Sunteți pe pagina 1din 3

Universitatea Tehnica a Moldovei

Facultatea F.I.M.I.T.
Departamentul de inginerie și management industrial.

Lucrare de laborator Nr.1


Disciplina : Termotehnica.

Tema:Titlul de vapori.

A elaborat: Ceban Ion


A verificat: Gutu A.

Chisinau 2016
1. Scopul lucrгrii:
Determinarea pe cale experimentalг a titlului de vapori, x şi calcularea parametrilor vaporilor umezi
saturaţi cu ajutorul diagramei h-s şi tabelelor vaporilor de apă.
2. Conţinutul lucrării:
1. Cunoştinţa cu instalaţia experimentală.
2. Determinarea pe cale experimentală a titlului de vapori x la presiunea dată.
3. Calculul după datele din tabele a parametrilor vaporilor umezi şi saturaţi (entalpiei, entropiei,
volumului specific, energiei interne).
4. Determinarea parametrilor dupг diagrama h-s.
Descrierea instalaţiei experimentale
Instalaţia (fig.4.1.) este compusă din calorimetrul 5, în vasul interior al căruia se toarnă apă. Capacul
calorimetrului are orificii pentru instalarea termometrului 4 şi introducerea vaporilor. Calorimetrul se
alimentează cu vapori de la generatorul de vapori 1 prin ventilul 3.
Presiunea vaporilor se măsoară cu manometrul 2.
3. Succesiunea lucrării
Se află masa calorimetrului deşert apoi se umple calorimetrul
cu apă până la 2/3 din volum. Se determină masa calorimetrului cu
apă mc1. Se măsoară temperatura t1 a apei în calorimetru.
Deschizând ventilul 3, se sloboade într-o parte o şuviţă subţire de
vapori până se încălzeşte tubul prin care curg vaporii. După aceia
capătul tubului se introduce în calorimetru sub nivelul apei şi se
lansează în ea vapori până temperatura nu va atinge valoarea de
50…60°C. În acelaşi timp se notează presiunea vaporilor Pv. După
închiderea ventilului apa în calorimetru se amestecă ăi se
înregistrează temperatura ei t2, apoi se află masa calorimetrului cu
Fig.4.1 Schema instalaţiei pentru apă fierbinte mc2
determinarea titlului de vapori
4. Prelucrarea datelor experimentale:

La baza determinării titlului de vapori este pusă metoda condensării. Fiind introduși îh apa rece din calorimetru,
vaporii umezi se condensează, cedându-i o cantitate de căгldură Q, kJ:
Q=mv(hx-ha2), (4.1)
unde mv este masa vaporilor condensaţi, în kg; hx- entalpia vaporilor umezi, în kJ/kg; ha2 -entalpia apei
fierbinţi, în kJ/kg, calculată după temperatura t2. Entalpia vaporilor umezi depinde de titlul de vapori şi se de-
termină cu formula:
hx=h’+rx,
unde h' este entalpia apei la temperatura de saturaţie, în kJ/kg, se determină la presiunea atmosferică Pa; r -
căldura latentă de vaporizare, în kJ/kg.
Cantitatea de căldură, acumulată în calorimetru, poate fi aflată din expresia:
Q  ma (ha 2  ha1 )
(4.3)
unde: ma este masa apei în calorimetru până la condensarea vaporilor , în kg; ha1 – entalpia apei reci, în kJ/kg,
determinată la temperatura t1.
Din sistemul de ecuaţii (4.1 - 4,3) căpătăm expresia pentru titlul de vapori x:

1 m 
x   a (ha 2  ha1 )  (h ' ha 2 )  (4.4)
r  mv 
Valorile tabulare ale lui h şi r se iau din anexa 1 după presiunea din calorimetru, adică
atmosferică, Pa. Masele lichidului ma şi vaporilor mv se calculează după valorile maselor calorimetrului
la diferite stadii ale experienţei.
După presiunea vaporilor Pv din anexa 1 se iau valorile necesare pentru calculele parametrilor hx, sx şi vx, care
se efectuează după formulele (1.38)-(1.40). Aceleaşi mărimi se iau din diagrama h-s după Pv şi x şi se compară
cu valorile calculate.

5. Calcule

m1=1048g m1=1045g
m2=1648g m2=1515g
t1=13 0C t1=17,1 0C
P1=3 bar P1=3,1 bar
t2=48 0C t2=46 0C
m3=1687g m3=1558g
P2=1 bar P2=1,2 bar
Pm=2 bar Pm=3,175 bar
Pa=Pm+1=3 bar Pa=4,175 bar
tab=1340C tab=135,50C
V1=0.00107 m3/kg V1=0.001075 m3/kg
V11=0.598 m3/kg V11=0.57 m3/kg
h1=563 kDj/kg h1=569 kDj/kg

mapei=1648-1048=600g mapei=470g
mabor=1687-1648=39g mabor=43g
Cp=4.19 kJ/kg*K Cp=4.19 kJ/kg*K
r=2162 kJ/kg r=2158 kJ/kg
ha=Cp*ta
ha1=4.19*13=54.47 ha1=71,75
ha2=4.19*48=201.12 ha2=192,74

x=1/2162[600/39*(201.12*54.47)-(563-201.12)]=0.875 x=04389
Vx=V1*(1-x)+V11*x – entropia Vx=0,250
1
nx=h +r*x
Vx=0.00107*(1-0.875)+0.598*0.875=0.523
hx=563+2162*0.875=2454.75 hx=1516,146
6. Concluzii:
In urma efectuarii acestei lucrari de laborator am determinat pe calea experimentala a titlului de vapori X si
am calculate parametrii vaporilor umezi saturati cu ajutorul tabelelor vaporilor de apa.