i se terrnina
,. la Cimitir.
F
Fericirei incepe din strada Valea Alba ~i se term ina in str.
Ion Ratiu.
Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta
159


~
~
,II"
I .... ... ' .11' .n. ,n. ,n, '.II. ,n,
U"'·"II"III'IIIII'IIUI11111.,I,IIIII.,IIII'II,,'I'111,11111111' ,n, •.••'"""1,,,,'"1,
,n.- .11, '11" "''''11,1''''11",111"
,n' oLl' 'II' "tI' II
.11' "'"""'''''"'''"'
'11' II'II'
I ,,,,,",,Hil,",'''I,.,
'II' '11' 'II' ,'11'
m
L!J I
~}
~:i~
-- RENUMITA CEAPRAZARIE (::)
~;;F
!:~\ 00000000000000 M. VAS IL ESC U .. 0000000000000 :(~~}

t~
B Executaprompto~c?~~r!~::
vile.precump~e~~~it.~C~~sd:e ceaprezarte
~::t~rl ofilere,tI ,I cl- ~~
l:~
i ! = ~
~~~; Vizitati ~i va veti convinge ;'_::ff
rr.i1 .". '11' '11' '11' 'II' 'II' 'II' .... '11' 'II' '11' 'II' 'II' 'II'
~lh"III"tllltIIIUIIIII'I"t'lt""IIII"6.:'II'I'I,1111",,"'1111,111'111""'11,1111""",11111,,'1".1"111"1",111'1,111'1.1."1'1.1,,1
,", 'II' '11' '11'. '11'
:"""'."
..,.••11"'1,,1
'11'. ""
'11'
...'
roo I
Flamdnda incepe din strada Banatului ~i se )~rmina in str.
Carol.
Fulgerului. (Cartierul S. P. M.
Gl
Gdndului. (Cartiernl S. P. M.)
General Berthelot Incepe, din strada Ion Lahovari ~i se ter-
mina in Soseaua Product-lor.
Oe;'eral Manu In cepe din Bulevardul Ferdinand ~i se termina
in BuI. I~egina Maria.
General Petain incepe din strada Ion Lahovari §i se terrnina
in Soseaua Productelor.
Georgescu Cristea incepe din strada Remus Opreanu ~j se
_termina in strada D. A. Sturza.
Giurescu Maier Incepe din Bul, Principesa Ileana ~i se ter-
mina In But. Regina Maria.
Grtidi~/eanu Ion tncepe din Bul. Ferdinand §i se term ina in
Bul. Regina Maria.
Orivila lncepe din strada Carol ~i se terrnina in Plata Stefan
eel Mare,
Orlgorescu Col. incepe din strada Cameliei ~j' se terrnina
in Soseaua Mangaliei.
I • H
Horia lncepe din strada Brancoveanu ~i se termina in strada
Emirr~cu.

I
Induslriei incepe din Soseana Cerealelor ~i se terrnina In
strada Linistei,
Ion Voda incepe din strada Mararnures ~i se terrnina In Bu-
levardul Regina Maria.
Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta
..

itJO

jupiter incepe din Bulevardul Ferdinand ~ise terrniua in str,


Take Ionescu,
L
_

Labtrint incepe din Soseaua Oborului ~ise term ina in strada


Etemitatei, -
Lahaoari AI. incepe din strada Carol ~i se termina la Mare
(BAile Moderne).
Lahooari general in cepe din strada Cuza Voda ~i se term ina
in strada Decebal. .
Lahooari Ion incepe din Bulevnrdul Ferdinand ~i se termina
in Bulevardul Regina Maria.
Linistei Incepe din strada Ardealului ~i s¢ term ina in So-
seaua Murfatlar. ·
Luceafiirulut, (Cartierul S. P. M.) - _
_ Lucaci incepe din strada Maramt:lfe~ ~i se termina in Bule-
vardul Regina Marla.
Luminei. (Cartierul S. P. M~

-M
Maracineanu Valier incepe din strada Oecebal ~i se ter-
mina in strada Maior Giurescu.
Mai 10 incepe din strada Grigore Cantacuzino ~i se terrnina
in strada D. A. Sturza.
Maramures. incepe din strada Valea Alba ~i se tarrnina 'n
strada Cerna.
Marcu Aureliu incepe din Plata Independenjei §i se ferrnina
in strada Alexandru Lahovari.
Maresal Joffre incepe din strada Ion Lahovari §i se ter-
min! in Soseaua Productelor.
Marei tncepe din strada Marcu Aureliu ~i se terrnina la
Mare (Castelul Sutzo).
. Marghiloman AI. tncepe din Plata lndependentei ~j se ter-
mina in - Bulevardul P. P. Carp.
Mercur. incepe din Bulevardul Ferdinand ~i se terrnina in
strdaa Take Ionescu.
Mihaileanu Stej. inccpe din Bulevardul Ferdinand ~i se
term ina in Bulevardul Regina Maria.
__ Mtha! Viteazu incepe din Bulevardul Ferdinand ~i se ter-
mina in Bulecardul Regina Maria.
Mircea incepe din Plata lndependentei §i se termina in
strada Vaiea Alba.
Mlron Caslin lncepe din Bulevardul Ferdinand ~i se terrnina
in Bulevardul Regina Maria. "
Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta
161

Moldovel incepe din Bulevardul Regina Maria ~i se terrnina


in strada Valea Alba.
Muncei. (Cartierul S. P. M.)
N
Neajloo incepe din strada Banatului ~i se terrnina In strada
Flamanda.
Negri Costacht incepe din strada I. C. Bratianu ~i se ter-
mina in strada Plevna. • .
Negru Vodti incepe din strada Carol ~i se terrnina in strada
Mircea.
Norocului incepe din strada Crisiana ~i se termtna In strada
Ion Ratiu. ' •
o
Olfenlei incepe din strada Stefan eel Mare ~i se terrnina
in strada A"ram Iancu.
Opreanu Remus incepe din strada D A. Sturza ~i se ter-
mina in Bulevardul Elisabeta.
Orienlu/ui In cepe din strada Dimitre Cantemir ~i se term ina
in strada Marcu Aureliu,
Ooidiu incepe din Plata Independentei
;
~j se te rrnina in
strada Rosiorilor.
p
Pescari incepe din Plata Independentei ~i se termina in
Bulevardul P. P. Carp.
Plevna incepe din strada Carol ~i se term ina in strada
Mircea cel Mare.
" Porlului incepe din Port ~i se termina in Bulevardul Elisa-
- beta.
R
Rahooei incepe din strada Carol ~i se terrnina in strada
Avram Iancuu,
Rares Petru incepe din strada Carol ~ise ter-qtina in Bule-
vard ul Petre Carp.
Raltu Ion incepe din strada Carol ~i se terrnina in Bulvear-
dul Regina Maria
Roseti C. A. incepe din strada Tomis ~i se term ina in
strada Petru Rares.
Rosiorllor lncepe din strada Ovidiu ~i se termina in strada
D. A. Sturza.

Publleltatea este un slab impozit pe cifra de afaceri


- care imbogite~te pe eei carl if plitesc -

Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta 11.-


162

~~~~~~~~t~%~~~~~~e~'@j
~ ;;ZONI!;iTI Nu c!!mpiirali nimic pana nu vizil,,~ [i]

i CEAc:~~~'~~aR~~l
1...

OO
!~~~!;ANAt-
Unde gasiti: CEASORNICE de PREl-IZIE din eele mai M
00 reputate fabrici. BIJUTERI FINE. CADOURI SPLENDlDE ~
~ - - Atelier de reparajii garantate -- 00

~~=::~~~~!~!!!
s
incepe din strada General" Manu ~j se term ina in
Sabine/or
strada Avrarn Ianeu. "
$aguna Mttropolit incepe din Buievardul Ferdinand ~i se
termina in Bulevardul Regina Maria,
Smdrdan ineepe din strada M'rcea ~i se terrnina in Bule-
vardul Prineipesa Ileana,
Sontu Maier Incepe din strada Roslorilor ~i se tcrmina in
strada 10 Mai '
Speranlei (Cartler.il S, P. M.)
Siefan eel Mare (Mangalia) lncepe din Bnlevardul Princi-
pesa Ileana ~i se terrnina in Plata Stefan eel Mare.
Sturza D. A. incepe din Plata Independentei §i se terrn.na
in strada Portului.
T
incepe 'din strada Mireea eel Mare ~i se ter-
Take loneseu
min a in Avram Iancu
Temisoarei incepe din strada Mararnure~ ~i se terrnina in
Bulevardul Regina Maria
Tepes Voda Incepe din Bulevardul Regina Maria ~i se ter- .
mina in strada Avram lancu.
Tomis ineepe din Bulevardul Petre Carp ~i se term ina la
Mare (Baile Duduia). ,
Traian tncepe din Plata lndependentei §i se terrnina in bule-
vardul Principesa Maria.
Transilvaniei incepe din strada 'fraian §i se termina in
strada Carol
Tune/ului (Cartierul S. P. M.)

Bolnavii, convalescentii, surmenatti gasesc la C onstanta


~i in imprejurimi un aer ~i 0 stare igienica care le
red! lute buna dispozttie ~i sanatatea
Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta
10::S

('~'r~\~'~'r'r'r'r'r'r
"PROGRESUL" J
( ATELIER METALURGIC )
, :-: ADO L F SAP I R A :-: rP"
r Str. I. C. Bratianu 6 "
\_, ORNAMENTE DE ZINC - J
.r~ INVELITORI cu ETERNITA, TABLA etc.
Instalatie moderna cu strunguri ~i masini sistematice
~
J
r pentru repararea autornobilelor. "-
~J~J~J~~~J~~~J~J~~~J~J~J
u
llnirel incepe din strada Carol ~j se termina in strada AI,
Lahovari,
v
Va/ea Alba incepe din Bulevardul Regina Maria ~i se ter- ..
rnina In strada Stefan Mihaileanu.
Vanaforilor tncepe din strada D. A. Sturza ~i se terrnlna in
strada Cristea Ceorgescu.
VOnlului (stradela) incepe din strada Marcu Aurel ~i se ter·
mina in strada Mircea.
Vdrnav Scarlat incepe din strada Traian (gara) si se te!J1lina
in Bulevardul Regina Maria.
Vasile Lupu incepe din strada Mircea ~j se terrnina _in str,
Bucovinei.
Vtctoriei lncepe din strada I. L. Caragiale ~i se termina' in
. Bulevardul petre Carp. I

Vtjorului (Cartlerul S. P. M.)


Virgiliu incepe din Bulevardul Elisabeta §i se termina in
strada Cristea Georgescu.
Virtute! incepe din strada Banatului ~i se terrnina in strada
Ion Ratlu,
Vladimirescu Tudor incepe din strada iviircea eel Mare ~i
se termina in Bulevardul Regina Maria.
z
ZOne/or (Cartierul S. P. M.)
Zorilor incepe din strada Bolintineanu ~i se termina in Bule-
vardul Principesa Maria.
ZeJirului incepe din Bulevardul Principesa Maria ~i se ter-
mina in strada Dr. Angelescu,
Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta
- 1t>4

Tip. "A L BAN I A" Constanta'


~:-'Fabrlcade Stampile ill Cauch.Jc -:..
I Ma§ina de eules 1========IUzin~ propriel

II Strada TRAIAN 16-20 II

PIET~
Basarab, la intersectia strazilor : Remus Opreanu, Basarab,
D. A. Sturza. .
Carol, lnconjurata de strazlle : Scarlat Varnav, Carol §i Bul.
ferdinand. ..
Griotlei strazi laterale : Mereur §i Grivijei,
-Indeperuientet, la intersectia strazilor : AI.~Marghiloman, Ovi-
diu, Lascar Cargiu, Gr. Cantaeuzino, D. A. Sturza, Mareu Aureliu,
Pescari, ' Traiau, Carol §i Mircea.
Stefan eel Mare, la Intersectla strazilor Stefan eel Mare,
Soseaua ,Mangaliei §i Soseaua MurfatIar.
Unirel, (Hale) strazl inconjuratoare : I. C. Bratianu, C. Negri
§i Unirel.
~OSELE
Cerealelor, ineepe din Plata Stefan eel Mare §i se term ina in
§oseaua Viitorului. ,
Chiristiqillor, tncepe din strada Avram Ianeu §i se tcrrnina la
Cimitirul ortodox.
Induslriei Mar; incepe din Bulevardul Ferdinand §fse terrnina
in sos. Mangaliei.
Mongolia, Incepe din Plata Stefan eel Mare §i- Se termina
la Barlera.
Murtailar, ineepe din' Plata Stefan- eel Mare §i se terrnina
la Barrera. \
Oboru/ui ineepe din scseaua MurfatJar §i se term ina in so-
seaua Chiristigiilor.
" Pro due telor, tncepe din strada Grivitel §i se term ina in Plata
Stefan eel Mare.
Viiloru/ui, Incepe din B-dul lndependentel §i se termina In
satul Bratianu,
FUNDATURI
Prefecturei, dlnystrada Traian, Dragos Voda, Basarab, En-
gleza din strada Petru Rares.

Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta


165

. ...

Autoritalile publice
Eclersiastice - Civile ~- Militare

r;:;,.•.....
~
,l··b"·'·I'lf.t'S".I.IIIIIIIIIII'IIII.Itlll.,.tl."'11111111.t·"II~
11· .UI 111" lUI ·11- .... ,II, 'iI'~...A rr.:il"'"''
L~ 't!1 ."".""",,,,,'IOJIII,.,,,,
,II· IU, 'Ir. -u- ..,,,,.,,,,I"'''·'''''''''''''''11'::'I1
.u- till ttl· 1111 t.!J
{~ Daca ali pajit'o ~j {; FLORI ~
t~
=
Ceref irnediat salve ..BI~- ;j
-
.~i - Dolut ~i Pretaraastna ~i. (: Naturale ~iArtificlale :~
(i Iarmacistului Ion Christaa ;] ~? .., :t.
6 CONSTANTA - f: se gas esc la :=
~ Str. Valea Alba No. I J _:
~~Mand'a Fterareasa ;?
~Lse
.
expediaz~mbllrs ~i cu ~~
Instructiuntle necesare :::j i: Pinta Independenti :~
I,'U'
.. ,,'
... ' '11' '11' 'II' '11' '11' 'II' '11'
"'111"" '1'1"11',,",1111,,111111,"1"'1111,111'111"111,,,1'
t§j rr.:;, .,1' '... .... _...
L=:JI.'Ulfllllll"1I11111.II'.UIIIII,
'II' 'II' '11' ....
....llIllltlllllllll"II,UI'ItI
'11'
... "I
1001
Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta
160
\

VIZITATI
Marele - Hotel Princiar
-
Constanta. - Str. ~tefan eel Mare No. 64
0000000

On minot departare de statta trenului If amaia


..... :;::::::::::
I

Situat in centrul comercial al orafului


............
.i Instalatiuni moderne - 40 camere spafioase

- ~~OO~©J~~
Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta
lUI

)\utoritatile publice
Eclesi.:, sti ce
Eplscopia Tom lsului ~i Durostorului Bul. Principesa Ileana

P. S. S. lIarie Teodorescu. Episcop


Pre ol I Grigorescu, Directorul cancelariei
eplscopale
P, S. Gherontte Silistreanu, Arhireu
I

A/h. Dined, Arhimandrit


Ion Voinessu, Sef de l<!rou
Protopopiatul Constanta (la pref. [udejului)
Pro Toma Proiopopescu, protopop
t p. S. S. llarie

cr-u-
Prefectura judetului strada Traian 29
• N, T. Negulescu, prefect
R. Rosculei, director
M. Mironescn, secretar servo [udetean
M. Gadidoo sef servo ad-tiv
I. Atanaslu, contabil
Dumiiriu-Codru, §ef de birou
St. Balicescu """
A. Draqhicescu " " "
St. Coslacea """
T. Stefiinescu """
I. Trufasu " " ,.
D-na Constanta Toma set. birou
D-na Ecat. Maleescu " ,. Radu Rosculet
Prefcctul girant at judo
Servo de Poduri ~i Sosele (In palatul Prefecturei
/'
Gh. P. Ispirescu, Inginer set, d. 1 , seful Servo
Radu lonescu, seretar

ServiciuJ Sanltar Judetean (in palatul Prefecturei)


Mihal lsdcescu, Dr. Medic-Primar
Const, Bohan, secretar _"
Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta
168 "

Prlmaria (Piaja Ind


..._ ependentei)
(Comisia Interifnara)
Virgil Andronecu, presedlnte
Petre I. Nlfescu, vice presedinte
. arigore Rosu, " •
D. Dimttriu, M. Atanasiu, D, Timnas, C.
Alimdnisteanu, N. Zarpuzone. P. Po/adian.
P. Ciupercescu, Jlie -SenYI D. Beloiu, Gh,
Popa, (ofiter al starei civile), SI. Marinescu:
O. Resner, Btidea Sptinu $; Mural a.
Ali, membri
loan Eocsa, secretar general
Dumitru Perjescu, director
Nicolae Dordea, §ef birou Virgil Androneacu
Ch. Cristescu, avocat, seful contenciosului
Ion N. Bulucescu, directorul contabilitatel
Teodor Niculescu, easier
Origore Sduescu, subcasier.
Perceptia I-a Comunala (Palatul prirnariei, partea stanga)
Nicolae Cojocea, perceptor; fan Ciunteanu, tontabil.
Perceptia II-a Comunala, strada Ion Lahovavri 72. Ion N.
Dum iires cu, perceptor; Petre Barsanescu, contabil.
Serviciul Cornunal. Veterinar, (Palatul Prlmariei) Dr. Pe-'
frescu, ~ef; losef Vinescu, intendent,
Directia Technica : Ing. Arghirescu, inspector-set general,
Bogdan Popescu, inginer, Director; I. Haffenscher, §efuluzinelor
Comunale.
- ** *
LudovikSchack Malei Racu, comandantul
gradinar-sel :
pompierilor ; Rudolf Nulfer, mecanic-sef la uzina electrica.

Gara Constanta
AI. Ioanooici, sub-inspector
Anqhel Teodoru seful garei
Vladimir Kaminscky sub sef
$fe/anescu Mihail ""
Ramniceanu llie ""
Lupascu Mihail, §eful garei de marfuri din'
port.
,
AI. Ivanovici
Sub-inspector c. f. r.
sefut gare!

Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta


169

Servlciul porturilor maritime, (S. P. M.) 111 port.


Ing. Pio Beezi, director; ing. Petru Mocanu, sef de divizie
I-a; ing. Mircea Protopopescu, ~ef de divizie II a; C. P. Deme-
irescu, secretar general; N. Vasilescu, contabil : I, Gabrooanu,
easier.
Statia de Petrol- (In port) I. Vasiliu, set,
Telegrafia fara fir (postul S. M. R.) la vii. Gustav Roth-
lander, set,
Atetierele C. F. R. (in port). Ing. Murelis.
Inspectoratnl S. M. R. (In port), Comandor Mihiiilescu,
inspector; ing. E. Vareton, inspector de maslni ; Crstnaru, inspec-
. tor technic.
Agenfia ~. M. R. Ii Vesselovsky, agent principal; MihIJilescu
N, sub agent.

Cuftea de Apel (strada Traian)

AI. Anastaiu, prezident


O. L. Dumitriu, consilier
AI. Teodorescu "
C. Nacian "
R. Benisache I'
Saoa Cristescu I'

N. N. Papadat "
Gr. Teodorescu ,.
Gh. Colini, -Procuror general
P. Tztintzu, Insoector [udecatoresc
M. Buiuc, grefier
AI. Anastatliu
... Prezld, Curtei de Ape)

Tr ibunalul (strada .Traian)

Sectia I.

. Prim presedinte : Oprescu I.


[udecator de ~edinta: Poulopol D.
[udecator supleant: N. Canariu
Grefier: Persoiu I'
Grefieri ajutori: O. Babaneala. I. Christescu
1. Oprescu
Prim-Prezident al Trib.

Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta


170

Sectia
Presedinte : Rusescu-h.
Cicerone
Jude Instructor : Alexandrescu Em.
• $edinta: Stoicescu D.
It • Stoian loan
• Supleant: Viorescu eons/anfin
Grefier: eazacu E.
Grefier ajutor: N. Crelu Rusescu Cicorone .
Prezid. Sectia Il-a Trib
Constanta

-----------------------------------Q--~------------~
CorpuI Portareilor ..
Popescu Gh,: Sef Portarel ; Dumifrescu Gh.; Poescu Oh.
Buzarnescu P.; Portarel, Buju N. : Secretar ;

Parchet.

Aihanase N. Dumitrescu ; Prim-Procuror


I. Biidescu : Procurer
l.Petrooici :
Constantin I. Anfonescu: Secre: ar
Petre _Mihailescu, sub secretar
Alh. N. Dumitrescu
Pri m-Procuror
Trib Constanta

judecatorta de Ocol (Palatul Comunal)


Oh, !orgulescu, Jude; F. Triandafil, Ajutor judecator,

____________ · .w_x ~ __ ~

t.=:!.J
rr:i)lllIlllfllllIIUI"IIIIIIIIIIIIIIIIIlllflllll,"I""1
tI.. tlh 'II' '111 '... .11. ,tI. .Ib ,n· ""1
1""''''''"''1 L!J
t: M. LIP 0 VIC I ~~ Daca afacerile stagneaza
I Sir. Carol 62 ~
;_~ CASA DE SCHJMB _ ~
.E. BiJuleril, ceasornice ,i diferlfe
. ~; cadouri
~~
":§ intensificafi reclama!
r;;;, '11' '11' '11' '11' '!I' '11'
~1"II"·llt,.ttll"'lflll'tUlfl'IIIIIII'I'f,tittll,,'11t,u"I'IJI11"'11' '11' '11.1 [!] I
Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta
171

Prefectura poJitiei Constanta strada Mircea 34

Stefu N. 6rigore, prefect


Culita Teodor director
Vasile N. Origore, S. Comisar cl. I
Bobes Or. e.. ,,] _-..--
Stanciu Dan
"
I, III
WI

Mllrea Nicolae " 111


" "
Geoneloni Ludooic, Comand. sergenjilor de
oras cit I
Gr. Stefu A. Amuratiu, ajutor eomandant cl. I
Prefectul Polltje i
Circ. I politieneasca (la prefectura polijiei). Cicerone Ste-
[dnescu. comisar.
Circ. II, (Bul. Regina Maria). D. Predescu, comisar.
Circ. III. (strada Alex eel Bun). Canst. Nicolescu, cornisar.
Biroul Populatiel (Ia Prefectura Politiei), Dumilru Raicopol
§ef cornisar.
Biroul Clrculatlei (Ia Prefectura Politiei). Dumilru Predescu
§ef eomisar '
Biroul Moravurilor (Ia Pretectura Polijiel) Oprea Bica,
§ef comisar.
Biroul procedura (Ia Prefectura Politiei) Rtiducan, §cf, sub
comisar. .
• _CI ::.r---.-:"Y""_":,*".T._~ "_ _

Adminlstratia financiara.
str. V. Alexandri 13
Cociu Numescu, administrator
Fiacesscu, subadrninistrator

Regia MonopoluriJor Stat lui


strada Mjrcea
Stejdnescu Amza, §ef depozit d. I
Tulbure Teodor • - • cl. IV
Cociu Naumescu Stefdnescu Elena .. • cl. IV
Administrator fiananciar

Regiunea Slivieii a X-a. Alexan Iru Gaetovici, Inspector


G-ral Silvie; Nicolae Velescu, Ing §ef_ Silvie; Vladimir Rioo]
ing. stagiar.
Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta
172

Capitania Portului]
(str, Portului, In port)
Comondor Popescu
Stefan, capit. port.
Cap. I. Ttiruisescu, oj.
N. Sctirldtescu, secr.
Servo Sanitar al
portului (in port)
Dr. Sloenescu, set
Comundor St. Popescu I. Mihalache, subchi.r. Dr. Stoene~cu
capltanu! porttrlui N. Papleacu, §ef bir. $eful Servo Sanit. Port.

