Sunteți pe pagina 1din 3

ODI MELLI (ODI TONTI ODI 7-7)

REZO: ODI MEYI ASHAMA ARUMA KODIMA IKU, KODIMA SHUKURU


KURU KIELE BITI BITI KOGOBALE NI ABITI ADIFAFUN AYO OMO OÑI
YEGAN AIKORDIE LEBO.

REZO: ACHAMA AD IMA ICA CODINA A NO CODINA CHACURU CUNU ONI


QUERAN LLOMA COMAMA LLORIMA ACHERAN LIME MA MA LOMIMA
ABITI BITI COTOBALE BITI ADIFANFUN ALLEOMO ONI LLEGUN.

REZO: OLERE OR IRE UN ARA ONILESE ACHEO HOLA OTABA OFUALLO


ACIFA FA LA OLLE ODIFE TALDO LLEGUA DOGUE LOS ILE AIKORDIE
MEYI AKUKO MEYI EKU EYA EPO OMI OWO.

REZO: AGUDE ADAFA ELEGUINE A COBEHE UN RIRE A CODIE AGUN UN


DE EKU EYA OWO ABATEROBI.

REZO: A CHAMU ADIMA DIMA CODINA CHURUCU CURU QUE ELEN ABATI
BITI COTABALE NI BITI ADIFAFUN ALLEOMO ONELLIGUN.

REZO: OLDERE ARUMA ORUPA ONI ASECO ONIOCHA CHETIN POLAN


GUORI PERO ERINLAN CHACANA ARUMA A DIMA DIMA ICU CODINA ARO
CODIMA OCHACURA QUELE ONI QUE ERAN COLLIMAN COMAMA
LLOMIMA CHEREN ALLIMA MAMALLO MAMALLO OMIMA ABATI ABITI
COTO BALE BOTI ADIFAFUN ALLEOMO ONI LLEGAN.

OSA MELLI (OSA TONTI OSA 9-9)


REZO: OSA MEYI ORUNMILA DIFAYOKO ORDOFUN OLGUEN DIROYUN
KODE AKAFARA TOFIKO DIGUON KALE IFA (BURO, BARAYA ADIFAFUN
OGUE).

REZO: BABA BURU BURU BABA FOSHE EFAN ABRAGAN OMO ODE AMI
INU ADIE OPACARA ENU ORUN COLLO MASILE ONI ADIFAFUN OQUE
NIBA OFERO SOFO LOGUO ONIANA LOGUO ELEBO EYELE MENI ASHO
TIMBELARA UCO EPO.

REZO: BABA BURU BURU BABACOCHE CHOCO EFAN ABA ABRAGAN OMO
AMI INU ARDIE OBAPA CACARA ORUN COLLIMA SILE ANIBANA
ADIFAFUN OQUE NIBATE OLOFAROSOFA LOGUO ONIBANA.

REZO: KOKO DE OJU OROKUN O PINONA DE ORI APATA PORURU YEWERE


NOJOTI O MAWA IJEGBE ATI EJEGBO NWON NI KI O MAWA NWON ONI ON
YIO NAWON OSI NAWON.

REZO: ADA OSHE ADIFAFUN ORUNMILA, LORDAFUN TALABI OMODE


OSHAYAN ASHEGUN AYE UMBO WASIYE ORUNMILA PINADO IYASI MIMO
KAFEREFUN OGGUN.

SUYERE: "IFA ODARA, EMI ODARA MOYUKAYO MAMA WANKEREPO,


MODUKAY MANNEREPO".

REZO: OSA BERE LERI OSA BERE LERI BAYEKUN IKU EWA NI SHANGO
ERAN ABO MAMARA UNYEN EUKU IKU KI ABEREMI WARA LA LELI ABEYI
LODA OLU BERU BERUN OLOKUN UNYEN OWUNKO WARA WARA YENI
OSA BERE OSA OSA EGUEDE OBI EWE BABA EGGUN, EYA TUTO YEYE
YEKUN IKU BABA ORISHA ORUNMILA EYENI LAYE, OSHA UNYEN EYA
TUTO DE AGUA WAYE IKU FUMI ABEREMI LAYE, EYA ORUN SHANGO
KEREKE LE ABEYE OSA BIOSA, OSA MEYI OSA EYA.

OSALAFOBEYO (OSA TONTI ELLEUNLE 9-8)


REZO: OSALO FOBEYO LAMINAGADDA TORI YAMPO BE LAMPE SHANGO
KAWO KABIESILE LAMINAGADDA ADIFAFUN ESHU YELU OBARONA OBA
ESHU YELU YENYE EWA NI OLOKUN ENI IFA ESHU YELU PIRITI OMODE
ALARA LAMPE SHANGO LAMINAGADDA.

