Sunteți pe pagina 1din 6

RAPORT DE AUTOEVALUARE

ANUL ŞCOLAR 2018 – 2019

Numele şi prenumele cadrului didactic: IENUȚAȘ MONICA


Specialitatea: PROFESOR ÎVV. PRIMAR

Domenii ale evaluării Criterii de performanţă Activitatea Data Clasa Observaţii/Dovezi

1. Proiectarea 1.1 Respectarea programei şcolare, a normelor de CP A Documentele de


activităţii elaborare a documentelor de proiectare, precum Programa scolară a fost parcursă ritmic, conform planificării şi a planificare
Sem I
şi adaptarea acesteia la particularităţile documentelor de proiectare, precum şi adaptarea acesteia la Fişele de asistenţă
Sem II
grupei/clasei. particularităţile grupei/clasei. ale studenţilor de
la PIPP
CP A Curriculum
Sem I
S-a făcut şi curriculum adaptat pentru trei elevi adaptat pentru cei
Sem II
trei elevi
CP A Fişele
Sem I
Fişele semestrialede evluare
Sem II
Lecţii deschise, lecţii în echipă cu consilierul educativ Sem I Proiectele
Sem II didactice
1.2. Implicarea în activităţile de proiectare a CP A Fise de activitate
Septembrie
ofertei educaţionale la nivelul unităţii (CDL, cercuri Activităţi în CDI Fotografii de la
2018
ale elevilor). -Activitate şi vizită de familiarizare cu spaţiul CDI fiecare activitare
Decembrie
- Universul -Planetele- lecţie de documentare Produse realizate
2018
-Eminescu- Luceafărul Poeziei –Concurs cu premii de elevi
Ianuarie 2019
Vizita la CDI de la Casa Corpului Didactic Articol în ziare
online
5 iunie 2019 Fotografii
Diplomă de
participare
1.3 Folosirea TIC în activitatea de proiectare. Softuri Educaţionale de la EDU Sem I CP A Softurile
Copiii au lucrat pe laptop mai multe CD-uri educaţionale cu Sem II Educaţionale
jocuri pentru CLR, MEM, DP, Engleză
1
Domenii ale evaluării Criterii de performanţă Activitatea Data Clasa Observaţii/Dovezi

1.4 Proiectarea unor activităţi extracurriculare Dascălul meu preferat- Concurs de desene CP A CP Desenele copiilor
corelate cu obiectivele curriculare, nevoile şi Profesorul ideal- Activitate desfăşurată la CCD Maramureş Mai 2019 A Fotografii din
interesele educabililor, planul managerial al cadrul activităţilor
unităţii. CP A Fotografii din
Alimentaţia sănătoasă-Activitate la care a fost invitat un Octombrie cadrul activităţilor,
nutriţionist 2018 Prezentare ppt

2. Realizarea 2.1 Utilizarea unor strategii didactice care asigură CP A Articol publicat
activităţilor didactice caracterul aplicativ al învăţării şi formarea într-un ghid
competenţelor specifice. metodic în ceea
ce priveşte
Pe tot
Am utilizat strategii didactice care asigură caracterul aplicativ al varietatea
parcursul
învăţării şi formarea competenţelor specifice. strategiilor
anului şcolar
didactice care se
pot aplica la clasă,
cu exemple din
activitate
Pe tot CP A Proiecte didactice
Aceste strategii au fost trecute şi în documentele de planificare şi
parcursul
proiectare didactică
anului şcolar
Fiint atent monitorizată de studenţii de la PIPP în cadrul Pe tot CP A Fiţele cu asistenţe
asistenţelor de la lecţii am folosit o varietate de metode activ- parcursul la lecţii
prticipative anului şcolar

2.2 Utilizarea eficientă a resurselor materiale din Am utilizat eficient toate resurselor materiale din unitatea de CP A Fotografii
Sem I
unitatea de învăţământ în vederea optimizării învăţământ în vederea optimizării activităţilor didactice-inclusiv
Sem II
activităţilor didactice-inclusiv resurse TIC. resurse TIC.Am folosit şi lecţii din baza de date AEL

2
2.3 Diseminarea, evaluarea şi valorizarea CP A Plianul de la
În cadrul cercurilor pedagogice am diseminat și valorizat Sem I
activităţilor realizate. Cercurile
activitățile realizate Sem II
Pedagogice