Perceptia I fiscala, strada Ion Lahovari 57. T. Boqdiinescu,


perceptor, .
Perceptla II fiscala, str. Mircea colt Cll str. Basarabiei. I.
Niculiu, parceptor.

Inspectoratul Comercial at Dobrogei la Camera de Co-


mer] str. Carol 6 Oc/avian Voleanu, Inspector.
------------~.--.~--------~----------------~----
.
Ocolul Minier Constanta, I>. N. Lupu, $eful Ocolului
--------------------------~----~--~----~------~--
Serv Masuri ~i~reutati Petre loan, Set verificator.

ConsiJeratul Agricol str. Dacia 2. George Asbiooici, Cons.


Agricol d. II, Dumitru Alexiu, Sef Consilier; Dumilru C. Du-
miirescu, Agronom Suplinitor; Gh. Tim in 0$. Agronom regional;
Gh, Costescu, Secretar; Nicolae Pdunescu, Archivar.

lnspectoratul- Aslgurartto» soalale ~i a1 m eseri ilor.


Str, Miron Costin 6. D:.Jnitrescu Sabin, Inspector; Giinescu Spiru
Contabil.

lnspectoratul Muncei, str Carol 122. Narly Gheorghe,


Insp. Se! al Regiunei; Dr.iqulescu E''Jgeniu, Sub lnspector
--~,--~---.-----~----------~~~--~-----~-,-~-.-.-----
Oficiu publ-c de plasare, str. Carol 122. Zemonescu
Horta, Conductor-Set : Bulbuc Torno, Subset de birou.

Corporatia Ovidiu, President : Constantinescu C., Vice-


prezident ; Badea Constantinescu, Secretar : I. Ganescu,
Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta
173

Inspectoratul
. Circ. IX Varnall ,
Gh, I. Cristea, Inspector financiar cl. I.
Oh. ~-
____ I Vosiliu. Secretar.
~ w_~.~. __
Varna:
Gh. Gheorghiu, Sef de varna principals.
, de varna
lonescu Alexandru, Sef
I. Radu " " "t.
Oficiul Telegraf - Posta - Telefon
Str. Carol
Gh. Gheorghiu Tibacu Gheorghe, Inspector regional
.....Sef de varna principala Corndleanu Dobre, diriginte
..
B iuroul Postal de Varnutr], Dumilrescu Stefan, Oficiant
Superior d. 111. ~

Comunal : Str. Stefan eel Mare. Gh, Barzanescu


. Spitalul
Dr.
_________ Stefan, lntendent,
director; -=_r. ~ ~ _

Servo chirurgical. Dr. lorgulescu, Dr. I. Roseli, D-na


Dr. Rosefi.

« Servo Medical: Dr. Teodorescu.


-
,.-
, Servo Boalelor C ontagioase: Dr. Gh . .Barzdnes cu, me-
die-set.

Spitalul Militar str. Dr. Davila. Medic Set, Colonel Ma-

Servo Medical - oculist boale .contagtoase, Medic


Lt.-Col, lonescu K .. Medic Capitan, Breze6nu. -

Servo Farmaceutic. Farrnacist, Maior Crisfea loan, ~eful


laboratorului de chimie.

Laboratorul de chirnie al statului (la


Spitalul comunal)
Dr. Frangopol, ing chimist cl I. Dr Drsooru Ionescu, chrmist
ajutor.

Laboratorul de bacteriotogie, (Ia spitalul comunal) D-ra


Dimitriu, ~ef bacteriolog.
Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta
1~4

Camera de Comer] ~i Industrle : str. Carol 6.


Prezident : Dh. I. Georgescu
Viceprezldent : I. EI. Petrescu
~ ecretar general: Ion lonescu
Membrii :
Florea I. Florea, Pincus Sapira, D. Ri-
zescu. D. St. Dumitriu, Ion Funogea, Ion
Golea, Dutu R. Papuc, Cons/anti n A. Ra-
duescu. Suleiman Abdul Hamid, 1. D.
Xantopol $i Oct. Valeanu, delegalul mini
sterului de Industrie ~i Corner].
Gh. 1. Georgescu
Prezidentul Camerer de
Comert ~i Industrie

Bursa Constanta sfr. Marcu Aureliu (Palatul Marmoroscht


Presedinte : Ilie Mecu
Vice-Presedlntii . Take Manicalide, I. Coraja
MembrH:
O. I. Georgescu: Mernbru in comitet.
Vasile Nicolau : II " "

Ag. Damadian: " ,. "


Gh. N. lonescu: " ,. "
A. Elltnan : Delegatul Societatilor.
Ion EI. Petrescu: " Carnerei de comer]
I: D. Bel/oiu; Sindicul Bursei
C. Naumescu, Delegatul Minis.. de finanje
llie Mecu . Ootaoian Valeanu,,, "de corner]
Presedlntele Bursei din
Constanta
\
Brig. de siguranta
str. Daciei 6
Ion Gheorqhiu, §cf.

Politia Portului
G. Sdoescu, politai
I. Lucreteanu, secretar
Dobjansky, Tr. Coma-
nici, I, Mun/eanu, co-
misari.
1. Gheorgh'u os. Savescu
seful Brtgarel de Slguranta Polltaiul Portului

Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta


,'5
Autorifati militare:
/
Comandarnentul Di-
viziei 9-a Bul. Ferdi-
nand 9. General Vla-
descu, cornand. div
&~-.

Cornandamentnl Di·
viziei de mare: str.
Mircea, / miral Sco-
General VHlde~;cu drea Vasile, co-nan- Amiral V. Scodrea
Comand. Divlziei lX-a dant. Comand. Div. de mare
Constanta

Comenduirea pietei, strada Carol 158, Maior N. luau-


rescu, cornandant,

Reg 34 infanterte. strada Mirce~. Comandant: Colonel


Biirbulescu Constantin.

Reg. 13 Artilerie, Strada Carol 158. cornand. Col. Vdlcu


/
Reg. 18 Obruziere, strada Carol 152.
_,_,,------_-
- Cercul de Recrutare, Strada Carol 143. Cornandant Col.
Ceausescu,

Scoalele Marine, str. Traian No. 41. Cornandant : Comandor


Petre Bdrbuneanu,
--- --")--- ---
Reg. 11 jandauni r urali, strada DecebaJ 1. Colonel Vasiliu com.

Compania jandarrnilor rural]. strada Alex. eel Bun 67.

Compania I graniceri, sirada Carol 136. Cornandant: Cap,


o. ·Aslan
Cercul MiHtar (Popota Garnizoanei). strada Scarlat Varnav.
--....,.".,..._.
lnchlsoarea
_,,_---~--~-----~-- ~----~- ~ .__
Militara,
...
Carol 140. Director: Maier C. Pompilian.

Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta


1
176

Produsul Fabricet de Produse Chirntce


SAlO lICHTENBERG-Constan~a

~Dalar~a ru-
or cu aceasta
LESIVA afara ca
dispare once rru-
ros de sapun de
pe MlfeapOl men-
line tncontinuaun
miros foarte pIa·

Indinspensabil in toate gospodanile


CONSTANTA

r;::;;'lt
~
1,,11, 11,11111111' '1" "' rUt, "' 'U"
In· .11. ." •. IU- ,N·
u., 1111111'III I1III "'1011'
til. -u· 'U· ,II' @J
11111r;::;;'l

-i
Hotel "BULEVARD"
Str. Remus Opreanu NO.1.:(
ANTREPRENORI: y

t. C_t;~E~::~::ghlU:~
8 Hotel de primul rang, :~

asezat fa malul rna- ~f
rei.- Camere elegant ~!
mobilate. - Serviciu ~!
inreprosabll. - Hotel:~
-=-=
.absolut familiar. ~
;j
r

H ~
~.1Io '11' '11' ,"' '11' '11'
'Ill ,",
'II'
~"llIllhllllllll'IIIIII'I"III"I"I,'IIII,,'fll'IIIIIIII'1l1"lhl,11
1001
Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta
177

Bolnavii, convalescentll, surmenatti gasesc la Constanta


~i in imprejurimi un aer ~ 0 stare igienica care Ie
reda iute buna dlspozitie ~i sanatatea

Ziare, reviste, publlcatlunl


corrm l\NE : .-

.Dacia' Fondator : C. Irimescu, Director: L. M. Moscu,


telefou 42/3, Redactia ~i adrninistratia str. Traian No. 22.
\ _ .Dobroqea Juno" politica, econornica, literara, independenta,
zilnica, Director proprietar Const. N. Sarry, telefon 91/2, Redactia
~i adrninistrajia str. Scarlat Varnav No. 23.
"Marea Neagrii" Organ al apararel intereselor dobrogene,
Directori: Crutiu Delasaliste & Stelian Stelanescu, telefon 7/1, Re-
dactia ~i administratia str. Traian No.5.
Buletinul Bursei de cereale Constanta, Redactia Palatul
Baricei Marmorosch Blank.
SAPTAMANALE:
Liberalul Consloniei, Director Traian Ulpiu Berbereanu -str,
Daciei No 9.
"SfraluciloruJ " Director proprietar Miltiade E. Cutava Bule-
vardul Regina Maria No. 84. -
.Shqiper!' e Ret (Albania Noua) apare in limba albanezs,
Director Mihail Sotir, redactia ~i adrninistratia str. Traian No. 20.
OCAZIONALE:
"OlasuJ Dobrogei" Director proprietar Gr. Atanasiu, redac-
iia ~i admtntstratia str. Mar<\mure~ 16.
.Secero" Organul partidului t~ranist, redactia str. Tudor Vla-
dimirescu No.1.
"Coosa" Organul partidului nationalist al poporului, redactia
~i adrninistrajia str. Dragos Veda No.6.
,.Bu/elil1u/ sindicatului agricol", redactia ~i administrajia
Piata Independenlei
"Sfeagu/" Organul partidului conservator progresist redacjia
§i administrajia Str. Carol No. 24-
"S/eaua" .Organul partidului poporului, Str. Stefan eel Mare
No. 25.
.Llberalul' Organul pardidului national liberal, redactia §i
admlnistratta Str. Carol No. 16
Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta
LUNARE:
"Bulelinul cameret d~ . comer] si lndastrlei" Circ, X-a.
Constanta apare sub directunea d-Iul I. N. lonescu licenjiat In sttm-
[ele cornerciale dela Institutul superior de corner t din Anvers,
Secretarul .general al Camerei de Comer] si Bursei Constanta. Str.
Carol No.6 ,
"Dobrcgeu Economical' Fondator A. B. PlopuJ, apare Ioarte
Ingrijit. Secretar de redactie, I. N. Duployen ziarist, redactia ~i
administrajia Str. Marcu Aureliu No. 11
.Jndrumarea" organ cultural didactic str. Ion Lahovari 106 .
•Bulelinul asociatiei fava/alori/or din judelul Cons ton]a ,
redactia ~i administratia la scoala prirnara No 5•
••[ustilia Dobrogei I Directori: I. C. Teo dorescu Valahu ~i
Calmis-Ghinsberg avocati, redactia §i adrninistratia str. Carol No. 7
telefon 49/3.
BI-LUNARE:
"Tomisul" organ- oficial al Episcopiei de Constanta, redactia
~i adminlstratia Bulevardul Principesa Ilea na.
ANUALE:
"AnQlele Dobroqei" Buletinul societatei culturale dobrogene,
Director C. Bratescu redactia ~i administratia, str. Cuza Voda
No 1& ' .
•,Anuarul General al Dobroqei" administrativ, economic,
financiar, Directori: Dr. Octavian Valeanu, inspector comerciaI al
Dobrogei ~i J. N. Ionescu secretar general al Camerei de Corner],
redactia ~i adrninistratia str. Carol No 4.
"Conslanta $i Techirqhiolul" Ghid general pentru vizitatori
Director I. N. Duployen ziarist, redactia ~i adrninistratia str. Marcu
Aureliu No. 11.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

: ViDUri~atorale se gisese DOl!lat :


