Sunteți pe pagina 1din 25

Clasa a III-a

Muzică și mișcare

Nr. de ore pe săptămână: Planificare calendaristică orientativă

Unitatea de Competenţe Conţinuturi Nr. de Săptămâna Observaţii


învăţare ore
1. 2. 3. 4. 5. 6.
SEMESTRUL I
I. Magia muzicii 2.1. Hai, cântaţi cu noi în cor cu solist și dirijor! 4 I -IV
3.1. - Cântarea vocală în colectiv, în mici grupuri și individual
Corect respirăm, bine cântăm!
- Poziţia corectă în emiterea sunetelor
Vocalizăm, apoi cântăm!
- Dicţie
- Vocalize
Evaluare
II. Atelierul de 2.1. Percuţia corporală şi instrumentală 4 V – IX
sunete 3.1. o Producerea de sunete prin lovire
Jucăriile muzicale * VIII -
o Instrumente muzicale VACANTA
Orchestra jucăriilor
o Orchestra și dirijorul
Evaluare
III. Cântecele 1.1. Cântece din folclorul copiilor 9 X - XVIII
copilăriei 1.2. o Folclorul copiilor
3.2. Dansuri populare
o Hora lentă, Ciuleandra, Brașoveanca, Scaloianul
Colinde românești
o Colindul
Ritmul
o Ritmul muzical
Recapitulare
Evaluare
Unitatea de Competenţe Conţinuturi Nr. de Săptămâna Observaţii
învăţare ore
1. 2. 3. 4. 5. 6.
SEMESTRUL al II-lea
IV. Armonia 1.2. Înălţimea sunetelor muzicale 10 I-XI
sunetelor 1.3. o Sunete joase, înalte și mijlocii
2.2. Portativul și cheia SOL *SX – SCOALA
o Portativul și notele muzicale ALTFEL
o Cheia SOL
Sunetul și nota SOL
Sunetul și nota MI
Sunetul și nota LA
Sunetul și nota DO 1
Sunetul și nota RE
Sunetul și nota FA
Sunetul și nota DO2
Sunetul și nota SI
Evaluare
V. Limbajul muzicii 1.1. Timbrul 4 XII – XV
o Timbrurile muzicale
o Timbrurile instrumentale
Nuanţele
Legătura dintre strofǎ și refren
Recapitulare
Evaluare
VI. Recapitulare 1.3. Recapitulare finală 1 XVI
finală 2.1.

PROIECTAREA UNITATILOR DE INVATARE


MUZICA SI MISCARE

PROIECTUL UNITĂȚII TEMATICE 2


UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: Magia muzicii
PERIOADA: 4 săptămâni (S 1- 2-3-4)
Nr. Detalieri de Resurse materiale și
Competenţe Activităţi de învăţare Evaluare Data
crt. conţinut procedurale
1. 2.1. Cântarea individuală, în Hai, cântați cu ● interpretarea vocală a cântecelor în Resurse materiale: ● observare sistematică
mici grupuri, în colectiv, cu toți în cor cu colectiv, în grupuri, individual cu respectarea manualul ● evaluare orală
asocierea unor elemente de solist și dirijor ! regulilor tipărit/digital, ● temă de lucru în clasă
mișcare și a  jocuri interpretative muzicale - dialog caietul, surse audio ● inter-evaluare
acompaniamentului  Cântare vocală solist/cor sau între grupuri, ştafetă fișe de evaluare ●auto-evaluare
instrumental - interpretarea în colectiv, în ● enumerarea regulilor de cântare corectă
vocală a cântecelor, cu grupuri, ● identificarea rolului dirijorului Cântece suport :
utilizarea percuţiei corporale - individual ● interpretarea unor cântece cu solist și cor, Deșteaptă-te, române!
a aplauzelor ritmice, a  Poziţie, emisie în dialog muzical Muzica: Anton Pann
bătutului din picior - jocuri naturală, Versuri: Andrei
● numirea regulilor interpretării corecte a
ascultarea şi Mureșanu
interpretative muzicale - dialog cântecelor
preluarea tonului,
solist/cor sau între grupuri, ● interpretarea unui cântec cunoscut în
semnal de debut, În clasă- după auz
ștafetă, împărţirea sarcinilor și dicţie, colectiv/pe grupe/ individual
Muzica: Al. Voevidca
diferenţierea mișcărilor sincronizare cu Itemii probei de evaluare vizează:
(cântarea melodiei/ colegii şi/sau ● completarea de enunţuri lacunare
Resurse procedurale:
acompaniament, ritmul acompaniamentul ● interpretarea individuală a unui cântec,
Metode: conversaţia,
melodiei/măsură) - respectând regulile
explicaţia,
acompanierea cântecelor cu
exerciţiul, munca
orchestra de jucării muzicale,
independentă, jocul
percuţie corporală
didactic
Organizare:
3.1. Manifestarea unor reacţii,
activitate frontală,
emoţii, sentimente sugerate de
individuală și pe grupe
fragmente muzicale - jocuri de
mimare a unor atitudini
corespunzătoare expresivităţii
fragmentului muzical audiat -
joc de alegere a unor măști în
funcţie de expresivitatea
muzicii audiate - stimularea

3
exprimării spontane a unor
reacţii, emoţii, sentimente faţă
de scurte fragmente muzicale
contrastante (de exemplu,
desene animate adecvate
vârstei)

