Sunteți pe pagina 1din 290

GSLT GROUP S.R.L.

CUI 36561136 J40/12604/23.09.2016 Cont IBAN RO33BRDE445SV60758354450


ADRESA: Str. Buzesti, nr.50-52, Modul 1, et.11 Banca BRD
Mun. Bucuresti, sector, 1 Email: office@gsltgroup.ro
TELEFON: 0728 297 525
FAX : 0343 818 592

Nr proiect : 1413/2017 / Nr contract : ............................

MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT


PUBLIC PE RAZA U.A.T. MEDGIDIA

Municipiul Medgidia
Str. Decebal nr 35, Medgidia, 905600,
Jud. Constanta

PROIECTANT : ing. Bogdan Gheniu

BENEFICIAR : Municipiul Medgidia

Documentatie tehnica: Studiu de fezabilitate (S.F.), Documentatie avizare lucrari


de interventie (D.A.L.I.), Studiu de oportunitate (S.O.)

MARTIE 2017

1/138
GSLT GROUP S.R.L.

CUI 36561136 J40/12604/23.09.2016 Cont IBAN RO33BRDE445SV60758354450


ADRESA: Str. Buzesti, nr.50-52, Modul 1, et.11 Banca BRD
Mun. Bucuresti, sector, 1 Email: office@gsltgroup.ro
TELEFON: 0728 297 525
FAX : 0343 818 592

Titlul Proiectului:

Modernizarea sistemului de iluminat public pe raza U.A.T. Medgidia

Numarul Contractului: ………………………………


Data: Martie 2017
Versiunea: 4.0
Statutul Documentului: forma finala
Numar de inregistrare: ………
Elaborat de: GSLT GROUP S.R.L.

NOTĂ:
Valorile utilizate în cuprinsul studiului care vizează stadiul infrastructurii existente sau elementele economice
pana în anul 2017 sunt furnizate de către autoritatea publica locală in temeiul solicitării de elaborare a
documentului prezent. Concluziile care au la bază valorile menționate sunt influențate de corectitudinea
informațiilor furnizate de autoritatea publică.

2/138
GSLT GROUP S.R.L.

CUI 36561136 J40/12604/23.09.2016 Cont IBAN RO33BRDE445SV60758354450


ADRESA: Str. Buzesti, nr.50-52, Modul 1, et.11 Banca BRD
Mun. Bucuresti, sector, 1 Email: office@gsltgroup.ro
TELEFON: 0728 297 525
FAX : 0343 818 592

CUPRINS
1. Date generale ...................................................................................................................................... 7
1.1. Denumirea obiectivului de investitii ........................................................................................... 7
1.2. Ordonatorul principal de credite / investitor .............................................................................. 7
1.3. Ordonatorul de credite (secundar/tertiar) ................................................................................. 7
1.4. Beneficiarul investitiei ................................................................................................................ 7
1.5. Elaboratorul studiului de fezabilitate ......................................................................................... 8
2. Situatia existenta si necesitatea realizarii obiectivului/proiectului de investitii ..................................... 8
2.1. Concluziile studiului de prefezabilitate (in cazul in care a fost elaborat in prealabil) privind
situatia actuala, necesitatea si oportunitatea promovarii obiectivului de investitii si scenariile/optiunile
tehnico-economice identificate si propuse spre analiza ........................................................................ 8
2.2. Prezentarea contextului : politici, strategii, legislatie, acorduri relevante, structuri institutionale
si financiare .......................................................................................................................................... 8
2.3. Analiza situatiei existente si identificarea deficientelor ............................................................ 11
2.4. Analiza cererii de bunuri si servicii, inclusiv prognoze pe termen mediu si lung privind evolutia
cererii, in scopul justificarii necesitatii obiectivului de investitii ............................................................ 12
2.5. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei publice ........................................... 13
3. Identificarea, propunerea si prezentarea a minimum doua scenarii tehnico-economice pentru
realizarea obiectivului de investitii ......................................................................................................... 15
3.1. Particularitati ale amplasamentului......................................................................................... 17
3.2. Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, functional-arhitectural si tehnologic ......... 21
3.3. Costurile estimative ale investitiei ............................................................................................ 46
3.4. Studii de specialitate................................................................................................................ 55
3.5. Grafice orientative de realizare a investitiei ............................................................................. 55
4. Analiza fiecarui scenariu tehnico-economic propus ......................................................................... 57
4.1. Prezentarea cadrului de analiza, inclusiv specificarea perioadei de referinta si prezentarea
scenariului de referinta ....................................................................................................................... 57
4.2. Analiza vulnerabilitatilor cauzate de factori de risc, antropici si naturali, inclusiv de schimbari
climatice, ce pot afecta investitia........................................................................................................ 59
4.3. Situatia utilitatilor si analiza de consum................................................................................... 59
4.4. Sustenabilitatea realizarii obiectivului de investitii ................................................................... 63
4.5. Analiza cererii de bunuri si servicii, care justifica dimensionarea obiectivului de investitii ......... 66
4.6. Analiza financiara, inclusiv calcularea indicatorilor de performanta financiara: fluxul cumulat,
valoarea actualizata neta, rata interna de rentabilitate; sustenabilitatea financiara.......................... 66
4.7. Analiza economica, inclusiv calcularea indicatorilor de performanta economica: valoarea
actualizata neta, rata interna de rentabilitate si raportul cost-beneficiu sau, dupa caz, analiza cost-
eficacitate .......................................................................................................................................... 69
3/138
GSLT GROUP S.R.L.

CUI 36561136 J40/12604/23.09.2016 Cont IBAN RO33BRDE445SV60758354450


ADRESA: Str. Buzesti, nr.50-52, Modul 1, et.11 Banca BRD
Mun. Bucuresti, sector, 1 Email: office@gsltgroup.ro
TELEFON: 0728 297 525
FAX : 0343 818 592

4.8. Analiza de senzitivitate ............................................................................................................ 71


4.9. Analiza de riscuri, masuri de prevenire/diminuare a riscurilor .................................................. 71
5. Scenariul tehnico-economic optim, recomandat .............................................................................. 73
5.1. Comparatia scenariilor/optiunilor propuse, din punct de vedere tehnic, economic, financiar, al
sustenabilitatii si riscurilor .................................................................................................................. 73
5.2. Selectarea si justificarea scenariului optim recomandat .......................................................... 73
5.3. Descrierea scenariului optim recomandat privind .................................................................... 75
Rapoarte disponibile: starea corpurilor de iluminat, starea sistemului, consum de energie
zilnic/saptamanal/lunar, economia de energie efectuata (inclusiv cu vizualizare grafica), stadiul
rezolvarii alertelor, alerte recurente, durata de functionare a lampilor ............................................... 80
5.4. Nominalizarea surselor de finantare a investitiei publice, ca urmare a analizei financiare si
economice: fonduri proprii, credite bancare, alocatii de la bugetul de stat/bugetul local, credite
externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal constituite
80
5.5. Principalii indicatori tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii ................................. 88
5.6. Prezentarea modului in care se asigura conformarea cu reglementarile specifice functiunii
preconizate din punctul de vedere al asigurarii tuturor cerintelor fundamentale aplicabile constructiei,
conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice ........................................................................ 90
5.7. Analiza energetica conform etapelor proiectului ..................................................................... 91
6. Oportunitatea delegarii gestiunii serviciului de iluminat public in Municipiul Medgidia -
fundamentarea si stabilirea solutilor optime de delegare a gestiunii ...................................................... 94
6.4. Descrierea serviciului de iluminat public .................................................................................. 98
6.5. Situatia economico-financiara actuala a serviciului de iluminat public .................................... 102
În prezent serviciul de iluminat public al municipiului Medgidia este asigurat de administratia locala si
se concretizeaza prin efectuarea de lucrari de reparatii la retelele de iluminat public. ...................... 102
6.6. Aria teritoriala de desfasurare a serviciului de iluminat public ................................................ 102
6.7. Investitii necesare pentru modenizarea, imbunatatirea cantitativa, calitativa si extinderea
sistemului de iluminat public ............................................................................................................ 103
6.5. Motivele care justifica delegarea gestiunii ................................................................................. 104
6.6. Durata concesiunii ................................................................................................................. 114
6.7. Nivelul redeventei ................................................................................................................. 115
6.8. Concluzii si recomandari ........................................................................................................ 116
7. Urbanism, acorduri si avize conforme ............................................................................................ 117
8. Implementarea investitiei.............................................................................................................. 118
8.4. Informatii despre entitatea responsabila cu implementarea investitiei .................................. 118

4/138
GSLT GROUP S.R.L.

CUI 36561136 J40/12604/23.09.2016 Cont IBAN RO33BRDE445SV60758354450


ADRESA: Str. Buzesti, nr.50-52, Modul 1, et.11 Banca BRD
Mun. Bucuresti, sector, 1 Email: office@gsltgroup.ro
TELEFON: 0728 297 525
FAX : 0343 818 592

8.5. Strategia de implementare, cuprinzand: durata de implementare a obiectivului de investitii (in


luni calendaristice), durata de executie, graficul de implementare a investitiei, esalonarea investitiei pe
ani 118
8.6. Strategia de exploatare/operare si intretinere: etape, metode si resurse necesare ................ 126
8.7. Recomandari privind asigurarea capacitatii manageriale si institutionale ............................. 134
9. Concluzii si recomandari ................................................................................................................ 137

ANEXE
ANEXA 1 – Situatia existenta a sistemului de iluminat public in municipiul Medgidia
ANEXA 2 – Situatia proiectata a sistemului de iluminat public in municipiul Medgidia
ANEXA 3 - DEVIZ GENERAL INVESTITIE
ANEXA 4 – DEVIZE OBIECT
ANEXA 5 – Liste cantitati de lucrari investitie
ANEXA 6 – DEVIZ GENERAL ETAPA 1 - Inlocuire aparate de iluminat oras, extindere , sistem
telegestiune, iluminat arhitectural
ANEXA 7 – DEVIZ OBIECT ETAPA 1
ANEXA 8 – Lista cantitati de lucrari Etapa 1 – Inlocuire aparate de iluminat oras, extindere , sistem
telegestiune, iluminat arhitectural
ANEXA 9 – DEVIZ GENERAL ETAPA 2 - Obiectivele: Independentei, Poporului, Decebal, Republicii,
Centura 1, Silozului, Ciocarliei, Parcare si acces blocuri str. Poporului, Parc Ion Creanga si Piateta
Decebal
ANEXA 10 – DEVIZE OBIECT ETAPA 2
ANEXA 11 – Lista cantitati de lucrari Etapa 2 – Obiectivele: Independentei, Poporului, Decebal,
Republicii, Centura 1, Silozului, Ciocarliei, Parcare si acces blocuri str. Poporului, Parc Ion Creanga si
Piateta Decebal
ANEXA 12 – MATRICEA RISCURILOR
ANEXA 13 – Estimarea costurilor privind înființarea și funcționarea unui serviciu propriu al Primăriei
de operare/administrare a iluminatului public din municipiul Medgidia
ANEXA 14 – Estimarea costurilor de delegare a gestiunii
ANEXA 15 - FISE TEHNICE

B. Piese desenate

1. Plan de incadrare in zona – IZ01, IZ02


2. Plan general situatie existenta – E01, E02, E03, E04
3. Plan general situatie propusa – P01, P02, P03, P04, P05

5/138
GSLT GROUP S.R.L.

CUI 36561136 J40/12604/23.09.2016 Cont IBAN RO33BRDE445SV60758354450


ADRESA: Str. Buzesti, nr.50-52, Modul 1, et.11 Banca BRD
Mun. Bucuresti, sector, 1 Email: office@gsltgroup.ro
TELEFON: 0728 297 525
FAX : 0343 818 592

4. Planuri si sectiuni generale de arhitectura, rezistenta, instalatii, inclusiv planuri de


coordonare a tuturor specialitatilor ce concura la realizarea proiectului (nu este cazul)
5. Planuri speciale, profile longitudinale, profile transversale, dupa caz (nu este cazul)

6/138
GSLT GROUP S.R.L.

CUI 36561136 J40/12604/23.09.2016 Cont IBAN RO33BRDE445SV60758354450


ADRESA: Str. Buzesti, nr.50-52, Modul 1, et.11 Banca BRD
Mun. Bucuresti, sector, 1 Email: office@gsltgroup.ro
TELEFON: 0728 297 525
FAX : 0343 818 592

1. Date generale

1.1. Denumirea obiectivului de investitii


Modernizarea sistemului de iluminat public pe raza U.A.T. Medgidia, judetul Constanta

1.2. Ordonatorul principal de credite / investitor


Datele de identificare ale ordonatorului principal de credite al investitiei :
Denumirea legala completa (numele
MUNICIPIUL MEDGIDIA
organizatiei):
Cod de inregistrare fiscala
Nationalitatea ROMANA
Statutul legal Institutie de administratie publica
Adresa oficiala str. Decebal, Nr.35, Medgidia, Judeţul Constanta
Adresa postala str. Decebal, Nr.35, Medgidia, Judeţul Constanta
Nr. telefon: codul tarii + codul 004 0241 820 800,
Municipiului + numarul
Nr. fax: codul tarii + codul
004 0241 810 489
Municipiului + numarul
Situl organizatiei https://www.primaria-medgidia.ro

1.3. Ordonatorul de credite (secundar/tertiar)

Nu este cazul.

1.4. Beneficiarul investitiei


Beneficiarul si titularul investitiei este Municipiul Medgidia

7/138
GSLT GROUP S.R.L.

CUI 36561136 J40/12604/23.09.2016 Cont IBAN RO33BRDE445SV60758354450


ADRESA: Str. Buzesti, nr.50-52, Modul 1, et.11 Banca BRD
Mun. Bucuresti, sector, 1 Email: office@gsltgroup.ro
TELEFON: 0728 297 525
FAX : 0343 818 592

1.5. Elaborator
Documentatia de aviare a lucrarilor de interventie a fost realizata de firma GSLT GROUP S.R.L., cu sediul
in Bucuresti, str. Buzesti, nr 50-52, sector 1.

2. Situatia existenta si necesitatea realizarii obiectivului/proiectului de


investitii

2.1. Concluziile studiului de prefezabilitate (in cazul in care a fost


elaborat in prealabil) privind situatia actuala, necesitatea si
oportunitatea promovarii obiectivului de investitii si
scenariile/optiunile tehnico-economice identificate si propuse spre
analiza

Nu este cazul - nu s-a elaborat un studiu de prefezabilitate sau un plan de investitii pe termen
lung

2.2. Prezentarea contextului : politici, strategii, legislatie, acorduri


relevante, structuri institutionale si financiare

Medgidia (turcă: Mecidiye) este un municipiu din județul Constanța, Dobrogea, România. Este
situat în centrul Podișului Dobrogei de Sud (Podișul Medgidiei).
Înainte de 1850, localitatea era un cunoscut târg de cereale. În această perioadă localitatea s-a
bucurat de atenția sultanului Abdul Medgid care a înzestrat-o atunci cu câteva edificii precum moscheea
mare și baia turcească.
In 1865, locuitorii solicita guvernatorului Dobrogei ca noua localitate sa fie denumita Medgidia, in
semn de recunostinta pentru protectorul lor, Abdul Medgid. La numai cateva luni, orasul numara 15 –
20000 locuitori cu 1000 de case si multe altele in constructie. Pe Dealul Panaghirului, guvernul otoman
intretinea de aproape 100 de ani iarmarocul unde se aflau construite pravalii si baraci. Negustori veniti
din toata tara, chiar si de mai departe expuneau produse manufacturiere cu caracter agricol si casnic. In
perioada targurilor care se tineau primavara si toamna, tribunalele de comert din Constanta si Tulcea se
deplasau la Medgidia pentru a facilita tranzactiile comerciale. Dupa razboiul de independenta (1877 –
1878 ), Dobrogea a revenit la patria mama, Romania, iar Targul Medgidia renaste si incepe sa se
organizeze.
8/138
GSLT GROUP S.R.L.

CUI 36561136 J40/12604/23.09.2016 Cont IBAN RO33BRDE445SV60758354450


ADRESA: Str. Buzesti, nr.50-52, Modul 1, et.11 Banca BRD
Mun. Bucuresti, sector, 1 Email: office@gsltgroup.ro
TELEFON: 0728 297 525
FAX : 0343 818 592

In decembrie 1878 este ales Consiliul Comunal si constituita cancelaria Primariei. Un an mai
tarziu aici se inregistrau 300 de case cu 1500 de locuitori. Sa nu uitam ca timp de un an de zile, razboiul
distrusese orasul si nenumarati cetateni se refugiasera in alte zone.
Anul 1882 este marcat prin infiintarea spitalului comunal si a primei farmacii din oras. Cresterea
populatiei se face intr-un ritm moderat, astfel incat in 1884 sunt inregistrati 2449 locuitori, iar in 1903 in
879 de case locuiesc 2858 de suflete. In 1886 se ridica o scoala primara mixta pentru copiii saraci ai
orasului. Aceasta era a treia scoala care se infiinta in Medgidia, o scoala de baieti si una de fete, se
construisera in 1879.
Interesul pentru Medgidia pare a-i cuprinde si pe scriitorii de literatura stiintifico-fantastica. Jules
Verne publica in 1883 nuvela Keraban incapatanatul in care eroii cartii ajung in Dobrogea si poposesc la
Medgidia.
In 1890 incepe constructia actualei biserici Sfintii Petru si Pavel. Edificiul a fost ridicat prin
contributia locuitorilor crestini si zidit pe ruinele unui castru roman. Lucrarea pentru biserica romaneasca
treneaza foarte mult din lipsa de bani. De altfel este sfintita in 1899.
In anul 1893 incepe constructia palatului comunal, cladire reprezentativa a orasului care in
decursul timpului a suferit diverse reparatii si modificari. Unul din primarii importanti ai Medgidiei a fost
I. N. Roman de al carui nume se leaga multe din evenimentele care au marcat acest sfarsit de secol. Ca
un omagiu pe care oamenii l-au adus acestei personalitati, in 1936 se infiinteaza un camin cultural ce-i
poarta numele si se afla gazduit in casa lui Ibrahim Themo.
La 1901, orasul Medgidia avea 36 de strazi, cateva pavate sau pietruite, 7 mici hoteluri si 10
hanuri. Era printre celelalte localitati ale judetului, cea mai dezvoltata. Activitatea culturala a orasului
Medgidia este bine intretinuta pe de o parte de comercianti, industriasi, agricultori care nu precedau sa
investeasca in manifestari spirituale precum construirea de biblioteci publice dar si de catre primaria
care avea in bugetul anual ca destinatie speciala fonduri pentru propasirea miscarii artistice si culturale.
In august 1936, apare la Medgidia prima revista intitulata Graiul Dobrogei. In 1940, tara intra in
razboi, nenumarati au fost soldatii care au plecat din Medgidia sa lupte pe front, infruntand moartea.
Pana la izbucnirea razboiului, Medgidia era incontestabil orasul cu oamenii cei mai instariti, ba chiar fara
sa se fi facut o statistica, din numarul total al locuitorilor cel putin jumatate detineau suprafete mari de
teren, monopolul comertului si industriei.Dupa terminarea razboiului, tavalugul comunist a inceput cu
deposedarea pamanturilor.
La 27 februarie 1965, a fost inaugurat complexul sanitar format dintr-un spital si o policlinica
moderna. In anul 1970 orasul dispunea de o baie publica cu o capacitate de deservire de 40 locuri, un
hotel cu 52 locuri si 60 abonati telefonici. 1989 – anul care a schimbat cursul istoriei. La Medgidia,
asemena intregii tari, oamenii au reactionat spontan si au incercat sa restabileasca intrarea in
normalitate.
Prima actiune a consiliului orasenesc Medgidia al Frontului Salvarii Nationale a fost platforma
program de actiune intocmita in dimineata zile de 23 decembrie 1989 si transcrisa intr-o editie speciala

9/138
GSLT GROUP S.R.L.

CUI 36561136 J40/12604/23.09.2016 Cont IBAN RO33BRDE445SV60758354450


ADRESA: Str. Buzesti, nr.50-52, Modul 1, et.11 Banca BRD
Mun. Bucuresti, sector, 1 Email: office@gsltgroup.ro
TELEFON: 0728 297 525
FAX : 0343 818 592

intitulata Zori noi, multiplicata la xerox si difuzata in oras. In aceasta perioada,oamenii incearca sa
reconstituie imaginea unui patrimoniu distrus, sa-si revendice drepturi, sa participe voluntar cu sugestii
si fapte la refacerea materiala si spirituala a orasului.
In ianuarie 1990 apare prima publicatie literara a Medgidiei intitulata Metamorfoze apartinand
Cenaclului Literar Omonim. Anul 1994 aduce Medgidiei o mare implinire, devenirea orasului,
MUNICIPIU.
Perioada comunistă va aduce industrializare după modelul sovietic, prin apariţia unor
întreprinderi de mari dimensiuni, precum I.M.U. Medgidia şi Fabrica de Ciment din Medgidia, care
atrăgeau ca un magnet forţa de muncă din zonă. La acest lucru şi-a adus contribuţia şi Canalul Dunăre –
Marea Neagră, ale căror lucrări au demarat, la iniţiativă sovietică în 1949 şi care au atras forţă de muncă,
stabilită ulterior în zonă, dar cu precădere în oraş. În sprijinul acestui argument, venim cu creşterea
numărului de locuitori de la 6.916 în 1948, la 17.943 în 1956.
Investiţii au fost făcute în agricultură, zootehnie, pomicultură şi viticultură. Vinurile din Medgidia
au devenit cunoscute în ţară şi în străinătate.
După 1990, sub semnul restructurării şi privatizării, unele întreprinderi s-au închis, altele au fost
privatizate cu succes, iar altele, nu şi-au găsit locul pe piaţa nou creată, după dispariţia blocului comunist
şi al C.A.E.R. Au apărut în schimb întreprinderi private, care s-au adaptat noilor cerinţe ale economiei de
piaţă.
Autorităţile locale sunt interesate de înfiinţarea unui parc industrial care să ofere o alternativă
tinerilor şi să contribuie la dezvoltarea economică a localităţii. De asemenea, se doreşte crearea unui
parc eolian care să aducă locuri de muncă noi, dar şi resurse financiare pentru administraţia locală. Toate
aceste iniţiative lăudabile nu au ca scop final decât prosperitatea aşezării şi a locuitorilor săi.

In conditiile socio-economice ale prezentului, filosofia acestei investitii s-a indreptat catre doua
obiective majore:
- Asigurarea cerintelor unei societati moderne si in dezvoltare;
- Sustenabilitatea investitiei, astfel incat aceasta sa nu depaseasca gradul de
suportabilitate financiara a beneficiarului si sa fie relativ usor de intretinut.
In completarea celorlalte servicii asigurate deja locuitorilor din zona studiata, se pune problema
iluminatului public.
In mod evident, principiile 4E ale unui serviciu public modern, Economie-Eficienta-Eficacitate-Echitate
sunt departe de a fi atinse, in special sub aspectele rezultatelor obtinute si al accesului corect al
populatiei la serviciul iluminatului public.

10/138
GSLT GROUP S.R.L.

CUI 36561136 J40/12604/23.09.2016 Cont IBAN RO33BRDE445SV60758354450


ADRESA: Str. Buzesti, nr.50-52, Modul 1, et.11 Banca BRD
Mun. Bucuresti, sector, 1 Email: office@gsltgroup.ro
TELEFON: 0728 297 525
FAX : 0343 818 592

2.3. Analiza situatiei existente si identificarea deficientelor

În prezent serviciul de iluminat public al Municipiului Medgidia este asigurat de administratia


locala si se concretizeaza prin efectuarea de lucrari de reparatii la retelele de iluminat public.

In vederea analizarii situatiei existente a fost realizat un audit detaliat al intreg sistemului de
iluminat public din municipiul Medgidia concretizat in inventarierea elementelor componente – retele
electrice, stalpi, aparate de iluminat. Auditul a avut in vedere identificarea pe strazi a elementelor
componente. Situatia existenta este prezentata detaliat in Anexa 1 la prezentul studiu.

Centralizat informatiile rezultate din auditul realizat sunt urmatoarele :


TIPUL STALPILOR
Nr.
Tip stâlp
stâlpi
Stâlpi beton 2374
Stâlpi metalici 538
Total General 2912

TIPUL APARATELOR DE ILUMINAT


TIP AIL Nr AIL
AIL ornamentale echipate cu surse cu SODIU aflate in 2071
stare avansata de degradare
AIL ornamentale de tip glob echipate cu lampi cu mercur 369
125W
AIL ornamentale de echipate cu lampi cu SODIU 226
Total General 2.666

RETELE ELECTRICE
Tip retea Nr. km
Rețea electrică aeriană clasica 16.96
Rețea electrică aeriană torsadata TYIR 53.2
Rețea electrică subterana 16.50
Total General 86.66

PUNCTE DE CONSUM
11/138
GSLT GROUP S.R.L.

CUI 36561136 J40/12604/23.09.2016 Cont IBAN RO33BRDE445SV60758354450


ADRESA: Str. Buzesti, nr.50-52, Modul 1, et.11 Banca BRD
Mun. Bucuresti, sector, 1 Email: office@gsltgroup.ro
TELEFON: 0728 297 525
FAX : 0343 818 592

ECHIPAMENT Nr. PA
Punct de aprindere 32
Total General 32
Posturile de transformare, componentele reţelei de distribuţie a energiei electrice care
alimentează cu energie electrică instalaţiile de iluminat public, branșamentele, instalaţiile de forță,
instalaţiile de legare la pământ, instalaţiile de automatizări, măsură şi control, punctele de aprindere etc.
sunt proprietatea ENEL DISTRIBUTIE DOBROGEA SA şi sunt în administrarea acesteia, cu unele exceptii
ale zonelor unde s-au realizat extinderi ale sistemului de iluminat.

Sistemul de iluminat este intr-o situatie precara iar in continuare sunt prezentate principalele
deficiente constatate :

- Iluminatul existent nu acopera in totalitate strazile municipiului – exista corpuri de iluminat


lipsa si zone unde iluminatul nu functioneaza. Au fost identificate un numar de 2666 corpuri de iluminat
si un numar de 2912 stalpi ce ar trebui sa fie utilizati.

- Iluminatul existent nu este in conformitate cu normele si standardele in vigoare , respectiv SR


EN 13201.

- Sursele de lumina utilizate sunt cu tehnologii invechite – cu descarcari in vapori de mercur si


chiar incandescenta. Exista culori diferite ale luminii si eficienta scazuta. Doar 466 (18% din total) sunt
corpuri de iluminat de generatie relativ noua ce folosesc tehnologie cu descarcari in vapori de sodiu la
inalta presiune.

- Exista o multitudine de tipuri de solutii (retele, stalpi, aparate de iluminat, culoare a luminii)
chiar si pe aceeasi strada fapt ce conduce la un aspect dezordonat si neunitar

2.4. Analiza cererii de bunuri si servicii, inclusiv prognoze pe termen


mediu si lung privind evolutia cererii, in scopul justificarii necesitatii
obiectivului de investitii

Imbunatatirea sistemului de iluminat public poate crea cadrul de dezvoltare al unei localitati
moderne prin sporirea sigurantei traficului, a cetatenilor, prin cresterea confortului si orientarii in teren,
prin cresterea beneficiilor aduse de intensificarea activitatii umane in exterior dincolo de lasarea
intunericului.

12/138
GSLT GROUP S.R.L.

CUI 36561136 J40/12604/23.09.2016 Cont IBAN RO33BRDE445SV60758354450


ADRESA: Str. Buzesti, nr.50-52, Modul 1, et.11 Banca BRD
Mun. Bucuresti, sector, 1 Email: office@gsltgroup.ro
TELEFON: 0728 297 525
FAX : 0343 818 592

In rezumat, argumentele in favoarea deciziei de modernizare si extindere a iluminatului public


sunt:
- cresterea sentimentului de siguranta;
- confort si orientare sporite;
- diminuarea si descurajarea infractionalitatii favorizate de intuneric;
- aparitia si cresterea sentimentului de apartenenta la comunitatea locala;
- redarea personalitatii localitatii prin infrumusetare cu ajutorul luminii;
- continuarea activitatii oamenilor in zona de dincolo de apusul soarelui;
- incurajarea produsului comercial si turistic;
- favorizarea si atragerea investitiilor.

2.5. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei publice


Modernizarea sistemului de iluminat public trebuie să asigure satisfacerea unor cerințe și nevoi de
utilitate publică ale comunității locale, după cum urmează:

• îmbunătăţirea calităţii iluminatului public din Municipiul Medgidia;


• optimizarea consumului de energie;
• garantarea permanenţei în funcţionarea iluminatului public;
• realizarea unui raport optim calitate/cost pentru perioada de derulare a contractului de
cooperare şi un echilibru între riscurile şi beneficiile asumate prin contract (structura şi nivelul tarifelor
practicate vor reflecta costul efectiv al prestaţiei şi vor fi în conformitate cu prevederile legale);
• administrarea corectă și eficientă a bunurilor din proprietatea publică și a banilor publici;
• ridicarea gradului de civilizație, a confortului și a calității vieții;
• creșterea gradului de securitate individuală și colectivă în cadrul comunităților locale, precum și
a gradului de siguranță a circulației rutiere și pietonale;
• susținerea și stimularea dezvoltării economico-sociale a localităților;
• punerea în valoare, printr-un iluminat adecvat, a elementelor arhitectonice și
peisagistice ale localităților, precum și marcarea evenimentelor festive, a sărbătorilor
legale sau religioase;
• funcţionarea şi exploatarea în condiţii de siguranţă, rentabilitate şi eficienţă economică a
infrastructurii aferente serviciului;
• nediscriminarea și egalitatea tuturor consumatorilor prin asigurarea unui standard unitar
calitativ și uniform răspândit teritorial în comunitate;
13/138
GSLT GROUP S.R.L.

CUI 36561136 J40/12604/23.09.2016 Cont IBAN RO33BRDE445SV60758354450


ADRESA: Str. Buzesti, nr.50-52, Modul 1, et.11 Banca BRD
Mun. Bucuresti, sector, 1 Email: office@gsltgroup.ro
TELEFON: 0728 297 525
FAX : 0343 818 592

• dezvoltarea durabilă a sistemului de iluminat public;


• liberul acces la informații privind aceste servicii publice;
• transparență, consultarea și antrenarea în decizii a cetățenilor.

Eficiența serviciului de iluminat public influențează în mod direct mediul economic și social al
unității administrativ-teritoriale. Calitatea iluminatului ca și serviciu comunitar poate determina în mod
cert creșterea nivelului de siguranță la nivel local, descurajând săvârșirea de infracțiuni și contravenții în
spațiul public. La nivelul întregii țări s-a manifestat în ultimii ani o preocupare deosebită în privința
optimizării acestui serviciu, fiind verificate constant opțiunile autorităților locale pentru implementarea
unor sisteme complexe de gestiune a iluminatului public, în paralel cu dezvoltarea unei infrastructuri
pentru supravegherea video din municipii.

Infrastructura iluminatului public poate fi utilizată și în scopul implementării structurilor pentru


supraveghere video a zonelor comunitare cu risc ridicat pentru producerea de infracțiuni sau
contravenții. În asemenea condiții, prima etapă pentru atingerea climatului de siguranță specific unei
comunități europene îl reprezintă îmbunătățirea calității iluminatului public.

În acord cu cele expuse, un sistem de iluminat public deficitar impietează elementelor de


securitate ce activează zilnic în comunitate (poliție, jandarmerie, agenți de securitate ai companiilor
private), afectând chiar și eficacitatea unei soluții de supraveghere video. Din perspectiva securității
comunității, efectul imediat al unui iluminat public ineficient este suprasolicitarea personalul disponibil
însărcinat cu activitatea de prevenție a faptelor antisociale, fie ele infracționale sau contravenționale.
Iluminatul public poate conduce așadar la creșterea gradului de monitorizare activă sau pasivă a spațiilor
publice din cadrul comunității, ajutând la prevenirea și combaterea infracțiunilor si criminalității, sporind
eficiența intervențiilor operative în cazul unor amenințări la adresa integrității persoanelor sau a
bunurilor proprietate publică sau privată.

Numărul de infracțiuni de furt, de tâlhărie, de distrugere, de loviri și alte violențe crește în cadrul
acelor comunități care nu beneficiază de un iluminat corespunzător pe timpul nopții, astfel încât
fenomenele antisociale să fie descurajate. Administrarea eficientă a acestui serviciu apare ca o
necesitate pentru creșterea gradului de securitate de la nivelul comunității locale, impunându-se ca
resursele investite să fie în acord cu gradul de uzură al sistemului, iar extinderea sistemului să fie
proportională cu evoluția ariei ce include spațiilor publice pe care trebuie să le deservească.

14/138
GSLT GROUP S.R.L.

CUI 36561136 J40/12604/23.09.2016 Cont IBAN RO33BRDE445SV60758354450


ADRESA: Str. Buzesti, nr.50-52, Modul 1, et.11 Banca BRD
Mun. Bucuresti, sector, 1 Email: office@gsltgroup.ro
TELEFON: 0728 297 525
FAX : 0343 818 592

3. Identificarea, propunerea si prezentarea a minimum doua scenarii


tehnico-economice pentru realizarea obiectivului de investitii

a) Scenariile tehnico-economice prin care obiectivele proiectului de investitii pot fi


atinse , necesitatea si oportunitatea promovarii obiectivului de investitii

Aparatul de iluminat este elementul ce serveste la distributia, filtrarea si transmisia luminii


produse de la una sau mai multe surse de lumina catre exterior, cuprinzand toate piesele necesare
pentru fixarea si protejarea lampilor si eventual circuitele auxiliare impreuna cu dispozitivele de
conectare la reteaua de alimentare.
Calitatea aparatelor de iluminat si a surselor aferente are o importanta hotaratoare in realizarea
unui iluminat adecvat, care influenteaza in mod direct parametrii luminotehnici ai solutiei ce urmeaza a
se adopta prin proiect, precum si asupra costurilor ulterioare de exploatare a sistemului de iluminat.
Datorita performantelor luminotehnice si a costului redus in explatare, aparatele de iluminat cu LED sunt
recomandate pentru Municipiul Medgidia.

Variante propuse
Optiunile principale ale investitiei depind de:

• tipul sursei de iluminat folosite:


- surse cu vapori de sodiu la inalta presiune
- surse formate de diode emitente de lumina, LED
• stalpi de iluminat utilizati :
- stalpi metalici noi
- stalpi de beton noi
- stalpi existenti
• sistem de comanda si control iluminat public :
- fir pilot cu comanda in cascada
- telegestiune
- ceas programator / fotocelula
• retea de alimentare :
- cablu subteran armat din aluminiu
- cablu subteran armat din cupru
- cablu aerian

15/138
GSLT GROUP S.R.L.

CUI 36561136 J40/12604/23.09.2016 Cont IBAN RO33BRDE445SV60758354450


ADRESA: Str. Buzesti, nr.50-52, Modul 1, et.11 Banca BRD
Mun. Bucuresti, sector, 1 Email: office@gsltgroup.ro
TELEFON: 0728 297 525
FAX : 0343 818 592

Tinand cont de recomandarile europene precum si de HG 525/1996 modificata prin


HG490/2011 ce prevad ca retelele noi de iluminat public sa fie realizate in retele subterane in mediul
urban variantele analizate au avut in vedere realizarea unui sistem de iluminat nou conform cu cerintele
actuale.

Dintre variantele posibile am ales 2 spre analiza:

Varianta 1: Realizarea unui sistem de iluminat nou compus din retele de alimentare subterane,
stalpi metalici, aparate de iluminat cu tehnologie LED pentru zonele centrale si cele in care iluminatul
lipseste – str. Independentei, Poporului, Decebal, Piateta decebal, Tudor Vladimirescu, Republicii,
Centura 1, Silozului, Ciocarliei, Parcare si acces blocuri str. Poporului, Parc Ion Creanga si Piateta Decebal,
inlocuirea aparatelor de iluminat cu aparate noi cu tehnologie LED pentru celelalte zone din municipiu,
separarea iluminatului public de retelele furnizorului de energie prin amplasarea de puncte de aprindere
in afara posturilor de transformare, implementarea unui sistem de telegestiune, realizarea unui iluminat
arhitectural pentru obiectivele importante (Pod peste canal Dunare Marea Neagra, Primarie, Geamii,
Biserica Sf Dumitru, Biserica Sfintii Petru si Pavel precum si iluminarea a 10 treceri de pietoni amplasate
in zone cu risc ridicat.

Varianta 2: Realizarea unui sistem de iluminat nou compus din retele de alimentare subterane,
stalpi metalici, aparate de iluminat cu tehnologie descarcari in vapori de sodiu la inalta presiune pentru
zonele centrale si cele in care iluminatul lipseste – str. Independentei, Poporului, Decebal, Piateta
decebal, Tudor Vladimirescu, Republicii, Centura 1, Silozului, Ciocarliei, Parcare si acces blocuri str.
Poporului, Parc Ion Creanga si Piateta Decebal, inlocuirea aparatelor de iluminat cu aparate noi cu
tehnologie descarcari in vapori de sodiu la inalta presiune pentru celelalte zone din municipiu, separarea
iluminatului public de retelele furnizorului de energie prin amplasarea de puncte de aprindere in afara
posturilor de transformare, implementarea unui sistem de telegestiune, realizarea unui iluminat
arhitectural pentru obiectivele importante (Pod peste canal Dunare Marea Neagra, Primarie, Geamii,
Biserica Sf Dumitru, Biserica Sfintii Petru si Pavel precum si iluminarea a 10 treceri de pietoni amplasate
in zone cu risc ridicat.

Obiectivele propuse prin realizarea investitiei de modernizare a sistemului de iluminat public in


municipiul Medgidia precum si cerintele legislatiei in vigoare au condus la selectarea urmatoarelor
scenarii tehnico-economice :

Scenariul 1: Realizarea unui sistem de iluminat nou compus din retele de alimentare subterane,
stalpi metalici, aparate de iluminat cu tehnologie LED pentru zonele centrale si cele in care iluminatul
lipseste – str. Independentei, Poporului, Decebal, Piateta Decebal, Tudor Vladimirescu, Republicii,

16/138
GSLT GROUP S.R.L.

CUI 36561136 J40/12604/23.09.2016 Cont IBAN RO33BRDE445SV60758354450


ADRESA: Str. Buzesti, nr.50-52, Modul 1, et.11 Banca BRD
Mun. Bucuresti, sector, 1 Email: office@gsltgroup.ro
TELEFON: 0728 297 525
FAX : 0343 818 592

Centura 1, Silozului, Ciocarliei, Parcare si acces blocuri str. Poporului si Parc Ion Creanga, inlocuirea
aparatelor de iluminat cu aparate noi cu tehnologie LED pentru celelalte zone din municipiu, separarea
iluminatului public de retelele furnizorului de energie prin amplasarea de puncte de aprindere in afara
posturilor de transformare, implementarea unui sistem de telegestiune, realizarea unui iluminat
arhitectural pentru obiectivele importante (Pod peste canal Dunare Marea Neagra, Primarie, Geamii,
Biserica Sf Dumitru, Biserica Sfintii Petru si Pavel precum si iluminarea a 10 treceri de pietoni amplasate
in zone cu risc ridicat.

Scenariul 2: Realizarea unui sistem de iluminat nou compus din retele de alimentare subterane,
stalpi metalici, aparate de iluminat cu tehnologie descarcari in vapori de sodiu la inalta presiune pentru
zonele centrale si cele in care iluminatul lipseste – str. Independentei, Poporului, Decebal, Piateta
Decebal, Tudor Vladimirescu, Republicii, Centura 1, Silozului, Ciocarliei, Parcare si acces blocuri str.
Poporului si Parc Ion Creanga, inlocuirea aparatelor de iluminat cu aparate noi cu tehnologie descarcari
in vapori de sodiu la inalta presiune pentru celelalte zone din municipiu, separarea iluminatului public de
retelele furnizorului de energie prin amplasarea de puncte de aprindere in afara posturilor de
transformare, implementarea unui sistem de telegestiune, realizarea unui iluminat arhitectural pentru
obiectivele importante (Pod peste canal Dunare Marea Neagra, Primarie, Geamii, Biserica Sf Dumitru,
Biserica Sfintii Petru si Pavel precum si iluminarea a 10 treceri de pietoni amplasate in zone cu risc
ridicat.

Scenariile au avut ca elemente comune cerintele beneficiarului exprimate prin tema de


proiectare , impunerile legislatiei privitoare la modalitatile de realizare a investitiei precum si solutiile de
eficienta energetica.

3.1. Particularitati ale amplasamentului


Cele doua scenarii analizate nu se diferentiaza din punctul de vedere al amplasamentului. Datele
prezentate in continuare se refera la ambele scenarii analizate.

a) Zona si amplasamentul

Municipiul: Municipiul Medgidia, judetul Constanta


Amplasament: Municipiul Medgidia, judetul Constanta

b) Statutul juridic al terenului care urmeaza sa fie ocupat

17/138
GSLT GROUP S.R.L.

CUI 36561136 J40/12604/23.09.2016 Cont IBAN RO33BRDE445SV60758354450


ADRESA: Str. Buzesti, nr.50-52, Modul 1, et.11 Banca BRD
Mun. Bucuresti, sector, 1 Email: office@gsltgroup.ro
TELEFON: 0728 297 525
FAX : 0343 818 592

Terenul pe care urmeaza sa se realizeze lucrarile este in administratia Municipiului Medgidia, jud.
Constanta. Executarea investitiei de modernizare si extindere a sistemului de iluminat public se
realizeaza pe terenuri apartinand domeniului public, situat in intravilan.

c) Situatia ocuparilor definitive de teren: suprafata totala, reprezentand terenuri din


intravilan/extravilan

Zonele studiate se afla in administrarea Municipiului Medgidia, suprafata totala este de 14440
m2, domeniu public, situati in intravilan - reprezentata de suprafata ocupata de reteaua de alimentare
subterana, cutiile electrice si de fundatiile stalpilor.

d) Studii de teren

- studii topografice cuprinzand planuri topografice cu amplasamentele reperelor, liste cu repere in


sistem de referinta national STEREO 70;
Se vor realiza la faza de proiectare, in functie de zonele de interes.

- studiu geotehnic cuprinzand planuri cu amplasamentul forajelor, fiselor complexe cu rezultatele


determinarilor de laborator, analiza apei subterane, raportul geotehnic cu recomandarile pentru
fundare si consolidari;
Se vor realiza la faza de proiectare, in functie de zonele de interes.

e) alte studii de specialitate necesare, dupa caz;

Nu este cazul

f) Surse de poluare existente in zona

Impactul asupra mediului este mic, fiind de notat doar urmatoarele aspecte:
Exista o risipa de energie electrica ce se poate masura si in poluare prin consum de combustibili fosili
sau care s-ar putea redirectiona catre alti consumatori noi;
Sursele de lumina (becurile) actuale contin elemente nocive (in special Hg si Pb) care trebuie gestionate
corespunzator;
Aspectul diurn neingrijit si prezenta cablurilor in campul vizual produc intr-o oarecare masura un
discomfort

Proiectul nu genereaza deversari de substante chimice sau materiale poluante pentru sol, ape si
aer.
18/138
GSLT GROUP S.R.L.

CUI 36561136 J40/12604/23.09.2016 Cont IBAN RO33BRDE445SV60758354450


ADRESA: Str. Buzesti, nr.50-52, Modul 1, et.11 Banca BRD
Mun. Bucuresti, sector, 1 Email: office@gsltgroup.ro
TELEFON: 0728 297 525
FAX : 0343 818 592

g) Date climatice si particularitati de relief

Medgidia (turcă: Mecidiye sau Megidie, în trecut Karasu sau Carasu,) este un municipiu în județul
Constanța, Dobrogea, România, format din localitățile componente Medgidia (reședința), Remus
Opreanu și Valea Dacilor. Este situat în centrul Podișului Dobrogei de Sud (Podișul Medgidiei).

Clima in Medgidia evolueaza pe fondul general al climatului temperat continental, prezentand


anumite particularitati legate de pozitia geografica si de componentele fizico-geografice ale teritoriului.
Existenta fluviului Dunarea, cu o permanenta evaporare a apei, asigura umiditatea aerului si
totodata provoaca reglarea incalzirii acestuia.
Temperaturile medii anuale se inscriu cu valori superioare mediei pe tara - 11,20C.

19/138
GSLT GROUP S.R.L.

CUI 36561136 J40/12604/23.09.2016 Cont IBAN RO33BRDE445SV60758354450


ADRESA: Str. Buzesti, nr.50-52, Modul 1, et.11 Banca BRD
Mun. Bucuresti, sector, 1 Email: office@gsltgroup.ro
TELEFON: 0728 297 525
FAX : 0343 818 592

TEMPERATURA ANULUI-media lunara si anuala.


ianuarie -0,3 iulie 22,2
februarie 0,8 august 22
martie 4,4 septembrie 18,5
aprilie 9,3 octombrie 13,5
mai 15,1 noiembrie 7,5
iunie 19,5 decembrie 2,6
Anual 11,2

Temperaturile minime absolute inregistrate in judetul Constanta au fost de -250C la Constanta la


10 februarie 1929, -33,10C la Basarabi (Murfatlar) la 25 ianuarie 1954 si –25,20C la Mangalia la 25
ianuarie 1942.
Temperaturile maxime absolute inregistrate au fost de +430C la Cernavoda la 31 iulie 1985, +410C
la Basarabi la 20 august 1945, +38,50C la Constanta la 10 august 1927 si +360C la Mangalia la 25 mai
1950.
Precipitatiile prezinta valori anuale cuprinse intre 378,8 mm si 451 mm, situand municipiul intre
regiunile cele mai aride ale tarii.
Vanturile sunt determinate de circulatia general atmosferica si conditiile geografice locale.
Caracteristice zonei sunt brizele de zi si de noapte.

Conditiile climatice si de relief ale zonei au o influenta foarte mica asupra scenariilor de realizare a
investitiei.

h) Existenta unor elemente fizice ce pot impiedica realizarea investitiei

In prezent in municipiul Medgidia exista un sistem de iluminat public partial functional amplasat
in vecinatatea cailor de circulatie rutiere si pietonale.
Amplasarea sistemului nou creat se va face deasemenea in vecinatatea cailor de circulatie
rutiere si pietonale in apropierea amplasamentelor actuale.
Principial posibilitatea de a exista interferente cu retele edilitare existente sau monumente
istorice / de arhitectura sau situri arheologice este minima.
Pentru evitarea acestor interferente beneficiarul va solicita avize de principiu privind realizarea
investitiei tuturor detinatorilor de utilitati, mediu, precum si alte avize necesare.

20/138
GSLT GROUP S.R.L.

CUI 36561136 J40/12604/23.09.2016 Cont IBAN RO33BRDE445SV60758354450


ADRESA: Str. Buzesti, nr.50-52, Modul 1, et.11 Banca BRD
Mun. Bucuresti, sector, 1 Email: office@gsltgroup.ro
TELEFON: 0728 297 525
FAX : 0343 818 592

3.2. Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, functional-


arhitectural si tehnologic
Solutia aleasa consta in amplasarea pe marginea drumurilor publice a unui numar de 3792 puncte
luminoase definite ca fiind ansamblul urmatoarelor elemente:
- 20.20 km de retea de drumuri publice iluminate;
- 570 stalpi metalici pentru iluminat cu suporti metalici aferenti;
- 3423 aparate de iluminat cu surse LED;
- 18 cutii electrice;
- 8 puncte de aprindere
- 570 cutii stalp
- 10 sisteme semnalizare treceri de pietoni ( 20 CIL LED)
- 349 aparate de iluminat arhitectural

Stalp metalic zincat cu decupaje tehnologice prevazute cu usa de vizitare; inaltimea utila a stalpului
este intre 6 si 9m si va fi montat in fundatie turnata din beton - tip pahar.

Confectii metalice: consola pentru montarea aparatului de iluminat (simple sau duble)
Aparatul de iluminat tip LED
Cabluri armate de alimentare din aluminiu (L.E.S. ACYABY)
Prize de pamant
Puncte de aprindere
Cutii electrice

Din punct de vedere al standardelor de iluminare a cailor de circulatie, sistemul trebuie sa satisfaca
parametrii luminotehnici in conformitate cu standardul SR-EN 13201/2014.
Din punct de vedere energetic, sistemul se alimenteaza din reteaua de distributie locala prin
posturile de transformare din zona.

Lucrarile de modernizare si extindere iluminat public inclusiv monitorizare si dispecerizare


presupun urmatoarele:
- inlocuirea ansamblului aparat de iluminat, consola si coloana de alimentare cu aparate de
iluminat noi cu LED
- pozarea de stalpi metalici noi de iluminat pentru modernizarea si extinderea sistemului de
iluminat
- rezolvarea din punct de vedere iluminat a zonelor de conflict (intersectii, treceri de pietoni,
treceri la nivel cu calea ferata)
21/138
GSLT GROUP S.R.L.

CUI 36561136 J40/12604/23.09.2016 Cont IBAN RO33BRDE445SV60758354450


ADRESA: Str. Buzesti, nr.50-52, Modul 1, et.11 Banca BRD
Mun. Bucuresti, sector, 1 Email: office@gsltgroup.ro
TELEFON: 0728 297 525
FAX : 0343 818 592

- introducerea unui sistem de monitorizare si dispecerizare a iluminatului public cu un sistem


inteligent de comanda si diagnoza care ne permite sa avem acces in fiecare moment la parametrii de
functionare ai retelei ( stare instalatie, stare aparat de iluminat etc)
- realizarea unor lucrari de extindere a iluminatului public in zonele deficitare strazi
- scoaterea punctelor de aprindere din posturile de transformare (separarea de retelele electrica)
- realizarea iluminatului arhitectural pentru constructiile reprezentative ale municipiului.

3.2.1. SCENARIUL 1 Realizarea unui sistem de iluminat nou compus din retele de alimentare
subterane, stalpi metalici, aparate de iluminat cu tehnologie LED pentru zonele centrale si cele
in care iluminatul lipseste – str. Independentei, Poporului, Decebal, Piateta Decebal, Tudor
Vladimirescu, Republicii, Centura 1, Silozului, Ciocarliei, Parcare si acces blocuri str. Poporului
si Parc Ion Creanga, inlocuirea aparatelor de iluminat cu aparate noi cu tehnologie LED pentru
celelalte zone din municipiu, separarea iluminatului public de retelele furnizorului de energie
prin amplasarea de puncte de aprindere in afara posturilor de transformare, implementarea
unui sistem de telegestiune, realizarea unui iluminat arhitectural pentru obiectivele
importante (Pod peste canal Dunare Marea Neagra, Primarie, Geamii, Biserica Sf Dumitru,
Biserica Sfintii Petru si Pavel, Muzeul de arta, Sala Sporturilor , Totem intrare in Municipiu 4
buc precum si iluminarea a 10 treceri de pietoni amplasate in zone cu risc ridicat

Solutia presupune :

Investitia este formata din 3792 de puncte luminoase care au in componenta:


- 20.20 km de retea de drumuri publice iluminate;
- 570 stalpi metalici pentru iluminat cu suporti metalici aferenti;
- 3423 aparate de iluminat cu surse LED;
- 18 cutii electrice;
- 8 puncte de aprindere
- 570 cutii stalp
- 10 sisteme semnalizare treceri de pietoni ( 20 CIL LED)
- 349 aparate de iluminat arhitectural

Aparatele de iluminat vor fi echipate cu surse LED, iar puterea lor se va alege în urma efectuării
calculelor luminotehnice pentru fiecare strada.

22/138
GSLT GROUP S.R.L.

CUI 36561136 J40/12604/23.09.2016 Cont IBAN RO33BRDE445SV60758354450


ADRESA: Str. Buzesti, nr.50-52, Modul 1, et.11 Banca BRD
Mun. Bucuresti, sector, 1 Email: office@gsltgroup.ro
TELEFON: 0728 297 525
FAX : 0343 818 592

Iluminat treceri de pietoni


Pentru stabilirea solutiei si dimensionarea sistemului de iluminat pentru iluminatul trecerilor de pietoni
se va avea in vedere respectarea următoarelor standarde:
- SR EN 13201-2014 „ Iluminatul public – Partea 1 - Selectarea claselor de iluminat
- SR EN 13201-2014 „ Iluminatul public –Partea 2 - Cerințe de performanță

Conform SR EN 13201-2:2014, Partea 2, Anexa B, ”iluminatul local poate fi instalat pentru a


asigura un iluminat suficient al pietonilor pe partea pe care se desfășoară traficul și în toate zonele
trecerii de pietoni. Iluminatul limitat la o bandă îngustă din jurul trecerii de pietoni produce un efect
accentuat care contribuie la mărirea atenției participantilor la trafic”. Nivelul de iluminare orizontal pe
trecerea de pietoni trebuie să fie Eh>1,5x nivelul de iluminare cerut pentru clasa sistemului de iluminat
în care este încadrat drumul.

Se propune montarea a câte unui sistem de iluminat înaintea trecerii de pietoni, pentru fiecare
sens de circulație. Acesta va fi montat pe stâlp de 7m. În acest mod se obține un contrast pozitiv pe
fiecare banda de circulație, determinând observarea în timp util a pietonilor antrenați în traversarea
străzii. Fiecare sistem de iluminat va fi prevăzut cu un senzor PIR, montat la înălțimea de 5m. Acesta va
trimite o comandă de creștere a fluxului luminos în momentul în care va sesiza o persoană în mișcare, în
raza lui de acțiune. Fiecare sistem va include 28 buc aparate de iluminat tip Marker ON Road amplasat
incastrat in asfalt in calea de rulare alimentat prin inductie.
Pentru acest tip de aplicație propunem utilizarea aparatelor de iluminat cu distributie asimetrica
(dedicate iluminatului trecerilor de pietoni)

23/138
GSLT GROUP S.R.L.

CUI 36561136 J40/12604/23.09.2016 Cont IBAN RO33BRDE445SV60758354450


ADRESA: Str. Buzesti, nr.50-52, Modul 1, et.11 Banca BRD
Mun. Bucuresti, sector, 1 Email: office@gsltgroup.ro
TELEFON: 0728 297 525
FAX : 0343 818 592

Dispunere semnalizare luminoasa in pavaj

CERINTE TEHNICE SI DE CALITATE


Pentru iluminatul rutier, calculele luminotehnice trebuie sa garanteze atingerea urmatoarelor obiective :
24/138
GSLT GROUP S.R.L.

CUI 36561136 J40/12604/23.09.2016 Cont IBAN RO33BRDE445SV60758354450


ADRESA: Str. Buzesti, nr.50-52, Modul 1, et.11 Banca BRD
Mun. Bucuresti, sector, 1 Email: office@gsltgroup.ro
TELEFON: 0728 297 525
FAX : 0343 818 592

• asigurarea nivelurilor luminotehnice care sa aiba valori egale sau superioare celor reglementate de
standardele nationale si internationale. Ne referim aici la nivelurile de iluminare si luminanta,
uniformitati generale, longitudinale si transversale atat pentru iluminare cat si pentru luminanta,
pragul de orbire, etc.
• asigurarea unui nivel minim al consumului de energie electrica, in conditiile indeplinirii tuturor
cerintelor, prin urmatoarele mijloace :
o corpuri de iluminat cu randament mare si costuri de mentenanta redusa, cu grad mare de
protectie si cu caracteristici optice deosebite echipate cu sursa LED
o componentele sistemului de iluminat vor fi executate in conformitate cu standardele in
vigoare si vor avea certificate de conformitate
o un aspect deosebit de important in vederea aprecierii solutiei tehnice propuse va fi puterea
electrica instalata a corpurilor de iluminat utilizate pentru modernizare.
• este obligatorie inscriptionarea CE precum si inscriptionarea tipului corpului de iluminat si a
marcii producatorului. Tipul corpului de iluminat si marca producatorului astfel inscriptionate
trebuie sa se identifice cu tipul corpurilor de iluminat si producatorul pentru care se vor prezenta
certificatele de conformitate.

Toate aparatele de iluminat vor avea un design adaptat tehnologiei LED, indiferent de formă. Daca din
calculele luminotehnice rezulta ca e nevoie de alta putere instalata si/sau flux luminos diferit, se accepta
tipodimensiuni diferite ale aceluiasi aparat de iluminat, conform tipurilor de aparate detaliate in fisele
tehnice.

Nu se acceptă aparate de tip retrofit, adică aparate de iluminat dezvoltate pentru surse cu
incandescenta sau cu descărcărcari in vapori, care ulterior au fost adaptate pentru surse LED.

Impartita pe obiectivele investitiei, Scenariul 1 este urmatorul:

APARATE DE ILUMINAT – TEHNOLOGIE LED

Alimentare electrică: 230V/50Hz.

Grad de protecţie compartiment optic (minim) IP66


Grad de protecţie compartiment accesorii electrice (minim) IP66
Rezistenţă la impact (minim) IK08

25/138
GSLT GROUP S.R.L.

CUI 36561136 J40/12604/23.09.2016 Cont IBAN RO33BRDE445SV60758354450


ADRESA: Str. Buzesti, nr.50-52, Modul 1, et.11 Banca BRD
Mun. Bucuresti, sector, 1 Email: office@gsltgroup.ro
TELEFON: 0728 297 525
FAX : 0343 818 592

Clasă de izolație electrică: Clasa I sau II


Dimensiuni aparat de iluminat LxlxH: nu sunt impuse

Putere instalată (maxim)

TIP 1 – 30W – conform fisa tehnica 1

TIP 2 – 40W – conform fisa tehnica 1

TIP 3 – 50W – conform fisa tehnica 1

TIP 4 – 60W - conform fisa tehnica 1

TIP 5 – 80W - conform fisa tehnica 2

TIP 6 – 100W - conform fisa tehnica 2

TIP 7 – 120W - conform fisa tehnica 2

TIP 8 – 140W - conform fisa tehnica 2

TIP 9 – 160W - conform fisa tehnica 2

TIP 10 – 30W – conform fisa tehnica 3

Eficacitate luminoasă aparat de iluminat (minim): 80 lm/W

Greutate: nu se impune
Aparat de iluminat cu următoarele componente:
• carcasă realizată din aluminiu turnat sub presiune sau aluminiu extrudat
• difuzor din sticlă tratată termic, securizata, plană sau curbată;
• distribuția luminoasă va fi de tip stradal şi nu va fi influenţată de apariţia unor defecte
asupra unora dintre LED-uri; fiecare dintre LED-uri va avea asociată acelaşi tip de lentilă
specifică, care reproduce distribuţia luminoasă completă a aparatului de iluminat;
• fluxul luminos total al aparatului de iluminat va fi determinat de numărul de LED-uri
şi/sau de curentul aplicat la bornele LED-urilor;
• compartimentul optic trebuie să permita deschiderea sa pentru operaţii de
mentenanţă, chiar dacă prin intermediul unor unelte. Pentru a facilita operaţiile de
26/138
GSLT GROUP S.R.L.

CUI 36561136 J40/12604/23.09.2016 Cont IBAN RO33BRDE445SV60758354450


ADRESA: Str. Buzesti, nr.50-52, Modul 1, et.11 Banca BRD
Mun. Bucuresti, sector, 1 Email: office@gsltgroup.ro
TELEFON: 0728 297 525
FAX : 0343 818 592

mentenanţă, acesta trebuie să poată fii deschis într-un interval scurt de timp, de maxim
1 minut, fără deteriorarea componentelor aparatului de iluminat; nu se acceptă
aparate de iluminat pentru care difuzorul este lipit de carcasă;
• compatimentul accesorii electrice va trebui să permită deschiderea sa pentru operaţii
de mentenanţă, chiar dacă prin intermediul unor unelte. Pentru a facilita operaţiile de
mentenanţă, acesta trebuie să poată fi deschis într-un interval scurt de timp, de maxim
1 minut, fără deteriorarea componentelor aparatului de iluminat ;
• placa LED va fi amovibilă, pentru a facilita operaţiile de mentenanţă şi pentru a permite
schimbarea acesteia într-un mod facil, in caz de defect, după terminarea perioadei de
garanţie ;
• placa LED va fi fixată direct de carcasa aparatului de iluminat, pentru a permite
extragerea rapidă a căldurii produsa de sursele LED, astfel carcasa va avea şi rolul de
radiator ;
• placa LED va fi prevazuta cu rezistenta termica (termistor), care, impreuna cu balastul
electronic utilizat, va reduce fluxul luminos al aparatului de iluminat, in cazul
supraincalzirii placii LED;
• sistemul de montaj va permite montarea pe braţ sau în vârf de stâlp si inclinare
ajustabila.
Echipare cu sursă luminoasă tip LED de mare putere (se va preciza modelul şi producătorul)
• temperatura de culoare Tc = 4000K±10%
• indicele de redare al culorilor Ra≥70
Balastul electronic programabil compatibil cu tipul de sursă luminoasă utilizată, va avea minim
următoarele funcţii:

• asigurarea funcţionării cu factorul de putere >0,92, pentru functionare la 100%;


• posibilitate de comunicare prin protocoalele de comunicare DALI sau 1-10V
• permite reducerea fluxului luminos cu minim 80% din valoarea fluxului nominal, în
trepte de minim 1%
Aparatul de iluminat va permite echiparea cu dispozitiv de control individual fără fir (parte
componenta a sistemului de control), pentru comanda și controlul independent al aparatului
de iluminat, prin utilizarea cel puțin a protocoalelor de comunicare 1-10 V sau DALI; acesta va
îndeplini cel puțin funcțiile descrise în fișa tehnică a sistemului de telegestiune;

Durata de viata minim 100 000 ore cu pastrarea a 70% din fluxul luminos
Funcţionare la Ta=min50˚C
27/138
GSLT GROUP S.R.L.

CUI 36561136 J40/12604/23.09.2016 Cont IBAN RO33BRDE445SV60758354450


ADRESA: Str. Buzesti, nr.50-52, Modul 1, et.11 Banca BRD
Mun. Bucuresti, sector, 1 Email: office@gsltgroup.ro
TELEFON: 0728 297 525
FAX : 0343 818 592

Protecție încorporată la descărcări și supratensiuni atmosferice de până la 10kV, pentru toate


componentele electronice integrate în aparatul de iluminat si protectie la scurtcircuit.
Posibilitate de vopsire a stalpului in orice culoare din paleta RAL(va fi stabilita de catre
beneficiar ).
Se va prezenta diagrama polară a intensităţii luminoase şi curbele K pentru aparatul de iluminat
propus
Se va prezenta declaratia de conformitate CE.
Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare
Conditii privind conformitatea cu standardele relevante
Se va prezenta declarație de conformitate a produselor cu cerințele esențiale prevăzute de
directivele Uniunii Europene ( marca CE )
Se vor prezenta certificate emise de organisme europene abilitate, din care sa rezulte
respectarea integrala a cerințelor EN 60598-1:2008 + A11:2009, EN 60598-2-3:2003 pentru
aparatele de iluminat ofertate, pentru a garanta conformitatea constantă a produselor cu
standardele de siguranță
Conditii de garantie si post garantie
Garantie aparat de iluminat - minim 60 luni

Sistemul de comanda va gestiona intreaga retea din zona, si va avea posibilitatea extinderii
ulterioare. In timpul functionarii sistemului de telegestiune se va putea pastra tensiune permanenta in
retea, comanda aprinderii / stingerii / dimmingului iluminatului public urmand a se face prin modulele
montate in aparatele de iluminat. Aceste module vor fi adresabile independent si vor asigura atat
comanda locala pornit/oprit cat si diagnoza aparatului de iluminat in timp real – informatii despre
functionare lampa, balast, igniter.
In afara informatiilor despre functionarea aparatelor de iluminat, sistemul de telegestiune va
furniza informatii despre reteaua de alimentare, calitatea energiei electrice, precum si eventualele
defecte sau furturi de curent.
Sistemul propus este compus din doua elemente principale modulul aparatului de iluminat si
serverul CLOUD.

Modul de comanda aparat de iluminat – intra in componenta aparatului de iluminat sau poate fi
montat in exterior si are urmatoarele functii :
- Control On/Off/Dimming a lampilor echipate cu balast electronic dimabil
- Control On/Off pentru orice alt tip de lampa de iluminat sau consumator electric
- Comunica cu serverul CLOUD prin intermediul retelei GSM indiferent de providerul de
comunicatii din zona

28/138
GSLT GROUP S.R.L.

CUI 36561136 J40/12604/23.09.2016 Cont IBAN RO33BRDE445SV60758354450


ADRESA: Str. Buzesti, nr.50-52, Modul 1, et.11 Banca BRD
Mun. Bucuresti, sector, 1 Email: office@gsltgroup.ro
TELEFON: 0728 297 525
FAX : 0343 818 592

- Conexiunea si controlul se vor realiza in timp real la fiecare corp de iluminat (sau punct de
aprindere), prin comunicatie GSM/GPRS (indiferent de furnizorul de servicii GSM din
zona/regiune). Comunicatia este incriptata pe 256 biti (nivelul de incriptare al tranzactiilor
bancare online)
- Scenariul de functionare este inregistrat in fiecare corp de iluminat. Functionarea nu
depinde de comunicarea continua cu serverul sau cu un alt corp de iluminat

Server tip CLOUD

- Server tip Cloud - accesul la server se va realiza prin USER ID si parola. Se pot crea mai
mult de un utilizator, cu drepturi de acces si vizualizare diferite
- Sistemul nu necesita nici o programare sau comisionare in situu – este de tip “plug &
play”. O data corpul alimentat electric, serverul va recunoaste, comunica si pozitiona
automat corpul de iluminat pe harta online
- Pe langa realizarea unui scenariu de functionare si dimming adecvat, sistemul va
monitoriza/inregistra consumuri de energie electrica si va raporta eventuale defecte sau
erori de functionare
- Platforma si software-ul sistemului/componentelor se vor actualiza automat, fara a fi
necesara vreo interventie a utilizatorului (hardware sau software)
- Corpurile de iluminat existente pot fi preluate/introduse in sistem

Comunicatia GSM pentru modulele introduse in sistem trebuie sa fie asigurata de


furnizor/producator pe o perioada de 10 ani.
Aplicatia pentru utilizarea sistemului va fi de tip web, va fi accesata cu USER si PAROLA pe diferite
nivele de acces – operare sau raportare. Aplicatia trebuie sa fie prezentata in limba romana.
Este disponibila o harta grafica care afiseaza pozitia fiecarui stalp, element al retelei sau punct de
aprindere. Sistemul permite utilizatorului sa vizualizeze erori si atentionari, sa porneasca, sa opreasca si
sa reduca intensitatea luminoasa atat pentru lampi individuale cat si pentru grupuri predefinite de
lampi. Monitorizarea si afisarea consumului de energie activa/reactiva pentru fiecare faza in parte,
inclusiv intocmirea de grafice si alerte pentru depasirea pragurilor inclusiv detectarea consumurilor
neautorizate (consum in afara programului, furt de energie, scurgere la impamantare, etc.).
Sistemul prioritizeaza alertele si disfunctionalitatile, initiind actiuni in functie de evenimentul
declansator.
Rapoarte disponibile: starea corpurilor de iluminat, starea sistemului, consum de energie
zilnic/saptamanal/lunar, economia de energie efectuata (inclusiv cu vizualizare grafica), stadiul rezolvarii
alertelor, alerte recurente, durata de functionare a lampilor.

29/138
GSLT GROUP S.R.L.

CUI 36561136 J40/12604/23.09.2016 Cont IBAN RO33BRDE445SV60758354450


ADRESA: Str. Buzesti, nr.50-52, Modul 1, et.11 Banca BRD
Mun. Bucuresti, sector, 1 Email: office@gsltgroup.ro
TELEFON: 0728 297 525
FAX : 0343 818 592

Stalpii de iluminat vor fi metalici tronconici, zincati - cu posibilitatea vopsirii in gama RAL - ,
montati in fundatie turnata tip pahar, din beton.
Stalpii vor fi prevazuti cu un compartiment inchis pentru conexiuni electrice, echipat cu cleme de
conexiuni si cu dispozitiv de protectie electrica - accesul la interiorul stalpului se va face printr-o usa
sigilabila.
Stalp pentru iluminat public stradal, metalic, conic inaltime utila 4-9 m
Caracteristici tehnice :
- prevazut cu decupaj pentru montaj cutie conexiuni de interior prevazut cu usa de vizitare .
Incastrat in fundatie tip pahar
- inaltime totala 4500 - 9800 mm
- grosime tabla 3 mm
- diametru la partea superioara D=60 mm
- echipat cu: cutie de conexiuni electrice, care sa permita racordarea prin partea inferioara a cel
putin 3 cabluri de sectiune 35mmp si in partea superioara a 1 cablu, prevazuta cu 1 siguranta
fuzibila modulara P+N, In=4A, echipata cu minim 4 borne care sa permita conectarea cablurilor,
montata in interior stalp de iluminat
Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare
Echipamentul va fi insotit de cartea tehnica in limba romana in care se vor indica:
- Prezentarea generala;
- Caracteristici tehnice;
- Instructiuni de instalare si montaj;
- Incercari, probe si punere in functiune;
- Defectiuni posibile si tehnica de depanare;
- Instructiuni de exploatare;
- Masuri de tehnica securitatii muncii si PSI.
Conditii privind conformitatea cu standardele relevante
- Conform ISO 9001
- Conform STAS-uri romanesti si standarde europene; marcaj CE.
Conditii de garantie si postgarantie
- Garantie minim 5 ani;
- Asigurare service in tara.

Reteaua de alimentare va fi de tipul L.E.S. ACYABY ( cablu din aluminiu cu armatura metalica).
Alimentarea cu energie electrica a aparatelor de iluminat se va face din punctele de aprindere aferente
posturilor de transformare din zona.
Aparatele de iluminat vor fi alimentate din LES proiectata prin intermediul unui cablu tip CYY 3x2.5mmp.
Legatura dintre LES si cablul de coloana se va realiza in cutia de conexiuni a stalpului, prin intermediul

30/138
GSLT GROUP S.R.L.

CUI 36561136 J40/12604/23.09.2016 Cont IBAN RO33BRDE445SV60758354450


ADRESA: Str. Buzesti, nr.50-52, Modul 1, et.11 Banca BRD
Mun. Bucuresti, sector, 1 Email: office@gsltgroup.ro
TELEFON: 0728 297 525
FAX : 0343 818 592

clemelor. In cutia de conexiuni a stalpului, sau dupa caz in aparatul de iluminat, se va monta o siguranta
de 2A - pentru protectia aparatului de iluminat.
Pentru realizarea derivatiilor de retea se va prevedea o cutie electrica.

Punctele de aprindere vor fi trifazate si vor avea carcasa din policarbonat,


Caracteristici tehnice :

- dimensiuni :
- inaltime totala 820mm
- latime 250mm
- lungime 530mm
- material – policarbonat / poliester armat cu fibra de sticla
- grad protectie – IP65
- rezistenta la soc – minim IK09
Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare
Echipamentul va fi insotit de cartea tehnica in limba romana in care se vor indica:
- Prezentarea generala;
- Caracteristici tehnice;
- Instructiuni de instalare si montaj;
- Incercari, probe si punere in functiune;
- 5 circuite plecare trifazate echipate cu SIST 00
- Contactor 115A
- posibilitate functionare 3 linii de comanda (manual, comanda externa, ceas programator ASTRO)
Conditii privind conformitatea cu standardele relevante
- Conform ISO 9001
- Conform STAS-uri romanesti si standarde europene;.
Conditii de garantie si postgarantie
- Garantie minim 2 ani;
31/138
GSLT GROUP S.R.L.

CUI 36561136 J40/12604/23.09.2016 Cont IBAN RO33BRDE445SV60758354450


ADRESA: Str. Buzesti, nr.50-52, Modul 1, et.11 Banca BRD
Mun. Bucuresti, sector, 1 Email: office@gsltgroup.ro
TELEFON: 0728 297 525
FAX : 0343 818 592

- Asigurare service in tara.

