Sunteți pe pagina 1din 52

rrEfirr. rt.,t.tsN.

I'tilir;r1L .'lr,r.i,

. )

, i,,,,
. ,\a

t ,
1 l
1 l
/ 1
a''- -t-
*

/^
Wr ar'

f'
,.:sy
\i ",i
lt ft -l nt
' r r . t l_ l \...i \";.J 4*) \;?/ \:J.\.i.,/ (*1 I

, , ' ,7 , -r i[ l i i i ' i j : f i
dh00 o ffi.o
Adina Grigore Mihaela Crivac

iw CARUSELUL VACANTEI
Clasa a II-a

-JOCURI
-LECTURI LITERARE
-GHTCTTORTSr GLUME
-EXERCITTT
Sr PRoBLEME
-CURIOZITATI

Editiaa 4-a.revizuiti
de GrigoreAlexandrescu

Catimi suntdeurateuneledobitoace,
Cum \upii, urgii, \eir gralte citeva,
Carecreddespresineci prefuiescceva!
De setrag din neammare,
Astae o-ntamplare:
$i eupoatesuntnobil,dar s-oarlt nu-miplace.
Oameniispunadesea cd-nl6ri civllizate
Esteegalitate.

Agavorbeadeundzicu un bou oarecare


Samson, dulSude curte,ce letrafoartetare.
CdfelulSamurache, ce gedeala o parte
Ca simpluprivitor,
Auzindvorbalor,
$i cd nu aumdndrie,nici capriciidegarte,
S-apropieindatd
Sd-giarateiubireace arepentruei:
"G6ndireavoastr6,zise,imi pareminunati,
$i sentimentul vostruil cinstesc,fra{ii mei.',
- "Noi, fralii tii? rispunseSamsonplin demdnie,
Noi, fralii tii, potaie!
O sd{i demo betaie
Cares-opomenegti.
Cuno$titu cinesuntem,gi !i secadetie,
Licheaneruginati,astfelsdne vorbeqti?"

- "Dar ziceatj..."
- "$i ce-!ipase?Te-ntrebeu ce ziceam?
Adevdratvorbeam,
Ci nu iubescmdndriagi ci urdscpe lei,
Ci voi egalitate,darnu pentruc6!ei."

Aceastaintrenoi adesea o vedem,


$i numaicu cei mari egalitatewem.

vAv
l. Ciiteqtefabula cu atcntic qi scrie cc animalese afl[ in cufte.

2. Cumemcdinclcdin tcxt?

3.Decea reac{iona
d tu r c i i n e l el a v o r b c l cc d t e l u l u i l

4. Modiflci fblrra cuvinlclorastlil irrciilsarseter:nitrein: r'e,saucl.

rec nuc
rac fac
tac sec
mac plec

5 .Conrpletcazir
cu

anoti...... t....reuna
a . .. . a l a j c a .. . .i o n

6 . A l i n t i ic u v l r l t c l c :
bEiat urs
IAIA rochie
prsrca bluzi

7 . A l c i r t u i c ; tpcr o p o z i t il ib l o s i n dc L r v i n l c l c . t rttl inqi os. (),rI 07i l, r,i.rr,q:it.

8. Colr.rpleteazd
tabelul cu ajutorul unor cuvinte fbnratc djn: o silabl, doui
silabc'.tlci silabc.

silabe dou6silabe trei silabe


9. Schin.rbd
prima literd pentrua ob{inecuvilte noi:

mac ------->

dop >

insugiripotdvitcpentrucuvintele dc n.nijos:
l0.Gdsegte

"o.oq<4
citcl

cal pisicd

| | . C i s c ; t cn u r l c cr l c :
6 nai maridecat:

12.Afli dif'crcn dac:lun tcrnen este26, iar celilalt cstc

13.Afld srL[radaciir]n terrrren


este16.iar celdlalteste9.

14. Scrietoatenumerelenaturalede doudcifre formatenumai din zeci.

vA"
<(5 )>
15.Completeazicu ,,+ ,, sau,,-,, astfelincategalitdtilesdfie adevirare.
lel-l15=4 12 7s=zt
39 llzz:rz 45 l-l r: = +s
zo I r z: : a 78 flr:=o:
16.intr-o ladifderau25 de mere,iar in alta36 depere.
meresi 14 re,sdseafle c0tefructeaumai r6mas. $tiind cd s_auconsumat

17.Scriein cisugiscrr.rnul
<, ) sau :, conpar0ndtcrmenii:

1 2 +6 { J 1 5 + 3 1 3 - s { ] 24-9
r.t45-24
2 3 - 8 -LT l4+19d.J l 6 + 1 7
36-24al'J+ 4 3 r - e# l3+8
18. DenLrnreqte
animalelesdlbatice
din imagini:

19.Scriecu ce sehrdnescanimaleleenumerate
mai ios:

lupul:..........................
vAv
-<^(6r:
19.Careesteaddpostul
fiecir-uianimal?Traseazdsdge{i.

20. Bifeazdrdspunsul
corect.
s$
Pentrua trdi gi a sedezvolta,fiecareanimalarenevoiede:

Q u", \_/ luruna Q dulceali


Cl-na Q tunr" Q cnldurd

Ghititot i
,,UmbldmoSulprin pddure
D u p dz m e u rS
d im u r e"! ( . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . t

*******

,, Cine-i hoala carefurd


Gdinadin bdtdturd?" (...........................
..)
:r::*+***
,,Foa*ci are, nu croief te
Si in bakd el trdie$te!"
(..................................)