PROIECTUL UNITĂȚII TEMATICE 3


UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: Atelierul de sunete
PERIOADA: 4 săptămâni (S 5-6-7-9)
Nr. Detalieri de Resurse materiale și
Competenţe Activităţi de învăţare Evaluare Data Observaţii
crt. conţinut procedurale
1. 1.1. Receptarea unor Percuţie ● interpretarea vocală a cântecelor, Resurse materiale: ● observare
cântece din folclorul corporală și cu utilizarea percuţiei corporale - a manualul sistematică
copiilor, colinde, a unor instrumentală aplauzelor ritmice, a bătutului din tipărit/digital, ● evaluare orală
lucrări picior caietul, surse audio ● temă de lucru în
accesibile din Utilizarea de ● jocuri interpretative muzicale - Cântec suport: clasă
patrimoniul cultural, cu jucării dialog solist/cor sau între grupuri, Dacă vesel se ● inter-evaluare
sesizarea unor muzicale, ştafetă, împărţirea sarcinilor şi trăiește- după auz ●auto-evaluare
diferenţe până la nivel diferenţierea mişcărilor (cântarea
2.1. Cântarea de orchestră melodiei/ acompaniament, ritmul Resurse
individuală, în mici de jucării melodiei/măsură) procedurale:
grupuri, în colectiv, cu Cântare cu ● acompanierea cântecelor cu Metode: conversaţia,
asocierea unor acompaniame orchestra de jucării muzicale, explicaţia,
elemente de mișcare și nt realizat de percuţie corporală exerciţiul, munca
a acompaniamentului cadrul didactic ● executarea unor mișcări adecvate independentă, jocul
instrumental şi/sau de copii versurilor/ritmului cântecului didactic
3.1. Manifestarea unor (jucării, interpretat Organizare:
reacţii, emoţii, percuţie ●însoţirea cântecelor interpretate activitate frontală,
sentimente sugerate de corporală) de diferite mișcări de percuţie individuală și pe
fragmente corporală grupe
muzicale ● audiţie
2. 1.1. Receptarea unor Jucării ● interpretarea vocală a cântecelor, ● observare
cântece din folclorul muzicale cu utilizarea percuţiei corporale - a Resurse materiale: sistematică
copiilor, colinde, a unor aplauzelor ritmice, a bătutului din manualul ● evaluare orală
lucrări Percuţie picior tipărit/digital, ● temă de lucru în
accesibile din corporală ● acompanierea cântecelor cu caietul, surse audio clasă
patrimoniul cultural, cu diversă orchestra de jucării muzicale, Resurse ● inter-evaluare
sesizarea unor Utilizarea de percuţie corporală procedurale: ●auto-evaluare
diferenţe jucării ● jocuri de mimare a unor atitudini Metode: conversaţia,
2.1. Cântarea muzicale, corespunzătoare expresivităţii explicaţia,
individuală, în mici până la nivel fragmentului muzical audiat exerciţiul, munca
grupuri, în colectiv, cu de orchestră ● stimularea exprimării spontane independentă, jocul
asocierea unor de jucării a unor reacţii, emoţii, sentimente didactic
elemente de mișcare și Cântare cu faţă de scurte fragmente muzicale Organizare:
a acompaniamentului acompaniame contrastante (de exemplu, desene activitate frontală,
instrumental nt realizat de animate adecvate vârstei) individuală și pe
3.1. Manifestarea unor cadrul didactic ● realizarea unor jucării muzicale și grupe
reacţii, emoţii, şi/sau de copii acompanierea cântecelor
sentimente sugerate de (jucării, interpretate cu aceste jucării
fragmente percuţie ● audiţie Cântec suport:
muzicale corporală) Bate toba-după auz-
Mihaela Rizea
Marinescu

3. 1.1. Receptarea unor Orchestra ● interpretarea vocală a cântecelor, Resurse materiale: ● observare
cântece din folclorul jucăriilor cu utilizarea percuţiei corporale și manualul sistematică
copiilor, colinde, a unor a jucăriilor muzicale tipărit/digital, ● evaluare orală
lucrări Percuţie ● jocuri interpretative muzicale - caietul, surse audio ● temă de lucru în
accesibile din corporală dialog solist/cor sau între grupuri, clasă
patrimoniul cultural, cu diversă ştafetă, împărţirea sarcinilor şi Cântec suport: ● inter-evaluare
sesizarea unor Utilizarea de diferenţierea mişcărilor (cântarea Muzicanții- după ●auto-evaluare
diferenţe jucării melodiei/ acompaniament, ritmul auz- Grigore
2.1. Cântarea muzicale, melodiei/măsură) Teodosiu
individuală, în mici până la nivel ● acompanierea cântecelor cu
grupuri, în colectiv, cu de orchestră orchestra de jucării muzicale, Resurse
asocierea unor de jucării percuţie corporală procedurale:
elemente de mișcare și Cântare cu ● stimularea exprimării spontane Metode: conversaţia,
a acompaniamentului acompaniame a unor reacţii, emoţii, sentimente explicaţia,
instrumental nt realizat de faţă de scurte fragmente muzicale exerciţiul, munca
5
3.1. Manifestarea unor cadrul didactic contrastante (de exemplu, desene independentă, jocul
reacţii, emoţii, şi/sau de copii animate adecvate vârstei) didactic
sentimente sugerate de (jucării, ● acompanierea cântecelor Organizare:
fragmente percuţie interpretate activitate frontală,
muzicale corporală) ● audiţie individuală și pe
grupe

4. 1.1. Receptarea unor Cântare ● interpretarea vocală a cântecelor, Resurse materiale: ● observare
cântece din folclorul instrumentală cu utilizarea percuţiei corporale - a manualul sistematică
copiilor, colinde, a unor Percuţie aplauzelor ritmice, a bătutului din tipărit/digital, ● evaluare orală
lucrări corporală picior caietul, surse audio ● temă de lucru în
accesibile din diversă ● jocuri interpretative muzicale - fișe de evaluare clasă
patrimoniul cultural, cu Utilizarea de dialog solist/cor sau între grupuri, ● inter-evaluare
sesizarea unor jucării ştafetă, împărţirea sarcinilor şi Cântec suport: ●auto-evaluare
diferenţe muzicale, diferenţierea mişcărilor (cântarea Puișorii de găină-
2.1. Cântarea până la nivel melodiei/ acompaniament, ritmul Ana Motora-
individuală, în mici de orchestră melodiei/măsură) Ionescu
grupuri, în colectiv, cu de jucării ● acompanierea cântecelor cu
asocierea unor Cântare cu orchestra de jucării muzicale,
elemente de mișcare și acompaniame percuţie corporală
a acompaniamentului nt realizat de ● recunoașterea unor jucării
instrumental cadrul didactic muzicale Resurse
3.1. Manifestarea unor şi/sau de copii ● identificarea variantelor corecte procedurale:
reacţii, emoţii, (jucării, de completare a unor enunţuri Metode: conversaţia, ● evaluare scrisă și
sentimente sugerate de percuţie ● interpretarea unui cântec explicaţia, orală
fragmente corporală) cunoscut și acompanierea acestuia exerciţiul, munca
muzicalE cu jucării muzicale independentă, jocul
Evaluare didactic
Itemii probei de evaluare vizează: Organizare:
● completarea enunţurilor lacunare activitate frontală,
● enumerarea modalităţilor de individuală și pe
acompaniere a unei melodii grupe
● denumirea jucăriilor muzicale
recunoscute
PROIECTUL UNITĂȚII TEMATICE 4
UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: Cântecele copilăriei
PERIOADA: 3 săptămâni (S 10 – 11 - 12)
Nr. Detalieri de Resurse materiale și Observaţii
Competenţe Activităţi de învăţare Evaluare Data
crt. conţinut procedurale
1. 1.1. Receptarea unor Mişcare pe ● audierea unor piese muzicale de Resurse materiale: ● observare
cântece din folclorul muzică mici dimensiuni, cu observarea unor manualul sistematică
copiilor, colinde, a unor mişcări sugerate diferenţieri de expresivitate, tempo tipărit/digital, ● evaluare orală
lucrări de ritm, mişcări (lent/ rapid), aspecte dinamice şi caietul, surse audio ● temă de lucru în
accesibile din libere timbrale clasă
patrimoniul cultural, cu Elemente de ● interpretarea vocală a cântecelor, Folclorul copiilor : ● inter-evaluare
sesizarea unor diferenţe limbaj muzical cu utilizarea percuţiei corporale - a Melcul supărat ●auto-evaluare
2.1.Cântarea individuală, Genuri muzicale: aplauzelor ritmice, a bătutului din Iepurașii
în mici grupuri, în folclorul copiilor, picior La pădure
colectiv, cu asocierea ● jocuri interpretative muzicale - Hora
unor dialog solist/cor sau între grupuri,
elemente de mișcare și a ştafetă, împărţirea sarcinilor şi Resurse procedurale:
acompaniamentului diferenţierea mişcărilor (cântarea Metode: conversaţia,
instrumental melodiei/ acompaniament, ritmul explicaţia,
2
3.1. Manifestarea unor melodiei/măsură) exerciţiul, munca
reacţii, emoţii, ● acompanierea cântecelor cu independentă, jocul
sentimente sugerate de percuţie corporală didactic
fragmente ● dansuri libere pe piese muzicale Organizare:
muzicale diverse activitate frontală,
3.2. Exprimarea prin ● jocuri de recunoaştere şi individuală și pe grupe
mișcări corporale a unor diferenţiere a unor dansuri cunoscute
lucrări/fragmente ● executarea unor mișcări sugerate
muzicale de textul melodiei/ritm