Controler pentru inductie


Descriere : controller alimentat la 24V pentru monitorizarea sistemelor alimentate prin inductie.
Caracteristici :
- poate alimenta 100m cablu IPH
- poate alimenta 30 noduri IPH si markeri
- necesita transformator 220/24V
Functionalitate :
- comanda la distanta On/off
- monitorizarea statusului pentru sistemele cu inductie si altor servicii instalate
Sistemul poate sa aiba 3 functii :
- marker-ul face flash incet
- marker-ul face flash puternic
- marker-ul ramane mereu aprins
Conditii de operare :
- temperatura de operarare : -15grd.C - +65grd.C
- umiditatea : 10% - 95 %
- racire : prin convective
Instalare :
Pozitionare : verticala sau orizontala
Instalare : in cutia de control
Metoda de fixare : prindere cu 4 suruburi de fixare pe suprafata vertical sau orizontala
Specificatii electrice :
La intrare :
- tensiune : 15V – 30V (24V tensiune nominala)
- curent maxim : 5.5A
- putere consumata : intre 50 si 150W
La iesire :
- Frecventa de transmitere a puterii : 38.4 kKz +/- 0.1%
- Curent cablu : intre 5 si 6A
- Tensiune cablu : intre 30 si 60V
Dimensiuni (mm) : LxlxH= 170x195x80
Greutate : 1.9 kg

32/138
GSLT GROUP S.R.L.

CUI 36561136 J40/12604/23.09.2016 Cont IBAN RO33BRDE445SV60758354450


ADRESA: Str. Buzesti, nr.50-52, Modul 1, et.11 Banca BRD
Mun. Bucuresti, sector, 1 Email: office@gsltgroup.ro
TELEFON: 0728 297 525
FAX : 0343 818 592

Certificari:
- Certificare CE
- EN55015:2006+A1:2007
- EN61000-6-2:2005
- EN50366-2003+A11:2006
- RoHS

Marker “ON ROAD” alimentat prin inductie


Alimentare marker On Road : prin inductie
Ideal pentru iluminatul pe sosea, inclusiv delimitarea benzilor de circulatie, marginea drumului
Caracteristici :
- mai putin de 4mm deasupra solului
- nu există conexiune fizică fir între sursa de alimentare (cablu îngropat) și Marker On Road
- vizibil pana la 2km (1.2 mile) distanta
- dimabil, comutabil
- adresabil unic
- programabil
- carcasa din policarbonat cu rezistenta UV
- design cu auto-curatare
- 2 cai de comunicatii si detectare functii
- sistem optic integrat ( o parte de carcasa)
Functionalitate :
Distributia luminii :
- Unidirectionala cu 8 Led-uri de mare intensitate pentru semnalizarea unei directii
- Bidirectionala cu 16 Led-uri de mare intensitate pentru semnalizarea ambelor directii
Culoarea Led-urilor : albastru, verde, rosu, alb, galben (alte culori disponibile la cerere)
Culoarea materialului marker-ului : neagru ( alb disponibil la cerere)
Conditii de operare :
- Grad de protective : IP 68
- temperatura de operarare : - 15grd.C - +100grd.C
- rezistenta la incarcare : pana la 18.000 kg
Materialul carcasei : policarbonat certificat UL 94VO
Instalare :
Orientare : pe lungime ( disponibil si in cruce)
Metoda de fixare : cu adeziv Two Part
Diametru 83mm
Inaltime : 31mm
33/138
GSLT GROUP S.R.L.

CUI 36561136 J40/12604/23.09.2016 Cont IBAN RO33BRDE445SV60758354450


ADRESA: Str. Buzesti, nr.50-52, Modul 1, et.11 Banca BRD
Mun. Bucuresti, sector, 1 Email: office@gsltgroup.ro
TELEFON: 0728 297 525
FAX : 0343 818 592

Greutate 250g

Aparate de iluminat treceri de pietoni


Special dzvoltate pentru iluminatul trecerilor de pietoni. Echipat cu lLED-uri de mare putere, aparatul de
iluminat creaza contrast intre pietoni si zona inconjuratoare, pentru asigurarea vizibilitatii.
Diagrama polara :

Durata de viata estimata a sistemului nou de iluminat, fara interventii majore, este apreciata la
10 ani si este data de minimul duratei de viata a componentelor principale:
- Aparate iluminat: 10 ani
- Stalpi: 30 ani
- Cutii electrice: 15 ani
- Confectii metalice (suporti, console): 20 ani

3.2.2. SCENARIUL 2 Realizarea unui sistem de iluminat nou compus din retele de alimentare
subterane, stalpi metalici, aparate de iluminat cu tehnologie descarcari in vapori de sodiu la
inalta presiune pentru zonele centrale si cele in care iluminatul lipseste – str. Independentei,
Poporului, Decebal, Piateta Decebal, Tudor Vladimirescu, Republicii, Centura 1, Silozului,
Ciocarliei, Parcare si acces blocuri str. Poporului si Parc Ion Creanga, inlocuirea aparatelor de
iluminat cu aparate noi cu tehnologie descarcari in vapori de sodiu la inalta presiune pentru
celelalte zone din municipiu, separarea iluminatului public de retelele furnizorului de energie
prin amplasarea de puncte de aprindere in afara posturilor de transformare, implementarea
unui sistem de telegestiune, realizarea unui iluminat arhitectural pentru obiectivele
34/138
GSLT GROUP S.R.L.

CUI 36561136 J40/12604/23.09.2016 Cont IBAN RO33BRDE445SV60758354450


ADRESA: Str. Buzesti, nr.50-52, Modul 1, et.11 Banca BRD
Mun. Bucuresti, sector, 1 Email: office@gsltgroup.ro
TELEFON: 0728 297 525
FAX : 0343 818 592

importante (Pod peste canal Dunare Marea Neagra, Primarie, Geamii, Biserica Sf Dumitru,
Biserica Sfintii Petru si Pavel precum si iluminarea a 10 treceri de pietoni amplasate in zone cu
risc ridicat.

Solutia presupune :

Investitia este formata din 3411 de puncte luminoase care au in componenta:


- 19.20 km de retea de drumuri publice iluminate;
- 538 stalpi metalici pentru iluminat cu suporti metalici aferenti;
- 3391 aparate de iluminat cu surse cu descarcari in vapori de sodiu la inalta presiune;
- 18 cutii electrice;
- 8 puncte de aprindere
- 538 cutii stalp
- 10 sisteme semnalizare treceri de pietoni

Aparatele de iluminat vor fi echipate cu surse cu descarcari in vapori de SODIU la inalta presiune, iar
puterea lor se va alege în urma efectuării calculelor luminotehnice pe fiecare strada.

Iluminat treceri de pietoni


Pentru stabilirea solutiei si dimensionarea sistemului de iluminat pentru iluminatul trecerilor de
pietoni se va avea in vedere respectarea următoarelor standarde:
- SR EN 13201-2014 „ Iluminatul public –Partea 1 - Selectarea claselor de iluminat
- SR EN 13201-2014 „ Iluminatul public –Partea 2 - Cerințe de performanță

Conform SR EN 13201-2:2014, Partea 2, Anexa B, ”iluminatul local poate fi instalat pentru a


asigura un iluminat suficient al pietonilor pe partea pe care se desfășoară traficul și în toate zonele
trecerii de pietoni. Iluminatul limitat la o bandă îngustă din jurul trecerii de pietoni produce un efect
accentuat care contribuie la mărirea atenției participantilor la trafic”. Nivelul de iluminare orizontal pe
trecerea de pietoni trebuie să fie Eh>1,5x nivelul de iluminare cerut pentru clasa sistemului de iluminat
în care este încadrat drumul.

Se propune montarea a câte unui sistem de iluminat înaintea trecerii de pietoni, pentru fiecare
sens de circulație. Acesta va fi montat pe stâlp de 7m. În acest mod se obține un contrast pozitiv pe
fiecare banda de circulație, determinând observarea în timp util a pietonilor antrenați în traversarea
străzii. Fiecare sistem de iluminat va fi prevăzut cu un senzor PIR, montat la înălțimea de 5m. Acesta va
trimite o comandă de creștere a fluxului luminos în momentul în care va sesiza o persoană în mișcare, în
35/138
GSLT GROUP S.R.L.

CUI 36561136 J40/12604/23.09.2016 Cont IBAN RO33BRDE445SV60758354450


ADRESA: Str. Buzesti, nr.50-52, Modul 1, et.11 Banca BRD
Mun. Bucuresti, sector, 1 Email: office@gsltgroup.ro
TELEFON: 0728 297 525
FAX : 0343 818 592

raza lui de acțiune. Fiecare sistem va include 28 buc aparate de iluminat tip Marker ON Road amplasat
incastrat in asfalt in calea de rulare alimentat prin inductie.
Pentru acest tip de aplicație propunem utilizarea aparatelor de iluminat cu distributie asimetrica
(dedicate iluminatului trecerilor de pietoni)

36/138
GSLT GROUP S.R.L.

CUI 36561136 J40/12604/23.09.2016 Cont IBAN RO33BRDE445SV60758354450


ADRESA: Str. Buzesti, nr.50-52, Modul 1, et.11 Banca BRD
Mun. Bucuresti, sector, 1 Email: office@gsltgroup.ro
TELEFON: 0728 297 525
FAX : 0343 818 592

Dispunere semnalizare luminoasa in pavaj

CERINTE TEHNICE SI DE CALITATE


Pentru iluminatul rutier, calculele luminotehnice trebuie sa garanteze atingerea urmatoarelor obiective :
• asigurarea nivelurilor luminotehnice care sa aiba valori egale sau superioare celor reglementate de
standardele nationale si internationale. Ne referim aici la nivelurile de iluminare si luminanta,
uniformitati generale, longitudinale si transversale atat pentru iluminare cat si pentru luminanta,
pragul de orbire, etc.

37/138
GSLT GROUP S.R.L.

CUI 36561136 J40/12604/23.09.2016 Cont IBAN RO33BRDE445SV60758354450


ADRESA: Str. Buzesti, nr.50-52, Modul 1, et.11 Banca BRD
Mun. Bucuresti, sector, 1 Email: office@gsltgroup.ro
TELEFON: 0728 297 525
FAX : 0343 818 592

• asigurarea unui nivel minim al consumului de energie electrica, in conditiile indeplinirii tuturor
cerintelor, prin urmatoarele mijloace :
o corpuri de iluminat cu randament mare si costuri de mentenanta redusa, cu grad mare de
protectie si cu caracteristici optice deosebite echipate cu sursa sodiu la inalta presiune
o componentele sistemului de iluminat vor fi executate in conformitate cu standardele in
vigoare si vor avea certificate de conformitate
o un aspect deosebit de important in vederea aprecierii solutiei tehnice propuse va fi puterea
electrica instalata a corpurilor de iluminat utilizate pentru modernizare.
• este obligatorie inscriptionarea CE precum si inscriptionarea tipului corpului de iluminat si a
marcii producatorului. Tipul corpului de iluminat si marca producatorului astfel inscriptionate
trebuie sa se identifice cu tipul corpurilor de iluminat si producatorul pentru care se vor prezenta
certificatele de conformitate.

Impartita pe obiectivele investitiei, Scenariul 2 este urmatorul:

APARATE DE ILUMINAT – TEHNOLOGIE cu descarcari in vapori de SODIU la inalta presiune

Alimentare electrică: 230V/50Hz.

Grad de protecţie compartiment optic (minim) IP66


Grad de protecţie compartiment accesorii electrice (minim) IP66
Rezistenţă la impact (minim) IK08
Clasă de izolație electrică: Clasa I sau II
Dimensiuni aparat de iluminat LxlxH: nu sunt impuse

Putere instalată (maxim)

TIP 1 –50W

TIP 2 –70W

TIP 3 –100W

38/138
GSLT GROUP S.R.L.

CUI 36561136 J40/12604/23.09.2016 Cont IBAN RO33BRDE445SV60758354450


ADRESA: Str. Buzesti, nr.50-52, Modul 1, et.11 Banca BRD
Mun. Bucuresti, sector, 1 Email: office@gsltgroup.ro
TELEFON: 0728 297 525
FAX : 0343 818 592

TIP 4 –150W

TIP 5 –250W

Eficacitate luminoasă aparat de iluminat (minim): 80 lm/W

Greutate: nu se impune
Aparat de iluminat cu următoarele componente:
• carcasă realizată din aluminiu turnat sub presiune sau aluminiu extrudat
• difuzor din sticlă tratată termic, securizata, plană sau curbată;
• distribuția luminoasă va fi de tip stradal;
• compartimentul optic trebuie să permita deschiderea sa pentru operaţii de
mentenanţă, chiar dacă prin intermediul unor unelte. Pentru a facilita operaţiile de
mentenanţă, acesta trebuie să poată fii deschis într-un interval scurt de timp, de maxim
1 minut, fără deteriorarea componentelor aparatului de iluminat; nu se acceptă
aparate de iluminat pentru care difuzorul este lipit de carcasă;
• compatimentul accesorii electrice va trebui să permită deschiderea sa pentru operaţii
de mentenanţă, chiar dacă prin intermediul unor unelte. Pentru a facilita operaţiile de
mentenanţă, acesta trebuie să poată fi deschis într-un interval scurt de timp, de maxim
1 minut, fără deteriorarea componentelor aparatului de iluminat ;
• placa de aparataj va fi amovibilă, pentru a facilita operaţiile de mentenanţă şi pentru a
permite schimbarea acesteia într-un mod facil, in caz de defect, după terminarea
perioadei de garanţie ;
• sistemul de montaj va permite montarea pe braţ sau în vârf de stâlp si inclinare
ajustabila.
Echipare cu sursă luminoasă tip cu descarcari in vapori de SODIU la inalta presiune (se va
preciza modelul şi producătorul)
• temperatura de culoare Tc = 2200K±10%
• indicele de redare al culorilor Ra≥25
Balastul electronic compatibil cu tipul de sursă luminoasă utilizată, va avea minim următoarele
funcţii:

• asigurarea funcţionării cu factorul de putere >0,92, pentru functionare la 100%;


• posibilitate de comunicare prin protocoalele de comunicare DALI sau 1-10V
• permite reducerea fluxului luminos cu minim 50% din valoarea fluxului nominal, în
trepte de minim 1%

39/138
GSLT GROUP S.R.L.

CUI 36561136 J40/12604/23.09.2016 Cont IBAN RO33BRDE445SV60758354450


ADRESA: Str. Buzesti, nr.50-52, Modul 1, et.11 Banca BRD
Mun. Bucuresti, sector, 1 Email: office@gsltgroup.ro
TELEFON: 0728 297 525
FAX : 0343 818 592

Aparatul de iluminat va permite echiparea cu dispozitiv de control individual fără fir (parte
componenta a sistemului de control), pentru comanda și controlul independent al aparatului
de iluminat, prin utilizarea cel puțin a protocoalelor de comunicare 1-10 V sau DALI; acesta va
îndeplini cel puțin funcțiile descrise în fișa tehnică a sistemului de telegestiune;

Durata de viata minim 30 000 ore cu pastrarea a 70% din fluxul luminos
Funcţionare la Ta=min50˚C
Posibilitate de vopsire a stalpului in orice culoare din paleta RAL(va fi stabilita de catre
beneficiar ).
Se va prezenta diagrama polară a intensităţii luminoase şi curbele K pentru aparatul de iluminat
propus
Se va prezenta declaratia de conformitate CE.
Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare
Conditii privind conformitatea cu standardele relevante
Se va prezenta declarație de conformitate a produselor cu cerințele esențiale prevăzute de
directivele Uniunii Europene ( marca CE )
Se vor prezenta certificate emise de organisme europene abilitate, din care sa rezulte
respectarea integrala a cerințelor EN 60598-1:2008 + A11:2009, EN 60598-2-3:2003 pentru
aparatele de iluminat ofertate, pentru a garanta conformitatea constantă a produselor cu
standardele de siguranță
Conditii de garantie si post garantie
Garantie aparat de iluminat - minim 24 luni

Sistemul de comanda va gestiona intreaga retea din zona, si va avea posibilitatea extinderii
ulterioare. In timpul functionarii sistemului de telegestiune se va putea pastra tensiune permanenta in
retea, comanda aprinderii / stingerii / dimmingului iluminatului public urmand a se face prin modulele
montate in aparatele de iluminat. Aceste module vor fi adresabile independent si vor asigura atat
comanda locala pornit/oprit cat si diagnoza aparatului de iluminat in timp real – informatii despre
functionare lampa, balast, igniter.
In afara informatiilor despre functionarea aparatelor de iluminat, sistemul de telegestiune va
furniza informatii despre reteaua de alimentare, calitatea energiei electrice, precum si eventualele
defecte sau furturi de curent.
Sistemul propus este compus din doua elemente principale modulul aparatului de iluminat si
serverul CLOUD.

40/138
GSLT GROUP S.R.L.

CUI 36561136 J40/12604/23.09.2016 Cont IBAN RO33BRDE445SV60758354450


ADRESA: Str. Buzesti, nr.50-52, Modul 1, et.11 Banca BRD
Mun. Bucuresti, sector, 1 Email: office@gsltgroup.ro
TELEFON: 0728 297 525
FAX : 0343 818 592

Modul de comanda aparat de iluminat – intra in componenta aparatului de iluminat sau poate fi
montat in exterior si are urmatoarele functii :
- Control On/Off/Dimming a lampilor echipate cu balast electronic dimabil
- Control On/Off pentru orice alt tip de lampa de iluminat sau consumator electric
- Comunica cu serverul CLOUD prin intermediul retelei GSM indiferent de providerul de
comunicatii din zona
- Conexiunea si controlul se vor realiza in timp real la fiecare corp de iluminat (sau punct de
aprindere), prin comunicatie GSM/GPRS (indiferent de furnizorul de servicii GSM din
zona/regiune). Comunicatia este incriptata pe 256 biti (nivelul de incriptare al tranzactiilor
bancare online)
- Scenariul de functionare este inregistrat in fiecare corp de iluminat. Functionarea nu
depinde de comunicarea continua cu serverul sau cu un alt corp de iluminat

Server tip CLOUD

- Server tip Cloud - accesul la server se va realiza prin USER ID si parola. Se pot crea mai
mult de un utilizator, cu drepturi de acces si vizualizare diferite
- Sistemul nu necesita nici o programare sau comisionare in situu – este de tip “plug &
play”. O data corpul alimentat electric, serverul va recunoaste, comunica si pozitiona
automat corpul de iluminat pe harta online
- Pe langa realizarea unui scenariu de functionare si dimming adecvat, sistemul va
monitoriza/inregistra consumuri de energie electrica si va raporta eventuale defecte sau
erori de functionare
- Platforma si software-ul sistemului/componentelor se vor actualiza automat, fara a fi
necesara vreo interventie a utilizatorului (hardware sau software)
- Corpurile de iluminat existente pot fi preluate/introduse in sistem

Comunicatia GSM pentru modulele introduse in sistem trebuie sa fie asigurata de


furnizor/producator pe o perioada de 10 ani.
Aplicatia pentru utilizarea sistemului va fi de tip web, va fi accesata cu USER si PAROLA pe diferite
nivele de acces – operare sau raportare. Aplicatia trebuie sa fie prezentata in limba romana.
Este disponibila o harta grafica care afiseaza pozitia fiecarui stalp, element al retelei sau punct de
aprindere. Sistemul permite utilizatorului sa vizualizeze erori si atentionari, sa porneasca, sa opreasca si
sa reduca intensitatea luminoasa atat pentru lampi individuale cat si pentru grupuri predefinite de
lampi. Monitorizarea si afisarea consumului de energie activa/reactiva pentru fiecare faza in parte,
inclusiv intocmirea de grafice si alerte pentru depasirea pragurilor inclusiv detectarea consumurilor
neautorizate (consum in afara programului, furt de energie, scurgere la impamantare, etc.).
41/138
GSLT GROUP S.R.L.

CUI 36561136 J40/12604/23.09.2016 Cont IBAN RO33BRDE445SV60758354450


ADRESA: Str. Buzesti, nr.50-52, Modul 1, et.11 Banca BRD
Mun. Bucuresti, sector, 1 Email: office@gsltgroup.ro
TELEFON: 0728 297 525
FAX : 0343 818 592

Sistemul prioritizeaza alertele si disfunctionalitatile, initiind actiuni in functie de evenimentul


declansator.
Rapoarte disponibile: starea corpurilor de iluminat, starea sistemului, consum de energie
zilnic/saptamanal/lunar, economia de energie efectuata (inclusiv cu vizualizare grafica), stadiul rezolvarii
alertelor, alerte recurente, durata de functionare a lampilor.

Stalpii de iluminat vor fi metalici tronconici, zincati - cu posibilitatea vopsirii in gama RAL - ,
montati in fundatie turnata tip pahar, din beton.
Stalpii vor fi prevazuti cu un compartiment inchis pentru conexiuni electrice, echipat cu cleme de
conexiuni si cu dispozitiv de protectie electrica - accesul la interiorul stalpului se va face printr-o usa
sigilabila.
Stalp pentru iluminat public stradal, metalic, conic inaltime utila 6-9 m
Caracteristici tehnice :
- prevazut cu decupaj pentru montaj cutie conexiuni de interior prevazut cu usa de vizitare .
Incastrat in fundatie tip pahar
- inaltime totala 9800 mm
- grosime tabla 3 mm
- diametru la partea superioara D=60 mm
- echipat cu: cutie de conexiuni electrice, care sa permita racordarea prin partea inferioara a cel
putin 3 cabluri de sectiune 35mmp si in partea superioara a 1 cablu, prevazuta cu 1 siguranta
fuzibila modulara P+N, In=4A, echipata cu minim 4 borne care sa permita conectarea cablurilor,
montata in interior stalp de iluminat
Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare
Echipamentul va fi insotit de cartea tehnica in limba romana in care se vor indica:
- Prezentarea generala;
- Caracteristici tehnice;
- Instructiuni de instalare si montaj;
- Incercari, probe si punere in functiune;
- Defectiuni posibile si tehnica de depanare;
- Instructiuni de exploatare;
- Masuri de tehnica securitatii muncii si PSI.
Conditii privind conformitatea cu standardele relevante
- Conform ISO 9001
- Conform STAS-uri romanesti si standarde europene; marcaj CE.
Conditii de garantie si postgarantie
- Garantie minim 5 ani;
- Asigurare service in tara.

42/138
GSLT GROUP S.R.L.

CUI 36561136 J40/12604/23.09.2016 Cont IBAN RO33BRDE445SV60758354450


ADRESA: Str. Buzesti, nr.50-52, Modul 1, et.11 Banca BRD
Mun. Bucuresti, sector, 1 Email: office@gsltgroup.ro
TELEFON: 0728 297 525
FAX : 0343 818 592

Reteaua de alimentare va fi de tipul L.E.S. ACYABY (cablu din aluminiu cu armatura metalica).
Alimentarea cu energie electrica a aparatelor de iluminat se va face din punctele de aprindere aferente
posturilor de transformare din zona.
Aparatele de iluminat vor fi alimentate din LES proiectata prin intermediul unui cablu tip CYY 3x2.5mmp.
Legatura dintre LES si cablul de coloana se va realiza in cutia de conexiuni a stalpului, prin intermediul
clemelor. In cutia de conexiuni a stalpului, sau dupa caz in aparatul de iluminat, se va monta o siguranta
de 2A - pentru protectia aparatului de iluminat.
Pentru realizarea derivatiilor de retea se va prevedea o cutie electrica.

Punctele de aprindere vor fi trifazate si vor avea carcasa din policarbonat,


Caracteristici tehnice :

- dimensiuni :
- inaltime totala 820mm
- latime 250mm
- lungime 530mm
- material – policarbonat / poliester armat cu fibra de sticla
- grad protectie – IP65
- rezistenta la soc – minim IK09
Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare
Echipamentul va fi insotit de cartea tehnica in limba romana in care se vor indica:
- Prezentarea generala;
- Caracteristici tehnice;
- Instructiuni de instalare si montaj;
- Incercari, probe si punere in functiune;
43/138
GSLT GROUP S.R.L.

CUI 36561136 J40/12604/23.09.2016 Cont IBAN RO33BRDE445SV60758354450


ADRESA: Str. Buzesti, nr.50-52, Modul 1, et.11 Banca BRD
Mun. Bucuresti, sector, 1 Email: office@gsltgroup.ro
TELEFON: 0728 297 525
FAX : 0343 818 592

- 5 circuite plecare trifazate echipate cu SIST 00


- Contactor 115A
- posibilitate functionare 3 linii de comanda (manual, comanda externa, ceas programator ASTRO)
Conditii privind conformitatea cu standardele relevante
- Conform ISO 9001
- Conform STAS-uri romanesti si standarde europene;.
Conditii de garantie si postgarantie
- Garantie minim 2 ani;
- Asigurare service in tara.

Controller pentru inductie


Descriere : controller alimentat la 24V pentru monitorizarea sistemelor alimentate prin inductie.
Caracteristici :
- poate alimenta 100m cablu IPH
- poate alimenta 30 noduri IPH si markeri
- necesita transformator 220/24V
Functionalitate :
- comanda la distanta On/off
- monitorizarea statusului pentru sistemele cu inductie si altor servicii instalate
Sistemul poate sa aiba 3 functii :
- marker-ul face flash incet
- marker-ul face flash puternic
- marker-ul ramane mereu aprins
Conditii de operare :
- temperatura de operarare : -15grd.C - +65grd.C
- umiditatea : 10% - 95 %
- racire : prin convective
Instalare :
Pozitionare : verticala sau orizontala
Instalare : in cutia de control
Metoda de fixare : prindere cu 4 suruburi de fixare pe suprafata vertical sau orizontala
Specificatii electrice :
La intrare :
- tensiune : 15V – 30V (24V tensiune nominala)
- curent maxim : 5.5A
- putere consumata : intre 50 si 150W

44/138
GSLT GROUP S.R.L.

CUI 36561136 J40/12604/23.09.2016 Cont IBAN RO33BRDE445SV60758354450


ADRESA: Str. Buzesti, nr.50-52, Modul 1, et.11 Banca BRD
Mun. Bucuresti, sector, 1 Email: office@gsltgroup.ro
TELEFON: 0728 297 525
FAX : 0343 818 592

La iesire :
- Frecventa de transmitere a puterii : 38.4 kKz +/- 0.1%
- Curent cablu : intre 5 si 6A
- Tensiune cablu : intre 30 si 60V
Dimensiuni (mm) : LxlxH= 170x195x80
Greutate : 1.9 kg
Certificari:
- Certificare CE
- EN55015:2006+A1:2007
- EN61000-6-2:2005
- EN50366-2003+A11:2006
- RoHS

Marker “ON ROAD” alimentat prin inductie


Alimentare marker On Road : prin inductie
Ideal pentru iluminatul pe sosea, inclusiv delimitarea benzilor de circulatie, marginea drumului
Caracteristici :
- mai putin de 4mm deasupra solului
- nu există conexiune fizică fir între sursa de alimentare (cablu îngropat) și Marker On Road
- vizibil pana la 2km (1.2 mile) distanta
- dimabil, comutabil
- adresabil unic
- programabil
- carcasa din policarbonat cu rezistenta UV
- design cu auto-curatare
- 2 cai de comunicatii si detectare functii
- sistem optic integrat ( o parte de carcasa)
Functionalitate :
Distributia luminii :
- Unidirectionala cu 8 Led-uri de mare intensitate pentru semnalizarea unei directii
- Bidirectionala cu 16 Led-uri de mare intensitate pentru semnalizarea ambelor directii
Culoarea Led-urilor : albastru, verde, rosu, alb, galben (alte culori disponibile la cerere)
Culoarea materialului marker-ului : neagru ( alb disponibil la cerere)
Conditii de operare :
- Grad de protective : IP 68
- temperatura de operarare : - 15grd.C - +100grd.C
- rezistenta la incarcare : pana la 18.000 kg

45/138
GSLT GROUP S.R.L.

CUI 36561136 J40/12604/23.09.2016 Cont IBAN RO33BRDE445SV60758354450


ADRESA: Str. Buzesti, nr.50-52, Modul 1, et.11 Banca BRD
Mun. Bucuresti, sector, 1 Email: office@gsltgroup.ro
TELEFON: 0728 297 525
FAX : 0343 818 592

Materialul carcasei : policarbonat certificat UL 94VO


Instalare :
Orientare : pe lungime ( disponibil si in cruce)
Metoda de fixare : cu adeziv Two Part
Diametru 83mm
Inaltime : 31mm
Greutate 250g

Aparate de iluminat treceri de pietoni


Special dzvoltate pentru iluminatul trecerilor de pietoni. Echipat cu lLED-uri de mare putere, aparatul de
iluminat creaza contrast intre pietoni si zona inconjuratoare, pentru asigurarea vizibilitatii.

Diagrama polara :

3.3. Costurile estimative ale investitiei

3.3.1. SCENARIUL 1 - Realizarea unui sistem de iluminat nou compus din retele de alimentare
subterane, stalpi metalici, aparate de iluminat cu tehnologie LED pentru zonele centrale si cele
in care iluminatul lipseste – str. Independentei, Poporului, Decebal, Piateta Decebal, Tudor
Vladimirescu, Republicii, Centura 1, Silozului, Ciocarliei, Parcare si acces blocuri str. Poporului
si Parc Ion Creanga, inlocuirea aparatelor de iluminat cu aparate noi cu tehnologie LED pentru
celelalte zone din municipiu, separarea iluminatului public de retelele furnizorului de energie
prin amplasarea de puncte de aprindere in afara posturilor de transformare, implementarea
unui sistem de telegestiune, realizarea unui iluminat arhitectural pentru obiectivele

46/138
GSLT GROUP S.R.L.

CUI 36561136 J40/12604/23.09.2016 Cont IBAN RO33BRDE445SV60758354450


ADRESA: Str. Buzesti, nr.50-52, Modul 1, et.11 Banca BRD
Mun. Bucuresti, sector, 1 Email: office@gsltgroup.ro
TELEFON: 0728 297 525
FAX : 0343 818 592

importante (Pod peste canal Dunare Marea Neagra, Primarie, Geamii, Biserica Sf Dumitru,
Biserica Sfintii Petru si Pavel, Muzeul de arta, Sala Sporturilor si precum si iluminarea a 10
treceri de pietoni amplasate in zone cu risc ridicat.

Valoarea totala cu detalierea pe structura devizului general

Scenariul 1 (recomandat)
Valoarea totala a investitiei este de 18.297.601 Lei (4.026.229 Euro) fara TVA sau 21.741.409 Lei
(4.784.009 Euro) cu TVA.
Detalierea valorilor semnificative ale investitiei sunt prezentate in Devizul general si in Devizul pe
obiect prezentate mai jos:

47/138
GSLT GROUP S.R.L.

CUI 36561136 J40/12604/23.09.2016 Cont IBAN RO33BRDE445SV60758354450


ADRESA: Str. Buzesti, nr.50-52, Modul 1, et.11 Banca BRD
Mun. Bucuresti, sector, 1 Email: office@gsltgroup.ro
TELEFON: 0728 297 525
FAX : 0343 818 592

Deviz general al obiectivului de investitii :

Modernizarea sistemului de iluminat public pe raza U.A.T. Medgidia

Valoare
Valoare
Nr. TVA (inclusiv
Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli
crt. (fără TVA) TVA)
lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului
11 Obţinerea terenului 0 0 0
12 Amenajarea terenului 35 000 6 650 41 650
13 Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea la starea iniţială 25 000 4 750 29 750
14 Cheltuieli pentu relocarea/protectia utilitatilor 29 500 5 605 35 105
TOTAL CAPITOL 1 89 500 17 005 106 505
CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare
obiectivului
2.1. Alimentare energie electrica 44 000 8 360 52 360
TOTAL CAPITOL 2 44 000 8 360 52 360
CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică
31 Studii 78 500 14 915 93 415
3.1.1 Studii de teren 65 000 12 350 77 350
3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului 0 0 0
3.1.3 Alte studii specifice 13 500 2 565 16 065
Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri
32 15 000 2 850 17 850
si autorizatii
33 Expertizare tehnica 0 0 0

34 Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor 12 000 2 280 14 280

35 Proiectare 295 500 56 145 351 645


3.5.1. Tema de proiectare 0 0 0
3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0 0 0

48/138
GSLT GROUP S.R.L.

CUI 36561136 J40/12604/23.09.2016 Cont IBAN RO33BRDE445SV60758354450


ADRESA: Str. Buzesti, nr.50-52, Modul 1, et.11 Banca BRD
Mun. Bucuresti, sector, 1 Email: office@gsltgroup.ro
TELEFON: 0728 297 525
FAX : 0343 818 592

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de


160 000 30 400 190 400
interventii si deviz general
3.5.4. Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii
13 500 2 565 16 065
avizelor/acordurilor/autorizatiilor
3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor
12 000 2 280 14 280
de executie
3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie 110 000 20 900 130 900
36 Organizarea procedurilor de achizitie 10 000 1 900 11 900
37 Consultanta 32 000 6 080 38 080
3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 19 000 3 610 22 610
3.7.2. Auditul financiar 13 000 2 470 15 470
38 Asistenta tehnica 46 000 8 740 54 740
3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului 0 0 0
3.8.1.1. pe periada de executie a lucrarilor 0 0 0
3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in
programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre 0 0 0
Inspectoratul de Stat in Constructii
3.8.2. Dirigentie de santier 46 000 8 740 54 740
TOTAL CAPITOL 3 489 000 92 910 581 910
CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investiţia de bază
41 Construcţii şi instalaţii 13 253 491 2 518 163 15 771 654
42 Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale 0 0 0

43 Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesita montaj 0 0 0

Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care nu necesita


44 0 0 0
montaj si echipamente de transport

45 Dotări 0 0 0
46 Active necorporale 0 0 0
TOTAL CAPITOL 4 13 253 491 2 518 163 15 771 654
CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli
51 Organizare de şantier 63 500 12 065 75 565

5.1.1. Lucrări de construcţii si instalatii aferente organizarii de santier 40 000 7 600 47 600

49/138
GSLT GROUP S.R.L.

CUI 36561136 J40/12604/23.09.2016 Cont IBAN RO33BRDE445SV60758354450


ADRESA: Str. Buzesti, nr.50-52, Modul 1, et.11 Banca BRD
Mun. Bucuresti, sector, 1 Email: office@gsltgroup.ro
TELEFON: 0728 297 525
FAX : 0343 818 592

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării şantierului 23 500 4 465 27 965

52 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 3 002 761 537 789 3 540 550
5.2.1. Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii
2 818 466 535 509 3 353 974
finantatoare
5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de
92 774 0 92 774
constructii
5.2.3 Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea
13 253 0 13 253
teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii

5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor 66 267 0 66 267

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de


12 000 2 280 14 280
construire/desfiintare

53 Cheltuieli diverse şi neprevăzute 1 325 349 251 816 1 577 165

54 Cheltuieli pentru informare si publicitate 10 000 1 900 11 900


TOTAL CAPITOL 5 4 401 610 803 570 5 205 180
CAPITOLUL 6: Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste şi predare
la beneficiar
61 Pregătirea personalului de exploatare 10 000 1 900 11 900
62 Probe tehnologice şi teste 10 000 1 900 11 900
TOTAL CAPITOL 6 20 000 3 800 23 800
TOTAL GENERAL 18 297 601 3 443 808 21 741 409
din care: C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1.) 13 426 991 2 551 128 15 978 119

In preturi la data de :30.03.2017 ; 1 euro = 4.5446 lei

50/138
GSLT GROUP S.R.L.

CUI 36561136 J40/12604/23.09.2016 Cont IBAN RO33BRDE445SV60758354450


ADRESA: Str. Buzesti, nr.50-52, Modul 1, et.11 Banca BRD
Mun. Bucuresti, sector, 1 Email: office@gsltgroup.ro
TELEFON: 0728 297 525
FAX : 0343 818 592

3.3.2. SCENARIUL 2 Realizarea unui sistem de iluminat nou compus din retele de alimentare
subterane, stalpi metalici, aparate de iluminat cu tehnologie descarcari in vapori de sodiu la
inalta presiune pentru zonele centrale si cele in care iluminatul lipseste – str. Independentei,
Poporului, Decebal, Piateta Decebal, Tudor Vladimirescu, Republicii, Centura 1, Silozului,
Ciocarliei, Parcare si acces blocuri str. Poporului si Parc Ion Creanga, inlocuirea aparatelor de
iluminat cu aparate noi cu tehnologie descarcari in vapori de sodiu la inalta presiune pentru
celelalte zone din municipiu, separarea iluminatului public de retelele furnizorului de energie
prin amplasarea de puncte de aprindere in afara posturilor de transformare, implementarea
unui sistem de telegestiune, realizarea unui iluminat arhitectural pentru obiectivele
importante (Pod peste canal Dunare Marea Neagra, Primarie, Geamii, Biserica Sf Dumitru,
Biserica Sfintii Petru si Pavel Muzeul de arta, Sala Sporturilor , Totem intrare in Municipiu 4
buc precum si iluminarea a 10 treceri de pietoni amplasate in zone cu risc ridicat.

Valoarea totala cu detalierea pe structura devizului general

Scenariul 2
Valoarea totala a investitiei este de 15.621.048 Lei (3.437.276 Euro) fara TVA sau 18.562.251 Lei
(4.084.463 Euro) cu TVA.
Detalierea valorilor semnificative ale investitiei sunt prezentate in Devizul general si in Devizul pe
obiect prezentate mai jos:

51/138
GSLT GROUP S.R.L.

CUI 36561136 J40/12604/23.09.2016 Cont IBAN RO33BRDE445SV60758354450


ADRESA: Str. Buzesti, nr.50-52, Modul 1, et.11 Banca BRD
Mun. Bucuresti, sector, 1 Email: office@gsltgroup.ro
TELEFON: 0728 297 525
FAX : 0343 818 592

Deviz general al obiectivului de investitii :

Modernizarea sistemului de iluminat public pe raza U.A.T. Medgidia


SCENARIUL 2
Valoare
Valoare
Nr. TVA (inclusiv
Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli
crt. (fără TVA) TVA)
lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului
11 Obţinerea terenului 0 0 0
12 Amenajarea terenului 35 000 6 650 41 650
13 Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea la starea iniţială 25 000 4 750 29 750
14 Cheltuieli pentu relocarea/protectia utilitatilor 29 500 5 605 35 105
TOTAL CAPITOL 1 89 500 17 005 106 505
CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare
obiectivului
2.1. Alimentare energie electrica 44 000 8 360 52 360
TOTAL CAPITOL 2 44 000 8 360 52 360
CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică
31 Studii 78 500 14 915 93 415
3.1.1 Studii de teren 65 000 12 350 77 350
3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului 0 0 0
3.1.3 Alte studii specifice 13 500 2 565 16 065
Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize,
32 15 000 2 850 17 850
acorduri si autorizatii
33 Expertizare tehnica 0 0 0

34 Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor 12 000 2 280 14 280

35 Proiectare 295 500 56 145 351 645


3.5.1. Tema de proiectare 0 0 0
3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0 0 0

52/138
GSLT GROUP S.R.L.

CUI 36561136 J40/12604/23.09.2016 Cont IBAN RO33BRDE445SV60758354450


ADRESA: Str. Buzesti, nr.50-52, Modul 1, et.11 Banca BRD
Mun. Bucuresti, sector, 1 Email: office@gsltgroup.ro
TELEFON: 0728 297 525
FAX : 0343 818 592

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de


160 000 30 400 190 400
interventii si deviz general
3.5.4. Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii
13 500 2 565 16 065
avizelor/acordurilor/autorizatiilor
3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a
12 000 2 280 14 280
detaliilor de executie
3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie 110 000 20 900 130 900
36 Organizarea procedurilor de achizitie 10 000 1 900 11 900
37 Consultanta 32 000 6 080 38 080
3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 19 000 3 610 22 610
3.7.2. Auditul financiar 13 000 2 470 15 470
38 Asistenta tehnica 46 000 8 740 54 740
3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului 0 0 0
3.8.1.1. pe periada de executie a lucrarilor 0 0 0
3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in
programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre 0 0 0
Inspectoratul de Stat in Constructii
3.8.2. Dirigentie de santier 46 000 8 740 54 740
TOTAL CAPITOL 3 489 000 92 910 581 910
CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investiţia de bază
41 Construcţii şi instalaţii 10 848 681 2 061 249 12 909 930
42 Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale 0 0 0
Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesita
43 0 0 0
montaj

Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care nu necesita


44 0 0 0
montaj si echipamente de transport

45 Dotări 0 0 0
46 Active necorporale 0 0 0
TOTAL CAPITOL 4 10 848 681 2 061 249 12 909 930
CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli
51 Organizare de şantier 63 500 12 065 75 565
5.1.1. Lucrări de construcţii si instalatii aferente organizarii de
40 000 7 600 47 600
santier

53/138
GSLT GROUP S.R.L.

CUI 36561136 J40/12604/23.09.2016 Cont IBAN RO33BRDE445SV60758354450


ADRESA: Str. Buzesti, nr.50-52, Modul 1, et.11 Banca BRD
Mun. Bucuresti, sector, 1 Email: office@gsltgroup.ro
TELEFON: 0728 297 525
FAX : 0343 818 592

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării şantierului 23 500 4 465 27 965

52 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 2 971 499 537 789 3 509 287
5.2.1. Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii
2 818 466 535 509 3 353 974
finantatoare
5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de
75 941 0 75 941
constructii
5.2.3 Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea
10 849 0 10 849
teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii

5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor 54 243 0 54 243

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de


12 000 2 280 14 280
construire/desfiintare

53 Cheltuieli diverse şi neprevăzute 1 084 868 206 125 1 290 993

54 Cheltuieli pentru informare si publicitate 10 000 1 900 11 900


TOTAL CAPITOL 5 4 129 867 757 878 4 887 745
CAPITOLUL 6: Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste şi
predare la beneficiar
61 Pregătirea personalului de exploatare 10 000 1 900 11 900
62 Probe tehnologice şi teste 10 000 1 900 11 900
TOTAL CAPITOL 6 20 000 3 800 23 800
TOTAL GENERAL 15 621 048 2 941 203 18 562 251
din care: C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1.) 11 022 181 2 094 214 13 116 395

In preturi la data de :30.03.2017 ; 1 euro = 4.5446 lei

54/138
GSLT GROUP S.R.L.

CUI 36561136 J40/12604/23.09.2016 Cont IBAN RO33BRDE445SV60758354450


ADRESA: Str. Buzesti, nr.50-52, Modul 1, et.11 Banca BRD
Mun. Bucuresti, sector, 1 Email: office@gsltgroup.ro
TELEFON: 0728 297 525
FAX : 0343 818 592

3.4. Studii de specialitate


a) studiu topografic;
Va fi realizat la faza de proiect tehnic
b) studiu geotehnic si/sau studii de analiza si de stabilitate a terenului;
Va fi realizat la faza de proiect tehnic
c) studiu hidrologic, hidrogeologic;
Nu e cazul
d) studiu privind posibilitatea utilizarii unor sisteme alternative de eficienta ridicata pentru
cresterea performantei energetice;
Nu e cazul
e) studiu de trafic si studiu de circulatie;
Nu e cazul
f) raport de diagnostic arheologic preliminar in vederea exproprierii, pentru obiectivele de investitii
ale caror amplasamente urmeaza a fi expropriate pentru cauza de utilitate publica;
Nu e cazul
g) studiu peisagistic in cazul obiectivelor de investitii care se refera la amenajari spatii verzi si
peisajere;
Nu e cazul
h) studiu privind valoarea resursei culturale;
Nu e cazul
i) studii de specialitate necesare in functie de specificul investitiei.
Nu e cazul

3.5. Grafice orientative de realizare a investitiei

3.5.1. SCENARIUL 1 - Realizarea unui sistem de iluminat nou compus din retele de alimentare
subterane, stalpi metalici, aparate de iluminat cu tehnologie LED pentru zonele centrale si cele
in care iluminatul lipseste – str. Independentei, Poporului, Decebal, Piateta Decebal, Tudor
Vladimirescu, Republicii, Centura 1, Silozului, Ciocarliei, Parcare si acces blocuri str. Poporului
si Parc Ion Creanga, inlocuirea aparatelor de iluminat cu aparate noi cu tehnologie LED pentru
celelalte zone din municipiu, separarea iluminatului public de retelele furnizorului de energie
prin amplasarea de puncte de aprindere in afara posturilor de transformare, implementarea
unui sistem de telegestiune, realizarea unui iluminat arhitectural pentru obiectivele
importante (Pod peste canal Dunare Marea Neagra, Primarie, Geamii, Biserica Sf Dumitru,
55/138
GSLT GROUP S.R.L.

CUI 36561136 J40/12604/23.09.2016 Cont IBAN RO33BRDE445SV60758354450


ADRESA: Str. Buzesti, nr.50-52, Modul 1, et.11 Banca BRD
Mun. Bucuresti, sector, 1 Email: office@gsltgroup.ro
TELEFON: 0728 297 525
FAX : 0343 818 592

Biserica Sfintii Petru si Pavel, Muzeul de arta, Sala Sporturilor , Totem intrare in Municipiu 4
buc precum si iluminarea a 10 treceri de pietoni amplasate in zone cu risc ridicat

Durata de realizare a investitiei este de 4 ani inclusiv proiectarea.

Etapele principale ale desfasurarii activitatilor sunt urmatoarele:


1. Realizarea proiectului tehnic si a Detaliilor de Executie (DTAC + PT + DE)
2. Lucrarile specifice de constructie

Lucrari de constructii, instalatii si montaj In figura urmatoare se regaseste graficul de executie al


investitiei
INVESTITIE
ANUL 1 ANUL 2 ANUL 3 ANUL 4
LEI LEI LEI LEI
1. Proiectare 145,180

2. Obtinere avize 16,065

3. Lucrarile specifice
3,942,913 3,942,913 3,942,914 3,942,914
de constructie

TOTAL 4,104,158 3,942,913 3,942,914 3,942,914

3.5.2. SCENARIUL 2 Realizarea unui sistem de iluminat nou compus din retele de alimentare
subterane, stalpi metalici, aparate de iluminat cu tehnologie descarcari in vapori de sodiu la
inalta presiune pentru zonele centrale si cele in care iluminatul lipseste – str. Independentei,
Poporului, Decebal, Piateta Decebal, Tudor Vladimirescu, Republicii, Centura 1, Silozului,
Ciocarliei, Parcare si acces blocuri str. Poporului si Parc Ion Creanga, inlocuirea aparatelor de
iluminat cu aparate noi cu tehnologie descarcari in vapori de sodiu la inalta presiune pentru
celelalte zone din municipiu, separarea iluminatului public de retelele furnizorului de energie
prin amplasarea de puncte de aprindere in afara posturilor de transformare, implementarea
unui sistem de telegestiune, realizarea unui iluminat arhitectural pentru obiectivele
importante (Pod peste canal Dunare Marea Neagra, Primarie, Geamii, Biserica Sf Dumitru,
Biserica Sfintii Petru si Pavel Muzeul de arta, Sala Sporturilor , Totem intrare in Municipiu 4
buc precum si iluminarea a 10 treceri de pietoni amplasate in zone cu risc ridicat.

56/138
GSLT GROUP S.R.L.

CUI 36561136 J40/12604/23.09.2016 Cont IBAN RO33BRDE445SV60758354450


ADRESA: Str. Buzesti, nr.50-52, Modul 1, et.11 Banca BRD
Mun. Bucuresti, sector, 1 Email: office@gsltgroup.ro
TELEFON: 0728 297 525
FAX : 0343 818 592

Durata de realizare a investitiei este de 4 ani inclusiv proiectarea.

Etapele principale ale desfasurarii activitatilor sunt urmatoarele:


3. Realizarea proiectului tehnic si a Detaliilor de Executie (DTAC + PT + DE)
4. Lucrarile specifice de constructie

Lucrari de constructii, instalatii si montaj In figura urmatoare se regaseste graficul de executie al


investitiei
INVESTITIE
ANUL 1 ANUL 2 ANUL 3 ANUL 4
LEI LEI LEI LEI
1. Proiectare 145,180
2. Obtinere avize 16,065
3. Lucrarile specifice
3,227,482 3,227,482 3,227,483 3,227,483
de constructie
TOTAL 3,388,727 3,227,482 3,227,483 3,227,483

4. Analiza fiecarui scenariu tehnico-economic propus

4.1. Prezentarea cadrului de analiza, inclusiv specificarea perioadei de


referinta si prezentarea scenariului de referinta
În prezent serviciul de iluminat public al Municipiului Medgidia este asigurat de administratia
locala si se concretizeaza prin efectuarea de lucrari de reparatii la retelele de iluminat public.
In vederea analizarii situatiei existente a fost realizat un audit detaliat al intreg sistemului de
iluminat public din municipiul Medgidia concretizat in inventarierea elementelor componente – retele
electrice, stalpi, aparate de iluminat. Auditul a avut in vedere identificarea pe strazi a elementelor
componente. Situatia existenta este prezentata detaliat in Anexa 1 la prezentul studiu.
Posturile de transformare, componentele reţelei de distribuţie a energiei electrice care
alimentează cu energie electrică instalaţiile de iluminat public, branșamentele, instalaţiile de forță,
instalaţiile de legare la pământ, instalaţiile de automatizări, măsură şi control, punctele de aprindere etc.
sunt proprietatea SC Enel Distributie Dobrogea S.A. şi sunt în administrarea acesteia, cu unele exceptii
ale zonelor unde s-au realizat extinderi ale sistemului de iluminat.

57/138
GSLT GROUP S.R.L.

CUI 36561136 J40/12604/23.09.2016 Cont IBAN RO33BRDE445SV60758354450


ADRESA: Str. Buzesti, nr.50-52, Modul 1, et.11 Banca BRD
Mun. Bucuresti, sector, 1 Email: office@gsltgroup.ro
TELEFON: 0728 297 525
FAX : 0343 818 592

Perioada de referinta luata in calcul de analiza este de 10 ani – perioada determinata de durata
medie de viata a echipamentelor de iluminat.

Scenariul de referinta – este reprezentata de pastrarea sistemului actual de iluminat si


realizarea operatiilor de reparatii la aparitia defectelor.

Scenariul de referinta are o serie de deficiente majore printre care :


- Iluminatul existent nu acopera in totalitate strazile municipiului – exista corpuri de iluminat
lipsa si zone unde iluminatul nu functioneaza. Au fost identificate un numar de 2666 corpuri de iluminat
si un numar de 2912 stalpi ce ar trebui sa fie utilizati.
- Iluminatul existent nu este in conformitate cu normele si standardele in vigoare , respectiv SR
EN 13201.
- Sursele de lumina utilizate sunt cu tehnologii invechite – cu descarcari in vapori de mercur si
chiar incandescenta. Exista culori diferite ale luminii si eficienta scazuta. Doar 466 (18% din total) sunt
corpuri de iluminat de generatie relativ noua ce folosesc tehnologie cu descarcari in vapori de sodiu la
inalta presiune.
- Exista o multitudine de tipuri de solutii (retele, stalpi, aparate de iluminat, culoare a luminii)
chiar si pe aceeasi strada fapt ce conduce la un aspect dezordonat si neunitar

Scenariul de referinta ar conduce la :


- o proasta administrare a serviciului de iluminat,
- deficiente majore in functionare,
- costuri excesive privind lucrarile de reparatii – costuri mai mari decat investitia propusa pe perioada
de referinta. Reteaua aflata in stare avansata de degradare necesita la fiecare defect DEPISTARE DEFECT
, IZOLARE DEFECT, REMEDIERE DEFECT – operatiuni costisitoare, ce implica eforturi mari umane,
materiale si de disponibilitate. Acest tip de interventii implica si nefunctionarea iluminatului pe perioade
mari de timp – riscuri de accidente , crearea unui discomfort al cetatenilor in zonele in care se intervine.
- costuri de mentenanta ridicate avand in vedere interventia accidentala asupra sistemului si nu o
interventie programata optimizata
- costuri ridicate privind energia electrica consumata. Solutiile propuse prin investitiile descrise conduc
la economii importante de energie electrica.

58/138
GSLT GROUP S.R.L.

CUI 36561136 J40/12604/23.09.2016 Cont IBAN RO33BRDE445SV60758354450


ADRESA: Str. Buzesti, nr.50-52, Modul 1, et.11 Banca BRD
Mun. Bucuresti, sector, 1 Email: office@gsltgroup.ro
TELEFON: 0728 297 525
FAX : 0343 818 592

4.2. Analiza vulnerabilitatilor cauzate de factori de risc, antropici si


naturali, inclusiv de schimbari climatice, ce pot afecta investitia
Analiza vulnerabilitatilor cauzate de factori de risc, antropici si naturali, inclusiv schimbari
climatice, ce pot afecta investitia este realizat in cadrul matricei riscurilor investitiei privind
modernizarea si extinderea sistemului de iluminat public in municipiul Medgidia – anexa 12

4.3. Situatia utilitatilor si analiza de consum


In cazul acestui proiect sistemul de iluminat nou creat se va racorda la sistemul local de distributie a
energiei electrice direct din posturile de transformare din zona.
Sistemul de telemanagement necesita utilizarea transmisiei de date – de tip GSM inclusa in solutia
proiectata – sistemul de telemanagement propus asigura comunicatia de date pe o perioada de 10 ani.

Analiza energetica de consum


4.3.1. Scenariul 1 - Realizarea unui sistem de iluminat nou compus din retele de alimentare
subterane, stalpi metalici, aparate de iluminat cu tehnologie LED pentru zonele centrale si cele
in care iluminatul lipseste – str. Independentei, Poporului, Decebal, Piateta Decebal, Tudor
Vladimirescu, Republicii, Centura 1, Silozului, Ciocarliei, Parcare si acces blocuri str. Poporului
si Parc Ion Creanga, inlocuirea aparatelor de iluminat cu aparate noi cu tehnologie LED pentru
celelalte zone din municipiu, separarea iluminatului public de retelele furnizorului de energie
prin amplasarea de puncte de aprindere in afara posturilor de transformare, implementarea
unui sistem de telegestiune, realizarea unui iluminat arhitectural pentru obiectivele
importante (Pod peste canal Dunare Marea Neagra, Primarie, Geamii, Biserica Sf Dumitru,
Biserica Sfintii Petru si Pavel, Muzeul de arta, Sala Sporturilor , Totem intrare in Municipiu 4
buc precum si iluminarea a 10 treceri de pietoni amplasate in zone cu risc ridicat

În ceea ce priveste introducerea aparatelor de iluminat performante cu tehnologie LED, mai jos
prezentăm un calcul rapid, care evaluează economia de energie electrică la nivelul zonei analizate
conform audit tehnic, in cazul trecerii generalizate la iluminatul cu surse LED de mare putere.
Puterea instalata a sistemului de iluminat public in situatia existenta este de 420,96 kW. In
conditiile unei functionari normale a iluminatului public pe parcursul unui an calendaristic – 4390 h
functionare – rezulta o energie electrica consumata de 1.848.042 kWh anual.

59/138
GSLT GROUP S.R.L.

CUI 36561136 J40/12604/23.09.2016 Cont IBAN RO33BRDE445SV60758354450


ADRESA: Str. Buzesti, nr.50-52, Modul 1, et.11 Banca BRD
Mun. Bucuresti, sector, 1 Email: office@gsltgroup.ro
TELEFON: 0728 297 525
FAX : 0343 818 592

Situatia proiectata: aparate de iluminat LED alimentate cu energie prin reteaua de iluminat public
:
NR CRT AIL CANTITATE
1 30 W 299 buc
2 40 W 1178 buc
3 50 W 552 buc
4 60 W 130 buc
5 80 W 349 buc
6 100 W 128 buc
7 120 W 66 buc
8 140 W 66 buc
9 160 W 108 buc
10 30 W 547 buc
11 Modul local 2 W 3423 buc

In conditiile situatiei proiectate pentru scenariul 1 conform tabel de mai sus rezulta o
putere instalata de 189.90 kW.
Energie consumata = 754.115 kWh anual in conditiile in care s-a luat in calcul 4390 h
functionare la aparatele de iluminat din care 2190 h functionare in dimming (doar aparatele de iluminat
stradal – aparatele de iluminat ornamental functioneaza la 100% pe toata durata) si 8760 h functionare
la sistemul de telegestiune.
Avand in vedere costul energiei de 0,1 € / kWh + TVA, costul la bugetul primariei scade cu
497.146 lei/an (inclusiv TVA) in conditiile in care sistemul de iluminat public va fi modernizat si va
asigura parametrii luminotehnici conform standardelor in vigoare.
Pe o durata de viata estimata a noului sistem fara investitii majore de 10 ani, economia adusa de
proiect numai din consumul de energie este de aproximativ 4.977.168 lei (investitia se realizeaza
esalonat in 4 ani).
Desigur, acesta este un calcul, efectuat pe baza unor informații generale. În realitate trebuie
ținut cont de mai multe aspecte (performanțele diferite ale fiecărui model de aparat de iluminat,
particularitățile fiecărei zone de iluminat etc.). În practică, se recomandă efectuarea unor studii tehnico-
economice mai detaliate care să preceadă luarea unor decizii ce pot constitui teme precise pentru
viitorul iluminatului în Municipiul Medgidia și pot fi înglobate în viitorul plan general de iluminat.

60/138
GSLT GROUP S.R.L.

CUI 36561136 J40/12604/23.09.2016 Cont IBAN RO33BRDE445SV60758354450


ADRESA: Str. Buzesti, nr.50-52, Modul 1, et.11 Banca BRD
Mun. Bucuresti, sector, 1 Email: office@gsltgroup.ro
TELEFON: 0728 297 525
FAX : 0343 818 592

În viitor, măsurile tehnico-organizatorice de extindere și dezvoltare vor trebui să conducă la


realizarea unui sistem de iluminat public care să dispună în total de un număr de cca. 3423 de puncte
luminoase stradale, fată de cele aproximativ 2666 care există în prezent.

4.3.2. Scenariul 2: Realizarea unui sistem de iluminat nou compus din retele de alimentare
subterane, stalpi metalici, aparate de iluminat cu tehnologie descarcari in vapori de sodiu la
inalta presiune pentru zonele centrale si cele in care iluminatul lipseste – str. Independentei,
Poporului, Decebal, Piateta Decebal, Tudor Vladimirescu, Republicii, Centura 1, Silozului,
Ciocarliei, Parcare si acces blocuri str. Poporului si Parc Ion Creanga, inlocuirea aparatelor de
iluminat cu aparate noi cu tehnologie descarcari in vapori de sodiu la inalta presiune pentru
celelalte zone din municipiu, separarea iluminatului public de retelele furnizorului de energie
prin amplasarea de puncte de aprindere in afara posturilor de transformare, implementarea
unui sistem de telegestiune, realizarea unui iluminat arhitectural pentru obiectivele
importante (Pod peste canal Dunare Marea Neagra, Primarie, Geamii, Biserica Sf Dumitru,
Biserica Sfintii Petru si Pavel Muzeul de arta, Sala Sporturilor , Totem intrare in Municipiu 4
buc precum si iluminarea a 10 treceri de pietoni amplasate in zone cu risc ridicat.

În ceea ce priveste introducerea aparatelor de iluminat performante cu tehnologie descarcari in


vapori de SODIU la inalta presiune, mai jos prezentăm un calcul rapid, care evaluează economia de
energie electrică la nivelul zonei analizate conform audit tehnic, in cazul trecerii generalizate la
iluminatul cu surse cu descracari in vapori de sodiu la inalta presiune.
Puterea instalata a sistemului de iluminat public in situatia existenta este de 420,96 kW. In
conditiile unei functionari normale a iluminatului public pe parcursul unui an calendaristic – 4390 h
functionare – rezulta o energie electrica consumata de 1.848.042 kWh anual.

61/138
GSLT GROUP S.R.L.

CUI 36561136 J40/12604/23.09.2016 Cont IBAN RO33BRDE445SV60758354450


ADRESA: Str. Buzesti, nr.50-52, Modul 1, et.11 Banca BRD
Mun. Bucuresti, sector, 1 Email: office@gsltgroup.ro
TELEFON: 0728 297 525
FAX : 0343 818 592

Situatia proiectata: aparate de iluminat cu surse cu descarcari in vapori de sodiu la inalta


presiune alimentate cu energie prin reteaua de iluminat public :

NR CRT AIL CANTITATE


1 50 W 299 buc
2 70 W 1178 buc
3 70 W 552 buc
4 100 W 130 buc
5 150 W 349 buc
6 150 W 128 buc
7 250 W 66 buc
8 250 W 66 buc
9 250 W 108 buc
10 70 W 547 buc
11 Modul local 2 W 3423 buc

In conditiile situatiei proiectate pentru scenariul 2 conform tabel de mai sus rezulta o
putere instalata de 325.73 kW.

Energie consumata = 1.269.382 kWh anual in conditiile in care s-a luat in calcul 4390 h functionare
la aparatele de iluminat din care 2190 h functionare in dimming (doar aparatele de iluminat stradal –
aparatele de iluminat ornamental functioneaza la 100% pe toata durata) si 8760 h functionare la
sistemul de telegestiune .
Avand in vedere costul energiei de 0,1 € / kWh + TVA, costul la bugetul primariei scade cu 262,978
lei/an (inclusiv TVA) in conditiile in care sistemul de iluminat public va fi modernizat si va asigura
parametrii luminotehnici conform standardelor in vigoare.
Pe o durata de viata estimata a noului sistem fara investitii majore de 10 ani, costul adus de proiect
numai din consumul de energie este de aproximativ 2.103.824 lei (investitia se realizeaza esalonat in 4
ani).
Desigur, acesta este un calcul, efectuat pe baza unor informații generale. În realitate trebuie ținut
cont de mai multe aspecte (performanțele diferite ale fiecărui model de aparat de iluminat,
particularitățile fiecărei zone de iluminat etc.). În practică, se recomandă efectuarea unor studii tehnico-
economice mai detaliate care să preceadă luarea unor decizii ce pot constitui teme precise pentru
viitorul iluminatului în Municipiul Medgidia și pot fi înglobate în viitorul plan general de iluminat.
62/138
GSLT GROUP S.R.L.

CUI 36561136 J40/12604/23.09.2016 Cont IBAN RO33BRDE445SV60758354450


ADRESA: Str. Buzesti, nr.50-52, Modul 1, et.11 Banca BRD
Mun. Bucuresti, sector, 1 Email: office@gsltgroup.ro
TELEFON: 0728 297 525
FAX : 0343 818 592

În viitor, măsurile tehnico-organizatorice de extindere și dezvoltare vor trebui să conducă la


realizarea unui sistem de iluminat public care să dispună în total de un număr de cca. 3411 de puncte
luminoase, fată de cele aproximativ 2666 care există în prezent.
4.3.3. Analiza energetica comparativa

Conform analizelor realizate mai sus este prezentat in continuare un tabel comparativ al
influentei scenariului ales asupra consumului de energie electrica precum si a costurilor acesteia:

Energie electrica Cost energie electrica Cost energie electrica


consumata anual anual 10 ani
kWh / an LEI /an LEI / 10 ani
Situatie existenta 1,848,042 839,861 8,398,612
Scenariu 1 754,115 342,715 3,427,150
Scenariu 2 1,269,382 576,883 5,768,830

4.4. Sustenabilitatea realizarii obiectivului de investitii


4.4.1. Impactul social si cultural, egalitatea de sanse;

In conditiile socio-economice ale prezentului, filosofia acestei investitii s-a indreptat catre doua
obiective majore:
- Asigurarea cerintelor unei societati moderne si in dezvoltare;
- Sustenabilitatea investitiei, astfel incat aceasta sa nu depaseasca gradul de
suportabilitate financiara a beneficiarului si sa fie relativ usor de intretinut.
In completarea celorlalte servicii asigurate deja locuitorilor din zona studiata, se pune problema
iluminatului public.
In mod evident, principiile 4E ale unui serviciu public modern, Economie-Eficienta-Eficacitate-Echitate
sunt departe de a fi atinse, in special sub aspectele rezultatelor obtinute si al accesului corect al
populatiei la serviciul iluminatului public.

In rezumat, argumentele in favoarea deciziei de extindere a iluminatului public sunt:


- cresterea sentimentului de siguranta;
- optimizarea consumului energetic;
- imbunatatirea calitatii iluminatului prin imbunatatirea modalitatii de realizare a
operatiunilor de intretinere;

63/138
GSLT GROUP S.R.L.

CUI 36561136 J40/12604/23.09.2016 Cont IBAN RO33BRDE445SV60758354450


ADRESA: Str. Buzesti, nr.50-52, Modul 1, et.11 Banca BRD
Mun. Bucuresti, sector, 1 Email: office@gsltgroup.ro
TELEFON: 0728 297 525
FAX : 0343 818 592

- diminuarea si descurajarea infractionalitatii favorizate de neexistenta tensiunii de


alimentare pe perioada diurna;

4.4.2. Estimări privind forta de muncă ocupată prin realizarea investitiei: în


faza de realizare, în faza de operare;

Numarul de locuri de munca create in faza de executie


Pentru lucrarile de baza presupuse de proiectul de extindere a iluminatului public, sunt necesare
urmatoarele resurse umane:

Tabel 1 : Necesarul de resurse umane pentru realizarea investitiei

Descrierea pozitiei celor 25 de persoane este urmatoarea :

Numar de locuri de munca create in faza de operare

In urma realizarii investitiei, in faza de operare vor fi necesari din partea operatorului de iluminat
(gestionarul sistemului de iluminat public) urmatoarele resurse minime:

64/138
GSLT GROUP S.R.L.

CUI 36561136 J40/12604/23.09.2016 Cont IBAN RO33BRDE445SV60758354450


ADRESA: Str. Buzesti, nr.50-52, Modul 1, et.11 Banca BRD
Mun. Bucuresti, sector, 1 Email: office@gsltgroup.ro
TELEFON: 0728 297 525
FAX : 0343 818 592

- Persoane cu studii superioare: 1


- Persoane cu studii medii: 1
- Muncitori calificati: 2

4.4.3. Impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra


biodiversitătii si a siturilor protejate, după caz;

Impactul asupra mediului se poate analiza din urmatoarele perspective:


• Impact vizual
- lipsa retelelor aeriene si forma si textura moderna a echipamentelor produc un confort vizual
comparativ cu sistemul de iluminat existent
- lipsa orbirii si a poluarii luminoase nu diminueaza „dreptul la stele / cerul liber"
NB: POLUAREA LUMINOASA este fenomenul prin care lumina filtrata si difuzata de un aparat de
iluminat are directii de propagare ineficiente (nu este concentrata pe suprafata de iluminat) si se
raspandeste aleatoriu in mediul inconjurator producand un anumit nivel de orbire si aducand un aport
nedorit de iluminare pe alte suprafete, obiecte, etc
"Dreptul la stele" este un concept promovat de organizatii internationale precum "Dark sky" si care
atrag atentia asupra poluarii luminoase in mediile locuite de oameni, poluare ce se manifesta printr-o
bariera impotriva perceptiei corecte a cerului nocturn, cu impact serios asupra modului de viata.
• Poluare cu metale grele sau alte elemente chimice nocive
- lampile folosite nu folosesc metale grele hG, Pb)
• Poluare prin cresterea concentratiei de CO2
Productia proprie de energie necesara functionarii si independenta fata de sistemul local de producere
si furnizare a energiei electrice face ca acest consumator (sistemul de iluminat public) sa nu genereze
emisii de CO2
• Producerea de deseuri
- stalpii, lampile, aparatele de iluminat si confectiile metalice sunt total reciclabile;
- dimensiunile si greutatile reduse ale acestora produc avantaje datorita costurilor si gabaritelor
reduse in procesele de ecologizare si reciclare
• Impactul asupra solului, aerului si a apelor
Sistemul de iluminat va fi alimentat printr-o retea subterana, nu se vor produce interventii majore
asupra solului, pamantul excavat in urma executiei retelei subterane si a fundatiilor neavand volum
important si fiind directionat catre alte constructii sau mutat in zone de ecologizare.
Proiectul nu genereaza deversari de substante chimice sau materiale poluante pentru sol, ape si aer.

4.4.4. Impactul obiectivului de investitie raportat la contextul natural si


antropic în care acesta se integrează, după caz.

65/138
GSLT GROUP S.R.L.

CUI 36561136 J40/12604/23.09.2016 Cont IBAN RO33BRDE445SV60758354450


ADRESA: Str. Buzesti, nr.50-52, Modul 1, et.11 Banca BRD
Mun. Bucuresti, sector, 1 Email: office@gsltgroup.ro
TELEFON: 0728 297 525
FAX : 0343 818 592

Imbunatatirea sistemului de iluminat public poate crea cadrul de dezvoltare al unei localitati
moderne prin sporirea sigurantei traficului, a cetatenilor, prin cresterea confortului si orientarii in
teren, prin cresterea beneficiilor aduse de intensificarea activitatii umane in exterior dincolo de lasarea
intunericului.

4.5. Analiza cererii de bunuri si servicii, care justifica dimensionarea


obiectivului de investitii
Imbunatatirea sistemului de iluminat public poate crea cadrul de dezvoltare al unei localitati
moderne prin sporirea sigurantei traficului, a cetatenilor, prin cresterea confortului si orientarii in teren,
prin cresterea beneficiilor aduse de intensificarea activitatii umane in exterior dincolo de lasarea
intunericului.
In rezumat, argumentele in favoarea deciziei de modernizare si extindere a iluminatului public
sunt:
- cresterea sentimentului de siguranta;
- confort si orientare sporite;
- diminuarea si descurajarea infractionalitatii favorizate de intuneric;
- aparitia si cresterea sentimentului de apartenenta la comunitatea locala;
- redarea personalitatii localitatii prin infrumusetare cu ajutorul luminii;
- continuarea activitatii oamenilor in zona de dincolo de apusul soarelui;
- incurajarea produsului comercial si turistic;
- favorizarea si atragerea investitiilor.

4.6. Analiza financiara, inclusiv calcularea indicatorilor de performanta


financiara: fluxul cumulat, valoarea actualizata neta, rata interna de
rentabilitate; sustenabilitatea financiara

4.6.1. Scenariul 1 - Realizarea unui sistem de iluminat nou compus din retele de alimentare subterane,
stalpi metalici, aparate de iluminat cu tehnologie LED pentru zonele centrale si cele in care
iluminatul lipseste – str. Independentei, Poporului, Decebal, Piateta Decebal, Tudor Vladimirescu,
Republicii, Centura 1, Silozului, Ciocarliei, Parcare si acces blocuri str. Poporului si Parc Ion
Creanga, inlocuirea aparatelor de iluminat cu aparate noi cu tehnologie LED pentru celelalte zone
din municipiu, separarea iluminatului public de retelele furnizorului de energie prin amplasarea
de puncte de aprindere in afara posturilor de transformare, implementarea unui sistem de
telegestiune, realizarea unui iluminat arhitectural pentru obiectivele importante (Pod peste canal
66/138
GSLT GROUP S.R.L.

CUI 36561136 J40/12604/23.09.2016 Cont IBAN RO33BRDE445SV60758354450


ADRESA: Str. Buzesti, nr.50-52, Modul 1, et.11 Banca BRD
Mun. Bucuresti, sector, 1 Email: office@gsltgroup.ro
TELEFON: 0728 297 525
FAX : 0343 818 592

Dunare Marea Neagra, Primarie, Geamii, Biserica Sf Dumitru, Biserica Sfintii Petru si Pavel
Muzeul de arta, Sala Sporturilor , Totem intrare in Municipiu 4 buc precum si iluminarea a 10
treceri de pietoni amplasate in zone cu risc ridicat

Durata de viata economica a investitiei

Principalele echipamente care vor dimensiona durata de viata a investitiei sunt stalpii si aparatele
de iluminat a caror durata de viata garantata trebuie sa fie de minim 10 ani.