.: La CARCIUMA NATIONALA :
~ ,..Funogea ~
~ CONSTANTA, Str. Stefan eel Mare 98 ~
: -80DEOA- :
~~~~+~~~~~~+~~~~~~~~~~~
Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta
LUNARE:
"Bulelinul cameret de ~comer/ si lndastrlei' Circ, X-a.
Constanta apare sub directunea d-lui J. N. lonescu licenjiat in stiin-
tele cornerciale dela lnstitutul superior de corner t din Anvers,
Secretarul .general al Camerei de Comer] §i Bursei Constanta, Str.
Carol No.6
" Dobrcqea Economicii" Fondator A. B. Plopul, apare foarte
ingrijit. Secretar de redactie, I. N. Duployen ziarist, redactia ~i
administratia Str. Marcu Aureliu No. 11
.Jndrumarea" organ cultural didactic str. Ion Lahovari 106 .
•Bulelinul asociatiet toodtatoritor din judelul Constanta'
redactia §i administratia la scoala prirnara No 5.
,,Justi/ia Dobrogei I Directori: I. C. Teo dorescu Valahu §i
Calrnis-Ghinsberg avo cati, redactia §i administratia str. Carol No. 7
telefon 49/3.
BI-LUNARE:
"Tomisul" organ- oficial al Episcopiei de Constanta, redactia
§i administratla Bulevardul Principesa Ilea na.
ANUALE:
"Analele Dobroqei" Buletinul societajei culturale dobrogene,
Director C. Bratescu redactia §! adrninlstratia, str. Cuza Voda
No 18. '"
.,Anuarul General al Dobroaei" administrativ, economic,
financiar, Directori: Dr. Octavian Valeanu, ir.spector comerciaI al
Dobrogei §i I. N. Ionescu secretar general al Camerei de Corner],
redactia §i adrninistrajia str. Carol No 4.
"Constanta ~i Techirqhiolul" Ghid general pentru vizitatori
Director I. N. Duployen ziarist, redactia §i administratia str. Marcu
Aureliu No. 11.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

: ViDUri natarare se gisesc Do~ai :


.: La CARCIUMA NATIONALA :
~ ,. Funogea ~
~ CONSTANTA, Str. Stefan eel Mare 98 +
: -800EGA- :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta


190

Sediul: Str. AI. Lahovari.


Presedinte : AI. Patras.
Presedinte de onoare: Adamide, Consulul Ellen,
6) "Venus (filiala clubului eu acelas nume din Bucuresti).
lnfiintat in anul 1923. Practica numai foot-balJ. Are 50 membri.
Sediul strada General Manu 4.
Presedinte, O. Tanasescu.
Presedinte de onoare; AI. Vidopol.
7) "Ar/iv (arrneana) Infiinlat In 1922 Februarie ~i 13 22
tI

lulie 1922 a fuzionat cu filiala 37 a cercetasilor Uniunei Armene


de Educajie fizica, Practica : foot-baal-ul, ~i a tIe tic a usoaria
Are 99 mernmbrt, din cari 18 fondatori, 81 activi plus 7 onorifici.
Sediul (secretariat) str. D. A. Sturza 2. .
Presedinte : V. Ovanesian
Presedinte de onoare : Djivian Altunian, (Consulul Republicci
Arrnene),

Echipa l-a de Ioot-b rl a Clubului Sportiv "Victoria"'

"Boxing-Club" infintata la 1 Mai 1923 de un grup de


8)
elevi de lieeu. P ractica box si atletica usoara. Are 105 membri din
cari 15 fondatori ~i 90 activi.
Sediul strada Traian 28.
Presedinte Benderli M.
Presedinte de onoare : Prof. N. Constantinescu- Pana.

Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta


181

--
9) "Cercul Militar" (sectiunea de tenis). Practica tenisul.
15 membri.
.Sediul : B-dul Ferdinand.
Presedinte : Colonel Barbulescu, Cornand. Reg. 34 Inf.
10) Tennis-Club infiintat in anul 1919 praetica tenisul.
Are 56 membri. Sediul: Biroul Servo Port. Maritime.
Presedinte : inginer Petre. Mocanu.
Vice. presedinte : Vasile Belu.
11) " [acht- Club Regal Roman (J. C. R. R) lntintat la 24
Aprilie 1921. Practica sporturi nautice (Yachting, canota], natatiune
regate, apolo,
Sediul. Plata Independantei 6.
Presedinte de onoare: M. S. R. Ferdinand,
Prezident, activ : A. ·S. R. Printul Carol.

.-
-
Printre cele dinta! cohorte cari s'au tnfiintat in tara a fost cea
din Constanta, dandui-se numele poetului care a suferit pe malurile
Marei Negre.
Bazele organizatiei s'au pus In Octombrie 1914, iar jurarnan-
tnl s'a dcpus, cu mare List tn 8 Martie 1915, comandant Iiind
_ d-nul N. Constantinescu-Pana. .
" i:!£~S:~~:::~:~~::~:::::::~~~: ::::::::~~~~::::~:~~:~::::~~:i:;::;~~~:~::;:::;~~~:::~i~~
;::;{;
~:::
~::
:::::
~~:::::::::::::::::::
~::::
::::::::
~~:??
: ::
.. :".
.../~:i
~ ..
:. ::
. ....
~::: :::
.. ~ :: : : ::

: . 'I 1- "PODGORIA'i s. A; H!
..
;; :. Str. Carol 129 :. ::
.. _.
li i
·'11
~i
Rep~e~e~a~t g;n::;71~;~:~b;;gea 1 ~ , : ::

_
=ii :
-ft :

E YINURI din podgoriile cele mai renumite ca: PANCIU, .r Hg


.~ i : ~
fi>': VALEA suzxuun; DRAGA~ANI, N1CORE~TI) ~ ~i
-~::! : ::
S ~ ODOBE~TJ, et~. etc. ~ ~~
n! 'Liqueruri din cele mai reputate fabrici indigene. ~ ~~
U•• ~• aachluri de toate felurile. !
: :cH

'II
H i
il! Otet rgiemc
.. . f e I· db"
. ~I. once e au turi
un spir. toase
oase tm genera I: I!!
i E
::

..::.' .::.. . . ..::


..................................•......................
:..: :
i ..::::::: :••••••,•••••••••",••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.••••••••••••••••••••••••••••••
••:<'
• •

.......•....................................................................................................................
:\
".
• I ••

Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta


1~2

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~~m~~
f;::~:~:: ~~f{fmHm~
mmmHm~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;'::'.:;{
..
::
..
::
.,

Ii Organizarea Reclamei ~
;i:.::
..~,: este unul din factorii cari ajuta in mod nebanuit reusita ii
':;:,i:.

• tuturor intreprinderilor lucrative.


g Societatile §i intreprinderile individuale cari doresc g
~~ sa se taca cunoscute, trebue insa sa selectioneze cu II
:: multa atentiune organele cele mai serioase carora Ie vor ::
H.. Incredinta publicitatea lor. ..H
H GHIDUL "CONSTANTA §i TEGHIRGHIOLUL" H
H H
i.~. care se tipareste in mai multe mii de exemplare §i este :.=:.=

:: raspandtt. in toate cercurile comerciale, industriale ~i fi- ::


~~ nanciare din tara §i strainatate, se pune §i pe terenul ti
r: publicitatel la dispozitiunea celor interesaji in viata eco- E

:.!:.:.:~. nomi~~ndiliunile pentru reclame, anunturi ~i publicitate t:::::~:'

in general se vor cere dela


Ii GHIDUL "CQNSTANTA ,I TEGHIRGHIOLUL" l~
II CONSTANTA, Strada Marcu Aureliu No. 11 l~
.. .' ... . -... ..
-.,. ' .
j:~.:~
::::~:::::::::::::;:-::::::::::::::: gi::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::::::::::: :::1·~:~
::::::::::::;~~;;~~g;~;~~~~~~~~~;~~ig~~~i~
~

. In timpul rasboiului, cercetasii constanteni au servit in prima


perioada la spitalele §i oficiile postale din Dobrogea; in a doua
perioada la spitalele ~j institutiile din Moldova, sediul cohortei
fiind Ia Galati.
Dupa rasboi cohorta s'a reorganizat sub conducerea coman-
dantului ei §i a vechilor cercetasi ; T. Dolgeanu ~i S. Mitef. Aces-
tuia din urrna, atatia copii au- sa-i multumeasca pentru tot interesul
cu care i-a condus §i educat.
Pe altarul patriei, trei nume de cercetesi constanteni Moisis
Buza §i Cracana, sunt scrise ca victime ale atacurilor aeriene. Ei
. au fost omorati in tirnpul serviciului la spitalul instalat in scoala
normal a de bae1i.
Sediul cohortei e pe strada Traian, in localul liceului, un loc
de adunare, frumos impodobit §i tntretinut numai de cercetasi fara
ajutorul nirnanui.
A doua cohortd de fa Me dgidia , aceasta numai de musul-
mani, sub conducerea d-lui AI. Alecu. prof. la seminarul musulman,

Cei ce iubesc sportul pescuitutui gAsesc Ja Constanta eel


mal fericit prile] in pescuitul cu undita : in special
delicloasele guvidH ~i stavrizi abunda in apa marei

Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta


ezrJ
fi1il.tltthl,t.rtl.,ltt'llllllllt,"I,I"IU,lllllllllllt'I"Itllt,t.,IIIII".I"ltll,III't.".I'I".tlll'IJI,III'L"11"1,1,,11'1111'1'1'11"""11,'11111,,'111.,,,1'1,1IIIt'll~
.11' ·11· .11· .11' '11' ,", ,". '11' ,". .". .". .11. til. '11: '11' .". .11. .11. ..11. '11' ,", -u- ~
~~ ALEXANDRE A. KALF A VAN ~j
it CONSTANTZA (ROUMANIE) ~}
Ii FONOA:!:.~ 1898 =-=-=
~. CASA DE SCHIMB REPRESENTANTE I
g SCONT INCASARI, IMPRUMUTURI Agentia Companiei Europene de ~E
= IMPORT & EXPORT Asigurare a rnarfurilcr ~i ::
~~ Diverse
~_~'Manufactura, Coloniale, Pielarie,
marfuri de:
Vanzarea bitetetor pentru
bagaietor
C. F. R.
~l
~,,_j
Ferarie, Lemnarie Ei'\-GRO::; [(eiIRUi de Ioc arl III Wagons-Lits
£:. I si Restaurante ==
1
~~ LOT E
R J J I TEL E F 0 N
Adresa lelegnaflcii KALf A'iAN
-~~
~ff
~ .u. 1IIUlti
00"1111 .u, 'II' .tI. 'II'
,,,. 11111'''''111,,11111,1''''111' I 'U' 'II' 'lit '11' III' tn.
.11' .u,
Ilfl
11'11" "1 .. ,111'111111111111,11""""'111,1111111,'''1,",111111111111tu.'
'H'. ,,,.
Ilh'"
I III' III'
IIIIU,II'IIIIIIII'
til',
....
'II' I 1111
111,,1' Ilhl"'~
00

Societatl si Asoclaff
Culturale - Profesioanale - Asistenta Sociala_,


MARELE DEPOZIT de CHERESTEA

!l. :Tunogea ~ eomp.


Constanta, - Strada Stefan eel Mare 107
Vinde mat ieftin ea oriunde or; oe jel de
- MA TERlALE de CONSTRUCT/UNl -


Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta
...

oIIOCl08e10
000000000001100.,,00000000000.,
•~~ (.: •• " ••••••• O.Ooe.,.xv:
.• '(_.0000 ooeoo.OOoooo;oeOOOOOOOOO
~- 00 0000.
0
o 0000000000 ••• 00000000000000000000 -~_ .00.4000 ..... 00••,__ - 0000000000.0000000000000000000000 0
00 __,_._........ 0"
o 0 ~ 00
o

·
0 • 0 0
o 0 0 •
a··: •
::
• • 0 •
•o •
• •
I)
0
0
• •• •e 0

II II~
o

::
BB:n~a Natlonala ' #g~
io i
o
0
0
a Romanlet ...
••
i
o .. 0 CI
o 0 ••

;0• =.• Societafe~ anomma


. ~ -pe ac,.tun i, excl'U~lV pnVl tl dea.st t
"1' egu!.. ~oo~
0
.-. 0 0

:i , pentru emiterea Biletelor de Banca i:


: :
• •
(Instituita prin legea din 11 April_ie 1880) ~i
• 0

• 0 0 0
:o :0 :::::::::::::::::.::::::: g0 ~0
o 0 0 0
o 0 0 •
00 0 •

go g 0
Capital social 30.000.000 lei, din cari 12.000.000 g:
0 •

:g lei deplin varsatl. Fond de rezerva 42916.816 Lei. gg


;g ~ / ~g
000
0 e ::: •••• :::-:::::::::::::!:-: g0 g0
00 ./ 0 ..

g ~ I ~ ~

0g~ • OJ::jeralluFli: ~
go I W
~~ g~
'b& Sconteaza ~j cumpara scrisori de schirnb, ~i
e 0 00

~: avand ca obieet operatiuni comerciale. V


M ~
fi
00
Sconteaza bonuri de tezaur. Comer] g~
00
o • 0 0

!g
o 0
de aur si argint Incasart. Avansari pe :e : 0
o 0 0 0

iI gajuri. Conturi curente. Sconturi ~i ii


!i ii
• 0 0 •

o 0
avansuri pe de pozite de eleele publice .J 0

~*
• 0 0 0

}oi nationale sau alte valori garanta te


000 ~ g g
go g
o
0
0
deS ta t. ~s
0
0 0
0

o 0 0 0
o 0 • 0
o 0
: g :::::::::::-::::::::::::: ..
, 30 g0

.:
o 0 0 0
o 0 • Q

::
• 0 • 0
~

Ii
g :
Sucursale in toate Capitalele
\ .
'de judete II : 8
o 0 0 0
.. .. 0 •
o 0 0 0
o 0 ••

ii
o 0
CONSTANTA, -BulevarduI Elisabeta ii
0 0
o 0 0 0
00 0 0
o 0 0 0
o 0 0 0
o 0 0 0

•0
o 0 09
0 0

: ioooo.o.O~OOOO.OOOO~OOQOOOOOOOOoooo
-8.00ooOoO.0~ooOo.oooo~ooo
•••oo.Ooeo~o.ooooo~oOOOOOOO~looooooooog
•••••e:~o6......oo~:•••••oooo.~_)Oo.oO.O.O~OOGOO.OQOOQg
g

Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta •


~.... 185

.'

Societatl ~i Asoclatll
Culturale - Protesionale - ASistenta Sociala -
--
Liga Cultllrala sediu I Scoala Comerciala, str. Cuza Voda 18.
C. Bralescu. prezident; N. Chirescu vice-prezident; I. Borcea,
seretar : P. Posteluicu, easier.

Socletatea magazlnerilor de cersale, str. Pescari 2. Prezident


de onoare G. I. Georgescu; Prezident activ, I. Visenescu, secretar
/ Manea A 'exiu. .
----- ----_._- ----
Corpul ContabiIHor Autorizatl
sediul Banca Natiouala
Ilie Mecu, prezident
Sp, Constantinescu, secretar
\, .
--------- ---'-_-

Cereul farmaci,tHor, st. Traian 7


Pompei Ciupercescu, prezident
Ion Berbereanu, secretar .
.Hie Mecu. I. Siiincescu easier
Presedlntete rorpului con- '
tabilllor autorizati -
-------- - -- ---.
.----
- SOC. Demobilizalilor "Fii Aparaton ai Patriei", sediul : strada
Dragos Voda 6, N. D. Chirescu, prezident; Stef. Stefdnescu, vice
r prezid : Marin DasciiJescu, viceprezid. ; Nicu Ionescu, secretar.
-----_____",~------------.- ---- ----
Liga Chiria,nor, B-dul Ferdinand (Arena Grand). A. Mure-
sanu, prezident , Francisc Sachelli viceprezident; Vasile Faga-
ras, viceprezident ; I. Tranulis , secretar-casier.

Llga Prop_Ietarllor. sediul Grand Hotel (Piata Carol). Col. I.


Ionescu-Dobroqeanu, prezident; D. St. Dimltriu, vice-president.

Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta


186

Sfatul N~gustoresc, strada Traian

Hie Meeu Cilp. Nic. Stefan Ion G. Ion


Prezident Vice preztdent Vice prezident

Ilie Meou, Prezident


Nicolae Sieja n, vice-prezident
loan O. loan, "
"
Gh, Stejcu, secretar
,
Socletatea Cultural4 Dobrogeanl
sediul, str. Carol 127
I. N. Roman, prezident, C. Brdtescu, secretar
Gh. Stetcu-
I Secretar

Societatea Mutuo·Soccrso (ajutor recipro ~ al itallenilor]. Se-


diul Lloyd- Triestino. str. Vanatori, Prezident, Aurelio Zanelli ; Se-
cretar, Pietro Gasparini:
-------
.
Asocialla InvallzUor de R4sboi. Pr ezident, Cap. N. Stefan
---------
[untmea Macedo-Romdna, Socielale culluralii, - Sediul:
str. Lascar Cataragi 9. Hotel Regina, - Prezident. Dr; Virgil
Apostolescu, vice-prezidentl : Papleacu Nlcolaie, $i Iancu Mi-
hailcscu Secretar: N. Beza.

Societatea "Ajutorul" a
rneseriasllor israeliti, Sediul: I. C·
Bratianu 6. Preiedinte, Ad. Sapira; vice presedinte, Zumer )
secretar, Tully ~chwartz; easier, Wolf Schwartz,
..
Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta
187

Uniunea ComerciantUor dB esraale din Dobrogea


Sediul: strada Marcu Aurcliu No. 11

O. l.r.'Oeorgesc& Florea i. Florea Tulea Weisbuch


Prezident Caster Viceprezident

G. Georgescu, prezident; Tulea Weissbuch, vice PI ezident ; fI.


D. Xan fop 0 I, vice prezident; Gh, lonescu, secretar; Florea I.
Florea, easier.

" Unlunea Gegerala a micilor industria~i ~imaserla~i patroni


din Romania fttare, filiala Str. Carol 57. Romulus Cocea, prezident:
Fogtira$ Vasile, viceprezident : Badea Constantinescu, vice-
prezident.

Sindicatul Automoblll,tHor
Presedinte de onoare; I. Gheorghiu, setul
brigazei de siguranja.

ASistenta- publica. Soc. pentru ajutorarea


celor Iipsiti de mijloace ~i a copiilor sugaci .
Prezidenta, D-na Dr. AI. Pilescu

Sindicatul Hotelierilor.
Hotel Princlar,
str. Stefan eel Mare 64
I. Gheorghtu .
presed, de onoare al I. Barbulescu, prezident
Sindic. Autornobilistilor

Societatea vaduvelor din rAsboi. - SecUa Constanta


Societatea generala a tunenenaruer Comel'ciall. - Sectia Constanta

Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta


188

Ocrotlral OrfanUor din Basbol (Palatul Pretecturei). Prezident


a.
o

L. I Iumltru, consilier la Curtea de ape I.

Bekur~Hulim Babita (Soc. Sacra) a evreilor de rit spaniol,


infiintg_ta in 1921. Presedinte, llie Senl ; vice presedinte, Haim
Benun ; secretar, Sllberslein Hoffner; cenzori. llie Israel ~j
Jacques Gabay; membrii; David Levy, I. Beniamin, Albert
Veisi ~i losef Franzi.

Proprietar -MORFI P/JilASTAVRU


Strada Alexandru Lahovary No. 23
INST ALATIE SPECIALA DE HYDROTERAPIE
unde pacientii, dupa prescriptia medicului, pot tntrebuinta di-
ferite moduri ~i procedee usitate in practica _hydroterapiei
moderne ca:
Bai reci ~i calde la orice temperatura, bai de vapori ~i
l~etuva.. halb-baduri (iumatati de biH) lotiuni, impachetari gene-
T:": rale sau locale, afusiuni reci sau calde, dusuri la or ice tern-
0

\:~:-~ peratura ; cu sau fara presiune (orizontale), verticale, circu-


__ =i=-~..~. =;:.;_;..:.
lare_Jn freru pte, dusuri scotiane, dusuri-locale, etc.
_ Aceste mijloace de hydroterapie sunt recomandate ~i au
= 0 actiune repede ~i sigura in boalele sislemulul neroos ca .
}! depresiune nervoasa, neurastenie, anestesii, In boalele aoa-
y ratului digesllv ca: atonie gastro-intestinala, tendinja la con-
stipatie, in boalele aparatului genilo·urinar ca : f1uxiuni ale
=:=_:_=_==:_ ~f
organelor interne, turburari reflexe, precurn ~i in nenumarate
__ cazuri unde hydroterapia se recomanda cu tratament.
::~:~= ==::

Baia~i §i rnasori speciali stau la dlspozijia onoratului


public.
B~i de narnol (Techirghiol) adus zilnic proaspat,
A A
~"i::i'll'i::;" l~l:,,,,ar.llI,m:I'II::l:I"'ill;II·,millll~~llIl:ll:'''':~;'I''::l:llol~UI"':!:;'''I:ll:I'lli:lil'II::l:llIlill;'I"m:,Illimllllil:il"lil1il'~

Constanta poseda eel mal frumos Caziuou


- ComunaI din tarii -

Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta


ta9

Teatre-Gradini
Constanta are 4 sali de teatru :
Camoul Corouna}, B-dul Elisabeta , sala
splendid decorata, eu doua randuri de loji,
scena mare, euprinde 750 loeuri, acustica buna,
Vara, in tirnpul stagiunei au loe COD-
certe -~i reprezentatii teatrale.
Elpis, strada ...AI. Lahovari. Cladire spe-
cial amenajata pentru teatru. Scena mare.
deeoruri bogate. Sala are 2 randuri de loji ~i
~ poate euprinde 600 loeuri. Aci debuteaza
toate trupele mari de 'Ia Bucuresti ce vin in
turneu artistic.
Izver. strada D. A. Sturza. Proprietatea O. Vartanof
cornunitatei bulgare. 0 sala tara loji eu 0 Directorul Cazlnoulut .
mica scena. Se dau baluri si serbari. Comunal
Arax, str.I. C. Bratianu. Sala de spectaeole. Proprietatea comu-
nitatei arrnene. Fala loji ~i fara scena, Se dau baluri ~i serbari,

Gruber. La vii. Pare splendid al fabrieei de bere Gruber. Local


de adevarata deslatare. Sarbatorile ~i Duminieele lome imensa. Teren
de joe pentru eopii. Mu:ica aleasa. Automobilele fae numeroase
curse a 10 lei de persoana.
Tatah. La 1914 d. Capitan Al Steflea, proprietarul unui intins
teren asezat tntre oras ~i Mamaia, a parcel at acel teren ~i a creat
un superb pare de 94.000 m. p. Plantatia e luxurianta, Chioschun ,
pito. e~ti ~i alei poetice. Parcul se intinde pana la malul ridicat al
marel unde e 0 plaje adrnirabila, arnenajata ell eabine de zid, sepa-
rate penh u barbati ~i ternei. .
. In tirnpul sezonului, Tataia este Ioarte mult frequentata. Curse
speciale de automobile pana 1a 12 noaptea ell 5 lei de persoana.
'-_.,.

Cazinoul Comunal, procura -;izitatorilor


.'
disfr acjlunlle cele mai alese atat ziua
cat ,i leara -

Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta


100
_ :r ••

."'I,,,,II1I'I •• IIIIhllll"'II"''''"'''''lu,,IIII, , •• I."",lllh"I.I'II1.I"I'1I11111,,.,.III'III,I"'U •• 1111111111'1111,


.. 1, .. 11111
.. ,1111111111111,111
~\~~ :\\'. :~JI't :n: ~~~~~\~~.~\\~ :',i: ~~\: ~\\~ :~~: !~;: ::1: :a: !~\: :H: :n: :~~: :n: :U:
_ """ ,II 'II", II"",'' ' I,"f~'."" "'n""" II' "'.",., II, .",.11. il••'" """"".",,,, OJ .,'" "" "II,., ",,, "" "11••••••11.,.,.,,,, ",,'' ' II••" _

~~:{ Banc'a Rornanea·sca )=I


:_=_: Societate Anonima :_-;":_:
(::J Capital ,I Rezerve Lei 280.000.000 {g)
(g) - Sediul Central in Bucuresti - 9;)
}::( Sucursala CONSTANTA str. D. A. Sturza j~:l
}::< SucursaJe: Arad, Balti, Bazargic, Brasov, CernAuti, }::<
;_~_;;:_-_i CMhi~inaTu~
CIUlj'MGalati,11?mTa~l,~radia MT,arhe:SibTiU,lSatu ~_=_~;:_-_;
z: :. are, argu uresu Ut, irmsoara, Jg ina, u tea, =:.

€;~~ B xNCI AFILIATr"t ~i~~


l::i Banca M~hedintului T.-Severin. Banca. Creditul Pra- 19~
i;;l hovei Ploesti, Banca Durostorului Silistra, "Petrovada tt
19]
~gl P. Neam], Banca lasilor Iasi, Banca Bacaului Bacau, ~;~
= :: Banca Tache Protopopescu Barlad, Banca Romania =::
):X din Dorohoiu, Banca Dunarea Romaneasca I Braila, }:~
1--f Banca Romaneasca a Banatului Lugoj, Banca Sueeava 1"-{
\~1 Suceava, Banca Campulungul Moldovenesc C" Lung \§~i
~::1 (Bucov ina), Banca Stefan eel Mare Falticeni. ~gj

': ::
o:~r:~::~b~~:~r!~
~::~CO~~~?o~?e~~~~: f~:;:.~~tat~. ~::~
iI': - - - )larticipiiri etc. - - - =
~u~ ~t,~~ :~~~
'1",.IIII"".I'I".,IIII'IIIII'I'III""lu
~~It:'
~tl~·' :~~~ ~I~~~\\~!\',', :~~: :n~ ::~: :\~: :~~::\\! :n~ :::~
,.II'II",III",IIII'IIII,d'III""'II,.,II'I ..,llIlh "".,.",III"qtl"ltlIIUI'IIIIII'IIII""'q"III'U,llIliI"rnl''''''''IIII"I""I''''II",IIIU
!U: :'I\~ ~\I,'.
••III,.,.tlllllllll~.,.,f'II~IIIIII"lllttl"I"I"llllfll"'I',h'I'I,IIII,."IIII'I",'I'III,IIII"II,'II'II'"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~
~ CONSTANTA,
Hotel CENTRAL STR. TRAIAN. Coil cu V. ALEXANDRI
~
~
~ , Proprietatea Frangopol ~
~ '- ~

~ Hotel modern cu tot confortul, sl- ~


@) tuat in centrul ora,ului ,i In fata giirei. ~
~ Electricitate, epa ill continu, cur~tenie ~
@) exemplar~ ,i lini,te deshlir,it~. Hotel ~
absolut Familiar. ~
e PRETURI MODERATE @
~ -
ee~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~

Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta


191

Adrese recornandabile
~ Agentii de vapoare:
Lazar Bercovici, str. Lascar Catargiu • vezi pag. 132
N' Desalerrno, str. D. A. Sturza 31 . 1t 6
Comp. Fraiss net, str. Gr. Cantacuzino 20 .," 110
Cunard-Lin ie, str. Rosior lor 3 copertei
AI. Filipakis, str. D. A. Sturza 41 . • 41
lntercontinentala, str. L. Catargiu t 5 " 106
P: Luludis FH. str. L. Catargiu ," , 1
. Rudie A. I. str, Gr. Cantacuzino 118
I. Singros str. Gr. Cantacuzino " ]22
I. Shonwald, str. Rosiorllor 3 "

Agenturti (Birouri de)


D. Constanteanu, Hotel High-Life • 143
. Albert Herscovici, str. Unirei No. 9 "
fl. N. Mangcianu, str. Traian 12 ,", 15
Gh, N. Stetcu, str. Unlrei 2 , . 143

Ape gazoase (fCJbrici de)


Minerala Soc. anon. str. Cerealelor
IOIT Spoiala, str. General Cernat 23 144
"
Argintari:
E. Merlaub str. Carol 51 • 32
P. Sapira, Plata lndependentei " 5
"
Articf'le de menaj :
~ Abramovici & Birnbaum, str, Carol 46 27
Kalman Gruberg, str. Stefan eel Mare 51 " 68
Ntsim Navon, str. Carol 5 • " 17
Rafael Tu l, .str. Carol 30 .
l
" 16
"
Asigurare (Agentii)
Abramovici & 'Birnbaum, str. Carol 46 . "
27
Asigurarea 1romaneasdi Palatul Muncipal, Firma
George I. Georgescu . ',' 132
Compo Orientala de Transp. str. D. A. Sturza 13 " 70
H. Mangoianu str. Traian 13 •
" 15
Nationala str. Traian 13 . " 142
Steaua Romanle! str. L. Catargiu . . "
"
1
Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta
.Avocatt:
Alecu Dan, str. Unirei 7 . vezi page 20
Traian Ulpiu Berberianu, str. Deeebal 24 50
George Berea, str. Mireea 105 . " 55
Traian Constantinescu, str. Maior Sontu 2 . " 50
Alex. D. Constantinescu str, M. Erninescu 5 ",. 58
Bucur Constantinescu, str. Mircea 17 57
N. D. Chirescu, str. Dragos Voda 6 " 81
AI. Gherghel, str, Unirei 7 . . " 33
Octav Goruneanu. sir. V. Alexandri 7 " 51
Calmis Ghnsberg, str. ~uza Veda 38 " 55
S. Huhulescu, str. Dragos Voda 6 . " 81
lrimescu Const. str. Carol 24 "
143
H. Leibovici, str; Traian 11 " 50
R. Obreja str, Mangaliei 59 " 147
Petre Nitescu, str. 01. Manu 76 -" 45
AI. Negrea, str. D. A. Sturza 1 " 118

Andrei Popovici, str. Unirei 5 , " 41.
loan N. Roman, str. Carol 137 " 143
Stefan Sandu, str V. A Iexandri 7 "
II 57
C. Serienescu, str. Ovidiu 12 II 76
Stelian Stanescu, str, Chr. Georgescu 6 ., 93
D. Strat str, Grivitei 12 . 147
'D. '[Imiras, .str, AI. Lahovari 4 " 152
"
Banci:
Banca Agricola str, Gr. Cantacuzino " - 56
Banea Chrisoveloni Palatul Muncipal 15
Banca Centrala de Corner], str. P. Rares 5 • " 65
Banea Elino-Romana. str. L. Catargiu 8 bis . " 104
Banca Generala a Tarii Rornanesti, str, L Catargiu " 52
Banca Transilvania, str. Rahovei 14 " 69
B~uturi spirfoase: (Depozite)
S. Alperin, Bulcvardul Independentei 3 42
Mugur Georg-scu (bere) str. Mereur 2 "
I, 142
Aurel Teodoreseu, str. Stefan
, eel Mare 7 120
"
Berarii :
Bristol, Plata lndependentei .. 108
48
Bursa n " •
"
Spiru Borova Elita " , 2
Gradlna Gruber (Ia vii) "
I, 94
Hala de bere (anexa cazinoului] 144
Mbscu Plaja Mamaja . "
I, 24
Pareul Suzana, str. Traian 30 _ 78
C. Schiadaresis, str. Tornis 1,1 77

Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta


Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta
Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta
193

Tomis, Pornpiliu, Sertoriu Bul. Ferdinand 5 • vezi pag. 9(:


Tataia M. Moscu . . 78
Tudorache, str. M. Cogalniceanu 20 " 47
Vararu Anton, str. ScarJat Varnav 19 •
" 3
"
"

Ceasomicaria Americana, Carol 82


E. Merlaub, str. Carol 50 . 32
"
P. Sapira, Plata lndependentei • .. " 5
Birouri technlce :
Electrica, str. Petru Rares 8 9
Isvorul, Bulevardul Ferdinand 6 " 82
Pantelimonescii & Cocea, str. Carol 56 ",. 116
-
Bodegi: .
Abramescll, Plata lndependentei -. 7
Bristol " " o
" 108
Bufetul Garei Constanta "
Bursa " ". . 48.
Cantina Portului, Ghita Hagi Gheorghe " 99
( apato, str. Tomis 11 " 38
La DrapeI. str. Carol 32. . " 4
, Elite, Spiru Borova, Piata lndependenjei • " 2
Dinica Custura, strada Bucovinei 20 " 102
"
Oradina Gruber (fa vii) 94
Hrisicos, str. Traian 1 . r : , " 130
Hala de bere (anexa cazinoului) " 144
Moscu, Plaja Mamaia .. "
tt 24
Mercur; Plata lndependentel • 124
Mircea, Mi§u Vasilescu Plata lnndependentei . 41
Parcul Suzana str. Traian 30 " 78
C. Schadaresis, str. Tornia-l-l •
" 77
Tataia, M Moscu. . • "
J , 78
Tudorache N. str, M. Cogalniceanu 20 42
VAraru Anton, str. Scarlat Varnav 19 • "
I' J
La Verdun, lani lstrafi, str, Mercur I, 100
Boiangerii : '"
,
T. Vladescu, str. Tomis 6 21
"
BrGnzlrii:
F. Reichardt, str. Carol 120
"
FratU Sirnu, str. Carol 15 "
19
13
Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta
194

Brut~rJi :
Cristea Costache, str, Stefan eel Mare 23 . · vezi page 114
D. Rizescu, str, Stefan
, eel Mare 52 ." 14
I Cadouri (Magazine de)
M. Caslaru: str ~ Carol 4 • • 92
E. Merlaub, str. Carol 50 • •
"., 38
N. Navon, stf. Carol 5 . • 17
P. Sapira, Plata lndependentei " 5
"
Oefenele:
Cafe Boule-vard, Bulevardul P. P. Carp • 100
Cafeneaua Cerealistilor, Plata lndependentei " 37
Gherondachis,. Plata Independentei. . " 48
"
C~rbuni (Depozite) ,
'"
P. Luludis et fii, str. Lascar Catargiu
. Shonwald, str. Rosiorilor No. 3
.' •
"
1

CArciuml:
Abrameseu, str. Carol . • •
\
7'
Anton Vararu .. str. Scarlat Varnav 19 " 3
Capato, sfr. Tomis 11 • • •
" 38
Carciuma Nationala, str. Mangaliei 103 • ",. 34
Cusatura Dineu, str. Bucovinei 20 . 98
La Drapel, str. Carol 32. . •
" 4
lani Andrei, str, Carol 126 • • " 114
• "
Bodega Mirce_a, Plata lndependentei • ,f 40
Matei Caciula, sfr. Carol. • • • JI 46
Pareul Suzana, sir. Traian 30 . 78
I. Suciu, str. Tomis 5 ,. _- .. " 77
C. Schiadaresis str. Tomis 11 . "
II 77
Bodega Tomis, Bulevardul Ferdinand 5 • 02
"
, Cartonage
.Alban:a" M. Sotir, str, Traian 16-20 • 1.
"
Case de schimb
Kaltayan, str. Carol §.. • • • • 122
Lipovici M. str. Carol 62 "
Menahim, Navon &: Compo str. Carol 2 41
"
Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta
1~5

Ce8pr~z~riL
M. Vasilescu, Carol 125 . vezi pag. 159
Ceaaornfcar! :
Ceasornicaria Americana, str. Carol 82
E. Merlaub, str. Carol 50 . • 32
P. Sapira, Plata lndependentei " 5
I
"
Cereale.
Sterie DaHi, str. Traian 27 140
Florea 1. Florea, str. Cerealelor 17 . . " 259
M. Sternberg & Compo str. O. A. Sturza 4 " 103
). Weissbuch, str. Cantemlr 6 . " 148
• ."
George I. Georgescu, PalatuI Comunal copertei
"
Cherestea:
I

Ionas Beiner, str. Stefan


, eel Mare • m 8'
G. Georgescu, Alea AI. Marghiloman 123
Albert Theiler, str. Productelor ' " 129
....I. Funogea, str. Mangaliei "
I

Cin~m atografe :
. Arena Grand, Bulevardul Ferdinand
Elite, Bulevardul Ferdinand
., 118
Tomis. str. Carol ~ • • 140
\ Trianon, sjr. D. A. Sturza . " 12
"
Cismari
Garnbeta M. Moscovici, str. "Carol 26 100 ~ ...__
N. Mihaileafiu str. Carol 17 , . " 72
I'
Wolf Schwartz, Plata Independentei 18 • 58
"
€luburi.
Clubul Comercial, str. Lascar Catargiu • •
Jockey-Club, Plata Independentei. . •
"
"
Clubul Liberal-National, str. Stefan eel Mare •
Clubul Partidului Poporului, str. Stefan eel Mare 25 "

Cofetarii.
Brasserie Bristol, Plata lndependentei • 108
Elite S. Borova, Plaia lndepe ndentei " 2
"
Cotetarra Regala, str. Carol 50 . 6
Cotetaria Pariziana D. [osit, P-ta Indep. " 33

"
Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta
1~5

Ceapr!!_ii!.!!_.
M. Vasilescu, Carol 125 i . vezi page 159
Ceasornlcar! :
Ceascrnicaria Americana, str. Carol 82
E. Merlaub, str. Carol 50 . • 32
P. Sapira, Plata lndependentei " 5
I
"
Cereale.
Sterie DaHi, str. Traian 27 if 140
Florea 1. Florea, str. Cerealelor 17 . . " 259
M. Sternberg & Compo str. O. A. Sturza 4 " 103
). Weissbuch, str. Cantemlr 6 . ." 148
George I. Georgescu, Palatul Cornunal " copertei
Cherestea: I

lonas Beiner, str. Stefan eel Mare ( • m 8"


G. Georgescu, Alea AI. Marghiloman 123
Albert Theiler, str, Productelor ' " 129
- I. Funogea, str. Mangaliei
I

Cin~m stografe :
Arena Grand, Bulevardul Ferdinand 118
Elite, Bulevardul Ferdinand
Tomis. str. Carol ~ • 140
\ Trianon, sjr, D. A. Sturza . " 12
"
Cfsmar!
Gambeta M. Moscovici, str. "Carol 26 100
- N. Mihaileafiu str. Carol 17 , . "
I'
72
Wolf Schwartz, Plata Independenjei 18 58
"
€luburi.
Clubul Comercial, str. Lascar Catargiu
Jockey-Club, Plata Independentei. . •
"
Clubul Liberal-National, str. Stefan eel Mare "

Clubul Partidului Poporului, str. Stefan cel Mare 25 "

Cofetarii.
Brasserie Bristol, Plata lndependentei • 108
Elite S. Borova, Plata lndepe ndentei " 2
"
Cofetaria Regala, str. Carol 50 . 6
Cotetaria Pariziana D. [oslt, P-ta lndep. " 33

"
Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta
191

FARMACII:
C. Ciornu, str. Carol 159 vezi page 136
• Victoria- P. Ciupercescu.jstr,

Carol 7 · 11 121
Flori ArtificiaJe:
Manda Florareasa, Plata lndependenjei •
D -na Serafirn, strada Mireea No. 2 "
16
"
Fofografi. .-

Foto-Grand B. Holstein, str. Carol 89 • .,


N. Ioanid, strada Carol 23 · 64
Foro-Royal Maria Patropol No. 60 •
"
"
Frtlngherif.
Apostol Trarnundana, str. 11 April 14 21
- "
Franselarfl.
Chirstea Costache, str. Stefan eel Mare 23 43
Dumitru Rizescu, str. Stefan eel Mare 52 " 45
FratH Szaemary, strada Carol. 138 • •
"
"
Frizerif.
Suren Alexianian Coalor Elite P~ta Indep. H 149
Marin Barbulescu, str. D .. A. Sturza 2 122
L. Bcrdeli, strada Carol 82 "
· 13
Hristu Eftimiade High-Life, str. Carol .",
150·
106 .

Mihail Caslariu "Rapid", str. Carol 4 • • 98


B. Edelstein, nGlobul Verde", str. Mangaliei 29 • " 76
'.Manon" Lupescu, p. ta lndependenjei " 74
• Ruleta" T. Novae, strada Carol 45 "
II 6
I. Setter, strada Carol 27 · ·. 83
"Voaleta· Marcoviei, P-ta Independenjei " 75
"
-~oteluri.
Hotel Palace, str. Remus Opreauu 7 12
. Hotel Francais, Regnier, stiada Basarab • " 70
Grand Hotel, but. Ferdinand " 91
Hotel
·
Regina, str. Lascar Cataragiu 9

" 134
Hotel Bulevard, str. Remus Opreanu 1 •
"
Hotel Elite, P-ta lndependentei . "
"
Hotel High-Life, strada Traian 4. 141
Hotel Metropol, str. Lascar Cataragiu 4 • "
"
Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta
198

Hotel Bristol, str. Ca 01 56 • · vezi page 134


Hotel Regal, strada Carol 50 H 154
Hotel Corncrcial, str. Carol .
Hotel Central, strada Traian 36
Hotel Prineiar
. strada Stefan
, eel Mare 64 "
Hotel Mmerva, str. Mereur 10 • •
"
Hotel Continental, Bul. Ferdinand 2 •
"
"
Inclilt~minte. _
FederaJa
-
Coop. Satesti,
str. Stefan eel Mare 48 • 13
Mihaileanu, str. Carol 17 '.
Ruleta-l anase Novae. str. Carol 45 __ .
.. 'I,. 72
6
Lumea Eleganta, str. Carol 38 • ' ",,
Instalatiuni Technice.
Electrica, Trasivul Curcuropol.
,
Isvorul, Bulev. Ferdinand 6.
str. P. Rares 8
.
. I' 9
82
Pantelimoneseu & Cocea, strada Carol 56 I " 116
"
Instrumente Muzicale.
Kalman Gruberg, strada Mangaliei 51 • 68
Fratii Limbidis, strada Carol •
"
"
Laboratoare Chimice.
C. I. Calderimis, sir. Negru Voda 1 • 76
Farm. I. Christea, str. Valea Alba • "
"
Leglitorii de ClirU·
Albania, M. Sotir str, Traian 20 • • 1
Dobrogea [una, C. N. Sarry, str. Se. Varnav 23 " 82
"
Lemne de Foc.
.
Ion V. Roscule], str. C. Negri 4 • • ,. 151
Librlirii. I
,
Macri & Savescu, str. Carol 8 . , 74
Papetiria Dobrogeana, str, Stefan eel Mare 44 •
" 146
Papetaria Romaneasca, str. Carol No. 91 " 98
N. Rusenescu, strada Carol 40 • • •
" 33
"
Man ufactu rl.
a Edelstein, Globul Verde, str. Mangaliei 29
"
76
Fed. Coop. Sate§ti, str, Stefan eel Mare 48 13
Luna-Vultur. A. Bohdjelian, str, Mangaliei 25 I •
" 9
"
Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta
• f/J'_"

Medici. - •
A. Caratzali, str. AI. Lahovari 2 • . vezi page 145
Or. Anerbach str. Mircea 62
W. Goldenberg, str, Remus Opreanu 9 · 118
A. Pilescu, str. Gr. Cantacuzlno 26 "
I I 81
I. Theodorescu, str. Decebal 20 54
B. Tatarsky, str. Virgiliu No.1. •
" 58
" 58
A. Wanew, str. O. A. Sturza No. 19 ·
George Vasilescu, str. Tudor Vladimirescu 11 - " 116
• J'

Mczeluri.
F. Reichardt, str. Scartat Varnav 12 121
Fratil N. Simu, strada Carol 15 " 10
La Drapel, strada Carol No. 32 •
" 4
"
--- I
Mobile.
NiSHn Navon, strada Carol 5 • • 17
"
R. Tuvy. strada Carol 30 • ·. "
16
Mode.
MANON, Piata Independenjel • • 74
O-na Serafirn, str. Mircea No.3 •
" 16
· Voaleta, Plata lndependenjei • • " 75
"
Musamale.
P. Luludis Fii, str. Lascar Cataragiu 1
Nisim Navon, str. Carol 5 • •
" 17
.- "
O,pticieni.
--
E. Merlaub, strada ( arol 51
"
35
P. Sapira, Plata lndependentei • • 2
"
Parfumerti.
/
M. Cazlariu .RAPID", str. Carol 4 • 98
Manon, Plata Independentei . " 74
Drogueria Papaianusi, str. Carol 82
~
" 74
" " 76
Drogueria Tanaseca, strada Carol 34
Voaleta Plata lndependentei " 75
• "
PJatrl (Cariere)
/

"C. Chiritescu,
bul, Ferdinand . • 15
~ DEFCEA, Str. Las-ar Cataragiu 21 ,•
", 72-
I

PieUlrii.
str, Carol 17 • 72
"
Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta
200 )

· Pe.trolifere (Societati)
Atlas, strada Marcu Aureliu • vezl pag. 54
Concordia, D. A. Sturza 29 • ~, 136
Petrol-Blok, str. Ovidiu 6 66
Redeventa, str. Gr. Cantacuzino "., 30
Romano-Americana, str. Grigore Cantacuzrno
Plctor].
I. Muntenescu - decorator - V Iile Noi ""
J, Steurer - artistic - str. (. aiuti, Cartierul demobilizatilor
A. Tranulis (firme) strada Tomis 'l " 51
Pompe Funebre.
lani Bulalidis, str. Eternitatei 20

Produse Chimice.
Salo Lichtenberg.
-
Petru Rares
No.5.
" 8
loan Vasiliu, strada Oborului No. 5
"
J Restaurante.
Bulevard, D. Popovici, Bd. P. P. Carp . 100
Bristol, P. Decica, P-ta lndependentei • " 108

Bursa, N. Gherondakis, P-ta.lndependentei "
I, 48
Capato, C. Schidaresis, str. Tomis 1-1 . 0, 38
Cantina Portului Gh. Hagi- Gh-eorghe (tn port) ., 99
Dervis, str. 1. Gradisteanu 16. . 11 114
Elite, Spiru Borova, P 1a Independentei . 2
C. Schiadaresis, str. Tomis 11 . " 77
Gradina ;Gn~r (Ia Vii) " 94
lani Andrei, str. Carol 126 " 124
Moscu, . plaja Mamaia. . . . " 24
Parcul Suzana, C. Marinescu, strada Traian No. 30 78
Dionisie Stanciulescu, strada Bucovinel 16 - . 11z
-I
Tornis, Pomptliu Sertoriu, Bul, Ferdinand 5 " y~
Tataia, M. Moseu .' . " 78
~ ""
Tudoraehe Nicolau str, M. Cogalniceanu 20 41
Terasa Venetia, str. Petru Rares 4 " 123
Anton Vararu, strada Scarlat Varnav 19 . •
"I, 3
La Verdun, Iani lstrate, strada Mereur • IJ 100
Stlclarf. -
Nisim Navon, str. Carol 5 17
R. Tu vi, str. Carol 30 . •
"II 16
,
Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta
201

S'tofe (magazine)
B. Edelstein, str. Mangaliei 2Q . . . vezi pag. 79
Federala Cooperativelor Sate~ti, str. Stefan eel Mare 43 " 13
Luna- Vultur, A. Bohdjelian, str. M angliei 25 ,,9
eta mpile (F abrfca
.._ ....$+.4;;_

Albania, strada Traian No. 20 I, 1

TAmplari.
Iliescu Stefan, strada Dumbrava Rosie 18 . • 106
Reconstructia Dobrogeana, str. Grivitei 2 . ", , 138
Tipografii.
.---- -
)

Albania, str. Traian 16 - 20 1


Dobrogea juna, strada Scarlat Varnav No. 23
I'
, . 82
IraDslatori
Mamut Celebi, translator oficial pentru limba turca ~i araba,
autorizat de ministerul de corner] ~i industrie. pe langa camera de
corner] din Constanta.
Varieteuri
Alhambra, str. Stefan eel Mare No.9. 114 -
Britania, Mj~u Georgescu, str. Lascar Cataragiu 7 • " 26
"
Castelul cu Flori, AI. Trambltasu, str. Cuza Voda 21 27
Carpati, strada Scarlat Varnav 10 • " 14
Jass-Band Bristol, Plata lndependentei • " 108
.. Zarafi
Menachim, Navon & Co. str. Carol 2
M. Lipovici, str. Carol 62
Kalfayan str. l arol 5

Petru G. Manta Z. Topor


Concesionarul vamuirei Directorul Federalel ban-
coleteIor postale ci!or populare
Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta
202 ,

00.1'1"'11"""1111111111""'1111''''''
~ 111. ,II, 'II' 'II' III'
_'!'"
'lit
,IIIIIIIt"ltlhlltlll'ttl"I'H,;I!!flllt,II'ltI"H,,",tlllhlllll'h
.11. '11' .11- -II' tfl. .1&.. IU- .11. 'U'
1.11111
'U'
,11I11.",'h'O.'''I,",III'I.
In. III_ ,u- .U-· "''''HI'I'III~
.11t III' ~

~~
:~
CONSTANTIN TRANUllS ~t
~~
); PRODUSE ORIENTALE §i COLONIALE Z
!~ EN GROS ~1
(§ IMPORT EXPORT ~)'
~~ Piata Bibescu-Voda, Bucuresti ~{
\~ Locuinja : CUZ8 Vodli 72 §l
~~ BUCURE~Tl ~l
00
001'''....
•• '''I ,u- IU' 'u,
'''111",1'1111111'''1.,1'1111'1111'1"",1
.n- IU' '''I _II' 'tl. III. lUI 'U' -u. lUI 'II, _II' 'u.
1'1111"'11" •• 11'1111111.,.,11111111"'1111.1'111111,1111111111'1111IUII,._",llltllllllllllllll,.V'·
'II,. 111.111'
,''_ l"l,tlllllll'loo
.U, tilt ~
I

11

_

:::.:::
.11. •... '
'It!~It111'11"1111t
'''I 'I.
'I"
",'111111111'111111111",1111111111'111,,1111111'"11111,IIIIIII,llt'III""lt
IU. flit
•.._ ..._ ,"_
.U. .U.
'II' -"I
•.. ,
'11111"I lu II" 11,,1I" I!lI,III"""'"""III'IIIII""
-II-
'111 Iti.
""","
,lit
,III'lllt,t"I'll"":
".Ih
."1
-u-
tilt
",,,, "",,,
.U-·
III'
""""
.n.
til_ 'II'
III'
....
III'
'lit 411'
,.,11, \"11111,.1.".1111111111'11'111.,11.,11."'1,
'.. 'I _ '11'
1116
'1,,11'·"11 ,I" '1"1,111111111111"11'1,,,,,'11'1
II",
••• ,_
....
'II-
_

¥¥
:.:.:::
~~ ~~
= = =:

MOVILA- TEGHIRGHIOL
{~~~ (COMUNA TUZLA) {~i
{~;! ~--- -- \€~ff

Statiune balneara si climaterica


Sitoata POmalol Marei Negre ,i laCDI TecblrghioI
(:;)
;'€~E~·
Stagiunea 1Iunie 20 Septemhrie t:J
~€~~

it
-=:.:-:;:
= =
BAI lALOE-OE
~
NAMOL 1~~
'=:•.'= -:.:
.: =

~::~
:E~
BAI RECI DE LAC SI
,
DE MARE ~::~
E€
¥'~! ~~~J'
99
~;~t "
~::t
f~~~ ~~~i
-::" 1'"'''''''''"'''"'11111"1. lit I''''. 1",'1"111'1"'111""':1'1""'"1"1""'1'. '11••,1''''t •• '1.'11"111111'111.,' '111"'11111""11-
1111.,'UIt'IIIIII. , ••••11111, "
'1\' ,lit .11. til. fn. III. .... I'" fll. fill ... - .Ih· .... _I" d" '\., tJl' .0. tl1'
i~i,
t I I It. i!~; I::: i
I't til .;:I~f'I.;~ill' '1:: ~i 111;::;.t"'i:~:1111::::II"~:;I' 1;::;'11,: :::. I tl~:;1 '1':::; 111'::~:Iu, i,::I'n:::; I"';:illl':::;,.
•• :: ~f 1

Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta203

- ( I I
LL. .._I -'--'

8
H r
127812801282]
7 §7.s1~7lI211!Z60!M112~1 120612158121012121271.1~ 1bJ
G
12631201 Izs9 fZ.S 1I2.SS 1153! '2.5"12S61~ 58126*(;2!26" 1

125112"9~41 k"SIZ4512fl I 1 12112Iz .... 124612,,8 ~5012s" 1


123912J711J~ I 11lll?3'121012;!11Z25~:131 IZZIl122lSI218IlJolnzI23 .. ! 1236123812110J
lUI 12191217 1 1m 12131211 IZO!.ll107 k0!> I IZ06jZ081zIO IZIZjZl"I2i6J 1216122012211
120¥11199! 1197 I19S1llUIlin 11&91187!
11851 831 I
1 181 11791117ll1s1173 I 171 11691 1170117211741176117sl,8oj 11I~1111S'<1180 I
111571'6511631 1115.'15911~11155II~l,s! I IIS21'~1150b581100i6ZJ 116 11661 16 & I
11

1,11911,,7Il4451 ',4311",113911371'351,331 11J411361Il81'J.~ ,1111"... 1 IIl,olll1e 1150 I

1131 h2911271 1'2511231'2.1119 I "'II1S 1 11161 "81120 1,22112 .. 1126) 11Z81·30113l]


IIIij 1111'091
!107!'0~I'OJll0119919' I 1981100 "°21.°+°611081
,
195193191 I 1891571851831811 91 1&elszls41a 1881901
6 1921910 1911 I
'
) 7717~ 1131 I'll ()91 b7 1 ()S 1 63161 I I 62 ~640 I 06168111:; I12 I 1741'61'81
I ~9 157 I !I!I 1 153151 I "9, IJ7I "s 1431 1,,111 .. 15I "81 50 Is2l ~.. I 1561~BI6o!
I.., 139137 I I~ 1331 J I 129 I III I n Il61 281 130 In13 .. 1 36 j 1381 .. 01102 I
113121 r 111 19
I I 1!> I 131 1111It! 1 '18110 lIZ 1 Z" )

1,,)1117151 IJIIIZI~I 16 I a 110112 1

IMINlolpJ "'EIFlcIMI I R I siT I u J

1 A I B I c 101 I I I J II( rl I
2
B

Ii

SCENA

Planul teatrului Cazinoului Comunal


Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta
...
204

...

~ILA
: F I N.T E
./ .
sTI 00

lorgu Tanasescu-Buzau
======= Techirghiol =======
Situata in cea mal piloreesca po- l!1

zilie din stafiune


[!) Local nou, construit in anul 1923
INST ALATIUNI MODERNE

[!) 43 camere bine .mobilate


Cu instaleliuni. eleclrice
-- Curatenie exemplard --
,.

r:

Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta


S r e 'P'I. C1

[)O 00
Orclfes trQ. 25
DO
llil,1J.IK.Il,..If:t1.INl 5000 O~lt
110 11 ",21,31/ft 1151,61111 0 [l
I?S124123122121120jl911SI D~3
11;41I,SI"blillI481"9Isol~/1521 0 0
Ildlool s91sII,71So !srls~IH] IJ
92
Isols/ls2Is3IS4185!sGI8TI881 00
19l,19S:9 193!9tI91!90IJ91
1J

D~I
~lrCl "
00 .DD
b 0 o?U
0'0 DO
7 0 o,q
00 00

"3.0 n 18
on

(J 0 0
n 0 0
1.".1'" 11......... •
t L f'l.~

Planul Teatrutui .Elpis"

Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta


20D