REZO: OSALO FOBEYO LERI AGUA LELE ABITA ERI UNYEN BOR BORO
OMAYENI BELE BELE OSALO FOBEYO ELEGUA TISHE MOYARE OUNYEN
LERI OBA AGUA BERE LELE ERI ELEGBA FUMI LAYE BI OMI OUNYEN
OLOFIN ELEGUA OBARA NI OSALO FOBEYO GUELELE, GUELELE LOBYO
KUIRI KUI BAYE NI BARA OLOFIN ELEGBA MOBA TISHE INA OLOFIN
KINSHENL ABITA OUNYEN ABA LERI AGUA NI OLOFIN.

REZO: OSALO FOBEYO ENI BEYE IFA ARA NI LOLA AGUA OLOFIN EGGUN
OBA NI OBA OBA YENI IFA ENI SHANGO OSALO FOBEYO ERI NI IFA
LAMINAGADA GUAYENI OLORUN LOBEYO IFA YEBE YEBE OMO EGGUN
GUARARA BEYENI IFA OLOFIN BENI LELE RE ONI 5HANGO LOBEYO
OBOYOUN BORUN LORUN AGUA LAYE IFA OSALO FOBEYO OMO NI
ALARA FOBEYO PRICOLOYE ABEYOFUN LAMINAQADA TORI YAMPOBI
LAMPE SHANGO IFA KAFEREFUN OLOFIN IFA KAFEREFUN SHANGO IFA
KAFEREFUN OGGUN OMO KEKE BERENI IFA SHANGO OBA NIRE OBA
IBOLO AGUA LOBE LA JERE OMO'NA YEGUN FOBEYO.

OSHE NILOGBE (OSHE TONTI ELLEUNLE 5-8)


REZO: AWO OCHINA ADIFAFUN ORUNMILA NIBATI OLOSORDO OLOKUN.
ACUELOBABADA AGUOCALLE OWO CHINA ADIFAFUN ORUMILA UMBATI
LOSORDO OLOKUN.

REZO: OSHE LOGBE ABA ABAREGUIN WORI ORBEBORU AYA ORBE AECHE
OBAN BURUKU KOPADERENO APA ETU AYEGUN TOSO AYE BABA KUNLE
KOKUNLE LOMO ADIFAFUN ALUGONDO ARBATOLO ILU OYO LERBO FIRU
LLENE HOPELO PARABA AWO COLLE AWO ACHINA ADIFAFUN ORUNLA
NIBATI UNLOSODO OLOKUN EBBO ABEBOADIE MEYI EYELE MEYI
AWADO OWO LA MEYI. FUN YERE OWO CONE GUANI OBA COGUI GUAMI
GUICUAMI (SE REPITE).

REZO: OSHE NILOGBE OTOROMU OTOLAYE ADIFAFUN OLUWO BUERE,


IKU KOMPANI KOMPANI. ARUN KOMPANI KOMPANI, OFO KOMPANI
KOMPANI, EYO KOMPANI KOMPANI, OGU KOMPANI KOMPANI.

OSHE TURA (OSHE TONTI MERIDILOGUN 5-16)


REZO: OSHE TURA ALAGUEMA OMI TOWE IRELE LOSHAWO ILE YEBYU.
OSHE TURA OYIYI ORUN OWO EKAN EMU WAKAMALE OBON OBAN TETE,
EYA TUTU OMO OLUWO LERI LODAFUN BABA AGBONIRE- GUN IBO ERU
NI ORUNMILA OÑO OTUNI OWO ORI AKO AIKOR- DIE LEBO ABEREMOKAN
LORUBO. EYELE LEBO, OSI MIO MIO.

REZO: OSHE TURA INA FARAYE IROKO INA FARAYE IROKO IROKO SOBAN.
INAFARAYE YEYE YERE OLI LAYA ADIFAFUN OSHE TURA INA FARAYE
AKUKO LEBO. (LA CANDELA ES BRAVA PERO NO ACABA).

REZO: OSHE TURA LODAFUN UNBATINLO LEAYA BENIFO TETE NI NISHO


INBAOYINI AFERE WEWE. AYABA DIDE AFERE WEWE. OSHE TURA EMI
UNSORO ATIE ASHE OLODDUMARE EBO OMO IRE ODARA.

REZO: OSHE TURA LODAFUN UMBA FUNLELEAYA BENFO TETE NINIS HE


INIBA NI AFERE NEME AYABA DIDE AFERE MENE, OSHE TURA EMI
UNSORO ETIE ASHE OLODUMARE EBBO OMO IRE ODAÑA.