Costurile de capital ale constructiei inclusiv TVA :


TOTAL
21,741,409 lei
din care : C + M 15,978,119 lei

4.6.2. Scenariul 2: Realizarea unui sistem de iluminat nou compus din retele de alimentare
subterane, stalpi metalici, aparate de iluminat cu tehnologie descarcari in vapori de sodiu la
inalta presiune pentru zonele centrale si cele in care iluminatul lipseste – str. Independentei,
Poporului, Decebal, Piateta Decebal, Tudor Vladimirescu, Republicii, Centura 1, Silozului,
Ciocarliei, Parcare si acces blocuri str. Poporului si Parc Ion Creanga, inlocuirea aparatelor de
iluminat cu aparate noi cu tehnologie descarcari in vapori de sodiu la inalta presiune pentru
celelalte zone din municipiu, separarea iluminatului public de retelele furnizorului de energie
prin amplasarea de puncte de aprindere in afara posturilor de transformare, implementarea
unui sistem de telegestiune, realizarea unui iluminat arhitectural pentru obiectivele
importante (Pod peste canal Dunare Marea Neagra, Primarie, Geamii, Biserica Sf Dumitru,
Biserica Sfintii Petru si Pavel Muzeul de arta, Sala Sporturilor , Totem intrare in Municipiu 4
buc precum si iluminarea a 10 treceri de pietoni amplasate in zone cu risc ridicat.

Durata de viata economica a investitiei

Principalele echipamente care vor dimensiona durata de viata a investitiei sunt stalpii si aparatele
de iluminat a caror durata de viata garantata trebuie sa fie de minim 10 ani.

67/138
GSLT GROUP S.R.L.

CUI 36561136 J40/12604/23.09.2016 Cont IBAN RO33BRDE445SV60758354450


ADRESA: Str. Buzesti, nr.50-52, Modul 1, et.11 Banca BRD
Mun. Bucuresti, sector, 1 Email: office@gsltgroup.ro
TELEFON: 0728 297 525
FAX : 0343 818 592

Costurile de capital ale constructiei inclusiv TVA :


TOTAL
18,562,251 lei
din care : C + M 13,116,395 lei

Costurile de intretinere
Costurile de intretinere sunt dictate de 2 componente ale acestei activitati:

a) intretinerea curativa: schimbarea componentelor defectate accidental (5-10%)


b) intretinerea preventiva, programata

- la 3 ani se curate difuzorul aparatelor de iluminat


- la 3 ani se verifica componentele si contactele electrice
De fiecare data se va face si curatirea aparatelor, repozitionarea lor, reglaje si verificarea
contactelor electrice.

Detalierea valorilor de mentinere intretinere pentru fiecare varianta este prezentata mai
jos:
3,360,750 2,240,500 TOTAL
AN 10
AN 1

AN 2

AN 3

AN 4

AN 5

AN 6

AN 7

AN 8

AN 9
224,050

224,050

224,050

224,050

224,050

224,050

224,050

224,050

224,050

224,050

SCENARIUL 1
336,075

336,075

336,075

336,075

336,075

336,075

336,075

336,075

336,075

336,075

SCENARIUL 2

68/138
GSLT GROUP S.R.L.

CUI 36561136 J40/12604/23.09.2016 Cont IBAN RO33BRDE445SV60758354450


ADRESA: Str. Buzesti, nr.50-52, Modul 1, et.11 Banca BRD
Mun. Bucuresti, sector, 1 Email: office@gsltgroup.ro
TELEFON: 0728 297 525
FAX : 0343 818 592

Observatii:
- serviciul de iluminat public nu prevede o taxa locala asa incat nu exista intrari de numerar aferente
acestei activitati.
- in consecinta, instrumentele de analiza de tip cash flow, NPV sau IRR nu isi gasesc utilitatea
- mai mult, situatia energetica rezultata va fi complet noua prin dispunerea punctelor de lumina si
consumul aferent acestora, astfel incat nu se poate lua in calcul o revenire de numerar pe baza unei
economii de energie.

Veniturile generate pe intreaga durata de viata a investitiei Nu este cazul .


Previziunile fluxului de numerar Nu este cazul .
Analiza fluxului de numerar la care s-a aplicat rata standard de actualizare (5%)
Nu este cazul .
Calculul valorii nete actualizate Nu este cazul.
Calculul ratei interne a rentabilitatii Nu este cazul.
Recuperarea costurilor Nu este cazul.

4.7. Analiza economica, inclusiv calcularea indicatorilor de performanta


economica: valoarea actualizata neta, rata interna de rentabilitate si
raportul cost-beneficiu sau, dupa caz, analiza cost-eficacitate

4.7.1. Scenariul 1 - Realizarea unui sistem de iluminat nou compus din retele de alimentare
subterane, stalpi metalici, aparate de iluminat cu tehnologie LED pentru zonele centrale si cele
in care iluminatul lipseste – str. Independentei, Poporului, Decebal, Piateta Decebal, Tudor
Vladimirescu, Republicii, Centura 1, Silozului, Ciocarliei, Parcare si acces blocuri str. Poporului
si Parc Ion Creanga, inlocuirea aparatelor de iluminat cu aparate noi cu tehnologie LED pentru
celelalte zone din municipiu, separarea iluminatului public de retelele furnizorului de energie
prin amplasarea de puncte de aprindere in afara posturilor de transformare, implementarea
unui sistem de telegestiune, realizarea unui iluminat arhitectural pentru obiectivele
importante (Pod peste canal Dunare Marea Neagra, Primarie, Geamii, Biserica Sf Dumitru,
Biserica Sfintii Petru si Pavel Muzeul de arta, Sala Sporturilor , Totem intrare in Municipiu 4
buc precum si iluminarea a 10 treceri de pietoni amplasate in zone cu risc ridicat.
Costurile socio-economice directe si indirecte legate de faza de constructie.

69/138
GSLT GROUP S.R.L.

CUI 36561136 J40/12604/23.09.2016 Cont IBAN RO33BRDE445SV60758354450


ADRESA: Str. Buzesti, nr.50-52, Modul 1, et.11 Banca BRD
Mun. Bucuresti, sector, 1 Email: office@gsltgroup.ro
TELEFON: 0728 297 525
FAX : 0343 818 592

Sunt reprezentate de valoarea constructii+montaj care includ investitia de baza, lucrari de


constructii aferente organizarii de santier si amenajari pentru protectia mediului si refacerea cadrului
natural dupa terminarea lucrarilor.

Valoarea totala este: 16.268.161 lei (3.579.668 EURO) inclusiv TVA.

Costurile socio-economice directe si indirecte legate de faza de operare.

Sunt reprezentate de suma cheltuielilor necesare implementarii proiectului reprezentand cheltuieli


pentru avize si acorduri, studii, proiectare, consultanta si asistenta tehnica, comisioane, taxe precum si
cheltuieli diverse si neprevazute.

Valoarea totala a acestora este 5.473.248 lei (1.204.341 EURO) cu TVA.

Presupozitii / Ipoteze cheie avute in vedere la aprecierea costurilor si beneficiilor


Nu este cazul.

Evaluarea globala a costurilor si beneficiilor socio-economice

Pentru cele mai multe proiecte publice de investitii in infrastructura, analiza financiara nu are
rezultate pozitive, deoarece pentru serviciile prestate nu se percepe taxa. Importante pentru executia
lucrarii sunt beneficiile sociale si de mediu, justificand astfel finantarea proiectului.

4.7.2. Scenariul 2: Realizarea unui sistem de iluminat nou compus din retele de alimentare
subterane, stalpi metalici, aparate de iluminat cu tehnologie descarcari in vapori de sodiu la
inalta presiune pentru zonele centrale si cele in care iluminatul lipseste – str. Independentei,
Poporului, Decebal, Piateta Decebal, Tudor Vladimirescu, Republicii, Centura 1, Silozului,
Ciocarliei, Parcare si acces blocuri str. Poporului si Parc Ion Creanga, inlocuirea aparatelor de
iluminat cu aparate noi cu tehnologie descarcari in vapori de sodiu la inalta presiune pentru
celelalte zone din municipiu, separarea iluminatului public de retelele furnizorului de energie
prin amplasarea de puncte de aprindere in afara posturilor de transformare, implementarea
unui sistem de telegestiune, realizarea unui iluminat arhitectural pentru obiectivele
importante (Pod peste canal Dunare Marea Neagra, Primarie, Geamii, Biserica Sf Dumitru,
Biserica Sfintii Petru si Pavel Muzeul de arta, Sala Sporturilor , Totem intrare in Municipiu 4
buc precum si iluminarea a 10 treceri de pietoni amplasate in zone cu risc ridicat.
Costurile socio-economice directe si indirecte legate de faza de constructie.

70/138
GSLT GROUP S.R.L.

CUI 36561136 J40/12604/23.09.2016 Cont IBAN RO33BRDE445SV60758354450


ADRESA: Str. Buzesti, nr.50-52, Modul 1, et.11 Banca BRD
Mun. Bucuresti, sector, 1 Email: office@gsltgroup.ro
TELEFON: 0728 297 525
FAX : 0343 818 592

Sunt reprezentate de valoarea constructii+montaj care includ investitia de baza, lucrari de


constructii aferente organizarii de santier si amenajari pentru protectia mediului si refacerea cadrului
natural dupa terminarea lucrarilor.

Valoarea totala este: 13.446.508 lei (2.958.788 EURO) inclusiv TVA.

Costurile socio-economice directe si indirecte legate de faza de operare.

Sunt reprezentate de suma cheltuielilor necesare implementarii proiectului reprezentand cheltuieli


pentru avize si acorduri, studii, proiectare, consultanta si asistenta tehnica, comisioane, taxe precum si
cheltuieli diverse si neprevazute.

Valoarea totala a acestora este 5.115.743 lei (1.125.675 EURO) cu TVA.

Presupozitii / Ipoteze cheie avute in vedere la aprecierea costurilor si beneficiilor


Nu este cazul.

Evaluarea globala a costurilor si beneficiilor socio-economice

Pentru cele mai multe proiecte publice de investitii in infrastructura, analiza financiara nu are
rezultate pozitive, deoarece pentru serviciile prestate nu se percepe taxa. Importante pentru executia
lucrarii sunt beneficiile sociale si de mediu, justificand astfel finantarea proiectului.

4.8. Analiza de senzitivitate


Analiza de senzitivitate consta in determinarea variatiei indicatorilor de profitabilitate in conditiile
modificarii nivelurilor diferitelor variabilelor cheie. Considerand intervalul [-5%,5%] ca intervalul maxim
de variatie a factorilor care influenteaza modelul se considera ca investitia are o rentabilitate solida,
nefiind afectata de variatiile individuale semnificative ale variabilelor cheie ale modelului.

4.9. Analiza de riscuri, masuri de prevenire/diminuare a riscurilor


Riscuri asumate (tehnice, financiare, institutionale, legale)
Din punct de vedere tehnic exista riscul ca zonele in care reteaua electrica va fi pozata sub
trotuar sa depaseasca cantitatea estimata fapt ce poate conduce la necesitatea suplimentarii
operatiunilor de spargere / refacere. Este posibila necesitatea de amplasare de stalpi suplimentari.
Toate aceste riscuri vor fi eliminate in faza de proiectare.

71/138
GSLT GROUP S.R.L.

CUI 36561136 J40/12604/23.09.2016 Cont IBAN RO33BRDE445SV60758354450


ADRESA: Str. Buzesti, nr.50-52, Modul 1, et.11 Banca BRD
Mun. Bucuresti, sector, 1 Email: office@gsltgroup.ro
TELEFON: 0728 297 525
FAX : 0343 818 592

In activitatea de exploatare a sistemului de iluminat public al Municipiului Medgidia sunt


necesare anumite cheltuieli de capital, aceasta activitate fiind una care nu genereaza venituri la bugetul
local decat indirect prin implicatiile pe care le are in economia localitatii.

Riscurile considerate sunt:


- cele tehnice legate de activitatea de intretinere care ar putea fi defectuoasa, cu personal
insuficient calificat cel putin in primele luni, prin interventia caruia sa se produca avarii la
instalatii.
- intarzieri in remedierea unor defectiuni care ar putea produce disfunctionalitati;
- eventualele furturi de materiale si piese de schimb rezultand blocaje pana la recuperarea
pagubelor;
- eventualele disfunctionalitati ce tin de management - ritmul de aprovizionare, de prevedere a
cheltuielilor in bugetul Municipiului, lipsa fondurilor necesare din diferite motive generate de
blocaje in cursul firesc al fondurilor.
- eventuale disfunctionalitati ce tin de functionarea neconforma a instalatiilor apartinand
furnizorului de energie.
Minimalizarea riscurilor se poate realiza prin negocierea directa cu furnizorul de servicii privind
iluminatul public care se poate ocupa, in conditii contractuale, si de preluarea activitatii de intretinere a
retelei noi aferente obiectelor in discutie asumandu-si astfel si riscurile disfunctionalitatilor din vina sa.
Impactul intarzierii in implementarea investitiei - impactul de mediu, social si economic /
financiar in urma unei eventuale intarzieri a finalizarii investitiei
Principalul impact este modificarea preturilor si tarifelor avute in vedere la stabilirea cheltuielilor
de capital in sensul cresterii acestora pe masura modificarii cheltuielilor reprezentand manopera si
functionarea utilajelor. Aceasta ar atrage dupa sine reducerea capacitatilor investitiei pentru a ne
incadra in noul buget.
De asemenea furnizorul de echipamente poate modifica pretul in conditiile in care se depaseste
o anumita perioada data de la solicitarea echipamentelor.
In cazul in care se intarzie finalizarea investitiei pot aparea cheltuieli de capital suplimentare
reprezentand costurile operationale pentru lunile de prelungire. S-ar putea recupera partial din
penalitatile aplicate constructorului, lucru nedorit.
Impactul ar fi negativ asupra echipei manageriale a proiectului care ar putea avea dificultati in
dialogul cu comunitatea locala si ar implica intarzieri privind aplicarea etapelor proiectului.

72/138
GSLT GROUP S.R.L.

CUI 36561136 J40/12604/23.09.2016 Cont IBAN RO33BRDE445SV60758354450


ADRESA: Str. Buzesti, nr.50-52, Modul 1, et.11 Banca BRD
Mun. Bucuresti, sector, 1 Email: office@gsltgroup.ro
TELEFON: 0728 297 525
FAX : 0343 818 592

5. Scenariul tehnico-economic optim, recomandat


5.1. Comparatia scenariilor/optiunilor propuse, din punct de vedere
tehnic, economic, financiar, al sustenabilitatii si riscurilor
Pentru cele mai multe proiecte publice de investitii in infrastructura, analiza financiara nu are
rezultate pozitive, deoarece pentru serviciile prestate nu se percepe taxa. Importante pentru executia
lucrarii sunt beneficiile sociale si de mediu, justificand astfel finantarea proiectului.
Evaluare pentru Scenariul 1 (detalierea este anexata)
Investitie medie reprezinta alternativa de a moderniza si extinde sistemul de iluminat existent
prin inlocuirea aparatelor de iluminat existente cu unele noi cu tehnologie LED, extinderea iluminatului
public in zonele ce necesita acest lucru, separarea iluminatului public de retelele furnizorului de energie,
implementarea unui sistem de telegestiune, realizarea iluminatului arhitectural pentru constructiile
reprezentative ale orasului precum si iluminarea a 10 treceri de pietoni amplasate in zone cu risc ridicat
Evaluare pentru Scenariul 2 (detalierea este anexata)
Investitie mica reprezinta alternativa de a moderniza si extinde sistemul de iluminat existent prin
inlocuirea aparatelor de iluminat existente cu unele noi cu tehnologie cu descarcari in vapori de sodiu la
inalta presiune, extinderea iluminatului public in zonele ce necesita acest lucru, separarea iluminatului
public de retelele furnizorului de energie, implementarea unui sistem de telegestiune, realizarea
iluminatului arhitectural pentru constructiile reprezentative ale orasului precum si iluminarea a 10
treceri de pietoni amplasate in zone cu risc ridicat

Pentru evaluarea variantelor studiate au fost considerate urmatoarele criterii:


• amplasament existent aflat in proprietatea publica
• costuri de investitie ce pot fi sustinute din bugetul local sau pot fi atrase din alte surse;
• cheltuieli de intretinere mici;
• refacerea cadrului natural;
• consumuri minime de materii si materiale in perioada de operare.

5.2. Selectarea si justificarea scenariului optim recomandat


Varianta recomandata de catre elaborator
O analiza comparativa a celor doua variante este redata in tabelul de mai jos:

73/138
GSLT GROUP S.R.L.

CUI 36561136 J40/12604/23.09.2016 Cont IBAN RO33BRDE445SV60758354450


ADRESA: Str. Buzesti, nr.50-52, Modul 1, et.11 Banca BRD
Mun. Bucuresti, sector, 1 Email: office@gsltgroup.ro
TELEFON: 0728 297 525
FAX : 0343 818 592

Criteriu Scenariul 1 Scenariul 2


Costul investitiei initiale ( € ) 4 5
Durata de realizare 5 5
Confort vizual – mediu luminos 5 2
Solutie de control si variere a fluxului luminos 5 3
Durata de viata a surselor 5 3
Intretinere si exploatare 5 3
Timp de interventie bazat pe informatiile din teren 5 5
Economie de energie 5 3
Total 39 29
Tabelul 1: Criterii de analiza a variantelor propuse

Detalierea punctajului:
Toate criteriile au folosit o scara simpla de la 1 la 5 astfel:
1. Situatia cea mai proasta
2. Situatie defavorabila
3. Situatie neutra
4. Situatie favorabila
5. Situatie excelenta

In urma calcularii punctajului fiecarei variante (suma pe coloana), recomandam adoptarea


scenariului 1 pentru realizarea investitiei, bazat pe stalpi metalici noi si aparate de iluminat echipate cu
surse de lumina formate de diode emitente de lumina (LED), introducerea in subteran a retelei de
iluminat public, implementare sistem de telemanagement, iluminat treceri pietoni, din urmatoarele
considerente principale:
- Consumul de energie electrica este mult mai scazut in varianta utilizarii lampilor cu LED
- zonele studiate sunt zone de locuinte, unde este necesara asigurarea unui ambient placut
si confortabil;
- Sub aspectul legal, in conformitate cu Legea iluminatului public Nr 230 din Iunie 2006,
precum si 525/1996 cu modificarile ulterioare, sistemele de iluminat nou realizate trebuie
sa fie independente de alte utilitati - in cazul de fata furnizorul de energie
- Investitia este relativ scumpa dar este orientata catre indeplinirea obiectivelor majore
- Aparatele de iluminat au randamente ridicate si permit pe de o parte asigurarea unui bun
iluminat al caii rutiere pentru securitatea conducatorilor auto si pe de alta parte un
iluminat suficient al trotuarelor pentru protectia pietonilor contra agresiunilor.
74/138
GSLT GROUP S.R.L.

CUI 36561136 J40/12604/23.09.2016 Cont IBAN RO33BRDE445SV60758354450


ADRESA: Str. Buzesti, nr.50-52, Modul 1, et.11 Banca BRD
Mun. Bucuresti, sector, 1 Email: office@gsltgroup.ro
TELEFON: 0728 297 525
FAX : 0343 818 592

- Reteaua subterana realizata cu cablu armat din aluminiu (tip ACYABY) asigura un cost al
investitiei scazut

Avantajele scenariului recomandat


Avantajele scenariului 1 - constructiv bazat pe utilizarea aparatelor tip LED, retea subterana, stalpi
metalici si sistem de telemanagement:
- Costul initial aferent investitiei este unul moderat (fata de cealalta varianta) putin mai
ridicat fata de cel al variantei 2
- Consumul de energie electrica scazut in varianta utilizarii aparatelor de iluminat cu LED si
a sistemului de telemanagement
- Sistem de iluminat independent de alte utilitati sau operatori obtinut prin separarea
alimentarilor
- Investitie cu avantaje pe termen mediu si lung
- Aliniere la norme legale in vigoare si tendinte pentru dezvoltare a municipiului
- Solutie tehnica complementara celei existente - aparate de iluminat LED
- Comanda facila a aprinderii / stingerii sistemului de iluminat prin sistemul de telegestiune
- Sporirea nivelului de siguranta in zonele de risc (treceri de pietoni)

Raportat la situatia actuala, se poate face o comparatie tehnico-economica


Spre exemplu, consideram ca in urma realizarii sistemului proiectat se inregistreaza o diminuare cu
30% - 45% a agresiunilor, furturilor, vandalizarilor, infractiunilor favorizate de intuneric si se reduc in
consecinta in acest procent costurile legate de spitalizari, investigatii, consiliere, recuperarea pagubelor
sau a sumelor asigurate, reintroducerea in circuitul productiv al persoanelor ranite sau agresate.

5.3. Descrierea scenariului optim recomandat privind


5.3.1. Obtinerea si amenajarea terenului

Terenul pe care urmeaza sa se realizeze lucrarile este in administratia Municipiului Medgidia, jud.
Constanta. Executarea investitiei de modernizare si extindere a sistemului de iluminat public se
realizeaza pe terenuri apartinand domeniului public, situat in intravilan.
Amenajarea terenului nu este necesara.
Lucrarile de aducere a terenului la starea initiala in urma realizarii lucrarilor de constructie au fost
prevazute in cadrul lucrarilor de investitie.

75/138
GSLT GROUP S.R.L.

CUI 36561136 J40/12604/23.09.2016 Cont IBAN RO33BRDE445SV60758354450


ADRESA: Str. Buzesti, nr.50-52, Modul 1, et.11 Banca BRD
Mun. Bucuresti, sector, 1 Email: office@gsltgroup.ro
TELEFON: 0728 297 525
FAX : 0343 818 592

5.3.2. Asigurarea utilitatilor necesare functionarii obiectivului

In cazul acestui proiect sistemul de iluminat nou creat se va racorda la sistemul local de distributie a
energiei electrice direct din posturile de transformare din zona.
Solutia prevazuta – in ambele scenarii analizate – are o putere electrica instalata mai mica fata de
situatia existenta fapt ce permite utilizarea racordurilor existente la reteau de alimentare cu energie
electrica.
Sistemul de telemanagement necesita utilizarea transmisiei de date – de tip GSM. Asigurarea acestei
utilitati va fi realizata prin contractarea de catre beneficiar a unui numar estimat de 38 abonamente de
transmisie de date cu unul din operatorii de transmisii GSM disponibili in zona.

Investitia nu necesita racordarea la alte tipuri de utilitati.

5.3.3. Solutia tehnica


Solutia presupune :

Investitia este formata din 3792 de puncte luminoase care au in componenta:


- 20.20 km de retea de drumuri publice iluminate;
- 570 stalpi metalici pentru iluminat cu suporti metalici aferenti;
- 3423 aparate de iluminat cu surse LED;
- 18 cutii electrice;
- 8 puncte de aprindere
- 570 cutii stalp
- 10 sisteme semnalizare treceri de pietoni ( 20 CIL LED)
- 349 aparate de iluminat arhitectural

Aparatele de iluminat vor fi echipate cu surse LED, iar puterea lor se va alege în urma efectuării
calculelor luminotehnice pentru fiecare strada.
In anexa 2 – Situatia proiectata a sistemului de iluminat in municipiul Medgidia sunt prezentate
solutiile luminotehnice calculate ce asigura incadrarea in clasele de iluminat conform standard SR EN
13201. Puterile maxime ale aparatelor de iluminat mentionate in anexa 2 trebuie respectate pentru a se
obtine parametrii de eficienta energetica.
Calculele luminotehnice se vor efectua fie cu un program neutru recunoscut de catre CIE (Comisia
Internaţională de Iluminat), fie cu un program de calcul certificat de un organism internaţional sau
naţional acreditat CIE .

76/138
GSLT GROUP S.R.L.

CUI 36561136 J40/12604/23.09.2016 Cont IBAN RO33BRDE445SV60758354450


ADRESA: Str. Buzesti, nr.50-52, Modul 1, et.11 Banca BRD
Mun. Bucuresti, sector, 1 Email: office@gsltgroup.ro
TELEFON: 0728 297 525
FAX : 0343 818 592

Iluminat treceri de pietoni


Pentru stabilirea solutiei si dimensionarea sistemului de iluminat pentru iluminatul trecerilor de pietoni
se va avea in vedere respectarea următoarelor standarde:
- SR EN 13201-2014 „ Iluminatul public –Partea 1 - Selectarea claselor de iluminat
- SR EN 13201-2014 „ Iluminatul public –Partea 2 - Cerințe de performanță

Conform SR EN 13201-2:2014, Partea 2, Anexa B, ”iluminatul local poate fi instalat pentru a


asigura un iluminat suficient al pietonilor pe partea pe care se desfășoară traficul și în toate zonele
trecerii de pietoni. Iluminatul limitat la o bandă îngustă din jurul trecerii de pietoni produce un efect
accentuat care contribuie la mărirea atenției participantilor la trafic”. Nivelul de iluminare orizontal pe
trecerea de pietoni trebuie să fie Eh>1,5x nivelul de iluminare cerut pentru clasa sistemului de iluminat
în care este încadrat drumul.

Se propune montarea a câte unui sistem de iluminat înaintea trecerii de pietoni, pentru fiecare
sens de circulație. Acesta va fi montat pe stâlp de 7m. În acest mod se obține un contrast pozitiv pe
fiecare banda de circulație, determinând observarea în timp util a pietonilor antrenați în traversarea
străzii. Fiecare sistem de iluminat va fi prevăzut cu un senzor PIR, montat la înălțimea de 5m. Acesta va
trimite o comandă de creștere a fluxului luminos în momentul în care va sesiza o persoană în mișcare, în
raza lui de acțiune. Fiecare sistem va include 28 buc aparate de iluminat tip Marker ON Road amplasat
incastrat in asfalt in calea de rulare alimentat prin inductie.
Pentru acest tip de aplicație propunem utilizarea aparatelor de iluminat cu distributie asimetrica
(dedicate iluminatului trecerilor de pietoni)

77/138
GSLT GROUP S.R.L.

CUI 36561136 J40/12604/23.09.2016 Cont IBAN RO33BRDE445SV60758354450


ADRESA: Str. Buzesti, nr.50-52, Modul 1, et.11 Banca BRD
Mun. Bucuresti, sector, 1 Email: office@gsltgroup.ro
TELEFON: 0728 297 525
FAX : 0343 818 592

Dispunere semnalizare luminoasa in pavaj

Sistemul de comanda va gestiona intreaga retea din zona, si va avea posibilitatea extinderii
ulterioare. In timpul functionarii sistemului de telegestiune se va putea pastra tensiune permanenta in
retea, comanda aprinderii / stingerii / dimmingului iluminatului public urmand a se face prin modulele
montate in aparatele de iluminat. Aceste module vor fi adresabile independent si vor asigura atat
comanda locala pornit/oprit cat si diagnoza aparatului de iluminat in timp real – informatii despre
functionare lampa, balast, igniter.

78/138
GSLT GROUP S.R.L.

CUI 36561136 J40/12604/23.09.2016 Cont IBAN RO33BRDE445SV60758354450


ADRESA: Str. Buzesti, nr.50-52, Modul 1, et.11 Banca BRD
Mun. Bucuresti, sector, 1 Email: office@gsltgroup.ro
TELEFON: 0728 297 525
FAX : 0343 818 592

In afara informatiilor despre functionarea aparatelor de iluminat, sistemul de telegestiune va


furniza informatii despre reteaua de alimentare, calitatea energiei electrice, precum si eventualele
defecte sau furturi de curent.
Sistemul propus este compus din doua elemente principale modulul aparatului de iluminat si
serverul CLOUD.

Modul de comanda aparat de iluminat – intra in componenta aparatului de iluminat sau poate fi
montat in exterior si are urmatoarele functii :
6. Control On/Off/Dimming a lampilor echipate cu balast electronic dimabil
7. Control On/Off pentru orice alt tip de lampa de iluminat sau consumator electric
8. Comunica cu serverul CLOUD prin intermediul retelei GSM indiferent de providerul de comunicatii
din zona
9. Conexiunea si controlul se vor realiza in timp real la fiecare corp de iluminat (sau punct de
aprindere), prin comunicatie GSM/GPRS (indiferent de furnizorul de servicii GSM din zona/regiune).
Comunicatia este incriptata pe 256 biti (nivelul de incriptare al tranzactiilor bancare online)
10. Scenariul de functionare este inregistrat in fiecare corp de iluminat. Functionarea nu depinde de
comunicarea continua cu serverul sau cu un alt corp de iluminat

Server tip CLOUD

11. Server tip Cloud - accesul la server se va realiza prin USER ID si parola. Se pot crea mai mult de un
utilizator, cu drepturi de acces si vizualizare diferite
12. Sistemul nu necesita nici o programare sau comisionare in situu – este de tip “plug & play”. O data
corpul alimentat electric, serverul va recunoaste, comunica si pozitiona automat corpul de iluminat
pe harta online
13. Pe langa realizarea unui scenariu de functionare si dimming adecvat, sistemul va
monitoriza/inregistra consumuri de energie electrica si va raporta eventuale defecte sau erori de
functionare
14. Platforma si software-ul sistemului/componentelor se vor actualiza automat, fara a fi necesara vreo
interventie a utilizatorului (hardware sau software)
15. Corpurile de iluminat existente pot fi preluate/introduse in sistem

Comunicatia GSM pentru modulele introduse in sistem trebuie sa fie asigurata de


furnizor/producator pe o perioada de 10 ani.
Aplicatia pentru utilizarea sistemului va fi de tip web, va fi accesata cu USER si PAROLA pe diferite
nivele de acces – operare sau raportare. Aplicatia trebuie sa fie prezentata in limba romana.

79/138
GSLT GROUP S.R.L.

CUI 36561136 J40/12604/23.09.2016 Cont IBAN RO33BRDE445SV60758354450


ADRESA: Str. Buzesti, nr.50-52, Modul 1, et.11 Banca BRD
Mun. Bucuresti, sector, 1 Email: office@gsltgroup.ro
TELEFON: 0728 297 525
FAX : 0343 818 592

Este disponibila o harta grafica care afiseaza pozitia fiecarui stalp, element al retelei sau punct de
aprindere. Sistemul permite utilizatorului sa vizualizeze erori si atentionari, sa porneasca, sa opreasca si
sa reduca intensitatea luminoasa atat pentru lampi individuale cat si pentru grupuri predefinite de
lampi. Monitorizarea si afisarea consumului de energie activa/reactiva pentru fiecare faza in parte,
inclusiv intocmirea de grafice si alerte pentru depasirea pragurilor inclusiv detectarea consumurilor
neautorizate (consum in afara programului, furt de energie, scurgere la impamantare, etc.).
Sistemul prioritizeaza alertele si disfunctionalitatile, initiind actiuni in functie de evenimentul
declansator.
Rapoarte disponibile: starea corpurilor de iluminat, starea sistemului, consum de energie
zilnic/saptamanal/lunar, economia de energie efectuata (inclusiv cu vizualizare grafica), stadiul
rezolvarii alertelor, alerte recurente, durata de functionare a lampilor

5.4. Nominalizarea surselor de finantare a investitiei publice, ca urmare a


analizei financiare si economice: fonduri proprii, credite bancare,
alocatii de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe
garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile,
alte surse legal constituite
Sursa de finantare a investitiilor se constituie in conformitate cu legislatia in vigoare si consta din
fonduri proprii ale Municipiului Medgidia, credite sau finantari.

In conformitate cu tema de proiectare sursa de finantare a investitiilor reprezentata de fonduri


proprii la municipiului Medgidia este limitata la o suma de 1.700.000 lei inclusiv TVA platibila anual in
cadrul unui contract de delegare prin concesiune a sistemului de iluminat public – suma aferenta
lucrarilor de investitii si a finantarii acestora.

Valorile aferente serviciilor de mentinere / intretinere, iluminatul festiv precum si cheltuielile


privind consumul de energie electrica vor fi asigurate de la bugetul local si nu fac obiectul prezentului
studiu.

Analizind necesitatile de investitie ale proiectului comparativ cu limitarile surselor de finantare


ale bugetului local propunem realizarea investitiei in doua etape diferite bazate pe doua surse de
finantare astfel :

Etapa 1 – Investitiile prezentate in devizul obiect nr 1 – respectiv “Inlocuire aparate de iluminat


oras, extindere , sistem telegestiune, iluminat arhitectural” – in baza unei investitii realizata din surse
proprii in baza unui contract de delegare a gestiunii prin concesiune realizat pe o perioada de 10 ani.
80/138
GSLT GROUP S.R.L.

CUI 36561136 J40/12604/23.09.2016 Cont IBAN RO33BRDE445SV60758354450


ADRESA: Str. Buzesti, nr.50-52, Modul 1, et.11 Banca BRD
Mun. Bucuresti, sector, 1 Email: office@gsltgroup.ro
TELEFON: 0728 297 525
FAX : 0343 818 592

Etapa 2 – Investitiile prezentate in devizul obiect nr 2 – respectiv “Obiectivele: Independentei,


Poporului, Decebal, Republicii, Centura 1, Silozului, Ciocarliei, Parcare si acces blocuri str. Poporului,
Parc Ion Creanga si Piateta Decebal” – in baza unei investitii realizata din fonduri externe
nerambursabile sau alte surse legal constituite.

In baza analizei realizate mai sus sunt prezentate in continuare devizele generale si pe obiect
pentru cele doua etape descrise.

81/138
GSLT GROUP S.R.L.

CUI 36561136 J40/12604/23.09.2016 Cont IBAN RO33BRDE445SV60758354450


ADRESA: Str. Buzesti, nr.50-52, Modul 1, et.11 Banca BRD
Mun. Bucuresti, sector, 1 Email: office@gsltgroup.ro
TELEFON: 0728 297 525
FAX : 0343 818 592

Deviz general al obiectivului de investitii :

Modernizarea sistemului de iluminat public pe raza U.A.T. Medgidia


Inlocuire aparate de iluminat oras, extindere , sistem telegestiune, iluminat arhitectural

Valoare Valoare
Nr. TVA (inclusiv
Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli
crt. (fără TVA) TVA)
lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului
11 Obţinerea terenului 0 0 0
12 Amenajarea terenului 20 000 3 800 23 800
13 Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea la starea iniţială 15 000 2 850 17 850
14 Cheltuieli pentu relocarea/protectia utilitatilor 20 000 3 800 23 800
TOTAL CAPITOL 1 55 000 10 450 65 450
CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare
obiectivului
2.1. Alimentare energie electrica 20 000 3 800 23 800
TOTAL CAPITOL 2 20 000 3 800 23 800
CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică
31 Studii 20 000 3 800 23 800
3.1.1 Studii de teren 15 000 2 850 17 850
3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului 0 0 0
3.1.3 Alte studii specifice 5 000 950 5 950
Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize,
32 0 0 0
acorduri si autorizatii
33 Expertizare tehnica 0 0 0
Certificarea performantei energetice si auditul energetic al
34 5 500 1 045 6 545
cladirilor
35 Proiectare 168 000 31 920 199 920
3.5.1. Tema de proiectare 0 0 0
3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0 0 0

82/138
GSLT GROUP S.R.L.

CUI 36561136 J40/12604/23.09.2016 Cont IBAN RO33BRDE445SV60758354450


ADRESA: Str. Buzesti, nr.50-52, Modul 1, et.11 Banca BRD
Mun. Bucuresti, sector, 1 Email: office@gsltgroup.ro
TELEFON: 0728 297 525
FAX : 0343 818 592

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor


95 000 18 050 113 050
de interventii si deviz general
3.5.4. Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii
3 500 665 4 165
avizelor/acordurilor/autorizatiilor
3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a
4 500 855 5 355
detaliilor de executie
3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie 65 000 12 350 77 350
36 Organizarea procedurilor de achizitie 5 000 950 5 950
37 Consultanta 16 000 3 040 19 040
3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 9 500 1 805 11 305
3.7.2. Auditul financiar 6 500 1 235 7 735
38 Asistenta tehnica 28 000 5 320 33 320
3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului 0 0 0
3.8.1.1. pe periada de executie a lucrarilor 0 0 0
3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in
programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre 0 0 0
Inspectoratul de Stat in Constructii
3.8.2. Dirigentie de santier 28 000 5 320 33 320
TOTAL CAPITOL 3 242 500 46 075 288 575
CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investiţia de bază
41 Construcţii şi instalaţii 9 394 886 1 785 028 11 179 914
42 Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale 0 0 0
Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesita
43 0 0 0
montaj

Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care nu necesita


44 0 0 0
montaj si echipamente de transport

45 Dotări 0 0 0
46 Active necorporale 0 0 0
TOTAL CAPITOL 4 9 394 886 1 785 028 11 179 914
CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli
51 Organizare de şantier 24 500 4 655 29 155
5.1.1. Lucrări de construcţii si instalatii aferente organizarii de
16 000 3 040 19 040
santier

83/138
GSLT GROUP S.R.L.

CUI 36561136 J40/12604/23.09.2016 Cont IBAN RO33BRDE445SV60758354450


ADRESA: Str. Buzesti, nr.50-52, Modul 1, et.11 Banca BRD
Mun. Bucuresti, sector, 1 Email: office@gsltgroup.ro
TELEFON: 0728 297 525
FAX : 0343 818 592

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării şantierului 8 500 1 615 10 115

52 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 2 946 599 536 649 3 483 248
5.2.1. Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii
2 818 466 535 509 3 353 974
finantatoare
5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de
65 764 0 65 764
constructii
5.2.3 Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea
9 395 0 9 395
teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii

5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor 46 974 0 46 974

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de


6 000 1 140 7 140
construire/desfiintare

53 Cheltuieli diverse şi neprevăzute 939 489 178 503 1 117 991

54 Cheltuieli pentru informare si publicitate 5 000 950 5 950


TOTAL CAPITOL 5 3 915 588 720 756 4 636 344
CAPITOLUL 6: Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste şi
predare la beneficiar
61 Pregătirea personalului de exploatare 5 000 950 5 950
62 Probe tehnologice şi teste 5 000 950 5 950
TOTAL CAPITOL 6 10 000 1 900 11 900
TOTAL GENERAL 13 637 974 2 568 010 16 205 984
din care: C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1.) 9 485 886 1 802 318 11 288 204

In preturi la data de :30.03.2017 ; 1 euro = 4.5446 lei

84/138
GSLT GROUP S.R.L.

CUI 36561136 J40/12604/23.09.2016 Cont IBAN RO33BRDE445SV60758354450


ADRESA: Str. Buzesti, nr.50-52, Modul 1, et.11 Banca BRD
Mun. Bucuresti, sector, 1 Email: office@gsltgroup.ro
TELEFON: 0728 297 525
FAX : 0343 818 592

Deviz general al obiectivului de investitii :

Modernizarea sistemului de iluminat public pe raza U.A.T. Medgidia


Obiectivele: Independentei, Poporului, Decebal, Republicii, Centura 1, Silozului, Ciocarliei,
Parcare si acces blocuri str. Poporului, Parc Ion Creanga si Piateta Decebal

Valoare Valoare
Nr. TVA (inclusiv
Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli
crt. (fără TVA) TVA)
lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului
11 Obţinerea terenului 0 0 0
12 Amenajarea terenului 15 000 2 850 17 850
13 Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea la starea iniţială 10 000 1 900 11 900
14 Cheltuieli pentu relocarea/protectia utilitatilor 9 500 1 805 11 305
TOTAL CAPITOL 1 34 500 6 555 41 055
CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare
obiectivului
2.1. Alimentare energie electrica 24 000 4 560 28 560
TOTAL CAPITOL 2 24 000 4 560 28 560
CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică
31 Studii 58 500 11 115 69 615
3.1.1 Studii de teren 50 000 9 500 59 500
3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului 0 0 0
3.1.3 Alte studii specifice 8 500 1 615 10 115
Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si
32 15 000 2 850 17 850
autorizatii
33 Expertizare tehnica 0 0 0

34 Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor 6 500 1 235 7 735

35 Proiectare 127 500 24 225 151 725


85/138
GSLT GROUP S.R.L.

CUI 36561136 J40/12604/23.09.2016 Cont IBAN RO33BRDE445SV60758354450


ADRESA: Str. Buzesti, nr.50-52, Modul 1, et.11 Banca BRD
Mun. Bucuresti, sector, 1 Email: office@gsltgroup.ro
TELEFON: 0728 297 525
FAX : 0343 818 592

3.5.1. Tema de proiectare 0 0 0


3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0 0 0
3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de
65 000 12 350 77 350
interventii si deviz general
3.5.4. Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii
10 000 1 900 11 900
avizelor/acordurilor/autorizatiilor
3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor
7 500 1 425 8 925
de executie
3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie 45 000 8 550 53 550
36 Organizarea procedurilor de achizitie 5 000 950 5 950
37 Consultanta 16 000 3 040 19 040
3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 9 500 1 805 11 305
3.7.2. Auditul financiar 6 500 1 235 7 735
38 Asistenta tehnica 18 000 3 420 21 420
3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului 0 0 0
3.8.1.1. pe periada de executie a lucrarilor 0 0 0
3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in
programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre 0 0 0
Inspectoratul de Stat in Constructii
3.8.2. Dirigentie de santier 18 000 3 420 21 420
TOTAL CAPITOL 3 246 500 46 835 293 335
CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investiţia de bază
41 Construcţii şi instalaţii 3 858 605 733 135 4 591 740
42 Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale 0 0 0

43 Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesita montaj 0 0 0

Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care nu necesita


44 0 0 0
montaj si echipamente de transport

45 Dotări 0 0 0
46 Active necorporale 0 0 0
TOTAL CAPITOL 4 3 858 605 733 135 4 591 740
CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli
51 Organizare de şantier 39 000 7 410 46 410

86/138
GSLT GROUP S.R.L.

CUI 36561136 J40/12604/23.09.2016 Cont IBAN RO33BRDE445SV60758354450


ADRESA: Str. Buzesti, nr.50-52, Modul 1, et.11 Banca BRD
Mun. Bucuresti, sector, 1 Email: office@gsltgroup.ro
TELEFON: 0728 297 525
FAX : 0343 818 592

5.1.1. Lucrări de construcţii si instalatii aferente organizarii de santier 24 000 4 560 28 560

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării şantierului 15 000 2 850 17 850

52 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 56 162 1 140 57 302

5.2.1. Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare 0 0 0

5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de


27 010 0 27 010
constructii
5.2.3 Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea
3 859 0 3 859
teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii

5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor 19 293 0 19 293

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de


6 000 1 140 7 140
construire/desfiintare

53 Cheltuieli diverse şi neprevăzute 385 861 73 313 459 174

54 Cheltuieli pentru informare si publicitate 5 000 950 5 950


TOTAL CAPITOL 5 486 022 82 813 568 836
CAPITOLUL 6: Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste şi predare
la beneficiar
61 Pregătirea personalului de exploatare 5 000 950 5 950
62 Probe tehnologice şi teste 5 000 950 5 950
TOTAL CAPITOL 6 10 000 1 900 11 900
TOTAL GENERAL 4 659 627 875 798 5 535 426
din care: C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1.) 3 941 105 748 810 4 689 915

In preturi la data de :30.03.2017 ; 1 euro = 4.5446 lei

87/138
GSLT GROUP S.R.L.

CUI 36561136 J40/12604/23.09.2016 Cont IBAN RO33BRDE445SV60758354450


ADRESA: Str. Buzesti, nr.50-52, Modul 1, et.11 Banca BRD
Mun. Bucuresti, sector, 1 Email: office@gsltgroup.ro
TELEFON: 0728 297 525
FAX : 0343 818 592

5.5. Principalii indicatori tehnico-economici aferenti obiectivului de


investitii
Avand in vedere etapizarea investitiei din punctul de vedere al asigurarii finantarii conform
capitolului 5.4. indicatorii tehnico-economici vor fi prezentati astfel :
- Pentru intreaga investitie
- Pentru Etapa 1
- Pentru Etapa 2

5.5.1. Valoarea totala (INV), inclusiv TVA ( lei / Euro )


A. Intreaga investitie

Investitia - 21.741.409 LEI / 4.784.009 Euro (INV) , inclusiv TVA, la cursul euro de 1€ = 4,5446 LEI. din
care:
- constructii-montaj 15.978.119 LEI / 3.515.847 Euro (C+M)

B. Etapa 1

Investitia – 16.205.984 LEI / 3.565.987 Euro (INV) , inclusiv TVA, la cursul euro de 1€ = 4,5446 LEI. din
care:
- constructii-montaj 11.288.204 LEI / 2.483.872 Euro (C+M)

C. Etapa 2

Investitia – 5.535.426 LEI / 1.218.022 Euro (INV) , inclusiv TVA, la cursul euro de 1€ = 4,5446 LEI. din
care:
- constructii-montaj 4.689.915 LEI / 1.031.975 Euro (C+M)

5.5.2. Esalonarea investitiei (INV/C+M)


A. Intreaga investitie

Nu e cazul

88/138
GSLT GROUP S.R.L.

CUI 36561136 J40/12604/23.09.2016 Cont IBAN RO33BRDE445SV60758354450


ADRESA: Str. Buzesti, nr.50-52, Modul 1, et.11 Banca BRD
Mun. Bucuresti, sector, 1 Email: office@gsltgroup.ro
TELEFON: 0728 297 525
FAX : 0343 818 592

B. Etapa 1

Anul I: 50%, reprezentand


INV / C+M: 8.102.992 LEI , inclusiv TVA / 5.644.102 LEI , inclusiv TVA
INV / C+M: 1.782.993 Euro , inclusiv TVA / 1.241.936 Euro , inclusiv TVA
Anul II: 50%, reprezentand
INV / C+M: 8.102.992 LEI , inclusiv TVA / 5.644.102 LEI , inclusiv TVA
INV / C+M: 1.782.993 Euro , inclusiv TVA / 1.241.936 Euro , inclusiv TVA

C. Etapa 2

Anul I: 50%, reprezentand


INV / C+M: 2.767.713 LEI , inclusiv TVA / 2.344.957 LEI , inclusiv TVA
INV / C+M: 609.011 Euro , inclusiv TVA / 515.987 Euro , inclusiv TVA
Anul II: 50%, reprezentand
INV / C+M: 2.767.713 LEI , inclusiv TVA / 2.344.957 LEI , inclusiv TVA
INV / C+M: 609.011 Euro , inclusiv TVA / 515.987 Euro , inclusiv TVA

5.5.3. Durata de realizare (luni)

A. Intreaga investitie
Nu e cazul
B. Etapa 1
Durata de realizare a investitiei: 24 luni

C. Etapa 2
Durata de realizare a investitiei: 24 luni

5.5.4. Capacitati (in unitati fzice si valorice)


A. Intreaga investitie
Investitia este formata din 3792 de puncte luminoase care au in componenta:
- 20.20 km de retea de drumuri publice iluminate;
- 570 stalpi metalici pentru iluminat cu suporti metalici aferenti;
- 3423 aparate de iluminat cu surse LED;
- 18 cutii electrice;
- 8 puncte de aprindere
- 570 cutii stalp

89/138
GSLT GROUP S.R.L.

CUI 36561136 J40/12604/23.09.2016 Cont IBAN RO33BRDE445SV60758354450


ADRESA: Str. Buzesti, nr.50-52, Modul 1, et.11 Banca BRD
Mun. Bucuresti, sector, 1 Email: office@gsltgroup.ro
TELEFON: 0728 297 525
FAX : 0343 818 592

- 10 sisteme semnalizare treceri de pietoni ( 20 CIL LED)


- 349 aparate de iluminat arhitectural

B. Etapa 1
Investitia este formata din 3044 de puncte luminoase care au in componenta:
- 6 km de retea de drumuri publice iluminate;
- 192 stalpi metalici pentru iluminat cu suporti metalici aferenti;
- 3044 aparate de iluminat cu surse LED;
- 6 cutii electrice;
- 2 puncte de aprindere
- 192 cutii stalp
- 2 sisteme semnalizare treceri de pietoni

C. Etapa 2
Investitia este formata din 379 de puncte luminoase care au in componenta:
- 14.2 km de retea de drumuri publice iluminate;
- 378 stalpi metalici pentru iluminat cu suporti metalici aferenti;
- 379 aparate de iluminat cu surse LED;
- 12 cutii electrice;
- 6 puncte de aprindere
- 378 cutii stalp
- 8 sisteme semnalizare treceri de pietoni

5.5.5. Alti indicatori specifici domeniului de activitate in care este


realizata investitia, dupa caz
Nu este cazul

5.6. Prezentarea modului in care se asigura conformarea cu


reglementarile specifice functiunii preconizate din punctul de vedere
al asigurarii tuturor cerintelor fundamentale aplicabile constructiei,
conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice

90/138
GSLT GROUP S.R.L.

CUI 36561136 J40/12604/23.09.2016 Cont IBAN RO33BRDE445SV60758354450


ADRESA: Str. Buzesti, nr.50-52, Modul 1, et.11 Banca BRD
Mun. Bucuresti, sector, 1 Email: office@gsltgroup.ro
TELEFON: 0728 297 525
FAX : 0343 818 592

Modernizarea si extinderea sistemului de iluminat public trebuie să asigure satisfacerea unor


cerințe și nevoi de utilitate publică ale comunității locale, după cum urmează:

• îmbunătăţirea calităţii iluminatului public din orasul Medgidia;


• optimizarea consumului de energie;
• garantarea permanenţei în funcţionarea iluminatului public;
• realizarea unui raport optim calitate/cost pentru perioada de derulare a contractului de
cooperare şi un echilibru între riscurile şi beneficiile asumate prin contract (structura şi nivelul tarifelor
practicate vor reflecta costul efectiv al prestaţiei şi vor fi în conformitate cu prevederile legale);
• administrarea corectă și eficientă a bunurilor din proprietatea publică și a banilor publici;
• ridicarea gradului de civilizație, a confortului și a calității vieții;
• creșterea gradului de securitate individuală și colectivă în cadrul comunităților locale, precum și
a gradului de siguranță a circulației rutiere și pietonale;
• susținerea și stimularea dezvoltării economico-sociale a localităților;
• punerea în valoare, printr-un iluminat adecvat, a elementelor arhitectonice și
peisagistice ale localităților, precum și marcarea evenimentelor festive, a sărbătorilor
legale sau religioase;
• funcţionarea şi exploatarea în condiţii de siguranţă, rentabilitate şi eficienţă economică a
infrastructurii aferente serviciului;
• nediscriminarea și egalitatea tuturor consumatorilor prin asigurarea unui standard unitar
calitativ și uniform răspândit teritorial în comunitate;
• dezvoltarea durabilă a sistemului de iluminat public;
• liberul acces la informații privind aceste servicii publice;
• transparență, consultarea și antrenarea în decizii a cetățenilor.

5.7. Analiza energetica conform etapelor proiectului

Analiza energetica a intregii investitii este prezentata la capitolul 4.3. In baza defalcarii investitiei
in 2 etape conform capitolului 5.4. este prezentata in continuare analiza energetica defalcata pe etapele
proiectului.

91/138
GSLT GROUP S.R.L.

CUI 36561136 J40/12604/23.09.2016 Cont IBAN RO33BRDE445SV60758354450


ADRESA: Str. Buzesti, nr.50-52, Modul 1, et.11 Banca BRD
Mun. Bucuresti, sector, 1 Email: office@gsltgroup.ro
TELEFON: 0728 297 525
FAX : 0343 818 592

5.7.1. Analiza energetica etapa 1 - Inlocuire aparate de iluminat oras,


extindere , sistem telegestiune, iluminat arhitectural

În ceea ce priveste introducerea aparatelor de iluminat performante cu tehnologie LED, mai jos
prezentăm un calcul rapid, care evaluează economia de energie electrică la nivelul zonei analizate
conform audit tehnic, in cazul trecerii generalizate la iluminatul cu surse LED de mare putere.
Etapa 1 - este deservita in situatia existenta de un numar de 2443 aparate de iluminat ce au
insumat o putere instalata de 376.32 kW. Energia consumata in situatia existenta pentru aceasta zona
este estimata la 1.652.072 kWh anual.

Situatia proiectata : aparate de iluminat LED alimentate cu energie prin reteaua de iluminat
public :
NR CRT AIL CANTITATE
1 30 W 299 buc
2 40 W 1178 buc
3 50 W 552 buc
4 60 W 45 buc
5 80 W 349 buc
6 120 W 66 buc
7 140 W 66 buc
8 30 W 547 buc
9 Modul local 2 W 3044 buc

In conditiile situatiei proiectate conform tabel de mai sus rezulta o putere instalata de
152,22kW.
Energie consumata = 608.509 kWh anual in conditiile in care s-a luat in calcul 4390 h
functionare la aparatele de iluminat din care 2190 h functionare in dimming (doar aparatele de iluminat
stradal – aparatele de iluminat ornamental functioneaza la 100% pe toata durata) si 8760 h functionare
la sistemul de telegestiune.
Avand in vedere costul energiei de 0,1 € / kWh + TVA, costul la bugetul primariei scade cu
474.257 lei/an (inclusiv TVA) in conditiile in care sistemul de iluminat public va fi modernizat si va
asigura parametrii luminotehnici conform standardelor in vigoare.
Pe o durata de viata estimata a noului sistem fara investitii majore de 10 ani, economia adusa de
proiect numai din consumul de energie este de aproximativ 3.794.056 lei (investitia se realizeaza
esalonat in 4 ani).

92/138
GSLT GROUP S.R.L.

CUI 36561136 J40/12604/23.09.2016 Cont IBAN RO33BRDE445SV60758354450


ADRESA: Str. Buzesti, nr.50-52, Modul 1, et.11 Banca BRD
Mun. Bucuresti, sector, 1 Email: office@gsltgroup.ro
TELEFON: 0728 297 525
FAX : 0343 818 592

Conform analizelor realizate mai sus este prezentat in continuare un tabel comparativ al
influentei scenariului ales asupra consumului de energie electrica precum si a costurilor acesteia:

Energie electrica Cost energie electrica Cost energie electrica


consumata anual anual 10 ani
kWh / an LEI /an LEI / 10 ani
Situatie existenta 1.652.072 750.800 7.508.000
Situatie proiectata 608.509 276.543 2.765.430

Desigur, acesta este un calcul, efectuat pe baza unor informații generale. În realitate
trebuie ținut cont de mai multe aspecte (performanțele diferite ale fiecărui model de aparat de iluminat,
particularitățile fiecărei zone de iluminat etc.). În practică, se recomandă efectuarea unor studii tehnico-
economice mai detaliate care să preceadă luarea unor decizii ce pot constitui teme precise pentru
viitorul iluminatului în Municipiul Medgidia și pot fi înglobate în viitorul plan general de iluminat.

5.7.2. Analiza energetica etapa 2 - “Obiectivele: Independentei,


Poporului, Decebal, Republicii, Centura 1, Silozului, Ciocarliei,
Parcare si acces blocuri str. Poporului, Parc Ion Creanga si Piateta
Decebal”

În ceea ce priveste introducerea aparatelor de iluminat performante cu tehnologie LED, mai jos
prezentăm un calcul rapid, care evaluează economia de energie electrică la nivelul zonei analizate
conform audit tehnic, in cazul trecerii generalizate la iluminatul cu surse LED de mare putere.
“Obiectivele: Independentei, Poporului, Decebal, Republicii, Centura 1, Silozului, Ciocarliei,
Parcare si acces blocuri str. Poporului, Parc Ion Creanga si Piateta Decebal” sunt deservite in situatia
existenta de un numar de 223 aparate de iluminat ce au insumat o putere instalata de 44.64 kW.
Energia consumata in situatia existenta pentru aceasta zona este estimata la 195.970 kWh anual.

Situatia proiectata: aparate de iluminat LED alimentate cu energie prin reteaua de iluminat public
:
NR CRT AIL CANTITATE
1 60 W 85 buc
2 100 W 108 buc
3 160 W 128 buc
4 30 W 58 buc
5 Modul local 2 W 379 buc
93/138
GSLT GROUP S.R.L.

CUI 36561136 J40/12604/23.09.2016 Cont IBAN RO33BRDE445SV60758354450


ADRESA: Str. Buzesti, nr.50-52, Modul 1, et.11 Banca BRD
Mun. Bucuresti, sector, 1 Email: office@gsltgroup.ro
TELEFON: 0728 297 525
FAX : 0343 818 592

In conditiile situatiei proiectate conform tabel de mai sus rezulta o putere instalata de
38.98 kW.
Energie consumata = 154.041 kWh anual in conditiile in care s-a luat in calcul 4390 h
functionare la aparatele de iluminat din care 2190 h functionare in dimming (doar aparatele de iluminat
stradal – aparatele de iluminat ornamental functioneaza la 100% pe toata durata) si 8760 h functionare
la sistemul de telegestiune.
Avand in vedere costul energiei de 0,1 € / kWh + TVA, costul la bugetul primariei scade cu
19.055 lei/an (inclusiv TVA) in conditiile in care sistemul de iluminat public va fi modernizat si va asigura
parametrii luminotehnici conform standardelor in vigoare.
Pe o durata de viata estimata a noului sistem fara investitii majore de 10 ani, economia adusa de
proiect numai din consumul de energie este de aproximativ 152.440lei (investitia se realizeaza
esalonat in 2 ani).
Conform analizelor realizate mai sus este prezentat in continuare un tabel comparativ al influentei
scenariului ales asupra consumului de energie electrica precum si a costurilor acesteia:

Energie electrica Cost energie electrica Cost energie electrica


consumata anual anual 10 ani
kWh / an LEI /an LEI / 10 ani
Situatie existenta 195.970 89.060 890.600
Situatie proiectata 154.041 70.005 700.050
Desigur, acesta este un calcul, efectuat pe baza unor informații generale. În realitate trebuie ținut
cont de mai multe aspecte (performanțele diferite ale fiecărui model de aparat de iluminat,
particularitățile fiecărei zone de iluminat etc.). În practică, se recomandă efectuarea unor studii tehnico-
economice mai detaliate care să preceadă luarea unor decizii ce pot constitui teme precise pentru
viitorul iluminatului în Municipiul Medgidia și pot fi înglobate în viitorul plan general de iluminat.

6. Oportunitatea delegarii gestiunii serviciului de iluminat public in


Municipiul Medgidia - fundamentarea si stabilirea solutilor optime de
delegare a gestiunii

Conform unui studiu al A.N.R.S.C., în anul 2011 în România, serviciul de iluminat public era
organizat la nivelul mediului urban în peste 250 de localități, iar în mediul rural în 1370 de localități. În
aceste condiții existau un număr de 86 de agenți economici care aveau licență de operare în domeniul
iluminatului public.
94/138
GSLT GROUP S.R.L.

CUI 36561136 J40/12604/23.09.2016 Cont IBAN RO33BRDE445SV60758354450


ADRESA: Str. Buzesti, nr.50-52, Modul 1, et.11 Banca BRD
Mun. Bucuresti, sector, 1 Email: office@gsltgroup.ro
TELEFON: 0728 297 525
FAX : 0343 818 592

În acord cu dispozițiile art. 4 din Legea nr. 230/2006 a serviciului de iluminat public, sistemul
reprezintă o componentă a infrastructurii tehnico-edilitare a fiecărei unități administrativ-teritoriale,
care în conformitate cu Legea serviciilor comunitare de utilități public nr. 51/2006, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 254 din 12 martie 2006, aparţine proprietăţii publice a acesteia.

Organizarea și desfășurarea serviciului de iluminat public trebuie să asigure satisfacerea unor


cerințe și nevoi de utilitate publică ale comunității locale, după cum urmează:
• îmbunătăţirea calităţii iluminatului public din orasul Medgidia;
• optimizarea consumului de energie;
• garantarea permanenţei în funcţionarea iluminatului public;
• realizarea unui raport optim calitate/cost pentru perioada de derulare a contractului de
cooperare şi un echilibru între riscurile şi beneficiile asumate prin contract (structura şi nivelul tarifelor
practicate vor reflecta costul efectiv al prestaţiei şi vor fi în conformitate cu prevederile legale);
• administrarea corectă și eficientă a bunurilor din proprietatea publică și a banilor publici;
• ridicarea gradului de civilizație, a confortului și a calității vieții;
• creșterea gradului de securitate individuală și colectivă în cadrul comunităților locale, precum și
a gradului de siguranță a circulației rutiere și pietonale;
• susținerea și stimularea dezvoltării economico-sociale a localităților;
• punerea în valoare, printr-un iluminat adecvat, a elementelor arhitectonice și
peisagistice ale localităților, precum și marcarea evenimentelor festive, a sărbătorilor
legale sau religioase;
• funcţionarea şi exploatarea în condiţii de siguranţă, rentabilitate şi eficienţă economică a
infrastructurii aferente serviciului;
• nediscriminarea și egalitatea tuturor consumatorilor prin asigurarea unui standard unitar
calitativ și uniform răspândit teritorial în comunitate;
• dezvoltarea durabilă a sistemului de iluminat public;
• liberul acces la informații privind aceste servicii publice;
• transparență, consultarea și antrenarea în decizii a cetățenilor.

Eficiența serviciului de iluminat public influențează în mod direct mediul economic și social al
unității administrativ-teritoriale. Calitatea iluminatului ca și serviciu comunitar poate determina în mod
cert creșterea nivelului de siguranță la nivel local, descurajând săvârșirea de infracțiuni și contravenții în
spațiul public. La nivelul întregii țări s-a manifestat în ultimii ani o preocupare deosebită în privința
optimizării acestui serviciu, fiind verificate constant opțiunile autorităților locale pentru implementarea
unor sisteme complexe de gestiune a iluminatului public, în paralel cu dezvoltarea unei infrastructuri
pentru supravegherea video din municipiile reședințe de județ.

95/138
GSLT GROUP S.R.L.

CUI 36561136 J40/12604/23.09.2016 Cont IBAN RO33BRDE445SV60758354450


ADRESA: Str. Buzesti, nr.50-52, Modul 1, et.11 Banca BRD
Mun. Bucuresti, sector, 1 Email: office@gsltgroup.ro
TELEFON: 0728 297 525
FAX : 0343 818 592

Infrastructura iluminatului public poate fi utilizată și în scopul implementării structurilor pentru


supraveghere video a zonelor comunitare cu risc ridicat pentru producerea de infracțiuni sau
contravenții. În asemenea condiții, prima etapă pentru atingerea climatului de siguranță specific unei
comunități europene îl reprezintă îmbunătățirea calității iluminatului public.
În acord cu cele expuse, un sistem de iluminat public deficitar impietează elementelor de
securitate ce activează zilnic în comunitate (poliție, jandarmerie, agenți de securitate ai companiilor
private), afectând chiar și eficacitatea unei soluții de supraveghere video. Din perspectiva securității
comunității, efectul imediat al unui iluminat public ineficient este suprasolicitarea personalul disponibil
însărcinat cu activitatea de prevenție a faptelor antisociale, fie ele infracționale sau contravenționale.
Iluminatul public poate conduce așadar la creșterea gradului de monitorizare activă sau pasivă a spațiilor
publice din cadrul comunității, ajutând la prevenirea și combaterea infracțiunilor si criminalității, sporind
eficiența intervențiilor operative în cazul unor amenințări la adresa integrității persoanelor sau a
bunurilor proprietate publică sau privată.
Numărul de infracțiuni de furt, de tâlhărie, de distrugere, de loviri și alte violențe crește în cadrul
acelor comunități care nu beneficiază de un iluminat corespunzător pe timpul nopții, astfel încât
fenomenele antisociale să fie descurajate. Administrarea eficientă a acestui serviciu apare ca o
necesitate pentru creșterea gradului de securitate de la nivelul comunității locale, impunându-se ca
resursele investite să fie în acord cu gradul de uzură al sistemului, iar extinderea sistemului să fie
proportională cu evoluția ariei ce include spațiilor publice pe care trebuie să le deservească.
Legea nr. 230/2006 privind iluminatul public stabilește în cuprinsul art. 8 alin. (1) o competență
exclusivă a autorităților administrației publice locale în privința înființării, organizării, coordonării,
monitorizării și controlului funcționării serviciului de iluminat public de la nivelul unităților administrativ-
teritoriale. Totodată, în sarcina autorităților publice locale legea impune și atributul dezvoltării,
modernizării, administrării și exploatării serviciului de iluminat public astfel încât parametrii reali ai
acestui serviciu să fie în acord cu principiile enunțate în art. 9 și art. 10 din cuprinsul Ordinului nr. 86 din
20/03/2007 al Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărire Comunală.
Autorităţile administraţiei publice locale sunt obligate așadar ope legis să asigure gestiunea
serviciului de iluminat public pe criterii de competitivitate şi eficienţă economică şi managerială, având
ca obiectiv atingerea şi respectarea indicatorilor de performanţă a serviciului, stabiliţi prin contractul de
delegare a gestiunii, respectiv prin hotărârea de dare în administrare, în cazul gestiunii directe și implicit
prin legislația menționată anterior.
Aceeași competență exclusivă în domeniul iluminatului public este stabilită și prin prevederile
Regulamentului cadru al Serviciului de iluminat public din Ordinul nr. 86 din 20/03/2007 al Autorității
Naționale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărire Comunală, respectiv, în art. 4 alin.
(1): “înfiinţarea, organizarea, coordonarea, monitorizarea şi controlul funcţionării serviciului de iluminat
public la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi înfiinţarea, dezvoltarea, modernizarea,

96/138
GSLT GROUP S.R.L.

CUI 36561136 J40/12604/23.09.2016 Cont IBAN RO33BRDE445SV60758354450


ADRESA: Str. Buzesti, nr.50-52, Modul 1, et.11 Banca BRD
Mun. Bucuresti, sector, 1 Email: office@gsltgroup.ro
TELEFON: 0728 297 525
FAX : 0343 818 592

administrarea şi exploatarea sistemelor de iluminat public intră în competenţa exclusivă a autorităţilor


administraţiei publice locale”.
În conformitate cu prevederile art. 10, lit. d din Legea 230/2006 a serviciului de iluminat public, în
sarcina autorităților administrației publice locale intră adoptarea/emiterea hotărârilor/dispozițiilor
privind darea în administrare sau delegarea gestiunii serviciului de iluminat public, precum și
încredințarea exploatării bunurilor aparținând patrimoniului public sau privat al localităților, aferente
serviciului, conform prevederilor legale in vigoare. Dispozițiile art. 10 lit. d) din Lege sunt prevăzute în
mod complementar celor de la lit. h) a aceluiași articol, unde se prevede o responsabilitate a autorității
publice locale în privința gestionării contractului de delegare a gestiunii serviciului, astfel încât în ipoteza
nerespectării obiectivelor stabilite prin convenția în cauză, prin regulament, caiet de sarcini sau chiar
lege, autoritatea să aibă posibilitatea denunțării unilaterale. Totodată, autoritatea publică care adoptă
soluția delegării serviciului are obligația de a verifica respectarea permanentă a indicatorilor de
performanță ai serviciului de către persoana juridică care a preluat gestiunea.
În mod similar, atribuțiile autorității publice locale în privința iluminatului public atunci când se
optează pentru formula delegării gestiunii se regăsesc și în art. 4 alin. 2 din Ordinul nr. 86 din
20/03/2007 al Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărire Comunală,
evaluarea activității din domeniu fiind realizată pe criterii de competitivitate și eficiență economică și
managerială, “având ca obiectiv atingerea şi respectarea indicatorilor de performanţă a serviciului,
stabiliţi prin contractul de delegare a gestiunii, respectiv prin hotărârea de dare în administrare, în cazul
gestiunii directe”.
În definitiv, norma legală menționată stabilește în art. 4 alin. 3 că în vederea asigurării criteriilor
de performanță ale sistemului de iluminat așa cum au fost menționate anterior, indiferent de forma de
gestiune, “autoritățile administrației publice locale vor urmări obținerea unui serviciu de iluminat public
corespunzător interesului general al comunităților locale pe care le reprezintă, în conformitate cu
legislația în vigoare și cu reglementările C.I.E”.
Gestiunea serviciului de iluminat public se poate realiza prin două modalități:
o gestiunea directă;
o gestiunea delegată.
Este de subliniat faptul că toate activitățile specifice serviciului de iluminat public, indiferent de
forma de gestiune adoptată, se organizează și se defasoară în conformitate cu prevederile
regulamentului-propriu și ale caietului de sarcini, elaborate si aprobate de consiliul local, în baza
regulamentului-cadru și a caietului de sarcini-cadru al A.N.R.S.C.
Gestiunea directă presupune asumarea nemijlocită de către autoritatea publică locală a
sarcinilor și responsabilitatilor cu privire la înființarea, organizarea, finanțarea, coordonarea,
administrarea, gestionarea, exploatarea și asigurarea funcționării serviciului de iluminat public.
Gestiunea delegată presupune transferul din partea autorităților administrației publice locale, în
baza unui contract de delegare a gestiunii (contract de concesiune), unuia sau mai multor operatori cu

97/138
GSLT GROUP S.R.L.

CUI 36561136 J40/12604/23.09.2016 Cont IBAN RO33BRDE445SV60758354450


ADRESA: Str. Buzesti, nr.50-52, Modul 1, et.11 Banca BRD
Mun. Bucuresti, sector, 1 Email: office@gsltgroup.ro
TELEFON: 0728 297 525
FAX : 0343 818 592

statut de societăți comerciale cu capital public, privat sau mixt, sarcinile si responsabilitățile proprii cu
privire la prestarea, exploatarea și administrarea sistemului de iluminat public.

6.4. Descrierea serviciului de iluminat public


Serviciul de iluminat public face parte din sfera serviciilor comunitare de utilităţi publice, sub
reglementarea, conducerea, monitorizarea şi controlul Administrației Publice Locale a municipiului
Medgidia, reprezentând o parte componentă a infrastructurii tehnico-edilitare a acestei unități
administrativ-teritoriale.
Iluminatul public se referă la domeniul public sau privat al municipiului Medgidia, existent la
nivelul acelor spatii aflate în proprietatea actuala sau viitoare a localității, cuprinzând în linii mari
următoarele tipuri de servicii:
• iluminatul căilor de circulaţie (auto, zone pentru pietoni şi biciclişti), tunelurilor şi pasajelor
auto;
• iluminatul decorativ-arhitectural (pentru monumente, clădiri, fântâni);
• iluminatul parcurilor si al gradinilor;
• iluminatul terenurilor de sport;
• iluminatul ariilor utilitare (parcări, platforme utilitare etc.);
• iluminatul publicitar și de reclamă;
• iluminatul ornamental și festiv.
• Intretinerea si mentinerea sistemelor de iluminat descrise mai sus
Organizarea și desfășurarea serviciului de iluminat public trebuie să asigure satisfacerea unor
cerințe și nevoi de utilitate publică ale comunității locale, după cum urmează:
• garantarea permanenţei în funcţionare a iluminatului public prin îndeplinirea parametrilor
proiectați și menținerea lor în standardele în vigoare;
• asigurarea siguranței circulatiei rutiere și pietonale;
• creșterea gradului de securitate individuală și colectivă în cadrul comunităților locale;
• punerea în valoare, printr-un iluminat adecvat, a elementelor arhitectonice și
peisagistice ale localităților, precum și marcarea evenimentelor festive și a sărbătorilor
legale sau religioase;
• optimizarea consumului de energie în paralel cu îmbunătăţirea calităţii iluminatului public din
municipiul Medgidia;
• realizarea unui raport optim calitate/cost şi a unui echilibru între riscurile şi beneficiile
asumate prin contract; structura şi nivelul tarifelor practicate vor reflecta costul efectiv al prestaţiei şi
vor fi în conformitate cu prevederile legale;
• administrarea corecta si eficienta a bunurilor din proprietatea publică și a banilor publici;
• ridicarea gradului de civilizație, a confortului și a calității vieții;
98/138
GSLT GROUP S.R.L.