.)a/./t..,1.,.
...pasireaflamingoconsumE circa 120| de ap6,pe
zi?
...pieleahipopotamilorare4 cm grosime?
...invialasade aproape100de ani,femela-elefantnagtein jur de6 pui?

Q t;luna
-De ce pldngecrocodilul?intrebdprofesorul.
-Ii estedorde Nil. rdspunse
Miricd.
***t ****
-Celimbi str6inefacetila scoali?
-Franceza,engleza,matematicagi fizica.

vAv
<(7)>
AYA
?--

impodobiticu penede piun


Ls Fonlaine
O gai!6 din cele mai viclene
vizdnd un biet pdun ce ndpdrlea,
s-a-mpodobitcu ltlAudrelelui pene
$i printre alti pduni se pdunea.
Recunoscdnd-o, insi, nu ;itiucine,
ce huiduiald,
ce cioc6neald,
ce ru$lner
La gailevoind si fugd,
$i gai{eleo alungd!

Mai surrt;i astizi din pAcate,


$i printrenoi asemenea eroi;
Eu. insd.[in si nu vorbcscdc voi,
Plagiatoricu pcncimprumutate!

l Rlspundclr intrcbari:

g, Cuntarepdunulcoada?

b, Ce se intdmpla cu penelelui?

c. Cine s-a impodobitcu mdndrelelui pene?

d, De ce crezi cd ct.fostrecunoscttdgaila?

2. GiseSte cu in{eiesopus:
cuvirrte
vesel- sdlbqtic -
fucet- rare -
m0re - scump-
vA<
<(8 )>
AYA
3. Scrie sernnclcde punctualiecorespunzdtoare
in textul de maijos:
Ce zi superbdde primevareI
Copiii giau datintilnire in parc fl Aici ei au iniliat o mullimede
jocuri [baschet nvolej $i tenisn
Dorinelstrigddeodatdfl
L l H a is an ei n t d l n i m
5 i m d i n et o ta i c i f ]

4. SclecteazA din text cr,lvir]telccare confin gmpurile de litcrc invdlate$i


alcdtuieltecu accsteapropozitii;

5. Alcirtrric;;tc
cnLtnlLrri
in calc cr,tvintul..olii" sl1aibiirnairnrrltcintclcsuli.

6 - I ) c s p l t r l ci r s i l a b cc t r r i n l r r l o r ' l l '

C6te silabeare?

Transformacuvantul,,ocil " astfelincit sdaibd

doui silabe:

trei silabe:

transformdasemendtor
cuvdntul:pzi

coloratda ochiuluise numegte,,iris", dar existi qi o


numedenumitipopularstenjenel)de culoridiferite-violet,alb saugalben?
vA<
<(9 )>
}YA
1-
naturaleparecuprinseintre:
7. Scrieroatenrrmerele

propozitiile:
8. Folosindnumerele2, 5 9i l5 completeazi
a ) N u m a r u.l.. . . . . . . e s tuenn u n A p r an
b ) N u m d r u l . . . . . . . . . ecsut el 0 m a im a r ed e c A.t. . . . . . . . . . .
c ) N u m i r u l. . . . . . . . . e sm t ea im a r ed e c d.t. . . . . . . . . qmi a im i cd e c 6 t . . . . . . . .
d ) D i f e r e n {dai n t r e. . . . . . . . 9. i. . . . . . . e s t1e3 .
e ) S u m an u m e r e l o. .r. . . .q i . . . . . . . .e s t e1 7 .

9. Scrietoatenumerelede trei cifre care senot forma cu aiutorul cifrelor:

| 0. Carepoatefi valoarcalui .,a"?


234<a<247

506> a> 492

I l. Scriein ordinecrescitoare,
apoidescrescitoare
numerele:

4 5 , 1 2 ,0 , 8 6 ,2 3 ,5 7 ,9 8 ,4 , 75 , 1 0 .

12. Cannena rezolvatin primazi 6 probleme,iar in a douazi cu 4 mai multe


probleme.
Cdteoroblemea rezolvatCarmenin celedoudzile?
7. Scrietoatenumerelenaturaleparecuprinseintre:

propozi{iile:
8. Folosindnumerele2, 5 9i l5 completeazi
a ) N u m d r u.l. . . . . . . . e s tuen n u m apr a r :
b ) N u m n r u l . . . . . . . . . ecsut e1 0m a im a r ed e c d.t. . . . . . . . . .
c ) N u m d r u.l. . . . . . . . e sm i a im i cd e c 6 t . . . . . . . .
t ea im a r ed e c a.t. . . . . . . . . tm
d ) D i f e r e n ldai n t r e. . . . . . . . $. i. . . . . . . e s t1e3 .
e ) S u m an u m e r e l o. .r. . . .q i . . . . . . . .e s t e1 7 .

9. Scrietoatenume[elede trei cifre caresepot formacu ajutorulcifrelor:

lui ,,a"?
10.Carepo:rtcfi valoarea
234<a<247

506> a> 492

numerele:
apoidescrescatoare
I l. Scricin ordinecrescdtoarc.

4 5 , 1 2 ,0 , 8 6 ,2 3 , 5 7 ,9 8 ,4 , 1 5 , 1 0 .