3. 1.1. Receptarea unor Mişcare pe ● audierea unor piese muzicale de Hora- La joc –după ● observare
cântece din folclorul muzică- Dansuri mici dimensiuni, cu observarea unor auz –A.M. Ionescu sistematică
copiilor, colinde, a unor populare diferenţieri de expresivitate, tempo Ciuleandra ● evaluare orală
lucrări mişcări sugerate (lent/ rapid), aspecte dinamice şi Brașoveanca ● temă de lucru în
accesibile din de ritm, mişcări timbrale Scaloianul clasă
patrimoniul cultural, cu libere ● interpretarea vocală a cântecelor, ● inter-evaluare
sesizarea unor diferenţe cu utilizarea percuţiei corporale - a ●auto-evaluare
7
2.1.Cântarea individuală, aplauzelor ritmice, a bătutului din
în mici grupuri, în Elemente de picior
colectiv, cu asocierea limbaj muzical- ● jocuri interpretative muzicale -
unor ritmul dialog solist/cor sau între grupuri,
elemente de mișcare și a Mişcare pe ştafetă, împărţirea sarcinilor şi
acompaniamentului muzică- Dansuri diferenţierea mişcărilor (cântarea
instrumental populare melodiei/ acompaniament, ritmul
3.1. Manifestarea unor mişcări sugerate melodiei/măsură)
reacţii, emoţii, de ritm, mişcări ● stimularea exprimării spontane a
sentimente sugerate de libere unor reacţii, emoţii, sentimente faţă
fragmente de scurte fragmente muzicale
muzicale contrastante (de exemplu, desene
3.2. Exprimarea prin animate adecvate vârstei)
mișcări corporale a unor ● dansuri populare cu caracteristici
lucrări/fragmente diverse, cu manifestare individuală,
muzicale pe perechi sau în grup
● jocuri de recunoaştere şi
diferenţiere a unor dansuri cunoscute
● jocuri de mimare prin mişcare
corporală/dans a unor poveşti scurte
● executarea unor pași simpli din
dansuri populare specifice zonei

PROIECTUL UNITĂȚII TEMATICE 5


UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: Cântecele copilăriei
PERIOADA: 3 săptămâni (S 13– 14 - 15)
Nr. Detalieri de Resurse materiale și Observaţii
Competenţe Activităţi de învăţare Evaluare Data
crt. conţinut procedurale
1 1.1. Receptarea unor Mişcare pe ● interpretarea vocală a cântecelor, Resurse materiale: ● observare
cântece din folclorul muzică cu utilizarea percuţiei corporale - a manualul sistematică
copiilor, colinde, a unor Dansuri populare aplauzelor ritmice, a bătutului din tipărit/digital, ● evaluare orală
lucrări mişcări sugerate picior caietul, surse audio ● temă de lucru în
accesibile din de ritm, mişcări ● jocuri interpretative muzicale - clasă
patrimoniul cultural, cu libere dialog solist/cor sau între grupuri, Foaie verde busuioc- ● inter-evaluare
sesizarea unor diferenţe Elemente de ştafetă, împărţirea sarcinilor şi Ion D. Vicol ●auto-evaluare
2.1.Cântarea individuală, limbaj muzical diferenţierea mişcărilor (cântarea Horă din Banat- T.
în mici grupuri, în Ritmul melodiei/ acompaniament, ritmul Brediceanu
colectiv, cu asocierea melodiei/măsură)
unor ● acompanierea cântecelor cu Resurse procedurale:
elemente de mișcare și a orchestra de jucării muzicale, Metode: conversaţia,
acompaniamentului percuţie corporală explicaţia,
instrumental ● jocuri de mimare a unor atitudini exerciţiul, munca
3.1. Manifestarea unor corespunzătoare expresivităţii independentă, jocul
reacţii, emoţii, fragmentului muzical audiat didactic
sentimente sugerate de ● stimularea exprimării spontane a Organizare:
fragmente unor reacţii, emoţii, sentimente faţă activitate frontală,
muzicale de scurte fragmente muzicale individuală și pe grupe
3.2. Exprimarea prin contrastante (de exemplu, desene
mișcări corporale a unor animate adecvate vârstei)
lucrări/fragmente ● jocuri de mimare prin mişcare
muzicale corporală/dans a unor poveşti scurte
● interpretarea unor cântece din
folclorul copiilor
● interpretarea unor colinde
cunoscute
2 1.1. Receptarea unor Genuri muzicale: ● stimularea exprimării spontane a Resurse materiale: ● observare
cântece din folclorul colinde unor reacţii, emoţii, sentimente faţă manualul sistematică
copiilor, colinde, a unor românești de scurte fragmente muzicale tipărit/digital, ● evaluare orală
lucrări contrastante (de exemplu, desene caietul, surse audio ● temă de lucru în
accesibile din animate adecvate vârstei) clasă
patrimoniul cultural, cu ● jocuri de mimare prin mişcare Seară luminată ● inter-evaluare
sesizarea unor diferenţe corporală/dans a unor poveşti scurte -Mihaela Rizea ●auto-evaluare
2.1.Cântarea individuală, ● interpretarea unor colinde/urături Marinescu
în mici grupuri, în cunoscute Astăzi s-a născut
colectiv, cu asocierea Hristos- T.Popovici
unor Vremea e de colindat-
elemente de mișcare și a Mihaela Rizea
acompaniamentului Marinescu
3
instrumental
3.1. Manifestarea unor Plugușor cu șase boi-
9
reacţii, emoţii, melodie populară
sentimente sugerate de Resurse procedurale:
fragmente Metode: conversaţia,
muzicale explicaţia,
3.2. Exprimarea prin exerciţiul, munca
mișcări corporale a unor independentă, jocul
lucrări/fragmente didactic
muzicale Organizare:
activitate frontală,
individuală și pe grupe