CUI 36561136 J40/12604/23.09.2016 Cont IBAN RO33BRDE445SV60758354450


ADRESA: Str. Buzesti, nr.50-52, Modul 1, et.11 Banca BRD
Mun. Bucuresti, sector, 1 Email: office@gsltgroup.ro
TELEFON: 0728 297 525
FAX : 0343 818 592

• susținerea și stimularea dezvoltării economico-sociale a localităților;


• nediscriminarea și egalitatea tuturor consumatorilor;
• dezvoltarea durabilă a sistemului de iluminat public;
• liberul acces la informații privind aceste servicii publice;
• transparența, consultarea și antrenarea în decizii a cetățenilor.
Operatorul unui serviciu de iluminat public trebuie să asigure:
• respectarea legislaţiei, normelor, prescripţiilor şi regulamentelor privind igiena şi protecţia
muncii, protecţia mediului, urmărirea comportării în timp a sistemului de iluminat public, prevenirea şi
combaterea incendiilor;
• exploatarea, întreţinerea şi reparaţia instalaţiilor cu personal autorizat, în funcţie de
complexitatea instalaţiei şi specificul locului de muncă;
• respectarea indicatorilor de performanţă şi calitate stabiliţi prin contractul de delegare a
gestiunii, sau prin hotărârea de dare în administrare a serviciului şi precizaţi în regulamentul serviciului
de iluminat public;
• întreţinerea şi menţinerea în stare de permanentă funcţionare a sistemelor de iluminat public;
• furnizarea autorităţii administraţiei publice locale, respectiv A.N.R.S.C., a informaţiilor
solicitate şi accesul la documentaţiile pe baza cărora prestează serviciul de iluminat public, în condiţiile
legii;
• creşterea eficienţei sistemului de iluminat în scopul reducerii tarifelor, prin reducerea
costurilor de producţie, a consumurilor specifice de materiale şi materii, energie electrică şi prin
modernizarea acestora;
• prestarea serviciului de iluminat public la toţi utilizatorii din raza unităţii administrativ-
teritoriale pentru care are hotărâre de dare în administrare sau contract de delegare a gestiunii;
• personal de intervenţie operativă;
• conducerea operativă prin dispecer;
• înregistrarea datelor de exploatare şi evidenţa lor;
• analiza zilnică a modului în care se respectă realizarea normelor de consum şi stabilirea
operativă a măsurilor ce se impun pentru eliminarea abaterilor, încadrarea în norme şi evitarea oricărei
forme de risipă;
• elaborarea programelor de măsuri pentru încadrarea în normele de consum de energie
electrică şi pentru raţionalizarea acestor consumuri;
• realizarea condiţiilor pentru prelucrarea automată a datelor referitoare la funcţionarea
economică a instalaţiilor de iluminat public;
• statistica incidentelor, avariilor şi analiza acestora;
• instituirea si gestionarea unui sistem de înregistrare, investigare, soluţionare şi raportare
privind reclamaţiile făcute de beneficiari în legătură cu calitatea serviciilor;
• soluționarea operativă a incidentelor;
99/138
GSLT GROUP S.R.L.

CUI 36561136 J40/12604/23.09.2016 Cont IBAN RO33BRDE445SV60758354450


ADRESA: Str. Buzesti, nr.50-52, Modul 1, et.11 Banca BRD
Mun. Bucuresti, sector, 1 Email: office@gsltgroup.ro
TELEFON: 0728 297 525
FAX : 0343 818 592

• funcţionarea normală a tuturor componentelor sistemului de iluminat public;


• evidenţa orelor de funcţionare a componentelor sistemului de iluminat public;
• aplicarea de metode performante de management care să conducă la funcţionarea cât mai
bună a instalaţiilor de iluminat şi reducerea costurilor de operare;
• elaborarea planurilor anuale de revizii şi reparaţii executate cu forţe proprii şi cu terţi şi
aprobarea acestora de către administraţia publică locală;
• executarea în bune condiţii şi la termenele prevăzute a lucrărilor de reparaţii care vizează
funcţionarea economică şi siguranţa în exploatare;
• elaborarea planurilor anuale de investiţii pe categorii de surse de finanţare şi aprobarea
acestora de către administraţia publică locală;
• corelarea perioadelor şi termenelor de execuţie a investiţiilor şi reparaţiilor cu planurile de
investiţii şi reparaţii a celorlalţi furnizori de utilităţi, inclusiv cu programele de reabilitare şi dezvoltare
urbanistică ale administraţiei publice locale;
• iniţierea şi avizarea lucrărilor de modernizări şi de introducere a tehnicii noi pentru
îmbunătăţirea performanţelor tehnico-economice ale sistemului de iluminat public;
• o dotare proprie cu instalaţii şi echipamente specifice necesare pentru prestarea activităţilor
asumate prin contract sau prin hotărârea de dare în administrare;
• alte condiţii specifice stabilite de autoritatea administraţiei publice locale sau asociaţia de
dezvoltare comunitară, după caz.
Operatorul are obligatia să îndeplinească și gestionarea consumului de energie pentru sistemul
de iluminat public ce implică asumarea următoarelor atributii:
• monitorizarea și raportarea consumului de energie;
• optimizarea și reducerea cheltuielilor de întreținere și mentenanță, ca și costuri de operare
aferente sistemului de iluminat public;
• aplicarea măsurilor de eficiență energetică conform legislației și reglementărilor în vigoare
aplicabile elementelor infrastructurii SIP.
Obligațiile operatorului sunt înscrise în cuprinsul contractului de delegare a gestiunii serviciului
de iluminat public in ipoteza gestiunii delegate, respectiv, în contractul de administrare în ipoteza
gestiunii directe. Cuprinsul prevederilor din aceste documente trebuie să fie în acord cu legislația
incidentă, respectiv, cu regulamentul cadru adoptat de ANRSC prin Ordinul nr. 86/2007, precum și
regulamentul autorității publice locale privind iluminatul public.
Pe de altă parte, răspunderea personalului operativ al operatorului sunt cuprinse în regulamentul
de serviciu (regulamentul de serviciu se întocmeşte pe baza regulamentului-cadru al serviciului de
iluminat public). În caietele de sarcini se vor preciza condiţiile de realizare a reparaţiilor (curente şi
capitale), a investiţiilor precum şi a altor cheltuieli pe care le va face operatorul, specificându-se modul
de aprobare şi decontare a acestora în cadrul relaţiilor contractuale dintre autoritatea administraţiei
publice locale şi operator.
100/138
GSLT GROUP S.R.L.

CUI 36561136 J40/12604/23.09.2016 Cont IBAN RO33BRDE445SV60758354450


ADRESA: Str. Buzesti, nr.50-52, Modul 1, et.11 Banca BRD
Mun. Bucuresti, sector, 1 Email: office@gsltgroup.ro
TELEFON: 0728 297 525
FAX : 0343 818 592

Gestionarea si administrarea serviciului de iluminat public se va executa astfel încât sa se


realizeze:
• verificarea şi supravegherea continuă a funcţionării reţelelor electrice de joasă tensiune,
posturilor de transformare, cutiilor de distribuţie şi a corpurilor de iluminat;
• corectarea şi adaptarea regimului de exploatare la cerinţele utilizatorului;
• controlul calităţii serviciului asigurat;
• întreţinerea tuturor componentelor sistemului de iluminat public;
• menţinerea în stare de funcţionare la parametrii proiectaţi a sistemului de iluminat public;
• măsurile necesare pentru prevenirea deteriorării componentelor sistemului de iluminat public;
• întocmirea sau reactualizarea, după caz, a documentaţiei tehnice necesare realizării unei
exploatări economice şi în condiţii de siguranţă;
• respectarea instrucţiunilor furnizorilor de echipamente;
• funcţionarea instalaţiilor de iluminat, în conformitate cu programele aprobate;
• respectarea instrucţiunilor/procedurilor interne şi actualizarea documentaţiei;
• respectarea regulamentului de serviciu aprobat de autoritatea administraţiei publice locale, în
condiţiile legii;
• funcţionarea pe baza principiilor de eficiență economică, având ca obiectiv reducerea
costurilor specifice pentru realizare a serviciului de iluminat public;
• menţinerea capacităţilor de realizare a serviciului şi exploatarea eficientă a acestora, prin
urmărirea sistematică a comportării reţelelor electrice, echipamentelor, întreţinerea acestora,
planificarea reparaţiilor capitale, realizarea operativă şi cu costuri minime a reviziilor/reparaţiilor
curente;
• îndeplinirea indicatorilor de performanță și calitate ai serviciului prestat, specificaţi în
regulamentul serviciului;
• încheierea contractelor cu furnizorii de utilităţi, servicii, materiale şi piese de schimb, prin
aplicarea procedurilor concurenţiale impuse de normele legale în vigoare privind achiziţiile de lucrări sau
de bunuri;
• dezvoltarea/modernizarea, în condiţii de eficiență a sistemului de iluminat public în
conformitate cu programele de dezvoltare/modernizare elaborate de către consiliul local, sau cu
programele proprii aprobate de autoritatea administraţiei publice locale;
• un sistem prin care sa poată primi informaţii sau să ofere consultanţă şi informaţii privind
orice problemă sau incidente care afectează sau pot afecta siguranţa, disponibilitatea şi/sau alţi
indicatori de performanță ai serviciilor de iluminat;
• asigurarea, pe toată durata de executare a serviciului, de personal calificat şi în număr
suficient pentru îndeplinirea activităţilor ce fac obiectul serviciului de iluminat public;
• urmărirea şi înregistrarea indicatorilor de performanta aprobaţi pentru serviciul de iluminat
public se va face de către operator pe baza unei proceduri specifice;
101/138
GSLT GROUP S.R.L.

CUI 36561136 J40/12604/23.09.2016 Cont IBAN RO33BRDE445SV60758354450


ADRESA: Str. Buzesti, nr.50-52, Modul 1, et.11 Banca BRD
Mun. Bucuresti, sector, 1 Email: office@gsltgroup.ro
TELEFON: 0728 297 525
FAX : 0343 818 592

• instituirea şi aplicarea unui sistem de comunicare cu beneficiarii cu privire la reglementările


noi ce privesc serviciul de iluminat public şi modificările survenite la actele normative din domeniu. În
termen de 60 de zile calendaristice de la data încredinţării serviciului de iluminat public va prezenta
autorităţii administraţiei publice locale modul de organizare a acestui sistem;
• informarea utilizatorului şi a beneficiarilor despre planificarea anuală a reparaţiilor/reviziilor ce se
vor efectua la sistemul de iluminat public.

In conformitate datele investitiei prezentate anterior, serviciul de iluminat public include pentru
urmatorii 10 ani urmatoarele elemente (valori inclusiv TVA) :

1 Investitii in vederea reabilitarii, modernizare si extindere – conform 16.205.984 lei


studiu de fezabilitate
3 Intretinerea si mentinerea sistemului de iluminat public reabilitat 2.240.500 lei
pe perioada celor 10 ani
4 Optimizarea consumului de energie electrica – 10 ani 608.509 kWh /
276.543 lei

6.5. Situatia economico-financiara actuala a serviciului de iluminat public


În prezent serviciul de iluminat public al municipiului Medgidia este asigurat de administratia
locala si se concretizeaza prin efectuarea de lucrari de reparatii la retelele de iluminat public.
Valoarea de inventar a componentelor sistemului de iluminat public la data de 30.10.2016 era
nula.
6.6. Aria teritoriala de desfasurare a serviciului de iluminat public
In prezent, municipiul Medgidia nu beneficiaza de o delegare prin concesiune a serviciului de
iluminat public acesta fiind asigurat cu forte proprii ale administratiei locale si prin contractare lucrari cu
diverse societati comerciale.
Păstrarea acestui sistem de asigurare a serviciului de iluminat public duce la neindeplinirea atat a
parametrilor luminotehnici solicitati de standarde pe arterele de circulatie rutiera si pietonala cat si a
indicatorilor de performanta.
Legea nr. 230/2006 nu cuprinde prevederi speciale în privința teritoriului în reglementarea celor
două modalități de gestiune a serviciului de iluminat public. Cu toate acestea, subliniem faptul că în
privința gestiunii directe a serviciului de către autoritatea administrativă publică toate sarcinile și
obligațiile acesteia sunt impuse prin referire la întreg teritoriul comunității, fiind obligatoriu să fie
respectate în mod constant și uniform principiile de funcționare a serviciului, precum și a tuturor
celorlalte exigențe din lege și din Ordinul nr. 86/2007 al ANRSC.

102/138
GSLT GROUP S.R.L.

CUI 36561136 J40/12604/23.09.2016 Cont IBAN RO33BRDE445SV60758354450


ADRESA: Str. Buzesti, nr.50-52, Modul 1, et.11 Banca BRD
Mun. Bucuresti, sector, 1 Email: office@gsltgroup.ro
TELEFON: 0728 297 525
FAX : 0343 818 592

Pe de altă parte, în privința delegării de gestiune a serviciului de iluminat public, Legea


nr.230/2006 prevede posibilitatea ca prin acordul de voință dintre autoritatea publică locală și persoana
juridică delegată, obiectul contractului să facă referire la un anumit teritoriu. În ipoteza aceasta, în
funcție de specificul serviciului de la nivelul comunității locale se impune ca pentru buna gestionare a
acestuia, implicit pentru a avea posibilitatea reală de a atinge indicii de performanță și obiectivele
stabilite prin Regulamentul Cadru al ANRSC nr. 86/2007, să fie luată în calcul posibilitatea ca prin
delegarea de gestiune către un operator să se ajungă la o soluție de eficiență sporită în asigurarea
serviciului pentru beneficiari.
Harta delimitării ariei teritoriale este prezentată în planul de incadrare in zona E00.

6.7. Investitii necesare pentru modenizarea, imbunatatirea cantitativa,


calitativa si extinderea sistemului de iluminat public
Investițiile recomandate pentru îmbunătățirea sistemului de iluminat public sunt cele necesare
pentru aducerea și menținerea lui la nivelul criteriilor standardului SR EN 13201, atât în ceea ce privește
performanțele cerute, cât și instrumentele necesare pentru a fi atinse, verificate periodic și păstrate în
cadrul parametrilor legali.
În ordinea firească a realizării lor, recomandăm ca viitoarele investiții să fie alocate pentru:
1. întocmirea hărții sistemului de iluminat public în format electronic;
2. întocmirea planului de iluminat general al municipiului Medgidia;
3. introducerea sistemului de telegestiune a iluminatului public și modernizarea echipamentelor
de comandă, automatizare, măsură și control din punctele de aprindere
4. extinderea sistemului de iluminat în zonele în care lipsește, acolo unde este deficitar sau în
zonele noi ale orașului;
5. înlocuirea în totalitate a proiectoarelor cu lămpi halogen cu echivalente cu surse LED sau cu
descărcări;
6. înlocuirea aparatelor de iluminat clasice ajunse la sfârșitul perioadei de funcționare cu
echivalente cu surse LED performante IP66 ;
În ceea ce priveste introducerea aparatelor de iluminat performante cu tehnologie LED, mai jos
prezentăm un calcul rapid, care evaluează economia de energie electrică la nivelul zonei analizate
conform audit tehnic, in cazul trecerii generalizate la iluminatul cu surse LED de mare putere.
Energia consumata in situatia existenta conform audit tehnic 1.848.042 kWh anual. Analiza
energetica a proiectului este prezentata la capitolul 5.7.

Din punct de vedere al investițiilor în structura actuală a sistemului de iluminat public, în urma
studierii datelor din auditul realizat, rezultă recomandarea că viitoarele investiții ar trebui să fie
orientate pentru realizarea următoarelor activități:
103/138
GSLT GROUP S.R.L.

CUI 36561136 J40/12604/23.09.2016 Cont IBAN RO33BRDE445SV60758354450


ADRESA: Str. Buzesti, nr.50-52, Modul 1, et.11 Banca BRD
Mun. Bucuresti, sector, 1 Email: office@gsltgroup.ro
TELEFON: 0728 297 525
FAX : 0343 818 592

- 5.00 km de retea de drumuri publice iluminate;


- 160 stalpi metalici pentru iluminat cu suporti metalici aferenti;
- 3012 aparate de iluminat cu surse LED;
- 6 cutii electrice;
- 2 puncte de aprindere
- 160 cutii stalp
- 2 sisteme semnalizare treceri de pietoni
Recomandările de mai sus pot fi cuprinse în viitorul caiet de sarcini a delegării serviciului sub
rezerva ca vor trebui să fie confirmate ulterior de studii luminotehnice și de calcule tehnico-economice.
În viitor, măsurile tehnico-organizatorice de extindere și dezvoltare vor trebui să conducă la
realizarea unui sistem de iluminat public care să dispună în total de un număr de cca. 3411 de puncte
luminoase, fată de cele aproximativ 2666 care există în prezent.

6.5. Motivele care justifica delegarea gestiunii


6.5.1. Aspecte generale privind gestiunea serviciului de iluminat public

Legea nr. 230/2006 stabilește la art. 18 alin. (1) modalitatea în care autoritatea publică locală
competentă poate realiza gestiunea serviciului de iluminat public, indicând punctual liniile directoare de
către trebuie să se țină cont în acțiunile desfășurare în acest domeniu: “a) mărimea, gradul de
dezvoltare și particularitățile economico-sociale ale localităților; b) starea sistemului de iluminat public
existent; c) posibilitățile locale de finanțare a exploatării, întreținerii și dezvoltării serviciului și a structurii
tehnico-edilitare aferente”. Pe baza informațiilor rezultate în conformitate cu elementele enunțate
anterior autoritatea publică locală va elabora indicatorii de performanță care trebuie îndepliniți de
serviciul de iluminat public, stabilindu-i prin hotărâre de consiliu local, cu respectarea prevederilor
regulamentului-cadrul al serviciului (Anexă la Ordinul nr. 86/2006 al ANRSC). În art. 7 alin. (2) din Legea
nr. 230/2006 se menționează expres faptul că indicatorii de performanță care vor influența evaluarea și
opțiunea gestiunii serviciului trebuie să se supună cu prioritare necesităților reale ale comunităților
locale, să țină cont de starea tehnică precum și de eficiența sistemului de iluminat public existent.
Propunerea și adoptarea acestor parametrii de evaluare a serviciului de iluminat public trebuie conform
legii să se realizeze în urma unor consultări și dezbateri publice (art. 18 alin. 2 din Legea nr. 230/2006).
O evaluare corectă a modalității de gestiune a serviciului de iluminat public se supune astfel cum
am subliniat anterior atât legii – care stabilește criterii generale de evaluare – însă mai ales
regulamentului propriu local al servicului și eventual caietului de sarcini aferent. Prevederile care trebuie
avute în vedere trebuie să cuprindă informații reale privitoare la
a) nivelurile de iluminat, pe zone caracteristice;
b) indicatorii de performanţă a serviciului;
c) condiţiile tehnice;
104/138
GSLT GROUP S.R.L.

CUI 36561136 J40/12604/23.09.2016 Cont IBAN RO33BRDE445SV60758354450


ADRESA: Str. Buzesti, nr.50-52, Modul 1, et.11 Banca BRD
Mun. Bucuresti, sector, 1 Email: office@gsltgroup.ro
TELEFON: 0728 297 525
FAX : 0343 818 592

d) infrastructura aferentă serviciului;


e) raporturile operator-utilizator.

6.5.2. Gestiunea directă

Legea nr. 230/2006 oferă autorității publice locale posibilitatea ca pe baza unei evaluări realizate
conform celor menționate anterior să opteze pentru gestiunea directă serviciului de iluminat public sau
pentru gestiunea delegată a acestui serviciu. Conform prevederilor art. 19 din actul normativ indicat, în
cazul gesiunii directe “autorităţile administraţiei publice locale sau asociaţiile de dezvoltare comunitară,
după caz, îşi asumă nemijlocit toate sarcinile şi responsabilităţile cu privire la înfiinţarea, organizarea,
finanţarea, coordonarea, administrarea, gestionarea, exploatarea şi asigurarea funcţionării serviciului
de iluminat public”.
Gestiunea directă presupune totodată utilizarea unor operatori definiți și licențiați în
conformitate cu dispozițiile Legii nr. 51/2006. În cazul acestei modalități de gestiune a serviciului
autoritatea publică locală emite o hotărâre de dare în administrare a infrastructurii tehnico-edilitare, pe
baza licenței eliberată de către A.N.R.S.C.
Legea nr. 230/2006 menționează așadar faptul că în cadrul acestei modalități de gestiune
autoritatea publică locală emite doar un mandat de administrare către operatori specializați și acreditați
a serviciului, astfel încât atribuțiile privitoare la finanțare, coordonare, administrare, exploatare și
mentenanță revin acesteia. Opțiunea manifestată de către autoritatea publică locală pentru gestiunea
directă poate fi argumentată doar atunci când din evaluarea dimensiunii sistemului, a gradului de
dezvoltare a acestuia, a particularităților economico-sociale ale localităților și implicit a posibilității
autorității de finanțare ar rezulta un raport care să respecte în integralitate principiile de funcționare ale
serviciului stabilite prin art. 9 și 10 din Regulamentul-cadru din 20 martie 2007 al serviciului de iluminat
public, Anexă a Ordinului nr. 86/2007 emis de A.N.R.S.C.
Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice menționează în art. 29 alin.(2)
faptul că pentru realizarea gestiunii directe este necesar ca la nivelul autorității administrației publice
locale să poată exista structuri proprii care să desășoare activitatea aferentă. Aceste structuri pot fi: a)
compartimente de specialitate, fără personalitate juridică, organizate în cadrul aparatului propriu al
consiliului local ori judeţean al unităţii administrativ-teritoriale; b) servicii publice sau direcţii de
specialitate, fără personalitate juridică, organizate în cadrul aparatului propriu al consiliului local ori
judeţean al unităţii administrativ-teritoriale, având autonomie financiară şi funcţională; c) servicii publice
sau direcţii de specialitate, cu personalitate juridică, organizate în subordinea consiliului local ori
judeţean al unităţii administrativ-teritoriale sau a asociaţiei de dezvoltare comunitară, având patrimoniu
propriu, gestiune economică proprie şi autonomie financiară şi funcţională. În ipoteza în care la nivelul
autorității publice locale nu pot exista asemenea structuri care să beneficieze implicit și de infrastructura
aferentă unei bune desfășurări a activității incidente ipoteza realizării serviciului prin gestiune directă nu

105/138
GSLT GROUP S.R.L.

CUI 36561136 J40/12604/23.09.2016 Cont IBAN RO33BRDE445SV60758354450


ADRESA: Str. Buzesti, nr.50-52, Modul 1, et.11 Banca BRD
Mun. Bucuresti, sector, 1 Email: office@gsltgroup.ro
TELEFON: 0728 297 525
FAX : 0343 818 592

se poate realiza. Evaluarea în sine a structurii odată ce a fost identificată se realizează precum am
menționat după criteriile specifice serviciului, în cazul de față incidente fiind normele din cuprinsul Legii
nr. 230/2006, respectiv, cele din Regulamentul Cadru aprobat ca anexă la Ordinul nr. 86/2007 al ANRSC.

6.5.3. Gestiunea delegată

Aceasta modalitate de gestiune a serviciului de iluminat public presupune transferul printr-un


contract a sarcinilor și responsabilităților instituite în acest domeniu din patrimoniul autorităților locale
către un operator cu statut de societate comercială cu capital public, privat sau mixt. Odată cu delegarea
sarcinilor și responsabilităților, autoritatea public locală transferă și exploatarea și administrarea
serviciului, astfel încât operatorul să poată acționa în mod independent și responsabil în vederea
realizării obligațiilor contractuale, atingerii parametrilor de performanță, precum și a obiectivelor din
lege.
Gestiunea delegată reprezintă o excepție legală de la responsabilitatea impusă autorității publice
locale în privința gestionării serviciului de iluminat public, respectiv, de la obligația generală a acesteia de
a satisface exigențele obiectivelor impuse de lege în acest domeniu.
Activitatea operatorilor care vor prelua gestiunea sistemului este reglementată de Legea
nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice care vor presta serviciul de iluminat public în baza
contractului de delegare a gestiunii, aprobat de autorităţile administraţiei publice locale şi în baza
licenţei eliberate de autoritatea competentă [art. 19 alin. (3) din Legea nr. 230/2006]. Prevederile
contractul prin care se realizează delegarea sunt stabilite către Legea nr. 51/2006, iar cuprinsul său în
ceea ce privește drepturile și obligațiile părților trebuie să se supună principiilor care derivă din Legea nr.
230/2006 privind iluminatul public, precum și din Regulamentul-cadru aprobat ca anexă la Ordinul nr.
86/2007 al ANRSC.
Diferență fundamentală care există între gestiunea directă și gestiunea delegată în cazul
serviciului de iluminat public este că dacă în prima ipoteză autoritatea publică locală pastrează în
patrimoniul ei toate obligațiile privind îndeplinirea obiectivelor din lege, implicit, responsabilitățile de
finanțare și întreținere, în cea de-a doua ipoteză, operatorul public sau privat preia în integralitate
sarcinile aferente, cu excepția prerogativelor privind adoptarea politicilor și strategiilor de dezvoltare a
serviciului, respectiv, a programelor de dezvoltare a sistemului de iluminat public, precum şi drepturile şi
competenţele precizate la art. 17 alin. (1) din Legea nr. 230/2006. Astfel, obiectul contractelor de
delegare a gestiunii serviciului poate include: activităţile de operare propriu-zisă, gestionare,
administrare, exploatare, întreţinere, precum şi activităţile de pregătire, finanţare şi realizare a
investiţiilor din infrastructura aferentă serviciului de iluminat public.
Art. 17 alin. (1) stabilește drepturile pe care autoritatea publică le va avea în raport cu operatorul
public sau privat căruia îi va fi acordată delegarea gestiunii serviciului, respectiv, cele privitoare la
supraveghere și control: a) modul de fundamentare a tarifelor şi respectarea metodologiei de stabilire,

106/138
GSLT GROUP S.R.L.

CUI 36561136 J40/12604/23.09.2016 Cont IBAN RO33BRDE445SV60758354450


ADRESA: Str. Buzesti, nr.50-52, Modul 1, et.11 Banca BRD
Mun. Bucuresti, sector, 1 Email: office@gsltgroup.ro
TELEFON: 0728 297 525
FAX : 0343 818 592

ajustare sau de modificare a acestora, emise de A.N.R.S.C; b) modul de îndeplinire a obligaţiilor


contractuale asumate de operatori şi activităţile desfăşurate de aceştia; c) calitatea şi eficienţa
serviciului prestat, corespunzător indicatorilor de performanţă a serviciului, stabiliţi conform legii; d)
modul de administrare, de exploatare, de conservare şi de menţinere în funcţiune, dezvoltarea şi/sau
modernizarea sistemului de iluminat public. În mod complementar, la secțiunea privitoare la gestiunea
delegată din cuprinsul legii nr. 230/2006 [art. 21 alin. (2)] se prevede expres faptul că toate activităţile
de monitorizare şi control privind modul de respectare de către operatori a condiţiilor de emitere şi
menţinere a licenţelor revin A.N.R.S.C., iar cele privind indicatorii de performanţă stabiliţi în contractele
de delegare a gestiunii revin autorităţilor administraţiei publice locale.
Conform art. 22 alin. (5) din Legea nr. 230/2006 autoritatea publică locală are competența
exclusivă de a impune în acord cu legea toate exigențele necesare pentru realizarea în bune condiții a
delegării. Astfel legea nu limitează accesul la procedura de selecție a delegării, fiind permisă participarea
oricăror operatori, chiar și a celor nou-înființați, cu respectarea însă a condițiilor impuse de către
autoritatea publică locală. În virtutea atribuțiilor de reprezentare ale administrației publice locale, așa
cum reies din cuprinsul Legii nr. 215/2001, aceasta va impune exigențele necesare privitoare la
asigurarea existenţei garanţiilor profesionale şi financiare ale operatorului, precum şi modalitatea de
respectare a indicatorilor de performanţă. Prin cuprinsul contractului de delegare autoritatea publică
locală poate impune prevederi și cu privire la nivelul tarifelor aplicate privind prestarea serviciului în
condiţii de calitate şi de cantitate corespunzătoare, toate acestea constituind criteriile principale pentru
atribuirea contractelor de delegare a gestiunii.

6.5.4. Concluzii și analiză comparativă

Conform art. 22 alin. (5) din Legea nr. 230/2006 autoritatea publică locală are competența
exclusivă de a impune în acord cu legea toate exigențele necesare pentru realizarea în bune condiții a
delegării. Astfel, legea nu limitează accesul la procedura de selecție a delegării, fiind permisă
participarea oricăror operatori, chiar și a celor nou-înființați, cu respectarea însă a condițiilor impuse de
către autoritatea publică locală. În virtutea atribuțiilor de reprezentare ale administrației publice locale,
astfel cum reies din cuprinsul Legii nr. 215/2001, aceasta va impune exigențele necesare privitoare la
asigurarea existenţei garanţiilor profesionale şi financiare ale operatorului, precum şi modalitatea de
respectare a indicatorilor de performanţă. Prin cuprinsul contractului de delegare autoritatea publică
locală poate impune prevederi și cu privire la nivelul tarifelor aplicate privind prestarea serviciului în
condiţii de calitate şi de cantitate corespunzătoare, toate acestea constituind criteriile principale pentru
atribuirea contractelor de delegare a gestiunii.
Dacă în cazul gestiunii directe autoritatea administrativă este responsabilă în integralitate de
modul de îndeplinire a obligațiilor care decurg din lege, în privința delegării gestiunii legea îi permite
acesteia să împartă sarcinile cu un operator public sau privat, acordând totodată posibilitatea ca prin

107/138
GSLT GROUP S.R.L.

CUI 36561136 J40/12604/23.09.2016 Cont IBAN RO33BRDE445SV60758354450


ADRESA: Str. Buzesti, nr.50-52, Modul 1, et.11 Banca BRD
Mun. Bucuresti, sector, 1 Email: office@gsltgroup.ro
TELEFON: 0728 297 525
FAX : 0343 818 592

contractul de delegare să fie impuse exigențe specifice, în acord cu nevoile și situația concretă de la
nivelul comunității locale incidente.
Rațiunea bunei administrări a sistemului de iluminat public în municipiul Medgidia nu poate fi
pusă în discuție, obiectul prezentului studiu având menirea să sprijine în mod obiectiv desemnarea unei
soluții optime de gestionare a serviciului de iluminat public: directă sau indirectă.
Pentru a putea compara ușor avantajele și dezavantajele gestiunii directe cu cele ale gestiunii
indirecte (delegate) a sistemului de iluminat public, acestea se prezintă în continuare sub forma unui
tabel:

108/138
GSLT GROUP S.R.L.

CUI 36561136 J40/12604/23.09.2016 Cont IBAN RO33BRDE445SV60758354450


ADRESA: Str. Buzesti, nr.50-52, Modul 1, et.11 Banca BRD
Mun. Bucuresti, sector, 1 Email: office@gsltgroup.ro
TELEFON: 0728 297 525
FAX : 0343 818 592

GESTIUNE DIRECTA GESTIUNEA INDIRECTA (DELEGATA)


mentinerea responsabilitatii fata de - parametrii serviciilor si necesarul de
populatia deservita; investitii vor fi clar definite in contract, cu
mentinerea autoritatii nemijlocite a mecanisme care impun ca majoritatea
municipiului Medgidia asupra activitatii riscurilor sa treaca la operator;
serviciului de iluminat public; - accelelarea investitiilor din momentul
cand operatorul isi intra in drepturi;
- nevoia de profit a operatorului va genera
schimbarea rapida a proceselor interne si a
relatiilor cu clientii;
Autoritatea transfera sarcina investitiilor si
(potentiala a) finantarii catre operatorul
pentru partea ce ii revine;
Autoritatea va avea calitatea de a
superviza si a reglementa conformarea
AVANTAJE

operatorului la cerintele impuse in contract si


nu de gestiune directa a serviciului;
Autoritatea va avea drept de control final
asupra derularii serviciului, avand
posibilitatea de a intrerupe delegarea de
gestiune in cazul in care operatorul are o
activitatea defectuoasa care persista – prin
clauzele de penalizare si de reziliere ale
contractului;
Autoritatea are putere decizionala pentru
ca in momentul incredintarii contractului,
acesta sa includa toate prevederile optime;
reducerea imixtiunii politicului in deciziile
de afaceri, investitii si personal;
criteriile de management comercial se pot
indeplini pentru a avea acces la fonduri
bancare.

109/138
GSLT GROUP S.R.L.

CUI 36561136 J40/12604/23.09.2016 Cont IBAN RO33BRDE445SV60758354450


ADRESA: Str. Buzesti, nr.50-52, Modul 1, et.11 Banca BRD
Mun. Bucuresti, sector, 1 Email: office@gsltgroup.ro
TELEFON: 0728 297 525
FAX : 0343 818 592

Ritm lent de investitii, bazat exclusiv pe Negocierea unui contract detaliat pe


fluxul de numerar din exploatare si pe termen lung, in special pentru prima parte a
sumele puse la dispozitie de catre contractului, cea in care se realizeaza
ordonatorul de credite; investitiile;
Autoritatea ar trebui sa furnizeze in Autoritatea trebuie sa isi adapteze rolurile
continuare fonduri si garantii in calitatea de de administrator si reglementator pe durata
actionar unic (daca se organizeaza o contractului si va trebui sa se concentreze pe
societate pe actiuni pentru operarea negociere, monitorizare si suprvizare.
DEZAVANTAJE

serviciului); Autoritatea trebuie sa asigura finantarea


Cresterea numarului de persoane din prestarii serviciului
cadrul aparatului propriu al Primarului,
personal care sa se ocupe de serviciul
respectiv;
Activitatea de atragerea de surse de
finantare;
Costuri suplimentare cu: dotari cu
echipamente si utilaje specifice, mijloace de
transport si interventie, personal, instruire
personal, autorizare personal;
Costuri de licentiere la ANRSC.

Numărul mai mare de dezavantaje, precum si cel mai mic de avantaje al gestiunii directe în
raport cu gestiunea delegată, recomanda in prima faza adoptarea celei de-a doua variante. Posibilitatea
extinsă de a defini contractual limitele de exploatare a serviciului, finalitatea și ritmul investițiilor din
infrastructură determină ca formula gestiunii delegate să fie mai ușor de pus în acord cu interesele
generale ale comunității și implicit, cu principiile care guvernează serviciul.
Matricea riscurilor de exploatare privind concesiunea serviciului de iluminat public este indicata
in Anexa 12.
Înființarea și existența unui serviciu propriu al Primăriei, cu personal specializat și cu dotare
tehnică necesară prestării unui serviciu de calitate ar presupune costuri financiare importante pentru
bugetul local. Estimarea costurilor pe toată durata delegării, inclusiv identificarea și cuantificarea
financiară a riscurilor, poate conduce la stabilirea unor tarife reale și acceptate de către toti utilizatorii,
astfel încât alegerea unui operator să fie pe deplin justificată și financiar, pe lângă principiile
descentralizării și eficientizării cerute de normele europene.
Pentru a aproxima costurile ipotetice pe care le presupune înființarea și funcționarea unui
serviciu propriu al Primăriei de operare/administrare a iluminatului public din municipiul Medgidia s-a
realizat o simulare a cheltuielilor care este prezentată în Anexa 13
110/138
GSLT GROUP S.R.L.

CUI 36561136 J40/12604/23.09.2016 Cont IBAN RO33BRDE445SV60758354450


ADRESA: Str. Buzesti, nr.50-52, Modul 1, et.11 Banca BRD
Mun. Bucuresti, sector, 1 Email: office@gsltgroup.ro
TELEFON: 0728 297 525
FAX : 0343 818 592

Situatie 1 – Infintare serviciul propriu de operare a sistemului de iluminat public


Analiza cost-beneficiu (valori inclusiv TVA) :

1 Cheltuieli de înființare, dotare, organizare, licențiere; 1,561,500 RON


2 Cheltuieli pentru 10 ani cu funcționarea (salarizare, sedii, utilități, 11,550,936 RON
întreținere utilaje).
3 Cheltuieli cu materialele necesare realizarii investitiilor 6,714,039 RON
4 Finantarea investitiilor in ipoteza realizarii investitiilor in 2 ani si o 2,014,212 RON
plata esalonata in 10 ani – 30% din valoarea materialeleor necesare
investitiilor
5 Intretinerea si mentinerea sistemului de iluminat public reabilitat 2,666,195 RON
pe perioada celor 10 ani
6 Costul energiei electrice 3,338,544 RON
TOTAL : 27,845,426 RON

Ipoteze de calcul :
- Investitia se realizeaza esalonat pe perioada celor 2 ani din surse proprii ale beneficiarului
- Costurile energiei electrice se reduc treptat de la valoarea actuala la valoarea prezentata in
cadrul studiului de fezabilitate varianta 1 – reducere liniara
- Costurile cu intretinerea si mentinerea se reduc treptat de la valoarea actuala la valoarea
prezentata in cadrul studiului de fezabilitate varianta 1 – reducere liniara

111/138
GSLT GROUP S.R.L.

CUI 36561136 J40/12604/23.09.2016 Cont IBAN RO33BRDE445SV60758354450


ADRESA: Str. Buzesti, nr.50-52, Modul 1, et.11 Banca BRD
Mun. Bucuresti, sector, 1 Email: office@gsltgroup.ro
TELEFON: 0728 297 525
FAX : 0343 818 592

Situatie 2 – Delegare gestiunii sistemului de iluminat public catre un operator


Analiza cost beneficiu (valori inclusiv TVA) :

1 Investitii in vederea reabilitarii, modernizare si extindere – conform 11,179,914 RON


studiu de fezabilitate
2 Finantarea investitiilor in ipoteza realizarii investitiilor in 2 ani si o 3,353,974 RON
plata esalonata in 10 ani – 30% din valoarea investitiei de baza
3 Intretinerea si mentinerea sistemului de iluminat public reabilitat 2,666,195 RON
pe perioada celor 10 ani
4 Costul energiei electrice 3,338,554 RON
Total : 20,538,627 RON

Rezumând, ar trebui făcută comparația între:


• costul serviciului / 10 ani în varianta delegării serviciului = 20,538,627 lei;
• costul serviciului / 10 ani în varianta administrării directe = 27,845,426 lei.

Criteriu Delegare gestiune Gestiune Directa


Economic costul serviciului / 10 ani în costul serviciului / 10 ani în varianta
varianta delegării serviciului administrării directe 27,845,426 lei.
. 20,538,627 lei
Timp Investitia se realizeaza in 2 ani Investitia se realizeaza in 2 ani
Costul energiei electrice Costurile energiei electrice se Costurile energiei electrice se reduc
reduc treptat – in total 3,338,544 treptat – in total 3,338,544 lei
lei
Intretinerea si Costurile cu intretinerea si Costurile cu intretinerea si
mentinerea sistemului mentinerea se reduc treptat – mentinerea se reduc treptat – total
de iluminat public pe total cu TVA 2.666.195 lei cu TVA 2.666.195 lei
perioada celor 10 ani

asumarea tuturor riscurilor descrise în Anexa 12,


Calculul de mai sus este doar un exemplu care arată faptul că, în varianta asumării de către
autoritate a gestionării directe a sistemului de iluminat public, cheltuielile necesare pentru a-l mentine în
parametrii normali de functionare vor fi mai mari decât vor fi în varianta delegării sistemului.
Concesiunea este impusă si de necesitatea adaptării la cerinţele şi exigentele legale în vigoare a
serviciului de iluminat public, privit ca un sistem eficient, și care să corespundă cu programele de
dezvoltare durabilă ale autoritatii, respectiv, pentru:
112/138
GSLT GROUP S.R.L.

CUI 36561136 J40/12604/23.09.2016 Cont IBAN RO33BRDE445SV60758354450


ADRESA: Str. Buzesti, nr.50-52, Modul 1, et.11 Banca BRD
Mun. Bucuresti, sector, 1 Email: office@gsltgroup.ro
TELEFON: 0728 297 525
FAX : 0343 818 592

• asigurarea dezvoltării durabile a unitatilor administrativ-teritoriale;


• crearea unui ambient plăcut și ridicarea gradului de civilizație și a calității vieții;
• asigurarea funcţionării şi exploatării în condiţii de siguranţă, rentabilitate şi eficienţă
economică a infrastructurii aferente serviciului de iluminat public;
• protecției și conservării mediului natural și construit;
• satisfacerea judicioasă, echitabilă și nepreferențiala a tuturor membrilor comunității locale, în
calitatea lor de beneficiari ai serviciului;
• identificare și implementarea unor soluții și sisteme de eficiență energetică;
• punerea în valoare, printr-un iluminat arhitectural, ornamental şi ornamental-festiv a
edificiilor de importanţă publică şi/sau culturală şi marcării prin sisteme de iluminat corespunzătoare a
evenimentelor festive şi a sărbătorilor legale sau religioase.
Amploarea sistemului de iluminat public din orasul Medgidia, investițiile făcute în perioada
anterioara și necesitatea întreținerii lor, realizarea unui sistem de telegestiune care să facă posibilă
administrarea tehnică simplă și eficientizarea consumurilor, toate acestea impun ca sistemul să fie
gestionat de catre un operator care să dețină cel puțin următoarele:
• experiență în gestionarea unui sistem de iluminat public;
• capacitatea tehnică să o facă (dotarea cu utilaje specifice, spațiu de depozitare și dispecerat,
mijloace de transport și de intervenție etc.);
• pregătirea profesională a angajaților atestată conform legii cu toate certificările necesare
(electricieni autorizați ANRE, specialiști cu certificate de atestare profesională în iluminat CNRI etc.);
• licența ANRSC clasa III;
• atestate ANRE pentru proiectare, execuție, măsurări-încercări-verificări;
• sistem funcțional de management integrat probat cu certificări ISO.
Starea actuală a gestiunii sistemului de iluminat public, fără operator și aflat în posesia autoritatii,
aceasta din urma fără instrumentele necesare unei minime administrări, impune o rezolvare cât mai
rapidă a situației.
Perpetuarea ei înseamnă generarea de riscuri pe care le implică defecțiunile neremediate ale
sistemului de iluminat: risc de accidente rutiere, insecuritate publică datorată lipsei luminii pe trotuare,
alei pietonale, parcuri și grădini, precum și încurajarea infracțiunilor și cresterea gradului de
criminalitate.
Toate motivele de mai sus, dar mai ales lipsa experienței și a capacităților necesare autoritatii de
a gestiona în momentul de față un sistem de iluminat public de o asemenea amploare, conduc la
concluzia că delegarea administrării sistemului de iluminat public reprezintă soluția optimă, cel puțin în
viitorul apropiat.

113/138
GSLT GROUP S.R.L.

CUI 36561136 J40/12604/23.09.2016 Cont IBAN RO33BRDE445SV60758354450


ADRESA: Str. Buzesti, nr.50-52, Modul 1, et.11 Banca BRD
Mun. Bucuresti, sector, 1 Email: office@gsltgroup.ro
TELEFON: 0728 297 525
FAX : 0343 818 592

6.6. Durata concesiunii


Conform art. 22 alin. 2 din Legea nr. 230/2006 trebuie subliniat faptul că pe toată durata derulării
contractului de delegare a gestiunii, bunurile mobile sau imobile aparţinând domeniului public ori privat
al unităţilor administrativ-teritoriale, utilizate pentru realizarea serviciului, se vor concesiona
operatorului căruia i s-a atribuit contractul de delegare a gestiunii.
Art. 24 din legea nr. 230/2006 prevede în mod explicit atributul autorității publice locale ca odată
cu luarea deciziei privind delegarea gestiunii serviciului de iluminat public să stabilească în acord cu
dispozițiile legii nr. 51/2006 cuprinsul contractului propus, respectiv, drepturile și obligațiile părților,
precum și întinderea acestora. Astfel, durata contractului de delegare a gestiunii trebuie să fie stabilită în
acord cu interesul comunității locale, cu progamul de dezvoltare a sistemului aferent serviciului, fără însă
a fi mai mare decât durata necesară amortizării investițiilor, cu rezerva de a nu depăși 49 de ani, cum
prevede art. 24 alin. 2 din Legea nr.230/2006. Conform prevederilor legii la stabilirea duratei propriu-zise
din contract un element fundamental îl va reprezenta analiza cuantumul finanțărilor pe segmentul de
investiții ce va fi realizat de către operator, astfel încât, amortizarea acestora să poată fi atinsă în timpul
de desfășurare al raporturilor juridice dintre părți.
Durata stabilită în contract trebuie să nu încalce drepturile unor alți operatori care au convenții
similare în derulare, pentru a se suprapune cele două delegări ale gestiunii serviciului.
Durata contractului poate fi afectată de o denunțare unilaterală a convenției de către autoritatea
administrativă, care în temeiul art. 17 din legea nr. 230/2006 are atributul de a verifica modalitatea de
realizare a delegării de gestiune, respectiv, îndeplinirea conformă a obligațiilor asumate. De menționat
este faptul că în acord cu dispozițiile art. 23 alin. (7) din legea nr. 230/2006 părțile pot să prevadă și alte
clauze de reziliere, aspect care în mod evident poate fi în legătură cu durata, producând de altfel efecte
atunci când ar intervene cazul incident.
Durata contractului de delegare a gestiunii poate fi afectată de valabilitatea licenței de operare a
persoanei juridice cu care se încheie contractul. În ipoteza retragerii licenței de operare, contractul se va
rezilia de plin drept în condițiile art. 36 alin. (2) din Legea nr. 230/2006.
Art. 24 alin. 2 din Legea nr. 230/2006 prevede totodată posibilitatea prelungirii duratei în cazurile
expres prevăzute: a) pentru motive de interes general, caz în care durata contractului nu poate fi
prelungită cu mai mult de 2 ani; b) în cazul în care operatorul, la cererea autorităţii administraţiei publice
locale şi pentru buna executare a serviciului sau pentru extinderea sistemului de iluminat public, a
realizat investiţii care nu ar putea fi amortizate în termenul rămas până la expirarea contractului iniţial
decât printr-o creştere excesivă a tarifelor sau a taxelor locale.
În toate cazurile descrise mai sus, prelungirea contractului poate fi decisă de către autoritatea
administrativă, prin consiliul local, respectiv, Consiliul General al orasului Medgidia sau de asociaţia de
dezvoltare comunitară, după caz.
Durata concesiunii unui serviciu de iluminat public se stabilește tinând cont de:
• experiența anterioară a operarii serviciului în municipiul Medgidia;
114/138
GSLT GROUP S.R.L.

CUI 36561136 J40/12604/23.09.2016 Cont IBAN RO33BRDE445SV60758354450


ADRESA: Str. Buzesti, nr.50-52, Modul 1, et.11 Banca BRD
Mun. Bucuresti, sector, 1 Email: office@gsltgroup.ro
TELEFON: 0728 297 525
FAX : 0343 818 592

• experiența similară a altor orașe / municipii;


• reglementările legale privind serviciul de iluminat;
• finanțările posibile de obținut și durata de recuperare a costurilor de către operatorul economic;
• durata necesară realizării lucrărilor de reabilitare / modernizare, implicând toate aspectele
tehnice (studii, aprobări, avize, proiecte tehnice, instalare, punere în functiune, verificări, recepție etc.)
Legea 230 din 7 iunie 2006 a serviciului de iluminat public stabilește că durata unui contract prin
care se deleagă gestiunea nu poate fi mai mare 49 de ani, luându-se în calcul durata necesară amortizării
investițiilor(art. 24 alin. 2).
Durata necesară realizării lucrărilor de reabilitare / modernizare a sistemului de iluminat public,
precum și modul de finanțare a acestora se va stabili prin caietul de sarcini al delegării serviciului,
precizările din prezentul studiu fiind cu titlu de recomandare.
Având în vedere cele expuse mai sus propunem ca durata concesiunii, pentru care se încheie
contractul de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public, sa fie de 10 ani, cu posibilitatea
prelungirii acestuia în conformitate cu prevederile art. 32, alin. 2 din Legea 51/2006.
Se recomandă ca lucrările de reabilitare / modernizare a sistemului de iluminat public să se
realizeze în primii 2-4 ani ai concesiunii, astfel încât, la terminarea mandatului unui operator, investițiile
făcute în sistemul de iluminat public sa fie amortizate.

6.7. Nivelul redeventei


În funcție de valoarea în sine a serviciului, în temeiul încheierii contractului de concesiune,
autoritatea administrativă locală va stabili cuantumul redevenței pentru operatorul care preia delegarea
gestiunii serviciului de iluminat public.
Operatorului economic delegat cu gestiunea serviciului de iluminat public i se poate impune
obligativitatea plății unei sume către bugetul local, cu titlu de redevență. Nivelul minim al redevenţei
pentru fiecare tip de activitate poate fi stabilit prin Caietul de sarcini ce va fi supus aprobării Consiliului
Local al municipiului Medgidia.
La calculul redevenței trebuie avut în vedere un nivel echilibrat al raportului preţ/calitate.
Redeventa se va actualiza anual cu indicele de inflaţie prognozat, aprobat prin Hotărâre a
Consiliului Local Medgidia, urmând a se regulariza la prima scadenţă a anului următor, conform indicelui
de inflaţie real comunicat de Institutul Naţional de Statistică.
Plata redevenței se va face la inceputul fiecărui an, pana la o data fixată prin caietul de sarcini al
delegarii, recomandabil în primele 3 luni ale anului.
În cazul in care, din vina sa exclusivă, concesionarul nu reușește să-și indeplinească obligațiile
asumate prin contract intr-o perioadă stabilită, atunci Autoritatea trebuie sa poată fi îndreptățită să
deducă din pretul redevenței, ca penalităti, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală. Valorile și
termenele vor fi prevăzute în caietul de sarcini al viitoarei delegări.

115/138
GSLT GROUP S.R.L.

CUI 36561136 J40/12604/23.09.2016 Cont IBAN RO33BRDE445SV60758354450


ADRESA: Str. Buzesti, nr.50-52, Modul 1, et.11 Banca BRD
Mun. Bucuresti, sector, 1 Email: office@gsltgroup.ro
TELEFON: 0728 297 525
FAX : 0343 818 592

6.8. Concluzii si recomandari


Motivele prezentate la capitolului 6.5. recomandă ca fiind oportună concesionarea gestiunii
sistemului de iluminat public către un operator cu experiență, care să posede capacitatea tehnică si
organizatorică, dotarea si experienta managerială, bonitatea si capacitatea financiară necesare prestării
serviciului încredintat. Structura delegării trebuie riguros stabilită în contractul încheiat între autoritatea
administrativă și persoana juridică delegată, în conformitate cu prevederile din cuprinsul legii nr.
51/2006, respectiv, ale legii nr. 230/2006.
Păstrarea gestiunii ca serviciu propriu al Autoritatii presupune asumarea riscurilor legate de lipsa
experienței, de intarzierile generate de înființarea unui astfel de serviciu, de obtinerea autorizărilor si
licentelor necesare funcționarii, dar mai ales de posibilitatea ca cheltuielile cu intreținerea sistemului de
iluminat sa crească in acesta variantă. Soluția delegării gestiunii serviciului de iluminat public reprezintă
o excepție de la asumare în integralitate a paramterilor de performanță și a exigențelor obiectivelor
stabilite prin legea nr. 230/2006, respectiv, prin Regulamentul Cadru aprobat ca anexă la Ordinul nr.
77/2006 al Președintelui ANRSC.
Recomandăm ca pe parcursul primului an al noii gestiuni să se investească în:
• realizarea Hărții Electronice a Sistemului de Iluminat, ca sarcină expresă înscrisă în caietul de
sarcini al delegării prin concesiune;
• realizarea Planului General de Iluminat Public al municipiului Medgidia, printr-o colaborare
între reprezentanți desemnați de viitorii operatori și de Autoritate sub coordonarea unui specialist
extern cu experiență.
Acestea vor fi instrumente de lucru extrem de utile atât operatorului cât și Autoritatii, care
alături de implementarea sistemului de telegestiune vor permite o administrare mult mai simplă și mai
ieftină a sistemului de iluminat. Prevederile clare ale planului general de iluminat elimina orice dificultăți
în estimarea costurilor de investiție și întreținere ulterioară.
Recomandăm realizarea investitiilor descrise în capitolul 6.4. esalonat in primii 2 ani si 6 luni ai
perioadei de delegare. Extinderea sistemului în zonele lipsă sau in cele noi, trecerea in subteran a
retelelor de alimentare, preluarea in proprietate proprie a întregului sistem de alimentare a iluminatului,
generalizarea introducerii stâlpilor de metal în locul celor de beton, toate acestea se pot face treptat pe
măsura asigurării finantarii de catre operator și cu costuri suportabile pentru Autoritate, eșalonate pe
întreaga durată a concesiunii.
Se recomandă introducerea treptată a tehnologiei LED în iluminatul public, care va reduce
consumurile energetice și implicit va înlesni orientarea economiilor astfel realizate către investiții.
În ceea ce privește alegerea aparatelor de iluminat performanțe cu tehnologie LED, se va evita
utilizarea surselor de culoare alb rece, chiar dacă eficiența luminoasă este superioară celor de culoare
alb neutru. Se vor evita contrastele de culoare și se va căuta păstrarea culorii predominant neutre a
luminii. Dat fiind ca în prezent există aparate de iluminat stradal extrem de performante la o

116/138
GSLT GROUP S.R.L.

CUI 36561136 J40/12604/23.09.2016 Cont IBAN RO33BRDE445SV60758354450


ADRESA: Str. Buzesti, nr.50-52, Modul 1, et.11 Banca BRD
Mun. Bucuresti, sector, 1 Email: office@gsltgroup.ro
TELEFON: 0728 297 525
FAX : 0343 818 592

temperatură de culoare a luminii de Tc=4000K, acest lucru este perfect realizabil și mentine actuala
dominantă a luminii orașului.
Dacă se analizează influența creșterii eficienței energetice și cea a reducerii costurilor pe o durată
de 10 ani, este probabil ca investiția în modernizarea a 3012 de puncte luminoase să nu îndeplinească
criteriile de fezabilitate economică. Crește însă calitatea iluminatului, ajungându-se la atingerea
parametrilor luminotehnici impuși de normele românești și europene. Alături de argumentele expuse in
studiu, acest lucru demonstrează că pentru Primăria municipiului Medgidia este avantajos atât din punct
de vedere economic, cât si din punct de vedere urbanistic-calitativ să concesioneze serviciul de iluminat
public pe un intervalul de 10 ani. Prin concesionarea serviciului de iluminat cu repartizarea costurilor pe
mai multi ani (minimum 10 ani) costurile devin suportabile si în acelasi timp se realizează un iluminat
public performant încă de la începutul perioadei.
Având în vedere toate cele prezentate anterior, prezentul studiu recomandă că pentru
soluționarea integrală și sistematică a problemei este necesară delegarea de gestiune prin
concesionare a serviciului de iluminat public unor operatori specializați.

7. Urbanism, acorduri si avize conforme


7.4. Certificatul de urbanism emis in vederea obtinerii autorizatiei de
construire
Va fi obtinut de autoritatea contractanta.

7.5. Extras de carte funciara


Va fi obtinut de autoritatea contractanta.

7.6. Actul administrativ al autoritatii competente pentru protectia


mediului, masuri de diminuare a impactului, masuri de compensare,
modalitatea de integrare a prevederilor acordului de mediu in
documentatia tehnico-economica
Va fi obtinut de autoritatea contractanta.

7.7. Studiu topografic, vizat de catre Oficiul de Cadastru si Publicitate


Imobiliara
Va fi realizat de autoritatea contractanta.

117/138
GSLT GROUP S.R.L.

CUI 36561136 J40/12604/23.09.2016 Cont IBAN RO33BRDE445SV60758354450


ADRESA: Str. Buzesti, nr.50-52, Modul 1, et.11 Banca BRD
Mun. Bucuresti, sector, 1 Email: office@gsltgroup.ro
TELEFON: 0728 297 525
FAX : 0343 818 592

7.8. Avize, acorduri si studii specifice, dupa caz, in functie de specificul


obiectivului de investitii si care pot conditiona solutiile tehnice
Vor fi obtinute de autoritatea contractanta.

8. Implementarea investitiei
8.4. Informatii despre entitatea responsabila cu implementarea
investitiei
Datele de identificare ale entitatii resposabile cu implementarea investitiei :
Denumirea legala completa (numele MUNICIPIUL MEDGIDIA
organizatiei):
Cod de inregistrare fiscala
Nationalitatea ROMANA
Statutul legal Institutie de administratie publica
Adresa oficiala str. Decebal, Nr.35, Medgidia, Judeţul Constanta
Adresa postala str. Decebal, Nr.35, Medgidia, Judeţul Constanta
Nr. telefon: codul tarii + codul 004 0241 820 800,
Municipiului + numarul
Nr. fax: codul tarii + codul 004 0241 810 489
Municipiului + numarul
Situl organizatiei https://www.primaria-medgidia.ro

8.5. Strategia de implementare, cuprinzand: durata de implementare a


obiectivului de investitii (in luni calendaristice), durata de executie,
graficul de implementare a investitiei, esalonarea investitiei pe ani
8.5.1. Etapa 1 – Investitiile prezentate in devizul obiect nr 1 – respectiv
„Inlocuire aparate de iluminat oras, extindere , sistem
telegestiune, iluminat arhitectural” – in baza unei investitii
realizata din surse proprii in baza unui contract de delegare a
gestiunii prin concesiune realizat pe o perioada de 10 ani

Implementarea proiectului descris in etapa 1 – „Inlocuire aparate de iluminat oras, extindere ,


sistem telegestiune, iluminat arhitectural” se bazeaza pe solutia delegarii de gestiune prin concesiune a
sistemului de iluminat public in municipiul Medgidia.
118/138
STRATEGIA DE IMPLEMENTARE - MODERNIZARE, EXTINDERE SI OPTIMIZAREA CONSUMULUI ENERGETIC SISTEM DE ILUMINAT PUBLIC MUNICIPIUL MEDGIDIA
ETAPA 1 - Inlocuire aparate de iluminat oras, extindere , sistem telegestiune, iluminat arhitectural

Etapele implementarii Responsabilitati ANUL 1 ANUL 2 ANUL 3 ANII 4 - 10


Nr
proiectului de investitie Concesionar Concedent 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Organizarea procedurilor de
1
selectie
2 Contractarea
3 Informare si publicitate
Documentatii suport pentru
4
obtinerea avizelor
5 Studii de teren
6 Obtinerea avizelor
7 Alte studii specifice
8 Proiectarea
Verificarea tehnica a
9
proiectului
10 Consultanta
11 Dirigentie de santier
12 Organizare de santier
13 Realizarea investitiei
14 Amenajarea terenului
Amenajari prot mediu si
15
aducere stare initiala
16 Relocarea utilitatilor
17 Alimentarea cu en. electrica
18 Pregatirea pers. de exploatare
19 Probe tehnologice si teste
Certificarea performantei
20 energetice
21 Operarea sistemului
GSLT GROUP S.R.L.

CUI 36561136 J40/12604/23.09.2016 Cont IBAN RO33BRDE445SV60758354450


ADRESA: Str. Buzesti, nr.50-52, Modul 1, et.11 Banca BRD
Mun. Bucuresti, sector, 1 Email: office@gsltgroup.ro
TELEFON: 0728 297 525
FAX : 0343 818 592

In concluzie conform graficului prezentat mai sus proiectul de investitie se deruleaza pe o


perioada de 2 ani si 11 luni.

Durata de implementare : 35 luni


Durata de executie : 30 luni

120/138
GSLT GROUP S.R.L.

CUI 36561136 J40/12604/23.09.2016 Cont IBAN RO33BRDE445SV60758354450


ADRESA: Str. Buzesti, nr.50-52, Modul 1, et.11 Banca BRD
Mun. Bucuresti, sector, 1 Email: office@gsltgroup.ro
TELEFON: 0728 297 525
FAX : 0343 818 592

ESALONAREA INVESTITIEI - MODERNIZARE, EXTINDERE SI OPTIMIZAREA CONSUMULUI ENERGETIC SISTEM


DE ILUMINAT PUBLIC MUNICIPIUL MEDGIDIA
ETAPA 1 - Inlocuire aparate de iluminat oras, extindere , sistem telegestiune, iluminat arhitectural

ANUL 1 ANUL 2 ANUL 3


Nr Etapele implementarii proiectului de investitie LEI inclusiv LEI inclusiv LEI inclusiv
TVA TVA TVA
1 Organizarea procedurilor de selectie 5,950
2 Contractarea 0
3 Informare si publicitate 5,950
4 Documentatii suport pentru obtinerea avizelor
5 Studii de teren 17,850
6 Taxe 66,484 65,764
7 Obtinerea avizelor 7,140
8 Alte studii specifice 5,950
9 Proiectarea 194,565
10 Verificarea tehnica a proiectului 5,355
11 Consultanta 4,760 9,520 4,760
12 Dirigentie de santier 8,330 16,660 8,330
13 Organizare de santier 19,040
14 Realizarea investitiei 3,633,472 7,266,944 3,633,472
15 Amenajarea terenului 23,800
16 Amenajari prot mediu si aducere stare initiala 17,850
17 Relocarea utilitatilor 23,800
18 Alimentarea cu en. electrica 23,800
19 Pregatirea pers. de exploatare 5,950
20 Probe tehnologice si teste 5,950
21 Certificarea performantei energetice 6,545
TOTAL CHELTUIELI LEI INCLUSIV TVA : 3,998,646 7,340,724 3,748,621
TOTAL DEVIZ FARA DIVERSE SI NEPREVAZUTE : 15,087,992
CHELTUIELI DIVERSE SI NEPREVAZUTE : 1,117,991
TOTAL DEVIZ INVESTITIE LEI INCLUSIV TVA : 16,205,984
121/138
GSLT GROUP S.R.L.

CUI 36561136 J40/12604/23.09.2016 Cont IBAN RO33BRDE445SV60758354450


ADRESA: Str. Buzesti, nr.50-52, Modul 1, et.11 Banca BRD
Mun. Bucuresti, sector, 1 Email: office@gsltgroup.ro
TELEFON: 0728 297 525
FAX : 0343 818 592

8.5.2. Etapa 2 – Investitiile prezentate in devizul obiect nr 2 –


Obiectivele: Independentei, Poporului, Decebal, Republicii,
Centura 1, Silozului, Ciocarliei, Parcare si acces blocuri str.
Poporului,Parc Ion Creanga si Piateta Decebal

Implementarea proiectului descris in etapa 2 – Obiectivele: Independentei, Poporului,


Decebal, Republicii, Centura 1, Silozului, Ciocarliei, Parcare si acces blocuri str. Poporului, Parc Ion
Creanga si Piateta Decebal se bazeaza pe solutia atragerii de fonduri externe nerabursabile sau
alte tipuri de fonduri legal constituite.

122/138
STRATEGIA DE IMPLEMENTARE - MODERNIZARE, EXTINDERE SI OPTIMIZAREA CONSUMULUI ENERGETIC SIL PUBLIC MUN. MEDGIDIA
ETAPA 2 - Obiectivele: Independentei,Poporului,Decebal,Republicii,Centura 1,Silozului,Ciocarliei,Parcare si acces blocuri str. Poporului,
Parc Ion Creanga si Piateta Decebal

Etapele implementarii Responsabilitati ANUL 1 ANUL 2 ANUL 3


Nr
proiectului de investitie Concesionar Concedent 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Organizarea procedurilor de
1
selectie
2 Contractarea
3 Informare si publicitate
Documentatii suport pentru
4
obtinerea avizelor
5 Studii de teren
6 Obtinerea avizelor
7 Alte studii specifice
8 Proiectarea
Verificarea tehnica a
9
proiectului
10 Consultanta
11 Dirigentie de santier
12 Organizare de santier
13 Realizarea investitiei
14 Amenajarea terenului
Amenajari prot mediu si
15
aducere stare initiala
16 Relocarea utilitatilor
17 Alimentarea cu en. electrica
18 Pregatirea pers. de exploatare
19 Probe tehnologice si teste
Certificarea performantei
20 energetice
GSLT GROUP S.R.L.

CUI 36561136 J40/12604/23.09.2016 Cont IBAN RO33BRDE445SV60758354450


ADRESA: Str. Buzesti, nr.50-52, Modul 1, et.11 Banca BRD
Mun. Bucuresti, sector, 1 Email: office@gsltgroup.ro
TELEFON: 0728 297 525
FAX : 0343 818 592

ESALONAREA INVESTITIEI - MODERNIZARE, EXTINDERE SI OPTIMIZAREA CONSUMULUI ENERGETIC


SISTEM DE ILUMINAT PUBLIC MUNICIPIUL MEDGIDIA
ETAPA 2 - Obiectivele: Independentei, Poporului, Decebal, Republicii, Centura 1, Silozului, Ciocarliei,
Parcare si acces blocuri str. Poporului, Parc Ion Creanga si Piateta Decebal

ANUL 1 ANUL 2 ANUL 3


Nr Etapele implementarii proiectului de investitie
LEI cu TVA LEI cu TVA LEI cu TVA
1 Organizarea procedurilor de selectie 5,950
2 Contractarea 0
3 Informare si publicitate 5,950
4 Documentatii suport pentru obtinerea avizelor
5 Studii de teren 59,500
6 Taxe 41,002 27,010
7 Obtinerea avizelor 24,990
8 Alte studii specifice 10,115
9 Proiectarea 142,800
10 Verificarea tehnica a proiectului 8,925
11 Consultanta 4,760 9,520 4,760
12 Dirigentie de santier 5,355 10,710 5,355
13 Organizare de santier 28,560
14 Realizarea investitiei 1,147,935 2,295,870 1,147,935
15 Amenajarea terenului 17,850
16 Amenajari prot mediu si aducere stare initiala 11,900
17 Relocarea utilitatilor 11,305
18 Alimentarea cu en. electrica 28,560
19 Pregatirea pers. de exploatare 5,950
20 Probe tehnologice si teste 5,950
21 Certificarea performantei energetice 7,735
TOTAL CHELTUIELI LEI INCLUSIV TVA : 1,503,692 2,355,965 1,216,595
TOTAL DEVIZ FARA DIVERSE SI NEPREVAZUTE 5,076,252
CHELTUIELI DIVERSE SI NEPREVAZUTE : 459,174
TOTAL DEVIZ INVESTITIE LEI INCLUSIV TVA : 5,535,426
124/138
GSLT GROUP S.R.L.

CUI 36561136 J40/12604/23.09.2016 Cont IBAN RO33BRDE445SV60758354450


ADRESA: Str. Buzesti, nr.50-52, Modul 1, et.11 Banca BRD
Mun. Bucuresti, sector, 1 Email: office@gsltgroup.ro
TELEFON: 0728 297 525
FAX : 0343 818 592

In concluzie conform graficului prezentate mai sus proiectul de investitie se deruleaza pe


o perioada de 2 ani si 5 luni.

Durata de implementare : 29 luni


Durata de executie : 24 luni

125/138
GSLT GROUP S.R.L.

CUI 36561136 J40/12604/23.09.2016 Cont IBAN RO33BRDE445SV60758354450


ADRESA: Str. Buzesti, nr.50-52, Modul 1, et.11 Banca BRD
Mun. Bucuresti, sector, 1 Email: office@gsltgroup.ro
TELEFON: 0728 297 525
FAX : 0343 818 592

8.6. Strategia de exploatare/operare si intretinere: etape, metode


si resurse necesare
Lucrari de exploatare, intretinere, revizii si reparatii
Servicii operative constand dintr-un ansamblu de operatii si activitati pentru
supravegherea permanenta a instalatiilor, executarea de manevre programate sau accidentale
pentru remedierea deranjamentelor, urmarirea comportarii in timp a instalatiilor.
Revizii tehnice constand dintr-un ansamblu de operatii si activitati de mica amploare
executate, periodic pentru verificarea, curatarea, reglarea, eliminarea defectiunilor si inlocuirea
unor piese, avand drept scop asigurarea functional instalatiilor pana la urmatoarea lucrare
planificata.
Reparatii curente constand dintr-un ansamblu de operatii executate periodic, in baza unor
programe , prin care se urmareste readucerea tuturor partilor instalatiei la parametrii proiectati,
prin remedierea tuturor defectiunilor si inlocuirea partilor din instalatie care nu mai prezinta un
grad de fiabilitate corespunzator.

In cadrul serviciilor operative se executa :


a. Interventii pentru remedierea unor deranjamente accidentale la corpurile de
iluminat si accesorii;
b. Manevre pentru intreruperea si repunerea sub tensiune a diferitelor portiuni
ale instalatiei de iluminat in vederea executarii unor lucrari;
c. Manevre pentru modificarea schemelor de functionare in cazul aparitiei unor
deranjamente;
d. Receptia instalatiilor puse in functiune in conformitate cu regulamentelor in
vigoare;
e. Analiza starii tehnice a instalatilor;
f. Identificarea defectelor in conductoarele electrice care alimenteaza
instalatiile de iluminat;
g. Supravegherea defrisarii vegetatiei si inlaturarea obiectelor cazute pe linie.
h. Controlul instalatiilor care au fost supuse unor conditii meteorologice
deosebite, cum ar fi: vant puternic, ploi torentiale, viscol, formarea de chiciura, inundatii,
etc.
i. Actiuni pentru pregatirea instalatiilor de iluminat cu ocazia evenimentelor
festive sau deosebite ;
j. Demolari sau demontari de elemente ale sistemului de iluminat public
126/138
GSLT GROUP S.R.L.

CUI 36561136 J40/12604/23.09.2016 Cont IBAN RO33BRDE445SV60758354450


ADRESA: Str. Buzesti, nr.50-52, Modul 1, et.11 Banca BRD
Mun. Bucuresti, sector, 1 Email: office@gsltgroup.ro
TELEFON: 0728 297 525
FAX : 0343 818 592

k. Interventii ca urmare a unor sesizari;

Realizarea serviciilor de exploatare si de intretinere a instalatiilor de iluminat public se


face cu respectarea procedurilor specifice de:
a. admitere la lucru
b. supravegherea lucrarilor
c. scoaterea si punerea sub tensiune a instalatiei
d. control al serviciilor

In cadrul reviziilor tehnice se executa cel putin urmatoarele operatii:


a. Revizia corpurilor de iluminat si a accesoriilor (balast, igniter, condensator, siguranta,
etc.);
b. Revizia tablourilor de distribute si a punctelor de conectare/deconectare;
c. Revizia linilor electrice apartinand sistemului de iluminat;

La serviciile de revizie tehnica la corpurile de iluminat public pentru verificarea bunei


functionari se lucreaza cu linia electrica sub tensiune, aplicandu-se masuri specifice de protectie a
muncii in cazul lucrului sub tensiune.

La revizia corpurilor de iluminat se executa urmatoarele operatii:


a) Stergerea corpului de iluminat (reflectoarele si structurile de protectie vizuala);
b) Inlocuirea sigurantei sau a componentelor, daca exista o defectiune;
c) Verificarea contactelor conductoarelor electrice la diferte conexiuni;

La intretinerea si revizia tablourilor electrice de alimentare, distributie, conectare /


deconectare se realizeaza urmatoarele operatii:
a) Inlocuirea sigurantelor necorespunzatoare;
b) Inlocuirea contactoarelor si a dispozitivelor de automatizare defecte (ceas
programator, etc.);
c) Inlocuirea, dupa caz, a usilor tablourilor de distributie;
d) Refacerea inscriptionarilor, daca este cazul
e) Verificarea instalatiei de legare la pamant (legatura la priza de pamant, etc.);

La revizia retelei electrice de joasa tensiune destinata iluminatului public se realizeaza


urmatoarele operatii:
127/138
GSLT GROUP S.R.L.

CUI 36561136 J40/12604/23.09.2016 Cont IBAN RO33BRDE445SV60758354450


ADRESA: Str. Buzesti, nr.50-52, Modul 1, et.11 Banca BRD
Mun. Bucuresti, sector, 1 Email: office@gsltgroup.ro
TELEFON: 0728 297 525
FAX : 0343 818 592

a) Verificarea traseelor si indepartarea obiectelor straine;


b) Indreptarea stalpilor inclinati;
c) Verificarea ancorelor si intinderea lor;
d) Verificarea starii conductoarelor electrice;
e) Refacerea legaturilor la izolatoare sau a legaturilor fascicolelor torsadate, daca
este cazul;
f) Indreptarea, dupa caz, a consolelor;
g) Verificarea starii izolatoarelor si inlocuirea celor defecte;
h) Strangerea sau inlocuirea clemelor de conexiune electrica, daca este cazul
i) Verificarea instalatiei de legare la pamant (legatura conductorului electric de nul
de protectie la armatura stalpului, legatura la priza de pamant, etc.)
j) Masurarea rezistentei de dipersie a retelei generale de legare la pamant.