12. Carmena rezolvatin primazi 6 probleme,iar in a douazi cu 4 mai multe


probleme.
Cite oroblemea rezolvatCamen in celedoudzile?
I
acvatic aerlan terestru

14.Denumeqte
pd(ile din careestealcituit animaluldin imagine:

15.Scriecatetreiexemple
deproduse
oblinutede la:

oare vacd

Nu e mire, nici mireasd,


Are trena mdtdsoasd,
Cu bdnuSifrumoqi, verzui-
Hai ghicili numelelui!
(..................1

Bucdlaia de la stdnd
Ne dd miel, lapte Si ldnd.
(. . ............)
,5ti{iiti,..
...numelculestecelmai lent in privin{adeplasirii,ci steauade mare?
>A"
<(11)>
AY{
v
de Igor Akimuqkin

Broasca-fierar esteo varietateapadede broasce.Ea


treie$tein Americade Sud.
Localnicii au botezat-o,fierarj' datoitd Jipihrlui ei
ciudat: ai impresiac6 un ciocan bate intr-o bucatdde
metal.,,Fierarii"aceqtiabat toacaintrunacat e noapteade lungd.Ce-i drept,muncesc
din greu,darnu cu metalul,ci cu lut-defaptsuntun fel de olari.
Broagtele construiesc,pe fundulbnllilorin carevietuiesc,nigte,,castroane" din
lut, cu marginileinalte.Lergimeaunui asemenea ,,castron"estede 30 de centimetri,
iar inilJimea, de 10. Degetele lor sunt inzestratecu ventuze mari, de care
constructoriinogtri cu ochii bulbucalise servescla fel ca zidarii de mistriile 1or.
Ajutdndu-se cu capul,ei ridicdm61ulde pe fundulapeigi ii depunin cerc,construind
un zid in toatdlegea:'Apoiil netezesc in interiorcu pieptulgi cu labele.
Dup6 ce au lucrat dou[-trei nopli la rdnd, finisdnd lucrarea,masculii se
instaleaz6pe marginea,,castronului"$i incep sA chemefemelele.Ele sosescla
cuiburilepregdtitedemasculi9i depunicrelein interiorulmicilorbazlne.
Dup64-5 zile, iesmormolocii.P6ni la transformarea in broagte,
aceqtia
trdiescla adapostul zidurilorconstruitede talii lor.

l. Rdspunde
la intrebiri:
a) Ce estebroascafierar?

b) Unde ffdie$teea?

c) De ce aubotezat-olocalnicii,,fierar"2

acestebroaste?
dl Ce conshuiesc

2. Taiecuvintelescrisegregit:
broascd ruxac sreselii a$eqza
broscd rucsac greseald q$azA
vA<
<\1D>
a-va
3. Aqazdin ordinc alfabetici cuvinteledin umitoarele versud:
,, - Ce te legeni, codrule,
Fdrd ploaie, fdrd vdnt,
Cu crengile la pdmdnt? "

4. Scriecuvintecaleincep;i setcrmini cu acccagilitcri:


Ex.: cuc,Ana

5. Cot.npleteazi
cu vocalelelipsi:
p,..fe ...ase .../s c...pac
c...se ...nel v,.Jpe cafi...

6. Scoittocntco vocalddin unttitolrrclccuvit'rtc


pontntil obtinclltclr
Ex: ziar - -------->zar

soare, seard, roade, coase,geam

7. Scricnuntirulde r ocalc;i de consoane


din cut intclc:

[lu
cane\ clupercl
\I" c
avlon
c

8. Despiutc?ns i l a b ec' L r v i n l e lLel r r n a l o i r r e :

broasca vanetate
muncesc greu
malul mormolocii

9. CompleteazA
spatiileliberedin tcxtuldc maijos, cu ajutorulcuvintelordin
texl:
"Broastele pe fundul bdtlilor in care vieluiesc, niqte
,,castroane"din lut, cu ,....................ina\te. Ldrgimea unui asemenea,,castron"
estede 30 de.........................,
iar tndllimea,de 10. Degetelelor sunt inzestratecu
mari, de care consttuctorii noStri cu ochii bulbucali se semesc la
fel ca.....-
-.,...-.... ... . . Qemistriilelor. Ajutdndu-secu ................-...,ei ridicd
mdlul de pe fundtrl ............... Si ii depun tn cerc, construind un zid in'tootd legea.
Apoi ilnetezescin interiorcu . ......;A;... {i cu labele."
<(13)>
A-v{
rlr'.; rr,ti
,, Dd ioncert noapteape lac
Si tot cAntd,,Oac!Oac!Oac!"
La distanld mare sdre,
barzd-i efricd tare. "

10. Scrietoatenumerelede trei cifre formatedin cifre identice.

,I
I
numirul cel mai apropiatde:
11.incercuiegte

40 60 no
6\ 56 ,< t 8 0
50 50

40 30 l0
3 71
\ 30
2 s \20
< 14 <,.
r20

, 12.Punedupi caz unul din semnolcclcrelalie:{, } sau:

+sO so 1 2( a s s 6+{)7g

zs<) s7 42<)78 48O48

13.Calculeazd:

52+18: 7 + 1 8= 69+14:
26+20: t6+45: 77-53=
34 - t5: 42 - 36: l 8+ 7 :

14.Scrie:
a) toate numerelemai mari decdt20 si mai mici decdt90. care au cifra
ilor 2.

b) toate numerelemai mici dec6t80 qi mai man decdt30, care au cifra


zecilor 4.

vA<
<(14)>
a-v A
15.La diferenlanumerelor98 qi 57 adauginumiml 24.

16.La sumanumerelor24 9i l7 adauginumdrul36.

17.Pemalulunuilacerau 13broscuJe.
Dintreele,7 au s6ritin ap6.
Catebroscuteau ramasle mal?

@ flrn,n
-Bunicule,pe mdri gi oceanetrdiescoi?
-Nu, dragulmeu.
-Pii, atunci cu ce sehrdnesclupii de mare?