PROIECTUL UNITĂȚII TEMATICE 6


UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: Cântecele copilăriei
PERIOADA: 3 săptămâni (S 16– 17- 18)
Nr. Detalieri de Resurse materiale și Observaţii
Competenţe Activităţi de învăţare Evaluare Data
crt. conţinut procedurale
1 1.1. Receptarea unor Mişcare pe ● interpretarea vocală a cântecelor, Resurse materiale: ● observare
cântece din folclorul muzică cu utilizarea percuţiei corporale - a manualul sistematică
copiilor, colinde, a unor Dansuri populare aplauzelor ritmice, a bătutului din tipărit/digital, ● evaluare orală
lucrări mişcări sugerate picior caietul, surse audio ● temă de lucru în
accesibile din de ritm, mişcări ● jocuri interpretative muzicale - clasă
patrimoniul cultural, cu libere dialog solist/cor sau între grupuri, Joc cu text si cant : ● inter-evaluare
sesizarea unor diferenţe Elemente de ştafetă, împărţirea sarcinilor şi Alunelul ●auto-evaluare
2.1.Cântarea individuală, limbaj muzical diferenţierea mişcărilor (cântarea manual pag. 37
în mici grupuri, în Genuri muzicale: melodiei/ acompaniament, ritmul
colectiv, cu asocierea folclorul copiilor, melodiei/măsură) Resurse procedurale:
unor colinde, dansuri ● acompanierea cântecelor cu Metode: conversaţia,
elemente de mișcare și a 12. Folcorul. orchestra de jucării muzicale, explicaţia,
acompaniamentului Colindul și dansul percuţie corporală exerciţiul, munca
instrumental ● jocuri de mimare a unor atitudini independentă, jocul
3.1. Manifestarea unor corespunzătoare expresivităţii didactic
reacţii, emoţii, fragmentului muzical audiat Organizare:
sentimente sugerate de ● stimularea exprimării spontane a activitate frontală,
fragmente unor reacţii, emoţii, sentimente faţă individuală și pe grupe
muzicale de scurte fragmente muzicale
3.2. Exprimarea prin contrastante (de exemplu, desene
mișcări corporale a unor animate adecvate vârstei)
lucrări/fragmente ● jocuri de mimare prin mişcare
muzicale corporală/dans a unor poveşti scurte
● interpretarea unor cântece din
folclorul copiilor
● interpretarea unor colinde
cunoscute
2 1.1. Receptarea unor Ritmul ● audierea unor piese muzicale de Resurse materiale: ● observare
cântece din folclorul Mişcare pe mici dimensiuni, cu observarea unor manualul sistematică
copiilor, colinde, a unor muzică diferenţieri de expresivitate, tempo tipărit/digital, ● evaluare orală
lucrări mişcări sugerate (lent/ rapid), aspecte dinamice şi caietul, surse audio ● temă de lucru în
accesibile din de ritm, mişcări timbrale clasă
patrimoniul cultural, cu libere ● interpretarea vocală a cântecelor, Fluturaș, fluturaș ● inter-evaluare
sesizarea unor diferenţe Genuri muzicale: cu utilizarea percuţiei corporale - a Căldărușă plină ●auto-evaluare
2.1.Cântarea individuală, folclorul copiilor, aplauzelor ritmice, a bătutului din Săniuța
în mici grupuri, în dansuri picior Ceasul- Al. Voevidca
colectiv, cu asocierea ● jocuri de mimare a unor atitudini
unor corespunzătoare expresivităţii Resurse procedurale:
elemente de mișcare și a fragmentului muzical audiat Metode: conversaţia,
acompaniamentului ● stimularea exprimării spontane a explicaţia,
instrumental unor reacţii, emoţii, sentimente faţă exerciţiul, munca
3.1. Manifestarea unor de scurte fragmente muzicale independentă, jocul
reacţii, emoţii, contrastante didactic
sentimente sugerate de ● jocuri de recunoaştere şi Organizare:
fragmente diferenţiere a unor dansuri cunoscute activitate frontală,
muzicale ● executarea unor mișcări sugerate individuală și pe grupe
3.2. Exprimarea prin de ritm
mișcări corporale a unor ● jocuri de mimare prin mişcare
lucrări/fragmente corporală/dans a unor poveşti scurte
muzicale ● interpretarea unei melodii
populare și executarea pașilor de
dans potriviţi
3 1.1. Receptarea unor Recapitulare -dansuri populare cu caracteristici Resurse materiale: ● observare
cântece din folclorul diverse, cu manifestare individuală, manualul sistematică
11
copiilor, colinde, a unor pe perechi sau în grup tipărit/digital, ● evaluare orală
lucrări Evaluare - dansuri libere pe piese muzicale caietul, surse audio ● temă de lucru în
accesibile din diverse Resurse procedurale: clasă
patrimoniul cultural, cu - jocuri de recunoaştere şi Metode: conversaţia, ● inter-evaluare
sesizarea unor diferenţe diferenţiere a unor dansuri cunoscute explicaţia, ●auto-evaluare
2.1.Cântarea individuală, - jocuri de mimare prin mişcare exerciţiul, munca
în mici grupuri, în corporală/dans a unor poveşti scurte independentă, jocul
colectiv, cu asocierea ● recunoașterea enunţutilor didactic ● evaluare scrisă și
unor adevărate Organizare frontală, orală
elemente de mișcare și a ● interpretarea unei melodii individuală și pe grupe
acompaniamentului populare și executarea pașilor de
instrumental dans potriviţ
3.1. Manifestarea unor
reacţii, emoţii, Itemii probei de evaluare vizează:
sentimente sugerate de ● completarea enunţurilor lacunare
fragmente ● interpretarea corectă a unui cântec
muzicale cunoscut
3.2. Exprimarea prin
mișcări corporale a unor
lucrări/fragmente
muzicale