Periodicitatea reviziilor este de :


(1) 3 ani pentru tablourile electrice de alimentare, distribute, conectare /
deconectare si retele electrice dejoasa tensiune ale iluminatului public;
(2) 24 luni pentru corpurile de iluminat si accesorii;
(3) 3 ani pentru linii electrice cu conductoare neizolate sau izolate torsadate, pe
stalpi de beton sau metal;
(4) 3 ani pentru linii electrice in cablu subteran;

Reparatii curente se execute la:


a) Corpuri de iluminat si accesorii;
b) Tablouri electrice de alimentare, distributie si conectare / deconectare;
c) Retele electrice de joasa tensiune ale autoritatii locale apartinand sistemului de
iluminat public;

In cadrul reparatiilor curente la corpurile de iluminat si accesorii se executa


urmatoarele:
a) Inlocuirea lampilor necorespunzatoare cu altele, de acelasi tip cu cel initial in cea ce
priveste puterea, temperatura de culoare si culoarea aparenta;
b) Stergerea dispersorului, a structurilor de protectie a sursei de iluminat/lampii, a
structurilor vizuale si a interiorului corpului de iluminat;
c) Inlaturarea cuiburilorde pasari/insecte;

128/138
GSLT GROUP S.R.L.

CUI 36561136 J40/12604/23.09.2016 Cont IBAN RO33BRDE445SV60758354450


ADRESA: Str. Buzesti, nr.50-52, Modul 1, et.11 Banca BRD
Mun. Bucuresti, sector, 1 Email: office@gsltgroup.ro
TELEFON: 0728 297 525
FAX : 0343 818 592

d) Verificarea coloanelor de alimentare cu energie electric si inlocuirea celor care prezinta


portiuni neizolate sau cu izolatie necorespunzatoare;
e) Verificarea contactelor la clemele sau papucii de legatura a coloanei la reteaua electrica;
f) Inlocuirea corpurilor de iluminat necorespunzatoare;

In cadrul reparatiilor curente la tablourile electrice de alimentare, distributie, conectare,


deconectare se executa urmatoarele:
a) Verificarea starii usjlor si incuietorilor cu remedierea tuturor defectiunilor;
b) Vopsirea usilor si a si a celorlalte elemente ale cutiei;
c) Verificarea sigurantelor fuzibile sj automate, inlocuirea celor defecte si montarea
celor noi, identice cu cele initiale (prevazute in proiect);
d) Verificarea si strangerea contactelor;
e) Verificarea coloanelor si inlocuirea celor cu izolatie necorespunzatoare;
f) Verificarea functionarii dispozitivelor de actionare, cu inlocuirea celor
necorespunzatoare sau montarea unora de tip nou, pentru marirea gradului de
fiabilitate sau modernizarea instalatiei;

In cadrul reparatiilor curente la retelele electrice de joasa tensiune destinate iluminatului


public se executa urmatoarele:
a) Verificarea distantelor conductelor fata de constructii, instalatii de comunicatii, linii de
inalta tensiune si alte obiective;
b) Evidentierea in planuri a instalatiilor nou-aparute de la ultima verificare si realizarea
masurilor necesare de coexistent;
c) Solicitarea executarii operatiunii de taiere a vegetatiei in zona in care se obtureaza
distributia de flux luminos al corpurilor de iluminat de catre operatorul de intretinere a
spatiilor verzi.
d) Determinarea gradului de deteriorare a stalpilor, inclusiv a fundatiilor acestora, sj luarea
masurilor de consolidare, remediere sau inlocuire, in functie de rezultatul determinarilor;
e)Verificarea verticalitatii stalpilor si indreptarea celor inclinati;
f) Verificarea si refacerea inscriptionarilor, inclusiv numerotarea stlapilor;
g)Verificarea starii conductoarelor electrice;
h)La console, bratari sau celelalte armaturi metalice de pe stalp se va verifica daca nu sunt
corodate, deformate, fisurate ori rupte. Cele deteriorate se inlocuiesc, iar cele
corespunzatoare se revopsesc si se fixeaza bine pe stalp;

129/138
GSLT GROUP S.R.L.

CUI 36561136 J40/12604/23.09.2016 Cont IBAN RO33BRDE445SV60758354450


ADRESA: Str. Buzesti, nr.50-52, Modul 1, et.11 Banca BRD
Mun. Bucuresti, sector, 1 Email: office@gsltgroup.ro
TELEFON: 0728 297 525
FAX : 0343 818 592

i) La instalatia de legare la pamant a nulului de protectie se verifica starea legaturilor si


imbinarilor conductorului electric de nul la acesta, precum si a legaturilor acestuia la corpului
de iluminat, se masoara rezistenta de dispersie a retelei generale de legare la pamant, se
masoara si se reface priza de pamant, avand ca referinta STAS 12604/1988;
j) In cazul in care, la verificarea sagetii, valorile masurate, corectate cu temperatura, difera
de cele din tabelul de sageti, conductele electrice se intind astfel meat sageata formata sa fie
cea corespunzatoare.
Peridiocitatea reparatiilor curente va fi in conformitate cu normativele in vigoare.
Toate aceste activitati au drept scop readucerea tuturor partilor instalatiei de iluminat la
parametrii proiectati.

Serviciile intreprinse si materiale pentru activitatea de exploatare, intretinere -mentinere,


revizie si reparatie a iluminatului public actual din Municipiul Medgidia sunt mentionate mai jos:
a. Inlocuire aparat de iluminat deteriorate (defect)
Activitatea consta in demontarea unui aparat deteriorat din diverse cauze (de regula, in
urma accidentelor auto in urma carora sunt distrusi stalpii de iluminat public, a caderilor de
arbori, etc) si montarea unuia nou, de acelasi tip, pentru a nu crea discontinuitate estetica.
b. Inlocuire sursa (lampa) arsa, sparta
Activitatea consta in inlocuirea sursei existente cu una noua cu aceleasi caracteristici
cu cea defecta sau superioare.
c. Inlocuire balast
Activitatea consta in inlocuirea balastului defect cu unui nou de acelasi tip cu cel
demontat.
d. Inlocuire igniter
Activitatea consta in inlocuirea igniterului defect cu unui nou de acelasi tip cu cel
demontat.
e. Inlocuire condensator
Activitatea consta in inlocuirea condensatorului defect cu unui nou, similar ca parametrii
tehnici cu cel ce a fost inlocuit.
f. Inlocuire dispersor spart sau dulie defecta
Activitatea consta in inlocuirea dispersorului cu unui nou, similar, sau a duliei defecte, cu
una noua similara.
g. Inlocuire siguranta individuals corp de iluminat
Activitatea consta in inlocuirea elementului sigurantei individuale defect cu unui nou
similar (inclusiv soclul daca este cazul).
h. Curatarea difuzorului aparatelor de iluminat
130/138
GSLT GROUP S.R.L.

CUI 36561136 J40/12604/23.09.2016 Cont IBAN RO33BRDE445SV60758354450


ADRESA: Str. Buzesti, nr.50-52, Modul 1, et.11 Banca BRD
Mun. Bucuresti, sector, 1 Email: office@gsltgroup.ro
TELEFON: 0728 297 525
FAX : 0343 818 592

Activitatea consta in curatarea difuzorului aparatului de iluminat, curatarea se va executa


la fiecare interventie asupra unui corp de iluminat dotat cu difuzor sau la comanda Beneficiarului
i. Reorientarea aparatelor de iluminat
- Activitatea consta in reorientarea bratului suport (consola) sau aparatului de iluminat care
din diverse motive si-au pierdut orientarea initial, fata de calea de circulate,

j. Inlocuire brat suport (consola) deteriorate


Activitatea consta in inlocuirea bratului suport deteriorat al aparatului de iluminat daca nu
mai prezinta siguranta in exploatare. Bratul nou va fi de acelasi tip, forma si dimensiuni cu cel
demontat.
k. Inlocuirea coloanei de alimentare a aparatului de iluminat
Actiunea consta in inlocuirea coloanei de alimentare a aparatului de iluminat si inlocuirea
cablurilor sau conductoarelor din reteaua de alimentare si aparatul de iluminat.
l. Inscriptionare stalpi
Actiunea consta in inscriptionarea cu simbol electric si numerotare a acestuia.
m. Refacere inscriptionare stalp si numerotare
Actiunea consta in marcarea stalpilor pentru iluminat conform normativelor in vigoare si
numerotarea acestora.
n. Remediere defect cablu alimentare energie electrica
Activatea consta in depistarea si localizarea cablului de alimentare si executarea tuturor
operatiilor necesare pentru remedierea acestuia, inclusiv refacerea infrastructurii sistemului
rutier sau pietonal. Remedierea se va face in baza unei note de constatare intocmita de
executant si acceptata de beneficiar.
o. Inlocuire stalp deteriorat
Activitatea consta in inlocuirea stalpilor deteriorati (demontare, montare stalp nou,
refacere fundatie), care datorita diversilor factori (accidente rutiere, deteriorari cauzate de caderi
de arbori, inclinari datorate suprasolicitarilor mecanice, segregarea betonului, etc.) nu mai
prezinta siguranta in exploatare. Se vor depune tarife pentru inlocuiri de:
- Stalpi metalici (galvanizati cu zinc, cu profil transversal octagonal prevazuti cu capac de
vizitare, sistemul de prindere fiind prin placa de bazasi buloane) cu inaltimi de 4, 6, 8m.
- Stalpi de beton armat centrifugat tip SC 10001, SC 10002 si SC 10005, stalpi SFC si stalpi de
beton armat vibrat tip SE 4, SE 10 sau SE11 produsi conform SR EN 12843/2005, SR EN
2970/2005 si SR EN 13369/2004, sau alte tipuri de stalpi necesar a fi inlocuiti. Inlocuirea se va
face in baza unei note de constatare intocmita de executant si acceptata de beneficiar sau la
dispozitia beneficiarului.

131/138
GSLT GROUP S.R.L.

CUI 36561136 J40/12604/23.09.2016 Cont IBAN RO33BRDE445SV60758354450


ADRESA: Str. Buzesti, nr.50-52, Modul 1, et.11 Banca BRD
Mun. Bucuresti, sector, 1 Email: office@gsltgroup.ro
TELEFON: 0728 297 525
FAX : 0343 818 592

p. Refacere priza de pamant


Activitatea, cuprinde toate operative necesare refacerii acesteia.
q. Verificare priza de pamant
Activitatea consta in verificarea prizei de pamant.
r. Inlocuire cablu de alimentare subteran
Activitatea consta in inlocuirea portiunilor de cablu subteran de alimentare, care
datorita vechimii sau altor factori nu mai prezinta siguranta in exploatare si executarea tuturor
operatiilor necesare pentru inlocuirea acestuia, inclusiv refacerea infrastructurii sistemului rutier,
pietonal si a spatiilor verzi. Inlocuirea se va face in baza unei note de constatare intocmita de
executant si acceptata de beneficiar.
s. Inlocuire cutie de distributie deteriorata
Activitatea consta in inlocuirea cutiilor de distributie necorespunzatoare sau
deteriorate si care prezinta pericol in exploatare.
t. Reparare cutie de distributie
Activitatea consta in inlocuirea echipamentelor defecte din cutia de distributie, inclusiv
elementele deteriorate ale carcasei.
Avariile, accidentele, furturile si vandalizarile care pot aparea in Sistemul de Iluminat Public al
Municipiul Medgidia sunt evenimente ocazionale, necontrolate cauzate din culpa tertelor
persoane, calamitati naturale si forta majora sau evenimente energetice. Analiza fiecarui incident
sau avarie va trebui sa aiba urmatorul continut:
• locul si momentul aparitiei incidentului sau avariei;
• situatia inainte de incident sau avarie, daca se functiona sau nu in schema normala,
cu indicarea abaterilor de la aceasta;
• cauzele care au favorizat aparitia si dezvoltarea evenimentelor;
• manevrele efectuate de personal in timpul desfasurarii si lichidarii evenimentului;
• efectele produse asupra instalatiilor, daca a rezultat echipament deteriorat, cu
descrierea deteriorarii;
• efectele asupra beneficiarilor serviciului de iluminat, durata de intrerupere, valoarea
pagubelor estimate sau alte efecte;
• situatia procedurilor/instructiunilor de exploatare sj reparatii si a cunoasterii lor, cu
mentionarea lipsurilor constatate si a eventualelor incalcari ale celor existente;
• masuri tehnice si organizatorice de prevenire a unor evenimente asemanatoare cu
stabilirea termenelorsj responsabilitatilor.

132/138
GSLT GROUP S.R.L.

CUI 36561136 J40/12604/23.09.2016 Cont IBAN RO33BRDE445SV60758354450


ADRESA: Str. Buzesti, nr.50-52, Modul 1, et.11 Banca BRD
Mun. Bucuresti, sector, 1 Email: office@gsltgroup.ro
TELEFON: 0728 297 525
FAX : 0343 818 592

• in cazul in care pentru la.murirea cauzelor si consecintelor sunt necesare probe,


incercari sau obtinerea unor date tehnice suplimentare, termenul de finalizare a
analizei incidentului sau avariei va fi de 10 zile de la lichidarea acesteia.
Analiza avariei sau incidentului se face la nivelul operatorului care are in gestiune
instalatiile respective, cu participarea autoritatii administratiei publice locale. In cazul special al
accidentelor soldate cu deteliorarea sau distrugerea de elemente de iluminat public apartinand
sistemului concesionat, operatorul va proceda la refacerea iluminatului, urmand a derula toate
operatiunile de recuperare a costurilor aferente lucrarilor

Costurile de intretinere
Costurile de intretinere sunt dictate de 2 componente ale acestei activitati:

c) intretinerea curativa: schimbarea componentelor defectate accidental (5-10%)


d) intretinerea preventiva, programata

- la 3 ani se curate difuzorul aparatelor de iluminat


- la 3 ani se verifica componentele si contactele electrice
De fiecare data se va face si curatirea aparatelor, repozitionarea lor, reglaje si verificarea
contactelor electrice.

Detalierea valorilor de mentinere intretinere pentru fiecare varianta este prezentata mai jos:

3,360,750 2,240,500 TOTAL


AN 10
AN 1

AN 2

AN 3

AN 4

AN 5

AN 6

AN 7

AN 8

AN 9
224,050

224,050

224,050

224,050

224,050

224,050

224,050

224,050

224,050

224,050

SCENARIUL 1
336,075

336,075

336,075

336,075

336,075

336,075

336,075

336,075

336,075

336,075

SCENARIUL 2

133/138
GSLT GROUP S.R.L.

CUI 36561136 J40/12604/23.09.2016 Cont IBAN RO33BRDE445SV60758354450


ADRESA: Str. Buzesti, nr.50-52, Modul 1, et.11 Banca BRD
Mun. Bucuresti, sector, 1 Email: office@gsltgroup.ro
TELEFON: 0728 297 525
FAX : 0343 818 592

Observatii:
- serviciul de iluminat public nu prevede o taxa locala asa incat nu exista intrari de numerar
aferente acestei activitati.
- in consecinta, instrumentele de analiza de tip cash flow, NPV sau IRR nu isi gasesc utilitatea
- mai mult, situatia energetica rezultata va fi complet noua prin dispunerea punctelor de lumina
si consumul aferent acestora, astfel incat nu se poate lua in calcul o revenire de numerar pe baza
unei economii de energie.

8.7. Recomandari privind asigurarea capacitatii manageriale si


institutionale

Asigurarea capacitatii manageriale si institutionale privind gestionarea sistemului de


iluminat public in municipiul Medgidia modernizat si extins este prevazuta a fi realizata prin
delegarea prin concesiune catre un operator licentiat.

Organizarea și desfășurarea serviciului de iluminat public trebuie să asigure satisfacerea


unor cerințe și nevoi de utilitate publică ale comunității locale, după cum urmează:
• garantarea permanenţei în funcţionare a iluminatului public prin
îndeplinirea parametrilor proiectați și menținerea lor în standardele în vigoare;
• asigurarea siguranței circulatiei rutiere și pietonale;
• creșterea gradului de securitate individuală și colectivă în cadrul
comunităților locale;
• punerea în valoare, printr-un iluminat adecvat, a elementelor
arhitectonice și peisagistice ale localităților, precum și marcarea evenimentelor
festive și a sărbătorilor legale sau religioase;
• optimizarea consumului de energie în paralel cu îmbunătăţirea
calităţii iluminatului public din municipiul Medgidia;
• realizarea unui raport optim calitate/cost şi a unui echilibru între
riscurile şi beneficiile asumate prin contract; structura şi nivelul tarifelor
practicate vor reflecta costul efectiv al prestaţiei şi vor fi în conformitate cu
prevederile legale;
• administrarea corecta si eficienta a bunurilor din proprietatea
publică și a banilor publici;
• ridicarea gradului de civilizație, a confortului și a calității vieții;

134/138
GSLT GROUP S.R.L.

CUI 36561136 J40/12604/23.09.2016 Cont IBAN RO33BRDE445SV60758354450


ADRESA: Str. Buzesti, nr.50-52, Modul 1, et.11 Banca BRD
Mun. Bucuresti, sector, 1 Email: office@gsltgroup.ro
TELEFON: 0728 297 525
FAX : 0343 818 592

• susținerea și stimularea dezvoltării economico-sociale a localităților;


• nediscriminarea și egalitatea tuturor consumatorilor;
• dezvoltarea durabilă a sistemului de iluminat public;
• liberul acces la informații privind aceste servicii publice;
• transparența, consultarea și antrenarea în decizii a cetățenilor.
Operatorul unui serviciu de iluminat public trebuie să asigure:
• respectarea legislaţiei, normelor, prescripţiilor şi regulamentelor
privind igiena şi protecţia muncii, protecţia mediului, urmărirea comportării în
timp a sistemului de iluminat public, prevenirea şi combaterea incendiilor;
• exploatarea, întreţinerea şi reparaţia instalaţiilor cu personal
autorizat, în funcţie de complexitatea instalaţiei şi specificul locului de muncă;
• respectarea indicatorilor de performanţă şi calitate stabiliţi prin
contractul de delegare a gestiunii, sau prin hotărârea de dare în administrare a
serviciului şi precizaţi în regulamentul serviciului de iluminat public;
• întreţinerea şi menţinerea în stare de permanentă funcţionare a
sistemelor de iluminat public;
• furnizarea autorităţii administraţiei publice locale, respectiv
A.N.R.S.C., a informaţiilor solicitate şi accesul la documentaţiile pe baza cărora
prestează serviciul de iluminat public, în condiţiile legii;
• creşterea eficienţei sistemului de iluminat în scopul reducerii
tarifelor, prin reducerea costurilor de producţie, a consumurilor specifice de
materiale şi materii, energie electrică şi prin modernizarea acestora;
• prestarea serviciului de iluminat public la toţi utilizatorii din raza
unităţii administrativ-teritoriale pentru care are hotărâre de dare în
administrare sau contract de delegare a gestiunii;
• personal de intervenţie operativă;
• conducerea operativă prin dispecer;
• înregistrarea datelor de exploatare şi evidenţa lor;
• analiza zilnică a modului în care se respectă realizarea normelor de
consum şi stabilirea operativă a măsurilor ce se impun pentru eliminarea
abaterilor, încadrarea în norme şi evitarea oricărei forme de risipă;
• elaborarea programelor de măsuri pentru încadrarea în normele de
consum de energie electrică şi pentru raţionalizarea acestor consumuri;
• realizarea condiţiilor pentru prelucrarea automată a datelor
referitoare la funcţionarea economică a instalaţiilor de iluminat public;
• statistica incidentelor, avariilor şi analiza acestora;
135/138
GSLT GROUP S.R.L.

CUI 36561136 J40/12604/23.09.2016 Cont IBAN RO33BRDE445SV60758354450


ADRESA: Str. Buzesti, nr.50-52, Modul 1, et.11 Banca BRD
Mun. Bucuresti, sector, 1 Email: office@gsltgroup.ro
TELEFON: 0728 297 525
FAX : 0343 818 592

• instituirea si gestionarea unui sistem de înregistrare, investigare,


soluţionare şi raportare privind reclamaţiile făcute de beneficiari în legătură cu
calitatea serviciilor;
• soluționarea operativă a incidentelor;
• funcţionarea normală a tuturor componentelor sistemului de
iluminat public;
• evidenţa orelor de funcţionare a componentelor sistemului de
iluminat public;
• aplicarea de metode performante de management care să conducă
la funcţionarea cât mai bună a instalaţiilor de iluminat şi reducerea costurilor de
operare;
• elaborarea planurilor anuale de revizii şi reparaţii executate cu forţe
proprii şi cu terţi şi aprobarea acestora de către administraţia publică locală;
• executarea în bune condiţii şi la termenele prevăzute a lucrărilor de
reparaţii care vizează funcţionarea economică şi siguranţa în exploatare;
• elaborarea planurilor anuale de investiţii pe categorii de surse de
finanţare şi aprobarea acestora de către administraţia publică locală;
• corelarea perioadelor şi termenelor de execuţie a investiţiilor şi
reparaţiilor cu planurile de investiţii şi reparaţii a celorlalţi furnizori de utilităţi,
inclusiv cu programele de reabilitare şi dezvoltare urbanistică ale administraţiei
publice locale;
• iniţierea şi avizarea lucrărilor de modernizări şi de introducere a
tehnicii noi pentru îmbunătăţirea performanţelor tehnico-economice ale
sistemului de iluminat public;
• o dotare proprie cu instalaţii şi echipamente specifice necesare
pentru prestarea activităţilor asumate prin contract sau prin hotărârea de dare
în administrare;
• alte condiţii specifice stabilite de autoritatea administraţiei publice
locale sau asociaţia de dezvoltare comunitară, după caz.
Operatorul are obligatia să îndeplinească și gestionarea consumului de energie pentru
sistemul de iluminat public ce implică asumarea următoarelor atributii:
• monitorizarea și raportarea consumului de energie;
• optimizarea și reducerea cheltuielilor de întreținere și mentenanță,
ca și costuri de operare aferente sistemului de iluminat public;
• aplicarea măsurilor de eficiență energetică conform legislației și
reglementărilor în vigoare aplicabile elementelor infrastructurii SIP.
136/138
GSLT GROUP S.R.L.

CUI 36561136 J40/12604/23.09.2016 Cont IBAN RO33BRDE445SV60758354450


ADRESA: Str. Buzesti, nr.50-52, Modul 1, et.11 Banca BRD
Mun. Bucuresti, sector, 1 Email: office@gsltgroup.ro
TELEFON: 0728 297 525
FAX : 0343 818 592

9. Concluzii si recomandari
Concesionarea gestiunii sistemului de iluminat public către un operator cu experiență,
care să posede capacitatea tehnică si organizatorică, dotarea si experienta managerială,
bonitatea si capacitatea financiară necesare prestării serviciului încredintat va asigura
municipiului Medgidia o administrare judicioasa a sistemului. Structura delegării trebuie riguros
stabilită în contractul încheiat între autoritatea administrativă și persoana juridică delegată, în
conformitate cu prevederile din cuprinsul legii nr. 51/2006, respectiv, ale legii nr. 230/2006.

Păstrarea gestiunii ca serviciu propriu al Autoritatii presupune asumarea riscurilor legate


de lipsa experienței, de intarzierile generate de înființarea unui astfel de serviciu, de obtinerea
autorizărilor si licentelor necesare funcționarii, dar mai ales de posibilitatea ca cheltuielile cu
intreținerea sistemului de iluminat sa crească in acesta variantă. Soluția delegării gestiunii
serviciului de iluminat public reprezintă o excepție de la asumare în integralitate a paramterilor
de performanță și a exigențelor obiectivelor stabilite prin legea nr. 230/2006, respectiv, prin
Regulamentul Cadru aprobat ca anexă la Ordinul nr. 77/2006 al Președintelui ANRSC.

Recomandăm ca pe parcursul primilor 2 ani ai noii gestiuni să se investească în:

• realizarea Hărții Electronice a Sistemului de Iluminat, ca sarcină expresă înscrisă în


caietul de sarcini al delegării prin concesiune;
• realizarea Planului General de Iluminat Public al Municipiului Medgidia, printr-o
colaborare între reprezentanți desemnați de viitorii operatori și de Autoritate sub coordonarea
unui specialist extern cu experiență.
Acestea vor fi instrumente de lucru extrem de utile atât operatorului cât și Autoritatii,
care alături de implementarea sistemului de telegestiune vor permite o administrare mult mai
simplă și mai ieftină a sistemului de iluminat. Prevederile clare ale planului general de iluminat
elimina orice dificultăți în estimarea costurilor de investiție și întreținere ulterioară.

Recomandăm realizarea investitiilor descrise în capitolul 5.4. etapa 1 - Inlocuire aparate


de iluminat oras, extindere , sistem telegestiune, iluminat arhitectural esalonat in primii 2 ani
si 6 luni ai perioadei de delegare. Realizarea investitiilor descrise in capitolul 5.4. etapa 2 –
respectiv Obiectivele: Independentei, Poporului, Decebal, Republicii, Centura 1, Silozului,
Ciocarliei, Parcare si acces blocuri str. Poporului, Parc Ion Creanga si Piateta Decebal, preluarea in
proprietate proprie a întregului sistem de alimentare a iluminatului, toate acestea se pot face
137/138
GSLT GROUP S.R.L.

CUI 36561136 J40/12604/23.09.2016 Cont IBAN RO33BRDE445SV60758354450


ADRESA: Str. Buzesti, nr.50-52, Modul 1, et.11 Banca BRD
Mun. Bucuresti, sector, 1 Email: office@gsltgroup.ro
TELEFON: 0728 297 525
FAX : 0343 818 592

treptat pe măsura asigurării finantarii de catre autoritatea contractanta prin atragerea de fonduri
externe nerambursabile sau alte surse de finantare legal constituite.

Se recomandă introducerea treptată a tehnologiei LED în iluminatul public, care va


reduce consumurile energetice și implicit va înlesni orientarea economiilor astfel realizate către
investiții.

În ceea ce privește alegerea aparatelor de iluminat performante cu tehnologie LED, se va


evita utilizarea surselor de culoare alb rece, chiar dacă eficiența luminoasă este superioară celor
de culoare alb neutru. Se vor evita contrastele de culoare și se va căuta păstrarea culorii
predominant neutre a luminii. Dat fiind ca în prezent există aparate de iluminat stradal extrem de
performante la o temperatură de culoare a luminii de Tc=4000K, acest lucru este perfect realizabil
și mentine actuala dominantă a luminii Municipiului.

Dacă se analizează influența creșterii eficienței energetice și cea a reducerii costurilor pe o


durată de 10 ani, este probabil ca investiția în modernizarea a 3411 puncte luminoase să nu
îndeplinească criteriile de fezabilitate economică. Crește însă calitatea iluminatului, ajungându-se
la atingerea parametrilor luminotehnici impuși de normele românești și europene. Alături de
argumentele expuse in studiu, acest lucru demonstrează că pentru Primăria Municipiului
Medgidia este avantajos atât din punct de vedere economic, cât si din punct de vedere
urbanistic-calitativ să concesioneze serviciul de iluminat public pe un intervalul de 10 ani. Prin
concesionarea serviciului de iluminat cu repartizarea costurilor pe mai multi ani (minimum 10 ani)
costurile devin suportabile si în acelasi timp se realizează un iluminat public performant încă de la
începutul perioadei.

Având în vedere toate cele prezentate anterior, prezentul studiu recomandă că pentru
soluționarea integrală și sistematică a problemei este necesară realizarea investitiei definita la
capitolul 5.4. etapa 1 in cadrul unui contract de delegarea de gestiune prin concesionare a
serviciului de iluminat public unor operatori specializați si realizarea etapei 2 (descrisa capitolul
5.4.) prin atragerea de fonduri externe nerambursabile sau alte surse de finantare legal
constituite.

ing. Bogdan Gheniu

138/138
Situatie existenta a sistemului de iluminat public in municipiul Medgidia ANEXA 1

stalpi existenti corpuri de iluminat existente


Clasa de Latime distanta
Nr. Crt. Denumire strada NOVA
iluminat strada intre stalpi beton metalici EUROSTREET NORIS SPOTVISION PVB MALAGA TEKAP PROIECTOR LUXTEN SELUX GLOB OPALO FGS PITIC
GARDEN
1 1 MAI ME6 6 35 7 2 2
2 ALEEA POPORULUI ME6 5 30 2 2
3 ALEEA SPITALULUI ME5 6 32 7 7
4 ALEEA TRANDAFIRILOR S4 5 20 6 6
5 ALEXANDRU CEL BUN ME5 5 32 7 1 4 1
6 ALEXANDRU VLAHUTA ME5 4 32 3 1
5 ANA IPATESCU ME5 6 32 11 1 1 1 1
6 ANTON PANN ME4 8 32 13 2 2 4 1
7 ARTARILOR ME5 6 32 7 5
8 AUREL VLAICU ME5 9 32 4 1 3
9 AVIATOR SECICAR FRANTZ ME5 6 32 3 1 1
7 AVRAM IANCU ME6 5 30 4 4
9 BERZEI ME5 4 32 6 1 4
10 BORCEI ME5 6 32 2 2
11 BUCOVINEI ME4 12 35 16 1 12 2
12 BUJORULUI ME5 7 32 5 4
13 CALARASI ME5 7 32 13 2 4
8 CALUGARENI ME5 7 32 16 16
13 CAMELIILOR ME5 7 32 23 3 6 1 12
14 CAPORAL NEACSU C-TIN ME5 7 32 6 2 4
15 CARAIMAN ME5 7 32 10 2 6 1
16 CASTANILOR ME5 6 32 7 1 1 1 3
17 CIOCARLIEI ME5 6 32 15 1 5 2
9 COCORILOR ME5 4 32 10 1 5
CONSTANTIN GOLEA fosta Nicos
17
Beloianis ME5 7 32 7 2 3
18 CRAIOVEI ME5 8 32 3 2 1
19 CRINULUI ME5 6 32 3 2
20 DECEBAL ME3 7 33 19 15 4
21 DEZROBIRII ME3 8 45 20 6 10
10 DIMITRIE CANTEMIR ME5 6 32 4 2
21 DOBROGEANU GHEREA ME5 6 32 9 3 5 1
22 DOBROTICI fosta Pionierului. ME5 6 32 4 1 3 2
23 DOROBANTI ME5 7 32 16 1 3 7 2
DOCTOR IBRAHIM THEMO fosta 23
24
August. ME4 6 35 4 1 1
25 DROPIILOR ME5 6 32 12 1 3 8
11 DUMBRAVA ROSIE ME5 7 32 11 3 2 5 1
25 DUMITRU CHICOS ME5 7 32 15 1 11 1
26 DUNARII ME5 6 32 15 1 14
27 ECATERINA TEODOROIU ME5 6 32 9 1 1 5 1
28 ECATERINA VARGA ME5 6 32 11 1 8
29 ETERNITATII ME5 7 32 5 1 4
12 FAGULUI ME5 6 32 6 3 1 1 1
29 FDT.CRISANEI ME6 5 35 3 3 1
30 FDT. LT. OPREA HIRICIU ME4 8 32 17 3 1 8 1
31 FDT.MOLDOVEI ME5 6 32 1 1
32 FDT. PACII ME6 5 30 4 2 1
33 FDT. VIILOR ME5 6 32 6 2 1 1 2
13 FRASINULUI ME5 6 32 7 5 1
33 GENERAL MAGHERU ME5 7 32 4 3 1
34 GEORGE COSBUC ME5 6 32 4 3 1
35 GRIVITEI ME5 6 32 25 1 24 1
36 GUTUILOR ME5 6 32 4 4
37 ION LUCA CARAGIALE ME5 6 32 3 2
14 ION VOICU ME6 6 35 2 1
37 IEZERULUI ME5 6 32 5 3 1
38 ILIE DINCA ME5 6 32 3 2 1
39 IMPARATUL TRAIAN ME5 6 32 17 4 5 8
40 INDEPENDENTEI ME2 14 57 46 16 36 49
41 INDUSTRIEI ME4 10 35 15 1 16 1
15 IOAN N. ROMAN fosta Alexandru Sahia. ME5 5 32 6 5
41 ION CORVIN ME4 8 32 6 2
42 ION CREANGA ME4 8 32 13 6 5
43 ION VODA ME5 6 32 7 1 1 1 1
44 IZVORULUI ME5 6 32 11 7 1
45 JIULUI ME5 6 32 25 5 3 3 10
16 JUPAN DIMITRI fosta 6Martie. ME6 6 35 5 3 2
45 KEMAL AGI AMET ME4 8 32 29 26 1
46 LACRAMIOARELOR ME5 6 32 4 2 1
47 LALELELOR ME4 8 32 6 2 3 1
48 LEBEDEI ME5 4 32 13 5 4 2
49 LIBERTATII M5 6 32 15 1 3 7 2 1
17 LICURICI ME5 6 32 7 1 2
LUCIAN GRIGORESCUfosta Dr. Petru
49
Groza. ME5 6 32 9 5 2
50 LUMINII ME5 6 32 12 3 2 1 3
51 LUPENI ME4 12/10/7 32 14 1 12
52 MARAMURES ME5 7 32 14 2 12
53 MARASESTI ME5 6 32 7 1 4
18 MARASTI ME5 6 32 4 1 2 1
53 MARGARITARULUI ME5 7 32 29 1 25 2
54 MEHMET NYAZI fosta 13 Decembrie. ME4 8 32 6 1 4
55 MERILOR ME5 6 32 7 6
56 MIHAI BRAVU ME5 7 32 12 8 4
57 MIHAI VITEAZU ME4 6 35 11 2 8
58 MIHAI EMINESCU ME5 6 32 3 2 1
59 MOLDOVEI ME5 6 32 11 2 7 1
60 MOLIZILOR ME5 6 32 19 4 2 1
61 MONUMENTULUI ME5 7 32 31 2 24 1
62 MUNTENIEI ME6 6 35 4 4
63 NEGRU VODA ME5 6 32 11 2 5 2
64 NICOLAE BALCESCU ME4 8 32 17 1 3 10 1 1
65 NUCILOR ME5 6 32 9 1 2 1
66 NUFARULUI ME5 6 32 11 3 6
67 OITUZ ME5 7 32 16 8 1 6
68 OLTENIEI ME6 5 35 4 3
69 OVIDIU ME4 8 32 14 1 12
70 PACII ME5 6 32 12 1 1 8 1
71 PALTINULUI ME5 6 32 8 6 1
72 PANSELUTELOR ME5 7 32 33 2 4 26
73 PESCARUSILOR ME5 6 32 11 1 7
74 PESTERII ME5 6 32 15 2 2
75 PINILOR ME5 6 32 7 3 4
76 PLEVNEI ME5 6 32 4 1 3
77 PLOPILOR ME5 6 32 3 2
78 PODGORIILOR ME5 7 32 21 2 14
79 POLIGONUL VIILOR ME5 6 32 20 3 4 10
80 POPORULUI ME3 10/7 32 97 87 7
81 PORUMBEILOR ME5 4 32 11 1 1 4 2
82 PRIMAVERII ME5 5 35 5 2 1 1
83 PRINCIPATELE UNITE ME5 6 32 6 1 3 1
84 PRIVIGHETORILOR ME5 4 32 8 2 5 1
85 S1 8 25-30 11 22
PIATETA DECEBAL
86 S1 3 9
86 RADU NEGRU ME5 6 32 7 6 1
87 RAHOVEI ME3 7 32 17 2 14
88 RASCOALEI ME5 7 32 6 4
89 RAZOARE ME5 7 32 18 1 1 1 10 2
90 REPUBLICII ME2 12/8/6 33-35 42 41 1
91 RINDUNELELOR ME5 6 32 14 3 10
92 ROMANA ME5 7 32 21 3 15
93 SABINELOR ME5 7 32 5 2 1 1
94 SCARLAT VARNAV ME5 7 32 16 16
95 SILOZULUI ME4 10 35 18 14 1
96 SIRETULUI ME5 7 32 28 23 1
97 SMOCHINILOR ME5 6 32 6 1 5
98 SOIMILOR ME5 7 32 5 4
99 SPITALULUI ME5 7 32 20 2 3 12 2
100 STEFAN CEL MARE ME3a 7 32 19 3 14 1 1
101 STEJARULUI ME5 6 32 6 2 2
102 STIRBEI VODA ME6 6 35 3 3
103 SUCEVEI ME5 7 32 8 8
104 TABACARIEI ME6 6 35 5 2 3
105 TEILOR ME5 6 32 18 3 4 2
106 TEPES VODA ME4 8 32 4 4
107 THEODOR AMAN ME5 6 32 10 8
108 TINERETULUI ME4 8 32 39 1 32 2 1
109 TOAMNEI ME5 8 32 4 1 1 1
110 TUDOR VLADIMIRESCU ME4 8 32 21 1 1 15 3
111 ULMILOR ME5 6 32 6 3 1 1 1
112 UNIRII ME5 6 32 3 1
113 VAII ME5 7 32 8 1 4
114 VINATORILOR ME5 7 32 15 2 12
115 VASILE ALECSANDRI tr 1 ME5 6 32 5 2 1
116 VASILE ALECSANDRI tr 2 ME4 9 32 34 27 3 5
117 VASILE ALEXANDRI ME5 6 32 6 3
118 VASILE LUPU ME4 9 32 36 27 3 5
118 VICTORIEI ME5 7 32 5 1 4
119 VIILOR ME4 8 32 23 3 2 14 1 1
120 VIITORULUI (NORD) ME5 4 32 3 1 1
121 VIITORULUI (SUD) ME5 6 32 5 4 1
122 VINTULUI ME5 6 32 5 1 2
123 VIORELELOR ME5 7 32 29 1 13 9 3 1
124 WALTER MARACINEANU ME5 6 32 16 3 1 6 1
125 ZORILOR ME5 7 35 2 1 1
126 FDT. FANTANELE ME5 6 32 2 2
127 STADION IFTIMIE ILISEI ME6 6 35 8 8
128 CARTIER VS s3 5 20 5 160 4 1 3 30 2 127
ZONA BLOCURI CIOCARLIEI - MIHAI
129
VITEAZU - DEZROBIRII S3 5 20 13 13
130 PIATA NORD (PE CLADIRE) 8
131 SILOZULUI ALEEA ME5 6 32 17 18

132 ZONA STR SILOZULUI - ALEEA


S3 5 20 2 20 6 39
SILOZULUI - INDUSTRIEI
133 ME3 7 32 7 5 1
134 ZONA ALEEA VALCELE -
S3 3 20 77 14 79
INDEPENDENTEI
135 ME5 6 32 12 12
PARC STANGA POD 12
PARC DREAPTA POD 19

136 ZONA CF - INDEPENDENTEI - ALEEA


S3 20 33 15 32
VALCELE
137 ME5 7 35 23 23
ZONA BLOCURI STR LUPENI /STR
138
INDEPENDENTEI / RAHOVEI S4 5 25-30 7 7

ZONA BLOCURI LUPENI/POPORULUI/


139 S4 5 25-30 14 14
INDEPENDENTEI/RAHOVEI
S4 / m5 5 25-30 1 1

ZONA BLOCURI STR MONUMENTULUI /


140
STR PANSELUTELOR / STR REPUBLICII
m5 8 32 3 3
ZONA BLOCURI STR SPITALULUI / STR
141
REPUBLICII S4 / m6 5 25 / 30 9 12 9 12
ZONA BLOCURI STR GRIVITEI / STR
142 MARGARITARULUI / STR SIRETULUI /
STR WALTER MARACINEANU m5 6 32 22 18 2

ZONA POLITIE LOCALA - STR


ECATERINA TEODOROIU / STR
143
REPUBLICII / STR ION CREANGA /
m5 5 30 19 18
DUMITRU CHICOS
S4 5 25 9 9
144 CIMITIRULUI ME5 6 32 7 1 2
145 PARC FALEZA MEDGIDIA S4 5 25 95 6 4 13 79 67
146 FND POPORULUI ME6 5 30 2 1 1
147 FDT SIRETULUI ME6 5 30 7 2 2
148 SOS CENTURA ME4 8 32 3 4
149 STADION "CIMENTUL" ME5 6 32 4 4
S4 5 25 2 2
150 ZONA GEAMIE ABDUL MEGID
ME5 6 32 5 5 4

ZONA BLOCURI STR REPUBLICII / STR


151 T VLADIMIRESCU / STR DECEBAL /
S4 5 25 9 9
PIATETA DECEBAL
ME5 6 32 6 5
TOTAL: 1965 538 92 227 49 1135 172 5 15 85 122 37 369 3 11 67
NOVA
beton metalici EUROSTREET NORIS SPOTVISION PVB MALAGA TEKAP PROIECTOR LUXTEN SELUX GLOB OPALO FGS PITIC
GARDEN

Valea Dacilor
Clasa de Latime distanta stalpi existenti corpuri de iluminat existente
Nr. Crt. Denumire strada iluminat strada intre stalpi beton metalici EUR N SV PVB M TK PR L
1 Berzei Me6 5 35 20 3 8 2 1
2 Tractorului Me5 5 35 8 3 1
3 Credintei Me6 5 35 8 4 1
4 Eroilor Me5 5 35 13 6
5 Scolii Me5 5 35 10 1 6
6 Mehmet Nyazi Me5 5 35 8 4
7 Cismelei Me5 5 35 12 8
8 Daciei Me5 5 35 11 5 2
9 Revolutiei Me5 5 35 12 2 5 2 2
10 Democratiei Me5 5 35 16 1 7 1 2
11 Gari Me5 5 35 16 12 1
12 Dreptatii Me5 5 35 14 1 5 1 1
13 Siminoc Me5 5 35 9 5 2 1
14 Ciocarliei Me5 5 35 9 1 6 1
15 Medgidiei Me6 5 35 19 2 2 10
16 Rachitariei Me6 5 35 13 8
17 Iunus Emre Me5 5 35 11 5 1 1
18 Kemal Ataturk Me5 5 35 6 3 1
19 Geamiei Me5 5 35 9 3 1
20 Dobrogei Me5 5 35 23 1 9 2 2
21 Pastorilor Me5 5 35 14 2 3 1 4
22 Recoltei Me5 5 35 9 2 2 2
23 Limanului Me5 5 35 10 2
24 Drum Judetean Me4a 8 35 47 47
327 61 121 12 20 10 1 4 1

Remus Opreanu
Clasa de Latime distanta stalpi existenti corpuri de iluminat existente
Denumire strada iluminat strada intre stalpi beton metalici EUR N SV PVB M TK PR L
1 Fermei Me6 5 35 9 6 3
2 Depozitului Me6 6 35 10 4
3 Patriei Me6 5 35 7 5
4 Fanului Me6 5 35 6 4
5 1 Decembrie Me6 5 35 3 3
6 Targului Me6 5 35 2 1 1
7 Spicului Me6 5 35 12 1 6 1
8 Plantelor Me6 5 35 26 2 8 2
9 Plugarilor Me6 5 35 7
82 7 30 0 10 0 0 0 0
ANEXA 2

Situatie proiectata a sistemului de iluminat in municipiul Medgidia

stalpi existenti varianta proiectata


Clasa de distanta
Nr. Crt. Denumire strada Latime strada
iluminat intre stalpi beton metalici Situatie 30W 40W 50W 60W 80W 120W 140W ornamental 30W

1 1 MAI M6 6 35 7 sit 4 10
2 ALEEA POPORULUI M6 5 30 2 sit 20 2
3 ALEEA SPITALULUI M5 6 32 7 sit 7 7
4 ALEEA TRANDAFIRILOR P3 5 20 6 sit 17 6
5 ALEXANDRU CEL BUN M5 5 32 7 sit 5 10
6 ALEXANDRU VLAHUTA M5 4 32 3 sit 6 3
7 ANA IPATESCU M5 6 32 11 sit 7 12
8 ANTON PANN M4 8 32 13 sit 13 17
9 ARTARILOR M5 6 32 7 sit 7 7
10 AUREL VLAICU M5 9 32 4 sit 8 4
11 AVIATOR SECICAR FRANTZ M5 6 32 3 sit 7 4
12 AVRAM IANCU M6 5 30 4 sit 20 4
13 BERZEI M5 4 32 6 sit 6 6
14 BORCEI M5 6 32 2 sit 7 2
15 BUCOVINEI M4 12 35 16 sit 9 17
16 BUJORULUI M5 7 32 5 sit 19 5
17 CALARASI M5 7 32 13 sit 19 15
18 CALUGARENI M5 7 32 16 sit 19 17
19 CAMELIILOR M5 7 32 23 sit 19 25
20 CAPORAL NEACSU C-TIN M5 7 32 6 sit 19 6
21 CARAIMAN M5 7 32 10 sit 19 12
22 CASTANILOR M5 6 32 7 sit 7 7
23 COCORILOR M5 4 32 10 sit 6 11
CONSTANTIN GOLEA fosta Nicos
24
Beloianis M5 7 32 7 sit 19 7
25 CRAIOVEI M5 8 32 3 sit 10 3
26 CRINULUI M5 6 32 3 sit 7 4
27 DEZROBIRII M3 8 45 20 sit 11 20
28 DIMITRIE CANTEMIR M5 6 32 4 sit 7 5
29 DOBROGEANU GHEREA M5 6 32 9 sit 7 9
30 DOBROTICI fosta Pionierului. M5 6 32 4 sit 6 6
31 DOROBANTI M5 7 32 16 sit 19 21
DOCTOR IBRAHIM THEMO fosta 23
32
August. M4 6 35 4 sit 14 4
33 DROPIILOR M5 6 32 12 sit 7 13
34 DUMBRAVA ROSIE M5 7 32 11 sit 19 12
35 DUMITRU CHICOS M5 7 32 15 sit 19 15
36 DUNARII M5 6 32 15 sit 7 21
37 ECATERINA TEODOROIU M5 6 32 9 sit 7 9
38 ECATERINA VARGA M5 6 32 11 sit 7 11
39 ETERNITATII M5 7 32 5 sit 19 6
40 FAGULUI M5 6 32 6 sit 7 7
41 FDT.CRISANEI M6 5 35 3 sit 2 4
42 FDT. LT. OPREA HIRICIU M4 8 32 17 sit 13 21
43 FDT.MOLDOVEI M5 6 32 1 sit 7 1
44 FDT. PACII M6 5 30 4 sit 20 5
45 FDT. VIILOR M5 6 32 6 sit 7 7
46 FRASINULUI M5 6 32 7 sit 7 8
47 GENERAL MAGHERU M5 7 32 4 sit 19 4
48 GEORGE COSBUC M5 6 32 4 sit 7 4
49 GRIVITEI M5 6 32 25 sit 7 31
50 GUTUILOR M5 6 32 4 sit 7 4
51 ION LUCA CARAGIALE M5 6 32 3 sit 7 3
52 ION VOICU M6 6 35 2 sit 4 3
53 IEZERULUI M5 6 32 5 sit 7 4
54 ILIE DINCA M5 6 32 3 sit 7 4
55 IMPARATUL TRAIAN M5 6 32 17 sit 7 19
56 INDEPENDENTEI M2 14 46 46
57 INDUSTRIEI M4 10 35 15 sit 12 15
58 IOAN N. ROMAN fosta Alexandru Sahia. M5 5 32 6 sit 5 6
59 ION CORVIN M4 8 32 6 sit 13 6
60 ION CREANGA M4 8 32 13 sit 13 13
61 ION VODA M5 6 32 7 sit 7 5
62 IZVORULUI M5 6 32 11 sit 7 14
63 JIULUI M5 6 32 25 sit 7 26
64 JUPAN DIMITRI fosta 6Martie. M6 6 35 5 sit 4 7
65 KEMAL AGI AMET M4 8 32 29 sit 13 30
66 LACRAMIOARELOR M5 6 32 4 sit 7 5
67 LALELELOR M4 8 32 6 sit 13 7
68 LEBEDEI M5 4 32 13 sit 6 13
69 LIBERTATII M5 6 32 15 SIT 7 15
70 LICURICI M5 6 32 7 sit 7 7
LUCIAN GRIGORESCUfosta Dr. Petru
71
Groza. M5 6 32 9 sit 7 12
72 LUMINII M5 6 32 12 sit 7 13
73 LUPENI M4 12/10/7 32 14 sit 9 15
74 MARAMURES M5 7 32 14 sit 19 15
75 MARASESTI M5 6 32 7 sit 7 8
76 MARASTI M5 6 32 4 sit 7 5
77 MARGARITARULUI M5 7 32 29 sit 19 30
78 MEHMET NYAZI fosta 13 Decembrie. M4 8 32 6 sit 13 7
79 MERILOR M5 6 32 7 sit 7 8
80 MIHAI BRAVU M5 7 32 12 sit 19 12
81 MIHAI VITEAZU M4 6 35 11 sit 14 11
82 MIHAI EMINESCU M5 6 32 3 sit 7 4
83 MOLDOVEI M5 6 32 11 sit 7 14
84 MOLIZILOR M5 6 32 19 sit 7 20
85 MONUMENTULUI M5 7 32 31 sit 19 32
86 MUNTENIEI M6 6 35 4 sit 4 4
87 NEGRU VODA M5 6 32 11 sit 7 12
88 NICOLAE BALCESCU M4 8 32 17 sit 13 21
89 NUCILOR M5 6 32 9 sit 7 9
90 NUFARULUI M5 6 32 11 sit 7 13
91 OITUZ M5 7 32 16 sit 19 21
92 OLTENIEI M6 5 35 4 sit 2 4
93 OVIDIU M4 8 32 14 sit 13 15
94 PACII M5 6 32 12 sit 7 15
95 PALTINULUI M5 6 32 8 sit 7 8
96 PANSELUTELOR M5 7 32 33 sit 19 34
97 PESCARUSILOR M5 6 32 11 sit 7 11
98 PESTERII M5 6 32 15 sit 7 16
99 PINILOR M5 6 32 7 sit 7 8
100 PLEVNEI M5 6 32 4 sit 7 5
101 PLOPILOR M5 6 32 3 sit 7 4
102 PODGORIILOR M5 7 32 21 sit 19 24
103 POLIGONUL VIILOR M5 6 32 20 sit 7 22
104 PORUMBEILOR M5 4 32 11 sit 6 14
105 PRIMAVERII M5 5 35 5 sit 1 5
106 PRINCIPATELE UNITE M5 6 32 6 sit 7 6
107 PRIVIGHETORILOR M5 4 32 8 sit 6 10
108 RADU NEGRU M5 6 32 7 sit 7 7
109 RAHOVEI M3 7 32 17 sit 18 19
110 RASCOALEI M5 7 32 6 sit 19 6
111 RAZOARE M5 7 32 18 sit 19 22
112 RINDUNELELOR M5 6 32 14 sit 7 15
113 ROMANA M5 7 32 21 sit 19 22
114 SABINELOR M5 7 32 5 sit 19 5
115 SCARLAT VARNAV M5 7 32 16 sit 19 19
116 SILOZULUI M4 10 35 18 sit 12 19
117 SIRETULUI M5 7 32 28 sit 19 30
118 SMOCHINILOR M5 6 32 6 sit 7 8
119 SOIMILOR M5 7 32 5 sit 19 5
120 SPITALULUI M5 7 32 20 sit 19 20
121 STEFAN CEL MARE M3 7 32 19 sit 18 19
122 STEJARULUI M5 6 32 6 sit 7 6
123 STIRBEI VODA M6 6 35 3 sit 4 2
124 SUCEVEI M5 7 32 8 sit 19 10
125 TABACARIEI M6 6 35 5 sit 4 5
126 TEILOR M5 6 32 18 sit 7 18
127 TEPES VODA M4 8 32 4 sit 13 5
128 THEODOR AMAN M5 6 32 10 sit 7 10
129 TINERETULUI M4 8 32 39 sit 13 48
130 TOAMNEI M5 8 32 4 sit 10 4
131 TUDOR VLADIMIRESCU M4 8 32 21 sit 13 21
132 ULMILOR M5 6 32 6 sit 7 7
133 UNIRII M5 6 32 3 sit 7 5
134 VAII M5 7 32 8 sit 19 11
135 VINATORILOR M5 7 32 15 sit 19 16
136 VASILE ALECSANDRI tr 1 M5 6 32 5 sit 7 6
137 VASILE ALECSANDRI tr 2 M4 9 32 34 sit 15 34
138 VASILE ALEXANDRI M5 6 32 6 sit 7 6
139 VASILE LUPU M4 9 32 36 38
140 VICTORIEI M5 7 32 5 sit 19 5
141 VIILOR M4 8 32 23 sit 13 25
142 VIITORULUI (NORD) M5 4 32 3 sit 6 4
143 VIITORULUI (SUD) M5 6 32 5 sit 7 7
144 VINTULUI M5 6 32 5 sit 7 6
145 VIORELELOR M5 7 32 29 sit 19 31
146 WALTER MARACINEANU M5 6 32 16 sit 7 19
147 ZORILOR M5 7 35 2 sit 16 2
148 FDT. FANTANELE M5 6 32 2 sit 7 2
149 STADION IFTIMIE ILISEI M6 6 35 8 sit 4 8
150 CARTIER VS P3 5 20 5 160 sit 17 8 160
ZONA BLOCURI CIOCARLIEI - MIHAI
151
VITEAZU - DEZROBIRII P3 5 20 13 sit 17 13
152 PIATA NORD (PE CLADIRE) 8
153 SILOZULUI ALEEA M5 6 32 17 sit 7 20

154 ZONA STR SILOZULUI - ALEEA


P3 5 20 2 20 sit 17 2 20
SILOZULUI - INDUSTRIEI
155 M3 7 32 7 sit 18 7

156 ZONA ALEEA VALCELE -


P3 5 20 77 sit 17 77
INDEPENDENTEI
157 M5 6 32 12 sit 7 12
158 PARC STANGA POD 12 12
159 PARC DREAPTA POD 19 19

160 ZONA CF - INDEPENDENTEI - ALEEA


P3 5 20 33 sit 17 33
VALCELE
161 M5 7 35 23 sit 16 25
ZONA BLOCURI STR LUPENI /STR
162
INDEPENDENTEI / RAHOVEI P4 5 25 7 sit 21 7

ZONA BLOCURI LUPENI/POPORULUI/


163 P4 5 25 14 sit 21 14
INDEPENDENTEI/RAHOVEI
P4 5 25 1 sit 21 1

ZONA BLOCURI STR MONUMENTULUI /


164
STR PANSELUTELOR / STR REPUBLICII
M5 8 32 3 sit 10 6
ZONA BLOCURI STR SPITALULUI / STR
165
REPUBLICII P4 / M6 5 25 / 30 9 12 sit 21 / sit 20 9 13
ZONA BLOCURI STR GRIVITEI / STR
166 MARGARITARULUI / STR SIRETULUI /
STR WALTER MARACINEANU M5 6 32 22 sit 7 22
ZONA POLITIE LOCALA - STR
ECATERINA TEODOROIU / STR
167
REPUBLICII / STR ION CREANGA / M5 5 30 19 sit 20 20
DUMITRU CHICOS P4 5 25 9 sit 21 9
168 CIMITIRULUI M5 6 32 7 sit 7 9
169 PARC FALEZA MEDGIDIA P4 5 25 95 95
170 FND POPORULUI M6 5 30 2 sit 2 2
171 FDT SIRETULUI M6 5 30 7 sit 2 7
172 STADION "CIMENTUL" M5 6 32 4 sit 7 4
P4 5 25 2 sit 21 2
173 ZONA GEAMIE ABDUL MEGID
M5 6 32 5 sit 7 9
ZONA BLOCURI STR REPUBLICII / STR T P4 5 25 9 sit 21 9
174
VLADIMIRESCU / STR DECEBAL / M5 6 32 6 sit 7 0 6
REMUS OPREANU
175 Fermei M6 5 35 9 sit 2 9
176 Depozitului M6 6 35 10 sit 4 10
177 Patriei M6 5 35 7 sit 2 7
178 Fanului M6 5 35 6 sit 2 6
179 1 Decembrie M6 5 35 3 sit 2 3
180 Targului M6 5 35 2 sit 2 2
181 Spicului M6 5 35 12 sit 2 12
182 Plantelor M6 5 35 26 sit 2 26
183 Plugarilor M6 5 35 7 sit 2 7
VALEA DACILOR
184 Berzei M6 5 35 20 sit 2 20
185 Tractorului M5 5 35 8 sit 1 8
186 Credintei M6 5 35 8 sit 2 8
187 Eroilor M5 5 35 13 sit 1 13
188 Scolii M5 5 35 10 sit 1 10
189 Mehmet Nyazi M5 5 35 8 sit 1 8
190 Cismelei M5 5 35 12 sit 1 12
191 Daciei M5 5 35 11 sit 1 11
192 Revolutiei M5 5 35 12 sit 1 12
193 Democratiei M5 5 35 16 sit 1 16
194 Gari M5 5 35 16 sit 1 16
195 Dreptatii M5 5 35 14 sit 1 14
196 Siminoc M5 5 35 9 sit 1 9
197 Ciocarliei M5 5 35 9 sit 1 9
198 Medgidiei M6 5 35 19 sit 2 19
199 Rachitariei M6 5 35 13 sit 2 13
200 Iunus Emre M5 5 35 11 sit 1 11
201 Kemal Ataturk M5 5 35 6 sit 1 6
202 Geamiei M5 5 35 9 sit 1 9
203 Dobrogei M5 5 35 23 sit 1 23
204 Pastorilor M5 5 35 14 sit 1 14
205 Recoltei M5 5 35 9 sit 1 9
206 Limanului M5 5 35 10 sit 1 10
207 Drum Judetean M4 8 35 47 sit 3 47

DISTAN
LATIME
Nr. DENUMIREA LUNGIME CLASA DE TA
STRADA ( AMPLASARE
Crt. STRAZII RETEA (M) ILUMINAT INTRE
m)
STALPI
4m
1 Independentei 4,000.00 M2 16 / 22m 36.00 bilateral opus
2 Poporului 1,100.00 M3 8 34.00 unilateral
3 Decebal 700.00 M3 9 33.00 unilateral
4 Republicii 2,600.00 M3 8 34.00 unilateral
5 Tudor Vladimirescu 250.00 M3 8 34.00 unilateral
6 Centura 2,100.00 M5 8 36.00 unilateral
7 Centura 2 ( Silozului) 850.00 M5 7 38.00 unilateral
8 Ciocarliei 320.00 M5 8 36.00 unilateral
9 Parcare si acces blocuri str. Poporului 450.00 P4 3 20.00 unilateral
10 Parc Ion Creanga 250.00 P4 3 20.00 unilateral
11 Piateta Decebal 550.00 P3 4 20.00 unilateral
TOTAL 13,170.00
ANEXA 3
Deviz general al obiectivului de investitii :

Modernizarea sistemului de iluminat public pe raza U.A.T. Medgidia

Valoare
Nr. Valoare
TVA (inclusiv
Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli
crt. (fără TVA) TVA)
lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului
1 1 Obţinerea terenului 0 0 0
1 2 Amenajarea terenului 35,000 6,650 41,650
1 3 Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea la starea iniţială 25,000 4,750 29,750
1 4 Cheltuieli pentu relocarea/protectia utilitatilor 29,500 5,605 35,105
TOTAL CAPITOL 1 89,500 17,005 106,505
CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului
2.1. Alimentare energie electrica 44,000 8,360 52,360
TOTAL CAPITOL 2 44,000 8,360 52,360
CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică
31 Studii 78,500 14,915 93,415
3.1.1 Studii de teren 65,000 12,350 77,350
3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului 0 0 0
3.1.3 Alte studii specifice 13,500 2,565 16,065
Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si
32 15,000 2,850 17,850
autorizatii
33 Expertizare tehnica 0 0 0
34 Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor 12,000 2,280 14,280
35 Proiectare 295,500 56,145 351,645
3.5.1. Tema de proiectare 0 0 0
3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0 0 0
3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii
160,000 30,400 190,400
si deviz general
3.5.4. Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii
13,500 2,565 16,065
avizelor/acordurilor/autorizatiilor
3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de
12,000 2,280 14,280
executie
3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie 110,000 20,900 130,900
36 Organizarea procedurilor de achizitie 10,000 1,900 11,900
37 Consultanta 32,000 6,080 38,080
3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 19,000 3,610 22,610
3.7.2. Auditul financiar 13,000 2,470 15,470
38 Asistenta tehnica 46,000 8,740 54,740
3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului 0 0 0
3.8.1.1. pe periada de executie a lucrarilor 0 0 0
3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de
control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in 0 0 0
Constructii
3.8.2. Dirigentie de santier 46,000 8,740 54,740
TOTAL CAPITOL 3 489,000 92,910 581,910
CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investiţia de bază
41 Construcţii şi instalaţii 13,253,491 2,518,163 15,771,654
42 Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale 0 0 0
43 Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesita montaj 0 0 0
Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care nu necesita montaj si
44 0 0 0
echipamente de transport
4 5 Dotări 0 0 0
4 6 Active necorporale 0 0 0
TOTAL CAPITOL 4 13,253,491 2,518,163 15,771,654
CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli
5 1 Organizare de şantier 63,500 12,065 75,565

5.1.1. Lucrări de construcţii si instalatii aferente organizarii de santier 40,000 7,600 47,600

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării şantierului 23,500 4,465 27,965


52 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 3,002,761 537,789 3,540,550
5.2.1. Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare 2,818,466 535,509 3,353,974

5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii 92,774 0 92,774
5.2.3 Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului,
13,253 0 13,253
urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii

5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor 66,267 0 66,267

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de


12,000 2,280 14,280
construire/desfiintare

53 Cheltuieli diverse şi neprevăzute 1,325,349 251,816 1,577,165


54 Cheltuieli pentru informare si publicitate 10,000 1,900 11,900
TOTAL CAPITOL 5 4,401,610 803,570 5,205,180
CAPITOLUL 6: Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste şi predare la
beneficiar
61 Pregătirea personalului de exploatare 10,000 1,900 11,900
62 Probe tehnologice şi teste 10,000 1,900 11,900
TOTAL CAPITOL 6 20,000 3,800 23,800
TOTAL GENERAL 18,297,601 3,443,808 21,741,409
din care: C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1.) 13,426,991 2,551,128 15,978,119
ANEXA 4
DEVIZ PE OBIECT
Obiectivul: Modernizarea sistemului de iluminat public pe raza U.A.T. Medgidia

Valoare Valoare
TVA
Nr. crt. Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli (fără TVA) (inclusiv TVA)
lei lei lei
1 2 3 4 5

I LUCRARI DE CONSTRUCTII SI INSTALATII


I.1 Demontari 273,652 51,994 325,646
I.2 Montaj retea de alimentare (LES) 3,445,315 654,610 4,099,925
I.3 Stalpi, suporti, confectii metalice 1,617,350 307,297 1,924,647
I.4 Cutii electrice 192,600 36,594 229,194
I.5 Aparate iluminat 7,724,574 1,467,669 9,192,243
TOTAL I 13,253,491 2,518,163 15,771,654
II MONTAJ
TOTAL II 0 0 0
III PROCURARE
TOTAL III 0 0 0
TOTAL (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III) 13,253,491 2,518,163 15,771,654
ANEXA 5
Cantitati de lucrari investitia " Modernizarea extinderea si optimizarea consumului energetic sistem de iluminat
public in Municipiul Medgidia"

Etapa 1 Inlocuire corpuri de iluminat Municipiului Medgidia

Nr. crt. Operatie Cantitate UM Pret unitar ( lei) Valoare ( lei)


0 1 2 4 5 6
1 Demontare corpuri de iluminat cu utilaj PRB 1,966.00 buc

2 Demontare console 1,966.00 buc


3 Montare corp de iluminat LED 30W 299.00 buc
4 Montare corp de iluminat LED 40W 986.00 buc
5 Montare corp de iluminat LED 50W 552.00 buc
6 Montare corp de iluminat LED 60W 45.00 buc
7 Montare corp de iluminat LED 80W 349.00 buc
8 Montare corp de iluminat LED 120W 66.00 buc
9 Montare corp de iluminat LED 140W 66.00 buc
10 Montare corp de iluminat ornamental LED 30 W 59.00 buc
11 Montare console 1x1x10 grd (Lxl) 2,363.00 buc
12 Inlocuire CDD 15 IL 4,726.00 buc
13 Coloana alimentare corp de iluminat CYY 5x1.5 mmp 9.70 km
14 Montare conductor torsadat TYIR 50 OLAL 3x25+16 mmp incl armaturi 1.20 km
15 Verificare corpuri de iluminat 2,852.00 buc
TOTAL VALOARE ANEXA ( LEI fara TVA) 0.00
Etapa 2 inlocuire corpuri de iluminat ornamentale cu LED

Nr. crt. Operatie Cantitate UM Pret unitar ( lei) Valoare ( lei)

0 1 2 4 5 6
1 Demontare corpuri de iluminat cu utilaj PRB 430.00 buc
2 Montare corp de iluminat ornamental LED 30 W 430.00 buc
3 Verificare corpuri de iluminat 430.00 buc
TOTAL VALOARE ANEXA ( LEI fara TVA) 0.00
Lista operatiuni lucrari extindere sistem de iluminat public municipiul Medgidia

Nr. crt. Operatie Cantitate UM Pret unitar ( lei) Valoare ( lei)

0 1 2 4 5 6
Realizare linie electrica subterana ACYABY 3x35+16 mmp - profil sant, săpătura,
umplutura, folie avertizoare, platbanda , nisip) 6.00 km
1
2 Coloana alimentare corp de iluminat CYY 5x1.5 mmp 1.50 km
3 Montare stâlpi metalici h=8m inclusiv fundaţie 192.00 buc
4 Montare console 1x1x10 grd (Lxl) 192.00 buc
5 Montare corp de iluminat LED 40W 192.00 buc
6 Spargeri betoane 60.00 mc
7 Refacere imbracaminte asfaltica zona stradala 350.00 mp
8 Refacere imbracaminte asfaltica zona pietonala 1,200.00 mp

9 Refacere beton 500.00 mp


10 Realizare subtraversare profil T in tub d=110 mmp 70.00 m
11 Cutie comanda iluminat public ( punct de aprindere 160A din policarbonat) 7.00 buc
12 Cutii de derivaţie din policarbonat 7.00 buc
13 Camerete beton 800x800x800 40.00 buc
14 Capac fonta 12.5t pentru camereta trafic pietonal 30.00 buc
15 Capac fonta 40 t pentru camereta trafic rutier 10.00 buc
16 Pozare tub PVC 63 mmp 400.00 ml
17 Pozare tub PVC 110 mmp 5,000.00 ml
TOTAL VALOARE ANEXA ( LEI fara TVA) 0.00
Lista operatiuni implementare telegestiune sistem de iluminat Orasul Medgidia

Nr. crt. Operatie Cantitate UM Pret unitar ( lei) Valoare ( lei)

0 1 2 4 5 6
1 Modul comanda individuala corp de iluminat 3044.00 buc
2 Montare modul comanda punct de aprindere 40.00 buc
3 staţie de lucru 1 buc
4 Implementare sistem telegestiune 1.00 set
TOTAL VALOARE ANEXA ( LEI fara TVA) 0.00

LISTA OPERATIUNI PENTRU IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE SEMNALIZARE TRECERI DE PIETONI

Nr. crt. Operatie Cantitate UM Pret unitar ( lei) Valoare ( lei)

0 1 2 4 5 6

1 Stalpi h=7m sustinere corpuri de iluminat dedicate trecerii de pietoni 4.00 buc
2 Montare corpuri de iluminat ce deservesc trecerile de pietoni 4.00 buc
3 Montare senzori miscare ce comanda cresterea fluxului luminos la cil 2.00 buc
4 Realizare subtraversare profil T in tub d=110 mmp 40.00 m
5 Montare sistem marcare trecere de pietoni alimentat prin inductie 2.00 buc
TOTAL VALOARE ANEXA ( LEI fara TVA) 0.00
Lista operatiuni iluminat arhitectural
Primarie, Geamie 1,2 , Biserica Sf Dumitru, Biserica Sfintii Petru si Pavel, Pod Independentei, Muzeul de arta, Sala Sporturilor,
Intrari in Municipiu

Nr. crt. Operatie Cantitate UM Pret unitar ( lei) Valoare ( lei)

0 1 2 4 5 6
1 Montare proiector LED conform FT5 44 buc
2 Montare proiector LED conform FT6 40 buc
3 Montare proiector LED conform FT7 72 buc
4 Montare bagheta LED 300mm conform FT8 25 buc
5 Montare bagheta LED 600mm conform FT9 52 buc
6 Montare proiector incastrat LED conform FT10 20 buc
7 Montare proiector beamer conform FT 11 18 buc
8 Montare proiector LED RGB conform FT12 78 buc
9 Sistem de comanda corpuri iluminat LED conform FT 13 2 buc
10 Realizare confectie metalica 850 kg
11 Montare tablou electric comanda iluminat arhitectural 9 buc
12 Montare suport sustinere proiectoare 72 buc
13 Montare stâlpi metalici h=4m inclusiv fundaţie 16 buc
Realizare linie electrica subterana ACYABY 4x4 mmp - profil sant, săpătura,
umplutura, folie avertizoare, platbanda , nisip) km
14 3.50
15 Pozare tub PVC 63 mmp 850 ml
16 Realizare priza de pamant din 3 electrozi 2 1/2 " 2.5 m lungime 8 buc
17 Pozare coloana CYY 3x1.5 mmp pe cladire 2 km
18 Spargeri betoane 50 mc
19 Decopertare si refacere pavele ( din recuperare) 400 mp
20 Refacere imbracaminte asfaltica zona stradala 100 mp
21 Refacere imbracaminte asfaltica zona pietonala 150 mp
22 Refacere beton 300 mp
23 Realizare si montare Totem inclusiv fundatie semnalizare intrare in municipiu 4 buc
TOTAL VALOARE ANEXA ( LEI fara TVA) 0.00
Modernizare iluminat public si extindere cu optimizarea consumului energetic pentru obiectivele ( Independentei,
Poporului, Decebal, Republicii, Centura 1, Silozului, Ciocarliei, Parcare si acces blocuri str. Poporului, Parc Ion
Creanga si Piateta Decebal) Municipiul Medgidia

Nr. crt. Operatie Cantitate UM Pret unitar ( lei) Valoare ( lei)

0 1 2 4 5 6
Realizare linie electrica subterana ACYABY 3x50 + 25 mmp - profil sant, săpătura,
umplutura, folie avertizoare, nisip) 1.00 km
1
Realizare linie electrica subterana ACYABY 3x35+16 mmp - profil sant, săpătura,
umplutura, folie avertizoare, platbanda , nisip) 11.95 km
2
Realizare linie electrica subterana ACYABY 4x16 mmp - profil sant, săpătura,
umplutura, folie avertizoare, platbanda , nisip) 1.25 km
3
4 Coloana alimentare corp de iluminat CYY 5x1.5 mmp 4.00 km
5 Demontare console 270.00 buc
6 Demontare corp de iluminat existente 270.00 buc
7 Montare stâlpi metalici h=8m inclusiv fundaţie 212.00 buc
8 Montare stâlpi metalici h=9m inclusiv fundaţie 108.00 buc
9 Montare stâlpi metalici h=4m inclusiv fundaţie 58.00 buc
10 Montare console 1x1x10 grd (Lxl) 320.00 buc
12 Montare corp de iluminat LED 60W 85.00 buc
13 Montare corp de iluminat LED 100W 128.00 buc
14 Montare corp de iluminat LED 160W 108.00 buc
15 Montare corp de iluminat ornamental LED 30 W 58.00 buc
16 Spargeri betoane 50.00 mc
17 Decopertare si refacere pavele ( din recuperare) 750.00 mp
18 Refacere imbracaminte asfaltica zona stradala 450.00 mp
19 Refacere imbracaminte asfaltica zona pietonala 2,750.00 mp
20 Refacere beton 1,000.00 mp
21 Realizare foraj orizontal d=90 mmp 120.00 m
22 Realizare subtraversare profil T in tub d=110 mmp 500.00 m
23 Cutii de derivaţie din policarbonat 12.00 buc
24 Cutie comanda iluminat public ( punct de aprindere 160A din policarbonat) 6.00 buc
25 Realizare priza de pamant din 3 electrozi 2 1/2 " 2.5 m lungime 40.00 buc
26 Camerete beton 800x800x800 80.00 buc
27 Capac fonta 12.5t pentru camereta trafic pietonal 60.00 buc
28 Capac fonta 40 t pentru camereta trafic rutier 20.00 buc
29 Pozare tub PVC 63 mmp 2,000.00 ml
30 Pozare tub PVC 110 mmp 16,000.00 ml
TOTAL VALOARE ANEXA ( LEI fara TVA) 0.00