,!:f,t **

-Ai obrajiiimpliniti! Sevedece


li-a mersbinein tab6re!
-Am umJlatin fiecarezi cu gura saltelele
de cauciuc!
vAv
<(15)>
AY{
Zeci de umbrelulernici,
S-auunit sdfac-ofloare,
Dar trecuvdntulpe-aici
$i le risipi in zare.

.lJ,li('rrt,ii
l. Rdspundela intrebiri:

a) Undestau aqezatezeci de umbreleyemici?

b) De ces-auunit ele?

c) Cine a trecut peste ele?

d) Ces-a tntdmplatcu micile umbrelu1e?

2. Alcetuieste
propoziliicu ajutorulcuvintelor:

@@@@)
3. Despartein silabecuvintelq:

stau sute
agteptand vant
viitoare melodii
4. Alcdtuiegte
propoziliiin carecuvintele,,mare" gi,,sare,,sdaibdinJelesuri
-. -
di1'erite.

mare

sate

5. Giseptecuvinteiecarese ascundin interiorulurmdtoarelor


cuvit.ttc:

motocar+
supanue----------->
IltIlsoar€ ------>
carteld --------->

6. Ordoneazd
cuvintelein propozilu:

se.Ina.pentru.pregAte$le.
excursie

romdn6,la, Mircea,tema,scrie

7. Completeazigirurilecu inc65 numere.

^)781,782,......,
b)943,942,......,
c ) 1 0 0 , 2 0 0. .,. . . . ,
d ) 5 0 ,1 0 0 , . . . . . . ,

vAv
<(17J>
Zeci deumbrelulemici,
S-auunit si fac-o floare,
Dar trecuvartul pe-aici
gi le risipi in zare.

l. Rdspunde
la intrebiri:

a) Undestau asezatezeci de umbrelelemici?

b) De ces-auunit ele?

c) Cine a trecul peste ele?

d) Ces-a tnnlmplatcu micile umbrelule?

pdp[dii melodii
3. Desparte
in silabecuvintele:

stau sute
aSteptand vant
viitoaxe melodii
4.
.. ^ . Alcituie$tepropoziliiin carecluvrntele,,mare',
qi,,sare,,s6aibdin{elesuri
diferite.

mare

sare

5. Gdsegte
cuvintelecareseascundin interiorulurmitoarelorcuvinte:

motocar+
supArare---------t
ninsoare-----+
carteli. )

6. Ordoneazicuvintelein propozilii:

se,Ina.pentru.pregdtet[e.
excursie

romAre,la, Mircea,tema,scrie

7. Completeaza
yirurilecu inci 5 numere.

z) 781,782,
b) 943,942,
- c) 100,200,
d) 50, 100,

D,!1.d
<(1Ar
aY<
8. Scrietoatenumerelemai mari decdt109i mai mici decdt100,careau cifra
unitalilor3.

9. Scdeca o sumi dezecisi unititi numerele:

+o=[]+[ sz=!+ !
r r : ! +! s:=n+n
:s:[] + f zo:E+I
10.Cu c6t estemai maresumanumerelor47 si 12decdtdiferentalor?

demere.in primaladdsunt120kilograme,
11.in 3 16ziseafli 568kilograme
iar in a douacu 43 kilogramede meremai mult.
Cetekilosramede meresuntin a treialadd?

12.Scrietoatenumerelenaturalede 2 cifre formatenumaidin zeci.

$tiui tr\",."

...inghetataa fost preparatepentru prima dati pe vremeaimpiratului roman


Nero(37-68)? '.:

vA<
<(l8J>
,Y{
13.Recunoaste
pe4iledin caresuntalcAtuiteplantele.

PARTILEUNEIPL NTE

rAdecina
fiecdreiplantede maijos.

Scriedou6deosebiriintre celedou6rdddcini.

15.Scrietrei caracteristi
alelegumbidin imagine.

,,Mere rogii mari gi crele


Junt proptite printre bele!"
,,Nu-i caisd,cd-i roscatd,
t
$i-arepielila pluqatd "

,, Tdrut gqlben,asculil
In pdmdntqadeinfipt
$i mustd1ilein vdnt!
grioicci,...
...graulesteceamai vecheplantAcultivatA?El a fost
acum7000deani. seminatpe ValeaNilului
vAa
lPr
r

Peobrajipunepetale
De macirogiica de foc
$i-ntr-untainic,veseljoc,
Schimbdapelepe loc
in oglinzisc6nteietoare.

Cine-ioare?

Aplicayii

l. Coloreaz6maciidin fundalcu rogu.

2. Citeqtepoezia!Rispundela intrebdri:

a\ Undeintdlnimde obiceimaci?

b) Despre ce petale de maci este vorba in poezie?

c) Cine a;azd acestepetale pe obraji?

3. Gise$tecuvintecu sensasemanAtor
celordate:

camera---------' etalerd --------->

prieten---------1 om6t --------->

vlv
<e0l>
,Ya
4. Explicdumdtoarelecuvintecu ajutoruldicJionamlui:

sincer

5. incercuieqteforma corectd:
Corina merge la sora sa / s-a,
Sa / S-a dus cu prietenii lq munte.
Pauzasa / s-a terminal
Bluza sa / s-a are culoqre yerde,
Prietena sa / s-e cea mai bund esle loana.

6. Transformd propoziliiledemaijos in propozi{iiprin careintrebi-


Mirelaareo cartenou6.
Copiii mergin parccu bicicletele.
Ei seduc la inot.

