Sunteți pe pagina 1din 7

ŞCOALA GIMNAZIALĂ MILIŞĂUŢI

CALEA ŞTEFAN CEL MARE, NR. 64


TELEFON/FAX 0230/418053
NR. DIN

FIŞA CADRU DE AUTOEVALUARE /EVALUARE ÎN VEDEREA ACORDĂRII CALIFICATIVULUI ANUAL PENTRU CADRELE DIDACTICE DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL
PREUNIVERSITAR

Discutată în CP ___________________
Aprobată de CA __________________

Numărul fişei postului _________


Numele şi prenumele cadrului didactic _________________________________________
Specialitatea _____________________________________
Perioada evaluării 01.09.2018 - 31.08.2019
Calificativul acordat ____________________

Punctaj
Domenii Criterii de Indicatori Punctaj acordat Valida
ale evaluării performanţă de performanţă maxim Auto Evaluare Evalua rea
evalua comisie re C.P.
re C.A
1. Proiectarea 1.1. Respectarea programei şcolare, a 1.1.a. Existenţa programelor şcolare în vigoare la portofoliul cadrului 1
activităţii. normelor de elaborare a documentelor de didactic.
proiectare, precum şi adaptarea acesteia 1.1.b. Întocmirea planificărilor calendaristice conform legislaţiei în 2
la particularităţile grupei/clasei. vigoare până la termenul stabilit.
1.1.c. Întocmirea planurilor unităţilor de învăţare conform legislaţiei în 1
vigoare până la termenul stabilit.
1.1.d. Proiectarea didactică întocmită pe baza evaluării iniţiale şi 1
particularităţilor de vârstă/nevoi ale elevilor.
1.1.e. Personalizarea documentelor prin elemente de originalitatea 1
(concepte de atins, termeni-cheie etc.).
1.2. Implicarea în activităţile de 1.1.a. Întocmirea proiectării ofertei educaţionale (C.D.Ş.-programă 0,5
proiectare a ofertei educaţionale la şcolară, planificare calendaristică etc.)
nivelul unităţii. 1.1.b. Prezentarea ofertei educaţionale şi includerea acesteia în oferta 0,5
educaţională la nivelul unităţii.
1.3. Folosirea TIC în activitatea de 1.3.a. Realizarea proiectării activităţii în format electronic. 1
proiectare.
1.3.b. Introducerea antetului specific ministerului şi unităţii şcolare în 1
realizarea proiectării activităţii.
1.4. Proiectarea unor activităţi 1.4.a. Proiectarea unor întâlniri cu părinţii/elevii în conformitate cu 2
1
extracurriculare corelate cu obiectivele documentele unităţii (plan managerial, strategii, proceduri etc.).
curriculare, nevoile şi interesele 1.4.b. Proiectarea activităţilor comisiilor în conformitate cu 2
educabililor, planul managerial al documentele unităţii
unităţii. (plan managerial, strategii, proceduri etc.).
1.4.c. Proiectarea activităţilor educative extraşcolare şi extracurriculare 2
în conformitate cu documentele unităţii
(plan managerial, strategii, proceduri, planificări etc.).
TOTAL 15 p.

2. Realizarea 2.1.Utilizarea unor strategii didactice 2.1.a. Întocmirea unei liste bibliografice cu lucrări de pedagogie şi 0.5
activităţilor care asigură caracterul aplicativ al metodica predării disciplinei.
didactice. învăţării şi formarea competenţelor 2.1.b. Prognozele didactice şi schiţele de lecţie sunt în concordanţă cu 1
specifice. documentele care concretizează conţinuturile
procesului de învăţământ (planul de învăţământ, programa şcolară etc.).
2.1.c. Există concordanţă între competenţele specifice-obiectivele 2
operaţionale-conţinuturi-activităţi de învăţare-metode didactice-mijloace
didactice.
2.1.d. Prognozele didactice şi schiţele de lecţie ţin cont de instruirea 2
diferenţiată/centrată pe elev/elevii cu C.E.S/particularităţile de vârstă ale
elevilor.
2.1.e. Aplicarea metodelor contemporane activ-participative. 2
2.1.f. Realizarea unor lecţii din perspectiva transdisciplinară. 1
2.2. Utilizarea eficientă a resurselor 2.2.a. Utilizarea în cadrul fiecărei ore de curs a manualului şcolar. 0.5
materiale din unitatea de învăţământ în 2.2.b. Utilizarea în cadrul orelor de curs a materialelor auxiliare 1
vederea optimizării activităţilor didactice existente în dotarea cabinetelor/bibliotecii şcolare/manualul
inclusiv TIC. profesorului.
2.2.c. Realizarea şi utilizarea unor mijloace didactice, originale, 2
specifice disciplinei.
2.2.d. Utilizarea mijloacelor TIC în cadrul orelor de curs. 2
2.3. Diseminarea, evaluarea şi 2.3.a. Prezentarea rezultatelor în cadrul unor întâlniri cu părinţii/la 0,5
valorizarea activităţilor realizate. nivelul comisiei metodice.
2.3.b. Feed-back-ul primit de la elevi şi părinţi prin aplicarea unor 1
fişe/chestionare.
2.3.c. Valorizarea activităţilor prin realizarea unor portofolii/expoziţii/ 0.5
exemple de bună practică.
2.4. Organizarea şi desfăşurarea 2.4.a. Organizarea unor activităţi extracurriculare la nivelul şcolii. 1
activităţilor extracurriculare, 2.4.b. Participarea la unele activităţi extracurriculare la nivelul şcolii. 1
participarea la acţiuni de voluntariat.
2.4.c. Redactarea/coordonarea realizării revistei şcolii. 1