2.4 Organizarea şi desfăşurarea activităţilor Pe tot CP A Programul realizat


extracurriculare, participarea la acţiuni de Am organizarat şi desfăşurarat activităţi extracurriculare, atât parcursul în Săptţmana
voluntariat. vizite cât şi excursii anului şcolar Altfel
-O zi în care îmi aduc şi eu aportul la curăţenia din curtea şcolii CP A Fotografii din
-Concurs de desene pe asfalt cadrul activităţilor
-Plimbare prin Parcul Regina Maria Planificarea cu
Pe tot
-În vizită la CP de la Colegiul de Arte activităţi
parcursul
-Serbare de Craciun extraşcolare
anului şcolar
-La o îngheţată de Ziua Copilului
-Ceaiul de la ora 5

2.5 Formarea deprinderilor de studiu individual şi O oră în sala de lectură- lecţie în care elevii au fost familiarizaţicu Pe tot CP A Fotografii din
în echipă în vederea formării/dezvoltării studiul individual dintr-o biblioteca parcursul cadrulactivităţilor
competenţei de „a învăţa să înveţi". anului şcolar
Profesor pentru o zi- Activitate la care se înscriu elevi care doresc Pe tot CP A Fotografii din
să-şi înveţe colegii-o poezie, o activitate practică-craft, îndoituri, parcursul cadrulactivităţilor
origami etc anului şcolar

3. Evaluarea 3.1 Asigurarea transparenţei criteriilor, a Am asigurat cu orice ocazie transparenţa criteriilor, a CP A Procedurile de
rezultatelor procedurilor de evaluare şi a rezultatelor procedurilor de evaluare şi a rezultatelor activităţilor de evaluare
învăţării activităţilor de evaluare. evaluare.

3
3.2 Aplicarea testelor predictive, interpretarea şi Am aplicat teste predictive pe care apoi le-am interpretat iar CP A Testele aplicate
comunicarea rezultatelor. rezultatele le-am comunicat individual fiecărui părinte Pe tot Interpretarea
parcursul testelor
anului şcolar Semnătura
părintelui

3.3 Utilizarea diverselor instrumente de evaluare, CP A


inclusiv a celor din banca de instrumente de
evaluare unică.
3.4 Promovarea autoevaluării şi interevaluării.

3.5 Evaluarea satisfacţiei beneficiarilor Pe tot CP A


educaţionali. parcursul
anului şcolar
3.6 Coordonarea elaborării portofoliului educaţional
ca element central al evaluării rezultatelor învăţării.

4. Managementul 4.1 Stabilirea unui cadru adecvat (reguli de Pe tot CP A


clasei de elevi conduită, atitudini, ambient) pentru desfăşurarea parcursul
activităţilor în conformitate cu particularităţile anului şcolar
clasei de elevi.

4.2 Monitorizarea comportamentului elevilor şi Există fişe de monitorizare a comportamentului elevilor Pe tot CP A
gestionarea situaţiilor conflictuale. completate atât de învăţător cât şi de profesorii care predau la parcursul
clasă. anului şcolar

4.3 Cunoaşterea, consilierea şi tratarea Au fost consiliaţi şi trataţi diferenţiat următorii elevi CP A
diferenţiată a elevilor. Olah Cristian, Petrehus Denis, Popa Vlad, Kruppa David
S-au făcut mai multe întâlniri cu părinţii acestor elevi şi s-a lucrat
în echipă-învăţător-consilier şcolar-părinţi
Au fost ţinute atât de învăţător cât şi de consilierul şcolar lecţii
speciale de Dezvoltare Personală -9 lecţii

4
4.4 Motivarea elevilor prin valorizarea exemplelor Motivarea elevilor prin valorizarea exemplelor de bună practică CP A
de bună practică. s-a făcut prin jocuri precum Scaunul Actorului organizate
săptămânal prin care fiecare copil este provocat să spună un
exemplu de activitate din săptămâna respectivă care i-a plăcut
sau să aprecieze un comportament pozitiv al unui coleg.