. 7. Alcituieqtecateo propozitiecu ajutorulcuvintelot..


intr_o,intr_un,dinlr_o,
atnlr-un.

')'lnl
t tt.
...ceanai mareridichedin lumea fost recoltatAin Japonia,eac6nt6rind20 de
kg?

8. Scriein cisuti semnul< , > sau : ! compar6ndtermenii:

s 2 +8 O 8+s2 89+ 3 8+53


33i?s
E ?3::; 97-53
3 8+ 7
97-43
38+ li'
>A</
<121)E
2Y<
F'
I
l

9. Caredintreceitrei prietenia ce$tigatlocul I?

10.intr-o curte sunt14pui albi, cu 5 mai mulli negri,iar pui pestri{icu 7 mai
pu,tinidecatcei albi.
C6{ipui suntin aceacutle?

vAv
<\22)>
AYq
ll. Completeazddatele,apoi rezoiv6problema:

P-"unploro, mere,iarperecuf-l *oi pulir".


"rorf-l
C6tefructe erqu in total pe platou?

12.Grupeazdlegumeledupiiparteacareseconsumi:

raoacrna frunze fructe "$H

cor-csputzartoarc
cu galben:
f
13. Alcgc dcnurlirilc produscloroblinLrtcdin grau. colorand caselclc

@<@G>
c@
14. Scricin tabelin ce lLrnise ( l c ! : U n n a l o t r c l ct h t c t es i l ( ! l l n t c :

i l r l
e -Vrei sdspuicenu te-aajutattat6lt6ula rezolvarea
problemei?
-Nu m-aajutat.A rezolvat-osingur.
\'A<
<(23)>
a-v{
r:

v de Alexe Mateevici

Limbanoastre-io comoar[
in ad6ncuriinfundatd
Un qiragde piatrd rarl
Pemogierevirsatd.

Limbanoastr6-ifoc ce arde
intr-un neam,ce fbrd veste
S-ahezit din sornnde moarte
Caviteazuldin poveste.

Limbanoastre-inumaicantec,
Doinadorurilornoastre,
Roi de fulgere,ce spintec
Nouri negri,ziri albastre.

Limbanoastrd-igraiulpdinii,
Cind de v6ntsemigcdvara;
in rostireaei b6tr6nii
Cu sudorisfinlitau tara.

Limba noastri-i frunzdverde,


Zbuciumuldin codriiveqnici,
Nistrul lin, ce-nvaluripierde
Ai luceferilorsfegnici.

demaijos:
in silabecuvintele
L Despane

graiul
Iimba.
rot..

zguduituri

vAv
<e4)>
AYq
2. Transcriedoudstrofedin poezie!

3. Agazdpropoziliilein ordineaintAmpldrilor,
pentrua obtineun text.
Prietenie

E
-
Costinii mullumeSte
prietenului sdupentru ajutor.
Ei rezolvdimpreundtemala matematicd.
El il roagd pe Andrei, prietenul sdu cel mai bun, sd-l ajute la
matematicd.

E Costinestefoarte trist.
Nu Stiesd rezolveun exerciliu la matematicd.

{itiuicri.,,
...hdrtiaa fost inventatdde chineziqi o fabricaudin coai6de dud?

4. Cauti insugirialeumAtoarelorcuvinte:

L - )
scoiciY floare
a^ 42

brafd n ventuze
F_-___;-
<es)>
zYq
I

5, Indici prin sdgefisensulcuvintelordin pafteastangA

titlul mai multepropozilii legateprin inleles


autor o parte dintr-un text
texl numeleunuitext a 3r.
fragment persoanacare a creat textul

grupdndconvenabiltemenii:
6. Calculeazd, " I

M o d e l1: 3+ 3 0 + 7 = 1 3 + 7 + 3 0 lr fotl
:20+30
=50

2 + 45+18: l6+30++= 5 2+ 1 5+ 8 :

7. Afli cu cat estemat m:rre:

a) 36 dec6t14

a) 16decdt44

23 decdt8'7

c) 37 decer94

vA<
<e6)>
aY<
9. Ce scaderipoti efectuafolosindnumerelede pe navacosmicd?

3)---

10.Alinaii oferdmameisalel7 frezii,iarbuniciisalecu 8 maiputin,lalele.


Catelalelei-aoferit Alinabunicii?

I 1.Afld diferenta
numerelor:

12.Compune
o problemd
folosinddateledin exercitiul
demaiios:

24-6
14.Roboteluldin imaginevreasd-tispun6rm proverb.Poli sdl descoperi?

15.Denumegtefructele,apoicoloreazdJe!

A% \

Ghicitori
,,Meremari cu biberon
Au crescutIa noi in po-. " ( ...
, <* * * * r ( * h

@ 6 !,,,n
-Unde-i Londrape hartaEuropei?
-N-o vdd din cauzacelii, rispunseelevul.

vAv
<e8)>
AY{
de Vasile Alecsandri
Zori deziui serevarsd
pesteveselanatur5,
Prevestindun soaredulcecu lumini si cdldurd.
gi
in curdnd el aparepe-orizontulaurit,
Sorbindrouadimine,tiidepe c6mpulinverzit.

El se-nallidetrei suliji pe cereascamAndriscar6


$i cu razevii sarulajune flori deprimivara.
Dediteisi viorele.brebenei gi toporagi
Cerdzbatprin frunze-uscate$i s-aratddrdg6lagi.

l. Clinese rcvarsijpestcvcsclanaturl?