~~~~JQ)~~~@<,~~G)~~
~. ~

~ "ZORI DE ZI
s
~
TECHIRGH!OL
U ~
eM
~
@ Cel mai select ~i luxos local din Techirghiol @
~ rivalizeaza cu cele mai ma~i locafurt din \C~pi- ~
~ tala. ~
~ .~
~ Restaurant
Bucatarie franceza, rornana ~i orieutala ..
,
Ootetarle (cu laborator propriu) <,

Patiscrii spectate, bonbone rle de lux, ~


. lnghetata,
Berarie
Bere Bragadiru, totdeauna proaspata,
~ Bodega
~
Aperitive, Bauturi spirtoase, Vinuri stra-
ine ~i indigene din cele mal renu mite
~ podgorii.

~ ORCHESTRA CLASICA
dela Conservatorul din Viena
~

eM CINEMATOGRAF ~I SALA BE DAI\S ~

i~~@;«?)~@;«?)~@hcl~~~ .
Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta
@~~~~~@~@~@~@©@~@~~~~
~. HOTELUL LACULUI ~
@ TEKIRGHIOL ' l.)tJ

REST AURANT de prirnul rang {fJJ

rafina f e gusturi @
ORCHESTRA NATIONALA . "~
@~~~@~@~~~@~~@~@~@~~~

PARTEA ]Il~

.TEKIRGHIOLUL oooooooooooooo~o

Statlune balneara ~i climaterlca

~ Vizita]i la Movila =
.I Renumitul RESTAURANT, Bodega fi Cofetarie
'I . Vizita]! !.....