Semestrul al II-lea
PROIECTUL UNITĂȚII TEMATICE 8
UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: ARMONIA SUNETELOR
PERIOADA: 4 săptămâni (S1-S4)
Nr. Detalieri de Resurse materiale și
Competenţe Activităţi de învăţare Evaluare Data Observaţii
crt. conţinut procedurale
1. 1.1. Receptarea unor Elemente de ● utilizarea noţiunilor de portativ, Resurse materiale: ● observare
cântece din folclorul limbaj muzical cheie de sol, înălţimi de note de la DO 1 manualul sistematică
copiilor, colinde, a unor Melodia – la DO2 tipărit/digital, ● evaluare orală
lucrări diferenţierea ● interpretarea vocală a cântecelor, cu caietul, surse audio ● temă de lucru în
accesibile din înălţimilor utilizarea percuţiei corporale - a clasă
patrimoniul cultural, cu sunetelor aplauzelor ritmice, a bătutului din Prietenii cântăreți- ● inter-evaluare
sesizarea unor diferenţe Elemente de picior A.M.Ionescu ●auto-evaluare
2.1.Cântarea individuală, notaţie – ● jocuri interpretative muzicale - dialog
în mici grupuri, în portativ, cheie solist/cor sau între grupuri, ştafetă, Certă mare- Mirele
colectiv, cu asocierea sol, împărţirea sarcinilor şi diferenţierea Rizea Marinescu
unor mişcărilor (cântarea melodiei/
elemente de mișcare și a acompaniament, ritmul Resurse
acompaniamentului melodiei/măsură) procedurale:
instrumental ● joc de poziţionare a corpului în Metode: conversaţia,
3.1. Manifestarea unor funcţie de înălţimile sunetelor explicaţia,
reacţii, emoţii, ● stimularea exprimării spontane a exerciţiul, munca
sentimente sugerate de unor reacţii, emoţii, sentimente faţă de independentă, jocul
fragmente scurte fragmente muzicale didactic
muzicale contrastante (de exemplu, desene Organizare:
animate adecvate vârstei) activitate frontală,
● interpretarea sunetelor de înălţimi individuală și pe
diferite, pe scara muzicală grupe
● realizarea portativului
● exersarea scrierii cheii SOL pe
portativ
2. 1.1. Receptarea unor Diferenţierea ● audiţie şi învăţare a cântecului Resurse materiale: ● observare
cântece din folclorul înălţimilor notelor („Do, e-o doamnă prea manualul sistematică
copiilor, colinde, a unor sunetelor, frumoasă”) tipărit/digital, ● evaluare orală
lucrări elemente de ● exersarea notaţiei înălţimilor, cu caietul, surse audio ● temă de lucru în
accesibile din notaţie – utilizarea noţiunilor de portativ, cheie clasă
13
patrimoniul cultural, cu portativ, cheie de sol, înălţimi de note de la DO1 la Pe-o crenguță de ● inter-evaluare
sesizarea unor diferenţe sol, note de la DO2 alun- Mirele Rizea ●auto-evaluare
2.1.Cântarea individuală, DO1 la DO2 ● jocuri de recunoaştere a înălţimilor Marinescu
în mici grupuri, în Sunetul și nota de note deja scrise Bună dimineața!-
colectiv, cu asocierea SOL ● jocuri interpretative muzicale - dialog Mirele Rizea
unor solist/cor sau între grupuri, ştafetă, Marinescu
elemente de mișcare și a Sunetul și nota împărţirea sarcinilor şi diferenţierea
acompaniamentului MI mişcărilor (cântarea melodiei/
instrumental Găză mică acompaniament, ritmul Clopoțelul
3.1. Manifestarea unor Cucule, melodiei/măsură) Stă la geam o
reacţii, emoţii, cuculețule ● exersarea citirii înălţimilor sunetelor păsărică
sentimente sugerate de Melc, melc, din fragmente de melodii cunoscute
fragmente codobelc ● jocuri de citire a înălţimilor sunetelor
muzicale unor melodii simple în ştafetă Dirijorul Do-
● joc de poziţionare a corpului în A.M.Ionescu
Sunetul și nota funcţie de înălţimile sunetelor Dormi ușor
LA ● jocuri de mimare a unor atitudini
corespunzătoare expresivităţii Resurse
fragmentului muzical audiat procedurale:
Sunetul și nota ● stimularea exprimării spontane a Metode: conversaţia,
DO1 unor reacţii, emoţii, sentimente faţă de explicaţia,
scurte fragmente muzicale exerciţiul, munca
contrastante (de exemplu, desene independentă, jocul
animate adecvate vârstei) didactic
● recunoașterea notelor pe portativ Organizare:
● interpretarea corectă a înălţimii activitate frontală,
acestora individuală și pe
grupe

3. 1.1. Receptarea unor Elemente de ● utilizarea noţiunilor de portativ, Resurse materiale: ● observare
cântece din folclorul limbaj muzical cheie de sol, înălţimi de note de la DO 1 manualul sistematică
copiilor, colinde, a unor Melodia – la DO2 tipărit/digital, ● evaluare orală
lucrări diferenţierea ● interpretarea vocală a cântecelor, cu caietul, surse audio ● temă de lucru în
accesibile din înălţimilor utilizarea percuţiei corporale - a clasă
patrimoniul cultural, cu sunetelor aplauzelor ritmice, a bătutului din ● inter-evaluare
sesizarea unor diferenţe Elemente de picior Prietenii cântăreți- ●auto-evaluare
2.1.Cântarea individuală, notaţie – ● jocuri interpretative muzicale - dialog A.M.Ionescu
în mici grupuri, în portativ, cheie solist/cor sau între grupuri, ştafetă,
colectiv, cu asocierea sol, împărţirea sarcinilor şi diferenţierea Certă mare- Mirele
unor mişcărilor (cântarea melodiei/ Rizea Marinescu
elemente de mișcare și a acompaniament, ritmul
acompaniamentului melodiei/măsură) Resurse
instrumental ● joc de poziţionare a corpului în procedurale:
3.1. Manifestarea unor funcţie de înălţimile sunetelor Metode: conversaţia,
reacţii, emoţii, ● stimularea exprimării spontane a explicaţia,
sentimente sugerate de unor reacţii, emoţii, sentimente faţă de exerciţiul, munca
fragmente scurte fragmente muzicale independentă, jocul
muzicale contrastante (de exemplu, desene didactic
animate adecvate vârstei) Organizare:
● interpretarea sunetelor de înălţimi activitate frontală,
diferite, pe scara muzicală individuală și pe
● realizarea portativului grupe
● exersarea scrierii cheii SOL pe
portativ
4. 1.1. Receptarea unor Diferenţierea ● audiţie şi învăţare a cântecului Resurse materiale: ● observare
cântece din folclorul înălţimilor notelor („Do, e-o doamnă prea manualul sistematică
copiilor, colinde, a unor sunetelor, frumoasă”) tipărit/digital, ● evaluare orală
lucrări elemente de ● exersarea notaţiei înălţimilor, cu caietul, surse audio ● temă de lucru în
accesibile din notaţie – utilizarea noţiunilor de portativ, cheie clasă
patrimoniul cultural, cu portativ, cheie de sol, înălţimi de note de la DO1 la ● inter-evaluare
sesizarea unor diferenţe sol, note de la DO2 Pe-o crenguță de ●auto-evaluare
2.1.Cântarea individuală, DO1 la DO2 ● jocuri de recunoaştere a înălţimilor alun- Mirele Rizea
în mici grupuri, în Sunetul și nota de note deja scrise Marinescu
colectiv, cu asocierea SOL ● jocuri interpretative muzicale - dialog Bună dimineața!-
unor solist/cor sau între grupuri, ştafetă, Mirele Rizea
elemente de mișcare și a Sunetul și nota împărţirea sarcinilor şi diferenţierea Marinescu
acompaniamentului MI mişcărilor (cântarea melodiei/
instrumental acompaniament, ritmul Clopoțelul
3.1. Manifestarea unor Sunetul și nota melodiei/măsură) Stă la geam o
15
reacţii, emoţii, LA ● exersarea citirii înălţimilor sunetelor păsărică
sentimente sugerate de din fragmente de melodii cunoscute
fragmente ● jocuri de citire a înălţimilor sunetelor Găză mică
muzicale unor melodii simple în ştafetă Cucule, cuculețule
● joc de poziţionare a corpului în Melc, melc, codobelc
funcţie de înălţimile sunetelor
● jocuri de mimare a unor atitudini
corespunzătoare expresivităţii
fragmentului muzical audiat
● stimularea exprimării spontane a Resurse
unor reacţii, emoţii, sentimente faţă de procedurale:
scurte fragmente muzicale Metode: conversaţia,
contrastante (de exemplu, desene explicaţia,
animate adecvate vârstei) exerciţiul, munca
● recunoașterea notelor pe portativ independentă, jocul
● interpretarea corectă a înălţimii didactic
acestora Organizare:
activitate frontală,
individuală și pe
grupe