Lista operatiuni implementare telegestiune sistem de iluminat Orasul Medgidia

Nr. crt. Operatie Cantitate UM Pret unitar ( lei) Valoare ( lei)

0 1 2 4 5 6
1 Modul comanda individuala corp de iluminat 379.00 buc
2 Montare modul comanda punct de aprindere 10.00 buc
3 Implementare sistem telegestiune 1.00 set
TOTAL VALOARE ANEXA ( LEI fara TVA) 0.00

LISTA OPERATIUNI PENTRU IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE SEMNALIZARE TRECERI DE PIETONI

Nr. crt. Operatie Cantitate UM Pret unitar ( lei) Valoare ( lei)

0 1 2 4 5 6
1 Stalpi h=7m sustinere corpuri de iluminat dedicate trecerii de pietoni 16.00 buc
2 Montare corpuri de iluminat ce deservesc trecerile de pietoni 16.00 buc
3 Montare senzori miscare ce comanda cresterea fluxului luminos la cil 8.00 buc
4 Realizare subtraversare profil T in tub d=110 mmp 160.00 m
5 Montare sistem marcare trecere de pietoni alimentat prin inductie 8.00 buc
TOTAL VALOARE ANEXA ( LEI fara TVA) 0.00
ANEXA 5
Cantitati de lucrari investitia " Modernizarea extinderea si optimizarea consumului energetic sistem de iluminat
public in Municipiul Medgidia"
Etapa 1 Inlocuire corpuri de iluminat Municipiului Medgidia

Nr. crt. Operatie Cantitate UM Pret unitar ( lei) Valoare ( lei)


0 1 2 4 5 6
1 Demontare corpuri de iluminat cu utilaj PRB 1,966.00 buc 54.00 106,164.00
2 Demontare console 1,966.00 buc 58.00 114,028.00
3 Montare corp de iluminat LED 30W 299.00 buc 920.00 275,080.00
4 Montare corp de iluminat LED 40W 986.00 buc 980.00 966,280.00
5 Montare corp de iluminat LED 50W 552.00 buc 1,010.00 557,520.00
6 Montare corp de iluminat LED 60W 45.00 buc 1,050.00 47,250.00
7 Montare corp de iluminat LED 80W 349.00 buc 1,200.00 418,800.00
8 Montare corp de iluminat LED 120W 66.00 buc 1,650.00 108,900.00
9 Montare corp de iluminat LED 140W 66.00 buc 1,980.00 130,680.00
10 Montare corp de iluminat ornamental LED 30 W 59.00 buc 1,550.00 91,450.00
11 Montare console 1x1x10 grd (Lxl) 2,363.00 buc 230.00 543,490.00
12 Inlocuire CDD 15 IL 4,726.00 buc 15.00 70,890.00
13 Coloana alimentare corp de iluminat CYY 5x1.5 mmp 9.70 km 4,500.00 43,650.00
14 Montare conductor torsadat TYIR 50 OLAL 3x25+16 mmp incl armaturi 1.20 km 18,500.00 22,200.00
15 Verificare corpuri de iluminat 2,852.00 buc 12.00 34,224.00
TOTAL VALOARE ANEXA ( LEI fara TVA) 3,530,606.00

Etapa 2 inlocuire corpuri de iluminat ornamentale cu LED

Nr. crt. Operatie Cantitate UM Pret unitar ( lei) Valoare ( lei)

0 1 2 4 5 6
1 Demontare corpuri de iluminat cu utilaj PRB 430.00 buc 54.00 23,220.00
2 Montare corp de iluminat ornamental LED 30 W 430.00 buc 1,950.00 838,500.00
3 Verificare corpuri de iluminat 430.00 buc 12.00 5,160.00
TOTAL VALOARE ANEXA ( LEI fara TVA) 866,880.00

Lista operatiuni lucrari extindere sistem de iluminat public municipiul Medgidia

Nr. crt. Operatie Cantitate UM Pret unitar ( lei) Valoare ( lei)

0 1 2 4 5 6
Realizare linie electrica subterana ACYABY 3x35+16 mmp - profil sant, săpătura,
umplutura, folie avertizoare, platbanda , nisip) 6.00 km
1 52,500.00 315,000.00
2 Coloana alimentare corp de iluminat CYY 5x1.5 mmp 1.50 km 4,500.00 6,750.00
3 Montare stâlpi metalici h=8m inclusiv fundaţie 192.00 buc 1,650.00 316,800.00
4 Montare console 1x1x10 grd (Lxl) 192.00 buc 230.00 44,160.00
5 Montare corp de iluminat LED 40W 192.00 buc 980.00 188,160.00
6 Spargeri betoane 60.00 mc 200.00 12,000.00
7 Refacere imbracaminte asfaltica zona stradala 350.00 mp 160.00 56,000.00
8 Refacere imbracaminte asfaltica zona pietonala 1,200.00 mp 120.00 144,000.00
9 Refacere beton 500.00 mp 115.00 57,500.00
10 Realizare subtraversare profil T in tub d=110 mmp 70.00 m 180.00 12,600.00
11 Cutie comanda iluminat public ( punct de aprindere 160A din policarbonat) 7.00 buc 7,500.00 52,500.00
12 Cutii de derivaţie din policarbonat 7.00 buc 5,500.00 38,500.00
13 Camerete beton 800x800x800 40.00 buc 1,250.00 50,000.00
14 Capac fonta 12.5t pentru camereta trafic pietonal 30.00 buc 280.00 8,400.00
15 Capac fonta 40 t pentru camereta trafic rutier 10.00 buc 470.00 4,700.00
16 Pozare tub PVC 63 mmp 400.00 ml 8.50 3,400.00
17 Pozare tub PVC 110 mmp 5,000.00 ml 11.00 55,000.00
TOTAL VALOARE ANEXA ( LEI fara TVA) 1,365,470.00
Lista operatiuni implementare telegestiune sistem de iluminat Orasul Medgidia

Nr. crt. Operatie Cantitate UM Pret unitar ( lei) Valoare ( lei)

0 1 2 4 5 6
1 Modul comanda individuala corp de iluminat 3044.00 buc 780.00 2,374,320.00
2 Montare modul comanda punct de aprindere 40.00 buc 850.00 34,000.00
3 staţie de lucru 1 buc 5,500.00 5,500.00
4 Implementare sistem telegestiune 1.00 set 20,500.00 20,500.00
TOTAL VALOARE ANEXA ( LEI fara TVA) 2,434,320.00

LISTA OPERATIUNI PENTRU IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE SEMNALIZARE TRECERI DE PIETONI

Nr. crt. Operatie Cantitate UM Pret unitar ( lei) Valoare ( lei)

0 1 2 4 5 6

1 Stalpi h=7m sustinere corpuri de iluminat dedicate trecerii de pietoni 4.00 buc 1,800.00 7,200.00
2 Montare corpuri de iluminat ce deservesc trecerile de pietoni 4.00 buc 1,320.00 5,280.00
3 Montare senzori miscare ce comanda cresterea fluxului luminos la cil 2.00 buc 750.00 1,500.00
4 Realizare subtraversare profil T in tub d=110 mmp 40.00 m 180.00 7,200.00
5 Montare sistem marcare trecere de pietoni alimentat prin inductie 2.00 buc 42,000.00 84,000.00
TOTAL VALOARE ANEXA ( LEI fara TVA) 105,180.00
Lista operatiuni iluminat arhitectural
Primarie, Geamie 1,2 , Biserica sf dumitru, Biserica Sfintii Petru si Pavel, Pod Independentei, Muzeul de arta, Sala Sporturilor,
Intrari in Municipiu

Nr. crt. Operatie Cantitate UM Pret unitar ( lei) Valoare ( lei)

0 1 2 4 5 6
1 Montare proiector LED conform FT5 44 buc 1,400.00 61,600.00
2 Montare proiector LED conform FT6 40 buc 1,600.00 64,000.00
3 Montare proiector LED conform FT7 72 buc 1,800.00 129,600.00
4 Montare bagheta LED 300mm conform FT8 25 buc 720.00 18,000.00
5 Montare bagheta LED 600mm conform FT9 52 buc 850.00 44,200.00
6 Montare proiector incastrat LED conform FT10 20 buc 2,200.00 44,000.00
7 Montare proiector beamer conform FT 11 18 buc 2,650.00 47,700.00
8 Montare proiector LED RGB conform FT12 78 buc 1,900.00 148,200.00
9 Sistem de comanda corpuri iluminat LED conform FT 13 2 buc 12,525.00 25,050.00
10 Realizare confectie metalica 850 kg 12.00 10,200.00
11 Montare tablou electric comanda iluminat arhitectural 9 buc 4,200.00 37,800.00
12 Montare suport sustinere proiectoare 72 buc 290.00 20,880.00
13 Montare stâlpi metalici h=4m inclusiv fundaţie 16 buc 850.00 13,600.00
Realizare linie electrica subterana ACYABY 4x4 mmp - profil sant, săpătura,
umplutura, folie avertizoare, platbanda , nisip) km
14 3.50 36,450.00 127,575.00
15 Pozare tub PVC 63 mmp 850 ml 8.50 7,225.00
16 Realizare priza de pamant din 3 electrozi 2 1/2 " 2.5 m lungime 8 buc 650.00 5,200.00
17 Pozare coloana CYY 3x1.5 mmp pe cladire 2 km 4,200.00 8,400.00
18 Spargeri betoane 50 mc 200.00 10,000.00
19 Decopertare si refacere pavele ( din recuperare) 400 mp 78.00 31,200.00
20 Refacere imbracaminte asfaltica zona stradala 100 mp 180.00 18,000.00
21 Refacere imbracaminte asfaltica zona pietonala 150 mp 120.00 18,000.00
22 Refacere beton 300 mp 80.00 24,000.00
23 Realizare si montare Totem inclusiv fundatie semnalizare intrare in municipiu 4 buc 44,500.00 178,000.00
TOTAL VALOARE ANEXA ( LEI fara TVA) 1,092,430.00
Modernizare iluminat public si extindere cu optimizarea consumului energetic pentru obiectivele ( Independentei,
Poporului, Decebal, Republicii, Centura 1, Silozului, Ciocarliei, Parcare si acces blocuri str. Poporului, Parc Ion
Creanga si Piateta Decebal) Municipiul Medgidia

Nr. crt. Operatie Cantitate UM Pret unitar ( lei) Valoare ( lei)

0 1 2 4 5 6
Realizare linie electrica subterana ACYABY 3x50 + 25 mmp - profil sant, săpătura,
umplutura, folie avertizoare, nisip) 1.00 km
1 58,000.00 58,000.00
Realizare linie electrica subterana ACYABY 3x35+16 mmp - profil sant, săpătura,
umplutura, folie avertizoare, platbanda , nisip) 11.95 km
2 52,500.00 627,375.00
Realizare linie electrica subterana ACYABY 4x16 mmp - profil sant, săpătura,
umplutura, folie avertizoare, platbanda , nisip) 1.25 km
3 50,000.00 62,500.00
4 Coloana alimentare corp de iluminat CYY 5x1.5 mmp 4.00 km 4,500.00 18,000.00
5 Demontare console 270.00 buc 58.00 15,660.00
6 Demontare corp de iluminat existente 270.00 buc 54.00 14,580.00
7 Montare stâlpi metalici h=8m inclusiv fundaţie 212.00 buc 1,650.00 349,800.00
8 Montare stâlpi metalici h=9m inclusiv fundaţie 108.00 buc 1,750.00 189,000.00
9 Montare stâlpi metalici h=4m inclusiv fundaţie 58.00 buc 850.00 49,300.00
10 Montare console 1x1x10 grd (Lxl) 320.00 buc 60.00 19,200.00
12 Montare corp de iluminat LED 60W 85.00 buc 1,050.00 89,250.00
13 Montare corp de iluminat LED 100W 128.00 buc 1,350.00 172,800.00
14 Montare corp de iluminat LED 160W 108.00 buc 2,250.00 243,000.00
15 Montare corp de iluminat ornamental LED 30 W 58.00 buc 1,550.00 89,900.00
16 Spargeri betoane 50.00 mc 200.00 10,000.00
17 Decopertare si refacere pavele ( din recuperare) 750.00 mp 78.00 58,500.00
18 Refacere imbracaminte asfaltica zona stradala 450.00 mp 180.00 81,000.00
19 Refacere imbracaminte asfaltica zona pietonala 2,750.00 mp 120.00 330,000.00
20 Refacere beton 1,000.00 mp 80.00 80,000.00
21 Realizare foraj orizontal d=90 mmp 120.00 m 160.00 19,200.00
22 Realizare subtraversare profil T in tub d=110 mmp 500.00 m 180.00 90,000.00
23 Cutii de derivaţie din policarbonat 12.00 buc 5,500.00 66,000.00
24 Cutie comanda iluminat public ( punct de aprindere 160A din policarbonat) 6.00 buc 7,500.00 45,000.00
25 Realizare priza de pamant din 3 electrozi 2 1/2 " 2.5 m lungime 40.00 buc 650.00 26,000.00
26 Camerete beton 800x800x800 80.00 buc 1,250.00 100,000.00
27 Capac fonta 12.5t pentru camereta trafic pietonal 60.00 buc 280.00 16,800.00
28 Capac fonta 40 t pentru camereta trafic rutier 20.00 buc 470.00 9,400.00
29 Pozare tub PVC 63 mmp 2,000.00 ml 8.50 17,000.00
30 Pozare tub PVC 110 mmp 16,000.00 ml 11.00 176,000.00
TOTAL VALOARE ANEXA ( LEI fara TVA) 3,123,265.00

Lista operatiuni implementare telegestiune sistem de iluminat Orasul Medgidia

Nr. crt. Operatie Cantitate UM Pret unitar ( lei) Valoare ( lei)

0 1 2 4 5 6
1 Modul comanda individuala corp de iluminat 379.00 buc 780.00 295,620.00
2 Montare modul comanda punct de aprindere 10.00 buc 850.00 8,500.00
3 Implementare sistem telegestiune 1.00 set 10,500.00 10,500.00
TOTAL VALOARE ANEXA ( LEI fara TVA) 314,620.00

LISTA OPERATIUNI PENTRU IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE SEMNALIZARE TRECERI DE PIETONI

Nr. crt. Operatie Cantitate UM Pret unitar ( lei) Valoare ( lei)

0 1 2 4 5 6
1 Stalpi h=7m sustinere corpuri de iluminat dedicate trecerii de pietoni 16.00 buc 1,800.00 28,800.00
2 Montare corpuri de iluminat ce deservesc trecerile de pietoni 16.00 buc 1,320.00 21,120.00
3 Montare senzori miscare ce comanda cresterea fluxului luminos la cil 8.00 buc 750.00 6,000.00
4 Realizare subtraversare profil T in tub d=110 mmp 160.00 m 180.00 28,800.00
5 Montare sistem marcare trecere de pietoni alimentat prin inductie 8.00 buc 42,000.00 336,000.00
TOTAL VALOARE ANEXA ( LEI fara TVA) 420,720.00
TOTAL GENERAL 13,253,491.00
ANEXA 6
Deviz general al obiectivului de investitii :

DEVIZ GENERAL ETAPA 1 - Inlocuire aparate de iluminat oras, extindere, sistem telegestiune,
iluminat arhitectural

Valoare
Nr. Valoare
TVA (inclusiv
Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli
crt. (fără TVA) TVA)
lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului
1 1 Obţinerea terenului 0 0 0
1 2 Amenajarea terenului 20,000 3,800 23,800
1 3 Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea la starea iniţială 15,000 2,850 17,850
1 4 Cheltuieli pentu relocarea/protectia utilitatilor 20,000 3,800 23,800
TOTAL CAPITOL 1 55,000 10,450 65,450
CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului
2.1. Alimentare energie electrica 20,000 3,800 23,800
TOTAL CAPITOL 2 20,000 3,800 23,800
CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică
31 Studii 20,000 3,800 23,800
3.1.1 Studii de teren 15,000 2,850 17,850
3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului 0 0 0
3.1.3 Alte studii specifice 5,000 950 5,950
Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si
32 0 0 0
autorizatii
33 Expertizare tehnica 0 0 0
34 Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor 5,500 1,045 6,545
35 Proiectare 168,000 31,920 199,920
3.5.1. Tema de proiectare 0 0 0
3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0 0 0
3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii
95,000 18,050 113,050
si deviz general
3.5.4. Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii
3,500 665 4,165
avizelor/acordurilor/autorizatiilor
3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de
4,500 855 5,355
executie
3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie 65,000 12,350 77,350
36 Organizarea procedurilor de achizitie 5,000 950 5,950
37 Consultanta 16,000 3,040 19,040
3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 9,500 1,805 11,305
3.7.2. Auditul financiar 6,500 1,235 7,735
38 Asistenta tehnica 28,000 5,320 33,320
3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului 0 0 0
3.8.1.1. pe periada de executie a lucrarilor 0 0 0
3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de
control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in 0 0 0
Constructii
3.8.2. Dirigentie de santier 28,000 5,320 33,320
TOTAL CAPITOL 3 242,500 46,075 288,575
CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investiţia de bază
41 Construcţii şi instalaţii 9,394,886 1,785,028 11,179,914
42 Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale 0 0 0
43 Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesita montaj 0 0 0
Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care nu necesita montaj si
44 0 0 0
echipamente de transport
4 5 Dotări 0 0 0
4 6 Active necorporale 0 0 0
TOTAL CAPITOL 4 9,394,886 1,785,028 11,179,914
CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli
5 1 Organizare de şantier 24,500 4,655 29,155

5.1.1. Lucrări de construcţii si instalatii aferente organizarii de santier 16,000 3,040 19,040

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării şantierului 8,500 1,615 10,115


52 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 2,946,599 536,649 3,483,248
5.2.1. Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare 2,818,466 535,509 3,353,974

5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii 65,764 0 65,764
5.2.3 Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului,
9,395 0 9,395
urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii

5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor 46,974 0 46,974

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de


6,000 1,140 7,140
construire/desfiintare

53 Cheltuieli diverse şi neprevăzute 939,489 178,503 1,117,991


54 Cheltuieli pentru informare si publicitate 5,000 950 5,950
TOTAL CAPITOL 5 3,915,588 720,756 4,636,344
CAPITOLUL 6: Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste şi predare la
beneficiar
61 Pregătirea personalului de exploatare 5,000 950 5,950
62 Probe tehnologice şi teste 5,000 950 5,950
TOTAL CAPITOL 6 10,000 1,900 11,900
TOTAL GENERAL 13,637,974 2,568,010 16,205,984
din care: C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1.) 9,485,886 1,802,318 11,288,204
ANEXA 7
DEVIZ PE OBIECT
Obiectivul: ETAPA 1 - Inlocuire aparate de iluminat oras, extindere, sistem telegestiune, iluminat
arhitectural

Valoare Valoare
TVA
Nr. crt. Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli (fără TVA) (inclusiv TVA)
lei lei lei
1 2 3 4 5

I LUCRARI DE CONSTRUCTII SI INSTALATII


I.1 Demontari 243,412 46,248 289,660
I.2 Montaj retea de alimentare (LES) 1,318,740 250,561 1,569,301
I.3 Stalpi, suporti, confectii metalice 963,250 183,018 1,146,268
I.4 Cutii electrice 81,600 15,504 97,104
I.5 Aparate iluminat 6,787,884 1,289,698 8,077,582
TOTAL I 9,394,886 1,785,028 11,179,914
II MONTAJ
TOTAL II 0 0 0
III PROCURARE
TOTAL III 0 0 0
TOTAL (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III) 9,394,886 1,785,028 11,179,914
ANEXA 8
Lista cantitati de lucrari ETAPA 1 - Inlocuire aparate de iluminat oras, extindere, sistem telegestiune, iluminat
arhitectural

Etapa 1 Inlocuire corpuri de iluminat Municipiului Medgidia

Nr. crt. Operatie Cantitate UM Pret unitar ( lei) Valoare ( lei)


0 1 2 4 5 6
1 Demontare corpuri de iluminat cu utilaj PRB 1,966.00 buc

2 Demontare console 1,966.00 buc


3 Montare corp de iluminat LED 30W 299.00 buc
4 Montare corp de iluminat LED 40W 986.00 buc
5 Montare corp de iluminat LED 50W 552.00 buc
6 Montare corp de iluminat LED 60W 45.00 buc
7 Montare corp de iluminat LED 80W 349.00 buc
8 Montare corp de iluminat LED 120W 66.00 buc
9 Montare corp de iluminat LED 140W 66.00 buc
10 Montare corp de iluminat ornamental LED 30 W 59.00 buc
11 Montare console 1x1x10 grd (Lxl) 2,363.00 buc
12 Inlocuire CDD 15 IL 4,726.00 buc
13 Coloana alimentare corp de iluminat CYY 5x1.5 mmp 9.70 km
14 Montare conductor torsadat TYIR 50 OLAL 3x25+16 mmp incl armaturi 1.20 km
15 Verificare corpuri de iluminat 2,852.00 buc
TOTAL VALOARE ANEXA ( LEI fara TVA) 0.00
Etapa 2 inlocuire corpuri de iluminat ornamentale cu LED

Nr. crt. Operatie Cantitate UM Pret unitar ( lei) Valoare ( lei)

0 1 2 4 5 6
1 Demontare corpuri de iluminat cu utilaj PRB 430.00 buc
2 Montare corp de iluminat ornamental LED 30 W 430.00 buc
3 Verificare corpuri de iluminat 430.00 buc
TOTAL VALOARE ANEXA ( LEI fara TVA) 0.00

Lista operatiuni lucrari extindere sistem de iluminat public municipiul Medgidia

Nr. crt. Operatie Cantitate UM Pret unitar ( lei) Valoare ( lei)

0 1 2 4 5 6
Realizare linie electrica subterana ACYABY 3x35+16 mmp - profil sant, săpătura,
umplutura, folie avertizoare, platbanda , nisip) 6.00 km
1
2 Coloana alimentare corp de iluminat CYY 5x1.5 mmp 1.50 km
3 Montare stâlpi metalici h=8m inclusiv fundaţie 192.00 buc
4 Montare console 1x1x10 grd (Lxl) 192.00 buc
5 Montare corp de iluminat LED 40W 192.00 buc
6 Spargeri betoane 60.00 mc
7 Refacere imbracaminte asfaltica zona stradala 350.00 mp
8 Refacere imbracaminte asfaltica zona pietonala 1,200.00 mp

9 Refacere beton 500.00 mp


10 Realizare subtraversare profil T in tub d=110 mmp 70.00 m
11 Cutie comanda iluminat public ( punct de aprindere 160A din policarbonat) 7.00 buc
12 Cutii de derivaţie din policarbonat 7.00 buc
13 Camerete beton 800x800x800 40.00 buc
14 Capac fonta 12.5t pentru camereta trafic pietonal 30.00 buc
15 Capac fonta 40 t pentru camereta trafic rutier 10.00 buc
16 Pozare tub PVC 63 mmp 400.00 ml
17 Pozare tub PVC 110 mmp 5,000.00 ml
TOTAL VALOARE ANEXA ( LEI fara TVA) 0.00

Lista operatiuni implementare telegestiune sistem de iluminat Orasul Medgidia

Nr. crt. Operatie Cantitate UM Pret unitar ( lei) Valoare ( lei)

0 1 2 4 5 6
1 Modul comanda individuala corp de iluminat 3044.00 buc
2 Montare modul comanda punct de aprindere 40.00 buc
3 staţie de lucru 1 buc
4 Implementare sistem telegestiune 1.00 set
TOTAL VALOARE ANEXA ( LEI fara TVA) 0.00

LISTA OPERATIUNI PENTRU IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE SEMNALIZARE TRECERI DE PIETONI

Nr. crt. Operatie Cantitate UM Pret unitar ( lei) Valoare ( lei)

0 1 2 4 5 6

1 Stalpi h=7m sustinere corpuri de iluminat dedicate trecerii de pietoni 4.00 buc
2 Montare corpuri de iluminat ce deservesc trecerile de pietoni 4.00 buc
3 Montare senzori miscare ce comanda cresterea fluxului luminos la cil 2.00 buc
4 Realizare subtraversare profil T in tub d=110 mmp 40.00 m
5 Montare sistem marcare trecere de pietoni alimentat prin inductie 2.00 buc
TOTAL VALOARE ANEXA ( LEI fara TVA) 0.00
Lista operatiuni iluminat arhitectural
Primarie, Geamie 1,2 , Biserica Sf Dumitru, Biserica Sfintii Petru si Pavel, Pod Independentei, Muzeul de arta, Sala Sporturilor,
Intrari in Municipiu

Nr. crt. Operatie Cantitate UM Pret unitar ( lei) Valoare ( lei)

0 1 2 4 5 6
1 Montare proiector LED conform FT5 44 buc
2 Montare proiector LED conform FT6 40 buc
3 Montare proiector LED conform FT7 72 buc
4 Montare bagheta LED 300mm conform FT8 25 buc
5 Montare bagheta LED 600mm conform FT9 52 buc
6 Montare proiector incastrat LED conform FT10 20 buc
7 Montare proiector beamer conform FT 11 18 buc
8 Montare proiector LED RGB conform FT12 78 buc
9 Sistem de comanda corpuri iluminat LED conform FT 13 2 buc
10 Realizare confectie metalica 850 kg
11 Montare tablou electric comanda iluminat arhitectural 9 buc
12 Montare suport sustinere proiectoare 72 buc
13 Montare stâlpi metalici h=4m inclusiv fundaţie 16 buc
Realizare linie electrica subterana ACYABY 4x4 mmp - profil sant, săpătura,
umplutura, folie avertizoare, platbanda , nisip) km
14 3.50
15 Pozare tub PVC 63 mmp 850 ml
16 Realizare priza de pamant din 3 electrozi 2 1/2 " 2.5 m lungime 8 buc
17 Pozare coloana CYY 3x1.5 mmp pe cladire 2 km
18 Spargeri betoane 50 mc
19 Decopertare si refacere pavele ( din recuperare) 400 mp
20 Refacere imbracaminte asfaltica zona stradala 100 mp
21 Refacere imbracaminte asfaltica zona pietonala 150 mp
22 Refacere beton 300 mp
23 Realizare si montare Totem inclusiv fundatie semnalizare intrare in municipiu 4 buc
TOTAL VALOARE ANEXA ( LEI fara TVA) 0.00
ANEXA 8
Lista cantitati de lucrari ETAPA 1 - Inlocuire aparate de iluminat oras, extindere, sistem telegestiune, iluminat
arhitectural

Etapa 1 Inlocuire corpuri de iluminat Municipiului Medgidia

Nr. crt. Operatie Cantitate UM Pret unitar ( lei) Valoare ( lei)


0 1 2 4 5 6
1 Demontare corpuri de iluminat cu utilaj PRB 1,966.00 buc 54.00 106,164.00
2 Demontare console 1,966.00 buc 58.00 114,028.00
3 Montare corp de iluminat LED 30W 299.00 buc 920.00 275,080.00
4 Montare corp de iluminat LED 40W 986.00 buc 980.00 966,280.00
5 Montare corp de iluminat LED 50W 552.00 buc 1,010.00 557,520.00
6 Montare corp de iluminat LED 60W 45.00 buc 1,050.00 47,250.00
7 Montare corp de iluminat LED 80W 349.00 buc 1,200.00 418,800.00
8 Montare corp de iluminat LED 120W 66.00 buc 1,650.00 108,900.00
9 Montare corp de iluminat LED 140W 66.00 buc 1,980.00 130,680.00
10 Montare corp de iluminat ornamental LED 30 W 59.00 buc 1,550.00 91,450.00
11 Montare console 1x1x10 grd (Lxl) 2,363.00 buc 230.00 543,490.00
12 Inlocuire CDD 15 IL 4,726.00 buc 15.00 70,890.00
13 Coloana alimentare corp de iluminat CYY 5x1.5 mmp 9.70 km 4,500.00 43,650.00
14 Montare conductor torsadat TYIR 50 OLAL 3x25+16 mmp incl armaturi 1.20 km 18,500.00 22,200.00
15 Verificare corpuri de iluminat 2,852.00 buc 12.00 34,224.00
TOTAL VALOARE ANEXA ( LEI fara TVA) 3,530,606.00
Etapa 2 inlocuire corpuri de iluminat ornamentale cu LED

Nr. crt. Operatie Cantitate UM Pret unitar ( lei) Valoare ( lei)

0 1 2 4 5 6
1 Demontare corpuri de iluminat cu utilaj PRB 430.00 buc 54.00 23,220.00
2 Montare corp de iluminat ornamental LED 30 W 430.00 buc 1,950.00 838,500.00
3 Verificare corpuri de iluminat 430.00 buc 12.00 5,160.00
TOTAL VALOARE ANEXA ( LEI fara TVA) 866,880.00

Lista operatiuni lucrari extindere sistem de iluminat public municipiul Medgidia

Nr. crt. Operatie Cantitate UM Pret unitar ( lei) Valoare ( lei)

0 1 2 4 5 6
Realizare linie electrica subterana ACYABY 3x35+16 mmp - profil sant, săpătura,
umplutura, folie avertizoare, platbanda , nisip) 6.00 km
1 52,500.00 315,000.00
2 Coloana alimentare corp de iluminat CYY 5x1.5 mmp 1.50 km 4,500.00 6,750.00
3 Montare stâlpi metalici h=8m inclusiv fundaţie 192.00 buc 1,650.00 316,800.00
4 Montare console 1x1x10 grd (Lxl) 192.00 buc 230.00 44,160.00
5 Montare corp de iluminat LED 40W 192.00 buc 980.00 188,160.00
6 Spargeri betoane 60.00 mc 200.00 12,000.00
7 Refacere imbracaminte asfaltica zona stradala 350.00 mp 160.00 56,000.00
8 Refacere imbracaminte asfaltica zona pietonala 1,200.00 mp 120.00 144,000.00
9 Refacere beton 500.00 mp 115.00 57,500.00
10 Realizare subtraversare profil T in tub d=110 mmp 70.00 m 180.00 12,600.00
11 Cutie comanda iluminat public ( punct de aprindere 160A din policarbonat) 7.00 buc 7,500.00 52,500.00
12 Cutii de derivaţie din policarbonat 7.00 buc 5,500.00 38,500.00
13 Camerete beton 800x800x800 40.00 buc 1,250.00 50,000.00
14 Capac fonta 12.5t pentru camereta trafic pietonal 30.00 buc 280.00 8,400.00
15 Capac fonta 40 t pentru camereta trafic rutier 10.00 buc 470.00 4,700.00
16 Pozare tub PVC 63 mmp 400.00 ml 8.50 3,400.00
17 Pozare tub PVC 110 mmp 5,000.00 ml 11.00 55,000.00
TOTAL VALOARE ANEXA ( LEI fara TVA) 1,365,470.00

Lista operatiuni implementare telegestiune sistem de iluminat Orasul Medgidia

Nr. crt. Operatie Cantitate UM Pret unitar ( lei) Valoare ( lei)

0 1 2 4 5 6
1 Modul comanda individuala corp de iluminat 3044.00 buc 780.00 2,374,320.00
2 Montare modul comanda punct de aprindere 40.00 buc 850.00 34,000.00
3 staţie de lucru 1 buc 5,500.00 5,500.00
4 Implementare sistem telegestiune 1.00 set 20,500.00 20,500.00
TOTAL VALOARE ANEXA ( LEI fara TVA) 2,434,320.00

LISTA OPERATIUNI PENTRU IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE SEMNALIZARE TRECERI DE PIETONI

Nr. crt. Operatie Cantitate UM Pret unitar ( lei) Valoare ( lei)

0 1 2 4 5 6

1 Stalpi h=7m sustinere corpuri de iluminat dedicate trecerii de pietoni 4.00 buc 1,800.00 7,200.00
2 Montare corpuri de iluminat ce deservesc trecerile de pietoni 4.00 buc 1,320.00 5,280.00
3 Montare senzori miscare ce comanda cresterea fluxului luminos la cil 2.00 buc 750.00 1,500.00
4 Realizare subtraversare profil T in tub d=110 mmp 40.00 m 180.00 7,200.00
5 Montare sistem marcare trecere de pietoni alimentat prin inductie 2.00 buc 42,000.00 84,000.00
TOTAL VALOARE ANEXA ( LEI fara TVA) 105,180.00
Lista operatiuni iluminat arhitectural
Primarie, Geamie 1,2 , Biserica sf dumitru, Biserica Sfintii Petru si Pavel, Pod Independentei, Muzeul de arta, Sala Sporturilor,
Intrari in Municipiu

Nr. crt. Operatie Cantitate UM Pret unitar ( lei) Valoare ( lei)

0 1 2 4 5 6
1 Montare proiector LED conform FT5 44 buc 1,400.00 61,600.00
2 Montare proiector LED conform FT6 40 buc 1,600.00 64,000.00
3 Montare proiector LED conform FT7 72 buc 1,800.00 129,600.00
4 Montare bagheta LED 300mm conform FT8 25 buc 720.00 18,000.00
5 Montare bagheta LED 600mm conform FT9 52 buc 850.00 44,200.00
6 Montare proiector incastrat LED conform FT10 20 buc 2,200.00 44,000.00
7 Montare proiector beamer conform FT 11 18 buc 2,650.00 47,700.00
8 Montare proiector LED RGB conform FT12 78 buc 1,900.00 148,200.00
9 Sistem de comanda corpuri iluminat LED conform FT 13 2 buc 12,525.00 25,050.00
10 Realizare confectie metalica 850 kg 12.00 10,200.00
11 Montare tablou electric comanda iluminat arhitectural 9 buc 4,200.00 37,800.00
12 Montare suport sustinere proiectoare 72 buc 290.00 20,880.00
13 Montare stâlpi metalici h=4m inclusiv fundaţie 16 buc 850.00 13,600.00
Realizare linie electrica subterana ACYABY 4x4 mmp - profil sant, săpătura,
umplutura, folie avertizoare, platbanda , nisip) km
14 3.50 36,450.00 127,575.00
15 Pozare tub PVC 63 mmp 850 ml 8.50 7,225.00
16 Realizare priza de pamant din 3 electrozi 2 1/2 " 2.5 m lungime 8 buc 650.00 5,200.00
17 Pozare coloana CYY 3x1.5 mmp pe cladire 2 km 4,200.00 8,400.00
18 Spargeri betoane 50 mc 200.00 10,000.00
19 Decopertare si refacere pavele ( din recuperare) 400 mp 78.00 31,200.00
20 Refacere imbracaminte asfaltica zona stradala 100 mp 180.00 18,000.00
21 Refacere imbracaminte asfaltica zona pietonala 150 mp 120.00 18,000.00
22 Refacere beton 300 mp 80.00 24,000.00
23 Realizare si montare Totem inclusiv fundatie semnalizare intrare in municipiu 4 buc 44,500.00 178,000.00
TOTAL VALOARE ANEXA ( LEI fara TVA) 1,092,430.00
TOTAL GENERAL 9,394,886.00
ANEXA 9
Deviz general al obiectivului de investitii :

DEVIZ GENERAL ETAPA 2 - Obiectivele Independentei, Poporului, Decebal, Republicii, Centura 1,


Silozului, Ciocarliei, Parcare si acces blocuri str. Poporului, Parc Ion Creanga si Piateta Decebal

Valoare
Valoare
Nr. TVA (inclusiv
Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli
crt. (fără TVA) TVA)
lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului
1 1 Obţinerea terenului 0 0 0
1 2 Amenajarea terenului 15,000 2,850 17,850
1 3 Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea la starea iniţială 10,000 1,900 11,900
1 4 Cheltuieli pentu relocarea/protectia utilitatilor 9,500 1,805 11,305
TOTAL CAPITOL 1 34,500 6,555 41,055

CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului

2.1. Alimentare energie electrica 24,000 4,560 28,560


TOTAL CAPITOL 2 24,000 4,560 28,560
CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică
31 Studii 58,500 11,115 69,615
3.1.1 Studii de teren 50,000 9,500 59,500
3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului 0 0 0
3.1.3 Alte studii specifice 8,500 1,615 10,115
Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si
32 15,000 2,850 17,850
autorizatii
33 Expertizare tehnica 0 0 0
34 Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor 6,500 1,235 7,735
35 Proiectare 127,500 24,225 151,725
3.5.1. Tema de proiectare 0 0 0
3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0 0 0
3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii
65,000 12,350 77,350
si deviz general
3.5.4. Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii
10,000 1,900 11,900
avizelor/acordurilor/autorizatiilor
3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de
7,500 1,425 8,925
executie
3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie 45,000 8,550 53,550
36 Organizarea procedurilor de achizitie 5,000 950 5,950
37 Consultanta 16,000 3,040 19,040
3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 9,500 1,805 11,305
3.7.2. Auditul financiar 6,500 1,235 7,735
38 Asistenta tehnica 18,000 3,420 21,420
3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului 0 0 0
3.8.1.1. pe periada de executie a lucrarilor 0 0 0
3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de
control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in 0 0 0
Constructii
3.8.2. Dirigentie de santier 18,000 3,420 21,420
TOTAL CAPITOL 3 246,500 46,835 293,335
CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investiţia de bază
41 Construcţii şi instalaţii 3,858,605 733,135 4,591,740
42 Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale 0 0 0

43 Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesita montaj 0 0 0


Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care nu necesita montaj si
44 0 0 0
echipamente de transport

4 5 Dotări 0 0 0
4 6 Active necorporale 0 0 0
TOTAL CAPITOL 4 3,858,605 733,135 4,591,740
CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli
5 1 Organizare de şantier 39,000 7,410 46,410

5.1.1. Lucrări de construcţii si instalatii aferente organizarii de santier 24,000 4,560 28,560

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării şantierului 15,000 2,850 17,850

52 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 56,162 1,140 57,302


5.2.1. Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare 0 0 0
5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii 27,010 0 27,010
5.2.3 Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului,
3,859 0 3,859
urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii

5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor 19,293 0 19,293

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de


6,000 1,140 7,140
construire/desfiintare

53 Cheltuieli diverse şi neprevăzute 385,861 73,313 459,174

54 Cheltuieli pentru informare si publicitate 5,000 950 5,950


TOTAL CAPITOL 5 486,022 82,813 568,836
CAPITOLUL 6: Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste şi predare la
beneficiar
61 Pregătirea personalului de exploatare 5,000 950 5,950
62 Probe tehnologice şi teste 5,000 950 5,950
TOTAL CAPITOL 6 10,000 1,900 11,900
TOTAL GENERAL 4,659,627 875,798 5,535,426
din care: C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1.) 3,941,105 748,810 4,689,915
ANEXA 10
DEVIZ PE OBIECT
Obiectivul: ETAPA 2 - Obiectivele Independentei, Poporului, Decebal, Republicii, Centura 1,
Silozului, Ciocarliei, Parcare si acces blocuri str. Poporului, Parc Ion Creanga si Piateta Decebal

Valoare Valoare
TVA
Nr. crt. Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli (fără TVA) (inclusiv TVA)
lei lei lei
1 2 3 4 5

I LUCRARI DE CONSTRUCTII SI INSTALATII


I.1 Demontari 30,240 5,746 35,986
I.2 Montaj retea de alimentare (LES) 2,126,575 404,049 2,530,624
I.3 Stalpi, suporti, confectii metalice 654,100 124,279 778,379
I.4 Cutii electrice 111,000 21,090 132,090
I.5 Aparate iluminat 936,690 177,971 1,114,661
TOTAL I 3,858,605 733,135 4,591,740
II MONTAJ
TOTAL II 0 0 0
III PROCURARE
TOTAL III 0 0 0
TOTAL (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III) 3,858,605 733,135 4,591,740
ANEXA 11

Lista cantitati de lucrari ETAPA 2 - Obiectivele Independentei, Poporului, Decebal, Republicii, Centura 1, Silozului, Ciocarliei, Parcare si acces
blocuri str. Poporului, Parc Ion Creanga si Piateta Decebal

Nr. crt. Operatie Cantitate UM Pret unitar ( lei) Valoare ( lei)

0 1 2 4 5 6
1 Realizare linie electrica subterana ACYABY 3x50 + 25 mmp - profil sant, săpătura, umplutura, folie avertizoare, nisip) 1.00 km
Realizare linie electrica subterana ACYABY 3x35+16 mmp - profil sant, săpătura, umplutura, folie avertizoare, platbanda ,
nisip) 11.95 km
2

Realizare linie electrica subterana ACYABY 4x16 mmp - profil sant, săpătura, umplutura, folie avertizoare, platbanda , nisip) 1.25 km
3
4 Coloana alimentare corp de iluminat CYY 5x1.5 mmp 4.00 km
5 Demontare console 270.00 buc
6 Demontare corp de iluminat existente 270.00 buc
7 Montare stâlpi metalici h=8m inclusiv fundaţie 212.00 buc
8 Montare stâlpi metalici h=9m inclusiv fundaţie 108.00 buc
9 Montare stâlpi metalici h=4m inclusiv fundaţie 58.00 buc
10 Montare console 1x1x10 grd (Lxl) 320.00 buc
12 Montare corp de iluminat LED 60W 85.00 buc
13 Montare corp de iluminat LED 100W 128.00 buc
14 Montare corp de iluminat LED 160W 108.00 buc
15 Montare corp de iluminat ornamental LED 30 W 58.00 buc
16 Spargeri betoane 50.00 mc
17 Decopertare si refacere pavele ( din recuperare) 750.00 mp
18 Refacere imbracaminte asfaltica zona stradala 450.00 mp
19 Refacere imbracaminte asfaltica zona pietonala 2,750.00 mp
20 Refacere beton 1,000.00 mp
21 Realizare foraj orizontal d=90 mmp 120.00 m
22 Realizare subtraversare profil T in tub d=110 mmp 500.00 m
23 Cutii de derivaţie din policarbonat 12.00 buc
24 Cutie comanda iluminat public ( punct de aprindere 160A din policarbonat) 6.00 buc
25 Realizare priza de pamant din 3 electrozi 2 1/2 " 2.5 m lungime 40.00 buc
26 Camerete beton 800x800x800 80.00 buc
27 Capac fonta 12.5t pentru camereta trafic pietonal 60.00 buc
28 Capac fonta 40 t pentru camereta trafic rutier 20.00 buc
29 Pozare tub PVC 63 mmp 2,000.00 ml
30 Pozare tub PVC 110 mmp 16,000.00 ml
TOTAL VALOARE ANEXA ( LEI fara TVA) 0.00
Lista operatiuni implementare telegestiune sistem de iluminat Orasul Medgidia

Nr. crt. Operatie Cantitate UM Pret unitar ( lei) Valoare ( lei)

0 1 2 4 5 6
1 Modul comanda individuala corp de iluminat 379.00 buc
2 Montare modul comanda punct de aprindere 10.00 buc
3 Implementare sistem telegestiune 1.00 set
TOTAL VALOARE ANEXA ( LEI fara TVA) 0.00

LISTA OPERATIUNI PENTRU IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE SEMNALIZARE TRECERI DE PIETONI

Nr. crt. Operatie Cantitate UM Pret unitar ( lei) Valoare ( lei)

0 1 2 4 5 6
1 Stalpi h=7m sustinere corpuri de iluminat dedicate trecerii de pietoni 16.00 buc
2 Montare corpuri de iluminat ce deservesc trecerile de pietoni 16.00 buc
3 Montare senzori miscare ce comanda cresterea fluxului luminos la cil 8.00 buc
4 Realizare subtraversare profil T in tub d=110 mmp 160.00 m
5 Montare sistem marcare trecere de pietoni alimentat prin inductie 8.00 buc
TOTAL VALOARE ANEXA ( LEI fara TVA) 0.00
ANEXA 11

Lista cantitati de lucrari ETAPA 2 - Obiectivele Independentei, Poporului, Decebal, Republicii, Centura 1, Silozului, Ciocarliei, Parcare si acces
blocuri str. Poporului, Parc Ion Creanga si Piateta Decebal

Nr. crt. Operatie Cantitate UM Pret unitar ( lei) Valoare ( lei)

0 1 2 4 5 6
1 Realizare linie electrica subterana ACYABY 3x50 + 25 mmp - profil sant, săpătura, umplutura, folie avertizoare, nisip) 1.00 km 58,000.00 58,000.00
Realizare linie electrica subterana ACYABY 3x35+16 mmp - profil sant, săpătura, umplutura, folie avertizoare, platbanda ,
nisip) 11.95 km
2 52,500.00 627,375.00

Realizare linie electrica subterana ACYABY 4x16 mmp - profil sant, săpătura, umplutura, folie avertizoare, platbanda , nisip) 1.25 km
3 50,000.00 62,500.00
4 Coloana alimentare corp de iluminat CYY 5x1.5 mmp 4.00 km 4,500.00 18,000.00
5 Demontare console 270.00 buc 58.00 15,660.00
6 Demontare corp de iluminat existente 270.00 buc 54.00 14,580.00
7 Montare stâlpi metalici h=8m inclusiv fundaţie 212.00 buc 1,650.00 349,800.00
8 Montare stâlpi metalici h=9m inclusiv fundaţie 108.00 buc 1,750.00 189,000.00
9 Montare stâlpi metalici h=4m inclusiv fundaţie 58.00 buc 850.00 49,300.00
10 Montare console 1x1x10 grd (Lxl) 320.00 buc 60.00 19,200.00
12 Montare corp de iluminat LED 60W 85.00 buc 1,050.00 89,250.00
13 Montare corp de iluminat LED 100W 128.00 buc 1,350.00 172,800.00
14 Montare corp de iluminat LED 160W 108.00 buc 2,250.00 243,000.00
15 Montare corp de iluminat ornamental LED 30 W 58.00 buc 1,550.00 89,900.00
16 Spargeri betoane 50.00 mc 200.00 10,000.00
17 Decopertare si refacere pavele ( din recuperare) 750.00 mp 78.00 58,500.00
18 Refacere imbracaminte asfaltica zona stradala 450.00 mp 180.00 81,000.00
19 Refacere imbracaminte asfaltica zona pietonala 2,750.00 mp 120.00 330,000.00
20 Refacere beton 1,000.00 mp 80.00 80,000.00
21 Realizare foraj orizontal d=90 mmp 120.00 m 160.00 19,200.00
22 Realizare subtraversare profil T in tub d=110 mmp 500.00 m 180.00 90,000.00
23 Cutii de derivaţie din policarbonat 12.00 buc 5,500.00 66,000.00
24 Cutie comanda iluminat public ( punct de aprindere 160A din policarbonat) 6.00 buc 7,500.00 45,000.00
25 Realizare priza de pamant din 3 electrozi 2 1/2 " 2.5 m lungime 40.00 buc 650.00 26,000.00
26 Camerete beton 800x800x800 80.00 buc 1,250.00 100,000.00
27 Capac fonta 12.5t pentru camereta trafic pietonal 60.00 buc 280.00 16,800.00
28 Capac fonta 40 t pentru camereta trafic rutier 20.00 buc 470.00 9,400.00
29 Pozare tub PVC 63 mmp 2,000.00 ml 8.50 17,000.00
30 Pozare tub PVC 110 mmp 16,000.00 ml 11.00 176,000.00
TOTAL VALOARE ANEXA ( LEI fara TVA) 3,123,265.00
Lista operatiuni implementare telegestiune sistem de iluminat Orasul Medgidia

Nr. crt. Operatie Cantitate UM Pret unitar ( lei) Valoare ( lei)

0 1 2 4 5 6
1 Modul comanda individuala corp de iluminat 379.00 buc 780.00 295,620.00
2 Montare modul comanda punct de aprindere 10.00 buc 850.00 8,500.00
3 Implementare sistem telegestiune 1.00 set 10,500.00 10,500.00
TOTAL VALOARE ANEXA ( LEI fara TVA) 314,620.00

LISTA OPERATIUNI PENTRU IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE SEMNALIZARE TRECERI DE PIETONI

Nr. crt. Operatie Cantitate UM Pret unitar ( lei) Valoare ( lei)

0 1 2 4 5 6
1 Stalpi h=7m sustinere corpuri de iluminat dedicate trecerii de pietoni 16.00 buc 1,800.00 28,800.00
2 Montare corpuri de iluminat ce deservesc trecerile de pietoni 16.00 buc 1,320.00 21,120.00
3 Montare senzori miscare ce comanda cresterea fluxului luminos la cil 8.00 buc 750.00 6,000.00
4 Realizare subtraversare profil T in tub d=110 mmp 160.00 m 180.00 28,800.00
5 Montare sistem marcare trecere de pietoni alimentat prin inductie 8.00 buc 42,000.00 336,000.00
TOTAL VALOARE ANEXA ( LEI fara TVA) 420,720.00

TOTAL GENERAL INVESTITII ( RON) 3,858,605.00


ANEXA 12

Situatie proiectata a sistemului de iluminat in municipiul Medgidia ETAPA 1

stalpi existenti varianta proiectata


Clasa de Latime distanta
Nr. Crt. Denumire strada
iluminat strada intre stalpi beton metalici Situatie 30W 40W 50W 60W 80W 120W 140W ornamental 30W

1 1 MAI M6 6 35 7 sit 4 10
2 ALEEA POPORULUI M6 5 30 2 sit 20 2
3 ALEEA SPITALULUI M5 6 32 7 sit 7 7
4 ALEEA TRANDAFIRILOR P3 5 20 6 sit 17 6
5 ALEXANDRU CEL BUN M5 5 32 7 sit 5 10
6 ALEXANDRU VLAHUTA M5 4 32 3 sit 6 3
7 ANA IPATESCU M5 6 32 11 sit 7 12
8 ANTON PANN M4 8 32 13 sit 13 17
9 ARTARILOR M5 6 32 7 sit 7 7
10 AUREL VLAICU M5 9 32 4 sit 8 4
11 AVIATOR SECICAR FRANTZ M5 6 32 3 sit 7 4
12 AVRAM IANCU M6 5 30 4 sit 20 4
13 BERZEI M5 4 32 6 sit 6 6
14 BORCEI M5 6 32 2 sit 7 2
15 BUCOVINEI M4 12 35 16 sit 9 17
16 BUJORULUI M5 7 32 5 sit 19 5
17 CALARASI M5 7 32 13 sit 19 15
18 CALUGARENI M5 7 32 16 sit 19 17
19 CAMELIILOR M5 7 32 23 sit 19 25
20 CAPORAL NEACSU C-TIN M5 7 32 6 sit 19 6
21 CARAIMAN M5 7 32 10 sit 19 12
22 CASTANILOR M5 6 32 7 sit 7 7
23 COCORILOR M5 4 32 10 sit 6 11
CONSTANTIN GOLEA fosta Nicos
24
Beloianis M5 7 32 7 sit 19 7
25 CRAIOVEI M5 8 32 3 sit 10 3
26 CRINULUI M5 6 32 3 sit 7 4
27 DEZROBIRII M3 8 45 20 sit 11 20
28 DIMITRIE CANTEMIR M5 6 32 4 sit 7 5
29 DOBROGEANU GHEREA M5 6 32 9 sit 7 9
30 DOBROTICI fosta Pionierului. M5 6 32 4 sit 6 6
31 DOROBANTI M5 7 32 16 sit 19 21
DOCTOR IBRAHIM THEMO fosta 23
32
August. M4 6 35 4 sit 14 4
33 DROPIILOR M5 6 32 12 sit 7 13
34 DUMBRAVA ROSIE M5 7 32 11 sit 19 12
35 DUMITRU CHICOS M5 7 32 15 sit 19 15
36 DUNARII M5 6 32 15 sit 7 21
37 ECATERINA TEODOROIU M5 6 32 9 sit 7 9
38 ECATERINA VARGA M5 6 32 11 sit 7 11
39 ETERNITATII M5 7 32 5 sit 19 6
40 FAGULUI M5 6 32 6 sit 7 7
41 FDT.CRISANEI M6 5 35 3 sit 2 4
42 FDT. LT. OPREA HIRICIU M4 8 32 17 sit 13 21
43 FDT.MOLDOVEI M5 6 32 1 sit 7 1
44 FDT. PACII M6 5 30 4 sit 20 5
45 FDT. VIILOR M5 6 32 6 sit 7 7
46 FRASINULUI M5 6 32 7 sit 7 8
47 GENERAL MAGHERU M5 7 32 4 sit 19 4
48 GEORGE COSBUC M5 6 32 4 sit 7 4
49 GRIVITEI M5 6 32 25 sit 7 31
50 GUTUILOR M5 6 32 4 sit 7 4
51 ION LUCA CARAGIALE M5 6 32 3 sit 7 3
52 ION VOICU M6 6 35 2 sit 4 3
53 IEZERULUI M5 6 32 5 sit 7 4
54 ILIE DINCA M5 6 32 3 sit 7 4
55 IMPARATUL TRAIAN M5 6 32 17 sit 7 19
56 INDEPENDENTEI M2 14 46 46
57 INDUSTRIEI M4 10 35 15 sit 12 15
58 IOAN N. ROMAN fosta Alexandru Sahia. M5 5 32 6 sit 5 6
59 ION CORVIN M4 8 32 6 sit 13 6
60 ION CREANGA M4 8 32 13 sit 13 13
61 ION VODA M5 6 32 7 sit 7 5
62 IZVORULUI M5 6 32 11 sit 7 14
63 JIULUI M5 6 32 25 sit 7 26
64 JUPAN DIMITRI fosta 6Martie. M6 6 35 5 sit 4 7
65 KEMAL AGI AMET M4 8 32 29 sit 13 30
66 LACRAMIOARELOR M5 6 32 4 sit 7 5
67 LALELELOR M4 8 32 6 sit 13 7
68 LEBEDEI M5 4 32 13 sit 6 13
69 LIBERTATII M5 6 32 15 SIT 7 15
70 LICURICI M5 6 32 7 sit 7 7
LUCIAN GRIGORESCUfosta Dr. Petru
71
Groza. M5 6 32 9 sit 7 12
72 LUMINII M5 6 32 12 sit 7 13
73 LUPENI M4 12/10/7 32 14 sit 9 15
74 MARAMURES M5 7 32 14 sit 19 15
75 MARASESTI M5 6 32 7 sit 7 8
76 MARASTI M5 6 32 4 sit 7 5
77 MARGARITARULUI M5 7 32 29 sit 19 30
78 MEHMET NYAZI fosta 13 Decembrie. M4 8 32 6 sit 13 7
79 MERILOR M5 6 32 7 sit 7 8
80 MIHAI BRAVU M5 7 32 12 sit 19 12
81 MIHAI VITEAZU M4 6 35 11 sit 14 11
82 MIHAI EMINESCU M5 6 32 3 sit 7 4
83 MOLDOVEI M5 6 32 11 sit 7 14
84 MOLIZILOR M5 6 32 19 sit 7 20
85 MONUMENTULUI M5 7 32 31 sit 19 32
86 MUNTENIEI M6 6 35 4 sit 4 4
87 NEGRU VODA M5 6 32 11 sit 7 12
88 NICOLAE BALCESCU M4 8 32 17 sit 13 21
89 NUCILOR M5 6 32 9 sit 7 9
90 NUFARULUI M5 6 32 11 sit 7 13
91 OITUZ M5 7 32 16 sit 19 21
92 OLTENIEI M6 5 35 4 sit 2 4
93 OVIDIU M4 8 32 14 sit 13 15
94 PACII M5 6 32 12 sit 7 15
95 PALTINULUI M5 6 32 8 sit 7 8
96 PANSELUTELOR M5 7 32 33 sit 19 34
97 PESCARUSILOR M5 6 32 11 sit 7 11
98 PESTERII M5 6 32 15 sit 7 16
99 PINILOR M5 6 32 7 sit 7 8
100 PLEVNEI M5 6 32 4 sit 7 5
101 PLOPILOR M5 6 32 3 sit 7 4
102 PODGORIILOR M5 7 32 21 sit 19 24
103 POLIGONUL VIILOR M5 6 32 20 sit 7 22
104 PORUMBEILOR M5 4 32 11 sit 6 14
105 PRIMAVERII M5 5 35 5 sit 1 5
106 PRINCIPATELE UNITE M5 6 32 6 sit 7 6
107 PRIVIGHETORILOR M5 4 32 8 sit 6 10
108 RADU NEGRU M5 6 32 7 sit 7 7
109 RAHOVEI M3 7 32 17 sit 18 19
110 RASCOALEI M5 7 32 6 sit 19 6
111 RAZOARE M5 7 32 18 sit 19 22
112 RINDUNELELOR M5 6 32 14 sit 7 15
113 ROMANA M5 7 32 21 sit 19 22
114 SABINELOR M5 7 32 5 sit 19 5
115 SCARLAT VARNAV M5 7 32 16 sit 19 19
116 SILOZULUI M4 10 35 18 sit 12 19
117 SIRETULUI M5 7 32 28 sit 19 30
118 SMOCHINILOR M5 6 32 6 sit 7 8
119 SOIMILOR M5 7 32 5 sit 19 5
120 SPITALULUI M5 7 32 20 sit 19 20
121 STEFAN CEL MARE M3 7 32 19 sit 18 19
122 STEJARULUI M5 6 32 6 sit 7 6
123 STIRBEI VODA M6 6 35 3 sit 4 2
124 SUCEVEI M5 7 32 8 sit 19 10
125 TABACARIEI M6 6 35 5 sit 4 5
126 TEILOR M5 6 32 18 sit 7 18
127 TEPES VODA M4 8 32 4 sit 13 5
128 THEODOR AMAN M5 6 32 10 sit 7 10
129 TINERETULUI M4 8 32 39 sit 13 48
130 TOAMNEI M5 8 32 4 sit 10 4
131 TUDOR VLADIMIRESCU M4 8 32 21 sit 13 21
132 ULMILOR M5 6 32 6 sit 7 7
133 UNIRII M5 6 32 3 sit 7 5
134 VAII M5 7 32 8 sit 19 11
135 VINATORILOR M5 7 32 15 sit 19 16
136 VASILE ALECSANDRI tr 1 M5 6 32 5 sit 7 6
137 VASILE ALECSANDRI tr 2 M4 9 32 34 sit 15 34
138 VASILE ALEXANDRI M5 6 32 6 sit 7 6
139 VASILE LUPU M4 9 32 36 38
140 VICTORIEI M5 7 32 5 sit 19 5
141 VIILOR M4 8 32 23 sit 13 25
142 VIITORULUI (NORD) M5 4 32 3 sit 6 4
143 VIITORULUI (SUD) M5 6 32 5 sit 7 7
144 VINTULUI M5 6 32 5 sit 7 6
145 VIORELELOR M5 7 32 29 sit 19 31
146 WALTER MARACINEANU M5 6 32 16 sit 7 19
147 ZORILOR M5 7 35 2 sit 16 2
148 FDT. FANTANELE M5 6 32 2 sit 7 2
149 STADION IFTIMIE ILISEI M6 6 35 8 sit 4 8
150 CARTIER VS P3 5 20 5 160 sit 17 8 160
ZONA BLOCURI CIOCARLIEI - MIHAI
151
VITEAZU - DEZROBIRII P3 5 20 13 sit 17 13
152 PIATA NORD (PE CLADIRE) 8
153 SILOZULUI ALEEA M5 6 32 17 sit 7 20

154 ZONA STR SILOZULUI - ALEEA


P3 5 20 2 20 sit 17 2 20
SILOZULUI - INDUSTRIEI
155 M3 7 32 7 sit 18 7

156 ZONA ALEEA VALCELE -


P3 5 20 77 sit 17 77
INDEPENDENTEI
157 M5 6 32 12 sit 7 12
158 PARC STANGA POD 12 12
159 PARC DREAPTA POD 19 19

160 ZONA CF - INDEPENDENTEI - ALEEA


P3 5 20 33 sit 17 33
VALCELE
161 M5 7 35 23 sit 16 25
ZONA BLOCURI STR LUPENI /STR
162
INDEPENDENTEI / RAHOVEI P4 5 25 7 sit 21 7

ZONA BLOCURI LUPENI/POPORULUI/


163 P4 5 25 14 sit 21 14
INDEPENDENTEI/RAHOVEI
P4 5 25 1 sit 21 1

ZONA BLOCURI STR MONUMENTULUI /


164
STR PANSELUTELOR / STR REPUBLICII
M5 8 32 3 sit 10 6
ZONA BLOCURI STR SPITALULUI / STR
165
REPUBLICII P4 / M6 5 25 / 30 9 12 sit 21 / sit 20 9 13
ZONA BLOCURI STR GRIVITEI / STR
166 MARGARITARULUI / STR SIRETULUI /
STR WALTER MARACINEANU M5 6 32 22 sit 7 22
ZONA POLITIE LOCALA - STR
ECATERINA TEODOROIU / STR
167
REPUBLICII / STR ION CREANGA /
M5 5 30 19 sit 20 20
DUMITRU CHICOS
P4 5 25 9 sit 21 9
168 CIMITIRULUI M5 6 32 7 sit 7 9
169 PARC FALEZA MEDGIDIA P4 5 25 95 95
170 FND POPORULUI M6 5 30 2 sit 2 2
171 FDT SIRETULUI M6 5 30 7 sit 2 7
172 STADION "CIMENTUL" M5 6 32 4 sit 7 4
P4 5 25 2 sit 21 2
173 ZONA GEAMIE ABDUL MEGID
M5 6 32 5 sit 7 9
ZONA BLOCURI STR REPUBLICII / STR
174 T VLADIMIRESCU / STR DECEBAL / P4 5 25 9 sit 21 9
PIATETA DECEBAL M5 6 32 6 sit 7 0 6
REMUS OPREANU
175 Fermei M6 5 35 9 sit 2 9
176 Depozitului M6 6 35 10 sit 4 10
177 Patriei M6 5 35 7 sit 2 7
178 Fanului M6 5 35 6 sit 2 6
179 1 Decembrie M6 5 35 3 sit 2 3
180 Targului M6 5 35 2 sit 2 2
181 Spicului M6 5 35 12 sit 2 12
182 Plantelor M6 5 35 26 sit 2 26
183 Plugarilor M6 5 35 7 sit 2 7
VALEA DACILOR
184 Berzei M6 5 35 20 sit 2 20
185 Tractorului M5 5 35 8 sit 1 8
186 Credintei M6 5 35 8 sit 2 8
187 Eroilor M5 5 35 13 sit 1 13
188 Scolii M5 5 35 10 sit 1 10
189 Mehmet Nyazi M5 5 35 8 sit 1 8
190 Cismelei M5 5 35 12 sit 1 12
191 Daciei M5 5 35 11 sit 1 11
192 Revolutiei M5 5 35 12 sit 1 12
193 Democratiei M5 5 35 16 sit 1 16
194 Gari M5 5 35 16 sit 1 16
195 Dreptatii M5 5 35 14 sit 1 14
196 Siminoc M5 5 35 9 sit 1 9
197 Ciocarliei M5 5 35 9 sit 1 9
198 Medgidiei M6 5 35 19 sit 2 19
199 Rachitariei M6 5 35 13 sit 2 13
200 Iunus Emre M5 5 35 11 sit 1 11
201 Kemal Ataturk M5 5 35 6 sit 1 6
202 Geamiei M5 5 35 9 sit 1 9
203 Dobrogei M5 5 35 23 sit 1 23
204 Pastorilor M5 5 35 14 sit 1 14
205 Recoltei M5 5 35 9 sit 1 9
206 Limanului M5 5 35 10 sit 1 10
207 Drum Judetean M4 8 35 47 sit 3 47
ANEXA 13

Situatie proiectata a sistemului de iluminat in municipiul Medgidia ETAPA 2

LATIME DISTANTA APARATE SITUATII


Nr. DENUMIREA LUNGIME CLASA DE CANTITATE FISA
STRADA ( INTRE STALPI- AMPLASARE DE PUTERE DE
Crt. STRAZII RETEA (M) ILUMINAT STALPI TEHNICA
m) PROPUNERE ILUMINAT CALCUL
4m 8m 9m
1 Independentei 4,000.00 M2 16 / 22m 36.00 bilateral opus 108 108 160W FT1 SIT 1
2 Poporului 1,100.00 M3 8 34.00 unilateral 31 31 100W FT1 SIT 2
3 Decebal 700.00 M3 9 33.00 unilateral 20 20 100W FT1 SIT 3
4 Republicii 2,600.00 M3 8 34.00 unilateral 71 71 100W FT1 SIT 2
5 Tudor Vladimirescu 250.00 M3 8 34.00 unilateral 5 6 100W FT1 SIT 2
6 Centura 2,100.00 M5 8 36.00 unilateral 55 55 60W FT1 SIT 4
7 Centura 2 ( Silozului) 850.00 M5 7 38.00 unilateral 22 22 60W FT1 SIT 5
8 Ciocarliei 320.00 M5 8 36.00 unilateral 8 8 60W FT1 SIT 4
Parcare si acces blocuri 450.00
9 P4 3 20.00 unilateral 21 21
str. Poporului 30W FT2 SIT 6
10 Parc Ion Creanga 250.00 P4 3 20.00 unilateral 10 10 30W FT2 SIT 6
11 Piateta Decebal 550.00 P3 4 20.00 unilateral 27 0 27 30W FT2 SIT 7
TOTAL 13,170.00 58 212 108 379
ANEXA 14

ANEXA operatiuni lucrari intretinere sistem de iluminat public ORASUL Medgidia

NR Pret unitar Valoare (


Operatie Cantitate UM
CRT (lei) lei)
1 Balast pentru surse de lumina cu vapori de sodiu 70W, montare 350 buc
2 înlocuire driver corpuri iluminat LED 350 buc
3 Bloc ancorare echipament de măsura, distribuţie si comanda, realizare 40 buc
4 Bloc ancorare echipament de distribuţie cu comanda, realizare 40 buc
5 Bloc ancorare echipament de susţinere 4,1 m - 6m, realizare 40 buc
6 Bloc ancorare echipament de susţinere 6,1m - 8m, realizare 40 buc
7 Bloc ancorare echipament de susţinere din beton in aliniament, realizare 20 buc
8 Bloc ancorare echipament de susţinere din beton terminal, realizare 20 buc
9 Bloc de ancorare echipament de distribuţie circuite electrice, realizare 20 buc
10 Cablu aerian tip TYIR 50 OL-AI 1x25mmp, montare 4000 m
11 Cablu aerian tip TYIR 50 OL-AI 3x35+16mmp, montare 5000 m
12 Cablu electric aerian, demontare / montare 8000 m
13 Cablu flexibil tip MCCG 3x2,5mmp, pozare 6500 m
14 Cablu otel galvanizat d=2mm, montare 2000 m
15 Cablu otel galvanizat d=3mm montare 3000 m
16 Cablu tip ACYAbY 3x150+70mmp, pozare 600 m
17 Cablu tip ACYAbY 3x25+16mmp, pozare 2500 m
18 Cablu tip ACYAbY 3x35+16mmp, pozare 1200 m
19 Cablu tip ACYAbY 3x50+25mmp, pozare 1200 m
20 Cablu tip ACYAbY 4x16mmp pozare 2000 m
21 Cablu tip ACYY 4x10mmp, pozare 2000 m
22 Cablu tip ACYY 4x16mmp, pozare 2000 m
23 Cablu tip CYY 3x1,5mmp, pozare 3000 m
24 Cablu tip CYY 3x2,5mmp, pozare 3000 m
25 Clema electrica de interior, montare 650 buc
26 Cleme de conexiuni electrice exterioare, montare 300 buc
27 Ora manopera electrician pentru operatiuni nenormate 850 ora
28 Conductor tip FY 1,5 mmp, pozare 500 m
29 Conductor tip FY 2,5 mmp, pozare 500 m
30 Conductor tip FY 4 mmp, pozare 500 m
31 Cutie alimentare iluminat festiv inclusiv modul comanda telegestiune 75 buc
32 Contactor 115A, montare 50 buc
33 Dispozitiv amorsare surse lumina cu vapori de sodiu 200 buc
Dispozitivului de protecţie impotriva electrocutării cu rezistenta de dispersie mai
50 buc
34 mica de 10 ohm, montare
35 Ora utilaj PRB pentru activitati nenormate 150 ora
36 Echipament de iluminat - clasic 70W, montare 20 buc
37 Echipament de iluminat ornamental - clasic 70W, montare 20 buc
38 Echipament de iluminat LED 150 buc
39 Echipament de iluminat, demontare 350 buc
40 Echipament de iluminat, verificare generala si remontare 500 buc
41 Echipament de susţinere 3,1m -4m, demontare 80 buc
42 Echipament de susţinere 4,1m -6m, demontare 80 buc
43 Echipament fixare clasic cu un braţ, montare 250 buc
44 Echipament conexiuni circuite electrice, montare 200 buc
45 Echipament de distribuţie circuite electrice, montare 40 buc
46 Echipament de distribuţie cu comanda circuite electrice, montare 40 buc
47 Echipament de susţinere clasic 4,1 m - 6m, montare 20 buc
48 Echipament de susţinere clasic 6,1 m - 8m, montare 20 buc
49 Echipament de susţinere din beton in aliniament, montare 20 buc
50 Echipament de susţinere din beton terminal, montare 20 buc
51 Echipament flexibil protecţie cabluri, F63mm, pozare 1200 m
52 Sufa metalica 3mm 2000 m
53 Sufa metalica 5 mm 400 m
54 Echipament mansonare derivaţie , realizare 30 buc
55 Echipament mansonare legătura, realizare 30 buc
56 Echipament rigid protecţie cabluri, F90mm, pozare 1500 m
57 Realizare confecţie metalica 1000 kg
58 Evacuare reziduri 200 mc
59 Foraj orizontal cu tub PVC F100mm - F160mm 50 m
60 întrerupător automat diferenţial , montare 40 buc
61 întrerupător automat monopolar, montare 40 buc
62 întreţinere cablu aerian 1000 m
63 întreţinere cablu subteran 1000 m
64 întreţinere echipament de iluminat 150 buc
65 întreţinere echipament de fixare cu doua braţe 20 buc
66 întreţinere echipament de fixare cu un brat 250 buc
67 întreţinere echipament de susţinere 4,1m - 6m 100 buc
68 întreţinere echipament de susţinere 6,1 m - 8m 100 buc
69 Releu crepuscular, montare 20 buc
70 Săpătura 250 mc
71 Siguranţa MPR 160A, montare 100 buc
72 Masurari electrice 250 buc
73 Verificari 250 buc
74 Masuratori luminotehnice 40 buc
75 Siguranţa MPR 35A, montare 50 buc
76 Siguranţa MPR 63A, montare 50 buc
77 Siguranţa fuzibila corp de iluminat 200 buc
78 Siguranţa monopolara 10A montata in stâlp 50 buc
79 Siguranţa tripolara automata 25A 20 buc
80 Sursa lumina cu vapori de sodiu la înaltă presiune 70W, montare 100 buc
81 Identificare defect laborator PRAM 50 buc
82 Intretinere corpuri de iluminat 150 buc
83 Umplutura compactată in straturi de 0,2m 50 mc
84 Zona pietonala cu beton nou, refacere 250 mp
85 Zona pietonala cu pavele noi, refacere 250 mp
86 Zona circulaţie pietonala cu asfalt, decopertare 800 mp
87 Zona circulaţie pietonala cu beton, decopertare 800 mp
88 Zona cu strat vegetal, decopertare 250 mp
89 Zona cu strat vegetal, refacere 250 mp
90 Zona de circulaţie pietonala cu pavele, decopertare 200 mp
91 Zona pietonala cu asfalt nou, refacere 400 mp
92 Zona pietonala cu pavele recuperate, refacere 200 mp
93 sapatura profil sant 50 mc
94 înlocuire capac stâlp metalic 210 buc
95 Proiectare 1500 ora
96 realizare structura din beton B200 20 mc
97 Modul comanda individuala corp de iluminat 100 buc
98 cutie alimentare stalp iluminat cu teaca pentru montaj aparent 200 buc
99 cutie de distributie 4 circuite 160A 20 buc
100 Cutie comanda iluminat public ( punct de aprindere 160A din policarbonat) 20 buc
101 Cleme de derivatie CDD 15 IL 650 buc
102 Cleme de derivatie CDD 45 IL 100 buc
103 Inlocuit cleme legatura cutii stalpi 100 buc
TOTAL VALOARE ANEXA ( LEI fara TVA)
ANEXA 14