5. Managementul 5.1 Valorificarea competenţelor ştiinţifice, didactice Toate competenţelor ştiinţifice, didactice şi metodice dobândite CP A
carierei şi al şi metodice dobândite prin participarea la prin participarea la programele de formare continuă au fost
Pe tot
dezvoltării personale programele de formare continuă/perfecţionare. valorificate în activitatea didactică, dar totodată au fost şi
parcursul
împărtăşite studentelor PIPP din anul I şi din anul III care au
anului şcolar
asistat la lecţiile din semestrul I si II cu ocazia practicii
pedagogice desfăşurate.
CP A

5.2 Implicarea în organizarea activităţilor metodice La nivelul Comisiei Metodice a învăţătorilor am susţinut o lecţie
la nivelul comisiei/catedrei/responsabil. şi două referate.
Pe tot
Având în clasă copii cu CES am ales ca temă pentru referat
parcursul
exemple de activităţi prin care se urmăreşte dezvoltarea socio
anului şcolar
emoţională ale copiilor de vârstă şcolară mică, precum şi
modalităţi de integrare
CP A

5.3 Realizarea/actualizarea portofoliului Pe tot CP A


profesional şi dosarului personal. parcursul
anului şcolar
5.4 Dezvoltarea capacităţii de comunicare şi CP A
relaţionare în interiorul şi în afara unităţii (cu Pe tot
elevii, personalul şcolii, echipa managerială şi cu parcursul
beneficiarii din cadrul comunităţii-familiile anului şcolar
elevilor).
6. Contribuţia la 6.1 Dezvoltarea de parteneriate şi proiecte Am realizat parteneriate şcolare Sem I CP A
dezvoltarea educaţionale în vederea dezvoltării instituţionale. CP A
instituţională şi la Sem II
promovarea imaginii 6.2 Promovarea ofertei educaţionale. Oferta Educaţională a fost făcută în echipă, întraga comisie Pe tot CP A SITE –ul scolii
unităţii şcolare metodică a planificat activităţi de promovare a ofertei parcursul Parteneriate
educaţionale. anului şcolar Cercuri
pedagogice
Tabăra Piticilor

5
6.3 Promovarea imaginii şcolii în comunitate prin Prin toate mijloacele și cu toate ocaziile am făcut promovarea
participarea şi rezultatele elevilor la olimpiade, imaginii şcolii în comunitate prin participarea şi rezultatele Pe tot
concursuri, competiţii, activităţi extracurriculare şi elevilor la olimpiade, concursuri, competiţii, activităţi parcursul
extraşcolare. extracurriculare şi extraşcolare. anului şcolar

CP A

CP A

6.4 Realizarea/participarea la programe/activităţi Am participat în acestan scolar la patru cursuri de prevenire şi CP A Diplome şi
de prevenire şi combatere a violenţei şi combatere a violenţei şi comportamentelor nesănătoase în Sem I adeverinţe
comportamentelor nesănătoase în mediul şcolar, mediul şcolar, familie şi societate Sem II obţinute de la
familie şi societate. cursuri
6.5 Respectarea normelor, procedurilor de Am luat la cunoştinţă şi am respectat toate normele, procedurile CP A Documentele PSI
Pe tot
sănătate şi securitate a muncii şi de PSI şi ISU de sănătate şi securitate a muncii şi de PSI şi ISU pentru toate Documente ISU
parcursul
pentru toate tipurile de activităţi desfăşurate în tipurile de activităţi desfăşurate în cadrul unităţii de învăţământ
anului şcolar
cadrul unităţii de învăţământ precum şi a sarcinilor precum şi a sarcinilor suplimentare.
suplimentare. CP A

6.6 Implicarea activă în crearea unei culturi a Implicarea activă în crearea unei culturi a calităţii la nivelul Sem I CP A Documente CEAC
calităţii la nivelul organizaţiei. organizaţiei reiese din activitatea CEAC Sem II

7. Conduita 7.1. Manifestarea atitudinii morale şi civice Am manifestat o atitudinii morale şi civice (limbaj, ţinută, Pe tot CP A Aprecieri
profesională (limbaj, ţinută, respect, comportament) respect, comportament) corespunzătoare parcursul
anului şcolar
7.2. Respectarea şi promovarea deontologiei Respectarea şi promovarea deontologiei profesionale a fost Pe tot CP A Observaţie
profesionale conform statutului de cadru didactic parcursul
anului şcolar

Data: 30.08.2019 Semnătura,

Prof. MONICA IENUȚAȘ