PROIECTUL UNITĂȚII TEMATICE 9


UNITATEA DE ÎNVĂȚARE:Armonia sunetelor
PERIOADA: 3 săptămâni (S 5 – 6 – 7)
Nr. Detalieri de Resurse materiale și
Competenţe Activităţi de învăţare Evaluare Data Observaţii
crt. conţinut procedurale
1. 1.2. Sesizarea ● audiţie şi învăţare a cântecului Resurse materiale: ● observare
diferenţelor de înălţime notelor („Do, e-o doamnă prea manualul sistematică
și durată între sunete, în Sunetul și nota frumoasă”) tipărit/digital, ● evaluare orală
audiţia unor DO1 ● exersarea notaţiei înălţimilor, cu caietul, surse audio ● temă de lucru în
fragmente muzicale utilizarea noţiunilor de portativ, cheie clasă
1.3.Corelarea înălţimilor de sol, înălţimi de note de la DO1 la Dirijorul Do- ● inter-evaluare
de note cu notaţia DO2 A.M.Ionescu ●auto-evaluare
muzicală ● jocuri de recunoaştere a înălţimilor Dormi ușor
2.2. Utilizarea notaţiei de note deja scrise
înălţimilor sunetelor în ● jocuri interpretative muzicale - dialog Resurse
însușirea unor cântece solist/cor sau între grupuri, ştafetă, procedurale:
împărţirea sarcinilor şi diferenţierea Metode: conversaţia,
mişcărilor (cântarea melodiei/ explicaţia,
acompaniament, ritmul exerciţiul, munca
melodiei/măsură) independentă, jocul
● exersarea citirii înălţimilor sunetelor didactic
din fragmente de melodii cunoscute Organizare:
● jocuri de citire a înălţimilor sunetelor activitate frontală,
unor melodii simple în ştafetă individuală și pe
● joc de poziţionare a corpului în grupe
funcţie de înălţimile sunetelor
● jocuri de mimare a unor atitudini
corespunzătoare expresivităţii
fragmentului muzical audiat
● stimularea exprimării spontane a
unor reacţii, emoţii, sentimente faţă de
scurte fragmente muzicale
contrastante (de exemplu, desene
animate adecvate vârstei)
● recunoașterea notelor pe portativ
● interpretarea corectă a înălţimii
acestora
2. 1.2. Sesizarea Elemente de ● audiţie şi învăţare a cântecului Resurse materiale: ● observare
diferenţelor de înălţime limbaj muzical notelor („Do, e-o doamnă prea manualul sistematică
și durată între sunete, în Melodia – frumoasă”) tipărit/digital, ● evaluare orală
audiţia unor diferenţierea ● exersarea notaţiei înălţimilor, cu caietul, surse audio ● temă de lucru în
fragmente muzicale înălţimilor utilizarea noţiunilor de portativ, cheie Doi prieteni clasă
1.3.Corelarea înălţimilor sunetelor, de sol, înălţimi de note de la DO1 la Ursulețul Marinică- ● inter-evaluare
de note cu notaţia elemente de DO2 A.M.Ionescu ●auto-evaluare
muzicală notaţie – ● jocuri de recunoaştere a înălţimilor
2.2. Utilizarea notaţiei portativ, cheie de note deja scrise Cântecul notei Fa
17
înălţimilor sunetelor în sol, note de la ● interpretarea vocală a cântecelor, cu Fluturaș- C.
însușirea unor cântece DO1 la DO2 utilizarea percuţiei corporale - a Romașcanu
aplauzelor ritmice, a bătutului din
Sunetul și nota picior
RE ● jocuri interpretative muzicale - dialog
solist/cor sau între grupuri, ştafetă,
Sunetul și nota împărţirea sarcinilor şi diferenţierea Resurse
FA mişcărilor (cântarea melodiei/ procedurale:
3 acompaniament, ritmul Metode: conversaţia,
melodiei/măsură) explicaţia,
● acompanierea cântecelor cu exerciţiul, munca
orchestra de jucării muzicale, percuţie independentă, jocul
corporală didactic
● exersarea citirii înălţimilor sunetelor Organizare:
din fragmente de melodii cunoscute activitate frontală,
● jocuri de citire a înălţimilor sunetelor individuală și pe
unor melodii simple în ştafetă grupe
● joc de poziţionare a corpului în
funcţie de înălţimile sunetelor
● jocuri de mimare a unor atitudini
corespunzătoare expresivităţii
fragmentului muzical audiat
● stimularea exprimării spontane a ● evaluare scrisă și
unor reacţii, emoţii, sentimente faţă de orală
scurte fragmente muzicale
contrastante (de exemplu, desene
animate adecvate vârstei)