2
2.4.d. Coordonarea activităţilor de cerc pt elevi 1

2.4.e. Organizarea unor activităţi de voluntariat. 1

2.4.f Participarea la activităţi de voluntariat. 1


2.4.g. Întocmirea documentaţiei specifice organizării şi desfăşurării unor 1
activităţi extracurriculare/de voluntariat (procese verbale, rapoarte,
analize etc.)
2.5. Formarea deprinderilor de studiu 2.5.a. Promovarea studiului individual în rezolvarea unor sarcini de 1
individual şi în echipă în vederea lucru creative.
formării /dezvoltării competenţei de ,,a
învăţa să înveţi‘’.
2.5.b. Promovarea studiului în echipă în rezolvarea unor sarcini de 1
lucru.
TOTAL 25p.

3. Evaluarea 3.1. Asigurarea transparenţei criteriilor, 3.1.a. Prezentarea obiectivelor şi criteriilor evaluării elevilor. 0,5
rezultatelor a procedurilor de evaluare. 3.1.b. Prezentarea planului evaluării elevilor şi planificării activităţilor 0,5
învăţării. de evaluare.
3.1.c. Asigurarea permanentă a 1
feed-back-ului.
3.1.d. Anunţarea procedurii şi metodologiei de evaluare. 0,5
3.1.e. Aplicarea celor trei forme a evaluării: iniţială, continuă şi 1
sumativă.
3.1.f. Notarea ritmică. 1
3.2. Aplicarea testelor predictive, 3.2.a. Formularea itemilor în concordanţă cu obiectivele evaluării, 1
interpretarea şi comunicarea rezultatelor. conţinuturile evaluării şi standardelor de performanţă.
3.2.b. Utilizarea itemilor obiectivi, semi-obiectivi şi subiectivi. 1
3.2.c. Prezentarea baremelor de corectare şi notare. 0,5
3.2.d. Analiza administrării testului şi întocmirea matricei de 1
specificaţie.
3.2.e. Consemnarea progresului/regresului şcolar. 0,5
3.2.f.Afişarea rezultatelor/comunicarea individuală a rezultatelor 0,5
evaluării.
3.3. Utilizarea diverselor instrumente de 3.3.a. Folosirea unor fişe de lucru/chestionare. 1
evaluare, inclusiv a celor din banca de 3.3.b. Utilizarea unor instrumente diverse de evaluare 1
instrumente de evaluare unică. (portofolii/referate/
proiecte).
3.3.c. Folosirea unor modele de teste folosite la nivel naţional (exemplu 1
modelele de teste de la evaluarea iniţială).

3
3.3.d. Folosirea unor instrumente care să permită şi o evaluare 1
orală/practică.
3.4. Promovarea autoevaluării şi 3.4.a. Includerea autoevaluării ca etapă în demersul didactic în 1
interevaluării. proiectarea activităţilor.
3.4.b. Folosirea unor fişe/chestionare de autoevaluare. 1
3.4.c. Realizarea autoevaluării individuale/în cadrul grupelor de lucru. 1
3.4.d. Realizarea interevaluării la nivelul clasei/grupelor de lucru. 1
3.5 Evaluarea satisfacţiei beneficiarilor 3.5.a. Aplicarea de chestionare părinţilor/elevilor. 0,5
educaţionali. 3.5.b. Implicarea beneficiarilor educaţionali în alegerea ofertei 0,5
educaţionale ce urmează a fi parcursă.
3.5.c. Întâlniri periodice cu părinţii/elevii. 0,5
3.6. Coordonarea elaborării portofoliului 3.6.a. Prezentarea conţinutului portofoliului educaţional. 0,5
educaţional ca element central al 3.6.b. Întocmirea criteriilor de evaluare a portofoliilor educaţionale. 0,5
evaluării rezulatelor învăţării.
3.6.c. Monitorizarea şi intervenţia pentru realizarea corespunzătoare a 0,5
portofoliilor.
TOTAL 20 p.