(
"OLTENIA - Gratar special I (sub conducerea
MltiC ••
personala
"'0~ESCU
ad-lui
-
I Pozitie splendida cu terasa la mare
Bauturi rect - - ...
I. Sere in perrnanenta I
Se serveste cele mai delicioase man-
cari la orice ora din zi ~inoapte
prajituri, bonboane, inghetatl
Cofetarla bine asortata cu tot felul de:
\. Serviciul prompt ~i constiincios Prelurl MOderate,
E! S .....

Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta


208

eeeeeeee~_ee.eeeeee8_ee_
eo •
• e
.:. I Renumltul l-ocal :
-I Clement Popescu- I
.I_
RESTAURANT BODEGA - BERARIE
-
COFETARIE - 'CAFENEoA
:
e
e Sub directiune a cunoscutulul comerciant din e
-- 'Constanta e'
I Ghita Hagi Gheorghe I
I Cel mai splendid pare din Techirgbiol :
_ SALA DE TEATRU SI DANS e
e 'e

eeeeeeee_eeeee_6eeOeeeee •
@~@~~~~~~@@©@~~
~ - ' - . ~

~ Marele Restaurant ~

@
H ,'-CARPATIu ~ (Q)
~ Bado VoleD_e5eD ~
@ Techirghiol l.)~

~
@ _-
Terasa cu ve derea spre lac
ORCHESTRA CLASICA -
H
(Q)

~ ~
~ - ~

@~@~@~@@@@@~@~@gJ)@~@~@~
Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta
209 11

11--------
¥ --.-==----
--------~ ._-
~I
111

I..
=
~
Vizitati Magazinul "M A NON" .....
~'I
I-
H. LUPESCU. -
"'
Piala Independenlel
•• 1

eel mal convenabil ~i bine asortat cu ARTICOLE BAR.


_

I
;~
Ia
CI:)

'CI BATE~TI, JUCARII, PARFUME.U, MODE, ARTICOLE ::


DE PLAJA, CONFECTIUNI, etc.

I11_••
&: locercati
__ •••
~i Va veti coovinge
_ -_ •• __ •• -.1•••
!
_11
I
Tekirghiolul
Stajlune balneara ~i cllmaterica
Localitatea este situata pc malul marei La r 8 km. de 0-
rasul Constanta la 0 altitudine de 20 m. - Lariiudine nor-
dica 44 gr. 11 ~i Iongltudtne estlca 28 gr 37' intr'o pozltie
splendida, a'I'and plaja larga ~i trl11TIOdSa, ma.rginita de 0
faleza inalta si accidenrata. Superioritatca deci a accstei
statiuru -asupra celorlalte sirnilare. e yccinatare.i marei si
sunt indeajuns cunoscure de toata lumea, efcctele rcge-
neratoare puternice pe cari le arc aerul marei si razele
:-ul'He asupr.i c opiilor ~'_ruruIQ~i, rachitici, ancmici, r··e··
cum ~1 a~upra persoanelor adulte debilitate si surrnenate.
Doctorul 1. N. Dona In cartea sa intitulata "Tekirghto-
lul" spune: ,.Plaja Tekirghiolului e ferita de curenti si
"vantul nordic. prin Ialcza sa inall~ ~i priu trci colturi sau
"promontorii rari ii Iorrncaza ca trci ziduri de aparare. 0-
rientarea unei plajc fata ell vanturilc dorninantc ale regiu-
"nei~ irnporta Foarte mult dill punet de \'cdere climatote-
"raplc ..
"Intercsul este ca plaja sa fie ast fcl a~ezala, indit v~,nt111
,;eare sufUi mai des, sa fie eel ce vine dinsprc m1.fC, adl1-

Teklrghiol-Movila vtder~general~ d~ p~ lac. 14


Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta
210

Carnete NOTE PROVIZORII se vinde cu pret convenabil


fa Tipografia I ,Albania C C Constanta

"cand cu sine aerul curat ~i incarcat de vapori ~i exalatii


"marine ale largului. \
"A~a estc plaja dela Tekirghiol, unde media vfinturilor
de marc, dupa observatiile anemologicc, <.1,
esie- sola sutjl.
..... . D-l Doctor AI. Saabner-Tuduri 111 lucrarea sa "Apeie
Minerale !ji Statiunile Climatcrice din Romania" la pagina
557 spune: '
Localitatea del pe malul lvHlrii, capul Tuzla poate fi ;ii 0
siatiunc climaterica maritima.
Cele zise despre climatologia Constantei se pot aplica
$i pentru Tekirghiol, de oarece am zis di clima Constan-
tel se poatc lua \:1 lip. penrru 1111'rcg luoralul roman ::II
~.r5rii-Negr(·.

Pla]a si b~ilc de soare la Movila-Trldrghiol

Clirna e dulce si consta~ta vanrul predominant, este


Est ~l Vest-Est; variatia temperature. de la 0 zi la alta
cste minima ~i nu se observa tranzitiuni repezi.
Ca~ Tuzla este mar' preeminent in mare ca Capul Con-
stanta, este dar mai salubru, aerul esre mai curat, deri
arc 0 pozijie care indeplines te loa te conditiunilc, unei Sra-
tluni Climaterice Maritime" I

Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta


Lacul Tekirghiol
Sltuatla loealit~tel- Cum s'a format namolul -
Apa laculul.
Printre populatia musulmana din Dobrogea, circula 0
multime de legende si povesti relative la miraculozitatea
apei Ghiolului.. Toata aceasta literatura populara orala,
care se transmite din generatie in generatie, din tata in
fiu, este darorita rezultatelor pipaite ce s'au putut observa
in decursul vremurilor. "Ghiolu) este medicul nostru" zic
turcii ..

Debarcaderul barcilor de excunsie de pe lac ta Teklrghtol-SatGhioluL - lac - caci nurnele actual de Tekir Chiol
este numele satului din apropiere $i care insemneaza ca-
pul lacului, se afla situat spore sud si la 16 kIm .. de Con-
stanta. E pe malul marei, de care este desparti, prin 0
tngusta limba de parnant, cam 120 metri ~i pe care trece
soseaua Constanta-Managlia. GhlOIuI are 0 supr.ifata- de
peste 1000 hectare si este de forma nercgulata.
*
Incepand cam din dreptul Sanatorului Eforiei, parra
dincolo din sat, exista in adancimea lacului pe 0 distanta
de J 2 metri dela margine 0 patura - strat - de culoare
verde inchisa si care pluteste intru catva pe d'asupra a-
pei, Imecliat sub aceasta se gase~te vestitul nomoI.

-
.'aLIO •• FT. pentru Jfpit acte, se g'ne,te Ja
Tfpograffa "Albania" Constanta .

DOSARE dfferite grosimi. gasfti Ja Tip .• Albanla" C-fa


Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta
, .
21 ~

Mirosul este peste tot eu un pronuntat caraeter sulfu-


ros. Caliratea nornolului, pare a fi variata, in unele Iocuri
fiind negru inch is, in altele eu totul gris. Efeetele tera-
peutiee sunt tnsa aceleasi ..

Cum sa format namnlul ,


Intr'un teren baltos, unde abunda trestia ~l rogozu, se
ohserva totdeauna gramadirea de substante vegetate si 0 su-

Senatoriul Ef. rielprapunere de mat multe paturi de generatiuni lntretinute
prin umrditatea continua. Tot in asemenea conditiuni, s'a
format si namolul Gheolului; cu singura deosebire ca aei
au intervenit si diferite cornposinum chimice ale substan-
. telor anorganice si organice ca plante ~i alte. specii de a-
nimalcule. ~
. Desigur di procesul acesta de forrnare a nomolului s'a
facut in timp imemorial.
Apa din Ghiol este foarte hmpede exaland un usor mi-
ros de sulf, Ioarte bogata in sare 55/397' la suta, (apa de
mare nu rontine decar T3,021 la suta) $1 contine brom,
clor, sodiu, rnagneziu si potasiu in dose mari.
Suprafata lacului estc tot atat de clara in adflncirnc ~i
lipsilri, de oricc urrna de vegetajie ea $i aceia a marei.
N umai pe margine creste 0 anumita specie. Fiintele or-
ganiee, eu 0 organizarie rnai superioara, nu pot trai in
lac, nu cxista broasre st ruci un fel de peste.

Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta


213
--
BLOCURI pentru scrisort la voiaj se vinde la
Pepetaria "Albania· Constanta

Legenda Iaculul Tekirghlol (dupa I.Adam)


Se zice ca, in vremea Turcului, pe valea Muratanului,
Intarziase in zile ,un turc tare batran, Tekir Efendi,
care fusese om bogat III vremea lui.
Satul de acolo se risipise asa cu incetul, ba prin moar-
tea unora, ba prin instrainarea altora si, lntr'un tarziu,
se pomeneste Tekir singur in sat, cu daramaturile celor-
lalte case prin prejur si cu tintirimul parasit in spate.
Turcului insa Ii murise .cadanele, feciorii ii pierise in
razboi, rude numai avea pe nicairi, asa tncat s'a treiit
singur, batran, in tot pustiul, vaii acelia,' in cocioaba
lui cu lipitura dizuta, nidi alta vietate la casa, decat 0
r-gloaba de cal alb. Batran stapanul, dar batran si calul si
cand ii vedeai pe amandoi trecand cu caruta cea hodo-
rogita, n'ai fi stiut cui Sa-l plangi de mila. .
Cei doi tovarasi duceau vara cum 0 duceau, dar iarna
le era mai trista si mai grea. Valea paragi'nita a Mura-
tanului, rarnanea atunci larga ~i deschisa in bataia vantu-
rilor si-a vifornitei.
Intr'o dimmeata, Turcul. se scoala mal iuviorat si csind
pan a afara, vede campurile verzi napadite de soare. Pc
~'''III"",·1
~ •••
...!'t.tI'·I'I''1 ~""I'I"tl,I'I'lt"fll"U""tltl"I·'II.,III'h"""II'
• t ..... t. .nt till t.1t ttl. IU, .11. .... .u. .It.
••tI'11t.'Ut'... 'fl1tl".· ... U,I.I.... ,.II ..... 'U•••,.'R.1h.lt1"111"')'111'0'1"00
411, .11•• '11. 'lit 'IIt .... In. .". ~

h ~
~ a
:
i- ~ =
-~
.,.'Ii \ :w
• =
ii TECHIRGHIOL--SA T, ~~
6 ~
~:

\i
CA~~~~~T:~~;
PRIMA EMISIUNE
~~~~~~:aoo:(
" 5.000,000.. ~}
=

~ ~
)~ Poseda 2 stabilimente de bii ,I 6 vile ~~
): PARC - LUMIN! ELECTRICl - MUZlCA - ::
I;
.~
!
ClKEMATOGRAF - pO~TI - TELEGRAF - TELEFON
:
~~

(~ A se adresa: DIRECTIEI IN TECHIRGHIOL •=_~_:.~=-_:

{t sau )a BANCA AGRICOLA - Constanta


"~
L
- ~
§
g
-:

~,I~!~IIJimllfliltllllimllll~:;lllIm:f 11~lilllliUillllur.I'lImiIIlIM:il"'i::ill":mllllmillllmil"'milll,mi'll,mi'l":=''',ml'll.i!::tlllim,~

Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta


..
214

semne cii el tot nu se in dura sa moara, di s'a dus la cal


~l apucandu-l de dupa gat, l-a rugat sa-l ajute.
- N umai un drum, bre Belghir, - stii asa de-un hatar.,
Calul a nechezat ~i a trernurat bucuros.
Tekir avea un cunoscut, Intr'un sat mai departat, hoge
vestit prin intelepciunea sa si prin cunoasterea adanca
a Coranului. lsi Inhama gloaba la caruta si porni la
hoge, sa-l consulte.
Turcul a spus hogei pacatul care-l aduce pana la el.
- Trebue sa fie acolo in coran si leacul meu, ca Ma-
homed s'a gandit la toate. .-
Hogea a ramas ci-ca pe ganduri, iar coranul ~i-l des-
chide pe genunehi. Intoarce foile, suceste cartea, se plea-
ca pe slove sa le vad~ mai bine si cand ajunge la un
loc tresare st ridica capul. Tekir a tresarit ~i el inviorat:
- Ei ce-i?
,
~ \ I,

- Este leac ~i pentnr tine ...


- Cum?
_. Leac de batranete,
- Care?
- Scrie aici ca : "BatranUl care "ajunge la neputinta,
se poate tarnadu/: cu dragostea Ieciorilor" ...

Baia in lac ~j scoaterea namolului \Tekirghiol-Sat)

Tekir da trist din cap 'pe cand hogea it priveste


nedumerit.
- Eu nu mal am feciori ....
Hogea se pleaca si citeste mai departe:
, - ... "sau cu ingrijirea cadanelor" ...
- Au murit si ele ..: . I. . .
- ..."sau eu pneterna unUla care te-ar iubi mal mult" ....
Tekir da inainte din cap cu amaraciune :
- Eu nu rnai am pe nirneni in lurne ...
<,
Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta
Hogea se silestc sa ciieasca tot pana la sfttr;;it:
- Asculra aici Tekir... .unantuirca se gaSe!?lC numai
1n j ubire, sa te increzi eel ui ca rc te iubeste si sa tc las i
in voea l;ti dragosiea lui, ca. numai asa te vindeci de ioate
'1 cril ,.
'-ur rI e .....
Tekir parca tot mai trist ~i tngana inainte :
- Eu nu mal' am pe nirneni In lurnc .....
S'au desp~rtit cei doi cuuoscuti fadi sa Indrasniasca sil
mal rada ~I srt se mai priviasca. Tekir s'a urcat eu anevoe
in caruta lui si a pleeat eu Belghir.
Pc drum. Tureul se gandia lot la celc citite de hoge
!;-j' nu se : durncria el bine, asupra t:1kulul' vorbelor din
coran. Ii veniau in minto pc rand cuvintelc : Iecior, ca-
cadilna. .iubirc ... prieicn., and ajunge ell gfmdul la cuvan-
• lui acesia, tresare de parca si-ar fi adus aminte "de ceva.
Vurbele hojrelui dela urrna ere .. "sa rc IU':'I in voea t>L
drajrostea lui" ... it Hicudi. 511 iresara ca 'la 0 vcste buna
!;-I ~I-a ZI<;:

salle recl de lac; Tekirghiol-Movila


- Da pri-rin p-rate sii fie mai bun. d('!(';lt Belghir ?
I'C
Turcul a uprit
\·;Irll~a. S'1l dat jos cu incetul. s'a tlu,",
la cal -;;i apuc..:~ndu-I de Cjtlb f::1lei, l-(l prlvit lung ill oehi:
- ·Bel~hir ... eu ma las in voea ta, tlu-ma la mantuire ...
Calul necbeaza de pardi ar fi. ~tiu.t ~l el· 'eva .. Tekir
i-a seos haturile din gudi, I-a nlai netezit la ochj ~I su-
indu-se in diru~a. s'a 'a~at In mcrsul calului.
Belghir ci-di prinsese la putere .~i 0 luase razna peste
campuri. necbezand !;'i cerdmd sa sbllrde. I
Au mers ei a=?a peste pono3re. pina eand a inceput a
....

-rwsa sa mearga
9I
c.~
vedea dela un loc balta asta puturoasa, earcia pe atunci
i zicea balta Tuzlei .. Tureul radea ;;i e) de cheful ealului
0 vrea. /

It.)},,~,
~~"'i c~
~aConstanta~~l""u
Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman”
216

POLIT. copie se vinde la Librarta "Albania· Constanta

- Numai -in garla sa nu rna dai, bre Belghir, c'atunei


se sfarrseste si ell prietenia noastra. "\
Balanul lnsa tinea drumul tot tnainre la apa. Tekir
se trezeste pe malul lacului, de unde Belghir sare asa
Inhamat, eu caruja dupa el. in apa noroioasa ;;i se vara
inainte ~inb§lta. . . , .
- La asa cap, ama cialma .... zice Turcul, ridicandu-se
de carambii carutii, ca sa nu-l ajunga apa.
Pe urma iusa, se resgandeste si-si zice :
- Da mai ~tij I... po ate aiei mi-i mantuirea dl asa zicc
coranul, sa rna las in grija prietenului.
Turcul se desbraca pe mal si, dupa ce trage caruta din
balta, desharna pe Belghir si intra arnandoi din nou in
apa.
S'au scaldat cei doi bctegi cum au pucur. s'au tavalit
prin noroiul accla moale ca 0 alifie, au mai csr la soare.
pana le-a venit foarne La arnandoi. ,

Batle Reel de mare , Tekirghiel-Mov.la


Trecarorii credeau dl Tekir e un batran nebun, caruia
1 se nazare ca 1a lunateci. Calld it auziau povcstea eu
hogia ~i-l vedeau scaldandu-se cu atata credinja, ridieau
din urneri si se bateau la gura : .
- Auzi tu minte, sa. te tavale: n in namol ea bivolii ~i
sa-ti astepti de-aici Ieacul L: .

Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta


217

Tekir insa se scalda inainte cu credinta omului nira alta


nadejde. Cu cat treeeau zilele, eu atat Tureul se inviora
!,?l capata la pieioare.. Odata eu stapanul .se intaria si ea-
lul. Intr'un timp, Tekir ajunge sa sprijine chiar bme pieioa-
rele in pamant ~r sa faca drumuri mai lungi prinprejur,
dupa eele de-ale gurei. . .'
Beighir naparlise -si- el acum, iar nodurile de la pieioare
11 dadeau tot inapci. Capul nu-i mai era asa buhos ~i
speriat, .caci se curatise de par si venia mai potrivit eu
trupul, care i se implinise. Cei doi tovarasi se vindeeau
vazand ell ochii, starnind mirare in toti eare-i vazuse de
la inceput.
Turcul prinsese aeum lao curaj de viata si se incerca
parca sa se inredpte de sale si sa-]i ridice eapul iar pe
umeri, ea 'n tinerete.
- Alah e mare $1 Mahomed a stiut ee sene aeolo la
coran I..
Batranul Tekir dupa ee s'a insanatosit, nu s'a mai
Inters pe valea pustie a Muratanului, Cl a dimas acolo
pc malul laeului eu minunea, unde ~i-a injghebat un
.. bordeias, /
Intamplarea asta a mers de-a vestea, de-a umplut
lumea.
Betegii, cum aflau, alergau la Tekir, ca sa-i inve'te
scaldatoarea lui.
S'asa, a Tamas numele de Tekir-Chiol, la toata balta
asta amarata ~j- fac~toare de minuni.
\

Hotel Orezeanu ~ .
TECHIRGHIOL
I

Conslrucllune noud
Instelalluni moderne

. El ec tricl tate- Bai --'-


Preluri moderate

Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta


-I ..
Bai e reel Tekjrgbiol
w din' lacul
-
InstalatioDi modelna
Proprietar t GHEORGHIESCU

,
\ CELE MAl RENUMItE Bll DELA TEKtRGHIOL
co Instalatiunl ultra ..modern9
sunt numai

Baile M-oderne ~
Proprietatea GR. NITESCU & T. PEARA ~
fQ) -
~

~
m~~oo~~
~~~~~~~

= Fabrica de Apa Gazoasa ~i Limonada -.~


FLORESCU /
1"ECHlRGHIOL
Instalatillne higlenica. -- Toat9 produsale fabri-
cate co apa fHtrata dela Bagaac

Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta


Romane~tf ~f Frantuzesti se poate gasi numal la
- Tipografia .Albani~" Constanta -

Analiza chirnica a epei Tekirghiolului


Superioritatea Lacului - Analiza calftativa ~I contitativa - 0
cornparatie cu Lacul Sarat - Tekirghiolul in comparatie cu stajiunile
balneare eropene.
Dr. 1. N. Dona, in luerarea sa Tekirghiolul spune:
"Apa lacqlui este Iirnpede ~i cu reflecte opaline, lac-
"tescente sau galbui, din eauza concentratiei sale ;.i a ne-
"numaratelor anirnale microscopice can traesc In ea.
Analiza chimica a apci, 0 dovedeste puternic minerali-
zata si densa, bogata in 0 mulumc de saruri !5i purfind ri-
valiza eu cele mai renumiie ape cloro bromosodice.
Tinand seama de dimen ·iile enorrne ale lacului ~i de
adancimea sa, *) ne purem incrupui arum In ce canritarc
colosala sc afla. aceasra apa rninerala la Tekirghiol.
Abundcnta aceasta,· consrituc pentru Te'rirgh'ol un a-

Stabi imentul bailor Tekirghiol-Movila


vantaj ~i 0 superioritate asupra altor lacuri sarate similare,
cum a~ fi bunaoara Lacul-Sarar, si iata dece: La Te-
kirghiol, intelege oricine, ca din cauza marirnei lacului si
volurnului enorm de apa, compozitiunea chimica a acesteia
va fi constanta sau va varia foarte putin.
Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta
220 .

Dul contra la Lacul-Sarat, din cauza ca Lacul e mic si


putin adanc, cornpozitia apei variaza necontenit, fiind cand
., prea concentratas=-cand prea diluata, pentruca Lacul a
fost inundat de 0 ploae. _
Compozitia chirnica. - Analiza apei din lacul Tekirghiol
a fost facuta din punct de vedere calitativ ~l cantitativ, de
chimisti distinsi si competenti, cum sunt 'D-nii Maximilian
Popovici, Dr. Bernard, A. O. Saligni ~l M. Georgescu.