● recunoașterea notelor pe portativ


● interpretarea corectă a înălţimii
acestora
● indicarea înălţimii sunetelor din
gama DO cu ajutorul mâinii și al vocii
● scrierea notelor din gama DO pe
portativ
Itemii probei de evaluare vizează:
● completarea enunţurilor lacunare
● stabilirea corepondenţei între nota
de pe portativ și denumirea ei
● plasarea corectă a notelor pe
portativ
● transcriere de portativ și identificare
de note
● interpretarea unui cântec cunoscut,
respectând toate noţiunile de teorie
muzicală învăţată
3. 1.2. Sesizarea Diferenţierea ● audiţie şi învăţare a cântecului Resurse materiale: ● observare
diferenţelor de înălţime înălţimilor notelor („Do, e-o doamnă prea manualul sistematică
și durată între sunete, în sunetelor, frumoasă”) tipărit/digital, ● evaluare orală
audiţia unor elemente de ● exersarea notaţiei înălţimilor, cu caietul, surse audio ● temă de lucru în
fragmente muzicale notaţie – utilizarea noţiunilor de portativ, cheie clasă
1.3.Corelarea înălţimilor portativ, cheie de sol, înălţimi de note de la DO1 la Pe-o crenguță de ● inter-evaluare
de note cu notaţia sol, note de la DO2 alun- Mirele Rizea ●auto-evaluare
muzicală DO1 la DO2 ● jocuri de recunoaştere a înălţimilor Marinescu
2.2. Utilizarea notaţiei Sunetul și nota de note deja scrise Bună dimineața!-
înălţimilor sunetelor în SOL ● jocuri interpretative muzicale - dialog Mirele Rizea
însușirea unor cântece solist/cor sau între grupuri, ştafetă, Marinescu
Sunetul și nota împărţirea sarcinilor şi diferenţierea
MI mişcărilor (cântarea melodiei/ Găză mică
Sunetul și nota acompaniament, ritmul Cucule, cuculețule
LA melodiei/măsură) Melc, melc, codobelc
Clopoțelul ● exersarea citirii înălţimilor sunetelor
Stă la geam o din fragmente de melodii cunoscute Dirijorul Do-
păsărică ● jocuri de citire a înălţimilor sunetelor A.M.Ionescu
unor melodii simple în ştafetă Resurse
● joc de poziţionare a corpului în procedurale:
funcţie de înălţimile sunetelor Metode: conversaţia,
● jocuri de mimare a unor atitudini explicaţia,
corespunzătoare expresivităţii exerciţiul, munca
19
fragmentului muzical audiat independentă, jocul
● stimularea exprimării spontane a didactic
unor reacţii, emoţii, sentimente faţă de Organizare:
scurte fragmente muzicale activitate frontală,
contrastante (de exemplu, desene individuală și pe
animate adecvate vârstei) grupe
● recunoașterea notelor pe portativ
● interpretarea corectă a înălţimii
acestora

PROIECTUL UNITĂȚII TEMATICE 10


UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: Armonia sunetelor
PERIOADA: 3 săptămâni (S 8 –9 – 11)
Nr. Detalieri de Resurse materiale și
Competenţe Activităţi de învăţare Evaluare Data Observaţii
crt. conţinut procedurale
1. 1.2. Sesizarea Sunetul și nota ● joc de poziţionare a corpului în Resurse materiale: ● observare
diferenţelor de înălţime DO2 funcţie de înălţimile sunetelor manualul sistematică
și durată între sunete, în ● jocuri de mimare a unor atitudini tipărit/digital, ● evaluare orală
audiţia unor Sunetul și nota SI corespunzătoare expresivităţii caietul, surse audio ● temă de lucru în
fragmente muzicale fragmentului muzical audiat clasă
1.3.Corelarea înălţimilor ● stimularea exprimării spontane a Mișcă vântul ● inter-evaluare
de note cu notaţia unor reacţii, emoţii, sentimente faţă de frunzele- D. Cuclin ●auto-evaluare
muzicală scurte fragmente muzicale Primavera a sosit-
2.2. Utilizarea notaţiei contrastante (de exemplu, desene N:Oancea
2 înălţimilor sunetelor în animate adecvate vârstei) Cucuc cântă fericit
însușirea unor cântece
Recapitulare ● recunoașterea notelor pe portativ Greierușul-
Spune, cum se ● interpretarea corectă a înălţimii A.M.Ionescu
cheamă floarea? acestora Iepuraș drăgălaș-A.
● indicarea înălţimii sunetelor din Voevidca
gama DO cu ajutorul mâinii și al vocii
3 ● scrierea notelor din gama DO pe
portativ
Itemii probei de evaluare vizează: Resurse
Evaluare ● completarea enunţurilor lacunare procedurale:
● stabilirea corepondenţei între nota Metode: conversaţia,
de pe portativ și denumirea ei explicaţia,
● plasarea corectă a notelor pe exerciţiul, munca
portativ independentă, jocul
● transcriere de portativ și identificare didactic
de note Organizare:
● interpretarea unui cântec cunoscut, activitate frontală,
respectând toate noţiunile de teorie individuală și pe
muzicală învăţată grupe

PROIECTUL UNITĂȚII TEMATICE 11


UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: Limbajul muzicii
NUMĂR DE ORE: 2 săptămâni (S12- 13)
Nr. Detalieri de Resurse materiale și
Competenţe Activităţi de învăţare Evaluare Data
crt. conţinut procedurale
1. 1.1. Receptarea unor cântece Elemente de ● audierea unor piese muzicale de mici Resurse materiale: ● observare
din folclorul copiilor, colinde, limbaj muzical dimensiuni, cu observarea unor manualul sistematică
a unor lucrări Timbrul – diferenţieri de expresivitate, tempo tipărit/digital, ● evaluare orală
accesibile din patrimoniul sunete din (lent/ rapid), aspecte dinamice şi caietul, surse audio ● temă de lucru în
cultural, cu sesizarea unor mediul timbrale clasă
diferenţe înconjurător, ● identificarea diferitelor tipuri de Albina- Mirela Rizea ● inter-evaluare
sunete sunete din mediul înconjurător Marinescu Jocul ploii- ●auto-evaluare
muzicale ● jocuri interpretative muzicale - dialog Mirela Rizea
vocale/ solist/cor sau între grupuri, ştafetă, Marinescu
instrumentale împărţirea sarcinilor şi diferenţierea
mişcărilor (cântarea melodiei/ Resurse procedurale:
acompaniament, ritmul Metode: conversaţia,
melodiei/măsură) explicaţia,
exerciţiul, munca
independentă, jocul
didactic
Organizare:
activitate frontală,
21
individuală și pe grupe