2. Cum cra soarcle?

3. Carc surt florile de primdvari ce rizbat printfe tl.unze?

4. Ce exprimi propoz:r1ia ! "? Bifeazi casetacorespunzatoare.


,,Ce zi.fi"umoosd
a) o urare
b) o intrebare
c) o exclamare

5 . Incercuieqte
semneledepunctuatiepotrivite:
Undeai pus cartea de romdnd | ?
Am cuks un buchetdeflori '',
?
Ceprohlemd interesantd , | ?
I
6 , Separdcuvinteledin propozijie.
Cefr umoscdntdpr ivighetoar ea!

vlv
<e9)>
zYq
7, ScriecumPoatefr:
L1^^-^^
Ea<-a- aalrr.rty'
Soafele,,' uui

8. Gasestecuvinte careconlin urmatoarelegnrpuri de sunete:

9. Observ6.apoinoteazlin cdsufdnumdrulsilabelor:

ceini
cdinii
q. mung
munlii b
car
caii 3 bani
badi 3
trei enuniurireferitoarela primdvar6:
10.Alcatuieste

ll.Alitur6 catedou6cuvintecaresepotrivescdin celedoudcoloane


pdsdri strdlucitor
soare verde
copii cdldtoare
pddure bucurogi

O ,,,u,n"
-Care-iPrinciPiulsoneriei?
-Apegiin exteriorgi suni ln interior'
*rt:l'**+'l'

-Care invenlie a frcut cel mai marezgomotdin lume


-A lui Nobel: dinamita.
**'t*t'*:l'

-i1iplu"" nutotu?
-Enorm.Toat6ziuaprivescpefereastre'

12. ScrietermenulliPsd:
t r + lL___J
_- --l=26 O -r::o
A * s:te z*V=+a
+ *O : t a 1 0+ 4 , = 6 3
vlv
x9{
13. Sumaa doudnurere este42. Unul dintretemeni esteformatnumaidin
zeci.Afld celilalt termen.
Cdteposibilitili sunt?

14. Afl6 si:manumerelor:

a) din interiorul cercului.

b) din exteriorulcercului.

c) din interiorulcercului$i triunghiului.

52

11

15.La dilerenla
numerelor
2479i 140,adaugd
numdrul230.

16.Peun cdmpzburdd123 miei albi,.ial negricu 46 mai multi.


C61imiei suntin total?

vAv
<(31)>
A-v a
t1. Cemomeutal zilei estesugeratde imagini?

c lcllalulll:
l l l . D c s e n c a z i t ;ai l t c i n l l g i r l i c a t c s a il l u s l l c z cl c t l o t n c t l a

43
*lr*rt
EEE
1 9 . S p c c i l i c ri t t c c l t n t t t i t l l lct s t cc a p l i vo n t L t l c l ttl l i n i n t l r g i n c '

u Q

W
/ \

0Ph
u,J,"

6t
-lonele,de ce nu pui in livaddo sperietoare?
- N ue n e ro i e ,e uq u n lto a t az i u aa c a s 5 .
*A-
o"6i)'o
AYA
deMilmi Eninescu

Tresirindscdnteie lacul
$i seleagdndsubsoare;
Eu, privindu-ldin pddure,
Las aleanulsi md flre
$i ascultde la ricoare
Pitpalacul.

Din izvoare9i din gdrle


Apa sunAsomnoroase;
Undesoarelepdtrunde
Printreramuria ei unde,
Ea in valurisperioase
Seazv6rle.

Cuculcant6,mierle,presuri-
Cine$tiesAle-asculte?
Ale pdsdrilorneamuri
Ciripescpitite-nramuri
$i vorbesccu-atatdemulte
inlelesuri.

Cucu-ntreab6: Unde-isora
Viselornoastredevari?
l. ScrieintrebArilepotrivite pentruurmatoarelerispunsuri:

a)
Primdvaraa plecat.

b)
Vremeaestecaldi.

c)
Vara pregeteqteroadelepentrutoamni.

d)
Roadeletoarrmeisuntbogate.

e)
Vara va plecape alte meleaguri.

2, Alcltuieqte doui exemple ln caxe se foloseqti virgula, ca semn de


punctuale:

3. Taieformascrisi gregit.

ooiani rod Dloua acea repure


poeani roul Ploa aceea epure

4. Transcriestrofa careli-a plecut mai mult din poezia:"Fream6tde codru",


de Mihqi Eminescu.

vA"
xaeJ
4. Imagineazd-liun dialog intre o buburuzl qi spicede grdu.

5. Fluturaguldin imaginewea s6vizitezedoarflorile careqdzduiesc


numeremai
mici decdt400.AjutiJ. coiorandu-le!
vAv
<\324J>
VA?
<( o" )>
AYA A\g/A
v
vA? v/,=:V
'<(641)>
<(404)>
Aj-{ a A\7A
V/j=\v v
<(5231>
vA? ar--A gLg
<(r14)> <(?rr )>
AY{ AYA
6. Din sumanumerelor324gi 542scadediferenfanumerelor574si 152.

7. La diferenlanumerelor332 9i 279 adaugi suma1or.

$Av
XPf,
drumulsprefloare,numdr6nddin 5 in 5' apoi
8. Ajutdbubunzasi gdseascd
coloreazifloarea.
g5

l5 20 40 80 90
70
10 45
25 35 65 75

30 50 55 60

Ficu 50 rrlaimultelalele'
f. intr-unparcs-auplantat224panselute
Cateflori s-auPlantatin total?

tabelul:
10.Completeazd

ERAU
\
58
H636
r49

CU6
MAIPUTIN
folosindcifreledate:
11.Scrie cit mai multe'numere

vA<
<(36)>
AYA
12.Uneqtenumerelein ordinecrescdtoare
penhua completaimaginea.