ANEXA operatiuni lucrari intretinere sistem de iluminat public ORASUL Medgidia

NR Pret unitar Valoare (


Operatie Cantitate UM
CRT (lei) lei)
1 Balast pentru surse de lumina cu vapori de sodiu 70W, montare 70.02 350 buc 24,507.00
2 înlocuire driver corpuri iluminat LED 320.00 350 buc 112,000.00
3 Bloc ancorare echipament de măsura, distribuţie si comanda, realizare 149.99 40 buc 5,999.40
4 Bloc ancorare echipament de distribuţie cu comanda, realizare 199.98 40 buc 7,999.20
5 Bloc ancorare echipament de susţinere 4,1 m - 6m, realizare 400.01 40 buc 16,000.20
6 Bloc ancorare echipament de susţinere 6,1m - 8m, realizare 480.02 40 buc 19,200.60
7 Bloc ancorare echipament de susţinere din beton in aliniament, realizare 675.00 20 buc 13,500.00
8 Bloc ancorare echipament de susţinere din beton terminal, realizare 1,035.00 20 buc 20,700.00
9 Bloc de ancorare echipament de distribuţie circuite electrice, realizare 350.01 20 buc 7,000.20
10 Cablu aerian tip TYIR 50 OL-AI 1x25mmp, montare 5.99 4000 m 23,940.00
11 Cablu aerian tip TYIR 50 OL-AI 3x35+16mmp, montare 10.98 5000 m 54,900.00
12 Cablu electric aerian, demontare / montare 5.00 8000 m 39,960.00
13 Cablu flexibil tip MCCG 3x2,5mmp, pozare 5.99 6500 m 38,902.50
14 Cablu otel galvanizat d=2mm, montare 5.00 2000 m 9,990.00
15 Cablu otel galvanizat d=3mm montare 5.99 3000 m 17,955.00
16 Cablu tip ACYAbY 3x150+70mmp, pozare 30.02 600 m 18,009.00
17 Cablu tip ACYAbY 3x25+16mmp, pozare 8.01 2500 m 20,025.00
18 Cablu tip ACYAbY 3x35+16mmp, pozare 12.02 1200 m 14,418.00
19 Cablu tip ACYAbY 3x50+25mmp, pozare 28.98 1200 m 34,776.00
20 Cablu tip ACYAbY 4x16mmp pozare 4.01 2000 m 8,010.00
21 Cablu tip ACYY 4x10mmp, pozare 5.00 2000 m 9,990.00
22 Cablu tip ACYY 4x16mmp, pozare 17.01 2000 m 34,020.00
23 Cablu tip CYY 3x1,5mmp, pozare 1.98 3000 m 5,940.00
24 Cablu tip CYY 3x2,5mmp, pozare 3.02 3000 m 9,045.00
25 Clema electrica de interior, montare 14.99 650 buc 9,740.25
26 Cleme de conexiuni electrice exterioare, montare 19.98 300 buc 5,994.00
27 Ora manopera electrician pentru operatiuni nenormate 22.50 850 ora 19,125.00
28 Conductor tip FY 1,5 mmp, pozare 3.02 500 m 1,507.50
29 Conductor tip FY 2,5 mmp, pozare 4.01 500 m 2,002.50
30 Conductor tip FY 4 mmp, pozare 5.00 500 m 2,497.50
31 Cutie alimentare iluminat festiv inclusiv modul comanda telegestiune 750.00 75 buc 56,250.00
32 Contactor 115A, montare 280.00 50 buc 14,000.00
33 Dispozitiv amorsare surse lumina cu vapori de sodiu 35.00 200 buc 7,000.00
Dispozitivului de protecţie impotriva electrocutării cu rezistenta de dispersie mai
450.00 50 buc
34 mica de 10 ohm, montare 22,500.00
35 Ora utilaj PRB pentru activitati nenormate 120.00 150 ora 18,000.00
36 Echipament de iluminat - clasic 70W, montare 800.01 20 buc 16,000.20
37 Echipament de iluminat ornamental - clasic 70W, montare 950.00 20 buc 18,999.90
38 Echipament de iluminat LED 1,450.00 150 buc 217,500.00
39 Echipament de iluminat, demontare 50.00 350 buc 17,498.25
40 Echipament de iluminat, verificare generala si remontare 45.00 500 buc 22,500.00
41 Echipament de susţinere 3,1m -4m, demontare 80.01 80 buc 6,400.80
42 Echipament de susţinere 4,1m -6m, demontare 80.01 80 buc 6,400.80
43 Echipament fixare clasic cu un braţ, montare 80.01 250 buc 20,002.50
44 Echipament conexiuni circuite electrice, montare 80.01 200 buc 16,002.00
45 Echipament de distribuţie circuite electrice, montare 450.00 40 buc 18,000.00
46 Echipament de distribuţie cu comanda circuite electrice, montare 850.01 40 buc 34,000.20
47 Echipament de susţinere clasic 4,1 m - 6m, montare 900.00 20 buc 18,000.00
48 Echipament de susţinere clasic 6,1 m - 8m, montare 1,049.99 20 buc 20,999.70
49 Echipament de susţinere din beton in aliniament, montare 599.99 20 buc 11,999.70
50 Echipament de susţinere din beton terminal, montare 1,499.99 20 buc 29,999.70
51 Echipament flexibil protecţie cabluri, F63mm, pozare 5.99 1200 m 7,182.00
52 Sufa metalica 3mm 6.00 2000 m 12,000.00
53 Sufa metalica 5 mm 8.00 400 m 3,200.00
54 Echipament mansonare derivaţie , realizare 250.02 30 buc 7,500.60
55 Echipament mansonare legătura, realizare 239.99 30 buc 7,199.55
56 Echipament rigid protecţie cabluri, F90mm, pozare 8.01 1500 m 12,015.00
57 Realizare confecţie metalica 35.01 1000 kg 35,010.00
58 Evacuare reziduri 50.00 200 mc 9,999.00
59 Foraj orizontal cu tub PVC F100mm - F160mm 149.99 50 m 7,499.25
60 întrerupător automat diferenţial , montare 70.02 40 buc 2,800.80
61 întrerupător automat monopolar, montare 35.01 40 buc 1,400.40
62 întreţinere cablu aerian 4.01 1000 m 4,005.00
63 întreţinere cablu subteran 8.01 1000 m 8,010.00
64 întreţinere echipament de iluminat 45.00 150 buc 6,750.00
65 întreţinere echipament de fixare cu doua braţe 80.01 20 buc 1,600.20
66 întreţinere echipament de fixare cu un brat 70.02 250 buc 17,505.00
67 întreţinere echipament de susţinere 4,1m - 6m 67.50 100 buc 6,750.00
68 întreţinere echipament de susţinere 6,1 m - 8m 90.00 100 buc 9,000.00
69 Releu crepuscular, montare 420.00 20 buc 8,400.00
70 Săpătura 114.50 250 mc 28,625.00
71 Siguranţa MPR 160A, montare 27.50 100 buc 2,750.00
72 Masurari electrice 80.00 250 buc 20,000.00
73 Verificari 80.00 250 buc 20,000.00
74 Masuratori luminotehnice 2,450.00 40 buc 98,000.00
75 Siguranţa MPR 35A, montare 23.00 50 buc 1,150.00
76 Siguranţa MPR 63A, montare 50.00 50 buc 2,500.00
77 Siguranţa fuzibila corp de iluminat 11.25 200 buc 2,250.00
78 Siguranţa monopolara 10A montata in stâlp 35.00 50 buc 1,750.00
79 Siguranţa tripolara automata 25A 80.00 20 buc 1,600.00
80 Sursa lumina cu vapori de sodiu la înaltă presiune 70W, montare 50.00 100 buc 5,000.00
81 Identificare defect laborator PRAM 450.00 50 buc 22,500.00
82 Intretinere corpuri de iluminat 45.00 150 buc 6,750.00
83 Umplutura compactată in straturi de 0,2m 8.00 50 mc 400.00
84 Zona pietonala cu beton nou, refacere 80.00 250 mp 20,000.00
85 Zona pietonala cu pavele noi, refacere 50.00 250 mp 12,500.00
86 Zona circulaţie pietonala cu asfalt, decopertare 25.00 800 mp 20,000.00
87 Zona circulaţie pietonala cu beton, decopertare 45.00 800 mp 36,000.00
88 Zona cu strat vegetal, decopertare 10.00 250 mp 2,500.00
89 Zona cu strat vegetal, refacere 20.00 250 mp 5,000.00
90 Zona de circulaţie pietonala cu pavele, decopertare 25.00 200 mp 5,000.00
91 Zona pietonala cu asfalt nou, refacere 90.00 400 mp 36,000.00
92 Zona pietonala cu pavele recuperate, refacere 60.00 200 mp 12,000.00
93 sapatura profil sant 350.00 50 mc 17,500.00
94 înlocuire capac stâlp metalic 80.00 210 buc 16,800.00
95 Proiectare 25.00 1500 ora 37,500.00
96 realizare structura din beton B200 380.00 20 mc 7,600.00
97 Modul comanda individuala corp de iluminat 780.00 100 buc 78,000.00
98 cutie alimentare stalp iluminat cu teaca pentru montaj aparent 400.00 200 buc 80,000.00
99 cutie de distributie 4 circuite 160A 5,500.00 20 buc 110,000.00
100 Cutie comanda iluminat public ( punct de aprindere 160A din policarbonat) 7,500.00 20 buc 150,000.00
101 Cleme de derivatie CDD 15 IL 15.00 650 buc 9,750.00
102 Cleme de derivatie CDD 45 IL 19.00 100 buc 1,900.00
103 Inlocuit cleme legatura cutii stalpi 16.41 100 buc 1,640.60
TOTAL VALOARE ANEXA ( LEI fara TVA) 2,240,500.00
ANEXA 15

Matricea riscurilor de exploatare pentru concesiunea serviciului de iluminat public

Distributia riscurilor
Nr.
Categorie de risc Descriere
Crt.
Concedent Concesionar

I. Riscuri de amplasament

1. Reabilitarea / Sistemul de iluminat public Riscul de litigiu privind Riscul de a nu putea


modernizarea se afla in proportia cea mai nepredarea in folosinta executa lucrarile de
Sistemului de Iluminat mare in patrimoniul gratuita a Sistemului reabilitare/modernizare)
Public (SIP) din Municipiului Medgidia de Iluminat Public din in termenul angajat prin
Municipiul Medgidia pe Municipiul Medgidia contract, ca urmare a
structura existenta. catre Concesionar nepredarii Sistemului
de Iluminat Public din
Municipiul Medgidia

2. Aprobarile privind Autorizatiile, avizele si Riscul de neincepere a Riscul privind intarzieri


executarea lucrarilor de aprobarile de alocare lucrarilor in termen de in obtinerea aprobarilor
reabilitare/modernizare. resurse bugetare privind reabilitare/modernizare si autorizatiilor
amplasarea elementelor a Sistemului de reglementate prin
infrastructurii Sistemului de Iluminat Public din cadrul legislativ privind
Iluminat Public din Municipiul Medgidia executia lucrarilor
Municipiul Medgidia (a datorat lipsei de contractate
stalpilor si a punctelor de finanţare privind
aprindere) infrastructura SIP care
face obiectul
concesiunii

3. Titlul de proprietate sau Municipiul Medgidia va Riscul de nepreluare a Riscul de neindeplinire


contract de comodat prelua Sistemului de Sistemului de Iluminat a performantei
pentru folosinta gratuita Iluminat Public fie pe baza Public din Municipiul Sistemului de Iluminat
a Sistemului de de titlu de proprietate, fie pe Medgidia si a Public din Municipiul
Iluminat Public pe toata baza de proces verbal de decalarii/intarzierii Medgidia, ca urmare a
perioada de existenta a predare primire dupa executiei lucrarilor de intarzierilor executiei
acestuia. semnarea contractului de reabilitare/modernizare lucrarilor de reabilităre
concesiune, fie pe baza de si de nerealizare a şi modernizare a
contract de comodat potrivit indicatorilor de acestuia in termenul
Legii 230/2007. performanta asteptate. angajat prin contract.
4. Disponibilitatea Amplasarea stalpilor de Riscul ca in cazul in Riscul de intarziere a
amplasamentului iluminat pentru extinderile care amplasarea executiei lucrarilor de
Sistemului de Iluminat Public elementelor reabilitare/modernizare
din Municipiul Medgidia si a infrastructurii SIP sa a Sistemului de
locului de amplasare a fie pe terenul apartinad Iluminat Public din
punctelor de aprindere a altor proprietari decat Municipiul Medgidia si
iluminatului public. Municipalitatea si de punere in functiune
acestia sa nu permita a investitiilor prin
o eventuala amplasare decalarea termenului
a elementelor de receptie finala.
infrastructurii SIP pe
proprietatea lor.

II. Riscuri de proiectare, constructie si receptie

1. Proiectare Proiectul nu permite Riscul de a nu Riscul de a inregistra


efectuarea prestatiilor la beneficia de un SIP pierderi financiare fata
costul ofertat. reabilitat/ modernizat de oferta initiala.
potrivit angajamentelor
anterioare.

2. Constructie Aparitia pe parcursul Riscul de intarziere a Riscul de plata a unor


executiei reabilitarii, punerii in functiune si penalitati si daune
modernizarii Sistemului de de majorare a contractuale si a unor
Iluminat Public din costurilor initiale. pierderi financiare ca
Municipiul Medgidia a unor urmare a depasirii
evenimente, care fac costului initial estimat.
imposibila finalizarea la
termen a constructiei la
costul estimat.

3. Receptie investitie Investitia privind reabilitarea Riscul de nepunere in Riscul de plata a unor
modernizarea Sistemului de functiune a Sistemului penalitati si daune
Iluminat Public din de Iluminat Public in contractuale ca urmare
Municipiul Medgidia nu se Municipiul Medgidia a intarzierii darii in
finalizeaza la termenul reabilitat (modernizat) folosinta a Sistemului
contractual, sau aceasta nu la termenul stabilit. de Iluminat Public din
respecta proiectul aprobat. Municipiul Medgidia
reabilitat (modernizat)
la termenul contractat.

III. Riscuri de finantare.

1. Dobanzi pe parcursul Dobanzile la creditele In cazul scaderii In cazul cresterii


investitiei. angajate se pot schimba pe dobanzilor creditului, dobanzii creditului
parcursul investitiei. exista riscul de a plati angajat, exista riscul de
o suma mai mare a inregistra pierderi
pentru activittaile de financiare fata de
investitii in SIP profitul initial estimat.
contractate.
2. Finantator incapabil Operatorul castigator nu Riscul de a nu Riscul de a nu duce la
este capabil sa mobilizeze beneficia de un indeplinire executia
surse financiare pentru Sistemului de Iluminat clauzelor contractului
acoperirea financiara a Public in Municipiul de concesionare prin
proiectului. Medgidia reabilitat, delegare a gestiunii
modernizat sau Sistemului de Iluminat
reabilitat / modernizat Public din Municipiul
corespunzator la Medgidia.
termenul din contract.

3. Finantarea Concesionarul nu poate Riscul de a nu Riscul de neindeplinire


indisponibila asigura resursele in beneficia de un a obligatiilor
cuantumul stabilit pentru Sistemului de Iluminat contractuale si toate
finantarea executiei Public in Municipiul celelalte consecinte ce
proiectului de reabilitare, Medgidia reabilitat, decurg din aceasta.
modernizare modernizat la
standardele stabilite
prin contractul de
delegare a gestiunii
iluminatului public.

4. Modificari de taxe Taxele care se aplica Riscul de a nu putea Riscul de scadere a


finantarii iluminatul public finanta valoarea profitabilitatii
pot fi modificate de catre investitiei la care s-a contractului sau de a
concedent. angajat prin contract inregistra pierderi
pentru sistemul de financiare.
iluminat public.

5. Finantarea Ca urmare a aparitiei de Riscul de a nu avea Riscul ca concesionarul


suplimentara solutii noi de iluminat impuse prevazute in buget sa nu poata suporta
prin lege sau a unor sumele necesare financiar consecintele
extinderi neprevazute a finantarii lucrarilor modificarilor pe termen
zonelor de iluminare. suplimentare. scurt.

IV. Operare

1. Intretinere Calitatea lucrarilor executate Riscul ca Sistemului Riscul ca valoarea


este necorespunzatoare, de Iluminat Public din lucrarilor de intretinere
avand ca rezultat cresterea Municipiul Medgidia sa sa depaseasca
peste valorile prevazute a nu functioneze in mod veniturile stabilite prin
costurilor de întretinere a corespunzator, sa nu contract, din aceasta
Sistemului de Iluminat Public atinga indicatorii de activitate.
din Municipiul Medgidia performanta prevazuti
in Regulamentul
Serviciului de Iluminat
Public.
2. Schimbarea cerintelor Concedentul isi schimba Riscul de modificare a Riscul de a nu realiza
concedentului in afara cerintele dupa semnarea proiectului fata de cel proiectul in termenul
limitelor contratuale. contractului. stabilit initial prin stabilit prin contract, de
oferta, care conduce la crestere a costurilor
costuri suplimentare totale ale proiectului
de nepredare, de fata de cele initiale
intarziere a receptiei si ofertate si de
eventual de crestere a neefectuare a receptiei
costurilor proiectului la termenul contractat.
de reabilitare
(modernizare) a
Sistemului de Iluminat
Public.

3. Operare Concesionarul nu Riscul de a nu Riscul de a pierde


corespunde financiar sau nu beneficia de un concesionarea prin
poate efectua prestatiile serviciu de iluminat delegarea de gestiune
conform contractului. corespunzator. a Sistemului de
Iluminat Public din
Municipiul Medgidia.

4. Solutii tehnice vechi Solutiile tehnice propuse nu Riscul de a nu avea un Riscul de a plati
sau inadecvate. sunt corespunzatoare din Sistemului de Iluminat penalitati si daune
punct de vedere tehnic Public in Municipiul contractuale sau de
pentru a asigura realizarea Medgidia reabilitat, reziliere a contractului
performantelor modernizat potrivit de concesiune prin
luminotehnice ale Sistemului standardelor de delegare de gestiune
de Iluminat Public din iluminat si de
Municipiul Medgidia. neindeplinire a
indicatorilor prevazuti
in Regulamenul
Serviciului de Iluminat
Public.

V. Piaţa

1. Inflatia Valoarea platilor in timp este Riscul de a nu primi un Riscul de a nu acoperi


diminuata de inflatie. serviciu de iluminat din sumele incasate
public la nivelul costurile serviciului
angajamentelor furnizat.
asumate de
concesionar prin
contract.

VI. Riscul legal si de politica a concedentului

1. Reglementare Exista un cadru statutar de Riscul ca furnizarea Riscul ca nivelul


reglementari care va afecta serviciului de iluminat veniturilor, cheltuielilor
activitatea concesionarului. public sa fie afectata in si profitabilitatii
ce priveste nivelul contractului serviciului
cantitativ si calitativ prestat sa fie afectate.
asumat prin contract.
2. Schimbari legislative Schimbarile legislative sau Riscul de afectare Riscul de crestere
sau de politica de politica a concedentului semnificativa a semnificativa a
care nu pot fi anticipate la investitiilor in costurilor proiectului si
semnarea contractului si reabilitare / diminuarea drastica a
care se adreseaza direct, modernizare a profitabilitatii acestuia
specific si exclusiv Sistemului de Iluminat sau intrarea in zona
proiectului, ceea ce mofifica Public din Municipiul pierderilor cu afectarea
nivelul costurilor de capital Medgidia sau a primirii serioasa a calitatii
sau operationale ale unui serviciu de serviciului public.
proiectului. iluminat public sub
nivelul calitativ
prevazut in contract.

VII. Activele proiectului

1. Deprecierea tehnica a Deprecierea tehnica si Riscul de a primi un Riscul de a amortiza


reabilitării şi morala a solutiei propuse serviciu de iluminat investitia accelerat cu
modernizarii Sistemului este mai mare decat cea public sub noile afectarea profitabilitatii
de Iluminat Public din stabilita initial. standarde actualizate. proiectului.
Municipiul Medgidia.

VIII. Forţa majoră

4. Forta majora Forta majora declarata si Riscul de intrerupere Riscul de crestere a


care se intinde pe o durata pe perioade mari de cheltuielilor si a
mare de timp impiedica timp a primirii unui pierderilor financiare
realizarea contractului. serviciu de iluminat ale proiectului, ca
public crespunzator. urmare a cresterii
cheltuielilor cu
asigurarea bunurilor de
capital.
ANEXA 16
Estimarea cheltuielilor necesare pentru infiintarea unui serviciu de operare a sistemului de iluminat public

Personal electricieni intretinere / interventie / reparatii 6 persoane 4,500 euro / luna 20,250 lei / luna
dispecerat 2 persoane 1,200 euro / luna 5,400 lei / luna
depozit 1 persoane 600 euro / luna 2,700 lei / luna
ingineri sefi 1 persoane 1,300 euro / luna 5,850 lei / luna
responsabili cu executia 1 persoane 550 euro / luna 2,475 lei / luna
instructor protectia muncii 1 persoana 1,000 euro / luna 4,500 lei / luna
specialist ISCIR 1 persoana 1,000 euro / luna 4,500 lei / luna
contabilitate 1 persoana 1,000 euro / luna 4,500 lei / luna
secretariat 1 persoana 850 euro / luna 3,825 lei / luna
director 1 persoana 1,500 euro / luna 6,750 lei / luna
Total cheltuieli salarizare 16 persoane 13,500 euro / luna 60,750 lei / luna

Spatiu birouri, dispecer, depozit (chirie si utilitati) 2,500 euro / luna 11,250 lei / luna

Cheltuieli parc auto 1,15 euro x 1,5l/ora x 16 ore / zi x 2 masini x 30 zile/luna 1,656 euro / luna 7,452 lei / luna
1,15 euro x 1,2l/ora x 8 ore / zi x 2 masini x 30 zile/luna 662 euro / luna 2,981 lei / luna

Intretinere dotari 850 euro / luna 3,825 lei / luna

Total cheltuieli lunare cu salarizare, sedii, utilitati 19,168 euro / luna 86,258 lei / luna

Taxa licentiere anuala ANRSC 26,667 euro 120,000 lei

Total cheltuieli anuale cu salarizare, sedii, utilitati, licenta 256,687 euro / an 1,155,094 lei / an

Dotari masini interventie 2 58000 116,000 euro 522,000 lei


masini deplasari 2 15000 30,000 euro 135,000
autoutilitare 1 31000 31,000 euro 139,500
utilaje, scule 1 90000 90,000 euro 405,000
grup electrogen 1 10000 10,000 euro 45,000
Formare profesionala, autorizari, licente 1 30000 30,000 euro 135,000
Cheltuieli de amenajare 1 40000 40,000 euro 180,000

Total cheltuieli initiale dotari 347,000 euro 1,561,500 lei


Centralizator cheltuieli
1 Cheltuieli de înființare, dotare, organizare, licențiere; 1,561,500.00
2 Cheltuieli pentru 10 ani cu funcționarea (salarizare, sedii, utilități, întreținere utilaje). 11,550,936.00
3 Cheltuieli cu materialele necesare realizarii investitiilor 6,714,038.50
Finantarea investitiilor in ipoteza realizarii investitiilor in 2 ani si o plata esalonata in 10 ani
4 – 30% din valoarea materialeleor necesare investitiilor 2,014,211.55
5 Intretinerea si mentinerea sistemului de iluminat public reabilitat pe perioada celor 10 ani 2,666,195.00
6 Costul energiei electrice 4,841,557.00
TOTAL : 29,348,438.05
ANEXA 17
ESTIMAREA COSTURILOR DE DELEGARE A GESTIUNII

1 Investitii in vederea reabilitarii, modernizare si extindere – conform studiu de fezabilitate


11,179,914 RON
Finantarea investitiilor in ipoteza realizarii investitiilor in 2 ani si o plata esalonata in 10 ani
2 – 30% din valoarea investitiei de baza
3,353,974 RON

3 Intretinerea si mentinerea sistemului de iluminat public reabilitat pe perioada celor 5 ani


2,666,195 RON
4 Costul energiei electrice 3,338,554 RON
Total : 20,538,627 RON

Valorile prezentate sunt inclusiv TVA


FORMULAR F5
OBIECTIV:
PROIECTANT:
INVESTITOR:
FIȘA TEHNICĂ nr. 1

Aparat de iluminat stradal cu LED

Corespondenţa propunerii tehnice cu


Nr. Specificaţii tehnice impuse prin caietul de
specificaţiile tehnice impuse prin Producător
Crt. sarcini
caietul de sarcini
0 Parametri tehnici şi funcţionali:
1.1. Caracteristici generale
1 Aparat de iluminat stradal cu LED
1.1 Alimentare electrică: 230V/50Hz.
1.2 Grad de protecţie compartiment optic (minim) IP66
Grad de protecţie compartiment accesorii
1.3
electrice (minim) IP66
1.4 Rezistenţă la impact (minim) IK08
1.5 Clasă de izolație electrică: Clasa I sau II
Dimensiuni aparat de iluminat LxlxH: nu sunt
1.6
impuse
Putere instalată (maxim)
TIP 1 – 30W (minim 2400lm)
1.7 TIP 2 – 40W (minim 3200lm)
TIP 3 – 50W (minim 4000lm)
TIP 4 – 60W (minim 4800lm)
Eficacitate luminoasă aparat de iluminat (minim):
1.8
80 lm/W
Difuzor din sticlă tratată termic, securizata, plană
1.9
sau curbată
1.9 Greutate: nu se impune
Aparat de iluminat cu următoarele componente:
• carcasă realizată din aluminiu turnat sub
presiune sau aluminiu extrudat;
• distribuția luminoasă va fi de tip stradal şi nu va
fi influenţată de apariţia unor defecte asupra
unora dintre LED-uri; fiecare dintre LED-uri va
avea asociată acelaşi tip de lentilă specifică,
care reproduce distribuţia luminoasă completă a
aparatului de iluminat;
• fluxul luminos total al aparatului de iluminat va fi
determinat de numărul de LED-uri şi/sau de
curentul aplicat la bornele LED-urilor;
• compartimentul optic trebuie să permita
1.10 deschiderea sa pentru operaţii de mentenanţă,
chiar dacă prin intermediul unor unelte. Pentru a
facilita operaţiile de mentenanţă, acesta trebuie
să poată fii deschis într-un interval scurt de
timp, de maxim 1 minut, fără deteriorarea
componentelor aparatului de iluminat; nu se
acceptă aparate de iluminat pentru care
difuzorul este lipit de carcasă;
• compatimentul accesorii electrice va trebui să
permită deschiderea sa pentru operaţii de
mentenanţă, chiar dacă prin intermediul unor
unelte. Pentru a facilita operaţiile de
mentenanţă, acesta trebuie să poată fi deschis
într-un interval scurt de timp, de maxim 1 minut,
fără deteriorarea componentelor aparatului de
iluminat ;
• placa LED va fi amovibilă, pentru a facilita
operaţiile de mentenanţă şi pentru a permite
schimbarea acesteia într-un mod facil, in caz de
defect, după terminarea perioadei de garanţie ;
• placa LED va fi fixată direct de carcasa
aparatului de iluminat, pentru a permite
extragerea rapidă a căldurii produsa de sursele
LED, astfel carcasa va avea şi rolul de radiator ;
• placa LED va fi prevazuta cu rezistenta termica
(termistor), care, impreuna cu balastul electronic
utilizat, va reduce fluxul luminos al aparatului de
iluminat, in cazul supraincalzirii placii LED;
• sistemul de montaj va permite montarea pe braţ
sau în vârf de stâlp si inclinare ajustabila.
Echipare cu sursă luminoasă tip LED de mare
putere (se va preciza modelul şi producătorul)
1.11
• temperatura de culoare Tc = 4000K±10%
• indicele de redare al culorilor Ra≥70
Balastul electronic programabil, compatibil cu tipul
de sursă luminoasă utilizată, va avea minim
următoarele funcţii:
• asigurarea funcţionării cu factorul de putere
>0,92, pentru functionare la 100%;
1.12
• posibilitate de comunicarea prin protocoalele de
comunicare DALI sau 1-10V
• permite reducerea fluxului luminos cu minim
80% din valoarea fluxului nominal, în trepte de
minim 1%
Durata de viata minim 100 000 ore cu pastrarea a
1.13
70% din fluxul luminos
Aparatul de iluminat va fi echipat cu dispozitiv de
control individual fără fir (parte componenta a
sistemului de control), pentru comanda și controlul
independent al aparatului de iluminat, prin
1.14
utilizarea cel puțin a protocoalelor de comunicare
1-10 V sau DALI; acesta va îndeplini cel puțin
funcțiile descrise în fișa tehnică a sistemului de
telegestiune;
Protecție încorporată la descărcări și supratensiuni
atmosferice de până la 10kV, pentru toate
1.15
componentele electronice integrate în aparatul de
iluminat si protectie la scurtcircuit.
Posibilitate de vopsire a stalpului in orice culoare
1.16
din paleta RAL(va fi stabilita de catre beneficiar ).
1.17 Funcţionare la Ta=min 50˚C
Se va prezenta diagrama polară a intensităţii
1.19 luminoase şi curbele K pentru aparatul de iluminat
propus
Specificatii de performanta si conditii privind
2
siguranta in exploatare
Conditii privind conformitatea cu standardele
3
relevante
Se va prezenta declarație de conformitate a
3.1 produselor cu cerințele esențiale prevăzute de
directivele Uniunii Europene ( marca CE )
Se vor prezenta certificate emise de organisme
europene abilitate, din care sa rezulte respectarea
3.2
integrala a cerințelor EN 60598-1:2008 +
A11:2009, EN 60598-2-3:2003 pentru aparatele
de iluminat ofertate, pentru a garanta
conformitatea constantă a produselor cu
standardele de siguranță
4 Conditii de garantie si post garantie
4.1 Aparat de iluminat - minim 5 ani.
5 Alte condiții cu caracter tehnic
FORMULAR F5
OBIECTIV:
PROIECTANT:
INVESTITOR:
FIȘA TEHNICĂ nr. 2

Aparat de iluminat stradal cu LED

Corespondenţa propunerii tehnice cu


Nr. Specificaţii tehnice impuse prin caietul de
specificaţiile tehnice impuse prin Producător
Crt. sarcini
caietul de sarcini
0 Parametri tehnici şi funcţionali:
1.1. Caracteristici generale
1 Aparat de iluminat stradal cu LED
1.1 Alimentare electrică: 230V/50Hz.
1.2 Grad de protecţie compartiment optic (minim) IP66
Grad de protecţie compartiment accesorii
1.3
electrice (minim) IP66
1.4 Rezistenţă la impact (minim) IK08
1.5 Clasă de izolație electrică: Clasa I sau II
Dimensiuni aparat de iluminat LxlxH: nu sunt
1.6
impuse
Putere instalată (maxim)
TIP 5 – 80W (minim 6400lm)
TIP 6 – 100W (minim 8000lm)
1.7
TIP 7 – 120W (minim 9600lm)
TIP 8 – 140W (minim 11200lm)
TIP 9 – 160W (minim 12800lm)
Eficacitate luminoasă aparat de iluminat (minim):
1.8
80 lm/W
Difuzor din sticlă tratată termic, securizata, plană
1.9
sau curbată
1.9 Greutate: nu se impune
Aparat de iluminat cu următoarele componente:
• carcasă realizată din aluminiu turnat sub
presiune sau aluminiu extrudat;
• distribuția luminoasă va fi de tip stradal şi nu va
fi influenţată de apariţia unor defecte asupra
unora dintre LED-uri; fiecare dintre LED-uri va
avea asociată acelaşi tip de lentilă specifică,
care reproduce distribuţia luminoasă completă a
aparatului de iluminat;
• fluxul luminos total al aparatului de iluminat va fi
determinat de numărul de LED-uri şi/sau de
curentul aplicat la bornele LED-urilor;
• compartimentul optic trebuie să permita
1.10 deschiderea sa pentru operaţii de mentenanţă,
chiar dacă prin intermediul unor unelte. Pentru a
facilita operaţiile de mentenanţă, acesta trebuie
să poată fii deschis într-un interval scurt de
timp, de maxim 1 minut, fără deteriorarea
componentelor aparatului de iluminat; nu se
acceptă aparate de iluminat pentru care
difuzorul este lipit de carcasă;
• compatimentul accesorii electrice va trebui să
permită deschiderea sa pentru operaţii de
mentenanţă, chiar dacă prin intermediul unor
unelte. Pentru a facilita operaţiile de
mentenanţă, acesta trebuie să poată fi deschis
într-un interval scurt de timp, de maxim 1 minut,
fără deteriorarea componentelor aparatului de
iluminat ;
• placa LED va fi amovibilă, pentru a facilita
operaţiile de mentenanţă şi pentru a permite
schimbarea acesteia într-un mod facil, in caz de
defect, după terminarea perioadei de garanţie ;
• placa LED va fi fixată direct de carcasa
aparatului de iluminat, pentru a permite
extragerea rapidă a căldurii produsa de sursele
LED, astfel carcasa va avea şi rolul de radiator ;
• placa LED va fi prevazuta cu rezistenta termica
(termistor), care, impreuna cu balastul electronic
utilizat, va reduce fluxul luminos al aparatului de
iluminat, in cazul supraincalzirii placii LED;
• sistemul de montaj va permite montarea pe braţ
sau în vârf de stâlp si inclinare ajustabila.
Echipare cu sursă luminoasă tip LED de mare
putere (se va preciza modelul şi producătorul)
1.11
• temperatura de culoare Tc = 4000K±10%
• indicele de redare al culorilor Ra≥70
Balastul electronic programabil, compatibil cu tipul
de sursă luminoasă utilizată, va avea minim
următoarele funcţii:
• asigurarea funcţionării cu factorul de putere
>0,92, pentru functionare la 100%;
1.12
• posibilitate de comunicarea prin protocoalele de
comunicare DALI sau 1-10V
• permite reducerea fluxului luminos cu minim
80% din valoarea fluxului nominal, în trepte de
minim 1%
Durata de viata minim 100 000 ore cu pastrarea a
1.13
70% din fluxul luminos
Aparatul de iluminat va fi echipat cu dispozitiv de
control individual fără fir (parte componenta a
sistemului de control), pentru comanda și controlul
independent al aparatului de iluminat, prin
1.14
utilizarea cel puțin a protocoalelor de comunicare
1-10 V sau DALI; acesta va îndeplini cel puțin
funcțiile descrise în fișa tehnică a sistemului de
telegestiune;
Protecție încorporată la descărcări și supratensiuni
atmosferice de până la 10kV, pentru toate
1.15
componentele electronice integrate în aparatul de
iluminat si protectie la scurtcircuit.
Posibilitate de vopsire a stalpului in orice culoare
1.16
din paleta RAL(va fi stabilita de catre beneficiar ).
1.17 Funcţionare la Ta=min 50˚C
Se va prezenta diagrama polară a intensităţii
1.19 luminoase şi curbele K pentru aparatul de iluminat
propus
Specificatii de performanta si conditii privind
2
siguranta in exploatare
Conditii privind conformitatea cu standardele
3
relevante
Se va prezenta declarație de conformitate a
3.1 produselor cu cerințele esențiale prevăzute de
directivele Uniunii Europene ( marca CE )
Se vor prezenta certificate emise de organisme
europene abilitate, din care sa rezulte respectarea
3.2
integrala a cerințelor EN 60598-1:2008 +
A11:2009, EN 60598-2-3:2003 pentru aparatele
de iluminat ofertate, pentru a garanta
conformitatea constantă a produselor cu
standardele de siguranță
4 Conditii de garantie si post garantie
4.1 Aparat de iluminat - minim 5 ani.
5 Alte condiții cu caracter tehnic
Situatie existenta a sistemului de iluminat public in municipiul Medgidia ANEXA 1

stalpi existenti corpuri de iluminat existente


Clasa de Latime distanta
Nr. Crt. Denumire strada NOVA
iluminat strada intre stalpi beton metalici EUROSTREET NORIS SPOTVISION PVB MALAGA TEKAP PROIECTOR LUXTEN SELUX GLOB OPALO FGS PITIC
GARDEN
1 1 MAI ME6 6 35 7 2 2
2 ALEEA POPORULUI ME6 5 30 2 2
3 ALEEA SPITALULUI ME5 6 32 7 7
4 ALEEA TRANDAFIRILOR S4 5 20 6 6
5 ALEXANDRU CEL BUN ME5 5 32 7 1 4 1
6 ALEXANDRU VLAHUTA ME5 4 32 3 1
5 ANA IPATESCU ME5 6 32 11 1 1 1 1
6 ANTON PANN ME4 8 32 13 2 2 4 1
7 ARTARILOR ME5 6 32 7 5
8 AUREL VLAICU ME5 9 32 4 1 3
9 AVIATOR SECICAR FRANTZ ME5 6 32 3 1 1
7 AVRAM IANCU ME6 5 30 4 4
9 BERZEI ME5 4 32 6 1 4
10 BORCEI ME5 6 32 2 2
11 BUCOVINEI ME4 12 35 16 1 12 2
12 BUJORULUI ME5 7 32 5 4
13 CALARASI ME5 7 32 13 2 4
8 CALUGARENI ME5 7 32 16 16
13 CAMELIILOR ME5 7 32 23 3 6 1 12
14 CAPORAL NEACSU C-TIN ME5 7 32 6 2 4
15 CARAIMAN ME5 7 32 10 2 6 1
16 CASTANILOR ME5 6 32 7 1 1 1 3
17 CIOCARLIEI ME5 6 32 15 1 5 2
9 COCORILOR ME5 4 32 10 1 5
CONSTANTIN GOLEA fosta Nicos
17
Beloianis ME5 7 32 7 2 3
18 CRAIOVEI ME5 8 32 3 2 1
19 CRINULUI ME5 6 32 3 2
20 DECEBAL ME3 7 33 19 15 4
21 DEZROBIRII ME3 8 45 20 6 10
10 DIMITRIE CANTEMIR ME5 6 32 4 2
21 DOBROGEANU GHEREA ME5 6 32 9 3 5 1
22 DOBROTICI fosta Pionierului. ME5 6 32 4 1 3 2
23 DOROBANTI ME5 7 32 16 1 3 7 2
DOCTOR IBRAHIM THEMO fosta 23
24
August. ME4 6 35 4 1 1
25 DROPIILOR ME5 6 32 12 1 3 8
11 DUMBRAVA ROSIE ME5 7 32 11 3 2 5 1
25 DUMITRU CHICOS ME5 7 32 15 1 11 1
26 DUNARII ME5 6 32 15 1 14
27 ECATERINA TEODOROIU ME5 6 32 9 1 1 5 1
28 ECATERINA VARGA ME5 6 32 11 1 8
29 ETERNITATII ME5 7 32 5 1 4
12 FAGULUI ME5 6 32 6 3 1 1 1
29 FDT.CRISANEI ME6 5 35 3 3 1
30 FDT. LT. OPREA HIRICIU ME4 8 32 17 3 1 8 1
31 FDT.MOLDOVEI ME5 6 32 1 1
32 FDT. PACII ME6 5 30 4 2 1
33 FDT. VIILOR ME5 6 32 6 2 1 1 2
13 FRASINULUI ME5 6 32 7 5 1
33 GENERAL MAGHERU ME5 7 32 4 3 1
34 GEORGE COSBUC ME5 6 32 4 3 1
35 GRIVITEI ME5 6 32 25 1 24 1
36 GUTUILOR ME5 6 32 4 4
37 ION LUCA CARAGIALE ME5 6 32 3 2
14 ION VOICU ME6 6 35 2 1
37 IEZERULUI ME5 6 32 5 3 1
38 ILIE DINCA ME5 6 32 3 2 1
39 IMPARATUL TRAIAN ME5 6 32 17 4 5 8
40 INDEPENDENTEI ME2 14 57 46 16 36 49
41 INDUSTRIEI ME4 10 35 15 1 16 1
15 IOAN N. ROMAN fosta Alexandru Sahia. ME5 5 32 6 5
41 ION CORVIN ME4 8 32 6 2
42 ION CREANGA ME4 8 32 13 6 5
43 ION VODA ME5 6 32 7 1 1 1 1
44 IZVORULUI ME5 6 32 11 7 1
45 JIULUI ME5 6 32 25 5 3 3 10
16 JUPAN DIMITRI fosta 6Martie. ME6 6 35 5 3 2
45 KEMAL AGI AMET ME4 8 32 29 26 1
46 LACRAMIOARELOR ME5 6 32 4 2 1
47 LALELELOR ME4 8 32 6 2 3 1
48 LEBEDEI ME5 4 32 13 5 4 2
49 LIBERTATII M5 6 32 15 1 3 7 2 1
17 LICURICI ME5 6 32 7 1 2
LUCIAN GRIGORESCUfosta Dr. Petru
49
Groza. ME5 6 32 9 5 2
50 LUMINII ME5 6 32 12 3 2 1 3
51 LUPENI ME4 12/10/7 32 14 1 12
52 MARAMURES ME5 7 32 14 2 12
53 MARASESTI ME5 6 32 7 1 4
18 MARASTI ME5 6 32 4 1 2 1
53 MARGARITARULUI ME5 7 32 29 1 25 2
54 MEHMET NYAZI fosta 13 Decembrie. ME4 8 32 6 1 4
55 MERILOR ME5 6 32 7 6
56 MIHAI BRAVU ME5 7 32 12 8 4
57 MIHAI VITEAZU ME4 6 35 11 2 8
58 MIHAI EMINESCU ME5 6 32 3 2 1
59 MOLDOVEI ME5 6 32 11 2 7 1
60 MOLIZILOR ME5 6 32 19 4 2 1
61 MONUMENTULUI ME5 7 32 31 2 24 1
62 MUNTENIEI ME6 6 35 4 4
63 NEGRU VODA ME5 6 32 11 2 5 2
64 NICOLAE BALCESCU ME4 8 32 17 1 3 10 1 1
65 NUCILOR ME5 6 32 9 1 2 1
66 NUFARULUI ME5 6 32 11 3 6
67 OITUZ ME5 7 32 16 8 1 6
68 OLTENIEI ME6 5 35 4 3
69 OVIDIU ME4 8 32 14 1 12
70 PACII ME5 6 32 12 1 1 8 1
71 PALTINULUI ME5 6 32 8 6 1
72 PANSELUTELOR ME5 7 32 33 2 4 26
73 PESCARUSILOR ME5 6 32 11 1 7
74 PESTERII ME5 6 32 15 2 2
75 PINILOR ME5 6 32 7 3 4
76 PLEVNEI ME5 6 32 4 1 3
77 PLOPILOR ME5 6 32 3 2
78 PODGORIILOR ME5 7 32 21 2 14
79 POLIGONUL VIILOR ME5 6 32 20 3 4 10
80 POPORULUI ME3 10/7 32 97 87 7
81 PORUMBEILOR ME5 4 32 11 1 1 4 2
82 PRIMAVERII ME5 5 35 5 2 1 1
83 PRINCIPATELE UNITE ME5 6 32 6 1 3 1
84 PRIVIGHETORILOR ME5 4 32 8 2 5 1
85 S1 8 25-30 11 22
PIATETA DECEBAL
86 S1 3 9
86 RADU NEGRU ME5 6 32 7 6 1
87 RAHOVEI ME3 7 32 17 2 14
88 RASCOALEI ME5 7 32 6 4
89 RAZOARE ME5 7 32 18 1 1 1 10 2
90 REPUBLICII ME2 12/8/6 33-35 42 41 1
91 RINDUNELELOR ME5 6 32 14 3 10
92 ROMANA ME5 7 32 21 3 15
93 SABINELOR ME5 7 32 5 2 1 1
94 SCARLAT VARNAV ME5 7 32 16 16
95 SILOZULUI ME4 10 35 18 14 1
96 SIRETULUI ME5 7 32 28 23 1
97 SMOCHINILOR ME5 6 32 6 1 5
98 SOIMILOR ME5 7 32 5 4
99 SPITALULUI ME5 7 32 20 2 3 12 2
100 STEFAN CEL MARE ME3a 7 32 19 3 14 1 1
101 STEJARULUI ME5 6 32 6 2 2
102 STIRBEI VODA ME6 6 35 3 3
103 SUCEVEI ME5 7 32 8 8
104 TABACARIEI ME6 6 35 5 2 3
105 TEILOR ME5 6 32 18 3 4 2
106 TEPES VODA ME4 8 32 4 4
107 THEODOR AMAN ME5 6 32 10 8
108 TINERETULUI ME4 8 32 39 1 32 2 1
109 TOAMNEI ME5 8 32 4 1 1 1
110 TUDOR VLADIMIRESCU ME4 8 32 21 1 1 15 3
111 ULMILOR ME5 6 32 6 3 1 1 1
112 UNIRII ME5 6 32 3 1
113 VAII ME5 7 32 8 1 4
114 VINATORILOR ME5 7 32 15 2 12
115 VASILE ALECSANDRI tr 1 ME5 6 32 5 2 1
116 VASILE ALECSANDRI tr 2 ME4 9 32 34 27 3 5
117 VASILE ALEXANDRI ME5 6 32 6 3
118 VASILE LUPU ME4 9 32 36 27 3 5
118 VICTORIEI ME5 7 32 5 1 4
119 VIILOR ME4 8 32 23 3 2 14 1 1
120 VIITORULUI (NORD) ME5 4 32 3 1 1
121 VIITORULUI (SUD) ME5 6 32 5 4 1
122 VINTULUI ME5 6 32 5 1 2
123 VIORELELOR ME5 7 32 29 1 13 9 3 1
124 WALTER MARACINEANU ME5 6 32 16 3 1 6 1
125 ZORILOR ME5 7 35 2 1 1
126 FDT. FANTANELE ME5 6 32 2 2
127 STADION IFTIMIE ILISEI ME6 6 35 8 8
128 CARTIER VS s3 5 20 5 160 4 1 3 30 2 127
ZONA BLOCURI CIOCARLIEI - MIHAI
129
VITEAZU - DEZROBIRII S3 5 20 13 13
130 PIATA NORD (PE CLADIRE) 8
131 SILOZULUI ALEEA ME5 6 32 17 18

132 ZONA STR SILOZULUI - ALEEA


S3 5 20 2 20 6 39
SILOZULUI - INDUSTRIEI
133 ME3 7 32 7 5 1
134 ZONA ALEEA VALCELE -
S3 3 20 77 14 79
INDEPENDENTEI
135 ME5 6 32 12 12
PARC STANGA POD 12
PARC DREAPTA POD 19

136 ZONA CF - INDEPENDENTEI - ALEEA


S3 20 33 15 32
VALCELE
137 ME5 7 35 23 23
ZONA BLOCURI STR LUPENI /STR
138
INDEPENDENTEI / RAHOVEI S4 5 25-30 7 7

ZONA BLOCURI LUPENI/POPORULUI/


139 S4 5 25-30 14 14
INDEPENDENTEI/RAHOVEI
S4 / m5 5 25-30 1 1

ZONA BLOCURI STR MONUMENTULUI /


140
STR PANSELUTELOR / STR REPUBLICII
m5 8 32 3 3
ZONA BLOCURI STR SPITALULUI / STR
141
REPUBLICII S4 / m6 5 25 / 30 9 12 9 12
ZONA BLOCURI STR GRIVITEI / STR
142 MARGARITARULUI / STR SIRETULUI /
STR WALTER MARACINEANU m5 6 32 22 18 2

ZONA POLITIE LOCALA - STR


ECATERINA TEODOROIU / STR
143
REPUBLICII / STR ION CREANGA /
m5 5 30 19 18
DUMITRU CHICOS
S4 5 25 9 9
144 CIMITIRULUI ME5 6 32 7 1 2
145 PARC FALEZA MEDGIDIA S4 5 25 95 6 4 13 79 67
146 FND POPORULUI ME6 5 30 2 1 1
147 FDT SIRETULUI ME6 5 30 7 2 2
148 SOS CENTURA ME4 8 32 3 4
149 STADION "CIMENTUL" ME5 6 32 4 4
S4 5 25 2 2
150 ZONA GEAMIE ABDUL MEGID
ME5 6 32 5 5 4

ZONA BLOCURI STR REPUBLICII / STR


151 T VLADIMIRESCU / STR DECEBAL /
S4 5 25 9 9
PIATETA DECEBAL
ME5 6 32 6 5
TOTAL: 1965 538 92 227 49 1135 172 5 15 85 122 37 369 3 11 67
NOVA
beton metalici EUROSTREET NORIS SPOTVISION PVB MALAGA TEKAP PROIECTOR LUXTEN SELUX GLOB OPALO FGS PITIC
GARDEN

Valea Dacilor
Clasa de Latime distanta stalpi existenti corpuri de iluminat existente
Nr. Crt. Denumire strada iluminat strada intre stalpi beton metalici EUR N SV PVB M TK PR L
1 Berzei Me6 5 35 20 3 8 2 1
2 Tractorului Me5 5 35 8 3 1
3 Credintei Me6 5 35 8 4 1
4 Eroilor Me5 5 35 13 6
5 Scolii Me5 5 35 10 1 6
6 Mehmet Nyazi Me5 5 35 8 4
7 Cismelei Me5 5 35 12 8
8 Daciei Me5 5 35 11 5 2
9 Revolutiei Me5 5 35 12 2 5 2 2
10 Democratiei Me5 5 35 16 1 7 1 2
11 Gari Me5 5 35 16 12 1
12 Dreptatii Me5 5 35 14 1 5 1 1
13 Siminoc Me5 5 35 9 5 2 1
14 Ciocarliei Me5 5 35 9 1 6 1
15 Medgidiei Me6 5 35 19 2 2 10
16 Rachitariei Me6 5 35 13 8
17 Iunus Emre Me5 5 35 11 5 1 1
18 Kemal Ataturk Me5 5 35 6 3 1
19 Geamiei Me5 5 35 9 3 1
20 Dobrogei Me5 5 35 23 1 9 2 2
21 Pastorilor Me5 5 35 14 2 3 1 4
22 Recoltei Me5 5 35 9 2 2 2
23 Limanului Me5 5 35 10 2
24 Drum Judetean Me4a 8 35 47 47
327 61 121 12 20 10 1 4 1

Remus Opreanu
Clasa de Latime distanta stalpi existenti corpuri de iluminat existente
Denumire strada iluminat strada intre stalpi beton metalici EUR N SV PVB M TK PR L
1 Fermei Me6 5 35 9 6 3
2 Depozitului Me6 6 35 10 4
3 Patriei Me6 5 35 7 5
4 Fanului Me6 5 35 6 4
5 1 Decembrie Me6 5 35 3 3
6 Targului Me6 5 35 2 1 1
7 Spicului Me6 5 35 12 1 6 1
8 Plantelor Me6 5 35 26 2 8 2
9 Plugarilor Me6 5 35 7
82 7 30 0 10 0 0 0 0
ANEXA 2

Situatie proiectata a sistemului de iluminat in municipiul Medgidia

stalpi existenti varianta proiectata


Clasa de distanta
Nr. Crt. Denumire strada Latime strada
iluminat intre stalpi beton metalici Situatie 30W 40W 50W 60W 80W 120W 140W ornamental 30W

1 1 MAI M6 6 35 7 sit 4 10
2 ALEEA POPORULUI M6 5 30 2 sit 20 2
3 ALEEA SPITALULUI M5 6 32 7 sit 7 7
4 ALEEA TRANDAFIRILOR P3 5 20 6 sit 17 6
5 ALEXANDRU CEL BUN M5 5 32 7 sit 5 10
6 ALEXANDRU VLAHUTA M5 4 32 3 sit 6 3
7 ANA IPATESCU M5 6 32 11 sit 7 12
8 ANTON PANN M4 8 32 13 sit 13 17
9 ARTARILOR M5 6 32 7 sit 7 7
10 AUREL VLAICU M5 9 32 4 sit 8 4
11 AVIATOR SECICAR FRANTZ M5 6 32 3 sit 7 4
12 AVRAM IANCU M6 5 30 4 sit 20 4
13 BERZEI M5 4 32 6 sit 6 6
14 BORCEI M5 6 32 2 sit 7 2
15 BUCOVINEI M4 12 35 16 sit 9 17
16 BUJORULUI M5 7 32 5 sit 19 5
17 CALARASI M5 7 32 13 sit 19 15
18 CALUGARENI M5 7 32 16 sit 19 17
19 CAMELIILOR M5 7 32 23 sit 19 25
20 CAPORAL NEACSU C-TIN M5 7 32 6 sit 19 6
21 CARAIMAN M5 7 32 10 sit 19 12
22 CASTANILOR M5 6 32 7 sit 7 7
23 COCORILOR M5 4 32 10 sit 6 11
CONSTANTIN GOLEA fosta Nicos
24
Beloianis M5 7 32 7 sit 19 7
25 CRAIOVEI M5 8 32 3 sit 10 3
26 CRINULUI M5 6 32 3 sit 7 4
27 DEZROBIRII M3 8 45 20 sit 11 20
28 DIMITRIE CANTEMIR M5 6 32 4 sit 7 5
29 DOBROGEANU GHEREA M5 6 32 9 sit 7 9
30 DOBROTICI fosta Pionierului. M5 6 32 4 sit 6 6
31 DOROBANTI M5 7 32 16 sit 19 21
DOCTOR IBRAHIM THEMO fosta 23
32
August. M4 6 35 4 sit 14 4
33 DROPIILOR M5 6 32 12 sit 7 13
34 DUMBRAVA ROSIE M5 7 32 11 sit 19 12
35 DUMITRU CHICOS M5 7 32 15 sit 19 15
36 DUNARII M5 6 32 15 sit 7 21
37 ECATERINA TEODOROIU M5 6 32 9 sit 7 9
38 ECATERINA VARGA M5 6 32 11 sit 7 11
39 ETERNITATII M5 7 32 5 sit 19 6
40 FAGULUI M5 6 32 6 sit 7 7
41 FDT.CRISANEI M6 5 35 3 sit 2 4
42 FDT. LT. OPREA HIRICIU M4 8 32 17 sit 13 21
43 FDT.MOLDOVEI M5 6 32 1 sit 7 1
44 FDT. PACII M6 5 30 4 sit 20 5
45 FDT. VIILOR M5 6 32 6 sit 7 7
46 FRASINULUI M5 6 32 7 sit 7 8
47 GENERAL MAGHERU M5 7 32 4 sit 19 4
48 GEORGE COSBUC M5 6 32 4 sit 7 4
49 GRIVITEI M5 6 32 25 sit 7 31
50 GUTUILOR M5 6 32 4 sit 7 4
51 ION LUCA CARAGIALE M5 6 32 3 sit 7 3
52 ION VOICU M6 6 35 2 sit 4 3
53 IEZERULUI M5 6 32 5 sit 7 4
54 ILIE DINCA M5 6 32 3 sit 7 4
55 IMPARATUL TRAIAN M5 6 32 17 sit 7 19
56 INDEPENDENTEI M2 14 46 46
57 INDUSTRIEI M4 10 35 15 sit 12 15
58 IOAN N. ROMAN fosta Alexandru Sahia. M5 5 32 6 sit 5 6
59 ION CORVIN M4 8 32 6 sit 13 6
60 ION CREANGA M4 8 32 13 sit 13 13
61 ION VODA M5 6 32 7 sit 7 5
62 IZVORULUI M5 6 32 11 sit 7 14
63 JIULUI M5 6 32 25 sit 7 26
64 JUPAN DIMITRI fosta 6Martie. M6 6 35 5 sit 4 7
65 KEMAL AGI AMET M4 8 32 29 sit 13 30
66 LACRAMIOARELOR M5 6 32 4 sit 7 5
67 LALELELOR M4 8 32 6 sit 13 7
68 LEBEDEI M5 4 32 13 sit 6 13
69 LIBERTATII M5 6 32 15 SIT 7 15
70 LICURICI M5 6 32 7 sit 7 7
LUCIAN GRIGORESCUfosta Dr. Petru
71
Groza. M5 6 32 9 sit 7 12
72 LUMINII M5 6 32 12 sit 7 13
73 LUPENI M4 12/10/7 32 14 sit 9 15
74 MARAMURES M5 7 32 14 sit 19 15
75 MARASESTI M5 6 32 7 sit 7 8
76 MARASTI M5 6 32 4 sit 7 5
77 MARGARITARULUI M5 7 32 29 sit 19 30
78 MEHMET NYAZI fosta 13 Decembrie. M4 8 32 6 sit 13 7
79 MERILOR M5 6 32 7 sit 7 8
80 MIHAI BRAVU M5 7 32 12 sit 19 12
81 MIHAI VITEAZU M4 6 35 11 sit 14 11
82 MIHAI EMINESCU M5 6 32 3 sit 7 4
83 MOLDOVEI M5 6 32 11 sit 7 14
84 MOLIZILOR M5 6 32 19 sit 7 20
85 MONUMENTULUI M5 7 32 31 sit 19 32
86 MUNTENIEI M6 6 35 4 sit 4 4
87 NEGRU VODA M5 6 32 11 sit 7 12
88 NICOLAE BALCESCU M4 8 32 17 sit 13 21
89 NUCILOR M5 6 32 9 sit 7 9
90 NUFARULUI M5 6 32 11 sit 7 13
91 OITUZ M5 7 32 16 sit 19 21
92 OLTENIEI M6 5 35 4 sit 2 4
93 OVIDIU M4 8 32 14 sit 13 15
94 PACII M5 6 32 12 sit 7 15
95 PALTINULUI M5 6 32 8 sit 7 8
96 PANSELUTELOR M5 7 32 33 sit 19 34
97 PESCARUSILOR M5 6 32 11 sit 7 11
98 PESTERII M5 6 32 15 sit 7 16
99 PINILOR M5 6 32 7 sit 7 8
100 PLEVNEI M5 6 32 4 sit 7 5
101 PLOPILOR M5 6 32 3 sit 7 4
102 PODGORIILOR M5 7 32 21 sit 19 24
103 POLIGONUL VIILOR M5 6 32 20 sit 7 22
104 PORUMBEILOR M5 4 32 11 sit 6 14
105 PRIMAVERII M5 5 35 5 sit 1 5
106 PRINCIPATELE UNITE M5 6 32 6 sit 7 6
107 PRIVIGHETORILOR M5 4 32 8 sit 6 10
108 RADU NEGRU M5 6 32 7 sit 7 7
109 RAHOVEI M3 7 32 17 sit 18 19
110 RASCOALEI M5 7 32 6 sit 19 6
111 RAZOARE M5 7 32 18 sit 19 22
112 RINDUNELELOR M5 6 32 14 sit 7 15
113 ROMANA M5 7 32 21 sit 19 22
114 SABINELOR M5 7 32 5 sit 19 5
115 SCARLAT VARNAV M5 7 32 16 sit 19 19
116 SILOZULUI M4 10 35 18 sit 12 19
117 SIRETULUI M5 7 32 28 sit 19 30
118 SMOCHINILOR M5 6 32 6 sit 7 8
119 SOIMILOR M5 7 32 5 sit 19 5
120 SPITALULUI M5 7 32 20 sit 19 20
121 STEFAN CEL MARE M3 7 32 19 sit 18 19
122 STEJARULUI M5 6 32 6 sit 7 6
123 STIRBEI VODA M6 6 35 3 sit 4 2
124 SUCEVEI M5 7 32 8 sit 19 10
125 TABACARIEI M6 6 35 5 sit 4 5
126 TEILOR M5 6 32 18 sit 7 18
127 TEPES VODA M4 8 32 4 sit 13 5
128 THEODOR AMAN M5 6 32 10 sit 7 10
129 TINERETULUI M4 8 32 39 sit 13 48
130 TOAMNEI M5 8 32 4 sit 10 4
131 TUDOR VLADIMIRESCU M4 8 32 21 sit 13 21
132 ULMILOR M5 6 32 6 sit 7 7
133 UNIRII M5 6 32 3 sit 7 5
134 VAII M5 7 32 8 sit 19 11
135 VINATORILOR M5 7 32 15 sit 19 16
136 VASILE ALECSANDRI tr 1 M5 6 32 5 sit 7 6
137 VASILE ALECSANDRI tr 2 M4 9 32 34 sit 15 34
138 VASILE ALEXANDRI M5 6 32 6 sit 7 6
139 VASILE LUPU M4 9 32 36 38
140 VICTORIEI M5 7 32 5 sit 19 5
141 VIILOR M4 8 32 23 sit 13 25
142 VIITORULUI (NORD) M5 4 32 3 sit 6 4
143 VIITORULUI (SUD) M5 6 32 5 sit 7 7
144 VINTULUI M5 6 32 5 sit 7 6
145 VIORELELOR M5 7 32 29 sit 19 31
146 WALTER MARACINEANU M5 6 32 16 sit 7 19
147 ZORILOR M5 7 35 2 sit 16 2
148 FDT. FANTANELE M5 6 32 2 sit 7 2
149 STADION IFTIMIE ILISEI M6 6 35 8 sit 4 8
150 CARTIER VS P3 5 20 5 160 sit 17 8 160
ZONA BLOCURI CIOCARLIEI - MIHAI
151
VITEAZU - DEZROBIRII P3 5 20 13 sit 17 13
152 PIATA NORD (PE CLADIRE) 8
153 SILOZULUI ALEEA M5 6 32 17 sit 7 20

154 ZONA STR SILOZULUI - ALEEA


P3 5 20 2 20 sit 17 2 20
SILOZULUI - INDUSTRIEI
155 M3 7 32 7 sit 18 7

156 ZONA ALEEA VALCELE -


P3 5 20 77 sit 17 77
INDEPENDENTEI
157 M5 6 32 12 sit 7 12
158 PARC STANGA POD 12 12
159 PARC DREAPTA POD 19 19

160 ZONA CF - INDEPENDENTEI - ALEEA


P3 5 20 33 sit 17 33
VALCELE
161 M5 7 35 23 sit 16 25
ZONA BLOCURI STR LUPENI /STR
162
INDEPENDENTEI / RAHOVEI P4 5 25 7 sit 21 7

ZONA BLOCURI LUPENI/POPORULUI/


163 P4 5 25 14 sit 21 14
INDEPENDENTEI/RAHOVEI
P4 5 25 1 sit 21 1

ZONA BLOCURI STR MONUMENTULUI /


164
STR PANSELUTELOR / STR REPUBLICII
M5 8 32 3 sit 10 6
ZONA BLOCURI STR SPITALULUI / STR
165
REPUBLICII P4 / M6 5 25 / 30 9 12 sit 21 / sit 20 9 13
ZONA BLOCURI STR GRIVITEI / STR
166 MARGARITARULUI / STR SIRETULUI /
STR WALTER MARACINEANU M5 6 32 22 sit 7 22
ZONA POLITIE LOCALA - STR
ECATERINA TEODOROIU / STR
167
REPUBLICII / STR ION CREANGA / M5 5 30 19 sit 20 20
DUMITRU CHICOS P4 5 25 9 sit 21 9
168 CIMITIRULUI M5 6 32 7 sit 7 9
169 PARC FALEZA MEDGIDIA P4 5 25 95 95
170 FND POPORULUI M6 5 30 2 sit 2 2
171 FDT SIRETULUI M6 5 30 7 sit 2 7
172 STADION "CIMENTUL" M5 6 32 4 sit 7 4
P4 5 25 2 sit 21 2
173 ZONA GEAMIE ABDUL MEGID
M5 6 32 5 sit 7 9
ZONA BLOCURI STR REPUBLICII / STR T P4 5 25 9 sit 21 9
174
VLADIMIRESCU / STR DECEBAL / M5 6 32 6 sit 7 0 6
REMUS OPREANU
175 Fermei M6 5 35 9 sit 2 9
176 Depozitului M6 6 35 10 sit 4 10
177 Patriei M6 5 35 7 sit 2 7
178 Fanului M6 5 35 6 sit 2 6
179 1 Decembrie M6 5 35 3 sit 2 3
180 Targului M6 5 35 2 sit 2 2
181 Spicului M6 5 35 12 sit 2 12
182 Plantelor M6 5 35 26 sit 2 26
183 Plugarilor M6 5 35 7 sit 2 7
VALEA DACILOR
184 Berzei M6 5 35 20 sit 2 20
185 Tractorului M5 5 35 8 sit 1 8
186 Credintei M6 5 35 8 sit 2 8
187 Eroilor M5 5 35 13 sit 1 13
188 Scolii M5 5 35 10 sit 1 10
189 Mehmet Nyazi M5 5 35 8 sit 1 8
190 Cismelei M5 5 35 12 sit 1 12
191 Daciei M5 5 35 11 sit 1 11
192 Revolutiei M5 5 35 12 sit 1 12
193 Democratiei M5 5 35 16 sit 1 16
194 Gari M5 5 35 16 sit 1 16
195 Dreptatii M5 5 35 14 sit 1 14
196 Siminoc M5 5 35 9 sit 1 9
197 Ciocarliei M5 5 35 9 sit 1 9
198 Medgidiei M6 5 35 19 sit 2 19
199 Rachitariei M6 5 35 13 sit 2 13
200 Iunus Emre M5 5 35 11 sit 1 11
201 Kemal Ataturk M5 5 35 6 sit 1 6
202 Geamiei M5 5 35 9 sit 1 9
203 Dobrogei M5 5 35 23 sit 1 23
204 Pastorilor M5 5 35 14 sit 1 14
205 Recoltei M5 5 35 9 sit 1 9
206 Limanului M5 5 35 10 sit 1 10
207 Drum Judetean M4 8 35 47 sit 3 47

DISTAN
LATIME
Nr. DENUMIREA LUNGIME CLASA DE TA
STRADA ( AMPLASARE
Crt. STRAZII RETEA (M) ILUMINAT INTRE
m)
STALPI
4m
1 Independentei 4,000.00 M2 16 / 22m 36.00 bilateral opus
2 Poporului 1,100.00 M3 8 34.00 unilateral
3 Decebal 700.00 M3 9 33.00 unilateral
4 Republicii 2,600.00 M3 8 34.00 unilateral
5 Tudor Vladimirescu 250.00 M3 8 34.00 unilateral
6 Centura 2,100.00 M5 8 36.00 unilateral
7 Centura 2 ( Silozului) 850.00 M5 7 38.00 unilateral
8 Ciocarliei 320.00 M5 8 36.00 unilateral
9 Parcare si acces blocuri str. Poporului 450.00 P4 3 20.00 unilateral
10 Parc Ion Creanga 250.00 P4 3 20.00 unilateral
11 Piateta Decebal 550.00 P3 4 20.00 unilateral
TOTAL 13,170.00
ANEXA 3
Deviz general al obiectivului de investitii :

Modernizarea sistemului de iluminat public pe raza U.A.T. Medgidia

Valoare
Nr. Valoare
TVA (inclusiv
Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli
crt. (fără TVA) TVA)
lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului
1 1 Obţinerea terenului 0 0 0
1 2 Amenajarea terenului 35,000 6,650 41,650
1 3 Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea la starea iniţială 25,000 4,750 29,750
1 4 Cheltuieli pentu relocarea/protectia utilitatilor 29,500 5,605 35,105
TOTAL CAPITOL 1 89,500 17,005 106,505

CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului

2.1. Alimentare energie electrica 44,000 8,360 52,360


TOTAL CAPITOL 2 44,000 8,360 52,360
CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică
31 Studii 78,500 14,915 93,415
3.1.1 Studii de teren 65,000 12,350 77,350
3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului 0 0 0
3.1.3 Alte studii specifice 13,500 2,565 16,065
Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si
32 15,000 2,850 17,850
autorizatii
33 Expertizare tehnica 0 0 0

34 Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor 12,000 2,280 14,280

35 Proiectare 295,500 56,145 351,645


3.5.1. Tema de proiectare 0 0 0
3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0 0 0
3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii
160,000 30,400 190,400
si deviz general
3.5.4. Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii
13,500 2,565 16,065
avizelor/acordurilor/autorizatiilor
3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de
12,000 2,280 14,280
executie
3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie 110,000 20,900 130,900
36 Organizarea procedurilor de achizitie 10,000 1,900 11,900
37 Consultanta 32,000 6,080 38,080
3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 19,000 3,610 22,610
3.7.2. Auditul financiar 13,000 2,470 15,470
38 Asistenta tehnica 46,000 8,740 54,740
3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului 0 0 0
3.8.1.1. pe periada de executie a lucrarilor 0 0 0
3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de
control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in 0 0 0
Constructii
3.8.2. Dirigentie de santier 46,000 8,740 54,740
TOTAL CAPITOL 3 489,000 92,910 581,910
CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investiţia de bază
41 Construcţii şi instalaţii 10,848,681 2,061,249 12,909,930
42 Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale 0 0 0
43 Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesita montaj 0 0 0

Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care nu necesita montaj si


44 0 0 0
echipamente de transport
4 5 Dotări 0 0 0
4 6 Active necorporale 0 0 0
TOTAL CAPITOL 4 10,848,681 2,061,249 12,909,930
CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli
5 1 Organizare de şantier 63,500 12,065 75,565

5.1.1. Lucrări de construcţii si instalatii aferente organizarii de santier 40,000 7,600 47,600

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării şantierului 23,500 4,465 27,965


52 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 2,971,499 537,789 3,509,287
5.2.1. Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare 2,818,466 535,509 3,353,974

5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii 75,941 0 75,941
5.2.3 Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului,
10,849 0 10,849
urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii

5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor 54,243 0 54,243

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de


12,000 2,280 14,280
construire/desfiintare

53 Cheltuieli diverse şi neprevăzute 1,084,868 206,125 1,290,993


54 Cheltuieli pentru informare si publicitate 10,000 1,900 11,900
TOTAL CAPITOL 5 4,129,867 757,878 4,887,745
CAPITOLUL 6: Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste şi predare la
beneficiar
61 Pregătirea personalului de exploatare 10,000 1,900 11,900
62 Probe tehnologice şi teste 10,000 1,900 11,900
TOTAL CAPITOL 6 20,000 3,800 23,800
TOTAL GENERAL 15,621,048 2,941,203 18,562,251
din care: C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1.) 11,022,181 2,094,214 13,116,395
30 W 299
40 W 1198
50 W 552
60 W 130
80 W 349
100 W 128
120 W 66
140 W 66
160 W 108
30 W 547
2W 3461

50 W 299
70 W 1198
70 W 552
100 W 130
150 W 349
150 W 128
250 W 66
250 W 66

250 W 108

70 W 547
2W 3461
8970
47920
27600
7800
27920
12800
7920
9240
17280

16410
6922
190782

buc 14950

buc
83860
buc 38640

buc
13000
buc 52350
buc 19200
buc 16500

buc
16500

buc
27000

buc
38290
buc 6922
327212
ANEXA 3
Deviz general al obiectivului de investitii :