4.Managementul 4.1. Stabilirea unui cadru adecvat (reguli 4.1.a. Prezentarea normelor care trebuie respectate în timpul orelor de 1
clasei de elevi. de conduită, atitudini , ambient ) pentru curs.
desfăşurarea activităţilor în conformitate 4.1.b. Întocmirea documentelor care justifică prezentarea normelor. 2
cu particularităţile clasei de elevi.
4.2. Monitorizarea comportamentului 4.2.a. Completarea unor fişe de observaţie a comportamentului elevilor. 0,5
elevilor şi gestionarea situaţiei 4.2.b. Intervenţia pentru ameliorarea unor situaţii conflictuale. 1
conflictuale. 4.2.c. Completarea unei strategii de gestionare a situaţiei conflictuale. 1
4.3. Cunoaşterea, consilierea şi tratarea 4.3.a. Completarea unor fişe de observaţie a elevilor. 0,5
diferenţiată a elevilor. 4.3.b. Consilierea permanentă a elevilor. 2
4.3.c. Tratarea diferenţiată a elevilor. 1
4.4. Motivarea elevilor prin valorizarea 4.4.a. Implicarea elevilor în activităţi de bună practică. 2
exemplelor de bună practică. 4.4.b. Responsabilizarea elevilor. 1
TOTAL 12 p.

5.Managementul 5.1. Valorificarea competenţelor 5.1. Redactarea unor articole metodico-ştiinţifice în reviste/lucrări de 0,5
carierei şi a al ştiinţifice, didactice şi metodice dobândite specialitate.
dezvoltării prin participarea la programele de
profesionale. formare continuă/perfecţionare.

4
5.2. Implicarea în organizarea 5.2.a. Participarea cu lucrări metodico-ştiinţifice/ 0,5
activităţilor metodice la nivelul organizarea unor activităţi metodice la nivelul catedrei/comisiei.
comisiei/catedrei/responsabil.

5.2.b. Participarea cu lucrări metodico-ştiinţifice/ 0,5


organizarea unor activităţi metodice la nivelul unităţii şcolare.
5.2.c. Participarea la activităţi metodice organizate la nivel de I.Ş.J. şi 0,5
C.C.D.
5.2.d. Organizarea de activităţi metodice conform programului C.C.D. 0,5
organizate în şcoală/centru metodic.
5.3. Realizarea/Actualizarea portofiului 5.3.a. Cunoaşterea conţinutului portofoliului profesional şi dosarului 0,5
profesional şi dosarului personal. personal.
5.3.b. Realizarea şi actualizarea permanentă a portofoliului profesional 0,5
şi dosarului personal.

5.4. Dezvoltarea capacităţii de 5.4.a. Comunicare permanentă cu celelalte cadre didactice, responsabilii 0,5
comunicare şi relaţionare în interiorul şi comisiilor şi conducerea şcolii.
în afara unităţii cu elevii, personalul 5.4.b. Realizarea integrală a atribuţiilor la timp. 0,5
şcolii, echipa managerială şi cu 5.4.c. Respectarea regulamentului intern şi normelor de organizare şi 0,5
beneficiarii din cadrul comunităţii – funcţionare a instituţiei şcolare.
familiile elevilor. 5.4.d. Prezenţa spiritului de echipă în realizarea unor sarcini la nivelul 0,5
şcolii.
5.4.e. Disponibilitate la cerinţele şcolii. 0,5