Analiza calitativl .
,
Analiza calitativa a apei de Tekirghiol a dat Dxlor
Saligru ~l Georgescu urmatoarele rezultate :
Substante constante in:
Cantitate mare
Clor \
Anhidrida sulfurica
~. Sodiu
-Magneziu •
Potasiu ;'

Cantuare midi.
Caleiu
Aluminiu si Fier
) Amoniu
Brom S
Anhidrida carbonidi
silicica
" ldrogen sulfura t
"
Analiza cantitativl
Analiza cantitativa a dat in ceea ce privesre substantele
elecrro-pozitive ~i negative cari H constituesc mineralizarea .
. A) Substante electro-positive in 1000 parti apa de
Tekirghiol :
Oxid de Sodi u 29,40011
" ", Potasiu 1,26662
" ,;, Amoniu 0,00178
" '" Magneziu 4,62941
Oxid de Caleiu 0,29240
" Aluminiu si
1))

" ,J Fer
B) Substante electro-negative in 1000 parti apa :
Clor 37,86884
Brorn 0,11803 -
Anhi dr ida. Sulfurica' 5,78765
Anhidrida Carbonica 0,3~
Azotica 0,00396
" Silicica 0,00720
"
Balante de verificlre, 'liparile pe hartte buna: se olnde la
Tipoarafta ,.Albania'· Constania

Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta


/,
Angajamente pen/ru ucenlci din Atetiere se olnde numal
10 Tipograjla Albania Cons/onto

C) Sarurile continute Intr'un litru de apa sunt :


Clorur de Sodiu 55.39722
, Potasiu 2.00462
" H''" Amoniu 0.00366
" Magneziu 4.46890
" '"
Brornura de Magneziu 0.13574
Nitrat de Sodiu o.oo 1)23
Sulfat de Magneziu 8.. 14678
Sulfat -de Caleiu - 0.60013
Carbonat de Magneziu 0.00287
Oxid de Fier ~l Aluminiu 0.02084
Silice 0.00720
Total 70.87719 ,
Anhidrida Carbonica 1ibera
sau semi-combinata 0 ..28416
Idrogen Sulfurat mme'
Materii organice (aproximativ) 0.59600

o comparatie cu Laeul Slrat


-
Din aceasta analiza trebue sa retinem un lucru, ea apa
Laeului Tekirghiol este mai bogata in sare, adica in
Clorur de Sodiu, decat aceea a lacurilor similare din tara,
~i eu rnult mai mineralizata decar aeeea a tuturor stati-
unilor eu bai- de nomol din Europa, precum e Daxul,
St. Amand, Franzens ~i Marien-badul, Ischl, Pistjian,
Teplitz, Acq~ Abano, 'Balaron-Fured, limanurile din
Rusia ~i altele de .mai putina importanta. ( _
Intr'adevar, iata 0 analiza a Lacului-Sarat, datorita d-lui-
P. Carnot, directorul laboratorulut de clumie., al Scoalet
de Mine din Paris, si pe care ne-d da d-nul Dr. Bastaky,
in -studiul sa,u asupra acestei statiuni, -pag. 49). ~ -
Clorur de Sodiu 26.600
Clorur de Calciu 0·3 [7
Sulfat de Sodiu 24.4404
Sulfat de Magneziu 6,225
Bicarbonat de Caleiu '. 0.461
Peroxid de fer 0.0 I0
Silici 0.020
Total .58.?.37

TICBlaGBIOL-SAT
De iftchir;al pe seeo« J Mai-I.t:; Stp- Or. BORGOVAN
tembrie, fie care Qft, 1", res/aura"t cu Ttehirghiol-Sat - Hotel Cernal-Crel:11
buciitdne 'sisletnaticd, camera de locuit Medrc Baineolo$.-Fosl intern at s"i-
!ii p;flfCijtl pielruit4. UOfla priiv41ii C1. talelor Eforiei §J spi/alullli de copii ;
2 camer« de IoCtlit, situate pe B111evardll fost ,,,,edic sec,mdar al Ui"1ctl $i{ili-
Ghica ldftgd P"a,-,nacie, centru comey- grafice din BuCtlre§ti. - EleJ;lroftrap;e
cial. A se adresa G. C. .'mas/as;", a- {:01isttli. 8-12 dim. §i 3-7 p. 111.
COl/ai, SJr. D. A. Siut'dza 4. C01IstatJ1a

Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta


. 222

Comparand aceasta analiza cu aceea a Tekirghiolului,


se poate usor vedea diferenta destul de marcata in fa- t

voarea acestuia. Acelas lucru it constatarn si din analiza


facuta de d-l A. o. Saligny asupra ape.l din -Lacul
Sarat si cea dintr'un, put mmeral care se aHa pe malul
Lacului.
Intre altele gasim aci :
r •
La «oo grame

ap~ din lac_ ap~ d~nput_


Clor 27.575 0.832
caice 0.575 0.767
Magnezif . 6.750 , .702
\ Anhidrid Carbonic 0,292
,
tifre toate inferioaare eelor date pentru Tekirghiol.
Negresit Lacul Sarat, vara cand e sa sece, are apa mult
mal concentrara decat 0 arata aceste analize ; dar ceca ce-i
CUriOS, e ca III lucrarile asupra ~est~l localitap balneare,
~i In special in studiul d-Iui Dr. Bastaky, nu gasim decar
acesre date analirice, cari dupa cum constatam, pun ~i din
accst punet de vcdere- intro inferioritare vadita Laeul
Sarat fata de Tekirghiol.>

CERNAT
TOMA S· CRETU
---

Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta


223

De asemeni pentru loealurie silmilare Fundata ~i Amara


gasirn clorurul de sodiu in proportie de J 2,051 0 pentru eel
dintaiu $i de 34,749 Ia Titru pentru a floiea, dupa 0 ana--
dintaiu ~i de 34,749 la litru pentru a doiea, dupa 0 ana-
liz~ H'tcuta de d-l Prof. P. Poni dela Iasi.

Tekirghiolul superior lui Ischl


Daca ar fi acurn sa cornpararn (I'ekirghiolul eu cele-
lalre statiuni balneare Europene pe cari le-arn aminrit mai
sus, vom vedea ca nomolul sc arnesteca acolo ell 0 apa
Ioaric slab mineralizata, dinrr e cari cea mai concentrata
e areea dela lschl, ell urrnaioarea analiza dupa Profesorul
Schroeter:

Stablltrnentul b~ilor Tektrghlol-Movlla


Clorur de sodiu 23,613
.lorur de magneziu 9,093
Bromur de magneziu 0,006
Sulfat de potasiu 0,00<)
SuLfat de sodiu 0,384
.. Sulfar de ealciu 0,384
24,549
Trebue sa spunern ca aceasta apa nu-i decar 0 sararnura
numita "Sooel" ~i preparata artificial" dupa cum se pre-
para artificial si nomolul mai tuturor statiunilor din strai ..
natare \pe cari le-arn citat.
Din analiza lacului Tekirghiol mal reiese di aceasta a1J~1
Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta
'-. '
e foarte bogata tn brom ~ibromuri, cari exista aci tn car\~
titate mai mare chiar ca in sorgintile minerale dela Bal-
~ate~ti ~i Oglinzi, r eputate tn Romania ca bogate in bromo
lata 0 tabela cornparativa in aceasta privinta tntre aceste
ape minerale :
I

Tekirghiolul
,I apele slrate simiIare din Europa
Dupa d-l Dr. -Maximilian Popovici, apa lacului Tekirghiol
comparata sub raportul continutului in prmclpalele sarur-
constituitve, cu apele sarate similare din Europa, ea 0-
cupa_un loc de frunte: . .
: A~a D-sa ne da un tablou comparativ intre TCkitj"hiol
si qateva statiuni balneare renumite :
Kreuznach 0,259 .
Munster . 0,075
Tekirgruol 0,042
-Scolquelle Paul 1. 0,013
Rehme , O,COI
Hall
Pyrmont
Pyrmont
Hall :+,:)00
Rehme 2/)50
Tekirghiol '),673'
SoolqueUe 0,398
Kreuznach
Munster ...'"
. Din aceste date comparative, D-l Popovici conchide "di
apa lacului Tekirghiol este superioara sub toate raportu-
rile multora din apelc rninerale analoage (ape sarate-bro-
.murate din Europa".

Cel mai superfor namol din lume


Negresit di Tekirghiolul, prin simpla posesiune a unui
lac imens cu 0 apa, asa de mineralizata, s'ar pntea numara
printreistatiunile balneare insemnate ; cu cat tnsa trebue
crescuta inscmnatatea lui, cand ne gandim ca pe langa
acea apa, el poseda - dupa cum vom vedea - unul din
cele mai superioare nornoluri din lume, ~i ca intref-ga 10-
calitate e asezata pe malul Marii, beneficiind de toate a-
vantajele aerului si terapeutir-ei marinei.
Densitatea apei lacului Tekirghiol este de 1 :06J sau de
10-}00 la arcornetru Baume, $i contrar celor ce se intam-
pla cu apa lacurilor similarc, ramine aproape invariabiHi".
Are. rcactiunc alcalina., .1ndilzitrL, dcgajc vapori cu reac-
tiune alcalin5.
--------------------------------~--------~----~---------
Telegrame Carnefe se poole cumpara cu prel convenabil .
numa; dela Papelarja "Albania" Conslan/a

Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta


Note de Cornanda-Carnete se gasesc gala 10
Librdria "Albania" Constanta

a) 1000 grame nomoi umed contine :


Apa si substante volatile 273,000 :
Substante organice 1 :;6,660
Substante anorganice fixe 620,340
Hidrogen sulfurat In canritati rmci ~l variabile
Acid carobnic liber" " " ))
Hidrocarbure u~oare" " " "
"" T .000
b) 1000 grame nornol uscat la 125 grade contine :
SUBSTAI TE SOLUBfLE IN APA 45.0066
Clor 23,295] 9
Brom 0,041689

Vedere generala !?i jocuJ de tenis - Te-kirghiol-Movlla

An hydrrdii sulturica 2,574820


Calcru 0,177110
Magnesiu 1,088400
SOdlU T4,3123°0
Potasiu 0,729160
Arnoruac 0,678250
Silice 0,004.310
Anhydrida Iosforica urme
Oxid de fer ~l de aluminiu
~- •• --- .. yo.
"
15
Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta
Hydrogen -sulfurat urme
Substante organice, acizi volatili, pierderi 1,46423
Ada humic crrne
Acid carbonic tiber ~i combinat 3,32705
SUB STANTE INSOLUBILE IN APA 954,99320
Silice 572.90000
Anhidrida fosforica 2.67370
Anhidrida sulfurica 5,64920
Acid humic 16,64200
Calciu 44,89429
Magnesiu '5,30070
Oxid de fer 43.34000
Oxid de aluminiu r 125,90000
Substante de natura grasimilor ~l cerei 3,59330
Substante resinoase 2,26000
Hidrogen sulfurat (combinar) 5,55855
Resturi de plante, humin, perderi, etc. . 116,72695
I) Substantele orgaruce corespund la 0,0834 permanga-
nat de potasiu.
De unde rezulta ca 1000. grame \nomol uscat Ia 125
grade contine : l
SUBSTAN}i: SOLUBILE IN APA
Clorur de sodiu 36,40330
Clorur de potasiu J ,39586
6 Clorur (de magnesi u 0,73376
Bromur J de magnesi u 0,04794
Sulfat de magnesiu 3,43726
Sulfat de .calciu 0,0604 I
Carbonat de calci u 0,39'985
Carbonat de magnesiu 0,69625
Carbonat acid de amoniu 0.,36363
Silice 0,0043
Oxid de fer urme I ,
I

Oxid de aluminiu
Azotat de amoniu " \

J Substante organice, aC1ZI volatili, perderi "


1,46423
. Suma ~45,606Ro
Hidrogen sulfurat, urme foarte slabe
Anhidrida carbonica si sernicombinata
• ~1iiil1'''''liJ~"IIIIIIIIIIIIIIII
.n. ."." .11. .". ..lIllllIllllll"'IIIII.'IIIII",111111
,II- ,II, .n' ,II- ,II' r=1. &!!J I
(i Penslunsa "PL1JEI" ;j Chitante pentru primit ~i platit,
l:(~ Pensfune eonstruiti in ~}3
25 cam ere
ttpartte gaia, se oand numai
10 Tipogro(ia "Albania".
Constanta

eleetrica,
- Orchestra Clasie. - Registre ~trate se vdnd la
!~ STAMATIU _ Ltbrdria .,Albanla Con~anla
(i!J ~';::illlll::illllm:I"':ll:I"I~lil"':';""il:ilfllaUI"';:~I" I!i)
Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta
,$UBSTANTE INSOUBLILE IN AP A
Sulfat de calciu (gips) greu solubil in apa 9,6p35 f
Silice 572,90000
Oxid de aluminiu r25,90~0
Oxid de fer 36,8006
Sulfure de fer (S. 2. F. e.)
Fosfat de calciu
9 ..809.33 .-
5.648.66'
Calciu (combinar cu acid carbonic, sili cc, acid
humic) 39,80815
Magnesiu (combinat cu acid carbonic ~i acid
humic) 15,30070
Substante de natura grasimilor !?,' cerei 3,59330
Substante resinoase 2,26000
Acid humic 16,64200
Substante orgamce, resturi plante I) humin, perderi,
etc. ' 116172695
Suma - 954,99320

Hotel Movila, fatada


1) Substantele organice ~i resturile de plante contin :
Carbune 38.1GOO; Hidrogen 8,1000; Azot J ,1402.
Am vazut compozitia chimica a nomolului de Tekirghiol,
sa vedem acum cornpararia cu cateva din ccle mai renu-
mite nornoluri straine.. Dr. r. N. Dona in descrierea sa
"TelcirghioluL" la pug. 151 $1 celelalte, spune:
"Dintre toate, eel care are 0 midi asemanare cu al Te-
kirghiolului, este nornolul/statiunei Dax din sudul. Frantei,
in Lande.
Aci sunt mai multe isvoare terrnale cu temperatura va-
riind intre 40 ~l 64 grade centigrade.
Mineralizarea lor e foarte slaba, sarurile mai insem-
Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta
(

RIGISTAE COMERCIALE toate mirimile ~i toate filajele


se vinde cu pret convenabil la Libraria "Albania'( Constanta

ro
~
:E
:::l

.....0
Q)

..c
c
"'0
::s
....
~

IJ
-Q)

cv
"0
ro
ro
en

Carnele, Autorizotii a ninde miisurl $i qreuliii], se gasesc


gala 10 Tipoqro]ra .Albanla" Constanta

Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta


nate se gas esc in cantitati infime, nedozabile, iar cateva din •
ele cari s'au putut- doza dau la litru:
Clorur de Sodiu 0,286 (Apa de Tekirghiol are 55,937).
Sulfat de Calciu 0,188, Carbonat de Calciu 0,23 r , Sulfat
de Potasiu 0,02-1-0, Acid Carbonic liber 0,050. Aceste ape
sunt a proape dulci, ~i nu por fi clasare in nici 0 categoric
de ape minerale. Analiza noniolului de aserncni. in afara
de nisip silicios '3i argil, ne arata 0 mineralizare foarte
slaba. mai slaba chiar ca a apei.
:\)Oll1ulul de la Da x se Iormeaza in modul urrnator :
Raul Adur care trece prin localitate, produce inundatii
mal in fiecare an: malurile sale raman acoperite de un
mil gros in care se revarsa :;;i apele calde din isvoarele
rerrnale. Sub influenta luminii si caldurei se produce in
ucel teren mlastinos, 0 vcg'btatic abund 'nt~i criptogarnica
de plaruc nurru te Confervc, can nu erose decat in apele
calde.
Materia organica vcgctala reduce Sulfatu de Calciu din
Glr~, punand in libertate putin sull. Plantele contribuesc
a da () yia~~i noroiului mineral. transformandu-I cu ince-
tu) intr 'un soiu de rurba ncagra, eu proprictati emoliente,
pe langa cari se .adaoga si proprietatile minerale ale apei
tcrrnale Insasi. care ucla necontenit acest nornol..

Namolul dela Barbotan (Pirinei)


La Barbotan (in Pirinei), alta statiune balneara eu no-
mol a Fraruei, apa ~l nomolul sunt ;ii mai slabe ca la Dax.
~i analiza lor abea descopere caleva milograme de saruri
la lilru ..
.,
Alte statiuni franceze
La S-t Amand se gas esc izvoare u~or sulfuroase, a
diror apa scrve~te mai mult la baut, pentru cura interna ..
Nomolul e un fel de pamant negru ca turba, alnestecat
eu nlarna argiloa~a s.i nisip.
In alte statiuni din Franta, cum e bunaoara la Bourbon
Laney, la Balaruc la iVIontbrun, nu se dau baL intregi de
nomoI, ei numai aplicatiuni. locale,. Apoi nomolul acestor
loealitati nici ou poate fl considerat ca atare, ne 'fiind de
dH ori un arg-it uscat anlestecat artificial cu apa termala,
on plante aquatice f?i conferve, din carl se fac cataplazme,
sau ell cari se frit{ioneaza corpul paI1a ce planta se de-
::iagrcga in intregime sub apasarea mainilor,
In rezumat statiunile balneare cu nomoI din Franta surit
departe de a of en bolnavilor ce yin acolo sa se caute, ca-
litatile $i compozitiunea superioara a apelor ~i nomolului de
Tekirghiol. ~,ful~i del a not In5a vor continua poate sa
aprecieze ~i sa gaseasca bine a,cele bai, prin faptul nu-
mai ca ele sunt in stdiinatate ~i sunt straine, '. :

A aparut "AnuaruI General al Dobrog81"

Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta


230

• NlmoJul dela Franzensbad


Alte statiuni balneare straine care de asemeni sunt mult
apreciate in tara noastra st care sunt frequentate des de
nu hemoptsici, febrili, eretici. Ernfizem pulmonar. Astm.
Romani, sunt baile de nomoi din Austro-Ungaria !'ji in
special Franzensbadul.
Baile dela Franzensbad sunt universal cunoscute pen-
tru nomolul lor, si vizitate de multe persoane, chiar din
tara noastra. Sa vedem ce este acest nomol si care este
compozitiunea apelor in care se Iorrneaza sau cu cari se ,
amesteca.
lata modul cum se exprima D-rul P. Cartellieri In pri-
vinta Iormatiei nornolului de Franzensbad:
"Valea in care e situata statiunea Franzensbad e con-
"fotruita prin albia unui basin de apa dulce sau dintr'un
"lac care s'a uscat. Mlastina dela Franzensbad prezinta
"mal mulre straturi.. Dedesubtul celui superficial, care
"format din ~pamant noroios, se iiase~te un strat subtire
),de argil fin amestecat cu nisip ; apoi un strat de pietris
"gros de 3-12 picioare, ~i in fine un argil amestecat eu
"schist albastru-cenusiu".
Dupa cum vedem, baza nornolului de Franzensbad nu-i
altceva decat pamantul noroios al unui lac de apa dulce
care a disparut.
U rmelc acestui lac formeaza astazi un teren de turba
in care se gasesc resturi de tot soiul de plante si de ar-

r V.la, Baile ~i Restaurantul


,
~1l
II
N. V I D RIG H I'N II
HOTEL II
de VIIURI ALESE
PRIMUL RANG Bere Bregadiru
Liquerurl fine
Restaurant ca la
mama acari
Bai SistematicB
Modarne
Grltar _National
Un antomobll proprin este pus ta dispozilia vizita-
torllor pentrn curse la ,I ·dela Constanta.
Servlclul prompt ,I con,tllncios 1

-~'>rfl==========~
Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta
231
. ...

Carnate·de cintar se IJt1nd cu prei "


conoenabll fa
.Tlpografia ·"Albania" Constanta

preparatiuni artificiale pana e transformat intr'un adevarat


nomol. Astfel se seoate de ell toamna parnantul din tur-
biera si se aseaza pe niste pla nuri inclinate, tasandu-se
la aer <;el putin sease luni sub forma. de gramezi mici.
Apoi e luat ;;i amestecat, curatat eu greblele de radacinele
si rarnurile ee le mai coniine si macinat intr'un fel de mori.
Se treee apoi prin site si se arnesteca in cazane rnari cu
apa minerala din isvorul Luisenquelle. Numai atunci el
poate fi intrebuintat la bai, incalzindu-I cu vapori de apa.
Compozitia chi mica a acestui nomol este acea 'a apelor
minerale eu cari se amesteca, sau eari isvorasc in turbiera.
Analizele lui sunt foarte diferite si se deosebesc nu nu-
mai dela un autor La altul, dar chiar ;~i 'la acelas, depin-
zand de partea de unde s'a luau nomolul, de adancimea
dela care a fost scos, si de timpul cat a stat la aero
AnaIfza namolului de Franzensbad
Din analiza pe care 0 da Doctorul Cartellieri gasim la
1000 gr. ca substante principale in nomolul preparat:
Sulfat de Sodiu " 11,4600
Sulfat de 1~1agneziu 1)24111 .
Sulfat de Potasiu 0,1958
Sulfat de Calciu 26,8954
SuUat de Aluminiu 7,9358
Protosulfat de fier 97,7805
Protosulfat de Manganez 0,5693
Fosfat de fer J ,8463
Bisulfur de fer 28,4522-
Sulfur de fer 3,5433
~j restul huma, substante ceroide, vegetale, acid silicic si
sulfuric ~i vreo 13 grame la un loc, de sodiu, calciu, mag-
neziu si aluminiu, libere si insolubile.
Analizele Doctorului Radig ne dau si Clorur 'de Sodiu
in eantitate de 3 pana la 10 grame la kilogr.
Poate oricine eompadt nomolul aeesta de Franzensbad,
preparat timp de mai bine de 6 luni, greblat, sv~ntat,
macinat, eernut, etc., cu nomolul natural ~i vergin al Te-
kirghiolului, pe care natura" ni-l ofeia de!.a gata ca 0
pasta untoasa, ~i'dupa Cltm se vede, mult mai bogat in
saruri minerale !?i 'n principii de tot soitil, ca similarul sau
artifeiial din strainatate. j . .
Baile la Franzensbad se fac' in eazi separate,' ~i canti-
tatea de nomoI ce se pune iq.t(<.?(_~qae "e..ge. 80 pana la
90 gr, nomoI, iar apa 260 htri. '
bori, ,precum. \ trunehi de salcii, brazi, stejari )'1 mai ales
mesteacani. Pe aloeurea izvorase in intinderea aeestei tur-
biere, ape minerale ferugino-alcaline, cari jmpregneaza
tot teren.ul mla~tinos. Nomolul intrebuintat La hai, nu este
chiar aJcest noroi ~eos din mla~tini, ci suefra mai multe
Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta

Nlmolul dela Marfenbad ,i Ischl


Alte localitati cu bai de nomol din Austria, am vazut
di sunt Marienbadul si lschl. Nornolul intrebuintat la Ma-
rienbad este tot un soiu de turba noroioasa ca cea dela
Franzensbad, insa ceva mai slaba si mal putin minerali-
zata. Baile se administreaza si aci .in cazi de lemn, dupa
metoda dela Franzensbad. )
La Ischi nomolui e de 2 felun : unul. mineral, un soiu
de pamant sulfuros scos din apropierea unui izvor sulfu-
ros, si altul vegetal, luat dintr'un loc mlastinos siaiat la
cativa kilometri de Ischl. Analiza' acestuia a ararat di
mai mult de una din 3 !>ar~i ale lui, sunt vegetale nedes-
eompuse. Cred ca asemenea produse niei nu pot fi consi-
derate ca nomoluri rnedicinale, si de altfel nici apa mine-
rala intrebuintata la Ischl, nu-i !51 ea altceva decat apa
naturala, dulce, care e trecuta prin galeriile minelor de
sare din vecinatarea orasului.. Aci apa e lasata sa stez,
mai rnulta vreme pana se satureaza cu sare, $i apoi c tri-
measa prin conducte la bai, sub numele de Soole.