2. 1.1. Receptarea unor cântece Elemente de ● audierea unor piese muzicale de mici ● observare
din folclorul copiilor, colinde, limbaj muzical dimensiuni, cu observarea unor sistematică
a unor lucrări Dinamica diferenţieri de expresivitate, tempo Resurse materiale: ● evaluare orală
accesibile din patrimoniul (nuanţe) (lent/ rapid), aspecte dinamice şi manualul ● temă de lucru în
cultural, cu sesizarea unor timbrale tipărit/digital, clasă
diferenţe ● interpretarea vocală a cântecelor, cu caietul, surse audio ● inter-evaluare
utilizarea percuţiei corporale - a ●auto-evaluare
aplauzelor ritmice, a bătutului din picior
● acompanierea cântecelor cu
orchestra de jucării muzicale, percuţie Ca soldații-Elena
corporală Schmitzer
● stimularea exprimării spontane a unor
reacţii, emoţii, sentimente faţă de
scurte fragmente muzicale contrastante
(de exemplu, desene animate adecvate
vârstei)
● diferenţierea sunetelor muzicale
vocale și instrumentale
3. 1.1. Receptarea unor cântece Elemente de ● audierea unor piese muzicale de mici Resurse materiale:
din folclorul copiilor, colinde, limbaj muzical dimensiuni, cu observarea unor manualul
a unor lucrări Legătura dintre diferenţieri de expresivitate, tempo tipărit/digital,
accesibile din patrimoniul strofă și refren (lent/ rapid), aspecte dinamice şi caietul, surse audio
cultural, cu sesizarea unor timbrale Lui, lui, lui- Ana
diferenţe ● interpretarea vocală a cântecelor, cu Motora –Ionescu
utilizarea percuţiei corporale - a Melodie- W.A.Mozart
aplauzelor ritmice, a bătutului din picior
● jocuri interpretative muzicale - dialog Resurse procedurale:
solist/cor sau între grupuri, ştafetă, Metode: conversaţia, ● observare
împărţirea sarcinilor şi diferenţierea explicaţia, sistematică
mişcărilor (cântarea melodiei/ exerciţiul, munca ● evaluare orală
acompaniament, ritmul independentă, jocul ● temă de lucru în
melodiei/măsură) didactic clasă
● acompanierea cântecelor cu Organizare: ● inter-evaluare
orchestra de jucării muzicale, percuţie activitate frontală, ●auto-evaluare
corporală individuală și pe grupe
● jocuri de mimare a unor atitudini
corespunzătoare expresivităţii
fragmentului muzical audiat
● stimularea exprimării spontane a unor
reacţii, emoţii, sentimente faţă de
scurte fragmente muzicale contrastante
(de exemplu, desene animate adecvate
vârstei)
● recunoașterea sunetelor muzicale
vocale și/sau instrumentale după
timbrul acestora

PROIECTUL UNITĂȚII TEMATICE 12


UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: Limbajul muzicii
PERIOADA: 2 săptămâni (S 14 – 15)
Nr. Detalieri de Resurse materiale și
Competenţe Activităţi de învăţare Evaluare Data
crt. conţinut procedurale
1. 1.1. Receptarea unor Elemente de ● audierea unor piese muzicale de mici dimensiuni, Resurse materiale:
cântece din folclorul limbaj muzical cu observarea unor diferenţieri de expresivitate, manualul tipărit/digital,
copiilor, colinde, a unor Legătura tempo (lent/ rapid), aspecte dinamice şi timbrale caietul, surse audio
lucrări dintre strofă și ● interpretarea vocală a cântecelor, cu utilizarea
accesibile din refren percuţiei corporale - a aplauzelor ritmice, a bătutului Învățătoarea- Mirela Rizea
patrimoniul cultural, cu din picior Marinescu
sesizarea unor ● jocuri interpretative muzicale - dialog solist/cor sau
diferenţe între grupuri, ştafetă, împărţirea sarcinilor şi Bondarul- G.Teodosiu
1.2. Sesizarea diferenţierea mişcărilor (cântarea melodiei/
acompaniament, ritmul melodiei/măsură) Resurse procedurale: ● observare
● acompanierea cântecelor cu orchestra de jucării Metode: conversaţia, sistematică
muzicale, percuţie corporală explicaţia, ● evaluare orală
● jocuri de mimare a unor atitudini corespunzătoare exerciţiul, munca ● temă de lucru în
expresivităţii fragmentului muzical audiat independentă, jocul clasă
● stimularea exprimării spontane a unor reacţii, didactic ● inter-evaluare
23
emoţii, sentimente faţă de scurte fragmente Organizare: ●auto-evaluare
muzicale contrastante (de exemplu, desene animate activitate frontală,
adecvate vârstei) individuală și pe grupe
● recunoașterea sunetelor muzicale vocale și/sau
instrumentale după timbrul acestora
2

PROIECTUL UNITĂȚII TEMATICE 13


UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: Mini-spectacol muzical – Recapitulare finală
PERIOADA: 1 săptămână (S 16)
Nr. Detalieri de Resurse materiale și
Competenţe Activităţi de învăţare Evaluare Data
crt. conţinut procedurale
1. 1.1. Receptarea unor Recapitulare ● interpretarea vocală a cântecelor, cu utilizarea Resurse materiale: ● observare
cântece din folclorul finală percuţiei corporale - a aplauzelor ritmice, a bătutului manualul tipărit/digital, sistematică
copiilor, colinde, a unor din picior caietul, surse audio ● evaluare orală
lucrări ● acompanierea cântecelor cu orchestra de jucării fișe de evaluare ● temă de lucru în
accesibile din muzicale, percuţie corporală clasă
patrimoniul cultural, cu ● stimularea exprimării spontane a unor reacţii, Barza ● inter-evaluare
sesizarea unor emoţii, sentimente faţă de scurte fragmente Glasul florilor-T.Vasilache ●auto-evaluare
diferenţe muzicale contrastante (de exemplu, desene animate Cântecul gamei-Richard
1.2. Sesizarea adecvate vârstei) Rogers
diferenţelor de înălţime ● imitarea unor sunete din mediul înconjurător
și durată între sunete, ● identificarea tipurilor de formaţii
în audiţia unor ● recunoașterea unor instrumente muzicale Resurse procedurale:
fragmente muzicale ● interpretarea unui cântec conform indicaţiilor Metode: conversaţia,
1.3. Corelarea explicaţia,
înălţimilor de note cu exerciţiul, munca
notaţia muzicală independentă, jocul
2.1. Cântarea didactic
individuală, în mici Organizare:
grupuri, în colectiv, cu activitate frontală,
2 asocierea unor individuală și pe grupe
elemente de mișcare și
a acompaniamentului
instrumental Evaluare ● evaluare scrisă și
2.2. Utilizarea notaţiei finală orală
înălţimilor sunetelor în manual pag. Itemii probei de evaluare vizează:
însușirea unor cântece 51 ● completarea unor răspunsuri
3.1. Manifestarea unor ● completarea enunţurilor lacunare
reacţii, emoţii, ● denumirea instrumentelor muzicale
sentimente sugerate de ● stabilirea corespondenţei
fragmente
muzicale

25