5.4.f. Realizarea de sarcini suplimentare trasate de catre conducerea 0,5


şcolii

5.4.g. Colaborare strânsă cu elevii/părinţii în realizarea corespunzătoare 0,5


a demersului didactic şi activităţilor extracurriculare.
5.5. Manifestarea atitudinii morale şi 5.5.a. Atitudini morale şi civice conforme cu statutul de cadru didactic. 0,5
civice (limbaj, ţinută, respect, 5.5.b. Promovarea deontologiei profesionale şi a respectul faţă de 0,5
comportament), respectarea şi ceilalţi.
promovarea deontologiei profesionale. TOTAL 8 p.
6. Contribuţia la 6.1. Dezvoltarea de parteneriate şi 6.1.a. Atragerea de parteneriate educaţionale. 1
dezvoltarea proiecte educaţionale în vederea 6.1.b. Redactarea unor proiecte educaţionale 1
instituţională şi dezvoltării instituţionale.
la promovarea 6.1.c. Valorificarea implicării în parteneriate şi proiecte educaţionale în 1
imaginii unităţii vederea dezvoltării instituţionale.
şcolare. 6.2. Promovarea ofertei educaţionale. 6.2.a. Promovarea ofertei educaţionale la nivelul instituţiei/local. 1
6.2.b. Promovarea ofertei educaţionale la nivelul judeţean/naţional. 1
6.3. Promovarea imaginii şcolii în 6.3.a. Participarea la olimpiadele şcolare. 0,5

5
comunitate prin participare şi rezultatele 6.3.b. Participarea la concursuri/competiţii locale/judeţene/naţionale. 1
elevilor la olimpiade, concursuri, 6.3.c. Participarea la simpozioane şi sesiuni de comunicări. 1
competiţii, activităţi extracurriculare şi 6.3.d. Popularizarea activităţilor extracurriculare şi extraşcolare prin 1
extraşcolare. mijloace mass-media, site-uri educaţionale sau la nivel de I.Ş.J./C.C.D.
6.4. Realizarea/pariciparea la 6.4.a. Participarea la programe/activităţi în domeniul educaţiei pentru 0,5
programe/activităţi de cetăţenie democratică.
Prevenire şi combatere a violenţei şi 6.4.b. Implicarea în activităţi de prevenire şi combatere a violenţei şi 1
comportamentelor nesănătoase în mediul de prevenire şi combatere a comportamentelor nesănătoase.
şcolar, familie şi societate. 6.4.c. Implicarea în acţiuni realizate în colaborare cu Poliţia, Biserica, 1
Primăria,
Consilier educativ etc.
6.5. Respectarea normelor, procedurilor 6.5.a. Cunoaşterea şi aplicarea procedurilor de sănătate şi securitate a 1
de sănătate şi securitatea muncii şi de muncii şi de PSI prevăzute de legislaţia în vigoare.
PSI şi ISU pentru toate tipurile de
activităţi desfăşurate în cadrul unităţii de 6.5.b. Implicarea în acţiuni comune cu unele instituţii abilitate. 0,5
învăţământ precum şi a sarcinilor
suplimentare.

6.5. Respectarea normelor, procedurilor 6.5.c. Diseminarea normelor şi procedurilor elevilor şi întocmirea 0,5
de sănătate şi securitatea muncii şi de documentaţiei specifice.
PSI şi
6.6. ISU pentru
Implicarea toateîntipurile
activă creareadeunei 6.6.a. Disponibilitate la responsabilizare. 1
activităţi
culturi desfăşurate
a calităţii în cadrul
în nivelul unităţii de
organizaţiei.
învăţământ precum şi a sarcinilor 6.6.b. Autoperfecţionarea pentru realizarea sarcinilor în mod 1
suplimentare. corespunzător şi exemplar.

TOTAL 15 p.

7. Conduita 7.1. Manifestarea atitudinii 7.1.a. Adoptarea unui 0,5


profesională morale şi civice (limbaj, limbaj corespunzător,
ţinută, respect, adaptat unei instituţii de
comportament) învăţământ
7.1.b. Utilizarea unei 0,5
ţinute adecvate
7.1.c. Adoptarea unui 1
comportament
respectuos, civilizat,
demn de un cadru
didactic

6
7.2. Respectarea şi 7.2.a. Respectarea 1,5
promovarea deontologiei normelor cuprinse în
profesionale Codul etic

7.2.b. Aplicarea 1,5


normelor prevăzute de
Codul etic

TOTAL 5 p.
TOTAL 100 p.

Data: Numele şi prenumele: Semnături:

Cadru didactic evaluat: _________________________________________________________

Responsabil comisie: ___________________________________________________________

Membrii C.A: Semeniuc Viorina Daniela _________________

Cărare Daniela _________________

Dumitrescu Mihaela Simona _________________

Platon Adrian Ioan _________________

Ozarchevici Ioan _________________

Pascaru Ioan Vergil _________________

Pîslariu Mircea _________________

Sima Daria _________________

Reprezentant sindicat: Voiaşciuc Oltea _________________

Director,
Prof. Onufriciuc Dănuţ Florin

S-ar putea să vă placă și