Balaton-Ftired (Ungaria)
La Balaton-Fiired, statiune °balneara cu nomoi dinl Un-
garia, ca si lacul Lucas-bad din Budapesta, nomolul nu c
altceva decat simplu noroi sau mal de pe malurile lacului
Balaton, sau ale Dunarii .. A fost suficient sa se gaseasca

~ 11111111111111111" Iii
HOTELUL

VORNICU
TECHIRGHIQL
Proprletar

·Pet"re Vornicu
SITUAT IN CEA MAl PITOREASCA
POZITIUNE A STATIUNEI

~~ I I I I I I I I I I I I I I I I I lal I I !
Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta
A aplrut ..Anuarul General al Bobrogei II

-------_.._-~- ...---.,.-"""-"*" -- ...-~---

-....
:(.)
:s
C'G
0..

vreun izvoras slab mineraliza: in apropiere. sau sa miroase


apa nitel a pucioasa, pentru ca sa vedem ridicandu-se
indata in localitate edificii pornpoase de bai, ~i hoteluri
~i cazinouri termale. ,-
Vestitul izvor rerrnal Filled-Balaton. izvorul craesc Frantz
josef (I) iara ·ce tarie si compozitie au apele sale:
Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta
· I

Acid silicic I 0,0139


Carbonat de Magneziu 0,0410
Sulfat de Soda 0,7859
Clorur de Sodiu ,0,0910
Carbonat de .Soda 0,0108
Carbonat de Cake 0,830.0
Carbonat de fer si protoxid de magneziu 0,0110
• Aluminiu 0,0029
Substante azotoase 0,3860
Total 2,1725'
Totalitatea 'sarurilcr La 1000 gr. dupa cum vedem este
abia 2 gr. !}l 17 ctgr. Cred di. ~l apa cle Dambovita are
atat, daca nu mai mult l
Aceste bai insa atrag vizitatori, sunt £recuentatc ~i de
Romani .. iar nomolul del a Balaton e chiar exportat, pen-
tnt ca reclama "Cr.) i se face e colosala, iar bolnavii g~i-
sese acolo institute complecte de idroterapie, in cari e-
fectele sigure ~j bune ale apiclatiunilor idrorerapice, com-
penseaza actiunea ~oelnidi a apelor asa zise minerale.
La noi insa, uncle puterea vindecatoare propne a a-
~entilor curativi e in adevar reala ~I insutita ca a sj-
r.iuarelor straine, ~l unde 0 localitate asernenea T eki (-
ghiolului. ar trebui sa constuue 0 adevarata rruna de
aur si 0 imbogatire penrru tara, aceasta localitate nu
se bucura mai de nici 0 atenuune ; ba inca, daca unit,
cum a fost Ion Movila, au incercat sa. formeze !51 s~i ri-
dice aceasta statiunc balneara, ei au fost descurajau,
luau irV ras, tratati de utopist si chiar stanjcnin de
a utoritati. ~
Sperarn ca acest studiu compartiv va face pe multi
~l pe Stat in special, sa-si dea seama de bogatia pe care
o poseda tara aci, si sa acorde pentru odata barem, toata
incurajarea pe care 0 merita 0 asemenea statiune.

Balle de namol din Italta


Continuand studiul nostru cornparativ, sa vedem acum
baile de nomol din Italia, a carer reputatiune este tot asa
de mare ca acelor de la Franzensbad.
Principala sta·tiune balneara cu nomoI italienesc este
Acqui, ora~el in apropiere de Turino ~i Milano. Aci exista
mai multe izvoare termale, a caror ape sunt clasate ca
cloruro-sodice. De la inceput, cercetand 0 analiza a lz.- \
voarelor din Acqui, const~tam slaba lor mineralizare. Ast-
fel, de~i apele sunt cloruro-sodice, clorurul de sodiu nu
e nici 2 grame la mie.
Nomolul e scos din lac la inceputuL fiedirui sezon ~i
pastrat tn basinurl speciale, de unde e luat apo! rentn'
bai, 'Cel ~ntrebuintat e varsat inapoi in lac, ~i exisUi. 0 mare
s-upraveghere ca dansul sa nu fie risipit, de oarece no-
molul la Acqui e in cantitate foarte mica ~i nu se re-
prpduce decat foarte pu~in.
"
Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta
o statiune balneara aproape identica cu ACqUL e At'farlo
lclnga iPadua.
Apele de aci con tin ca saruri principale La litru : I
Clorur 'de Sodiu 3.4580
Clorur de Potasiu 0.0159
Brornur de Magneziu 0.011 I
Sulfat de Potasiu 0.2742
Sulfat de Cacle o ..9476
Carbonat de Calee 0.2801
Nornolul e constituit de depozitul format in santuri prin
scurgerea diferitelor izvoare. Acest dcpozit e luat si pus
in rezervorii unde e muiat si impregnat cu apa calda mi-
nerela si apoi intrcbuintat la bai. Cel cc a servit e varsat
iarasi in santuri, sau uscat ~i rcintrebuintar.

• Hotel Movila (tatada dlnspre Constanta)

Analiza nornolului nu arata nimic special. Baile se dau


sub forma de lmpachetari genera le sau partiale.
La Vinadio, alta statiune balneara cu nomol din Italia,
apele sunt sLab mineralizate si usor sulfuroase. NomoluL
e preparat dintr'un pamant argiles, muiat in recipiente
speciale, cu apa minerala calda.
Tekirghiolul Insa procura eel putin bolnavilor sai q
apa si un nornol natural, a carer compozitiune chimica e-
galeaza in rooo par~i cecace abia pot da 15 sau 20.000
parti din produsele statiunilor straine.
E inutil a mai insista acum asupra cornparatiunei ce am
putea-o face cu alte localitati balneaare cu nomol din Eu-
ropa, de oarece toate se aseamana cu cele descrise parra
acum sau sunt inferioare lor.

Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta


Lacurile alrale de pe malul M~rii Negre
Lacurile sarate sau salcii asezate pe marginea Marii,
cum sunt bunioara limanurile de l~nga. Odessa sau multe
din lacurile Dobrogei, nu pot de ascrneni fi comparate cu
Tekirghiolul. Apa acestor lacuri neavand izvoare prcprii
sau (primind rauri si ape dulci cart Sf> varsa in ea, este mai
./mult dulceaga, si cornpozitia ei c catcodata mai slaba
chiar ca a l\Uirii. Am vazu: la studiul geologic a] loca-
lita~ii Tekirghiol, di laeul nu are nici 0 cornunicatiunc eu
Marea si di. Iormatiunca sa nu poate fi asemanata C'J a
laeurilor recent desparti te de Mare. De aceea niei no-
rnolul, r{ir:i analiza ape lor Tekirghiolului. nu sunt compa-
rabile eu nici unul din lacurile sau lagunele <I flate la
marginea Marii. Singurul lac de care corupozitia apei "i
nornolului de la Tekirghiol se ap'T pie nnai mult. este
Lacul-Sarat din judetul Braila. Am spus rari sunr dco ...e-
birile intre constirutiunea chimica ~i Lzirrt a elcmcntelon
acestor doua l acuri. Trebueste arum sa atlaoj; 61 Tekir-
ghiolul fiind situar la rnarginea Miirii. se bucur.i de toate
avautajele acestei vecinatati .. avand un acr CUI-at, racorit
~l premenit continuu de briza Marii. Prafiiria, lnusclhia
~l tanlarimea Lacului-Sarat lipsesc de aseluent la Tekir-
ghlOl, iar miazmele paludlce sunt absolut necuno:;cute aci.
Dupa cum vedem, Tekirghiolul este in adevar 0 sta-
tiune lmidi in lume_ !_ I

Indicatiuni terapeutice
(date de d-nii Dr. J. Dona ~i 1. Borgovan)
D·E PRIMU L RANG: J. Limfatism (rinite J vegeta,ii.i
adenoide, rinofaringite" amigdalite hipetroflce, otile medii
cronice, conjuctivitc ~i blcfarite, adenopatii subacute !;il
cronice, erup~ii (tegumentare torpide din aceasta diateza),
adenopatii trachesbron~ice.
2. RACHITlSM. - ScofuLoza.
3. TUBERCULOZA EXTERNA: Adenopatii scrofulo
tuberculoa:;e inchise sau descbi?e, supurarc sau nu; Sino-
vite, hidartroze (nu 5n faza acula), pseudoreumatismul
Poncet; osteo artrite, osteite, osteopcrior(itc. coxotuberculo-
za, Morbul lui Pott; Fistule ~i abcese tuberculoas~; Peri-
tonita tuberculoasa in fazclc cronice. nesupurative. Tu-
berculoza testicllladi $i a diilor seminale.
Tuberculoza. pielei: Lupus vulgar, ulcere, gomc, linlfall-
gite, tub, verucoasa. Lupus eritematos) Lichen scrofulo-
50fum, critem indurat Bazin, tuberculide, lupus pernio.
4. REUMATISMELE,: Reumatism poliarticular subacut
~l croOlc, pseuao-reumatisme infeqioase (on 1[1 {aza \ a-
cuta); Reumatislu cronic; Lumbago, nev;ralgu, sciatica,
hidartroze; Reumatism nodos! deformant. Tumefaqii, ru-
dori, atrofii musculare.
5. Afcctiuni genitale de femei (nu in faza acuta) vulvo-
vaginite, Lencoree, etrite, perimetrite, pelviperitonite; sal-
pingoovarite; Deviatii uterine; Fibrome (nu forme he-

Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta


lnoragice) fibrorniome, polipi i Turburarile functionale :
disrnenoree. arnenoree, rnemoragii. metroragii. Sterilitatea
(in cauza : leziuni anexiale, anomie, debilitate). Insarcina-
tele intre luna 3-7, cand au leziuni tratabile aci. I

Barbati : uretrite, cistite, orchiepididimite be, (stare cro-


nidi) sperrnatorie.
(). Anemii si cloroza. Paludism cronir.
/. STFILIS: Siftlis ereditar :
8. Beale de pieJe: Toate de pe teren limatfic: eczeme,
torpide, furnaculoza. stropelus, prurego : Derrnatoze neirita-
bile: psoriasis, parakerarozelc psoriasiforrne Bror-q : Lichen
plan; Seborea !;Ii dermatozcle a oriare, arnee, eir. i calviiia
vulgara : pioderrnit e : tavus, tricofitii.
9. PHigi atone, leziuni posrraumatice ; paralizii periferice,
ralu: uri vicioase, entorse ~i ankilozc, luxatii, etc.
10. Boale ncrvoase : Paralizii de origi ne centrala, mieliie,
hcmiplegii.; paralizia infantila, maladia Little, arniotrofii
prorgesive. Tabes; Neurastenii prin surmcnaj, neuroastre-
tism. (nu fsihastenicii, hiperten ivi) coree, gusa exoftalnica,
isterie. Nevralgii. nevrite tie orice gen.
~
C.ura torpi idaa, 0 bcz:
ez-tare. VI r ie biire cronr-e.
. Ulr
L ere
_ ""rl'-
en
cease.
CONTRA INDICATIUNI: Tuberculoza pulrnonara.
Cand sunt leziuni asociare externe e perrnisa cura: tu-
berculosilor -pulmonari cu schimburile aproape norrnale. dar
nu hernoptlsicl febrili, cretici, Emfizan pulrnonar. Astm.
Afecriuniie acute in general (pulmonare, reumatism acut,
guta acuta, otita acutii) i Afectiuni cardiace necompensate;

Stabilimentul bAilor deJa Tekirghiol-Movll~


Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta
238

aotite inaintate ; anevrisme ; arterioscleroza inaintata : Ne-


frite acute si cronice , enterite; hemoroizi in stare acuta
$i subacuta : flebita acuta ; Teate starilc casecrice ; Cancer;
anemii pcrnicioase si progresive : rarnolismcnt cerebral,
flegmezii reccnte ale cocesului si maduvei : Nervosii din
cale afara ; epileptici tnaintati : Datranete excesiva.

Cel mal deliclos rabat,


L 0 C.U M-

Nc. 11. Galata, Moumhame


LOYD ..HAN
CONSTANTINOPOL
-
Regislre, Rapoarte $i .Buleline peniru Hole/uri, Hanuri si Camere
mobllate se v~nd cu pre' conoenabil la Tip. ;,Alban;a" C-Ia

Declaratif, Carnete $1rapoarte pentru Casse de schimb, se


v~nd /a Papetdria "A/bania" Constanta


Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta
-

B~jJe taculul ~i Hotelul Cernat

Satul Tekirghiol
Scurfa monografie - Populajie
Autoritliti - Case de comer],
Com una Tekirghiol se compune din 2 sate:
Tekirghiolul si Musurat.
Populatia : 317 farnilii cu 752 suflete, din care 702 ro-
mani, restul turci, tarari, bulgari etc. :
Primar : T. Cretu, notar Panait Anton, Secretar Ichim
Grigore.
Jandarmeria: Seful secriei : Pluto Dumitru Petre.
Preot: Iconom Banica -Rusescu, parohul bisericei Sf.
Ilie, consrruita 1a 1916. .
Politia, de sezon : Sef : Damian-Cojocaru.
Moase: Natalia BaHinka. . ,
-i
Agent sanitar : loan Epure. (

MeUic de plasa : Dr. Samuil.


Scoala prirnara, cladire noua cu 4 Incaperi, 2 post uri :
diriginte B. Rozescu, Pro Rusescu. '\
Comitetul scolar : T. Cretu,
Societa]i culturale . Soc. culturala pentru educajia civica.
Prezident : Co). Duca. vice-prezident T. Cretu.
Soc. tine conferinte sapramanale si orgaruzeaza serbari
populare. Infiintata 1923. 1-
Banca populara : "Romania Mare". Prezident: Stefa.
Stoian.
Restaurante. Vezi ordonanta.
Hoteluri si Vile. Vezi ordonanta.
Cofetarii : Zori de zi.
_1
.
Bacanii : Anagnoste Ion, Nicolae Stoica.
Brutarii 2. Macelarii 5. Fructarii 4. (
."_ t

Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta


240
Cinematografe: Zon de zi. Programul se schimba fa :3
zile. Preturile : Stal I, 30; Stal II 20 lei.
Farmacii : G. Iliescu. "
\ I *** I
BIROU DE INFORMATIUNI. Primaria a Infiintat,
in rnijlocul satului, un birou de informatiuni ~l depozitare
de ,bagaje. Se da once Iel de mformatium asupra 10-
cuintelor, hranei etc. Taxa 10 lei.
In tot nmpul sezonului muzica militara a reg. 89 de
tnfantene, sub conducerea destinsului capelmaestru Iancu-
lescu, canta, zilnic, alternativ in doua puncte, dimineata
dela orele 10 si un sefrt-I !;il un sfert si dela 7-11
dirnineata. .
Vizitatorii pot face escursii de placere pe lac cu barci
eu motoare, precum ~l la Tuzla, unde e .un puternic far.
Cursa pa.na la Tuzla eu automobilul costa 100 lei de
persoana, dus si inters.

Vederea generala de pe lacul Teklrghlol-Sat

MijloaceJe de transport Ia Tekirghlol

In lipsa unci Cal ferate, transportul calatorilor la Te-


kirghiol sc face cu automobilelc si autobuzele ee se ga-
sese cu abondenta la gara dupa sosirea trenului. .
Pentru Tekirghiol-Sat exista un seriveiu regulat de au-
tobuze, '1n legatura cu sosirea si plecarea trenurilor, du-
pa. urmatorul itinerar.
Plecarea din Constanta, dela gara : 7 dim., si 3 d. a.
Din Tekirghiol pleaca la I I dim ~i 3 d. a. \ I
Costul este 50 lei de persoana dusul (1 50 tntorsul.
Pentru bagaje se plateste : 30 lei pentru un cos mare,
20 mijlociu, 10 lei DUe :]1 10 lei pentru un i<,amantall.
Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta
Vila Papuslca a soc, T ekirghiol-Sat

Stathmee balneara T~kirghiol-Sat

Sezon: 15 Mai- I Oct.


Calea ferata pina la gar a Constanta. De acr servicru
regulat . de autobuze, automobile, trasuri cu preturi
maximale pan a la Tekirghiol-sat (15 km.)
.CLI~IAT: dulce; stabili ta te terrnica rreprosabila, aer
mann, terit de contiguitatea marii., urnt eu 0 uscaciune
exceptionala a solului ; presiunea aerului cu variatii mid
~l lente ; Iummozitate ideala.
STABILIMENTE DE BAr eu TOT CONFORTUr.:
'NECESAR: Cernat-Cretzu, Jean a, Papamihalopol, Silis-
stra, Soc. Tek.-Sat, Vidrighin.
I. Bai sarate, calde, simple sau cu nomol.
Bai sarate, reci, simple sau cu nornol.
3. Bar de lumma solara : Helioterapie Ia plaja, (transport
rapid eu barci eu motor, pod plutitor 20 minute). ~
4· Aeroterapie manna si bai de nisip la plaja.
5. B.ai de mare.. !
Apa clorobromosulfatata ..
Nomol f. radioactiv, eu tripla origina vegetala, animala
~l rninerala, unie, neclasat -inca in nici' 0 categoric din
mornolurile dela alta statiune similara din tara ~i straina-
tate. ..)
Actiune locala : substirutiva pe mucoase ~i tegumente ;
1.

Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta


rezolutiva in tumefactiile articulate, ganglionare si ~n
organe (mal ales genitale la femei ~l barbati ; iar organele
debilitate eu glandele digestive si unele eu secretie inter-
na tsi excita functiunile, apetitul creste, termogeneza si
fortele se : maresc. Actiune generala modificand urnorile:
revulsi a asupra or~anelor profunde ~! dinamica. f.e sti-
mulanata, fie sedativa, dupa recomandatiune.
HOTEL URI: Contrar svonurilor. prejurile sunt Ioartc
acceptabile, dela cele mai moderate la celt' de clasa 1,
pentru toate claasele sociale.
. Vilele S06. Telc.-Sat. Hotel Cernat-Cretzu, [e ana, Vidri-
ghm, Vornicu, Paparnihalopol, etc.
Diferire distractii : muzica milrtara, escur.sii. etc.
Cinemarograf-Sport.
MEDICI CONSULTANTT: Dr. 1. Borgovan (::;i medi-
cul oficial}; "dr. Ion Dona, dr. E. Gheorghiu, dr. Lupu,
dr. S. Mircea, dr. A. Sedor, dr. Teodorescu, dr. Tataranu,
dr. Ulrneanu, dr. G. llieseu.
Farrnacie. Gh. Iliescu. Electroterapie faradica si galva-
nidi. (dr. Borgovan).
'Recomandam in special ~i seria 15 Mai-T 5 Iunie, 1'5
August -15 Septembrie, cand nu e atata aglorneratie ..
In seria intai mai ales boale de femei ~l reumatisme.

Societatea <Teklrghfolul-Sat»
Stabilimente de bai $1 hoteluri, exploatate de socie-
tatea anonima pe actium ' "Tekirghiolul' cap. 5 milioane
asezata lin imediata apropiere de lac. Poseda 2 stabilimente
de bai : Speranta ~i Alexandrina,
VILE: "Papu~ica" cu parter si etaj, situata in plin cen- I
trul statiunei, ~i inconjurata 'de un pare frurnos. Are ve-
dere la lac !?t mare. Camere spatioase, lummoase, insta-
lane electrica, mobilier luxos. Poseda [8 camere.
,,$peranta" inconjurata de un pare bine plantar, Cll sta-.
bibment de b~i1 In curte, camere mar~. Veranda bine ex-
pusa. Are 22 camere. dIn care. 4 la suosol.
"Alcxandrina": 0 pH'icuta. constrllc~e, cu stabiliment de
bal in cUrte. Are 13 camere, lummoase, bme mobilate.
I "Adela", situata pe bulevardul principal, eu vedere
la lac ~i mare, mobilier convenaibl. Are ~taj ~i parter:
3b camere. Aci se aflrL :;;i birourile directiunei.
"Maria": Situata in ('("ntrul statiunei eu vedere in parcul
vilelor pa.pU!3.ica !;ii Speranta .. Poseda 23 camere, convena-
bil mobilate... !
ZOTI de 21. SituaUi In phn cent rul statlunel, In apro-
pierea hailor, avAnd in cUrte restaurant $i parco Construc-
tie in paianta, dar higienidi, are La parter ~1 e,ta( 'e2
camere ..

Daca afacerUe stagneaza Intensiflcafl reclama I


)

Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta


, " Scadentare Reg/sire se odnd fa Tip. "Albaniac, Constanta

Dlferite lnformatiuni
Sezonul bailor ca ;;1 inchirierilor de camere in cepe la 15
Mal st. n. !}1 se terrnina la 15 Septembrie stil nou, irnpar-
tit in 4 serii :
I. 15 Mal-15 Iunie stil nou
2, 16 Iunie-IS Iulie stil nou ...
3. 16 lulie'-lS August.
. 4. 16 August-Is Septembrie stil nou. .
(Pretul unei bai cu ori care galeti de nornol, va fi de lei
60 inclusiv lengeria 5,1' exclusiv serviciul baiasilor.
Inchiricrile de camere se fac de catre Administratia So-
cietarii din Tekirghiol, prin corespondenta, iar acoperirea
chiriilor integrate se primesc si prin Banca Agricola ca !]i
sucursalele sale, dupa avizul Soc, Tekirghiol Sat.
Neacoperirea 'chiriei integrale in maximum S zile dcla
data raspunsuui Soclietatii nu angajeaza Societatea la .re-
tinerea ca rnerei.. . .
Societatea .arvaaQ concesionat restaurantul sau "Zori
de zi" ca si Cofetaria dela Vila Adela d-nei M. Dumi-
. trescu si d-lor I. D umitrescu 5,i I. N edelcovici, societate
\, in nume colectiv din Bucuresti, d-lor fiind specializati in
materie de re~aurant si necrutand nici 0 cheltuiala, d-nii
vizitatori .pot lua dejunul si masa de seara, cu preturi con-
venabile. Se vor face si abonamente lunare. -
In statiune sunt instalate : farmacii, oficrui postal, telefo-
nic I~l telegrafic, iar pentru a face cat mal agreabila se-
derea vizitatorilor la Tekirghiol, comuna a angajat 0 mu-
zica militara care ca si in anii precedenti. va canta in
chioscul din Iata vilei Papusica ~l Adela. iar Societatea
a amenajat 0 sala mare de cincmatograf, teatru, baluri,
jocun de tenis, croquet ~l' popice precurn ~I orchestra a-
leasa care va canta dilninea\a !jl dypa an1iazi in parcul
Vllei J'apus,ica. .
Cabinetul medical al So('ietate1, dela Vila papu·s.ica va

e---------- e--- ----e


to fl condus ca 5,i anul trecut de apreclatul d. dr. losef N.

I I I DOCTORUL I
II I llexandru Sidor I
I Farmacla
O. I LIE S C u I Vechiu medic consultant la
I Tekirghiol-Sat. Prescrie, B~f
I
I DIN Tt!KlROHlOL I de nomoi pentru Boll Interne
f!
-I
I Este totdeauna bine asor- I I de femel $; eop/l.
I tat cu tottte specialitAtile I I Cabinet medical pentru tra· I
B farmaceutice I I
tamentuJ bolilc,r genit~urinare
venerice ~i sifilis, I.
e
I eI I 1 lulfe-' Septembrie I
Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta
---------_.
_ BAILE TEK'IROHIOL-SAT a
Dona, care timp de 20 ani a fost medicul Eforiei din Te ..
kirghiol, iar Cabinetul den tar instalat tot in- Vila Papusica,
va 'fi condus de catre d-na dr. Iohana Weiss Schirnbesky,
medic dentist specialist din Buda-Pesta ~i Viena, asistenta
la Clinica Stomatologica din V.ena.
Pentru transportul vizitatorilor Directiunea C. F. R. va
pune la dispozitiune, ca ~l in anul treeut, trenuri accele-
rate eu plecarea din Bucuresti .la ore convenabile, iar
rransportarea dela Constanta- Tekirgbiol, distanta numai
de 15 km., se va face Cll trasur., automobile si autobuze
can se vor gasl in abundenta chiar in gara Constanta la
sosirea trenurilor. Dela Tekirghiol la plaja locomotiunea
se va face prin baret cu motor date in concesiunea d-lui
Constantinescu care va organiza plirnban ~l serban pe lac .