6 " d{,
- 7 :" @
q )F
.10
11 12

Q.,u
@

Coloreazdimagineacfrt mai sugesliv!

Ghicitori
,,Tipsiepestetips-ie,
La mijloc e cdrnevie!"
( . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . )

Glume
l. -De ce sti. barzanumaiintr-un picior?
-Pdidaci l-ar ridicaqi pe celdlaltar c6dea.
******
-Copii, $tifi de ce peptii srmttdcufi?
-Da.Au capulsubapd.

DAv
ivf,
Yo"roooroffi'

Dupa arqrta verii' dupl zilele cilduroase ale lui august a sosrt
Septembrie.
toamnade aur' -.uYdr-ci' p6l6rii brune'
La poalelepddurilor mar cresc 1"91-"t"p:t:i:. -cu rdscovi dulci'
Uorell i"g 9i .alunecogi$i
vinetele verzui 9i purpurii, ""4" o*auf"ii' picioruge subtiri'
unatntr-alta'
irighes"i", cu
ghebele
;ffiil;i.Jafti se intinde
*'rnrritfti"J" tiqte giraguri-de^m6rgele'
in mla$tinileacoperrte de scoruq'
*-#';;hi;;-in'poienile luminatede soarese ilesc'roqii'.ciorchinii Pe
seauddeslu$it
glasurile
'tuJ;;"ffi
iliiil;;;ffirp"iJ-oti"" tii"i'aztar" aeaepatte'
*dd*"y:::.,:iiik'ji:if
si senin alearg6 necontent no:
"l;*:"$t:**:11i1#T*':
fuf6,pAnze depbianjen'
lipicioase
Iti*l"lt-fi-t.i" sJpreg'tescs6.plecesoret'rile calde'
in acestezile de toamna,;;i;;6i
iemezeaici potimichile' Graurii
Au plecatrAndunelele 9i Ustuniicei iuii' Rlmdn-sd
si toatepdsfile cantatoare 9izboar6spresud Pomesc
tt uo*a in'ttototigalagioase
,aruuti"",liip-aJ"" i"r;-"g*iledragicocorii cupicioare
i; ffi;iil';ilt.l"
lunei.

,lpliculii

l. Careestetitlul textului?
La cules
E Toamna
fl DesPrePislri
aletoamner'
2. Enumerlcdtevacaracteristici

sensulunui cuvdntl
3. Pdve$tecumo virguli poateschimba

@-@
!
Continudtransformtrxile

@*o
4. Completeazipropozi{iile:
Razele,..
..........,...........
-....incdlzesc
maicu

Esteanotimpul ,,......,........si al holdelor


frwtzelor.....,
(copacilor,soarelui,putere,ingilbenesc,ar6mii,bogate,roadele)
5. Gdsegte
in text cuvintecareconli

6. Continuldupdmodel!
p asdrecdldtoare ----+ p dsd.ricittdnare

sfiagurccopt, -------------t
copil bucuros --------------->
fr anzdmuhicolor d_._____*
holddbopatd

7. Scriedin text cuvinteformatedin doudsilabe,trei silabe gipatrusilabe.

:@E-< \Te"ilr"b.l-<
Y ".t,r"b.-l-<

8. Giseqte
cuvintecuinlelesopus:
pace azi
inalt scurt
tung rdzboi
ieri scund

r 9. Folosindo singur6dati cifiele date,scrie:

@ F E
a) celmaimicnumir""F-t{3 b) celmai631e1s161naturaf:{3

*
10. Completeazd1'agwele.Fii atentla reguld!

t2
-,oll
rr I r
1.1.Trimitefiecaremingela co$ulpotrrvrt

121+46 | F= |: 1 7 8 - 4 6I
l)t 33+40
I- A I
t--
,7'
: ts2
(r.78, n
\ w
1iicu !7 rnaiputinclinrbrcstt'itine.
1 2 .A n c ar t c 9 2 c l clirrblc rotnAnc5ti
('iitc lirnbrcarc in totalAnca'l

...existdarbori cu tulpini p6trate?Ace$tiase intalnescintr-un singur loc Pe


Glob,la cdlivakm de CanalulPanama?
...cel mai mare ciorchinede strugurea fost recoltatin America, avind o
lungimede I metru?

I
-Ehei,c6nderamtdnir, ce fotbalmaijucam!
Ai dat odatAcu capuldeba're9i toat6lumeaa strigat:Goooll!
-imi amintesc.
vA"
igf
$i pe trunchiurinegrepune
lama!... Iamatristd-mbracd Capiteluride zdpadi,
Streqinilesomnoroase, lar prin crengilecochete
Punevdl de promoroacd Flori demarmurdanind,-
Pestepomi $i pestecase. O ghirlandddebuchete
Scoate-olume ca din basme Caretremuri-nlumind.
in lumini de felinare- Recipodoabe-n ramurigoale
Unrplenoapteade fantasrne PloudIErdsdle scuturi,
NeclintiteEibizare. Ici,risipi depetale,
Din ogeagulde cdrbune Colo,roi ugorde fluturi...
Facealbdcolonadd

l. Rispunclela rnrritoareleintrebdri:
() Desprece qnotimpestevorbu in poezie?

b) (, iultr.rcd io nul'

c) Cu ce untple ea noapted?

d) Din ce este.fornat..toiul u;or deflLnLffi"/


2. Explicd folosireasemnelorde punctualiefolosite in textul de mai jos

"Vasile qi-a bdtut cdciula de pdmdnt qi a strigqt cdtre bdieli:


-Copii, Tudorild dd examenIa sanie!"