Modernizarea sistemului de iluminat public pe raza U.A.T. Medgidia

Valoare
Nr. Valoare
TVA (inclusiv
Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli
crt. (fără TVA) TVA)
lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului
1 1 Obţinerea terenului 0 0 0
1 2 Amenajarea terenului 35,000 6,650 41,650
1 3 Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea la starea iniţială 25,000 4,750 29,750
1 4 Cheltuieli pentu relocarea/protectia utilitatilor 29,500 5,605 35,105
TOTAL CAPITOL 1 89,500 17,005 106,505
CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului
2.1. Alimentare energie electrica 44,000 8,360 52,360
TOTAL CAPITOL 2 44,000 8,360 52,360
CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică
31 Studii 78,500 14,915 93,415
3.1.1 Studii de teren 65,000 12,350 77,350
3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului 0 0 0
3.1.3 Alte studii specifice 13,500 2,565 16,065
Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si
32 15,000 2,850 17,850
autorizatii
33 Expertizare tehnica 0 0 0
34 Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor 12,000 2,280 14,280
35 Proiectare 295,500 56,145 351,645
3.5.1. Tema de proiectare 0 0 0
3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0 0 0
3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii
160,000 30,400 190,400
si deviz general
3.5.4. Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii
13,500 2,565 16,065
avizelor/acordurilor/autorizatiilor
3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de
12,000 2,280 14,280
executie
3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie 110,000 20,900 130,900
36 Organizarea procedurilor de achizitie 10,000 1,900 11,900
37 Consultanta 32,000 6,080 38,080
3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 19,000 3,610 22,610
3.7.2. Auditul financiar 13,000 2,470 15,470
38 Asistenta tehnica 46,000 8,740 54,740
3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului 0 0 0
3.8.1.1. pe periada de executie a lucrarilor 0 0 0
3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de
control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in 0 0 0
Constructii
3.8.2. Dirigentie de santier 46,000 8,740 54,740
TOTAL CAPITOL 3 489,000 92,910 581,910
CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investiţia de bază
41 Construcţii şi instalaţii 13,253,491 2,518,163 15,771,654
42 Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale 0 0 0
43 Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesita montaj 0 0 0
Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care nu necesita montaj si
44 0 0 0
echipamente de transport
4 5 Dotări 0 0 0
4 6 Active necorporale 0 0 0
TOTAL CAPITOL 4 13,253,491 2,518,163 15,771,654
CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli
5 1 Organizare de şantier 63,500 12,065 75,565

5.1.1. Lucrări de construcţii si instalatii aferente organizarii de santier 40,000 7,600 47,600

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării şantierului 23,500 4,465 27,965


52 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 3,002,761 537,789 3,540,550
5.2.1. Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare 2,818,466 535,509 3,353,974

5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii 92,774 0 92,774
5.2.3 Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului,
13,253 0 13,253
urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii

5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor 66,267 0 66,267

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de


12,000 2,280 14,280
construire/desfiintare

53 Cheltuieli diverse şi neprevăzute 1,325,349 251,816 1,577,165


54 Cheltuieli pentru informare si publicitate 10,000 1,900 11,900
TOTAL CAPITOL 5 4,401,610 803,570 5,205,180
CAPITOLUL 6: Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste şi predare la
beneficiar
61 Pregătirea personalului de exploatare 10,000 1,900 11,900
62 Probe tehnologice şi teste 10,000 1,900 11,900
TOTAL CAPITOL 6 20,000 3,800 23,800
TOTAL GENERAL 18,297,601 3,443,808 21,741,409
din care: C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1.) 13,426,991 2,551,128 15,978,119
ANEXA 4
DEVIZ PE OBIECT
Obiectivul: Modernizarea sistemului de iluminat public pe raza U.A.T. Medgidia

Valoare Valoare
TVA
Nr. crt. Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli (fără TVA) (inclusiv TVA)
lei lei lei
1 2 3 4 5

I LUCRARI DE CONSTRUCTII SI INSTALATII


I.1 Demontari 273,652 51,994 325,646
I.2 Montaj retea de alimentare (LES) 3,445,315 654,610 4,099,925
I.3 Stalpi, suporti, confectii metalice 1,617,350 307,297 1,924,647
I.4 Cutii electrice 192,600 36,594 229,194
I.5 Aparate iluminat 7,724,574 1,467,669 9,192,243
TOTAL I 13,253,491 2,518,163 15,771,654
II MONTAJ
TOTAL II 0 0 0
III PROCURARE
TOTAL III 0 0 0
TOTAL (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III) 13,253,491 2,518,163 15,771,654
ANEXA 5
Cantitati de lucrari investitia " Modernizarea extinderea si optimizarea consumului energetic sistem de iluminat
public in Municipiul Medgidia"

Etapa 1 Inlocuire corpuri de iluminat Municipiului Medgidia

Nr. crt. Operatie Cantitate UM Pret unitar ( lei) Valoare ( lei)


0 1 2 4 5 6
1 Demontare corpuri de iluminat cu utilaj PRB 1,966.00 buc

2 Demontare console 1,966.00 buc


3 Montare corp de iluminat LED 30W 299.00 buc
4 Montare corp de iluminat LED 40W 986.00 buc
5 Montare corp de iluminat LED 50W 552.00 buc
6 Montare corp de iluminat LED 60W 45.00 buc
7 Montare corp de iluminat LED 80W 349.00 buc
8 Montare corp de iluminat LED 120W 66.00 buc
9 Montare corp de iluminat LED 140W 66.00 buc
10 Montare corp de iluminat ornamental LED 30 W 59.00 buc
11 Montare console 1x1x10 grd (Lxl) 2,363.00 buc
12 Inlocuire CDD 15 IL 4,726.00 buc
13 Coloana alimentare corp de iluminat CYY 5x1.5 mmp 9.70 km
14 Montare conductor torsadat TYIR 50 OLAL 3x25+16 mmp incl armaturi 1.20 km
15 Verificare corpuri de iluminat 2,852.00 buc
TOTAL VALOARE ANEXA ( LEI fara TVA) 0.00
Etapa 2 inlocuire corpuri de iluminat ornamentale cu LED

Nr. crt. Operatie Cantitate UM Pret unitar ( lei) Valoare ( lei)

0 1 2 4 5 6
1 Demontare corpuri de iluminat cu utilaj PRB 430.00 buc
2 Montare corp de iluminat ornamental LED 30 W 430.00 buc
3 Verificare corpuri de iluminat 430.00 buc
TOTAL VALOARE ANEXA ( LEI fara TVA) 0.00
Lista operatiuni lucrari extindere sistem de iluminat public municipiul Medgidia

Nr. crt. Operatie Cantitate UM Pret unitar ( lei) Valoare ( lei)

0 1 2 4 5 6
Realizare linie electrica subterana ACYABY 3x35+16 mmp - profil sant, săpătura,
umplutura, folie avertizoare, platbanda , nisip) 6.00 km
1
2 Coloana alimentare corp de iluminat CYY 5x1.5 mmp 1.50 km
3 Montare stâlpi metalici h=8m inclusiv fundaţie 192.00 buc
4 Montare console 1x1x10 grd (Lxl) 192.00 buc
5 Montare corp de iluminat LED 40W 192.00 buc
6 Spargeri betoane 60.00 mc
7 Refacere imbracaminte asfaltica zona stradala 350.00 mp
8 Refacere imbracaminte asfaltica zona pietonala 1,200.00 mp

9 Refacere beton 500.00 mp


10 Realizare subtraversare profil T in tub d=110 mmp 70.00 m
11 Cutie comanda iluminat public ( punct de aprindere 160A din policarbonat) 7.00 buc
12 Cutii de derivaţie din policarbonat 7.00 buc
13 Camerete beton 800x800x800 40.00 buc
14 Capac fonta 12.5t pentru camereta trafic pietonal 30.00 buc
15 Capac fonta 40 t pentru camereta trafic rutier 10.00 buc
16 Pozare tub PVC 63 mmp 400.00 ml
17 Pozare tub PVC 110 mmp 5,000.00 ml
TOTAL VALOARE ANEXA ( LEI fara TVA) 0.00
Lista operatiuni implementare telegestiune sistem de iluminat Orasul Medgidia

Nr. crt. Operatie Cantitate UM Pret unitar ( lei) Valoare ( lei)

0 1 2 4 5 6
1 Modul comanda individuala corp de iluminat 3044.00 buc
2 Montare modul comanda punct de aprindere 40.00 buc
3 staţie de lucru 1 buc
4 Implementare sistem telegestiune 1.00 set
TOTAL VALOARE ANEXA ( LEI fara TVA) 0.00

LISTA OPERATIUNI PENTRU IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE SEMNALIZARE TRECERI DE PIETONI

Nr. crt. Operatie Cantitate UM Pret unitar ( lei) Valoare ( lei)

0 1 2 4 5 6

1 Stalpi h=7m sustinere corpuri de iluminat dedicate trecerii de pietoni 4.00 buc
2 Montare corpuri de iluminat ce deservesc trecerile de pietoni 4.00 buc
3 Montare senzori miscare ce comanda cresterea fluxului luminos la cil 2.00 buc
4 Realizare subtraversare profil T in tub d=110 mmp 40.00 m
5 Montare sistem marcare trecere de pietoni alimentat prin inductie 2.00 buc
TOTAL VALOARE ANEXA ( LEI fara TVA) 0.00
Lista operatiuni iluminat arhitectural
Primarie, Geamie 1,2 , Biserica Sf Dumitru, Biserica Sfintii Petru si Pavel, Pod Independentei, Muzeul de arta, Sala Sporturilor,
Intrari in Municipiu

Nr. crt. Operatie Cantitate UM Pret unitar ( lei) Valoare ( lei)

0 1 2 4 5 6
1 Montare proiector LED conform FT5 44 buc
2 Montare proiector LED conform FT6 40 buc
3 Montare proiector LED conform FT7 72 buc
4 Montare bagheta LED 300mm conform FT8 25 buc
5 Montare bagheta LED 600mm conform FT9 52 buc
6 Montare proiector incastrat LED conform FT10 20 buc
7 Montare proiector beamer conform FT 11 18 buc
8 Montare proiector LED RGB conform FT12 78 buc
9 Sistem de comanda corpuri iluminat LED conform FT 13 2 buc
10 Realizare confectie metalica 850 kg
11 Montare tablou electric comanda iluminat arhitectural 9 buc
12 Montare suport sustinere proiectoare 72 buc
13 Montare stâlpi metalici h=4m inclusiv fundaţie 16 buc
Realizare linie electrica subterana ACYABY 4x4 mmp - profil sant, săpătura,
umplutura, folie avertizoare, platbanda , nisip) km
14 3.50
15 Pozare tub PVC 63 mmp 850 ml
16 Realizare priza de pamant din 3 electrozi 2 1/2 " 2.5 m lungime 8 buc
17 Pozare coloana CYY 3x1.5 mmp pe cladire 2 km
18 Spargeri betoane 50 mc
19 Decopertare si refacere pavele ( din recuperare) 400 mp
20 Refacere imbracaminte asfaltica zona stradala 100 mp
21 Refacere imbracaminte asfaltica zona pietonala 150 mp
22 Refacere beton 300 mp
23 Realizare si montare Totem inclusiv fundatie semnalizare intrare in municipiu 4 buc
TOTAL VALOARE ANEXA ( LEI fara TVA) 0.00
Modernizare iluminat public si extindere cu optimizarea consumului energetic pentru obiectivele ( Independentei,
Poporului, Decebal, Republicii, Centura 1, Silozului, Ciocarliei, Parcare si acces blocuri str. Poporului, Parc Ion
Creanga si Piateta Decebal) Municipiul Medgidia

Nr. crt. Operatie Cantitate UM Pret unitar ( lei) Valoare ( lei)

0 1 2 4 5 6
Realizare linie electrica subterana ACYABY 3x50 + 25 mmp - profil sant, săpătura,
umplutura, folie avertizoare, nisip) 1.00 km
1
Realizare linie electrica subterana ACYABY 3x35+16 mmp - profil sant, săpătura,
umplutura, folie avertizoare, platbanda , nisip) 11.95 km
2
Realizare linie electrica subterana ACYABY 4x16 mmp - profil sant, săpătura,
umplutura, folie avertizoare, platbanda , nisip) 1.25 km
3
4 Coloana alimentare corp de iluminat CYY 5x1.5 mmp 4.00 km
5 Demontare console 270.00 buc
6 Demontare corp de iluminat existente 270.00 buc
7 Montare stâlpi metalici h=8m inclusiv fundaţie 212.00 buc
8 Montare stâlpi metalici h=9m inclusiv fundaţie 108.00 buc
9 Montare stâlpi metalici h=4m inclusiv fundaţie 58.00 buc
10 Montare console 1x1x10 grd (Lxl) 320.00 buc
12 Montare corp de iluminat LED 60W 85.00 buc
13 Montare corp de iluminat LED 100W 128.00 buc
14 Montare corp de iluminat LED 160W 108.00 buc
15 Montare corp de iluminat ornamental LED 30 W 58.00 buc
16 Spargeri betoane 50.00 mc
17 Decopertare si refacere pavele ( din recuperare) 750.00 mp
18 Refacere imbracaminte asfaltica zona stradala 450.00 mp
19 Refacere imbracaminte asfaltica zona pietonala 2,750.00 mp
20 Refacere beton 1,000.00 mp
21 Realizare foraj orizontal d=90 mmp 120.00 m
22 Realizare subtraversare profil T in tub d=110 mmp 500.00 m
23 Cutii de derivaţie din policarbonat 12.00 buc
24 Cutie comanda iluminat public ( punct de aprindere 160A din policarbonat) 6.00 buc
25 Realizare priza de pamant din 3 electrozi 2 1/2 " 2.5 m lungime 40.00 buc
26 Camerete beton 800x800x800 80.00 buc
27 Capac fonta 12.5t pentru camereta trafic pietonal 60.00 buc
28 Capac fonta 40 t pentru camereta trafic rutier 20.00 buc
29 Pozare tub PVC 63 mmp 2,000.00 ml
30 Pozare tub PVC 110 mmp 16,000.00 ml
TOTAL VALOARE ANEXA ( LEI fara TVA) 0.00

Lista operatiuni implementare telegestiune sistem de iluminat Orasul Medgidia

Nr. crt. Operatie Cantitate UM Pret unitar ( lei) Valoare ( lei)

0 1 2 4 5 6
1 Modul comanda individuala corp de iluminat 379.00 buc
2 Montare modul comanda punct de aprindere 10.00 buc
3 Implementare sistem telegestiune 1.00 set
TOTAL VALOARE ANEXA ( LEI fara TVA) 0.00

LISTA OPERATIUNI PENTRU IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE SEMNALIZARE TRECERI DE PIETONI

Nr. crt. Operatie Cantitate UM Pret unitar ( lei) Valoare ( lei)

0 1 2 4 5 6
1 Stalpi h=7m sustinere corpuri de iluminat dedicate trecerii de pietoni 16.00 buc
2 Montare corpuri de iluminat ce deservesc trecerile de pietoni 16.00 buc
3 Montare senzori miscare ce comanda cresterea fluxului luminos la cil 8.00 buc
4 Realizare subtraversare profil T in tub d=110 mmp 160.00 m
5 Montare sistem marcare trecere de pietoni alimentat prin inductie 8.00 buc
TOTAL VALOARE ANEXA ( LEI fara TVA) 0.00
ANEXA 5
Cantitati de lucrari investitia " Modernizarea extinderea si optimizarea consumului energetic sistem de iluminat
public in Municipiul Medgidia"
Etapa 1 Inlocuire corpuri de iluminat Municipiului Medgidia

Nr. crt. Operatie Cantitate UM Pret unitar ( lei) Valoare ( lei)


0 1 2 4 5 6
1 Demontare corpuri de iluminat cu utilaj PRB 1,966.00 buc 54.00 106,164.00
2 Demontare console 1,966.00 buc 58.00 114,028.00
3 Montare corp de iluminat LED 30W 299.00 buc 920.00 275,080.00
4 Montare corp de iluminat LED 40W 986.00 buc 980.00 966,280.00
5 Montare corp de iluminat LED 50W 552.00 buc 1,010.00 557,520.00
6 Montare corp de iluminat LED 60W 45.00 buc 1,050.00 47,250.00
7 Montare corp de iluminat LED 80W 349.00 buc 1,200.00 418,800.00
8 Montare corp de iluminat LED 120W 66.00 buc 1,650.00 108,900.00
9 Montare corp de iluminat LED 140W 66.00 buc 1,980.00 130,680.00
10 Montare corp de iluminat ornamental LED 30 W 59.00 buc 1,550.00 91,450.00
11 Montare console 1x1x10 grd (Lxl) 2,363.00 buc 230.00 543,490.00
12 Inlocuire CDD 15 IL 4,726.00 buc 15.00 70,890.00
13 Coloana alimentare corp de iluminat CYY 5x1.5 mmp 9.70 km 4,500.00 43,650.00
14 Montare conductor torsadat TYIR 50 OLAL 3x25+16 mmp incl armaturi 1.20 km 18,500.00 22,200.00
15 Verificare corpuri de iluminat 2,852.00 buc 12.00 34,224.00
TOTAL VALOARE ANEXA ( LEI fara TVA) 3,530,606.00

Etapa 2 inlocuire corpuri de iluminat ornamentale cu LED

Nr. crt. Operatie Cantitate UM Pret unitar ( lei) Valoare ( lei)

0 1 2 4 5 6
1 Demontare corpuri de iluminat cu utilaj PRB 430.00 buc 54.00 23,220.00
2 Montare corp de iluminat ornamental LED 30 W 430.00 buc 1,950.00 838,500.00
3 Verificare corpuri de iluminat 430.00 buc 12.00 5,160.00
TOTAL VALOARE ANEXA ( LEI fara TVA) 866,880.00

Lista operatiuni lucrari extindere sistem de iluminat public municipiul Medgidia

Nr. crt. Operatie Cantitate UM Pret unitar ( lei) Valoare ( lei)

0 1 2 4 5 6
Realizare linie electrica subterana ACYABY 3x35+16 mmp - profil sant, săpătura,
umplutura, folie avertizoare, platbanda , nisip) 6.00 km
1 52,500.00 315,000.00
2 Coloana alimentare corp de iluminat CYY 5x1.5 mmp 1.50 km 4,500.00 6,750.00
3 Montare stâlpi metalici h=8m inclusiv fundaţie 192.00 buc 1,650.00 316,800.00
4 Montare console 1x1x10 grd (Lxl) 192.00 buc 230.00 44,160.00
5 Montare corp de iluminat LED 40W 192.00 buc 980.00 188,160.00
6 Spargeri betoane 60.00 mc 200.00 12,000.00
7 Refacere imbracaminte asfaltica zona stradala 350.00 mp 160.00 56,000.00
8 Refacere imbracaminte asfaltica zona pietonala 1,200.00 mp 120.00 144,000.00
9 Refacere beton 500.00 mp 115.00 57,500.00
10 Realizare subtraversare profil T in tub d=110 mmp 70.00 m 180.00 12,600.00
11 Cutie comanda iluminat public ( punct de aprindere 160A din policarbonat) 7.00 buc 7,500.00 52,500.00
12 Cutii de derivaţie din policarbonat 7.00 buc 5,500.00 38,500.00
13 Camerete beton 800x800x800 40.00 buc 1,250.00 50,000.00
14 Capac fonta 12.5t pentru camereta trafic pietonal 30.00 buc 280.00 8,400.00
15 Capac fonta 40 t pentru camereta trafic rutier 10.00 buc 470.00 4,700.00
16 Pozare tub PVC 63 mmp 400.00 ml 8.50 3,400.00
17 Pozare tub PVC 110 mmp 5,000.00 ml 11.00 55,000.00
TOTAL VALOARE ANEXA ( LEI fara TVA) 1,365,470.00
Lista operatiuni implementare telegestiune sistem de iluminat Orasul Medgidia

Nr. crt. Operatie Cantitate UM Pret unitar ( lei) Valoare ( lei)

0 1 2 4 5 6
1 Modul comanda individuala corp de iluminat 3044.00 buc 780.00 2,374,320.00
2 Montare modul comanda punct de aprindere 40.00 buc 850.00 34,000.00
3 staţie de lucru 1 buc 5,500.00 5,500.00
4 Implementare sistem telegestiune 1.00 set 20,500.00 20,500.00
TOTAL VALOARE ANEXA ( LEI fara TVA) 2,434,320.00

LISTA OPERATIUNI PENTRU IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE SEMNALIZARE TRECERI DE PIETONI

Nr. crt. Operatie Cantitate UM Pret unitar ( lei) Valoare ( lei)

0 1 2 4 5 6

1 Stalpi h=7m sustinere corpuri de iluminat dedicate trecerii de pietoni 4.00 buc 1,800.00 7,200.00
2 Montare corpuri de iluminat ce deservesc trecerile de pietoni 4.00 buc 1,320.00 5,280.00
3 Montare senzori miscare ce comanda cresterea fluxului luminos la cil 2.00 buc 750.00 1,500.00
4 Realizare subtraversare profil T in tub d=110 mmp 40.00 m 180.00 7,200.00
5 Montare sistem marcare trecere de pietoni alimentat prin inductie 2.00 buc 42,000.00 84,000.00
TOTAL VALOARE ANEXA ( LEI fara TVA) 105,180.00
Lista operatiuni iluminat arhitectural
Primarie, Geamie 1,2 , Biserica sf dumitru, Biserica Sfintii Petru si Pavel, Pod Independentei, Muzeul de arta, Sala Sporturilor,
Intrari in Municipiu

Nr. crt. Operatie Cantitate UM Pret unitar ( lei) Valoare ( lei)

0 1 2 4 5 6
1 Montare proiector LED conform FT5 44 buc 1,400.00 61,600.00
2 Montare proiector LED conform FT6 40 buc 1,600.00 64,000.00
3 Montare proiector LED conform FT7 72 buc 1,800.00 129,600.00
4 Montare bagheta LED 300mm conform FT8 25 buc 720.00 18,000.00
5 Montare bagheta LED 600mm conform FT9 52 buc 850.00 44,200.00
6 Montare proiector incastrat LED conform FT10 20 buc 2,200.00 44,000.00
7 Montare proiector beamer conform FT 11 18 buc 2,650.00 47,700.00
8 Montare proiector LED RGB conform FT12 78 buc 1,900.00 148,200.00
9 Sistem de comanda corpuri iluminat LED conform FT 13 2 buc 12,525.00 25,050.00
10 Realizare confectie metalica 850 kg 12.00 10,200.00
11 Montare tablou electric comanda iluminat arhitectural 9 buc 4,200.00 37,800.00
12 Montare suport sustinere proiectoare 72 buc 290.00 20,880.00
13 Montare stâlpi metalici h=4m inclusiv fundaţie 16 buc 850.00 13,600.00
Realizare linie electrica subterana ACYABY 4x4 mmp - profil sant, săpătura,
umplutura, folie avertizoare, platbanda , nisip) km
14 3.50 36,450.00 127,575.00
15 Pozare tub PVC 63 mmp 850 ml 8.50 7,225.00
16 Realizare priza de pamant din 3 electrozi 2 1/2 " 2.5 m lungime 8 buc 650.00 5,200.00
17 Pozare coloana CYY 3x1.5 mmp pe cladire 2 km 4,200.00 8,400.00
18 Spargeri betoane 50 mc 200.00 10,000.00
19 Decopertare si refacere pavele ( din recuperare) 400 mp 78.00 31,200.00
20 Refacere imbracaminte asfaltica zona stradala 100 mp 180.00 18,000.00
21 Refacere imbracaminte asfaltica zona pietonala 150 mp 120.00 18,000.00
22 Refacere beton 300 mp 80.00 24,000.00
23 Realizare si montare Totem inclusiv fundatie semnalizare intrare in municipiu 4 buc 44,500.00 178,000.00
TOTAL VALOARE ANEXA ( LEI fara TVA) 1,092,430.00
Modernizare iluminat public si extindere cu optimizarea consumului energetic pentru obiectivele ( Independentei,
Poporului, Decebal, Republicii, Centura 1, Silozului, Ciocarliei, Parcare si acces blocuri str. Poporului, Parc Ion
Creanga si Piateta Decebal) Municipiul Medgidia

Nr. crt. Operatie Cantitate UM Pret unitar ( lei) Valoare ( lei)

0 1 2 4 5 6
Realizare linie electrica subterana ACYABY 3x50 + 25 mmp - profil sant, săpătura,
umplutura, folie avertizoare, nisip) 1.00 km
1 58,000.00 58,000.00
Realizare linie electrica subterana ACYABY 3x35+16 mmp - profil sant, săpătura,
umplutura, folie avertizoare, platbanda , nisip) 11.95 km
2 52,500.00 627,375.00
Realizare linie electrica subterana ACYABY 4x16 mmp - profil sant, săpătura,
umplutura, folie avertizoare, platbanda , nisip) 1.25 km
3 50,000.00 62,500.00
4 Coloana alimentare corp de iluminat CYY 5x1.5 mmp 4.00 km 4,500.00 18,000.00
5 Demontare console 270.00 buc 58.00 15,660.00
6 Demontare corp de iluminat existente 270.00 buc 54.00 14,580.00
7 Montare stâlpi metalici h=8m inclusiv fundaţie 212.00 buc 1,650.00 349,800.00
8 Montare stâlpi metalici h=9m inclusiv fundaţie 108.00 buc 1,750.00 189,000.00
9 Montare stâlpi metalici h=4m inclusiv fundaţie 58.00 buc 850.00 49,300.00
10 Montare console 1x1x10 grd (Lxl) 320.00 buc 60.00 19,200.00
12 Montare corp de iluminat LED 60W 85.00 buc 1,050.00 89,250.00
13 Montare corp de iluminat LED 100W 128.00 buc 1,350.00 172,800.00
14 Montare corp de iluminat LED 160W 108.00 buc 2,250.00 243,000.00
15 Montare corp de iluminat ornamental LED 30 W 58.00 buc 1,550.00 89,900.00
16 Spargeri betoane 50.00 mc 200.00 10,000.00
17 Decopertare si refacere pavele ( din recuperare) 750.00 mp 78.00 58,500.00
18 Refacere imbracaminte asfaltica zona stradala 450.00 mp 180.00 81,000.00
19 Refacere imbracaminte asfaltica zona pietonala 2,750.00 mp 120.00 330,000.00
20 Refacere beton 1,000.00 mp 80.00 80,000.00
21 Realizare foraj orizontal d=90 mmp 120.00 m 160.00 19,200.00
22 Realizare subtraversare profil T in tub d=110 mmp 500.00 m 180.00 90,000.00
23 Cutii de derivaţie din policarbonat 12.00 buc 5,500.00 66,000.00
24 Cutie comanda iluminat public ( punct de aprindere 160A din policarbonat) 6.00 buc 7,500.00 45,000.00
25 Realizare priza de pamant din 3 electrozi 2 1/2 " 2.5 m lungime 40.00 buc 650.00 26,000.00
26 Camerete beton 800x800x800 80.00 buc 1,250.00 100,000.00
27 Capac fonta 12.5t pentru camereta trafic pietonal 60.00 buc 280.00 16,800.00
28 Capac fonta 40 t pentru camereta trafic rutier 20.00 buc 470.00 9,400.00
29 Pozare tub PVC 63 mmp 2,000.00 ml 8.50 17,000.00
30 Pozare tub PVC 110 mmp 16,000.00 ml 11.00 176,000.00
TOTAL VALOARE ANEXA ( LEI fara TVA) 3,123,265.00

Lista operatiuni implementare telegestiune sistem de iluminat Orasul Medgidia

Nr. crt. Operatie Cantitate UM Pret unitar ( lei) Valoare ( lei)

0 1 2 4 5 6
1 Modul comanda individuala corp de iluminat 379.00 buc 780.00 295,620.00
2 Montare modul comanda punct de aprindere 10.00 buc 850.00 8,500.00
3 Implementare sistem telegestiune 1.00 set 10,500.00 10,500.00
TOTAL VALOARE ANEXA ( LEI fara TVA) 314,620.00

LISTA OPERATIUNI PENTRU IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE SEMNALIZARE TRECERI DE PIETONI

Nr. crt. Operatie Cantitate UM Pret unitar ( lei) Valoare ( lei)

0 1 2 4 5 6
1 Stalpi h=7m sustinere corpuri de iluminat dedicate trecerii de pietoni 16.00 buc 1,800.00 28,800.00
2 Montare corpuri de iluminat ce deservesc trecerile de pietoni 16.00 buc 1,320.00 21,120.00
3 Montare senzori miscare ce comanda cresterea fluxului luminos la cil 8.00 buc 750.00 6,000.00
4 Realizare subtraversare profil T in tub d=110 mmp 160.00 m 180.00 28,800.00
5 Montare sistem marcare trecere de pietoni alimentat prin inductie 8.00 buc 42,000.00 336,000.00
TOTAL VALOARE ANEXA ( LEI fara TVA) 420,720.00
TOTAL GENERAL 13,253,491.00
ANEXA 6
Deviz general al obiectivului de investitii :

DEVIZ GENERAL ETAPA 1 - Inlocuire aparate de iluminat oras, extindere, sistem telegestiune,
iluminat arhitectural

Valoare
Nr. Valoare
TVA (inclusiv
Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli
crt. (fără TVA) TVA)
lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului
1 1 Obţinerea terenului 0 0 0
1 2 Amenajarea terenului 20,000 3,800 23,800
1 3 Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea la starea iniţială 15,000 2,850 17,850
1 4 Cheltuieli pentu relocarea/protectia utilitatilor 20,000 3,800 23,800
TOTAL CAPITOL 1 55,000 10,450 65,450
CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului
2.1. Alimentare energie electrica 20,000 3,800 23,800
TOTAL CAPITOL 2 20,000 3,800 23,800
CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică
31 Studii 20,000 3,800 23,800
3.1.1 Studii de teren 15,000 2,850 17,850
3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului 0 0 0
3.1.3 Alte studii specifice 5,000 950 5,950
Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si
32 0 0 0
autorizatii
33 Expertizare tehnica 0 0 0
34 Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor 5,500 1,045 6,545
35 Proiectare 168,000 31,920 199,920
3.5.1. Tema de proiectare 0 0 0
3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0 0 0
3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii
95,000 18,050 113,050
si deviz general
3.5.4. Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii
3,500 665 4,165
avizelor/acordurilor/autorizatiilor
3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de
4,500 855 5,355
executie
3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie 65,000 12,350 77,350
36 Organizarea procedurilor de achizitie 5,000 950 5,950
37 Consultanta 16,000 3,040 19,040
3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 9,500 1,805 11,305
3.7.2. Auditul financiar 6,500 1,235 7,735
38 Asistenta tehnica 28,000 5,320 33,320
3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului 0 0 0
3.8.1.1. pe periada de executie a lucrarilor 0 0 0
3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de
control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in 0 0 0
Constructii
3.8.2. Dirigentie de santier 28,000 5,320 33,320
TOTAL CAPITOL 3 242,500 46,075 288,575
CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investiţia de bază
41 Construcţii şi instalaţii 9,394,886 1,785,028 11,179,914
42 Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale 0 0 0
43 Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesita montaj 0 0 0
Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care nu necesita montaj si
44 0 0 0
echipamente de transport
4 5 Dotări 0 0 0
4 6 Active necorporale 0 0 0
TOTAL CAPITOL 4 9,394,886 1,785,028 11,179,914
CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli
5 1 Organizare de şantier 24,500 4,655 29,155

5.1.1. Lucrări de construcţii si instalatii aferente organizarii de santier 16,000 3,040 19,040

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării şantierului 8,500 1,615 10,115


52 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 2,946,599 536,649 3,483,248
5.2.1. Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare 2,818,466 535,509 3,353,974

5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii 65,764 0 65,764
5.2.3 Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului,
9,395 0 9,395
urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii

5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor 46,974 0 46,974

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de


6,000 1,140 7,140
construire/desfiintare

53 Cheltuieli diverse şi neprevăzute 939,489 178,503 1,117,991


54 Cheltuieli pentru informare si publicitate 5,000 950 5,950
TOTAL CAPITOL 5 3,915,588 720,756 4,636,344
CAPITOLUL 6: Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste şi predare la
beneficiar
61 Pregătirea personalului de exploatare 5,000 950 5,950
62 Probe tehnologice şi teste 5,000 950 5,950
TOTAL CAPITOL 6 10,000 1,900 11,900
TOTAL GENERAL 13,637,974 2,568,010 16,205,984
din care: C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1.) 9,485,886 1,802,318 11,288,204
ANEXA 7
DEVIZ PE OBIECT
Obiectivul: ETAPA 1 - Inlocuire aparate de iluminat oras, extindere, sistem telegestiune, iluminat
arhitectural

Valoare Valoare
TVA
Nr. crt. Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli (fără TVA) (inclusiv TVA)
lei lei lei
1 2 3 4 5

I LUCRARI DE CONSTRUCTII SI INSTALATII


I.1 Demontari 243,412 46,248 289,660
I.2 Montaj retea de alimentare (LES) 1,318,740 250,561 1,569,301
I.3 Stalpi, suporti, confectii metalice 963,250 183,018 1,146,268
I.4 Cutii electrice 81,600 15,504 97,104
I.5 Aparate iluminat 6,787,884 1,289,698 8,077,582
TOTAL I 9,394,886 1,785,028 11,179,914
II MONTAJ
TOTAL II 0 0 0
III PROCURARE
TOTAL III 0 0 0
TOTAL (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III) 9,394,886 1,785,028 11,179,914
ANEXA 8
Lista cantitati de lucrari ETAPA 1 - Inlocuire aparate de iluminat oras, extindere, sistem telegestiune, iluminat
arhitectural

Etapa 1 Inlocuire corpuri de iluminat Municipiului Medgidia

Nr. crt. Operatie Cantitate UM Pret unitar ( lei) Valoare ( lei)


0 1 2 4 5 6
1 Demontare corpuri de iluminat cu utilaj PRB 1,966.00 buc

2 Demontare console 1,966.00 buc


3 Montare corp de iluminat LED 30W 299.00 buc
4 Montare corp de iluminat LED 40W 986.00 buc
5 Montare corp de iluminat LED 50W 552.00 buc
6 Montare corp de iluminat LED 60W 45.00 buc
7 Montare corp de iluminat LED 80W 349.00 buc
8 Montare corp de iluminat LED 120W 66.00 buc
9 Montare corp de iluminat LED 140W 66.00 buc
10 Montare corp de iluminat ornamental LED 30 W 59.00 buc
11 Montare console 1x1x10 grd (Lxl) 2,363.00 buc
12 Inlocuire CDD 15 IL 4,726.00 buc
13 Coloana alimentare corp de iluminat CYY 5x1.5 mmp 9.70 km
14 Montare conductor torsadat TYIR 50 OLAL 3x25+16 mmp incl armaturi 1.20 km
15 Verificare corpuri de iluminat 2,852.00 buc
TOTAL VALOARE ANEXA ( LEI fara TVA) 0.00
Etapa 2 inlocuire corpuri de iluminat ornamentale cu LED

Nr. crt. Operatie Cantitate UM Pret unitar ( lei) Valoare ( lei)

0 1 2 4 5 6
1 Demontare corpuri de iluminat cu utilaj PRB 430.00 buc
2 Montare corp de iluminat ornamental LED 30 W 430.00 buc
3 Verificare corpuri de iluminat 430.00 buc
TOTAL VALOARE ANEXA ( LEI fara TVA) 0.00

Lista operatiuni lucrari extindere sistem de iluminat public municipiul Medgidia

Nr. crt. Operatie Cantitate UM Pret unitar ( lei) Valoare ( lei)

0 1 2 4 5 6
Realizare linie electrica subterana ACYABY 3x35+16 mmp - profil sant, săpătura,
umplutura, folie avertizoare, platbanda , nisip) 6.00 km
1
2 Coloana alimentare corp de iluminat CYY 5x1.5 mmp 1.50 km
3 Montare stâlpi metalici h=8m inclusiv fundaţie 192.00 buc
4 Montare console 1x1x10 grd (Lxl) 192.00 buc
5 Montare corp de iluminat LED 40W 192.00 buc
6 Spargeri betoane 60.00 mc
7 Refacere imbracaminte asfaltica zona stradala 350.00 mp
8 Refacere imbracaminte asfaltica zona pietonala 1,200.00 mp

9 Refacere beton 500.00 mp


10 Realizare subtraversare profil T in tub d=110 mmp 70.00 m
11 Cutie comanda iluminat public ( punct de aprindere 160A din policarbonat) 7.00 buc
12 Cutii de derivaţie din policarbonat 7.00 buc
13 Camerete beton 800x800x800 40.00 buc
14 Capac fonta 12.5t pentru camereta trafic pietonal 30.00 buc
15 Capac fonta 40 t pentru camereta trafic rutier 10.00 buc
16 Pozare tub PVC 63 mmp 400.00 ml
17 Pozare tub PVC 110 mmp 5,000.00 ml
TOTAL VALOARE ANEXA ( LEI fara TVA) 0.00

Lista operatiuni implementare telegestiune sistem de iluminat Orasul Medgidia

Nr. crt. Operatie Cantitate UM Pret unitar ( lei) Valoare ( lei)

0 1 2 4 5 6
1 Modul comanda individuala corp de iluminat 3044.00 buc
2 Montare modul comanda punct de aprindere 40.00 buc
3 staţie de lucru 1 buc
4 Implementare sistem telegestiune 1.00 set
TOTAL VALOARE ANEXA ( LEI fara TVA) 0.00

LISTA OPERATIUNI PENTRU IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE SEMNALIZARE TRECERI DE PIETONI

Nr. crt. Operatie Cantitate UM Pret unitar ( lei) Valoare ( lei)

0 1 2 4 5 6

1 Stalpi h=7m sustinere corpuri de iluminat dedicate trecerii de pietoni 4.00 buc
2 Montare corpuri de iluminat ce deservesc trecerile de pietoni 4.00 buc
3 Montare senzori miscare ce comanda cresterea fluxului luminos la cil 2.00 buc
4 Realizare subtraversare profil T in tub d=110 mmp 40.00 m
5 Montare sistem marcare trecere de pietoni alimentat prin inductie 2.00 buc
TOTAL VALOARE ANEXA ( LEI fara TVA) 0.00
Lista operatiuni iluminat arhitectural
Primarie, Geamie 1,2 , Biserica Sf Dumitru, Biserica Sfintii Petru si Pavel, Pod Independentei, Muzeul de arta, Sala Sporturilor,
Intrari in Municipiu

Nr. crt. Operatie Cantitate UM Pret unitar ( lei) Valoare ( lei)

0 1 2 4 5 6
1 Montare proiector LED conform FT5 44 buc
2 Montare proiector LED conform FT6 40 buc
3 Montare proiector LED conform FT7 72 buc
4 Montare bagheta LED 300mm conform FT8 25 buc
5 Montare bagheta LED 600mm conform FT9 52 buc
6 Montare proiector incastrat LED conform FT10 20 buc
7 Montare proiector beamer conform FT 11 18 buc
8 Montare proiector LED RGB conform FT12 78 buc
9 Sistem de comanda corpuri iluminat LED conform FT 13 2 buc
10 Realizare confectie metalica 850 kg
11 Montare tablou electric comanda iluminat arhitectural 9 buc
12 Montare suport sustinere proiectoare 72 buc
13 Montare stâlpi metalici h=4m inclusiv fundaţie 16 buc
Realizare linie electrica subterana ACYABY 4x4 mmp - profil sant, săpătura,
umplutura, folie avertizoare, platbanda , nisip) km
14 3.50
15 Pozare tub PVC 63 mmp 850 ml
16 Realizare priza de pamant din 3 electrozi 2 1/2 " 2.5 m lungime 8 buc
17 Pozare coloana CYY 3x1.5 mmp pe cladire 2 km
18 Spargeri betoane 50 mc
19 Decopertare si refacere pavele ( din recuperare) 400 mp
20 Refacere imbracaminte asfaltica zona stradala 100 mp
21 Refacere imbracaminte asfaltica zona pietonala 150 mp
22 Refacere beton 300 mp
23 Realizare si montare Totem inclusiv fundatie semnalizare intrare in municipiu 4 buc
TOTAL VALOARE ANEXA ( LEI fara TVA) 0.00
ANEXA 8
Lista cantitati de lucrari ETAPA 1 - Inlocuire aparate de iluminat oras, extindere, sistem telegestiune, iluminat
arhitectural

Etapa 1 Inlocuire corpuri de iluminat Municipiului Medgidia

Nr. crt. Operatie Cantitate UM Pret unitar ( lei) Valoare ( lei)


0 1 2 4 5 6
1 Demontare corpuri de iluminat cu utilaj PRB 1,966.00 buc 54.00 106,164.00
2 Demontare console 1,966.00 buc 58.00 114,028.00
3 Montare corp de iluminat LED 30W 299.00 buc 920.00 275,080.00
4 Montare corp de iluminat LED 40W 986.00 buc 980.00 966,280.00
5 Montare corp de iluminat LED 50W 552.00 buc 1,010.00 557,520.00
6 Montare corp de iluminat LED 60W 45.00 buc 1,050.00 47,250.00
7 Montare corp de iluminat LED 80W 349.00 buc 1,200.00 418,800.00
8 Montare corp de iluminat LED 120W 66.00 buc 1,650.00 108,900.00
9 Montare corp de iluminat LED 140W 66.00 buc 1,980.00 130,680.00
10 Montare corp de iluminat ornamental LED 30 W 59.00 buc 1,550.00 91,450.00
11 Montare console 1x1x10 grd (Lxl) 2,363.00 buc 230.00 543,490.00
12 Inlocuire CDD 15 IL 4,726.00 buc 15.00 70,890.00
13 Coloana alimentare corp de iluminat CYY 5x1.5 mmp 9.70 km 4,500.00 43,650.00
14 Montare conductor torsadat TYIR 50 OLAL 3x25+16 mmp incl armaturi 1.20 km 18,500.00 22,200.00
15 Verificare corpuri de iluminat 2,852.00 buc 12.00 34,224.00
TOTAL VALOARE ANEXA ( LEI fara TVA) 3,530,606.00
Etapa 2 inlocuire corpuri de iluminat ornamentale cu LED

Nr. crt. Operatie Cantitate UM Pret unitar ( lei) Valoare ( lei)

0 1 2 4 5 6
1 Demontare corpuri de iluminat cu utilaj PRB 430.00 buc 54.00 23,220.00
2 Montare corp de iluminat ornamental LED 30 W 430.00 buc 1,950.00 838,500.00
3 Verificare corpuri de iluminat 430.00 buc 12.00 5,160.00
TOTAL VALOARE ANEXA ( LEI fara TVA) 866,880.00

Lista operatiuni lucrari extindere sistem de iluminat public municipiul Medgidia

Nr. crt. Operatie Cantitate UM Pret unitar ( lei) Valoare ( lei)

0 1 2 4 5 6
Realizare linie electrica subterana ACYABY 3x35+16 mmp - profil sant, săpătura,
umplutura, folie avertizoare, platbanda , nisip) 6.00 km
1 52,500.00 315,000.00
2 Coloana alimentare corp de iluminat CYY 5x1.5 mmp 1.50 km 4,500.00 6,750.00
3 Montare stâlpi metalici h=8m inclusiv fundaţie 192.00 buc 1,650.00 316,800.00
4 Montare console 1x1x10 grd (Lxl) 192.00 buc 230.00 44,160.00
5 Montare corp de iluminat LED 40W 192.00 buc 980.00 188,160.00
6 Spargeri betoane 60.00 mc 200.00 12,000.00
7 Refacere imbracaminte asfaltica zona stradala 350.00 mp 160.00 56,000.00
8 Refacere imbracaminte asfaltica zona pietonala 1,200.00 mp 120.00 144,000.00
9 Refacere beton 500.00 mp 115.00 57,500.00
10 Realizare subtraversare profil T in tub d=110 mmp 70.00 m 180.00 12,600.00
11 Cutie comanda iluminat public ( punct de aprindere 160A din policarbonat) 7.00 buc 7,500.00 52,500.00
12 Cutii de derivaţie din policarbonat 7.00 buc 5,500.00 38,500.00
13 Camerete beton 800x800x800 40.00 buc 1,250.00 50,000.00
14 Capac fonta 12.5t pentru camereta trafic pietonal 30.00 buc 280.00 8,400.00
15 Capac fonta 40 t pentru camereta trafic rutier 10.00 buc 470.00 4,700.00
16 Pozare tub PVC 63 mmp 400.00 ml 8.50 3,400.00
17 Pozare tub PVC 110 mmp 5,000.00 ml 11.00 55,000.00
TOTAL VALOARE ANEXA ( LEI fara TVA) 1,365,470.00

Lista operatiuni implementare telegestiune sistem de iluminat Orasul Medgidia

Nr. crt. Operatie Cantitate UM Pret unitar ( lei) Valoare ( lei)

0 1 2 4 5 6
1 Modul comanda individuala corp de iluminat 3044.00 buc 780.00 2,374,320.00
2 Montare modul comanda punct de aprindere 40.00 buc 850.00 34,000.00
3 staţie de lucru 1 buc 5,500.00 5,500.00
4 Implementare sistem telegestiune 1.00 set 20,500.00 20,500.00
TOTAL VALOARE ANEXA ( LEI fara TVA) 2,434,320.00

LISTA OPERATIUNI PENTRU IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE SEMNALIZARE TRECERI DE PIETONI

Nr. crt. Operatie Cantitate UM Pret unitar ( lei) Valoare ( lei)

0 1 2 4 5 6

1 Stalpi h=7m sustinere corpuri de iluminat dedicate trecerii de pietoni 4.00 buc 1,800.00 7,200.00
2 Montare corpuri de iluminat ce deservesc trecerile de pietoni 4.00 buc 1,320.00 5,280.00
3 Montare senzori miscare ce comanda cresterea fluxului luminos la cil 2.00 buc 750.00 1,500.00
4 Realizare subtraversare profil T in tub d=110 mmp 40.00 m 180.00 7,200.00
5 Montare sistem marcare trecere de pietoni alimentat prin inductie 2.00 buc 42,000.00 84,000.00
TOTAL VALOARE ANEXA ( LEI fara TVA) 105,180.00
Lista operatiuni iluminat arhitectural
Primarie, Geamie 1,2 , Biserica sf dumitru, Biserica Sfintii Petru si Pavel, Pod Independentei, Muzeul de arta, Sala Sporturilor,
Intrari in Municipiu

Nr. crt. Operatie Cantitate UM Pret unitar ( lei) Valoare ( lei)

0 1 2 4 5 6
1 Montare proiector LED conform FT5 44 buc 1,400.00 61,600.00
2 Montare proiector LED conform FT6 40 buc 1,600.00 64,000.00
3 Montare proiector LED conform FT7 72 buc 1,800.00 129,600.00
4 Montare bagheta LED 300mm conform FT8 25 buc 720.00 18,000.00
5 Montare bagheta LED 600mm conform FT9 52 buc 850.00 44,200.00
6 Montare proiector incastrat LED conform FT10 20 buc 2,200.00 44,000.00
7 Montare proiector beamer conform FT 11 18 buc 2,650.00 47,700.00
8 Montare proiector LED RGB conform FT12 78 buc 1,900.00 148,200.00
9 Sistem de comanda corpuri iluminat LED conform FT 13 2 buc 12,525.00 25,050.00
10 Realizare confectie metalica 850 kg 12.00 10,200.00
11 Montare tablou electric comanda iluminat arhitectural 9 buc 4,200.00 37,800.00
12 Montare suport sustinere proiectoare 72 buc 290.00 20,880.00
13 Montare stâlpi metalici h=4m inclusiv fundaţie 16 buc 850.00 13,600.00
Realizare linie electrica subterana ACYABY 4x4 mmp - profil sant, săpătura,
umplutura, folie avertizoare, platbanda , nisip) km
14 3.50 36,450.00 127,575.00
15 Pozare tub PVC 63 mmp 850 ml 8.50 7,225.00
16 Realizare priza de pamant din 3 electrozi 2 1/2 " 2.5 m lungime 8 buc 650.00 5,200.00
17 Pozare coloana CYY 3x1.5 mmp pe cladire 2 km 4,200.00 8,400.00
18 Spargeri betoane 50 mc 200.00 10,000.00
19 Decopertare si refacere pavele ( din recuperare) 400 mp 78.00 31,200.00
20 Refacere imbracaminte asfaltica zona stradala 100 mp 180.00 18,000.00
21 Refacere imbracaminte asfaltica zona pietonala 150 mp 120.00 18,000.00
22 Refacere beton 300 mp 80.00 24,000.00
23 Realizare si montare Totem inclusiv fundatie semnalizare intrare in municipiu 4 buc 44,500.00 178,000.00
TOTAL VALOARE ANEXA ( LEI fara TVA) 1,092,430.00
TOTAL GENERAL 9,394,886.00
ANEXA 9
Deviz general al obiectivului de investitii :

DEVIZ GENERAL ETAPA 2 - Obiectivele Independentei, Poporului, Decebal, Republicii, Centura 1,


Silozului, Ciocarliei, Parcare si acces blocuri str. Poporului, Parc Ion Creanga si Piateta Decebal

Valoare
Valoare
Nr. TVA (inclusiv
Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli
crt. (fără TVA) TVA)
lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului
1 1 Obţinerea terenului 0 0 0
1 2 Amenajarea terenului 15,000 2,850 17,850
1 3 Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea la starea iniţială 10,000 1,900 11,900
1 4 Cheltuieli pentu relocarea/protectia utilitatilor 9,500 1,805 11,305
TOTAL CAPITOL 1 34,500 6,555 41,055

CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului

2.1. Alimentare energie electrica 24,000 4,560 28,560


TOTAL CAPITOL 2 24,000 4,560 28,560
CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică
31 Studii 58,500 11,115 69,615
3.1.1 Studii de teren 50,000 9,500 59,500
3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului 0 0 0
3.1.3 Alte studii specifice 8,500 1,615 10,115
Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si
32 15,000 2,850 17,850
autorizatii
33 Expertizare tehnica 0 0 0
34 Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor 6,500 1,235 7,735
35 Proiectare 127,500 24,225 151,725
3.5.1. Tema de proiectare 0 0 0
3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0 0 0
3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii
65,000 12,350 77,350
si deviz general
3.5.4. Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii
10,000 1,900 11,900
avizelor/acordurilor/autorizatiilor
3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de
7,500 1,425 8,925
executie
3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie 45,000 8,550 53,550
36 Organizarea procedurilor de achizitie 5,000 950 5,950
37 Consultanta 16,000 3,040 19,040
3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 9,500 1,805 11,305
3.7.2. Auditul financiar 6,500 1,235 7,735
38 Asistenta tehnica 18,000 3,420 21,420
3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului 0 0 0
3.8.1.1. pe periada de executie a lucrarilor 0 0 0
3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de
control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in 0 0 0
Constructii
3.8.2. Dirigentie de santier 18,000 3,420 21,420
TOTAL CAPITOL 3 246,500 46,835 293,335
CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investiţia de bază
41 Construcţii şi instalaţii 3,858,605 733,135 4,591,740
42 Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale 0 0 0

43 Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesita montaj 0 0 0


Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care nu necesita montaj si
44 0 0 0
echipamente de transport

4 5 Dotări 0 0 0
4 6 Active necorporale 0 0 0
TOTAL CAPITOL 4 3,858,605 733,135 4,591,740
CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli
5 1 Organizare de şantier 39,000 7,410 46,410

5.1.1. Lucrări de construcţii si instalatii aferente organizarii de santier 24,000 4,560 28,560

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării şantierului 15,000 2,850 17,850

52 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 56,162 1,140 57,302


5.2.1. Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare 0 0 0
5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii 27,010 0 27,010
5.2.3 Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului,
3,859 0 3,859
urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii

5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor 19,293 0 19,293

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de


6,000 1,140 7,140
construire/desfiintare

53 Cheltuieli diverse şi neprevăzute 385,861 73,313 459,174

54 Cheltuieli pentru informare si publicitate 5,000 950 5,950


TOTAL CAPITOL 5 486,022 82,813 568,836
CAPITOLUL 6: Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste şi predare la
beneficiar
61 Pregătirea personalului de exploatare 5,000 950 5,950
62 Probe tehnologice şi teste 5,000 950 5,950
TOTAL CAPITOL 6 10,000 1,900 11,900
TOTAL GENERAL 4,659,627 875,798 5,535,426
din care: C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1.) 3,941,105 748,810 4,689,915
ANEXA 10
DEVIZ PE OBIECT
Obiectivul: ETAPA 2 - Obiectivele Independentei, Poporului, Decebal, Republicii, Centura 1,
Silozului, Ciocarliei, Parcare si acces blocuri str. Poporului, Parc Ion Creanga si Piateta Decebal

Valoare Valoare
TVA
Nr. crt. Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli (fără TVA) (inclusiv TVA)
lei lei lei
1 2 3 4 5

I LUCRARI DE CONSTRUCTII SI INSTALATII


I.1 Demontari 30,240 5,746 35,986
I.2 Montaj retea de alimentare (LES) 2,126,575 404,049 2,530,624
I.3 Stalpi, suporti, confectii metalice 654,100 124,279 778,379
I.4 Cutii electrice 111,000 21,090 132,090
I.5 Aparate iluminat 936,690 177,971 1,114,661
TOTAL I 3,858,605 733,135 4,591,740
II MONTAJ
TOTAL II 0 0 0
III PROCURARE
TOTAL III 0 0 0
TOTAL (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III) 3,858,605 733,135 4,591,740
ANEXA 11

Lista cantitati de lucrari ETAPA 2 - Obiectivele Independentei, Poporului, Decebal, Republicii, Centura 1, Silozului, Ciocarliei, Parcare si acces
blocuri str. Poporului, Parc Ion Creanga si Piateta Decebal

Nr. crt. Operatie Cantitate UM Pret unitar ( lei) Valoare ( lei)

0 1 2 4 5 6
1 Realizare linie electrica subterana ACYABY 3x50 + 25 mmp - profil sant, săpătura, umplutura, folie avertizoare, nisip) 1.00 km
Realizare linie electrica subterana ACYABY 3x35+16 mmp - profil sant, săpătura, umplutura, folie avertizoare, platbanda ,
nisip) 11.95 km
2

Realizare linie electrica subterana ACYABY 4x16 mmp - profil sant, săpătura, umplutura, folie avertizoare, platbanda , nisip) 1.25 km
3
4 Coloana alimentare corp de iluminat CYY 5x1.5 mmp 4.00 km
5 Demontare console 270.00 buc
6 Demontare corp de iluminat existente 270.00 buc
7 Montare stâlpi metalici h=8m inclusiv fundaţie 212.00 buc
8 Montare stâlpi metalici h=9m inclusiv fundaţie 108.00 buc
9 Montare stâlpi metalici h=4m inclusiv fundaţie 58.00 buc
10 Montare console 1x1x10 grd (Lxl) 320.00 buc
12 Montare corp de iluminat LED 60W 85.00 buc
13 Montare corp de iluminat LED 100W 128.00 buc
14 Montare corp de iluminat LED 160W 108.00 buc
15 Montare corp de iluminat ornamental LED 30 W 58.00 buc
16 Spargeri betoane 50.00 mc
17 Decopertare si refacere pavele ( din recuperare) 750.00 mp
18 Refacere imbracaminte asfaltica zona stradala 450.00 mp
19 Refacere imbracaminte asfaltica zona pietonala 2,750.00 mp
20 Refacere beton 1,000.00 mp
21 Realizare foraj orizontal d=90 mmp 120.00 m
22 Realizare subtraversare profil T in tub d=110 mmp 500.00 m
23 Cutii de derivaţie din policarbonat 12.00 buc
24 Cutie comanda iluminat public ( punct de aprindere 160A din policarbonat) 6.00 buc
25 Realizare priza de pamant din 3 electrozi 2 1/2 " 2.5 m lungime 40.00 buc
26 Camerete beton 800x800x800 80.00 buc
27 Capac fonta 12.5t pentru camereta trafic pietonal 60.00 buc
28 Capac fonta 40 t pentru camereta trafic rutier 20.00 buc
29 Pozare tub PVC 63 mmp 2,000.00 ml
30 Pozare tub PVC 110 mmp 16,000.00 ml
TOTAL VALOARE ANEXA ( LEI fara TVA) 0.00
Lista operatiuni implementare telegestiune sistem de iluminat Orasul Medgidia

Nr. crt. Operatie Cantitate UM Pret unitar ( lei) Valoare ( lei)

0 1 2 4 5 6
1 Modul comanda individuala corp de iluminat 379.00 buc
2 Montare modul comanda punct de aprindere 10.00 buc
3 Implementare sistem telegestiune 1.00 set
TOTAL VALOARE ANEXA ( LEI fara TVA) 0.00

LISTA OPERATIUNI PENTRU IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE SEMNALIZARE TRECERI DE PIETONI

Nr. crt. Operatie Cantitate UM Pret unitar ( lei) Valoare ( lei)

0 1 2 4 5 6
1 Stalpi h=7m sustinere corpuri de iluminat dedicate trecerii de pietoni 16.00 buc
2 Montare corpuri de iluminat ce deservesc trecerile de pietoni 16.00 buc
3 Montare senzori miscare ce comanda cresterea fluxului luminos la cil 8.00 buc
4 Realizare subtraversare profil T in tub d=110 mmp 160.00 m
5 Montare sistem marcare trecere de pietoni alimentat prin inductie 8.00 buc
TOTAL VALOARE ANEXA ( LEI fara TVA) 0.00
ANEXA 11

Lista cantitati de lucrari ETAPA 2 - Obiectivele Independentei, Poporului, Decebal, Republicii, Centura 1, Silozului, Ciocarliei, Parcare si acces
blocuri str. Poporului, Parc Ion Creanga si Piateta Decebal

Nr. crt. Operatie Cantitate UM Pret unitar ( lei) Valoare ( lei)

0 1 2 4 5 6
1 Realizare linie electrica subterana ACYABY 3x50 + 25 mmp - profil sant, săpătura, umplutura, folie avertizoare, nisip) 1.00 km 58,000.00 58,000.00
Realizare linie electrica subterana ACYABY 3x35+16 mmp - profil sant, săpătura, umplutura, folie avertizoare, platbanda ,
nisip) 11.95 km
2 52,500.00 627,375.00

Realizare linie electrica subterana ACYABY 4x16 mmp - profil sant, săpătura, umplutura, folie avertizoare, platbanda , nisip) 1.25 km
3 50,000.00 62,500.00
4 Coloana alimentare corp de iluminat CYY 5x1.5 mmp 4.00 km 4,500.00 18,000.00
5 Demontare console 270.00 buc 58.00 15,660.00
6 Demontare corp de iluminat existente 270.00 buc 54.00 14,580.00
7 Montare stâlpi metalici h=8m inclusiv fundaţie 212.00 buc 1,650.00 349,800.00
8 Montare stâlpi metalici h=9m inclusiv fundaţie 108.00 buc 1,750.00 189,000.00
9 Montare stâlpi metalici h=4m inclusiv fundaţie 58.00 buc 850.00 49,300.00
10 Montare console 1x1x10 grd (Lxl) 320.00 buc 60.00 19,200.00
12 Montare corp de iluminat LED 60W 85.00 buc 1,050.00 89,250.00
13 Montare corp de iluminat LED 100W 128.00 buc 1,350.00 172,800.00
14 Montare corp de iluminat LED 160W 108.00 buc 2,250.00 243,000.00
15 Montare corp de iluminat ornamental LED 30 W 58.00 buc 1,550.00 89,900.00
16 Spargeri betoane 50.00 mc 200.00 10,000.00
17 Decopertare si refacere pavele ( din recuperare) 750.00 mp 78.00 58,500.00
18 Refacere imbracaminte asfaltica zona stradala 450.00 mp 180.00 81,000.00
19 Refacere imbracaminte asfaltica zona pietonala 2,750.00 mp 120.00 330,000.00
20 Refacere beton 1,000.00 mp 80.00 80,000.00
21 Realizare foraj orizontal d=90 mmp 120.00 m 160.00 19,200.00
22 Realizare subtraversare profil T in tub d=110 mmp 500.00 m 180.00 90,000.00
23 Cutii de derivaţie din policarbonat 12.00 buc 5,500.00 66,000.00
24 Cutie comanda iluminat public ( punct de aprindere 160A din policarbonat) 6.00 buc 7,500.00 45,000.00
25 Realizare priza de pamant din 3 electrozi 2 1/2 " 2.5 m lungime 40.00 buc 650.00 26,000.00
26 Camerete beton 800x800x800 80.00 buc 1,250.00 100,000.00
27 Capac fonta 12.5t pentru camereta trafic pietonal 60.00 buc 280.00 16,800.00
28 Capac fonta 40 t pentru camereta trafic rutier 20.00 buc 470.00 9,400.00
29 Pozare tub PVC 63 mmp 2,000.00 ml 8.50 17,000.00
30 Pozare tub PVC 110 mmp 16,000.00 ml 11.00 176,000.00
TOTAL VALOARE ANEXA ( LEI fara TVA) 3,123,265.00
Lista operatiuni implementare telegestiune sistem de iluminat Orasul Medgidia

Nr. crt. Operatie Cantitate UM Pret unitar ( lei) Valoare ( lei)

0 1 2 4 5 6
1 Modul comanda individuala corp de iluminat 379.00 buc 780.00 295,620.00
2 Montare modul comanda punct de aprindere 10.00 buc 850.00 8,500.00
3 Implementare sistem telegestiune 1.00 set 10,500.00 10,500.00
TOTAL VALOARE ANEXA ( LEI fara TVA) 314,620.00

LISTA OPERATIUNI PENTRU IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE SEMNALIZARE TRECERI DE PIETONI

Nr. crt. Operatie Cantitate UM Pret unitar ( lei) Valoare ( lei)

0 1 2 4 5 6
1 Stalpi h=7m sustinere corpuri de iluminat dedicate trecerii de pietoni 16.00 buc 1,800.00 28,800.00
2 Montare corpuri de iluminat ce deservesc trecerile de pietoni 16.00 buc 1,320.00 21,120.00
3 Montare senzori miscare ce comanda cresterea fluxului luminos la cil 8.00 buc 750.00 6,000.00
4 Realizare subtraversare profil T in tub d=110 mmp 160.00 m 180.00 28,800.00
5 Montare sistem marcare trecere de pietoni alimentat prin inductie 8.00 buc 42,000.00 336,000.00
TOTAL VALOARE ANEXA ( LEI fara TVA) 420,720.00

TOTAL GENERAL INVESTITII ( RON) 3,858,605.00


ANEXA 12

Situatie proiectata a sistemului de iluminat in municipiul Medgidia ETAPA 1

stalpi existenti varianta proiectata


Clasa de Latime distanta
Nr. Crt. Denumire strada
iluminat strada intre stalpi beton metalici Situatie 30W 40W 50W 60W 80W 120W 140W ornamental 30W

1 1 MAI M6 6 35 7 sit 4 10
2 ALEEA POPORULUI M6 5 30 2 sit 20 2
3 ALEEA SPITALULUI M5 6 32 7 sit 7 7
4 ALEEA TRANDAFIRILOR P3 5 20 6 sit 17 6
5 ALEXANDRU CEL BUN M5 5 32 7 sit 5 10
6 ALEXANDRU VLAHUTA M5 4 32 3 sit 6 3
7 ANA IPATESCU M5 6 32 11 sit 7 12
8 ANTON PANN M4 8 32 13 sit 13 17
9 ARTARILOR M5 6 32 7 sit 7 7
10 AUREL VLAICU M5 9 32 4 sit 8 4
11 AVIATOR SECICAR FRANTZ M5 6 32 3 sit 7 4
12 AVRAM IANCU M6 5 30 4 sit 20 4
13 BERZEI M5 4 32 6 sit 6 6
14 BORCEI M5 6 32 2 sit 7 2
15 BUCOVINEI M4 12 35 16 sit 9 17
16 BUJORULUI M5 7 32 5 sit 19 5
17 CALARASI M5 7 32 13 sit 19 15
18 CALUGARENI M5 7 32 16 sit 19 17
19 CAMELIILOR M5 7 32 23 sit 19 25
20 CAPORAL NEACSU C-TIN M5 7 32 6 sit 19 6
21 CARAIMAN M5 7 32 10 sit 19 12
22 CASTANILOR M5 6 32 7 sit 7 7
23 COCORILOR M5 4 32 10 sit 6 11
CONSTANTIN GOLEA fosta Nicos
24
Beloianis M5 7 32 7 sit 19 7
25 CRAIOVEI M5 8 32 3 sit 10 3
26 CRINULUI M5 6 32 3 sit 7 4
27 DEZROBIRII M3 8 45 20 sit 11 20
28 DIMITRIE CANTEMIR M5 6 32 4 sit 7 5
29 DOBROGEANU GHEREA M5 6 32 9 sit 7 9
30 DOBROTICI fosta Pionierului. M5 6 32 4 sit 6 6
31 DOROBANTI M5 7 32 16 sit 19 21
DOCTOR IBRAHIM THEMO fosta 23
32
August. M4 6 35 4 sit 14 4
33 DROPIILOR M5 6 32 12 sit 7 13
34 DUMBRAVA ROSIE M5 7 32 11 sit 19 12
35 DUMITRU CHICOS M5 7 32 15 sit 19 15
36 DUNARII M5 6 32 15 sit 7 21
37 ECATERINA TEODOROIU M5 6 32 9 sit 7 9
38 ECATERINA VARGA M5 6 32 11 sit 7 11
39 ETERNITATII M5 7 32 5 sit 19 6
40 FAGULUI M5 6 32 6 sit 7 7
41 FDT.CRISANEI M6 5 35 3 sit 2 4
42 FDT. LT. OPREA HIRICIU M4 8 32 17 sit 13 21
43 FDT.MOLDOVEI M5 6 32 1 sit 7 1
44 FDT. PACII M6 5 30 4 sit 20 5
45 FDT. VIILOR M5 6 32 6 sit 7 7
46 FRASINULUI M5 6 32 7 sit 7 8
47 GENERAL MAGHERU M5 7 32 4 sit 19 4
48 GEORGE COSBUC M5 6 32 4 sit 7 4
49 GRIVITEI M5 6 32 25 sit 7 31
50 GUTUILOR M5 6 32 4 sit 7 4
51 ION LUCA CARAGIALE M5 6 32 3 sit 7 3
52 ION VOICU M6 6 35 2 sit 4 3
53 IEZERULUI M5 6 32 5 sit 7 4
54 ILIE DINCA M5 6 32 3 sit 7 4
55 IMPARATUL TRAIAN M5 6 32 17 sit 7 19
56 INDEPENDENTEI M2 14 46 46
57 INDUSTRIEI M4 10 35 15 sit 12 15
58 IOAN N. ROMAN fosta Alexandru Sahia. M5 5 32 6 sit 5 6
59 ION CORVIN M4 8 32 6 sit 13 6
60 ION CREANGA M4 8 32 13 sit 13 13
61 ION VODA M5 6 32 7 sit 7 5
62 IZVORULUI M5 6 32 11 sit 7 14
63 JIULUI M5 6 32 25 sit 7 26
64 JUPAN DIMITRI fosta 6Martie. M6 6 35 5 sit 4 7
65 KEMAL AGI AMET M4 8 32 29 sit 13 30
66 LACRAMIOARELOR M5 6 32 4 sit 7 5
67 LALELELOR M4 8 32 6 sit 13 7
68 LEBEDEI M5 4 32 13 sit 6 13
69 LIBERTATII M5 6 32 15 SIT 7 15
70 LICURICI M5 6 32 7 sit 7 7
LUCIAN GRIGORESCUfosta Dr. Petru
71
Groza. M5 6 32 9 sit 7 12
72 LUMINII M5 6 32 12 sit 7 13
73 LUPENI M4 12/10/7 32 14 sit 9 15
74 MARAMURES M5 7 32 14 sit 19 15
75 MARASESTI M5 6 32 7 sit 7 8
76 MARASTI M5 6 32 4 sit 7 5
77 MARGARITARULUI M5 7 32 29 sit 19 30
78 MEHMET NYAZI fosta 13 Decembrie. M4 8 32 6 sit 13 7
79 MERILOR M5 6 32 7 sit 7 8
80 MIHAI BRAVU M5 7 32 12 sit 19 12
81 MIHAI VITEAZU M4 6 35 11 sit 14 11
82 MIHAI EMINESCU M5 6 32 3 sit 7 4
83 MOLDOVEI M5 6 32 11 sit 7 14
84 MOLIZILOR M5 6 32 19 sit 7 20
85 MONUMENTULUI M5 7 32 31 sit 19 32
86 MUNTENIEI M6 6 35 4 sit 4 4
87 NEGRU VODA M5 6 32 11 sit 7 12
88 NICOLAE BALCESCU M4 8 32 17 sit 13 21
89 NUCILOR M5 6 32 9 sit 7 9
90 NUFARULUI M5 6 32 11 sit 7 13
91 OITUZ M5 7 32 16 sit 19 21
92 OLTENIEI M6 5 35 4 sit 2 4
93 OVIDIU M4 8 32 14 sit 13 15
94 PACII M5 6 32 12 sit 7 15
95 PALTINULUI M5 6 32 8 sit 7 8
96 PANSELUTELOR M5 7 32 33 sit 19 34
97 PESCARUSILOR M5 6 32 11 sit 7 11
98 PESTERII M5 6 32 15 sit 7 16
99 PINILOR M5 6 32 7 sit 7 8
100 PLEVNEI M5 6 32 4 sit 7 5
101 PLOPILOR M5 6 32 3 sit 7 4
102 PODGORIILOR M5 7 32 21 sit 19 24
103 POLIGONUL VIILOR M5 6 32 20 sit 7 22
104 PORUMBEILOR M5 4 32 11 sit 6 14
105 PRIMAVERII M5 5 35 5 sit 1 5
106 PRINCIPATELE UNITE M5 6 32 6 sit 7 6
107 PRIVIGHETORILOR M5 4 32 8 sit 6 10
108 RADU NEGRU M5 6 32 7 sit 7 7
109 RAHOVEI M3 7 32 17 sit 18 19
110 RASCOALEI M5 7 32 6 sit 19 6
111 RAZOARE M5 7 32 18 sit 19 22
112 RINDUNELELOR M5 6 32 14 sit 7 15
113 ROMANA M5 7 32 21 sit 19 22
114 SABINELOR M5 7 32 5 sit 19 5
115 SCARLAT VARNAV M5 7 32 16 sit 19 19
116 SILOZULUI M4 10 35 18 sit 12 19
117 SIRETULUI M5 7 32 28 sit 19 30
118 SMOCHINILOR M5 6 32 6 sit 7 8
119 SOIMILOR M5 7 32 5 sit 19 5
120 SPITALULUI M5 7 32 20 sit 19 20
121 STEFAN CEL MARE M3 7 32 19 sit 18 19
122 STEJARULUI M5 6 32 6 sit 7 6
123 STIRBEI VODA M6 6 35 3 sit 4 2
124 SUCEVEI M5 7 32 8 sit 19 10
125 TABACARIEI M6 6 35 5 sit 4 5
126 TEILOR M5 6 32 18 sit 7 18
127 TEPES VODA M4 8 32 4 sit 13 5
128 THEODOR AMAN M5 6 32 10 sit 7 10
129 TINERETULUI M4 8 32 39 sit 13 48
130 TOAMNEI M5 8 32 4 sit 10 4
131 TUDOR VLADIMIRESCU M4 8 32 21 sit 13 21
132 ULMILOR M5 6 32 6 sit 7 7
133 UNIRII M5 6 32 3 sit 7 5
134 VAII M5 7 32 8 sit 19 11
135 VINATORILOR M5 7 32 15 sit 19 16
136 VASILE ALECSANDRI tr 1 M5 6 32 5 sit 7 6
137 VASILE A