. Dfpozitiunf generate
pentru vlzitatorfi stabilfmentelor de bli
I. 'Camerile retinute psin scnsoare, telegrame, etc. se so ..
cotesc din ziua in cari au fost retinute chiar daca din in-
tamplare,. d-nul vizitator nu soseste in ziua indicata.
2. Servicful personalulul nu este cuprlns tn tariful came ..
rei, personalul neavand, salariul fix asteapta del a gene-
nerozitatea clientilor recompensa serviciului facut ..
3, D-nii vizitatori care ar avea bijuteru de valoare sau
sume insemnate de bani, sunt rugan a nu Ie lasa in ca-
mera in lipsa lor, ci a Ie depune la birou, in caz contrar
Administratia Societatei nu va fi raspunzatoare.
4. La ocuparea camerei d-nii vizitatori sunt rugati a ob-
serva daca servieiul de lavoar, oglinda ~l geamurile sunt
intacte; Dornniile lor Hind raspunzatori de degradarile
mtamplate in timpul cat au ocupat camera .
. 5. .Spalatul si calcatul rufelor, precum si gatitul de man-
care nu sunt ingadqjte sub nici un .cuvant, de oarece
ar putea deteriora mobilierul Si deranja si pe' ceilalri d-ni
vizitatori.
6. ID-nii vizitatori sunt rugati a aviza bi~oul pentru oriCe
neajuns in serviciul camerei, mai eu seama cind eventual
ar observa urme pa~zjtare cari ar necesita imediata cu-
ratire a camerei ~i mobilierului. J
7. In interesul lini~tei ~i al euditeniei, cainii nu sunt
ingaduiti in vile, ~i spre a nu turbura odihna d-lor vizi-
tatori .nu este permis nici un fel de sgomot intre orele
12-4 ziua ~i dupa ora 10 seara, in special parintii sunt
rugati cu insistenta a ingriji ca copiil sa pastreze lini~te.
8. Plata camerei se va face anticipat confon;n tarifului
Hicut de Ad-tie, d-nii vizitaton fiind obLigati a :anunta
Administraria in chiar ziua sosirei de persoanele care-l
insotesc.
9. D-nii vizitatori cari locuesc in vilele Societatii sunt
obligati a face baile In stabilimentele Societatei, contrar
nu 11 se va inchiria camera.

Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta


10. Plata impozitelor tn vigoare, curentul electric si taxa
de cura si muzica nu sunt coprinse in pretul camerei. ..
J I. Camerile trebuesc golite eel mai t~rziu In ultima zi
a seriei, ora 6 seara, iar prelungiri de inchirieri nu se
vor acorda decat in lirnita posibilitatii si daca cererea se
face anticipat.
12. In cazul cand cineva doreste sa renunte la camera,
trebue s! avizeze Admlnistratla cu eel put;n 15 zlle Inalnte ~i
numai dupa ce camera va fi fost altuia inchiriata, nnmai
atunci se poate restitui sum a avansata, retinandu-se in
orice caz suma proportionala, daca societarea ar fi pa-
gubita prin aceasta renuntare.

\ Vila Lucia; Tekirghiol-Sat

J 3. Dornnii medici cari inchiriaza cam ere in ~ilele 50-


I cietatei noastre nu- vor putea afisa reclame sau da consul-
tapuni medicale decat numai cu ~onsimtim'antul inserts al
Drrectiunii Societatii, aceasta Iiindca Societatea are anga-
jat in statiune un cabinet medical oficial al sau.
14. Domnii .actionari ai Societatii se vor putea bucura
de 0 reducere de 5 !}i ] 0 la suta "numai asupra camerilor,
in proportie cu numarul acnunilor ce posed.
J 5. Societatea pune la dispozitia Onor. sale clientele ser-
vicnu de pat complect ca: saltele de pae' si de lana, perne
de fulgi, pat uri de lana si Iuigeria necesara. •

R,gulamentuJ b~ilor "Tekirghlol-SaJ"


]. Societatea avand 2 stabilimente de bai (Speranta )i
Alexandrina), csiorata clientela este rugata a cunoaste ca
ifxarea orelor se face numal pentru stabilimentul Speranta,
ramanand ql. la 9.1 doilea, stabiliment ~a se ia baia in

Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta


246

BLOK-NOTIS, diferite mirimi


vAnzare la Librlria "Albania Constanta
,i
calititi se glsesc
II
de

ordinea prezentarii la ridicarea tichetei dela casierul res-


pectiv.
2. Baia nu se poate lua decat contra unui bilet de bae
~l .ticheta eliberat de easier care orandueste cabina si ora
cand se va putea lua baia.
3. Onoratii clienti sunt rugati lnsa a asista la curatirea
~l prepararea baei d-Ior, altf el administratia, tiu va putea
lua in consideratie nici 0 plangere facuta contra baiasi-
lor sau baiesitelor.
4) Durata unei bai nu poate sa depaseasca ora fixata
pe bilet in care timp intra ~\ curatirea ca $i prepararea
baei.
5. Se interzice ca doua persoane sa ia baia in acelas
timp Intr'o singura bae preparata, sau una dupa alta in
aceiasi apa .. - .Se admite Tn mod exceptional ca -0 per-
soana adulta si un copil pana la maximum 10 ani sa ia
o bae impreuna, -daca prescriptiunea medicala permite
aceasta. - Se mai permite ca 2 saur chiar 3 copii a caror
varsta sa inu treaca la nici unul 'de 10 ani, sa ia baia
impreuna, si pentru care se va plati un singur bilet de
bae.
6. E in interesul d-lor clienti ca Inainte de luarea bAilor
sa aiba consultatia unui medic, fara de care, societatea
noastra este oprita a elibera bilete de bae.
,
7. Clientela vilelor societatei este obligata a face bae
la unul din stabilimentele societatii, contrariu societatea
nu-t va putea inchiria . camera.

Telegrame Carnete se pol cumpdra cu pre/ convenabilnumai dela Papetiiria "Albania" Constanta
, .
~ttt++++~+~~+++~~tt~~
: VILA ALBA :
t TEKIRGHIOL +.
... -- +
INST ALATIU1~1 MODERNE
.~ Vedere spre Lac -- Lumina Electrica Cura- +
• . tenie exemplars +
: PRETURI MODERATE :
~+~'~~ttt~tt,~+~~~+~+ttt
Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta
247

Toma S. Crefu Clip. Petre Scheauc


IPrimarul Com. Tekirghlot-Sat Primarul Comunei Tuala
(Tekfrghiol-MovJla)

Dispozifiuui de ordlne publice Iuate


prin ordonante comunale
- Hotelierii, hangii si proprietarii de vile si case sunt
datori a tine registre numerotate ~i parafate de seful po-
litiei, in care vor trece zi ell zi, calatorii sositi si plecati
sau persoanele gazduite in termen de I2 ore dela sosirea
lor.. )
Se va intocmi bulerine in dublu exemplar de sosirea si
plecarea pasagerilor, din care unul se va preda sefului
de politie, iar altul primariei,
. Proprietarii si antreprenorii sunt obligati ca taxele de
cura ~i muzica ce datoresc vizitatorii sa le verse agentului
incasator al cornunei in termen de 24 ore, dela incasare,
conofrm clasificarei vilelor.
- Jocurile la noroe sunt oprite ...
~ .11,. tilt tilt -,,- .It, 'II~ ,,-.. .Il. .t"
~tl'I"'t'II"""i''''I''f''''llIlfl'IIIfII''''II.l!lahllftt'lI''II1I'Uli';:. ....
'lI'"
_I.tfIIJII"tI.III.lfI
-u- 'II' ",. 'II' .1.. .11. ·u, .11. '11' ,n- tU. .fI· 00
•• U,'I'lhllr1.'IlIlllItltll.f.-,."tl"t"tftllll"I'''tlll.tfl.IIIII'''''~

~: VilltatI CO totU renumitel, La PIRULA":~


)~ -cg~nJ~eANTA, - ;:r. Mangallel No, 44 ~~
~_:_~---~_~_
Unde aveti posibilitatea de a petrece cat eva clipe, in :_:_':-~-;_:

1:
cea mai frumoasa atmosfera.
>: -. Mlnclruri calde ,I rect la orJce orl din zi
-
ORA T AR SPRCIAL IN TUNEL :~,
,i noapte - :<
l; Vinuri superioare din marile fabrici straine ~i indigene ;)
l~ - Orchestra clasica - i}
C!J:Ill
~III'II
.Ii. I.l':&:f.-_
<II' _~. '11' '11' '11' '11' '11' '11'
.......tt'.II\tl"' .... 'ltlh ••'tll .. ,I'"II"'.U'.,
'11' '11' '11' .....
.. lltll'Ufllllll.tllll"""
_II' -u-••" ...".
'11'IUlt".'"lh '11' <". ~""'"
,,\,IUllllllltt.ll.. tl"
.". .". I ,", ~
"._".tU" ... 'ltllll'~

Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta


248

- Deschiderea localurilor la ora 6 dim. si inchiderea


la orele II jum. seara, (Ordonanta No. 880 din (0 Mai
J924). !

Stafiunile de oprire a automobilelor


In Tekirghiol-Sar, pe timpul sezonului s'au infiintat pen-
tru a.uromobile "14 statiuni de opnre care 5 minute, in
punctele urrnatoare :
J. "In Iata stabilirnentului de bai N. Vidrighin.
2. In fata Primariei.
2. In fata chioscului de rnuzica de lAnpa restaurantuI
.Zori de zi".
4. In fata vilei Georgian.. .
Parcul de asteptare al automobilelor va fi pe platoul din
fata vilei Oeorgean ~i pe strada din fata hotelului Sorescu.
Circulatia pe strazile statiunei vor fi cu viteza de pas
pedestru si numai pe strazile destinate de cornuna.
Contravenientii la aceste dispozitiuni se pedepsesc eu a-
menda de 1000-3000 lei imediat ~iin caz de recidiva a-
menda Sndoita si inchisoare dela I la 3 luni, (Ord. com.
No. 879 din r Mai 1924). I
I) Taxa pentru guarzi comunali
a) Proprietarii de vile si hoteluri vor plati, pana ~a 5
carnere, anual 200 lei.
Pana la 10 camere anual 400 lei.
PAna la 20 camere anual 500 lei.
Pana la 30 cam ere anual 700 lei.
b) Locuitorii capi de familie vor plati anual '160 lei.
Servitorii de orice grad cum si rneseriasii care nu sunt
Proprietarii rural! si arendasii vor plati anual 500 lei.
patroni, functionarii precum si tinerii mai mari de 18 ani
care nu sunt capi de familie vor plati anual 40 lei.
, Toti cornerciantii si meseriasii in doua clase vor plati
clasa I-a platesc pe sezon 300 lei..
Clasa II-a plat esc pe sezon r60 let
2) Diferite taxe in baza art. T ~i' 4 din legea maximului
si in baza Deciziunilor Comunale No. 7 [ din 1923,
42 bil. din 1923 si No. I I din 1924.
Taxa locariva asupra contracrului de inchiriere la vile
~1 hoteluri lei 6 la sura.
Taxa locativa asupra contractului de inchiriere la vile
~l berarii, restaurante, cafenele, bodegi, cofetarii, laptarii,
~l orice 'local uri de bauturi care servesc aperitive.
Magazinelc cu manufactura, por~elanuri, cuafor de dame,
articole de menaj, fotografii ;;i papetariile.- Taxa loea-
tiva contract lei' lola suta.
Magazinele de coloniale lei Isla suta. .
Fabricele de apa gazoasa ~i limonada lei 20 la suta ..
Vanzatorii ambulanti (comertul ambulant anual lei 200.
iFrma anuala lei 100 ..
Pentru 0 trasudi. cu un cal sau bri$ca!, pe zi 2 lei.
Pentru 0 tdisura cu 2 cal sau br~~ca, pe zi 3 lei.
Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta
249

Automobile de piata camionete ~l autobuzele pe zi


5, 7, 10 lei.
.. Taxl de curl
-
Pentru vizitatorii in statiunile balneare si climaterice
care stau mai mult de 7 zile in statiune exceptandu-se
copiii minori vor plari de fiecare persoana.s-- Taxa de
cura) 50 lei.
Taxl de muzicl
Taxa de muzica
TOll vizitatorii statiunei cu 0 sedere 'rnai mult de 5 zile
, exceptand copiii pana la IS ani vor plati :
La vilele de lux de fiecare persoana ISO lei.
La vilele de lux d. ,1-a fiecare persoana 60 lei.
La vilele de lux clasa TI-a si Ill-a de fiecare persoana
30 lei. ,
Tot in aceste proportii vor plati si proprietarii de vile
si horeluri sau exploatatorii.
Meseriasii Ministerului Muncei vor plati de persoana
25 lei.
Functionarii civili !?i militari pe baza legirimatiilor vor
plan cu 0 reducere de sola suta numai la taxele de InU7.lCa
lata cu preturile stabilite la vilele ce ocupa.. .
Tooti proprietarii si exploatatorii de bai vor plati de tona
de nama! ce, transporta pe strazile cornunei 15 lei.. ~
Pentru ridicarea ~i curatirea gunoaelor din statiune : "
Pentru vilele ~i hotelurile de lux pe sezon de camera vor
plati '40' Iei. I
Pentru vilele si hotelurile de clasa I -a pe sezon de ca-
mera vor plati 24 lei. .
Pentru vilele ~i hotelurile de d. II-a si Ill-a pe sezon
vor plati 16 lei.
Restauratorii, carciumele ~1 berariile pe sezon vor plari
400 lei. . I
Toate celelalte magazine si Intreprinderi comerciale de
sezon 200 lei.
Pentru trotoarele folosite de comercianti m. p., pe se-
zon 40 lei.
Pentru fabricile de apa gazoasa : ... .
De sifonul mic, si limonada 00,5 bani.
de sifonul mare 0,18 bani ..
de una sticla de apa minerala 0,50 bani.

Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta


Angajamente penfru ucenici din Ateliere Sf! v/nde numai
/a Tlpoqrajia Albania Constanta

, ..Scoru / mIn' ~cc,~!'''r;

Plan de situatie: Tekfrghit)I-Movil~ (Scara 1 mfm = 2000 metrl)

Cutli de gb1lte, Cartoane pelitru prajUuri, CutH pentru


bonbeans, rahat fi pentrll palarii, executa Fabrica de
Cartonaje "ALBANIA" Str. Ttraian 16-20 Constanta
POLIT. copie se vinde la Libraria "Albania- Constanta

Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta


I"
251

Imprlmata, Carnete Ii R8DIstre pentru plato impozitului pe cifra


afacerilor $; asupra salariilor se gdsesc gala si sa vinde
cu pre! convenobilla Tipoqrafia "Albania" Constanta

Tarife la T eklrnhlol-Sat

Preturt maxlmale : Bli Transport


Loculate - Restaurante

Se frxeaza urrnatoarcle tanfe pentru baile, transportu-


rile, hotelurile, hanurile, locuintele ce se lnchiriaza pe
nmpul sezonului, restaurantele ~l ospatanile dill statiunea
balneara Teclurghiol-Sat dupa categoriile specificate In .
dreptul fiecareia. .
III ~ ~ ~: ' . '. -:
a) TARIFE PENTRU BAI

Pe tirnpul dela 15 Mal-IS Iunie st IS August-J5


Septernbne, 0 bae de nornol calda cu lmgerie 90 lei ;

b) TARIFE PENTRU TRANSPORTURI


,
Pentru 0 trasura cu bagaj pan a la 100 ·kgr.. de la
Constanta la Techrrghiol-Sat sau inapoi 250 lei.
Pentru un loc in aurobuz dela Constanta sau inapoi
50 lei.

c) TARIFE PENTRU LOCUIN.TE


Locumtele se impart in urrnatoarelc categorii:
I) Categona de lux, Vilele : !,Papu~lca' ~I "Speranta".
2) Categoria I-a, Vilele : Alexandrma, Adela !jl Maria.
(propr. Soc. Techrrgluol-Sat ) A. B. (Stefarua), Vila. Si-
rmon Constantin, Cretu (Cernat), Pitigoiu, Dobrescu, 0-
rezeanu, Jeana, Eftimiade, Toto, Caramfil, Maior Po-
povici, Crrsnna, Dr. Bajenaru, Dr. Dona, Capito Stehan
Stanescu, LUCia. Ins, Spes, Vrdrighm, Sanaratea, Or-
tansa, Sylvia, Sadoveanu.
3) Categoria II-a, Vilele: G. Sarry, Pax, Sachci irre,
Theiler, Georgian, Popa, Zon de zr, Maior Ceausescu,
Zografia, Silistra, Sandu, Sorescu, Tihta, Radita, Stella,
Ganescu, Vladu~,\ Lacului, Carol: Dr. \ Uheru, Trei Frau,
Ivone, Vasilichia, Butarescu, Paraschiva, Hagt Pantelli,
"YoU!, N. Caclula, Mlrcea, Bardan, Georgeta, Marg.lreta,
Ronleo, Florica, vila Alba, RegIna, Postelnicu, Vor:.ucu,
Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta
N. Dumitriu, L. N. Tanasescu, Mara~e~b,. Lnnbide, Dr.
Dragomirescu, Sorica, Iacomii.
4) Categona III-a. Toat '. celelalte vile nedenumite mat
sus si locuintele din sat ce se incluriaza in nmpul
sezonului.
Preturile stabilite pentru mchirierea aces tor categoru de
locuinte.
In tirnpul 15 Iunie-IS August:
Vilele .de lux ; --
Una camera cu 2 paturi Lei 220
Una camera Cll I pat " ISO
Vilele d. r.
Una camera cu 2 pat uri Lei 180
Una camera cu 1 pat " 120
Vilelc d. n.
Una camera cu 2 paturi Lei 140
Una camera cu I pat " 90
Vilele d. III:
Una camera cu 2 patun Lei 100
Una camera cu I pat !, 70'
In timpul de 15 Mal-IS Iunie l~ 15 August-I 5
Septernbrie ..
Vilele de lux: '"
Una camera cu 2 paruri Lei ISO
Una Jcamera cu [ pa 100
"
Vilele d. I:
U na camera cu 2 paturi Lei 100
Una camera cu 1 pat 7':)
"
Vilele d. II: J

Una camera cu 2 pal uri Lei 80


Una camera cu I pat 50
"
Vilele d. III:
J
Una camera cu 2 paturi Lei 60
Una camera cu ,pat
" 4
I 0

d) TARIFE PENTRU RESTAURANTE $1 OSPATARII


,
Restaurantele si ospatariile se impart in urmatoarele
categorii: d. I, II .si III-a.

Lfste de plata persona 'ului din Aieltere se oinde: 10


Tipogrojla "Albania" Constanta
------~--~----------~--~~--------------.~--~-=~~--
Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta
CI. I CI, II CI, lit
LEI LI!I LEI
Un pahar cu lapte 5 4 3
Doua oua Ierte 7 6 6
Doua oua ochiuri 12 I 1 10
.. Doua ou~ jumari
v •
12 II 10
Bulion 8 7 6
Supa 10 9· 8
Ciorba eu carne de vitel 10 9 8

Mfincaruri eu carne de vaca


oJ

;;l legume 16 15 14 ...


CI. 1 CI. II ci Iii
LEI LEI LEI

Fripruri de vita 18 Iq 14
Fripturi: de pore 22 20 18
Fripturi de vitel 20 r8 16
Branza alba TO 8 6
Compot 18 IS 1:2

Toate preturile cuprinse in tarifele din prezenta ordo-


***
nanta sunt soeotite ca maximum, proyrietarii de bai,
locuinte de orice fel, restauranre, ospatarii !?i pensiuni
putandu-le micsora dupa convenienta.
In nici un caz tnsa si sub nici .un motiv, nu vor putea
depasi aceste preturi.
Preturile fixate mai sus vor fi afisate in interiorul 10-
calurilor respective in mod vizibi l.
,":. - .'-

c:::::::••.•........•.....•.........•..•..........
Ii· -.................... I·t'· ....... _••c······c······
• •.•••••••.••• ....•. "C··'1'" c'··· ,....,•.. 'I' •••·,S········ 'III':'" '::::s:J
'I'll"••..... tt. ••••• •••• •••• ••••• ••••••••• li•

..
n ..
n

. ~n
Opriti-va din vreme un loe de ~
..

~
=
anun] pentru editia viitoare ~
r.

L •••..••••.•..•
' _ _••_•••••_ _ c
_.....••.••.• jj
_ ::i1
_••••.
Enormul tira] ~i raspandirea imensa a ghidului
Constanta ,i Tekirghiolul
sunt 0 garantie de eficacitatea pubiicitatei sale.
Fiind in mana a mii de oameni, din toata tara, el consti-
tue 0 parghie lnconparabila pentru afaceri.
Comercianti si industriasi, utilizati, in folosul vostru, pu-
blicitatea sa. Ceref tariful la:
Constanta
- Strada Marcu Aureliu 11 -
,i Tekirghiolul
Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta
SOCIETATEA
"MOVILA--T EKIRGH.IOL'·
CAPITAL LEI 15.000.000
PASAGIUL IMOBILlARA, SCARA A, ETAJ. IJI.-(ASCENSOR)
BUCURE$TI - C alea Victoriei 60 - Telefon 24/4

STATIUNEA
BALNEARA
I
,i CLIM~TERICA

V . .

M 0 V I L A -- T E K I R G H I 0 L
SINGURA PE MALUL
MARII NEGRE Sl LACUL TEKIRGHIOL 1 •

0000000 ..

ST AGIUNEA 1 IUNIE - 20 SEPTEMBRIE (


000000000

BAI CALDE DE NOMOL


. BAI REel DE LAC ~I DE MARE J

A se cere prospecfu/

Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta


Statiunea balneara ~i cllmaterlca
"CARMEN SILVAu . Teklrqhiol-Movlla ,
----
,,.MOVILA TEKIRGHIOL" exploatata de 0 societate
anonima eu acelas nume, care are sediul central ill Bu-
resti, Pasagiul Imobiliara, Scara A. Etaj. III. Te1.24!4,
Aceasta statiune balneara si climaterica in acelas timp
este situata tntre mare ;;1 lacul Tekirghiol. Are la Inde-
mana 0 plaje adrnirabila, precum si lacul Tekirghiol.
HOTEL URI: J) Hotel Movila, cladire monumentala
cu parter si 2 etaje, coprinde 80 camere. Curatenia exem-
para. sana de teatru sornptuoasa. ,
2) Hotelul Bailor, cladire falnica eu parter si etaj, are
50 camere, bine rnobilate din care 3 la parter la un loc
I

cu stabilimentul de bai. <..


3) Hotelul Nou : 2 etaje cu 32 camere.
Srabilimentul bailor. Instalatie moderna, cu tot confortul
dorir, este :1., ezar in parterul Hotelului bailor si are 50
cabine cu cflte 2 hal. Sala de asteptare e magnifica.'
Parcul Cll vederea spre lac, e bine intretinut ~i un loc