3. Gisestecuvintecarecon.tingrupuride suneteinvelate.Scrie-lemaijos!

4. Taiecuvintelescrisegresit:

earndliz:rnd geam/ glam puartl / poata


ghealn/ gheata iel / el piaft' I peatrd

rezultatele:
5. ComparA

=x3 ro+33+44
23+54+10
+iXF I 00_20+30
4s+23+22
78-52-3r=xF S6-tz-+e
-56+x3.123+6s-56
| 7s-13
6. Coloreazi steagulcareindicf,numdntl cel mai apropiatde rezultat

/''v
n
'.-'..
----------------tI
'-'- L_-/-r
n
7. Sumaa dou[ numereeste256.Unul dintretermenieste148.
Careestecelilalt termen?
cu 69 sumanumerelor154

9. La diferen numerelor387 numdrul247.

10.Compar'6
sumanumerelorparecu a celorinlpare.

ndndd ndndr"1tr'"1
u- .ft tr4L- iJ- L.l- lP LP tl-

I l. Completeazd dateleproblemei
gi puneintrebarea
astfelincatsdserezolve:
a) printr-o operafie
b) prin doudoperalii

intr-o livaddaufost plqntali 71 -"ri, iar peri cull mai


mulli.
a)
b)

Rezolviproblema
obtinut6
!

vAv
<(43)>
,Y{
CINE RADE LA
URMA

povestePoPulsrd

intr-o zi, doi tinerisegribeaus6ajungein varfulmuntelui.PeIajumitatea


urcuquluiajunserd din urmi un bdtrdn,careurcaincetqi chibzuit.
-Ce iaci, mogule,!i-o iau melciiinainte!auris cei doi tineri,trec6ndin pasvioi
pe l6ng6el.
linerii au ajunsdesigurcu mult inainteamoqneagului. Dar erauat6tde obosili,
incdtnu s-aumai atinsde merinde.S-aulungit ling6 o st6nci9i au adormitbuqtean'
Cu pulin inainteaasfintitului,a ajunsgi mogneagul. A strdnscdtevacrengiqi un
brat de c;tind qi gi-a fbcut un adapost.A aprinsun foc mic, gi-a incalzit cina, a
mencatgi s-aculcat.
Toatenoapteaa plouatcu gileata.Merindelecelordoi tineri au fost luatede
apd,,iar ei udali pdn6li piele de piciturile deseqi reci. in zori, rebegilide frig 9i
infometali, au zirit coliba moqneaguluiin apropiere lndata au alergat sa se
incalzeasca la foc si sdcearddem6ncare
-Aqami-a1iajuns,vitejilor?ii dojenibdtrdnul.Nu gtiali:grabastricatreaba!$i
cinerAdela urmi, rddemai bine!

Aplicalii

l. potrivite:
Puneintrebarile

Cei doi tineriurcausprevirful muntelui.

asfintinrlui.
a ajrmsinaintea
Mogneagul

Cineride la urm5,r6demai bine!

cuvintelecu grupurilede vocalelips6:ea,ia, ie, oa.


2. Completeazd

....rbi s...re voi...si ming...


ca...te p...tre d...1 fl.'.re cflmp....

>A<
<(44)>
AYA
3. Privegteimagineade maijos! Scrieun scurttext legat de aceastAimagine.

6so

4. Desparte
in silabccuvintclg:

munte
stradd
bicicletd
excursie
pneteni
5. Completeaze careulmagiccu numerele2, 3 sau4, astfelincatsumaacestora
Deorizontalesi verticali si fie 9.

6. Calculeazd:

=
97-(s3-27)
(67-43)+s8=
93-(43+3

7. Careestesumadintrecel mai marenumlr impardedoudcifre 9i succesorul


numdrului45?

numerelor1549i 48 decdtsumalor'
8, Cu cit estemai micddiferenJa

9. Completeazbtabelul.

a t23 343 s2l 793 809


124+a
a-fJ

10.Cecifre seascundsubstelu,te?

n>=f*
^ A
+)-iY* t7Y * -2- f,
IX YT' 's

9 9 9 0

11.Completeazicu cifre astfelincAtrelatiilesefle adevirate.

+[scnos; nzs >72J; s[t'sf,t


QGtuu,,
-Ce foloaseaducpodurile?
-LasAraurile setreaci pe sub ele.
vA<
<(46)>
A-v{
12, Descoperi.numelecelor pahu fiice ale b6tr6nuluian! Folosegteculori
dileritepentrua le idenlifica.
Scrieapoidenumirea
lor.

0 w E R T z U I o
P I A R N A s D A
S V S D D w T z o
D A D D E E o z o
P R I M A v A R A
I Y A A z J H M G H
x Y x x x c N B N
c T Z o I L A o S
v G B J K K I K A

13.Descoperd
figurilegeometrice!
-t---/

AAAA -trtr
o o o o o o o o o

Scrienumdrul:
*dreptunghiurilor *pltratelor

*cercurilor *triunehiur
Q - . 1 or
/ S-

14.Compuneo problemidupeexercitiuldat.
preferati'
15,Ajutn-lpe MlaunelsL ajungdlamancarea

< D @
6f,J i

O Gt,,,,,'
-DaJiun exemplude lichid carenu inghealS'
-Apaclocotita.

-$ti!i ce s-ar fl intamplat astdzi dacl Edison n-ar fi inventat


electricitatea?
-Ne-amfi uitatla televizor
cu lumdnarea

vAv
<(48)>
AYq

S-ar putea să vă placă și